Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010"

Transkript

1 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34, Sayı: 3-4, Sayfa: 29-36, 2010 Atrofik Alveoler Kretlerin Agumentasyonunda İntraoral Otojen Onley Kemik Grefti Uygulamalarının Komplikasyon ve İmplant Sağ Kalım Oranlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Complication and Implant Survival Rates of the Intraoral Autogenous Onlay Bone Grafting in Atrophic Alveolar Crest Augmentation *Dt. Yusuf TAMER, *Yrd. Doç. Dr. Firdevs VEZİROĞLU ȘENEL, *Dr. Burak BAYRAM, *Prof. Dr. Sina UÇKAN * Bașkent Üniversitesi Diș Hekimliği Fakültesi Ağız Diș Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZET Amaç: Sunulan bu çalışmada alveolar kret agumentasyonu gereken hastalara ramus, simfiz veya tüber bölgelerinden alınan onley kemik greftleri uygulanmış, oluşan minör ve majör komplikasyonlara ek olarak ilgili bölgeye yerleştirilen implantların sağ kalım oranları değerlendirilmiştir. Bireyler ve Yöntem: Horizontal ve/veya vertikal kemik defekti olan 24 hastaya 28 intraoral otojen greftle agumentasyon yapılmıştır. Cerrahi sırasında veya sonrasında oluşan majör, minör komplikasyonlar ve implant sağ kalım oranları değerlendirilmiştir. Bulgular: 14 greft uygulamasında herhangi bir komplikasyon gözlenmemiştir. Geriye kalan diğer 14 greftte ise minör komplikasyon oranı (n= 12) % 43.8 iken majör komplikasyon oranı ise (n= 2) % 7.1 dir. Ortalama 35.3 aylık takip periyodu (14 ay 54 ay) sonunda yapılan değerlendirmede 42 implanttan 3 ünün başarısız olduğu görülmüş ve implant sağ kalım oranı % 92.9 olduğu saptanmıştır. Sonuçlar: Atrofik çenelerin agumentasyonunda intraoral kemik greftleri ideal bir tedavi alternatifidir. Özellikle horizontal kemik yetersizliği görülen vakalarda minör komplikasyon oranlarıyla uygulanabilen başarılı bir yöntemdir. ABSTRACT Aim: In this study onlay bone grafts harvested from ramus, symphysis and tuber maxilla have been applied to the patients, in whom alveolar crest augmentation is required for implant insertion. Intraoperative, postoperative minor and major complications and implant survival rates have been evaluated. Subjects and Methods: 24 patient with horizontal and /or vertical alveolar bone deficiencies were augmented by 28 autogenous onlay bone graft that were obtained from various sites. Intraoperative, postoperative complications and implant survival rates were evaluated. Results: No complication was observed in the application of 14 grafts. Minor complication rates were 43.8 % (n= 12) as major complication rates were 7.1 % (n= 2). Failure was observed in 3 of 42 inserted implants at the end of the average 35.3 (14-54) months follow up period and survival rates of implants were 92.9 %. Conclusıon: Intraoral autogenous bone grafting is an ideal choice of treatment in patients with inadequate alveolar crests. Especially in horizontal deficiencies successful bone augmentation could be performed by this technique with minimal complication rates. ANAHTAR KELİMELER Agumentasyon, greft, komplikasyon KEYWORDS Augmentation, graft, complication

2 30 GİRİȘ Dişsizlik, ciddi seyreden periodontitis, travma, malformasyon ya da neoplazmlar alveolar krette atrofiye neden olarak implant ile rehabilitasyonu komplike hale getirebilir 1. İmplant uygulamalarında, implant çevresinin tamamının yeterli genişlik ve yükseklikteki alveolar kemikle çevrili olması gerekir. İdeal alveolar kret yüksekliği ve genişliği elde etmek için çeşitli cerrahi teknikler uygulanmaktadır. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, ridge split (kret ayırma), alloplastik materyal ile agumentasyon, alveoler distraksiyon osteogenezi (ADO), intraoral veya ekstraoral otojen kemik greftleri (OKG) ve vaskülarize kemik greftleri kullanılan en yaygın tekniklerdir 2. Kemik grefti uygulamalarında son yıllarda kemik yerini alabilecek birçok materyal tanımlansa da; otojen kemik greftleri osteoindüktif, osteokondüktif olması ve immünojenik problemlerin olmaması nedeniyle altın standart olarak kabul edilmektedirler. Otojen kemik grefti uygulamalarında farklı ekstaoral ve intraoral otojen greft sahaları mevcuttur. Kemik greftinin alınacağı yerin (bölgenin) seçiminde; alıcı bölgenin lokalizasyonu, ihtiyaç olunan kemiğin kalite-kantititesi ve oluşabilecek cerrahi komplikasyonlar değerlendirilmesi gereken faktörlerdir 1,3. İntraoral otojen kemik grefti uygulamalarında oluşabilecek komplikasyonlar minör ve majör olarak sınıfl andırılabilir. Majör komplikasyonlar ek cerrahi gerektiren ve müdahale edilmez ise başarısızlık ile sonuçlanan (prognozu ve tedavi planlamasını değiştiren); minör komplikasyonlar ise basit ek müdahalelerle düzelen, ek cerrahi gerektirmeyen ve prognozu etkilemeyen komplikasyonlar olarak tanımlanabilir 4. Bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde intraoral bölgelerden alınan OKG uygulaması ile ilgili bir çok çalışma 5,6 vaka raporları 7,8 olmasına rağmen, uygulama sırası ve sonrasında oluşan komplikasyonların değerlendirildiği az sayıda çalışma mevcuttur. Sunulan bu çalışmada lokalize alveolar defektlerde intraoral otojen onley kemik grefti (OKG) uygulaması yapılmış, oluşan major ve minor komplikasyon oranları ve implant sağ kalım oranları değerlendirilmiştir. BİREYLER VE METOD Horizontal, vertikal ya da ikisinin kombinasyonu olan alveolar defektli 24 hastaya 28 otojen kemik grefti uygulanmıştır. Uygulamaların 22 tanesi horizontal ve vertikal, 6 tanesi yalnızca horizontal greftlemedir. Hastaların cerrahiyi gerçekleştirmeye kontrendike olacak bir sağlık problemi yoktur (ASA I, ASA II). Tüm cerrahi prosedürler lokal anestezi altında yapılmıştır. Kontrol radyografileri implant yerleştirilmeden önce ve sonra yapıldı. Çapları 3,5 4,0 mm, boyları mm uzunlukta olan implantlar kullanılmıştır. Greftleme bölgesine uygulanan 42 implantın 30 âdeti iki aşamalı 12 âdeti tek aşamalıdır. İmplantlar OKG uygulamasından 6 ay sonra yerleştirilmiştir. Daimi restorasyonlar ise implant yerleştirmeyi takiben en az 3 ay beklendikten sonra yapılmıştır. Cerrahi sırasında ve sonrasında oluşan bütün majör ve minör komplikasyonlar Tablo I de belirlenen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Cerrahi Prosedür Ramus cerrahisi Nervus alveolaris inferior blok ve bukkal infiltratif anestezi (Ultracain DS forte, Articain, Aventis, Turkey) uygulamasını takiben alıcı saha hazırlığı yapıldı ve kemik defekti için gerekli olacak blok kemik şekli ve boyutu değerlendirildi (Resim 1). Mandibuler 3. molar diş bölgesinde eksternal oblik sırt boyunca insizyon yapıldı ve mukoperiosteal fl ep kaldırıldı. Anterior vertikal kemik kesisi, alınacak blok kemik greftinin büyüklüğüne göre mandibuler korpusta, posterior vertikal kemik kesisi ise ramusun dışa bakan lateral yüzünde yapıldı (Resim 2 3). Alt sınırda istenilmeyen fraktür oluşumunu önlemek için lateral kortikal kemik kesisi yapıldı. N.Alveolaris inferiora dikkat edilerek alınan blok greftinin endosteal yüzü alıcı sahadaki kemiğin kortikal yüzüne bakacak şekilde adapte edildi. Blok greftin immobilizasyonunu sağlamak için mikro vidalarla fiske

3 31 TABLO I Çalışma sonucu elde edilen greft komplikasyonların yüzdesi Minör komplikasyon Hasta sayısı % Majör komplikasyon Hasta sayısı % Greftte minör açılma Greftte majör açılma Ilımlı enfeksiyon Greft kaybına yol açan enfeksiyon 0 0 Geçici parestezi Daimi parestezi 0 0 Total edildi (Resim 4). Blok greftteki ve alıcı sahadaki keskin köşeler fl ep perforasyonunu önlemek için düzeltildi. Yara marjinlerinin gerilimsizce kapatılması için bukkal fl ebin periostu serbestleştirici insizyonlar yapıldı ve 3 0 ipekle (Dogusan, Türkiye) suture edildi 4. İyileşme tamamlandıktan sonra implantlar yerleştirildi (Resim 5). Simfiz cerrahisi Bilateral mental blok ve infiltratif anestezi uygulamasını takiben mental foramen bölgelerinden yukarı doğru ilerleyen, alt kanin dişler arasında vestibül sulkus boyunca uzanan insizyon yapıldı. Flep mukoperiosteal olarak kaldırıldı. Mental kas ve periost aşağıya doğru eleve edildi, simfiz ve parasimfizin anterior kısmı açığa çıkarıldı (Resim 6). Defektin büyüklüğü göz önünde bulundurularak ve lingual korteksin osteotomi sahası dışında kalmasına dikkat edilerek alt keser dişlerin 5 mm altından işaretlemeler yapıldı. Bukkal korteks eğimli osteotomlar kullanılarak kortikokansellöz kemik grefti elde edildi (Resim 7). Elde edilen kemik greftleri nemli steril gazlı bezler içinde muhafaza edildi. Donör saha primer olarak kapatıldı. Alıcı bölgedeki fl ep mukoperiosteal olarak kaldırıldıktan sonra (Resim 8) kortikokansellöz greft uygun olarak tirimlenip onlay olarak mikrovidalarla alıcı bölgeye fikse edildi (Resim 9). Flep gerilimsiz olarak 3 0 ipekle suture edildi 8. Tuber cerrahisi Lokal anestezi altında kret tepesinde insizyon yapıldıktan sonra eğimli yardımcı vertikal RESİM 1 Ramus grefti alınacak bölgenin model üstünde işaretlenmesi RESİM 2 Ramus greftinin model üstünde freze edilmesi

4 32 RESİM 3 Ramus grefti almak için yapılan uygun vertikal ve horizontal kemik kesileri RESİM 6 Simfi z bölgesinden greft alınacak bölgenin modelde gösterilmesi RESİM 4 Ramus greftinin vidalarla fi kse edilmesi RESİM 7 Ligual kortekse zarar vermeden uygun boyutlarda kortikokanselöz kemiğin simfi zden elde edilmesi RESİM 5 İyileşme tamamlanan greft bölgesine implant yerleşirilmiş RESİM 8 Elde edilen simfi z greftinin yerleştirileceği alıcı bölgenin hazırlanması

5 33 RESİM 9 Elde edilen simfi z greftinin alıcı alana vidalarla fi kse edilesi RESİM 10 Tüber bölgesinden alınacak greftin yeri ve yaklaşık büyüklüğü insizyon yapıldı ve mukoperiosteal olarak kaldırıldı. Kemik uygun genişlik ve boyutta ince rond frezle işaretlendikten sonra (Resim 10) osteotomlarla kemik grefti serbest hale getirildi. Elde edilen kemik nemli steril gazlı bez içinde muhafaza edildi ve alıcı bölgeye uygun halde tirimlenip mikrovidalarla fi kse edildi. Flep gerilimsiz olarak 3 0 ipekle suture edildi. Tüm hastalarda postoperatif olarak antibiyotik, analjezik, antiinfl amatuar ve gargara reçete edilerek önerilerde bulunuldu. BULGULAR Lokalize alveolar defekti olan 24 hasta mandibuler ramustan, simfizden ve tuberden alınan 28 onley otojen kemik grefti ile tedavi edildi. Greftlerin 23 ü ramus (% 82.1) 4 ü simfiz (% 14.2) 1 i tuber (% 3.6) bölgesinden alındı. Alınan greftlerin 4 ü anterior maksilla (% 14.3) 8 i posterior maksilla (% 28.6) 1 i anterior mandibula (% 3.6) 15 i posterior mandibula (% 53.5) bölgesine uygulanmıştır. 14 hastada komplikasyon gözlenmedi. OKG uygulamalarında oluşan komplikasyonların oranı % 50 dir. Bu komplikasyonlardan % 43.8 i minördür (n= 12). Majör komplikasyon oranı ise % 7,1 dir (n= 2) (Tablo I). Yerleştirilen implantların ortalama 35.3 aylık (14 ay 54 ay) takip süreleri sonunda sağ kalım oranları % 92.9 dur (n= 39). TARTIȘMA İmplantın başarısı sert ve yumuşak dokuların ideal hacim ve kalitede olmasına bağlıdır. Yetersiz kemik varlığında ileri cerrahi teknikler uygulanabilir 9,10. Lokalize alveoler defektlerin agumentasyonunda en sık kullanılan yöntemler otojen kemik grefti uygulaması (OKG) ve alveolar distiraksiyon osteogenezidir (ADO). ADO vertikal, OKG ise horizontal defektlerde tercih edilen tedavi seçeneklerdir 3. Alveolar defektlerin greft ile agumentasyonunda otojen kemik kullanımı altın standart olarak kabul edilmektedir. Geniş hacimdeki alveolar defektlerde iliak, tibia, fibula, scapula ve kalvarya gibi ekstaoral donör sahalar tercih edilirken; küçük hacimdeki lokalize alveolar defektlerde maksiller tüber mandibular simfi z ve ramustan gibi intraoral donör sahalar tercih edilir 11,12. İliak kret, tibia gibi ekstaoral kemik greftlemelerde postoperatif problemler oldukça fazladır. Postoperatif olarak enfeksiyon, hematom, ekimoz gibi genel komplikasyonların yanında iliak kretten yapılan greftleme sonrası uzun süre hastanede kalmak, yürümede zorluk görülebilir 13. Tibiadan alınan greft sonrası ise donör sahadaki kemik iyileşmesi tamamlanana kadar gelebilecek zayıf darbelere bile direnç gösteremeyip tibia kırıkları gözlenebilir 14. Genel anestezi ve hospitalizasyon gereksinimi, hastaya maliyetinin yüksek olması, endokondral kemik sahasından

6 34 alınan kemik greftlerinin membranöz kemik bölgesine göre rezorbsiyonunun fazla olması ekstraoral kemik greftlerinin dezavantajlarıdır 15. Dental implant uygulamalarında klinisyen kemik greftine ihtiyaç duyduğunda genellikle olası komplikasyonların daha az olduğu intraoral kaynaklardan simfiz, ramus ve tüberden greft kullanımına yönelmektedir 11. İntraoral kemik grefti uygulamalarında alıcı ve verici sahaların birbirine yakın, operasyon ve anestezi süresinin kısa olması, deri skarı kalmaması, hastaların ekstraoral bölgeyle karşılaştırınca minimum rahatsızlık hissetmesi ve daha az morbidite gibi avantajları 5 yanında donör saha morbitidesi, gerftin alındığı bölgede sinir hasarı sonucu oluşabilecek parastezi, dişlerde devitalizasyon, operasyon sonrası yüzde sişlik, ağrı yanında alınan kemik miktarının limitli olması gibi dezavantajları vardır 16. Kraniofasial bölgeden elde edilen kemik greftleri (örneğin mandibula, maksilla) kaburga, iliak kret, tibiadan elde edilen kemik greftlerine göre hacim ve canlılığını daha fazla korumaktadır 5. Kraniofasial bölgeden elde edilen kemiğin kaburga, iliak kret, tibiadan elde edilen kemik greftlerine göre rezorbsiyona daha dirençli, stabilitesinin daha fazla ve daha iyi bir iyileşme sağlanabilmesini erken revaskülarizasyon göstermesine, maksillofasial bölgedeki protokollegenlerin biokimyasal benzerliğine, BMP ve growth faktörün fazla olması nedeniyle indüktif kapasitenin fazla olmasına bağlanmaktadır 10,11, Greftleme sürecinin başarısı için yumuşak dokuların primer kapatılması, infeksiyon olmaması sağlanması gereken şartlardır. İntraoral kemik greftlemede en sık karşılaşılan komplikasyon iyileşme döneminde oluşan insizyon hattındaki açıklıktır 5. Sunulan bu çalışmada 24 hastanın 8 inde açıklık görülmüştür (% 28.5). Bu açıklıklardan ikisi greftin çıkarılmasına neden olmuştur. 6 tanesinde oluşan açılmalara uygulanan tedavi ile (bölgenin debridmanı sonrası primer kapatma) greftleme öncesi implant konamayacak kadar yetersiz kemik olan bölgeye implant yerleştirilecek kadar yeterli kemik kazanılması sağlamıştır. Schwartz-Arad ve ark. 5 yaptığı çalışmada komplikasyon gözlenmeyen hasta oranı % 71.9 iken bizim çalışmamızda bu oran % 50 dir. Total komplikasyon oranında gözlemlenen farkın nedeni komplikasyon parametrelerinin aynı olmamasından kaynaklanabilir. Greft kaybına yol açan majör açılma oranı bizim çalışmamızda % 7.1 oranındayken Schwartz-Arad ve ark. 5 çalışmasında bu oran % 7.8 dir. Geçici parastezi oranı bizim çalışmamızda % 10.7 iken Schwartz- Arad ve ark 5 yaptığı çalışmada % 3.1 dir. Literatürlerde simfizden alınan greftlerde oluşan geçici parastezi oranı % ramustan alınan greftlerde ise % 0-5 aralığındayken 22 bizim çalışmamızda ramustan alınan greftleme sonrası % 10.7 sinde (n= 3) geçici parastezi oluşmuştur. Oluşan üç parastezilerden bir tanesi yaklaşık dört ay sonra geçerken diğer iki parastezi bölgede oluşan ödemin azalmasıyla yaklaşık iki hafta sonra geçmiştir. Bu farkı çalışmamızdaki tüm vakalar lokal anestezi şartlarında opere edilirken, yurtdışında greftleme vakalarında lokal anestezi yanında genel anestezi şartlarınında tercih ediliyor olmasına bağlamaktayız. Lokal anestezi şartlarında, hasta için travmatik sayılabilecek intraoral greft operasyonu işlemi hasta koperasyonu nedeniyle uzayabilirken, sürenin uzamasıyla orantılı olarak postoperatif ödemde artmaktadır. Bu faktörün parastezi oranımızı yüksek çıkarttığını düşünmekteyiz. Schwartz- Arad ve ark. 5 yayınladığı benzer bir makalede implant sağ kalım oranı % 96.9 olarak rapor etmişlerdir. Bu oran beş yıllık takipte % 88 e düşmüştür. Bizim çalışmamızda yaklaşık 4 yıllık takipte sağ kalım oranı % 92.9 dur. Horizontal kemik agumentasyonunun sonuçları vertikal kemik agumentasyonuna göre daha güvenilir düzeydedir 23. Bizim çalışmamızda da horizontal agumentasyonda 2 adet (% 7.1) komplikasyon oluşmuşken horizontal ve vertikal greftlemede oluşan komplikasyon 12 (% 43.8) dir. Horizontal greftlemede oluşan komplikasyonların hiçbiri greft kaybına neden olmamıştır (minör komplikasyon).

7 35 SONUÇ Lokalize alveolar defektlerin intraoral onley otojen kemik uygulamaları ile rekonstrüksiyonu horizontal defektler için uygun bir alternatiftir. Başarısızlıkla sonuçlanabilecek komplikasyonların oluşma riski oldukça düşüktür. KAYNAKLAR 1. Bernstein S, Cooke J, Fotek P, Wang HL. Vertical Bone Augmentation: Where Are We Now? Implant Dent 2006; 15: Chiapasco M, Zaniboni M, Boisco M. Augmentation Procedures For The Rehabilitation of Deficient Edentulous Ridges With Oral Implants. Clin Oral Implant Res 2006; 17 (Suppl 2): Ersu B. İmplant Diş Hekimliğinde Kullanılan Ağız İçi Otojen Kemik Greftleri. Cum Üni Diş Hek Dergisi 2007; 10: Uckan S, Veziroğlu F, Dayangaç E. Alveolar Distraction Osteogenesis Versus Autogenous Onlay Bone Grafting For Alveolar Ridge Augumentation Technique, Complications and Implant survival rates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 106: Schwartz-Arad D, Levin L, Sigal L. Surgical Success of Intraoral Autogenoous Block Onlay Bone Grafting for Alveolar Ridge Augmentation. Implant Dentistry 2005; 14: Hutton JE, Heart MR, Chai JY. Factors Related to Success and Failure Rates at 3 Year Follow Up in a Multicenter Study of Overdentures Supported by Brenemark Implants. Int J Oral Maxillofac Implants 1995; 10: Luca Cordaro, David Sarzi Amade, Massimo Cordaro ; Clinical Results of Alveolar Ridge Augumentation With Mandibular Block Grafts in Partially Edentulous Patients Prior to Implant Placement. Clin Oral Impl Res 2002; 13: Sbordone L, Toti P, Clinical Califona L. Survey of Neurosensory Side-Effects of Mandibular Parasymphyseal Bone Harvesting. Int J Oral Maxillofac Surg 2009; 38: Misch CE, Dietsh F. Bone Grafting Materials in Implant Dentistry. Implant Dent 1993; 2: Marx RE. Clinical Application of Bone Biology to Mandibular and Maxillary Reconstrution. Clin Plast Surg 1994;21: Misch CM. Comparasion on Intraoral Donor Sites for Onlay Grafting Prior to Implant Placement. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: Petrungro PS, Amar S. Localized Ridge Augumentation with Allogenic Block Grafts Prior to Implant Placement Case Reports and Histolojik Evaluations. Implant Dent 2005; 14: Rawashdeh AM, Telfah H. Secondary Alveolar Bone Grafting: The Dilemma of Donor Site Selection and Morbidity. Br J Oral Maxillofac Surg 2008; 46: Thor A, Farzad P, Larsson S. Fracture of The Tibia: Complication of Bone Grafting to Site Anterior Maxilla. Br J Oral Maxillofac Surg 2006; 44: Zins JE, Whitaker LA. Membranöz vs Endokondral Bone Autografts: Implications for Craniofacial Reconstraction. Plast Reconstr Surg 1983; 72: Mondili T, Neiva R. Human Histology of Allogenic Block Grafts for Alveolar Ridge Agumentation: Case Report. Int J Periodontics Restorative Dent 2009; 29:

8 Oppenheimer AJ, Tong L, Buncman SR. Craniofacial Bone Grafting:Wolf s Law Revisited. Cranial Maxillofac Trauma Reconstruction 2008; 1: Hardesty RA, Marsh JL. Craniofacial Onlay Bone Grafting: A Prospective Evaluation of Graft Morphology, Orientation and Embryonic Origin. Plast Reconstr Surg 1990; 85: Chen NT, Glowacki J, Bucky LP, Hong HZ, Kim WK, Yaremchuk MJ. The Roles of Revascularization and Resorption on Endurance of Craniofacial Onlay Bone Grafts in The Rabbit. Plast Reconstr Surg 1994; 93: Buchman SR, Ozaki W. The Ultrasrtuctural and Resorptive Pattern of Cancellous Onlay Bone Grafts in The Craniofacial Skeleton. Ann Plast Surg 1999; 43: Smith JD, Abramson M. Membranous vs Endochondral Bone Autografts. Arch Otolarygol 1974; 99: Brugnami F, Caiazzo A, Leone C. Local Intraoral Autologous Bone Harvesting for Dental Implant Treatment:Alternative Sources and Criteria of Choice. Keio J Med 2009; 58: Aykan T. Vertikal Kemik Ögmentasyonu. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2007; 13: Geliş Tarihi : Received Date : 24 August 2010 Kabul Tarihi : Accepted Date : 03 January 2011 İLETİŞİM ADRESİ Dt. Yusuf TAMER Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı 11.sok No: Bahçelievler Ankara Tel: Faks: E mail:

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

Dental Kemik Cerrahisinde İleri Teknikler. Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç Doç. Dr. Seda Özturan. Kadavra Uygulamalı Dental Cerrahi Kursları DKC 01

Dental Kemik Cerrahisinde İleri Teknikler. Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç Doç. Dr. Seda Özturan. Kadavra Uygulamalı Dental Cerrahi Kursları DKC 01 DKC 01 Kadavra Uygulamalı Dental Cerrahi Kursları Dental Kemik Cerrahisinde İleri Teknikler Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç Doç. Dr. Seda Özturan DrVesta.com vyg.com.tr VESTA Kurs Etiket No: DKC01TR Dental

Detaylı

Dr. Dt. A. R. İlker CEBECİ. Doç. Dr. Ülkem AYDIN Doç. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ Doç. Dr. Nilüfer ÇELEBİ BERİAT

Dr. Dt. A. R. İlker CEBECİ. Doç. Dr. Ülkem AYDIN Doç. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ Doç. Dr. Nilüfer ÇELEBİ BERİAT Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific publication of Chamber of Dentists-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/published quarterly Dr. Dt. A. R. İlker CEBECİ Doç. Dr.

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Vertikal Kemik Ögmentasyonu

Vertikal Kemik Ögmentasyonu DERLEME / REVIEW. Vertikal Kemik Ögmentasyonu VERTICAL BONE AUGMENTATION Dt. a a Periodontoloji ABD, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ANKARA Özet Dental implantlar modern diş hekimliğinde iyi

Detaylı

Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme

Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme Aşırı Maksiller Atrofinin Tedavisinde İliak Kemik Greftleme Doç. Dr. Zekai Yaman* Dişhekimi Pınar Cebe** Dişhekimi Mümin Güneş*** *Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Detaylı

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 51-57, 2008 İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU LOKALIZED ALVEOLAR

Detaylı

İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT DENTISTRY

İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT DENTISTRY İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 43, Sayı: 1-2 Sayfa: 1-6, 2009 İMPLANT CERRAHİSİNİ KISITLAYAN DURUMLAR VE CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR SURGICAL LIMITATIONS AND COMPLICATIONS IN IMPLANT

Detaylı

ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU

ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE PROTETİK REHABİLİTASYONU İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 1 Sayfa: 19-24, 2011 DERLEME ATROFİK POSTERİOR MANDİBULANIN İNFERİOR ALVEOLAR SİNİR REPOZİSYONUNU TAKİBEN İMPLANT YERLEŞTİRİLMESİ VE

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri

GÖMÜLÜ DİŞLER. Dişlerin gömülü kalma nedenleri GÖMÜLÜ DİŞLER Dişlerin gömülü kalma nedenleri 1. Evrim Teorisi: İnsanlar yüz yıllar içerisinde daha yumuşak gıdalara geçiş yaptıkları için evrimleşerek çene kemiklerinde küçülme meydana gelmesi sonucu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EMİNE TUNA AKDOĞAN İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: tunakdogan@gmail.com

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 37-42, 2009 Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Detaylı

ALVEOLER DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ

ALVEOLER DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ ALVEOLER DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ ALVEOLAR DISTRACTION OSTEOGENESIS Merve ÇAKIR 1 İnci Rana KARACA 2 ÖZET Diş kaybını takiben ilk yılda toplam kemik genişliğinde % 25 lik bir kayıp ve kemik yüksekliğinde

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

TİBİAL GREFT ALIMINDA MEDİAL YAKLAŞIM: ANATOMİ, CERRAHİ PROSEDÜR VE İKİ VAKA RAPORU*

TİBİAL GREFT ALIMINDA MEDİAL YAKLAŞIM: ANATOMİ, CERRAHİ PROSEDÜR VE İKİ VAKA RAPORU* TİBİAL GREFT ALIMINDA MEDİAL YAKLAŞIM: ANATOMİ, CERRAHİ PROSEDÜR VE İKİ VAKA RAPORU* MEDIAL APPROACH IN TIBIAL GRAFT HARVESTING: ANATOMY, SURGICAL PROCEDURE AND TWO CASE REPORTS Görkem MÜFTÜOĞLU 1 Kağan

Detaylı

Eksik dişlerin tedavisinde implant ve kron-köprü protezler gibi farklı. İmplant Öncesi Hazırlıkta Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı

Eksik dişlerin tedavisinde implant ve kron-köprü protezler gibi farklı. İmplant Öncesi Hazırlıkta Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı İmplant Öncesi Hazırlıkta Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı Gülen KAMAK, a Hasan KAMAK, b Çiçek YILMAZ, b Eren YILDIRIM c a Periodontoloji AD, b Ortodonti AD, c Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Kırıkkale

Detaylı

DONÖR SAHA OLARAK KULLANILAN ANTERİOR İLİAK KRESTİN MORBİDİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DONÖR SAHA OLARAK KULLANILAN ANTERİOR İLİAK KRESTİN MORBİDİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma/ BAYRAM, Research ÇUBUK, Article GÜVEN,, DONÖR SAHA OLARAK KULLANILAN ANTERİOR İLİAK KRESTİN MORBİDİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE MORBIDITY OF THE ANTERIOR ILIAC CREST USED AS DONOR

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

BETATOM EMAR GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ DENTO MAKSİLLO FASİYAL RADYOLOJİ BİRİM

BETATOM EMAR GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ DENTO MAKSİLLO FASİYAL RADYOLOJİ BİRİM GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ DENTO MAKSİLLO FASİYAL RADYOLOJİ BİRİM Betatom da Morita Veraviewepocs 3D Model CP80 kullanılmaktadır Dijital panoramik röntgen Dijital sefalometrik röntgen 3 Boyutlu hacimsel

Detaylı

Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu

Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu Cumhuriyet Dent J 2013;16(1):50-57 doi:10.7126/cdj.2012.1311 Atrofik maksillanın iliak greft kullanılarak gerçekleştirilen kemik augmentasyonunu takiben uygulanan implant tedavisi: Olgu sunumu Implant

Detaylı

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6.

Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.7mm. 4.5 x 6. TM 4.5 x 6.0mm 6.0 x 5.7mm 5.0 x 6.0mm Bicon Kısa İmplantlar implant konumlandırma imkanlarını azamiye çıkarır ve greft işlemi ihtiyacını asgariye indirir. 6.0 x 5.0mm 5.0 x 5.0mm TM İmplant yerleştirmeyi

Detaylı

Doç. Dr. Bilge TURHAN BAL * Dt. Meral KURT * Doç. Dr. Sevil KAHRAMAN **

Doç. Dr. Bilge TURHAN BAL * Dt. Meral KURT * Doç. Dr. Sevil KAHRAMAN ** Olgu TURHAN Sunumu/ BAL, Case KURT, Report İLERİ SEVİYEDE REZORBE KRETLERE SAHİP TAM DİŞSİZ HASTANIN BAR TUTUCULU OVERDENTURE PROTEZLE REHABİLİTASYONU- OLGU SUNUMU REHABİLİTATİON OF AN EDENTULOUS PATİENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Pedodonti Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Pedodonti Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SİNEM YILDIRIM İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat- Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: sinem.yildirim@okan.edu.tr

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME

MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAKSİLLER SİNÜS SEPTA: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME MAXILLARY SINUS SEPTA: EVALUATION WITH COMPUTED TOMOGRAPHY AND PANORAMIC RADIOGRAPHY Yrd. Doç. Dr. İlker ÖZEÇ* Yrd.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MERVE ÇAKIR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: merve.cakir@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla /

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MERVE ÇAKIR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: merve.cakir@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MERVE ÇAKIR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: merve.cakir@okan.edu.tr 2.

Detaylı

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts.

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts. SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ GRAFT HACMİNİN ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF NEEDED GRAFT VOLUME FOR SINUS FLOOR AUGMENTATION USING THREE-DIMENSIONAL

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI

KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt:: 2 Sayı: 2, 1994 KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI USE OF CALVARIAL GRAFTS IN THE CRANIOFAC1AL SURGERY Dr. Yavuz UYAR (*), Dr. Uğur ERONGUN

Detaylı

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ.

YAYIN KURULU Prof.Dr.Yadigar İZMİRLİ (Rektör) Prof. Dr. S. Hasan MERİÇ. (Dekan) YAYINA HAZIRLAYANALAR Yrd. Doç. Dr. Seda YILMAZ. 5. Sayı / Mayıs 2015 06.05.2015 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Dentaydın Diş Hastanesi olarak, Florya Yerleşkesinde düzenlenen İstanbul Aydın Üniversitesi 9. Kariyer Fuarına

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI MANDİBULER ONLAY GREFT UYGULAMALARINDA KORTİKAL PERFORASYONUN KEMİK İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİSİNİN

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Anahtar kelimeler: alveoler kret defekti, onley dişeti grefti, protetik rehabilitasyon

Anahtar kelimeler: alveoler kret defekti, onley dişeti grefti, protetik rehabilitasyon Alveoler kret defekti olgularında sabit bölümlü protez estetiğinin onley dişeti grefti ile arttırılması: Bir olgu sunumu Mine Öztürk Tonguç*, Süha Türkaslan**, Güliz Öngüç* * Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

AUTOLOGOUS CARTILAGE GRAFTS IN OPEN RHINOPLASTY: OUR CLINICAL EXPERIENCE

AUTOLOGOUS CARTILAGE GRAFTS IN OPEN RHINOPLASTY: OUR CLINICAL EXPERIENCE KLİNİK ÇALIŞMA AÇIK RİNOPLASTİDE OTOJEN KIKIRDAK GREFTLER: KLİNİK DENEYİMİMİZ Dr. Selim Sermed ERBEK, Dr. Evren HIZAL, Dr. Seyra ERBEK, Dr. Özgül TOPAL Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ www..net ARAŞTIRMA MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Serkan YILDIRIM, Dr. Guniz Eker ULUÇAY, Dr. Mithat AKAN, Dr. Tayfun AKÖZ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETİYLE KEMİK DOKUSUNUN ŞEKİLLENDİRİLMESİ

ORTODONTİK DİŞ HAREKETİYLE KEMİK DOKUSUNUN ŞEKİLLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 44(1) 53-60, 2017 ORTODONTİK DİŞ HAREKETİYLE KEMİK DOKUSUNUN ŞEKİLLENDİRİLMESİ Regeneration of Bone Tissue With Orthodontic Tooth Movement: Case Report Özer ALKAN * Yeşim KAYA

Detaylı

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD

Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Prof. Dr. Erkan ERKMEN DDS, PhD Gazi University, Faculty of Dentistry Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery Ankara / Turkey PERSONAL INFORMATION Nationality Place of birth : Turkish : Ankara Date of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Periodontoloji Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Periodontoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SERPİL MELEK ALTAN KÖRAN İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: serpil.koran@okan.edu.tr

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Feridun ŞAKLAR ENDODONTİK TEDAVİDE BAŞARI VE BAŞARISIZLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞARI ORANLARI Kök kanal tedavisindeki başarı oranlarının belirlenmesi için bu güne kadar çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK Ocak 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARIN CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI

DENTAL İMPLANTLARIN CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANTLARIN CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Berinay KOCABAŞ Danışman Öğretim

Detaylı

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps

Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral. Bukkal Mukoza Komissüroplasti. Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps Bukkal Mukoza Komissüroplasti Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral Bilateral Oral Commissuroplasty Using Buccal Mucosa Flaps 1. Erol DEMİRSEREN *, O. Murat ÖZDEMİR

Detaylı

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ 74 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 2 Sayfa: 74-82, 2012 DERLEME ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ The Solution of

Detaylı

POSTER OR MAND BULAR BÖLGEDE SPL T KRET TEKN KULLANILARAK MPLANT YERLEfiT R LMES : OLGU B LD R M

POSTER OR MAND BULAR BÖLGEDE SPL T KRET TEKN KULLANILARAK MPLANT YERLEfiT R LMES : OLGU B LD R M OLGU B LD R M POSTER OR MAND BULAR BÖLGEDE SPL T KRET TEKN KULLANILARAK MPLANT YERLEfiT R LMES : OLGU B LD R M IMPLANT PLACEMENT USING SPLIT CREST TECHNIQUE IN POSTERIOR MANDIBULAR REGION: A CASE REPORT

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 193-202, 1993 ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) Onur İÇTEN*, Funda TUĞCU** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

SEKONDER ISLAN D FLEPLE YANAK REKONSTRÜKSİYONU (OLGU BİLDİRİMİ)(-) ÖZET

SEKONDER ISLAN D FLEPLE YANAK REKONSTRÜKSİYONU (OLGU BİLDİRİMİ)(-) ÖZET SEKONDER ISLAN D FLEPLE YANAK REKONSTRÜKSİYONU (OLGU BİLDİRİMİ)(-) Dr. B, ERDOĞANt**), Dr. A. BARUTÇUf***), Dr. A. KARABAĞ(****), Dr. Ö. O. EROLf*****) ÖZET Sekonder Island Fleple rekonstrüksıyon yaptığımız,

Detaylı

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue

Detaylı

DENTAL İMPLANT CERRAHİSİNDE KULLANILAN AĞIZ DIŞI OTOJEN KEMİK GREFTLERİ

DENTAL İMPLANT CERRAHİSİNDE KULLANILAN AĞIZ DIŞI OTOJEN KEMİK GREFTLERİ Doi: 10.17944/mkutfd.68908 DERLEME/REVIEW Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2016; 7(26): 46-52 DENTAL İMPLANT CERRAHİSİNDE KULLANILAN AĞIZ DIŞI OTOJEN KEMİK GREFTLERİ Extraoral Autogenous Bone Grafts Used in

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: melek.altan@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla /

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SERPIL MELEK ALTAN KÖRAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: melek.altan@okan.edu.tr

Detaylı

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER

İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT YAPIMINDA KARŞILAŞILAN ANATOMİK YETERSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ COMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION AND TREATMENT OPTIONS

SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ COMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION AND TREATMENT OPTIONS İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi DERLEME Cilt: 43. Sayı: 3-4 Sayfa: 133-139, 2009 SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİNDE KOMPLİKASYONLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ COMPLICATIONS OF SINUS FLOOR AUGMENTATION

Detaylı

Gömülü Dişler, Malpraktis ve Mandibula Fraktürü: 2 Olgu Raporu. Impacted Teeth, Malpractice and Mandible Fractures: 2 Case Reports

Gömülü Dişler, Malpraktis ve Mandibula Fraktürü: 2 Olgu Raporu. Impacted Teeth, Malpractice and Mandible Fractures: 2 Case Reports OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 89-93, 2005 Gömülü Dişler, Malpraktis ve Mandibula Fraktürü: 2 Olgu Raporu Impacted Teeth, Malpractice and

Detaylı

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU

MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU Olgu Sunumu/ KORKMAZ, Case ATAY Report MAKSİLLER OVERDENTURELARDA KULLANILAN İKİ FARKLI BAĞLANTI SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU EVALUATION OF TWO DIFFERENT ATTACHMENT SYSTEM USED FOR MAXILLARY

Detaylı

DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AraĢtırma/ Research GÜRBÜZ Article URVASIZOĞLU, DENTAL ĠMPLANT UYGULAMALARININ DEMOGRAFĠK VE KLĠNĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FEATURES OF DENTAL IMPLANT APPLICATIONS

Detaylı

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 3 ile 5 yıl arasında takibi yapılan dental implant başarısının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Retrospectıve evaluatıon of dental ımplant success. three to five years follow up Nükhet Çelebi, DDS,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

Mental Foramenin Lokalizasyonun Radyografik Olarak Değerlendirilmesi

Mental Foramenin Lokalizasyonun Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Cumhuriyet Dental Journal 13(2) (2010) Mental Foramenin Lokalizasyonun Radyografik Olarak Değerlendirilmesi Radiographic Evaluation Location Of The Mental Foramen Şeref Ezirganlı a, DDS, Koray Özer a,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/

ÖZGEÇMİŞ. Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sibel KAYAALTI YÜKSEK İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30 3856 Mail: sibel.kayaalti@okan.edu.tr

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR

İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı KEMİK YOĞUNLUĞU, PROTETİK PLANLAMA VE İMMEDİAT YÜKLEME DENKLEMİ KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

PREPROTETİK CERRAHİ. Öncededen gerçekleşen mukoperiosteal flep kaldırılmış cerrahi işlemler

PREPROTETİK CERRAHİ. Öncededen gerçekleşen mukoperiosteal flep kaldırılmış cerrahi işlemler PREPROTETİK CERRAHİ İnaktivasyon Atrofisi:Fonksiyonlarını kaybeden organ ve dokular atrofiye olurlar. Mandibuladaki rezorpsiyon miktarı maksilladakinden daha fazladır. Bunun nedenleri olarak, mandibulada

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİNE "LAG" VİDA KULLANIMI

MANDİBULA FRAKTÜRLERİNE LAG VİDA KULLANIMI OLGU SUNUMU MANDİBULA FRAKTÜRLERİNE "LAG" VİDA KULLANIMI THE USE OF LAG SCREW IN MANDIBULAR FRACTURES Dr. Gökhan ERPEK (*), Dr. Levent SAYDAM (**) ÖZET: Maksillofasiyal travmalarda ikinci sıklıkla görülen

Detaylı

PEDÝATRÝK ZÝGOMATÝKO - ORBÝTAL BÖLGE KIRIKLARI: KLÝNÝK DENEYÝMLERÝMÝZ Muhitdin ESKÝ, Mustafa ÞENGEZER, Murat TÜREGÜN, Tekin ÞÝMÞEK GATA, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Ankara ÖZET Çocukluk

Detaylı

Prof. Dr. Hatice GÖKALP Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hatice GÖKALP Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Prof. Dr. Hatice GÖKALP Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı İÇERİK 1. Kuvvet Kaynakları A. Doğal Kuvvet Kaynakları B. Mekanik kuvvet Kaynakları 2. Ortodontik Kuvvet Özellikleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: FİRDEVS ŞENEL Doğum Tarihi: 3 NİSAN 1976 Yabancı Dil: İngilizce (ÜDS- Mart 2008: 87.5) E-mail: firdevssenel@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite/Lise

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Agresif Bir Mandibuler Ameloblastoma Olgusunda Rekonstrüktif Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu

Agresif Bir Mandibuler Ameloblastoma Olgusunda Rekonstrüktif Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu Agresif Bir Mandibuler Ameloblastoma Olgusunda Rekonstrüktif Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu A RECONSTRUCTIVE SURGICAL APPROACH IN THE CASE OF AN AGGRESSIVE MANDIBULAR AMELOBLASTOMA: A CASE REPORT Behçet

Detaylı

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE

T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE T.C. ANKARA.ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLERİN DENTAL PANORAMİK TOMOGRAFİ İLE İZLENMESİ Proje Yürütücüsü:

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SiBEL KAYAALTI YÜKSEK İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: sibel.kayaalti@okan.edu.tr

Detaylı

DİŞSİZ HASTALARDA FRAKTÜR TEDAVİSİNDE MAKSİLLER PROTEZ FİKSASYONU İÇİN ALTERNATİF BİR TEKNİK (2 VAKA RAPORU)

DİŞSİZ HASTALARDA FRAKTÜR TEDAVİSİNDE MAKSİLLER PROTEZ FİKSASYONU İÇİN ALTERNATİF BİR TEKNİK (2 VAKA RAPORU) DİŞSİZ HASTALARDA FRAKTÜR TEDAVİSİNDE MAKSİLLER PROTEZ FİKSASYONU İÇİN ALTERNATİF BİR TEKNİK (2 VAKA RAPORU) Dr.İlker ÖZEÇ* Dt.Erdem KILIÇ* Yrd.Doç.Dr.Hasan Yeler* ÖZET Yaşlı hastalarda dişsizlikle birlikte

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Gömülü Yirmi Yaş Cerrahisinde Hastaların Operasyon ve İyileşme Dönemi Beklentilerini Etkileyen Faktörler

Gömülü Yirmi Yaş Cerrahisinde Hastaların Operasyon ve İyileşme Dönemi Beklentilerini Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 51-55, 2005 Gömülü Yirmi Yaş Cerrahisinde Hastaların Operasyon ve İyileşme Dönemi Beklentilerini Etkileyen Faktörler

Detaylı

MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****)

MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 163-171, 1985 MANDİBULADA COMLEX ODONTOMA (BİR VAKA RAPORU) Şule YÜCETAŞ (*) Erdal ERDEM (**) Ender ERGÜN (***) İhsan SAKALLI (****) Bugüne kadar odontojenik

Detaylı

ATROFİK ÇENE KEMİKLERİNDE DENTAL İMPLANT UYGULAMALARI BİTİRME TEZİ

ATROFİK ÇENE KEMİKLERİNDE DENTAL İMPLANT UYGULAMALARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ATROFİK ÇENE KEMİKLERİNDE DENTAL İMPLANT UYGULAMALARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Nur Eylem YORULMAZ DANIŞMAN ÖĞRETİM

Detaylı

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI Prof. Dr. Harzem ÖZGER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. ALLOGREFT Chips Strüktürel İnterkaler Osteoartiküler Masif allogreftler,kemikler de

Detaylı

GÖMÜK ALT YİRMİ YAŞ DİŞİ CERRAHİSİ SONRASINDA GÖRÜLEN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME

GÖMÜK ALT YİRMİ YAŞ DİŞİ CERRAHİSİ SONRASINDA GÖRÜLEN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 37(71-76, 2010 GÖMÜK ALT YİRMİ YAŞ DİŞİ CERRAHİSİ SONRASINDA GÖRÜLEN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME Early Complications Following Impacted Mandibular Third

Detaylı