Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Konya-Altınapa Barajı Suyunun İçme Suyu Olarak Kullanılmasında Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Yönteminin Uygulanabilirliği Tevfik AĞAÇAYAK, Hakan ÖZŞEN Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Konya ÖZET: Bu çalışmada, ham suyun arıtımı için, çözünmüş hava flotayonu (DAF) deney düzeneği kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan su örneği; Konya-Altınapa Barajı ndan temin edilmiştir. İlk olarak ham suya ilave dilmesi gereken kimyasal maddelerin miktarlarını belirlemek için, her bir su örneği üzerinde ayrı ayrı Jarr testi uygulanmıştır. Yapılan bu testler sonunda belirlenen optimum değerler üzerinden su arıtma işlemi yapılmıştır. Bu optimum değerler %10 luk Al 2 (SO 4 ) 3 için 0.6 ml, % 0.1 lik H 2 SO 4 için 10 ml, % 0.01 lik Polielektrolit (katyonik) için 0.8 ml olarak kullanılmıştır. Bulanıklık değeri ve ph değeri belirlenmiş ham su örneklerinin Jarr testi sonunda, ilave edilmesi gereken kimyasal madde miktarları belirlenmiştir. Sonra filtre öncesi ve filtre sonrası bulanıklık (NTU) değerleri ölçülmüştür. Filtre sonrası bulanıklık (NTU) değerinin minimum 0.3 olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra, deneylerde kullanılan su örneklerinin bulanıklık (NTU) değerlerinin arttırılması düşünülerek, ham su örneklerinin içerisine çamur ilavesi yapılmıştır. Böylece başlangıçtaki bulanıklık (NTU) değeri 26 ya yükseltilmiştir. Yapılan arıtma işlemi ile bulanıklık (NTU) değeri 0.7 ye düşürülmüştür. Anahtar Kelimeler: Çözünmüş Hava Flotasyonu, bulanıklık, Altınapa Barajı, içme suyu. Applicability of Dissolved Air Flotation (DAF) on Konya-Altınapa Dam Water for use as Potable Water ABSTRACT: In this study, dissolved air flotation (DAF) is used to purify raw water. Water sample used in tests from Konya-Altınapa Dam. Jarr test is applied in all raw water samples in order to determine chemical addition amount initially. According to these tests purifying water process has been carried out with the optimum values. These optimum values were used as 0.6 ml for Al 2 (SO 4 ) 3 of 10 %, 10 ml for H 2 SO 4 of 0.1 % and 0.8 ml for polielectrolite (cathionic) of 0.01 %. Chemical addition amount to the samples of which turbidity and ph values have been obtained has been determined as a result of Jarr test. Turbidity (NTU) values has been measured before and after filtration. Türbidity (NTU) value has been found 0.3 after filtration. Mud addition has been performed in order to increase türbidity (NTU) value of water samples. As a result initializing türbidity (NTU) value is increased to 26. By purifying process türbidity (NTU) value is decreased to 0.7. Key Words: Dissolved air flotation, türbidity, Altinapa Dam, potable water GİRİŞ Dünya yüzeyinin yaklaşık % 75 ini kaplayan su, belki de kirlenme nedeni ile canlılar açısından riski en fazla olan alıcı ortamdır. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, dereler ve diğer yeraltı ve yerüstü suları alıcı ortam durumundadır. Suların genelde birer hareketli ortam olmaları ilk bakışta özümleme kapasitesini arttıran bir faktör gibi görünse de, kirliliği lokal olmaktan çıkarıp, diğer alanlara taşıması, problemi büyütmektedir (Karadeniz, 1996). Doğal suların içme suyu olarak kullanılabilmesi için, ham sudaki pisliklerin, sıhhat için zararlı tuzların ve hastalık yapan canlıların giderilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi; suyun sıcaklığı, saflığı ve berraklığı suyun özelliklerini belirleyen parametrelerdir. Suyun içerisindeki pislik oranına göre suyun bulanıklığı belirlenir. Suyun kirlilikten arındırılması için iki tür yöntem kullanılır. Bunlar; -Fiziksel durultma işlemleri, -Kimyasal durultma işlemleri dir. Suyun arıtılmasındaki amaç, kullanılma şartlarına uygun hale getirilmesidir. Suların arıtılmasında uygulanan bazı temel işlemler vardır. Bunlar: - Biriktirme, -Çöktürme, -Yüzdürme, -Mikroeleklerden geçirme, -Hızlı karıştırma ve yumaklaştırma, -Suyun ph değerini ayarlama, -Dezenfekte etme, -Filtre etme, -Kimyasal stabilizasyon, -Adsorbsiyon, -İyon değiştirme, -Kimyasal çöktürme v.b. dir. Bir sıvıdan, askıda kalmış katıların ayrılması için kullanılan üç yaygın metot vardır. Bunlar: -Gravite yöntemleri ile ayırma (çöktürme), -Askıdaki küçük partiküllerin filtrasyonu, -Hava flotasyonu dur. Bu üç metot arasında, hava flotasyonu, çok yönlü olduğu için, pratikte oldukça yaygın olarak kullanılır (George, 1996). Yapılan bu çalışmada, Altınapa Barajı suyunun çözünmüş hava flotasyonu yöntemi ile arıtma imkanları araştırılmıştır. Çözünmüş hava flotasyonu (DAF), su teknolojisinde katı-sıvı ayırımında etkili bir proses olduğu için bütün ilgiyi üzerine çekmiştir (Chung ve ark.,1999). Sedimentasyon ve sıradan hava flotasyonu ile ayrılmayan askıda kalmış çok küçük partiküllerin sudan ayrılmasında kullanılan en etkili proses çözünmüş hava

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 flotasyonudur (Edzwald ve ark., 1992; Edzwald, 1993). Chung ve ark. (1999), çözünmüş hava flotasyonu (DAF) tesislerinde pilot ölçekten (72m 3 /gün.), tam kapasiteye ulaşmışlar ve bulanıklığın giderilmesi için çeşitli çözünmüş hava flotasyonu metotları kullanmışlardır. Ferguson ve ark. (2001), A.B.D., Güney Carolina da, Greenwille deki su rezervinin yüksek kalitede arıtımının sağlanabilmesi için; filtrasyon, çözünmüş hava flotasyonu ve önce ozonsuz sonra ozonlu direkt filtrasyon işlemlerinden ulaşılan sonuçları değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, filtre edilmiş düşük bulanıklık değerine sahip su üretimini, yosun, demir, mangan kontrolünü ve oluşan yan ürünlerin dezenfektesini içermektedir. MATERYAL ve METOT Deneylerde kullanılan su örneği, Konya-Altınapa Barajı ndan alınmıştır. İlk olarak ham suya ilave edilmesi gereken kimyasal maddelerin miktarlarını belirlemek için, her bir su örneği üzerinde ayrı ayrı jarr testi uygulanmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere jarr testi sonunda en düşük bulanıklık (NTU) değeri için belirlenmiş olan kimyasal madde ( Al 2 (SO 4 ) 3 ml, H 2 SO 4 ml ve polielektrolit (katyonik-tutucu) ml, miktarları tespit edilmiştir. Çalışmalar sonunda bulunan optimum değerler üzerinden su arıtımı yapılmıştır. Ham suyun arıtımı için, Şekil 1 deki çözünmüş hava flotasyonu (DAF) deney düzeneği kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan suların bulanıklık (NTU) değerini ölçmek için uygulanan metod türbidimetri kullanılan cihaz ise türbidimetre dir. Türbidimetri yöntemi, bir ışın demetinin bulanık bir çözeltiden geçmesi sonucu şiddetindeki azalmadan yararlanma esasına dayanmaktadır. Flotasyonun etkisini artırmak amacıyla; jarr testi sonunda miktarları belirlenen kimyasal maddeler, ham suya ilave edilmiştir. Bu karışım, mekanik bir karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra, basınçlı hava ile yumaklaştırma (floklaştırma) havuzuna gönderilmiştir. Burada hava yardımı ile karışan ham su ve kimyasallar flotasyon ünitesine aktarılmıştır. 1. Kimyasal madde ile ham su karışım kabı, 2. Mekanik karıştırma sistemi, 3. Kompresör, 4. Yumaklaştırma kabı, 5. DAF flotasyon ünitesi, 6. Kirli su tankı, 7. Temiz su tankı, atm. basınç tankı, 9. Kontrol vanası, 10. Hava ve su boruları. Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünüşü. Flotasyon ünitesine bağlı 4-6 atm. lik basınç tankı vasıtasıyla flotasyon havuzuna hava verilmiştir. Aralıksız verilen basınçlı hava sayesinde oluşan mikrobaloncuklar ile sudaki kirlilik yüzeyde toplanmış ve yüzeyde toplanan kısım, bir sıyırıcı yardımı ile uzaklaştırılmıştır. Arıtılmış su filtrelerden geçirilerek temiz su haznesinde biriktirilmiştir. Arıtma işlemi her bir su örneği için yaklaşık 20 dakika sürdürülmüştür. BULGULAR ve TARTIŞMA Jarr Testi Uygulamaları 1000 ml lik 4 ayrı behere ham su örnekleri konulmuştur. Beherin her birine % 10 luk Al 2 (SO 4 ) 3, % 0.1 lik H 2 SO 4 ve % 0.01 lik polielektrolit (katyoniktutucu)çözeltileri ilave edilmiştir. Kimyasal maddelerin en iyi sonucu verebilmesi için kimyasallardan ikisinin sabit tutulan miktarlarına karşı, diğerinin değişken miktarları beherlere ayrı ayrı konulmuştur. Bu işlem sonunda türbiditesi (bulanıklığı) en düşük ölçülen numunedeki kimyasal miktarları baz alınmıştır. Aynı işlem diğer kimyasallarda farklı miktarlarının kullanılması ile devam ettirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo de verilmiştir. Tablo 1 de görüldüğü gibi; % 10 luk Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi değişken miktarlarda kullanılmıştır. % 0.1 lik H 2 SO 4 çözeltisi 10 ml ve % 0.01 lik polielektrolit (katyonik-tutucu) çözeltisi ise 0.8 ml değerinde sabit değeri, bu işlem sonunda 0.80 değerine kadar

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 düşürülmüştür. Bu değer Al 2 (SO 4 ) 3 ün 0.6 ml kullanılması ile bulunmuştur. Tablo 2 de görüldüğü gibi; % 0.01 lik polielektrolit (katyonik-tutucu) çözeltisi değişken olarak kullanılmıştır. % 10 luk Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi 0.6 ml ve % 0.1 lik H 2 SO 4 çözeltisi ise 10 ml değerinde sabit değeri, bu işlem sonunda 0.70 değerine kadar düşürülmüştür. Bu değer polielektrolitin 0.8 ml kullanılması ile bulunmuştur. Tablo 3 de görüldüğü gibi; % 0.1 lik H 2 SO 4 çözeltisi değişken olarak kullanılmıştır. % 10 luk Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi 0.6 ml ve % 0.01 lik polielektrolit (katyonik-tutucu) çözeltisi 0.80 ml değerinde sabit değeri, bu işlem sonunda 0.80 değerine kadar düşürülmüştür. Bu değer H 2 SO 4 ün 10 ml kullanılması ile bulunmuştur. Jarr testi uygulaması yukarıdaki yapılış yöntemiyle bütün deneyler için ayrı ayrı yapılmıştır. Ham Üzerinde Yapılan Çözünmüş Hava Flotasyonu Deneyleri Bulanıklığı, ph değeri belirlenmiş ham su örneklerinin Jarr testi sonunda elde edilen yüzey aktif madde miktarları kullanılarak, filtre öncesi ve filtre sonrası bulanıklık (NTU) değerleri belirlenmiştir. Farklı bulanıklık (NTU) değerindeki su örnekleri üzerinde yapılan çözünmüş hava flotasyonu (DAF) deneysel çalışmaları Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 1. Al 2 (SO 4 ) 3 miktarının belirlenmesi H Al 2 (SO 4 ) 3 (% 10) 2 SO 4 Polielektrolit (% 0.1) (% 0.01) Tablo 2. Polielektrolit miktarının belirlenmesi Al 2 (SO 4 ) 3 H 2 SO 4 Polielektrolit (% 10) (% 0.1) (% 0.01) Tablo 3. H 2 SO 4 miktarının belirlenmesi Al 2 (SO 4 ) 3 H 2 SO 4 Polielektrolit (% 10) (% 0.1) % (0.01) Tablo 4. Farklı NTU değerlerindeki su örnekleri ile yapılmış olan çözünmüş hava flotasyonu deney sonuçları. H Al 2 (SO 4 ) 3 (% 10) 2 SO 4 Polielektrolit Filtre Filtre Giriş (% 0.1) % (0.01) Öncesi Sonrası Tablo 4 de görüldüğü gibi ölçülen filtre çıkış bulanıklık (NTU) değerlerinden en düşük değer 0.3 olarak belirlenmiştir. Burada önemli olan, yüzey aktif maddelerinin az miktarda kullanılıp, bulanıklığı düşük

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 değerde elde edilmesidir. En iyi sonuç; giriş ph değeri 8.1 çıkış ph değeri 6.6, Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi miktarı 0.6 miktarı ise 0.8 ml değerinde bulunmuştur. Tablo 4 e göre; her bir su örneği için NTU (bulanıklık) değerleri arasındaki ilişki Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2. Farklı bulanıklık (NTU) değerlerindeki su örneklerinin arıtılması sonucu elde edilen NTU değerleri arasındaki ilişki. Çözünmüş hava flotasyonu (DAF) nun, diğer arıtma metodlarına nazaran daha kullanışlı olduğu bilinmektedir. Daha fazla bulanıklığa sahip olan suların arıtılmasında da etkili olacağı düşüncesiyle deneysel çalışmalar yapılmıştır. Önceki yapılmış olan deneylerde kullanılan su örneklerinin giriş bulanıklık (NTU) değerinin artırılması düşünülmüştür. Bu nedenle ham su örneklerinin içerisine, bulanıklık değeri 26 oluncaya kadar çamur ilavesi yapılmıştır. Al 2 (SO 4 ) 3 miktarı oluşan flok sayısıyla doğru orantılı olarak değişmektedir. Polielektrolit (katyonik-tutucu) miktarının fazla olması ise flokların büyüklüğünü artırmaktadır. Yapılan bu çalışmada, bulanıklığın fazla olmasından dolayı flokların dibe çökmesini engellemek için Al 2 (SO 4 ) 3 miktarı fazla, polielektrolit miktarı ise az kullanılmıştır. Bu nedenle optimum değerlerden farklı değerler kullanılmıştır. Yapılan deney çalışmalarından elde edilen sonuçlar Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5.Çamur ilavesi yapılmış olan su örnekleri ile yapılan çözünmüş hava flotasyonu deney sonuçları. Su Al2(SO4)3 H2SO4 Polielektrolit Filtre Filtre Örnekleri (% 10) -0.10% -0.01% Giriş Öncesi Sonrası Su Al2(SO4)3 H2SO4 Polielektrolit Filtre Filtre Örnekleri (% 10) -0.10% -0.01% Giriş Öncesi Sonrası Tablo 5 de görüldüğü gibi ölçülen filtre çıkış bulanıklık (NTU) değerlerinden en düşük değer olarak 0.7 belirlenmiştir. En iyi sonuç giriş ph değeri 8.3 çıkış ph değeri 6.6, Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi miktarı 0.8 ml, H 2 SO 4 çözeltisi miktarı 10 ml ve polielektrolit miktarı ise 0.5 ml değerinde bulunmuştur. Tablo 5 den elde edilen sonuçlara göre her bir su örneği için NTU (bulanıklık) değerleri arasındaki ilişki Şekil 3 de gösterilmiştir.

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2) KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 SONUÇLAR DAF (Çözünmüş hava flotasyonu) ünitesi kullanılarak Konya-Altınapa Barajı ndan getirilen su örneklerinin içme suyu olarak kullanılabilmesi için arıtma çalışmaları yapılmıştır. Jarr testi uygulamalarında, % 10 luk Al 2 (SO 4 ) 3, % 0.1 lik H 2 SO 4 ve % 0.01 lik polielektrolit (katyoniktutucu) çözeltileri kullanılmıştır. Deneylerde kullanılmak üzere, bulanıklık (NTU) değeri en düşük ölçülen su örneklerinde ki kimyasal madde miktarları göz önüne alınmıştır. Farklı bulanıklık (NTU) değerlerindeki su örnekleri ile yapılan çözünmüş hava flotasyonu (DAF) deneysel çalışmaları Tablo 4 de belirtilmiştir. DAF (Çözünmüş hava flotasyonu) a tabi tutulacak olan ham su örneklerinin ilk andaki bulanıklık (NTU) değerleri ve ph değerleri belirlenmiştir. Deneyler sonunda Tablo 4 de gözlendiği gibi filtre öncesi bulanıklık (NTU) değerinin 0.9 ve filtre sonrası bulanıklık (NTU) değerinin 0.3 olduğu belirlenmiştir. Ham suyun arıtılmasında kullanılan kimyasal maddelerin asgari miktarda tüketilmesinin ekonomik yönden önemi büyüktür. Bu nedenle az miktarda yüzey aktif madde kullanımı ile en düşük bulanıklık (NTU) değerine ulaşılması hedeflenmiştir. Tablo 4 ten çıkarılan en iyi sonuç, giriş ph değeri 8.1 çıkış ph değeri 6.6, Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi miktarı 0.6 miktarı ise 0.8 ml değerinde bulunmuştur. Ham su örneklerini bulanıklık (NTU) değerinin arttırılması düşünülmüş ve su örneklerinin içerisine çamur ilavesi yapılmıştır. Böylece, suyun bulanıklık (NTU) değeri 26 ya yükseltilmiştir. Daha sonra yapılan arıtma işlemi sonunda Tablo 5 de gözlendiği gibi filtre öncesi bulanıklık (NTU) değerinin 1.5 ve filtre sonrası bulanıklık (NTU) değerinin 0.7 olduğu belirlenmiştir. Tablo 5 ten çıkarılan en iyi sonuç; giriş ph değeri 8.3 çıkış ph değeri 6.6, Al 2 (SO 4 ) 3 çözeltisi miktarı 0.8 miktarı ise 0.5 ml değerinde bulunmuştur. Bu metot yüzdürme esasına dayandığı için filtre sarfiyatını azaltmıştır. Şekil 3. Çamur ilavesi yapılmış olan su örneklerinin arıtılması sonucu elde edilen bulanıklık (NTU) değerleri arasındaki ilişki. TEŞEKKÜR Bu çalışmada yapmış olduğu katkılardan dolayı Kimyager Yasemin Ağaçayak a teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Chung, Y., Choi, Y.C., Choi, Y.H., Kang H.S A Demonstration Scaling-up of the Dissolved Air Flotation. Wat.Res. 34(3): Edzwald J.K Algae, bubbles, coagulants and dissolved air flotation. Water Sci. Tech. 27(10): Edzwald, J.K., Walsh, J.P, Kominski, G.S., Dunn, H.J Flocculation and air requirements for dissolved air flotation. Jour. AWWA, 84(3) Ferguson C., Logsdon G.S. Curley D Comparasion of dissolved air flotation and direct filtration. Water Science and Technology, 31(3-4): George C.Y Advancing the science of dissolved air flotation. Environ.Tech. November/December Karadeniz, M Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları, Çevreye Etkileri, Önlemler. İstanbul Ofset Basım Yayınevi, İstanbul,

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 435-448, 211 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi AEROBIC STABILIZATION OF BIOSOLIDS BY

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları

Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 2, 135-146 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılma Olanakları Pervin Uzun 1, Uğur Bilgili 1* 1

Detaylı

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT²

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT² S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI Can Bülent KARAKU޹, Sayiter

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Bayrak, Yokuş, Pehlivan ÜLKEMİZDE EVSEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ Esin Hande Bayrak 1 Semire Kalpakçı Yokuş 2 Ergün Pehlivan 3 Özet Organik yükü fazla olan atık suların arıtımında biyokimyasal

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION 6. Sayı Eylül 28 INVESTIGATION OF CaSO.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION Veli UZ * & Hüseyin ÖZDAĞ ** & Eda HOCAOĞLU * *Dumlupinar University The Department of Ceramic Engineering,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

Tuz Gölü'nden Tuz Yan Ürünleri Üretiminin/Araştırılması

Tuz Gölü'nden Tuz Yan Ürünleri Üretiminin/Araştırılması O. Kılıç, A. M. Kılıç & E. Uyanık Tuz Gölü'nden Tuz Yan Ürünleri Üretiminin/Araştırılması Ö. Kılıç, A. M. Kılıç Çukurova Üniversitesi, Müh.Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü, ADANA E. Uyanık Tekel Kaldırım Tuzlası,

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU

KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA Karacadağ Kalkınma Ajansı T.C. Harran Üniversitesi KOMPOST TESİSİ KURULMASI AMACINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KOMPOST VE BİYOGAZ TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı