T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİLEBİLİR NİTELİKTEKİ SULARIN İSTİHSALİ, AMBALAJLANMASI, SATIŞI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2003

2 2 ÖNSÖZ Su insanlar ile tüm canlıların yaşamalarını sürdürmeleri için en önemli ihtiyaçlardan birisidir. Su kaynaklarının kısıtlı olması; artan nüfusla birlikte sağlıklı, temiz ve güvenli su ihtiyacının sürekli artması mevcut su kaynakların daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Ülkemizde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çağın gereklerine uygun üretimlerin yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hazırlanmış ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımızca hazırlanan bu kitapçığın topluma sağlıklı, temiz ve güvenli su sunumu ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinde rehber olacağı düşüncesi ile kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür eder, ülkemiz insanlarına hayırlı olmasını temenni ederim. Uzm. Dr. Mehmet UĞURLU Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

3 3 İÇİLEBİLİR NİTELİKTEKİ SULARIN İSTİHSALİ, AMBALAJLANMASI, SATIŞI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Değişik /24473 R.G) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tüketime sunulan doğal kaynak, işlenmiş kaynak, doğal maden, içme, işlenmiş içme, işlenmiş maden suyu ve tıbbi sular ile yapay sodaların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, satışı ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir (değişik /25151 R.G). Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik doğal kaynak, doğal maden, içme, işlenmiş içme, işlenmiş kaynak, işlenmiş maden suyu ve tıbbi sular ile yapay sodaların niteliklerini, hidrojeolojik, fiziki, kimyevi, mikrobiyolojik ve tıbbi özelliklerini, kaptaj, isale, depo, dolum yeri gibi ünitelerinin haiz olacağı teknik ve hijyenik şartlar ile izin, ambalajlama, satış ve denetim esaslarını kapsar (değişik /25151 R.G). Kaplıca ve içmece suları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun uncu ve nci; 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar name'nin 17 nci ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddelerine dayanılarak çıkarılmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelik te geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olan deyimlerden; a) "Bakanlık": Sağlık Bakanlığını, b) "Su": Doğal kaynak, doğal maden suyu, doğal maden suyu sodası, içme suyu ve tıbbi sular ile işlenmiş suları (değişik /24473 R.G), c) "Doğal kaynak suyu": Jeolojik şartları uygun toprak derinliklerinde toplanan ve çıkış noktasından doğal ve sürekli olarak kendiliğinden akan ve Ek-1'deki nitelikleri taşıyan suları, d) "Doğal Maden suyu": Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan en az 1000 miligram/litre çözünmüş mineraller ve/veya eser elementler bulunduran, doğal yapısında karbondioksit ve radyoaktif elemente sahip olan, yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usuller ile çıkarılan, klinik yönden şifalı etkileri Bakanlıkça belirlenmiş olan ve Ek-2'deki nitelikleri taşıyan sıcak veya soğuk yeraltı sularını, e) "Düşük Mineralli-Oligometalik Sular": Total minerali 1000 miligram/litrenin altında olmasına rağmen maden suyunun yukarıda belirtilen diğer özelliklerine sahip olan suları, f) "Tıbbi Sular": Ek-2'de verilen sınır değerinin üzerinde florid veya radyoaktif madde içeren, Bakanlığın özel izniyle işletilen ve doktor tavsiyesi ile kullanılması gereken suları, g) "İçme suyu": Jeolojik şartları uygun toprak derinliklerinde toplanan, kendiliğinden akan veya yer altından Bakanlıkça uygun görülen teknik usullerle çıkarılan Ek-3 teki nitelikleri taşıyan suları, h) "Kurul": Suları incelemek üzere her ilde sağlık müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile oluşturulan inceleme kurulunu, ı) "İşletme izni": Su işletmelerine bu Yönetmelik uyarınca verilen işletme belgesini, i) "Otomatik makine": İmlahanede yer alan ve yıkama, doldurma ve kapaklama işlemlerini el değmeden otomatik olarak yapan makineyi,

4 4 k) "Otomatik sistem": İşletmede üretimi yapılan ambalajın temizlenmesi, dolum ve kapaklanma işlemlerini el değmeden otomatik olarak uyum içinde yapan sistemi, l) "Geri dönüşlü kap": Su dolumunda bir defadan fazla kullanılan ve deformasyona uğramayan cam, polikarbonat gibi kapları, m) "Geri dönüşsüz kap": Su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak PET, PVC, cam ve benzeri kapları n) "Kurul ön raporu": Yönetmelik te belirtilen esas ve usuller doğrultusunda su kaynağı ile ilgili olarak Kurul ca hazırlanan ilk raporu, o) "Kurul son raporu": Bakanlıkça onaylı projelerine ve bu Yönetmelik esaslarına göre su tesisin tamamının inşa edilip tamamlandığına dair Kurul ca hazırlanan son raporu ifade eder. p) "İşlenmiş su": İşlenmiş içme suyu, işlenmiş maden suyu ve yapay sodayı (değişik /24473 RG), r) "İşlenmiş maden suyu": Doğal maden suyunun mineral değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-2 deki parametreler elde edilen suları (değişik /25151 R.G), s) "İşlenmiş içme suyu Jeolojik koşulları uygun toprak derinliklerinde toplanan, Bakanlıkça uygun görülen teknik usullerle çıkarılan ve kirlenme riski olmayan yer altı sularının, Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametrelerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-3 deki parametreler elde edilen ve uygulanacak işleme göre saflaştırılmış, mineral dengeli suları (değişik / R.G.), ş) "Yapay soda": Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-3 ündeki nitelikleri sağlayan sulara, sodyum bikarbonat ve/veya mineral tuzları eklenmek suretiyle, tekniğine göre hazırlanan, Ek-2 deki parametreler elde edilen ve karbondioksit ile gazlandırılmış suları (değişik /25151 R.G), u) İşlenmiş kaynak suyu : Jeolojik koşulları uygun toprak derinliklerinde toplanan, çıkış noktasından sürekli olarak kendiliğinden akan, Bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametrelerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle Ek-1 deki parametreler elde edilebilen suları (değişik / R.G.), ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Suların İzne Bağlanması ile İlgili Hükümler İzinsiz Suların Satış Yasağı Madde 5- a) Bu Yönetmelikte belirtilen tanım ve niteliklere uygun olsa dahi, Yönetmelik hükümlerine göre izin alınmamış suların ambalajlanarak veya herhangi bir kaba doldurularak satılması, b) Dere, göl, nehir gibi yüzeysel sular ile kuyu sularının satışı yasaktır. Ancak; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereğince imalat işlemine tabi tutulan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kullanım amacı içme suyu olarak belirtilmiş olan, Yeraltı Suyu Kullanım Belgesi bulunan ve Bakanlıktan Yönetmeliğin diğer hükümlerine tabi olarak müsaade almış sular, kuyu suyu kapsamında değildir. c) İzinli suların izin verilen ambalajlar dışında satışı yasaktır. Ancak, Bakanlığın özel izni ile izinli sudan ihracat ve satış amacı ile farklı isimle veya başka firma adına farklı su adı ile dolum yapılabilir ( /25074 R.G). d) Bu Yönetmeliğe göre izne bağlanmış olan kaynaklardan tüketim yerlerine nakil ve tüketim yerindeki depolama işinde kullanılacak taşıt, tank ve depoların Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde belirlenecek hijyenik şartlara sahip olması ve bu tebliğde öngörülecek usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca izin alınması kaydı ile toplu olarak yemek ve sair gıda maddesi hazırlamak veya istihdam ettiği elemanların yada hizmet sunduğu kişilerin su ihtiyacını karşılamak veyahut endüstride herhangi bir maddenin üretiminde kullanmak için Ek-1 ve Ek-3 te nitelikleri belirtilen doğal kaynak veya içme sularını tercih eden kuruluş ve işletmelerden günde 500 litreden fazla ihtiyacı olanlara bu suların satılması,

5 5 e) Belediye mücavir alanı dışında olup fenni su şebekesi bulunmayan veya sıhhi içme ve kullanma suyu yeterli olmayan, toplu yaşanılan ve günde 500 litreden fazla zaruri su ihtiyacı bulunan yerlerdeki kişilerin su ihtiyacının karşılanması için, bu fıkranın (d) bendi uyarınca su satılması, f) Bu Yönetmeliğe göre izne bağlanmış olan veya izne bağlanmamış olsa bile Ek-1 ve Ek-3 deki niteliklere uygun bulunan doğal kaynak veya içme suyu kaynaklarından tüketim yerlerine nakil işinde kullanılacak taşıt, tank ve depoların Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde belirlenecek hijyenik şartlara sahip olması kaydı ile; fenni su şebekesi bulunmayan veya sıhhi içme ve kullanma suyu yeterli olmayan yerlerdeki zaruri su ihtiyacının karşılanması için, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanun uyarınca, belediyelerin bu Yönetmeliğe göre izne bağlanmış kaynaklardan su alıp tüketiciye sunması, bu maddenin (d) bendindeki yasağa tabi değildir. Ancak, bu maddenin (d) ve (e) bendine göre satın alınan sular hiçbir şekilde başkalarına satılamaz. (değişik /24473 R.G). İzin Alma Mecburiyeti Madde 6- Bu Yönetmelik te belirtilen esaslara uygun suları işletmek isteyenler, Bakanlık'tan, önce tesis izni, sonra da işletme izni almak zorundadır. Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kuruluşlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz Madde 7- Yönetmelik te belirtilen suları işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan, kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddütlere meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat ederler. Başvurunun sağlık müdürlüğüne intikali üzerine; suların kaynağı veya çıkış noktası, sağlık müdürlüğü elamanları kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. Kurul, kaynağı veya çıkış noktasını mahallinde tetkik eder. Yapılan tetkikler sonucunda, kaynağın veya çıkış noktasının tanımına uygunluğunun tespit edilmesi halinde, sağlık teşkilatı, tekniğine uygun olarak gerekli numuneleri alır; debi ve sıcaklık gibi mahallinde yapılması gereken ölçümleri yapar; kaptajın yeri ve kaynağın veya çıkış noktasının etrafında bırakılacak koruma alanı mesafesi ve gerekli olan diğer hususlara da yer verilerek ön raporu detaylı şekilde hazırlar. Alınan numuneler, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuarlarında veya Bakanlıkça yeterli ve uygun görülecek laboratuarda analiz ettirilir. Her türlü analiz ücretlerinin ve Kurul üyelerinin yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesinden su sahibi sorumludur. İnceleme Kurulu Madde 8- İnceleme kurulu; sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gıda ve çevre kontrol şube müdürü, sağlık ocağı tabibi, bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları veya mikrobiyoloji uzmanı, kimya mühendisi yok ise gıda mühendisi, biyolog, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi, tıbbi teknolog, çevre sağlığı teknisyeninden oluşur. Gerekli görülür ise ilgili teknik elemanlar da kurula dahil edilir (değişik /25074 R.G). Kurul üyelerinin görüşleri arasında ihtilaf doğması halinde; Bakanlık, konu ile ilgili uzmanın görüşünü dikkate alabilir veya yeniden Kurul oluşturabilir. Projelerin Hazırlanması Madde 9- Kurul un olumlu ön raporundan sonra işletmeye ait kaynak, kaptaj koruma bölgesi, isale hattı, toplama odası, depo, imlahane ve diğer sosyal tesislere ait ünitelerin projeleri işletmeci tarafından aşağıda belirtilen ölçeklerde mimar veya yetkili mühendislere hazırlattırılır (değişik /25074 R.G). a) 1/500 ölçekli koruma bölgesini gösterecek biçimde kaynak yeri plan koteleri, b) 1/20 ölçekli kaptaj projesi,

6 6 c) Kaynağın bağlantılarını, toplama odasını ve maslak gibi üniteleri de gösteren 1/2000-1/200 ölçekli isale plan ve profili, d) Kanalizasyon bulunmayan yerlerde 1/20 ölçekli fosseptik projesi ve açıklama raporu, e) Depo kullanılacak ise 1/50 ölçekli depo projesi, f) Uygulanacak prosese bağlı olarak, işletmede imal edilmesi gereken dönüşsüz ambalajlar için imal yeri ile kirli ve dolu kap bekletme yeri, yıkama, doldurma ve kapaklama yeri ve diğer ilgili üniteleri birlikte gösterir 1/50 ölçekli iimlahane projesi, g) Makine yerleşimi ile iş akımını gösterir şema, h) Sosyal tesis ile diğer yardımcı üniteleri gösterir 1/50 ölçekli proje, Dosya Tanzimi Madde 10- Tesis izni için dört nüsha olarak tanzim edilecek olan dosyada aşağıda belirtilen bilgi, belge ve projeler bulunur: a) Dilekçe, b) Suyun tam analiz raporları, c) Su ile ilgili Kurul ön raporu, d) 9 uncu maddede belirtilen projeler ve bütün üniteler ile kaynak koruma alanını da gösterecek şekilde hazırlanmış genel vaziyet planı, e) Suyun imla şekli ile ilgili açıklama raporu, f) Hidrojeolojik inceleme raporu, g) Alınmış ise ilgili kurumların görüşlerine dair belgeler, h) Suyun bulunduğu arazinin, Kurul ca belirlenen koruma alanını da kapsayacak şekilde tapusu, yer başka gerçek veya tüzel kişiye ait ise noter onaylı anlaşma örneği, hisseli tapularda diğer hissedarların noter onaylı muvaffakatı veya ilgili mahkemeden alınacak karar, ı) Suya uygulanacak üretim proseslerine ilişkin bilgi ve belgeler (değişik /24473 R.G), Birinci fıkradaki bilgi, belge ve projelerin asılları ile suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar, sağlık müdürlüğünce incelenir ve uygun görülmesi halinde, valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Tesis İzni Madde 11- Bakanlığa intikal eden bilgi, belge ve projeler tetkik edilir ve gerektiğinde kaynak yerinde incelemede bulunulur. Uygun görülmesi halinde, bu projeler Bakanlıkça onaylanır ve işletmeye tesis izni verildiği bir yazı ile valiliğe bildirilir. Dosyaların üç nüshası sağlık müdürlüğünde, ilgili sağlık ocağında ve işletmecide muhafaza edilmek üzere iade edilir. Su sahipleri veya işletmecileri, Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler. Verilen tesis izni üç yıl için geçerlidir. Tesisin bu süre içinde inşa edilememesi ve işletme sahibinin Bakanlık tan ek süre talebinde bulunması halinde, bu süre Bakanlıkça en fazla iki yıl uzatılabilir. İşletme İzni Madde 12- Tesis izni alanlar, Bakanlıkça uygun görülen projeleri ve Yönetmelikte istenilen hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra, bir dilekçe ile valiliğe başvurarak işletme izni talebinde bulunurlar.

7 7 Kurulca, tesislerin mahallinde incelenmesi sonucu, Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun anlaşılması halinde, dolum yerinden su örnekleri alınarak tam kimyevi ve bakteriyolojik analizleri yaptırılır (değişik /25074 R.G). Kurul son raporu, analiz raporları ve valiliğin uygun görüşü Bakanlığa intikal ettirilir. Dosyanın tetkikini ve gerektiğinde tesisin mahallinde incelenmesini müteakiben Bakanlıkça işletme izni verilir. İşletme izni ile ambalaj etiket bilgisinde bu analiz sonuçları esas alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tesislere Ait Hükümler Kaynak Koruma Alanı Madde 13- Kaynak koruma alanı, Kurul tarafından kaynağın yer aldığı jeolojik formasyon, topografik ve hidrojeolojik şartlar göz önüne alınarak tayin edilir. Koruma alanı ile ilgili hususlar projesinde gösterilir ve gerekçesi ayrıntılı olarak Kurul ön raporunda belirtilir. Koruma alanına insan, hayvan, sel ve diğer suların girmesi önlenerek her türlü kirlenmeye karşı tedbirler alınır. Bu bölgede suyun niteliğini etkileyecek faaliyetlere izin verilmez. Kaptaj Madde 14- Doğal kaynak ve doğal maden sularında suyun kaptaja alınması şarttır. Kaptaj, suyun kaynağından teknik ve sağlıklı şekilde alınarak isaleye hazır duruma getirilip, her türlü kirlenmeye mani olacak ve dışardan içine hiçbir şey sızmayacak tarzda inşa edilir. Kaynak ve maden sularında kaptaj, suyun çıkış noktasına gelecek şekilde yapılır (değişik /25074 R.G). Kaptaj, camdan veya suyun niteliğini bozmayacak malzemeden yapılmış açılır kapanır şekilde ayrılmış, biri suların toplandığı oda ve diğeri manevra odası olmak üzere iki bölümden oluşur. Kaptajın manevra odasında, suyun isalesi, su kaynağını tamamen ortaya çıkaracak şekilde tahliyesi, numune alınması, debisinin ölçülmesi ve manevra odasına dökülecek suların boşaltılması için gerekli tertibat yer alır. Ayrıca, her iki bölümün birlikte veya ayrı ayrı havalandırılması için, suyun dışardan kirlenmesini önleyecek şekilde gerekli tertibat yapılır. Bu özellikler, toplama odası ile benzeri yapılarda da göz önünde bulundurulur ve bu gibi ünitelerin tahliye uçlarına uygun tertibat konur. Ayrı kaptajda toplanan aynı nitelikteki sular için tek manevra odası yapılabilir. İsale Madde 15- Kaptajda toplanan suyu depoya akıtmak için kurulan isale hattı, suyun fiziki ve kimyevi niteliklerini bozmayacak bir maddeden yapılır. İsale projesi, isale hattı borusunda daima basınçlı su bulunacak şekilde tanzim edilir. Su kaptajdan depoya, gerekli sıhhi ve teknik tedbirler alınarak cazibe ile akıtılır. Topografik bakımdan buna imkan olmayan hallerde, suyun özelliklerini bozmayacak nitelikte pompa kullanılarak ve su yükseltilerek isale sağlanabilir. Depo Madde 16- Depo, aşağıda belirtilen özellikleri taşır. a) Depo iç yüzeyleri fayans veya suyun niteliğini bozmayacak beyaz renkli bir madde ile pürüzsüz olarak kaplanacak, en az iki göz oda ile bir manevra odasından oluşur. b) Depo gözlerinin içine girişler manevra odasından yapılır ve depo içine sabit merdiven konmaz.

8 8 c) Depoya giren ve çıkan sudan numune almak ve giren suyun debisini ölçmek için gerekli tertibat bulunur. d) Depo, herhangi bir bina ile bitişik yapılmaz ve çatısı bulunmaz; ancak, gerekli durumlarda imlahane ile bitişik olabilir. e) Depo gözlerinin havalandırılmasının sağlanması ve dışarıdan su ve başka maddelerinin girmesinin önlenmesi için uygun bir havalandırma bacası bulunur. f) Depoya su girişi yapan, imlahaneye veren ve tahliyede kullanılan borular, depo içinde, su ile temas etmeyecek şekilde düzenlenir. g) Depo manevra odasında, depo gözlerine giren ve çıkan borular ve bunların birbiri ile olan bağlantıları bir şemada gösterilerek, bu şema manevra odasının görülebilir yerine asılır. İmlahane Madde 17- İmlahane, aşağıdaki bölümleri kapsar : a- Dönüşlü cam ve izin verilen diğer kaplara dolum yapmak için 1) Boş kapların depolandığı bölüm, 2) Doluma girecek kapların yıkandığı bölüm, 3) Doldurma ve kapaklama bölümü, 4) Doldurulmuş kapların depolandığı bölüm, b- İşletmede üretilen dönüşsüz kaplara dolum için ; 1) Hammaddelerin depolandığı bölüm, 2) Kapların imal edildiği bölüm, 3) Üretilen kapların temizlendiği bölüm, 4) Doldurma ve kapaklama bölümü, 5) Doldurulmuş kapların depolandığı bölüm, c) Maden suyu tesisleri için, karbondioksit gazlama yeri ile karbondioksit depolama yeri, İmlahanede ayrı bölümlerde uygulanan işlemlerden birden fazlası teknolojik olarak paket şeklinde bir ünitede yapılabiliyor ise bunlar ile ilgili bölümler ayrıca aranmaz. İmlahane tabanı, kir tutmayan yıkanabilir bir malzeme ile döşenir ve her bölüm tabanında kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı, sifonlu, ızgaralı tertibat bulunur. Bütün bölümlerin tabanları, suların çabuk ve kolay akabileceği şekilde sifon tertibatına doğru eğimli olur. Yapılacak septik çukurlar, hela çukurlarından ayrı olup, suların kirlenmesine neden olmayacak şekilde ve Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik'e uygun olarak ayrı bir yerde yapılır. İmlahane duvarlarının iç yüzeyleri tabandan tavana kadar fayans gibi kolay temizlenebilir sıhhi malzeme ile döşenir. İmlahane içindeki bölme duvarları ise fayans kaplı duvar olabileceği gibi, paslanmaz çelik veya camdan yapılabilir. Bu bölmelerin asgari iki metre yükseklikte olması şarttır. İmlahane, gündüz ışığı alabilecek şekilde inşa edilmiş ve yeterli büyüklükte pencere ile donatılmış olarak, daima temiz bulundurulur. Temizlik, sıhhi ve teknik usullerle yapılır. İmlahane içinde bulundurulan her türlü araç ve gereçler kolay temizlenebilir maddeden yapılmış olacaktır. Temizlik için kullanılan çöp kabı ve diğer temizlik malzemesi suyu kirletmeyecek bir yerde bulundurulur. Genel temizlik, çalışma saatleri dışında yapılır. Çalışmanın devamlı olduğu hallerde ise çalışma durdurularak yapılır.

9 9 İmlahaneye her türlü haşere ve kemiricilerin girmesini önleyecek sıhhi ve fenni tedbirler alınır. Tesiste, gerektiğinde tekniğine ve usulüne uygun olarak yetkili personel tarafından ilaçlı mücadele yapılır. İlaçlamada yetkili makamlarca izine bağlamış ürünler kullanılır ve bunlar imlahanede bulundurulamaz. İmlahanede, personelin şahsi temizliğini yapması, kap, kapak ve benzeri malzemelerin özel bölümleri dışında depolanması, kedi, köpek, kümes hayvanları ile benzerlerinin beslenmesi ve bulundurulması yasaktır. Aynı imlahanede, aynı dolum hattı ve makinesi kullanılarak ilgili kurumundan izin alınması şartı ile diğer su ve sulu içeceklerin dolumu yapılabilir. Sosyal Tesisler Madde 18- Tesiste, çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yemekhane, soyunma-giyinme ve dinlenme yeri, duş, tuvalet, lavabo, gerektiğinde yatakhane gibi sosyal tesisleri ihtiyaca cevap verecek özellik ve sayıda yapılır. Bu ünitelere ait kapılar doğrudan imlahaneye açılmaz. Su İle Temas Eden Yüzeyler Madde 19- Kaynaktan doluma kadar su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özelliklere haiz malzemeden yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kaplar, Kapaklar ve Etiketler Kaplar Madde 20- Suyun dolumunda kullanılacak kapların ebatları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kaplar, suyun niteliğini değiştirmeyecek ve su ile etkilenmeyecek izin alınmış bir maddeden yapılır. Maden suları, renkli ve saydam ambalaj içinde satışa çıkarılır. Ambalajda cam dışındaki malzemeden yapılmış kapların kullanılması halinde, bu kapların sağlık açısından sakıncalı olmadığına, kullanım ve üretimine ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa ibraz ettirilerek izne bağlanır. Suyun dolumunda kullanılan kaplar, geri dönüşlü ve geri dönüşsüz olmak üzere iki ayrı grupta değerlendirilir: a) Geri dönüşlü kaplar: En az 70 o C sıcaklıktaki su ve uygun temizlik maddesi ile tam otomatik olarak el değmeden yıkanabilecek ve ayrıca kullanımı ve yıkama sonucu herhangi bir deformasyona uğramayacak nitelikte olur. Bu kapların dedektör ve benzeri sistemle niteliğinin değişmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Geri dönüşümlü polikarbonat damacanalarda suyun adı kabartma şeklinde kap üzerine yazılır ve bu kaplara farklı su dolumu yapılamaz ve bu uygulama Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde işletmeler tarafından uygun hale getirilir (değişik /25115 R.G) b) Geri dönüşsüz kaplar: Suyun dolumunda, cam dışında malzemeden yapılmış kapların kullanılması halinde, bu kaplar imlahanenin ilgili bölümlerinde otomatik olarak hammaddeden ve preformdan hareketle imal edilir. Kaplar dolumdan önce basınçlı su ve hava ile temizlenir, el değmeden otomatik sistemle doluma alınır. Bu kapların cam dışında stoku yapılamaz. Başka yerlerde imal edilmiş PET ve PVC gibi kaplar dolumda kullanılamaz, geri dönüşsüz kaplar kullanılmış malzemeden yapılamaz ve bu kaplar tekrar su dolumunda kullanılamaz. Ancak, şişe yapımı için hazırlanmış pet preform (tüp halindeki) malzeme, tam otomatik makinelerle işlenip şişe yapılarak basınçlı su ve hava ile temizlendikten sonra su doldurulabilir. Suyun dolumunda cam, PET ve PVC gibi geri dönüşümsüz kapların dışında alüminyum folyodan otomatik olarak üretilen geri dönüşümsüz ambalajlarda kullanılabilir (değişik /25115).

10 10 Kapaklar Madde 21- Su kaplarında kullanılacak kapakların aşağıdaki özelliklere sahip olması şarttır. a) Kapaklar su ile etkileşmeyen ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik veya metalden yapılır. Yalnızca imlahanede bulunan otomatik kapaklama makinesinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde kapatılır. b) Suların bardak şeklindeki kaplara dolumunda, yapıştırıcı kullanılmaksızın bardak ağzını tamamen kapatacak şekilde, tekniğine uygun kapaklar kullanılır. Bu kapaklarda, kolay açılabilmesi için açma uzantısı bulunur. Kapaklar, imlahanede hijyenik şartlarda muhafaza edilir (değişik /25074 R.G). Kullanılmış veya bozulmuş kapakların kullanılması yasaktır. Etiket Bilgileri Madde 22- Suların etiketinde; suyun adı, cinsi, imla edildiği yerin adresi, Bakanlıkça verilen iznin tarih ve sayısı, gün, ay, yıl olarak imal ve son kullanma tarihi, parti, seri numarası, Bakanlığın uygun gördüğü uyarılar, dezenfeksiyon gibi Bakanlığın izni ile suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alır. Suların ad ve özelliklerinin etikette, hangi şekilde yer alacağı ve işaretleri Bakanlıkça belirlenir. Suyun cinsi, suyun adının hemen altında okunabilecek şekilde yazılır; bu yazı sembollerle kapatılamaz. Etiket üzerinde yer alması gerekli görülen bilgiler, fırınlanmış veya kabartma veya baskı şeklinde olabileceği gibi kağıt etiket şeklinde de olabilir. Bardak şeklindeki kaplarda etiket bilgileri kapak üzerinde yer alır. Kağıt etiketin, suyun tüketiciye ulaşıncaya kadar ambalaj üzerinde kalmasını sağlayıcı, bozulmasını ve düşmesini önleyici her türlü tedbir işletmeci tarafından alınır. Suyun adı mutlaka kapak üzerine de yazılır. Kap, kapak ve etiketlerde tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve sembollere yer verilemez. Tüketicinin yanıltılması ve aldatılmasını önlemek, ürün güvenliğini sağlamak için; kap ile kapak arası hava ve su sızdırmayacak şekilde su işleticilerince shiringlenir ve shiring üzerine okunacak şekilde suyun adı ve cinsi yazılır (değişik /25151 R.G). Etiketlerin düzenlenmesinde; 1)-Etiket zemini Ek-4 de yer alan parametreleri kapsayacak şekilde doğal kaynak sularında mavi ve tonları; içme sularında sarı ve tonları; işlenmiş içme sularında kahverengi ve tonları olacak şekilde; Ek-5 de yer alan parametreleri kapsayacak şekilde maden sularında yeşil ve tonları; işlenmiş maden sularında bordo ve tonları; yapay sodalarda ise gri ve tonları olacak şekilde tamamen tarif edilen renkte olabileceği gibi; 2)-Etiketin alt ve üst kenarlarına su cinsine uyan, -Yukarıda belirtilen renklerde bantlar konulmak sureti ile, etiketin diğer yerlerinde istenilen renkler kullanılabilir. İkinci bende uyan etiketlerde şu ölçüler uygulanır: a) 8 litre ve üzeri ambalajlarda asgari 1.5 cm. bant genişliği uygulanır ve bandın içine suyun cinsi en az 18 punto ile yazılır. b) 1 litre hariç olmak üzere 1 ile 8 litre arası ambalajlarda asgari 1 cm. bant genişliği uygulanır ve bandın içine suyun cinsi en az 14 punto ile yazılır. c) 1 litre ve altındaki ambalajlarda asgari 0.5 cm. bant genişliği uygulanır ve suyun cinsi en az 12 punto ile yazılır. Etiket zemini Ek-4 de yer alan parametreleri kapsayacak şekilde işlenmiş kaynak sularında mavi, alt ve üst kenarlarına yeşil bant gelecek şekilde düzenlenir (değişik /25115 R.G). Hazırlanan etiketler işletme ruhsatı aşamasında Bakanlıkça onaylanır. Başka firmalara ait ambalajlara satış amacı ile dolum yapılması halinde bu maddede belirtilen etiket ve bilgilerine aynen uyulur Düzenlenen etiketler Bakanlıkça onaylanır (değişik /25074 R.G).. Ancak, ihracat amacı ile dolumu yapılan suların etiket düzenlemelerinde bu Yönetmelikte geçen hükümler uygulanmaz (değişik /25115 R.G). Etiketlerde Ek-4 ve Ek-5 de yer alan bakteriyolojik yönden belirlenen parametrelerin yer alması zorunlu değildir (değişik /24917 R.G). İkram maksadıyla kullanılmak üzere belirli kişi veya kuruluşlar adına üretim yapılan hallerde yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgilere ek olarak, adına üretim yapılan kişinin veya kuruluşun logosuna, adına veya unvanına

11 11 etiket üzerinde yer verilebilir. Bu ürünler, üretimi yaptıran kişi veya kuruluşlarca başkalarına satılamaz. Bu tür üretimler, adına üretim yapılacak kişinin veya kuruluşun adı veya unvanı, etiket örneği ve üretim miktarı da belirtilerek her üretim partisinden önce Bakanlığa bildirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Muhtelif Hükümler Mesul Müdür Madde 23- Su tesislerinde, işletmecinin devamlı olarak işinin başında bulunması asıldır. İşletmecinin devamlı surette bulunmasına imkan olmadığı ve mesul müdür marifetiyle işin yürütülmesi kabul edilen hallerde, mesul müdüre ait bilgi ve belgeler sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Mesul müdür, su sağlığı ve kalitesi konusunda eğitimli ve deneyimli sağlık meslek lisesi veya konu ile ilgili yüksek okul mezunlarından olur. Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Dezenfeksiyon ve Filtrasyon Madde 24- Sulara herhangi bir işlem uygulanarak kaynağındaki fiziki ve kimyevi niteliklerinin değiştirilmemesi esastır. Ancak, sular, savaş, deprem ve sel gibi doğal afetlerde Bakanlığın özel izni ve uygun göreceği usul ve teknikler ile filtrasyon ve diğer işlemlere tabi tutulabilir (değişik /25074 R.G). Dezenfeksiyon, ozonlama ultraviole ve benzeri metotlar ile yapılabilir. Klor ve klor bileşikleri ile dezenfeksiyon talebi il hıfzıssıhha kurullarında değerlendirilir ve karara bağlanır. Maden suyunun dezenfeksiyonu sadece ışınlama şeklinde yapılır. İşlenmiş sulara dezenfeksiyon, çöktürme, filtrasyon gibi hazırlama işlemleri uygulanabilir. Bu sulara ayrıca deiyonizasyon, ters osmoz, elektrodiyaliz ve benzeri işlemleri uygulanır (değişik /24473 R.G). Kapların Yıkanması, Doldurulması ve Kapaklanması Madde 25- Kapların yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el değmeden otomatik makine veya otomatik sistemle yapılır. Geri dönüşlü kaplar her seferinde dolumdan önce yıkanır. Otomatik yıkama ünitelerinde yıkama işlemi, uygun teknoloji ve malzeme ile yapılır. Yıkama suyunda kullanılan ürünün aktivitesinin devamlılığı sağlanır. Temizlikte Bakanlık tan izinli ürünler kullanılır. İşlem dosyasında temizleyici ile ilgili bilgiler yer alır. Tesisteki yıkama suyu hijyenik yıkamaya imkan vermeyecek derecede kirlendiğinde ve her halükarda her gün değiştirilir. Dönüşlü kapların yıkanmasında, doğal kaynak veya içme suyu kullanılır. Dolum yerinde her ne surette olursa olsun dolum yapılan ve kapların yıkamasında kullanılan sular dışında başka su bulundurmak yasaktır. Personele Ait Kıyafet ve Sağlık Kontrolleri Madde 26- İmlahanede çalışan personel, uygun iş elbisesi, lastik çizme, lastik önlük ve uygun başlık giymek ve dolum makinelerinin başında duranlar ağız ve burunlarına maske takmak zorundadırlar. İşyerinde çalışan personelin temizliğine dikkat edilir sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 126 ncı maddesi gereğince çalışanların sağlık kontrolleri ve portör muayeneleri yapılarak sağlık karnelerine işlenir. Bu işlemden işveren ve mesul müdür sorumludur.

12 12 İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Analizler Madde 27- İşletmeciler doğal kaynak, doğal maden ve içme sularını Ek-4 ve Ek-5 de yer alan parametreler yönünden altı ayda bir, Ek-1, Ek-2, Ek-3'te yer alan parametreler yönünden ise yılda bir 7 nci madde de belirtilen laboratuarlarda analiz ettirmek ve alacakları raporları her yıl için ayrı dosyalarda saklamakla; işlenmiş içme suyu Ek-3, işlenmiş kaynak suyunu Ek-1'de ve işlenmiş maden suyu ile yapay sodaları Ek-2'de yer alan parametreler yönünden her üç ayda bir 7 nci madde de belirtilen laboratuarlarda analiz ettirmek ve alacakları raporları dosyalarda saklamakla mükelleftir (değişik /25151 R.G). İşletmede Bulundurulacak Belgeler Madde 28- İşletmede Bakanlıkça verilen işletme izni belgesi, mesul müdüre ait fotoğraflı ve valilikçe onaylı belge, yaprakları numaralanmış ve sonu sağlık müdürlüğünce onaylanmış denetleme defteri, işçilere ait sağlık karneleri ve portör muayenesi raporları bulundurulur. İznin Geçerliliği, İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması Madde 29- İzin, kimin adına ve hangi su için alınmış ise o gerçek veya tüzel kişi ve su için geçerlidir. İzinde belgesinde belirtilen hususlar esas olup; bu hususlardan herhangi birinin değişmesi veya işletme izni belgesinin kaybolması, okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak şekilde bozulması halinde, su sahibi veya işletmecisince bir dilekçe ile valiliğe müracaat edilir. Dilekçeye değişiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya kayıp ilanı verilmiş gazete veya bozulan izin belgesinin aslı ilave edilir. Müracaat üzerine Kurul ca gerekli inceleme yapılır ve tesis de iznin verildiği şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde; Kurulca hazırlanacak rapor, valiliğin konuya ilişkin valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucu söz konusu talebin uygun görülmesi halinde, gerekli düzeltme yapılır veya eski tarih ve sayı ile yeniden izin belgesi tanzim edilir ve gerekli açıklama yapılarak onaylanır. Tesiste Yapılacak İlave veya Değişiklik Madde 30- Yeni kaynak ilave edilmek veya tesiste fiziki yapıyı değiştirecek şekilde tadilat veya ilave yapılmak istenmesi halinde, 11 inci maddesi doğrultusunda Bakanlıktan izin alınması şarttır. Yeni kaynak ilave edilmesi suretiyle suyun izninde belirtilen niteliğinin değişmesi halinde, mevcut izin iptal edilerek yeni tarih ve sayı ile izin belgesi tanzim edilir. İzinli suya ayrı bir imla şekli için yeni bir imlahane kurmak istenmesi halinde, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca değerlendirmede bulunulur ve uygun görülmesi halinde, mevcut izin belgesi üzerinde düzeltme yapılır. İthal ve ihraç İzni Madde 31- Bu Yönetmelik te belirtilen hüküm ve kriterlere uygun olan ithalinde ve ihracında, bu konulardaki düzenlemelere göre hareket edilir. Ancak, bu Yönetmelik kapsamı dışındaki suların ithaline izin verilmez. Bu Yönetmelik kapsamında olmayan suların ihracı, bakanlıkça verilecek belgeler çerçevesinde izne tabidir. İsim Karışıklığının Önlenmesi Madde 32- Su kontrollerinde herhangi bir karışıklığa meydan vermemek ve tüketicinin yanılmasını veya aldatılmasını önlemek için; ayrı işletmelerden elde edilen sulara aynı isim altında satış izni verilmez. Tesislerin Dezenfeksiyonu Madde 33- Su tesisleri, lüzum görüldükçe mahalli sağlık teşkilatının gözetiminde dezenfekte ettirilir.

13 13 Ambalaj Atıkları Madde 34- Su dolumunda kullanılan kap ve kapakların atıkları bağımsız bir ünitede muhafaza edilir. Plastik ve benzeri dönüşsüz kaplara dolum yapılan işletmelerde, kullanılmış kapların bulundurulması ve depolanması yasaktır. Her ne amaçla olursa olsun, imlahanede kullanılmış kapak bulundurulamaz. Denetim Madde 35- İzinli suya ait bütün tesisler ve tesiste uygulanan proses sağlık teşkilatının denetimine tabidir. İşletme prosesinin tehlike arz eden kaptaj, maslak, depo ve imlahane gibi kritik kontrol noktalarına yönelik tedbirler alınır kontrolleri yapılır (değişik /25151 R.G.). Bu Yönetmelik uyarınca ruhsat verilmiş suların kimyevi, fiziki veya bakteriyolojik niteliklerini kesinlikle ve sürekli olarak kaybettiği, 7 nci maddede belirtilen laboratuarların raporu ile tevsik edildiğinde, verilen izin geri alınır ve tesis kapatılır. Her ne suretle olursa olsun, belirli bir isim altında ruhsat almış bir suya başka bir su veya niteliği dışındaki suları kattıkları ve bu işi iki defadan fazla yaptıkları tespit edilenlerin izinleri geri alınır ve kendilerine aynı su için yeniden izin verilmez. Su tesisleri senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından kontrol edilir. Bu kontrol sırasında eksiklikleri görülen veya izin verme sırasında mevcut şartları kaybettiği tespit edilen tesislerin bu eksiklikleri giderilinceye kadar faaliyeti durdurulur. Ayrıca tesislerin sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılarak kritik kontrol noktalarından bakteriyolojik ve kimyevi analizler için numune alınır. Alınan numuneler ile ilgili kuruluşların denetim amacıyla alacağı numuneler 7 nci maddede belirtilen laboratuarlarda analiz ettirilir. Gerekli görülen hallerde de tesislerin kontrolü yapılabilir ve bunlardan numune alınabilir (değişik /25151 R.G). Laboratuar Madde 36- Doğal kaynak, doğal maden ve içme suyu tesislerinde dolumu yapılan suyun günlük analizini yapmak amacıyla, su analizi yapabilen bir teknisyenin sorumluluğunda Ek-6 ve Ek-7 de yer alan parametreleri yönünden; işlenmiş içme, işlenmiş maden suyu ile yapay soda tesislerinde ise suyun analizini yapabilen en az lisans düzeyinde laboratuar eğitimi almış yüksek okul mezunu kişi sorumluluğunda Ek-4 ve Ek-5 te yer alan parametreleri yönünden her parti için analizleri yapılacak bir laboratuar bulunur. İşletmeciler sulara ait analiz raporlarını her parti için dosyalarda saklamakla mükelleftir. Üretilen parti miktarı işletmeciler tarafından kayıt altına alınır (değişik /24473 R.G). Bu laboratuarda günlük analizleri kaydetmek üzere sağlık müdürlüğünce mühürlenmiş ve onaylanmış bir defter bulundurulur(değişik /25074 R.G). Yapılan denetimlerde bu defter incelenir ve ruhsata esas analiz sonuçları ile günlük analiz sonuçları karşılaştırılır (değişik /25074 R.G). Uygun Çıkmayan Suların Takibi Madde 37- Suların 7 nci maddede zikredilen laboratuarlarda yapılan analizlerin de bu yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının görülmesi halinde, işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar su numunesi alınır; bu numunenin analizinde de aykırılık bulunması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 15 gün süre ile durdurulur ve gerekli tedbirler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde üretime izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan denetim ve analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde, normal izleme periyoduna dönülür. Tesis sahipleri, aykırılık tespit edilen parti ve seri numaralı sularını toplatıp sağlık teşkilatının denetiminde imha etmekle yükümlüdür. Maden sularında nitrit oranı Ek- 2 de gösterilen uyarı değerinde ise, işletme uyarılır. Sınır değerinin üzerinde ise, işletmenin faaliyeti Yönetmelikte belirtilen parametrelere uygunluk sağlanıncaya kadar durdurulur.

14 14 ALTINCI BÖLÜM Müeyyideler ve Son Hükümler Müeyyideler Madde 38- Bu Yönetmelik hilafına hareket eden işletmeler ile sahip ve mesul müdürleri hakkında; 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uygulanır. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler Madde tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kaynak Suları Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri, l tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Suları (Mineralli Sular) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Bu Yönetmelik hükümlerine göre aroma maddesi kullanılarak tesis ve işletme izni alan işlenmiş maden suyu tesisleri, bir yıl içerisinde izinlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Alkolsüz İçecekler Tebliği" hükümleri doğrultusunda yenilemek zorundadır (değişik /25151 R.G). Yürürlük Madde 40 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 41 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

15 15 EK:1 Doğal Kaynak Sularının Nitelikleri Doğal kaynak sularında bulunabilecek madde miktarları, aşağıdaki değerleri geçmeyecektir. a) Fiziksel Özellikler : Renk pt/co olarak Bulanıklık SiO 2 veya Jackson Birimi b) Kimyasal özellikler 5 Birim 2 Birim Klorür (Cl) Litrede 40 Miligram Sülfat (SO 4 ) " 40 " Kalsiyum (C) " 100 " Magnezyum (Mg) " 30 " Sodyum (Na) " 30 " Potasyum (K) " 10 " Alümiyum (AI) " 0.05 " ph " ( 6-8H0.5 c) İstenmeyen maddeler Nitrat (NO 3 ) Litrede 25 Miligram Demir (Fe) " 0.05 " Mangan (Mn) " 0.02 " Bakır (Cu) " 0.1 " Çinko (Zn) " 5. " Florür (F) " 1.5 " Organik maddeler İçin sarf edilen O2 mikt " " 2 Amonyak (NH 3 ) " Bulunmayacaktır " Bor (B) " 1 " Nitrit (NO 2 ) " Bulunmayacaktır " Fenolik Maddeler " " d) Zehirli maddeler Arsenik (As) Litrede 0.01 Miligram Kadmiyum (Cd) " " Siyanür (Cn) " 0.01 " Krom (Cr) " 0.05 " Civa (Hg) " " " Nikel (Ni) " 0.02 " " Kurşun (Pb) " 0.01 " " Antimon (Sb) " " " Selenyum (Se) " 0.01 " " Pestisitler " " ve benzeri maddeler " Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar " " "

16 16 e) Radyoaktivite miktarı: Alfa vericiler litrede en çok 2.7 picocurie Beta vericiler litrede en çok 27 picocurie f) Mikrobiyolojik Özellikler: 1-Jerm sayısı, kaynağından alınan numunenin 1 mililitresinde 37 o C de 24 saatte o C de 72 saatte 50 2-Jerm sayısı, piyasa kontrollerinde alınan numunenin 1 mililitresinde 37 o C de 24 saatte o C de 72 saatte Bu suların 100 mililitresinde koliform, fekal (termotolerant) koliform, E.coli, fekal streptekok, salmonella, P. eariginosa, patojen stafilokoklar, parazitler, yosunlar ve diğer mikroskobik canlılar ile 50 mililitresinde anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler ve 10 litrede entero virüsler bulunmayacaktır.

17 17 EK-2 Maden Sularının Nitelikleri a) Genel özellikleri Maden suları aşağıda belirtilen genel özellikleri taşımalıdır. 1)- Maden sularının debisi, sıcaklığı ve diğer özellikleri kabul edilebilir dalgalanmalar üzerinde değişiklik göstermemelidir. 2)- Suyu karakterize eden çözünmüş minerallerde H % 20, çözünmüş karbondioksit gazında ise H % 50 lik bir değişme tolore edilir. 3)- Şişelenmiş doğal maden suyunun yapısı, değişken özellikleri, sıcaklık elektrik iletkenliği içerdiği oksijen ve karbondioksit gazları ve Bakanlığın izni ile arıtımı uygun görülen demir, nikel, bor, mangan, arsenik ve kükürt miktarları hariç, suyun kaynak yerindeki yapısı ile aynı olmalıdır. 4)- Doğal maden suyuna her nevi kimyasal maddeler veya suyun yapısında bulunmayan gazlar ilave edilmemesi esastır. Ancak, maden sularının içinde bulunan gazların eksiğinin tamamlanması veya miktarının çoğaltılması amacıyla aynı cinsten gaz ilave edilmek istenmesi halinde, suyun doğal yapısını bozmayacak ve Bakanlığın izin vereceği miktardan fazla olmayacaktır. 5)- Maden suyunun doğal yapısında bulunan demir, nikel, bor, mangan, arsenik ve kükürt karışımları Bakanlığın izni ve suyun diğer niteliklerini bozmamak kaydıyla ayrılabilir. a) Fiziksel özellikler: Maden sularının fiziki özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Renk Pt/ Co skalası Bulanıklık mg / Lt SİO 2 5 birim 5 birim b) Kimyasal özellikleri: Maden sularının kimyasal parametreleri, aşağıdaki değerleri aşamaz. Nitrit (NO 2) Nitrat (NO 3) 25 Arsenik (As) 0.01 Krom (Cr) 0.05 Kadmiyum (Cd) Civa (Hg) Nikel (Ni) 0.5 Kurşun (Pb) 0.01 Antimon (Sb) Selenyum (Se) 0.05 Siyanid (Cn) 0.01 Baryum (Ba) 1 Florür (F) *** Çinko (Zn) 6 Mangan (Mn) 2 Bakır (Cu) 1 Borat (BO-) 30 Alüminyum (Al+3) 0.2 Sülfür (S) 0.05 Organik madde 5.0 İçin sarf edilen oksijen miktarı Pestisitler ve benzeri Maddeler Polisiklik aromatik hidrokarbonlar * Uyarı değeri ** Sınır değeri *** Maden suları, 1.0 mg / L den fazla florür ihtiva ediyorsa florür ihtiva eder, 2.0 mg / L den fazla florür ihtiva ediyorsa işe 0. 7 yaş grubundaki çocuklar için uygun değildir ibaresi şişe etiketine yazılmalıdır. c) Radyoaktif özellikleri: Maden suyunun radyoaktif özellikleri aşağıdaki değerleri geçemez.

18 18 Alfa vericiler litrede ençok 40.5 picocurie Beta vericiler litrede en çok 54 picocurie d) Mikrobiyolojik özellikleri: Maden suları mikrobiyolojik özellikleri bakımından aşağıdaki niteliklere haiz olacaktır. Kaynaktan alınan numunede : Koloni sayısı (22 o C) 20 / mililitrede (37 o C) 5 / mililitrede Şişelenmiş sularda : Koloni sayısı (22 o C) 100/ mililitrede, ( 37 o C) 20 / mililitrede 37 o C de 250 mililitrelik numunede, koliform bakteriler, fekal koliformlar, pseudomonos aeruginosa, fekal stereptekoklar ile 50 mililitrelik numunede sulfat redükleyen sporlu anaeroplar bulunmayacaktır. Maden sularında total mezofilik aerobik bakteri (total jerm) sayısı, kaynaktan alınan numunelerde bir mililitrede 10 dan fazla, şişelenmiş olarak tüketime verilen sularda ise bir mililitrede 100 den fazla olmayacaktır. Ayrıca, bu sularda parazitler, protozoerler, crustealar, yosun türleri ve diğer patojen mikroorganizmalar bulunmayacaktır.

19 19 EK 3 İçme Sularının Nitelikleri İçme sularında bulunabilecek madde miktarları, aşağıdaki değerleri geçmeyecektir: a) Fiziksel özellikler: 1-Renk Pt / Co olarak 2-Bulanıklık SİO2 veya Jakson Birimi 10 birim 5 birim b) Kimyasal özellikleri Klorür (Cl 2) Litrede 250 Miligram Sükfat (SO 4) 250 Kalsiyum (C) 100 Magnezyum (Mg) 50 Sodyum (Na) 175 Potasyum (K) 12 Aküminyum (Al) 0.2 ph c)istenmeyen maddeler: Nitrat (NO 3) Litrede 45 Miligram Demir (Fe) 0.3 Mangan (Mn) 0.05 Bakır (Cu) 1.5 Çinko (Zn) 5. Florür (F) 1.5 Organik maddeler 3.5 İçin sarf edilen oksijen miktarı Amonyak (NH 3) 0.05 Bor (B) 3 Nitrit (NO 2) 0.05 Fenolik maddeler 0.02 d)zehirli maddeler: Arsenik (As) Litrede 0.01 Miligram Kadmiyum (Cd) Siyanid (Cn) 0.01 Krom (Cr) 0.05 Civa (Hg) Nikel (Ni) 0.02 Kurşun (Pb) 0.01 Antimon (Sb) Selenyum (Se) 0.01 Pestisitler ve benzeri Maddeler Polisiklik aromatik hidrokarbonlar e) Radyoaktivite miktarı Alfa vericiler Beta vericiler litrede en çok 2.7 picocurie litrede en çok 27 picocurie

20 20 f) Mikrobiyolojik özellikler 1 Jerm Sayısı : Kaynağından alınan numunenin 1 mililitresinde 37 o C de 24 saatte o C de 72 saatte 50 2 Jerm sayısı piyasa kontrollerinda alınan numunenin 1 mililitresinde 37 o C de 24 saatte o C de 72 saatte Bu suların 100 mililitresinde koliiform, fekal ( termotolerant) koliform, E.coli, fekal streptokok, salmonella, pseudomonas eariginosa, patojen stafilokoklar, parazitler, yosunlar ve diğer mikroskobik canlılar ile 50 mililitresinde anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler ve 10 litresinde entero virüsler bulunmayacaktır.

1. İÇME SULARI, KAYNAK SULARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA TESİS VE İŞLETME İZNİ PROSEDÜRLERİ

1. İÇME SULARI, KAYNAK SULARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA TESİS VE İŞLETME İZNİ PROSEDÜRLERİ 1. İÇME SULARI, KAYNAK SULARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA TESİS VE İŞLETME İZNİ PROSEDÜRLERİ 1.1 İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005

Detaylı

TEBLİĞ. a) Ambalajlı su nakil aracı: Geri dönüşlü ve geri dönüşsüz kaplarla su satışı ve nakli yapmak amacıyla izin alınan aracı,

TEBLİĞ. a) Ambalajlı su nakil aracı: Geri dönüşlü ve geri dönüşsüz kaplarla su satışı ve nakli yapmak amacıyla izin alınan aracı, 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29094 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AM BALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AM BALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İÇME SUYU ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İÇME SUYU ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İÇME SUYU ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler: 1.1. İş Sahibi İdarenin, a) Adı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

TÜRKİYE DE AMBALAJLI SU MEVZUATI. Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

TÜRKİYE DE AMBALAJLI SU MEVZUATI. Uzm. Bio. Şenol YILMAZ TÜRKİYE DE AMBALAJLI SU MEVZUATI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Ambalajlı sularda ruhsatlandırma süreçleri Kaynak ve içme suları Doğal Mineralli sular Analizler Suya ait yapılar Denetim

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi Denetim ve cezai işlemler

Detaylı

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29094 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz. Madde 18

İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz. Madde 18 İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz Madde 18 Bu Yönetmelikte belirtilen kaplıca tesislerini işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.02.2005 Sayı: 25730 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Tankerle içme-kullanma suyu temini Nakil araçlarının yetkilendirilmesi Denetim ve cezai işlemler TANKERLE İÇME-KULLANMA

Detaylı

Yönetmelik. Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Yönetmelik. Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Sayfa 1 / 23 Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 17.02.2005 25730 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların

Detaylı

Tanımlar Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen: c) Müsteşarlık: BaşValilik Dış Ticaret Müsteşarlığını, d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,

Tanımlar Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen: c) Müsteşarlık: BaşValilik Dış Ticaret Müsteşarlığını, d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü, İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Önceki Metin Değişiklikten Sonraki Metin İstisnalar Madde 3- Bu Yönetmelik hükümleri; a) Yetkili mercilerce suyun kalitesinin doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik RESMİ GAZETE: 17 Şubat 2005 PERŞEMBE Sayı : 25730 Fırat ÖZEL 10/31/2011 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİKLER 1 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 2 7 MART PERŞEMBE RESMİ GAZETE SAYI: 28580 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK (17.02.2005 25730 RG) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA

1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA T.C. RESMİ GAZETE 1 Aralık 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25657 Sağlık Bakanlığından: Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İçme-Kullanma Sularına Ait Hükümler... 1 İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri... 1 Düzeltici Önlemler ve Kullanım Sınırla

BİRİNCİ BÖLÜM İçme-Kullanma Sularına Ait Hükümler... 1 İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri... 1 Düzeltici Önlemler ve Kullanım Sınırla T.C. Sağlık Bakanlığından; İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 17.02.2005 25730 1. Değişiklik 24.07.2005 25885 Madde 36c, Ek 1 Not

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730

İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005 -Sayısı: 25730 Değişiklik: 31/07/2009-27305 S.R.G BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Tarih: 01.12.2004 Sayı: 25657 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime

Detaylı

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları tanımlayan Tebliğ hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile ilgili usul ve esasları tanımlayan Tebliğ hükümleri aşağıda belirtilmiştir; Kaynak ve İçme Suları ile İlgili Tebliğ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100TSH0100000- KONU:Kaynak ve İçme Suları ile ilgili Tebliğ VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde değiştirilmiştir. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 5 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Kaplıcalar Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 30.06.2003 Sayı: 25154

Kaplıcalar Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 30.06.2003 Sayı: 25154 Kaplıcalar Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 30.06.2003 Sayı: 25154 MADDE 1 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliği nin 4 üncü maddesine

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi,

YÖNETMELĐK. k) Mesul müdür: Teknik işler ve havuzun uygun şekilde işletilmesinden sorumlu kimya veya sağlık eğitimi almış, en az lise mezunu kişiyi, 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK YÜZME HAVUZLARININ TABĐ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çıkan ve tüketime sunulan doğal mineralli

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI GERİ DÖNÜŞLÜ 5 LT. VE ÜZERİ AMBALAJLI SULARIN SATIŞ NOKTALARI VE NAKİL ARAÇLARININ DENETİMLERİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Tanımlar

Detaylı

DOĞAL MĐNERALLĐ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. (R.G:01.12.2004/25657) 1-(Değişiklik 15.07.2006/26290 sayılı R.G.) 2-(Değişiklik: 29.11.2010/27770 R.G.

DOĞAL MĐNERALLĐ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. (R.G:01.12.2004/25657) 1-(Değişiklik 15.07.2006/26290 sayılı R.G.) 2-(Değişiklik: 29.11.2010/27770 R.G. DOĞAL MĐNERALLĐ SULAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (R.G:01.12.2004/25657) 1-(Değişiklik 15.07.2006/26290 sayılı R.G.) 2-(Değişiklik: 29.11.2010/27770 R.G.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 30.03.2013 28603 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4

Detaylı

ĐNSANĐ TÜKETĐM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25730

ĐNSANĐ TÜKETĐM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25730 ĐNSANĐ TÜKETĐM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730 BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.)

Tebliğ. TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Tebliğ TÜRK GIDA KODEKSĠ TUZ TEBLĠĞĠ Taslak (2013/.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından; Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda olarak tüketime uygun olan işlenmiş tuzun ve yeraltı kaynak tuzlarının

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25657 DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06.05.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE

Detaylı

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2007/26 Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 17 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25673 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. )

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ Tedavi Hizmetleri G.M. Tarih:26.02.2001 Sayı:1832 ( Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam Dayanak

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün ÇEVRE KİMYASI - ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ NUMUNELERİNDE YASAL YÖNETMELİKLERE GÖRE YAPILAN ANALİZLER,NUMUNE MİKTARLARI,ANALİZ SÜRELERİ PAKET FİYATLARI VE TABLOLARI AŞAĞIDADIR 1-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ S.B. 15.12.2011

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ENDÜSTRİ TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 22/07/2006 Tarih 26236 Sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28603 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki

Detaylı

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İNŞAAT, SULAMA, TEMİZLİK, SANAYİ VB. İHTİYAÇLAR İÇİN SU TAŞIYAN TANKERLERİN RUHSATLANDIRILMASI İLE DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25730 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına

Detaylı

DAMACANA VE BARDAK KAYNAK SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ

DAMACANA VE BARDAK KAYNAK SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU MALIN NİTELİĞİ TÜRÜ VE MİKTARI: 19 Lt.lik Polikarbon Damacana Kaynak Suyu 30.000Adet(150 adet Isıtıcılı ve soğutuculu su sebili firma tarafından iş başlangıcında istenen yerlere konulacak

Detaylı

Toplam alkalinite (CaCO3)

Toplam alkalinite (CaCO3) Kimyasal özellikler Ek-1 ph Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler En az En çok 6,5 7,8 Amonyum 0,5 Nitrit 0,5 Nitrat 50 Siyanürik asit 1 100 Bakır 1 Alüminyum 0,2 Toplam alkalinite (CaCO3) Ayda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 6 Mart 2013 69471265-305-2354

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı