Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri"

Transkript

1 Ekoloji 19, 73, (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, Kampüs, Van-TÜRKÝYE 2Pendik Veteriner Kontrol ve Araþtýrma Enstitüsü, Pendik, Ýstanbul-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Bu çalýþmada, Bitlis merkez ve ilçelerindeki (Adilcevaz, Ahlât, Güroymak, Hizan ve Tatvan) içme sularýnýn bazý mikrobiyolojik ve fizikokimyasal niteliði araþtýrýlmýþtýr. Ýlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde bölgedeki depo ve musluk sularýndan alýnan toplam 164 örnek materyal olarak kullanýlmýþtýr. Genel canlý sayýmýnda dökme plak yöntemi; enterokok, koliform, E. coli ve sülfit indirgeyen anaerob'larýn aranmasýnda membran filtrasyon yöntemi ve fizikokimyasal analizlerde ise standart metotlar kullanýlmýþtýr. Örneklerde belirlenen fizikokimyasal veriler standart deðerlere uygun bulunmuþtur. Ancak, mikrobiyolojik analizler sonucunda %30'u enterokok, %12'si koliform, %24'ü sülfit indirgeyen anaerob'lar ve %8'i E. coli yönünden standartlarda bildirilen kriterlere uygunluk göstermemiþtir. Ýncelenen örneklerde ortalama ph, Na ve Mg düzeyleri ile E. coli dýþýnda tüm bakterilerin pozitiflik oraný sonbahar mevsiminde daha yüksek bulunmuþtur. Yerleþim yerlerinin genel canlý, koliform ve E. coli sayýsý üzerine etkisinin önemsiz (p>0.05), ancak diðer tüm deðiþkenler üzerine etkisinin önemli (p<0.05) olduðu tespit edilmiþtir. Anahtar Kelimeler: Bitlis, fizikokimyasal, mikrobiyolojik, su kirliliði Some Microbiological and Physicochemical Properties of Drinking Water in Bitlis District Abstract In the present study, microbiological and physicochemical qualities of drinking water obtained from the city of Bitlis and its provinces (Adilcevaz, Ahlât, Güroymak, Hizan and Tatvan) were studied. A total of 164 water samples, collected from tank and tap waters in spring and autumn, were used as material. Aerobic plate counts were carried out by pour plate technique. While membrane filtration method was used for the counts of enterococcus, coliform, E. coli and sulphite reducing anaerobic bacteria and standard methods were recruited for physicochemical analysis. The results of physicochemical analysis of water samples were found to be in conformity with the standard regulations. Microbiological results of water, however, did not comply with required standards since the findings showed 30% enterococci, 12% coliform, 24% sulphite reducing anaerobic and 8% E. coli. The mean values of ph, Na and Mg, and presence of bacteria except E. coli were higher in autumn than spring. Effect of residential areas on aerobic plate count, coliform and E. coli were found to be insignificant (p>0.05), the effects on all other variables were found to be significant (p<0.05). Keywords: Bitlis, microbiological, physicochemical, water pollution Alemdar S, Kahraman T, Aðaoðlu S, Aliþarlý M (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri. Ekoloji 19, 73, GÝRÝÞ Su; insan hayatý için olduðu kadar tabiat ve diðer canlýlar için de en temel ihtiyaçtýr (Tuncay 1994). Yeryüzünün büyük bir bölümü sularla kaplý olmasýna raðmen, sadece %2.53'ü tatlý sudur. Bu sularýn da 2/3'si buzul ya da daimi kar örtüsü þeklindedir. Hâlihazýrda dünya nüfusunun üçte biri önemli derecede su sýkýntýsý çekmekte, 2025 yýlýna kadar bu oranýn, özellikle kalkýnmakta olan ülkelerde daha üst sýnýrlara yükselmesi beklenmektedir (Anonymous 2003b). Su kirliliði; genel anlamda insan etkileri sonucunda kullanýmý kýsýtlayan ya da engelleyen ve ekolojik dengeleri bozan kalite deðiþimleri þeklinde tanýmlanmaktadýr (Munsuz ve Ünver 1995). Geliþen dünyada tüm hastalýklarýn yaklaþýk %80'inin güvenilir su ve temizlik koþullarýnýn yetersizliðinden kaynaklandýðý tahmin edilmektedir. Her yýl yarýdan fazlasýný çocuklarýn oluþturduðu 5 milyondan fazla kiþi, su kirliliðine baðlý olarak hayatýný kaybetmektedir (Anonymous 2007). Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), Çevre Koruma Geliþ: / Kabul: No: 73,

2 Ekoloji Ajansý (EPA) ve Avrupa Birliði (AB) gibi uluslararasý kuruluþlarca içme ve kullanma sularý ile ilgili belirlenen standartlar birçok ülke tarafýndan kabul edilmiþtir. Ülkemizde de yapýlan son deðiþikliklerle içme sularý ile ilgili standart ve yönetmelikler, bu kuruluþlarla uyumlu hale getirilmiþtir. Ulusal (Anonymous 2005, Anonymous 2006) ve uluslararasý standartlar (Anonymous 1998, Anonymous 2003, Anonymous 2006b)'da içme sularýna ait bazý parametreler Tablo 1'de verilmiþtir. Son zamanlarda büyük þehirlerimizdeki þebeke sularý, mikrobiyolojik kaliteleri yaný sýra fizikokimyasal özellikleri yönünden de sorgulanýr olmuþtur. Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre; ülke genelinde il merkezlerinden alýnan þebeke sularýnýn %17'si, kaynak sularýnýn %31.4'ü; ilçelerden alýnan þebeke sularýnýn %36.6'sý, kaynak sularýnýn ise %36.3'ü standartlara uygunluk göstermemiþtir (Anonymous 2004). Ayrýca, deðiþik bölgelerdeki su kaynaklarýnýn hijyenik kalitesinin incelendiði çalýþmalarda (Kývanç ve ark. 1996, Arýsoy ve ark. 1999, Keven 2002), örneklerin birçoðu standartlara uygun bulunmamýþtýr. Bu çalýþmada, Bitlis bölgesi içme sularý bazý mikrobiyolojik ve fizikokimyasal parametreler yönünden incelenerek verilerin ulusal ve uluslararasý standartlara uygunluðu araþtýrýlmýþtýr. MATERYAL VE METOT Bitlis ili merkez ve ilçelerindeki (Adilcevaz, Ahlât, Güroymak, Hizan ve Tatvan) depo ve musluk sularýndan alýnan toplam 164 örnek, çalýþma materyali olarak kullanýlmýþtýr (Tablo 2). Su örnekleri, Kasým 2006 ve Mayýs 2007 dönemlerinde periyodik olarak toplanmýþ ve soðuk zincirde laboratuara getirilerek ayný gün analizlere baþlanmýþtýr. Örnekler, analizler sonuçlanýncaya kadar +4 C'de muhafaza edilmiþtir. Mikrobiyolojik Analizler Aerob genel canlý (mezofil ve psikrofil) sayýmýnda, dökme plak; enterokok, koliform, Escherichia coli ve sülfit indirgeyen anaerob'larýn (Clostridia) sayýmýnda ise membran filtrasyon yöntemi uygulanmýþtýr (Lee and Cole 1994). Sülfit indirgeyen anaerob'lar için 100 ml su 75 C'de 15 dak. ýsýtýlýp, hýzlý bir þekilde soðutulduktan sonra, enterokok, koliform ve E. coli için 100 ml su direkt membran filtreden süzülmüþtür. Genel canlý sayýsý Plate Count Agar (Oxoid CM325)'da belirlenmiþtir. Plaklar 37 C'de 2 gün (mezofil) ve 22 C'de 3-4 gün (psikrofil) inkübe edilerek, geliþen koloniler Alemdar ve ark. sayýlmýþtýr. Enterokok sayýmýnda Slanetz and Bartley Medium (Oxoid CM377) kullanýlmýþtýr. Plaklar 37 C'de saat inkübe edildikten sonra, 1-2 mm'den büyük, pembe-kýrmýzý, kahverengi koloniler enterokok olarak deðerlendirilmiþtir. Koliform bakteriler için Violet Red Bile Agar (Oxoid CM107)'a ekim yapýlmýþtýr. Plaklar 37 C'de saat inkübe edilerek, koyu kýrmýzý, oksidaz (-) koloniler deðerlendirilmiþtir. E. coli tespitinde VRBA'da üreyen tipik kolonilerden E. coli Fluorocult ECD-Agar (Merck )'a çizim yapýlmýþ ve þüpheli kolonilere IMVIC testleri uygulanmýþtýr. Sülfit indirgeyen anaerob'larýn aranmasýnda Tryptose Sülfit Cycloserin Agar (Oxoid CM587) kullanýlmýþtýr. Plaklar 37 C'de saat inkübe edildikten sonra geliþen siyah koloniler sayýlarak deðerlendirilmiþtir. Fizikokimyasal Analizler Su sýcaklýðý termometrik, ph deðeri elektrometrik olarak örnek alým noktalarýnda; klorür (Cl) ve sülfat (SO 4 ) düzeyleri spektrofotometrik; sodyum (Na), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) düzeyleri ise atomik absorpsiyon spektrofotometrik yöntemle belirlenmiþtir (Anonymous 1995, Anonymous 2000). Ýstatistiksel Analizler Çalýþmada elde edilen veriler üç yönlü varyans analizi ile deðerlendirilmiþtir. Grup ortalamalarý arasýndaki farklýlýklarýn önemliliðini belirlemek için Duncan testi kullanýlmýþtýr. Ýstatistiksel analizler, SAS paket programýnda yapýlmýþtýr (Anonymous 1998). BULGULAR Bitlis ili içme sularýnda bazý hijyen indeksi bakterilerin bulunma düzeylerine göre oranlarý ve sayýsal daðýlýmlarý Tablo 3, fizikokimyasal analiz sonuçlarýnýn ortalama, minimum ve maksimum deðerleri Tablo 4 ve fizikokimyasal analiz sonuçlarýnýn kaynaklara göre daðýlýmlarý Tablo 5'te verilmiþtir. Mikrobiyolojik Bulgular Bitlis merkezdeki musluk sularýnýn %14'ünde enterokok, %7'sinde koliform ve %7'sinde E. coli'nin sayýsal daðýlýmý /100 ml aralýðýnda belirlenmiþtir. Merkez, Ahlât, Hizan ve Tatvan ilçelerindeki musluk sularýnýn sýrasýyla %7, %6, %10 ve %3'ünde aerob mezofil bakteri daðýlýmý; merkez, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Tatvan ilçelerindeki musluk sularýnýn sýrasýyla %7, %17, %8, %10 ve %3'ünde, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki depo 30 No: 73, 2009

3 Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal... Ekoloji Tablo 1. Ýçme sularýna ait standartlarýn bazý parametreler yönünden karþýlaþtýrýlmasý. *Ýnsani tüketim amaçlý sular hakkýnda yönetmelik. Tablo 2. Örnek alýnan kaynaklarýn merkez ve ilçelere göre daðýlýmý. sularýnýn ise sýrasýyla %29 ve %9'unda psikrofil daðýlýmý /ml aralýðýnda saptanmýþtýr (Tablo 3). Fizikokimyasal Bulgular Örneklerde ortalama sýcaklýk düzeyi 11.35±0.24 C, ph deðeri 7.41±0.06 olarak belirlenmiþtir. Sodyum düzeyi Ahlât ilçesi sularýnda daha yüksek (13.43±0.17 mg/l) bulunmuþ en düþük deðer merkez (2.35±0.27 mg/l) ve Hizan (0.90±0.08 mg/l) ilçesinden alýnan örneklerde belirlenmiþtir. En yüksek Ca düzeyi (20.21±0.65 mg/l) Hizan ilçesi içme sularýnda belirlenmiþ, en düþük deðer (17.16±0.28 mg/l) Güroymak ilçesinden alýnan örneklerde saptanmýþtýr. Magnezyum düzeyi Güroymak ilçesindeki içme suyu örneklerinde düþük (3.81±0.04 mg/l) bulunmuþtur. En yüksek Mg deðeri (8.06±0.17 mg/l) Adilcevaz ilçesindeki içme sularýnda tespit edilmiþtir. Klorür düzeyi Ahlât ilçesindeki içme sularýnda en yüksek (12.21±0.52 mg/l) bulunmuþ, en düþük Cl deðeri (2.14±0.32 mg/l) Hizan ilçesinden alýnan örneklerde tespit edilmiþtir. Sülfat yönünden en yüksek deðer (14.77±2.96 mg/l) ise Tatvan ilçesi içme sularýnda belirlenmiþtir (Tablo 4). Ýncelenen örneklerde ortalama ph, Na ve Mg düzeyleri ile E. coli dýþýnda tüm bakterilerin pozitiflik oraný sonbahar mevsiminde daha yüksek bulunmuþtur. TARTIÞMA Su ile bulaþmasý muhtemel hastalýklar, geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin sorunu olmaya devam etmektedir. Fiziksel, kimyasal ya da biyolojik olarak kirlenmiþ sularla ilgili saðlýk problemlerinin önemli bir kýsmýný bakteriyel bulaþmalar oluþturmaktadýr (Anonymous 2007). Sularýn bakteriyolojik kalitesi, indikatör ya da hijyen indeksi mikroorganizmalarca belirlenmektedir. Bu amaçla sularda baþta koliform, fekal koliform ve E. coli olmak üzere genel canlý sayýsý, enterokok ve sülfit indirgeyen anaerob'lar aranmaktadýr. Bu bakterilerin sudaki varlýðý, direkt ya da indirekt yolla bir fekal bulaþmayla birlikte patojenlerin de bulunma olasýlýðýný ve hijyenik kalitenin yetersizliðini ifade etmektedir (Anonymous 2006b). Toplam aerob bakteri sayýsý, su analizlerinde hijyen indeksi olarak yaygýn þekilde kullanýlmaktadýr. Bu bakterilerin yoðunluðu, suyun hijyenik kalitesi yaný sýra patojenlerin bulunma No: 73,

4 Ekoloji Alemdar ve ark. Tablo 3. Bitlis ili içme sularýnda bazý hijyen indeksi bakterilerin bulunma düzeylerine göre oranlarý (%) ve sayýsal daðýlýmlarý (n 1 ). n: Örnek sayýsý n 1 : n içindeki pozitif örnek sayýsý; -: n içinde tespit edilemedi. 32 No: 73, 2009

5 Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal... Ekoloji Tablo 4. Bitlis ili içme sularýnýn bazý fizikokimyasal analiz sonuçlarýnýn ortalama, minimum ve maksimum deðerleri. Ayný sütun içerisinde farklý harfler ile gösterilenler arasý istatistiksel fark önemli (p<0.05) bulunmuþtur. Tablo 5. Bitlis ili içme sularýnýn bazý fizikokimyasal analiz sonuçlarýnýn kaynaklara (depo ve musluk) göre daðýlýmý. olasýlýðýný da deðerlendirmede yardýmcý olmaktadýr (Demirer 1992). Bitlis ili içme sularýnda aerob mezofil ve psikrofil genel canlý oranlarý sýrasýyla %66 (108/164) ve %54 (88/164) olarak saptanmýþtýr (Tablo 3). Ahlât (ilkbahar), Güroymak (2 mevsim) ve Hizan (ilkbahar) ilçelerinden alýnan depo sularýnda aerob mezofil bakteri tespit edilememiþtir. Ahlât ilçesindeki depo sularý (ilkbahar) ile Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki depo ve musluk sularýnda (2 mevsim) psikrofil bakteri izole edilememiþtir. Nitekim yerleþim yerleri ve mevsimin psikrofil bakteriler üzerine etkisinin önemli (p<0.05) olduðu, aerob mezofil canlý sayýsý üzerine ise bir etkisinin olmadýðý (p>0.05) belirlenmiþtir. Ülkemizde farklý yýllarda yapýlan çalýþmalarda (Yalçýn ve ark. 1988, Patýr ve ark. 1992, Sönmez 1992, Keven 2002); içme sularýnýn %10-57'si, içmekullanma sularýnýn %4-26'sý, kaynak sularýnýn ise %36'sý genel canlý sayýsý yönünden standartlara No: 73,

6 Ekoloji Alemdar ve ark. uygun bulunmamýþtýr. Aliþarlý ve ark. (2007) Van merkez ve ilçelerinde yürüttükleri çalýþmada, depo sularýnýn tamamýnýn aerob mezofil (merkez) ve psikrofil (merkez ve ilçe) genel canlý sayýsý yönünden, ilçe depo sularýnýn ise %85'inin aerob mezofil genel canlý sayýsý yönünden standartlara uygun bulunduðunu bildirmiþlerdir. Ayný çalýþmada, aerob psikrofil genel canlý sayýsý hem merkez hem de ilçe musluk sularýnda yaklaþýk %94, mezofil genel canlý sayýsý ise merkez musluk sularýnda %86 ve ilçe musluk sularýnda %68 oranýnda standartlara uygun bulunmuþtur. Yürütülen bu çalýþmada da, genel canlý sayýsý yönünden musluk sularýnýn yaklaþýk %94'ü, depo sularýnýn %98-100'ü standartlara uygun bulunmuþtur. Bu çalýþmada, incelenen örneklerde koliform bakterilerin pozitiflik oraný %12 (19/164) olarak belirlenmiþ, en yüksek bulunma oraný %24 (7/29) ile Tatvan ilçesindeki musluk sularýnda tespit edilmiþtir (Tablo 3). Bitlis merkez ve Güroymak ilçesi depo sularý ile Ahlât ilçesi musluk sularýnda koliform bakteri izole edilememiþtir. Ýstatistiksel deðerlendirmede de yerleþim yerleri, kaynak ve mevsimin koliform bakteriler üzerine etkisinin önemsiz (p>0.05) olduðu tespit edilmiþtir. Yapýlan çalýþmalarda koliform oraný; içme sularýnda % (Kývanç ve ark. 1996, Türkyýlmaz ve Kaya 2003, Avcý ve ark. 2006, Aliþarlý ve ark. 2007), içme-kullanma sularýnda % (Coþkun ve ark. 1990, Gündüz ve ark. 2006), kaynak sularýnda % (Yücel ve Kurdal 1988, Patýr ve ark. 1992), þebeke sularýnda ise % (Alim 1995, Arýsoy ve ark. 1999, Ceylan ve ark. 2008) olarak tespit edilmiþtir. Bitlis ili içme sularýnda tespit edilen koliform bakteri oraný, bu araþtýrmacýlarýn içme sularýnda belirledikleri deðerden farklý bulunmuþtur. Bu durum, uygulanan farklý klorlama programlarýndan oluþabileceði gibi bölgeler arasý mevsimsel sýcaklýk deðiþiminden de kaynaklanmýþ olabilir. Nitekim örneklerin ortalama sýcaklýk düzeyi 11.35±0.24 C olarak diðer çalýþmalardan (Yýlmaz 2004, Aðaoðlu ve ark. 2007) daha düþük düzeyde belirlenmiþtir. Araþtýrma bulgularýna göre; Adilcevaz, Hizan ve Tatvan ilçelerindeki depo ve musluk sularýnýn sýrasýyla %14 ve %12, %17 ve %10, %18 ve %24'ü; merkez ve Güroymak ilçelerindeki musluk sularýnýn sýrasýyla %10 ve %8'i, Ahlât ilçesindeki depo sularýnýn ise %17'si koliform bakteriler yönünden 34 ulusal (Anonymous 2005, Anonymous 2006) ve uluslararasý standartlar (Anonymous 1998, Anonymous 2003, Anonymous 2006b)'a uygun bulunmamýþtýr. Ýncelenen örneklerde koliform bakterilerin tespit edilmesi genel bir bulaþmanýn olduðunu göstermektedir. Enterobacteriaceae familyasýnda yer alan E. coli, insan ve sýcakkanlý hayvanlarýn baðýrsak florasýnda doðal olarak bulunur. Bazý türleri patojen özellik taþýr. Patojen olan türler insanlarda gastroenterit ve çeþitli hastalýklara neden olur. E. coli enfeksiyonlarýndan korunmada hijyen kurallarýnýn uygulanmasý oldukça önemlidir (Anonymous 2006b). Ýncelenen örneklerde E. coli'nin pozitiflik oraný %8 (13/164) olarak saptanmýþtýr (Tablo 3). Ahlât ve Güroymak ilçelerinden alýnan örneklerde (depo, musluk) E. coli tespit edilmemiþtir. Tatvan ilçesi sularýnda E. coli oraný daha yüksek (%15) bulunmuþtur (Tablo 3). Yerleþim yerleri, kaynak ve mevsimin E. coli üzerine etkisinin önemsiz (p>0.05) olduðu tespit edilmiþtir. Türkiye'de yapýlan çalýþmalarda (Uçar 1990, Kývanç ve ark. 1996, Keven 2002, Türkyýlmaz ve Kaya 2003), içme sularýnda E. coli oraný %25-88 arasýnda saptanmýþtýr. Ceylan ve ark. (2008) depo sularýnda bu bakteriyi %2.5 oranýnda tespit ettiklerini bildirmiþlerdir. Bitlis ili içme sularýnda belirlenen E. coli oraný bu araþtýrma bulgularýndan farklýlýk göstermiþtir. Analiz sonuçlarýna göre; merkezdeki musluk sularýnýn %7'si, Adilcevaz, Hizan ve Tatvan ilçelerindeki depo ve musluk sularýnýn ise sýrasýyla %14 ve %12, %17 ve %10, %18 ve %13'ü E. coli yönünden ulusal (Anonymous 2005, Anonymous 2006) ve uluslararasý standartlar (Anonymous 1998, Anonymous 2006b)'a uygun bulunmamýþtýr. Örneklerde E. coli tespit edilmesi, fekal bulaþmayý göstermesi açýsýndan önemli bir bulgu olarak dikkate alýnmýþtýr. Çalýþmalar arasýnda bulunan bu farklýlýklarýn olasý sebepleri olarak suyun elde edildiði kaynak, uygulanan arýtma ve klorlama teknikleri ile þehirlerin su ve kanalizasyon alt yapýlarý sayýlabilir. Ýncelenen içme suyu örneklerinde enterokok oraný %30 (49/164) olarak belirlenmiþtir. Güroymak ilçesinden alýnan depo ve musluk sularýnda enterokok tespit edilmemiþtir (Tablo 3). Ayrýca yerleþim yerlerinin enterokok sayýsý üzerine olan etkisi, istatistiksel olarak önemli (p<0.05) bulunmuþtur. No: 73, 2009

7 Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal... Ekoloji Yapýlan çalýþmalarda (Yalçýn ve ark. 1988, Patýr ve ark.1992, Kývanç ve ark. 1996, Aliþarlý ve ark. 2007) enterokok oraný içme-kullanma sularýnda %11-88, kaynak sularýnda %44, depo sularýnda %43, musluk sularýnda ise %3-49 olarak belirlenmiþtir. Bilgel ve ark. (1985) inceledikleri örneklerde (kaynak, depo, þebeke) fekal koliform oranýný %54.4, Arýsoy ve ark. (2004) %11.9 (þebeke) olarak saptamýþlardýr. Bitlis ili içme sularýnda belirlenen veriler bu araþtýrma sonuçlarýndan farklý bulunmuþtur. Bulgular yerleþim yerlerine göre deðerlendirildiðinde; merkez, Adilcevaz, Ahlât, Hizan ve Tatvan ilçelerinden alýnan depo ve musluk sularýnýn sýrasýyla %23 ve %52, %43 ve %29, %33 ve %19, %33 ve %70, %36 ve %20'si enterokok yönünden standartlar (Anonymous 1998, Anonymous 2005, Anonymous 2006)'da bildirilen kriterlere uygunluk göstermemiþtir. Örneklerde sülfit indirgeyen anaerob'larýn pozitiflik oraný %24 (39/164) olarak saptanmýþtýr. Bu oran merkez depo sularýnda %31 (4/13), musluk sularýnda %52 (15/29), ilçe depo ve musluk sularýnda ise %25 (10/40) oranýnda belirlenmiþtir. Güroymak ilçesinden alýnan tüm örneklerde bu bakterilere rastlanmamýþtýr (Tablo 3). Yerleþim yerlerinin sülfit indirgeyen anaerob'lar üzerine etkisinin önemli (p<0.05) olduðu tespit edilmiþtir. Aliþarlý ve ark. (2007), inceledikleri depo ve musluk sularýnda sülfit indirgeyen anaerob oranýný sýrasýyla %10 ve %13 olarak saptamýþlardýr. Bitlis ili merkez ve ilçelerindeki depo ve musluk sularýnda belirlenen veriler, bu araþtýrma sonuçlarýndan farklý bulunmuþtur. Analiz sonuçlarýna göre; merkez, Adilcevaz, Ahlât, Hizan ve Tatvan ilçelerindeki depo ve musluk sularýnýn sýrasýyla %31 ve %52, %29 ve %12, %67 ve %12, %17 ve %30, %27 ve %10'u sülfit indirgeyen anaerob'lar yönünden standartlar (Anonymous 1998, Anonymous 2005, Anonymous 2006)'a uygun bulunmamýþtýr. Bu durum, hatalý klorlama uygulamalarý ile olabileceði gibi dýþarýdan þebekeye olabilecek bulaþmalardan da kaynaklanmýþ olabilir. Sýcaklýk, içme amaçlý kullanýlan sularda önemli bir kalite özelliðidir. Ýçme sularýnda en uygun sýcaklýk 7-14 C'dir. Aþýrý soðuk ya da sýcaklýðý 20 C üzerinde olan sular, saðlýk açýsýndan uygun deðildir. Ýnce taneli toprak katmanlarýndan süzülen ve derinden gelen kaynak sularýnýn sýcaklýðý, dýþ atmosferden etkilenmediði için genelde sabittir. Bu özellikteki sular, hijyenik yönden içilebilir niteliktedir (Demirer 1992). Bu çalýþmada, örneklerde ortalama sýcaklýk düzeyi 11.35±0.24 C olarak saptanmýþtýr (Tablo 4). Ýlkbahar mevsiminde en yüksek ortalama deðer, Güroymak ilçesindeki musluk sularý ile Hizan ilçesinden alýnan örneklerde tespit edilmiþtir. Nitekim yerleþim yerleri, kaynak ve mevsimin sýcaklýk üzerine olan etkisinin önemli (p<0.05) olduðu saptanmýþtýr. Aðaoðlu ve ark. (2007), Van ili depo ve musluk sularýnda sýcaklýk düzeyini sýrasýyla ve C olarak tespit etmiþlerdir. Yýlmaz (2004), incelediði baraj suyunda bu deðeri 20.7 C olarak belirlemiþtir. Bitlis ili içme sularýnda saptanan ortalama sýcaklýk düzeyi bu araþtýrma bulgularýyla benzerlik göstermemiþtir. Suyun ph'sý, içerisinde erimiþ halde bulunan CO 3, HCO 3 ve serbest CO 2 miktarýna baðlýdýr. Topraðýn yapýsý, endüstriyel atýklar, drenaj sularý ve fitoplanktonlar sularda ph deðiþimine neden olan unsurlardýr. Sularda kimyasal reaksiyonlar ve biyolojik yaþam için ph önemli bir faktördür. Ayrýca, bazý bileþiklerin (amonyak, siyanür ve sülfür gibi) ve metal iyonlarýnýn zehirliliði üzerinde etkilidir (Munsuz ve Ünver 1995). Bu çalýþmada, incelenen örneklerde ortalama ph deðeri 7.41±0.06 olarak belirlenmiþtir (Tablo 4). Yerleþim yerleri ve mevsimin ph üzerine etkisinin önemli (p<0.05) olduðu tespit edilmiþtir. Ülkemizde yapýlan çalýþmalarda ph deðeri; içme-kullanma sularýnda (Yalçýn ve ark. 1988), içme sularýnda (Patýr ve ark. 1992, Keven 2002, Aðaoðlu ve ark. 2007), kaynak sularýnda ise (Sönmez 1992) arasýnda saptanmýþtýr. Bitlis ili içme sularýnda tespit edilen ortalama ph deðeri, bu çalýþmalarda içme sularý için bildirilen deðerlere benzer bulunmuþtur. Yürütülen çalýþmada belirlenen ph deðerleri ulusal (Anonymous 2005, Anonymous 2006) ve uluslararasý standartlar (Anonymous 1998, Anonymous 2003, Anonymous 2006b)'a uygun bulunmuþtur. Sodyum, kalsiyum, magnezyum ve klorür doðal sularda deðiþen miktarlarda bulunabilen makro minerallerdir. Sodyum, sularda CO 3, HCO 3, SO 4 ve daha çok Cl þeklinde bulunur. Endüstri atýk sularý fazla miktarda Na içerir. Kalsiyum; yaðmur, yeraltý ve yüzey sularýnýn kireç taþlarýný çözmesi ve topraktan yýkanmayla sulara karýþýr. Fazla miktarda Ca içeren sular içme amaçlý ve endüstriyel kullanýma uygun deðildir. Magnezyum; akarsu, No: 73,

8 Ekoloji Alemdar ve ark. yaðmur ve yeraltý sularýnýn kireç taþlarý ve dolomitleri çözmesiyle su ortamýna karýþýr. Suda fazla miktarda (>0.1 mg/l) bulunmasý lezzet, deðiþimine neden olur ve laksatif etkilidir. Bu özellikteki sular, içme amaçlý kullanýma elveriþli deðildir. Klorür, doðal sularda bulunabilen bir elementtir. Kentsel atýk sular ve topraktan drenaj sularý ile su kaynaklarýna karýþýr. Deniz ve kaya tuzu yataklarýna yakýn sularda Cl düzeyi yüksektir. Topraðýn yapýsý, sun'i gübreler, endüstri atýk sularý, hayvan atýklarý, kanalizasyon ve bazý besin iþleme endüstri atýklarý sularda Cl düzeyini etkiler. Suda CaCl 2 miktarýnýn artmasý, kanalizasyon sularýyla bulaþma þüphesini uyandýrýr. Klorür düzeyi yüksek sular, hijyenik açýdan evsel ve endüstriyel kullanýma uygun deðildir. Sülfat sularda tad, koku, sertlik ve korozyon problemlerine neden olur. Kükürtlü organik atýklarýn oksidasyonu, sun'i gübreler ve tarýmsal ilaç olarak kullanýlan kükürtlü bileþikler sudaki SO 4 düzeyini etkiler (Tuncay 1994, Balkaya ve Açýkgöz 2004). Bu çalýþmada, Bitlis ili içme sularýnda Na, Ca, Mg, Cl ve SO 4 ortalama deðerleri sýrasýyla 6.60±0.37, 18.42±0.24, 6.14±0.14, 8.04±0.46 ve 8.12±0.99 mg/l olarak saptanmýþtýr (Tablo 4). Sodyum düzeyi Ahlât ilçesindeki depo (13.71±0.07 mg/l) ve musluk (13.32±0.23 mg/l) sularýnda daha yüksek bulunmuþ (Tablo 5), en düþük deðer merkez (2.35±0.27 mg/l) ve Hizan (0.90±0.08 mg/l) ilçesinden alýnan örneklerde belirlenmiþtir (Tablo 4). En yüksek Ca deðeri (20.21±0.65 mg/l) Hizan ilçesi içme sularýnda, en düþük deðer (17.16±0.28 mg/l) Güroymak ilçesinden alýnan örneklerde saptanmýþtýr (Tablo 4). Magnezyum düzeyi Güroymak ilçesindeki depo (3.81±0.03 mg/l) ve musluk (3.82±0.06 mg/l) sularýnda düþük bulunmuþtur (Tablo 5). En yüksek deðer Adilcevaz ilçesindeki depo (8.27±0.05 mg/l) ve musluk (7.98±0.23 mg/l) sularýnda tespit edilmiþtir. Klorür düzeyi Ahlât ilçesi depo (12.57±0.91 mg/l) ve musluk (12.08±0.64 mg/l) sularýnda daha yüksek bulunmuþtur (Tablo 5). En düþük Cl deðeri (2.14±0.32 mg/l) Hizan ilçesi içme sularýnda tespit edilmiþtir. Sülfat yönünden en yüksek deðer (14.77±2.96 mg/l) Tatvan ilçesinden alýnan örneklerde belirlenmiþtir (Tablo 4). Nitekim yerleþim yerlerinin Na, Ca, Mg, Cl ve SO 4 deðerleri üzerine etkisi önemli (p<0.05) bulunmuþtur. Yýlmaz (2004), içme-sulama amaçlý kullanýlan baraj suyunda Ca, Mg, Cl ve SO 4 düzeylerini 36 sýrasýyla 79.4, 47.6, 1.2 ve 66.2 mg/l olarak tespit etmiþtir. Aðaoðlu ve ark. (2007), Van il merkezindeki depo ve musluk sularýnda ortalama Na, Ca, Mg, Cl ve SO 4 deðerlerini sýrasýyla 1.32 ve 1.69, ve 11.11, 9.75 ve 10.80, ve 21.28, ve mg/l olarak saptamýþlardýr. Bitlis merkez ve ilçelerindeki içme sularýnda belirlenen element düzeyleri yapýlan araþtýrma sonuçlarýyla benzerlik göstermemiþtir. Çalýþmalar arasýndaki bu farklýlýk, coðrafik yapý ve topraðýn mineral yapýsýndan kaynaklanmýþ olabilir. SONUÇ Araþtýrma bulgularýna göre; Bitlis ili içme sularýnda belirlenen ortalama ph, sýcaklýk, Na, Ca, Mg, Cl ve SO 4 düzeyleri ulusal (Anonymous 2005, Anonymous 2006) ve uluslararasý standartlar (Anonymous 1998, Anonymous 2003, Anonymous 2006b)'da bildirilen limit deðerleri aþmamýþtýr. Örneklerde, incelenen fizikokimyasal parametreler yönünden kirlilik durumu söz konusu deðildir. Ancak mikrobiyolojik analizler sonucunda, %30'u enterokok, %12'si koliform, %24'ü sülfit indirgeyen anaerob'lar ve %8'i E. coli yönünden ulusal ve uluslararasý standart deðerlere uygun bulunmamýþtýr. Ýncelenen depo ve musluk sularýnda fekal kirlilik indikatörü mikroorganizmalarýn tespit edilmesi, olasý bir kontaminasyon durumunu ve muhtemelen klorlama iþlemlerinin düzenli ve tekniðine uygun yapýlmadýðýný düþündürmektedir. Ayrýca merkez ve ilçelerde kanalizasyon sistemi ve su daðýtým þebekesi gibi alt yapý sorunlarý çözülememiþtir (Anonymous 2008). Dýþarýdan þebekeye olabilecek bulaþmalarýn önlenmesi için boru baðlantýlarýnýn sýzdýrmaz özellikte yapýlmasý, suyun þehrin her yerine eþit ve ayný basýnçta verilmesi, su kesintilerinin mümkün olduðunca azaltýlmasý gerekmektedir. Araþtýrma sonuçlarý ve yukarýda açýklanan faktörler dikkate alýndýðýnda; merkez ve ilçelerdeki su kaynaklarýnýn sürekli olarak izlenmesi, yönetim planlarýnýn yapýlmasý, tespit edilen problemlerin çözümü veya en aza indirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluþlar tarafýndan ortak çalýþmalarýn yürütülmesi, kalite kontrol ve klorlama iþlemlerinin rutin olarak yapýlmasý halk saðlýðý açýsýndan önemli bulunmuþtur. TEÞEKKÜR Bu araþtýrmaya maddi destek saðlayan YYÜ Bilimsel Araþtýrma Projeleri Baþkanlýðýna teþekkür ederiz (Proje No: 2006-MYO-B032). No: 73, 2009

9 Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal... Ekoloji KAYNAKLAR Aðaoðlu S, Alemdar S, Aliþarlý M, Dede S (2007) Van bölgesi su kaynaklarýnýn fiziko-kimyasal kalitesi. Veteriner Bilimleri Dergisi 21, 2, Alim A (1995) Sivas il ve ilçe merkezlerinde içme sularýnýn bakteriyolojik analizi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. Aliþarlý M, Aðaoðlu S, Alemdar S (2007) Van bölgesi sularýnýn mikrobiyolojik kalitesinin halk saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi. Yüzüncü Yýl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18, 1, Anonymous (1995) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th Ed., APHA, AWWA, WPCF, Washington. Anonymous (1998) EEC Directive, Directive on the Quality of Water Intended for Human Consumption (98/83/EC), Official Journal of European Communities, No L330/32 (November 1998) Commission of the European Communities, Brussels. Anonymous (1998) SAS User's Guide Statistics. Carry NC (ed.), SAS Institue Inc, USA. Anonymous (2000) Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th Ed., Horwitz W (ed.), AOAC International, Gaithersburg, USA. Anonymous (2003) National Primary Drinking Water Standards. EPA 816-F , Washington DC, US Environmental Protection Agency. Eriþim Tarihi: Anonymous (2003b) Water for People Water for Life. The United Nations World Water Development Report. Eriþim Tarihi: Anonymous (2004) Araþtýrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý, Saðlýk Ýstatistikleri. Saðlýk Bakanlýðý, Ankara. Anonymous (2005) Sular-Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular. TS 266/Nisan 2005, Türk Standartlarý Enstitüsü, Ankara. Anonymous (2006) Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Resmi Gazete, Tarih: , Sayý: 26290, Ankara. Anonymous (2006b) Guidelines for Drinking-Water Quality. Incorporating First Addendum, Vol. 1, Recommendations, 3rd Ed., World Health Organization. /dwq/gdwq0506.pdf. Eriþim Tarihi: Anonymous (2007) Water Quality Outlook. UNEP Global Environment Monitoring System (GEMS)/Water Programme Office, Eriþim Tarihi: Anonymous (2008) Bitlis Ýli Tarým Master Planý. /Master_planlari/master_planlari.htm. Eriþim Tarihi: Arýsoy M, Ateþ S, Piyal B, Dalgýç N, Yýldýz A (1999) Keçiören ilçesi þebeke suyunun koliform bakteri yönünden analizi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 56, 3, Avcý S, Bakýcý MZ, Erandaç M (2006) Tokat ilindeki içme sularýnýn koliform bakteriler yönünden araþtýrýlmasý. Çukurova Üniversitesi, Týp Fakültesi Dergisi 28, 4, Balkaya N, Açýkgöz A (2004) Ýçme suyu kalitesi ve Türk içme suyu standartlarý. Standard Dergisi Ocak 2004, Bilgel N, Aytekin H, Gülesen Ö (1985) Gemlik eðitim araþtýrma saðlýk grup baþkanlýðýndaki köylerde içme suyunun durumu. Saðlýk Dergisi 59, 4-6, Ceylan A, Çalýk O, Ýçlin E, Özekinci T (2008) Diyarbakýrda konutlardaki su depolarý. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni (Kor Hek) 7, 1, Coþkun Þ, Sevinç Ç, Keskin M, Aðzýtemiz M, Þenöz Z (1990) Ýzmir ili metropol alanda þebeke harici alternatif su kaynaklarýnýn bakteriyolojik kirlilik yüklerinin araþtýrýlmasý. Ýnfeksiyon Dergisi 4, 4, Demirer MA (1992) Su Hijyeni. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalý, Ankara. Gündüz T, Çümen S, Arý A, Etiz S, Tay Z (2006) Manisa kent merkezi içme ve kullanma sularýnýn bakteriyolojik analizi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 36, 2, No: 73,

10 Ekoloji Alemdar ve ark. Keven F (2002) Elazýð içme sularýnýn yedi yýllýk periyottaki kimyasal ve mikrobiyolojik deðiþimi. Gýda 27, 5, Kývanç M, Kunduhoðlu B, Atik S, Malkoçoðlu B (1996) Eskiþehir içme ve kullanma sularýnýn bakteriyolojik kirliliði. Ekoloji 19, Lee RJ, Cole SR (1994) Internal quality control samples for water bacteriology. Journal of Applied Bacteriology 76, Munsuz N, Ünver Ý (1995) Su Kalitesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yay. No: 1389, Ders Kitabý: 403, Ankara. Patýr B, Güven AM, Arslan A (1992) Elazýð bölgesi içme ve kullanma, kaynak, kuyu ve göl sularýnýn hijyenik kaliteleri üzerinde araþtýrmalar. FÜ Saðlýk Bilimleri Dergisi 6, 1-2, Sönmez S (1992) Bursa Büyükþehir Belediyesi içme sularýnýn (baraj, kuyu ve kaynak) bazý kimyasal özellikleri ve mikrobiyolojik kirliliði üzerinde bir araþtýrma. Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3, 11, 1-9. Tuncay H (1994) Su Kalitesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ofset Basýmevi, Ýzmir. Türkyýlmaz S, Kaya O (2003) Aydýn'da tüketilen içme sularýnýn toplam bakteri ve koliform grubu bakteriler yönünden incelenmesi. Pendik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 34, 1-2, Uçar S (1990) Tekirdað içme suyu, kaynak suyu, kuyu suyu, deniz suyunda bakteriyolojik kirlilik ve nitrit aranmasý üzerine bir araþtýrma. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Yalçýn S, Tekinþen OC, Nizamlýoðlu M (1988) Konya il merkezindeki içme ve kullanma sularýnýn hijyenik kalitesi. Selçýk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4, 1, Yýlmaz F (2004) Mumcular barajý (Muðla-Bodrum)'nýn fiziko-kimyasal özellikleri. Ekoloji 13, 50, Yücel A, Kurdal E (1988) Bursa yöresinde içme, kuyu ve deniz sularýnýn mikrobiyolojik kirliliði üzerinde bir araþtýrma. Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 7, 1-3, No: 73, 2009

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularının Mikrobiyolojik Kalitesinin Halk Sağlığı Yönünden İncelenmesi*

Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularının Mikrobiyolojik Kalitesinin Halk Sağlığı Yönünden İncelenmesi* YYÜ 67 VET FAK DERG (2007), 18(1):67-77 ORİJİNAL MAKALE Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularının Mikrobiyolojik Kalitesinin Halk Sağlığı Yönünden İncelenmesi* Mustafa ALİŞARLI Sema AĞAOĞLU Süleyman ALEMDAR

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011002 (9-14) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011002 (9-14)

Detaylı

Muðla Halk Pazarýnda Satýþa Sunulan Ev Yapýmý Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri

Muðla Halk Pazarýnda Satýþa Sunulan Ev Yapýmý Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 3-8 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Muðla Halk Pazarýnda Satýþa Sunulan Ev Yapýmý Peynirlerin Mikrobiyolojik Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Aysel UÐUR Muðla Üniversitesi, Fen- Edebiyat

Detaylı

MICROBIAL WATER QUALITY OF BİTLİS RAHVA REGION. Environmental Engineering, 13000, Bitlis. Engineering, 63000, Sanliurfa

MICROBIAL WATER QUALITY OF BİTLİS RAHVA REGION. Environmental Engineering, 13000, Bitlis. Engineering, 63000, Sanliurfa MICROBIAL WATER QUALITY OF BİTLİS RAHVA REGION Ayşegül Demir Yetiş 1, Hülya Durmaz Bekmezci 1, Leyla Gazigil 1, Halil Çetin 1, Kaan Çetin 2, Recep Yetiş 3 1 Bitlis Eren University, Faculty of Engineering

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

Gıda İşletmelerinde Kullanılan Suların Gıda Güvenliği Yönünden İncelenmesi

Gıda İşletmelerinde Kullanılan Suların Gıda Güvenliği Yönünden İncelenmesi Akademik Gıda ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 14(4) (2016) 375-381 Araştırma Makalesi / Research Paper Gıda İşletmelerinde Kullanılan Suların Gıda

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-09309 Tarih 03/06/06 Ankara Doğu Mutfak Bahçe Salata (Öğle) Steril kilitli poşet 00 g 4 C 04/06/06 Saat 00 04/06/06 Saat 5 ST-09309 Clostridium perfringens kob/g ng/g Listeria monocytogenes

Detaylı

TEST RAPORU AB-0363-T G-30140

TEST RAPORU AB-0363-T G-30140 G-3040 Tarih: 28/08/207 ÜNİVERSİTELER MAH. 600. CAD. NO:6 DOĞU L Spor Salonu Sebil 24/08/207 Saat: 2:00 4± C 25/08/207 Saat: 0:00 25/08/207 Saat: 0:5 28/08/207 G-3040 28/08/207 Testler Birim Bulgu Limit

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi

Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi A.Ş. Demirci T. Gümüş M. Demirci Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ Bu araştırmada,

Detaylı

BOZKIR (KONYA, TÜRKİYE) IN İÇME SULARINDA FEKAL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ BAKTERİLERİN TESPİTİ

BOZKIR (KONYA, TÜRKİYE) IN İÇME SULARINDA FEKAL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ BAKTERİLERİN TESPİTİ BOZKIR (KONYA, TÜRKİYE) IN İÇME SULARINDA FEKAL KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ BAKTERİLERİN TESPİTİ Tufan AKYÜZ * Emine ARSLAN ** Öz Bu çalışmada Konya ili Bozkır ilçesinin içme sularının fekal indikatör bakterilerinin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık SU ANALİZİ Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi*

Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Ankara da Satýlan Sütlerin Deðerlendirilmesi* Dr. Belgin Altun**, Dr. Tanju Besler***, Dr. Serhat Ünal**** *Ankara Piyasasýnda Satýlan Ýþlem Görmüþ (Uht ve Pastörize) ve Görmemiþ (Sokak) Sütlerin Makro-Besin

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile temas edenler hariç ), derişik hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme suları, ilaçlar Tıbbi Ürünler (Serebrospinal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.eurasianjvetsci.org - www.ejvs.selcuk.edu.tr ARAŞTIRMA MAKALESİ Bitlis ili içme sularında ağır metal düzeyleri Tahir Kahraman 1*, Süleyman Alemdar 2, Mustafa

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, 10-17 2004 Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

TEST RAPORU. Tasdik Olunur 27/06/2014 Doç.Dr.Aysun YILMAZ Laboratuvar Müdürü. Nisa BEKMEZCİ Laboratuvar Sorumlusu. Rapor No.

TEST RAPORU. Tasdik Olunur 27/06/2014 Doç.Dr.Aysun YILMAZ Laboratuvar Müdürü. Nisa BEKMEZCİ Laboratuvar Sorumlusu. Rapor No. TEST RAPORU Rapor No. Firma Adres Örnek Örnek Ambalajı Örnek Miktarı 16066 Örneğin Alındığı Yer İmal Tarihi Örneğe Uygulanan İşlemler Örnek Taşıma Şartları Örnek Geliş Tarihi Analiz Başlama Tarihi Analiz

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES ARAŞTIRMA Cilt 57, No 3, S : 165-170 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nihal YÜCEL 1 Sumru ÇITAK 1 ÖZET Bu çalışma, Ankara da halkın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1988-1998 ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ İÇME KULLANMA SUYU İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Faruk YORULMAZ 1 ÖZET

1988-1998 ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ İÇME KULLANMA SUYU İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Faruk YORULMAZ 1 ÖZET ARAŞTIRMA Cilt 58, No 1, S : 21-26 Türk Hij Den Biyol Derg 2001 1988-1998 ARASI EDİRNE BÖLGE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ İÇME KULLANMA SUYU İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Faruk YORULMAZ 1 ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş Çevre Mühendisliği Bölümü KAPSAM Ham Su Kalitesi? Nasıl arıtılıyor? Nasıl bir su içiyoruz? Sorunlar Çevre Mühendisliği Bölümü 2 KAPSAM Ham Su Kalitesi?

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5(2): 77-81, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kilis İl Merkezi İçme Sularının Kullanılabilirliğinin Araştırılması Sakine YELEKÇİ 1 Bilal ACEMİOĞLU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi. Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water

Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi. Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 41-46 Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water Bahar ACAR Hikmet

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Aksem AKSOY 1*, Çiğdem SEZER 2, Leyla VATANSEVER 2 1 Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 70-74 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar Revizyon Tarih/ 1 / 11 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 -

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. A Study About of Hygienic Quality of Dicle (Tigris) River

Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. A Study About of Hygienic Quality of Dicle (Tigris) River Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:4, (205-209) Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma M. Emin Erkan*, Aydın Vural* ÖZET Bu araştırma Dicle Nehri nin Diyarbakır bölgesinden geçen bölümündeki

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : VEZİRÇİFTLİĞİ MAH. YENİ GÖLCÜK YOLU NO:104 BAŞİSKELE 41140 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 349 42 42 Faks : 0262 349 42 43 E-Posta : info@kocaelisistemgidalab.com

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi

Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Bir Üniversite Hastanesi nde ICD-10 Kodlarýnýn Elektronik Ortama Aktarýlmasýnda Veri Hatalarýnýn ve Kayýplarýnýn Deðerlendirilmesi Beyza KAYMAKOÐLU a, Umut ARIÖZ b, Özkan YILDIZ c a Baþkent Üniversitesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Merkez Mahallesi Ceylan Sokak No:24 Mart Plaza Kat:2 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 09 00 Faks : 0

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi*

Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 9-22 Erzurum İl Merkezindeki İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kalitesi* Özlem KOÇAK 1, Ahmet GÜNER 2

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi

Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 79, 77-82 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.7910 ARAÞTIRMA NOTU Isparta Ýl Merkezinde Ýçme Sularýnýn Farklý Florür Ýçeriklerinin Ýncelenmesi Selma ALTINKALE DEMER, Ümit MEMÝÞ Süleyman Demirel

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Banu TULUK, Figen ORHAN Erzurum ilinde içme-kullanma suyu 2008 yılı öncesine kadar

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý 16, 62, 30-36 2007 Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý Nedim ÖZDEMÝR Muðla Üniversitesi,

Detaylı

Bir İçme Suyu Dolum Tesisinde Kullanılan Geri Dönüşümlü Damacanalarda Fiziksel Kirlilikler ve Mikrobiyolojik Kalitenin İncelenmesi

Bir İçme Suyu Dolum Tesisinde Kullanılan Geri Dönüşümlü Damacanalarda Fiziksel Kirlilikler ve Mikrobiyolojik Kalitenin İncelenmesi İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 39 (1), 46-54, 2013 39 (1), 46-54, 2013 Araştırma Makalesi Research Article Bir İçme Suyu Dolum Tesisinde Kullanılan Geri Dönüşümlü Damacanalarda

Detaylı

Su Mikrobiyolojisi 02

Su Mikrobiyolojisi 02 İNSANİ TÜKETİM M AMAÇLI SULARDA MEMBRAN FİLTRASYON F YÖNTEMY NTEMİ İLE MİKROBM KROBİYOLOJİK K ANALİZLER Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Su Mikrobiyolojisi 02 Su Mikrobiyolojisi

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

ŞEBEKE SULARINDA CL. PERFRİNGENS İN BİR İNDİKATÖR OLARAK ARAŞTIRILMASI. Yazarlar: Özlem Terzi, Yıldız Pekşen

ŞEBEKE SULARINDA CL. PERFRİNGENS İN BİR İNDİKATÖR OLARAK ARAŞTIRILMASI. Yazarlar: Özlem Terzi, Yıldız Pekşen ŞEBEKE SULARINDA CL. PERFRİNGENS İN BİR İNDİKATÖR OLARAK ARAŞTIRILMASI Yazarlar: Özlem Terzi, Yıldız Pekşen Giriş Sağlıklı ve temiz su; İçinde hastalık yapıcı mikroorganizmaları ve vücutta toksik etkiler

Detaylı