Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri"

Transkript

1 Halk Sağlığı Açısından İçme ve Kullanma Suyu Analizleri Raika Durusoy, Seminer, 1 Kasım 2006

2 Sunum çerçevesi İçme ve kullanma suları İçerik Mevzuat Analiz için su örneği alma yöntemleri Ölçütler: Neyi gösteriyor ve insan sağlığı açısından önemleri Laboratuvarımızı tanıyalım

3 Mevzuat İçme ve kullanma suyunda yapılması gereken analizler ve bu analizlerin izin verilen değerleri Sağlık Bakanlığının yayınladığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te verilmiştir. RESMİ GAZETE: 17 Şubat Sayı : /83EC

4 Kapsam ve tanımlar kaynak suları içme suları içme-kullanma suları hariç: doğal mineralli sular, kaplıca ve içmece suları, tıbbi amaçlı sular suyun kalitesinin tüketici sağlığını etkilemediğinin tespit edildiği durumlarda kullanılan sular günlük ort. < 10 m 3 su sağlayan veya 50 den az kişi tarafından kullanılabilecek müstakil su kaynağı

5 Madde 6 Suların, sağlığa uygun ve temiz olması zorunludur Bu Yönetmeliğin asgari şartları bakımından sular; İnsan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturan miktar ve yoğunlukta maddeler, mikroorganizmalar ve parazitler içermiyorsa, Ek-1 de yer alan şartlara ve bu Yönetmeliğin 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddelerine uyuyor ise, sağlığa uygun ve temiz kabul edilir.

6 Madde 7. Kalite Standartları Suyun kalite standartları Ek-1' de belirlenen parametre değerlerini içerir Sağlık açısından gerekli hallerde Ek-1 de yer almayan parametreler de ilave edilebilir

7 Ek-1 de yer alan parametreler a) Mikrobiyolojik parametreler b) Kimyasal parametreler c) Gösterge parametreleri d) Radyoaktivite

8 Mikrobiyolojik parametreler Ek 1a İçme-Kullanma Suları için Parametre Escherichia Coli ( E. Coli ) Parametrik değer sayı/100 ml 0/100 ml Enterokok 0/100 ml Koliform bakteri 0/100 ml

9 Mikrobiyolojik parametreler Ek 1a İçme Suları için (İmlahanede) Parametre Escherichia Coli ( E. Coli ) Enterokok Koliform bakteri P. aeruginosa Fekal koliform bakteri Salmonella * Clostridium Perfringens Patojen Stafilokoklar 22 C de koloni sayısı 37 C de koloni sayısı Parazitler Diğer mikroskobik canlılar Parametrik değer sayı/ ml 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 0/250ml 0/100ml 0/50ml 0/100ml 100/ml 20/ml 0/100ml 0/100ml

10 Kaynak Suları için Parametre Escherichia Coli ( E. Coli ) Enterokok Koliform bakteri P. aeruginosa Fekal koliform bakteri Patojen Mikroorganizmalar * Parazitler Diğer Mikroskobik Canlılar Mikrobiyolojik parametreler Ek 1a Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler * Patojen Stafilokoklar Kaynaktan: 22 C de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında koloni sayısı * 37 C de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı * Ambalajlanmış: 22 C de 72 saatte agar-agar veya agarjelatin karışımında koloni sayısı 37 C de 24 saatte agar-agar karışımında koloni sayısı Parametrik değer sayı/ ml 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 0/250ml 0/100ml 0/50ml 0/100ml 20/ml 5/ml 100/ml 20/ml 0/100ml 0/100ml

11 Parametre Akrilamid Antimon Arsenik Benzen Benzo (a) piren Bor Bromat Kadmiyum Krom Bakır Siyanür 1,2-dikloretan Epikloridin Kimyasal parametreler - 1 Ek 1b Parametrik değer , (içme-kullanma suları için 2008 e dek 25 µg/l) 5, ,0 0,10 Birim µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l

12 Parametre Florür Kurşun Cıva Nikel Nitrat Nitrit Pestisitler Toplam pestisitler Selenyum Trihalometanlar-toplam Vinil Klorür Kimyasal parametreler - 2 Ek 1b! Polisiklik aromatik hidrokarb. Tetrakloreten ve trikloreten Parametrik değer 1,5 10 (içme-kullanma suları için 2013 e dek 25) 1, ,50 0,10 0,50 0, (içme-kullanma suları için 2013 e dek 150) 0, Birim mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

13 Gösterge parametreleri - 1 Ek 1c Parametre Renk Koku Tat Parametrik Değer Kabul edilebilir ve anormal değişim yok (KE) 5 birim KE KE Birim Bulanıklık KE 5 birim ph 6,5 ve 9,5 - ph birimleri İletkenlik C de µs / cm Oksitlenebilirlik 5,0 mg/l O 2 Amonyum! 0,50 0 mg/l Klorür mg/l

14 Gösterge parametreleri - 2 Ek 1c Parametre Parametrik Değer Birim Alüminyum µg/l Demir 200 µg/l Mangan Sülfat Sodyum Toplam Organik Karbon (TOC) C. perfringens (sporlular dahil) 22 C de koloni sayımı Koliform bakteri Anormal değişim yok 0 Anormal değişim yok 0 µg/l mg/l mg/l sayı/100 ml sayı/100 ml

15 Radyoaktivite Ek 1d Parametre Trityum Parametrik değer 100 Birim Bq/L Toplam gösterge dozu 0,10 msv/yıl Alfa yayınlayıcılar 0.1 Bq/L Beta yayınlayıcılar 1 Bq/L

16 Madde 8. Kalite Standartlarının Aranacağı Noktalar Parametreler; Şebeke aracılığı ile temin ediliyorsa musluklardan, Suyun tankerden alınması halinde, tankerden alındığı Şişelere ya da ambalajlara doldurulması halinde, doldurulduğu Suyun gıda üretiminde kullanılması halinde, suyun üretimde kullanıldığı noktalarda aranır Suyun, (binanın) iç şebeke sisteminden ya da onarım nedeniyle kalite standartlarına uymadığının belirlenmesi durumunda, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmuş kabul edilir Bu durum şebeke aracılığıyla temin edilen sular için geçerli olduğunda yetkili merciler, tavsiyelerde bulunma da dahil olmak üzere her tür önlemi alır

17 Madde 10. İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri Tüketime sunulan içme-kullanma suları Tablo B1 de belirtilen sıklıklarda denetleme izlemesi ve kontrol izlemesine tabi tutulur Denetleme izlemesi Kontrol izlemesi Uç noktalardan alınan numunelerde serbest bakiye klor miktarı en fazla 0.5 mg/l Parametrelerin analiz özellikleri için Ek-3 te belirtilen şartlara uyulur Bu Yönetmelikte yer almayan parametreler yönünden kirlenmenin ve bu kirlenmenin insan sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturmasının muhtemel olması halinde, bu ölçütler için ayrı izleme yapılır, izleme sonuçlarına göre gerekli önlemler alınır

18 Tablo B1. Dağıtım şebekesi/ tankerden sağlanan/ gıda üretiminde kullanılan İçme-kullanma suyu için minimum numune alma ve analiz sıklığı Günde dağıtılan/ üretilen su miktarı 1,2 (m 3 ) 100 Her yıl için kontrol izlemesi sayısı 3,4,5 2 Her yıl için denetleme izlemesi sayısı 3,5 1 > > > > İlave her 1000 m 3 /gün için 3 kontrol izlemesi ilave 31 Artı her 1000 m 3 /gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave 301 Artı her 1000 m 3 /gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave 1 İlave her 3300 m 3 /gün için 3 denetim izlemesi ilave 3 İlave her m 3 /gün için 1 denetim izlemesi ilave 10 Her m 3 /gün için 3 denetim izlemesi daha ilave İzmir de m 3 /gün => 2040 gerekli; gerçekleşen > 6000

19 Madde 11. Düzeltici Önlemler ve Kullanım Sınırlamaları Belirlenen parametre değerlerinin ihlali durumunda, nedenlerini belirlemek amacıyla gerekli incelemeler yapılır Şebekeden sağlanan sular, belirlenen parametre değerlerine uymuyorsa ve bu sulardaki uyumsuzluk iç şebeke sisteminden, bakım veya onarımdan kaynaklanıyorsa, yetkili merciler, suyun kalitesinin iyileştirilmesi için düzeltici önlemleri en kısa sürede alır ve parametreyle ilgili zorlayıcı tedbirlere öncelik verir İhlal durumunda sular, izleme programı dışında ilave denetleme izlemesine tabi tutulabilir, herhangi bir parametre ihlali olmasa dahi insan sağlığı için potansiyel tehlike oluşturan içme-kullanma suyunun kullanımı yasaklanabilir ya da sınırlanabilir veya insan sağlığını korumak için gerekli diğer önlemler alınır. Denetleme izlemelerinde Ek-1 c ve d şartlarının ihlali halinde, insan sağlığı için herhangi bir risk oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilir. İnsan sağlığını korumak amacıyla gerekli olması halinde düzeltici önlemler alınır Düzeltici önlemlerin alınmasını gerektiren ihlalin ciddi boyutlarda olması durumunda tüketiciler bilgilendirilir

20 Madde 13. Arıtma, Ekipman ve Materyallerin Kalitesinin Güvenceye Alınması İçme-kullanma sularının hazırlanması, dağıtımı ve tesisatta kullanılan madde veya materyallerden kaynaklanan kirliliğe yönelik gerekli bütün önlemler alınır Suyun tüketime sunulduğu noktaya kadar her aşamada su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile alet ve cihazlar, suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek malzemeden yapılır

21 Analizlerin yapılacağı yer Sağlık teşkilatı, kaynağından tekniğine uygun olarak gerekli numuneleri alır İlk analiz (Madde 18) Denetleme izlemesi (Madde 46) Kontrol izlemesi (Madde 46) Alınan numuneler; tercihen akredite olmuş ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluşlarca onaylanmış bağımsız kişi veya kurumlarca belirli aralıklarla denetlenen laboratuvarlar arasından, Bakanlıkça yetki verilecek laboratuvarlarda analiz ettirilir (Madde 18)

22 Parametrelerin analiz özellikleri Ek 3 1. Analiz metotlarının belirleneceği parametreler Mikrobiyolojik analizler için membran filtrasyon 2. Performans karakteristiklerinin belirlendiği parametreler Kimyasal analizler Parametreler Doğruluk yüzdesi* Hassasiyet yüzdesi* Deteksiyon limiti Alüminyum Amonyum Antimon * ISO Analiz metodunun belirlenmediği parametreler Renk, koku, tat, TOC, bulanıklık

23 Analiz için su örneği alma yöntemleri

24 Kimyasal analiz için örnek alma Önerilen miktar 2 litre (bizim 1 litre) Belli toksik maddeler için en az 5-15 litre Şeffaf pet şişe veya cam şişe Steril olması gerekmez ama iyice yıkanmış ve durulanmış olmalı Tercihen 1/50 sulandırılmış HCl ile çalkalayıp iyice durulama Örnek alınacak suyla en az 3 kez çalkalanmalı Örnek alınacak suyu 3-5 dk. akıtmalı

25 Bakteriyolojik analiz için örnek alma Önerilen miktar ml (bizim 100 ml) Birden fazla mikroorg. için en az 1 litre Renkli steril cam şişe

26 Fiziksel ve Kimyasal Su Analiz Teknikleri

27 Fiziksel ve Kimyasal Su Analiz Teknikleri Gravimetrik Titrasyon Elektrokimyasal Spektrofotometrik ve kolorimetrik Kromatografi Kütle spektrometresi İmmünolojik

28 Mikrobiyolojik parametreler Ek 1a, 1c Escherichia Coli ( E. Coli ) İnsan ve hayvan dışkısında çok fazla Kontrol Koliform bakteri Uzun süredir indikatör mikroorganizma Safra asitlerinin varlığında üreme yeteneği Geleneksel olarak Escherichia, Citrobacter, Enterobacter ve Klebsiella, ancak Kontrol 37 C'de koloni sayımı Sudaki genel bakteri içeriği

29 Mikrobiyolojik parametreler Ek 1a, 1c Enterokok Pseudomonas aeruginosa Kontrol Salmonella Clostridium Perfringens Kontrol Patojen Stafilokoklar 22 ve 37 C'de koloni sayısı Kontrol Parazitler Diğer mikroskobik canlılar Patojen Mikroorganizmalar Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler

30 Kimyasal parametreler Ek 1b

31 Bor Cam, sabun, deterjan üretiminde ve alev geciktirici olarak kullanım Daha çok gıdalarla alınır Yer altı sularında doğal olarak bulunur Yüzey sularında: deterjan kalıntısı P.O. borik asit veya boraks ile deney hayvanlarında: üreme organları toksisitesi Gelişimsel toksisite Genotoksik değil Tümör insidansında artış saptanmadı

32 Kurşun Akü, lehim ve alaşımların üretimi Petrolün içinde vuruntu önleyici ve kayganlaştırıcı Boru sisteminden çözünen kurşun miktarını etkileyen etmenler: ph, sıcaklık, suyun sertliği, suyun kalış süresi Çocuklar, erişkinlere göre 4-5 kat fazla alıyor İskelette birikiyor Hem sentezi, kalsiyum metabolizması, merkezi ve periferik sinir sistemine etkiler Olası kanserojen

33 Nikel Paslanmaz çelik, alaşımlar, piller, gıda katkı maddesi İçme suyuna boru sisteminden çözünmeyle geçiş; jeolojik olarak yeraltı sularında doğal olarak da bulunabilir Vücuda temel giriş yolu gıda Temel giriş sigara içmeyenlerde gıda Allerjik kontakt dermatit Nikel bileşikleri (inhalasyon) kesin, metalik nikel olası kanserojen; P.O. yol?

34 Nitrit: İçme-kullanma Kontrol İçme suları - Kaynak suları - Nitrat ve nitrit Doğada bulunan ve azot döngüsünün bileşeni iyonlar Nitrat, inorganik gübrelerde Sodyum nitrit, gıda koruyucu Amonyak vb.nin oksidasyonu ile yer altı ve üstü sularda [ ] u çok artabilir Methemoglobinemi mavi bebek sendromu Kanserojen etki

35 Akrilamid, Epikloridin, Vinil Klorür Suyla temas eden polimerden kaynaklanan sudaki monomer kalıntıları A: İçme suyunun işlenmesi sırasında kullanılan koagülanların kalıntısı; harç, gıda Nörotoksik, germ hücrelerine etkili E: Gliserol, (su işleme dahil) reçine üretimi Lokal iritasyon, merkezi sinir sistemine etki V: PVC üretimi. Çok uçucu. PVC boru kullanımı artıyor kanserojenite: muhtemel (2A), muhtemel, kesin

36 Antimon Element hali alaşımlarda, bileşikleri terapötik amaçlı kullanılıyor Lehimlerde kurşunun yerine düşünülmüş P.O. alım, inhalasyondan daha fazla Çevresel maruziyet, mesleki olana göre çok az Bazı bileşikleri olası, bazıları sınıflandırılamayan kanserojen Kanserojen etki inhalasyon yoluyla saptanmış; P.O. yola dair veri yok

37 Arsenik Yerkabuğunda bileşikleri çok yaygın Transistör, lazer, yarıiletken üretiminde alaşım Doğal mineral ve madenlerin çözünmesiyle içme suyuna geçiş İçme sularında tarama için yüksek öncelikli Bazı bölgelerde öz.yeraltı içme suyu kaynaklarında yüksek [ ] Esansiyel değil İçme suyu tüketimi yoluyla kansere yol açtığı gösterilen nadir maddelerden Öz.deri, mesane ve akciğer kanserleri

38 Benzen Diğer organik kimyasalların üretimi Petrolün içinde bulunur; emisyonlar Suya geçiş: endüstriyel atık sular ve atmosfer Akut maruziyette merkezi sinir sistemine etkili Kronik maruziyette hematolojik değişiklikler ve lösemi Kesin kanserojen

39 Bromat Güçlü oksitleyici: saç jölesi ve tekstil boyaları; un ve bira üretimi Brom iyonu varlığında suyun ozonlanmasıyla ve klorlanmasıyla bromat oluşabilir Zehirlenmelerin çoğu evde saç jölesinin yenmesiyle Geçici: Bulantı, kusma, karın ağrısı, anüri, diare, merkezi sinir sistemi depresyonu, hemolitik anemi, pulmoner ödem Kalıcı: böbrek yetmezliği ve sağırlık

40 Kadmiyum Metali çelik sanayisi ve plastiklerde; bileşikleri pillerde Atık sularla, gübreler ve yerel hava kirliliğiyle çevreye salınır Boru sisteminden geçiş de olası Gıda temel giriş yolu; sigara da önemli maruziyet Böbreklerde birikir Muhtemel kanserojen (inhalasyonla)

41 Krom Yerkabuğunda çok yaygın +2 değerlikten +6 değerliğe değişen yükler Gıda, temel giriş yolu Krom (VI) inhalasyonla akciğer kanseri Krom (VI) kesin, krom (III) sınıflandırılamayan kanserojen

42 Bakır Hem esansiyel besin maddesi, hem içme suyu kirleticisi Yaygın kullanım: boru, kapak, montaj yapımı; alaşımlar ve kaplamalar Sudaki temel kaynağı, boruların korozyonu Gastrointestinal etkiler

43 Siyanür Öz.gelişmekte olan ülkelerde bazı gıdalarda Temelde endüstriyel kirlenme sonucu içme suyunda Akut toksisitesi yüksek Uzun dönem maruz kalındığında tiroid ve sinir sistemi üzerine etkiler

44 1,2-dikloretan, trikloreten, tetrakloreten Klorlanmış çözücüler: kuru temizleme, yağ çözücü Vinil klorür ara maddesi Endüstriyel kirlenmeyle suya ve havaya karışır Tri ve Tetra merkezi sinir sistemi depresyonu, karaciğer ve böbrek hasarına yol açabiliyor; muhtemel kanserojen 1,2 Di nin hedefi + immün sistem; olası kanserojen

45 Florür Yerkabuğunun 0,3g/kg ı İçme suyunda doğal olarak bulunur Alüminyum üretimi, gübre üretimi sırasında fosfatlı kayalardan salınma, belediyelerce florlama 1.Gıda, 2.Su, 3.Diş macunu ile vücuda giriş Sınır değer 1.5 mg/litre; belediyelerce mg/litre Dental fluorozis, kemiklerde fluorozis

46 Cıva Doğada volkanik kökenli Geniş kullanım alanı (klor ve kostik üretimi, elektrik, sanayi ve kontrol cihazlarında, laboratuvarlarda, fungisit-antiseptik vb.bileşiklerde); giderek azalıyor Temel alım yolu (mesleki hariç) gıda, öz.balık Akut toksisite: sinir sistemi ve böbrek Kronik: tremor, mental bozukluk, jinjivit Olası kanserojen

47 Pestisitler, Toplam pestisitler Organik insektisitler (böcek öldürücüler), Organik herbisitler (bitki öldürücüler), Organik fungisitler (mantar öldürücüler), Organik nematositler (solucan,kurt öldürücüler), Organik akarisitler, Organik algisitler (yosun öldürücüler), Organik rodentisitler (kemirici öldürücüler), Organik slimisitler (balçık, salgı öldürücüler) ile, bunlarla bağlantılı ürünler (diğerlerinin yanı sıra, büyüme kontrol edicileri) ve ilgili metabolitleri

48 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar Benzo (a) piren Benzo (b) floranten Benzo (k) floranten Benzo (ghi) perilen İndeno (1,2,3- cd) piren Çeşitli yanma işlemleriyle atmosfere Genelde suda fazla bulunmaz Su dağıtım borularının karbon-zift kaplaması Temel giriş yolu gıda ve hava (dış ve iç ortam) İşçilerde inhalasyon ve deri yoluyla kanserojen

49 Selenyum Yer kabuğunda, genelde kükürtlü minerallerle Esansiyel iz element Tahıl, et, balık temel kaynak (coğrafi bölgeye göre çok değişen düzeylerde) Uzun dönem maruziyette tırnak, saç ve karaciğer değişiklikleri

50 Trihalometanlar-toplam Kloroform, bromoform, dibromoklorametan, bromodiklorometan Ham su kaynaklarındaki organik maddelerin klorlanmasıyla içme suyunda oluşur Olası kanserojen (böbrek, karaciğer, beyin) Fetusta gelişim bozuklukları

51 Kimyasal parametreler Ek 1c

52 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları - Alüminyum En yaygın metal; yerkabuğunun %8 i Su arıtmada koagülan olarak kullanım Temel giriş yolu gıda ile (katkı maddeleri) İçme suyundan maruziyet, toplamın %5 i Antasitlerde Potansiyel nörotoksiste: Alzheimer

53 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları Kontrol Amonyum İyonize olmayan (NH 3 ) ve iyonize (NH 4+ ) Metabolik, tarımsal, edüstriyel işlemler ve kloraminle dezenfeksiyon sonucu Suda amonyak, olası bakteriyel, kanalizasyon ve hayvancılık atığı kirliliği göstergesi Memeli metabolizmasının temel bileşeni Sınır değer önerilmiyor ancak; Dezenfeksiyonun etkinliğini azaltabilir Dağıtım sisteminde nitrit oluşumuna yol açabilir Manganın filtrelerde tutulmasını engelleyebilir Tat ve koku sorunlarına yol açabilir

54 Klor Klorür İçme suyundaki kökenleri: doğal kaynaklar, kanalizasyon, endüstriyel deşarjlar, kara karşı sokaklara atılan tuz, kıyı alanlarında tuzlanma Temel alış yolu yemekleri tuzlama Aşırı klorür, dağıtım sistemindeki metalleri korozyona uğratır Önerilen sınır değeri yok 250 mg/litre nin üzerinde fark edilebilir tada yol açabilir

55 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları Kontrol Renk Kaynakları Doğal metalik iyonlar (demir, manganez) Humus Fosilleşmiş maddeler Plankton Ot Endüstriyel atıklar İçilebilir nitelikteki su renksiz ve saydam olmalıdır

56 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları Kontrol ph Sağlık için önerilen bir sınır değeri yok İnsanlar üzerine direkt etkisi yok En önemli işlemsel su kalitesi göstergelerinden Yeterli temizliği ve dezenfeksiyonu sağlamak için su işlemenin her aşamasında özenle ph kontrolü gerekli

57 Mangan Yerkabuğundaki en yaygın metallerden Demir ve çelik alaşımlarında; potasyum permanganat olarak temizleyici ve dezenfektan Sularda doğal olarak bulunur En fazla maruziyet gıda ile Esansiyel; hem eksikliği, hem aşırı alımı sorun Nörolojik etkiler (inhalasyonla)

58 Sülfat Doğal olarak birçok mineralde bulunur Öz.kimya sanayisinde kullanım => atık Doğal kaynaklardan yer altı suyunda daha yüksek miktarda Gıda temel alış yolu Sağlığa zararlı etkisi saptanmamış Yüksek miktarda alımıyla Laksatif etki Fark edilebilir tat

59 Sodyum Tüm gıdalarda ve içme suyunda bulunur İçme suyundaki sodyum ile hipertansiyon arasında ilişki kurulamamakta Sağlıkla ilgili önerilen bir sınır değeri yok 200 mg/litrenin üzerinde hoşa gitmeyen tat

60 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları Kontrol Bulanıklık İçme ve kullanma suları berrak olmalıdır Sızdırma kuyulardan kentlere su verilen bölgelerde Sistemde onarım olduğunda Nedenleri bitkisel artıklar balçık su yosunları küçük hayvancılar demir ve mangan gibi inorganik tuzlar Kaynatma ile ortadan kalkar Diğer: çamur, ince organik maddeler, plankton, diğer mikroorganizmalar

61 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları Kontrol Koku ve tat Koku Tat Basit mekanizma ama korunma yöntemi Kaynağı Yosun, ot, katran, balık, algler, protozoalar, planktonlar ve diğer mikroorganizmalar vb. Suyun içinde bulunduğu depo veya kaplar Sabun, deterjan veya endüstriyel atıkların içerisindeki kimyasallar Su örneği, kokusuz su ile belli derişimlerde karıştırılıp 60 C ye ısıtılır ve koklanır Lezzet veren bir etken, suyun içinde erimiş CO 2 ve O 2 Su kaynatılır, soğuması beklenir, 25 C ta tadılır

62 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları Kontrol İletkenlik Suyun içinde bulunan elektrolit miktarının bir ölçütü (toplam katyon veya anyon [ ] ) Erimiş katı maddelerin toplamı ile de yakından ilişkili Sıcaklık arttıkça azalır Kirlilik arttıkça artar

63 İçme-kullanma Kontrol İçme suları Kontrol Kaynak suları - Demir Yerkabuğundaki en yaygın metal Doğal olarak sularda bulunur Demirli koagülan kullanımı veya su borularının korozyonu sonucu suya geçebilir Esansiyel Vücutta depolanır Önerilen sınır değeri yok

64 Oksitlenebilirlik ve TOC Oksitlenebilirlik Toplam Organik Karbon (TOC) Sudaki organik karbon [ ] un ölçüsü Organik maddenin CO 2 e oksitlenmesiyle ölçülür Organik kontaminasyon düzeyini hızlı belirlemek için bir yöntem Ne kadar çok karbon/organik madde varsa o kadar çok O 2 tüketilir

65 Laboratuvarımızda bakılan diğer parametreler Bakılan ölçütler Toplam sertlik Kalıcı sertlik Fenol Çinko Potasyum Magnezyum Oksijen Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Klor Organik madde Total bakteri (1 cc) * İzin verilen en yüksek değer >=31 çok sert 0,002 mg/l 200 mcg/l 8 mg/l 4 mg/l 25 mg/l 0,5 ppm 3,5 mg/l 300'e kadar İç-Kul Sulama + + Arıtma

66 Oksijen İhtiyacı Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Organik maddeler Aerobik ayrışma Sudaki organik maddelerin biyokimyasal ayrışımı için bakterilerce gereksinim duyulan O 2 miktarı Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Atıksularda bulunan kirleticilerin, özellikle organik maddelerin kimyasal stabilizasyonları için gereken O 2 miktarı KOİ > BOİ

67 Başlıca Kaynaklar İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı: 25730, 17 Şubat 2005 Recai Oğur, Ö.Faruk Tekbaş, Temel Su Analiz Teknikleri, GATA Halk Sağ.A.D., Ankara, 2005 Özdemir Egemen, Uğur Sunlu, Su Kalitesi, E.Ü. Su Ürünleri Fak.Yayın No:14, İzmir, 1999 Chemical Hazards in Drinking Water, micals/en/, erişim: Ekim 2006

68

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM

ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ İLİ İÇME SUYU PROBLEMLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Necmettin GÜL Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. Mualla ÖZTÜRK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL

İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL İÇME ve KULLANMA SULARI Dr. Selçuk KÖKSAL GENEL BİLGİLER Erişkin bir kişide kemiklerin %25 i, Yağ dokusunun %45 i, Derinin %68 i, Kanın %90 ı ve tüm vücut ağırlığının %63 ü sudan oluşmaktadır. Su canlı

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB)

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; su ve çevresinde tehlikeli

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI

MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI TC MANİSA İLİ HALK SAĞLIĞI LABORATUARI SU NUMUNESİ ALMA EL KİTABI 1 REVİZYON TAKİP SAYFASI REVİZYON YAPILAN REVİZYON YAPILAN REVİZYON REVİZYON AÇIKLAMASI SAYFA TARİH NO 2 DAĞITIM TABLOSU DAĞITILAN BİRİM

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÖNSÖZ. eğerli hekimler,

ÖNSÖZ. eğerli hekimler, Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

(GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER)

(GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER) SAĞLIĞA AZ YA DA ÇOK ZARARLI OLABİLECEK KURULUŞLAR (GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER) (Genişletilmiş İkinci Baskı) Doç.Dr.Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Ankara 1996 1. Basım: 3500 Adet- 1994 2. Basım: 3500 Adet

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı