3. BÖLÜM - SORULAR ph'ı 7 olan bir litre su numunesinin iyonik gücünü 0,1M yapmak için kaç gram NaCl gereklidir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. BÖLÜM - SORULAR. 3-1. ph'ı 7 olan bir litre su numunesinin iyonik gücünü 0,1M yapmak için kaç gram NaCl gereklidir?"

Transkript

1 3. BÖLÜM - SORULAR 3-1. ph'ı 7 olan bir litre su numunesinin iyonik gücünü 0,1M yapmak için kaç gram NaCl gereklidir? 3-2. Bir kirleticinin bozunduğu birinci-derece tepkimenin hız sabiti 0,1/gün'dür. a) Bu kimyasalın %90'ının parçalanması için gereken süre kaç gündür? b) Bu kimyasalın %99'unun parçalanması için gereken süre nedir? c) Bu kimyasalın %99,9'unun parçalanması için gereken süre nedir? 3-3. Tetrakloroetan'ı (TCA) metabolize edebilen bir bakteri türü izole edilmiştir. Bu bakteri türü, TCA ile kirlenmiş tehlikeli atık sahalarının biyoremediasyonunda kullanılabilir. Biyodegredasyon hızının TCA derişiminden bağımsız olduğunu varsayınız (yani tepkime sıfırıncı-derece). Bir biyoreaktörde TCA giderim hızının 1 µg/l-dak olduğu gözlenmiştir. Reaktör girişinde 1 mg/l olan TCA derişiminin reaktör çıkışında 1 µg/l olması için suyun reaktörde bekleme süresi ne olmalıdır? Reaktörün tam karışımlı olduğunu varsayınız Fosfat iyonunun ( ) aşağıdaki tepkimeye göre Fe +3 ile çökeltilerek kentsel atıksudan uzaklaştırıldığını kabul edelim. + Fe +3 FePO 4(s) Bu tepkime için tepkime hızı, ise; a) iyonuna göre tepkime derecesi nedir? b) Tüm tepkime derecesi nedir? 3-5. Fosfat iyonu -aşağıdaki denge tepkimesine göre- suda tepkimeye girerek monohidrojen fosfata dönüşür: + H 2 O + OH - a) Sistemin ideal koşullarda olduğunu kabul edelim. Sıcaklık 298 K, toplam bağlı fosfat ve monohidrojen fosfat 10-4 M ise, ph=11 değerinde toplam derişimin yüzde kaçı fosfat iyonu şeklindedir? b) [ ] = 10-6,8 M, [ ]= 10-4 M ve ph=9 ise tepkime yazıldığı şekliyle gerçekleşir mi? Eğer gerçekleşmezse hangi yönde ilerler? c) "b" şıkkında verilen sisteme 10-1 M NaCl çözeltisi eklenirse tepkime yazıldığı şekliyle gerçekleşir mi? Eğer gerçekleşmezse hangi yönde ilerler? 3-6. Amonyak (NH 3 ), birçok doğal sularda veya atıksularda sıkça rastlanan bir bileşiktir. Amonyak içeren suların arıtma tesislerinden arıtımı esnasında, suda bulunan amonyak dezenfektan olan hipokloröz asit (HOCl) ile aşağıdaki tepkimeye göre tepkimeye girerek monokloramini (NH 2 Cl) oluşturur; Bu tepkime için tepkime hızı; NH 3 + HOCl NH 2 Cl + H 2 O

2 a) NH 3 'e göre tepkime derecesi nedir? b) Tüm tepkime derecesi nedir? c) HOCl derişimi 10-4 M değerinde sabit tutulursa ve hız sabiti 5,1x10 6 L/mol-sn ise NH 3 'ün derişimini başlangıç derişiminin yarısına indirmek için gerekli olan süre nedir? 3-7. Tehlikeli bir kimyasal maddenin giderim hızının belirlenmesi için bir arıtım çalışması gerçekleştirilmiştir. 25 C'de elde edilen veriler aşağıdaki gibidir. Kimyasal derişimi (µg/l) Zaman (gün) 1,0 0 0,81 1 0,56 3 0,36 5 0,22 7 0,14 10 a) Bu tepkime sıfırıncı- veya birinci-derece midir? b) Bu tepkimenin hız sabiti nedir? c) Tepkimenin yarılanma ömrü nedir? d) Tepkime için Θ=1,1 ise 30 C'deki hız sabiti nedir? 3-8. Sudan mangan (Mn +2 ) ve demir (Fe +2 ) gidermek amacıyla bir arıtma tesisi tasarlanmıştır. Su, indirgenmiş bu elementleri oksitlemek (yükseltgemek) için havalandırılır ve daha sonra filtre edilerek sudan uzaklaştırılabilecek bir çökelti oluşturulur. Mn için tepkime şu şekildedir: 4Mn +2 + O 2(aq) + 8OH - 4MnOOH (s) + 2H 2 O a) [Mn +2 ] derişimi 25x10-6 M, ph=7, sıcaklık 25 C ise ve çözelti içerisindeki oksijen derişimi havalandırma yoluyla sabit tutulduğunda, tepkime yazıldığı şekliyle gerçekleşir mi? Tepkime derecesini ve hız sabitini belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmasında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: Zaman (dak) [Mn +2 ] (µm) ,7 6 11,1 12 6,25 b) Bu reaksiyon 0. veya 1. derece midir? c) Tepkimenin hız sabiti nedir? 3-9. Bir hava kalitesi çalışmasında azot dioksit (NO 2 ) derişiminin belirli bir ışık şiddetinde 4 dakikada 5 ppm'den 2 ppm'e düştüğü ölçülmüştür. a) Bu tepkime için birinci-derece hız sabiti nedir? b) Bu çalışmada, NO 2 'nin yarılanma ömrü nedir? c) NO 2 derişimini 1,5 dakikada 5 ppm'den 2 ppm'e düşürmek için gerekli olan tepkime hız sabiti ne olmalıdır? Bazı organik kimyasalların hidrolizi için gerekli hız sabitleri verilmiştir; Kloroform (7,13x10-10 /dak) ve trikloroetan (1,24x10-6 /dak). a) Bu kimyasalların hidrolizleri için yarılanma ömürlerini yıl cinsinden hesaplayınız. b) Eğer bu kimyasalların parçalanması için tek mekanizma hidroliz ise hangi kimyasal doğada daha uzun süre kalır?

3 3-11. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) için hız sabiti 20 C'de 0,23/gün ise 5 C ve 25 C için kaçtır? Θ=1,1 kabul ediniz Nitrat, çözünmüş oksijen derişiminin düşük olduğu ortamlarda, indirgenmiş maddelerin oksidasyonunda alternatif elektron alıcısı olarak davranabilir. 25 C olarak verilen aşağıdaki koşullarda, sülfitin doğal sulardaki nitrat ile yükseltgenmesi (oksitlenmesi) mümkün müdür? H HS - + H 2 O + Derişimler (mol/l); [H + ]=10-8, [ ]=[HS - ]=[ ]=[ ]=10-4. Yukarıda verilen tepkime için G 0 =-2031,19 kj/mol Kırmızı renkli cıva oksit (HgO) aşağıdaki tepkimeye göre kendisini oluşturan elementlere ayrışabilir; HgO (s) Hg (g) + 1/2O 2(g) Bu ayrışma tepkimesi, 25 С'deki oda sıcaklığında, havadaki cıva kirliliğinin potansiyel bir kaynağı mıdır? Aşağıdaki tepkime standart koşullarda kendiliğinden gerçekleşir mi? 4Fe H + + O 2(g) 4Fe H 2 O Aşağıdaki tepkime termodinamik açıdan mümkün müdür? NO (g) için =20,69 kcal/mol, NO 2(g) için =12,26 kcal/mol, O 2(g) için =0 kcal/mol 2NO (g) + O 2(g) 2NO 2(g) Bir mühendis, beton bir tank içinde kromun işleneceği üretim sürecinden çıkan atıklarının arıtılmasını planlamaktadır. Ancak, krom, aşağıda verilen tepkimelere göre betonun aşınmasına neden olabilmektedir; 2Fe +3 + (Fe, Mg)2SiO 4(s) Fe 2 MgSiO 4(s) + 2Fe +2 + Mg +2 3Fe H + 3Fe +3 + Cr H 2 O Cr OH - Cr(OH) 3(s) İkinci tepkime birinci tepkime için gerekli olan Fe +3 iyonunu tekrar üretmekte ve süreç hiç beton ya da kalmayıncaya kadar devam etmektedir. Birinci tepkime ile betonda görülen Mg ve Fe kaybı, kolayca ufalanan daha gözenekli yapıya sahip bir betonun oluşmasına sebep olmaktadır. a) İkinci tepkime termodinamik açıdan mümkün müdür? b) [Fe +3 ]=10-10 M, [Fe +2 ]=0,1 µm, [ ]=10-6 M, [Cr +3 ]=10 nm, ph=5,3 ise tankın yapısal olarak bütünlüğü tehlikede midir? a) CaF 2 'nin saf sudaki (25 C) çözünürlüğü mol/l cinsinden nedir? b) Sıcaklık 10 C arttırılırsa CaF 2 çözünürlüğü nedir? c) İyonik güç artırıldığında CaF 2 çözünürlüğü nasıl değişir (artar, azalır, sabit kalır)? Açıklayınız.

4 ,4-diklorobenzen (1,4-DCB), halka açık tuvaletlerde dezenfektan olarak kullanılır. Kimyasalın 20 C'deki buhar basıncı 5,3x10-4 atm'dir. a) Molekül ağırlığı 147 g/mol olan bu kimyasalın g/m 3 cinsinden havadaki derişimi nedir? b) Alternatif bir dezenfektan ise 1-bromo- 4-klorobenzen (1,4-CB)'dir. 1,4-CB'nin kaynama noktası 196 C iken 1,4-DCB'nin kaynama noktası 180 C'dir. Tuvaletlerde hangi bileşik havada en yüksek derişime sahiptir? Açıklayınız Kloroform (bir çeşit anestezik), karbon tetraklorür (geçmişte kuru temizlemede yaygın olarak kullanılırdı) ve tetrakloroetan (geçmişte yağ giderici olarak kullanılırdı) kimyasallarının kaynama noktası sıcaklıkları sırasıyla 61,7 C, 76,5 C ve 121 C'dir. Bir kimyasalın buhar basıncı o kimyasalın kaynama noktası ile ters orantılıdır. Bu kimyasallardan büyük bir miktarda çevreye dökülürse, döküldüğü bölgenin üzerindeki havada hangi kimyasalın derişimi daha yüksek olur? Açıklayınız Kış mevsiminde hava sıcaklığı 0 C ve bu sıcaklıktaki Henrysabiti 2,28x10-3 mol/l-atm iken bir nehirdeki oksijenin (O 2 ) doygunluk derişimi mol/l cinsinden nedir? Sonuç mg/l cinsinden istenseydi ne olurdu? Poliklorlu bifeniller (PCBs), 200'den fazla tekil bileşiğin karışımıdır. Bu kirleticiler çevrede yaygın şekilde bulunmaktadır. Bir göl üzerindeki havada PCB 105 (tekil bileşiklerden bir tanesi) derişimi 300 pmol/m 3 ve gölün yüzey suyunda PCB 105 derişimi 100 pmol/l ise bu kimyasal sudan havaya doğru mu yoksa havadan suya doğru mu hareket eder? (Hava sıcaklığını 25 C kabul ediniz) Bu kimyasal için Henry sabiti 10 mol/l-atm'dir Ağustos ayında bulutlu ve rüzgarlı bir günde Superior Gölü üzerindeki hava sıcaklığı 25 C'ye ulaşmıştır. Barometrede okunan değer 760 mmhg ve EPA araştırma teknesindeki bir araştırmacı oksijen konsantrasyonunu (kısmi basınç) 0,18 olarak ölçmüştür. Havada su buharı bulunmasaydı oksijenin kısmi basıncı 0,2 olurdu. Gaz basıncına katkıda bulunan tek önemli bileşenler azot, oksijen ve su buharı ise aşağıdaki tepkime için 25 C'deki denge sabitini hesaplayınız. H 2 O (sıvı) H 2 O (gaz) Karbon dioksitin 25 C'deki kısmi basıncı 10-3,5 atm ve Henry sabiti 10-1,5 mol/l-atm ise atmosferle denge halindeki yağmur suyunda bulunan çözünmüş karbon dioksitin molar derişimi nedir? Karbon dioksit için birimsiz Henry sabiti nedir? C'de L-atm/mol cinsinden Henry sabitlerinin log değerleri trikloroetan için 1,03, tetrakloroetan için 1,44, 1,2-dimetilbenzen için 0,71 ve parathion için 3,42 şeklindedir. a) Bu kimyasalların her biri için birimsiz Henry sabiti nedir? (b) Kimyasalları, sudan havaya geçiş kolaylığına göre sıralayınız Trikloroetan (TCE) için 25 C'deki birimsiz Henry sabiti 0,4'dür. 36 ml sıvı çözelti üzerinde 4 ml hava içeren kapalı sızdırmaz, küçük bir cam şişe hazırlanmıştır. Sıvı faza, başlangıç derişimi 100 ppb olacak şekilde TCE eklenmiştir. Sistem dengeye geldiğinde, sıvı fazda µg/l cinsinden TCE derişimi nedir?

5 3-26. Aşağıdaki güçlü asit ve bazların sulu çözeltilerinin denge halindeki ph değerlerini hesaplayınız. a) 15 mg/l b) 10 mm NaOH, c) 2500 µg/l HNO Bir litre saf su içerisine 10-2 mol hidroflorik asit (HF) eklenirse ph ne olur? HF için pk a 3, İçme suyu dezenfeksiyonu esnasında Cl 2 gazı suya eklendiğinde hidrolize olarak HOCl oluşturur. HOCl asidinin dezenfektan etkisi konjuge (eşlenik) bazı olan OCl - 'den 88 kat daha fazladır. HOCl için pk a 7,5 ise a) ph=6 iken toplam (HOCl+OCl - ) dezenfektan etkisinin % kaçı asit formundadır? b) ph=7 iken % kaçtır? Amonyak, bazı temizlik maddelerinde ve gübrelerde kokusunu aldığımız bir gazdır. Bu zehirli gazın derişimi, sadece protonlanmamış hali uçucu olduğundan, suyun ph'ını ayarlayarak kontrol edilebilir. NH 3 + H + Bu tepkime için pk a 9,3 ise ph=9 değerinde toplam azotun ( formdadır? + NH 3 ) ne kadarı uçucu H 2 S için Henry sabiti 0,1 mol/l-atm ve H 2 S (aq) HS - + H +, K a =10-7 ise bir beher içindeki suya saf H 2 S gazı verildiğinde ph=5 değerinde a) mol/l; b) mg/l; c) ppm cinsinden HS - derişimi ne olur? Bir atıksu arıtma tesisi çıkış suyundan fazla fosfatı gidermek için FeCl 3(s) eklenir. Gerçekleşen tepkimelerin aşağıdaki gibi olduğunu varsayınız: FeCl 3(s) Fe Cl - Fe +3 + FePO 4(s) İkinci tepkime için denge sabiti 10 26,4. Fosfat derişimini sınır olarak belirlenen 1 mg P/L değeri altında tutabilmek için gerekli Fe +3 derişimi nedir? Bir şehre içme suyu sağlayan dağıtım şebekesindeki Ca +2 derişim 1,5 mm ve derişimi 0,01 mm'dır. Su borularında kalsit (CaCO 3(s) ) çöker mi çözünür mü? Neden? Kalsitin çözünme tepkimesi ve denge sabiti: CaCO 3(s) Ca +2 +, K=10-8, Sudan metalleri uzaklaştırmak için uygulanan yöntemlerden biri ph'ı artırarak metal hidroksitler şeklinde çökmesini sağlamaktır. a) Aşağıdaki tepkime için tepkimenin standart serbest enerjisini hesaplayınız. Cd OH - Cd(OH) 2(s) (b) Suyun ph'ı 6,8'den 8,0'a yükseltilmiştir. Son ph değerinde çözünmüş kadmiyum derişimi 100 mg/l'nin altına düşer mi? Suyun sıcaklığını 25 C olarak kabul ediniz.

6 3-34. ph'ı 7 olan bir litre suya 10-6 mol Fe +3 eklenirse ne kadar çökelti (mg Fe/L cinsinden) oluşur? Naftalinin log K ow değeri 3,36'dır. Naftalinin organik karbona göre normalize edilmiş toprak-su değişim katsayısının yaklaşık değerini ve bu değerin %95 güven aralığını bulunuz Atrazin, mısır tarlalarında yaygın olarak kullanılan bir herbisit ve Amerika'da mısır üretilen bölgelerde yeraltı sularında yaygın olarak bulunan bir kirleticidir. Atrazinin log K ow değeri 2,69'dur. Organik karbon içeriği %2,5 olan bir toprağa uygulanan toplam atrazinin toprağa adsorblanan oranını hesaplayınız. Toprağın hacimsel (yığın, bulk) yoğunluğu 1,25 g/cm 3 (yani her bir cm 3 toprak (nem+toprak) 1,25 g toprak partikülü içerir). Toprağın porozitesi ise 0,4'tür Alachlor, Log K ow değeri 1,4 olan yaygın olarak kullanılan bir pestisittir. Alachlorun, organik karbon içeriği %1 olan sulu bir toprakta adsorblanan ve topraktaki su içinde çözünen oranlarını hesaplayınız. Toprağın hacimsel yoğunluğu 1,25 g/cm 3 (yani her bir cm 3 toprak (nem+toprak) 1,25 g toprak partikülü içerir) Toprağa dökülen organik kimyasallar bazen yeraltı suyuna ulaşır ve yeraltı suyu akışı ile aşağı yönde taşınır. Kimyasalların yeraltı suyunda taşınma hızı su içindeki katı partiküllere tutunmaları ile azalır. İçme suyu kaynağı olarak kullanılan kuyulara kirlenmiş yeraltı suyunun ulaşması tehlikelidir. a) ρ b =2,3 g/cm 3, porozite=0,3 ve organik karbon içeriği %2 olan bir toprak için belirtilen üç kimyasalın alıkonma faktörünü hesaplayınız: trikloroetan (log K ow =2,42), hekzaklorobenzen (log K ow =5,50) ve diklorometan (log K ow =1,15). b) Bu üç kimyasalın aynı akiferde taşınım sırası (yakın-uzak) nasıl olur? Tehlikeli atık sahalarının birçoğunda krom kontaminasyonu (kirliliği) sorun oluşturur. Bu sahalardan birinde krom derişimi toprakta mg/kg ve suda mg/l seviyelerine ulaşmıştır. a) Sulu fazdaki krom ile adsorblanmış kromun denge halinde olduğunu kabul ederek, bu sahadaki toprak için L/kg cinsinden bir adsorpsiyon katsayısı hesaplayınız. b) Bu sahanın 61 m aşağısında bulunan bir sahada sulu fazda krom derişimi 1000 mg/l olarak ölçülmüştür. Bu sulu fazdaki derişim ile denge halinde olan adsorblanmış derişimi "a" seçeneğinde bulunan katsayıyı kullanarak hesaplayınız. c) Bu sahadaki kirlenmiş yeraltı suyunu arıtmak için üç basamaklı bir proses kullanılmıştır. Birinci basamakta su pompa ile çekilerek ph'ı 3,5'den 2,3'e düşürülmüştür. Daha sonra, krom altı değerlikten (Cr(VI)) üç değerliğe (Cr(III)) indirgenmiştir. Son olarak da ph arttırılarak Cr(OH) 3(s) çökeltisi oluşması sağlanmış ve krom sudan uzaklaştırılmıştır. Son tepkime için denge ifadesi aşağıdaki gibidir. Cr(OH) 3(s) Cr OH - K sp =10-30 Eğer suyun ph'ı 8,5'e çıkarılırsa krom(iii)'ün denge derişimi mol/l cinsinden ne olur? d) "c" seçeneğinde anlatılan süreç ile mg/l krom litrelik bir tankta arıtılırsa çökeltinin kg cinsinden miktarı ne olur? Hekzaklorobenzen (HCB), "International Joint Commission for Great Lakes Research" birimi tarafından en fazla izlenen on kimyasaldan biridir. HCB'in log K ow değeri 5,5 iken

7 benzenin log K ow değeri 2,1'dir. Sizce hangi kimyasalın sudaki çözünürlüğü daha fazladır? Neden? Çalıştığınız şirketteki hidrojeoloğun belirttiğine göre kirlenmiş bir akiferdeki yeraltı suyu hızı 1 m/gün'dür. Yeraltı suyu, bir belediyenin katı atık depolama sahasından kaynaklanan cıva ile kirlenmektedir. Cıvanın akifer materyaline tutunma sabiti 5x10 3 L/kg, akifer materyalinin gözenekliliği 0,15 ve materyalin hacimsel (yığın, bulk) yoğunluğu 2,6 g/cm 3 ise cıva 500 m ileride bulunan bir kuyuya kaç yılda ulaşır? Bir şehrin içme suyu kaynağı toluen ile kirlenmiştir. Toluen seviyesinin yönetmeliklerde belirlenen sınır değerlerin altına indirilebilmesi için bir aktif karbon sistemi tasarlanmıştır. Su kaynağındaki toluen derişimi 1000 ppb, arıtım sonrası hedef 5 ppb, suyun debisi 378 L/dak ise istenilen seviyedeki arıtım için tanka günlük ne kadar toz aktif karbon (TAK) eklenmelidir? Toluen ve belirtilen karbon için Freundlich parametreleri; K=26,1 mg/g (L/mg) 1/n ve 1/n=0,44.

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf KİMYA KONU KİTABI Hakan SÖYLEMEZ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı KİMYA Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. PALME YAYINCILIK

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 101 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Müdür Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Yayın Kurulu Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Kadri YAŞAR

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı