TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) TEK OLOJĐK ARAŞTIRMALAR Derleme Lütfiye EKĐCĐ*, Raziye TELLĐ**, Hasan YETĐM* *Erciyes Üniv. Müh. Fak. Gıda Mühendisliği Bölümü, Kayseri **Afyon Kocatepe Üniv. Afyon Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı, Afyonkarahisar ÖZET Üretimin, gıda çeşitliliğinin ve hazır gıda tüketiminin artmasıyla birlikte gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere dünyada gıda kaynaklı zehirlenmeler sıklıkla görülmektedir. Son zamanlarda gıda kaynaklı salgın hastalıkların artmasıyla birlikte gıdalarda görülen patojenler de ön plana çıkmıştır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde görülen, hafif seyretmekle birlikte ölümle de sonuçlanabilen bu vakalar aynı zamanda gıdaların israfı ve hastane masrafları gibi etmenlerle ülke ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. Bu derlemede gıdalardan sıklıkla izole edilen enfeksiyon ve intoksikasyon etmenlerinden bahsedilmiştir. Anahtar Kelimeler: Patojen, Gıda, Đnfeksiyon, Đntoksikasyon. 1. ESCHERICHIA COLI Đlk defa 1885 te Dr. Theodor Escheric tarafından tanımlanan Escherichia coli, 1950 yılına kadar insan ve hayvanların bağırsak sisteminde normal florada bulunan, patojen olmayan bir mikroorganizma olarak kabul edilmiştir. Gıda hijyeninde indikatör mikroorganizma olarak kabul edilen ve fekal kontaminasyonun bir göstergesi olarak değerlendirilen E. coli; bazı serotiplerinin hastalıklara neden olduğunun ortaya çıkmasıyla potansiyel bir patojen olarak tanımlanmıştır [1;2]. Escherichia coli, Enterobacteriaceae familyasına ait, gram negatif, çubuk şeklinde, fakültatif anaerob, spor oluşturmayan, peritratik flegellası ile hareketli bir bakteri olup insan ve çoğu sıcakkanlı hayvanların doğal bağırsak florasında bulunmaktadır [3]. Ortalama x µm boyutlarındadır. Laktozu fermente ederler. Optimum üreme sıcaklığı 37 C olup 7-46 C ler arasında üreme görülür. 4.4 ile 9.0 ph değerlerinde canlılığını koruyabilmektedir. Minimum a w değeri 0.95 değerindedir. Genetik olarak Shigella ile benzerlik gösterir. E coli diğer Enterobacteriacae üyelerinden pek çok şekeri fermente etme özelliği ve diğer biyokimyasal testlerle ayrılmaktadır [2;4]. E. coli ve özellikle E. coli O157:H7 düşük ph (ph 3,6 altında) değerlerindeki ortamlarda gelişim gösterebilmektedir. Ayrıca aside maruz kalma durumunda asit toleransının arttığı kaydedilmiştir [5]. Aside dayanıklı olduğundan dolayı ph sı 1-2 olan midede yaklaşık 3 saat süren sindirime dayanmakta ve ince bağırsaklara geçebilmektedir. Donma ve asiditeye karşıda son derece dayanıklı olan E. coli 0157:H7 den korunmak için ABD de kırmızı etlerin ışınlanmasına izin verilmiştir [6]. Patojenitesi mikroorganizmanın insanların bağırsak epitellerine bağlanıp, verotoksin olarak da bilinen Shiga toksini üretmesine bağlıdır [7]. Shiga toksini üreten E. coli nin (STEC) çok düşük dozları bile hastalık oluşturmaya yeterli olduğu bilinmektedir [8].

2 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2008 (2) E. coli genel olarak özellikle çocuklarda diyare, hemorojik kolits, dizanteri, böbrek ve mesane infeksiyonları, cerrahi yara infeksiyonları, septisemi, hemolitik üremik sendrom, zatürree, menenjit, ve bu hastalıklardan bazılarının sonucu ölüm vakalarına neden olabilmektedir [4;9]. Bu bakterinin insanlar için patojen olanları 6 grupta toplanmaktadır. Bunlar; Enteropatojenik E. coli (EPEC), Enteroinvaziv E. coli (EIEC), Enterotoksijenik E. coli (ETEC), Enterohemorajik E. coli (EHEC), Enteroaggregatif E. coli (EaggEC), Diffuz adeziv E. coli (DAEC) [10] olarak sıralanabilir. Escherichia coli O157:H7 en yoğun, en çok izole edilen ve en yüksek virülens özellik gösteren Stx (shiga toksin üreten) üreten Escherichia coli dir. Diğer önemli EHEC serotipleri O26: H11, O103: H2, O111: NM ve O113:H21 dir [11]. E coli her ne kadar gıda kaynaklı salgınlara neden olduğu uzun yıllardır kabul edilse de gıda endüstrisi açısında son zamanlarda özellikle verotoksin üreten E. coli (Vero cytotoxigenic E. coli: VTEC) esas tehlike olarak görülmektedir. Đngiltere ve ABD nin de içinde bulunduğu pek çok ülkede başta E. coli O157:H7 olmak üzere, E. coli O26, O103, O111, O118 ve O 145 VTEC in pek çok hastalıklara neden olduğu rapor edilmiştir [4]. Đnsanlarda görülen E. coli 0157:H7 enfeksiyonları daha çok pişmemiş et ve sütlerden kaynaklandığı bilinmekle [12] beraber dışkıyla kontamine olmuş et ve diğer gıdalarda bu suşun esas kaynağı olarak belirtilmektedir [13]. E. coli varlığını belirlemek için daha çok ELĐSA, PCR-ELĐSA, PCR-elektroforez, real time PCR, fiber optik immunosensor, SPR biyosensor, QCM immunosensor, amperometry, konduktimetrik biyosensor ve impedimetrik immunosensorler gibi metotlar kullanılmaktadır [14]. 2. SALMO ELLA SPP. Salmonella Enterobacteriaceae ailesindeki Salmonellae kabilesinin tek cinsidir [15] yılında Amerikalı bakteriyolog D.E. SALMON ilk anda bu mikroorganizmayı Bacterium suipestifer olarak adlandırmış ve domuz vebasına neden olan domuz kolera bacillus şeklinde karakterize etmiştir [4;16]. Salmonella lar, fakültatif anaerob, gram negatif, çubuk şeklinde, S. gallinarum haraketsiz, S. pullorum çoğunlukla hareketsiz, diğer türleri ise hareketli olan bir bakteri olarak bilinmektedir. Ancak hareketli türlerin bazı mutantları da hareketsizdir. Salmonella lar, 0,7-1,5x2-5 µm boyutlarında kemoorganotrof beslenme şekli gösteren, başta glikoz olmak üzere arabinoz, maltoz, ramnoz, sorbitol ve ksiloz gibi karbonhidratları ve polihidroksi alkolü fermente ederek asit ya da asitle birlikte gaz oluşturur. Ancak S. typhi gaz üretmez. Spor ve kapsül oluşturmamakla birlikte, mikrokapsülleri mevcuttur [1;2;4;17;18;19]. Son çalışmalara göre olduğu bildirilen Salmonella serotiplerinin hepsi iki tür içine girmektedir. Bu serotiplerin tümü patojenite göstermekle beraber, şu an için 150 tanesinin insan hastalıklarıyla ilgili olduğu belirtilmektedir. Serotiplerin ağırlıklı bölümü günümüzde S. enterica türü içinde toplanmıştır. Đnsandan ve sıcakkanlı hayvanlardan en çok izole edileni Salmonella enterica subspecies enterica dır. Diğer Salmonella enterica alt türleri ve Salmonella bongori genellikle daha çok çevreden ve sıcakkanlı hayvanlardan gelmektedir ve daha düşük patojeniteye sahiptirler [1;20;21]. Salmonella lar mezofilik bakteriler olup, minimum üreme sıcaklığı 7ºC maksimum üreme sıcaklığı 50ºC dir. Optimum üreme sıcaklığı ise 35-37º olarak belirtilmektedir[2;18;20;22]. Salmonella ların minimum üreme ph değeri 3,8, optimum 7-7,5, maksimum 9,5 dir. Doyle ve Cliver [1] ph 3,7 değerinde üremenin çok nadir görülebileceğini belirtmişlerdir. Minimum üreme ph değeri sıcaklık, asit varlığı, nitrit varlığı gibi birçok faktörlerden etkilenmektedir. Optimal ph değerinde inaktivasyon, sıcaklık ve asit tipi içeriği gibi pek çok faktöre bağlı olduğu bilinmektedir. Su aktivitesi değeri düştükçe gelişime izin veren ph değeri yükselmektedir [1;5]. Salmonella lar için minimum üreme su aktivitesi (a w ) değeri 0,94, optimum 0,99 dur [5]. Salmonella lar genellikle % 3-4 tuz varlığında inhibe olmalarına rağmen tuza karşı toleransları 10-30ºC lerde sıcaklık yükseldikçe artış göstermektedir. Yüksek tuz konsantrasyonu gıdadaki mikrofloranın gelişimini durdurarak raf ömrünü uzatmaktadır. Tuz ilavesiyle birlikte bakterinin ölümüne neden olan bakteriyostatik etki su aktivitesi değerindeki azalmadan kaynaklanmaktadır [23]. 30

3 EKİCİ, L., TELLİ, R., YETİM, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2008 (2) Genel olarak Salmonella ların neden olduğu hastalıklar salmonellozis olarak adlandırılmaktadır [1]. Salmonella enfeksiyonları, insanlarda üç farklı sendroma yol açmaktadır. Bunlar ilki Salmonella typhi nin neden olduğu tifo, en ciddi sendromdur [24]. Đkinci grupta enterik hastalıklar yer almaktadır. Üçüncü grupta ise salmonellozisin en yaygın tipi olarak bilinen gastroenteritis gıda zehirlenmeleri yer almaktadır [1]. Salmonella lar için minimal enfeksiyon dozu (MID), serotipe bağlı olduğu kadar, kişinin yaşı, direnci gibi diğer faktörlerden de etkilenmektedir. Çocuklarda, yaşlılarda, ağır hastalık geçirmiş, radyoterapi, kemoterapi görmüş kişilerde enfeksiyon dozunun 10 2 'ye kadar indiği görülmektedir [1;15]. Bergey s Manual of Systematic Bacteriology de hastalığa neden olan doz kob/gr şeklinde belirtilmişse de Doyle ve Cliver [1], daha düşük sayıda hastalık yaptıklarını ve kural olarak 10 5 kob/gr üzerindeki Salmonella sayısının hastalığa neden olduğunu bildirmişlerdir. Hayes [18], sağlıklı bir erişkinin hastalık belirtisi gösterebilmesi için 500 adet canlı hücreyi barındırması gerektiğini belirtirken, yaşlı ve bebekler için bu sayı daha düşük olduğunu bildirmiştir. Kümes hayvanlarının Salmonella enfeksiyonlarının yayılmasında önemli bir yeri vardır. Geçmişte kanatlılar ve yumurta bir Salmonella kaynağı olarak görülmüştür. Bazı araştırıcılar Salmonella ile kanatlıların özel bir ilişki içinde olduğunu ileri sürmüşlerdir [25]. Capita ve ark. [26] salmonellozisin dünyada en yaygın görülen gıda zehirlenmelerinden biri olduğunu belirtmiş, kanatlı etleri ve bunlardan hazırlanan ürünlerin Salmonella ların en önemli rezarvuarı olduğunu bildirmişlerdir. En önemli bulaşı kaynaklarının kontamine et ürünleri ile yumurta olduğu da belirtilmektedir [10;27]. Huis in t Veld ve ark. [28], salmonellozise yol açan gıdalar arasında ilk sıralarda yer alan tavuk eti ve kırmızı etin Salmonella lar ile kontaminasyonu genellikle mezbahada kesim, iç organların çıkarılması ve parçalama aşamalarında meydana geldiğini belirtmişlerdir. Salmonella nın bu hayvanlarda hastalığa neden olmadığı belirtilmektedir [29]. IMS-plating, IMS-ELĐSA, elektrokimyasal sandwich ELĐSA, PCR-ELĐSA, QCM ve amperometrik biosensör yöntemleri Salmonella ların belirlenmesinde kullanılan teknikler arasında yer almaktadır [14]. 3. LISTERIA SPP. Listeria spp. ilk olarak 1926 da hasta tavşanların ve Gine domuzlarının karaciğerlerinden izole edilmiş ve Bacterium monocytogenes olarak isimlendirilmiş, listeroisis olarak bilinen hastalık ise ilk kez koyunlarda görülmüştür [30]. Listeria genusu içinde 6 tür bulunmakta olup bunlar L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. welshimeri ve L. seeligeri L. gray dir. Bunlardan L. monocytogenes hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olduğundan esas patojen tür olarak önem kazanmaktadır [31]. Listeria türleri; aerob veya fakültatif anaerob, µm eninde, µm boyunda, basil veya kokobasil, gram (+), kapsülsüz, spor oluşturmayan, tek veya kısa zincirler halinde bulunmaktadırlar o C de peritrik flagellaları sayesinde yarı katı besiyerinde tipik şemsiye tarzında üreme gösterirler ve psikrotrof olmalarına rağmen optimum gelişmesi o C de olmakla birlikte 1-45 o C ler arasında da üreyebilen canlılardır. Listeria spp ph değerleri arasında üreyebilmekte ve üreme görülen minimum su aktivitesi değeri 0, arasındadır [10;32;33]. L. monocytogenes genel olarak sıcaklık, asidite, su aktivitesi gibi çevresel şartlara dayanıklı bir patojen olarak bilinmekle birlikte [34] L. monocytogenes in gelişimini etkileyen önemli faktörler; inkübasyon sıcaklığı ph, tuz, ortamdaki besin maddeleri ve antimikrobiyel ajanlar olarak belirtilmektedir [34;35]. Psikrofil bir mikroorganizma olan L. monocytogenes in minimum üreme derecesinin -0.1 ile -0.4 o C arasında olduğu ve buzdolabı şartlarında da üreyerek halk sağlığı açısından önemli bir tehlike oluşturduğu bildirilmektedir [36]. Isı uygulamalarının bu patojen üzerine önemli ölçüde etki ettiği bildirilmektedir [37]. Ancak tahrip olmuş mikroorganizmaların daha sonraki aşamalarda gıda işleme sırasında ve buzdolabı şartlarında tekrar kendini yenileyerek üreyebildiği bildirilmiştir [38]. 31

4 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2008 (2) Listeria spp. çeşitli infeksiyonlara neden olmakla birlikte listeriosis en yaygın görülen hastalıktır. Listeriois beyin sisteminde ve dolaşım sisteminde hastalıklara ve ayrıca hamile bayanlarda düşüğe neden olmaktadır [4]. Genellikle birkaç haftalık inkübasyon periyoduna sahip olup, ateş, kusma, gastrointestinal semptomlar hastalık belirtileri olarak gözlemlenmektedir. Listeria monocytogenes in etkisi hemolisinin özel bir tipi olan listeriolisin O ile ortaya çıkmaktadır. Patojen farklı vücut dokularına yerleşerek çoğalmakta, ortama toksin bırakarak vücut hücrelerinin ölümüne neden olmaktadır [32]. L. monocytogenes septisemi (kana mikrop ve toksin karışması), merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, menenjit, endokardit (kalp iç zarı iltihaplanmaları), gastroenterit (mide iltihaplanması) ve lokalize enfeksiyonlara neden olmaktadır [39]. Sistemik listeriosis vakalarının %20-40 ının ölümle sonuçlandığı belirtilmektedir [40]. Etkene maruz kalan kişinin duyarlılığına göre değişmekle birlikte insanlarda enfeksiyon için gerekli doz miktarı bilinmemektedir [41]. Ette L. monocytogenes varlığının % 0 dan % 92 ye kadar değiştiği bildirilmektedir [42]. L. monocytogenes düşük sıcaklıklarda da üreme gösterdiğinden özellikle et ve et ürünlerinde önemli bir risk faktörü olarak bildirilmektedir [43]. Listeria spp. doğada yaygın bir şekilde görülmektedir. Toprak, bitkiler kanalizasyon, su, hayvan yemleri, taze veya dondurulmuş kırmızı ve beyaz et, mezbaha atıkları, insan ve sağlıklı hayvanların dışkıları doğadaki Listeria spp. kaynakları olarak sayılabilmektedir [40]. L. monocytogenes çeşitli çiğ ve işlenmiş gıdalarda bulunabilmektedir. Nitekim süt ve ürünleri, çeşitli hayvan etleri, fermente et ürünleri, kırmızı turp, lahana, deniz ürünleri ile işlenmiş balıklar gibi birçok gıdada bulunduğu belirtilmektedir [44]. Yemeye hazır gıdalar ile uzun süre buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen gıdalarda riskin daha yüksek olduğu, asidik ve dondurularak muhafaza edilen gıdaların ise düşük risk taşıdığı aktarılmaktadır [45]. Low ve Donachie [46], çalışmalarında Listeria çeşitlerinin tanımlanmasında birkaç basit biyokimyasal test ile 10 hızlı tanımlama sistemi geliştirildiğini belirtmektedir. Listeria monocytogenes in belirlenmesinde günümüzde uygulanan teknikler arasında PCR (polimerase chain reaction), real time PCR, magnetik DNA izolasyonu-pcr, QCM (quartz crystal microbalance), amperometri ve amperometrik immünosensor yer almaktadır [14]. 4. CLOSTRIDIUM SPP. Clostridium spp. ilk kez 1880 li yıllarda görüldüğü belirtilmektedir. Clostridium spp her yerde bulunabilen (ubiquitous) bir mikroorganizma olup toprakta, deniz ürünlerinde, hayvansal ve bitkisel ürünlerde bulunabilmektedir. Tipik olarak insanlarda intestinal bölgede insanlarda ve hayvanlarda yaralı bölgelerde bulunmaktadır [47]. Clostridium spp. gram pozitif, peritrik flagella ile çoğu hareketli, obligat anaerob, katalaz negatif, fermentatif, oval ve hücre çapından daha büyük çapta, endospor üreten, çubuk şeklinde bakterilerdir. Bu bakterinin sakkarolitik ve proteolitik türleri mevcuttur. Bu bakteri doğal olarak toprakta bulunmaktadır. Bu tür içinde mezofil ve termofil türlere rastlanılmaktadır. Termofilik C. thermosaccharolyticum konserve gıdalarda termofilik anaerobik bozulmaya neden olmaktadır. Proteolitik C. sporogenes ve C. putrefaciens gıdalarda anaerobik koşullarda pütrefaktif bozulmaya neden olmaktadır. Bu türler aynı zamanda CO 2 ve H 2 gazı üreterek bombaja neden olurlar. Fermantatif C. butyricum ve C. pasteurianum bütirik asit fermantasyonu sonucu bütirik asit, CO 2 ve H 2 üreterek kutularda bombaja sebep olduğu bilinmektedir. C. tetani, kirli ve derin yaralardaki nekrotik dokularda gelişerek merkezi sinir sistemini etkileyen bir toksin üretmekte ve tetanoz hastalığına neden olmaktadır. Tetanoz toksini bilinen en güçlü toksinlerden biridir. 0,25 mg toksin bir insanı öldürmek için yeterli olduğu belirtilmiştir. Mezofilik C. perfringens özellikle et ürünlerinde ve C. botulinum ise düşük asitli konserve gıdalarda gelişerek gıda zehirlenmelerine yol açmakta, C. perfringens ise kirli yaralarda gelişerek gazlı kangren oluşturmaktadır [3]. Cl. perfringens ve Cl. botulinum bu türdeki iki önemli etkendir. Clostridium perfringens in sebep olduğu gıda zehirlenmesi ilk kez 1895 yılında KLEIN tarafından belirtilmiştir [47]. 32

5 EKİCİ, L., TELLİ, R., YETİM, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2008 (2) Bacillaceae familyasından olan bu patojen, gram pozitif, uçları yuvarlak çubuk şeklinde, sporlu, kapsüllü, anaerobik, hareketsiz bir bakteridir [3;47;48]. Genellikle tekli veya ikili hücreler şeklinde görülmektedir. Nadiren zincir oluşturmakta ve 2-4x µm boyutlarındadır. Hücre büyüklükleri besiyerine göre farklılık gösterebilmekte; glikozca zengin besiyerinde kısa, koka benzer, hücreler gözlenirken, nişastalı sporulasyon besiyerinde uzun hücreler oluşturmaktadır. Vejetatif hücrelerin spor halinde dönüşmesi sıklıkla görülmemekle birlikte sporları geniş, oval şeklindedir. C. perfringens in iyi üreme gösterebilmesi için aminoasitçe zengin protein hidrolizatlarını veya peptonları içeren besiyerlerinde fermente olabilen bir karbonhidratla birlikte vitamin ve nükleotidlerce zengin maya ekstraktına gereksinim duymaktadır. Yaklaşık olarak 14 aminoasit, 5 vitamin ile urasil ve adenin nükleotidlerine gereksinim duyduğu belirtilmiştir. C. perfringens çok geniş bir enzim spektrumuna sahip olduğu için (hemolizin, üreaz, lesitinaz, kollaganez, hiyalurinidaz, deoksirbonükleaz) gereksinim duyduğu birçok besin öğesini polimerik kaynaklardan sağlayabilir. Fermantasyon sırasında çoğunlukla CO 2 veya H 2 gazları ile beraber asidik ve alkolik son ürünler oluşturmaktadır. Laktoz fermantasyonu, tanısında diagnostik test olarak kullanılır. Nitratı nitrite, sülfitleri sülfüre indirger. Üremenin başlaması için anaerobik koşullara gereksinim duymaktadır [3]. Mezofilik bir mikroorganizma olmasına rağmen bir mezofil mikroorganizmanın maksimum üreme sıcaklığı olan C gibi yüksek sıcaklıklar bu canlı için optimum üreme sıcaklığıdır [3;48]. Üreme sıcaklık aralığı C dir [3]. Bu tür düşük sıcaklıklara karşı hassasiyet gösterir [47]. Sporları düşük sıcaklılara karşı dirençlidir ve soğutulmuş ve dondurulmuş pişmiş gıdalarda yaşayabilmektedirler [48]. Üreme ph aralığı, olup optimum ph 6-7 dir. %5-6 tuz konsantrasyonunda belli bir inhibisyon gözlense de üreme ancak %7-8 NaCI konsantrasyonunda engellenmektedir [3]. Thippareddi ve ark. [49] yaptıkları bir çalışmada %2.5 oranında laktik asidin sodyum tuzu ve %1,3 oranında sitrik asidin sodyum tuzunda inhibisyon gözlendiğini belirtmişlerdir. Nitritin besiyeri ile birlikte steril edilmesi bu maddenin inhibitif etkisini yükseltir, yani daha az sodyum nitrit ile organizmanın inhibe edilmesi sağlanır ki bu etkiye perigo etki denmektdir. Minimum su aktivitesi değeri suda çözünen maddeye bağlı olarak dir [3]. Cl perfringens düşük su aktivitesi ve düşük ph değerlerine karşı toleranslı olmadığı belirtilmiştir [48]. C perfringens sporları ısıya dirençli olup ısısal işlemler sonucu canlı kalan sporlar uygun şartlarda çimlenerek vejetatif hücreleri oluştururlar. Organizmanın enterotoksin sentezini sporulasyon aşamasında gerçekleştirmesi de sporulasyonun önemini artırmaktadır. Gıda zehirlenmesinde gıda ile birlikte alınan vejetatif hücrelerin ince bağırsaklarda sporulasyonu sırasında sentezlenen egzotoksijenik karakterli enterotoksin hastalığa yol açmaktadır. C. perfringens sporulasyonu yeterli düzeyde olmadığından, dolayısıyla yeterli miktarda enterotoksin sentezlenemediğinden C. perfringens zehirlenmesine enfeksiyon tipi gıda zehirlenmeleri gurubunda yer verilir. Sporulasyon aralığı daha dar olup C dir. ph 6-8 su aktivitesi ise 0,98 dir [3]. C perfringens sporları sıcağa dayanıklı olanlar ve sıcağa hassas olanlar şeklinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Isıya dayanıklı sporlar 100 C de 5 saat yaşabilmektedir. C perfringens toksinlerine göre A, B, C, D ve E olmak üzere 5 tipe ayrılmaktadır [47]. Hastalıkta görülen belirtiler, diyare, az da olsa karın kramplarıdır. Đnkübasyon periyodu genellikle 8-24 saattir [50]. Yaşlı ve genç hastalarda dehidrasyonla birlikte ölüm görülebilmektedir [51]. C. perfringens zehirlenmeleri, genellikle okul kantinleri, hastaneler, hapishaneler gibi toplu yemek tüketim yerlerinde sıklıkla görülmektedir. Bu bakteri genellikle mide ph sında öldüğünden dolayı genellikle gıdadaki bakteri sayısı kob/gr gibi yüksek değerlerde olduğunda zehirlenmeler görülmektedir [52;53]. Ubiqitous bir mikroorganizma olduğu için kırmız et ve kanatlı ürünlerinde spor oluşturması açısından potansiyel tehlike olarak kabul edilmektedir [51;54]. Clostridium botulinum ilk kez 1895 yılında E. VanERMANGEN tarafından tuzlu jambonlardan izole edilmiştir. Đlk anda Yunanca da salam-sosis anlamına gelen botulustan esinlenerek Bacillus botulinus olarak isimlendirilmiştir [47]. C. botulinum, obligat anaerobik, gram pozitif, çubuk şeklinde, sporlu bir 33

6 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2008 (2) bakteri olup sporları oval veya silindiriktir. Boyutları 2-10 µm civarındadır. Peritrik falegelları ile hareketlidir [2;3;47]. Bu bakteri oluşturduğu farklı antijenik yapıdaki nörotoksin tiplerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu nörotoksinler A, B, C (C α, C β ), D, E, F, ve G dir [3;47]. Đki farklı toksini bir arada üreten türler de vardır. Đnsanlarda en sık botulizme neden olan A ve B tipi toksinler olup bunlar toprakta yaygın olarak bulunmaktadır [3]. C. botulinum en iyi nötr ph da gelişir. ph 4,7 nin altında ve 8,9 üstünde toksin üretmemektedir. C. botulinum toksinleri bilinen en kuvvetli biyolojik toksinler olup 1 gramı 140 milyon insanı öldürecek güçtedir. Bu toksinlerin inaktivasyonu için 79 C de 20 dakika veya 85 C de 5 dakikalık ısıl işlem gerekmektedir. Gıda intoksikasyonunda inkübasyon süresi genelde saat olup 2 saat ile 8 gün arasında inkübasyon süresi belirtilmiştir. Hastalığın başlangıcında bulantı, kusma ve ishal gibi gastronintestinal belirtiler ve halsizlik baş dönmesi, baş ağrısı görülür. Botulizm halsizlik ve kaslarda güçsüzlükle başlar. Bu belirtileri göz kapaklarında düşme, bulanık ve çift görme, ağızda kuruluk, konuşma yutkunmada zorlanma gibi şikâyetler takip eder. Đstemsiz kaslarda giderek artan felç oluşur ve 3-5 gün içinde genellikle solunum yetmezliğinden ölüm görülür [3]. Botulizm Clostridium botulinum nörotoksininin neden olduğu bir intoksikasyon olup [3] beş farklı şekilde gelişir. Bunlar, Gıda botulizmi (gıda intoksikasyonu) Yara botulizmi Bebek botulizmi Gizli botulizm (hidden botulism) Đnadvertent botulizmdir [55]. Botulizm nerotoksinleri sadece aminoasitlerden oluşan basit protein yapıdadırlar. Staphlococcus toksinlerinin aksine botulinum toksinleri ısıya hassas olup 10 dk kaynatmayla yıkımlanabilmektedir [47]. Botulizm diğer gıda kaynaklı hastalıklara oranla daha seyrek görülmekle birlikte, ölüm oranının yüksek olması nedeniyle önemlidir [3]. C. botulinum başta toprakta ve suda bulunmakla birlikte [48]. C. botulinum intoksikasyonuna neden olan gıdaların başında düşük asitli ev konserveleri, konserve et ve et ürünleri, sebze konserveleri ve sebzeler, balık ve balık ürünleri gelmektedir [3]. Pek çok gıda zehirlenmesi olayının ise ev yapımı gıdalar ve sebzelerden kaynaklandığı belirtilmektedir [47]. 5. STAPHYLOCOCCUS AUREUS Stapylococcus ilk kez 1882 yılında Alexander OGSTON adlı bir cerrah tarafından insanlarda piyogenik infeksiyonlara neden olduğu belirtilerek ortaya çıkmıştır [2]. Staphylococcus spp. Micrococcaceae familyasında yer alan gram pozitif, kok şeklinde, aerob yada fakültatif anaerob bir mikroorganizmadır. Sıvı besiyerlerinden yapılan mikrobiyolojik muayenelerde üzüm formunda görülür. Hareketsiz olup spor oluşturmaz ancak genç hücrelerde kapsül görülmektedir. Triptik soy agar gibi seçici olmayan besiyerlerinde beyaz-krem renkte yada parlak turuncu renkte renk pigmentasyonu yapar µm boyutlarında olup, tek, çift, dörtlü, kısa zincir oluşturacak şekilde veya düzensiz kümeler şeklinde görülebilmektedir. Mannitol ve çeşitli şekerleri fermente ederek asit oluşturur ancak gaz oluşturmaz. Kanlı agarda beta-hemoliz yapma özelliğine sahiptir [10;56;57]. Staphylococcus katalaz pozitif oksidaz negatiftir. Optimum gelişme sıcaklığı 37 C de olup, 7-48 C sıcaklık aralığında gelişim görülmektedir. Optimum ph değeri 6-7 dir. Gelişimin görüldüğü minimum ph değeri 4 maksimum dur. %5-7 tuzlu ortamda gelişim gösterir. Bazı türleri, %20 lik tuz konsantrasyonuna kadar gelişebildiği belirtilmiştir. Düşük su aktivitesine sahip ortamlarda yaşayabilmektedir a w aralığında gelişim gösterirken S. aureus, enterotoksin üretmesi için minimum 0.86 a w değerine ihtiyaç duyar. Optimum a w değeri ise 0,99-0,99 dur. Üzüm salkımına benzeyen bir şekle sahip olmasından dolayı Staphylococcus olarak adlandırılmıştır [2;10;57]. 34

7 EKİCİ, L., TELLİ, R., YETİM, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2008 (2) Stafilokoklar, sporsuz bakteriler içinde çevre şartlarına ve dezenfektanlara en çok dayanan, kültürlerde 4 0 C de 2-3 ay, C de 3-6 ay dayanma süresine sahip mikroorganizmalardır C deki ısıya 30 dakika dayanabilirler. Antibiyotiklere karşı çok çabuk direnç oluştururlar. Sahip olduğu penisilinaz etkisiyle penisilinin etkisini ortadan kaldırırlar [58]. Bütün dünyada sıklıkla rastlanan bakteriyel kaynaklı gıda zehirlenmesi olguları arasında ilk sıralarda yer alan Staphylococcus intoksikasyonları, sindirim sistemi üzerine etkili enterotoksinler tarafından meydana getirilirler. Bazen diğer stafilokok türleri de stafilokokal enterotoksin üretseler de toksinler hemen hemen yalnızca Staphlocoocus aureus tarafından oluşturulurlar [10]. Diğer toksin üreten türler S. haemoliyticus, S. cohnii, S. xylosus, S. equorum, S. lentus, S. capitis, S. intermedius dur [59]. Staphylococcus cinsi içinde en önemli iki tür S. aureus ve S. epidermidis tir. Birçok S. aureus suşu koagülaz pozitiftir. S. epidermidis ise koagülaz negatiftir. Her iki türde patojen olmakla birlikte özellikle S. aureus insan ve hayvanlarda apseli enfeksiyonlara ve hayvanlarda mastitise neden olmaktadır. Staphlococcus türlerine insanların ağız, burun, el ve derilerinde normal veya geçici flora olarak her zaman rastlanmaktadır. Bu bakteriler özellikle derideki sivilce ve yaralarda yaygın olarak bulunmaktadır. Staphylococcus türleri patojen ve patojen olmayan olarak iki gruba ayrılmaktadır. Patojen olanlar olmayanlardan koagülaz üretimleri, mannitolü fermente etmeleri, termostabil DNaz testlerinde pozitif sonuç vermeleri ve kanlı agar besiyerlerinde kolonilerin etrafında berrak zonlu hemoliz oluşturmalarıyla ayrılmaktadır. Staphylococcus un en önemli kontaminasyon kaynağı hijyen ve sanitasyon kurallarına uymayan gıda işçileridir. Gıdalardaki tehlike sınırı 10 6 kob/gr olarak kabul edilmektedir [3]. Staphylococcus aureus başta ısıl işlem olmak üzere mikroorganizmaların indirgenmesine yönelik tüm uygulamalara karşı yüksek düzeyde duyarlılık göstermektedir. dolayısıyla gıdalarda ve/veya proses ekipmanlarında bu mikroorganizma ve/veya toksinlerine rastlanması zayıf bir sanitasyon göstergesi olarak kabul edilmektedir [59]. Staphylococcus içerisinde S. aureus gibi enterotoksin oluşturma özelliğinde olan ve gıda zehirlenmelerine neden olan patojen türlerin yanı sıra S. carnosus ve S. xylosus gibi fermantasyon teknolojisinde starter kültür olarak kullanılan türler de bulunmaktadır. Starter olarak kullanılan bu türleri katalaz enzimi ile peroksit oluşturan mikroorganizmalar tarafından oluşturulan H 2 O 2 parçalanır ve bu şekilde et ürünlerin acılaşması önlenir yada geciktirilir. Ayrıca bu mikroorganizmalar nitrataz enzimleri ile nitratın parçalanması ve buna bağlı olarak renk oluşumu ve stabilitesini sağlar [10]. Isı uygulaması ile birlikte Staphylococcus türlerinin çoğu inaktive edilebilmektedir Isıya karşı dayanıklılık göstermez [10;56]. Gıdaların çoğunda Staphylococcus türleri ph değerleri arasında enterotoksin üretirken, ph değeri 5 in altında genelde toksin oluşturamadıkları bildirilmektedir. Ancak laboratuar şartlarında ph 4,6 da SEA, ph 4,9 da SEB ve SEC üretilebildiği bildirilmiştir. Özellikle S. aureus en çok %20 tuz konsantrasyonunda üreyebilmekte ve en çok %10 tuz konsantrasyonunda toksin oluşturmaktadır [10]. Staphycococcus lar karışık kültürlerde diğer mikroorganizmalar tarafından kolay baskılanır. Enterococcus, Lactococcus, Leuconostoc önemli baskılayıcı bakteriler olarak bildirilmektedir. Bunun yanında E. coli, Pseudomonas, Serratia ve Aerobacter, S. aureus un gelişimi üzerine baskılayıcı etki gösterirler [10]. S. aureus suşları gıdalarda gelişerek ısıya dayanıklı enterotoksin üretir ve gıda zehirlenmelerine neden olur. S. aureus suşlarının yaklaşık %30 unun enterotoksin ürettiği bildirilmiştir. Stafilokok ların salgıladıkları toksinler ekzotoksin ve enterotoksin olarak ikiye ayrılmaktadırlar [58]. Ekzotoksinler, hemolizinler, lökosidinler, lökosit sitotoksinler, eksfoliyatif toksin, Pirojenik Ekzotoksin ve Toksik Şok Sendromu Toksin 1 (TŞST) den oluşmaktadır [60]. S. aureus 4 saat gibi kısa bir inkübasyon periyoduna sahiptir. Bulantı, kusma, mide krampı, halsizlik ve diyare görülen belirtilerdir. S. aureus, A, B, C 1, C 2, C 3 3, D ve E olmak üzere 7 tane protein yapıda 35

8 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2008 (2) ekzotoksin üretmektedir. Daha önce F tipi olarak adlandırılan toksinin, enterotoksin olmadığının anlaşılması üzerine Toksik Şok Sendrom Toksin 1 (TSST-1) olarak adlandırılmıştır. A ve D toksinleri tek başlarına veya kompozisyon halinde salgınların büyük bir çoğunluğuna neden olmaktadır [2;10;56;61]. Genel olarak Staphylococcus enterotoksinleri (SE) tekli polipeptid zincirlerden oluşur ve molekül ağırlıkları dalton arasında değişir [10].Türlerin toksin oluşturma oranı büyüme oranı ve ortamdaki hücre konsantrasyonuyla ilişkili olarak gelişir. Optimum büyüme C civarındadır. Optimum şartlar altında yaklaşık 4 saat içinde gramda birkaç milyon hücre oluşur ve toksin oluşur [50]. Son zamanlarda antibiyotik dirençli S. aureus türleri ön plana çıkmaktadır. Yapılan bir çalışmada kanatlı eti, domuz eti ve sığır etinden oluşan 176 örnekten 42 adet S. aureus izole edilmiş ve bunların %30,95 inin en az 3 antibiyotiğe karşı direnç gösterdiği belirtilmiştir [62]. Staphylococcus lar havada, suda, insan ve hayvansal organizma ile temas edebilecek her türlü ortamda bulunabilmektedir. Ancak esas kaynağı insanlar ve hayvanlar oluşturmaktadır. Gıdaların bu patojenlerle kontamine olmasında en büyük rolü insanlar oynamasına karşın, başta mastitisli hayvanlardan sağlanan sütler olmak üzere kontamine hayvansal büyük önem taşımaktadır. Stafilokoklar ubiquiter özelliğe sahip bakterilerdir. Đnsan ve hayvanların normal deri ve mukoza florasını oluştururlar. Stapylococcus intoksikayonlarında sıklıkla rastlanılan gıdalar arasında kontamine süt ve süt ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle kremalı pastalar, dondurma bu patojen açısından risk taşıyan sütlü gıdalardır. Et ürünlerin içerisinde özellikle ısıl işlem görmüş et ürünleri içeren sandviç vb. ürünler, starter kültür içermeyen ve uygunsuz koşullarda hazırlanan sucuklar riskli gıdalar grubunda yer almaktadır. Bu patojen ile kontamine gıdaların görünüm, koku ve lezzetinde anormal bir değişiklik olmamakta ve bu nedenle organoleptik olarak saptanmaları mümkün değildir [10]. 6. SHIGELLA SPP. Shigella ilk kez basilli dizanteri etkeni olarak Japon mikrobiyolog Kiyoshi SHIGA tarafından 1898 yılında keşfedilmiştir [2]. Shigella soyu içerisinde S. dysanteriae, S. flexneri, S. boydii, S. sonnei olmak üzere 4 tür yer almakla birlikte [10;50] bunların serotipleri vardır. S. dysentriae 10 serotip, S. flexneri 6 serotip, S. boydii 18 serotip ve S. sonnei 1 serotip içerir [63]. S. dysenteriae daha çok tropikal memleketlerde görülmekle birlikte Avrupa ve Amerika da nadiren salgınlara neden olmaktadır. En yaygın görülen tür S. sonnei [2] ve S. dysanteriae dir [10]. Shigella Enterobacteriaceae familyasında yer alan gram negatif, çubukçuk formunda, hareketsiz, spor oluşturmayan, fakültatif anaerob ve çoğu karbonhidratları fermente ederek genelde gaz oluşturmaksızın asit oluşturan bakterilerdir [2;10]. Shigella nın optimum üreme sıcaklığı 37ºC olmakla birlikte bazı suşlar 7-46ºC de üremektedirler [50]. Suşların çoğu 63ºC de 5 dakikada inaktif hale gelir. Shigella için ph değeri 5-8 dir [10]. Türler genellikle ısıya karşı duyarlılık gösterirler [2]. Ancak soğutma, dondurma, %5 NaCI konsantrasyonunda, ph 4,5 gibi farklı fiziksel ve kimyasal şartlar altında günlerce yaşayabilmektedir [50]. Shigella rekabetçi özelliği yüksek bakteriler olup, ortamda diğer bakterilerin bulunmasından fazla etkilenmezler [10]. Shigella, E. coli ile benzerlik göstermekte olup biyokimyasal olarak E. coli nin inaktif türü olarak düşünülmektedir. Shigella genellikle konakçıya adapte olarak bulunur ve çoğunlukla insanlarda hastalığa neden olmaktadır [56]. Shigella, insanlarda diyareye neden olan bir etken olup, oluşturduğu hastalığa basilli dizanteri ve Shigellosis denir. Shigellosis te bulaşma genelde fekal-oral yolla insandan insana bulaşma şeklinde olmakla birlikte, su ve gıdaların fekal kontaminasyonu ile de şekillenir. Hastalığın asıl kaynağını asemptomatik taşıyıcılar oluşturmaktadır. Etken bağırsakta aylarca kalmakta ve dışkı ile çevreye yayılmaktadır. Bu nedenle gıda kaynaklı Shigella infeksiyonları Shigella ile infekte insanların gıda hazırlama biriminde çalışmalarına bağlı yetersiz hijyen sonucu meydana gelir [10]. Shigella invasiv bir patojendir [56]. S. dysenteriae bağırsak mukozasına nüfuz edip çoğaldıktan sonra enfeksiyona neden olmaktadır. Shigella nın patojenitesinde en önemli faktör, etkenlerin bağırsaktaki ana 36

9 EKİCİ, L., TELLİ, R., YETİM, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2008 (2) hedef bölgeleri olan ileumun sonu ile kolonda epitelyum hücrelerine penetre olmaları, epitelyum hücreleri içerisinde çoğalmaları ve hücreyi parçalayarak hücre ölümüne neden olmalarıdır. Bunun sonucu olarak da dışkıda kan ve mukus bulunur [10]. Enfeksiyonda oluşturduğu enterotoksin rol oynamaktadır [3]. S. dysenteriae tip 1 in invasiv alt türleri, yüksek oranda ısıya duyarlı sitotoksin üretir ve bu toksin Shigatoksin olarak bilinir. Sitotoksin dışında neurotoksin ve enterotoksin aktivitesi olmakla birlikte bunların mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Her ne kadar Shiga-toksin yüksek düzeyde S. dysenteriae 1 tarafından üretilse de az miktarlarda S. flexneri ve S. sonnei tarafından Shiga-toksin benzeri metabolitler üretilebilmektedir [56]. Shigella nın infektif dozu oldukça düşük olup 10 1 ile 10 3 hücre arasında değişir. Semptomlar 12 saat ile 7 gün arasında oluşmakla birlikte genellikle 1-3 gün sürmektedir. Hastalık seyrinde karın krampları, kanlı ve mukuslu diyare, ateş, baş ağrısı, dehidrasyon, toksemi, tenasmus, kusma görülmektedir [2;10;50]. Yetişkinlerde ölüm çok nadir görülmekte, ancak Shigella dizanterisi, hijyenin zayıf olduğu ülkelerde bebek ölümlerinin esas nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Shigella çevrede yaygın olarak bulunabilen bir patojen değildir. Genellikle insanlar ve su en önemli kontaminasyon kaynağı olarak görülmektedir. Genellikle hijyen seviyesinin düşük olduğu ülkelerde shigellosis yaygın olarak görülmektedir [56]. Gelişmiş ülkelerde ise içme suyu shigellosisin esas kaynağı olarak kabul edilmektedir [50]. Shigella enfeksiyonlarının yaygın olarak ortaya çıktığı gıdalar salatalar, yumuşak peynir, pişmiş pirinç ve süttür [56]. Oda sıcaklığında süt, yumurta gibi ürünlerde 50 günden fazla süreyle, asitli gıdalarda 5-10 gün süreyle, soğutulmuş fermente sütte ise birkaç hafta yaşadığı belirtilmiştir [64]. 7. SO UÇ Bahsedilen bu patojenler gıdalardan sıklıkla izole edilen ve önemli gıda kaynaklı zehirlenmelere yol açan bakterilerdir. Bunlardan Salmonella spp., Listeria spp. gıda kaynaklı enfeksiyona neden olurken Clostridium spp. ve Staphylococcus aureus gıda kaynaklı intoksikasyona neden olmakta, E. coli ve Shigella spp. ise gıda kaynaklı enfeksiyon yanında ürettikleri toksinlerle de gıda kaynaklı zehirlenmelere neden olabilmektedir. Gıdaların hammaddeden tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadarki tüm aşamalarda mikrobiyal bulaşma için alınabilecek önlemler ve tüketicilerini bilinçlendirilmesiyle mikrobiyal kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması mümkün olabilecektir. 8. KAY AKLAR 1. Doyle MP and Cliver DO.,1990. Escherichia coli, Chapter 13, Foodborne Diseases, Ed, DO Cliver, , Academic Press, Inc, San Diego, California 92101, USA. 2. Adams, M.R. and Moss, M.O., Food Microbiology, University of Surrey, Guildford, UK, The Royal Society of Chemistry 3. Ünlütürk, A., Turantaş, F., Gıda Mikrobiyolojisi, Mengi Tan Basımevi, 1. Baskı, Đzmir, Bell, C. and Kyriakides, A., Pathogenic Escherichia coli in: Foodborne pathogens, Hazard, risk analysis and control, Edited by; Blacburn, C.W., McClure, J., CRC Press, Washington, DC, Lake, R., Hudson, A., Cressey, P., Risk Profile: Shıga toksin-producing Escherichia coli in red meat and meat products, Institute of Environmental Science & Research Limited Christchurch Science Centre, New Zealand. 37

10 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2008 (2) Park S, Worobo R, Durst R., Escherichia coli O157:H7 as an emerging food borne pathogen: a literature review, Crit. Rev. In Food Science and Nutrition, 39: Duffy, G., Cummins, E., Nally, P., O Brien, S., Butler, F., A review of quantitative microbial risk assessment in the management of Escherichia coli O157:H7 on beef. Meat Science, 74, Karch, H., Bielaszewska, M., Bitzan, M., Schmidt, H., Epidemiology and diagnosis of shiga toxin-producing Escherichia coli infections. Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 34, Coia, J.E., Clinical, microbiological and epidemiological aspects of Escherichia coli O157 infection. FEMS Immunology and Medical Microbiology, 20, Erol, Đ., Besin Hijyeni, Ankara Üniv. Vet Fak., Ankara, Tutenel AV, Pierard D, Uradzinski J, Jozwik E, Pastuszczak M, Van Hende J, Uyttendaele M, Debevere J, Cheasty T, Hoof T, Van Hoof J, Zutter LD., Isolation and characterization of enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7 from cattle in Belgium and Poland, Epidemiol., Infect., 129: Armstrong GL, Hollingsworth J, Morris JG., Emerging food borne pathogens: Escherichia coli O157:H7 as a model of entry of a new pathogen into the food supply of the developed world, Epidemiol. Rew, 18: Jo, M., Kim, J., Lim, J., Kang, M., Koh, H., Park, Y., Yoon, D., Chae, J., Eo, S., Lee, J.H., Prevalence and characteristics of Escherichi coli O157:H7 from major food animals in Korea, Int. J. Of Food Microbiol., 95, Lazcka, O., Del Campo, F. J., Munoz, F. X., Pathogen detection: A perspective of traditional methods and biosensors. Biosensors and Bioelectronics, in press. 15. Cox, J., Salmonella in; Encylopedia of Food Microbiology, Volume 2, Edit by; Robinson, R.K., Acedemic Press, Great Britain, Tauxe, R.V., Salmonella, A Postmodern Pathogen, J. Food Prot. 54(7), Tunail, N. ve Halkman, A.K., Gıda Mikrobiyolojisi II Ders Notları, Ank. Üniv. Ziraat Fak., Gıda Müh. Bölümü, Ankara. 18. Hayes, P.R., Food Microbiology and Hygiene, Department of Microbiology University of Leeds UK, 2. Ed., Chapman&Hall, Çarlı, K.T., Kanatlı hayvanların infeksiyoz hastalıkları, U. Üniv., Veteriner Fak. Yayınları, Bursa,

11 EKİCİ, L., TELLİ, R., YETİM, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2008 (2) D Aoust, J.Y., Salmonella Chapter 45 in: The microbiological safety and quality of food, Edited by; Lund, B.M., Baird-Parker, A.C., Gould, G.W., vol II, Popoff, M. Y., Bockemühl, J., Brenner, F. W., Supplement 1997 to the Kauffmann-White Scheme., Res. Microbiol., 149, ICMSF, Microorganisms in Foods 5. Microbilogical Specifications of food pathogens. International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF), London: Blackie Academic and Professional 23. Ayres, J.C., Mundt, J,O., Sandine, W.E., Microbiology of Foods. W. H. Freeman and Comp., San Francisco. 24. Haimovich, B., Venkatesan, MM., Shigella and Salmonella: death as means of survival. Microbes and Infection, 8, Göktan, D., Gıdaların Mikrobiyal Ekolojisi, Ege Üniv. Müh. Yayınları, Bornava-Đzmir. 26. Capita, R., Alvarez-Astorga, M., Alonso-Calleja, C., Moreno, B., Garcia-Fernandez, M.C., Occurance of Salmonella in retail chicken carcasses and their products in Spain, I. J. Food Microbiol., 81(2), Mutluer, B., Kanatlı etlerinde Salmonella Kontrolü, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, Mayıs, Đstanbul. 28. Huis in t Veld, J.H.J., Mulder, R.W.A.W., Snijders, J.M.A., Impact of Animal Husbandry and Slaughter Technologies on Microbial Contamination of Meat: Monitoring and Control, Meat Science, 36, Butaye, P., Michael, G. B., Schwartz, S., Barrett, T. J., Brisabois, A., White, D. G., The colonal spread of multidrug-resistant non-typhi Salmonella serotypes. Microbes and Infection, 8, Bahk J and Marth EH., Listeriosis and L. monocytogenes, Chapter 18, in Foodborne Disease Editor, DO Cliver, Academic Press, Inc. London. 31. McLauchlin, J., Jones, D., Erysipelothrix and Listeria. In: Borriello, S.P., Duerden, B.I. (Eds.), Topley and Wilson s Microbiology and Microbial Infections, 9th ed. Systematic Bacteriology, vol. 2. Update 1. CDRom London, Arnold. 32. Lovett, J., Listeria monocytogenes, in Foodborne Bacterial Pathogens, Ed: Doyle, M. P., Marcel Dekker, New York. 33. Martin, S.E. and Fisher, C.W., Listeria monocytogenes in Encylopedia of food microbiology Ed: Robinson, R.K., Batt, C.A., Patel, P.D., Acedemic Press,

12 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2008 (2) Doyle M.P., Effect of Environmental and Processing Conditions on Listeria monocytogenes. Food Technol., 42: Wilkins,P.O., Bourgeois, R., Murray, RG., Psychrotrophic properties of Listeria monocytogenes. Can J Microbiol. May;18(5): Walker S.J., Archer P. and Banks J.G., Growth of L. monocytogenes at refrigeration temperatures, J Appl Bacteriol, 68, Mackey BM and Bratchell N., The heat resistance of L. monocytogenes, Lett Appl Microbiol, 9, Papageorgiou DK and Marth EH., Fate of L. monocytogenes during the manufacture, ripening and storage of Feta cheese, J Food Prot, 52 (2), Doganay, M., Listeriosis: clinical presentation. FEMS Immunology and Medical Microbiology, 35 (3), McLauchlin, J., Mittchell, R.T., Smerdon,W.J., Jewell, K., Listeria monocytogenes and Listeriosis: a review of hazard characterisation for use in microbiological risk assessment of foods, Int. J. of Food Microbiol., 92, Jones D and Seeliger HPR., The Genus Listeria, Chapter 71, in The Prokaryotes Editors, A Balows, HG Trüper, M Dworkin, W Harder, KH Schleifer, 2 nd Ed., Springer-Verlag, New York. 42. Johnson, J.L., Doyle, M.P. CassensR.G., Listeria monocytogenes and other Listeria spp. in meat and meat products: a review J. Food Protect., 53, Selby, T. L., Berzins, A., Gerrard, D. E., Corvalan, C.M., Grant, A. L., Linton, R. H., Microbial heat resistance of Listeria monocytogenes and impact on ready-to-eat meat quality after post-package pasteurization, Met Science 74, Gandhi, M., Chikindas, M. L., Listeria: A foodborne pathogen that knows how to survive. International Journal of Food Microbiology, in press. 45. Meng, J., Doyle, M. P., Emerging and evolving microbial foodborne pathogens. Bull. Int. Pasteur, 96, Low, J. G., Donachie, W., A review of Listeria monocytogenes and listeriosis. The Veterian Journal, 153, Blaschek, H. P., Clostridium, in: Encyclopedia of Food Microbiology, London. Edt: Robinson RK, Batt, CA, Patel PD. Academic Press,

13 EKİCİ, L., TELLİ, R., YETİM, H. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2008 (2) Gibbs, P., Clostridium spp. in: Foodborne Pathogenes Hazards, Risk Analysis and Control Ed: Blackburne C., McClure P. J., CRC Pres Boca Raton Boston New York Washington, DC. 49. Thippareddi, H., Juneja, V.K., Phebus, R.K., Marsden, J. L., Kastner, C.L., Control of Clostridium perfringens germination and outgrowth by buffered sodium citrate during chilling of roast beef and injected pork, Journal of Food Protection 66, Ray, B., Foodborne Toxicoinfections, in: Fundamental Food Microbiology, CRC Press, Brynestad, S. and Granum, P.E., Clostridium perfringens and foodborne infections, Int. J. of Food Microbiol., 74, Novak, J.S. and Juneja, V.K., Clostridium perfringens: hazards in new generation foods, Innovative Food Science&Emerging Technologies. 53. Gibert, L.P. and Popoff, M.R., Detection of Enterotoxin of Clostridium perfringens, in: Encyclopedia of Food Microbiology, London. Edt: Robinson RK, Batt, CA, Patel PD. Academic Press, Juneja, V.K., Huang, L.,Thippareddi, H.H., Predictive odel for growth of Clostridium perfringens in cooked cured pork, Int. J. of Food Microbiol., 110, Caya, J.G., Clostridium botulinum and the Ophthalmologist: A Review of Botulism, Including Biological Warfare Ramifications of Botulinum Toxi, ed by:weinberg, R. Reviews in medicine, Survey of ophthalmology, 46, 1, Sutherland, J., Varnam, A., Enterotoxin-producing Staphylococcus, Shigella, Yersinia Vibrio, Aeromonas and Plesiomonas. in: Foodborne pathogens, Hazard, risk analysis and control, Edited by; Blacburn, C.W., McClure, J., CRC Press, Washington, DC, Martin, S.,E., Iandolo, J.J., Staphylococcus in: Encyclopedia of Food Microbiology, London. Edt: Robinson RK, Batt, CA, Patel PD. Academic Press. 58. Leloğlu N., Gram pozitif Koklar, Özel Mikrobiyoloji, Arda M, Minbay A, Leloğlu N, Aydın N ve Akay Ö., Vol. 2, 31-39, Medisan Yayınları, Ankara. 59. Anonim, Staphylococcus aureus, (Erişim tarihi: ). 60. Arbuthnott J P, Coleman D C and Azavedo J S., Staphylococcal Toxins in Human Disease, J. Appl. Bacteriol. Symp. Suppl., , Alınmıştır Çiğ Sütte Patojen Mikroorganizmalar, (1998). Kınık Ö, Gönç S, Akalın S, IDF Yayını, Vol. 3, 21-44, Ege Üni. Basımevi, Đzmir. 41

14 Teknolojik Araştırmalar : GTED 2008 (2) Stiles, B.G.,Krakauer, T., Staphylococcal Enterotoxins: a purging experience in Review, Part I, Cl,n,cal Microbiology Newsletter, 27, Pesavento, G.,Ducci, B., Comodo, N., Lo-Nostro, A., Antimicrobial resistance profile of Staphylococcus aureus isolated from raw meat: A research for methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Food Control, 18, Salam. M. A., Bennish, M. L., Antimicrobial therapy for shigellosis Rev. Infect Dis. 13 suupl 4S Lampel, K. A., Sandlin, R. C., Formal, S., Shigella in: Encyclopedia of Food Microbiology, London. Edt: Robinson RK, Batt, CA, Patel PD. Academic Press,

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER ve ÖNEMİ ÖZET İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda sentezlenmekte hem de gıdalarla alınmaktadır. Meyve ve sebzelerde doğal olarak

Detaylı

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Dr. Mustafa İshak YILDIRIM T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK BAKTERİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Hamdi Murat TUĞRUL SEFAPERAZON-SULBAKTAM, İMİPENEM VE SEFEPİMİN ANTİBİYOTERAPİ

Detaylı

BESİN ZEHİRLENMELERİ, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI

BESİN ZEHİRLENMELERİ, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI BESİN ZEHİRLENMELERİ, NEDENLERİ VE KORUNMA YOLLARI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araş. Gör. M. Fatih Uyar Prof. Dr. Yasemin Beyhan Prof.

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı

Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı Gıdalarda Akıllı Ambalaj Kullanımı Nurcay KOCAMAN*, Belgin SARIMEHMETOĞLU** Öz: Tüketicilerin talepleri ve gıda endüstrisinin eğilimleri doğrultusunda yeni gıda paketleme teknolojileri gelişmektedir. Son

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ

TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ TÜRKİ YEAT OME NE RJ İ S İ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR BELEDİYE ARITILMIŞ ATIKSU VE BİYOKATILARINDA BULUNAN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNE GAMA RADYASYONUN ETKİSİ 2008 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ

Detaylı

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2009 (20-31) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 3, 2009 (20-31) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3

Dünyada yoğurt üretiminde genel olarak kullanılan yoğurt. Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK YOĞURT) güncel gastroenteroloji 12/3 güncel gastroenteroloji 12/3 Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretemeyen toplumlar bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler Ord. Prof. Cahit ARF Diğer Fermente Süt Ürünleri (BİYOYOĞURT-PROBİYOTİK

Detaylı

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2011 Cilt: 09 Sayı: 1 Sayfa: 1-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702110101.pdf Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik

Detaylı

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 12 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

Termofil Bakteriler; Sıcak Su Kaynaklarında Yaşayan Gram Negatif Basillerin İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri 1

Termofil Bakteriler; Sıcak Su Kaynaklarında Yaşayan Gram Negatif Basillerin İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri 1 Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2009 Cilt: 07 Sayı: 1 Sayfa: 01-23 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702090101.pdf Termofil Bakteriler; Sıcak Su Kaynaklarında

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik

Mikroorganizmalarla mücadelede en önemli silahımız gibi görülen antimikrobik Hastane İnfeksiyonlarına Yol Açan Sorunlu Mikroorganizmalar Nelerdir? Sorun Oluşturma Nedenleri Nelerdir? Prof. Dr. Nezahat GÜRLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı