FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ"

Transkript

1 FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý katarken belki sözcüðü A seçeneðine olasýlýk anlamý katmýþtýr. 6. Konuþmak ihtiyaç olabilir; ---- cümlesinin susmak sanattýr ifadesiyle tamamlanmasý uygundur.. Maþa sözcüðünün temel anlamý somuttur; ancak C seçeneðindeki cümlede insanlarýn yapmak istemedikleri iþleri yapmak amacýyla kullandýklarý kiþi anlamýnda kullanýlmýþ ve soyutlaþmýþtýr. 7. A, B ve D seçeneklerindeki cümleler, söyleyenin kiþisel duygu ve düþüncesini içerirken C seçeneðindeki cümle, söyleyenin kiþisel duygu ve düþüncesini içermez. 8. Þiir, insaný insana sevdiren en önemli ögedir. cümlesi, Mine nin kurduðu cümleye anlamca en yakýndýr.. Öncüldeki yüksek sesle konuþmak sözü, düþüncelerini cesaretle duyurmaya çalýþmak anlamýndadýr. 9. Hani sözcüðü bütün seçeneklerde kullanýlmýþ; ancak her cümleye farklý anlam katmýþtýr. B seçeneðindeki cümleye ise sitem anlamý katmaktadýr.. A, C ve D seçeneklerindeki sorularýn yanýtlarý kiþisel görüþ içereceðinden özneldir. B seçeneðindeki sorunun yanýtý ise kanýtlanabileceðinden nesneldir. 0. Toprak, çocuklarýný kucaklayan analara benzetildiðinden hem benzetme hem de kiþileþtirme yapýlmýþtýr. Ayný zamanda bu ifade abartýlýdýr. Ancak parçada konuþturmaya yer verilmemiþtir.. Piyanoyu ne güzel çalýyor, deðil mi? sorusunu soran kiþi, karþý taraftan onay beklemektedir.. Parçadan sözü edilen sanatçýnýn þairliðiyle dikkat çektiðine, öykü türünde de yazdýðýna ve etkileyici bir þair olduðuna varýlabilirken Batý kültürünü dayattýðýna varýlamaz. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

2 . Parçanýn ana düþüncesi, sanatçýnýn doðayý yorumlayan insan olduðudur. 8. Pýnar Kür ün yazýn hayatýyla ilgili bilgi verildiðinden parçanýn anlatým biçimi açýklamadýr.. Paragrafýn yazarýyla ilgili çocukluk günlerini anýmsadýðý, bir arzusunu dile getirdiði ve çocukluðuyla þimdiki dönemi karþýlaþtýrdýðý söylenebilir. Ancak yaþamýndan memnun olmadýðý söylenemez. 9.. cümledeki cümle, gerekçesiyle açýklanmýþtýr. Bu cümleye gerekçe anlamýný, o yüzden sözü vermektedir.. Öncül paragrafa göre öðrencinin baþarýsýzlýðý üzerinde en fazla etkili olan unsur, okul ve aile sorunlarýdýr. 0. Öncül cümlede arýlarýn ve yunuslarýn çýkardýðý sesler örnek olarak gösterilmiþtir.. Dizelerdeki eylemlerin ortak özelliði, basit zamanlý olmalarýdýr.. Parçada yazar Ýstanbul un özellikle tarihsel kimliðinin bozulmasýndan yakýnmaktadýr. 6. Parçadan çýkarýlabilecek en kapsamlý yargý, ulusallýðýný koruyan ve taklitten uzak sanatýn evrensel olabileceðidir.. Olsa, dilek kipiyle çekimlenmiþ eyleme; sarýlýr, hem haber kipiyle çekimlenmiþ eyleme hem de kip kaymasýna örnektir. Ancak dörtlükte ek eylem kullanýlmamýþtýr. 7. Paragrafa göre, sözü edilen yazýn türleriyle ilgili insanlýðýn duygularýndan baðýmsýz olduklarý söylenemez.. A seçeneðinde süpriz sözcüðü, B seçeneðinde de baðlacý, D seçeneðindeki devir etti eylemi yanlýþ yazýlmýþtýr. C seçeneðinde ise yazým yanlýþý yoktur. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

3 MATEMATÝK TESTÝ. Veri grubunun açýklýðý 7 0 = cm dir. Grup geniþliði = dir.. A Veri grubunda 60 öðrenci vardýr. Boyu cm arasýnda 0 öðrenci vardýr. Fakat boyu cm arasýnda kaç öðrencinin olduðu belirtilmemiþtir. B 60 H M C AÿBH nde, 60 lik açýnýn karþýsýndaki kenar BH nun M katý olacaðýndan, AH = M M = 9 br dir.. y = x doðrusunun eðimi m = x + y = 0 AÿHC nde, 90 lik açýnýn karþýsýndaki kenar AH nun katý olacaðýndan AC = 9 = 8 br olur. y = x + doðrusunun eðimi m = m m = ( ) = 6 dýr. 6. Bilimsel gösterimde katsayý x < 0 arasýnda olacaðýndan, 0,000 0 =, 0 0 =, 0 dir.. x 6 x 6 + x x 7 Buna göre x in alacaðý doðal sayý deðerlerinin kümesi {0,,,,,, 6, 7} dir. 7. Ýki bilyenin de kýrmýzý olma olasýlýðý 0 =. A = A sayýsý rasyonel sayýdýr. M + M (M + M) = = M + M (M + M) = Ýki bilyenin de sarý olma olasýlýðý 0 = 0 Ýki bilyenin de mavi olma olasýlýðý 0 = = 7 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

4 8. 9. Koninin hacmi = π r h = 0 Yarýsý = cm tür. Kübün hacmi = = 6 cm Boþluðun hacmi = 6 = 9 cm x =90 cm. B 8 C 0 BC AD A(AÿBC) = 6 = 8 AD AD = AÿCD nde; 60 lik açýnýn karþýsýndaki kenar uzunluðu CD, AD uzunluðunun M katý olacaðýndan, AD M = M tür. 60 A D cos x = sin x = cos x sin x cos x = = =. x + y = 6 x y = 6 x + y = 6 0. Alt sýrada en az 7 adet üst sýrada ise 9 adet küp vardýr. + x y = 6 x = 0 6 x = En az = 6 küp vardýr. + y = 6 y = 6 y = Ç = {(,)} = 6 6. x = x = 8 x = Diðer denklemde yerine yazýlýr. a = a + a = a + 8 = 8a. Taban çevresi = cm dir. Yan ayrýtlarýnýn uzunluklarý toplamý 7 = cm dir. a + b + c + d = = Ayrýtlarýnýn toplamý + = cm ve a = bulunur. aradaki fark = 9 cm dir. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

5 . (x + y) = x + xy + y 7 = x + y + 0 x + y = 9 0 x + y = 9 8. Açýklýðý 7 = Aritmetik ortalama = = 6 + = 9 dur. 6. Bir þeklin 80 döndürülmesi orijine göre simetriðinin alýnmasý demektir. E(6,) nýn orijine göre simetriði E ( 6, ) olur. y eksenine uzaklýðý 6 br dir. 9. A seçeneðinde y x + eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. B seçeneðinde y eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. C seçeneði doðrudur. D seçeneðinde y < x eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. 7. $ & $ & Üçgenin ikinci noktasý d doðrusundan diðer nokta d doðrusundan alýndýðýnda $ & + =!!!!!! +! A noktasý dýþýndaki diðer iki nokta d doðrusundan alýndýðýnda!! = + = olur. 0. Ortak çarpan : r = Ýlk terim: a = Geometrik dizinin genel terimi a n = a r n = n 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

6 FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ. Bir cismin özkütlesi, içinde bulunduðu sývýnýn özkütlesinden büyük ise cisim batar, küçük ise cisim yüzer, cismin özkütlesi ile sývýnýn özkütlesi eþit ise cisim askýda kalýr. Buna göre, K cismi batar, L ve M cisimleri askýda kalýr.. 7 C, K ve M maddelerinin donma ve kaynama sýcaklýklarý arasýnda bir deðer olduðundan K, M ve N maddeleri sývý, L maddesinin kaynama sýcaklýðýndan daha büyük bir deðer olduðundan L maddesi gazdýr.. X sývýsý h h h h h 6. C deki buz 8 C ye gelirken hal deðiþtirip sývý hale geçecektir. Saf maddeler hal deðiþtirirken sýcaklýklarý sabit kalacaðýndan 0 C de buz su haline geçene kadar sýcaklýðý sabit kalýr. Hal deðiþimi tamamlandýktan sonra sýcaklýk 8 C ye kadar artar. K P = d X. h. g h yüksekliðindeki X sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P, h yüksekliðindeki Y sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P olduðuna göre, X sývýsýnýn özkütlesi Y sývýsýnýn özkütlesinin iki katýdýr. Her iki sývýda M kabýna konulduðunda X sývýsý altta Y sývýsý üstte kalacaktýr. Buna göre, X sývýsýnýn özkütlesi d, Y sývýsýnýn özkütlesi d olur. X sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P, Y sývýsýnýn X sývýsýna yaptýðý basýnç P kadar olacaðýndan kabýn tabanýndaki toplam basýnç, P + P = P olacaktýr. L P = d Y. h. g 7. Mýknatýsýn hýzýnýn bobinden geçen akýmla iliþkisini görmek için sadece mýknatýsýn hýzýný deðiþtiririz. Sarým sayýsý deðiþtirilmez. 8. Geceleri havanýn serinleyip, havadaki su buharýnýn yoðunlaþarak toprak ve aðaçlar üzerinde su damlacýklarý halinde toplanmasýyla çið oluþur. Havadaki nemin yoðunlaþarak su damlacýklarý olarak yeryüzüne düþmesine yaðmur denir. Isýnan hava yükseldikçe soðuyarak su damlacýklarýný oluþturur ve bu damlacýklarýn birleþmesiyle bulut oluþur.. Deniz seviyesinden yükseklere çýkýldýkça açýk hava basýncý azalýr. Lastik balon yükseklere çýkýldýkça basýnç azalýp balonun hacmi artar. Buna göre, en fazla hacim B, en az hacim A noktasýndadýr. Soruda karýn tanýmý yapýlmamýþtýr.. Ses en hýzlý katýlarda, sonra sývýlarda en yavaþta gazlarda yayýlýr. Maddesel ortamýn olmadýðý yerlerde ses yayýlmaz. Buna göre, sesi ilk olarak Can, sonra balýk, en son Hilal duyacaktýr. 9. Ayný periyotta yer alan elementler ayný yatay sýradadýr. Buna göre, X ve Y ayný yatayda yer almalýdýr. Bir elementin son yörüngesindeki elektron sayýsý grup numarasýný verir. Grup numarasý soldan saða doðru büyür. Y atomunun son yörüngesindeki elektron sayýsý X ten bir fazla olduðuna göre Y, X in hemen saðýnda yer almalýdýr. Atom çapý soldan saða gidildikçe küçüldüðünden X en solda yer almalýdýr Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

7 0. Elementlerin ortaklaþa kullanýmý ile oluþan bað türü kovalenttir. Kovalent bað, farklý cins ametal atomlarý arasýnda oluþuyorsa polar kovalent bað adýný alýr. Hidrojen ve oksijen de ametal olduðundan H O bu bað türünün örneklerinden biridir.. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren atomlar tür ve sayýlarý deðiþmeden tepkimeden çýkarlar. Bu nedenle tepkimedeki toplam kütle de deðiþmez. Kimyasal tepkimelerde toplam hacim korunmak zorunda deðildir.. Asitlerin ph deðerleri 0-7 arasýnda iken, tuzlarýn 7, bazlarýn ise 7- arasýndadýr. X asit ise ph ý 7 den küçüktür ve T nin de ph ý X ten küçük olduðundan asittir. Z tuz ise ph 7 dir. Y nin ph ý Z den yani 7 den büyük olduðuna göre baz olduðu kesindir. Y baz ise ph ý 7 den büyüktür ve X in ph ý Y den küçük olduðundan ph ý 7 ya da daha küçük olma ihtimali vardýr.. Ca + ve Mg + iyonlarýný bol miktarda bulunduran sular sert su olarak adlandýrýlýr. Bu iyonlarý az bulunduran sular ise yumuþak su olarak adlandýrýlýr. Ýçme suyu olarak kullanýlabilir. Sert sular temizlik maddelerinin yýkama etkinliðini azaltýrken, yumuþak sular bu etkinliði artýrýr.. I, II ve IV ile verilen olaylar onarýmý saðlar. III ile verilen planaryanýn rejenerasyonu ise bir üreme þeklidir. 6. Adenin ve timin bazlarý li hidrojen baðý içerirken, guanin ve sitozin bazlarý lü hidrojen baðlarý ile baðlanýrlar. Buna göre, þekildeki DNA molekülü toplam 8 hidrojen baðý içerir. Þekilde görüldüðü gibi her bir baz, yanlarýnda þeker ve fosfat grubu bulundurduðundan toplam baz sayýsý, toplam þeker ve fosfat sayýsýna eþittir. Toplam baz sayýsý 6 iken hidrojen baðý sayýsý 8 olduðundan eþitlik yoktur. 7. Türün bireyleri arasýnda varyasyon olduðu ve yaþam savaþýnda baþarýlý olanlarýn yaþadýðý Darwin in evrim anlayýþýdýr. Kullanýlan organlarýn geliþip oðul döllere aktarýlmasý ise Lamarck ýn evrim anlayýþý olup Darwin in evrim anlayýþý ile baðdaþmaz. 8. Deney düzeneðinde renkli sývýnýn yönünde ilerlemesi deney kabýnda gaz çýkýþý olduðunun göstergesidir. Maya hücreleri, ortamda þeker bulunduðundan etilalkol fermantasyonu yaparak CO üretmiþlerdir. 9. Enerji akýþý üreticilerden tüketicilere doðru olduðundan çiçek tavþan tilki þeklindedir. Þekilde görüldüðü gibi her basamakta aktarýlan enerji azalmýþtýr. Piramidin tepesine doðru birey sayýsý azalýr. Eðer tavþan sayýsý azalýrsa, çiçeklerle beslendiðinden çiçek sayýsý artacak, tilki ise besin bulamayacaðýndan tilki sayýsý azalacaktýr.. Tablodaki çaprazlama yapýldýðýnda, UU, Uu, Uu, uu dölleri oluþur. Uzun boy geni baskýn olduðundan.,. ve. döller uzun gövdeli iken (%7), yalnýzca. döl kýsa gövde gösterir (%).. ve. döller heterozigot uzun iken. döl homozigot uzun gövdelidir. 0. Besinlerde bulunan karbon canlýlara solunum ile geçmez çünkü CO olarak atmosfere verilir. Canlýlar öldüklerinde ise yapýlarýndaki karbonun tamamý deðil bir kýsmý ayrýþtýrýcýlar tarafýndan havaya verilir. Fosil yakýtlar yakýldýðýnda ise havadaki CO miktarý artar. Bu açýklamalarý yanlýþ veren kýsýmlar çýkarýlmalýdýr Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

8 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ. Erzurum Kongresi doðu illerinin iþgaline karþý önlemler almak amacýyla toplandýðý için bölgesel bir kongredir. 7. Soruda verilen inkýlaplar ulusal iradeyi etkin hale getirmek için yapýlmýþtýr.. 9.Ordu Müfettiþliði görevi Mustafa Kemal e Karadeniz Bölgesi ne giderek güvenliði saðlamasý için, Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra iþgaller döneminde verilen bir görevdir. 8. Açýklamada verilen inkýlaplar toplumsal alanda eþitliði saðlamak için yapýlmýþtýr siyasi deðildir.. Bir ülkenin kendi içinde karýþýklýk olmazsa ve ülke baðýmsýz olursa, dýþ ülkelere karþý güçlü olur. 9. Halifeliðin kaldýrýlmasý, padiþah ve halife taraftarlarýnýn çýkarlarýna ve düþüncelerine zarar vermiþtir.. Mustafa Kemal e Gazi unvaný ve Mareþal rütbesi verilmesi askeri bir geliþmedir.. Açýklamada iþgal durumlarý verilmiþtir. Direniþle ilgili bir durum verilmediði için ulusal egemenlikten bahsedilemez. 0. Milli kimliðimizi ve deðerlerimizi korursak milli birlik ve beraberlik saðlanýr. Böylece dýþ ülkelere karþý güçlü oluruz. 6. Demokrasinin gereklerinden biri çoðulculuktur. Ancak cumhuriyet rejimi karþýtlarýnýn örgütlenmesi yüzünden partilerin kapatýlmasý, halkýn çok partili hayata hazýr olmadýðýný gösterir.. Barýþçý olmak, baðýmsýz olmak, milli birlik ve beraberliði korumak Türk dýþ politikasýnýn temel özellikleridir Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

9 . Ýstanbul Hükümeti soruda verilen durumda baþarýsýz olduðu için Temsil Heyeti üstün konuma gelmiþtir. SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ 8. Ýlahi kitaplar din kurallarýnýn içerdiði için insanlar tarafýndan yazýlamaz.. Verilen açýklamalar dünyadaki diðer ülke baþkanlarýnýn Atatürk hakkýndaki düþünceleriyle ilgilidir. 9. Bir yerde herkesin ayný dine inandýðý halde ibadet þekillerinin farklý olmasý, yaþadýðý ortam ve kültüre, ekonomik seviyesine ve aldýklarý eðitime baðlýdýr.. Düzenli ordu yenildiði için, Yunanlýlar ordu toparlanmadan saldýrmak istiyorlardý. Bu yüzden çabuk hareket edilmeliydi. 0. Hz. Muhammed in bütün eziyetlere katlanmasý, sabýrlý bir kiþiliðe sahip olduðunun göstergesidir.. 96 dan sonra birçok siyasi partinin açýlmasý, halkýn çok partili hayata hazýr olduðunu gösterir. SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 8. Soruda verilen açýklamada, Mustafa Kemal Mopndros Ateþkes Antlaþmasý nda alýnan karara tepki göstermiþtir. 6. Bu örgütler uluslararasý örgütlerdir. Görevleri ulusal barýþý ve dayanýþmayý saðlamaktýr. Amerika nýn üstün güç olduðunu kanýtlamak gibi bir faaliyetleri yoktur. 9. Sanayi ve ticaret yapýlýrken tamamen yerli kaynaklarýn kullanýlmasý milli ekonomiyi geliþtirerek, dýþa baðýmlý olmaktan kurtarmak içindir. 7. Atatürk ün en büyük ideali vatanýn bütünlüðü ve milletin tam baðýmsýzlýðýdýr. Türkiye Cumhuriyeti ni kurmasý onun idealist yönüdür. 0. Devrimcilik; varolan kurum ve kurallarýn tamamen deðiþtirilerek yerine yenisinin getirilmesidir. Varolan kurumlar üzerinde iyileþtirme yapýlmaz Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

10 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ. Verilen resimlere göre Kardeþim müzik dinlerken, ben de top oynuyordum denilmektedir. Dünden bahsettiði için her iki cümlede Past Cont. Tense olmalýdýr. Yanýt D. Hýrsýz eve sessiz bir þekilde girmiþtir. Çünkü hiç duyulmamýþ. Yanýt C. Verilen cümlede iki numaralý sözcük çýkartýlýrsa anlam düzelir. Çünkü özne çoðuldur. Yanýt B. Tarihin doðru okunuþu ve yazýlýþý D seçeneðindedir. Yanýt D. Verilen ön ifadede Ben bu soruyu çözebilirim deniyor. O halde soru çözülebilecek kadar kolay. Yanýt A 6. Geçmiþte iki eylem süreklilik belirttiði için While kullanýlýyor. Yanýt B 7. If Clauses Type One göre if ten sonra Simple Present Tense ikinci cümle Simple Future Tense olabilir. Yanýt C 9. A kiþisinin olumsuz ifadesi B kiþisinin de ayný fikirde olabilmesi için so seçeneði yanlýþ kullanýlmýþtýr. Yanýt D 0. Diðer üç seçenek Present Perfect Tense zaman zarflarýdýr. Yanýt A. Verilen ifadede kitap okumayý diskoya gitmeye tercih ediyor. Yanýt C. Verilen ifadede Esma Paris e gitmiþ ve geri gelmiþtir. Demek ki Esma Paris te bulunmuþtur. Yanýt D. Burada bir olay vardýr. Doðru sýralama da B seçeneðindedir. Yanýt B. Verilen cümle Present Perfect Tense olduðuna göre fiil lll. halde olmalýdýr. Yanýt A. Verilen resimlere göre küçük kasabada yaþamak istemiyor. Büyük þehirde yaþamayý tercih ediyor. Yanýt D 6. Verilen resme göre polisler hýrsýzý yakalamýþlardýr. Yanýt A 8. A kiþisinin bu akþam bitirmesi gereken bir ödevi vardýr. B kiþisinin en iyi teklifi diðer seçeneklere göre daha sonra beraber yapmasýdýr. Yanýt B 7. Dün çok kötü bir gün geçirdiðini söyleyen biri yeni bir araba alýyor. Paragrafta anlam bütünlüðünü bozmaktadýr. Yanýt C 0 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 93 Eylül-Ekim 2006 Suni Denge Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK Ýþsiz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN

ORTAÖĞRETİM TARİH 11. YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN ORTAÖĞRETİM TARİH 11 YAZARLAR Yasemin OKUR Mehmet AKSOY Hakan KIZILTAN Akın SEVER Mehmet ÖZTÜRK Mülver KARAMAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜBASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4894 DERS KİTAPLARI

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK 2005-5 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1-6 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 1. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Siyasi tarihte vatandaþlýk;

Siyasi tarihte vatandaþlýk; citation Citizenship: an Islamic Perspective, Journal of Islamic Law and Culture. Vol.11, No.2, May 2009. Modern/Çaðdaþ baðlamda vatandaþlýk, milli devletin fonksiyonlarýyla ve etkisiyle paralel olarak

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı