FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ"

Transkript

1 FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý katarken belki sözcüðü A seçeneðine olasýlýk anlamý katmýþtýr. 6. Konuþmak ihtiyaç olabilir; ---- cümlesinin susmak sanattýr ifadesiyle tamamlanmasý uygundur.. Maþa sözcüðünün temel anlamý somuttur; ancak C seçeneðindeki cümlede insanlarýn yapmak istemedikleri iþleri yapmak amacýyla kullandýklarý kiþi anlamýnda kullanýlmýþ ve soyutlaþmýþtýr. 7. A, B ve D seçeneklerindeki cümleler, söyleyenin kiþisel duygu ve düþüncesini içerirken C seçeneðindeki cümle, söyleyenin kiþisel duygu ve düþüncesini içermez. 8. Þiir, insaný insana sevdiren en önemli ögedir. cümlesi, Mine nin kurduðu cümleye anlamca en yakýndýr.. Öncüldeki yüksek sesle konuþmak sözü, düþüncelerini cesaretle duyurmaya çalýþmak anlamýndadýr. 9. Hani sözcüðü bütün seçeneklerde kullanýlmýþ; ancak her cümleye farklý anlam katmýþtýr. B seçeneðindeki cümleye ise sitem anlamý katmaktadýr.. A, C ve D seçeneklerindeki sorularýn yanýtlarý kiþisel görüþ içereceðinden özneldir. B seçeneðindeki sorunun yanýtý ise kanýtlanabileceðinden nesneldir. 0. Toprak, çocuklarýný kucaklayan analara benzetildiðinden hem benzetme hem de kiþileþtirme yapýlmýþtýr. Ayný zamanda bu ifade abartýlýdýr. Ancak parçada konuþturmaya yer verilmemiþtir.. Piyanoyu ne güzel çalýyor, deðil mi? sorusunu soran kiþi, karþý taraftan onay beklemektedir.. Parçadan sözü edilen sanatçýnýn þairliðiyle dikkat çektiðine, öykü türünde de yazdýðýna ve etkileyici bir þair olduðuna varýlabilirken Batý kültürünü dayattýðýna varýlamaz. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

2 . Parçanýn ana düþüncesi, sanatçýnýn doðayý yorumlayan insan olduðudur. 8. Pýnar Kür ün yazýn hayatýyla ilgili bilgi verildiðinden parçanýn anlatým biçimi açýklamadýr.. Paragrafýn yazarýyla ilgili çocukluk günlerini anýmsadýðý, bir arzusunu dile getirdiði ve çocukluðuyla þimdiki dönemi karþýlaþtýrdýðý söylenebilir. Ancak yaþamýndan memnun olmadýðý söylenemez. 9.. cümledeki cümle, gerekçesiyle açýklanmýþtýr. Bu cümleye gerekçe anlamýný, o yüzden sözü vermektedir.. Öncül paragrafa göre öðrencinin baþarýsýzlýðý üzerinde en fazla etkili olan unsur, okul ve aile sorunlarýdýr. 0. Öncül cümlede arýlarýn ve yunuslarýn çýkardýðý sesler örnek olarak gösterilmiþtir.. Dizelerdeki eylemlerin ortak özelliði, basit zamanlý olmalarýdýr.. Parçada yazar Ýstanbul un özellikle tarihsel kimliðinin bozulmasýndan yakýnmaktadýr. 6. Parçadan çýkarýlabilecek en kapsamlý yargý, ulusallýðýný koruyan ve taklitten uzak sanatýn evrensel olabileceðidir.. Olsa, dilek kipiyle çekimlenmiþ eyleme; sarýlýr, hem haber kipiyle çekimlenmiþ eyleme hem de kip kaymasýna örnektir. Ancak dörtlükte ek eylem kullanýlmamýþtýr. 7. Paragrafa göre, sözü edilen yazýn türleriyle ilgili insanlýðýn duygularýndan baðýmsýz olduklarý söylenemez.. A seçeneðinde süpriz sözcüðü, B seçeneðinde de baðlacý, D seçeneðindeki devir etti eylemi yanlýþ yazýlmýþtýr. C seçeneðinde ise yazým yanlýþý yoktur. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

3 MATEMATÝK TESTÝ. Veri grubunun açýklýðý 7 0 = cm dir. Grup geniþliði = dir.. A Veri grubunda 60 öðrenci vardýr. Boyu cm arasýnda 0 öðrenci vardýr. Fakat boyu cm arasýnda kaç öðrencinin olduðu belirtilmemiþtir. B 60 H M C AÿBH nde, 60 lik açýnýn karþýsýndaki kenar BH nun M katý olacaðýndan, AH = M M = 9 br dir.. y = x doðrusunun eðimi m = x + y = 0 AÿHC nde, 90 lik açýnýn karþýsýndaki kenar AH nun katý olacaðýndan AC = 9 = 8 br olur. y = x + doðrusunun eðimi m = m m = ( ) = 6 dýr. 6. Bilimsel gösterimde katsayý x < 0 arasýnda olacaðýndan, 0,000 0 =, 0 0 =, 0 dir.. x 6 x 6 + x x 7 Buna göre x in alacaðý doðal sayý deðerlerinin kümesi {0,,,,,, 6, 7} dir. 7. Ýki bilyenin de kýrmýzý olma olasýlýðý 0 =. A = A sayýsý rasyonel sayýdýr. M + M (M + M) = = M + M (M + M) = Ýki bilyenin de sarý olma olasýlýðý 0 = 0 Ýki bilyenin de mavi olma olasýlýðý 0 = = 7 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

4 8. 9. Koninin hacmi = π r h = 0 Yarýsý = cm tür. Kübün hacmi = = 6 cm Boþluðun hacmi = 6 = 9 cm x =90 cm. B 8 C 0 BC AD A(AÿBC) = 6 = 8 AD AD = AÿCD nde; 60 lik açýnýn karþýsýndaki kenar uzunluðu CD, AD uzunluðunun M katý olacaðýndan, AD M = M tür. 60 A D cos x = sin x = cos x sin x cos x = = =. x + y = 6 x y = 6 x + y = 6 0. Alt sýrada en az 7 adet üst sýrada ise 9 adet küp vardýr. + x y = 6 x = 0 6 x = En az = 6 küp vardýr. + y = 6 y = 6 y = Ç = {(,)} = 6 6. x = x = 8 x = Diðer denklemde yerine yazýlýr. a = a + a = a + 8 = 8a. Taban çevresi = cm dir. Yan ayrýtlarýnýn uzunluklarý toplamý 7 = cm dir. a + b + c + d = = Ayrýtlarýnýn toplamý + = cm ve a = bulunur. aradaki fark = 9 cm dir. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

5 . (x + y) = x + xy + y 7 = x + y + 0 x + y = 9 0 x + y = 9 8. Açýklýðý 7 = Aritmetik ortalama = = 6 + = 9 dur. 6. Bir þeklin 80 döndürülmesi orijine göre simetriðinin alýnmasý demektir. E(6,) nýn orijine göre simetriði E ( 6, ) olur. y eksenine uzaklýðý 6 br dir. 9. A seçeneðinde y x + eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. B seçeneðinde y eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. C seçeneði doðrudur. D seçeneðinde y < x eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. 7. $ & $ & Üçgenin ikinci noktasý d doðrusundan diðer nokta d doðrusundan alýndýðýnda $ & + =!!!!!! +! A noktasý dýþýndaki diðer iki nokta d doðrusundan alýndýðýnda!! = + = olur. 0. Ortak çarpan : r = Ýlk terim: a = Geometrik dizinin genel terimi a n = a r n = n 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

6 FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ. Bir cismin özkütlesi, içinde bulunduðu sývýnýn özkütlesinden büyük ise cisim batar, küçük ise cisim yüzer, cismin özkütlesi ile sývýnýn özkütlesi eþit ise cisim askýda kalýr. Buna göre, K cismi batar, L ve M cisimleri askýda kalýr.. 7 C, K ve M maddelerinin donma ve kaynama sýcaklýklarý arasýnda bir deðer olduðundan K, M ve N maddeleri sývý, L maddesinin kaynama sýcaklýðýndan daha büyük bir deðer olduðundan L maddesi gazdýr.. X sývýsý h h h h h 6. C deki buz 8 C ye gelirken hal deðiþtirip sývý hale geçecektir. Saf maddeler hal deðiþtirirken sýcaklýklarý sabit kalacaðýndan 0 C de buz su haline geçene kadar sýcaklýðý sabit kalýr. Hal deðiþimi tamamlandýktan sonra sýcaklýk 8 C ye kadar artar. K P = d X. h. g h yüksekliðindeki X sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P, h yüksekliðindeki Y sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P olduðuna göre, X sývýsýnýn özkütlesi Y sývýsýnýn özkütlesinin iki katýdýr. Her iki sývýda M kabýna konulduðunda X sývýsý altta Y sývýsý üstte kalacaktýr. Buna göre, X sývýsýnýn özkütlesi d, Y sývýsýnýn özkütlesi d olur. X sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P, Y sývýsýnýn X sývýsýna yaptýðý basýnç P kadar olacaðýndan kabýn tabanýndaki toplam basýnç, P + P = P olacaktýr. L P = d Y. h. g 7. Mýknatýsýn hýzýnýn bobinden geçen akýmla iliþkisini görmek için sadece mýknatýsýn hýzýný deðiþtiririz. Sarým sayýsý deðiþtirilmez. 8. Geceleri havanýn serinleyip, havadaki su buharýnýn yoðunlaþarak toprak ve aðaçlar üzerinde su damlacýklarý halinde toplanmasýyla çið oluþur. Havadaki nemin yoðunlaþarak su damlacýklarý olarak yeryüzüne düþmesine yaðmur denir. Isýnan hava yükseldikçe soðuyarak su damlacýklarýný oluþturur ve bu damlacýklarýn birleþmesiyle bulut oluþur.. Deniz seviyesinden yükseklere çýkýldýkça açýk hava basýncý azalýr. Lastik balon yükseklere çýkýldýkça basýnç azalýp balonun hacmi artar. Buna göre, en fazla hacim B, en az hacim A noktasýndadýr. Soruda karýn tanýmý yapýlmamýþtýr.. Ses en hýzlý katýlarda, sonra sývýlarda en yavaþta gazlarda yayýlýr. Maddesel ortamýn olmadýðý yerlerde ses yayýlmaz. Buna göre, sesi ilk olarak Can, sonra balýk, en son Hilal duyacaktýr. 9. Ayný periyotta yer alan elementler ayný yatay sýradadýr. Buna göre, X ve Y ayný yatayda yer almalýdýr. Bir elementin son yörüngesindeki elektron sayýsý grup numarasýný verir. Grup numarasý soldan saða doðru büyür. Y atomunun son yörüngesindeki elektron sayýsý X ten bir fazla olduðuna göre Y, X in hemen saðýnda yer almalýdýr. Atom çapý soldan saða gidildikçe küçüldüðünden X en solda yer almalýdýr Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

7 0. Elementlerin ortaklaþa kullanýmý ile oluþan bað türü kovalenttir. Kovalent bað, farklý cins ametal atomlarý arasýnda oluþuyorsa polar kovalent bað adýný alýr. Hidrojen ve oksijen de ametal olduðundan H O bu bað türünün örneklerinden biridir.. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren atomlar tür ve sayýlarý deðiþmeden tepkimeden çýkarlar. Bu nedenle tepkimedeki toplam kütle de deðiþmez. Kimyasal tepkimelerde toplam hacim korunmak zorunda deðildir.. Asitlerin ph deðerleri 0-7 arasýnda iken, tuzlarýn 7, bazlarýn ise 7- arasýndadýr. X asit ise ph ý 7 den küçüktür ve T nin de ph ý X ten küçük olduðundan asittir. Z tuz ise ph 7 dir. Y nin ph ý Z den yani 7 den büyük olduðuna göre baz olduðu kesindir. Y baz ise ph ý 7 den büyüktür ve X in ph ý Y den küçük olduðundan ph ý 7 ya da daha küçük olma ihtimali vardýr.. Ca + ve Mg + iyonlarýný bol miktarda bulunduran sular sert su olarak adlandýrýlýr. Bu iyonlarý az bulunduran sular ise yumuþak su olarak adlandýrýlýr. Ýçme suyu olarak kullanýlabilir. Sert sular temizlik maddelerinin yýkama etkinliðini azaltýrken, yumuþak sular bu etkinliði artýrýr.. I, II ve IV ile verilen olaylar onarýmý saðlar. III ile verilen planaryanýn rejenerasyonu ise bir üreme þeklidir. 6. Adenin ve timin bazlarý li hidrojen baðý içerirken, guanin ve sitozin bazlarý lü hidrojen baðlarý ile baðlanýrlar. Buna göre, þekildeki DNA molekülü toplam 8 hidrojen baðý içerir. Þekilde görüldüðü gibi her bir baz, yanlarýnda þeker ve fosfat grubu bulundurduðundan toplam baz sayýsý, toplam þeker ve fosfat sayýsýna eþittir. Toplam baz sayýsý 6 iken hidrojen baðý sayýsý 8 olduðundan eþitlik yoktur. 7. Türün bireyleri arasýnda varyasyon olduðu ve yaþam savaþýnda baþarýlý olanlarýn yaþadýðý Darwin in evrim anlayýþýdýr. Kullanýlan organlarýn geliþip oðul döllere aktarýlmasý ise Lamarck ýn evrim anlayýþý olup Darwin in evrim anlayýþý ile baðdaþmaz. 8. Deney düzeneðinde renkli sývýnýn yönünde ilerlemesi deney kabýnda gaz çýkýþý olduðunun göstergesidir. Maya hücreleri, ortamda þeker bulunduðundan etilalkol fermantasyonu yaparak CO üretmiþlerdir. 9. Enerji akýþý üreticilerden tüketicilere doðru olduðundan çiçek tavþan tilki þeklindedir. Þekilde görüldüðü gibi her basamakta aktarýlan enerji azalmýþtýr. Piramidin tepesine doðru birey sayýsý azalýr. Eðer tavþan sayýsý azalýrsa, çiçeklerle beslendiðinden çiçek sayýsý artacak, tilki ise besin bulamayacaðýndan tilki sayýsý azalacaktýr.. Tablodaki çaprazlama yapýldýðýnda, UU, Uu, Uu, uu dölleri oluþur. Uzun boy geni baskýn olduðundan.,. ve. döller uzun gövdeli iken (%7), yalnýzca. döl kýsa gövde gösterir (%).. ve. döller heterozigot uzun iken. döl homozigot uzun gövdelidir. 0. Besinlerde bulunan karbon canlýlara solunum ile geçmez çünkü CO olarak atmosfere verilir. Canlýlar öldüklerinde ise yapýlarýndaki karbonun tamamý deðil bir kýsmý ayrýþtýrýcýlar tarafýndan havaya verilir. Fosil yakýtlar yakýldýðýnda ise havadaki CO miktarý artar. Bu açýklamalarý yanlýþ veren kýsýmlar çýkarýlmalýdýr Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

8 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ. Erzurum Kongresi doðu illerinin iþgaline karþý önlemler almak amacýyla toplandýðý için bölgesel bir kongredir. 7. Soruda verilen inkýlaplar ulusal iradeyi etkin hale getirmek için yapýlmýþtýr.. 9.Ordu Müfettiþliði görevi Mustafa Kemal e Karadeniz Bölgesi ne giderek güvenliði saðlamasý için, Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra iþgaller döneminde verilen bir görevdir. 8. Açýklamada verilen inkýlaplar toplumsal alanda eþitliði saðlamak için yapýlmýþtýr siyasi deðildir.. Bir ülkenin kendi içinde karýþýklýk olmazsa ve ülke baðýmsýz olursa, dýþ ülkelere karþý güçlü olur. 9. Halifeliðin kaldýrýlmasý, padiþah ve halife taraftarlarýnýn çýkarlarýna ve düþüncelerine zarar vermiþtir.. Mustafa Kemal e Gazi unvaný ve Mareþal rütbesi verilmesi askeri bir geliþmedir.. Açýklamada iþgal durumlarý verilmiþtir. Direniþle ilgili bir durum verilmediði için ulusal egemenlikten bahsedilemez. 0. Milli kimliðimizi ve deðerlerimizi korursak milli birlik ve beraberlik saðlanýr. Böylece dýþ ülkelere karþý güçlü oluruz. 6. Demokrasinin gereklerinden biri çoðulculuktur. Ancak cumhuriyet rejimi karþýtlarýnýn örgütlenmesi yüzünden partilerin kapatýlmasý, halkýn çok partili hayata hazýr olmadýðýný gösterir.. Barýþçý olmak, baðýmsýz olmak, milli birlik ve beraberliði korumak Türk dýþ politikasýnýn temel özellikleridir Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

9 . Ýstanbul Hükümeti soruda verilen durumda baþarýsýz olduðu için Temsil Heyeti üstün konuma gelmiþtir. SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ 8. Ýlahi kitaplar din kurallarýnýn içerdiði için insanlar tarafýndan yazýlamaz.. Verilen açýklamalar dünyadaki diðer ülke baþkanlarýnýn Atatürk hakkýndaki düþünceleriyle ilgilidir. 9. Bir yerde herkesin ayný dine inandýðý halde ibadet þekillerinin farklý olmasý, yaþadýðý ortam ve kültüre, ekonomik seviyesine ve aldýklarý eðitime baðlýdýr.. Düzenli ordu yenildiði için, Yunanlýlar ordu toparlanmadan saldýrmak istiyorlardý. Bu yüzden çabuk hareket edilmeliydi. 0. Hz. Muhammed in bütün eziyetlere katlanmasý, sabýrlý bir kiþiliðe sahip olduðunun göstergesidir.. 96 dan sonra birçok siyasi partinin açýlmasý, halkýn çok partili hayata hazýr olduðunu gösterir. SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 8. Soruda verilen açýklamada, Mustafa Kemal Mopndros Ateþkes Antlaþmasý nda alýnan karara tepki göstermiþtir. 6. Bu örgütler uluslararasý örgütlerdir. Görevleri ulusal barýþý ve dayanýþmayý saðlamaktýr. Amerika nýn üstün güç olduðunu kanýtlamak gibi bir faaliyetleri yoktur. 9. Sanayi ve ticaret yapýlýrken tamamen yerli kaynaklarýn kullanýlmasý milli ekonomiyi geliþtirerek, dýþa baðýmlý olmaktan kurtarmak içindir. 7. Atatürk ün en büyük ideali vatanýn bütünlüðü ve milletin tam baðýmsýzlýðýdýr. Türkiye Cumhuriyeti ni kurmasý onun idealist yönüdür. 0. Devrimcilik; varolan kurum ve kurallarýn tamamen deðiþtirilerek yerine yenisinin getirilmesidir. Varolan kurumlar üzerinde iyileþtirme yapýlmaz Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

10 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ. Verilen resimlere göre Kardeþim müzik dinlerken, ben de top oynuyordum denilmektedir. Dünden bahsettiði için her iki cümlede Past Cont. Tense olmalýdýr. Yanýt D. Hýrsýz eve sessiz bir þekilde girmiþtir. Çünkü hiç duyulmamýþ. Yanýt C. Verilen cümlede iki numaralý sözcük çýkartýlýrsa anlam düzelir. Çünkü özne çoðuldur. Yanýt B. Tarihin doðru okunuþu ve yazýlýþý D seçeneðindedir. Yanýt D. Verilen ön ifadede Ben bu soruyu çözebilirim deniyor. O halde soru çözülebilecek kadar kolay. Yanýt A 6. Geçmiþte iki eylem süreklilik belirttiði için While kullanýlýyor. Yanýt B 7. If Clauses Type One göre if ten sonra Simple Present Tense ikinci cümle Simple Future Tense olabilir. Yanýt C 9. A kiþisinin olumsuz ifadesi B kiþisinin de ayný fikirde olabilmesi için so seçeneði yanlýþ kullanýlmýþtýr. Yanýt D 0. Diðer üç seçenek Present Perfect Tense zaman zarflarýdýr. Yanýt A. Verilen ifadede kitap okumayý diskoya gitmeye tercih ediyor. Yanýt C. Verilen ifadede Esma Paris e gitmiþ ve geri gelmiþtir. Demek ki Esma Paris te bulunmuþtur. Yanýt D. Burada bir olay vardýr. Doðru sýralama da B seçeneðindedir. Yanýt B. Verilen cümle Present Perfect Tense olduðuna göre fiil lll. halde olmalýdýr. Yanýt A. Verilen resimlere göre küçük kasabada yaþamak istemiyor. Büyük þehirde yaþamayý tercih ediyor. Yanýt D 6. Verilen resme göre polisler hýrsýzý yakalamýþlardýr. Yanýt A 8. A kiþisinin bu akþam bitirmesi gereken bir ödevi vardýr. B kiþisinin en iyi teklifi diðer seçeneklere göre daha sonra beraber yapmasýdýr. Yanýt B 7. Dün çok kötü bir gün geçirdiðini söyleyen biri yeni bir araba alýyor. Paragrafta anlam bütünlüðünü bozmaktadýr. Yanýt C 0 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 13. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Koyu sözcüðü; 1. cümlede davranýþ, düþünce bakýmýndan aþýrý, 2. cümlede rengi açýk olmayan, 3. cümlede derin, hararetli,

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Batuan ýn yapacaðý konuþmada sesini ve bedenini etkili kullanmasý gerekmektedir. Bu sýrada görsel, iþitsel malzemeler kullanýlmasýna gerek yoktur. 7. Öncüldeki dilimizden düþmezdi

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B, C ve D seçeneklerinde atmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uyarken A seçeneðinde solmak sözcüðünün anlamýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mustafa Öðretmen in isteðiyle Onat, Selin ve Buðra nýn verdiði örnekler birer deyimdir. Ancak Ýlayda nýn söylediði Geç olsun da güç olmasýn. deyim deðil atasözüdür. Bu nedenle

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B seçeneðinde yanmýþ olan, C seçeneðinde yanmýþ yerde kalan iz, D seçeneðinde yanmakta olan anlamlarýnda kullanýlan yanýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Çatmak sözcüðü, D seçeneðinde öfkelenmek, sinirlenmek anlamýnda kullanýldýðý için verilen açýklamaya uymamaktadýr. 6. Saatlerde

Detaylı

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez?

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez? LS - KÝMA TESTÝ DÝKKAT :. Bu testte toplam 30 soru vardýr.. Cevaplamaya istediðiniz sorudan baþlayabilirsiniz. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Kimya Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 4. Sayfalar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 18. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Dayanmak sözcüðü; 1. cümlede cümlede kullanýþý uzun sürmek, 2. cümlede varmak, ulaþmak, 3. cümlede, bütün gücünü kullanarak

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Altý çizili sözcüðün Beren in cümlesine kattýðý anlam C seçeneðinde özenle sözcüðü ile karþýlanmýþtýr. A, B ve D seçeneklerinde

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? TEOG -1 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ DENEME SINAVI 1-) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? A) Büyüme, gelişme için gereklidir. B) Kromozom sayısı yarıya iner C) Vücut hücrelerinde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Öncül cümlede çok anlamýnda kullanýlan fena sözcüðü, ayný anlamý D seçeneðinde de vermektedir. 6. A seçeneðindeki atasözünün

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 12. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Acýmak sözcüðü, öncül cümlede ve C seçeneðinde baþkasýnýn ya da kendinin uðradýðý ya da uðrayacaðý kötü bir duruma üzülmek

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Her gün sözü ile erken sözcüðü eylemi zaman bakýmýndan belirtmektedir. 6. B seçeneðinde kiþinin cezalandýrýlmasýnýn nedeni,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 6. ÜNİTE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FNKSİYNLAR İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler... 4 a + b + c = 0 Denkleminin Genel Çözümü... 5 7 Karmaşık Sayılar... 8 4 Konu Testleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı