FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ"

Transkript

1 FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý katarken belki sözcüðü A seçeneðine olasýlýk anlamý katmýþtýr. 6. Konuþmak ihtiyaç olabilir; ---- cümlesinin susmak sanattýr ifadesiyle tamamlanmasý uygundur.. Maþa sözcüðünün temel anlamý somuttur; ancak C seçeneðindeki cümlede insanlarýn yapmak istemedikleri iþleri yapmak amacýyla kullandýklarý kiþi anlamýnda kullanýlmýþ ve soyutlaþmýþtýr. 7. A, B ve D seçeneklerindeki cümleler, söyleyenin kiþisel duygu ve düþüncesini içerirken C seçeneðindeki cümle, söyleyenin kiþisel duygu ve düþüncesini içermez. 8. Þiir, insaný insana sevdiren en önemli ögedir. cümlesi, Mine nin kurduðu cümleye anlamca en yakýndýr.. Öncüldeki yüksek sesle konuþmak sözü, düþüncelerini cesaretle duyurmaya çalýþmak anlamýndadýr. 9. Hani sözcüðü bütün seçeneklerde kullanýlmýþ; ancak her cümleye farklý anlam katmýþtýr. B seçeneðindeki cümleye ise sitem anlamý katmaktadýr.. A, C ve D seçeneklerindeki sorularýn yanýtlarý kiþisel görüþ içereceðinden özneldir. B seçeneðindeki sorunun yanýtý ise kanýtlanabileceðinden nesneldir. 0. Toprak, çocuklarýný kucaklayan analara benzetildiðinden hem benzetme hem de kiþileþtirme yapýlmýþtýr. Ayný zamanda bu ifade abartýlýdýr. Ancak parçada konuþturmaya yer verilmemiþtir.. Piyanoyu ne güzel çalýyor, deðil mi? sorusunu soran kiþi, karþý taraftan onay beklemektedir.. Parçadan sözü edilen sanatçýnýn þairliðiyle dikkat çektiðine, öykü türünde de yazdýðýna ve etkileyici bir þair olduðuna varýlabilirken Batý kültürünü dayattýðýna varýlamaz. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

2 . Parçanýn ana düþüncesi, sanatçýnýn doðayý yorumlayan insan olduðudur. 8. Pýnar Kür ün yazýn hayatýyla ilgili bilgi verildiðinden parçanýn anlatým biçimi açýklamadýr.. Paragrafýn yazarýyla ilgili çocukluk günlerini anýmsadýðý, bir arzusunu dile getirdiði ve çocukluðuyla þimdiki dönemi karþýlaþtýrdýðý söylenebilir. Ancak yaþamýndan memnun olmadýðý söylenemez. 9.. cümledeki cümle, gerekçesiyle açýklanmýþtýr. Bu cümleye gerekçe anlamýný, o yüzden sözü vermektedir.. Öncül paragrafa göre öðrencinin baþarýsýzlýðý üzerinde en fazla etkili olan unsur, okul ve aile sorunlarýdýr. 0. Öncül cümlede arýlarýn ve yunuslarýn çýkardýðý sesler örnek olarak gösterilmiþtir.. Dizelerdeki eylemlerin ortak özelliði, basit zamanlý olmalarýdýr.. Parçada yazar Ýstanbul un özellikle tarihsel kimliðinin bozulmasýndan yakýnmaktadýr. 6. Parçadan çýkarýlabilecek en kapsamlý yargý, ulusallýðýný koruyan ve taklitten uzak sanatýn evrensel olabileceðidir.. Olsa, dilek kipiyle çekimlenmiþ eyleme; sarýlýr, hem haber kipiyle çekimlenmiþ eyleme hem de kip kaymasýna örnektir. Ancak dörtlükte ek eylem kullanýlmamýþtýr. 7. Paragrafa göre, sözü edilen yazýn türleriyle ilgili insanlýðýn duygularýndan baðýmsýz olduklarý söylenemez.. A seçeneðinde süpriz sözcüðü, B seçeneðinde de baðlacý, D seçeneðindeki devir etti eylemi yanlýþ yazýlmýþtýr. C seçeneðinde ise yazým yanlýþý yoktur. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

3 MATEMATÝK TESTÝ. Veri grubunun açýklýðý 7 0 = cm dir. Grup geniþliði = dir.. A Veri grubunda 60 öðrenci vardýr. Boyu cm arasýnda 0 öðrenci vardýr. Fakat boyu cm arasýnda kaç öðrencinin olduðu belirtilmemiþtir. B 60 H M C AÿBH nde, 60 lik açýnýn karþýsýndaki kenar BH nun M katý olacaðýndan, AH = M M = 9 br dir.. y = x doðrusunun eðimi m = x + y = 0 AÿHC nde, 90 lik açýnýn karþýsýndaki kenar AH nun katý olacaðýndan AC = 9 = 8 br olur. y = x + doðrusunun eðimi m = m m = ( ) = 6 dýr. 6. Bilimsel gösterimde katsayý x < 0 arasýnda olacaðýndan, 0,000 0 =, 0 0 =, 0 dir.. x 6 x 6 + x x 7 Buna göre x in alacaðý doðal sayý deðerlerinin kümesi {0,,,,,, 6, 7} dir. 7. Ýki bilyenin de kýrmýzý olma olasýlýðý 0 =. A = A sayýsý rasyonel sayýdýr. M + M (M + M) = = M + M (M + M) = Ýki bilyenin de sarý olma olasýlýðý 0 = 0 Ýki bilyenin de mavi olma olasýlýðý 0 = = 7 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

4 8. 9. Koninin hacmi = π r h = 0 Yarýsý = cm tür. Kübün hacmi = = 6 cm Boþluðun hacmi = 6 = 9 cm x =90 cm. B 8 C 0 BC AD A(AÿBC) = 6 = 8 AD AD = AÿCD nde; 60 lik açýnýn karþýsýndaki kenar uzunluðu CD, AD uzunluðunun M katý olacaðýndan, AD M = M tür. 60 A D cos x = sin x = cos x sin x cos x = = =. x + y = 6 x y = 6 x + y = 6 0. Alt sýrada en az 7 adet üst sýrada ise 9 adet küp vardýr. + x y = 6 x = 0 6 x = En az = 6 küp vardýr. + y = 6 y = 6 y = Ç = {(,)} = 6 6. x = x = 8 x = Diðer denklemde yerine yazýlýr. a = a + a = a + 8 = 8a. Taban çevresi = cm dir. Yan ayrýtlarýnýn uzunluklarý toplamý 7 = cm dir. a + b + c + d = = Ayrýtlarýnýn toplamý + = cm ve a = bulunur. aradaki fark = 9 cm dir. 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

5 . (x + y) = x + xy + y 7 = x + y + 0 x + y = 9 0 x + y = 9 8. Açýklýðý 7 = Aritmetik ortalama = = 6 + = 9 dur. 6. Bir þeklin 80 döndürülmesi orijine göre simetriðinin alýnmasý demektir. E(6,) nýn orijine göre simetriði E ( 6, ) olur. y eksenine uzaklýðý 6 br dir. 9. A seçeneðinde y x + eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. B seçeneðinde y eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. C seçeneði doðrudur. D seçeneðinde y < x eþitsizliðinin çözüm kümesi gösterilmektedir. 7. $ & $ & Üçgenin ikinci noktasý d doðrusundan diðer nokta d doðrusundan alýndýðýnda $ & + =!!!!!! +! A noktasý dýþýndaki diðer iki nokta d doðrusundan alýndýðýnda!! = + = olur. 0. Ortak çarpan : r = Ýlk terim: a = Geometrik dizinin genel terimi a n = a r n = n 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

6 FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ. Bir cismin özkütlesi, içinde bulunduðu sývýnýn özkütlesinden büyük ise cisim batar, küçük ise cisim yüzer, cismin özkütlesi ile sývýnýn özkütlesi eþit ise cisim askýda kalýr. Buna göre, K cismi batar, L ve M cisimleri askýda kalýr.. 7 C, K ve M maddelerinin donma ve kaynama sýcaklýklarý arasýnda bir deðer olduðundan K, M ve N maddeleri sývý, L maddesinin kaynama sýcaklýðýndan daha büyük bir deðer olduðundan L maddesi gazdýr.. X sývýsý h h h h h 6. C deki buz 8 C ye gelirken hal deðiþtirip sývý hale geçecektir. Saf maddeler hal deðiþtirirken sýcaklýklarý sabit kalacaðýndan 0 C de buz su haline geçene kadar sýcaklýðý sabit kalýr. Hal deðiþimi tamamlandýktan sonra sýcaklýk 8 C ye kadar artar. K P = d X. h. g h yüksekliðindeki X sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P, h yüksekliðindeki Y sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P olduðuna göre, X sývýsýnýn özkütlesi Y sývýsýnýn özkütlesinin iki katýdýr. Her iki sývýda M kabýna konulduðunda X sývýsý altta Y sývýsý üstte kalacaktýr. Buna göre, X sývýsýnýn özkütlesi d, Y sývýsýnýn özkütlesi d olur. X sývýsýnýn kabýn tabanýna yaptýðý basýnç P, Y sývýsýnýn X sývýsýna yaptýðý basýnç P kadar olacaðýndan kabýn tabanýndaki toplam basýnç, P + P = P olacaktýr. L P = d Y. h. g 7. Mýknatýsýn hýzýnýn bobinden geçen akýmla iliþkisini görmek için sadece mýknatýsýn hýzýný deðiþtiririz. Sarým sayýsý deðiþtirilmez. 8. Geceleri havanýn serinleyip, havadaki su buharýnýn yoðunlaþarak toprak ve aðaçlar üzerinde su damlacýklarý halinde toplanmasýyla çið oluþur. Havadaki nemin yoðunlaþarak su damlacýklarý olarak yeryüzüne düþmesine yaðmur denir. Isýnan hava yükseldikçe soðuyarak su damlacýklarýný oluþturur ve bu damlacýklarýn birleþmesiyle bulut oluþur.. Deniz seviyesinden yükseklere çýkýldýkça açýk hava basýncý azalýr. Lastik balon yükseklere çýkýldýkça basýnç azalýp balonun hacmi artar. Buna göre, en fazla hacim B, en az hacim A noktasýndadýr. Soruda karýn tanýmý yapýlmamýþtýr.. Ses en hýzlý katýlarda, sonra sývýlarda en yavaþta gazlarda yayýlýr. Maddesel ortamýn olmadýðý yerlerde ses yayýlmaz. Buna göre, sesi ilk olarak Can, sonra balýk, en son Hilal duyacaktýr. 9. Ayný periyotta yer alan elementler ayný yatay sýradadýr. Buna göre, X ve Y ayný yatayda yer almalýdýr. Bir elementin son yörüngesindeki elektron sayýsý grup numarasýný verir. Grup numarasý soldan saða doðru büyür. Y atomunun son yörüngesindeki elektron sayýsý X ten bir fazla olduðuna göre Y, X in hemen saðýnda yer almalýdýr. Atom çapý soldan saða gidildikçe küçüldüðünden X en solda yer almalýdýr Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

7 0. Elementlerin ortaklaþa kullanýmý ile oluþan bað türü kovalenttir. Kovalent bað, farklý cins ametal atomlarý arasýnda oluþuyorsa polar kovalent bað adýný alýr. Hidrojen ve oksijen de ametal olduðundan H O bu bað türünün örneklerinden biridir.. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren atomlar tür ve sayýlarý deðiþmeden tepkimeden çýkarlar. Bu nedenle tepkimedeki toplam kütle de deðiþmez. Kimyasal tepkimelerde toplam hacim korunmak zorunda deðildir.. Asitlerin ph deðerleri 0-7 arasýnda iken, tuzlarýn 7, bazlarýn ise 7- arasýndadýr. X asit ise ph ý 7 den küçüktür ve T nin de ph ý X ten küçük olduðundan asittir. Z tuz ise ph 7 dir. Y nin ph ý Z den yani 7 den büyük olduðuna göre baz olduðu kesindir. Y baz ise ph ý 7 den büyüktür ve X in ph ý Y den küçük olduðundan ph ý 7 ya da daha küçük olma ihtimali vardýr.. Ca + ve Mg + iyonlarýný bol miktarda bulunduran sular sert su olarak adlandýrýlýr. Bu iyonlarý az bulunduran sular ise yumuþak su olarak adlandýrýlýr. Ýçme suyu olarak kullanýlabilir. Sert sular temizlik maddelerinin yýkama etkinliðini azaltýrken, yumuþak sular bu etkinliði artýrýr.. I, II ve IV ile verilen olaylar onarýmý saðlar. III ile verilen planaryanýn rejenerasyonu ise bir üreme þeklidir. 6. Adenin ve timin bazlarý li hidrojen baðý içerirken, guanin ve sitozin bazlarý lü hidrojen baðlarý ile baðlanýrlar. Buna göre, þekildeki DNA molekülü toplam 8 hidrojen baðý içerir. Þekilde görüldüðü gibi her bir baz, yanlarýnda þeker ve fosfat grubu bulundurduðundan toplam baz sayýsý, toplam þeker ve fosfat sayýsýna eþittir. Toplam baz sayýsý 6 iken hidrojen baðý sayýsý 8 olduðundan eþitlik yoktur. 7. Türün bireyleri arasýnda varyasyon olduðu ve yaþam savaþýnda baþarýlý olanlarýn yaþadýðý Darwin in evrim anlayýþýdýr. Kullanýlan organlarýn geliþip oðul döllere aktarýlmasý ise Lamarck ýn evrim anlayýþý olup Darwin in evrim anlayýþý ile baðdaþmaz. 8. Deney düzeneðinde renkli sývýnýn yönünde ilerlemesi deney kabýnda gaz çýkýþý olduðunun göstergesidir. Maya hücreleri, ortamda þeker bulunduðundan etilalkol fermantasyonu yaparak CO üretmiþlerdir. 9. Enerji akýþý üreticilerden tüketicilere doðru olduðundan çiçek tavþan tilki þeklindedir. Þekilde görüldüðü gibi her basamakta aktarýlan enerji azalmýþtýr. Piramidin tepesine doðru birey sayýsý azalýr. Eðer tavþan sayýsý azalýrsa, çiçeklerle beslendiðinden çiçek sayýsý artacak, tilki ise besin bulamayacaðýndan tilki sayýsý azalacaktýr.. Tablodaki çaprazlama yapýldýðýnda, UU, Uu, Uu, uu dölleri oluþur. Uzun boy geni baskýn olduðundan.,. ve. döller uzun gövdeli iken (%7), yalnýzca. döl kýsa gövde gösterir (%).. ve. döller heterozigot uzun iken. döl homozigot uzun gövdelidir. 0. Besinlerde bulunan karbon canlýlara solunum ile geçmez çünkü CO olarak atmosfere verilir. Canlýlar öldüklerinde ise yapýlarýndaki karbonun tamamý deðil bir kýsmý ayrýþtýrýcýlar tarafýndan havaya verilir. Fosil yakýtlar yakýldýðýnda ise havadaki CO miktarý artar. Bu açýklamalarý yanlýþ veren kýsýmlar çýkarýlmalýdýr Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

8 SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ. Erzurum Kongresi doðu illerinin iþgaline karþý önlemler almak amacýyla toplandýðý için bölgesel bir kongredir. 7. Soruda verilen inkýlaplar ulusal iradeyi etkin hale getirmek için yapýlmýþtýr.. 9.Ordu Müfettiþliði görevi Mustafa Kemal e Karadeniz Bölgesi ne giderek güvenliði saðlamasý için, Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra iþgaller döneminde verilen bir görevdir. 8. Açýklamada verilen inkýlaplar toplumsal alanda eþitliði saðlamak için yapýlmýþtýr siyasi deðildir.. Bir ülkenin kendi içinde karýþýklýk olmazsa ve ülke baðýmsýz olursa, dýþ ülkelere karþý güçlü olur. 9. Halifeliðin kaldýrýlmasý, padiþah ve halife taraftarlarýnýn çýkarlarýna ve düþüncelerine zarar vermiþtir.. Mustafa Kemal e Gazi unvaný ve Mareþal rütbesi verilmesi askeri bir geliþmedir.. Açýklamada iþgal durumlarý verilmiþtir. Direniþle ilgili bir durum verilmediði için ulusal egemenlikten bahsedilemez. 0. Milli kimliðimizi ve deðerlerimizi korursak milli birlik ve beraberlik saðlanýr. Böylece dýþ ülkelere karþý güçlü oluruz. 6. Demokrasinin gereklerinden biri çoðulculuktur. Ancak cumhuriyet rejimi karþýtlarýnýn örgütlenmesi yüzünden partilerin kapatýlmasý, halkýn çok partili hayata hazýr olmadýðýný gösterir.. Barýþçý olmak, baðýmsýz olmak, milli birlik ve beraberliði korumak Türk dýþ politikasýnýn temel özellikleridir Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

9 . Ýstanbul Hükümeti soruda verilen durumda baþarýsýz olduðu için Temsil Heyeti üstün konuma gelmiþtir. SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ SORULARININ ÇÖZÜMÜ 8. Ýlahi kitaplar din kurallarýnýn içerdiði için insanlar tarafýndan yazýlamaz.. Verilen açýklamalar dünyadaki diðer ülke baþkanlarýnýn Atatürk hakkýndaki düþünceleriyle ilgilidir. 9. Bir yerde herkesin ayný dine inandýðý halde ibadet þekillerinin farklý olmasý, yaþadýðý ortam ve kültüre, ekonomik seviyesine ve aldýklarý eðitime baðlýdýr.. Düzenli ordu yenildiði için, Yunanlýlar ordu toparlanmadan saldýrmak istiyorlardý. Bu yüzden çabuk hareket edilmeliydi. 0. Hz. Muhammed in bütün eziyetlere katlanmasý, sabýrlý bir kiþiliðe sahip olduðunun göstergesidir.. 96 dan sonra birçok siyasi partinin açýlmasý, halkýn çok partili hayata hazýr olduðunu gösterir. SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER SORULARININ ÇÖZÜMÜ 8. Soruda verilen açýklamada, Mustafa Kemal Mopndros Ateþkes Antlaþmasý nda alýnan karara tepki göstermiþtir. 6. Bu örgütler uluslararasý örgütlerdir. Görevleri ulusal barýþý ve dayanýþmayý saðlamaktýr. Amerika nýn üstün güç olduðunu kanýtlamak gibi bir faaliyetleri yoktur. 9. Sanayi ve ticaret yapýlýrken tamamen yerli kaynaklarýn kullanýlmasý milli ekonomiyi geliþtirerek, dýþa baðýmlý olmaktan kurtarmak içindir. 7. Atatürk ün en büyük ideali vatanýn bütünlüðü ve milletin tam baðýmsýzlýðýdýr. Türkiye Cumhuriyeti ni kurmasý onun idealist yönüdür. 0. Devrimcilik; varolan kurum ve kurallarýn tamamen deðiþtirilerek yerine yenisinin getirilmesidir. Varolan kurumlar üzerinde iyileþtirme yapýlmaz Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

10 ÝNGÝLÝZCE TESTÝ. Verilen resimlere göre Kardeþim müzik dinlerken, ben de top oynuyordum denilmektedir. Dünden bahsettiði için her iki cümlede Past Cont. Tense olmalýdýr. Yanýt D. Hýrsýz eve sessiz bir þekilde girmiþtir. Çünkü hiç duyulmamýþ. Yanýt C. Verilen cümlede iki numaralý sözcük çýkartýlýrsa anlam düzelir. Çünkü özne çoðuldur. Yanýt B. Tarihin doðru okunuþu ve yazýlýþý D seçeneðindedir. Yanýt D. Verilen ön ifadede Ben bu soruyu çözebilirim deniyor. O halde soru çözülebilecek kadar kolay. Yanýt A 6. Geçmiþte iki eylem süreklilik belirttiði için While kullanýlýyor. Yanýt B 7. If Clauses Type One göre if ten sonra Simple Present Tense ikinci cümle Simple Future Tense olabilir. Yanýt C 9. A kiþisinin olumsuz ifadesi B kiþisinin de ayný fikirde olabilmesi için so seçeneði yanlýþ kullanýlmýþtýr. Yanýt D 0. Diðer üç seçenek Present Perfect Tense zaman zarflarýdýr. Yanýt A. Verilen ifadede kitap okumayý diskoya gitmeye tercih ediyor. Yanýt C. Verilen ifadede Esma Paris e gitmiþ ve geri gelmiþtir. Demek ki Esma Paris te bulunmuþtur. Yanýt D. Burada bir olay vardýr. Doðru sýralama da B seçeneðindedir. Yanýt B. Verilen cümle Present Perfect Tense olduðuna göre fiil lll. halde olmalýdýr. Yanýt A. Verilen resimlere göre küçük kasabada yaþamak istemiyor. Büyük þehirde yaþamayý tercih ediyor. Yanýt D 6. Verilen resme göre polisler hýrsýzý yakalamýþlardýr. Yanýt A 8. A kiþisinin bu akþam bitirmesi gereken bir ödevi vardýr. B kiþisinin en iyi teklifi diðer seçeneklere göre daha sonra beraber yapmasýdýr. Yanýt B 7. Dün çok kötü bir gün geçirdiðini söyleyen biri yeni bir araba alýyor. Paragrafta anlam bütünlüðünü bozmaktadýr. Yanýt C 0 8. Sýnýf Deneme Sýnavý / 9. Sayý Çözümler

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Bir sözün benzetme amacý olmaksýzýn baþka bir söz yerine kullanýlmasýna ad aktarmasý denir. D seçeneðindeki kulak sözcüðü,

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 13. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Koyu sözcüðü; 1. cümlede davranýþ, düþünce bakýmýndan aþýrý, 2. cümlede rengi açýk olmayan, 3. cümlede derin, hararetli,

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Batuan ýn yapacaðý konuþmada sesini ve bedenini etkili kullanmasý gerekmektedir. Bu sýrada görsel, iþitsel malzemeler kullanýlmasýna gerek yoktur. 7. Öncüldeki dilimizden düþmezdi

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Sürüklemek sözcüðü, C seçeneðinde kötü bir duruma, sona doðru götürmek anlamýnda (mecaz anlamda) kullanýldýðý için soyuttur.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mustafa Öðretmen in isteðiyle Onat, Selin ve Buðra nýn verdiði örnekler birer deyimdir. Ancak Ýlayda nýn söylediði Geç olsun da güç olmasýn. deyim deðil atasözüdür. Bu nedenle

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B, C ve D seçeneklerinde atmak sözcüðünün anlamý ve kullanýmý birbirine uyarken A seçeneðinde solmak sözcüðünün anlamýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B seçeneðinde yanmýþ olan, C seçeneðinde yanmýþ yerde kalan iz, D seçeneðinde yanmakta olan anlamlarýnda kullanýlan yanýk

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com

CEVAP ANAHTARI www.anafen.com P A V CE I R A T H ANA www.anafen.com TÜRKÇE Tür ve Þekil Bilgisi 1.A 2.C 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.A 14.B -1 Ses Bilgisi 1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C 11.D 12.C 13.C 14.B

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Çatmak sözcüðü, D seçeneðinde öfkelenmek, sinirlenmek anlamýnda kullanýldýðý için verilen açýklamaya uymamaktadýr. 6. Saatlerde

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 18. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Dayanmak sözcüðü; 1. cümlede cümlede kullanýþý uzun sürmek, 2. cümlede varmak, ulaþmak, 3. cümlede, bütün gücünü kullanarak

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Altý çizili sözcüðün Beren in cümlesine kattýðý anlam C seçeneðinde özenle sözcüðü ile karþýlanmýþtýr. A, B ve D seçeneklerinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 12. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Acýmak sözcüðü, öncül cümlede ve C seçeneðinde baþkasýnýn ya da kendinin uðradýðý ya da uðrayacaðý kötü bir duruma üzülmek

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 7. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Doðru sözcüðü; ilk cümlede yanlýþsýz, eksik, ikinci cümlede gerçek, üçüncü cümlede iki nokta arasýndaki çizgi, dördüncü

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Her gün sözü ile erken sözcüðü eylemi zaman bakýmýndan belirtmektedir. 6. B seçeneðinde kiþinin cezalandýrýlmasýnýn nedeni,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 10. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Okumak sözcüðü, öncülde yazýya geçirilmiþ bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak anlamýndadýr. D seçeneðinde

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Küçük sözcüðü; A, C ve D seçeneklerinde kendisinden sonra gelen adýn ölçüsünü belirttiði için nicel anlamlýdýr. B seçeneðinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1]

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1] TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 1 [8] A kitapçýðý soru numarasý Heykeltýraþ taþa biçim verdiðine göre, heykeltýraþlýk etmek de biçim vermek anlamýna gelir. 2 [6] Olduðundan fazla görünme tutkusu kibirlilik, kendini

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 4. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi çýkarýlýrsa anlamda daralma olmaz? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ressam Atakan Çizdiðim her resim ister istemez kendi hayatýmdan izler taþýr. Ressam Atakan ýn cümlesine altý çizili sözün kattýðý anlam, aþaðýdakilerin hangisinde vardýr? A) Ýstemeyerek

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapýsý

Maddenin Tanecikli Yapýsý 161 Maddenin Tanecikli Yapýsý Madde Nedir? Çevremizde gördüðümüz ya da hissettiðimiz kütlesi olan boþlukta yer kaplayan yani hacmi olan her þeye madde denir. Maddeler katý, sývý ve gaz hâlde olabilir.

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ (Tür) ÇÖZÜMLERÝ 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[8] Numaralanmýþ sözleri incelediðimizde gýpta etmek, imrenmek, hayranlýk duymak, özenmek sözlerinin ayný anlama

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL BÖLÜM DÝAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen Bilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 15. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bulmak sözcüðü, birinci cümlede anýmsamak, ikinci cümlede keþfetmek, üçüncü cümlede saðlamak anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri LYS KÝMYA Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak 1. l ll 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak III.karýnca yuvalarýnýn toprak yýðýlý tarafýna bakmak Verilenlerin hangisinden faydalanan biri yönünü tespit ederken

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI /. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Çatlamak sözcüðü. cümlede soðuktan ellerin yýpranmasý, 2. cümlede bitkilerin oluþumu, 3. cümlede aþýrý derecede meraklanmak

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana

A A A A A. FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ. 2. Mutasyon : DNA molekülünde meydana FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ 1. Öğretmen kalıtım konusu için hazırlattığı, üzerinde "insan üreme hücrelerinin kromozom sayılarının" yazılı olduğu pankartları öğrencilerine aşağıdaki gibi dağıtmıştır. 22 + x

Detaylı

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler

TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri. MATEMATÝK: Geometrik Kavramlar - Çokgenler 1. TÜRKÇE: Edebiyat Bilgileri - Yazým Kurallarý - Noktalama Ýþaretleri Test -1: 1.A 2.D 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.A 12.C 13.A Test -2: 1.A 2.A 3.C 4.D 5.B 6.A 7.D 8.D 9.C 10.A 11.D 12.B Test

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ EN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINI DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Geçinmek sözcüðü; B ve C seçeneðinde uzlaþmak, anlaþmak anlamýnda, D seçeneðinde taslamak anlamýnda; A seçeneðinde ise yaþamak

Detaylı