EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ EDUCATION STATISTICS ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ EDUCATION STATISTICS ( )"

Transkript

1 K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.R.N.C. MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ EDUCATION STATISTICS ( ) EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır. Compiled by DEPARTMENT OF COMMON SERVİCES FOR EDUCATION Bakanlığımıza kayıtlı okul, kurum ve yükseköğrenim kurumlarını içerir. (included registered schools & institutions by MOnEC) 0CAK,2016 JANUARY,2016

2 KKTC MEB'e bağlı okul ve kurumların öğrenci sayıları (Özet) Öğrenci Sayı Resmi Uygulama Anaokulu (3yaĢ) 60 Resmi Anaokulu +Uygulama Anaokulu (4yaĢ) 1157 Resmi Anasınıf (5 yaģ) 2752 Resmi Okul Öncesi Toplam 3969 Resmi Özel Eğitim 183 Resmi Ġlkokul Resmi Genel Ortaokul 8550 Resmi Mesleki Ortaokul 345 Resmi Ortaokul Toplam 8895 Resmi Genel Lise 6610 Resmi Meslek Lisesi 3547 Resmi Lise Toplam Resmi Okul Toplam Özel Anaokul (3 yaģ) 843 Özel Anaokul (4 yaģ) 1044 Özel Anasınıf (5 yaģ) 890 Özel Okul Öncesi Toplam 2777 Özel Ġlkokul 3447 Özel Ortaokul 1408 Özel Lise 1701 Özel Okul Toplam 9333 Toplam Akademi 73 Üniversiteler Köy Kadın Kursları +Pratik Sanat Okulu 1463 Çıraklık Eğitimi 383 Kurs Yerleri 2759 Dershaneler 1545 Özel Özel Eğitim Merkezleri 170 Etüt Merkezleri 814 1

3 ÖNSÖZ Bu yayın; Bakanlığımıza bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim kapsamında faaliyette bulunan 3 yaģ üzeri çocuk, genç ve yetiģkinlere eğitim veren tüm resmi ve özel okul ile özel öğretim kurumlarının eğitim seviyesi, eğitim sektörü, bölge, (ilçe, bucak, bucak merkezi, köy/mahalle) okul,alan, sınıf, cinsiyet ve vatandaģlık bazında öğrenci ve yetiģkin öğrenci sayıları ile Ģube sayıları, okul/kurum ve eğitim kadrosuna iliģkin güncel eğitim göstergelerini içermektedir. Yükseköğrenim kurumlarına ait öğrenci sayıları, resmi okul ve yüksek öğrenim kurumları genel ve bölgesel yerleģim yeri haritaları da yayında yer almaktadır. Bakanlığımızca eğitim istatistikleri ilk kez 2008 yılında sistematik ve sürekli bir zeminde derlenmeye baģlanmıģ, güncel verilerin yanısıra geçmiģ yıllara ait kağıt ve elektronik ortamdaki verilerin araģtırması yapılıp, geçmiģ yıllara ait sayılamalar oluģturulmuģ ve Bakanlığımız bünyesinde 2008 yılında ilk Eğitim Ġstatistikleri Yıllığı çıkarılmıģtır. Takip eden yıllarda örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki tüm okul ve kurumlar, Harita Dairesi resmi yerleģim listelerine göre ilçe, bucak merkezi, köy ve mahalle bazında sınflandırılmıģ ve kodlandırılmıģtır. Eğitimi planlama, uygulama aģamalarına destek verme, kullanıcıları çağın gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirme anlayıģı ile 2010 yılında ilk kez yapılan bir çalıģma ile resmi ve özel okul ve kurumlar Google Earth de konumlandırılmıģ, ve (ilk etapta) tüm resmi okulların Harita Dairesi iģbirliği ile genel ve bölgesel haritaları çıkarılmıģ olup, sürekli bir zeminde güncellenmektedir yılı itibariyle yükseköğrenim kurumları da haritalarda yer almıģtır yılında baģlatılan revize çalıģmaları doğrultusunda geçmiģ yıllara ait veriler yeniden düzenlenerek, günümüz eğitim istatistiklerine uyumlu hale getirilmekte, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliğini sağlamak adına, Avrupa Birliği Eğitim Ġstatistiklerine uyum çalıģmaları sürdürülmektedir. Bakanlığımız bünyesinde çalıģmaları sürdürülmekte olan portalın da devreye girmesiyle eğitime dair çok daha kapsamlı ve AB eğitim istatistiklerine uyumlu verilerin toplanması, derlenmesi sağlanabilecektir. Eğitim planlamasının uygulanabilirliği, eğitim göstergelerinin diğer ülkelerle kıyaslanabilirliği tam, doğru ve güvenilir istatistiki bilgilerin seri bir Ģekilde derlenmesi ve kullanıcılara aktarılması ile mümkündür. Bu amaçtan hareketle, eğitim istatistikleri sistematik ve sürekli bir zeminde derlenmekte, kağıt ve elektronik ortamda yayınlanmakta, güncellenmekte ve geliģtirilmektedir. Yukarıda bahsi geçen çalıģmalara ve yayının oluģumuna katkı koyanlara teģekkür eder, yayının tüm kullanıcılara ve eğitim adına yararlı olmasını dileriz. Milli Eğitim Bakanlığı Yayının her hakkı K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı na aittir. Yayına yönelik sorularınız için: Tel: + 90 (312)

4 FOREWORD This publication consists of current education statistics on schools/institutions, teaching staff, students by level of education, public&private sector, district,school, study field, class, gender &nationality at all schools &institutions offering education for the ages over 3 years old within formal & non-formal education. The publication also covers the number of higher education students, general and regional maps of public shools and higher education institutions. Within the Ministry, systematic compilation studies were first launched in 2008, In addition to current statistics, previous years statistics were also compiled after a very careful review on data in paper &electronic environments and the first Education Statistics Yearbook was produced &released in In following years, all schools and institutions were listed acording to the official settlement list obtained from Map Department. Furthermore all schools and institutions were given a code. With the intention of supporting on planning and executing education and informing users according to the needs of Today, all schools and institutions were located in Google Earth, physical and regional maps of public schools were created for the first time in 2010 and are updated on a continious basis with the co-operation of Map Department. Higher education institutions were also placed onto the maps in Within the revision studies launced in 2013, previous years statistics have been revised & re-edited in order to harmonise previous year education statistics with present. For internationally comparability of educational indicators a study has been launched in order to bring the level of education statistics of North Cyprus to those of European Union. The applicability of educational planning and internationally comparability of educational indicators will be possible through rapid compilation and transmission of implicit, accurate and reliable statistical data to users. For the above mentioned reasons, education statistics are compiled, updated, released and developed on systematic and continuous basis. We would like to thank to all for their contribution to the above mentioned studies and the publication. We hope that the publication will be beneficial for education and for all users. Ministry of National Education All rights reserved by the Ministry of National Education, TRNC.. For questions on the publication: + 90 (312)

5 ĠÇĠNDEKĠLER (CONTENTS) Sayfa/Page Önsöz 2 Foreword 3 Ġçindekiler 4 Contents MEB Resmi Okul veyükseköğrenim Kurumlarının YerleĢim Yeri Haritaları 5 Maps of MOnEC (Public) Schools & MOnEC Higher Education Institutions EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ 11 Education Statistics MEB Okul Öncesi, Ġlkokul, Resmi Özel Eğitim, Ortaokul ve Liseler 16 MOnEC Pre-primary,Primary, Public Special education & Secondary Education MEB Yükseköğrenim 31 MOnEC Higher Education MEB Yaygın Eğitim 33 MOnEC Non-Formal Education YerleĢimlerine Göre MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Okul ve Kurumları MOnEC Formal & Non-Formal Education Schools&Institutions by Settlement Areas 39'-46 İlk derleme olup, dairelerin istatistik yıllıklarını çıkarmalarının ardından veriler yeniden güncellenip, detaylandırlacaktır. Resmi Okul ve üniversitelere ait veriler ilgili Daire Müdürlüklerince, özel okul ve kurumlara ait veriler Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından toplanmıģ, derleme,analiz,düzenleme ve basım Eğitim Ortak Hizmetler Dairesince gerçekleģtirilmiģtir. (Data on public schools&universities were collected by the relevant directories ; data collecting on private schools & institutions, data compiling, analysing, editing & publishing have been performed by the department of Common Services for Education. Okul haritaları 2014 yılında Harita Dairesi tarafından güncellenmiģtir. Haritaların oluģumu için gereken veritabanı ve Google Earth konumlandırmaları daire müdürlüklerinin iģbirliği ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nce gerçekleģtirilmiģtir. (School maps were updated by the Map department in 2014.Database and the Google Earth placement were set up by the Department of Common Services for Education in cooperation with the Directories.) MTÖ uygulama anaokulları (3-4 yaģ) 2014 yılından itibaren sayılamaları dahil edilmiģ, öğretmenleri MTÖ altında sayılmıģtır.(number of Practice kindergartens (age 3-4) are added as from year 2014, of which the teachers are counted under vocational education) Bakanlığımza kayıtlı okul ve kurumları içerir.(includes only schools&institutions registered by MOnEC) 4

6

7 MEB RESMĠ OKULLAR VE YÜKSEKÖĞRENĠM KURUMLARI YERLEġĠM YERĠ HARĠTALARI MAPS OF MOnEC (PUBLIC) SCHOOLS & HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Okul haritaları 2014 yılında Harita Dairesi tarafından güncellenmiģ, mevcut haritalara bu yıl yükseköğrenim kurumları da dahil edilmiģtir. Haritaların oluģumu için gereken veritabanı ve Google Earth konumlan dırmaları daire müdürlüklerinin iģbirliği ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi'nce gerçekleģtirilmiģtir.(school maps were updated by the Map Department in Current maps include higher education institutions as well. Database and the Google Earth placement were set up by the Department of Common Services for Education in cooperation with the Directories.) Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Department of Common Sevices for Education,2015

8 LEFKOġA Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Department of Common Sevices for Education,2015

9 GAZĠ MAĞUSA Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Department of Common Sevices for Education,2015

10 GĠRNE Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Department of Common Sevices for Education,2015

11 GÜZELYURT Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Department of Common Sevices for Education,2015

12 ĠSKELE Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Department of Common Sevices for Education,2015

13 OKUL ÖNCESĠ, RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM, ĠLKOKUL,ORTAOKUL VE LĠSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECĠAL EDUCATION, PRIMARY, SECONDARY EDUCATION Okul,Kurum, Öğrenci, ġube, Eğitim Kadrosu Sayısı ve Oranları Number &rates of students,divisions & teaching staff Okul/ Öğrenci ġube Eğitim kadrosu top. Öğretmen Toplamı Kurum Student Class Teaching staff total Total of teachers School E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T 251 KKTC Örgün topl. (Formal edu.total) KKTC 3 YaĢ (pre-primary-age 3) KKTC 4 YaĢ (pre-primary-age 4) KKTC 5 YaĢ (pre-primary-age 5) KKTC okul öncesi (pre-primary) KKTC ilkokul (Primary) KKTC Resmi Özel Eğ. Merkezleri (Public Special ed KKTC Genel ortaokulve genel lise (Sec.academic) KKTC Mesleki ortaokul ve lise (Sec.Voc.) KKTC Ortaöğ. top. (sec.total) Resmi okul toplamı (Public schools) yaģ -Uygulama Anaokulu (Age 3) yaģ - Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) yaģ - Anasınıf (Age 5) Okulöncesi genel top.(pre-primary total) Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.centers) Ġlkokul (Primary School) O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) Genel ortaokul ve lise (Gen.Sec..-academic) Mesleki ortaokul ve lise (Secondary-Voc.) Ortaöğretim top.(secondary total) Özel okul toplamı (Private schools) yaģ (Age 3) yaģ(age 4) yaģ (Age 5) O.Ö Top.(Pre-primary total) Ġlkokul(primary) Ortaokul ve lise (secondary) Tüm personel bir kez sayılmıģtır. (No double staff) Eğitim kadrosu; yönetici,öğretmen ve tek.öğ.görevlilerini içerir.(teaching staff indicates, administrators, teachers &tecnical staff) Öğretmen; kadrolu, sözleģmeli, TC sözleģmeli öğretmen toplamını gösterir. (Teachers indicates permanent &all contractual teachers) Özel eğitim,resmi özel eğitim merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenleri kapsar. (Special education covers the students and teaching staff only at special edu.centers.) Özel özel eğitim merkezleri yaygın eğitim altında sayılmıģtır.(private special education centers are counted within non-formal education) Okul sayısına resmi ilkokula bağlı anaokulları ile liseye bağlı ortaokullar dahil edilmemiģtir.( pre-primary classes within public primary schools&lower sec. schools within upper secondary schools are not counted as school) Öğrenci yaģları " bitirilen" yaģı gösterir.(ages indicates the "completed" age) MTÖ uygulama anaokulu öğretmenleri MTÖ altında sayılmıģtır. (Teachers of practice schools are counted under sec. Vocational edu.) 11

14 OKUL ÖNCESĠ, RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM, ĠLKOKUL,ORTAOKUL VE LĠSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECĠAL EDUCATION, PRIMARY, SECONDARY EDUCATION Okul,Kurum, Öğrenci, ġube, Eğitim Kadrosu,Sayısı ve Oranları Number &rates of students,divisions & teaching staff Öğ/Ģube Öğ/Öğretmen Öğ/Eğ.Kad. Öğrenci artıģı % Kız öğrenci oranı Genel Kadın Kadro Or. Class size STR Student/ students'increase Female students Rate of total female staff Teac.stf % % KKTC Örgün topl. (Formal edu.total) 19,6 9,9 9,1 1,5 48,8 69,3 KKTC 3 YaĢ (pre-primary-age 3) 11,7 10,1 10,1 9,3 47,1 100,0 KKTC 4 YaĢ (pre-primary-age 4) 15,3 12,7 12,6-5,3 48,1 96,0 KKTC 5 YaĢ (pre-primary-age 5) 16,3 12,9 12,1 0,9 49,5 94,0 KKTC okul öncesi (pre-primary) 15,2 12,4 11,9-0,2 48,7 95,6 KKTC ilkokul (Primary) 21,2 11,7 10,7 1,0 48,4 66,5 KKTC Resmi Özel Eğ. Merkezleri (Public Special edu.ce 5,4 3,6 3,5 2,8 41,0 45,3 KKTC Genel ortaokulve genel lise (Sec.academic) 22,4 8,5 8,0 2,5 50,7 69,6 KKTC Mesleki ortaokul ve lise (Sec.Voc.) 14,9 7,6 6,6 1,9 42,3 53,5 KKTC Ortaöğ. top. (sec.total) 20,6 8,4 7,7 2,4 49,2 66,3 Resmi okul toplamı (Public schools) 20,8 10,5 9,6 1,7 48,9 65,4 3 yaģ -Uygulama Anaokulu (Age 3) 15,0 0,0 48,3 4 yaģ - Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) 17,5 18,1 17,5-13,7 48,0 95,5 5 yaģ - Anasınıf (Age 5) 17,4 14,7 13,6 5,0 50,3 93,6 Okulöncesi genel top.(pre-primary total) 17,4 15,8 14,8-1,3 49,6 94,1 Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.centers) 5,4 3,6 3,5 2,8 41,0 45,3 Ġlkokul (Primary School) 21,8 13,2 11,9 1,0 48,5 60,7 O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) 20,2 13,3 12,1 0,6 48,7 65,7 Genel ortaokul ve lise (Gen.Sec..-academic) 24,1 8,8 8,3 3,1 50,9 68,9 Mesleki ortaokul ve lise (Secondary-Voc.) 14,9 7,6 6,6 1,9 42,3 53,5 Ortaöğretim top.(secondary total) 21,4 8,6 7,9 2,8 49,1 65,2 Özel okul toplamı (Private schools) 15,9 8,0 7,7 0,6 48,4 82,2 3 yaģ (Age 3) 11,5 9,5 9,5 10,1 47,0 100,0 4 yaģ(age 4) 13,4 9,6 9,6 6,1 48,2 96,3 5 yaģ (Age 5) 13,7 9,4 9,0-10,0 47,2 94,9 O.Ö Top.(Pre-primary total) 12,9 9,5 9,4 1,4 47,5 97,0 Ġlkokul(primary) 18,9 7,9 7,4 0,6 48,0 82,7 Ortaokul ve lise (secondary) 16,4 7,2 6,8-0,1 49,7 72,0 Öğrenci/Öğretmen ve Öğrenci/Eğitim kadrosu oranları, ders saatlerine bakılmaksızın kadrolu, sözleģmeli,tc sözleģmeli tüm öğretmenler baz alınarak hesaplanmıģtır. Student/Teacher & Student/Teaching staff ratios are calculated according permanent and all contractual staff regardless of their teaching hours.) Öğrenci artıģları öğretim yılına göre hesaplanmıģtır.(students 'increase is calculated according to previous year) Özel eğitim,resmi özel eğitim merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenleri kapsar. (Special education covers the students and teaching staff only at special edu.centers.) Özel özel eğitim merkezleri yaygın eğitim altında sayılmıģtır.(private special education centers are counted within non-formal education) MTÖ uygulama anaokulu öğretmenleri MTÖ altında sayılmıģtır. (Teachers of practice schools are counted under sec. Vocational edu.) 12

15 OKUL ÖNCESĠ, RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM, ĠLKOKUL,ORTAOKUL VE LĠSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECĠAL EDUCATION, PRIMARY, SECONDARY EDUCATION Okul,Kurum, Öğrenci, ġube, Eğitim Kadrosu,Sayısı ve Oranları Number &rates of students,divisions & teaching staff Müdür Muavin Atelye Ģefi Toplam Yönetici Headmaster Deputy head Head of Atelier Total of Administrators E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T KKTC Örgün topl. (Formal edu.total) KKTC 3 YaĢ (pre-primary-age 3) KKTC 4 YaĢ (pre-primary-age 4) KKTC 5 YaĢ (pre-primary-age 5) KKTC okul öncesi (pre-primary) KKTC ilkokul (Primary) KKTC Resmi Özel Eğ. Merkezleri (Public Special edu.ce KKTC Genel ortaokulve genel lise (Sec.academic) KKTC Mesleki ortaokul ve lise (Sec.Voc.) KKTC Ortaöğ. top. (sec.total) Resmi okul toplamı (Public schools) yaģ -Uygulama Anaokulu (Age 3) yaģ - Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) yaģ - Anasınıf (Age 5) Okulöncesi genel top.(pre-primary total) Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.centers) Ġlkokul (Primary School) O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) Genel ortaokul ve lise (Gen.Sec..-academic) Mesleki ortaokul ve lise (Secondary-Voc.) Ortaöğretim top.(secondary total) Özel okul toplamı (Private schools) yaģ (Age 3) yaģ(age 4) yaģ (Age 5) O.Ö Top.(Pre-primary total) Ġlkokul(primary) Ortaokul ve lise (secondary) Özel eğitim, resmi özel eğitim merkezlerindeki öğretmenleri kapsar. (Special education covers teaching staff only at special edu.centers.) Özel özel eğitim merkezleri yaygın eğitim altında sayılmıģtır.(private special education centers are counted within non-formal education) Özel anaokul yöneticileri 5 yaģ altında sayılmıģtır. (Private school administrators are counted under age 5) Özel bağımsız anaokulu yöneticileri öğretmen altında sayılmıģtır.(administrators at private independent kindergartens counted under the title of teacher) 13

16 OKUL ÖNCESĠ, RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM, ĠLKOKUL,ORTAOKUL VE LĠSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECĠAL EDUCATION, PRIMARY, SECONDARY EDUCATION Okul,Kurum, Öğrenci, ġube, Eğitim Kadrosu,Sayısı ve Oranları Number &rates of students,divisions & teaching staff Öğretmen* (teachers) Kadrolu Öğretmen SözleĢmeli Öğretmen TC Sözl. Öğretmen Teknik.Ö.Gör Permanent teachers Contractual teachers Teachers from Turkey Technical staff E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T E/M K/F T KKTC Örgün topl. (Formal edu.total) KKTC 3 YaĢ (pre-primary-age 3) KKTC 4 YaĢ (pre-primary-age 4) KKTC 5 YaĢ (pre-primary-age 5) KKTC okul öncesi (pre-primary) KKTC ilkokul (Primary) KKTC Resmi Özel Eğ. Merkezleri (Public Special edu.ce KKTC Genel ortaokulve genel lise (Sec.academic) KKTC Mesleki ortaokul ve lise (Sec.Voc.) KKTC Ortaöğ. top. (sec.total) Resmi okul toplamı (Public schools) yaģ -Uygulama Anaokulu (Age 3) yaģ - Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) yaģ - Anasınıf (Age 5) Okulöncesi genel top.(pre-primary total) Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.centers) Ġlkokul (Primary School) O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) Genel ortaokul ve lise (Gen.Sec..-academic) Mesleki ortaokul ve lise (Secondary-Voc.) Ortaöğretim top.(secondary total) Özel okul toplamı (Private schools) yaģ (Age 3) yaģ(age 4) yaģ (Age 5) O.Ö Top.(Pre-primary total) Ġlkokul(primary) Ortaokul ve lise (secondary) Tüm personel bir kez sayılmıģtır. (No double staff) *"Öğretmen" sadece öğretmenleri gösterir, yöneticiler dahil değildir. (Teachers indicates only teachers, administrators are not included) MTÖ uygulama anaokulu öğretmenleri MTÖ altında sayılmıģtır. (Teachers of practice schools are counted under sec. Vocational edu.) Özel eğitim, resmi özel eğitim merkezlerindeki öğretmenleri kapsar. (Special education covers teaching staff only at special edu.centers.) Özel özel eğitim merkezleri yaygın eğitim altında sayılmıģtır.(private special education centers are counted within non-formal education) Özel okul öğretmenleri sözleģmeli altında sayılmıģtır. (Private school teachers are all counted under conractual teachers) 14

17 OKUL ÖNCESĠ, RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM, ĠLKOKUL,ORTAOKUL VE LĠSELER PRE-PRIMARY, PUBLIC SPECĠAL EDUCATION, PRIMARY, SECONDARY EDUCATION Okul,Kurum, Öğrenci, ġube, Eğitim Kadrosu,Sayısı ve Oranları Number &rates of students,divisions & teaching staff Kadrolu Öğretm. Oranı SözleĢmeli Öğretmen Oranı TC SözleĢ. Öğretm.Oranı Kadın Yönetici oranı Permenent Teacher Rate Contractual Teacher Rate Teachers from Turkey Female administrator % % % Rate % KKTC Örgün topl. (Formal edu.total) 72,0 25,2 2,9 45,0 KKTC 3 YaĢ (pre-primary-age 3) 0,0 100,0 0,0 KKTC 4 YaĢ (pre-primary-age 4) 35,8 64,2 0,0 100,0 KKTC 5 YaĢ (pre-primary-age 5) 66,0 34,0 0,0 70,0 KKTC okul öncesi (pre-primary) 45,6 54,4 0,0 72,7 KKTC ilkokul (Primary) 70,6 28,6 0,8 45,6 KKTC Resmi Özel Eğ. Merkezleri (Public Special edu.ce 45,1 0,0 54,9 0,0 KKTC Genel ortaokulve genel lise (Sec.academic) 75,8 21,1 3,1 46,2 KKTC Mesleki ortaokul ve lise (Sec.Voc.) 91,0 2,9 6,1 30,2 KKTC Ortaöğ. top. (sec.total) 78,7 17,6 3,7 41,9 Resmi okul toplamı (Public schools) 94,5 1,8 3,7 43,8 3 yaģ -Uygulama Anaokulu (Age 3) 4 yaģ - Anaokul+Uygulama anaokulu (Age 4) 96,9 3,1 0,0 100,0 5 yaģ - Anasınıf (Age 5) 99,5 0,5 0,0 62,5 Okulöncesi genel top.(pre-primary total) 98,8 1,2 0,0 66,7 Özel Eğitim Merkezleri (Special Edu.centers) 45,1 0,0 54,9 0,0 Ġlkokul (Primary School) 96,7 2,2 1,1 43,2 O öncesi+öz.eğ+ilk.top. (pre-p+spec.+primary) 95,3 1,9 2,8 45,5 Genel ortaokul ve lise (Gen.Sec..-academic) 94,9 1,2 3,9 47,9 Mesleki ortaokul ve lise (Secondary-Voc.) 91,0 2,9 6,1 30,2 Ortaöğretim top.(secondary total) 94,0 1,6 4,4 42,4 Özel okul toplamı (Private schools) 0,0 100,0 0,0 51,9 3 yaģ (Age 3) 0,0 100,0 0,0 4 yaģ(age 4) 0,0 100,0 0,0 5 yaģ (Age 5) 0,0 100,0 0,0 100,0 O.Ö Top.(Pre-primary total) 0,0 100,0 0,0 100,0 Ġlkokul(primary) 0,0 100,0 0,0 58,3 Ortaokul ve lise (secondary) 0,0 100,0 0,0 38,5 "Öğretmen" sadece öğretmenleri gösterir, yöneticiler dahil değildir. (Teachers indicates only teachers, administrators are not included) Özel eğitim, resmi özel eğitim merkezlerindeki öğretmenleri kapsar. (Special education covers teaching staff only at special edu.centers.) Özel özel eğitim merkezleri yaygın eğitim altında sayılmıģtır.(private special education centers are counted within non-formal education) Özel okul öğretmenleri sözleģmeli altında sayılmıģtır. (Private school teachers are all counted under conractual teachers) Özel anaokul yöneticileri 5 yaģ altında sayılmıģtır. (Private school administrators are counted under age 5) MTÖ uygulama anaokulu öğretmenleri MTÖ altında sayılmıģtır. (Teachers of practice schools are counted under sec. Vocational edu.) 15

18 Okul Öncesi Pre-Primary Education Sınıflara Göre Öğrenci ve ġube Sayısı Number of students& divisions by grade Bu tabloda resmi ilkokul bünyesindeki anaokulları da okul sayısına dahil edilmiģtir. (Pre-primary schools within primary schools are included to the number of schools in this table.) Ġtalik yazılan okullar bağımsız anaokullarını gösterir. Diğerleri ilkokul bünyesindedir.(schools written in italic are separate schools.others run within primary schools) OKUL ÖNCESĠ (PRE-PRIMARY EDUCATION) 3 yaģ (Age 3) 4 yaģ (Age 4) 5 yaģ (Age 5) Okul öncesi top.(total) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 161 KKTC Okulöncesi Toplamı (Pre-Primary total) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) RESMĠ Uygulama Anaokulu ve Anaokul top.(public pre-p LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) MTÖ Uygulama Anaokulu Top.(Practice classes) AML Uygulama Anaokulu(LefkoĢa) GMML Uygulama Anaokulu (G.Mağusa) ĠÖD Anaokul Top. (pre-primary -total) FAZIL PLÜMER ANAOKULU GÜLENYÜZLER ANAOKULU LEFKOġA VAKIF ANAOKULU YENĠYÜZYIL ANAOKULU YENĠCAMĠ ANAOKULU GAZĠKÖY ANAOKULU GÖNYELĠ FAZIL PLÜMER ANAOKULU ARABAHMET ĠLKOKULU AKINCILAR ĠLKOKULU ALAYKÖY ĠLKOKULU BALIKESĠR - MERĠÇ ĠLKOKULU CĠHANGĠR - DÜZOVA ĠLKOKULU DEĞĠRMENLĠK ĠLKOKULU DĠLEKKAYA ĠLKOKULU HAMĠTKÖY DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU HASPOLAT ĠLKOKULU ġehġt MEHMET ERAY ĠLKOKULU LefkoĢa Toplam GAZĠMAĞUSA MAARĠF ANAOKULU ALASYA VAKIF ANAOKULU TUZLA ġehġt ÖZDEMĠR ANAOKULU POLATPAġA ĠLKOKULU ġehġt MUSTAFA KURTULUġ ĠLKOKULU ġehġt OSMAN AHMET ĠLKOKULU ġehġt ZEKĠ SALĠH ĠLKOKULU AKDOĞAN DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU AKOVA - YILDIRIM ĠLKOKULU ALANĠÇĠ ĠLKOKULU BEYARMUDU ĠLKOKULU

19 Okul Öncesi Pre-Primary Education OKUL ÖNCESĠ (PRE-PRIMARY EDUCATION) 3 yaģ (Age 3) 4 yaģ (Age 4) 5 yaģ (Age 5) Okul öncesi top.(total) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 12 ÇAYÖNÜ - ĠNCĠRLĠ ĠLKOKULU DÖRTYOL ĠLKOKULU GEÇĠTKALE ĠLKOKULU GÜVERCĠNLĠK ĠLKOKULU ĠNÖNÜ ĠLKOKULU MORMENEKġE ĠLKOKULU PĠLE TÜRK ĠLKOKULU SERDARLI ĠLKOKULU ġehġt SALĠH TERZĠ ĠLKOKULU TATLISU ĠLKOKULU TÜRKMENKÖY ĠLKOKULU ULUKIġLA ĠLKOKULU VADĠLĠ ĠLKOKULU YENĠBOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU Gazimağusa Toplam GĠRNE MAARĠF ANAOKULU KARAKUM ANAOKULU LAPTA ANAOKULU OSMAN TÜRKAY ANAOKULU AĞIRDAĞ - DAĞYOLU ĠLKOKULU ALSANCAK ĠLKOKULU ÇAMLIBEL AYSUN ĠLKOKULU ÇATALKÖY ĠLKOKULU DĠKMEN ĠLKOKULU ESENTEPE ĠLKOKULU KARAOĞLANOĞLU ĠLKOKULU KARġIYAKA MERKEZ ĠLKOKULU MEHMET BORANSEL ĠLKOKULU TEPEBAġI ĠLKOKULU Girne Toplam ATATÜRK MAARĠF ANAOKULU GAZĠVEREN ANAOKULU KALKANLI ANAOKULU YAYLA ANAOKULU PORTAKAL ÇĠÇEKLERĠ BOSTANCI FĠKRĠ KARAYEL ĠLKOKULU DOĞANCI ĠLKOKULU GEMĠKONAĞI ĠLKOKULU LEFKE ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU SERHATKÖY ĠLKOKULU YEDĠDALGA ĠLKOKULU YEġĠLYURT ĠLKOKULU ZÜMRÜTKÖY ĠLKOKULU Güzelyurt Toplam İSKELE MAARİF ANAOKULU AYGÜN ANAOKULU BOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU BÜYÜKKONUK ĠLKOKULU ÇAYIROVA ĠLKOKULU DĠPKARPAZ ĠLKOKULU KAPLICA ĠLKOKULU

20 Okul Öncesi Pre-Primary Education OKUL ÖNCESĠ (PRE-PRIMARY EDUCATION) 3 yaģ (Age 3) 4 yaģ (Age 4) 5 yaģ (Age 5) Okul öncesi top.(total) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 8 KUMYALI ĠLKOKULU MEHMETÇĠK ĠLKOKULU ġehġt MENTEġ ZORBA YEDĠKONUK ĠLKOKULU YENĠERENKÖY ĠLKOKULU ZĠYAMET ĠLKOKULU Ġskele Toplam yaģ (Age 3) 4 yaģ (Age 4) 5 yaģ (Age 5) Okul öncesi top.(total) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 77 ÖZEL okulöncesi toplamı (Private pre-primary) LefkoĢa Gazimağusa Girne Güzelyurt Ġskele Anaokulum Elma ġekeri ve Etüt Merkezi Artım Junior School Atmosfer Eğitim Merkezi Can Yuva Anaokulu Cıvıltı Çocuk Kulübü Etüt Merkezi Dalmaçyalılar KreĢ ve Anaokulu Dört ĠĢlem Eğitim Merkezi Green Flipper Heidi Land KreĢ ve Anaokulu Ġyikalp Çocuk Kulübü Jungle Bee KreĢ, Anaokulu ve Etüd Merkezi Little Bees Junior School Mavi Elma Eğitim Merkezi Minik Dahiler Eğitim Merkezi NeĢem Yuva Pamuk ġekerim KreĢ ve Anaokulu+Perfect Kids (Etüt) Pluto Anaokulu S.O.S Çocuk Köyü ġirin Çocuk Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Teletubbies Okul Öncesi Eğitim Merkezi Yedi Cüceler Yuvam ve Anaokulu Yeni GeliĢim Eğitim Merkezi Zeynep Nur Minik Yıldızlar Eğitim Merkezi Minik Ģirinler Birikim Kids Eğitim Merkezi Tohum Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kids City Preschool BaĢlangıç Eğitim Merkezi Future American Nursery School Levent Kindergarten Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri Yakın Doğu Anaokulu LefkoĢa Toplam

21 Okul Öncesi Pre-Primary Education OKUL ÖNCESĠ (PRE-PRIMARY EDUCATION) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 Çocuk Klubü Etüt Eğitim Merkez DüĢ Bahçesi Okulöncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Fatma Bal Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kindergarden Anaokulu ve Okulöncesi Eğitim ve Etüt Mrk Lucky Duck Learning Center Mağusa Etüt Merkezi Mickey Mouse Anaokul ve Etüt Merkezi Miniland Okul Öncesi Eğitim Merkezi Papatya Okul Öncesi Eğitim Merkezi SüsamSokağı Çocuk Evi Wonderkids Early Learning Center Küçük Adımlar Okul Öncesi Eğitim Merkezi Mavim Pembem Anaokulu ve Etüt Merkezi Kır Çiçekleri Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Neokids Anaokul ve Etüt Merkezi Artım Junior School (Teori) Pepee Okul Öncesi ve Etüt Merkezi Green Island Montessorri Schools Ltd Ġlk Kalem Anaokulu ve Etüt Merkezi Doğu Akdeniz Doğa Anaokulu Kıbrıs Final Okulları (Anasınıf) Gazimağusa Toplam Colourland Prep School Co. Ltd Happy Land Junior Infant and Nursery School(Merkez) Little Star Etüd Merkezi(Merkez) Münevver Bindayı Eğitim Merkezi Happy Child Education Center Boğaz Deniz Kabuğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi Little Star Etüd Merkezi(ġube) Mavi Yunus Okul Ö.Eğ. Ve Etüt Merk Mickeyland Oyun ile Eğitim Merkezi Sweet Child Nursery Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi ehmet Kamburoğlu( Preschool) Okul Öncesi Eğitim Merkezi The American Nursery School Necat British College The English School of Kyrenia Girne Toplam Güzelyurt Belediyesi Anaokulu Küçücüğüm Minik Kalpler Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Renkli DüĢler Okul Öncesi Eğitim Merkezi(Mrk) Sevgi Çiçeği Eğitim Merkezi DüĢler ġatosu Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Minik Afacanlar Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi Smart Angels Preschool Güzelyurt Toplam Ġskele Belediyesi Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi Veri elde edilemedi (No data available) 3 yaģ (Age 3) 4 yaģ (Age 4) 5 yaģ (Age 5) Okul öncesi top.(total) Ġskele Toplam

22 Ġlkokullar Primary Education ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 94 KKTC Ġlkokul Toplamı (Primary total) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) RESMĠ Ġlkokul toplamı (Public primary) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 ARABAHMET ĠLKOKULU ATATÜRK ĠLKOKULU ÇAĞLAYAN CUMHURĠYET ĠLKOKULU GELĠBOLU ĠLKOKULU NECATĠ TAġKIN ĠLKOKULU EYLÜL ĠLKOKULU ġehġt DOĞAN AHMET ĠLKOKULU ġehġt ERTUĞRUL ĠLKOKULU ġehġt TUNCER ĠLKOKULU ġehġt YALÇIN ĠLKOKULU AKINCILAR ĠLKOKULU ALAYKÖY ĠLKOKULU BALIKESĠR - MERĠÇ ĠLKOKULU CĠHANGĠR - DÜZOVA ĠLKOKULU DEĞĠRMENLĠK ĠLKOKULU

23 Ġlkokullar Primary Education ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 16 DĠLEKKAYA ĠLKOKULU HAMĠTKÖY DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU GÖNYELĠ ĠLKOKULU HASPOLAT ĠLKOKULU ġehġt MEHMET ERAY ĠLKOKULU LefkoĢa Toplam ALASYA ĠLKOKULU CANBULAT ĠLKOKULU GAZĠ ĠLKOKULU KARAKOL ĠLKOKULU POLATPAġA ĠLKOKULU ġehġt HÜSEYĠN AKĠL ĠLKOKULU ġehġt MUSTAFA KURTULUġ ĠLKOKULU ġehġt OSMAN AHMET ĠLKOKULU ġehġt ZEKĠ SALĠH ĠLKOKULU AKDOĞAN DR. F. KÜÇÜK ĠLKOKULU AKOVA - YILDIRIM ĠLKOKULU ALANĠÇĠ ĠLKOKULU BEYARMUDU ĠLKOKULU ÇAYÖNÜ - ĠNCĠRLĠ ĠLKOKULU DÖRTYOL ĠLKOKULU PAġAKÖY EġREF BĠTLĠS ĠLKOKULU GEÇĠTKALE ĠLKOKULU GÜVERCĠNLĠK ĠLKOKULU ĠNÖNÜ ĠLKOKULU MORMENEKġE ĠLKOKULU PĠLE TÜRK ĠLKOKULU SERDARLI ĠLKOKULU ġehġt SALĠH TERZĠ ĠLKOKULU TATLISU ĠLKOKULU TÜRKMENKÖY ĠLKOKULU ULUKIġLA ĠLKOKULU

24 Ġlkokullar Primary Education ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 27 VADĠLĠ ĠLKOKULU YENĠBOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU Gazimağusa Toplam NĠSAN ĠLKOKULU ġehġt HASAN CAFER ĠLKOKULU AĞIRDAĞ - DAĞYOLU ĠLKOKULU ALSANCAK ĠLKOKULU ÇAMLIBEL AYSUN ĠLKOKULU ÇATALKÖY ĠLKOKULU DĠKMEN ĠLKOKULU ESENTEPE ĠLKOKULU KARAOĞLANOĞLU ĠLKOKULU KARġIYAKA MERKEZ ĠLKOKULU LAPTA ĠLKOKULU MEHMET BORANSEL ĠLKOKULU TEPEBAġI ĠLKOKULU Girne Toplam BARIġ ĠLKOKULU KURTULUġ ĠLKOKULU ÖZGÜRLÜK ĠLKOKULU AYDINKÖY ĠLKOKULU BOSTANCI FĠKRĠ KARAYEL ĠLKOKULU DOĞANCI ĠLKOKULU GEMĠKONAĞI ĠLKOKULU LEFKE ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU SERHATKÖY ĠLKOKULU YEDĠDALGA ĠLKOKULU YEġĠLYURT ĠLKOKULU ZÜMRÜTKÖY ĠLKOKULU Toplam/total Güzelyurt Toplam

25 Ġlkokullar Primary Education ĠLKOKULLAR (PRIMARY SCHOOLS) I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 Toplam/total ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 ġehġt ĠLKER KARTER ĠLKOKULU BOĞAZĠÇĠ ĠLKOKULU BÜYÜKKONUK ĠLKOKULU ÇAYIROVA ĠLKOKULU DĠPKARPAZ ĠLKOKULU KAPLICA ĠLKOKULU KUMYALI ĠLKOKULU MEHMETÇĠK ĠLKOKULU ġehġt MENTEġ ZORBA YEDĠKONUK ĠLKOKULU YENĠERENKÖY ĠLKOKULU ZĠYAMET ĠLKOKULU Ġskele Toplam I.Sınıf/Grade 1 2.Sınıf/Grade 2 3.Sınıf/Grade 3 4.Sınıf/Grade 4 5.Sınıf/Grade 5 ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 9 ÖZEL Ġlkokul toplamı (Private primary) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Yakın Doğu Ġlkokulu Levent Ġlkokulu Future American Ġlkokul Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri LefkoĢa Toplam Doğu Akdeniz Doğa Ġlkokulu Kıbrıs Final Okulları (Ġlkokul) Gazimağusa Toplam Girne Amerikan Ġlkokulu Necat British College Toplam/total 23

26 Ġlkokullar Primary Education 3 The English School of Kyrenia Girne Toplam RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZLERĠ (PUBLIC SPECIAL EDUCATION CENTERS) ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T 6 RESMĠ ÖZEL EĞĠTĠM TOPLAMI* (Public Special Ed LefkoĢa Gazimağusa Girne Güzelyurt Ġskele LEFKOġA ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ LEFKOġA ÖZEL EĞT.VE Ġġ EĞT. MRK R. R. DENKTAġ GÖRME E.Ö.E. OKULU ATATÜRK İLKOKULU GAZĠMAĞUSA ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ GĠRNE ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ YEġĠLYURT ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ *Sadece resmi özel eğitim merkezlerindeki öğrencileri gösterir.(only students at public special edu. centers) Özel özel eğitim yaygın eğitim altında sayılmıģtır.(number of private special education is counted under non-formal education) 24

27 Ortaokullar Lower Secondary Education Sınıflara Göre Öğrenci ve ġube Sayısı Number of students& divisions by grade Bu tabloda lise bünyesindeki ortaokullar da okul sayısına dahil edilmiģtir. (Lower sec.schools within upper sec.schools are included to the number of schools in this table.) ORTAOKULLAR (LOWER SECONDARY EDUCATION SCHOOLS) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 35 KKTC Ortaokul Top. (Lower sec. t LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) RESMĠ Ortaokul* top.(public) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) * Genel ve mesleki ortaokul toplamı (total of academic&vocational lower sec.) 6. sınıf/grade 6 7.Sınıf/Grade 7 8.Sınıf/Grade 8 Toplam/total 26 GOÖD(Academic lower sec) Atleks Sanverler Ortaokulu Bayraktar Ortaokulu Bayraktar T. M. K Değirmenlik Lisesi Demokrasi Ortaokulu LefkoĢa A. G.S. L Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Türk Maarif Koleji LefkoĢa Toplam Canbulat Özgürlük Ortaokulu Cumhuriyet Lisesi Çanakkale Ortaokulu Gazimağusa T. M. K PolatpaĢa Lisesi Şehit Zeka Çorba Ortaokulu Gazimağusa Toplam Mayıs T. M. K Anafartalar Lisesi Esentepe Ortaokulu Oğuz Veli Ortaokulu Lapta Yavuzlar Lisesi Girne Toplam Güzelyurt T. M. K Lefke Gazi Lisesi Şehit Turgut Ortaokulu Güzelyurt Toplam BekirpaĢa Lisesi Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Erenköy Lisesi Mehmetçik Ortaokulu Ġskele Toplam

28 Ortaokullar Lower Secondary Education ORTAOKULLAR (LOWER SECONDARY EDUCATION SCHOOLS) 6. sınıf/grade 6 7.Sınıf/Grade 7 8.Sınıf/Grade 8 Toplam/total ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students MTÖ(Vocational lower sec) Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 1 Hala Sultan Ġlahiyat Koleji(LefkoĢa ÖZEL ortaokul(private lower secon Yakın Doğu Koleji Levent Kolej Future American Kolej Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizm LefkoĢa Toplam Doğu Akdeniz Doğa Koleji Gazimağusa Toplam Girne Amerikan Kolej Necat British College The English School of Kyrenia Girne Toplam Ġtalik yazılan okullar bağımsız ortaokulları, diğerleri liseye bağlı olanları gösterir. ( Schools written bold indicates separate schools, other schools run within upper sec. schools) 22

29 Liseler Upper Secondary Education Sınıflara Göre Öğrenci ve ġube Sayısı Number of students& divisions by grade LĠSELER (UPPER SECONDARY SCHOOLS) 9. sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total ġb E K T ġb E K T ġb E K T ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. M F T Div. M F T Div. M F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 38 KKTC Lise Top. (Upper sec. total) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total ġb E K T ġb E K T ġb E K T ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. M F T Div. M F T Div. M F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 30 RESMĠ Lise (genel+mes.) top*(public-total) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total ġb E K T ġb E K T ġb E K T ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students RESMĠ GENEL LĠSELER (PUBLIC ACADEMĠC) Div. M F T Div. M F T Div. M F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 18 Genel Liseler(Public academic-total) Temmuz Fen Lisesi Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Değirmenlik Lisesi LefkoĢa A. G.S. L LefkoĢa Türk Lisesi Türk Maarif Koleji LefkoĢa Toplam Cumhuriyet Lisesi Gazimağusa T. M. K Namık Kemal Lisesi PolatpaĢa Lisesi

30 Liseler Upper Secondary Education 9. sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total ġb E K T ġb E K T ġb E K T ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. M F T Div. M F T Div. M F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Gazimağusa Toplam Mayıs TMK Anafartalar Lisesi Lapta Yavuzlar Lisesi Girne Toplam Güzelyurt T. M. K KurtuluĢ Lisesi Lefke Gazi Lisesi Güzelyurt Toplam BekirpaĢa Lisesi Erenköy Lisesi Ġskele Toplam sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total ġb E K T ġb E K T ġb E K T ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students MESLEKĠ LĠSELER (PUBLIC VOCATIONAL) Div. M F T Div. M F T Div. M F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 12 Mesleki Tek.Lise top. (Sec.vocational-total) Sedat Simavi EML HaydarpaĢa T.L Atatürk M.L Haspolat M.L Hala Sultan Ġ.Koleji LefkoĢa Top./total Dr. Fazıl Küçük EML Gazi Mağusa M.L Gazi Mağusa T.L Gazimağusa Top./total Cengiz Topel EML Güzelyurt M.L Güzelyurt Toplam/total Ġskele T.L Karpaz M.L Ġskele Toplam/total

31 Liseler Upper Secondary Education 9. sınıf/grade 9 10.Sınıf/Grade Sınıf/Grade Sınıf/Grade 12 Toplam/total ġb E K T ġb E K T ġb E K T ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ÖZEL GENEL LĠSELER (PRIVATE ACADEMIC) Div. M F T Div. M F T Div. M F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 8 ÖZEL Lise top.(private- total) Yakın Doğu Koleji Levent Kolej Future American Kolej Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizmetleri LefkoĢa Toplam Doğu Akdeniz Doğa Koleji Gazimağusa Toplam Girne Amerikan Kolej Necat British College The English School of Kyrenia Girne Toplam

32 Ortaokul ve Lise Secondary Education Sınıflara Göre Öğrenci ve ġube Sayısı Number of students& divisions by grade ORTAOKUL VE LĠSE TOPLAMI (TOTAL OF SECONDARY EDUCATION SCHOOLS) Ortaokul Top./Lower sec. total Lise Top./Upper sec. total Orta+Lise Top. (sec.total) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 51 KKTC Ortaöğretim Top. (Sec. total) LefkoĢa Toplam (Total) Gazi Mağusa Toplam (Total) Girne Toplam (Total) Güzelyurt Toplam (Total) Ġskele Toplam (Total) Resmi Genel Ortaöğretim(Academic sec) Atleks Sanverler Ortaokulu Bayraktar T. M. K Bayraktar Ortaokulu Demokrasi Ortaokulu ġehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Değirmenlik Lisesi LefkoĢa A. G.S. L Türk Maarif Koleji LefkoĢa Türk Lisesi Temmuz Fen Lisesi Bülent Ecevit Anadolu Lisesi LefkoĢa Top./total Canbulat Özgürlük Ortaokulu Çanakkale Ortaokulu ġehit Zeka Çorba Ortaokulu Gazimağusa T. M. K PolatpaĢa Lisesi Cumhuriyet Lisesi Namık Kemal Lisesi Gazimağusa Top./total Esentepe Ortaokulu Oğuz Veli Ortaokulu Lapta Yavuzlar Lisesi Anafartalar Lisesi Mayıs T. M. K Girne Top./total ġehit Turgut Ortaokulu Güzelyurt T. M. K Lefke Gazi Lisesi KurtuluĢ Lisesi Güzelyurt Top./total Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Mehmetçik Ortaokulu BekirpaĢa Lisesi Erenköy Lisesi Ġskele Toplam/total

33 Ortaokul ve Lise Secondary Education Ortaokul Top./Lower sec. total Lise Top./Upper sec. total Orta+Lise Top. (sec.total) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 12 Mesleki Ortaöğretim (Voc. sec) Sedat Simavi EML HaydarpaĢa T.L Atatürk M.L Haspolat M.L Hala Sultan Ġlahiyat Koleji(LefkoĢa) LefkoĢa Top./total Dr. Fazıl Küçük EML Gazi Mağusa M.L Gazi Mağusa T.L Gazimağusa Top./total Cengiz Topel EML Güzelyurt M.L Güzelyurt Toplam/total Ġskele T.L Karpaz M.L Ġskele Toplam/total Ortaokul Top./Lower sec. total Lise Top./Upper sec. total Orta+Lise Top. (sec.total) ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students ġube öğrenci/students Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T Div. E /M K/F T 8 Özel Ortaöğretim top.(private secondary) Yakın Doğu Koleji Levent Kolej Future American Kolej Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hizm LefkoĢa Top./total Doğu Akdeniz Doğa Koleji Gazimağusa Top./total Girne Amerikan Kolej Necat British College The English School of Kyrenia Girne Top./total

34 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI KONAKLAMA, SEYHAT VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI MUHASEBE, FİNANSMAN VE PAZARLAMA ALANI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI GRAFİK FOTOĞRAF VE MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI EL SANATLARI VE SERAMİK ALANI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI TARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İLAHİYAT ALANI KOLEJ PROGRAMI Alanlara Göre Mesleki Teknik Öğretim Öğrenci Sayısı Number of secondary vocational education students by study areas Erkek (M) Kız(F) Top. BiliĢim Teknolojileri (Information Techn.) Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Electricity-Electronics) Motorlu Araçlar Teknolojisi (Motor Vehicles Techn.) Metal Teknolojisi (Metal Techn.) ĠnĢaat Teknolojisi ( Building Techn.) Makine Teknolojisi (Machine Techn.) Mobilya ve Ġç Mekan Tasrımı (Furniture&interiour design) Tesisat Tek. Ġklim (Installation&Air-conditioning T) Konaklama,Sey. Yiyecek içeçeck Hiz.(Accomdation,food&beverage serv.) Muhasebe Finansman ve Pazarlama (Accounting&Finance&Marketing) Büro Yön ve Sekreterlik (Office Management& Secretarial Studies) Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi (Child Development&Education) Grafik Fotoğraf ve Matbaa (Graphics,Photography &Printing) Güzellik ve Saç Bakımı (Beauty & Hair Care) El Sanatları ve Seramik (Handicraft&Ceramic Techn.) Giyim Teknolojisi (Clothing Techn.) Gıda Teknolojisi (Food Techn.) Tarım Teknolojisi (Agriculture Techn.) Ġlahiyat (Theology) Kolej Programı (College Programme) Lise Toplam (upper sec.total) Ortaokul Toplam (lower sec.) Genel Toplam (Grand Total) Alanlara Göre Mesleki Teknik Liselerdeki Öğrenci Sayısı Alan grafikleri sadece lise öğrencileri baz alınarak hazırlanmıģtır. (Graphics indicate only upper secondary vocational school students) 28

35 Alanlara Göre Mesleki Teknik Liselerdeki Öğrenci Dağılımı % GRAFİK FOTOĞRAF VE MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI 5% TARIM TEKNOLOJİSİ ALANI 1% GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 2% GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI 2% EL SANATLARI VE SERAMİK ALANI 2% GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI HİZMETLERİ ALANI 6% ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 7% İLAHİYAT ALANI 11% KOLEJ PROGRAMI 1% BÜRO YÖNETİMİ ALANI MUHASEBE, FİNANSMAN VE PAZARLAMA 3% ALANI 12% BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 7% ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 12% KONAKLAMA, SEYHAT VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 8% İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 6% MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 7% METAL TEKNOLOJİSİ ALANI 3% MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 2% MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 2% TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI 1% Alan grafikleri sadece lise öğrencileri baz alınarak hazırlanmıģtır. (Graphics indicate only upper secondary vocational school students) 29

36 VatandaĢlığa Göre Öğrenci Sayısı ve Oranları Number & rate of of pre-primary, primary, special &secondary education schools and students by citizenship KKTC GENELĠ (Grand total) RESMĠ OKULLAR ( public total) ÖZEL OKULLAR (private total) GENEL TOPLAM (grand total) VatandaĢlık oranı (rate of citizenship KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam North Cyprus Turkey N. Cyrus+ Turkey 3rd countries Total ,94 25,90 8,95 4,21 Vatandaşlığa göre öğrenci dağılımı % herģey tamam grafiği yap KKTC-TC 3. ÜLKE 9% 4% TC 26% KKTC 61% Eğitim Seviyesine göre (by level of education) KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T KKTC Anaokul-Ġlkokul* Top.(pre+primary) % 59,81 27,10 9,28 3,81 KKTC Ortaöğretim Top.(Secondary total) % 62,25 24,50 8,57 4,67 Okul türüne göre (by type of school) KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T Anaokul+Ġlkokul* Top.(pre+primary school) (Pre-primary-Special edu-primary schools) % Genel orta+lise (general sec.edu) , , , , % Mesleki orta+lise (sec.vocational) , , , , % Resmi orta-lise top.(private secondary total) , , , , % 60,20 27,02 9,19 3,59 Resmi okul toplamı* ( public total) % 57,49 29,60 9,82 3,08 KKTC (N. Cyprus) TC (Turkey) KKTC-TC 3. ülke (3rd countries) Toplam (Total) E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T E /M K/F T Özel Ana+ilkokul(pre-prim+primary) % 75,48 11,22 5,64 7,66 Özel orta-lise top.(private secondary total) % 74,82 9,07 4,76 11,35 Özel okul toplamı (private total) % 75,26 10,50 5,35 8,89 KKTC Resmi okul vadandaşlık dağılımı % KKTC-TC; 3843; 10% TC; 11489; 30% KKTC; 22248; 57% 3. ÜLKE; 1196; 3% KKTC Özel okul vadandaşlık dağılımı % KKTC-TC; 499; 5% TC; 980; 11% 3. ÜLKE; 830; 9% KKTC; 7024; 75% 2015 itibariyle vatandaģlık sayılamaları 4 kategoride toplanmıģtır. KKTC-TC kimliğine sahip öğrenciler KKTC-TC altında sayılmıģtır. (Catogorized in 4 headings this year. Students holding Turkish& Turkish Cypriot identity cards are counted under KKTC-TC (North Cyprus-Turkey) * Uygulama anaokulları ile özel eğitim dahildir.(practice pre-school & special education students included) 30

37 Yüksek Öğrenim Higher Education YÜKSEK ÖĞRENĠM* HIGHER EDUCATION KKTC Yükseköğrenim Öğrenci Sayısı ve VatandaĢlık Oranları Number of higher education students by nationality KKTC TC 3. Ülke Toplam North Cyprus Turkey 3rd countries Total Doğu Akdeniz Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ODTÜ -KKK ĠTÜ-KKK Akdeniz Karpaz Üniversitesi LefkoĢa Ġngiliz Üniv.(BUN) Girne Üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniv (KAÜ) Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv Toplam VatandaĢlık oranı (citizenship) % 14,32 58,05 27,62 Atatürk Öğretmen Akademisi(Teacher Training Academy) KKTC Yükseköğrenim Kurumları Öğrenci Sayısı DAÜ YDÜ LAÜ GAÜ UKÜ ODTÜ-KKK İTÜ-KKK AKÜN 7051 BUN GİRNE Ü KAÜ KIBRIS SOS.BİL.Ü. AÖA KKTC Yükseköğrenim Kurumlarının Öğrenci Payı ve ArtıĢ Oranı* Share of & increase* in number of higher education students Öğrenci student DAÜ YDÜ LAÜ 7051 GAÜ UKÜ ODTÜ -KKK 2588 ĠTÜ-KKK 111 AKÜN 786 BUN 399 Girne Üniv. 182 Kıbrıs Amerikan Ün.v (KAÜ) 38 Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv. 60 Üniversite Toplam Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 73 *Bakanlığımıza kayıtlı yükseköğrenim kurumlarını içerir. ** öğretim yılına göre (by previous academic year) Öğrenci payı % ArtıĢ oranı %** share of students increase % 23,45-0,41 30,75 4,34 8,69 34,48 18,61 15,36 13,38 25,24 3,19 7,52 0,14-22,38 0,97 22,81 0,49 47,78 0,22-72,17 0,05 0,07 9,46 28,07 31

38 Yüksek Öğrenim Higher Education KKTC Üniversiteleri Vatandaşlığa Göre Öğrenci Oranları% 3.ÜLKE; 22423; 28% KKTC; 11629; 14% tc; 47128; 58% KKTC Üniversitelerinin Öğrenci Pay Oranları % ODTÜ -KKK; AKÜN; 786; 1% 2588; 3% İTÜ-KKK; 111; 0% BUN; 399; 1% Girne Üniv.; 182; 0% Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniv.; 60; 0% Kıbrıs Amerikan Ün.v (KAÜ); 38; 0% UKÜ; 10863; 13% DAÜ; 19033; 23% GAÜ; 15107; 19% YDÜ; 24962; 31% LAÜ; 7051; 9% *Bakanlığımıza kayıtlı yükseköğrenim kurumlarını içerir. 32

39 Yaygın Eğitim Non-Formal Education YAYGIN EĞĠTĠM NON-FORMAL EDUCATION Yaygın Eğitim Öğrenci ve Eğitim Kadrosu Sayısı Number of Non-Formal Education Students & Teaching Staff Yaygın Eğitim Öğrenci Sayısı Kadınlara Yönelik Kurslar Çıraklık Etüt Merkezleri Dershaneler Özel Kurslar Özel Özel Eğitim 0 Öğrenci Eğitim kadrosu top. Kadın Öğrenci Kadın Öğretmen Student Teaching staff total Oranı % Oranı % E/M K/F T E/M K/F T student (F) % Teacher (F) % 204 YAYGIN EĞ.GENEL TOP.(Grand total) ,1 66,9 50 Resmi toplam(public) ,3 91,9 154 Özel toplam(private) ,4 64,9 50 RESMĠ TOPLAM (PUBLIC TOTAL) ,3 91,9 49 Kadın Kursları* Top. (Courses for women) ,0 93,5 1 Çıraklık Eğitimi Top. (Apprenticeship Trainin ,5 83,3 154 ÖZEL TOPLAM (PRIVATE TOTAL ) ,4 64,9 56 Etüt Merkezi (Etude) ,3 78,5 23 Dershane (Teaching centers) ,6 58,8 71 Kurs Yeri** (Various Courses) ,7 60,5 4 Özel Eğitim ***. (Special education) ,1 75,0 Sadece özel kuruma devam edenler Resmi okulda da kaynaģtırma eğitimi alanlar * Kadın kursları GPSO, AML; GMML, GML ve Köylerdeki kursların toplamıdır.(indicates the total number of courses for women in urban &rural areas) *Özel kurs yerlerine ait sayılar akademik yıl baģındaki sayıları gösterir.(numbers of various courses indicates the numbers at the beginning of academic year only) *** Özel özel eğitim merkezlerine (0-35 yaģ) devam eden çocukların 71'i resmi okullar da ayrıca kaynaģtırma eğitimi almaktadır.(71 out of 170 students take integrated education at public schools as well.) 33

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICS YEARBOOK

EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICS YEARBOOK K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI T.R.N.C MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND CULTURE 2015-2016 EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICS YEARBOOK EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından

Detaylı

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI T.R.N.C MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND CULTURE 2016-2017 İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından derlenmiş ve hazırlanmıştır.

Detaylı

K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICAL YEARBOOK

K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICAL YEARBOOK K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATIONAL STATISTICAL YEARBOOK 2013-2014 EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından derlenmiģtir. Compiled

Detaylı

Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK

Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK Yer: ATATÜRK STADYUMU Gün: 02-03 MART 2016 TÜM OKULLARIN

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2015/ 16 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2016 OCAK

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION

YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION 2016-2017 YÜKSEK ÖĞRENİM HIGHER EDUCATION 2016-17 KKTC Yükseköğrenim Öğrenci Sayısı ve Vatandaşlık Oranları Number of higher education students by nationality KKTC TC 3. Ülke Toplam North Cyprus Turkey

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

Ağustos 2013'te revize edilmiģ ve güncellenmiģtir.(last updated: August,2013)

Ağustos 2013'te revize edilmiģ ve güncellenmiģtir.(last updated: August,2013) Ağustos 2013'te revize edilmiģ ve güncellenmiģtir.(last updated: August,2013) 2012-2013 MĠLLĠ EĞĠTĠM GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI OKUL/KURUMLARIN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Okul/kurumlar kendi içinde alfabetik

Detaylı

GÜZELYURT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ SPECTRUM HALL

GÜZELYURT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ SPECTRUM HALL GÜZELYURT ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 31.10.2012 ÇARŞAMBA GÜZELYURT AKM SALONU DEKOR KURULUMU saat 08:00 31.10.2012 ÇARŞAMBA GÜZELYURT AKM 11:30 GÜZELYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT GÜZELYURT BELEDİYESİ 1 01.11.2012

Detaylı

NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU

NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU 1 ATLETİZM KÜÇÜK KIZ 2 ATLETİZM KÜÇÜK ERKEK 3 ATLETİZM YILDIZ KIZ 4 ATLETİZM YILDIZ ERKEK 5 ATLETİZM GENÇ KIZ 6 ATLETİZM GENÇ ERKEK 7 8 9 10

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2012-OCAK 2013) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2012-OCAK 2013) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Sıra No SÜRESİ (gün) Katılması Gereken kişi Sayısı KKTC MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI -2013 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL -OCAK 2013) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faal. No EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR

Detaylı

EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATION STATISTICS YEARBOOK

EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATION STATISTICS YEARBOOK K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION YOUTH AND SPORTS EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATION STATISTICS YEARBOOK 2011-2012 EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından

Detaylı

K.K.T.C. POSTA DAİRESİ

K.K.T.C. POSTA DAİRESİ KKTC ÜLKE KODU = 99000 LEFKOŞA İLÇESİ KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ABDİ ÇAVUŞ MAH 99010 KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA AKKAVUK MAH 99010 KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA ARABAHMET MAH 99010 KKTC LEFKOŞA LEFKOŞA AYDEMET MAH 99010 KKTC

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986 Sayılı Yasa) Madde 49 ve 70 Altında Yapılan Tüzük. ZORUNLU EĞİTİM TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I Amaç - Kapsam - Tefsir

KKTC MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986 Sayılı Yasa) Madde 49 ve 70 Altında Yapılan Tüzük. ZORUNLU EĞİTİM TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I Amaç - Kapsam - Tefsir KKTC MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986 Sayılı Yasa) Madde 49 ve 70 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 17/1986 sayılı, Milli Eğitim Yasasının 49. ve 70. maddelerinin verdiği

Detaylı

Sıra Adı - Soyadı Statüsü Göreve Dilekçe Arşiv Çalıştığı Okul Nakil ist. Nakil Nakil İstediği Nakil 1 Suat Nailer Müdür 11.09.1989 18.05.

Sıra Adı - Soyadı Statüsü Göreve Dilekçe Arşiv Çalıştığı Okul Nakil ist. Nakil Nakil İstediği Nakil 1 Suat Nailer Müdür 11.09.1989 18.05. Sıra Adı - Soyadı Statüsü Göreve Dilekçe Arşiv Çalıştığı Okul Nakil ist. Nakil Nakil İstediği Nakil 1 Suat Nailer Müdür 11.09.1989 18.05.2015 2 Karşıyaka Merkez İO. Girne Müdür 1 23 Nisan İO. Girne 2 Elçin

Detaylı

CYPRUS TURKISH FOOTBALL ASSOCIATION 1955

CYPRUS TURKISH FOOTBALL ASSOCIATION 1955 04 Haziran 2009 Genelge No: 118 / 2008 2009 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU TÜRK BANKASI LİGİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE YÜKSELME LİGİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARINA YÖNETİM KURULU KARARLARI Yönetim Kurulu

Detaylı

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI BASIN BİLDİRİSİ KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI 2011 (İlk Kesin Sonuçlar) 17 Aralık 2012 KKTC 2011 NÜFUS VE KONUT SAYIMI İLK KESİN SONUÇLARI (17 Aralık 2012) 4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Nüfus ve

Detaylı

EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATION STATISTICS YEARBOOK

EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATION STATISTICS YEARBOOK K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION YOUTH AND SPORTS EĞĠTĠM ĠSTATĠSTĠKLERĠ YILLIĞI EDUCATION STATISTICS YEARBOOK 2010-2011 EĞĠTĠM ORTAK HĠZMETLER DAĠRESĠ tarafından

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ 19 Aralık 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILI TC ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN SIRA NO KİMLİK NO 1. 290335 2. 259416 3. 254699 4. 306915 5. 283681 6. 259080 7. 254489 8. 253836 9. 259940 10. 270749 11. 271034

Detaylı

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI K.K.T.C. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi ATLETİZM YARIŞMA GENELGESİ 1- Müsabakalar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde

Detaylı

1-31 Ekim 2008 METEOROLOJĠ BÜLTENĠ NO: 406 METEOROLOJĠ DAĠRESĠ NĠN AYLIK BÜLTENĠDĠR.

1-31 Ekim 2008 METEOROLOJĠ BÜLTENĠ NO: 406 METEOROLOJĠ DAĠRESĠ NĠN AYLIK BÜLTENĠDĠR. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI METEOROLOJĠ DAĠRESĠ 1-31 Ekim 2008 METEOROLOJĠ BÜLTENĠ NO: 406 METEOROLOJĠ DAĠRESĠ NĠN AYLIK BÜLTENĠDĠR. GENEL HAVA DURUMU: 1-10 Ekim 2008

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1)

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1) KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) c.

Detaylı

KKTC de YEREL YÖNETİMLER ( )

KKTC de YEREL YÖNETİMLER ( ) KKTC de YEREL YÖNETİMLER (2006-2014) Belediyeler toplumsal gelişmişlik düzeyi ve yapısı ne olursa olsun bütün ülkelerde başlıca üç tür mali kaynağa sahiptir. Kaynaklardan birisi yerel kaynaklardan elde

Detaylı

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1)

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI MUHTEMEL ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ COĞRAFYA

Detaylı

KKTC de YEREL YÖNETİMLER ( )

KKTC de YEREL YÖNETİMLER ( ) KKTC de YEREL YÖNETİMLER (2006-2013) Belediyeler toplumsal gelişmişlik düzeyi ve yapısı ne olursa olsun bütün ülkelerde başlıca üç tür mali kaynağa sahiptir. Kaynaklardan birisi yerel kaynaklardan elde

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KKTC de YEREL YÖNETİMLER ( )

KKTC de YEREL YÖNETİMLER ( ) KKTC de YEREL YÖNETİMLER (2006-2015) Yerel yönetimler, bölge, belediye veya köy ve mahalle halkının yerel ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kuruluş ilkeleri yasa ile belirtilen ve karar organları

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı: İÖD.0.00.35/2012/1B Lefkoşa, 5 Nisan 2012

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı: İÖD.0.00.35/2012/1B Lefkoşa, 5 Nisan 2012 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: İÖD.0.00.35/2012/1B Lefkoşa, 5 Nisan 2012 Genelge No: 2012 / 38 Tüm İlkokul, Anaokul, Özel Eğitim

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU Genelge No:01 / 2008-2009 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE YÜKSELME LİGİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARINA 03 Temmuz 2008 YÖNETİM KURULU KARARLARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM ADANA %46 %11

HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM ADANA %46 %11 HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM ADANA TEMEL EĞİTİM GÖSTERGELERİ DEMOGRAFİK DURUM (3- YAŞ ARASI NÜFUS), 20 3-5 Yaş 6-9 Yaş 10- Yaş - Yaş (3- Yaş) 3- Yaş Arası Nüfusun Nüfus İçindeki Payı (%) ADANA 111.111 3.675

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

1 Mehmet Zorba Müdür 01.10.1986 21.09.2011 4962 Arabahmet İO. Lefkoşa Müdür 1 Alasya İO. 2 Kenan Tuncay Müdür 01.10.1988 03.02.2014 5702 Akdoğan Dr.F.Küçük İO. Gazimağusa Müdür 2 Alasya İO. 3 Berna Bağban

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

Sinem Yılmaz. Instructor of french C101. sinem.yilmaz@izmir.edu.tr

Sinem Yılmaz. Instructor of french C101. sinem.yilmaz@izmir.edu.tr NAME: CURRENT POSITION: OFFICE: E-MAIL: Sinem Yılmaz C101 sinem.yilmaz@izmir.edu.tr EXTENSION: 681 EDUCATION: MA (ongoing): BA: Dokuz Eylül University, teaching french as a foreign language. (2007) CERTIFICATION:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

1 Mehmet Zorba Müdür 01.10.1986 21.09.2011 4962 Arabahmet İO. Lefkoşa Müdür 1 Alasya İO. 2 Kenan Tuncay Müdür 01.10.1986 14.07.2014 5866 Gönyeli İO. Lefkoşa Müdür 2 Alasya İO. 3 Berna Bağban Md. Mv. 24.09.1990

Detaylı

Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Standart Yağış İndeksi (SPI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı lık Değerlendirmesi Standart Yağış İndeksi (SPI) esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya

Detaylı

LEFKOŞA İLÇESİ. Merkez. Yerleşim Yeri 1997 1998 1999 2000. *Şehir içi asfaltlama *M Huso Caddesi'nin Aydınlatılması

LEFKOŞA İLÇESİ. Merkez. Yerleşim Yeri 1997 1998 1999 2000. *Şehir içi asfaltlama *M Huso Caddesi'nin Aydınlatılması AÇIKLAMA Bu çalışmaların amacı, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti yardımları kapsamında KKTC'ne yapılan yardımların yerleşim birimi bazında ortaya konulmasıdır. Yatırımların yerleşim birimleri bazında ortaya

Detaylı

K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi

K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi K.K.T.C. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi ATLETĠZM YARIġMA GENELGESĠ 1- Müsabakalar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/ 1 EGITIM GÖSTERGELERI Bir toplumun egitim durumunun belli bir andaki durumu ve egilimlerini anlayabilmek için, çesitli sosyal ve ekonomik sektörlerde oldugu gibi egitim alaninda da çesitli göstergeler

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955 Genelge No: YK-34/2014-2015 Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 07 Mayıs 2015 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU K-PET SÜPER LİG, K-PET 1.LİG, K-PET 2.LİG VE YÜKSELME LİGLERİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti SAĞLIK BAKANLIĞI TURİSTLER İÇİN KKTC SAĞLIK REHBERİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'de bulunan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Mayıs Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin yüzdesi indeksi, kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2013/'14 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Eylül Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Eylül Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Eylül Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin yüzdesi indeksi, kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2014/'15 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

YÜKSELME LĠGĠ KURULU KARARLARI

YÜKSELME LĠGĠ KURULU KARARLARI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 7, Memduh Asaf Sokak Lefkoşa-Kıbrıs Tel: 0 (392) 444 1955, Fax :0 (392) 228 25 78 E-Mail : info@kktc.net, Web Page : http://www.ktff.net Genelge No: 81/2011-2012 30.05.2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Alınan diploma veya dereceler: 1980-1982

ÖZGEÇMİŞ. Alınan diploma veya dereceler: 1980-1982 ÖZGEÇMİŞ Projede önerilen görev: 1. Soyadı : YILDIZ 2. Adı : FATMA ÜLKÜ 3. Doğum tarihi : 02/09/1962 4. Uyruğu : T.C. 5. Medeni hali : EVLİ 6. Öğrenim :YÜKSEK LİSANS/Doktora Yeterlilik Aşamasında Öğrenim

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP

ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL HAZIRLIK / PREP ÖZEL ENKA LİSESİ - ENKA HIGH SCHOOL ORTALAMA YÜKSELTME TAKVİMİ-CONDITIONAL EXAM HAZIRLIK / PREP YAZILI LAR / WRITTEN EXAMS TARİHİ YERİ İNGİLİZCE / ENGLISH 13.06.2017 10.00 ÇAS / MPA TÜRKÇE / TURKISH 14.06.2017

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU Genelge No:02 / 2008-2009 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU BİRİNCİ, İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE YÜKSELME LİGİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARINA 10 Temmuz 2008 YÖNETİM KURULU KARARLARI

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Sıra Adı - Soyadı Statüsü Göreve Dilekçe Arşiv Çalıştığı Nakil ist.nakilnakil İstediği No. Baş.Tarih Tarihi No. Okul Branş/Sınıf sırası 1 Mehmet

Sıra Adı - Soyadı Statüsü Göreve Dilekçe Arşiv Çalıştığı Nakil ist.nakilnakil İstediği No. Baş.Tarih Tarihi No. Okul Branş/Sınıf sırası 1 Mehmet No. Baş.Tarih Tarihi No. Branş/Sınıf sırası 1 Mehmet Zorba Müdür 01.10.1986 21.09.2011 4962 Arabahmet İO. Müdür 1 Alasya İO. 2 Berna Bağban Md. Mv. 24.09.1990 21.10.2005 3068 Şht. İlker Karter İO. Md.

Detaylı

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi K.K.T.C. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi ATLETİZM YARIŞMA TALİMATLARI 1- Müsabakalar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde

Detaylı

Bekl. Sıra Adı - Soyadı Statüsü Göreve B.T. Dilekçe T. Arşiv No Bulunduğu Okul Kadro Okul İlçe Nakil İsteği Sıra Nakil İstenilen Okul Nakil İlçe

Bekl. Sıra Adı - Soyadı Statüsü Göreve B.T. Dilekçe T. Arşiv No Bulunduğu Okul Kadro Okul İlçe Nakil İsteği Sıra Nakil İstenilen Okul Nakil İlçe 1 Hakan Özsaygın Müdür 13.09.1993 29.12.2010 4732 Yeni Yüzyıl AO. Lefkoşa Müdür 1 9 Eylül İO. Lefkoşa 2 Rağıp Öztüccar Müdür 03.09.2007 18.05.2015 142 Gönyeli İO. Lefkoşa Müdür 2 9 Eylül İO. Lefkoşa 3

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2007-2008 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Cyprus Turkish Football Association 1955 Genelge No: YK-39/2014-2015 27 Mayıs 2015 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU K-PET SÜPER LİG, K-PET 1.LİG, K-PET 2.LİG VE YÜKSELME LİGİ KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARI BAŞKANLARINA YÖNETİM KURULU KARARLARI KTFF

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

YÜKSELME LĠGĠ KURULU KARARLARI

YÜKSELME LĠGĠ KURULU KARARLARI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 7, Memduh Asaf Sokak Lefkoşa-Kıbrıs Tel: 0 (392) 444 1955, Fax :0 (392) 228 25 78 E-Mail : info@kktc.net, Web Page : http://www.ktff.net Genelge No: 79/2011-2012 23.05.2012

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi

Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi Ağustos Ayı Sıcaklık Analizi 1. ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ: 2017 yılı Ağustos ayı K.K.T.C. ortalama hava sıcaklığı 28.0 C değeri ile, uzun yıllar (1981-2010) ortalama hava sıcaklığından 0,1 C daha yüksek,

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI No Faaliyetin Adı Eğitmen Hedef Kitle KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL ) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faaliyet Süre Kursun Yetkili Yapılan Yer Tarih Saat Saat Niteliği Birim ler 1 Zaman

Detaylı

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi 99275. Surlariçi Lefkoşa. Haydarpaşa Sokak Surlariçi 99010 Lefkoşa 2286935 2285687

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi 99275. Surlariçi Lefkoşa. Haydarpaşa Sokak Surlariçi 99010 Lefkoşa 2286935 2285687 Başbakanlık BBK.0.00 Selçuklu Caddesi No:3 Lefkoşa 2283141 2275281 Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı BBK.0.01 Selçuklu Caddesi No:3 Lefkoşa Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi BBK.1.00 İrfan Bey

Detaylı

1 Mehmet Zorba Müdür 01.10.1986 21.09.2011 4962 Arabahmet İO. Müdür 1 Alasya İO. 2 Berna Bağban Md. Mv. 24.09.1990 21.10.2005 3068 Şht. İlker Karter İO. Md. Mv. 1 Alasya İO. 3 Lema Doğay Md. Mv. 01.10.1986

Detaylı

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu:

EK-6 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: EK-6 1. Adı Soyadı: HAKAN ATAMTÜRK 2. Doğum Tarihi: 16.04.1968 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 3. Unvanı: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI BESYO REKREASYON BÖLÜM BAŞKANI 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi

Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin Yüzdesi (PNI) Metoduna Göre 2017 Yılı Ekim Ayı Kuraklık Değerlendirmesi Normalin yüzdesi indeksi, kuraklık indeksleri arasında en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde yağış

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Training and Sport's Instructor 4 15 Programın Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Ortalamanın altında istihdam oranlarına sahip olsalar da işletme, yönetim ve hukuk tercih edilen alanlardır

Ortalamanın altında istihdam oranlarına sahip olsalar da işletme, yönetim ve hukuk tercih edilen alanlardır Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri tüm dünyada eğitimin gidişatı ile ilgili bilgi almak için yetkili kaynaktır. 35 OECD ülkesi ve bazı ortak ülkelerdeki eğitim sistemlerinin yapısı, fonlaması ve performansı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI OKUL GELİŞİM MODELİ SUNUM DOSYASI

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI OKUL GELİŞİM MODELİ SUNUM DOSYASI MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI OKUL GELİŞİM MODELİ SUNUM DOSYASI Bölüm 1: Proje Hazırlıkları Hakkında 1.1.Proje yaygınlaştırma çalışmaları ve zaman çizelgesi 1.2.Pilot çalışma hazırlıkları Bölüm 2: Bütçeleme

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU. Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü

2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU. Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü 2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANI İLE YÜRÜTÜLEN ESKİ ESER

Detaylı