OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S"

Transkript

1 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY Danı man Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006

2 OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006

3 T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Özgür ÇA ATAY YÜKSEK L SANS TEZ BAHÇE B TK LER ANAB L MDALI ISPARTA 2006

4 i Ç NDEK LER Ç NDEK LER...i ÖZET...iii ABSTRACT...iv ÖNSÖZ VE TE EKKÜR...v EK LLER D Z N...vi Ç ZELGELER D Z N...vii 1. G R KAYNAK ÖZETLER So ukta Muhafaza Ozon Uygulaması MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Yöntem Ozon Uygulaması So uk Muhafaza Modifiye Atmosfer Paket çerisindeki Gaz Bile imi A ırlık Kaybı Meyve Kabuk Rengi Meyve Eti Sertli i Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı Titre Edilebilir Asitlik miktarı ve ph Duyusal Testler Mikrobiyolojik Analizler statistiki Analizler BULGULAR Modifiye Atmosfer Paket çerisindeki Gaz Bile imi CO 2 Oranındaki De i im O 2 Oranındaki De i im A ırlık Kaybı Meyve Kabuk Rengi... 20

5 ii 4.4. Meyve Eti Sertli i Suda Çözünür Kuru Madde ( SÇKM ) Miktarı Titre Edilebilir Asitlik Miktarı ph De eri Duyusal Analizler Mikrobiyolojik Analizler Bakteri Sayımı Maya ve Küf Sayımı TARTI MA ve SONUÇ...28 KAYNAKLAR ÖZGEÇM... 45

6 iii ÖZET OZON UYGULAMASININ K RAZIN SO UKTA DEPOLANMA SÜRES ÜZER NE ETK S Bu ara tırma ön so utma suyuna ozon uygulamasının Ziraat kiraz çe idinin so ukta depolanma süresi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmı tır. Kirazın muhafaza öncesi ön so utma suyuna 0.5 ppm ve 1 ppm dozlarında ozon uygulaması yapılmı ve meyveler ortalama 2 kg olacak ekilde polietilen torbalara doldurulmu tur. Meyveler 0 0 C ve % oransal nem ko ullarında 42 gün depolanmı tır. Depolama süresi boyunca haftalık aralıklarla yapılan solunum hızı, a ırlık kaybı, meyve kabu unda meydana gelen renk de i imi, meyve eti sertli i de i imi, suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik miktarı, ph de eri, duyusal analizler ve mikrobiyolojik analizler sonucunda kiraz meyvesinde muhafaza esnasında meydana gelen kalite de i imleri saptanmı tır. Elde edilen sonuçlar ı ı ında ön so utma suyuna uygulanan 0.5 ppm ve 1 ppm dozlarındaki ozonun kirazın depolanma süresi üzerine olumlu etkilerinin oldu u ve meyvelerde muhafaza süresince meydana gelen mikrobiyolojik bozulmaları bir ölçüde önledi i gözlenmi tir. Anahtar Kelimeler: Kiraz, So ukta muhafaza, Ozon

7 iv ABSTRACT EFFECTS OF OZONE TREATMENT ON COLD STORAGE OF SWEET CHERRIES This study was carried out to determine the effect of ozone treated precooling water on the cold storage period of Ziraat sweet cherries. Fruits which were treated with 0.5 ppm and 1 ppm doses of ozone were packaged in polyethylene bags, a capacity of around 2 kg and stored in 0 0 C temperature and % RH conditions. Respiration rate, weight loss, fruit colour, flesh firmness, soluble solid content, titretable acidity, ph value, sensory evaluations and microbiological analyses, measured weekly during the storage period. It is determined that 0.5 and 1 ppm doses of ozone treatment had positive effects on the cold storage period of sweet cherries and prevented the microbiological spoilage during the cold storage. Key words: Cherry, Cold storage, Ozone

8 v ÖNSÖZ VE TE EKKÜR Geli en ve de i en ülkemizde önemi günden güne artan bitkisel üretimde kaliteli bir yeti tiricili in yanı sıra ürünlerin hasat edildikten sonra kalite özelliklerinin korunabilmesi bakımından iyi bir ekilde muhafaza edilmesi büyük önem ta ımaktadır. Bahçe bitkileri üretimi bakımından son derece zengin olan ülkemizde hasat edilen ürünlerin üreticiden tüketiciye ula ıncaya kadar, türlere ve çe itlere göre de i mekle beraber %10-30 oranında kayıplara u radı ı tespit edilmi tir. Bu kayıpların ba ta gelen sebepleri uygun depolamanın söz konusu olmaması ve nakliye sırasında meydana gelen zararlanmalardır. Bu sebeple hasat edilen ürünlerin yıl boyunca piyasaya arzı ve üreticinin ma duriyetinin ortadan kaldırılabilmesi için so ukta muhafaza ön plana çıkmakta ve muhafazanın gereklili i önem kazanmaktadır. Bunların yanı sıra depolama olanaklarının yetersizli i sebebiyle bahçe bitkileri ürünleri mevsiminde pazara ihtiyaçtan fazla sunulmakta, bu durum ürünün israfına neden olmakta ve fiyatların dü mesi sonucunda üretici zarara u ramaktadır. Tüm bu olumsuzlukların giderilebilmesi için yeterli depolama olanaklarının geli tirilmesi bir zorunluluk halini almı tır. Bu çalı mada ozon uygulamasının kirazın so ukta depolama süresi üzerine etkisi belirlenmeye çalı ılmı tır. Bu çalı manın yapılmasında beni te vik eden, yönlendiren ve hiçbir yardımını esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU ya, Pınar Denge Su Fabrikası Müdürü Ali Osman Bey ve Üretim efi Nafiz Bey e, Ö retim Görevlisi Tuba Dilmaçünal a, Ara tırma Görevlisi Esin Savran a, Ara tırma Görevlisi Filiz Tosun a, Ara tırma Görevlisi Emel Vural ve adını sayamadı ım arkada larıma, bu günlere gelmemi sa layan ve maddi, manevi deste ini hiçbir zaman esirgemeyen Aileme te ekkürü bir borç bilirim. Özgür ÇA ATAY Isparta 2006

9 vi EK LLER D Z N ekil 1.2. Türkiye kiraz üretiminde ilk be sırada yer alan iller ve üretim miktarları.3 ekil Denemede kullanılan 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyveleri..11 ekil Ön so utma ve ozon uygulamasının yapıldı ı su tankı...12 ekil Ozon uygulaması öncesinde kasalara konularak telis çuvalla kaplanan 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyveleri...12 ekil Ön so utma ve ozon uygulamasının yapıldı ı su tankının üstten görünü ü.13 ekil Ön so utmaya tabi tutulacak olan 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyvelerinin su tankına yerle tirilmesi..13 ekil Ön so utmaya tabi tutulmu 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyvelerinin su tankından çıkartılması.14 ekil 5.1. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca meydana gelen O 2 konsantrasyonu de i imi (%)..18 ekil 5.2. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca meydana O 2 konsantrasyonu de i imi (%) 19

10 vii Ç ZELGELER D Z N Çizelge 1.1. Önemli Kiraz Yeti tiricili i Yapan Ülkeler ve Üretim miktarları...1 Çizelge 4.1. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca a ırlık kayıplarında meydana gelen de i imler (%) Çizelge 4.2. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca meyve kabuk renginde meydana gelen de i imler Çizelge 4.3. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca meyve eti sertlik de erlerinde meydana gelen de i imler ( N/cm 2 )...23 Çizelge 4.4. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca suda çözünür kuru madde miktarında meydana gelen de i imler (%).. 23 Çizelge 4.5. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca titre edilebilir asitlik miktarlarında meydana gelen de i imler (%)...24 Çizelge 4.6. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca ph de erlerinde meydana gelen de i imler Çizelge 4.7. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerin depolama boyunca dı görünü lerinde meydana gelen de i imler (puan)..25 Çizelge 4.8. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca tat ve aromalarında meydana gelen de i imler (puan)...26 Çizelge 4.9. Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca meydana gelen sap rengi de i imi (puan).26 Çizelge Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca görülen toplam bakteri sayısı de i imi(kob log / gr) Çizelge Farklı dozlarda ozon uygulaması yapılan meyvelerde depolama boyunca görülen toplam maya-küf sayısı de i imi (kob log / gr)....27

11 1 1. G R Kiraz (Prunus avium L.), botanikte Rosales takımının, Rosaceae familyasının, Prunoideae alt familyasının, Prunus cinsi ve Cerasus alt cinsine girer (Öz, 1988). Çok eski yıllardan beri kültürü yapılan kiraz dünya üzerinde geni alanlara yayılmı olup çe it ve form zenginli i gösteren bir meyve türüdür. Aynı zamanda, pazarda yüksek fiyatlara alıcı bulabilen, tüketiciler tarafından zevkle tüketilen ve albenisi yüksek meyveler arasındadır. Kiraz bugün 40 tan fazla ülkede tüketilmektedir (Özbek, 1978).Dolayısıyla pek çok yerde kiraz yeti tiricili i yapılmaktadır. Afrika nın kuzeyi, Avrupa nın tamamı, Ortado u nun batı kısmında yer alan ülkeler, Anadolu, Hazar Denizi ve buraya yakın ülkeler ile Kuzey ve Güney Amerika Kıtası nda yo un olarak kiraz yeti tiricili inin yapıldı ı bildirilmi tir ( anlı, 2001). Dünyada kiraz yeti tiricili i yapan ülkeler ve üretim de erleri Çizelge 1.1 de verilmi tir (Anonymous, 2005). Çizelge 1.1. Önemli kiraz yeti tiricili i yapan ülkeler ve üretim miktarları. ÜLKELER ÜRET M M KTARLARI ( TON ) Türkiye A. B. D ran Almanya Rusya talya spanya Fransa Lübnan Romanya Yunanistan Dünya Kiraz, taze meyveler içerisinde dünyada en fazla tüketilen meyveler arasında yer almaktadır. Kiraz meyvelerinin kendine has albeni, tat, aroma, lezzet ve irili e sahip

12 2 olması; bunun yanı sıra çocuklar tarafından zevkle ve kolaylıkla yenilmesi nedenleriyle hem iç hem de dı pazarlarda tüketicinin ısrarla aradı ı ve severek tüketti i bir meyvedir. Dünyada ki i ba ına kiraz tüketimi 0.26 kg. dır. Türkiye de ise bu de er 2.44 kg/ki i dir (Gülcan vd., 1995). Dolayısıyla kiraz pazarda yüksek fiyatlara alıcı bulabilen lüks meyveler arasında yer almaktadır. Türkiye de üretilen kirazların bir kısmı ihraç edilmekte, önemli bir kısmı taze olarak tüketilmekte ve az bir kısmı ise reçel, marmelat, konserve ve meyve suyu yapımında kullanılmaktadır (Küden ve Ka ka, 1992). Türkiye kiraz ihracatı yıllara göre de i mekle birlikte, yakla ık ton olarak gerçekle mekte ve dünyada ABD den sonra ikinci sırayı almaktadır (Taner 2001; Demircan vd., 2004). Dı pazarda Türk Kirazı olarak tanınmı olan 0900 Ziraat çe idi, sahip oldu u meyve kalitesi ve geç hasat edilmesi nedeniyle pazarda yüksek fiyattan alıcı bulmaktadır (Ka ka, 2001). Türkiye kiraz ihracatının tamamına yakın bölümünü Batı Avrupa ülkelerine yapmakta, Almanya, talya, Hollanda ve ngiltere ba ta gelen ithalatçı ülkeler arasında yer almaktadır (Demircan ve Hatırlı, 2003). zmir ili, Türkiye de ton kiraz üretimi ile ilk sırada yer alırken bunu Manisa ( ton) ve Isparta ( ton) illeri takip etmektedir. Türkiye kiraz üretiminde ilk 5 sırada yer alan iller ve üretim miktarları ekil 1.1 de verilmi tir (Anonymous, 2003). Isparta da yeti en kirazın büyük bir ço unlu unu 0900 Ziraat çe idi olu turmaktadır (Demircan vd., 2004). Türkiye de en fazla yeti tiricili i yapılan ilk be çe it sıralaması ise 0900 Ziraat, Early Burlat, Van, Lambert ve Bing eklindedir (Anonymous, 1992).

13 3 Üretim miktarı (ton) zmir Manisa Isparta Afyon Bursa ller ekil 1.1. Türkiye kiraz üretiminde ilk be sırada yer alan iller ve üretim miktarları (Anonymous, 2003). Kirazların belli dönemlerde olgunla ması ve hassas bir yapıya sahip olmaları nedeniyle kısa sürede pazarlanması gerekmektedir. Pazarlama döneminde ise büyük yı ılmalar meydana gelmektedir. Bu yı ılmaların önlenmesi ve fiyat dengesinin olu ması için birkaç gün veya haftalık so ukta muhafaza büyük önem kazanmaktadır. Bu dönemde, üretilen meyvede % 8 i hasatta ve % 15 i pazarlamada olmak üzere % 23 düzeyinde bir kayıp meydana gelmektedir (Gündüz, 1993). Bu durum muhafazanın önemini daha iyi ortaya koymaktadır. Kirazlar 1 ve 0 o C de yakla ık % oransal nemde muhafaza edilebilmekte ve çe itlere göre muhafaza süresi 1 4 haftaya kadar uzatılmaktadır. Ayrıca, depolama sırasında a ırlık ve depolama kayıplarını azaltıcı ek önlemlerin alınması gerekmektedir (Dokuzo uz, 1960; Karaçalı, 1993; A ao lu vd., 1995). Son yıllarda bazı kiraz çe itleri de i ik ambalajlar (MAP) ve uygulamalarla 6 hafta saklanabilmektedir. Derimden hemen sonra meyvelerin bahçedeki meyve iç sıcaklıklarının ön so utmayla en kısa sürede muhafaza sıcaklı ına indirilmesi ve bu sırada mantarsal bozulmalara kar ı fungusit uygulamaları kayıpları azaltmada büyük önem ta ımaktadır (Özdemir, 2000). Nitekim muhafaza esnasında uygun ko ullar sa lanmadı ında ve ek önlemler alınmadı ında kirazlar, a ırı nitelik ve nicelik kayıplarına u ramaktadır.

14 4 Ek önlemler içerisinde klorlama, kimyasal uygulamaları ve ozon uygulaması yer almaktadır. Ozonun uzun yıllardan beri içme suyu sterilizasyonu, meyve ve sebzelerin yıkanması ve depolanmasını da içine alan farklı alanlarda kullanımı söz konusudur (Anonymous, 2000). Ozon uygulaması ticari olarak elma, kiraz, havuç, sarımsak, kivi, so an, eftali, erik, patates ve üzümlerde muhafaza süresini arttırma ve patojenlerle mücadele amaçlı olarak kullanılmaktadır (Suslow, 2001). Bu çalı mada, ön so utma suyuna farklı dozlarda ozon uygulamasının Isparta ekolojik ko ullarında yeti tirilen 0900 Ziraat kiraz çe idinin so ukta depolanma süresi ve kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmı tır.

15 5 2. KAYNAK ÖZETLER 2.1. So ukta Muhafaza Ka ka ve Pekmezci (1983), meyve yeti tiricili inin yüzyıllar öncesine dayandı ı Türkiye de özellikle uzun süre muhafazaya elveri li meyve türleri için evlerin zemin veya bodrum katlarında bulunan uygun yerlerden veya bu amaçla yapılan kalın duvarlı, küçük havalandırma pencereli basit yapılardan yararlanıldı ını bildirmi lerdir. Ayrıca basit depolar dedi imiz bu muhafaza yerlerinin bilhassa üretim bölgelerinde halen geni ölçüde kullanıldı ını ve Nev ehir ve Ni de illerinde tüf kayalar içerisine oyulmu do al depoların bunun en uygun örneklerini olu turmakta oldu unu bildirmi lerdir. Dokuzo uz (1983), basit ve do al depoların gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının büyük oldu u yörelerde ve mevsimlerde, ko ulların elverdi i oranda uzunca bir süre meyve ve sebze muhafazası için kullanılabildi ini, bu depolarda ürünlerin so utulmasının gece veya sabaha kar ı hava sıcaklı ının dü tü ü zamanki dı hava sirkülasyonundan yararlanılarak yapıldı ını bildirmi tir. Bu nedenle de söz konusu depoların ancak belirli mevsimlerde kullanılabildi ini; bununla beraber iyi bir izolasyon ve vantilatörlerle havalandırma gibi basit geli tirmelerle hem depoların kullanma süresinin uzatılmı, hem de ürün kayıpları önemli ölçüde azaltılmı olaca ını bildirmi tir. Türkiye meyve ve sebze üretimi yönünden zengin olmasına ra men bu ürünlerin so ukta muhafaza olanakları yönünden henüz beklenen düzeye ula amamı tır (Öz,1988). Anonim (1990) a göre 1990 yılına ait verilerde Türkiye de depolanabilir meyve üretiminin ton olarak gerçekle ti ini ve üretimin ancak % 5.24 ünün depolanabildi ini ve üretim miktarı çok daha fazla olan meyveler için bu oranın daha dü ük gerçekle ti ini dolayısıyla da tüketime sunulmayan ve çürüyen ürün miktarının daha fazla oldu u bildirilmi tir.

16 6 Dokuzo uz (1997), a açtan kopartılan bir elmayı veya dalından ayrılan bir domates meyvesini, sadece içerisinde eker, asit, mineraller ve vitaminlerin bulundu u bir besin deposu olarak dü ünmenin gerçe e uygun olmadı ını, çünkü bu ürünlerin hasat edildikten sonra da canlılıklarını korumakta ve hücreler içerisinde tüm hayatsal çabalar ve metabolizma faaliyetlerinin devam etmekte oldu unu bildirmektedir. Ayrıca bu ürünlerin dalından koparılmı bulundukları için artık su alacak bir kayna a da sahip olmadı ı; bu yüzden de ya meyve ve sebze depolanmasında hem metabolizma faaliyetlerinin hızını ürüne zarar vermeden azaltmanın, hem de su kaybını en aza indirmenin önemli oldu unu ortaya koymu tur. Bunu sa lamanın en güvenilir yolunun ise so ukta muhafaza oldu unu bildirmi tir. Çalı mada bütün meyvelerde oldu u gibi kirazda da pazara arzın meyvelerin derimi ile ba ladı ı bildirilmi tir. Derimi yapılan meyveler pazara arzın yo un oldu u dönemde yeti tirilmi ise bu meyvelerin yo unlu un azalaca ı döneme kadar muhafaza edilmesi ve fiyat dengesinin olu ması için beklenmesinin üretici açısından önemli oldu u vurgulanmı tır. Crisosto vd. (1993) ile Webster ve Looney (1996), derimden sonra mümkün oldu u kadar kısa sürede meyve sıcaklı ını dü ürmek, solunumu azaltmak ve meyvenin hastalıklara kar ı direncini arttırmak için ön so utma yapılmasının gerekli oldu unu bildirmi lerdir. Bahar ve Dündar (1997), kiraz için su ile so utmanın en çabuk ve en etkili ön so utma yöntemlerinden birisi oldu unu ve du lama sisteminin daha çok tercih edildi ini bildirmi lerdir. Ayrıca bu sistemde 0.1 m 2 ' lik bant alanında 0 o C sıcaklıkta litre su uygulamasıyla kısa sürede 11 o C lik sıcaklık dü ü ü gerçekle ti ini bildirmi lerdir. 2.2 Ozon Uygulaması Kogelschatz (1988), ozonun ilk olarak 1839 yılında Avrupalı ara tırıcı C.F. Schanbein tarafından bulundu unu, ilk ticari kullanımının ise 1907 yılında Nice Belediyesine ait su sa lama sisteminin dezenfeksiyonu uygulamasında ve 1910 yılında St Petersburg ta oldu unu bildirmi tir.

17 7 Manley ve Niegowski (1967) ye göre saf ozonun fiziksel özellikleri u ekilde verilebilir: kaynama noktası ± C, erime noktası ± C, kritik sıcaklık C, basınç 54.6 atm. Suslow (2001), ozon gazının atmosfer basıncında -112 o C de kaynayan, suda kısmi olarak çözünebilen, karakteristik keskin bir kokusu olan, ppm konsantrasyonluk bir de erde tespit edilebilen, stabil olmayan bir gaz oldu unu; havadaki 1 ppm ozonun yakla ık olarak 2,1 mg/m 3 ozona e it oldu unu bildirmi tir. Oehlschlaeger (1978), ozonun ola an sıcaklıkta mavi, yo unla tı ında koyu mavi bir gaz oldu unu ve sıvı ozonun e er % 20 den fazla oksijen karı ımı ihtiva ediyorsa kolayca patlatılabilece ini bildirmi lerdir. Barlett vd. (1974), dü ük konsantrasyondaki ozonun a ırı bir toksik gaz olmamasına kar ın, yüksek konsantrasyondaki ozonun insanlar için öldürücü olabilece ini bildirmi lerdir. Schwartz vd. (1976) 0.2 ppm ve yüksek konsanrasyondaki ozonun nefes borusunda zarar verici bir etkiye sahip oldu unu ortaya çıkarmı lardır. Güzel-Seydim vd. (2004), ozonun güçlü bir oksidant ve kuvvetli bir dezenfektan oldu unu, gıdalarda ozon kullanımının Amerika da yeni olmasına ra men Avrupa ülkelerinde uzun zamandan beri kullanılmakta oldu unu bildirmi lerdir. Rice vd. (1981), Lageron (1982), Schneider (1982), Echols ve Mayne (1990), Costerton (1994), Videla vd. (1995), Strittmatter vd. (1996), ozon uygulamasının Avrupa da içme suyunun dezenfeksiyonunda yıllardan beri kullanılmakta oldu u, ozonun di er ticari kullanım alanlarında ise i elenmi suların dezenfeksiyonu, yüzme havuzları, kirli so utma yapılarının temizlenmesi ve atık su uygulamalarının yer aldı ını bildirmi lerdir.

18 8 Xu (1999), ozonun taze suda demir, manganez ve sülfürün temizlenmesinde ve tat ve koku kontrolünde kullanılmakta oldu unu ve bu uygulamanın yüksek kalitede, mikro organizmalardan ve toksik kimyasallardan ari sürdürülebilir su eldesinde önemli oldu unu bildirmi tir. Stallarova (1982), ozonun oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektanlardan birisi oldu unu ve yüksek oksidasyon kuvvetinin, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep oldu unu bildirmi tir. Ozon dezenfeksiyonunun mikroorganizma hücresini eriterek veya hücre zarını yırtarak meydana geldi ini, yaygın bir dezenfektan olan klorün ise hücre zarından girerek mikroorganizma enzimlerini inaktive etti ini ortaya koymu tur. Ozonun bakterisit etkisinin suyun kirlili i, suda çözünmü madde miktarı, ph, suyun sıcaklı ı ve temas süresi gibi bazı etkile imlere ba lı oldu unu ve ozonla suyun takriben 4 10 dakikalık temasının dezenfeksiyonu sa ladı ını bildirmi tir. Yakla ık miligram/l ozonun hemen hemen tüm bakterileri öldürdü ü ozonun dezenfeksiyon süresi aynı artlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazla oldu unu bildirmi tir. Langlais vd. (1991), ozonun meyve ve sebzelerin muhafazası esnasında küf, bakteri ve virüs gibi patojenlerin geli mesini önlemesinin ve etileni okside ederek ürünlerin depolama ömrünü arttırmasının yanında bir di er önemli kullanım amacının ürünlerin depolama öncesinde ön so utma uygulamasında kullanılan suyun dezenfeksiyonunu sa laması oldu unu bildirmi lerdir. Ayrıca bu ara tırmacıların bildirdi ine göre ozon pestisit ve klorlanmı ürünlerde gözlenen yapılar gibi kimyasal kalıntıları yok edici özelli e sahiptir. Rice vd. (1982), ozonun so ukta muhafazadaki önemli etkilerinden birisinin meyve ve sebzelerin olgunla malarını yava latması oldu unu açıklamı tır. Olgunla ma süresince muz ve elma gibi birçok meyvenin ya lanmayı hızlandıran etilen gazını bünyelerinden dı arı verdiklerini, ozonun muhafaza esnasında dı arı verilen etileni okside etti ini böylece de sebze ve meyvelerin muhafaza ömürlerini uzattı ını bildirmi lerdir. Çalı mada ozonun ürünlerin so ukta muhafaza esnasında dü ük konsantrasyonda küf ve bakterilerden korunmasında kullanılmakta oldu unu ayrıca

19 9 havadaki ve ürün yüzeyindeki küf ve bakterileri öldürmekle kalmayıp ortamdaki kötü kokuyu da giderdi i bildirilmi tir. Reddy vd. (1991), bitkileri ozona maruz bırakmanın etilen üretimini arttıraca ını, ancak bunun geçici oldu unu ve bunda ozon dozu ve uygulama süresinin çok etkili oldu unu bildirmi lerdir. Ozon uygulamalarından hemen sonra tür ve çe ide ba lı olarak bitkilerde geçici etilen üretimi artı ı olabilece ini ancak bunun belirli bir süre sonra tekrar azalaca ını hatta ba langıç seviyelerinin altına bile dü ebilece ini bildirmi lerdir. Schraudner vd. (1997), bitkilerin ozon uygulandı ında etilen üretiminde göstermi oldukları farklılı ın ozona kar ı hassas olup olmamalarına ba lı oldu unu bildirmi lerdir. Ozona duyarlı türlerin toleranslılara kıyasla ozonla muamele edildiklerinde daha fazla etilen salgıladıkları bilinmektedir. Miller (1997), bitkilerin ozonla muamele edildiklerinde solunum hızlarında artı gözlendi ini bildirmi tir. Song vd. (2002), yaban mersiniyle yapmı oldukları bir çalı mada derimden sonra meyveleri bir iki gün süreyle 0.2 μl/l ozona maruz bırakmanın solunumda geçici bir artı a neden oldu unu bildirmi lerdir. Öte yandan Ikeda vd. (1998), 5 0 C sıcaklıkta çilek meyvelerini 7 gün boyunca ozona ( μl/l ) maruz bırakmı lar ve uygulama yapılan meyvelerle kontrol meyveleri kıyaslandı ında solunum oranında herhangi bir farklılık ve artı saptayamamı lardır. Perkins (1997) ve Anonymous (1997), daha önceki yıllarda yapılmı birçok çalı mada ozon gazının ürünler üzerindeki mikrobik aktivitenin engellenmesi ve meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin uzatılmasında kullanıldı ını, 1933 yılından bu yana da elma, patates, domates, çilek, brokoli, armut, yaban mersini, portakal, eftali, üzüm, mısır ve soya fasulyesi gibi birçok meyve ve sebze üzerinde ara tırma yapıldı ını bildirmi lerdir.

20 10 Forney (2003), su içerisinde erimi ozonun di er kimyasal uygulamalara alternatif olarak çilek, domates ve üzüm gibi taze ürünlerin çürümelerini kontrol etmek için kullanıldı ını bildirmi tir. Langlais vd. (1991), ozonun mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin klor ve di er dezenfektanlara göre daha fazla oldu unu; Escherchia, Listeria, Penicillum ve di er gıda patojenlerini geleneksel olarak kullanılan dezenfektanlara oranla daha hızlı öldürmekte olup kimyasal kalıntı bırakmadı ını bildirmi lerdir. Spears (1998), patojenlerin yok edilmesi ve kontrol altına alınmasında klorun belirli limite sahip olmasının ozonun önemini ortaya çıkarttı ını bildirmi tir. Koyuncu vd. (2005), ozonlu su uygulamasının kirazın kalitesi üzerine olumlu etkisinin bulundu unu, bu yüzden 0900 Ziraat kiraz çe idi için ön so utmada ozon kullanımının klor gibi di er hijyen araçlarına alternatif olabilece ini bildirmi lerdir.

21 11 3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1. Materyal 2005 yılında yürütülen bu çalı mada bitkisel materyal olarak Isparta iline ba lı Merkez Yakaören Köyü nde yeti tirilen 0900 Ziraat kiraz çe idi kullanılmı tır. Kirazlarda ortalama en mm, ortalama boy mm, ortalama a ırlık g, ortalama sap uzunlu u mm ve ortalama sap kalınlı ı mm dir. Çalı mada ambalaj olarak ise kiraz depolanması için üretilmi polietilen torbalar kullanılmı tır Yöntem Ozon Uygulaması Yöreye uygun tarihte derimi yapılan meyveler, hızlı bir ekilde Isparta-Antalya yolu 35. km de Isparta ili E irdir ilçesine ba lı Yukarı Gökdere köyünde bulunan ve Ya ar Holding e ait Pınar Denge Su Fabrikasına getirilmi ve 0.5 ppm ve 1 ppm dozlarında ozon uygulaması yapılmı olan 2 o C sıcaklıkta su ile 10 dakika süre ile ön so utmaya tabi tutulmu tur. Kontrol örneklerine ise ozon uygulanmamı aynı sıcaklıktaki su ile 10 dakika süre ile ön so utma uygulaması yapılmı tır. ekil Denemede kullanılan 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyveleri

22 12 ekil Ön so utma ve ozon uygulamasının yapıldı ı su tankı ekil Ozon uygulaması öncesinde kasalara konularak telis çuvalla kaplanan 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyveleri

23 13 ekil Ön so utma ve ozon uygulamasının yapıldı ı su tankının üstten görünü ü ekil Ön so utmaya tabi tutulacak olan 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyvelerinin su tankına yerle tirilmesi

24 14 ekil Ön so utmaya tabi tutulmu 0900 Ziraat çe idine ait kiraz meyvelerinin su tankından çıkartılması So uk Muhafaza Kontrol meyveleri ile 0.5 ppm ve 1 ppm dozlarında ozon uygulanmı olan suyla ön so utmaya tabi tutulan meyveler kirazlarda modifiye atmosfer paketlemede kullanılmak için hazırlanmı polietilen torbalar içerisine ortalama 2 kg olacak ekilde doldurulmu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Derim Sonrası Fizyolojisi Laboratuarında bulunan, 0 o C sıcaklık ve % oransal nem içeren so uk hava depolarında muhafaza edilmi tir. Meyveler 6 hafta boyunca depolanmı ve ba langıç analizinden sonra haftalık aralıklarla alınan meyvelerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmı tır Modifiye Atmosfer Paket çerisindeki Gaz Bile imi Gasspace 2 marka infrared gaz analizatörü ile haftalık olarak polietilen torbalar içerisindeki CO 2 ve O 2 oranındaki de i imler ba langıca göre % olarak hesaplanmı tır.

25 A ırlık Kaybı Meyvelerde meydana gelen a ırlık kaybı, 0.01g hassasiyetteki terazi ile her hafta alınan tartım sonucu ba langıç meyve a ırlık de erlerine göre % olarak hesaplanmı tır Meyve Kabuk Rengi Depolama süresince meyve kabu unda meydana gelen renk de i imleri haftalık olarak CR 300 model Minolta marka renk cihazı ile CIE L*, a* ve b* cinsinden ölçülmü tür. Renk ölçümlerinin de erlendirmesinde L * de eri parlaklı ı, +a * de eri kırmızı, - a * de eri ye il, +b * sarı, - b * de eri mavi rengi temsil etmektedir Meyve Eti Sertli i Meyve eti sertli i ölçümleri meyvelerin ekvatoral çevresi boyunca iki ayrı yerden olmak üzere Lloyd Marka LF Plus Model tekstür cihazı ile 5 mm çapındaki silindirik uç kullanılarak meyve kabu u uzakla tırılmaksızın yapılmı tır. Sonuçlar N/cm 2 olarak verilmi tir Suda Çözünür Kuru Madde Miktarı Suda çözünür kuru madde (SÇKM) miktarı meyvelerin pulp haline getirilmesi ve tülbentten süzülmesi sonrasında elde edilen meyve suyunda Palette PR-32 Atago marka dijital refraktometre ile belirlenmi olup sonuçlar % olarak verilmi tir Titre Edilebilir Asitlik Miktarı ve ph Titre edilebilir asitli in saptanması için, örneklemeyi temsil edecek sayıdaki meyveler parçalayıcıdan geçirilip tülbentten süzülerek elde edilen meyve suyundan

26 16 10 ml alınmı ve ph de eri 8.1 oluncaya kadar 0.1N NaOH ile titre edilmi tir. Sonuçlar malik asit cinsinden % olarak a a ıdaki formüle göre hesaplanmı tır. Asitli in hesaplanması: A= (S.N.F.E). 100/C A=Asit miktarı S= Kullanılan sodyum hidroksit miktarı (ml) N= Kullanılan sodyum hidroksit normalitesi F= Kullanılan sodyum hidroksit faktörü C= Alınan örnek miktarı (ml) E= lgili asidin equivelent de eri (0,067 g) ph de erleri ise Hanna Marka dijital ph metre ile belirlenmi tir Duyusal Testler Meyveler her hafta dı görünü ve aroma bakımından incelenmi tir. Dı görünü ve tekstür 1 9 skalası (1 3: Pazarlanamaz, 5: Pazarlanabilir, 7: yi, 9: Çok iyi), tat ve aroma ise 1 5 skalası ( 1: Çok kötü, 2: Kötü, 3: Orta, 4: yi, 5: Çok iyi) kullanılarak de erlendirilmi tir Mikrobiyolojik Analizler Depodan haftalık aralıklarla çıkartılan meyvelerin mikrobiyolojik açıdan de erlendirilmesi için toplam bakteri sayımı ve maya-küf sayımı yapılmı tır. Mikrobiyolojik analizler Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisli i Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuarında yapılmı tır. Toplam bakteri sayımının yapılabilmesi için her gruptan 10 meyve rasgele seçilmi ve örnekleme yoluyla bunlardan gram civarında meyve alınmı tır. Ayrılan meyvelerden örnekleme aseptik ko ullarda yapılmı tır. Alınan örnekler 90 ml % 0,85 lik FTS ( Steril Fizyolojik Tuzlu Su ) içerisinde 5 dakika çalkalanarak bekletilmi tir.

27 17 lem sonrasında toplam mezofil aerop bakteri sayısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 10-1 dilüsyondan yayma kültür yöntemi ile PCA (Steril Plate Count Agar) plakalarına aseptik ko ullarda ekim yapılmı tır. Ekim yapılan petri kapları 30 o C sıcaklıkta 48 saat inkube edilmi ve bakteri sayımları yapılmı tır (Karahan vd., 2002). Toplam maya-küf sayımının yapılabilmesi için yine 10 meyveden olu an örnek grubundan ortalama gram civarında meyve örne i aseptik ko ullarda alınmı tır. Alınan örnekler 90 ml % 0,85 lik FTS içerisinde 5 dakika çalkalanarak bekletilmi tir. lem sonrasında toplam maya ve küf sayısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 10-1 dilüsyondan yayma kültür yöntemi ile PDA (Steril Patato Dekstroz Agar) plakalarına aseptik ko ullarda ekim yapılmı tır. Ekim yapılan petri kapları 30 o C sıcaklıkta 72 saat inkube edilmi ve maya ve küf sayımları yapılmı tır (Karahan vd., 2002) statistiksel Analizler statistiksel analizler SPSS ile Duncan çoklu kar ıla tırma testi uygulanarak yapılmı tır.

OZON UYGULAMASININ KİRAZIN SOĞUKTA DEPOLANMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

OZON UYGULAMASININ KİRAZIN SOĞUKTA DEPOLANMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ OZON UYGULAMASININ KİRAZIN SOĞUKTA DEPOLANMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ Özgür ÇAĞATAY Danışman Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU YÜKSEK LİSANS TEZİ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİMDALI ISPARTA 2006 OZON UYGULAMASININ KİRAZIN

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN

Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Meyve ve Sebze Depolanması ve İhracatında Kullanılan Modifiye Atmosfer Ambalajlarındaki Gelişmeler Doç. Dr. Fatih ŞEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü fatih.sen@ege.edu.tr Modifiye

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Solunum (respirasyon)

Solunum (respirasyon) Soğukta Depolama Soğukta Depolama Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları sınırlı bir muhafaza tekniğidir. Her meyve sebzenin en iyi şekilde depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık derecesi (DN

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI Soğukta muhafazanın dayandığı genel ilke, düşük sıcaklıklarda mikroorganizma faaliyetinin, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon hızlarının yavaşlamasıdır. Soğuk uygulaması

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI

BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 15-23 BAZI TRABZON HURMASI ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI Mehmet Ali KOYUNCU 1 Esin SAVRAN 1 Tuba DİLMAÇÜNAL 1 Kahraman KEPENEK 1 Rüstem CANGİ

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ BAHÇE ÜRÜNLERİNDE HASAT & DERİM PROF.DR.NURDAN TUNA GÜNEŞ HASAT & DERİM Olgunlaşmış olan meyvenin ana bitkiden ayrılması, Nasıl yapılmalı???? Ürünün hassaslığı Hasadın hızı Hasat yönteminin maliyeti Hasat

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir guven.ozdemir@ege.edu.tr Biyosidal ürünlerin laboratuvar

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU

BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI UYGULAMA DERS NOTU OLGUNLUK KRİTERLERİ 1. Kabuk Zemin (Alt) Rengi Kabuk alt rengi olgunlaşma döneminde, tür ve çeşitlere göre değişik hız ve

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ. Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE İHRACATIMIZA ETKİSİ Prof.Dr. Mustafa ERKAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya Açlık ve Beslenme hala en önemli sorun ÜRETİM Üretim fazlası

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI

FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI FINDIĞIN HASAT,HARMAN VE DEPOLANMASI Hasat: Hasata başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır.bölgenin yağışlı olması ve buna bağlı olarakta yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı

Detaylı

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01

Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Envirocheck Contact plates; Yüzey Testi için 09.01 Mikrobiyel açıdan temiz olması gereken tüm yüzeylerde mikrobiyel kontaminasyonun belirlenmesinde kullanılan basit ve etkili bir araçtır. Plastik Petri

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Gıda güvenliği, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı

Detaylı

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI

SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN NORMAL VE KONTROLLÜ ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANMASI Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2013,28(2):71-76 Anadolu J Agr Sci, 2013,28(2):71-76 doi: 10.7161/anajas.2013.282.71 URL: http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2013.282.71 Araştırma Research SCARLET SPUR ELMA ÇEŞİDİNİN

Detaylı

KÜTAHYA VİŞNE ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI. M. Ali KOYUNCU, Tuba DİLMAÇÜNAL, H. Esin SAVRAN, Özgür ÇAĞATAY

KÜTAHYA VİŞNE ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI. M. Ali KOYUNCU, Tuba DİLMAÇÜNAL, H. Esin SAVRAN, Özgür ÇAĞATAY ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 05; 2(1) : 53-57 KÜTAHYA VİŞNE ÇEŞİDİNİN SOĞUKTA DEPOLANMASI 1 1 1 1 M. Ali KOYUNCU, Tuba DİLMAÇÜNAL, H. Esin SAVRAN, Özgür ÇAĞATAY ÖZET Bu çalışma, Isparta (İlavus Yaylası)'da

Detaylı

Elmada Acı Benek (bitter pit)

Elmada Acı Benek (bitter pit) Elmada Acı Benek (bitter pit) Bu hastalık meyve daha bahçede iken başlamakta olup kalsiyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum hücre duvarının gelişiminde önemli bir role sahip olup eksikliğinde

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

Kırılma Noktası Klorlaması

Kırılma Noktası Klorlaması Kırılma Noktası Klorlaması AMAÇ Farklı oranlarda klor ile amonyağın reaksiyon vermesi sonucu oluşan kalıntı klor ölçümünün yapılması ve verilerin grafiğe aktarılarak kırılma noktasının belirlenmesi. ÖN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI

BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI BAHÇE BİTKİLERİNİN ÇOĞALTILMASI Tür ve çeşitlerin devamını sağlamak Ticari üretimin ve bahçelerin devamını sağlamak 1. Generatif (Eşeyli=tohum ile) çoğaltma 2. Vejetatif (Eşeysiz) çoğaltma GENERATİF ÇOĞALTMA

Detaylı

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport mından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları n erlendirilmesi l Diler 1, bay 3 n Özet Bu çalı mada iklim de i ikli ine neden olan, karayolu ula ımından kaynaklanan sera gazı emisyonları ülke bazında, bölgesel

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme

Sous vide. vakum ambalaj ve vakum altında pişirme Sous vide Aslında Sous vide 'vakumlu ambalajlanmış gıdalar daha sonra pişirilmiş, soğutulmuş ve soğuk zinzirde saklanan bir süreç' olarak ta tanımlanır. Bu yöntemde yüksek duyusal kalitedeki ürünler damak

Detaylı

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu

Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve ve Sebze suyu ve pulpunun konsantrasyonu Meyve suları genel olarak %80-95 düzeyinde su içerirler. Çok iyi koşullarda depolansalar bile, bu süre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ürünün kalitesini

Detaylı

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi

DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA. Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi DEPOLAMA VE ÜRÜN MUHAFAZA Mustafa ÜNLÜ Ziraat Yüksek Mühendisi 43 milyon ton üretim değeri ile dünyanın önemli yaş meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Türkiye nin; Meyve üretimi 12 milyon ton, Sebze

Detaylı

Hedef belirleme. Emri No: A Versiyon 1 Sayfa 1 / 29

Hedef belirleme. Emri No: A Versiyon 1 Sayfa 1 / 29 W W w W Hedef belirleme DGHM (2001) tarafından yayınlanmı olan Yöntem El Kitabı, Talep Katalo u (2002) ve Pitten et al (2003) yayını baz alınarak yapılan in-vitro incelemeleri vasıtasıyla Actolind W Lösung

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

KALE ORGANİK GÜBRE TARIM VE HAYVANCILIK LTD.ŞTİ. Merkez Ofis: Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Skyport Rezidans Kat: 12 No: 131 Beylikdüzü/İSTANBUL Tel: 0212 875 23 66 Üretim Tesisimiz: Ortaköy Mahallesi

Detaylı

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 92-96 ISSN:1309-0550

Araştırma Makalesi. www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 92-96 ISSN:1309-0550 Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 92-96 ISSN:1309-0550 Stanley Çeşidi Eriğin Bazı Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi

Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde Farklı Atmosfer Bileşimlerinin Depolama Boyunca Meyve Kalitesine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 179-183, 2015 Eğirdir Koşullarında Yetiştirilen Pink Lady Elma Çeşidinde

Detaylı

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici 1. II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici tam olarak nedir ve nasıl çalışılır? TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici bir temizleme ürünü olup, gerçek hayata

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242)

TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: /25242) TGK-KREMA VE KAYMAK TEBLĐĞĐ (2003/34) (Yayımlandığı R.G.: 27.09.2003/25242) Değişiklik : 06.02.2009tarih ve 27133 sayılı R. G. Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması

Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Meyve Sularının Tüketime Hazırlanması Berrak meyve suları konsantrasyon sırasında yapıdan ayrılan su kadar suyun ve aromanın ilavesi ile hazırlanmaktadır. Meyve nektarları ise meyve suyu konsantesi veya

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Tarih: 11.10.2004 2002-2003 E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B

Detaylı

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler

Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler Bireysel Hızlı Dondurma Tekniği ile Dondurulmuş Vişnelerde Depolama Süresince Yapısal Değişimler 1. Cemal Kasnak a, 2.Hasan Toğrul b, 3. Abdullah Çağlar a a Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

YÜZME HAVUZLARDA Enfeksiyon Riski ve Dezenfeksiyonun Önemi İNSAN - HAYVAN - BİTKİ Mikrobiyoloji Gözle görülemeyen canlıların Mikroskop ile incelenmesi. mikron = 1/1000 mm. mikroskop x 1000 cfu/ml veya

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER

BAL TANIMI BALIN BİLEŞİMİNİ OLUŞTURAN MADDELER BAL TANIMI Bal, Türk Gıda Kodeksi 2000/39 sayılı Bal Tebliğinde "Bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine

Detaylı

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com

GIDA AMBALAJLAMA. Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ ggulec@gmail.com Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği hayati derecede önemlidir Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz gıdalar

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U)

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DERS

Detaylı

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ

ZEYTİN İŞLEME TEKNİSYENİ TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

TÜRKİYE'DE DONDURULMUŞ GIDA SEKTÖRÜNÜN YAPISI

TÜRKİYE'DE DONDURULMUŞ GIDA SEKTÖRÜNÜN YAPISI TÜRKİYE'DE DONDURULMUŞ GIDA SEKTÖRÜNÜN YAPISI Yrd.Doç.Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU 1 Ar.Gör. Gökhan UNAKITAN 1 GİRİŞ Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak Türkiye de de gıda ve tüketim alışkanlıkları

Detaylı

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar TARTI WEB Bulut teknolojisi Tanita vücut analiz cihazları için İnternet of things projesidir. Veri Kaybına Son Dahili Veri Depolama Kablosuz Veri Transferi Detaylı Raporlama Çoklu Ekran Yönetimi Çevrimdışı

Detaylı

FRUIT LOGISTICA BERLIN, 6 8 FEBRUARY Değerli İlgililer,

FRUIT LOGISTICA BERLIN, 6 8 FEBRUARY Değerli İlgililer, EquiFlash Fruit Logistica Sayı 36 Yıl: 8 01.2013 FRUIT LOGISTICA Giriş 1 Unitec 2 Raytec 3 PFM 4 Agricoat 5 Değerli İlgililer, Taze meyve ve sebze endüstrisinin nabzını tutan Fruit Logistica fuarı Almanya

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM ENTEROBAKTER SAYIM PLAKALARI Birçok gıda ve içecek işletmecilerinin, patojen bakterileri öldürmek için uyguladıkları en az bir basamak vardır. Yalnız ambalajlama öncesinde tekrar kontaminasyon

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması

Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması. Gıda Güvenliğinin Gerekliliği ve Sağlanması Murat Özdemir (2.2.2001) İçindekiler Gıda Üretiminin Ahlaki ve Yasal Sorumlulukları... 1 Gıda Güvenliği Yönetimi... 2 Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Kalite Güvencenin Görevleri... 2 Temel Gıda Tehlikeleri...

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

32İC5-7:. DİSPANSER PEÇETE TEKNİK ŞARTNAMESİ

32İC5-7:. DİSPANSER PEÇETE TEKNİK ŞARTNAMESİ 32İC5-7:. DİSPANSER PEÇETE TEKNİK ŞARTNAMESİ - İyi cins 1.kalite ince kağıttan imal olmalıdır. - 250 lik paketlerde olmalıdır. - Tek katlı, hijyenik, emici, krepli yumuşak ince kağıttan yapılmış olmalıdır.

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yer fıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık ve değerli bir yağ bitkisidir. Yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir.

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

1-16 Nisan İçerik Raporu

1-16 Nisan İçerik Raporu 1-16 Nisan İçerik Raporu 1 Nisan Çarşamba Kayısı ağaçlarının yaprakları sarımsı ise topraktan beslenmesi yetersizdir. Timac Agro ürünleri ile ihtiyacı olan besinleri sunabilirsiniz. Aslında elma, soğan,

Detaylı