MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl"

Transkript

1 EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi I-L2-L6 -L7 -r8 -L ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010

2 ESK SEK L YENr $EKrL ginreriru MERKEZ ve gubeler : MADDE 3. Atrf Kansu Caddesi No:66 Balgat / Ankara 'drr. Adres defigikli$inde, yeni adres L5 giin Ticaret Sicili'ne tescil ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Keyfiyet aynca, Sanayi ve Ticaret Bakanlr[r'na ve Sermaye Piyasasr Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna rafmen, yeni adresin sriresi iginde tescil ettirilmemig olmasrna rafmen, $irket igin bu durum fesih sebebi sayrlrr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat, $irket'e yaprlmrg sayrlrr. Aynr sicil bolgesinde olmak kaydryla yalnrz adres de$igiklifi igin ana scizlegmede defigiklik yapmak zorunlu defildir. Ancak, merkez deeisikli[i ana sozlegme depigikli[i gerektirir, $irket, Sanayi ve Ticaret Bakanlr$r Piyasasr Kurulu'na bilgi vermek g ve temsilcilikler acabilir. SiRKETIN sunesi: MADDE 4- $irket sijresiz olarak kurulmugtur. sozlegme degisiklieine gidilerek bu uzatrlabilir va da krsaltrlabilir. ginrrriru AMAcr ve FAAL YET KoNUSU:,lf :* ti i:l ';, i,f '- ', 5"!7':r;'t'') "to^ 4!! sri re r $irketin merkezi Ankara'dadrr. Adresi, Ceyhun Atrf Kansu Caddesi No:66 Balgat / Ankara 'drr. Tescil ve ilan edilmig adrese yaprlan tebligat $irket'e yaprlmr5 sayrhr. Adres defiigiklifinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve keyfiyet aynca Sermaye Piyasasr Kurulu'na ve Giimrrik ve Ticaret Bakanlrgr'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmig adresinden ayrrlmrg olmasrna ra[men yeni adresini stiresi iginde tescil ettirmemig girket igin bu durum fesih sebebi saytltr. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu ile Gtimri.ik ve Ticaret Bakanlr[r'na bilgi vermek 5artryla gube ve temsilcilikler agabilir. '' t stiresiz olarak kurulmugtur. Esas sozlegme deeisiklieine gidilerek bu stire krsaltrlabilir, MADDE 5. $irket, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Menkul Krymet Yatrrrm Ortakltklart'na iligkin duzenlemelerinde yazrlr amag ve konular ile igtigal etmek rizere kurulmug olup, $irket'in faaliyet esaslarr, portfoy yatrrrm politikalarr ve yonetim srnrrlamalarrnda, Sermaye Piyasast Kurulu duzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. ve yonetim stntrlamalartnda, Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. rts.':: I -,t 4' 2

3 Bu gergevede $irket; Bu gergevede $irket; a)ortakhk portfdytintl olugturur, yonetir ve gerekti[inde portfoyde de[igiklikler yapar. b) Portfoy gegitlemesiyle yatrrrm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortaklrklarrn durumlarrna gore en aza indirecek bir bigimde dairtrr. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklrklara iligkin geligmeleri srirekli izler ve portfoy ydnetimiyle ilgili gerekli onlemleri ahr, a ) Ortaklrk portf6yrinri olugturur, ydnetir ve gerekti[inde portfdyde de[i5iklikler yapar. b) Portfoy gegitlemesiyle yatrrrm riskini, faaliyet alanlarrna ve ortakhklarrn durumlarrna gore en aza indirecek bir bigimde dafrtrr. c) Menkul krymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklrklara ili5kin geli5meleri srirekli izler ve portfoy yonetimiyle ilgili gerekli onlemleri alrr. d) Portfciytin de$erini korumaya ve artrrmaya yonelik aragtrrmalar yapar. d) Portfoytin deferini korumaya ve artrrmaya yonelik aragtrrmalar yapar. $irket, paylarrnr aldrklarr ortaklrklarrn herhangi birgekildesermayesineveyonetimidg: hakie olmak amacr gtidemez. /./" t'il.q::; SERMAYE VE PAYLAR: $irket, paylarrnr aldrklarr ortaklrklarrn herhangi bir gekilde sermayesine ve imine hakim olmak amact gridemez. Sermaye Piyasasr Kurulu lemelerine baflr kalrnmasr, Sermaye Mevzuatrnrn ortrilri kazang aktarrmr zenlemelerine aykrrrlrk te5kil edilmemesi, kendi amag ve konusunun aksatrlmamasr, gerekli ozel durum agrklamalarrnrn yaprlmasr ve yrl iginde yaprlan ba[rglarrn genel kurulda ortaklarrn bilgisine sunulmasr gartryla gegitli amaglarla kurulmug olan kurum, vakrf ve dernekler ile di[er gegitli kurum ve kuruluglara bafrg yapabilir. Yaprlacak ba$rglarrn rist srnrrrnrn genel kurul tarafrndan belirlenmesi gerekmekte olup, bu srnrrr agan tutarda baers dagrtrlamaz. SERMAYE VE PAYLAR: L O I*)I,II.;T TI 2013 MADDE 11. $irketin, kayrtlr sermayesi TL'dir, Bu sermaye her biri 1 TL. itibari deferde adet paya ayrrlmrgtrr. (} Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2Ot yrllarr (5 yrl) icin gecerlidir. Bu sr.irenin sonunda izin verilen Sermaye Piyasasr Kurulu'nca verilen kayrtlr sermaye tavanr izni, 2Ot yrllarr (5 yrl) icin gecerlidir. Bu srirenin sonunda izin

4 kayrtlr sermaye tavanrna ula5rlamamrg olsa dahi, 2016 yrhndan sonra ycinetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin alrnmamasr durumunda girket kayrtlr sermaye sisteminden grkmrg sayrlrr $irketin 13,L76.429,78-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari deferde adedi nama yazrlr A Grubu t3.t0t.429,78 adedi hamiline yazrlr B Grubu olmak tizere toplam t3,t76.429,78 adet paya ayrrlmrgtrr. Yonetim Kurulu, OtO yrllarr arasrnda Sermaye Piyasasr Kanunu htik[imlerine ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerine uygun olarak, kayrtlr sermaye tavanrna kadar paylar ihrag ederek grkarrlmrg s,e,fm,e,y y,i:. artrrmaya ve pay sahiplerinin yeniiipay,,;a166.' hakkrnrn srnrrlandrrrimasr ile prir4rli p?v,ilr.r,a,cr". t- l: konusunda karar almaya yetkilidirr ;r i i _ 'J',,,.,,, "r,,, i;;.,.,, Yonetim kurulu 0yelerinin segimin'de,a gru'b'u' paylarrn her biri 1000 oy hakkrna,"i'8",3r,,-"gb,tl: paylarrn her biri 1 oy hakkrna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklann yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrlmadrfr takdirde, A grubu paylar kargrlr[rnda A grubu, B grubu paylar kargrlrfrnda B grubu yeni pay grkarrlacaktrr. Ancak ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandrrrldrfir takdirde, grkarrlacak yeni paylarrn trlmri B grubu olarak grkarrlacaktrr. Genel Kurul toplantrlarrnda, Yonetim Kurulu tiyelerinin segiminde oyda imtiyaz hakkt tanryan paylar drgrnda imtiyaz veren pay grkarrlamaz, sermaye artrrrmlartnda yeni pay alma hakkt kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandrgr durumlarda yeni ihrag edilen trim p verilen kayrth sermaye tavanrna ulagrlamamrg olsa dahi, zotg yrlrndan sonra yonetim kurulunun sermaye artrrrm kararr alabilmesi igin; daha once izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarr igin Sermaye Piyasasr Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir srire igin yetki alrnmasr zorunludur. Soz konusu yetkinin ahnmamasr durumunda girket kayrth sermaye sisteminden grkmrg sayrlrr $irketin 13.t76.429,78-TL'lik grkarrlmrg sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamr nakden odenmig olup, her biri 1 TL itibari deferde adedi nama yaztlr A Grubu L3.I0L429,78 adedi hamiline yazrh B Grubu olmak lizere toplam ,78 adet paya ayrtlmrgtrr. Yonetim Kurulu, L6 ytllarr arastnda Sermaye Piyasast Kanunu hukiimlerine ve Sermaye Piyasast Kurulu dtizenlemelerine,r,r".y8un olarak, kayrth sermaye tavantna kadar r4/etkilidir. Yeni pay alma hakktnt l(srtlama yetkisi, pay sahipleri arastnda egitsizli[e yol agacak gekilde kullantlmaz. Yonetim kurulu riyelerinin segiminde A grubu paylarrn her biri 1000 oy hakktna, B grubu paylarrn her biri 1 oy hakkrna sahiptir. Sermaye artrrrmlarrnda; ortaklarrn yeni pay alma haklarr stntrlandrrrlmadr[t takdirde, A grubu paylar kargrlrfirnda A grubu, B grubu paylar kargrlrirnda B grubu yeni pay grkarrlacaktrr. Ancak ortaklarrn yeni pay alma haklarr srnrrlandtrtldr[r takdirde, grkarrlacak yeni paylartn ttimti, z grkarrlacaktrr. Genel Kurul toplantrlarrnda, Uyelerinin segiminde oyda tanrvan,1lar drgrnda imti

5 nominal deferin altrnda olmamak rizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylarrn devri krsrtlanamaz. Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge, yeni pay grkarrlamaz. Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, $irket unvanrnrn kullanrldrfr belgelerde gosterilmesi zorunludur. ESASLAR: il # $i * ;l' ll ": Si RKEr porrfoyu ru U ru vo ru eri rvtri.ff e i li$ri ru." i MADDE 12. \, ",O f' i 4, t''r"l;9 1.1.t'. \,\ $irket portfoyunrin ycinetimindii' kinr dairtrlmasr esaslarr gergevesinde aga[rdaki srnrrlamalar goz onrjnde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanunun 35.maddesinde ve ytirrirlrikte olan yonetim ilke ve srnrrlamalarrna uyulur. a) $irketin yatrrrm yapacafir krymetlerin segiminde, defigken getirili menkul krymetler agrsrndan Sermaye Piyasasr Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun galrgan halka agrk girketlerin menkul krymetleri ve riski dtigi.ik, guvenilirlik katsayrsr ve sektor Pazar katsayrsr yriksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise ytiksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektor menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 36'ncr maddesinde ve ilgili tebli[ ve drizenlemelerde belirtilmig olan yonetim ilkelerine uyulur. grkanlamaz. Sermaye artrrrmlarrnda yeni pay alma hakkr kullanrldrktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkr kullanrmrnrn krsrtlandrfr durumlarda yeni ihrag edilen ttim paylar nominal deferin altrnda olmamak rizere piyasa fiyatr ile halka arz edilir. Nama yazrlr paylarrn devri krsrtlanamaz. Qrkarrlan hisse senetleri tamamen satrlarak bedelleri odenmedikge, yeni pay grkarrlamaz, Qrkarrlmrg sermaye miktarrnrn, $irket u nvanrnrn kullanrldrfir belgelerde gosterilmesi orunludur. PoRTFOYUNUN YoNEriuirue iri5riru rket portf6ytintin y6netiminde riskin dairtrlmasr esaslan gergevesinde a5airdaki srnrrlamalar goz ontinde bulundurulur. Sermaye Piyasasr Kanununda ve yrirrirlrikte olan ilgili teblif ve drizenlemelerde belirlenmig olan yonetim ilke ve srnrrlamalara uyu lu r. a) $irketin yatrrtm yapacafr krymetlerin segiminde, de$igken getirili menkul krymetler agrsrndan Sermaye Piyasasr Kurulunca yayrnlanan Kurumsal Yonetim ilkelerine uygun galrgan halka agrk girketlerin menkul krymetleri ve riski drigtik, grivenilirlik katsayrsr ve sektor Pazar katsayrsr yuksek ve likit olanlar, sabit getirili menkul krymetler agrsrndan ise yriksek getirili ve likit olan kamu ve ozel sektor menkul krymetleri tercih edilir ve Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 49'uncu maddesinde ve ilgili teblig ve b) Portfoy deferinin % ].0'undan fazlasr bir ortaklrfrn menkul krymetlerine yatrrrlamaz c) Higbir girkette sermayenin ya da trim oy haklarrnrn % 9'undan fazlasrna sahip olamaz.

6 d) $irket portfdyune borsada iglem goren varlrklarrn alrnmasr esastrr. $u kadarki, borsada iglem gormeyen borglanma araglarrna ortaklrk portfoy deferinin en fazla %ot}'u oranrnda yatrnm yaprlabilir. Borsada iglem gormeyen ozel sektor borglanma araglarrna yatrrrm yaprlaca[r agamasrnda, portfoyde bulunan ozel sektcir borglanma araglarrnrn gerekti[inde nakde dontigturrilebilmesini teminen ihraggr veya bir aracr kurulugla konuya il lnqrpjr sozle5me imzalanmasr esastrr.,yi,'u1*{".+ c) Higbir girkette sermayenin ya da ttim oy haklarrnrn % 9'undan fazlasrna sahip olamaz. d) $irket portfoytine borsada iglem gdren varlrklarrn ahnmasr esastrr. $u kadarki, borsada iglem gormeyen borglanma araglarrna ortaklrk portf6y defierinin en fazla %ol}'u oranrnda yatrrrm yaprlabilir. Borsada iglem gormeyen ozel sektdr borglanma araglarrna yatrrrm yaprlacair agamasrnda, portfoyde bulunan ozel sektor borglanma $irket; 1) Portfoy ycinetimi veya yattnm hizmeti aldrgr kuruluglarrn ve bu doirudan veya dolaylr olarak ortakhk bulunan aracr kuruluglarrn, 2) Yonetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kuruluglann, 3) Ycinetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aract kurulug olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip oldufu aract kuruluglarrn, 4-') Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortaklrklarda, ortaklrgrn sermayesinin % L0'undan fazlasrna sahip ortaklrklarrn ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip olduklarr aracr kuruluglarrn, halka arzrna aracrlrk ettifii sermaye piyasasr araglarrna ihrag miktanntn azami %L0'u ve ortakhk portfoyrintin azami o/oi'i oranrnda yatrrrm yapabilir. e) T.C Merkez Bankasr A.5 tarafrndan drizenlenen ihalelerden ve T.C Bagbakanlrk Hazine MristegarlrIr tarafrndan yaprlan halka arzlardan ihale veya ihrag fiyatlarryla ortak portfoyrine menkul krymet alrnabilir. Bu menkul kryrnetler (b) bendinde yer alan srnrrlama kapsamrnda delerlendirilmez..''! 4"" 1) Portfoy yonetimi veya yatrrrm danrgmanh[r hizmeti aldrfr kuruluglarrn ve bu kuruluglarrn doirudan veya dolaylr olarak ortakhk iligkisi bulunan aracr kuruluglarrn, 2) Ycjnetim kurulunun segiminde oyda imtiyaz sahibi olan aracr kurulu5lann, 3) Ycinetim kurulunun segiminde imtiyaz sahibinin aracr kurulu5 olmamasr halinde, imtiyaz sahibinin, sermayesinin %1.0'undan fazlasrna sahip oldugu aract kuruluglarrn, 4-) Yonetim kurulu segiminde imtiyaz bulunmayan ortakhklarda, ortakh$rn sermayesinin Yo to'undan fazlasrna sahip ortaklrklann ayn ayn ya da birlikte sermayesinin %L0'undan fazlasrna sahip olduklarr aracr kuruluglarrn,halka arztna aracrlrk ettiei sermaye piyasasr araglanna ihrag miktarrnrn azami %ot}'u ve ortaklrk drjzenlenen ihalelerden ve ^Ep menkul krymetler (b) bendind"e,lvei, - ai 2013 TREfT AKL

7 srnrrlama kapsamrnda defierlendirilmez. f) $irket portfoyrine rayig bedelin tjstrinde varhk satrn alamaz ve rayig bedelin altrnda varhk satamaz.rayig bedel, borsada islem goren varlrklar igin borsa fiyatr, dilerleri igin iglem grintinde girket agrsrndan olugan ahmda en dtigrik, satrmda en ytiksek fiyattrr. Varlrk satrmlannda satrg bedeli tam olarak nakden a lrn rr. g) Ortaklrkta imtiyazlr paylara sahip olan ortaklarrn ve ortaklr$rn sermayesinin % 10'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, ydnetim kurulu bagkan ve riyeleri ile genel mtidrir ve genel mtidrir yardrmcrlarrnrn ayn ayrr yada birlikte dofrudan veya dolaylr olarak sermayesinin % 20'sinden fazlasrna sahip olduklarr ortaklrklarrn sermay araglarrnrn toplamr, girket por! 20'sini agamaz. h) Portfoy delerinin en toplulufiun para ve araglarrna yatrrrlabilir. Topluluk yonden birbirinden bafrmsrz olmakla biifikte sermaye, yonetim ve denetim agrsrndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr yontinden aynr sektore baflr olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana ortaklrk gatrsr altrnda tek merkezden koordine edildiei ana ve baflr ortaklrklar btitrjnrjnri ifade eder. r) Gtinlrik operasyonlar ve Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. Portfoy deferinin en fazla % 20'si Takasbank Para Piyasasrnda deferlendirilebilir. girket bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz ve mevduat sertifikasr satrn alamaz, i) $irket, sermaye ve yedek akgeleri toplamrnrn % 25'ini Trirk Parasrnrn Krymetini Koruma Hakkrnda 32 sayrlr Karar gergevesinde alrm satrmr yaprlabilen sermaye piyasasr araglarrna +i f) $irket portfoyrine rayig bedelin 0strinde varlrk satrn alamaz ve rayig bedelin altrnda varlrk satamaz. Rayig bedel, borsada islem goren varlrklar igin borsa fiyatr, diferleri igin iglem grini.inde girket agrsrndan olugan alrmda en drigtik, satrmda en yriksek fiyattrr. Varhk satrmlarrnda satrg bedeli tam olarak nakden alrnrr. g) Ortaklrkta imtiyazlr paylara sahip olan ortaklarrn ve ortaklr[rn sermayesinin % 10'undan fazlasrna sahip ortaklarrn, yonetim kurulu bagkan ve Uyeleri ile genel mridtir ve genel mijdrir yardrmcrlanntn ayn ayrr yada birlikte dofrudan veya dolayh olarak sermayesinin % 20'sinden fazlasrna sahip rtftiy deferinin en fazla %o 3O'u bir ufiun para ve sermaye piyasasr nna yatrrrlabilir. Topluluk, hukuksal yonden birbirinden bagrmsrz olmakla birlikte sermaye, yonetim ve denetim agrsrndan birbirleriyle iligkili, faaliyet konularr yonunden aynr sektore baflr olsun veya olmasrn, organizasyon ve finansman konularrnrn bir ana ortaklrk gatrsr altrnda tek merkezden koordine edildi[i ana ve baflr ortaklrklar butti nri nri ifade eder. r) Grinlrik operasyonlar ve Vadeli i5lem ve Opsiyon Borsasrnda gergeklegtirilen iglemlerin teminatr kapsamrnda gereken miktardan fazla nakit tutamaz. Portfdy de$erinin en fazla o/o 20'si Takasbank Para Piyasasrnda de[erlendiril bankalar nezdinde vadeli m t z l +

8 yatrrabilir. j) Portfoy de[erinin en fazla % 20'si Kurul kaydrnda bulunan menkul krymet yatrrrm fonu, yabanct yatrrrm fonu, serbest yatrrrm fonu,koruma amaglr yatrrrm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlmak suretiyle delerlendirilir.ancak tek bir yatrrrm fonuna yaprlan yattrrm tutarr,ortaklrk portfoytl n ri n %o 4' ini gegemez. Katr I ma paylarr ortakhk portfoyrine dahil edilen yatrr k) Sirket, difer menkul kry arlrlzlrlzlrrrn'^ ortakhklarrnrn r,-+r,rm, ^^.,1-.'^^ paylarrna yatrrrm yo;r l) $irket, Kurulun Seri: V, No Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Alrm, Agrfa Satrg ve Odring Alma ve Verme iglemleri Hakkrnda Teblifinin tt inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegme ile herhangi bir anda portfoylerindeki varlrklarrn piyasa deferlerinin en fazla %50'si tutarrndaki menkul krymetlerini odting verebilir. 0drin9 verme iglemi en fazla 90 iggrinii stireyle yaprlrr. Ortaklrk portfoyrinden odting verme iglemi, odring verilen menkul krymetlerin en az %too'u kargrlrfrnda nakit veya devlet ig borglanma senetlerinden olu5abilecek teminatrn ortaklrk adrna saklayrcrda bloke edilmesi gartryla yaprlabilir. Teminat tutarrnrn odting verilen menkul krymetlerin piyasa deferinin %80'inin altrna dtigmesi halinde ortaklrk yonetimi teminatrn tamamlanmasrnr ister. Ortaklrfrn taraf oldu[u odring verme sozlegmelerine, ortaklrk lehine tek tarafh olarak sozlegmenin fesh edilebilece[ine iligkin bir hrikmtin konulmasr mecburidir. $irket istanbul Altrn Borsasr Krymetli Madenler 0dring Piyasasrnda portfoylerindeki krymetli madenlerin piyasa deierlerinin en fazla %25'i tutarrndaki krymetli madenleri odung verebilir. Krymetli maden odring i5lemleri soz konusu piyasadaki iglem esaslarr ile teminat sistemi evesinde yaprlrr. piyasasr araglarrna yatrrabilir. j) Portfciy de$erinin en fazla o/o ZO'si Kurul kaydrnda bulunan menkul krymet yatrrrm fonu, yabancr yatlrrm fonu, serbest yatrrrm fonu,koruma amaglr yatrrrm fonu ve garantili yatrrrm fonu katrlma paylarrna yatrrrlmak suretiyle de[erlendirilir.ancak tek bir yatrrrm fonuna yaprlan yatrrrm tutarr,ortaklrk portfoytinti n %o 4'tinri gegemez.katrlma ylarr ortaklrk portfoyrine dahil edilen fonlarrna girig,gtkrg veya erken grkrg nu odemez., difer menkul krymet yatrnm rrnrn paylarrna yatrrrm yapamaz. irket, Kurulun Seri: V, No: 65 sayrlr Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Kredili Alrm, Agrfia Satrg ve 0dUn9 Alma ve Verme iglemleri Hakkrnda Tebli[inin 1-]. inci maddesi gergevesinde yaprlacak bir sozlegme ile herhangi bir anda portfoylerindeki varlrklann piyasa deferlerin in en fazla %50'si tutarrndaki menkul krymetlerini 6dUng verebilir. 0dUng verme iglemi en fazla 90 iggrinri srireyle yaprhr. Ortaklrk portfoyrinden odring verme iglemi, 6dting verilen menkul krymetlerin en az %!00'i kargrlrgrnda nakit veya devlet ig borglanma senetlerinden o luga b ilecek te m inatrn orta klrk ad rna saklayrcrda bloke edilmesi gartryla yaprlabilir. Teminat tutarrnrn odung verilen menkul krymetlerin piyasa deferinin %80'inin altrna drj5mesi halinde ortakltk yonetimi teminatrn tamamlanmasrnr ister. Ortaklrfrn taraf oldugu odring verme sozlegmelerine, ortaklrk lehine tek taraflr olarak sozlegmenin fesh edilebilecefine iligkin bir htjkmun konulmasr mecburidir. $irket istanbul Altrn Madenler 0dtin9 25 po rtfoyl erin d e ki krym etli m ad eniei"l irlr ri btuatj B!yai; degerlerinin en fazla %25't.' krymetli madenleri odi.ing verebi maden odrinc islemleri soz Ronu3u

9 m) $irket portfoytine ABD, Avrupa Birli[i Ulkeleri ve Japonya, Moskova, GUney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote edilmig degigken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglarr alrnabilir.yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglarrndan yalnrzca ABD,Avrupa Birli[i Ulkeleri ve Japonya,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda rilkelerine ait olanlar alrnabilir. Bu rllkeler drgrndaki rilkelerin kamu otoritelerince ihrag edilmi5 bulunan kamu sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm yaprlamaz.$irket portfoyrine ancak T.C. Merkez Bankasr'nca alrm satrmr yaprlan para birimleri rizerinden ihrag edilmig yabancr sermaye piyasasr araglarrna yattnm yapabilir.$irket portfoyrinde bulunan yabancr sermaye piyasasr araglarr satrn alrndlfr borsada veya kote oldugu di[er borsalar drgrnda alrnrp satrlamaz. n) $irket portfoytinrin en fazla % 20'si ulusal veya uluslar arast borsalarda iglem goren altrn ve difer krymetli madenler ile bu madenlere dayalr sermaye piyasast araglarrna yatrrabilir. Portfoye alrnacak altrn ve difer krymetli madenlerin T.C Merkez Bankasr tarafrndan kabul edilen uluslararasr standartl ve ulusal ve uluslararasr borsa gormesi zorunludur li,!;, i.it^r",,:,., 1.1 i i(.,i sayrlr MenKul Ktymeilerin Geri a.; VgV4 Satma Taahhridri ile Alrm Satrmr Teblifiinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifii borsada veya borsa drgrnda taraf olunan ters repo scizlegmelerini dahil edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerinin kargr tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri ta$rmasr zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmeleri gergevesinde kargr taraftan alrnan ters repoya konu varlrklarrn Takasbank'da ortakhk adrna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr eerekmektedir, piyasadaki iglem esaslarr ile teminat sistemi gergevesinde yaprhr. m) $irket portfciyrine ABD, Avrupa Birlifi Ulkeleri ve Japonya, Moskova, Gtiney Kore,Hong Kong Tayland,Tayvan, Endonezya,Qin, Avustralya, Yeni Zelanda borsalarrna kote edilmig defigken ve/veya sabit getirili yabancr sermaye piyasasr araglan alrnabilir.yabancr devlet, kamu sermaye piyasasr araglanndan yalnrzca ABD,Avrupa Birlifi Ulkeleri ve Japonya,Latin Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda tilkelerine ait olanlar ahnabilir. Bu tilkeler drgrndaki rilkelerin kamu otoritelerince ihrag edilmig bulunan kamu sermaye piyasasr araglanna yatrnm yaprlamaz. $irket portfoyrine ancak T.C. Merkez Bankasr'nca alrm satrmr yaprlan para birimleri r.izerinden ihrag edilmig yabancr sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm yapabilir. girket portfoyrinde bulunan yabancr sermaye piyasasr araglarr satrn alrndrfr borsada veya kote oldu$u difer borsalar drgrnda ahnrp satrlamaz. n) $irket portfoytini.in en fazla % 20'si ulusal veya uluslar arasr borsalarda iglem goren altrn ve di[er krymetli madenler ile bu madenlere dayalr sermaye piyasasr araglarrna yatrrabilir. Portfoye alrnacak altrn ve difier etli madenlerin T.C Merkez Bankasr dan kabul edilen uluslararasr standbrtlarda olmasr ve ulusal ve uluslararasr li tz borsafarda islem gormesi zorunludur...ril,..,'.i, rlr Menkul Krymetlerin Geri Alfi.g' edildi$i borsada veya borsa drgrritfd olunan ters repo sozlegmelerini edebilir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozlegmelerinin kargr tarafrnrn Kurulca belirlenen nitelikleri ta5rmasl zorunludur. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo sozle5meleri gergevesinde kargr taraftan alrnan ters re kon u varh kla rrn

10 Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfoyrinrin en fazla %oto' una kadar yatrrrm yaprlabilir. Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhridri ile Alrm Satrmr Hakkrnda TebliIinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifi borsada veya borsa drgrnda repo sozlegmelerine portfoyrinde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %oto'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz oranl Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidri ile Ahm Satrmr Hakkrnda Teblifinin 6 ncr maddesi gergevesinde belirlenir. $u kadar ki; faiz oranrnrn belirlenmesi, borsada iglem goren benzer vade yaprsrna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate ahnmak tizere, girket yonetim kurulunun sorumlulu[undadrr, Borsa drgrnda repo-ters repo sozlegmelerine taraf olunmasr durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggrinti iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz oranr, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi gereklidir. Sdz konusu sozlegmelere iligkin bilgi ve belgeler aynca girket merkezinde so tarihini mtiteakip 5 yrl stireyle muhaf p) Borsada iglem goren dr$ araglarrnrn, borsa drgrnda yaprlacak ortaklrk portfoyrine dahil edilm ortaklrk portfoyr.inden gl mi.imktindrir. I tl ' ll9, ' It j,r:t -.::+, orclanma lemler ile + $eyi, r) $irket portfoyrine riskten korunma ve/veya yatrrrm amacryla doviz, krymetli madenler, faiz, finansal gostergeler ve sermaye piyasast araglarr tlzerinden drizenlenmig opsiyon sozlegmeleri, forward,future ve vadeli islemlere dayalr opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle asl Takasbank'da ortaklrk adrna agrlmrg olan bir hesapta saklanmasr gerekmektedir. Borsa drgrnda taraf olunan ters repo iglemlerine ortaklrk portfdyunun en fazla TotO' una kadar yatrrrm yaprlabilir, Sermaye Piyasasr Kurulun Seri: V, No: 7 sayrlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidri ile Alrm Satrmr Hakkrnda Tebli[inin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen krymetlerin konu edildifi borsada veya borsa drgrnda repo sdzlegmelerine portfoytlnde yer alan repo iglemine konu olabilecek menkul krymetlerin rayig bedelinin %ot}'una kadar taraf olabilir. Borsa drgr repoters repo iglemlerinin vade ve faiz orant Kurulun Seri: V, No: 7 saytlr Menkul Krymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhtidti ile Alrm Satrmt Hakkrnda Tebli[inin 6 nct maddesi gergevesinde belirlenir. $u kadar ki; faiz oranrnrn belirlenmesi, borsada iglem goren benzer vade yaprsrna sahip sozlegmelerin faiz oranlarr dikkate alrnmak rizere, girket yonetim kurulunun sorumlulugundadtr, Borsa drgrnda repo-ters repo sozlegmelerine taraf olunmast durumunda en geg sozlegme tarihini takip eden iggunti iginde girketin resmi internet sitesinde ve KAP'ta sozlegmeye konu edilen krymet ve sozlegmenin vadesi, faiz orant, kargr tarafr hakkrnda kamuya bilgi verilmesi klidir. Sciz konusu sozlegmelere iligkin f,jg e belgeler aynca girket merkezinde,. e tarihini mtiteakip 5 yrl sureyle t: zd edilir. s sada iglem goren drs borglanma pfi'arrnrn, borsa drgrnda yaprlacak iglemler ile ortaklrk portfoyrine dahil edilmesi veya ortaklrk portfoyr.inden gtkarttlmast r) $irket portfoyrine riskten ko yatrrrm amactyla doviz, krynl''bfl faiz, finansal gostergeler ve s'er:m araglarr i.jzerinden drizenleprni5 sozlesmeleri, forward,futllre,*

11 maruz kalrnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif defierini asamaz. Portfoye alrnan vadeli iglem s6zlegmelerinin ortaklr[rnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagtrrma olgtitrine uygun olmasr zorunludur. Borsa dr5rnda gergekle5tirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur s) $irket portfoytine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yatrrrmlarrn toplamr girket portfciy deferinin %t5'ini gegemez. Ayrrca, aynr varlrfia dayalr olarak grkarrlan varantlarrn toplamr girket portfoy de[erinin %10'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn toplamr ise girket portfciy deferinin %o5'ini gegemez. Ortaklr$rn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynr varlr[a dayah vadeli iglem sozlegmelerinde alrnan ters pozisyonlar netlestirilir. $) Ozellegtirme kapsamrna alrnmrg, kamu iktisadi tegebb risleri d a h il, Tri rkiye'd e kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrrrm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklarrn degerinin fiyat hareketleri, temettri dafrtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortakhk esas sdzlegmesinde ve Sermaye Piyasasr Kurulu dtizenlemelerinde belirtilen asgari srnrrlarrn altrna inmesi veya azami srnrrlarrn i.izerine grkmasr halinde oranrnrn en geg 30 grin iginde esas sozlegmede ve Sermaye Piyasasr Kurulu drizenlemelerinde belirtilen srnrrlara getirilmesi zorun ludur. islemlere dayalr opsiyon islemleri dahil edebilir. Vadeli iglem sozlegmeleri nedeniyle maruz kalrnan agrk pozisyon tutarr girket net aktif deferini asamaz. Portfoye alrnan vadeli iglem sdzlegmelerinin ortaklrfrnrn yatrrrm stratejisine ve kargrlagtrrma olgi.itrine uygun olmasr zorunludur, Borsa drgrnda gergeklegtirilecek vadeli iglem ve opsiyon sozlegmelerine iligkin olarak Sermaye Piyasasr Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur. s) $irket portfoyrine varantlar dahil edilebilir. Varantlara yaprlan yatrrrmlarrn toplam r girket portfoy deferinin %ot5'ini gegemez. Ayrrca, aynr varlrfa dayalr olarak grkarrlan varantlann toplamr girket portfoy deferinin YoLl'unu, tek bir ihraggr tarafrndan grkarrlan varantlarrn toplamr ise girket portfoy degerinin %o5'ini gegemez. Ortaklrfrn agrk pozisyonunun hesaplanmasrnda, varantlar ile Vadeli iglem ve Opsiyon Borsasrnda taraf olunan aynl varlr[a dayalr vadeli iglem sozlegmelerinde alrnan ters pozisyonlar netlegtirilir. $) Ozellegtirme kapsamrna alrnmrg, kamu iktisadi tegebbrisleri dahil, Ttirkiye'de kurulmug ortaklrklarrn paylarrna yatrnm yapabilir. t) Portfoydeki varlrklarrn de[erinin fiyat hareketleri, temettri dairtrmr ve rtighan haklarrnrn kullanrlmasr nedeniyle, ortaklrk esas sozlegmesinde ve Sermaye Piyasast Kurulu drizenlemelerinde belirtilen asgari srnrrlarrn altrna inmesi veya azami stntrlartn tizerine grkmasr halinde oranrntn en geg 30 grin iginde esas sozlegmede ve Sermaye..i', iri I '' "4'i1{ 1.t

12 Y6rueliu KURULU VE G6REV MADDE 16. $irket'in igleri ve yonetimi Genel Kurul tarafrndan 3 yrl'a kadar gdrev yapmak igin segilen ve gofunlufu icrada gorevli olmayan en az 5 (beg)- en gok 7 (yedi) riyeden tegkil olunacak bir Yonetim Kurulu tar ytirtitulrir. Yonetim Kurulu ilk to aralarrndan bir bagkan ve bagkan se9er. Y6Iueriu KURULU VE G6REV sunesi: MADDE 16. $irket'in igleri ve yonetimi Genel Kurul tarafrndan 3 yrl'a kadar gcirev yapmak igin segilen ve gofunlu$u icrada gorevli olmayan en az 5 (bes)- en gok 7 (yedi) riyeden tegkil olunacak bir Yonetim Kurulu tarafrndan Yonetim kuruluna 2'den az olma Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Y6netim ilkelerinde belirtilen yonetim tiyelerinin bafrmsrzlr[rna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda ba$rmsrz y6netim kurulu riyesi genel kurul tarafrndan segilir. Yonetim kurulunda gorev alacak ba$rmsrz tiyelerin sayrsr ve nitelikleri Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin dtizenlemelerine gore tespit edilir. Gorev stiresi sona eren tiyelerin Yonetim Kuruluna yeniden segilmesi mtimkrindrir, Bir Uyelifin herhangi bir nedenle bogalmasr halinde, Ydnetim Kurulu Ttirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuatrnda belirtilen kanuni $artlan haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere riye seger ve ilk Genel Kurul'un onayrna sunar, Boylece segilen iiye, eski i.iyenin stiresinitamamlar. Genel Kurul, ltizum gorr.irse, gorev stiresine baflr kalmayarak, Yonetim Kurulu Uyeleri'ni her zaman defigtirebilir, : kigi yonetim kuruluna Uye segildifi ttizel kigiyle birlikte, ti.izel kigi adrna, tizel kigi tarafrndan belirlenen, sadece bir gergek kigi de tescil ve ilan olunur; aynca, tescil ve ilanrn yaprlmrg oldu[u, girketin internet sitesinde hemen agrklanrr. Ttizel kigi adrna sadece, bu tescil edilmi5 kigi toplantrlara katrlrp oy kullanabilir. Yonetim kurulu tiyelerinin iflasrna karar verilir veya ehliyeti krsrtlanrr ya da bir riye tiyelik igin gerekli kanuni gartlart kaybeder ya da esas sozlegmede on gortilen nitelikleri kaybederse bu kiginin Uyelifi her hangi bir igleme gerek olmaksrzrn kendilifinden sona erer. Yonetim kurulu tiyelerinin ve tuzel kigi adrna tescil edilecek gergek kiginin tam ehliyetli olmalarr $arttrr. Uyelisi sona erdiren sebepler segilmeye de engeldir. Yonetim kurulu, TLirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu, $irket esas sozlegmesi, genel kurul kararlart ve ilgili mevzuat huktimleri ile verilen gorevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sozlegme ile Genel Kuruldan karar altnmastna baflt tutulan hususlartn drgrnda kalan ti.im konularda Ycinetim Kurulu yetkilidir. ;)' Yonetim kuruluna 2'den az olmama Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Ktir'drt

13 Y6netim ilkelerinde belirtilen ydnetim kurulu Uyelerinin bafrmsrzlr$rna iligkin esaslar gergevesinde yeterli sayrda bafrmsrz ycinetim kurulu tiyesi genel kurultarafrndan segilir. Ydnetim kurulunda gdrev alacak ba[rmsrz riyelerin saytst ve nitelikleri Sermaye Piyasasr ve Sermaye Piyasasr mevzuatrnda belirtilen kanuni gartlarr haiz bir kimseyi gegici olarak bu yere 0ye seger ve ilk Genel Kurul'un onayrna sunar. Boylece segilen Uye, eski tiyenin sriresini tamam lar. Yonetim kurulunun gorev ve sorumluluklarrnrn saflrklr bir bigimde yerine getirilmesi igin sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak belirlenen komiteler olugturulur. Komitelerin gorev alanlarr, galrgma esaslarr ve hangi Uyelerden olugacafr yonetim kurulu tarafrndan belirlenir. y6rueriu KURULUNA SEC LME gartlari : YOru rriu KURULUNA SEeiLME $ARTLAR : MADDE 17. Ydnetim Kurulu tlyelerinin gofiunlufiunun TUrkiye Cumhuriyeti vatandagr olmalarr ve Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasasr mevzuatrnda ongorrilen gartlarr tastmasl gerekir v6rueriu KURULU ToPLANTILARI VE KURUMSAL Y6NETiM ilkcunite UYUM: MADDE 18. Yonetim Kurulu, $irket igleri kizum gosterdikge toplanrr. Ancak en az ayda bir defa toplanmasr mecburidir. Toplantrlarda her tiyenin bir oy hakkr vardrr. MADDE 17. Yonetim Kurulu riyelerinin Trirk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr mevzuatrnda i,.. ' /l r:t r_ p Yonetim kurulu, $irket igleri agrsrndan gefekli' gori.llen zamanlarda, bagkan veya bagkan vekilinin gairrsryla toplanrr. Yonetim kurulu Uyelerinden her biri de bagkan veya bagkan vekiline vazrlr olarak basvurup kurulun 2013.er g: r! 13

14 toplantrya ga[rrlmasrnr talep edebilir. Bagkan veya bagkan vekili yine de Kurulu toplantrya ga[rrmazsa tjyeler de re'sen ga[rr yetkisine sahip olurlar. Toplantr yeri $irket merkezidir. Ancak Yonetim Kurulu, karar almak partr ile, bagka bir yerde de toplanabilir. Yonetim Kurulu tiye tam saytstntn gogunlu[u ile toplanrr ve kararlarr toplantrya katrlanlarrn go[unlu[uyla alrr. Oylarda egitlik olmasr halinde teklif reddedilmig sayrlrr. Yonetim Kurulunda oylar kabul veya redolarak kullanrlrr. Kararlarrn muteberli$i, rla"irlrp imza edilmig olmasrna baghdrr. Red oy,.t]'er kararrn altrna gerekgesini yazarak imzalar.','.!i,, -r. Toplantrya katrlmayan riyeler yazrh olarak, vekiltayin etmek suretiyle oy kullanamazl si Uyelerden higbiri toplantr yaprlmasr isteminde bulunmadrfir takdirde, yonetim kurulu kararlarr, kurul riyelerinden birinin belirli bir konuda yaptr$r, karar geklinde yazrlmr5 onerisine, en az riye tam saytstntn gofunlu[unun yazrlr onayr ahnmak suretiyle de verilebilir. Aynr onerinin tum yonetim kurulu Uyelerine yaprlmrg olmasr bu yolla ahnacak kararrn gegerlilik gartrdrr. Onaylarrn aynr k6frtta bulunmasr gart defildir; ancak onay imzalarrnrn bulundulu k6[rtlarrn trimrlni.jn yonetim kurulu karar defterine yaprgtrrrlmasr veya kabul edenlerin imzalarrnr igeren bir karara donrigttirriltip karar gegirilmesi kararrn gegerlili[i igin rulunun toplantr gundemi rulu bagkanr tarafrndan tespit etim kurulu kararr ile gtindemde yaprlabilir Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan i5lemlerde ve girketin her ttirlti iligkili taraf iglemlerinde ve rigrincti kigiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iligkin iglemlerinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun kurumsal yonetime iligkin d[izenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasasr Kurulu tarafrndan uygulanmasr zorunlu tutulan Kurumsal Ycinetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve alrnan yonetim kurulu kararlarr gegersiz olup esas sozlegmeye aykrrr sayrlrr Yonetim Kurulu, i.iyeleri arasrndan bir Bagkan ve bulunmadrgr zamanlarda ona vek6let edecek bir Bagkan Vekili seger. Toplantr yeri $irket merkezidir. yonetim kurulu, karar almak gartr ile bir yerde de toplanabilir. Z 5 Ancak bagka oy veremeyecekleri gibi, toplantrlara'vekil' aracrlrfryla da katrlamazlar. Oylar egit oldufu takdirde o konu gelecek toplantrya brrakrlrr. ikinci toplantrda da egitlik olursa soz konusu oneri reddedilmig sayrlrr. j a-= rd( fln 'ii L Kararlarrn gegerlilifii yazrlrp imza edilmig I4 ii? L) t,lu ;t( o1'1 og;]c]

15 olmalarrna baflrdrr. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanrlrr. Red oyu veren, kararrn altrna red gerekgesini yazarak imzalar. Y6netim kurulu tamamen elektronik ortamda yaprlabilecefii gibi, bat riyelerin fiziken mevcut bulunduklarr bir toplantrya bir krsrm riyelerin elektronik ortamda katrlmasr yoluyla da icra edilebilir. Bu hsllerde bu esas sozle5mede ongortilen toplantr ile karar nisaplarrna iligkin htjkrimler aynen uygulanrr. Kurumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmasr bakrmrndan onemli nitelikte sayrlan iglemlerde ve girketin her trirlri iligkili taraf iglemlerinde ve r.iguncu kigiler lehine teminat,.kurums Uv'ulur. 5i,., nde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun yonetime iligkin dtizenlemelerine y6rurriru KURULU Uveuniruiru UcRerleRi: Piyasasr Kurulu tarafrndan masr zorunlu tutulan Kurumsal 6netim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksrzrn yaprlan iglemler ve alrnan y6netim kurulu kararlarr gegersiz olup esas sozlesmeve avkrrr savrlrr. y6rurriru KURULU Uyeleniruiru UcneruRi: MADDE 19. MADDE 19- Yonetim Kurulu Bagkan ve tiyelerinin ricretleri Genel Kurulca tespit olunur. ilk yrl 6denecek ticret, Gegici Madde 4'de gosterilmistir. 5inreri v6rurriu ve ilzam: MADDE 20- Yonetim Kurulu ba5kan ve tiyelerinin ricretleri genel kurul tarafrndan tespit olunur. MADDE $irket, Yonetim Kurulu tarafrndan yonetilir ve temsil olunur. Yonetim Kurulu, Tiirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili di[er mevzuat ile Genel Kurulca kendisine verilen gorevleri ifa eder. $irket tarafrndan verilecek btiti.in belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin geeerli olabilmesi icin Yonetim kurulu drizenleyeceli bir ig yonerge ile, yonetimi, krsmen veya tamamen bir veya 15 TI D i\,,.1.i'l!r5!

16 bunlarrn $irket'in tjnvanr altrna konmug ve $irketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr ta5rmasr gereklidir. Kimlerin girketi ilzama yetkili olacafr Yonetim Kurulunca tespit edilir. $irketi ilzama yetkili olanlar, $irket rinvanrnr ilave etmeye mecburdurlar. birkag yonetim kurulu Uyesine veya rigiincti kigiye devretmeye yetkilidir. Bu ig yonerge girketin yonetimini duzenler; bunun igin gerekli olan gorevleri tanrmlar, yerlerini gosterir, ozellikle kimin kime baflr ve bilgi sunmakla yriktimlti oldugunu belirler. Yonetim kurulu, istem i.izerine pay sahiplerini ve korunmaya deger menfaatlerini ikna edici da, yazrh olarak bilgilendirir. redilmedi[i takdirde, ydnetim m tiyelerine aittir. temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas Uyeye veya mridi.ir olarak rig0ncti kigilere devredebilir. En az bir yonetim kurulu riyesinin temsil yetkisini haiz olmasr garttrr. y6ruerici r-ere i LiSKiN YASAKLAR: MADDE 22. Yonetim Kurulu riyeleri, Genel MLidrir ve Mridrirler, Genel Kuruldan izin almaksrzrn kendileri veya bagkalarr namrna veya hesabrna bizzat ya da dolayh olarak $irketle herhangi bir iglem yapamazlar. girket tarafrndan verilecek britiin belgelerin ve yaprlacak sozlegmelerin gegerli olabilmesi igin bunlarrn $irket'in r.invant alttna konmug ve $irketi ilzama yetkili en az iki kiginin imzasrnr tasrmasr gereklidir. von ericir.ere ili$kin YASAKLAR: MADDE 22' Yonetim kurulu tiyeleri, yonetim kurulunun alaca$r kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere gore ba[rmsrz olmamasr durumunda, bu hususu gerekgeleri ile birlikte yonetim kuruluna bildirmek ve toplantr tutana[rna igletmekle yuktimltidur. Bu hususta TTK'ntn 393 Uncti maddesi htikmti saklrdrr. 2 5 $UBAT Kurulu'nun Kurumsal Yondtim : uygulanmasr zorunlu ilkelerin : Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeler'ine-uvdun' hareket edilir.

17 DENETei ve GoREV sunrsi: MADDE 23- Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasrndan, gerek drgarrdan 3 yrl igin g6rev yapmak tizere 1 denetgi seger. Denetginin Ti.irkiye Cumhuriyeti vatandagr olmasr gereklidir. Gorev si.iresi sona eren denetginin yeniden segilmesi mrimktindrir. Vazifeleri biten yonetim kurulu riyeleri, genel kurulca ibra edilmedikge denetgili[e segilemez. ilk Genel Kurul toplantrsrna kadar gorev-; yapmak rizere segilen denetgi, gegici madde 2'de gosterilmistir. DENETgiLEniU ucnrrleni: ir DENETQ : MADDE 23- Her faaliyet dcjnemi itibariyle genel kurulca bir denetgi segilir, Segimden sonra, ydnetim kurulu, gecikmeksizin denetleme gorevini hangi denetgiye verdifini ticaret siciline tescil ettirir ve Trirkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. $irketin denetiminde Trirk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406 Inct maddesi hriklimleri ile sermaye piyasasr mevzuatr ve htikrimleri uygulanrr, t: MADDE 24- Denetgilerin ricretleri, Genel Kurulca karara baflanrr. itt Uir yrl igin denetgilere verilecek iicret, Gegigi Madde 4'de gdsterilmigtir. GENEL KURUL TOPLANTILARI : MADDE 25. Genel Kurul Ola[an ve Olafantistri olarak toplan tr. Ola[an Genel Kurul, $irket'in hesap devresinin sonundan itibaren tlg ay iginde ve yrlda en az bir defa toplanrr ve Trirk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi hrikmti gdzonrine ahnarak, Yonetim Kurulu tarafrndan hazrrlanan grindemdeki konularr gorrigtip karara baflar. Yonetim Kurulu tiyeleri, genel kurul toplantrsrnrn yukarrda belirtilen srire iginde yaprlmamasrndan Trirk Ticaret Kanunu'nun 336'ncr maddesinin beginci bendi uyannca sorumludur.,,tqla[antistri Genel Kurul, $irket iglerinin /&), a IIL Denetginin Ucreti genel kurul tarafrndan onaylanan ilgili sdzlegme ile belirlenir. GENEL KURUL TOPLANTILARI VE GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONiK ORTAMDA KATILIM: MADDE 25- Genel kurullar olafian ve olafanristri toplanrr. Olafan toplantr her faaliyet dcinemi sonundan itibaren rig ay iginde yaprlrr. Bu toplantrlarda, organlarrn segimine, finansal tablolara, yonetim kurulunun yrlhk raporuna karrn kullanrm gekline, da[rtrlacak kar ve kazang paylarrnrn oranlarrnrn belirlenmesine, yonetim kurulu riyelerinin ibralarr ile faaliyet donemini ilgilendiren ve gerekli gdrrilen difer konulara iligkin mrizakere yaprhr Genel kurul, srlresi dolmu5 olsa kurulu tarafrndan toplantrya Tasfiye memurlart da, gorevl konular igin, genel kurulu ' ti \- ::tl:..lr d,')"."('

18 gerektirdifi hallerde toplanarak gerekli kararlarr alrr. Olafanristti Genel Kurulun toplanma yeri ve zamant usuli.ine gore ilan olunur. Genel Kurul toplantrlarrnda her pay, sahibine bir oy hakkr verir. Ancak yonetim kurulu segiminde A Grubu her bir hisse, sahibine L000 oy hakkr; B grubu her bir hisse, sahibine L oy hakkr verir. ga[rrabilirler. Yonetim kurulunun, devamlr olarak toplanamamasr, toplantr nisabrnrn olugmasrna imkan bulunmamast veya mevcut olmamasr durumlarrnda, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantrya galrrabilir. Trirk Ticaret Kanunu' nun 4tt ve 4tG nct maddesi htikrimleri saklrd rr. Yonetim kurulu, genel kurulun gahgma esas ve usullerine iligkin kurallarr igeren, GUmrrik ve Ticaret Bakanlrfir tarafrndan, asgari unsurlan belirlenecek olan bir ig yonerge hazrrlar ve genel kurulun onayrndan sonra yrirrirlufe koyar, Bu ig ydnerge tescil ve ilan edilir. Gerektigi takdirde genel kurul olafantistti toplantrya gagrrlrr. Ola[anristri genel kurul, Ttirk Ticaret Kanunu ve bu esas sozlegmede yazrlr hrikr.imlere gore toplanrr ve gerekli..a,f' n" paylarrn sahipleri ile ilgili Piyasasr Kanunu uyannca Kurulugu tarafrndan saflanacak "pay sahipleri gizelgesi"ne gore hazrrlar. Kayden izlenen paylar aersrndan genel kurul toplantrsr tarihi ile srnrrlr olarak pay devrinin yasaklanmasrna iligkin Sermaye Piyasasr Mevzuatt h rikrimleri saklrdrr. Genel Kurul toplantrlarrnda her pay, sahibine bir oy hakkr verir. Ancak yonetim kurulu segiminde A Grubu her bir hisse, sahibine 1,000 oy hakkr; B grubu her bir hisse, sahibine 1. oy hakkr verir. 25 litt, a-' \. 18

19 $irket, Anonim 5irketlerde Elektronik Ortamda Yaprlacak Genel Kurullara iligt<in Yonetmelik hrikumleri uyannca hak sahiplerinin genel kurul toplantrlarrna elektronik ortamda katrlmalarrna, gortig agrklamalarrna oneride bulunmalanna ve oy kullanmalarrna imkdn tanryacak elektronik genel kurul sistemini kurabilece[i gibi bu amag igin olugturulmu5 sistemlerden de hizmet satrn alabilir. Yaprlacak ttim genel kurul toplantrlarrnda esas sozlegmenin bu hrikmri uyannca, kurulmug olan sistem rizerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anrlan Yonetmelik hriktimlerinde belirtilen haklarrnr kullanabilmesi saflanrr. TOPLANTIDA KOMiSER BULUNMASI: MADDE 27. Gerek olafian, gerekse ola$anustri Genel Kurul toplantrlarrnda Sanayi ve Ticaret Bakanlrfir Komiserinin hazrr bulunmasr garttrr. Komiserin yoklu[unda yaprlacak Genel Kurul toplantrlarrnda alrnacak kararlar geqersizdir. oylarrn KULLANTLMA SEKLi: MADDE 29- Ola$an ve olafanristti genel kurul Toplantr ve karar nisaplarr, Ttjrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kanunu ile ilgili mevzuat h rikrimlerine tabidir. TOPLANTIDA iiaiii BAKANLIK TEMSiLCiSi ITI in EULUN MASI : MADDE 27. Genel kurul toplantrlarrnda ilgili Bakanhk temsilcisinin katrlrmr hakkrnda Trirk Ticaret Kanunu'nu n 407 nci maddesinin tigtincri fr krasr hrikmi.l uygulan rr. oylartn KULLANTLMA $EKLi: MADDE 29- Genel Kurul toplantrlarrnda oylar, vekaleten kullanrlanlarr da belirleyen belgeler gosterilerek el kaldrrmak suretiyle verilir. Ancak hazrr bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanlarrn istegi tizerine gizli oya bagvurmak gerekir. dtt{f nu' 1,1:l Genel kurul toplantrlarrnda oylar, ycinetim kurulu tarafrndan Grimrtik ve Ticaret Bakanlrfr duzenlemelerine uygun olarak hazrrlanacak ig yonergeye gore verilir. Toplantrya fiziken katrlmayan pay sahipleri oylarrnr elektronik ortamda yaprlan genel toplantrlarrna iligkin mevzuat ine gore kullanrrla

20 ii ILANLAR: ILANLAR: MADDE 30. MADDE 30. $irkete ait ilanlar, TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve $irket merkezinin bulundufu yerde grkan bir gazete ile TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasr Mevzuatr'nda belirtilen srirelere uymak kaydryla yaprhr. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile ongorrilen usullerin yant stra, mtimkrin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her trirlri iletigim vasrtasr ile genel kurul toplantr tarihinden asgari Ug hafta onceden yaprlrr. $irket tarafrndan yaprlacak ilanlarda Trirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasr Mevzuatr ve ilgili mevzuat hriktjmlerine uyulur. Genel kurul toplantr ilanr, mevzuat ile ongortilen usullerin yant stra, mtimktin olan en fazla sayrda pay sahibine ulagmayr saflayacak, elektronik haberlegme dahil, her trirlu iletigim vasrtasr ile genel kurul toplantr Sermayenin azaltrlmasrna ve tasfiyeye ai ilanlar igin Trirk Ticaret Kanunu'nun 397.ve 438.maddeleri htikrimleri uygulanrr, Sermaye Piyasasr mevzuatrndan ve Trirk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yrikrimltl lrikleri saklrdrr. TEMETTU AVANSI DAGITIMI: KAR PAYI AVANSI DA6INMI: MADDE 33. MADDE 33. $irket sermaye piyasasr mevzuattna uygun olarak di.izenlenmig ve bafrmsrz srnrrlr denetlemeden gegmig 3, 6 ve 9 aylrk donemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr rizerinden nakit temettri avansl dafrtabilir. Temettri avansr dafrtrmr igin genel kurul kararryla ilgili yrlla srnrrlr olmak rjzere yonetim kurulu'na yetki verilir. Dafrtrlacak temettri avansrnrn ilgili hesap donemi sonunda yeterli kar olugmamasr veya zarar olugmasr durumlarrnda, bir onceki yrla ait bilangoda yer alan olaf,antistri yedek akgelerden ya da olafani.istti yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda temett[] avansr kargrlr[rnda alrnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsuo edi hususu, genel kurul $irket sermaye piyasasr mevzuatrna uygun olarak dtizenlenmig ve ba[rmsrz srnrrlr denetlemeden gegmig 3, 6 ve 9 aylrk donemler itibariyle hazrrlanan ara mali tablolarrnda yer alan karlarr rizerinden nakit yer alan ola$antistii yedek akgelerden ya da ola[anustri yedek akge tutarrnrn zararl kargrlamaya yeterli olmamasr durumunda kar payr avansr kargrlrfrnda ahnan teminatrn paraya gevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edilecegi hususu, genel kurul C

21 toplantrsrnda karara ba$lanrr. Yonetim kuruluna genel kurul tarafrndan temettri avansr dafirtrmr igin yetki verildi[i takdirde, yonetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap doneminde her 3 ayhk donemi izleyen 6 hafta igerisinde, temettli avansr dafrtma veya da[rtmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur Temetti.j avanst da$rtrmtna karar verilmesinde ve avansrn odenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabultine ve karrn dairtrlmasrna iligkin ht]ktimlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun l-s'nci maddesine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Temettri avansr tutannrn hesaplanmasrnda ve dafirtrm rnda ilgili mevzuat hti kri m lerine uyu lu r. toplantrsrnda karara baplanrr. Yonetim kuruluna genel kurul tarafrndan kar payr avansr dafrtrmr igin yetki verildi[i takdirde, yonetim kurulu tarafrndan, ilgili hesap dcineminde her 3 aylrk d6nemi izleyen 6 hafta igerisinde, kar payr avanst dafirtma veya da[rtmama konusunda bir karar alrnmasr zorunludur. Bir hesap ddneminde verilecek toplam k6r payr avansr bir onceki yrla ait donem karrnrn yansrnr a$amaz. Onceki donemde odenen kdr payr avanslarr mahsup edilmeden ilave kdr payr avansr verilmesine ve k6r payl da[rtrlmasrna karar verilemez. Kar payr avansr da[rtrmrna karar verilmesinde ve avansrn odenmesinde; TTK'nrn bilango ve gelir tablosunun kabulrine ve karrn dagrtrlmasrna iligkin hriktjmlerinden Sermaye Piyasasr Kanunu'nun L9 ve 20'nci maddelerine aykrrr olanlarr uygulanmaz. Kar payr avansr tutarrnrn hesaplanmasrnda ve trmrnda ilgili mevzuat hiiktimlerine.kar..lt e.1 i I: t{r. VE DAGITIMI: temettti vb. gelirlerin toplamrndan, komisyonlar, genel yonetim giderleri ve di[er giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar $irketin safi karrdrr, $irket karrnrn tespitinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ilgili dtizenlemeleri ve difer mevzuata uyulur, Net dafirtrlabilir kar, hesap donemi karrndan kanunlara gore ayrrlmasr gereken yedek akgeler ile vergi, fon, mali odemeler ve varsa gegmig yrl zararlarr drigi.ildrikten sonra kalan tutardtr. $irketin net daf,rtrlabilir karrnrn en az o/o20'sinin birinci temettri olarak nakden dagrtrlmasr zorunludur. $irketin temetti.i daertrmrnda halka acrk anonim ortaklrklar icin srtfoydeki varlrklarrn alrm satrmrndan olugan kar, tahakkuk etmig defer artrgr/drigrigri, faiz, temetti.i vb. gelirlerin toplamrndan, komisyonlar, genel yonetim giderleri ve difer giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar $irketin safi karrdrr. $irket karrnrn tespitinde Sermaye Piyasasr matrahrna eklenir. $irketin net dapititabitit 201N 2t

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ YENİ ŞİRKET PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 12- Şirket portföyünün yönetiminde riskin dağıtılması esasları çerçevesinde aşağıdaki sınırlamalar göz önünde bulundurulur. Sermaye Piyasası

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr

f) Gi.lnli.ik operasyonlar ve trirev araglerr nedeniyle gergeklegtirilen iglemlerin teminatr ESK $EKiL YAPILAMAvAcAK igur: MADDE 6. $irket; a) 0di.ing para verme igleriyle ufiragamaz, b) Bankacrhk Kanunu'nda tanrmlandr[r r.izere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucunu verebilecek ig ve

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 21 ARALIK 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri genel kurul toplantısı 21

Detaylı

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr

2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr ADABANK ANoNiM $irketi'nin 26.03.2013 r,q.ritrindn varilan 2ll2yrLrNn,q.ir orngnn GENEL KURUL TopLANTT rur.q.na.gr Adabank Anonim $irketi'nin 2012 yilrna ait Olalan Genel Kurul Toplantrsr 26.03.2013 tarihinde,

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin

iq vonerge EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin TURK T caret KANUNU 419.MADDE KApsAMTNDA GENEL KURUL'uN CALTSMA usul ve EsAsLARtNA irisriru Y0ruencr EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.$ GENEL KURUL'UN QALr$MA USUL VE ESASLARTNA iri$kin iq vonerge sirinci

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I ESAS HÜKÜMLER KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1. Aşağıda ünvan ve adları, adresleri ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt

ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt EVyAp sabun yagi cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 25 Mart ZOta rnriliuoe YAPILAN yrlrnn ollgnru cenel KURUL ToPLANTIrurlnlGt iil$xih 20{2 Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3. İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İzahnamesinin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Sayr : 41677171/251.02

Sayr : 41677171/251.02 T.C. cuvrnttr vn ric,q.nnr BAKANr,rcr Koo peratifgilik Genel Mtidiirliifii Sayr : 41677171/251.02 Konu : Anascjzlegme defigikligi SINIRLI SORUMLU FEZA KONUT YAPI KOOPERATIFNE izmfu Cad. Ihlamur Sokak No:8/1

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi,

Detaylı

'ÜNCÜ

'ÜNCÜ EURO B Tipi MENKUL KıYMETLER YATIRIM ORTAKLlGI A.Ş ESAS SÖZLEŞMESi 3-4-12-16-18-19-20-23-24-27-29-34 'ÜNCÜ MADDELERiN TADiL/37 / inci MADDENiN iptalı 40-41 / inci MADDENiN EKlENMESiNE ilişkin TADiL TASARıLARı

Detaylı

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Borçlanma sınır ve menkul kıymet ihracı Madde 9 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, kredi

Detaylı

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ŞİRKETİN UNVANI ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Şirketin ticaret unvanı," İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. YAPILAMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan EK: 5 iq v0nnncn onnngi DERMAN MOBILYA slnlyi TiCARET ve TAAHHUT Anonim girketi Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Haklanda ig yiinerge BiRiNCi BdLtiM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Bu esas sözleşmenin 2. maddesinde ad ve soyadları ile ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı gerçek kişi kurucular arasında

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII

TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII TURKKIZI LAYI IB6B TURK KIZILAYI KUZEY MARMARA BOLGE KAN MERKEZI ORJ NAL TONER VE MUAD L TONER ALIIVII 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sozleqme ve eklerinde kullanrldrfr takdilde aga[rdaki anlamlan

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER

Yeni Şekil YAPILMAYACAK İŞLER YAPILAMAYACAK İŞLER YAPILMAYACAK İŞLER Madde 6- Şirket: a) Ödünç para verme işleriyle uğraşamaz. b) Bankacılık Kanunu nda tanımladığı üzere mevduat toplayamaz ve mevduat toplama sonucu verebilecek iş ve işlemler yapamaz.

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar.

Y6NETiM KURULU KARARI. $irketyonetimkuruiuuyeieriaga!rdakigtjndemmaddelerinigorugmekuzeretop andtiar. ANKARA MAGAZACTLTK SANAYi ve r]gller ANONiM girkeri Y6NETiM KURULU KARARI Hzs 3 27 KARAR KONUSU /-\(^ '! 2013 / r:.) ;,1il'#UtiPll^rouir KILER, vahir KILER' BURAK G.NCE' HAKAN BARAN : $irket Merkezi :

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş nin Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 3. Şirketin merkezi İstanbul / Beyoğlu ndadır. Adresi Rıhtım Caddesi, No.51, Karaköy, Beyoğlu İSTANBUL

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Rüzgarlıbahçe 95. Sk. No:6 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 17.05.2014 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı