İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000

2 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, İktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek üzere sürekli ve geçici Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan a yansõtacaktõr. Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile bütünleşme amaçlanmaktadõr. 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ dilerim.

3 KONULAR İÇİNDEKİLER SAYFA DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ I. GİRİŞ Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ 1 II. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR Mevcut Durum Sektördeki Kuruluşlar Üretim Üretim Yöntemi Teknoloji Ürün Standartlarõ Üretim Miktarõ ve Değeri Maliyetler Dõş Ticaret Durumu İthalat İhracat Serbest Bölgelerde Sektörel Faaliyetler Fiyatlar İstihdam Sektörün Rekabet Gücü Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 16 III. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ( ) Gelişmeler Üretim Projeksiyonu ( ) İthalat Projeksiyonu Teknolojide Muhtemel Gelişmeler Rekabet Gücünde Gelişmeler Çevreye Yönelik Politikalar Diğer Sektörler Ve Yan Sanayi İle İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler Uzun Dönemde ( ) Beklenen Gelişmeler 20 IV. PLANLANAN YATIRIMLAR Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõm Bitmiş Projeler Devam Eden Projeler Muhtemel Yatõrõm Alanlarõ 22 V. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR Kõsa Dönem Düzenlemeleri Uzun Dönem Düzenlemeleri 23 iii

4 KONULAR SAYFA ŞARAP SANAYİİ I. GİRİŞ Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ Tarif Sõnõflandõrma 27 II. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR Mevcut Durum Sektördeki Kuruluşlar Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ Üretim Üretim Yöntemi-Teknoloji Ürün Standartlarõ Üretim Miktarõ ve Değerleri Maliyetler Dõş Ticaret Durumu İthalat İhracat Serbest Bölgelerde Sektör Faaliyetler Fiyatlar İstihdam Sektörün Rekabet Gücü Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkiler Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Dünyadaki Durum ve AB Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese Sektörün Sorunlarõ 41 III. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ( ) Gelişmeler Talep Projeksiyonu Üretim Projeksiyonu ( ) İthalat Projeksiyonu Uzun Dönemde Gelişmeler Çevreye Yönelik Politikalar Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler 45 IV. PLANLANAN YATIRIMLAR Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõmõ Planlanan Yatõrõmlarõn Katkõlarõ Muhtemel Yatõrõm Alanlarõ 47 V. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR 48 iv

5 KONULAR SAYFA BİRA VE MALT SANAYİİ I. GİRİŞ Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ 51 II. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR Mevcut Durum Sektördeki Kuruluşlar Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ Üretim Üretim Yöntemi-Teknoloji Ürün Standartlarõ Üretim Miktarõ ve Değeri Dõş Ticaret Durumu İthalat İhracat Fiyatlar İstihdam Sektörün Rekabet Gücü Sektörün Rekabet Durumu Sektörün Rekabet Gücü Göstergeleri Diğer Sektörler ve Yan Sanayii ile İlişkiler Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Dünyadaki Durum ve AB, Diğer Önemli Ülkeler İtibariyle Mukayese Sektörün Sorunlarõ Bira Sektörü Sorunlarõ Malt Sektörü Sorunlarõ Şerbetçiotu Sektörü Sorunlarõ 72 III. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ( ) Gelişmeler Talep Projeksiyonu Üretim Projeksiyonu İthalat Projeksiyonu Teknolojide Muhtemel Gelişmeler Rekabet Gücünde Gelişmeler Çevreye Yönelik Politikalar Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler Uzun Dönemde ( ) Talepte, Arzda, Dõş Ticarette, Teknoloji ve Rekabet Gücünde Muhtemel Gelişmeler 78 IV. PLANLANAN YATIRIMLAR Teşvik Belgesi Almõş Yatõrõmlar Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõmõ 78 V. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler Öngörülen Düzenlemelerin, Yatõrõmlarõn ve Uygulanacak Politikalarõn Getirileri 80 v

6 KONULAR SAYFA MEŞRUBAT SANAYİİ I. GİRİŞ Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlarõ 83 II. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR Mevcut Durum Sektördeki Kuruluşlar Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ Üretim Üretim Yöntemi-Teknoloji Ürün Standartlarõ Üretim Miktar ve Değerleri Maliyetler Dõş Ticaret Durumu İthalat İhracat Fiyatlar İstihdam Sektörün Rekabet Gücü Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler Sektörün Sorunlarõ 88 III. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ( ) Gelişmeler Talep Projeksiyonu İhracat Projeksiyonu ( ) İthalat Projeksiyonu Teknolojide Muhtemel Gelişmeler Rekabet gücünde gelişmeler Çevreye Yönelik Politikalar Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler Uzun Dönemde ( ) Talepte, Arzda, Dõş Ticarette, Teknoloji ve Rekabet Gücünde Muhtemel Gelişmeler 92 IV. PLANLANAN YATIRIMLAR Teşvik Belgesi Almõş Yatõrõmlar Eklenecek Yeni Kapasiteler ve Bölgesel Dağõlõmõ 93 V. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR 93 vi

7 KONULAR SAYFA SU SANAYİİ I. GİRİŞ Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ 97 II. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR Mevcut Durum Sektördeki Kuruluşlar Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ Üretim Dõş Ticaret Durumu İthalat İhracat İstihdam Sektörün Rekabet Gücü Sektörün Sorunlarõ 104 III. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde ( ) Gelişmeler Rekabet Gücünde Gelişmeler Çevreye Yönelik Politikalar Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler Uzun Dönemde ( ) Talepte, Arzda, Dõş Ticarette, Teknoloji ve Rekabet Gücünde Muhtemel Gelişmeler 106 IV. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 107 ISBN (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz. Sorumluluğu yazarõna aittir. Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak kullanõlabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayõn 1500 adet basõlmõştõr. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir. vii

8 VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU GÖREVİ ADI SOYADI KURUMU Prof. Dr. Nihat AKTAN Ege Üniversitesi Doç. Dr. Ertan ANLI Ankara Üniversitesi Genel Müdür Ahmet ATAY Põnar Su San. A.Ş. Operasyon Müdürü Ayhan ATILIR Efes PİLSEN Müessese Müdür Yrd. Fügen BASMACI TEKEL Üretim Şube Md. Mehmet BAŞKAYA TEKEL Murahhas Üye Ali BAŞMAN Kavaklõdere Şaraplarõ Satõş Md. Bülent ÇELİKMEN Efes Paz.-Dağ. A.Ş. Çetin DERBİ Meşrubatçõlar Derneği Yönetim Kurulu Bşk. Orhan DİREN Dimes Gõda A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Mehmet ERBAK Erbak-Uludağ A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Ali GÖK TEKEL Genel Müdür Coşkun GÜNER Sevilen Şaraplarõ Danõşman Tuna GÜNGÖR U.D.V. Cumhur KARCI Coca Cola Yönetim Kurulu Bşk. Mehmet KARDEŞ Kardelen Kaynak Su A.Ş. Finansman Md. Ömer KAYA Kardelen Kaynak Su A.Ş. Operasyon Direktörü Osman MUT Efes PİLSEN Genel Müdür Murat ORAL Doluca Şaraplarõ Zafer OYLAN Fruko Meşrubat San. A.Ş. Genel Müdür Yrd. Oktay ÖNDERER TEKEL İsmail ÖZDEMİR Dağdelen Kaynak Sularõ Fehmi ÖZKAN U.D.V. Fabrika Müdürü Rõfat ÖZTAŞ TEKEL A.P.K. Daire Bşk. Mehmet SAYSEL TEKEL Üretim ve Kalite Kntr. Md. Sait SEZGİN Erbak-Uludağ A.Ş. Genel Müdür Yrd. Üzeyir ŞİMSEK Bimpaş A.Ş. Müessese Müdür Yrd. Cevdet TERLİKSİZ TEKEL Fabrika Md. Atilla YILDIRIM Fruko Meşrubat San. A.Ş. Genel Müdür Ahmet Şükrü YILMAZ Bimpaş A.Ş. Not: Üyeler, soyadõna göre alfabetik olarak sõralanmõştõr.

9 VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU GÖREVİ ADI SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURULUŞ ÖİK Başkanõ Oktay ÖNDERER TEKEL Koordinatör İhsan TÜRKER Devlet Planlama Teşkilatõ Koordinatör Bora KOLFAL Devlet Planlama Teşkilatõ ÖİK Raportörü Ali GÖK TEKEL DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ ALT KOMİSYONU Başkan Prof. Dr. Nihat AKTAN Ege Üniversitesi Raportör Fügen BASMACI TEKEL Üye Mehmet SAYSEL TEKEL Üye Cevdet TERLİKSİZ TEKEL Üye Rõfat ÖZTAŞ TEKEL Üye Fehmi ÖZKAN U.D.V. Üye Tuna GÜNGÖR U.D.V. ŞARAP SANAYİİ ALT KOMİSYONU Başkan Ali BAŞMAN Kavaklõdere Şaraplarõ Raportör Mehmet BAŞKAYA TEKEL Üye Prof. Dr. Nihat AKTAN Ege Üniversitesi Üye Doç. Dr. Ertan ANLI Ankara Üniversitesi Üye Mehmet SAYSEL TEKEL Üye Fügen BASMACI TEKEL Üye Murat ORAL Doluca Şaraplarõ Üye Coşkun GÜNER Sevilen Şaraplarõ Üye Orhan DİREN Dimes Gõda A.Ş. BİRA VE MALT SANAYİİ ALT KOMİSYONU Başkan Osman MUT Efes PİLSEN Raportör Üzeyir ŞİMSEK Bimpaş A.Ş. Üye Rõfat ÖZTAŞ TEKEL Üye Bülent ÇELİKMEN Efes Paz.-Dağ. A.Ş. Üye Ayhan ATILIR Efes PİLSEN MEŞRUBAT SANAYİİ ALT KOMİSYONU Başkan Mehmet ERBAK Erbak-Uludağ A.Ş. Raportör Atilla YILDIRIM Fruko Meşrubat San. A.Ş. Üye Cumhur KARCI Coca Cola Üye Çetin DERBİ Meşrubatçõlar Derneği Üye Sait SEZGİN Erbak-Uludağ A.Ş. Üye Zafer OYLAN Fruko Meşrubat San. A.Ş. SU SANAYİİ ALT KOMİSYONU Başkan Mehmet KARDEŞ Kardelen Kaynak Su A.Ş. Raportör Ahmet ATAY Põnar Su San. A.Ş. Üye Ahmet Şükrü YILMAZ Bimpaş A.Ş. Üye Ömer KAYA Kardelen Kaynak Su A.Ş. Üye İsmail ÖZDEMİR Dağdelen Kaynak Sularõ

10 SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ

11 DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ ALT KOMİSYONU Başkan Prof. Dr. Nihat AKTAN Ege Üniversitesi Raportör Fügen BASMACI TEKEL Üye Mehmet SAYSEL TEKEL Üye Cevdet TERLİKSİZ TEKEL Üye Rõfat ÖZTAŞ TEKEL Üye Fehmi ÖZKAN U.D.V. Üye Tuna GÜNGÖR U.D.V.

12 I. GİRİŞ 1.1. Sektörün Tanõmõ ve Sõnõrlanmasõ Ülkemizde distile alkollü içkilerin üretim ve denetlenmesi, tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan 560 sayõlõ Gõdalarõn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve buna bağlõ yayõnlanan mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Türk Gõda Kodeksi ne göre, distile alkollü içkiler: a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarõ C de hacmen % 15 den fazla olan, b) Aroma katõlmõş veya katõlmamõş doğal fermantasyon ürünlerinin doğrudan distilasyonu ve/veya bitkisel maddelerin maserasyonu ile ve/veya tarõmsal kökenli etil alkol ve/veya tarõmsal kökenli distilat ve/veya brendilere bu kodeks doğrultusunda aroma maddeleri ve tatlandõrõcõlarõn katõlmasõ ile üretilen, c) Veya bir distile alkollü içkinin; - Bir veya birden fazla distile alkollü içki ile, - Tarõmsal kökenli etil alkol, tarõmsal kökenli distilat veya brendiler ile, - Bir veya birden fazla alkollü içki ile, - Bir veya birden fazla içecek ile, karõştõrõlmasõndan elde edilen içkidir. Ülkemizde üretilen distile alkollü içkilerin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarõ (GTİP) aşağõda verilmektedir: GTİP: Malt Viski Distile Cin Votka Türk Rakõsõ Kanyak, Brendi Likörler

13 II. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 2.1. Mevcut Durum Ülkemizde distile alkollü içkilerin tümü, mevcut yasal yapõ çerçevesinde Tekel tarafõndan üretilmektedir. İç tüketime sunulan distile alkollü içkinin yaklaşõk % 80 i, ihraç edilen distile alkollü içkinin yaklaşõk %95 i Türk Rakõsõdõr. Ayrõca, son yõllarda sektöre içki ithalatõ konusunda faaliyet gösteren firmalar katõlmõştõr Sektördeki Kuruluşlar Osmanlõ İmparatorluğu döneminde küçük kapasiteli özel sektör işletmelerinde gerçekleştirilen içki üretimi, zaman zaman yasaklamalarla Cumhuriyet dönemine kadar gelmiş; 1924 yõlõnda vergi gelirinin Duyun-u Umumiye İdaresi ne devri amacõyla yapõlan yasal düzenlemenin ardõndan 1926 yõlõnda 790 sayõlõ Kanun ile üretimin Devlet İnhisarõ tarafõndan yürütülmesi öngörülmüştür yõlõndan itibaren İnhisarlar Genel Müdürlüğü, 1941 yõlõndan sonra Tekel Genel Müdürlüğü olarak sürdürülen alkollü içki üretim faaliyetleri, 1942 de yayõnlanan İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanunu ile yasal düzenlemesine kavuşmuş ve günümüze değin bu yasa kapsamõnda süregelmiştir. Distile alkollü içkilerin üretimi, 4250 sayõlõ Yasa gereği, devlet tekeli altõnda bulunmakta ve bu görev Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Alkollü İçkiler Sanayii Müessese Müdürlüğüne bağlõ olarak faaliyet gösteren işletmeler tarafõndan yürütülmekte olup, bu işletmeler hakkõnda bilgiler aşağõda tablo halinde sunulmuştur. Yurt içinde üretilen ve özellikle 1980 yõlõndan itibaren artan miktarlarda ithal edilen distile alkollü içkilerin pazarlamasõ, yine aynõ Genel Müdürlük bünyesinde bulunan Pazarlama ve Dağõtõm Müessese Müdürlüğünün tüm yurda dağõlmõş satõş organizasyonu ile gerçekleştirilmiştir yõlõnda Tekel 81 il bazõnda kurduğu satõş organizasyonunu toptan satõcõlõk sistemine çevirmiş ve bölgesel ihaleler ile alkollü içki dağõtõmõ için firmalar belirlemiş; illerde kurulu depolardan özel firmalar eliyle dağõtõma başlamõştõr yõlõ başõndan itibaren 4250 sayõlõ Kanun ve Gümrük Birliği Anlaşmasõ kurallarõ uyarõnca, viski ve tabii köpüren şaraplar õn ithalatõ serbest kalmõş ve bu konuda ticari faaliyet gösteren firmalar kurulmuştur. İthal içki sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve faaliyet konularõ Tablo 1 de gösterilmiştir: 2

14 Tablo 1. Distile Alkollü İçkiler Sektöründeki Önemli Kuruluşlar Sõra No Kuruluşun Adõ Yeri Mülkiyeti Üretim Konusu 1998 Yõlõ Kapasitesi (1000 lt) İşçi Sayõsõ 1 İçki Fab. İstanbul Tekel Rakõ Votka İçki Fab. İzmir Tekel Rakõ Suma İçki Fab. Tekirdağ Tekel Rakõ (*) Suma İçki Fab. Nevşehir Tekel Rakõ Suma İçki Fab. Diyarbakõr Tekel Rakõ Suma İçki Fab. Gaziantep Tekel Rakõ İçki Fab. Ankara Tekel Rakõ Dolumu Viski Likör ve Cin Fab. İstanbul Tekel Cin Likör Kanyak Fab. Çanakkale Tekel Kanyak Suma Fab. Alaşehir Tekel Suma Suma Fab. Karaman Tekel Suma Suma Fab. Şanlõurfa Tekel Suma Suma Fab. Kilis Tekel Suma Kaynak: Tekel Kayõtlarõ (*)Tekirdağ İşletmemizde mevcut işçi kapasitesi ile ayrõca yõllõk 5 milyon litre şarap üretimi yapõlmaktadõr. İçki ithalatõ faaliyetinde bulunan firmalar ve bunlarõn yaklaşõk toplam lt lik ithal içki pazarõ içerisindeki (gümrüklü + gümrüksüz) paylarõ Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2. İthal İçki Pazarõndaki Önemli Kuruluşlar Şirket Adõ Menşei Pazar Payõ İştigal Sahasõ 1 United Distillers&Vintners İngiltere % 60 Viski, cin, votka, likör 2 Seagram Kanada % 10 Viski, cin, votka, rom 3 Allied Domecq (Acenta) İngiltere % 5 Viski, cin, likör 4 Brown Forman (Acenta) Amerika % 5 Burbon, likör 5 Bacardi-Martini (Acenta) Latin Amerika % 4 Rom, aperatif,viski 6 Pernod Ricard (Acenta) Fransa % 1 Likör, aperatif 7 Diğerleri % 15 Viski,likör,votka,tekila Kaynak: Sektör Firmalarõ 3

15 Mevcut Kapasite ve Kullanõmõ Distile alkollü içkiler sektöründeki kurulu kapasite durumu Tablo 3 de verilmektedir. Tablo 3. Distile Alkollü İçkiler Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu Sõra Ana Kapasite Kapasite Yõllar Yõllõk Artõş (%) No Mallar K.K.O. Birimi Rakõ Kapasite Milyon lt K.K.O. % Votka Kapasite Milyon lt K.K.O. % Cin Kapasite Milyon lt K.K.O. % Kanyak Kapasite Milyon lt K.K.O. % Likör Kapasite Milyon lt K.K.O. % Viski Kapasite Milyon lt K.K.O. % Suma Kapasite Milyon lt K.K.O. % Kaynak : Tekel Kayõtlarõ Üretim Üretim Yöntemi Teknoloji Distile alkollü içki sektöründe Türkiye adõ ile özdeşleşebilecek geleneksel ve özgün içkimiz Türk Rakõsõ dõr. Türk Rakõsõnõn Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü adõna, 25 Mart 1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 555 sayõlõ Coğrafi İşaretlerin Korunmasõ Hakkõndaki Kanun Hükmündeki Kararname nin 12. maddesi gereğince Menşe Tescili yaptõrõlmõştõr. Halen Tekel tarafõndan üretilerek piyasaya sunulan içkileri, Türk Rakõsõ, Votka, Distile Cin, Malt Viskisi, Kanyak, Brendi, Meyve Likörleri ve Likörler ana başlõklarõ altõnda sõnõflandõrmak mümkündür. Bu kategorilerde değişik ticari markalar ile piyasaya sunulan distile alkollü içkilerin tümü, tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanarak yürürlüğe giren Türk Gõda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği ne uygun olarak üretilmektedir. Sektörde kullanõlan teknolojiyi, geleneksel üretim tarzõna sadõk kalarak yenilik ve gelişmelerden yararlanõlmõş olarak tanõmlamak mümkündür. Bu anlamda Tekel tarafõndan üretilen alkollü içkilerin büyük kõsmõ, coğrafi bölgelere bağlõ doğal tarõmsal girdiler ile ve geleneksel yöntemlerle üretilen, dolayõsõyla dünya içki literatüründe değerli kabul edilen ve az bulunan ürünlerdir. 4

16 Alkollü içki sektöründe, doğal tarõmsal hammaddeler ile, geleneksel yöntemlerle, emek yoğun olarak ve küçük partiler halinde yapõlan üretim, ürün imajõna değer katmakta ve piyasadaki satõş değerini arttõrmaktadõr. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin çok dikkatle ve geleneksel yapõyõ bozmadan uyarlanmasõ, özellikle enerji tasarrufu, ambalaj iyileştirilmesi, idame yenileme gibi nedenlerle yatõrõmlarõn projelendirilmesi önem arz etmektedir. ABD, AB ve diğer rakip ülkeler ile karşõlaştõrõldõğõ zaman, Türkiye de üretilen içkilerin öncelikle, ambalaj ve piyasaya sunum yöntemleri açõsõndan iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Ayrõca, bir yõl içinde eğitim kurumlarõnda distile alkollü içkiler konusunda yapõlan çalõşmalar incelenirse yetersizliği görülecek ve bu konuda Ar-Ge çalõşmalarõna ağõrlõk verilmesi gereği ortaya çõkacaktõr. Alkollü içki konusunda ülkemizin en önemli eksikliğinin, ülke, belli bölge veya belli şehirlerin tarihi motifleri arasõnda yerleştirilmiş içki çeşitlerimizin olmamasõ; kõsaca kültür varlõklarõmõz arasõnda tanõmlana gelen içki çeşitlerimizin bulunmamasõ olduğu düşünülmektedir. Bundan sonraki yatõrõmlarõn, özellikle içkilerimizin tarihsel geçmişini ve kültür mirasõ olarak değerini yansõtmaya yönelik yapõlandõrõlmasõ; İstanbul da Türkiye Cumhuriyeti ile yaşõt olan Paşabahçe Fabrikamõzõn, Ankara da Atatürk ün mirasõ kabul edilebilecek Ankara Fabrikamõzõn, Tekirdağ da Cumhuriyet dönemi şarapçõlõğõnõn simgesi sayõlan Tekirdağ Fabrikamõzõn mimari yapõlarõ korunarak iyileştirilmeleri ve bulunduklarõ şehrin tanõmlayõcõ unsurlarõ haline gelmeleri amacõyla çalõşmalar yapõlmasõ, pek de azõmsanmayacak alkollü içki geleneğimizin turizm amaçlõ tanõtõmlarda kullanõlacak şekilde geliştirilmesi planlanmalõdõr Ürün Standartlarõ Distile alkollü içkiler, Türk Gõda Kodeksi nin ilgili Tebliği ne uygun olarak üretilmektedir ve bu Tebliğ Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatõ ile uyumlaştõrõlmõştõr. ISO 9000 serisinin ilgili standartlarõna uyum sağlanarak belge alõnmasõna yönelik çalõşmalar başlatõlmõştõr Üretim Miktarõ ve Değeri Distile alkollü içkiler sektörünün üretim miktar ve değerine ait veriler Tablo 4, 5 ve 6 da verilmektedir. 5

17 Tablo 4. Üretim Miktarõ Birim: 1000 Lt Sõra Ana Mallar YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) No Rakõ Votka , Cin Kanyak Brendi Viski Likör KAYNAK : Tekel Kayõtlarõ Tablo 5. Üretim Değeri (Cari Fiyatlarla) Birim: 1000 TL Sõra YILLAR YILLIK ARTIŞ(%) Ana Mallar No Rakõ Votka Cin Kanyak Brendi Viski Likör KAYNAK : Tekel Kayõtlarõ Tablo 6. Üretim Değeri (1998 Yõlõ Fiyatlarõyla) Sõra YILLAR YILLIK ARTIŞLAR(%) Ana Mallar No Rakõ Votka Cin Kanyak Brendi Viski Likör KAYNAK : Tekel Kayõtlarõ Maliyetler Sektöre ait bazõ ürünlerinin ticari ve sõnai maliyetlerine dair veriler Tablo 7 de, birim üretim girdilerine dair veriler ise Tablo 8 de verilmektedir. 6

18 Tablo 7. Ticari ve Sõnai Maliyet Karşõlaştõrõlmasõ (TL/ Şişe) YlLLAR YlLLIK ARTIŞ (%) Ürün Sõnai Ticari Sõnai Ticari Sõnai Ticari Sõnai Ticari Sõnai Ticari Sõnai Ticari Sõnai Ticari (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) Altõnbaş Rakõ 70 cl Kulüp Rakõ 70 cl Yeni Rakõ 70 cl N. Votka 70 cl B. Boğa Votka 70 cl Altõnbaşak 70 cl Votka Cin 70 cl (-6) 4 Tabii Kanyak 70 cl Truva Kanyak 70 cl Ankara Viskisi 70 cl Nane Likörü 50 cl Brendi 70 cl Tablo 8. Birim Üretim Girdileri (1000 hl. için, 1998 Fiyatlarõ) GİRDİLER BİRİM MİKTAR DEĞERLER (TL) A-HAMMADDELER 1-RAKI Suma Hl 337, Saf alkol Hl 112, Anason Ton 7, Şeker Kg Su m VOTKA Saf alkol Hl Şeker Kg Su m CİN Saf alkol (100) Hl 505, Ardõç Kg Şerbetçi otu Kg Kişniş Kg Şeker şurubu Hl Melek otu Kg 5, Su m KANYAK Kanyak sumasõ Hl Badem enfizyonu Hl Pekmez Kg Karamel Kg Su m

19 5-BRENDİ Kanyak Sumasõ Hl 257, Şarap Distilatõ Hl 192, Şeker Şurubu Hl Karamel Kg Alkola Hl 2, Enfüzyon Hl 5, Su m VİSKİ Malt Kg Su m LİKÖR (AROMALI) Saf alkol (100) Hl 259, Şeker şurubu Hl Esans Kg 78, Su m LİKÖR (YAŞ MEYVE) Saf alkol (100) Hl 258, Şeker şurubu Hl Enfizyon Hl 335, Su m NARENCİYE LİKÖRÜ Saf alkol (100) Hl 324, Alkolalar Hl 124, Şeker şurubu Hl 160, Su m B-DİĞER 1-RAKI Şişe (35 cl) Adet Şişe (70 cl) Adet Etiket Adet Kapak Adet K. kutu Adet İşçi Kişi Yakõt(Buhar) Ton Elektrik Kw VOTKA Şişe (35 cl) Adet Şişe (70 cl) Adet Etiket Adet Kapak Adet İşçi Kişi Yakõt(Buhar) Ton Elektrik Kw CİN Şişe (35 cl) Adet Şişe (70 cl) Adet Kapak(70cl) Adet Etiket(70cl) Adet İşçi Kişi Yakõt Ton 10, Elektrik Kw

20 4- KANYAK Şişe(20cl) Adet Şişe(35cl) Adet Şişe(70cl) Adet Etiket Adet Kapak Adet İşçi Kişi Elektrik Kw BRENDİ Şişe (70cl) Adet Etiket Adet Kapak Adet İşçi Kişi Elektrik Kw VİSKİ Şişe (70 cl) Adet Etiket Adet Kapak Adet İç Kutu Adet Dõş Kutu Adet İşçi Kişi Yakõt (Doğalgaz) M Elektrik Kw LİKÖR Şişe(50cl) Adet Kapak Adet Etiket Adet İşçi Kişi Yakõt Ton Elektrik Kw Kaynak:Tekel kayõtlarõ Dõş Ticaret Durumu İthalat Distile alkollü içeceklerin Duty Free ye (vergisiz) ve İç Pazara (vergili) 2 ayrõ kanaldan toplam 7 milyon litre olarak ithal edildiği tahmin edilmektedir. 1. Ürün İthalatõ (Vergisiz) İthal içki pazarõnõn yaklaşõk 4,5 milyon litresini vergisiz Duty Free mallarõ oluşturmaktadõr. Bunun %70 i viski, %9 u likör, %8 i votka, %3 ü cin ve %10 u da diğer içki gruplarõndan oluşmaktadõr. 9

21 2. Ürün İthalatõ (Vergili) Tablo 9. Distile Alkollü İçkiler Ürün İthalatõ (Miktar olarak) Birim: Lt Sõra Ürün İsmi YILLAR YILLIK ARTIŞ(%) No Cinler Viskiler Romlar Kanyaklar Likörler Muh.İçkiler KAYNAK: DİE ve Tekel Kayõtlarõ (Vergisiz Satõşlar Hariç) Tablo 10. Distile Alkollü İçkiler Ürün İthalatõ (Değer, CİF, Cari fiyatlar) Birim: 1000$ Sõra YILLAR YILLIK ARTIŞ (%) Ürün İsmi No Cinler Viskiler Romlar Kanyaklar Likörler Muh.İçkiler KAYNAK: DİE ve Tekel Kayõtlarõ (Vergisiz Satõşlar Hariç) Tablo 11. Distile Alkollü İçkiler Ürün İthalatõ (Değer,CIF, 1998 Yõlõ Fiyatlarõyla) Birim: 1000$ Sõra Ürün YILLAR YILLIK ARTIŞLAR (%) No İsmi Cinler Viskiler Romlar Kanyaklar Likörler Muh.İçkiler KAYNAK: DİE ve Tekel Kayõtlarõ Tablo 12. AB, BDT ve Önemli Diğer Ülkelerden Viski İthalatõ (Miktar ve Değer olarak) Miktar: 1000 lma, Bedel: 1000 USD ÜLKE LİTRE USD LİTRE USD LİTRE USD LİTRE USD AB ABD KANADA KKTC

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/39 TARİH: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında,

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/39 TARİH: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında, VERGİ SİRKÜLERİ NO: 29/39 TARİH: 14.4.29 KONU Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oranlarının Tespiti Hakkında, 14.4.29 tarih, 272 sayılı Resmi Gazetede 476 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. ile oran ve tutarların belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu

BAKIŞ MEVZUAT. ile oran ve tutarların belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu BAKIŞ MEVZUAT KONU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BKK VE SİRKÜLER SAYI 2013 /019 ÖZET Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III Sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlerin vergisine ilişkin

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ 27.04.2009/83 BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : ÖTV Kanuna ekli III sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ait ÖTV oranları indirildi. 4760 sayılı Özel Tüketim si Kanunu nun

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84. KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/84 KONU: Alkollü İçkiler ve Tütün Mamullerinde ÜFE Oranında ÖTV Artışı Yapıldı. ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içkiler ve tütün mamullerine uygulanan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2555 ÖİK: 571 SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830 Cin

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SİRKÜLER 2016/67. KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/67. KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/67 01.12.2016 KONU : Alkollü İçki ve Tütün Mamüllerinde ÖTV Artışına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 1 Aralık 2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete de 2016/9567 sayılı "Bazı

Detaylı

TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI

TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI 10.07.2017/90-1 TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇECEKLERİN MAKTU ÖTV TUTARLARI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 12/3 maddesi hükmü uyarınca

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR 30/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9567 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1- (1) Bu Karar 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim si Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI

4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 12.07.2016/87-1 4 TEMMUZ 2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ III SAYILI LİSTEDE YER ALAN MALLARIN MAKTU ÖTV TUTARLARI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 12/3 maddesi hükmü uyarınca 4 Temmuz

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan,

a) Kendine özgü organoleptik karakteri olan ve alkol miktarı +20 C de hacmen %15 den fazla olan, Distile Alkollü İçkiler Tebliği R.G. Tarihi:21.10.1995 R.G. Sayısı:22440 1. KAPSAM Bu bölüm distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. 2- TANIMLAR 2.1. Distile Alkollü İçki: a) Kendine

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr.

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr. 1. MERMER 1.1 Giriş Doğaltaşlar sõnõfõna giren mermer yüzyõllardan beri insanõn yaşadõğõ alanlarda, sanatsal amaçlarla ve yapõsõ itibariyle sağlam olmasõ sebepleriyle kullanõlmõştõr. Günümüzde de inşaat

Detaylı

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DENİZ YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DENİZ YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2583 ÖİK: 595 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DENİZ YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2725-0. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /132-2

Sirküler Rapor Mevzuat /132-2 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ III SAYILI LİSTENİN (A) ve (B) CETVELLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 fıkrası hükmüne göre (III) sayılı listedeki mallar için

Detaylı

SİRKÜLER 2014/02. : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Maktu Vergi Oranlarında Artış Yapıldı.

SİRKÜLER 2014/02. : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Maktu Vergi Oranlarında Artış Yapıldı. SİRKÜLER 2014/02 02.01.2014 KONU : Bazı Malların ÖTV Oranları ile Oranlarında Artış Yapıldı. Bazı Mallara Uygulanan ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar 01 Ocak 2014

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

Sigara ve Alkollü İçkilerde ÜFE ye bağlı ÖTV Artışı

Sigara ve Alkollü İçkilerde ÜFE ye bağlı ÖTV Artışı Sigara ve Alkollü İçkilerde ÜFE ye bağlı ÖTV Artışı Vergi Bülteni Tarih : 3.7.213 Sayı : 213/62 İçerik : ÖTV Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde uygulanan maktu ÖTV tutarları, Türkiye İstatistik Kurumunca

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2575 ÖİK: 588 VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2575 ÖİK: 588 VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2575 ÖİK: 588 SU ÜRÜNLERİ VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2714-5. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

ISBN 978-975 19 4067-4 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4067-4 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4067-4 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat /17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/17-1 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/8353 sayılı BKK ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin (A) ve (B)

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2576 ÖİK: 589 ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2722-6. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 SİRKÜLER İstanbul, 09.05.2012 Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN (KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇKİLER) ASGARİ MAKTU

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler No: 2014/12 Tarih: 02.01.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2016-001 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU 29/12/2015 TARİH VE 2015/8353 SAYILI BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ VE TUTARLARININ VE TÜTÜN

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 06.01.2014 Sayı : İST.YMM.2014/2623 Sirküler No : İST.YMM.2014/05 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile ve Tutarlarında Değişiklik 01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/119

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/119 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

TUT Önceki tavsiye: TUT

TUT Önceki tavsiye: TUT Şirket Raporu AKÇANSA Çimento AKCNS.IS / 29 Nisan 2003 Fiyat (TL) 4,300 Piyasa Değeri (mn $) 259 Hedef Piy. Değ.(mn $) 311 Artõş Potansiyeli (%) %20 İşlem Hacmi (mn $) 0.54 Hisse Sayõsõ (mn) 95,129 Halka

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Ürün Tanõmõ ve Çeşitleri 1.2. Plastiğin Kullanõm Alanlarõ 2. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE POTANSİYELİ

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2 Dõş Ticaret Araştõrma Servisi Meltem Duran Mart, 2003 i İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 1.1. Tanõmõ 1 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı