ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL"

Transkript

1 Tülay ÖZERMAN TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý Uzmaný ÖZELLEÞTÝRME VE TEKEL Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok uluslu sigara þirketleri açýsýndan hala büyük bir cazibe merkezidir ve özelleþtirilmesi yolundaki ýsrarlý giriþimlerden vazgeçilmiþ deðildir. Bu noktada, TEKEL in özelleþtirilmesi konusundaki deðerlendirmelere öncelikle bu kurumun varlýk nedenini incelemekle baþlamakta yarar bulunmaktadýr. Türkiye özelleþtirme furyasý ile ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnýn motoru olmuþ kamu iþletmelerini birer birer yok olma sürecine sokarken, aslýnda geleceðini tüketmekte olduðunu görmezden gelmiþtir. Kamu iþletmeleri için ölümcül süreç, yatýrým, büyüme ve yenilenme projelerini askýya alma, önemli bir kýsmý için kamu kaynaklarý dýþýnda borçlanmak zorunda kalma, iþletme sorunlarýný gözardý etme, siyasal arpalýk olarak kullanma ve özellikle TEKEL gibi, tarýmsal ürünlere destek görevini de yürüten kurumlarý finansman açýðýna sürükleme gibi yöntemlerle iþlemiþtir. uzantýsý yerli sermayenin yeni kar alanlarý ve kaynak arayýþlarý için dayattýðý bir olgudur. Kamunun denetiminde olan kar ve hizmet alanlarý açýkça el deðiþtirmiþ, kamu kaynaklarý özel sermayeye; hiçbir sýnýr ya da kamusal hizmet endiþesi taþýmayan kar güdüsüne devredilmiþtir. Emperyalizmin cilalanmýþ adý olan küreselleþmenin gerek ve isteklerine cevap verme adýna Hiç kuþku yok ki, (bu gün yaþanan sonuçlar itibarýyla tablo çok daha net görünmektedir) kamu iþletmelerinin yok edilme süreci, uluslar arasý sermayenin ve mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 43

2 planlý kalkýnma hedeflerini bir kenara iten geliþmekte olan ya da az geliþmiþ ülkeler, geriye dönüp baktýklarýnda en ölümcül hatanýn, kendi ulusal çýkarlarýný gözardý ederek yöneldikleri ilkesiz ve hesapsýz özelleþtirmeler olduðunu göreceklerdir. Ekonominin kilit sektörlerinde, stratejik önemi haiz kuruluþlarda ve en acýsý, tarým ülkesi olmalarýna raðmen, tarýmsal kamu kuruluþlarýnda gerçekleþtirdikleri özelleþtirmeler, bu ülkeleri en temel yaþam gereksinimi gýdada dýþa baðýmlý hale getirmiþ ve fatura sadece ekonomik deðil siyasi kimlikli olarak da önlerine gelmiþtir. Türkiye bu anlamda en acý verici örneklerin baþýnda gelmektedir. Geride býraktýðýmýz dört yýl bu anlamda ibret alýnmasý gereken geliþmelere sahne olmuþtur. Bu karamsar tablo içinde yine de umut veren tek þey, tüm dýþ ve iç dayatmalara raðmen, hala özelleþtirilmemiþ ama ülke çýkarlarý açýsýndan yaþamsal öneme sahip kuruluþlarýn varlýðýný sürdürüyor olmasýdýr. Gerçi, AKP Hükümeti, emperyalist sisteme ve onun temsilcisi ülke ve birliklere kendinden önceki hükümetlerden çok daha fazla biat eden bir görünüm sergilemekte ve özelleþtirmeler konusunda çok daha kararlý görünmektedir. Ama reddedilmesi mümkün olmayan bir baþka gerçek var ki, Irak savaþýyla birlikte dünya kamuoyunun önüne sergilenen emperyalizmin çirkin yüzü, küreselleþme karþýtý tepkileri arttýrýrken, en gözde araçlarýndan biri olan özelleþtirmelerin tehlikelerine de daha net bir þekilde dikkat çekmiþtir. Özelleþtirmeler bu gün için tüm ideolojik temelli saptýrmalara, yazýlý ve görsel yayýnlarý ele geçiren tekelci güçlerin çýrpýnmalarýna raðmen, çok daha fazla sorgulanmak ve yanlýþlarýyla sergilenmek zorundadýr. Emperyalizmin cilalanmýþ adý olan küreselleþmenin gerek ve isteklerine cevap verme adýna planlý kalkýnma hedeflerini bir kenara iten geliþmekte olan ya da az geliþmiþ ülkeler, geriye dönüp baktýklarýnda en ölümcül hatanýn, kendi ulusal çýkarlarýný gözardý ederek yöneldikleri ilkesiz ve hesapsýz özelleþtirmeler olduðunu göreceklerdir. Türkiye için en stratejik ve en önemli sayýlabilecek kamu kuruluþlarýna sýra gelmiþtir. Bu kuruluþlarýn kaybý, ülke açýsýndan onarýlmasý mümkün olmayan hasarlar yaratacaktýr. TEKEL de bu kuruluþlarýn içinde yer almaktadýr. Ýçki sektörünün özelleþtirilmesine raðmen tarýmsal sektör açýsýndan çok önemli bir kesime hitap eden tütün ve tütün mamulleri sektörü, çok uluslu sigara þirketleri açýsýndan hala büyük bir cazibe merkezidir ve özelleþtirilmesi yolundaki ýsrarlý giriþimlerden vazgeçilmiþ deðildir. Bu noktada, TEKEL in özelleþtirilmesi konusundaki deðerlendirmelere öncelikle bu kurumun varlýk nedenini incelemekle baþlamakta yarar bulunmaktadýr. Neden TEKEL? Bir tarýmsal KÝT olan TEKEL e neden ihtiyaç duyulmuþ ve neden bu alanda bir devlet teþekkülü oluþturulmuþ? Sanýyoruz ki bu soruya verilen cevaplar ayný zamanda TEKEL in önem ve deðerini, neden olmazsa olmaz bir kuruluþ olduðunun da cevabýný teþkil edecektir. Sigara sektörü tüm dünyada kontrol altýnda tutulan sektörlerden biridir. Bunun baþlýca üç nedeni vardýr. 1- Tarýmsal ilk madde kullanan sanayi dalý olmasý nedeniyle, tarýmsal ekonomi ve istihdamla doðrudan iliþkisi vardýr. 2- Tütün mamullerinden vergileme yoluyla elde edilen varidat, kamu maliyelerinin en önemli gelir kaynaklarýndan biridir. 3- Sigara tüketimi toplumsal saðlýkla çok yakýndan ilgilidir. 44 Ýþte saydýðýmýz bu üç neden, tütün mamulleri sanayiinin stratejik sektörler arasýnda sayýlmasýmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

3 na neden olmaktadýr. Bir az önce ifade ettiðimiz gibi Türkiye bir tütün ülkesidir. Giderek azalan sayýya raðmen yaklaþýk 2,5 milyon insan tütün ve tütün sanayii ile baðlantýlý olarak yaþamýný sürdürmektedir. TEKEL fabrika ve iþyerlerinin kurulu bulunduðu il ve ilçelerdeki esnaf ve yöre halký da bu hesabýn içerisine katýlýrsa, rakamýn çok daha büyüyeceði ortadadýr. Nitekim, TEKGIDA-ÝÞ Sendikasý nýn özelleþtirme karþýtý eylemlerine en büyük halk desteði, fabrikalarýna sahip çýkan il ve ilçelerden gelmiþtir. Türkiye de bu olgunun istisnasý deðildir. 19. yüzyýlýn sonlarýnda baþlayan Reji ve sonrasýnda bildiðimiz TEKEL e dönüþen tütün sektörü de ayný sebeplere dayalý olarak, kamu tekeli þeklinde kurumsallaþmýþtýr. Ýþte bu çerçevede TEKEL nedir, kimdir, ne yapar, ne üretir gibi konularý derinleþtirdiðimizde, bu gün özelleþtirme adý altýnda uygulamaya konulan tasfiye planýnýn ülkeye getireceði tahripkar sonuçlarý da netlikle görme imkanýna sahip olacaðýz. TEKEL devlet tekeli olarak muhafaza edilmelidir. Çünkü, tütün ekicisinin ekonomik ve sosyal gelecekleri TEKEL in akýbetiyle yakýndan ilgili bulunmaktadýr. Çünkü TEKEL, sigara sanayii ile Türk tütününün en önemli alýcýsý konumundadýr. Ve TEKEL, bu alýcý konumuyla, satýn aldýðý tarýmsal maddelerin piyasasýnda rekabet oluþmasýna neden olmakta ve böylelikle piyasa deðerinin düþmesini engellemektedir. Bu konumuyla TEKEL, aslýnda tam anlamýyla bir tarýmsal KÝT in kuruluþ amacýna uygun hareket etmekte ve piyasa tanzim fonksiyonu ifa etmektedir. Gerçekten de tarýmsal KÝT lerin kuruluþ amacý, tarýma girdi ve fiyat desteði sunarak, bu en yaþamsal sektörde kendi kendine yeterliliði muhafaza etmektir. Ve TEKEL de aynen bunu yapmaktadýr. TEKEL devlet tekeli olarak muhafaza edilmelidir. Çünkü, tütün ekicisinin ekonomik ve sosyal gelecekleri TEKEL in akýbetiyle yakýndan ilgili bulunmaktadýr. Çünkü TEKEL, sigara sanayii ile Türk tütününün en önemli alýcýsý konumundadýr. TEKEL in tütün için neden önemli olduðu konusuna girmeden önce, tütünün Türkiye için neden önemli olduðunu ortaya koymakta yarar bulunmaktadýr. Tütün Türkiye için önemlidir. Çünkü, en fazla gelir getiren tarýmsal ihraç maddelerinden biridir. Tütün Türkiye için önemlidir, çünkü, aile tarýmý þeklinde yapýlmaktadýr ve ikibuçuk milyon insanýmýzýn geçimi tütün tarýmýna baðlýdýr. Tütün Türkiye için önemlidir. Çünkü, yetiþtiði toprak vasfý itibarýyla tarýmsal üretim ve verimi düþük toprak alanlarýnýn deðerlenmesini saðlamaktadýr. Bu, ayný zamanda erozyon sorununun çözümü için de çok ciddi bir katkýdýr. Tütün Türkiye için önemlidir. Çünkü aslýnda düþük gelir seviyesi saðlamakla birlikte, ayný topraklarda daha fazla gelir getiren ürün yetiþtirme þansý olmadýðý için bu topraklarý iþleyen insanlarýmýzýn iþsizlik ve göç olgusuyla karþýlaþmasýný engellemekte, ülkenin en ciddi sosyal sorununun katlanarak büyümesini engellemektedir. Bu noktada þunu ifade etmek gerekir ki, iþaret edilen bu husus sadece Türkiye için deðil, diðer tütün yetiþtiricisi ülkeler için de geçerlidir. Tamamen bu gerekçelerle AB, tütüncüsünü desteklemeye devam etmektedir.(ne ilginçtir ki, kendileri tarým ve tarýmcýsýný desteklemekte büyük bir hassasiyet gösteren geliþmiþ ülkeler, bize, tarýmdaki destekleri kaldýrmayý dayatmaktadýrlar) Türk tarýmý açýsýndan ne anlam ifade ettiði ortada olan tütün için TEKEL in yaþamsal fonksiyonu nedir diye baktýðýmýzda ise; her þeyden önce Þark tipi tütün diye bilinen yerli tütünümüzün en önemli alýcýlarýndan birinin TEKEL olduðunu görürürüz. Kalite açýsýndan sadece Ege ve Karadeniz Bölgesi tütünlerinin bir kýsmýnýn ihraç kabiliyeti olduðu, özellikle Doðu ve Güneydoðu tütünlerini mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 45

4 sadece TEKEL in satýn aldýðýný göz önünde tutarsak, TE- KEL in alýcý kimliðinin tütüncülüðümüz açýsýndan önemi daha iyi anlaþýlacaktýr. Yýllardan beri Doðu ve Güneydoðu Bölgesi tütünlerinin tamamý ile Karadeniz Bölgesi tütünlerinin yarýsýnýn alýcýsý TE- KEL dir. Tamamen yerli tütünden imal ettiði sigaralarýnýn harmanlarýnda bu bölgelerin ürünlerini TEKEL deðerlendirir. Yýlda milyon Kg civarýnda yaptýðý alýmdan vazgeçtiði ya da TEKEL in tasfiye edildiðini varsaydýðýmýzda saydýðýmýz bölgelerin tütüncüleri ne olacak sorusu cevapsýz kalmaktadýr. Zira, tütünün yetiþtiði toprak vasfý ile alternatif ürün yetiþtirme olanaðý son derece sýnýrlýdýr ve yetiþtirse bile sulu tarým yapýlamadýðýndan kazanç düzeyi düþük olacak veya ekici en azýndan tütünden elde ettiði geliri kazanamayacaktýr.. TEKEL i devreden çýkartmak, bütün bu tütüncüleri açlýk yoksulluk ve iþsizliðe terk edecektir.. Zaten 4733 sayýlý Kanun tütüncüye yeterince darbe vurmuþtur. Rakamlar ekicinin giderek tütünden uzaklaþtýðýný göstermektedir yýlýnda olan ekici sayýsý bir sonraki yýlda yüzde 15.6 azalmýþ, 2003 yýlýnda ise 2001 e oranla yüzde 30 oranýnda azalmýþtýr ürünü tütünler için ise 2002 ye göre üretici adedinde yüzde 18,5 lik, üretilen tütün miktarýnda ise yüzde 7.5 oranýnda bir gerileme olacaðý anlaþýlmaktadýr sayýlý Kanun la birlikte geçilen sözleþmeli üretim sistemi ile 2002 ürünlerinde adet üretici sözleþmesiz kalmýþ ve elde kalan tütünler daha sonra TEKEL ce düþük fiyatla satýn alýnmýþtýr. Ýlginç olan, üretici adedindeki beklenen düþüþün daha çok kaliteli ürünün üretildiði Ege de olmasýdýr. Ege li üretici sayýsýnda yüzde 26,4 lük bir düþüþ vardýr. Bu geliþme, Ege li üreticilerin ve tütüncülüðün geleceði açýsýndan da ciddi soru iþaretleri taþýmaktadýr. Gerçekten de tarýmsal KÝT lerin kuruluþ amacý, tarýma girdi ve fiyat desteði sunarak, bu en yaþamsal sektörde kendi kendine yeterliliði muhafaza etmektir. Ve TEKEL de aynen bunu yapmaktadýr. Doðu da üretilen tütünlerde bir gerileme olmazken, Güneydoðu tütünlerindeki gerileme yüzde 9 civarlarýndadýr. TEKEL in alým yaptýðý ve ihraç olanaðý bulunmayan ürünlerin üreticisi bulunan üreticinin TEKEL in yokluðunda akýbeti belli deðildir. 6 kiþilik nüfus hesabýyla insanýmýzýn geleceði meçhuldur. TEKEL, halihazýr varlýðýyla bu insanlarýn yaþamýný sürdürmesini saðlamaktadýr. Özelleþtirilmesi halinde bu insanlarýn ne olacaðýnýn hesabý yapýlmadan TEKEL i devreden çýkarmak tam anlamýyla bir sosyal cinayettir. Bu öngörüler afaki deðildir ve daha önce özelleþtirilmiþ olan tarýmsal KÝT lerin faaliyet alanlarýnda özelleþtirme sonrasý ortaya çýkan geliþmeler yeterince ölçü olmaktadýr. Et ve Balýk Kurumu nun, Süt Endüstrisi Kurumu nun özelleþtirilmesi, Türkiye yi bu en temel gýda maddeleri üretiminde yetersiz býrakmýþ ve artan fiyatlar nedeniyle tüketiciler zarar görürken, sütte piyasada tekelleþme oluþmuþ, canlý hayvan sayýsý düþmüþ, ette ise dýþa baðýmlý hale gelinmiþtir. Rakamlara bakarsak, 80 de olan sýðýr sayýsý 2000 e gelindiðinde e, Koyun sayýsý 80 de iken 2000 de ye Kýl Keçisi sayýsý 80 de iken 2000 de 6828 e düþmüþtür. Ýþte özelleþtirmenin sonuçlarý. TEKEL ÝN Kamu Gelirleri Ýçin Önemi: Sigara ve alkollü içkiler sektörünün geçmiþi büyük ölçüde kamu tekellerine dayanmaktadýr. Halihazýrda da bu sektörde kamu tekelleri faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bu alanda kamu tekeli oluþturmanýn temel yola çýkýþ nedenlerinden biri toplumsal saðlýk iken bir diðeri, sektör ürünlerinden alýnan yüksek oranlý vergilerin kamu finansmaný için çok ciddi bir gelir kaynaðý teþkil etmesidir. TEKEL de kurulduðu günden bu yana, kamuya kaynak aktaran en önemli kuruluþlardan biri olmuþtur. 46 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

5 Nitekim, Hükümetler kriz dönemlerinde ek kaynak ihtiyacý duyduklarýnda ilk baþvurduklarý yol da TEKEL ürünlerine zam yapmak olmuþtur. Fazla uzaða gitmeden geriye doðru üç yýllýk verilere bakalým: TEKEL 2001 yýlýnda 2.7; 2002 yýlýnda 2.9 katrilyon TL lik kamu fonu yaratmýþ 2003 sonu itibarýyla ise yine 3,6 katrilyonluk fon yaratmýþtýr. Türkiye sigara pazarýnda 2002 yýlýnda, TEKEL in dýþýnda pazarda iki þirket bulunmakta ve bu iki þirket toplam pazar hasýlatýnýn yarýsýný elde etmektedir. TEKEL, sigara sektörü nedeniyle 50 trilyon TL ye yakýn Kurumlar Vergisi öderken, hasýlatýn yarýsýný elde eden diðer iki sigara þirketinin Kurumlar Vergisi toplamý ise 28 trilyon TL. Ýþte kamu iþletmesi farký budur Aralýk ýnda TEKEL in bir günlük satýþ hasýlatý ise 22.4 trilyon TL olarak kayýtlara geçmiþ bulunmaktadýr. Maliye Bakanlýðý nca yayýmlanan ekonomik rapor verileri ýþýðýnda TEKEL in 2003 yýlýnda yarattýðý kamu fonunun çeþitli gider kalemleri ile karþýlaþtýrmasýný yaptýðýmýzda ise, yarattýðý kamu fonlarýnýn, faiz giderlerinin yüzde 5.8 ini, sosyal güvenlik giderlerinin yüzde 21.4 ünü, yatýrým harcamalarýnýn yüzde 87 sini, personel harcamalarýnýn yüzde 12.2 sini, Diðer Cari giderlerin yüzde 69.2 sini karþýladýðýný görüyoruz deðerlerine göre TE- KEL, KDV ve ÖTV olarak 1.3 katrilyon TL. aktarmýþtýr. 500 Büyük Firma 2002 verilerine baktýðýmýzda Gýda Ýçki ve Tütün Sanayiinde toplam 97 kuruluþun olduðunu görüyoruz. Bu kuruluþlarýn tamamý, 2.9 katrilyonluk KDV ve ÖTV ödemiþ bulunuyor. TE- KEL, ayný yýl ödediði KDV ve ÖTV ile tek baþýna bu rakamýn yüzde 46 sýný karþýlamýþtýr. Baþka bir açýdan deðerlendirelim. Gelirler Genel Müdürlüðü nün Kurumlar Vergisi ilk yüz sýralamasýna bakýyoruz. TEKEL Pazarlama Þirketi, 74 trilyon TL kurumlar vergisi vermiþ. TEKEL in kar bileþimi içinde yüzde 67.5 i sigara sektörüne ait olduðuna göre, bunun 49.9 trilyon TL si sigaradan geliyor demektir. TEKEL in alým yaptýðý ve ihraç olanaðý bulunmayan ürünlerin üreticisi bulunan üreticinin TEKEL in yokluðunda akýbeti belli deðildir. 6 kiþilik nüfus hesabýyla insanýmýzýn geleceði meçhuldur. TEKEL den aktarýlan verginin, elde edilen kaynaðýn özel þirketlerden toplanmasý ihtimali yoktur. Daha da önemlisi, TEKEL karlý bir kuruluþtur. Ulusal firmadýr ve elde ettiði trilyonlarca liralýk kar, yurt içinde kalmaktadýr. Ulusal kuruluþ olarak muhafaza edildiði sürece de elde ettiði karý kamu kaynaðý olarak kullanma imkaný bulunmaktadýr mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 47

6 TEKEL ve Toplumsal Saðlýk TEKEL in çok önemli bir diðer fonksiyonu da kamu iþletmesi olmanýn getirdiði sorumlulukla, aslýnda baðýmlýlýk yaratan ve insan saðlýðýna zarar veren ürünlerin satýþýný arttýrýcý bir politika izlemiyor olmasýdýr. Bu konu toplumsal saðlýk açýsýndan son derece önemlidir. Zira, tüketim artýþý bir yandan beþeri sermayenin zayýflamasýna ve hastalýklar nedeniyle iþ gücü kaybý ve bireysel sorunlara yol açarken, öte yandan bu hastalýklarýn tedavisi amacýyla çok önemli bir kaynak yurt dýþýna aktarýlmaktadýr yýlýnda Amerika da yapýlan bir araþtýrmaya göre, Amerika da her yýl 440 bin kiþi sigara içiciliðine baðlý hastalýklara maruz kalmaktadýr. Bu nedenle yýlda 75 milyar Dolar tedavi masrafý, 82 milyar Dolarlýk da verimlilik kaybý hesaplanmýþtýr. Amerika ve diðer geliþmiþ ülkelerde sigara ve içki tüketiminin azaltýlmasý yönündeki sistemli uygulamalarýn ana nedeni budur. Fakat baþta ABD olmak üzere geliþmiþ ülkeler, büyük bir ikiyüzlülükle, geliþmekte olan ülkelerin zararýna olacaðýný bile bile tüketim artýþýna yol açan özelleþtirmeleri ya da bu ürünlerin serbestçe giriþini saðlayan uluslar arasý ticaret anlaþmalarýný dayatmaktadýrlar. Bizim Türkiye pazarý ile ilgili yaptýðýmýz hesaplara göre, TEKEL in tek üretici ve satýcý olduðu on yýlda tüketim yüzde 21 artarken, yabancý sigara fabrikalarýnýn devreye girmesinden sonraki on yýlda yüzde 40.7 artmýþ bulunuyor. Bir örnek de dýþarýdan vermek gerekirse; Macaristan, özelleþtirmelere en hýzlý baþlayan ve en fazla yabancý yatýrým çeken ülkelerden biridir yýllarý arasýnda kadýnlarda içiciliðin yüzde 14.5, gençlerde yüzde 25 oranýnda artýþ gösterdiði tespit edilmiþtir. Orta ve Doðu Avrupa ülkelerinde yýllarý arasýnda (ki yabancý sigara þirketlerinin en yoðun yatýrým yaptýðý dönemler) sigara tüketimi yüzde 20 artmýþtýr. tütün sektöründeki serbest piyasaya geçiþ dayatmalarý nedeniyle, tüm saðlýk araþtýrmacýlarý, uzmanlarý ve tütün karþýtý gruplarýn boy hedefi halindedir ve çok aðýr bir þekilde eleþtirilmektedirler. Açýk ve net olan husus þu ki; tütün sektöründeki özelleþtirmeler tütün tüketiminin artmasýna yol açmakta, çok uluslu þirketlerin saldýrgan politikalarýnýn önündeki tek etkili önlem olarak kamu tekelleri görülmektedir. Türkiye genç nüfusu, yaygýn sigara tüketim alýþkanlýðý ve etkili denetim mekanizmalarýnýn bulunmamasý nedeniyle, çok uluslu þirketler açýsýndan gözde ülkeler arasýndadýr ve pazardaki geniþleme hedeflerini engelleyen ise yalnýzca TEKEL in varlýðýdýr. O nedenle, yýllardýr TEKEL üzerinde oynanan oyunlar bitmemekte, güçsüz ve etkisiz býrakmak amacýyla her yöntem denenmektedir. Türk tütün sanayiinin son kalesi TEKEL dir. TEKEL i özelleþtirerek devreden çýkarmaksa sektöre vurulacak son öldürücü darbedir. Olasý bir özelleþtirme sonrasýnda, ülkeyi bekleyen; tütün sektöründe yabancý egemenliði, elde edilen gelir ve kaynaklarýn dýþa akmasý, fabrikalarý kapatýlan il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal açýdan felakete sürüklenmesi, dünyaca ünlü tütünümüzün giderek yok olmasý, dýþa baðýmlýlýk, erozyon gibi çevre sorunlarý, içici ve baðýmlý sayýsý artmýþ, saðlýðýný kaybetmiþ bir toplum olacaktýr. Bu veriler ýþýðýnda Türkiye, tüm özelleþtirme deneyimlerini ve uyarýlarý göz önünde tutarak, bu projeden vazgeçmek zorundadýr. Nitekim Tayland ÝMF nin tüm baskýlarýna raðmen, özelleþtirme projesini askýya almýþtýr. Bu ülkeyi yönetenlerden ulusal ve toplumsal çýkarlarýna Tayland Meclis ve Hükümeti kadar sahip çýkmasýný beklemek hakkýmýzdýr. Dünya Bankasý ve kardeþ kuruluþu IMF özellikle 48 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

7 Tekel de Özelleþtirme Süreci Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý nca 10 Kasým 2003 tarihinde yapýlan açýklamada ihaleyi kazanan firma olarak açýklanan NUROL-LÝMAK- ÖZALTIN-TÜTSAB ortak giriþim grubuna TEKEL Alkollü Ýçkiler Sanayii ve Ýþletmeleri A.Þ nin 292 milyon Dolar bedelle satýþýnýn uygun bulunduðu Özelleþtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve sayýlý kararý ile açýklanmýþtýr. Türk sigara ve alkollü içkiler sektörünün öncü kuruluþlarýndan birisi olan TEKEL, tarihli ve 233 Sayýlý Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Tütün,Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü adý altýnda teþkilatlanmýþ; tarih ve 2001/06 Sayýlý Özelleþtirme Yüksek Kurulu Kararý ile özelleþtirme kapsam ve programýna alýnmýþtýr tarihli 4773 sayýlý Yasa ile daha önce KÝK olan statüsü, Ýktisadi Devlet Teþekkülü statüsüne dönüþtürülmüþtür. Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan 11 Haziran 2003 tarihli ve 5817 sayýlý Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 540. sayfasýnda Alkollü Ýçkiler Pazarlama ve Daðýtým Anonim Þirketi ana sözleþmesinin altýnda yayýmlanan ayrý bir ilanda tarihli ve 2003/12 sayýlý ÖYK kararýna istinaden(resmi Gazete de yayýmlanmamýþtýr) TEKEL in faaliyetlerini yürüttüðü müesseselerin Stratejik Ýþ Birimleri (SÝB) olarak yeniden yapýlandýrýlmasýna ve özelleþtirilmeleri sonrasýnda bünyelerindeki varlýklarýn devrinde ortaya çýkabilecek sorunlarýn bertaraf edilebilmesini teminen bunlarýn ayrý ayrý anonim þirket haline getirilmelerine karar verilmiþ ifadesine yer verildikten sonra, bahse konu ÖYK kararýna istinaden yukarýda yer alan SÝB ler idaremiz Baþkanlýk Makamýnýn tarihi ve 527 sayýlý oluru ile Sigara Sanayii iþletmeleri ve Ticareti Anonim Þirketi, Alkollü Ýçkiler Sanayii ve Ticareti Anonim Þirketi, Sigara Pazarlama ve Daðýtým Anonim Þirketi ve Alkollü Ýçkiler Pazarlama ve Daðýtým Anonim Þirketi unvanlarý ile yeni Anonim Þirketler kurulmuþtur denmek suretiyle, TEKEL e baðlý müesseseler özelleþtirmeye hazýrlýk baðlamýnda yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarihinden itibaren ulusal düzeyde yayýn yapan muhtelif gazetelere verdiði ilanlarla Sigara Sanayii Ýþletmeleri ve Ticareti Anonim Þirketi nin blok satýþ yöntemiyle özelleþtirileceði yolunda ihale ilanlarý vermiþtir. Ýlk önce 12 Eylül 2003 e kadar olan teklif verme süresi bilahare uzatýlmýþ, ancak, 2,5-3 milyar Dolar gelir getirmesi beklenen Sigara birimine en fazla 1 milyar 150 milyon Dolar lýk teklif gelmesi üzerine(japon Tobacco International firmasý) ihale iptal edilmiþtir. Yapýlan açýklamalardan yeni bir strateji belirleme çalýþmasýnýn sürdürüldüðü anlaþýlmaktadýr. Alkollü Ýçkiler Sanayii Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan 11 Haziran 2003 tarihli ve 5817 sayýlý Türkiye Ticaret Sicili 49 mühendislikte, mimarl kta ve planlamada ölçü

8 Gazetesi nin 540. sayfasýnda yayýmlanan ve Alkollü Ýçkiler Pazarlama ve Daðýtým Anonim Þirketi ana sözleþmesinin altýnda yer alanilanda tarihli ve 2003/12 sayýlý ÖYK kararýna istinaden(resmi Gazetede yayýmlanmamýþtýr) TEKEL in faaliyetlerini yürüttüðü müesseselerin Stratejik Ýþ Birimleri(SÝB) olarak yeniden yapýlandýrýlmasýna ve özelleþtirilmeleri sonrasýnda bünyelerindeki varlýklarýn devrinde ortaya çýkabilecek sorunlarýn bertaraf edilebilmesini teminen bunlarýn ayrý ayrý anonim þirket haline getirilmelerine karar verilmiþtir ifadesine yer verildikten sonra, bahse konu ÖYK kararýna istinaden yukarýda yer alan SÝB ler idaremiz Baþkanlýk Makamýnýn tarihi ve 527 sayýlý oluru ile Sigara Sanayii iþletmeleri ve Ticareti Anonim Þirketi, Alkollü Ýçkiler Sanayii ve Ticareti Anonim Þirketi, Sigara Pazarlama ve Daðýtým Anonim Þirketi ve Alkollü Ýçkiler Pazarlama ve Daðýtým Anonim Þirketi unvanlarý ile yeni Anonim Þirketler kurulmuþtur denmek suretiyle, TEKEL e baðlý müesseseler özelleþtirmeye hazýrlýk baðlamýnda yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Alkollü Ýçkiler Sanayii ve Ticareti Anonim Þirketi nin Ana Sözleþmesi 10 Haziran 2003 tarihli ve 5816 sayýlý Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayýmlanmýþ, Alkollü Ýçkiler Pazarlama ve Daðýtým Anonim Þirketi nin ana sözleþmesi ise 11 Haziran 2003 tarihli ve 5817 sayýlý Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayýmlanmýþtýr. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarihinden itibaren ulusal düzeyde yayýn yapan muhtelif gazetelere verdiði ilanlarla Alkollü Ýçkiler Sanayii ve Ticareti Anonim Þirketi nin blok satýþ yöntemiyle özelleþtirileceði yolunda ihale ilanlarý vermiþtir. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý nýn söz konusu ilanlarý üzerine Sendikamýzca 14 Temmuz 2003 tarihinde Ankara 8. Ýdare Mahkemesi nde 2003/1197 esas sayýsýyla ihale ilan, karar ve iþleminin iptali ve yürütmenin durdurulmasý aleyhine dava açýlmýþ, Sayýn Mahkemece tarihinde yürütmeyi durdurma kararý verilmiþ, ÖÝB nin Bölge Ýdare Mahkemesi ne yapmýþ olduðu itiraz sonucu, Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi tarihinde vermiþ olduðu kararla Yürütmeyi Durdurma Kararýnýn kaldýrýlmasýna karar vermiþtir. Halen dava derdest bulunmaktadýr. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý nca 10 Kasým 2003 tarihinde yapýlan açýklamada ihaleyi kazanan firma olarak açýklanan NUROL-LÝMAK-ÖZALTIN-TÜTSAB ortak giriþim grubuna TEKEL Alkollü Ýçkiler Sanayii ve Ýþletmeleri A.Þ nin 292 milyon Dolar bedelle satýþýnýn uygun bulunduðu Özelleþtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve sayýlý kararý ile açýklanmýþtýr. Sendikamýz özelleþtirme kararý aleyhine 24 Aralýk 2003 tarihinde Ankara 1. Ýdare Mahkemesi nde yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davasý açmýþ, ancak Mahkemece henüz bir karar verilmemiþtir. mühendislikte, mimarl kta ve planlamada ölçü 50

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜPRAÞ I ÖZELLEÞTÝRME ÇABALARI: KAMUNUN YAÐMALANMASI PLANINA EÞSÝZ BÝR ÖRNEK

TÜPRAÞ I ÖZELLEÞTÝRME ÇABALARI: KAMUNUN YAÐMALANMASI PLANINA EÞSÝZ BÝR ÖRNEK Fetiye KARA Kimya Mühendisi TÜPRAÞ I ÖZELLEÞTÝRME ÇABALARI: KAMUNUN YAÐMALANMASI PLANINA EÞSÝZ BÝR ÖRNEK TÜPRAÞ, 2003 yýlýnda 13.5 milyar dolarlýk ciro karþýlýðýnda 24 milyon ton petrol ürünü satmýþ, 635

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri 2010-15 Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri Ýstanbul, 06 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/15 Sirküler Akaryakýt,Alkollü Ýçkiler,Tütün Mamulleri ve Cep Telefonlarýnýn

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20 iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/2008 20:20 213 sayýlý V.U.K 'nun 171. maddesi defter tutmanýn maksadýný, 172. maddesi defter tutmak zorunda olan mükellefleri, 173. maddesi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN (*) GÝRÝÞ Türk ekonomisinde istikrar politikalarýný 1980 öncesi ve 1980 sonrasý olarak deðerlendirmek mümkündür. Çünkü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI

DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI TOPLUM ve HEKÝM Temmuz-Aðustos 2003 Cilt 18 Sayý 4 267 RAPOR DÜNYA BANKASI CEPHESÝNDE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK: DÜNYA GELÝÞME RAPORU 2003 YAYINLANDI Çiðdem ÇAÐLAYAN* Bilindiði gibi Dünya Bankasý (DB), Dünya

Detaylı

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ 470 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 DOSYA/DERLEME KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ Selim YÜKSEL *, Nilay ETÝLER ** Doðu Asya da, Kore yarýmadasýnýn kuzey

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere sakaroz denilmektedir. Dünyada

Detaylı