TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr"

Transkript

1 TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök, Orhan Çoban Kası, 2010

2 GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep KÖK (İletişi Yazarı) Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Bölüü Orhan ÇOBAN Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölüü 1. Giriş II. Dünya Savaşı sonrası dönede Keynesyen politikaların da etkisiyle heen heen her ülkede kaunun ekonoi içerisindeki payında öneli artışlar görülüştür. Fakat 1970 li yıllarda yaşanan stagflasyon krizi ve bu krize bağlı olarak ortaya çıkan ekonoik sorunlar kaunun ekonoi içerisindeki rolünün sorgulanasına neden oluştur. Bu gelişeler son yılda dünyanın birçok bölgesinde/ülkesinde özelleştire politikalarını gündee getiriştir li yıllarda İngiltere de başlayan özelleştire tartışaları ve uygulaaları, 1990 lı yıllardan itibaren globalleşenin de etkisiyle birçok gelişiş ve gelişekte olan ülkede artan bir ive ile deva etektedir. Globalleşe süreci ülkeler açısından bir takı tehditleri ve fırsatları beraberinde getirirken ilgili ülkeleri yeni politika ve strateji arayışlarına da zorlaaktadır. Yine bu süreçte teknoloji devrii ni kontrol eden ülkelerin, refah doktrini adına güç doktrini ni tekelleştire ideali ile örtüştürek istedikleri bilinektedir. Bu konjonktür çerçevesinde küreselleşe süreci henüz taalanaış olakla birlikte gelişekte olan ülkeler açısından anlalı bir tehdit oluşturduğu iddiası tartışaya değer bulunduğu sürece refah doktrini ne yönelik yeni arayışlar sürdürülecek ve potansiyel yeni çözü önerileri anla kazanarak geliştirilebilecektir. Bu bağlada Türkiye nin 1980 li yıllarda başlattığı ekonoik dönüşü sürecine paralel bir yaklaşıla özelleştire politikalarını uygulaaya koyasının sanayileşe stratejisini hangi ölçüde desteklediği konusu Türkiye özelinde (açısından) hala öneini koruduğu kadar benzer ülkeleri de ilgilendirektedir. Gelinen noktada entelektüel seviyede bilisel alandaki görüş birliği daha çok serbest piyasa ve özel ülkiyet taraftarlarına doğru bir eğili gösterektedir. Ancak, bu konudaki tartışaların gelecek yıllarda da öneini koruyacağı düşüncesi bu çalışanın ana teasını oluşturaktadır. Özelleştire ülkelerin ekonoik gelişişlik düzeylerine göre farklı etkiler eydana getirektedir. Gelişekte olan ekonoilerde sürdürülebilir bir kalkına için tercih edilecek politikaların başında etkin bir özelleştire öngörülektedir. Zira yetersiz seraye birikiinden dolayı gelişekte olan ekonoilerde ihtiyaç duyulan serayenin tein edilesinde çeşitli zorluklarla karşılaşılaktadır. Bu ülkeler, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurulardan kredi ve ali yardı şeklinde çeşitli finansal destekler alaktadırlar. Dolayısıyla adı geçen kuruların finansal destekleri genellikle ekonoik liberalleşe şesiyesi altında özelleştire eksenli politikaların yürürlüğe konulası şartına bağlaaktadırlar. Bu bağlada özelleştire, teel ekonoik sorunların çözülenesi

3 2 aacıyla gelişekte olan ülkelerde tercih edilen ve/veya uluslararası organizasyonlar tarafından bu ülkelere epoze edilen bir stratejiye dönüşüştür. Bu çalışada globalleşenin ortaya çıkardığı tehditler ve fırsatlar değerlendirilerek güç doktrininden refah doktrinine geçişin gelişekte olan ekonoilerle ilgili boyutu tartışaya açılacaktır. Ayrıca, özelleştire politikaları çerçevesinde popülist-volantarist ekonoi yönetiinden ekonoide katılıcı deokratikleşeye geçişin dinaikleri ortaya konulaktadır. Türkiye örneğinden hareketle politika yapıcılar açısından gelişekte olan ülkelere referans olabilecek bir regülasyon odelinin geliştirilesine yönelik teorik bir çerçeve ele alınacaktır. Kısaca burada özelleştire uygulaaları çerçevesinde yeni politika önerileri geliştirileye çalışılacaktır. 2. Gelişekte Olan Ekonoilerde Özelleştirenin Ekonoik Motivasyonları Birçok gelişiş ve gelişekte olan ekonoideki özelleştire deneyileri dikkate alındığında, özelleştire konusundaki tartışaların gelecek yıllarda da öneini koruyacağı, dolayısıyla net kayıp kazançların tartışılacağı bilinektedir li yıllarda IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurularının gelişekte olan ülkelere açtıkları kredilerin, 1980 li yılların başından itibaren anapara ve faizleri ile birlikte geri dönee riski ve giderek artan uluslararası fon fazlasına reel kaynak araa çabaları, özelleştire hareketlerinin uluslararası platfora taşınasına neden oluştur. Bu bağlada kaunun ekonoi içerisindeki payını azaltayı aaçlayan özelleştire uygulaalarını gelişekte olan ülkelere yaya aacıyla IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların bünyesinde özel biriler oluşturuluştur. Bu tür birilerin faaliyetleri sonucunda IMF progralarının uygulanasına yönelik olarak üye ülkelerde devletçilik politikalarının sınırlandırılasını aaçlayan ekonoi prograları yürürlüğe konuluştur (Bös, 1986; Kök, 1995; Banerjee and Rondinelli, 2003). Söz konusu progralar çerçevesinde üye ülkelerin verilen ev ödevlerini yapıp-yapadıkları stand by anlaşalarıyla sürekli olarak denetleniş ve prograa uyan, yani ev ödevlerini iyi yapan ülkelere finansal destekler sağlanıştır. Literatürde (Vining and Boardan,1992; Creer, Marchand and Thisse, 1989; Zeckhauser and Horn, 1989; Peralan and Pestieau, 1988; Raaurti, 1987; Rau, 1986; Doberger and Piggott, 1986; Marchand, Pestieau and Tulkens,1984;) analizleri incelendiğinde özel işleteler kısa ve orta vadeli finansal göstergelerdeki (kârlılık vb. ) iyileşelerle değerlendirilirken KİT lerin teel aaç fonksiyonu gözden geçirilektedir. Niteki kau işletelerinin genel aacı toplu enfaatine olan sosyo-ekonoik aaçları gerçekleştirek ve net sosyal faydayı aksiize etektir. Ancak burada teel sorun, aaç ve hedeflerin açık ve seçik bir şekilde belirleniş olası kadar uygulaa sonuçlarının belirlenen hedeflerden nasıl, ne kadar ve neden saptığını belirleek de önelidir (Kök, 1995). Öte yandan, özelleştirenin gerekliliğini ortaya koyan ve sonuçlarını değerlendiren çok sayıda çalışa bulunaktadır (Megginson et al., 1994; D Souza and Megginson, 1999; Havrylyshyn and McGettigan, 1999; Djankov and Murrell, 2000, 2002; Megginson and Netter, 2001; Kök and Çoban, 2002; Boubakri et al., 2005; Çoban and Seçe, 2005). Bu bağlada genel olarak kau işletelerinin aynı alanda faaliyet gösteren özel sektör işletelerine göre daha az etkin oldukları sonucuna ulaşılakta ve ortaya çıkan etkinsizlik çeşitli nedenlerle ilişkilendirilektedir. Örneğin, kau işletelerinin aaçlarının çok yönlülüğü, ülkiyet şekli, piyasa yapısı, kau işletelerinin yönetiindeki yetersiz teşvikler, bürokratik ve politik çıkar ilişkilerinin hatırlanası yeterli sayılabilir (Boardan and Vining,

4 3 1989; Vickers and Yarrow, 1991; Laffont and Tirole, 1993; Kök, 1995; Shleifer, 1998; Havrylyshyn and McGettigan, 1999; Nellis, 1999, 2000; Djankov and Murrell, 2000, 2002; Shirley and Walsh, 2000; Sheshinski and Lopez-Calva, 2003). Neo-klasik iktisat teorisinde kausal seçi ve ülkiyet hakkı yaklaşıları ile açıklanan ülkiyet yapısı ile kaynak kullanı etkinliği arasındaki ilişki, özel ve kau sektörü arasında etkinlik farklılıklarına yol açan ülkiyetin doğasındaki değişikliklerle açıklanaktadır. Kau Tercihi ve Mülkiyet Hakları Teorisi de ülkiyet değişiinin daha büyük bir ekonoik artık yaratacağı ve kaynak tahsisini daha da iyileşeceği hipotezini refarans alaktadır. Böylece özel ülkiyet sürdürülebilir etkinlik olgusunun çekirdeğini oluşturaktadır. Niteki, KİT lerde kau ülkiyeti özelliğinden dolayı, gerekli teşvik ve ödüllendire ekanizalarının işleediği, dolayısıyla kau işletelerinin özel işleteler kadar etkin olaayacağı iddia edilektedir. Yine belli bir dönede bölüşüün ne şekilde gerçekleştirildiği, nasıl değiştirildiği ve bunda ülkiyet değişikliğinin hangi ölçüde etkili olduğu öne arz etektedir. Kausal seçi yaklaşıında ise kaynak kullanı etkinsizliğinin teel nedenlerinden biri, zayıf rekabet koşullarında çalışan bürokratik yapı ve doğrudan işletileeyen deneti ekanizalarıdır (Hayek, 1978). Ancak, ülkeler/sektörler üzerine yapılan apirik araştıraların bazılarında kau işletelerinin bazılarında ise özel işletelerin kaynak kullanı etkinliğinin daha yüksek olduğu görülüştür. Buradan hareketle ülkiyet biçii ile kaynak kullanı etkinliği arasında kurasal açıdan doğrudan bir bağlantının oladığı söylenebilir (Saygılı ve Tayaz, 1996: ; Barberis et al., 1996; Kole and Mulherin, 1997; Boubakri and Cosset, 1999; Lizal et al., 2000; Harper, 2002). Ayrıca literatürde kurusal yöneti konusunda genellikle içsel ve dışsal olak üzere iki türlü ekaniza dikkate alınaktadır. İçsel ekanizalar firanın organizasyonel yapısını ve sahiplik yapısını içerirken, dışsal ekanizalar yasal ve kurusal sistein yanısıra seraye piyasalarının izlenesini içerektedir. Boycko et al., (1996), kau firalarının göreceli etkinsizliğini ve özelleştire sonrası etkinliğin artırılasını açıklayan bir odel geliştiriştir. Buna göre, devletin ekonoi içerisindeki kontrolünün azaltılası firaların perforansının artasına ve sonuçta daha yüksek kazançların ortaya çıkasına ikan sağlaaktadır. Diğer taraftan ekonoide yabancı yatırıcıların sayısının artası halinde yeni özelleştirilen firaların özelleştire sonrası perforansları etkilenektedir. Çünkü, yabancı yatırıcılar genellikle yeni özelleştirilen firalara yeni fonlar tein etekte, şirketin tanıtıında yeni açılılar yaratakta ve yöneticilerin eylelerini sıkı bir şekilde denetleektedir. Bu nedenle yabancı sahipliği ile özelleştire sonrası perforansın iyileştirilesi arasında pozitif bir ilişki kurulaktadır. İçsel izlee ekanizası ise yöneti kurulu ve tepe yöneticisi gibi firanın organizasyonel yapısı ile ilgilidir. KİT lerin perforansının düşüklüğü, tayinle gelen üyelerin ve yöneticilerin düşük vasıflı olalarıyla açıklanaktadır. Kaldı ki kurusal yöneti ekanizaları etkin bir şekilde işleeyen gelişekte olan ekonoilerde niteliksiz yöneticilerden dolayı denetlee/izlee ekanizaları kurulaaakta ve kar aksiizasyonuyla hiç bir ilgisi olayan aaçlar dikkate alınaktadır (Boycko et al., 1996). Gelişekte olan ekonoilerde kau işletelerinin göreceli olarak daha az etkin olalarının nedenlerinden birisi de piyasa yapısının kaynak kullanıına etkisidir. Bazı iktisatçılar firalardaki teknik etkinliği, piyasaların rekabetçi yapısıyla ilişkilendirekte ve tekelci konudaki firalarda etkinliğin sağlanaayacağını iddia etektedirler. Küresel rekabette artı kata değer elde etek isteyen sektör veya firalarda kaynak kullanı etkinliğinin artırılası, özelleştirenin tekelci bir piyasa yapısına yol açaasına bağlıdır (Kök, 1995: 22 27). Kaunun ekonoideki ağırlığının açıklanasında haki güç kavraı ön plana çıkaktadır. Özellikle yasal düzenleelere bağlı olarak oluşuş onopolistik

5 4 piyasa yapılarında, haki güç ile onopolistik güç kavraları aynı anlaa gelektedir. Monopol gücü elde eden iktisadi karar birii (ajan) onopol gücün sahibinin kau sektörü olası halinde haki güç olarak kau-, piyasanın regülasyonu yerine kendi regülasyonunu epoze eden fira niteliği kazanaktadır. Haki veya onopol güç, rakip veya potansiyel olarak rakip olabilecek firaların piyasaya girişini engelleyebilekte, hali hazırdaki rakipleri piyasayı terk eteye zorlayabilekte ve yeni teknolojilerin yayılasını ve kullanıını zorlaştırabilektedir. Bu ve benzeri stratejiler he rekabeti he de kaynak kullanı etkinliğini azaltıcı bir takı iktisadi yansıaları ortaya çıkaktadır (Estache, 2001: 100). Bu nedenle rekabet ortaının iyileştirilerek rekabetin artırılasının yanısıra, gücün kötüye kullanıının engellenesine yönelik anti-onopol yasalarının yürürlüğe konulası ve piyasa ekanizasını etkinsizleştirecek oluşuların önüne geçilesi için bir takı çözü önerileri geliştirilelidir. Son zaanlarda iktisat literatüründe üzerinde önele durulan konulardan birisi haline gelen ve öncülüğünü Stigler, Posner ve Peltzan ın yaptığı Regülasyon Teorisi çerçevesinde şekillenen regülasyon olgusu, özellikle gelişekte olan ülkelerde özelleştire eksenli tartışaların odağına yerleşektedir. Çünkü, kaynak kullanı etkinliğini artıran rekabet gücünün iyileşesine yol açan bir politika aracı olarak değerlendirilektedir. Burada konsept olarak rekabet gücünden ne anlaşılaktadır? Bu konu çalışaız açısından büyük bir öne arzettiği için gelişiş ve gelişekte olan ülke ayırıından hareketle ele alınasında yarar vardır. Özellikle küresel ve ulusal rekabet gücü kavralarının iyi irdelenesi ve yüklenen anla çerçevesinde özelleştire olgusu ile ilşkilendirilesinde yarar vardır: Niteki literatürde (Banterle, 2005; Budd and Hırıs,2004 ; Fleing,1999; Kıtson, Martin and Tyler, 2004 ; Sachwald, 2000 ;Depperu and Cerrato, 2002; Henricsson,Ericsson, Flanagan, and Jewll, 2004; Cockburn, Siggel, Coulibaly and Vezina,1998 ; Begg,1999; Krugan,1994; Porter,1990; Reinert 1994); çoksayıda tartışa bulunaktadır. Haatoja ve Okkonen (2004) e göre rekabet üstünlüğünün çok yönlü olarak ele alınası gerekektedir. Örneğin, ulusal rekabet gücü kavraını eleştiren Krugan (1994) bu kavraın tehlikeli ölçüde sabit bir fikir olduğu tezini savunaktadır. Ona göre ulusal rekabet gücü kavraından hareketle yurtiçi politikalar çarpıtılakta, uluslar arası ekonoik siste tehdit edilektedir. Krugan ülkelerin ekonoik geleceğinin dünya pazarlarındaki başarıları ile belirleneceği hipotezine karşı çıkaktadır. Çünkü, ülkelerin dünya ile ticareti firaların birbirleriyle olan ticari rekabetinden farklıdır. Ülkeler firalar gibi birbirlerinin rakipleri değildir. Rekabet gücünün bir anlaı var ise bunu fira üzerinden küresel ölçekteki rekabet gücü ile göreli verililik ölçütüne bağlı olarak açıklaak gerekir. Zira ülkelerin rekabet düzeyi göreli verililik artışı ile değil, ülkelerin yurt içi verililik artışı ile ölçülelidir. Krugan ın bu yaklaşıı özünden saptırıldığında, ulusal rekabet gücünü yükselte politikaları sadece gürük koruacılığı ve ticaret savaşlarına neden olacağı için erkantiliz kuzu postuna giriş olacaktır (Krugan, 1994; Begg,1999) Bu bağlada ulusların firalardan farklı olduğunu belirten Mc Fedridge (1995) ulusal ekonoinin perforansına yönelik aaçlar ile kau politikalarının ekonoik aaçları açısından ortaya çıkan ulusal rekabet gücünün, rekabet gücü kavraı ile özdeş oladığını savunaktadır. Niteki küresel rekabet gücünü analiz eden Krugan ın verililik teelinden hareketle ortaya koyduğu yaklaşıı Birleşiş Milletler yaklaşııyla uyuludur. Buna göre uluslararası rekabet gücünde sadece dış ticaret dikkate alınaakta aynı derece de yatırılar, teknolojik değişe ve ilerleeler, dolayısıyla insan kaynaklarındaki dinaik gelişe ele alınaktadır. Bu bağlada ulusal düzeyde rekabet gücünü anlasız sayan Krugan ı Porter da (1990) destekleekte, rekabet gücünün teelde endüstri ve fira ölçeğinde analiz edilesi gerektiğini savunaktadır. Ancak alternatif bir yaklaşı sergileyen

6 5 Reinert e (1994) göre bir ulusu belli bir anda endüstri ve fira düzeyindeki verililik ve etkinlik ölçütleri her zaan o ulusun halkının refah göstergesi olarak değerlendirileez. Yani ulusal rekabet gücü zayıf bir ülke, fira ölçeğinde yüksek bir rekabet gücüne sahip olabilir. Niteki, Neoklasik retorikten bakıldığında üreti teknolojisindeki gelişe verililiği artırdığı ve fiyatları düşürdüğü için refah artabilir. Burada piyasalar hakkında ükeel bilgiye sahip olunduğu, ölçeğe göre sabit getiri ve faktör fiyatlarının eşitlenesi gerektiği varsayıları altında analiz edilen ulusal rekabet gücü anlasız hale gelebilir. Küresel ölçekte ise göreli ve utlak seviyede verililikteki artışın yanı sıra verililik seviyelerindeki hızlı değişeler ve yaratılan ilave faktör gelirlerinin, dolayısıyla ortaya çıkan küresel endüstri rantının ülke içinde kalasını sağlayacak politikaların geliştirilesi ulusal rekabet gücü kavraına anlalılık kazandıracaktır. Çünkü küresel rekabet gücünün arka planında eksik rekabet olgusu hükü sürektedir. Teelde eksik rekabet koşullarıyla açıklanan faktör fiyatlarındaki eşitsizlik ulusal rekabet gücünü azaltaktadır. Bu çerçevede ulusal firaların ikro düzeyde verili ve etkin olaları her zaan ulusal rekabet gücünün artasına neden olaz. Çünkü teknolojik gelişeler faktör sahiplerinin (yerleşik ülkedeki) refah gelirlerini artıraktan ziyade ürün fiyatlarını düşürüyor ise verililik artışının yarattığı aliyet düşüşü, ulus ötesindeki tüketici kitlelere transfer ediliş olacaktır. Dolayısıyla endüstri/fira ile sınırlı ve içerikli verililik etkinlik artışları tek başına ulusal rekabet gücünü açıklaaya yetez. Bize göre de ulusal rekabet gücünün nispi yüksekliği, bir çok alanda göreli ve utlak verililikteki artışın yanı sıra bilgi ekonoileri orjinli, eksik rekabet ve piyasa rantlarından oluşan ölçek ekonoilerinin doğurduğu yüksek kalitedeki iktisadi faaliyetleri (high quality activity) kontrol eden politikalar oluşturanın gerekliliği ile açıklanabilir. Küresel rekabet gücünün başarılabilesi alt koşul olan ulusal rekabet gücünün başarılasına bağlıdır. Bu bağlada ülke kaynaklarının topyekün etkin ve verili kullanılasına yönelik bölüşüle uyulu yaklaşı veya daha dar kapsalı uygulanabilir odellerin geliştirilesi ihtiyacı öneini koruaktadır. 3. Dünya da ve Türkiye de Özelleştire Deneyileri 1970 li yıllardan itibaren birçok ülkede devletin ekonoi içerisindeki fonksiyonları sorgulanaya başlanıştır. O dönelerde telekoünikasyon, posta hizetleri, elektrik ve gaz hizetlerinin yanısıra havayolu ve deiryolu taşıacılığı gibi hizetler kau sektörünce sağlanaktaydı. Bu tartışalar çerçevesinde kii politikacılar stratejik olarak nitelendirdikleri alanlarda devletin faaliyetlerine deva etesi gerektiğine inanaktaydılar. Bu tartışaların yaşanırken 1979 yılında İngiltere de büyük bir halk desteği ile Thatcher hüküeti iktidara geliştir. Thatcher hüküeti başlangıçta büyük çaplı bir özelleştire prograına girişeiş olakla birlikte özelleştireyi teel bir ekonoi politikası olarak beniseiştir.

7 6 Yine dönein Alanya sında da Adenauer hüküeti savaş sonrası dönein ideolojik otivasyonuna sahip büyük çaplı denationalization 1 prograını yürürlüğe koyuştur. Bu progra çerçevesinde 1961 yılında Volkswagen deki kau payının öneli bir kısı küçük yatırıcılara devrediliştir. Thatcher hüküeti denationalization yerine Peter Drucker tarafından literatüre katılan privatization kavraını tercih etiştir (Yergin and Stanislaw, 1998, 114). He Thatcher hüküetinin he de Adenauer hüküetinin özelleştire prograları dikkate alındığında aaçların benzerlikleri göze çarpaktadır (Price Waterhouse, 1989a, b). Bu aaçların yanısıra Thatcher hüküetinin ikincil bir aacı ise özelleştire eksenli hüküet politikaları vasıtasıyla ulusal seraye piyasalarının geliştirilesi teel hedef olarak beniseniştir. İngiltere de uygulanan özelleştire prograının bekleneyen başarısının bir sonucu olarak diğer batılı ülkelerde de iktisadi ve siyasi politikaların özü olarak özelleştire politikaları yürürlüğe konuluştur. Bu ülkelerde de kau işletelerindeki kauya ait paylar halka arz edileye başlanıştır yılında Fransa da Jacques Chirac hüküeti özelleştire uygulaalarına başlaış ve henüz 1998 yılı biteden kauya ait 22 şirketi yaklaşık 12 ilyar dolara özelleştiriştir. Sonraki dönede sosyalist hüküetlerin iktidara gelesiyle birlikte satışlardan bazıları durduruluş ve elden çıkarılan firalardan bazıları kaulaştırılıştır yılının başlarında Balladur hüküetinin işbaşına gelesiyle birlikte yeni ve daha büyük çaplı bir özelleştire prograı yürürlüğe konuluştur. Bu dönede Fransa nın 2 en büyük özelleştiresi yapılış; 1997 yılı Eki inde France Teleco un 7,1 ilyar dolarlık, 1998 yılı Kası ında da yine aynı şirketin 10,5 ilyar dolarlık hissesi halka arz ediliştir (Megginson and Netter, 2001). Diğer öneli Avrupa ülkelerinden İtalya, Alanya ve İspanya da da 1990 lı yıllarda büyük çaplı özelleştire prograları yürürlüğe konuştur. Özelleştire uygulaaları 1980 li yılların sonlarına doğru Pasifik bölgesine yayılaya başlaıştır. Özellikle Japonya da az sayıda olakla birlikte çok büyük çaplı özelleştire uygulaaları gerçekleştiriliştir. Örneğin Şubat 1987 ile Ocak 1988 döneinde Nippon Telgraf ve Telefon un yaklaşık 80 ilyar dolarlık hissesi halka arz ediliş ve sadece Kası 1987 de 40.3 ilyar dolarlık satış gerçekleştiriliştir. Bu, özelleştire tarihinde yapılış olan en büyük halka arzdır (Megginson and Netter, 2001). Diğer taraftan Asya da hüküetler kau işletelerinin satışı hususunda fırsatçı bir yaklaşı tercih etişler, piyasa koşullarını daha cazip hale getirek için büyük şirketleri parça parça satışlardır. Fakat sözkonusu işletelerin çok sayıda sosyal refah yükülülükleri bulunasından dolayı, Çin hüküeti devletin ekonoideki rolünü ciddi şekilde azaltacak böyle bir özelleştire prograını uygulaaya koyada zorlanıştır (Bai et al., 1997; Lin et al., 1998; Lin, 2000). 1 Denationalization, kau sektörüne ait bir endüstrinin hisse senetlerinin enkul kıyetler borsasında halka ve başka kuruluşlara satılarak özelleştirilesi şeklinde tanılanaktadır.

8 7 Özelleştire konusunda kendine özgü bir yere sahip diğer Asya ülkesi ise Hindistan dır. Hindistan 1991 yılında itibaren liberalleşe prograını ve ekonoik reforları yürürlüğe koyuş ve bağısızlığının 44. yılında devletin öncülüğünde bir iktisadi kalkına odeli beniseiştir. Latin Aerika ülkelerinde de geniş kapsalı özelleştireler yapılıştır. Özellikle Şili nin özelleştire prograı oldukça dikkate değerdir yılında Telefonos de Chile özelleştiriliştir. Bu özelleştire uygulaasında ilk defa batılı seraye piyasaları kullanılış ve işletenin payları ABD li yatırıcılara satılıştır. Bu uygulaa gelişekte olan ülkelere örnek olası açısından öneli bir açılı sağlaıştır. Diğer bir Latin Aerika ülkesi olan Meksika nın özelleştire prograı da oldukça kapsalıdır. Müdahaleci bir ekonoik sistee sahip bu ülkede özelleştire prograı sayesinde ekonoi içerisinde devletin rolü öneli ölçüde azaltılıştır yılında Meksika da GDP nin %14 ü ve sabit seraye yatırılarının %38 i kauya ait işleteler tarafından gerçekleştirilekteydi. Bu bağlada GDP nin yaklaşık %12,7 si net transferler ve sübvansiyonlardan oluşaktaydı (La Porta and López-de-Silanes, 1999). Özelleştire uygulaaları çerçevesinde 1992 yılı Haziran ayına kadar kauya ait 1200 işletenin 361 i özelleştiriliş ve sübvansiyonların heen heen taaı uygulaadan kaldırılıştır. Bolivya ve Brezilya gibi diğer Latin Aerika ülkelerinde de öneli özelleştire uygulaaları yürürlüğe konuştur. Örneğin Bolivya nın yenilikçi aktifleştire (capitalization) projesi çok büyük etki yaratıştır. Buna karşın bölgedeki en öneli ve kapsalı özelleştire prograı Brezilya tarafından uygulanış; çok ciddi uhalefete rağen Cardoso hüküeti birkaç büyük kau işletesinin satışını gerçekleştiriştir. Bu şirketlerden ikisi 1997 yılında özelleştirilen Copanhia Vale do Rio Doce (CVRD) ve 1998 yılında özelleştirilen Telebras tır (Megginson and Netter, 2001). Sahra-altı (Sub-Saharan) Afrika ülkelerinde ise özelleştire oldukça gizli yapılan bir iktisat politikasıdır. Bazı ülklerde kauya ait işletelerin elden çıkarılası gerektiği dile getirilekte, ancak özelleştirenin sonuçlarına yönelik genel bir inanç oluşaıştır. Örneğin Nijerya da kauya ait işletelerin satışı birçok kez gündee gelekle birlikte sadece küçük çaplı özelleştireler yapılabiliştir (Jones et al., 1999). Kısacası bu ülkelerde özelleştire uygulaalarında başarılı olunaaıştır. Özelleştire progralarının uygulaaya konduğu öneli bölgelerden birisi de Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerini de kapsayan eski Sovyet-bloku ülkeleridir. Bu ülkelerde piyasa ekonoisine geçişin, daha geniş anlada ekonoik dönüşü çabalarının bir parçası olarak özelleştire politikaları yürürlüğe konuluştur. Bu süreçte çok çetin tartışalar yaşanış ve politik tercihler öneli ölçüde sınırlandırılıştır. Özellikle eski elitler ve yöneti üzerinde söz sahibi olan kesiler çeşitli yollarla elden çıkarılan bu şirketlerin hisselerini ele geçirişlerdir. Sonuçta özelleştireden beklenen pozitif anladaki net etkiler yaratılaaış ve uygulaalar genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanıştır. Tü bu olusuzluklara rağen farklı bölgelerde hüküetler çok hızlı ve başarılı özelleştireler gerçekleştirişler; kauya ait işletelerin satışını çekici hale getirerek, öneli gelirler elde etişlerdir. Gelişekte olan ekonoilerde özelleştire uygulaalarının değerlendirilesinde özelleştireden elde edilen gelirlerin öneli bir yeri bulunaktadır. Bu ülkelerde döneine ait özelleştire gelirleri Şekil-1 deki gibidir. Şekil- 1: Bölgelere Göre Gelişekte Olan Ülkelerin Özelleştire Gelirleri: ($US billions)

9 East Asia & Pacific 28 Europe & Central Asia Latin Aerica & Caribbean 16 Middle East & North Africa 12 8 South Asia 4 Sub-Saharan Africa Kaynak:http://www.privatization.org/database/trendsandstatistics.htl Gelişekte olan ülkelerde 1990 yılında yaklaşık 12 ilyar dolarlık özelleştire yapılırken, bunun yaklaşık 11 ilyar dolarlık bölüü Latin Aerika&Caribbean bölgesinde gerçekleştiriliştir. Bu ülkelerde özelleştire gelirleri 1997 yılına kadar sürekli olarak artış ve 1997 yılında 65 ilyar dolarla en yüksek düzeye ulaşıştır yılında baş gösteren Asya Krizinin de etkisiyle 1998 yılından itibaren özelleştire gelirleri azalaya başlaıştır yılından itibaren yeniden artış trendine giren özelleştire gelirleri 2005 yılında yaklaşık 57 ilyar dolar olarak gerçekleşiştir li yıllara kadar en yüksek özelleştire gelirini Latin Aerika&Caribbean bölgesindeki ülkeler elde ederken, 2000 li yıllardan itibaren Avrupa&Orta Asya bölgesi ülkeleri özelleştire gelirlerinde üstünlüğü ele geçirişlerdir (Şekil-1). Yüksek gelirli/sanayileşiş ülke ekonoilerinde KİT lerin rolü her geçen gün azalış; 1984 yılında GDP içerisinde %8,5 olan payları 1991 yılında %6 ya düşüştür. Bu oran günüüzde %5 düzeylerindedir (Jaes Schitz, 1996; Bernado Bortolotti, Marcella Fantini, and Doenico Siniscalco, 1999a, Mahboobi, 2000; Eytan Sheshinski and Luis Felipe Lopez-Calva, 2003). Düşük gelirli ülkelerde kau işletelerinin ekonoi içerisindeki paylarındaki azala yüksek gelirli ülkelere göre daha hızlıdır. Bu ülkelerde özelleştire uygulaalarının başladığı dönede KİT lerin GDP içerisinde payı yaklaşık %16 düzeylerinde iken 1995 yılında %7 ye düşüştür. Bu oran günüüzde %5 düzeyindedir. Diğer taraftan orta gelirli ülkelerde de özelleştire uygulaalarına bağlı olarak 1990 lı yıllardan itibaren kaunun ekonoi içerisindeki payı anlalı bir şekilde azalıştır. Üst-orta ve düşük gelir gruplarına sahip erkezi ve Doğu Avrupa nın geçiş ekonoilerinde ise başlangıçta oldukça yüksek olan kau ülkiyetinin payı özelleştire uygulaalarıyla birlikte azalaya başlaıştır (Megginson & Netter, 2001). Gelişekte olan birçok ülkede genellikle büyük iktarlarda ilk yatırı gerektiren ve dolayısıyla sabit aliyetleri yüksek olan endüstrilerde üreti kau tarafından yapılaktadır. Bu endüstrilerde üretilen al ve hizetler tüketicilere KİT ler aracılığıyla devlet tekeli olarak sunulaktadır. Bu piyasalarda devlet tekeli oluşturulasının ardında yatan teel ekonoik neden doğal tekel olakla birlikte; özel kesiin yeterli seraye birikiine sahip olaası, kalkına için gerekli olan altyapı hizetlerinin sürekli ve güvenilir bir şekilde sanayinin hizetine sunulaaası, diğer sektörlerle bu tür hizetler arasında taalayıcı ilişkilerin

10 9 oluşaaası gibi çeşitli ekonoik nedenler de bulunaktadır. Mal ve hizetlerin piyasaya KİT ler tarafından sunulduğu ülkelerde fiyatlar ya hüküetler tarafından ya da kendisine verilen sosyal aaçlar doğrultusunda KİT yönetii tarafından belirlenektedir (Çakal, 1996: 15-17). Türkiye de de 1930 lu yıllardan itibaren özel bir önele kurulaşış olan KİT lerin genel ekonoi içindeki yeri, zaan zaan tartışılakla birlikte 1980 li yıllardan itibaren özellikle Neo-liberal politikaların ağırlık kazanasından dolayı kau işletelerinin özel işletelere göre kaynaklarını etkin kullanaadıkları görüşü işleneye başlaıştır. Genel aaçlar doğrultusunda Türkiye de özelleştire konusunda ilk yasal düzenlee tarih ve 2983 sayılı Kanunla yapılıştır. Bu kanun ile özelleştirenin kurusal ekanizası oluşturuluştur. Sonraki dönelerde özelleştire sürecinden beklenen hedeflere ulaşada karşılaşılan güçlüklerin giderilesi aacıyla çok sayıda yasal düzenlee yapılıştır 2. Bu çabaların bir sonucu olarak 27 Kası 1994 tarihinde 4046 sayılı Özelleştire Kanunu yürürlüğe konuluştur. Çeşitli nedenlerle Türkiye de özelleştire uygulaalarından arzulanan sonuçlar elde edileeiştir. Şekil-2 de de görüldüğü üzere döneinde özelleştireden elde edilen gelirler sadece 3,6 ilyar dolar civarındadır. Son yıllarda IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurularının da baskısıyla özelleştire süreci hızlandırılış ve döneinde yaklaşık 22 ilyar dolarlık özelleştire yapılıştır. Şekil- 2: Türkiye de Özelleştire Gelirleri ( ; Milyon Dolar) döneinde Türkiye de yapılan özelleştirelerde blok satış, halka satış, tesis ve varlık satışı, İMKB de satış, yarı kalan tesis satışı ve bedelli devir olak üzere 6 yönteden yararlanılıştır. Bu dönede elde edilen yaklaşık 30 ilyar dolarlık özelleştire gelirinin % 61 i blok satış, % 17 si halka arz, %16 sı tesis ve varlık satışı, % 4 ü İMKB de satış ve % 2 si ise bedelli devir yönteiyle gerçekleştiriliştir (ÖİB, 2007). 2 Söz konusu yasal düzenleelere ilişkin olarak bakınız; Kilci, 1994.

11 10 4. KİT-Özelleştire Bileşii Bir Regülasyon Yaklaşıı: İkinci Eniyi Teorei Teelli Refah Modeli Küresel ölçekte rekabet gücü ele alınırken, fira ve endüstrileri tesil eden çok uluslu şirketlerin teel bir karar alıcı olarak ön plana çıktığı; ulusal politika yapıcısı olan hüküetlerin ise ikincil derecede karar ala biriine indirgendiği bilinektedir. Dolayısıyla küresel iktisadi düzen ulusal iktisadi düzene göre sosyal içerikten yoksunlaşakta, küresel gelir dağılıı daha da bozulakta ve Walras ın ahlaki etkinlik kavraı giderek anlasızlaşaktadır. Yukarıda Türkiye örneğini de kapsayan bazı ülkelerin kalkına sürecinde öneli bir yer tutan KİT yapılanası ve kausal ülkiyetin özel ülkiyete transfer sistei değerlendirilip özelleştire uygulaalarının sonuçları kısaca açıklanaya çalışıldığında fira ve endüstrilere yönelik rekabet gücü kazandıra argüanları ikro; ulusal rekabet gücüne yönelik argüanlar ise akro politikalar içerdiği için Krugan ve Reinert yaklaşılarının bileşkesi olan bir regülasyon odeli tarafıızdan kuruluş ve aşagıda sunuluştur. Böyle bir odel sınaasına duyulan gereklilik şu şekilde açıklanabilir: Krugan ve Reinert ın rekabet gücü kavraını açıklarken vurgu yaptıkları akro referansların ikro referanslara göre zayıf olduğu tezi; bir kaynak tahsisi yaklaşıını öngörektedir. Bu çalışanın teel aacı, ulusal rekabet gücüne erişi odaklı bir odel kuraktır. Bu odel, etkinlik ölçütünü gereklilik koşulu sayakta ve artan verililikten hareketle halkın yaşa kalitesiyle eşanlı örtüştüreyi öngörektedir. Ancak bu duruda uluslararası ticaret perforansındaki yükseliş küresel rekabet gücünün dinaiği olarak kabul görebilir ve odeliiz açısından yeterlilik koşuluyla örtüşebilir Bir Deregülasyon Aracı Olarak Özelleştire Önce, küresel rekabet ortaının oluşturulası ve artırılasının yanısıra kau ülkiyetindeki firaların da sürdürülebilir regülasyon ve rekabet gücü kazanasına yönelik bir rekabet politikası olarak tanılanan özelleştire, kaunun regülasyon alanlarının piyasalar ve firalar lehine daraltılası anlaına gelektedir. Buradaki özelleştire eksenli teel varsayı, kau firalarının kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayabilecek sürdürülebilir bir regülasyon gücü kazanaayacağı ve bu doğrultuda kau firalarının girişicilikten yoksun, yaratıcı ve işbirlikçi olayan, teknolojik gelişelere adapte olaayan ve pazarlık gücü kazanaayan bir yapılanaya sürükleneceğidir. Kau firalarının regülasyon yeteneğinden ahru olası, doğal olarak bu firalarla etkileşide bulunan diğer firaların da regülasyon alanlarını daraltakta ve güçlerini optial ölçüde kullanalarını engelleekte veya geciktirektedir. Bu bağlada özelleştire sadece kau firaları açısından değil, aynı zaanda diğer firaların regülasyon alanlarının ve regülasyon güçlerinin de optiize edilesi açısından büyük öne arz etektedir (Kök ve Çoban, 2002; Türkkan, 2001: 235): Özetle, kaunun kendi regülasyon alanlarını daraltak aacıyla uygulaaya konan özelleştire eksenli politikalarda, ediniliş ve yaşanılış tecrübelerden yararlanılası gerekektedir. Bu alanda Türkiye de yaşanan gelişeler, kaunun ciddi bir iç ve dış baskı olaksızın kendi regülasyon ve etkinlik alanlarını daralta konusunda istekli davranayacağını gösterektedir. Kaynak kullanı sürecine yönelik yetersizlikler giderek artan istikrarsızlığa; artan istikrarsızlık, aka ve euriyetlerin bölüşüünü içine alan artan suistiallere yol açtığı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Volume 3 Number 3 2012 pp. 93-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Esra Güler a Özet: 1991 de Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2012 ANKARA DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Cemal Ökmen YÜCEL Tuğçe KOYUNCU Emine TOKGÖZ Rekabet Kurumu. Her Hakkı Saklıdır. Rekabet

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Begüm Güler (AB İşleri Uzman Yrd.) Esra Keleş (AB İşleri

Detaylı

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU

BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ve SİNEMA ANABİLİM DALI BİR DÜZENLEYİCİ KURUL ANALİZİ: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU Yüksek Lisans Tezi Aytaç Yıldız Ankara-2003 T.C. ANKARA

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı