T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mayıs 2000 PAZARTESİ. Yönetmelikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mayıs 2000 PAZARTESİ. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 2000 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır. Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik bükünleri uygulanmaz. 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla yükümlüdürler. Dayanak Madde 2 Bu yönetmelik, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmimde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/n maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: İKİNCİ BÖLÜM Projelendirme Genel Esasları Isı Bölgeleri Madde 3 - Yurdumuz, binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından dört ısı bölgesine ayrılmış ve bu bölgelere giren il ve ilçeler (EK: 1-A)'daki listede ve (EK: 1-B)'de harita üzerinde dört grupta gösterilmiştir, Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alacaklardır. Birinci bölgede yapılacak binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise bu binalarda yapılacak ısı yalıtım projesinde ikinci bölge için verilmiş olan sınır değerler geçerli olacaktır. Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı Madde 4 - Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şart ve gereklerine uygun düzeyde yalıtılacaktır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, (Tablo 1)'de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi değerlerini aşmamalıdır Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci Madde 5 - Hesaplamalarda kullanılacak çeşitli yapı malzeme ve bileşenlerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri ile iç ve dış yüzeysel ısıl iletkenlik direnç değerleri TS 825'den, hava tabakalarının ısıl geçirgenlik dirençleri ile pencere ve dış kapıların ısı! geçirgenlik katsayıları TS 2164'den alınacaktır. Zemine Oturan Döşemenin Isıl Geçirgenlik katsayısı Madde 6 - Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimlerindeki toprağa oturan döşemeler için alınacak U, değeri, standardda tavsiye edilen U, değerinden en fazla % 25 düşük seçilebilir Proje Zorunluluğu Madde 7 - Bu yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna gore yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir Özel Durum Madde 8 - Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların koy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı iki kata kadar olan ve ısıtılan toplam döşeme alanı 100 m 2 'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık vb hariç) yeni binalar ile, bu alanlardaki mevcut binalarda, a) Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının, (Tablo 2)'de belirtilen yapı bileşenlerine ait (U) değerlerine eşit veya daha küçük olması, b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının % 12'sıne eşit veya daha kuçuk olması, c) Bu şartları sağlayan komtruksiyon ve detayların mimarı projede gösterilmesi ve makina tesisat raporunda belirtilmesi, halinde 7 ncı maddede belirtlen ısı yalıtımı projesi yapılması şartı aranmaz Bu durumda yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir ısı yalıtım raporu düzenlenmesi yeterli olur Ancak, herhangi bir "U" değerinin (Tablo 2)de verilen değerlerden daha büyük olması durumunda, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda da TS 825' de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın yalıtım projesi hazırlanmalıdır Projede Bulunması İstenilen Bilgiler Madde 9 - Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825' de verilen "binanın özgül ısı kaybı" ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 "yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı" çizelgelerindik! örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), (Tablo 1 )'de verilen yıllık ısıtma enerjisi (Q') formülünden elde edilecek sınır değerden büyük olmadığı gösterilmelidir b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda binalardaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K' den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bolum için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri proje üzerinde gösterilmelidir c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/doşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/doşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilmelidir d) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tıpı, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanlan ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (n ) belirtilmelidir e) Havalandırma tıpı belirtilmelidir. f) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma TS 825 EK 6 da belirtildiği şekilde tahkik edilmelidir g) Dış yüzeylerde yer alan butun betonarme elemanlar (kolon, kırış, hatıl ve perde duvar vb ) mutlaka yalıtılmalıdır Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına gore gerekiyorsa yalıtılacaktır h) Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadıl ve eklemelerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır ı) Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak binaların, ısılına enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır. i) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825'e uyulacaktır. Isı Yalıtımı Prensip Detayları Madde 10 - Isı yalıtımı prensip detayları EK 2/1-24'de verilmiştir. a) Detaylar ısı yalıtımı projesinin hazırlanmasında yol gösterici oıması amacıyla verilmiştir b) Yapılacak hesaplar sonucunda bulunan malzeme kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilecektir c) Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluşmasını önlemektir Bunun için gereken tedbirler alınmalıdır d) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir. Mimari Uygulama Projesi Madde 11 - Mimarı uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtımı projesindeki malzemelere ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve (aban/doşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi Madde 12 - (Tablo 3)'de örneği verilen "ısı ihtiyacı kimlik belgesi", yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve belediye veya valilikçe onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir Isı ihtiyacı kimlik belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina girişine aşılmalıdır ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kaloriferli Binalarda Uygulama Esasları Kazan Daireleri, Bacalar Madde 13 - Kazan dairesi ve bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur A) Kazan daireleri : a) Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: b) Kazan daireleri içe ve dışa açılan ıkı adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılmalı ve direkt merdiven boşluğuna açılmamalıdır Koku, sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada kuçuk bir giriş odası yapılmalı, bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve alta eşik konulmalıdır d)kazanların onu ve arkası ile sağ ve sol yanında her turlu bakım-onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır e)kazan dairesinde kullanılan yakıt türüne gore gerekli olan temiz havanın temini ve egzost havasının atılabilmesi için yeterli havalandırma sağlanmalıdır Bu işlemin sağlıklı olması için kuranglez yapılmalıdır Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma imkanı da sağlanmış olacaktır. f)kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12 sı kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır g) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır h) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin % 50 sinden az olmamak üzere 50 kw a ( kcal/h) kadar 300 cm2, sonraki her kw için 2 5 cm2 ilave edilerek bulunan değerde, egzost baca kesiti ise duman bacası kesitinin % 25'ı kadar olmalıdır ı) Gaz yakıtlı kazanlarda ise taze hava emiş menfezi duman bacası ve egzost bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine gore belirlenmelidir. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulanmalıdır Bu durumda, 1 -Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her Kw' ı için 0 5 m3/h olmalıdır 2-Cebrı havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde, Vantilatör kapasitesi = (Brulor fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1 olmalı ve fanın brülorle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır 3 - Katı yakıtlılarda mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır 4- Gaz yakıtlı kazan dairelerinde bu seçimler, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine gore yapılacaktır Sadece emiş veya egzost yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tur sistem uygulanmaz i) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınmalıdır k) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılmalıdır I) Kazan dairesinin yüksekliği TS 2l92'ye gore hesaplanmalıdır m)kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırmaları sağlanmalıdır n) Sıvı ve gaz yakıt kullanılması durumlarında kazan daireleri, gerekli tedbirleri almak koşuluyla çatıda tesis edilebilir Bu durumda, 1-Statik hesaplarda kazan dairesindeki yüklemenin etkisi dikkate alınmalıdır (Yaklaşık kg/m2) 2 -Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik yalıtım uygulanmalıdır Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır 3 - Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir 4-Yakıt boru hattı doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir 5 - Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır B) Bacalar : a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılmalıdır Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 b) Kazan bacalarına şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. c) Bacalar mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması gerekirse soğumaması için yeterli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır. d) Katı ve sıvı yakıtlı tesis bacaları dolu tuğla (ıçı sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır. e) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır f) Gaz yakıtlı kazanlarda temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılmalıdır g) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilmeli, bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olmalı ve üzerine şapka yapılmalıdır h) Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60 açıda tek sapmaya izin verilmelidir ı) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılarak izole edilmelidir Gaz yakıllı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenmeli, gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılmalıdır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4 ünden daha fazla olmamalı, kanal ana bacaya direkt ve % 5 lık yükselen eğimle bağlanmalı, 2 adet 45 lık dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90 lık dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır i) Baca ve duman kanallarında TS 901'e uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır k) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. I) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır Radyatörler Madde 14 - Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmalıdır Otomatik Kontrol Madde 15 - Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilmelidir Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara gore ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin Standarda Uygunluğu Madde 16 - Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri (X h ) TS 825'de verilmiştir. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemelerinde TSE markası ve Türk Standardına Uygunluk Belgesi aranmalı, kullandırılacak malzemelere ait A. ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ısı yalıtımı projesinde alınan değerine uygunluğu, gerektiğinde TSE veya TSE tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınacak bir rapor ile belgelendirilmelidır. Ancak, bahsedilen kurumlardan alınacak ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK-5'deki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda TS 825 EK-5'dekı X değerleri kullanılmalıdır Isı Yalıtımı Denetimi Madde 17 - İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler, belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bu sınırlar dışındaki yerleşim birimlerinde valilikler tarafından yapılır. Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu, inşaatın taban/döşeme, duvar ve tavan aşamalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak belediye veya valiliğe rapor verir Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 2000-Sayı: Yürürlükten Kaldırma Madde 18 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 16/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1-14/6/2000 tarihine kadar yapım işi ihaiesi ilan edilmiş Kamu binalarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel binalarda bu Yönetmelik hükümleri aranmaz. Yürürlük Madde 19 - Bu Yönetmelik 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 19 Bu Yönetmelik 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Yürütme Madde 20 Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve iskân Bakanı yürütür. Tablo 1. Bölgelere göre A top / V btu, oranlarına bağlı olarak yıllık ısıtma enerjisi (Q') ihtiyacı sınır değerleri 1.Bölge 2.Bölge 3 Bölge 4.Bölge A N ile ilişkili Q' = 46,62 AA/ + 17,38 [Kwh/m J ] Vbrui ile ilişkili Q' =14,92 AA/+ 5,56 [kwh/m 3 ] A N ile ilişkili Q' = 68,59 AA/ + 32,30 [kvvh/m'] Vbrui ile ilişkili Q' = 21,95 AA' + 10,34 [kwh/m 3 ] A N İle ilişkili Q' = 67,29 AA/ + 50,16 [kwh/m 2 ] Vbrui ile ilişkili Q' = 21,74 AA/ + 16,05 [kwh/m 3 ] A N ile ilişkili Q' = 82,81 AA/ + 87,70 lkwb/m î ] Vbrüi ile ilişkili Q' = 26,50 AN + 28,06 [kwh/m 3 ] Tablo 2 Bölgelere göre tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayıları (U değerleri) U D U T U, u P * (W/m J K) (W/m J K) (W/m 2 K) (W/m"K) 1. Bölge 0,80 0,50 0,80 2,8 2 Bölge 0,60 0,40 0,60 2,6 3. Bölge 0,50 0,30. 0,45 2,6 4. Bölge 0,40 0,25 0,40 2,4 (*). U p olarak verilen ısı iletim katsayıları tabloda bir cam türü için verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısı iletim katsayıları TS 2164'den alınarak hesaba katılır Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Tablo 3 Ada/Parsel. Binanın tanımı Cadde ve bina numarası Semt/llçe/ll Kullanılacak yakıt turu. ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ Müsaade edilen maksimum Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Hesaplanan Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı A, op = m 2 Q' = kwh/m 3 Qy, = kwh/m 3 V brul =...m 3 AA/ = m' veya veya A = m 2 Q' = kwh/m 2 Q y = kwh/m 2 Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı [kg, m 3 ] 860 x Q v,ı / (Yakıtın kalorifık değeri x Sistem verimi) [Kcal/ (kg, m 3 ] =... [kg veya m 3 ] yakıt Önemli Not : Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın TS 825'deki kabullerine göre yalıtılması sonucu elde edilmektedir Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara göre değişiklik gösterebilecek olan bu değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir A 00 Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere kapı vb yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur Birimi " m 2 dır Vcu, Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir Birimi" m 3 tur A/V ' Isı kaybeden toplam yüzeyin (A, op ) ısıtılmış yapı hacmine (V bru,) oranıdır Birimi " m' 1 " dır. Q' A/V oranına bağlı olarak müsaade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır Birimi KWh/m 2, kwh/m 3 " tur Q yl ı Bu bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Birimi "kwh/m 2, kwh/m 3 " tur A n Binanın net kullanım alanıdır (A = 0 32 x V b(u, formülü ile hesaplanır) Binanın enerji verimliliği indeksi U C Tıpı Bina B Tipi Bina Q A Tipi Bina Normal enerji verimli bina İyi enerji verimli bina Süper enerji verimli bina Not Q y,ı < 0 99 x Q' ise C tıpı bina Q y,ı < 0 90 x Q' işe B tipi bina Q ı < 0 80 x Q' ise A tipi bina bölümü işaretlenmelidir Düzenleyenler ONAY Adı Soyadı, Unvanı Adı Soyadı, Unvanı İmza.. İmza, Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK: 1-A İllere Göre Derece Gün Bölgeleri 1. ROLGE DF.UF.CE GUN İLLERİ ADANA AYDIN İÇEL OSMANİYE ANTALYA HATAY İZMİR İli 2. Bölgede olupta kendisi 1.Bölgede olan Belediyeler AYVALIK (Balıkesir) DALAMAN (Muğla) FETHİYE (Muğla) KÖYCEĞİZ (Muğla) BODRUM (Muğla) DATÇA (Muğla) GÖKOVA (Muğla) MARMARİS(Muğla MİLAS (Muğla) 2. BÖLGE DERECE GUN İLLERİ ADAPAZARİ ÇANAKKALE İSTANBUL ORDU ADİYAMAN DENİZLİ KAHRAMANMARAŞ RİZE AMASYA BALIKESİR DİYARBAKIR DÜZCE KİLİS KOCAELİ SAMSUN SİİRT BARTIN. EDİRNE MANİSA SİNOP BATMAN BURSA GAZİANTEP GİRESUN MARDİN MUĞLA ŞANLIURFA ŞIRNAK İli 3. Bölgede olupta kendisi 2.Bölgede olan Belediyeler HOPA (Amin) ARHAVI (Artvin) İli 4. Bölgede olupla kendisi 2.Bölgede olan Belediyeler ABANA(Kastamonu) BOZKURT (Kastamonu) ÇATALZEYTIN (Kastamonu) İNEBOLU (Kastamonu) CİDE (Kastamonu) DOĞANYURT (Kastamonu) 3. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ AFYON BURDUR KARABÜK MALATYA AKSARAY ÇANKIRI KARAMAN NEVŞEHİR ANKARA ÇORUM KIRIKKALE NİĞDE ARTVİN ELAZIĞ KIRKLARELİ TOKAT BİLECİK ESKİŞEHİR KIRŞEHİR TUNCELİ BİNGÖL İĞDIR KONYA UŞAK BOLU İSPARTA KÜTAHYA İli 1. Bölgede olupta kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler POZANTI (Adana) KORKUTELİ (Antalya) İli 2. Bölgede olupta kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler MERZİFON (Amasya) DURSUNBEY (Balıkesir) ULUS (Bartın) İli 4. Bölgede olupta kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler TOSYA (Kastamonu) TEKİRDAĞ TRABZON YALOVA ZONGULDAK 4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ AĞRI ERZURUM KAYSERİ ARDAHAN GÜMÜŞHANE MUŞ BAYBURT HAKKARİ SİVAS BİTLİS KARS VAN ERZİNCAN KASTAMONU YOZGAT İli 2. Bölgede olupta kendisi 4.Bölgede olan Belediyeler K.ELES (Bursa) ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun) ELBİSTAN (K Maraş) ULUDAĞ (Bursa) AFŞİN (K Maraş) GOKSUN (K Maraş) İli 3. Bölgede olupta kendisi 4.Bölgede olan Belediyeler KIĞI (Bingöl) PULl'MUR (Tunceli) SOLHAN (Bingöl) MESUDİYE (Ordu) Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 8

9 Yürütme ve fdare Bölümü Sayfa : 9 1-ADANA 2-ADIYAMAN 3-A1YON 4-AĞRI 6-ANKARA 8-ARTVİN 9-AYDIN 10-BALIKESİR 11-BİLECİK 12-BİNGÖL n-i)lrüs M-D01.U 15-HURıHJR 16-ıHJRSA I7-ÇANAKKA1.H 18-ÇANK1R1 2(l-l)FNt/l I Ek I- B -Derece Gün Bölgelerine Göre İllerimiz (bilgi için) :i-dlyarl)akih 22-EDİRNH 23-ELAZ1G 24-KRZıNCAN 25-ER/URUM 26-nSKlŞF.lltR~ î7.gazlanfüi r " 28-OıRKSUN 9-<I(?MOŞHAW: V)-HAKKARf 3)-HATAY 32-1SPARTA 33-İÇEL 3-t-İSTANUUL. 35-IZMIR 36-KARS 37-KASTAMONU 38-KAYSKR1' 39-KlRKLARİ-:i-l 4<>-KlRŞKlTR~ ll-kocalli 42-KONYA 4VK0TAI1YÂ~ 44-MALATYA 45-MANlSA~ 46-K MARAŞ 47-N. '-MARDtN 48-MUCLA 49-MUŞ 'SO-NEVSFJIIR 5ı-NI0DU 52-ORDU 51-RİZK 54-SAKARYA» SAMSUN 5<S-SİİRT 57-SıNOP Sa-SİVAS ~~ 5V-V:KİRDAG 6H-TOKAT oı-nunzon 62-TUMCEÜ 63-Ş»Rl'A»ı UŞAK 65 VAN 06-YOZGAT 07-/ONGULDAK 68-AKSARAY LI'J-BAYHURT 7ıı-KARAMAN 71-KıRıKXAı.L: 72-DATMAN 71-Ş1RNAK 74-UAR1ıN 7S-AKDA1 77-YALOVA 7S-K.IUS Su-OSMANIYI-. ai-duzce EK : 1-B 8 Mayıs 2000-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/1 (T)ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA (ÇİFT YÖNLÜ K1HMA ÇATILAR) ÇATILAR ÇAT! ÛttTOSÛ SU YALITIM Mr.MIJHANI (?) ÇAH TAHTASİ IIAVALANÜUULAN CA11 ARASİ UOŞLtjOİU ISI UlflONARMi: l'lak VI:YA ASMOLI.N ÜÖJI.MI; VCYA GA7lli;rON DÖŞLME l'anlli TAVAN SIVASI Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 10

11 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 ek : a/a (T)ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR W (TEK YONLU KIRMA ÇATILAR) q çatı ör1üsû su yalıtım mbmuranı çatı tahtası S havalandırılan ça ıı akası uoşluciu ısı yalıtımı ULİONAKML VUYA ASMOLLN VliYA GA/.llb ION UÖ^LMK 1'ANbLl TAVAN SIVASI Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/3 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ^ (ISI YALıTıMı HKKTEK AKASıMDA ÇATı AKASıUDA ÇATı KATı) Q ÇATI ÖI1TU5Ü (2) POLÎOLEFtll NEFES ALAII SU YALITIM HEMDRAIJI ÇATI TAHTASI S MKH1KK ARASI ISI YALITIMI (2) BIJHAA KE2İCI HCMDPAH (?) TAVA» KAPLAHAnl (_7) HAVALANDIRMA BOŞLUĞU Yunitme ve İdare Bolumu Sayfa :12122

13 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/4 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASİNDA ÇATI ARASI ODA) (T) ÇATİ ÖRTÜSÜ SU YALI1 İM MEM11KANI Q ÇATI TAHTASI HAVALANDIRMA UOŞLUCİU (MİN 50 MM) AHŞAP ML'IUliKLlilt ARASI ISI YALI 1 İMİ 1IU11AR KP.SİCİ MFM11RAN LAMI1Rİ. SUNTA. ALÇI PLAKA VII TAVAN KAPLAMASI Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 13

14 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/5 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ^ (ISI YALITIMI MERTEK VEYA ÇATI TAHTASI ÜZERÎNDE) ÇATİ ÖRTÜSÜ KİREMİT Tl-SIIİT ÇITASI UASKI ÇITASI NEPES ALAN SU YALITIM MLMIIRANI ISI YALITIMI BUHAR KESİCİ CAII MFKİI'K TAVAN KAPLAMASI Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 14

15 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/6 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR W (BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON ÇATı PANELI ÜZERI) ÇATİ ÛKTÜSÜ KİHEMİTTESDİTÇITASI UASKI ÇITASI NEMiS ALAN SU YALITIM MLMUIIANI ISI YALITIMI ÜUIIAK KESİCİ MGMUKAN DlTONAKMi; PLAK Vİ YA ASMOLEN 1)0 M MI- VEYA ÜA7.11RTUN ÇATI PANELİ TAVAN SIVASI Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 15

16 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/7 (3) TERAS ÇATILAR W (3A- YÜRÜNEN TERAS ÇATıLAR - 3U- YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR) 3C- YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATıLAR) (T) DÖŞEML" KAPLAMASI (YÜKÜNLN ÇA1IDA) HARÇ (T) KORUMA UETONU SU YALITIM MEMDRANf İSI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIKTMAL!) BUllAK KESİCİ MEMİİILAN BUHAR DENGELEYİCİ (ÜLKEkrlCİNDi: - DÛYÛK AI.AN1.AKDA) CCİM Diırosu ULIONAKML l'lak VEYA ASMOLEN UOŞLML VEYA OA7nETON DÖŞEME PANELİ (J) TAVAN SIVASI o ÇAKİL (3B DETAYINDA) MİNERAL KAPU SU YALITIM MEMBRANI (3C DETAYINDA) (VEYA UV DAYANIMLI TEK KAT ÖZEL MEMURAN) SU YALITIM MEMURANI İSİ YALITIMI ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞ1RTMALI) BUHAR KESİCİ MEMBRAN 1JUI1AR DEN. (GEREKTİĞİNDE UÜVOK ALANLARDA) EÛİM DETONU BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ TAVAN SIVASI NOT. II KASÇA II 0/1 RİMJL İM YALIIIMININ l'akal'lr ALNINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN ÖNI.I NMI'^I 1A VSİ1 L I DİI.İIL Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 16

17 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/8 (3)TERS TERAS ÇATILAR (3D- YÜRÜNEN TERAS ÇATıLAR - 3E- YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR) DÖSEMi: KAPLAMASI KARO TAKOZLARI VE YA HAI«.'(HARÇ OLMASI DURUMUNDA I1ARCIN Al.lINDA ÇAKIL KUI LANII MA (T) AYIRICI KEÇE ISI YALI'I İMİ (EKSİ RUUE POLİS i İRLN SU YALITIM MEM11KANI EĞİM ül.tonu UE10NARM1: PLAK VEYA ASMOI.EN DÖŞI-ME VEYA GAZİM'.! ON DÖNEME PANELİ ÇAKIL S (ğ) AYıRıCı KEÇE ISI YALITIMI (xrs) SU YALıTıM MEMURANı ECLM BETONU BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZÜETON DÖŞEME PANELI TAVAN SıVASı TAVAN SIVASI NOT. II KASÇA! İÜ CJİII.LNML'S! TAVSİVL' LDİLİK. İt İN'IJIİKI ISI YALITIMININ PARAPET Al NINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 17

18 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/9 (4) EĞİMLİ METAL ÇATILAR (YEKİNDE MONTAJ EĞİMLİ METAL ÇATILAR) METAL ÇATI ÖRTÜSÜ UEFES ALAM SU YALITItl HCMBRAHI METAL VtlfA AH5AI' KAL'UOMLAH AKASI ISI YALITIMI UUIİAR KESİCİ MEM3RAII TRAPEZ METAL ÇATI LEVILASI ll'.tai. Av Ih TA.-iı'lı-I S t S 1' Kİ! Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 18

19 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/10 (T) EĞİMLİ METAL ÇATILAR (T) HETAL ÇATI ÛRTdsO (?) NF.FrS AÎ.AU SU YAt,IT IM MI'nnnAtlI (7) IİETAL VEYA AII^AP KADRONLAR ARA3I ISI YALITIMI (j) BUHAR IF.Mı't MEMHHAII (5) HAFİF l'etoll ÇATI n.ftf.i VEYA l,az Dl.T.'U ÇATI 1'I.AİÎt TAŞIYICI SİSTEM Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 19

20 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/11 (3) EĞİMLİ METAL ÇATILAR (ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ PANEL ÇATILAR) 0 ISI YALITIMLI IIAZ1K SANDVİÇ MLTAL I'ANI L TAŞIYICI SİSİ UM Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 20

21 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/12 (4) DÜŞÜK EĞİMLİ METAL ÇATILAR (DIJZ METAL ÇATILAR) MİNHiAl. KAPLI VF'ıA UV nayamimf.l fiil VAMTIII MKMIINANI 151 YALITIMI IÇİI'T KAT OLDUCUllIıA VA^IRTMAI.l) PUIIAR Kr.SİCt MCIHMIAN (j) IT'AI'LJ tlbl'al Olll U TA.", ILI SI3TM1 Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 21

22 Sayfa: 22 RESMİ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/13 (?) DUVARLAR (YALIN DUVARLAR) ÇIKMA - DUVAR DlRLEŞtMl tini KCH - IIUVAR llll'l K;IM! DOSÜK DÖŞEMELİ BALKON DUVAH UİHLEŞİMİ 0DIS CTI'lli: KAPLAMASI DIŞ CEI'UE KAPLAMASI FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA Vl'YA KAÜİIZ İELLİ NORMAL DIŞ SIVA SIVA YALIN DUVAR MALZEMESİ DUULL (LSI YALI1 İMİ KALIP l(,li(isinb KONURSA CiLRLK ^ OK I UR.) s l y A ISI YALI I İMİ YAP1Ş11UILI (ISI YALİ I1MI KALIP İLERİSİNE KONURSA GLRtK Y0K1UR.) lll.lonarmi: KIKİS VI.YA DÖŞLML ALNI TAVAN SIVASI (TjnOSCME KAPLAMASI NUT YM İM 1)1'VAR 1)1 AHAK I.U! IANII AN DIIVAII MAI /l-mit I 1(1 (CAyilPTON, TUlil.A. HİMS Vn ) KAIINLIKURINA KAR Mi \ I'RİI lltkln MİNE İMLİ İKTI. Ilıll (.1 I EKİNE (.URE TAVSİYE EOll.LN U DLO.LKLLRİ DİKKATE ALINARAK III SM'l AM\ \ Al'll MALIDIR (OUM K 2 IIÖİ Ol' Ic, İN 0 6 W/M2K) Yüriitme ve Idaıe'Bötümü Sayfa : 22

23 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/14 (s) DUVARLAR (DIŞ YÜZEYİ YALIT1ML[ DUVARLAR) DIŞ CTI'l II: KAPl.AMASI Diş CEPlin KArLAMASI PİLE TAŞIYICILI İNCİ! SIVA VI:YA SIVA HAnlTZ TI : LLİ NORMAL DİŞ SIVA DUVAK KONSIHÛKSİYONU Dûna (İSI YALITIMI KAI İP İCEHİSİNF. KONURSA ÜP.RrK YOKTUR ) İÇ SIVA JlISI YALITIMI TAVAN SIVASI YAI'IJ 11UICI (ISI YAI 11 İMİ KALII' Iri HİSİM KONURSA Ol Kİ K YOKTUR.) DÖŞEME KAPLAMASI DUYAR MINSIHUKSİYONIJ İÇ SIVA Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 23

24 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/15 (5~)OUV AKLAR (ICII'N YAli IIMII DUVARI Alî) CIKMA - DUVAR DIRLESİMt UAIKUM - DUVAK UIKUSIMI UUİJUK DOSCMCU UALKON OUVAH UIRLISIMI (T)OIS CCPIIE KAPLAMASI RAUITZİCLU SIVA (JjOUBCL (IJI YALITIMI KALIP ICCMS1NE KONURSA CCKCK YOKTUK) ISI YALITIMI (DYAPISTIIUCI (ISı YAinillI KAııı» IÇIRIŞINI KONURSA UltLK YOK1UIİ) (r.)unofiahiii KIHI'J (Â) O İS CEPHE KAPLAMASI (Ö) DUVAK KONTTtUKSIYONU YAPIŞTIRICI (o) İSI YALITIMI (İ) DUIIAR KLSICL MCM0RAN (YOGUSMA KOFFTROLUNE GOnC GEREKİYORSA) ALCI SIVA(DONATL FİLESİ İLE) VEYA ALU L'LAM (tk YEKLERİNE FİLE DANOI KULLANILMALIDIR) (r,)5aiinala VE 1C KAPLAMA Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 24

25 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 EK : 2/16 (5) DUVARLAR W (SANDVİÇ DUV/ıRLAK) BALKON - DUVAR BİRLEŞİMİ DÜŞÜK DÖŞEMELİ BALKON DUVAR BİRLEŞİMİ I3ALKOII - DUVAR DilıLEŞlMİ ÇIKMA - DUVAR BİRLEŞİMİ DIŞ CüPI İt KAPLAMALİ RA1IİT/ HILLİ SIVA DÜIICL IS1 YALITIMI KALİP I(,'İNC KONURSA (ILRCK YOKTUR.) ISI YALITIMI YAPI.-İlim 1 İSI YAI IILMI KAİ İP İl,İM MJNUIISU.I Kİ K YOKIIİR i III IIINARMU KİKİS VI'YA IX">Ş1 MU ALNI PRES TLîCLA ISI YALITIMI DUVAR MALZEMESİ (UAZDETONJUCLA.1IİMS VB ) İÇ SIVA Yunitme ve îd^re Bolumu Sayfa 25

26 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/17 (?) DUVARLAR W (HAVALANDIRMALI DUVAKLAR) DIŞ CTI'IIP. KAPLAMASI GİYDİRME CT.PIin TAŞIYICI KONSTROKSIYON ISI YAI.niMI DIJVAK M İNS İ IMJKSİYİ INIJ İ Ç SIVA Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 26

27 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/18 (5) DUVARLAR (KOLON, DETONARMIİ PliUIJli DUVARI,AH) D- İÇTEN YALITIM 0 DIŞ cm 11: KAPLAMASI Fil ntaşiylcili İNCF. SIVA VP.YA RARİTZ Tfl.Ll NORMAL SIVA 0 DÜULL (ISI YALITIMI KALIP İÇLRİSİNU KONURSA GEREK YOK! UR İSI YALITIMI YAPIŞ 11R1CI (ISI YALITIMI KALİP İÇİNİ; KONURSA (JLKLK YOKTUK ) DUVAR KONSTUI'II.SİYDNU İÇ SIVA DİŞ S SIVA CLPHEKAPLAMASI DETONARME PERDE YAPIŞTIRICI (İSI YALITIMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR.) ISI YALITIMI DUİJAII KESİCİ MEMI1RAN (YOÛUŞMA KONTROLÜNE GORE GEREKİYORSA ALÇI SIVA (DON\T1 FİLFSİ İLE) VEYA ALO PLAKA (1 K YI'.RU RİNI! I İl E HANDI KULLANILMAIİDIR.) İÇ KAPLAMA Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 27

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından; Amaç ve Kapsam BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKLER/TEBLİĞLER/KANUNLAR İÇİNDEKİLER ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ... 3 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK... 4 ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

AFYONKARAHİSAR 2012 1

AFYONKARAHİSAR 2012 1 REHBERİ 1 AFYONKARAHİSAR 2012 2 İçindekiler Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Yurtların Açılması, Devir ve Nakli İle Kapatılma Hükümleri... 10 Yurtların Yapım

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Sayı : 28706 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5050 631

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mart 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) ndan:

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı