T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mayıs 2000 PAZARTESİ. Yönetmelikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mayıs 2000 PAZARTESİ. Yönetmelikler"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 2000 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır. Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik bükünleri uygulanmaz. 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla yükümlüdürler. Dayanak Madde 2 Bu yönetmelik, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmimde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/n maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: İKİNCİ BÖLÜM Projelendirme Genel Esasları Isı Bölgeleri Madde 3 - Yurdumuz, binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından dört ısı bölgesine ayrılmış ve bu bölgelere giren il ve ilçeler (EK: 1-A)'daki listede ve (EK: 1-B)'de harita üzerinde dört grupta gösterilmiştir, Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alacaklardır. Birinci bölgede yapılacak binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise bu binalarda yapılacak ısı yalıtım projesinde ikinci bölge için verilmiş olan sınır değerler geçerli olacaktır. Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı Madde 4 - Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şart ve gereklerine uygun düzeyde yalıtılacaktır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, (Tablo 1)'de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi değerlerini aşmamalıdır Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci Madde 5 - Hesaplamalarda kullanılacak çeşitli yapı malzeme ve bileşenlerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri ile iç ve dış yüzeysel ısıl iletkenlik direnç değerleri TS 825'den, hava tabakalarının ısıl geçirgenlik dirençleri ile pencere ve dış kapıların ısı! geçirgenlik katsayıları TS 2164'den alınacaktır. Zemine Oturan Döşemenin Isıl Geçirgenlik katsayısı Madde 6 - Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimlerindeki toprağa oturan döşemeler için alınacak U, değeri, standardda tavsiye edilen U, değerinden en fazla % 25 düşük seçilebilir Proje Zorunluluğu Madde 7 - Bu yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna gore yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir Özel Durum Madde 8 - Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların koy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı iki kata kadar olan ve ısıtılan toplam döşeme alanı 100 m 2 'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık vb hariç) yeni binalar ile, bu alanlardaki mevcut binalarda, a) Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının, (Tablo 2)'de belirtilen yapı bileşenlerine ait (U) değerlerine eşit veya daha küçük olması, b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının % 12'sıne eşit veya daha kuçuk olması, c) Bu şartları sağlayan komtruksiyon ve detayların mimarı projede gösterilmesi ve makina tesisat raporunda belirtilmesi, halinde 7 ncı maddede belirtlen ısı yalıtımı projesi yapılması şartı aranmaz Bu durumda yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir ısı yalıtım raporu düzenlenmesi yeterli olur Ancak, herhangi bir "U" değerinin (Tablo 2)de verilen değerlerden daha büyük olması durumunda, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda da TS 825' de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın yalıtım projesi hazırlanmalıdır Projede Bulunması İstenilen Bilgiler Madde 9 - Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825' de verilen "binanın özgül ısı kaybı" ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 "yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı" çizelgelerindik! örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), (Tablo 1 )'de verilen yıllık ısıtma enerjisi (Q') formülünden elde edilecek sınır değerden büyük olmadığı gösterilmelidir b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda binalardaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K' den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bolum için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri proje üzerinde gösterilmelidir c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/doşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/doşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilmelidir d) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tıpı, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanlan ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (n ) belirtilmelidir e) Havalandırma tıpı belirtilmelidir. f) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma TS 825 EK 6 da belirtildiği şekilde tahkik edilmelidir g) Dış yüzeylerde yer alan butun betonarme elemanlar (kolon, kırış, hatıl ve perde duvar vb ) mutlaka yalıtılmalıdır Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına gore gerekiyorsa yalıtılacaktır h) Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadıl ve eklemelerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır ı) Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak binaların, ısılına enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır. i) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825'e uyulacaktır. Isı Yalıtımı Prensip Detayları Madde 10 - Isı yalıtımı prensip detayları EK 2/1-24'de verilmiştir. a) Detaylar ısı yalıtımı projesinin hazırlanmasında yol gösterici oıması amacıyla verilmiştir b) Yapılacak hesaplar sonucunda bulunan malzeme kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilecektir c) Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluşmasını önlemektir Bunun için gereken tedbirler alınmalıdır d) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir. Mimari Uygulama Projesi Madde 11 - Mimarı uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtımı projesindeki malzemelere ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve (aban/doşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi Madde 12 - (Tablo 3)'de örneği verilen "ısı ihtiyacı kimlik belgesi", yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve belediye veya valilikçe onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir Isı ihtiyacı kimlik belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina girişine aşılmalıdır ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kaloriferli Binalarda Uygulama Esasları Kazan Daireleri, Bacalar Madde 13 - Kazan dairesi ve bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur A) Kazan daireleri : a) Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: b) Kazan daireleri içe ve dışa açılan ıkı adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılmalı ve direkt merdiven boşluğuna açılmamalıdır Koku, sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada kuçuk bir giriş odası yapılmalı, bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve alta eşik konulmalıdır d)kazanların onu ve arkası ile sağ ve sol yanında her turlu bakım-onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır e)kazan dairesinde kullanılan yakıt türüne gore gerekli olan temiz havanın temini ve egzost havasının atılabilmesi için yeterli havalandırma sağlanmalıdır Bu işlemin sağlıklı olması için kuranglez yapılmalıdır Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma imkanı da sağlanmış olacaktır. f)kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12 sı kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır g) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır h) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin % 50 sinden az olmamak üzere 50 kw a ( kcal/h) kadar 300 cm2, sonraki her kw için 2 5 cm2 ilave edilerek bulunan değerde, egzost baca kesiti ise duman bacası kesitinin % 25'ı kadar olmalıdır ı) Gaz yakıtlı kazanlarda ise taze hava emiş menfezi duman bacası ve egzost bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine gore belirlenmelidir. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulanmalıdır Bu durumda, 1 -Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her Kw' ı için 0 5 m3/h olmalıdır 2-Cebrı havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde, Vantilatör kapasitesi = (Brulor fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1 olmalı ve fanın brülorle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır 3 - Katı yakıtlılarda mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır 4- Gaz yakıtlı kazan dairelerinde bu seçimler, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine gore yapılacaktır Sadece emiş veya egzost yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tur sistem uygulanmaz i) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınmalıdır k) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılmalıdır I) Kazan dairesinin yüksekliği TS 2l92'ye gore hesaplanmalıdır m)kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırmaları sağlanmalıdır n) Sıvı ve gaz yakıt kullanılması durumlarında kazan daireleri, gerekli tedbirleri almak koşuluyla çatıda tesis edilebilir Bu durumda, 1-Statik hesaplarda kazan dairesindeki yüklemenin etkisi dikkate alınmalıdır (Yaklaşık kg/m2) 2 -Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik yalıtım uygulanmalıdır Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır 3 - Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir 4-Yakıt boru hattı doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir 5 - Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır B) Bacalar : a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılmalıdır Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 b) Kazan bacalarına şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz. c) Bacalar mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması gerekirse soğumaması için yeterli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır. d) Katı ve sıvı yakıtlı tesis bacaları dolu tuğla (ıçı sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır. e) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır f) Gaz yakıtlı kazanlarda temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılmalıdır g) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilmeli, bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olmalı ve üzerine şapka yapılmalıdır h) Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60 açıda tek sapmaya izin verilmelidir ı) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılarak izole edilmelidir Gaz yakıllı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenmeli, gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılmalıdır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4 ünden daha fazla olmamalı, kanal ana bacaya direkt ve % 5 lık yükselen eğimle bağlanmalı, 2 adet 45 lık dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90 lık dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır i) Baca ve duman kanallarında TS 901'e uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır k) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. I) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır Radyatörler Madde 14 - Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmalıdır Otomatik Kontrol Madde 15 - Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilmelidir Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara gore ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin Standarda Uygunluğu Madde 16 - Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri (X h ) TS 825'de verilmiştir. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemelerinde TSE markası ve Türk Standardına Uygunluk Belgesi aranmalı, kullandırılacak malzemelere ait A. ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ısı yalıtımı projesinde alınan değerine uygunluğu, gerektiğinde TSE veya TSE tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınacak bir rapor ile belgelendirilmelidır. Ancak, bahsedilen kurumlardan alınacak ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK-5'deki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda TS 825 EK-5'dekı X değerleri kullanılmalıdır Isı Yalıtımı Denetimi Madde 17 - İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler, belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bu sınırlar dışındaki yerleşim birimlerinde valilikler tarafından yapılır. Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu, inşaatın taban/döşeme, duvar ve tavan aşamalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak belediye veya valiliğe rapor verir Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs 2000-Sayı: Yürürlükten Kaldırma Madde 18 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 16/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1-14/6/2000 tarihine kadar yapım işi ihaiesi ilan edilmiş Kamu binalarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel binalarda bu Yönetmelik hükümleri aranmaz. Yürürlük Madde 19 - Bu Yönetmelik 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 19 Bu Yönetmelik 14/6/2000 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Yürütme Madde 20 Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve iskân Bakanı yürütür. Tablo 1. Bölgelere göre A top / V btu, oranlarına bağlı olarak yıllık ısıtma enerjisi (Q') ihtiyacı sınır değerleri 1.Bölge 2.Bölge 3 Bölge 4.Bölge A N ile ilişkili Q' = 46,62 AA/ + 17,38 [Kwh/m J ] Vbrui ile ilişkili Q' =14,92 AA/+ 5,56 [kwh/m 3 ] A N ile ilişkili Q' = 68,59 AA/ + 32,30 [kvvh/m'] Vbrui ile ilişkili Q' = 21,95 AA' + 10,34 [kwh/m 3 ] A N İle ilişkili Q' = 67,29 AA/ + 50,16 [kwh/m 2 ] Vbrui ile ilişkili Q' = 21,74 AA/ + 16,05 [kwh/m 3 ] A N ile ilişkili Q' = 82,81 AA/ + 87,70 lkwb/m î ] Vbrüi ile ilişkili Q' = 26,50 AN + 28,06 [kwh/m 3 ] Tablo 2 Bölgelere göre tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayıları (U değerleri) U D U T U, u P * (W/m J K) (W/m J K) (W/m 2 K) (W/m"K) 1. Bölge 0,80 0,50 0,80 2,8 2 Bölge 0,60 0,40 0,60 2,6 3. Bölge 0,50 0,30. 0,45 2,6 4. Bölge 0,40 0,25 0,40 2,4 (*). U p olarak verilen ısı iletim katsayıları tabloda bir cam türü için verilmiştir. Diğer kapı ve pencere türleri için ısı iletim katsayıları TS 2164'den alınarak hesaba katılır Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Tablo 3 Ada/Parsel. Binanın tanımı Cadde ve bina numarası Semt/llçe/ll Kullanılacak yakıt turu. ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ Müsaade edilen maksimum Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Hesaplanan Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı A, op = m 2 Q' = kwh/m 3 Qy, = kwh/m 3 V brul =...m 3 AA/ = m' veya veya A = m 2 Q' = kwh/m 2 Q y = kwh/m 2 Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı [kg, m 3 ] 860 x Q v,ı / (Yakıtın kalorifık değeri x Sistem verimi) [Kcal/ (kg, m 3 ] =... [kg veya m 3 ] yakıt Önemli Not : Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın TS 825'deki kabullerine göre yalıtılması sonucu elde edilmektedir Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara göre değişiklik gösterebilecek olan bu değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir A 00 Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere kapı vb yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur Birimi " m 2 dır Vcu, Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir Birimi" m 3 tur A/V ' Isı kaybeden toplam yüzeyin (A, op ) ısıtılmış yapı hacmine (V bru,) oranıdır Birimi " m' 1 " dır. Q' A/V oranına bağlı olarak müsaade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır Birimi KWh/m 2, kwh/m 3 " tur Q yl ı Bu bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı Birimi "kwh/m 2, kwh/m 3 " tur A n Binanın net kullanım alanıdır (A = 0 32 x V b(u, formülü ile hesaplanır) Binanın enerji verimliliği indeksi U C Tıpı Bina B Tipi Bina Q A Tipi Bina Normal enerji verimli bina İyi enerji verimli bina Süper enerji verimli bina Not Q y,ı < 0 99 x Q' ise C tıpı bina Q y,ı < 0 90 x Q' işe B tipi bina Q ı < 0 80 x Q' ise A tipi bina bölümü işaretlenmelidir Düzenleyenler ONAY Adı Soyadı, Unvanı Adı Soyadı, Unvanı İmza.. İmza, Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK: 1-A İllere Göre Derece Gün Bölgeleri 1. ROLGE DF.UF.CE GUN İLLERİ ADANA AYDIN İÇEL OSMANİYE ANTALYA HATAY İZMİR İli 2. Bölgede olupta kendisi 1.Bölgede olan Belediyeler AYVALIK (Balıkesir) DALAMAN (Muğla) FETHİYE (Muğla) KÖYCEĞİZ (Muğla) BODRUM (Muğla) DATÇA (Muğla) GÖKOVA (Muğla) MARMARİS(Muğla MİLAS (Muğla) 2. BÖLGE DERECE GUN İLLERİ ADAPAZARİ ÇANAKKALE İSTANBUL ORDU ADİYAMAN DENİZLİ KAHRAMANMARAŞ RİZE AMASYA BALIKESİR DİYARBAKIR DÜZCE KİLİS KOCAELİ SAMSUN SİİRT BARTIN. EDİRNE MANİSA SİNOP BATMAN BURSA GAZİANTEP GİRESUN MARDİN MUĞLA ŞANLIURFA ŞIRNAK İli 3. Bölgede olupta kendisi 2.Bölgede olan Belediyeler HOPA (Amin) ARHAVI (Artvin) İli 4. Bölgede olupla kendisi 2.Bölgede olan Belediyeler ABANA(Kastamonu) BOZKURT (Kastamonu) ÇATALZEYTIN (Kastamonu) İNEBOLU (Kastamonu) CİDE (Kastamonu) DOĞANYURT (Kastamonu) 3. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ AFYON BURDUR KARABÜK MALATYA AKSARAY ÇANKIRI KARAMAN NEVŞEHİR ANKARA ÇORUM KIRIKKALE NİĞDE ARTVİN ELAZIĞ KIRKLARELİ TOKAT BİLECİK ESKİŞEHİR KIRŞEHİR TUNCELİ BİNGÖL İĞDIR KONYA UŞAK BOLU İSPARTA KÜTAHYA İli 1. Bölgede olupta kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler POZANTI (Adana) KORKUTELİ (Antalya) İli 2. Bölgede olupta kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler MERZİFON (Amasya) DURSUNBEY (Balıkesir) ULUS (Bartın) İli 4. Bölgede olupta kendisi 3.Bölgede olan Belediyeler TOSYA (Kastamonu) TEKİRDAĞ TRABZON YALOVA ZONGULDAK 4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ AĞRI ERZURUM KAYSERİ ARDAHAN GÜMÜŞHANE MUŞ BAYBURT HAKKARİ SİVAS BİTLİS KARS VAN ERZİNCAN KASTAMONU YOZGAT İli 2. Bölgede olupta kendisi 4.Bölgede olan Belediyeler K.ELES (Bursa) ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun) ELBİSTAN (K Maraş) ULUDAĞ (Bursa) AFŞİN (K Maraş) GOKSUN (K Maraş) İli 3. Bölgede olupta kendisi 4.Bölgede olan Belediyeler KIĞI (Bingöl) PULl'MUR (Tunceli) SOLHAN (Bingöl) MESUDİYE (Ordu) Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 8

9 Yürütme ve fdare Bölümü Sayfa : 9 1-ADANA 2-ADIYAMAN 3-A1YON 4-AĞRI 6-ANKARA 8-ARTVİN 9-AYDIN 10-BALIKESİR 11-BİLECİK 12-BİNGÖL n-i)lrüs M-D01.U 15-HURıHJR 16-ıHJRSA I7-ÇANAKKA1.H 18-ÇANK1R1 2(l-l)FNt/l I Ek I- B -Derece Gün Bölgelerine Göre İllerimiz (bilgi için) :i-dlyarl)akih 22-EDİRNH 23-ELAZ1G 24-KRZıNCAN 25-ER/URUM 26-nSKlŞF.lltR~ î7.gazlanfüi r " 28-OıRKSUN 9-<I(?MOŞHAW: V)-HAKKARf 3)-HATAY 32-1SPARTA 33-İÇEL 3-t-İSTANUUL. 35-IZMIR 36-KARS 37-KASTAMONU 38-KAYSKR1' 39-KlRKLARİ-:i-l 4<>-KlRŞKlTR~ ll-kocalli 42-KONYA 4VK0TAI1YÂ~ 44-MALATYA 45-MANlSA~ 46-K MARAŞ 47-N. '-MARDtN 48-MUCLA 49-MUŞ 'SO-NEVSFJIIR 5ı-NI0DU 52-ORDU 51-RİZK 54-SAKARYA» SAMSUN 5<S-SİİRT 57-SıNOP Sa-SİVAS ~~ 5V-V:KİRDAG 6H-TOKAT oı-nunzon 62-TUMCEÜ 63-Ş»Rl'A»ı UŞAK 65 VAN 06-YOZGAT 07-/ONGULDAK 68-AKSARAY LI'J-BAYHURT 7ıı-KARAMAN 71-KıRıKXAı.L: 72-DATMAN 71-Ş1RNAK 74-UAR1ıN 7S-AKDA1 77-YALOVA 7S-K.IUS Su-OSMANIYI-. ai-duzce EK : 1-B 8 Mayıs 2000-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/1 (T)ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA (ÇİFT YÖNLÜ K1HMA ÇATILAR) ÇATILAR ÇAT! ÛttTOSÛ SU YALITIM Mr.MIJHANI (?) ÇAH TAHTASİ IIAVALANÜUULAN CA11 ARASİ UOŞLtjOİU ISI UlflONARMi: l'lak VI:YA ASMOLI.N ÜÖJI.MI; VCYA GA7lli;rON DÖŞLME l'anlli TAVAN SIVASI Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 10

11 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 ek : a/a (T)ÇATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ÇATILAR W (TEK YONLU KIRMA ÇATILAR) q çatı ör1üsû su yalıtım mbmuranı çatı tahtası S havalandırılan ça ıı akası uoşluciu ısı yalıtımı ULİONAKML VUYA ASMOLLN VliYA GA/.llb ION UÖ^LMK 1'ANbLl TAVAN SIVASI Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/3 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ^ (ISI YALıTıMı HKKTEK AKASıMDA ÇATı AKASıUDA ÇATı KATı) Q ÇATI ÖI1TU5Ü (2) POLÎOLEFtll NEFES ALAII SU YALITIM HEMDRAIJI ÇATI TAHTASI S MKH1KK ARASI ISI YALITIMI (2) BIJHAA KE2İCI HCMDPAH (?) TAVA» KAPLAHAnl (_7) HAVALANDIRMA BOŞLUĞU Yunitme ve İdare Bolumu Sayfa :12122

13 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/4 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASİNDA ÇATI ARASI ODA) (T) ÇATİ ÖRTÜSÜ SU YALI1 İM MEM11KANI Q ÇATI TAHTASI HAVALANDIRMA UOŞLUCİU (MİN 50 MM) AHŞAP ML'IUliKLlilt ARASI ISI YALI 1 İMİ 1IU11AR KP.SİCİ MFM11RAN LAMI1Rİ. SUNTA. ALÇI PLAKA VII TAVAN KAPLAMASI Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 13

14 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/5 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR ^ (ISI YALITIMI MERTEK VEYA ÇATI TAHTASI ÜZERÎNDE) ÇATİ ÖRTÜSÜ KİREMİT Tl-SIIİT ÇITASI UASKI ÇITASI NEPES ALAN SU YALITIM MLMIIRANI ISI YALITIMI BUHAR KESİCİ CAII MFKİI'K TAVAN KAPLAMASI Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 14

15 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/6 (2)ÇATI ARASI KULLANILAN KIRMA ÇATILAR W (BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON ÇATı PANELI ÜZERI) ÇATİ ÛKTÜSÜ KİHEMİTTESDİTÇITASI UASKI ÇITASI NEMiS ALAN SU YALITIM MLMUIIANI ISI YALITIMI ÜUIIAK KESİCİ MGMUKAN DlTONAKMi; PLAK Vİ YA ASMOLEN 1)0 M MI- VEYA ÜA7.11RTUN ÇATI PANELİ TAVAN SIVASI Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 15

16 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/7 (3) TERAS ÇATILAR W (3A- YÜRÜNEN TERAS ÇATıLAR - 3U- YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR) 3C- YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATıLAR) (T) DÖŞEML" KAPLAMASI (YÜKÜNLN ÇA1IDA) HARÇ (T) KORUMA UETONU SU YALITIM MEMDRANf İSI YALITIMI (ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞIKTMAL!) BUllAK KESİCİ MEMİİILAN BUHAR DENGELEYİCİ (ÜLKEkrlCİNDi: - DÛYÛK AI.AN1.AKDA) CCİM Diırosu ULIONAKML l'lak VEYA ASMOLEN UOŞLML VEYA OA7nETON DÖŞEME PANELİ (J) TAVAN SIVASI o ÇAKİL (3B DETAYINDA) MİNERAL KAPU SU YALITIM MEMBRANI (3C DETAYINDA) (VEYA UV DAYANIMLI TEK KAT ÖZEL MEMURAN) SU YALITIM MEMURANI İSİ YALITIMI ÇİFT KAT OLDUĞUNDA ŞAŞ1RTMALI) BUHAR KESİCİ MEMBRAN 1JUI1AR DEN. (GEREKTİĞİNDE UÜVOK ALANLARDA) EÛİM DETONU BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZBETON DÖŞEME PANELİ TAVAN SIVASI NOT. II KASÇA II 0/1 RİMJL İM YALIIIMININ l'akal'lr ALNINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN ÖNI.I NMI'^I 1A VSİ1 L I DİI.İIL Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 16

17 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/8 (3)TERS TERAS ÇATILAR (3D- YÜRÜNEN TERAS ÇATıLAR - 3E- YÜRÜNMEYEN TERAS ÇATILAR) DÖSEMi: KAPLAMASI KARO TAKOZLARI VE YA HAI«.'(HARÇ OLMASI DURUMUNDA I1ARCIN Al.lINDA ÇAKIL KUI LANII MA (T) AYIRICI KEÇE ISI YALI'I İMİ (EKSİ RUUE POLİS i İRLN SU YALITIM MEM11KANI EĞİM ül.tonu UE10NARM1: PLAK VEYA ASMOI.EN DÖŞI-ME VEYA GAZİM'.! ON DÖNEME PANELİ ÇAKIL S (ğ) AYıRıCı KEÇE ISI YALITIMI (xrs) SU YALıTıM MEMURANı ECLM BETONU BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN DÖŞEME VEYA GAZÜETON DÖŞEME PANELI TAVAN SıVASı TAVAN SIVASI NOT. II KASÇA! İÜ CJİII.LNML'S! TAVSİVL' LDİLİK. İt İN'IJIİKI ISI YALITIMININ PARAPET Al NINA DÖNDÜRÜLEREK ISI KÖPRÜLERİNİN Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 17

18 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/9 (4) EĞİMLİ METAL ÇATILAR (YEKİNDE MONTAJ EĞİMLİ METAL ÇATILAR) METAL ÇATI ÖRTÜSÜ UEFES ALAM SU YALITItl HCMBRAHI METAL VtlfA AH5AI' KAL'UOMLAH AKASI ISI YALITIMI UUIİAR KESİCİ MEM3RAII TRAPEZ METAL ÇATI LEVILASI ll'.tai. Av Ih TA.-iı'lı-I S t S 1' Kİ! Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 18

19 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/10 (T) EĞİMLİ METAL ÇATILAR (T) HETAL ÇATI ÛRTdsO (?) NF.FrS AÎ.AU SU YAt,IT IM MI'nnnAtlI (7) IİETAL VEYA AII^AP KADRONLAR ARA3I ISI YALITIMI (j) BUHAR IF.Mı't MEMHHAII (5) HAFİF l'etoll ÇATI n.ftf.i VEYA l,az Dl.T.'U ÇATI 1'I.AİÎt TAŞIYICI SİSTEM Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 19

20 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/11 (3) EĞİMLİ METAL ÇATILAR (ISI YALITIMLI HAZIR SANDVİÇ PANEL ÇATILAR) 0 ISI YALITIMLI IIAZ1K SANDVİÇ MLTAL I'ANI L TAŞIYICI SİSİ UM Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 20

21 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/12 (4) DÜŞÜK EĞİMLİ METAL ÇATILAR (DIJZ METAL ÇATILAR) MİNHiAl. KAPLI VF'ıA UV nayamimf.l fiil VAMTIII MKMIINANI 151 YALITIMI IÇİI'T KAT OLDUCUllIıA VA^IRTMAI.l) PUIIAR Kr.SİCt MCIHMIAN (j) IT'AI'LJ tlbl'al Olll U TA.", ILI SI3TM1 Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 21

22 Sayfa: 22 RESMİ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/13 (?) DUVARLAR (YALIN DUVARLAR) ÇIKMA - DUVAR DlRLEŞtMl tini KCH - IIUVAR llll'l K;IM! DOSÜK DÖŞEMELİ BALKON DUVAH UİHLEŞİMİ 0DIS CTI'lli: KAPLAMASI DIŞ CEI'UE KAPLAMASI FİLE TAŞIYICILI İNCE SIVA Vl'YA KAÜİIZ İELLİ NORMAL DIŞ SIVA SIVA YALIN DUVAR MALZEMESİ DUULL (LSI YALI1 İMİ KALIP l(,li(isinb KONURSA CiLRLK ^ OK I UR.) s l y A ISI YALI I İMİ YAP1Ş11UILI (ISI YALİ I1MI KALIP İLERİSİNE KONURSA GLRtK Y0K1UR.) lll.lonarmi: KIKİS VI.YA DÖŞLML ALNI TAVAN SIVASI (TjnOSCME KAPLAMASI NUT YM İM 1)1'VAR 1)1 AHAK I.U! IANII AN DIIVAII MAI /l-mit I 1(1 (CAyilPTON, TUlil.A. HİMS Vn ) KAIINLIKURINA KAR Mi \ I'RİI lltkln MİNE İMLİ İKTI. Ilıll (.1 I EKİNE (.URE TAVSİYE EOll.LN U DLO.LKLLRİ DİKKATE ALINARAK III SM'l AM\ \ Al'll MALIDIR (OUM K 2 IIÖİ Ol' Ic, İN 0 6 W/M2K) Yüriitme ve Idaıe'Bötümü Sayfa : 22

23 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/14 (s) DUVARLAR (DIŞ YÜZEYİ YALIT1ML[ DUVARLAR) DIŞ CTI'l II: KAPl.AMASI Diş CEPlin KArLAMASI PİLE TAŞIYICILI İNCİ! SIVA VI:YA SIVA HAnlTZ TI : LLİ NORMAL DİŞ SIVA DUVAK KONSIHÛKSİYONU Dûna (İSI YALITIMI KAI İP İCEHİSİNF. KONURSA ÜP.RrK YOKTUR ) İÇ SIVA JlISI YALITIMI TAVAN SIVASI YAI'IJ 11UICI (ISI YAI 11 İMİ KALII' Iri HİSİM KONURSA Ol Kİ K YOKTUR.) DÖŞEME KAPLAMASI DUYAR MINSIHUKSİYONIJ İÇ SIVA Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 23

24 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/15 (5~)OUV AKLAR (ICII'N YAli IIMII DUVARI Alî) CIKMA - DUVAR DIRLESİMt UAIKUM - DUVAK UIKUSIMI UUİJUK DOSCMCU UALKON OUVAH UIRLISIMI (T)OIS CCPIIE KAPLAMASI RAUITZİCLU SIVA (JjOUBCL (IJI YALITIMI KALIP ICCMS1NE KONURSA CCKCK YOKTUK) ISI YALITIMI (DYAPISTIIUCI (ISı YAinillI KAııı» IÇIRIŞINI KONURSA UltLK YOK1UIİ) (r.)unofiahiii KIHI'J (Â) O İS CEPHE KAPLAMASI (Ö) DUVAK KONTTtUKSIYONU YAPIŞTIRICI (o) İSI YALITIMI (İ) DUIIAR KLSICL MCM0RAN (YOGUSMA KOFFTROLUNE GOnC GEREKİYORSA) ALCI SIVA(DONATL FİLESİ İLE) VEYA ALU L'LAM (tk YEKLERİNE FİLE DANOI KULLANILMALIDIR) (r,)5aiinala VE 1C KAPLAMA Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 24

25 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 EK : 2/16 (5) DUVARLAR W (SANDVİÇ DUV/ıRLAK) BALKON - DUVAR BİRLEŞİMİ DÜŞÜK DÖŞEMELİ BALKON DUVAR BİRLEŞİMİ I3ALKOII - DUVAR DilıLEŞlMİ ÇIKMA - DUVAR BİRLEŞİMİ DIŞ CüPI İt KAPLAMALİ RA1IİT/ HILLİ SIVA DÜIICL IS1 YALITIMI KALİP I(,'İNC KONURSA (ILRCK YOKTUR.) ISI YALITIMI YAPI.-İlim 1 İSI YAI IILMI KAİ İP İl,İM MJNUIISU.I Kİ K YOKIIİR i III IIINARMU KİKİS VI'YA IX">Ş1 MU ALNI PRES TLîCLA ISI YALITIMI DUVAR MALZEMESİ (UAZDETONJUCLA.1IİMS VB ) İÇ SIVA Yunitme ve îd^re Bolumu Sayfa 25

26 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 8 Mayıs Sayı: EK : 2/17 (?) DUVARLAR W (HAVALANDIRMALI DUVAKLAR) DIŞ CTI'IIP. KAPLAMASI GİYDİRME CT.PIin TAŞIYICI KONSTROKSIYON ISI YAI.niMI DIJVAK M İNS İ IMJKSİYİ INIJ İ Ç SIVA Yilriitme ve idare Bölümü Sayfa : 26

27 8 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 EK : 2/18 (5) DUVARLAR (KOLON, DETONARMIİ PliUIJli DUVARI,AH) D- İÇTEN YALITIM 0 DIŞ cm 11: KAPLAMASI Fil ntaşiylcili İNCF. SIVA VP.YA RARİTZ Tfl.Ll NORMAL SIVA 0 DÜULL (ISI YALITIMI KALIP İÇLRİSİNU KONURSA GEREK YOK! UR İSI YALITIMI YAPIŞ 11R1CI (ISI YALITIMI KALİP İÇİNİ; KONURSA (JLKLK YOKTUK ) DUVAR KONSTUI'II.SİYDNU İÇ SIVA DİŞ S SIVA CLPHEKAPLAMASI DETONARME PERDE YAPIŞTIRICI (İSI YALITIMI KALIP İÇİNE KONURSA GEREK YOKTUR.) ISI YALITIMI DUİJAII KESİCİ MEMI1RAN (YOÛUŞMA KONTROLÜNE GORE GEREKİYORSA ALÇI SIVA (DON\T1 FİLFSİ İLE) VEYA ALO PLAKA (1 K YI'.RU RİNI! I İl E HANDI KULLANILMAIİDIR.) İÇ KAPLAMA Yıirütme ve idare Bölümü Sayfa. 27

Isı Yalıtım Yönetmeliği

Isı Yalıtım Yönetmeliği Isı Yalıtım Yönetmeliği BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması

Detaylı

ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ

ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ bayındırlık ve İskan Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2000 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24043 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam

Detaylı

BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 08.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24043 BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik,

Detaylı

Bu Yönetmelik, 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır.

Bu Yönetmelik, 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik, 8 Mayıs 2000 tarih ve 24043 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama esaslarının

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından; Amaç ve Kapsam BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlaması ve uygulama

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: Khk/180-14.12.1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mayıs 2000 - Sayı: 24043 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının

Detaylı

TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. BİNALARDA ISI

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Kullanım Alanları. Doğrama sistemlerinin camsız bölümleri İzotermal taşıma sistemleri. Depolama Koşulları

Kullanım Alanları. Doğrama sistemlerinin camsız bölümleri İzotermal taşıma sistemleri. Depolama Koşulları Bonus Pan XPS, iç ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde ve yüksek basma dayanımı gerektiren alanlarda (uçak hangarları, otoparklar, demiryolları gibi) kullanılan yalıtım malzemesidir. Kullanım Alanları

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Kullanım Alanları. Depolama Koşulları

Kullanım Alanları. Depolama Koşulları Bonus Wooler taş yünü bazalt mineralinin yüksek sıcaklıkta ergitilerek lif haline getirilmesiyle üretilen, %97 oranında doğal elyaf içeren ısı, ses ve yangın yalıtım malzemesidir. Kullanım Alanları Ara

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

Kullanım Alanları. Çatı ve teras Temel Bodrum ve perde duvar Otopark Köprü ve viyadükler Bahçe ve yeşil çatı. Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Kullanım Alanları. Çatı ve teras Temel Bodrum ve perde duvar Otopark Köprü ve viyadükler Bahçe ve yeşil çatı. Raf Ömrü ve Depolama Koşulları Bonus Focus membran, polimerlerle (APP veya SBS) takviye edilen bitümün polyester keçe veya cam tülü taşıyıcılar kullanılarak yüksek sıcaklıkta işlem görmesi ile üretilen üstün nitelikli su yalıtım örtüsüdür.

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı