Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE"

Transkript

1 Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak deðerlendirilirken, cenaze törenlerindeki görüntüler bu deðerlendirmeyi doðrular nitelikteydi. Asker ailelerinin Türkiye'ye ders olacak barýþ mesajlarýna törenlerde atýlan provokatif slogan ve görüntülerle gölge düþtü. Tokat'ýn Reþadiye ilçesinde düzenlenen saldýrýda hayatýný kaybeden 7 asker dün ve önceki gün düzenlenen törenle topraða verildi. Törende asker aileleri Türkiye'ye ders olacak barýþ mesajlarý verdi. Jandarma Er Cengiz Sarýbaþ ýn amcasý Salim Sarýbaþ kendisine uzatýlan mikrofonlara 'Bu savaþýn bitmesi lazým. Ölenlerde bu ülkenin çocuklarý, kurþun sýkanlarda bu ülkenin çocuklarý..." þeklinde açýklama yaptý. Jandarma Er Yakup Mutlu'nun Muþ'taki cenaze töreninde, 'Kanýn durmasýný istiyoruz. Biz barýþ istiyoruz' diyen baba Kazým Mutlu Kürtçe aðýt yaktý. Baba Mutlu, Bu savaþý durdursunlar, barýþ istiyoruz. Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr, farketmez. Bu Yakup tur, öbür Yakup da aynýdýr. Bunu durdurmak istiyoruz. Erdoðan ýn, Bahçeli nin, Baykal'ýn oðlu yok onlarýn içinde. Mehmetciðin ne günahý var? Allah kabul etmesin. Ben istiyorum ki kan dökülmesin. Barýþ ve özgürlük istiyoruz diye konuþtu. Ancak cenaze törenlerinde atýlan provokatif sloganlar ve görüntülerle, ailelerin barýþ mesajlarýna gölge düþürülmeye çalýþýldý. Cengiz Sarýbaþ ýn Ýstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katýlan bir grup töreni tahrik etmeye çalýþtý. Adana'da topraða verilen Uzman Çavuþ'un cenaze töreninde de benzer görüntüler yaþandý. Üstelik Tokat'taki saldýrýnýn hangi örgüt tarafýndan gerçekleþtirildiði henüz netleþmemiþken, törenlerde ellerinde Türk bayraklarý olan bir grup PKK'yi adres göstererek, 'Kahrolsun PKK', Þehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarýný attý. Sokaktaki binalara da Türk bayraklarý asýldý. 'Saldýrýdan Önce Konuþtum' Saldýrýda ölen er Ferit Demir in cenazesi de Muþ'un Malazgirt ilçesine baðlý Erence köyünde topraða verildi. Cenaze törenine Ferit Demir'in annesi Muhteber Demir, kardeþleri ve yakýnlarý ile yetkililer katýldý.törende, anne Muhteber Demir ve kýz kardeþlerinden Sýdýka Demir fenalýk geçirdi. Oðlu ile saldýrýdan birkaç saat önce telefonda görüþtüðünü ifade eden anne Demir, ''Saldýrýdan önce devriye görevine çýkacaðýný söylemiþti, ben de kendisine iyi bakmasýný tembihlemiþtim. Bana çok iyi olduðunu söylemiþti. Bu felaket baþýmýza geldi'' diye konuþtu. BirGün Yazý Dizisi 4DE 2 DE Kýrþehir il merkezinde kale olarak bilinen yerin 50 yýl önce arkeologlar tarafýndan incelendiði ve ilk yüzeysel araþtýrmanýn Arkeolog Prof. Dr. Bahadýr Alkým tarafýndan yapýldýðý biliniyor. Yapýlan incelemelerde kale olarak bilen yükseltinin höyük olduðu tespit edildi. Kýrþehir Müze Müdürlüðü ve Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji bölümünün üstlendiði kazýlar, 15 gün önce baþlamýþtý. Kýrþehir'in merkezinde bulunan kalehöyük, halk tarafýndan bilinen bir çok efsaneye sahip. Kalede oluþan çökmelerden dolayý üstünde bulunan Aleaddin Camii ve Kýzýlýrmak Lisesinin tam kullanýmý saðlanamýyor. Sürekli tadilattan geçen binalar dan Aleaddin Camii uzun süredir ibadete kapalý. Kalehöyük'teki kazýlarýn devam ettiði ve arkeoloji bölümü öðrencilerin çalýþtýðý kazýlarýn baþýnda bulunan Arkeolog Prof. Dr. Neþe Atik, "10 metreye... 3 DE 7 DE Körfez ilçesinde önceki gece evinin önünde yürürken, kendisine kimlik soran polisler tarafýndan araya alýnýp tekme tokat dövüldüðü iddia edilen nakliyatçý 41 yaþýndaki Yýlmaz Kuþçu komaya girdi. Yýlmaz Kuþçu'nun eþi Nurcan Kuþçu, kocasýný en az 10 polisin ortaya alarak tekme tokat dövdüðünü öne sürdü. Önceki gün saat sýralarýnda Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çayýrbaþý Sokak ta iki çocuk babasý Yýlmaz Kuþçu, yürüyüþ yapýyordu. 3 DE Dieter Duhm, korkuyu tüm halleriyle incelediði Kapitalizmde Korku da, kapitalist sistemin olmazsa olmaz temel bileþenini (korku) açýða çýkarýyor. Yaþadýðýmýz sistemde, ideolojik, reel kaynaklara sahip olan korkunun, bir kez ailede, anne baba figürüyle, bebeklikten yetiþkinliðe kadar olan bir süre kapsamýnda bireye nasýl aþýlandýðý ve daha sonradan da irrasyonel hale nasýl dönüþtüðüyle ilgili analizle karþýlaþtýðýmýz kitapta, bir toplumsal yapýnýn temel iskeletini tanýtýyor önce Duhm. Vicdan, ahlak gibi anlamlarýn nasýl oluþtuðunun yaný sýra, insan iliþkilerinden üretim iliþkilerine odaklanýyor. can alýcý noktasý da burada baþlýyor. 5 DE TEKEL in alkol ve sigara birimlerinin satýlmasýndan sonra, TTA (Tütün, Tuz ve Alkol Ýþletmeleri A.Þ. Genel Müdürlüðü) ismi ile iki yýldýr Özelleþtirme Ýdaresi ne baðlý olarak faaliyet gösteren kurum için de artýk kapanýþ süreci baþlamýþ bulunuyor. Türkiye geneline yayýlmýþ 60 Yaprak Tütün Ýþletme Müdürlüðünün kapatýlmasýna iliþkin ÖYK (Özelleþtirme Yüksek Kurulu) kararý alýnmýþ bulunmaktadýr yýlýnda son kez ekiciden kg yaprak tütün satýn alarak piyasadan çekilen TEKEL in hali hazýrda Ýzmir, Diyarbakýr, Adýyaman ve Bitlis illerinde faaliyet göstermekte olan yaprak tütün iþleme fabrikalarý da kapatýlmaktadýr. Böylece, ülkemizde uygulanmakta olan kamu iþletmelerinin elden çýkarýlmasýna yönelik özelleþtirme politikalarýnýn neticesi olarak; yýllarca Kurumlar vergisi þampiyonu olmuþ, hem tarýmsal alanda...

2 2 Ali Babacan ýn açýklamalarýna göre IMF ile görüþmeler elektronik ortamda sürmekteymiþ ve durum olgunlaþýnca IMF heyeti Türkiye ye (herhalde stand-by anlaþmasýný kesinleþtirmek için) gelecekmiþ. Peki, IMF hükümetten ne istemektedir? Bu köþede birkaç kere yazdým: 2008 den bu yana IMF iki farklý reçete önermektedir. Tuzu kuru olanlara; yani, emperyalist sistemin metropolünde yer alanlara ve kriz ortamýna rahat koþullarda giren (Çin gibi) çevre ekonomilerine lahana turþusu Yani, iç talebin pompalanmasý; öncelikle kamu harcamalarýnýn yükseltilmesi Bizlere ise, yani yüksek cari açýk, yüksek dýþ borç koþullarýnda (yani kýrýlgan konumda) krizle yüzleþen çevre ekonomilerine ise perhiz, yani kemer sýkma Ýþin tuhafý, lahana turþusu reçetesini izleyen tuzu kuru takýmý, bunu IMF yi es geçerek yapýyor. Stand-by anlaþmasý için IMF nin kapýsýný çalanlar ise, dýþ kaynak akýmlarý kesildiði için küçülmeye baþlayan ülkelerdir ve ilaveten perhiz reçetesi, buralardaki bunalým ortamýnýn daha da derinleþmesine yol açabilecektir. Uygulama da böyle mi gerçekleþiyor? Yani, IMF ile yapýlan anlaþmalar çevre ekonomilerinde ekonomik krizin daha da derinleþmesine katký mý yapýyor? ABD de Center for Economic and Policy Research (CEPR) adýný taþýyan kuruluþ bu sorular üzerinde bir araþtýrma yapmýþ. Mark Weisbrot ve dört arkadaþýnýn yaptýðý çalýþma (bk. ), bu yakýnlarda IMF nin anlaþma yaptýðý 41 ekonomiyi inceliyor ve bunlarýn 31 inde uygulamaya konan IMF programlarýnýn daraltýcý (yani bunalýmý daha da derinleþtiren) makro-ekonomik öðeler (maliye ve para politikalarý) içerdiðini belirliyor. IMF programlarýnýn biraz daha insaflý göründüðü 10 ülke, en yoksullara özgü (stand-by dýþý) anlaþmalarý imzalayanlar arasýndadýr. Bizi biraz daha yakýndan ilgilendiren gruba bakalým: Kasým 2008 den bu yana (Türkiye yi andýran) kýrýlgan konumda krizle karþýlaþan ve stand-by anlaþmalarý imzalayan sekiz ülke (Beyaz Rusya, Bosna- Hersek, Letonya, Macaristan, Pakistan, Romanya, Sýrbistan, Ukrayna) üzerinde odaklaþalým. Weisbrot ve arkadaþlarý, bu anlaþmalarý maliye ve para politikasý hedefleri bakýmýndan inceliyorlar ve Sýrbistan dýþýndaki yedi ülkede IMF programýnýn daraltýcý etkilerinin egmen olduðunu ortaya koyuyorlar. Sýrbistan da ise, daraltýcý maliye politikalarýnýn sonuçlarý, geniþletici para politikalarýyla dengelenmektedir. Programlarýn altýsýnda, kamu çalýþanlarýnýn maaþücretlerinde kýsýntýlar (bazen emeklileri de kapsayarak) öngörülmekte; bazý ülkelerde özelleþtirme-türü yapýsal reformlar ve durumu aðýrlaþtýrýlan hastayý rahatlatacak müsekkinler (daralan kamu giderleri içinde sosyal harcamalarýn artýþý) yer almaktadýr. CEPR nin eleþtirileri, IMF yi rahatsýz ediyor ve Yakýn Geçmiþteki Kriz Programlarýnýn Gözden Geçirilmesi baþlýðýný taþýyan bir çalýþmayla savunmaya geçiyor. Ancak, bazý hususlarý itiraf etmek zorunluluðu doðuyor: Bazý ülkelere perhiz, yani daraltýcý reçeteler önerildiði kabul ediliyor. Kimlere? Borçlanmanýn sürdürülebilirliði endiþe uyandýran, borç yüklerinde anlamlý artýþlar yaþayan ve zayýf yapýsal mali durumu olan ülkelere Yine itiraf ediyorlar ki IMF programý izleyen ülkelerde, kamu harcamalarý diðerlerine göre daha fazla kesintiye uðramýþtýr. Ancak, bir teselli de var: Harcamalardaki kýsýntýlar, önceki krizlerdekinden daha azdýr; üstelik kriz-öncesindeki daha yüksek boyutlu geniþlemeleri izlemiþtir. IMF nin bir savunmasý daha var: Programý izleyen ülkelerin çoðunda, kamu harcamalarý daraltýlmýþtýr; ama kamu açýklarýnýn milli gelire oraný düþmemiþ; aksine, artmýþtýr. Weisbrot ve arkadaþlarý bu savunmayý ayrýca yanýtlayarak eleþtiriyorlar: Stand-by anlaþmalarý, kamu giderlerini düþürkerek, ekonomik daralmayý tetiklemekte; milli geliri aþaðý çekmekte, daralma vergi hasýlatýný da azaltmakta; sonunda kamu açýðýnýn küçülen milli gelir içindeki payý yükselmektedir. IMF programýnýn yol açtýðý bir kýsýr döngü söz konusudur. CEPR takýmýnýn IMF ye tavsiyesi þudur: Kriz ortamýnda geleneksel kemer sýkma reçetelerini býrak. Dünya ekonomisi daralýrken, borç verdiðin ülkelerin, ABD, AB, Japonya gibi geniþleyici makroekonomik politikalar uygulamasýna imkân taný. Sürdürülemez borç yükü, cari iþlem ve bütçe açýklarý verenlerin, uyum saðlayacak politikalara yönelmeleri için dünya ekonomisindeki daralmanýn son bulmasýný bekle; gerekirse hýzlý borç silme operasyonlarýna yeþil ýþýk yak T.C. yetkililerine ise müzakere masasýnda IMF heyetlerine þu mesajý iletmeleri tavsiye olunur: Yüksek cari açýk, yüksek dýþ borç ortamýnda krizle karþýlaþtýðýmýz için bize kemer-sýkma ve daralma öneriyorsunuz; ama, unutmayýn ki, bu ortama on yýl boyunca harfiyen izlediðimiz IMF programlarý sonunda ve onlarýn katkýsýyla girdik. Sorumluluðunuzu itiraf edin; hesap verin ve gereðini yapýn. BirGün Elif Görgü Doktorlar, hemþireler, eczacýlar; iþ býrakmalar, mitingler, eczane kapatmalar...on binlerce saðlýk çalýþanýnýn aylardýr süren tepkisine raðmen AKP Hükümeti saðlýkta yýkým kararýndan dönmüyor. Meclis te bekleyen yasa tasarýlarý da kabul edilirse saðlýk hizmetinin özelleþtirilmesi ve tamamen paralý hale getirilmesi sürecinde önemli adýmlar atýlmýþ olacak. Bu tasarýlardan biri de Kamu Hastaneleri Birliði Yasa Tasarýsý. Bakanlar Kurulu tarafýndan TBMM ye sevk edilen tasarý henüz yasalaþmadý. Ancak kamu saðlýk hizmeti için ciddi tehlikeler barýndýrýyor. Yasalaþýrsa devlet hastaneleri sýnýflandýrýlacak, hastaneler birleþtirilerek özerkleþtirme adý altýnda özelleþtirilecek, devlet saðlýk hizmetinden elini tamamen çekecek, hastanelerin gelirlerini karþýlamak vatandaþa düþecek! Kalitesiz Devlet Hastanesi! Konu ile ilgili gazetemize konuþan Ýstanbul Tabip Odasý (ÝTO) Saðlýk Politikalarý Komisyonu Baþkaný Dr. Süheyla Aðkoç, tasarýnýn içeriði hakkýnda bilgi verdi. Buna göre, yasa ile Saðlýk Bakanlýðý na baðlý Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleri gibi ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarý, birliðe dönüþtürülecek. Ayný ilde birden fazla birlik kurulabileceði gibi, birden fazla ili kapsayacak þekilde de birlik kurulabililecek. Hastaneler, hizmet altyapýsý, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda deðerlendirmeye tabi tutulacak ve deðerlendirme sonuçlarýna göre hastanelere yüz üzerinden puan verilecek. Bu puanlara göre hastaneler A, B, C, D ve E olmak üzere beþ sýnýfa ayrýlacak. Bu þekilde sýnýflara ayrýlan hastanelerin, kapasite ve kaynaklarý birleþtirilerek hastane gruplarý oluþturulacak. Bakanlýk tarafýndan yürütülecek. Yani devlet kendi hastanelerini kaliteli, kalitesiz diye sýralayacak. Kaliteli hastane pahalý, Kalitesiz hastane ucuz olacak. Saðlýkta Serbest Piyasa Dr. Süheyla Aðkoç bu durumun, Hastanalerin özelleþtirilmesi anlamýna geldiðini belirterek ekliyor, Saðlýk hizmetlerinde katký paylarýnýn ödenmeye baþladýðý, ödenen tutarlarýn artýrýldýðý bir ortamda, hastanelerin özelleþtirilmesinin vatandaþýn cebinden yapacaðý ödemeleri artýracaðý açýk. Ayrýca kamuya ait hastanelerin saðlýk hizmetleri daha ucuzdur. Bu hastanelerin özelleþtirilmesi saðlýk ortamýnda kamunun aðýrlýðýnýn azalmasýna, zamanla yok olmasýna neden olacak ve tam bir serbest piyasa uygulamasý egemen olacak Bu durumun devletin kamu hastanelerine desteði kesmesine neden olacaðýna dikkat çeken Aðkoç, böylece bu hastanelerin bütçesinin halktan karþýlanacaðýný vurgulayarak ekliyor, Vatandaþ, özelleþtirilmiþ saðlýk kurumlarý tarafýndan verilen saðlýk hizmetlerini cepten ödeyerek alacak. Çünkü hastanelere kamudan para desteði olmayacak, bu hastaneler gelir ve giderlerini kendileri ayarlamak zorunda kalacaklar. Bu da ancak hastalardan para almak yoluyla gerçekleþecek Saðlýk hakkýnýn özelleþtirilmesi sürecinin 1980 lerde baþlayan ve 1990 lý yýllardan beri hýzla uygulamaya konan yýkým politikalarýnýn tamamlayýcýsý olduðunu kaydeden ÝTO Saðlýk Politikalarý Komisyonu Baþkaný Dr. Süheyla Aðkoç, tüm saðlýk çalýþanlarýna ve bu hakký elinden alýnan vatandaþlara mücadele çaðrýsý yapýyor. Hastaneleri Satma Yetkisi! Dr. Aðkoç un verdiði bilgilere göre, oluþturulacak Hastane Birlikleri nin yedi kiþilik yönetim kurulunun yetkileri ise sýnýrsýz: Hastaneleri kiralamak, satmak, devir iþlemlerini yürütmek, tahsis etmek, iþletmek, iþlettirmek. Birer iþletmeci olmalarý beklenen saðlýkçýlarýn görevleri arasýnda bir tek Vatandaþýn saðlýk hakkýný korumak yok! Saðlýk Çalýþanlarýný Nasýl Etkileyecek? Dr. Aðkoç, bu yasanýn saðlýk emekçilerine etkilerini ise þöyle sýraladý: *Saðlýk çalýþanlarý sözleþmeli çalýþacaklar. Bu güvencesiz ve geleceksiz bir çalýþma demek. *Ücretlerin çoðunlukla performans ve döner sermaye üzerinden ödenmesi planlanýyor. *Emekliliðe yansýyan temel ücretler düþük olacak. Gider-gelir dengesi üzerinden arta kalacak döner sermaye üzerinden ödenecek bir para takdir edersiniz ki düzenli ve sabit ödenemeyecektir. *Var olan 657 sayýlý devlet memuru kadrosundan çalýþanlarý nasýl bir gelecek beklediðini bilmiyoruz. Belki sözleþmeli çalýþmaya zorlanabilirler. Evrensel

3 Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir il merkezinde kale olarak bilinen yerin 50 yýl önce arkeologlar tarafýndan incelendiði ve ilk yüzeysel araþtýrmanýn Arkeolog Prof. Dr. Bahadýr Alkým tarafýndan yapýldýðý biliniyor. Yapýlan incelemelerde kale olarak bilen yükseltinin höyük olduðu tespit edildi. Kýrþehir Müze Müdürlüðü ve Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji bölümünün üstlendiði kazýlar, 15 gün önce baþlamýþtý. Kýrþehir'in merkezinde bulunan kalehöyük, halk tarafýndan bilinen bir çok efsaneye sahip. Kalede oluþan çökmelerden dolayý üstünde bulunan Aleaddin Camii ve Kýzýlýrmak Lisesinin tam kullanýmý saðlanamýyor. Sürekli tadilattan geçen binalar dan Aleaddin Camii uzun süredir ibadete kapalý. Kalehöyük'teki kazýlarýn devam ettiði ve arkeoloji bölümü öðrencilerin çalýþtýðý kazýlarýn baþýnda bulunan Arkeolog Prof. Dr. Neþe Atik, "10 metreye 10 metrelik bir alaný 2 metreye yakýn kazdýklarýný söyledi. Arkeolog Atik, "Ýndiðimiz bu yerde ilk mimari tabaklarýmýzý da bulduk. Görülen duvarlar, Osmanlý dönemine ait çünkü bu duvarlar hizasýnda bulduðumuz çanak çömlek aðýrlýklý olarak, Osmanlý dönemine ait" dedi. Bulunan parçalarýn karýþýk dönemlere ait fakat az miktarda olduðunu da sözlerine ekleyen Atik, "Bazý duvar süslemelerinde kullanýlan mozaik dediðimiz, Bizans dönemine ve daha eski dönemlere ait malzemelerde çýkmaktadýr. Araþtýrmalarýmýz Osmanlý dönemine ait" þeklinde konuþtu. Kale höyükteki çalýþmalarýnýn, þuan üstünde bulunduklarý Osmanlý tabakasýna yönelik olduðunu hatýrlatan Atik, "Bir çok döneme ait malzeme bulsak da þimdi Osmanlý dönemini araþtýrýyoruz. M.Ö 5.inci yüzyýla ait kap parçasý bulduk ama bunlar çok az. Yoðunluk Osmanlý döneminde. Bizim iþimiz bu ele geçen malzemeler ve yapýlarýn neye ait olduðunu araþtýrmak" diyerek, bazý ip uçlarý olduðunu da belirtti. Taþtan tekneler ve piþmiþ topraktan yapýlmýþ künklerin çok açýk vaziyette görüldüðü kazý alanýn'da iþ yeri olma ihtimalini deðerlendiren Atik, "Belli ki burada bir iþ yapýlýyor. Bir þeyler üretiliyor. Mesela büyükbaþ hayvan kemiði çok çýkýyor, bu kasap olabilir, tutkal üretim yeri olabilir bunlarý araþtýrýyoruz. Ýlerleyen zaman içinde bunu tespit edeceðiz. Kale höyükteki beklentilerinin, Osmanlý döneminin altýndaki tabaka olduðunu" ifade etti. Atik, "Tabakanýn altýnda bir önceki döneme ait yapýlar bekliyoruz. Bu daha önceki döneme de ait olabilir. Çünkü höyüklerin üst üste bir çok kültürü ve katlarý olabiliyor.o yüzden herkes merak içinde ne olacaðýný bekliyor" ifadelerini kullandý. Kale höyükte çalýþan öðrenciler titiz bir çalýþma ile bulduklarý malzemeleri ve buluntularý temizleyerek numaralandýrýyor. Kale höyükteki kazýlara valilik ve belediye yardým ediyor. Kent Haber Kent Haber Eðitim Sen Genel Merkezi tarafýndan, 13 Aralýk Pazar günü Hacýbektaþ Veli Kültür Merkezi Küçük Salon Nevþehir Bölgesi Ýþyeri temsilcileri ve Hacýbektaþ Temsilciliði üyerine yönelik eðitim semineri yapýlacaktýr. Toplantýnýn ev sahipliðini ve organizasyonunu Eðitim Sen, Nevþehir Ve Hacýbektaþ Temsilcilikleri yapacaktýr. Böylesi bir etkinliðin ilçemizde düzenlenmesi Hacýbektaþ'ta bulunan Eðitim Sen üyeleri ve diðer tüm eðitim emekçisi arkadaþlarýmýz için bir fýrsat olacaktýr. Toplantý tüm eðitim emekçilerine açýktýr. Seminer programý aþaðýya yazýlmýþtýr. Tüm arkadaþlarýmýzýn duyarlýlýk gösterip toplantýya katýlmalarý umuduyla saygýlarýmýzý sunarýz. Eðitim Sen Hacýbektaþ Temsilciliði Temsilciler Kurulu SEMÝNER PROGRAMI Açýlýþ Kamuda yapýlmak istenilen dönüþüm ve yeni personel sistemi Toplu öðle yemeði Toplumsal cinsiyet sorunlarý Dinlenme( çay saati) Ýþyeri temsilcilerinin yetki, görev ve sorumluluklarý Kapanýþ. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 ARAÞTIRMA Sermaye eksenli neoliberal politikalarla, küçük ve orta ölçekli üreticiler ya tasfiye edilip kentlere göç etti ya da kendi topraklarýnda ýrgatlaþarak sözleþmeli üreticilere dönüþtü MEYVE SUYU TÜKETÝMÝ 10 LÝTREYE ULAÞTI Meyve suyu sektöründe 2000 yýlýnda 4.4 litre olan kiþi baþý yýllýk tüketim 2007 de 10 litreye çýktý. Ancak bu miktar AB ülkelerinde 20, ABD de ise 30 litreye ulaþýyor. Toplam 710 milyon litrelik tüketimden; meyve nektarý %70.8, aromalý içecek %17.0, meyve suyu %8.8 ve meyveli içecek %3.4 pay alýyor. Sektörde 2007 itibariyle 34 þirket rekabet ediyor. Dimes ve Cappy (Coca-Cola) %25 lik paylarýyla lider konumda. Aroma nýn 3. sýrada yer aldýðý pazarýn diðer önde gelen markalarý Tamek, Pýnar, Ülker ve Meysu. SU VE SODA PAZARINDA REKABET YOÐUN 2007 yýlýnda parasal büyüklüðü 1.2 milyar dolarý bulan ambalajlý su sektöründe Saðlýk Bakanlýðý ruhsatlý 200 ü aþkýn kuruluþ faaliyet gösteriyor. Pazar payý Nestlé nin %29, Coca- Cola nýn %18.4, Danone nin %10.5, Yaþar Grubu nun %13.7, Aytaç ýn %14.3. Piyasanýn %70 i yabancýlarýn kontrolünde. Büyüklüðü 200 milyon litreyi aþan soda pazarýnýn %15 ini meyveli çeþitler oluþturuyor. Sektörde Saðlýk Bakanlýðý ruhsatlý 38 þirket faaliyet gösteriyor de 2.5 litre olan kiþi baþý yýllýk tüketim 2008 de 6.5 litreye yükseldi. Pazarýn üçte ikisini üç marka (Freþa, Frutti, Akmina) kontrol ediyor. BÝRA YERLÝ, RAKI YABANCILARIN Türkiye de bira hariç alkollü içki pazarýnýn büyüklüðü 2 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Pazarýn lideri Mey Ýçki rakýda %70, votkada %60 pazar payýna sahip. Burgaz Raký ise 5 yýlda alkollü içecek pazarýnýn %20'sine sahip oldu. Efe Raký'nýn pazar payý ise %9. Aðustos 2009 da Mey Ýçki'nin Burgaz'ý satýn almasýyla sektördeki pazar payý %80'lere ulaþtý. Büyüklüðü 2 milyar TL olan birada kiþi baþýna yýllýk tüketim 11 litre dolayýnda yýlýnda Carlsberg e geçen Türk Tuborg hisselerini 2008 de Israel Beer Breweries satýn aldý. Pazarýn yaklaþýk %80 i Efes Pilsen in elinde. Onu %17 lik payýyla Tuborg izliyor. Organize gýda perakendeciliðinde tekelleþme ve yabancýlaþma Türkiye de gýda perakendeciliðinde yeniden yapýlanma 1954 yýlýnda Migros Türk ün (Ýsviçre Migros Kooperatifler Birliði ve Ýstanbul Belediyesi nin ortak giriþimi), 1956 da Gima nýn (Ankara da bir devlet kuruluþu) ve 1973 te Tansaþ ýn (Ýzmir de bir belediye kuruluþu) kurulmasýyla kendini göstermiþtir li yýllarýn baþýndan itibaren büyük kentlerde var olan sektör asýl geliþimini 1985 yýlýndan itibaren büyük alýþveriþ merkezleri ve süpermarket zincirlerinin kurulmaya baþlamasýyla gerçekleþtirmiþtir lý yýllarýn ortalarýnda, artýk kentlerdeki perakende sektörünün %30 luk kýsmýný süpermarketler kontrol etmekteydi. Bu deðiþime, 1980 lerin sonlarýna doðru yabancý perakendeci þirketlerin Türkiye piyasasýna girmesi ve önde gelen yerli sermaye gruplarýnýn perakende sektöründe de yatýrým yapmaya baþlamasý gibi iki ana etmenin yol açtýðý söylenebilir. Bu iki geliþme birbiriyle iliþkiliydi çünkü sektörde faaliyete baþlayan yabancý þirketlerin çoðu, yerli sermayeyle ortak giriþimler kurmak ve bayilik ve lisans anlaþmalarý yapmak yoluyla Türkiye piyasasýna girmiþlerdir (Yenal, 2001). Türkiye 1990 lý yýllardan itibaren geleneksel perakendecilikten organize perakendeciliðe geçiþin baþlamasýyla birlikte (ayný zamanda toptancýlýktan daðýtýcýlýða geçiþin baþladýðý dönem) hýzlý bir süpermarketleþme sürecine girmiþtir. Bu süreç gýda üretim ve perakendeciliði sektörleri arasýndaki iliþkiler açýsýndan önemli sonuçlar doðurmuþtur. Artýk gýda sanayii için tüketici pazarýna ulaþmanýn yolu yalnýzca çok sayýda küçük ölçekli satýcý ve toptancýyla daðýtým anlaþmalarý yapmaktan geçmemektedir. Pazara ulaþmak için ürünlerin kalitesi ve fiyatlarý, daðýtým koþullarý ve raf alaný gibi konularda önde gelen süpermarket zincirleriyle pazarlýk yapmak, gýda üreticileri için bir zorunluluk haline gelmiþtir. Gýda perakendeciliði sektöründeki sermaye yoðunlaþmasýyla birlikte ürünlerin daðýtýmý ve pazarlanmasýna iliþkin konularda, perakendeci þirketlerin üretici þirketlere karþý pazarlýk ve yaptýrým güçleri giderek artmýþ; bu durum, gýda üreticisi büyük yerli sermaye gruplarýnýn gýda perakendeciliðine girmelerine neden olmuþtur. Bu durumu, genel olarak gýda ve tarým sektöründe dikey bütünleþme çabalarýnýn bir parçasý olarak da görebiliriz (Yenal, 2001). Geleneksel kanaldan organize perakendeye geçiþ sürecinde geleneksel kesimi oluþturan bakkallar yerlerini organize perakendecilere (hiper, zincir, süpermarket) býrakmaktadýr yýlýnda 2 bin 135 olan hiper, süper ve zincir market sayýsý 2008 yýlý itibariyle 8 bin 252 ye ulaþmýþ; yani 4 kat artmýþtýr. Özellikle küresel zincirlerin (Metro, Carrefour, Tesco) Türkiye ye yönelik yatýrýmlarýyla yerli zincirlerin (Migros, BÝM) sayýlarýný artýrmasý bu rakamlarýn artmasýnda önemli rol oynamýþtýr. AC Nielsen in verilerine göre bakkal ve orta marketlerde 1998 yýlýnda yaklaþýk 167 binlerde olan sayý 2008 yýlýnda 128 binlere düþmüþtür. Sayýlardaki düþüþ bakkal kanalýndan kaynaklanmýþ; son 10 yýlda bakkal sayýlarý 155 binden 113 bine gerilemiþtir (Tablo 7). Sektörde geleneksel kanaldan zincir perakendeye doðru bir dönüþüm söz konusu olup; geleneksel kesimi oluþturan bakkallar yerlerini organize perakendecilere býrakmaktadýr. Yani dünyanýn her yerinde olduðu gibi Türkiye de de piyasa kurallarýnýn dayatýlmasýyla küçük ve orta ölçekli iþletmeler yok olmaktadýr yýlý itibariyle süpermarket zincirlerinin gýda perakende satýþlarýndaki payý %47 ye ulaþmýþtýr (Bölük ve Koç, 2008) organize perakende sektöründeki deðiþimin baþlangýç yýlý olmuþtur yýlýna kadarki devralmalar yoðunlaþmaya yol açmayan, yeni giriþler ya da özelleþtirmeler yoluyla gerçekleþen, baþka bir deyiþle yalnýzca mülkiyet deðiþikliðine yol açan, ancak piyasa yapýsýný etkilemeyen iþlemlerdi sonrasý yaþanan devralmalar önceki yýllardan farklý olarak organize perakende içinde de önemli yoðunlaþmaya yol açmýþtýr yýlýndaki CarrefourSA nýn Gima yý, Migros un Tansaþ ý devralmasýyla birlikte organize perakendede ilk 4 þirketin yoðunlaþma oranýnda (CR4) 10 puanýn üzerinde artýþ gerçekleþmiþtir (Tablo 8). Özet ve sonuçlar 1980 sonrasýnda devletçe korunan ve desteklenen tarýmdan devlet desteði giderek artan bir biçimde çekilmiþ; bu süreç 1999 sonrasýnda ivme kazanmýþtýr. Son 30 yýldýr uygulanan neoliberal saldýrý politikalarý tamamen köylülüðü tasfiyeye yöneliktir. Bu politikalarla sermaye hayatýn her alanýnda belirleyici hale getirilmiþ; köylü ile doðrudan iliþkiye giren devletin yerini köylüyü sermaye ile yüz yüze býrakan devlet almýþtýr. Bu süreçte küçük ve orta ölçekli üreticiler ya tasfiye edilip kentlere göç etmiþler ya da kendi topraklarýnda ýrgatlaþarak sözleþmeli üreticilere dönüþmüþlerdir. Girdi saðlamadan üretime, iþleme ve pazarlamaya kadar tüm süreç ise çokuluslu tarým/gýda þirketleri, onlarýn taþeronlarý ya da yerli tekelci sermayenin denetimine girmeye baþlamýþtýr. Bu süreç, sözleþmeli üretim aracýlýðýyla yabancý þirketlerin tarýmý doðrudan kontrol etmesi ya da hibrit tohum ve onun zorunlu girdilerinin -gübre, hormon, tarým ilacý gibidaðýtýmý yoluyla da ivme kazanmaktadýr. Çiftçi üretim için gerekli tohum ve girdileri Monsanto, DuPont, Sygenta, Bayer gibi biyoteknoloji ve agro-kimya devlerinden satýn almakta; çokuluslu þirketler toprak satýn alma, kiralama ya da sözleþmeli tarým modeli ile üretime girmektedir. Yabancý ortaklý/sermayeli bankalarýn çiftçiye kredi vermesiyle birlikte tarým arazileri yabancýlarýn eline geçmektedir. Öte yandan yabancýlar son 5 yýlda toplam 10 milyar dolarlýk taþýnmaz satýn almýþlardýr. Gýda sektörü Nestlé, Cargill, Unilever, Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Cadbury, P&G ya da onlarýn ortaklarý/taþeronlarý tarafýndan denetlenmektedir. Migros, Carrefour, Metro ve Tesco gibi yabancý sermayeli perakende devleri pazardan %60 oranýnda pay almaktadýrlar. KAYNAKLAR APAK S. ve A. TAV?ANCI Türkiye de Yabancý Bankacýlýðýn Geliþimi ve Ekonomi Politikalarý Ýle Uyumu, Maliye Finans Yazýlarý, Sayý: 80, Temmuz, s BÖLÜK, G. ve A. KOÇ (2008), Gýda Perakende Sektörde Tekel Gücünün Belirlenmesi, Ekonomi ve Rekabet Sempozyumu, 1 Kasým 2008, Türkiye Rekabet Kurumu ve Pamukkale Üniv. ÝÝBF, Denizli. DPT Dokuzuncu Kalkýnma Planý Gýda Sanayii Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu, Yayýn No: 2720, Ankara. EKONOMÝST Perakende Liginde Devlerin Yarýþý, Kasým, Sayý: 2005/47 EK?Ý, A. 1992, Türkiye de Gýda Sanayinin Durumu ve Geleceði, Gýda Dergisi, Cilt: 17, Sayý: 1, s EK?Ý, A.; O. YURDAKUL, M. EMÝROÐLU, E. GÜNE?, M. ATAMER, E. TOPAL, O. DEVECÝ ve F. TA?DÖÐEN Gýda Sanayiinde Yapýsal Deðiþimler, Türkiye Ziraat Mühendisliði VI. Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý, Ankara, s ERDOÐAN, T Organize Perakende Sektörünün Ekonomik Dinamikleri: Rekabet Politikasý Açýsýndan Deðerlendirme, Rekabet Dergisi, Sayý: 24, s GÜNAYDIN, G Tarým Bankacýlýðýnda Yabancýlaþma. Baðýmsýz Dergisi, Sayý: 1, s ORAL, N Türkiye Tarýmýnda Kapitalizm ve Sýnýflar, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý, Ankara. ORAL, N Türkiye'de Tarým ve Gýda Sektöründe Yabancýlaþma ve Tekelleþme, Mülkiye Dergisi, 33(262): SÖNMEZ, M Soruda 1980 lerden 1990 lara Dýþa Açýlan Türkiye Kapitalizmi, Gerçek Yayýnevi, Ýstanbul. T.C. MERKEZ BANKASI Finansal Ýstikrar Raporu, Mayýs, Sayý: 8. Fir_TamMetin8.pdf TZOB Çiftçilerimizin kredi borçlarý arttý. TZOB Basýn Bülteni, 29 Haziran, Ankara, 2009/28_06_2009.htm TAYFUN, A. ve C. TOKMAK Tüketicilerin Türk Usulü Fast Food Ýþletmelerini Tercih Etme Sebepleri Üzerine Bir Araþtýrma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2007, 6(22): TOZANLI, S.; M. DONDURAN ve A. ATAY Uluslararasý Rekabet Stratejileri: Türkiye Gýda Sanayii, TÜSÝAD, Yayýn No: 442, Ýstanbul. TÜMAY, Ý Tarým ve Köylü: Sizi Ýlgilendiriyor mu?. Mürekkep, Sayý 10/11, Ankara, s USDA Turkey Food Service Sector (Prepared by: O. Cakiroglu), GAIN Report Number: TU8034, HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200807/ pdf" pdf UZUNLU, V Bankacýlýk Sektörünün Güncel Sorunlarý, ik_sektorunun_guncel_sorunlari pdf YENAL, N. Z Türkiye de Tarým ve Gýda Üretiminin Yeniden Yapýlanmasý ve Uluslararasýlaþmasý, Toplum ve Bilim, Sayý: 88, Ýstanbul, s HYPERLINK "http://www.argemar.com/" HYPERLINK "http://www.capital.com.tr" HYPERLINK "http://www.dunyagazetesi.com.tr/" HYPERLINK "http://www.ekonomist.com.tr/" HYPERLINK "http://www.hurriyet.com.tr" HYPERLINK "http://www.radikal.com.tr" HYPERLINK "http://www.referansgazetesi.com" HYPERLINK "http://www.rekabet.gov.tr" HYPERLINK "http://www.sutdunyasi.com" Fast-food ve cateringde de lider yabancýlar 1980 li yýllardan itibaren özellikle büyük kentlerde yaþanan hýzlý çalýþma temposu, ev ve iþ arasý mesafelerin uzaklýðý, zamanýn kýsýtlýlýðý gibi öðeler Türkiye de dýþarýda yeme alýþkanlýðýný artýrdý. Dýþarýda yemek yeme oranýndaki artýþa paralel olarak fast-food (hýzlý beslenme) sektörü hýzlý bir yükseliþ dönemi yaþadý, hýzla büyüdü. Fast-food restoranlar sýnýrlý yiyecek ve içecek sunan, tüketicilerin hazýr paket ürünleri evlerine götürebildikleri, self servis uygulamasýnýn çoðunlukla uygulandýðý, ucuz restoranlar olarak tanýmlanmaktadýr (Tayfun ve Tokmak, 2007). Halen fast-food sektöründe yaklaþýk 3 bin 400 restoran faaliyet göstermekte olup, 2008 yýlý itibariyle sektörün büyüklüðü 1,2 milyar TL dolayýndadýr. Kayýtdýþýnýn yoðun olduðu catering (hazýr yemek) sektörünün büyüklüðü ise 4.5 milyar dolar dolayýnda olup; halen 6 milyon kiþiye hizmet veren sektörün lider þirketleri Ýngiliz-Fransýz ortaklýðý Sofra ile Fransýz sermayeli Sodexho dur.

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı