FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON"

Transkript

1 TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 !"!#

3 3129 ISBN AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł

4 Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%! -.$./.0! %,$,$!,12321,$240!,$,5+2$/,321,$24! 6(! +#/! &*+,+&*+&%! %.11,42321,$2424! &7+&',8! 9.'9.%1,$2! &*+,+&*+&%*(1! 6($&1($&0!.1.*1,$,$,*2!*+,49,$+1,$,!.':.4!;1,$,%!:#6(4&1&$1&%0! +.+,$1212%0! +,$,<*2=12%0! &*+,+&*+&%&!:&=1&1&%0!:#43(11&%!6(!5(<<,<12%!&1%(1($&!9;>$.1+.*.49,!#$(+/(%+(! 6(! &*+,+&*+&%1($&4! :($8(%1($&! ',4*2+/,*2424! *,>1,4/,*20! +#/! %.11,42321,$,! +,$,<*2=! 6(! (5! =,/,412!;1,$,%!*.4.1/,*20! :&=1&1&%! &1%(*&4(! $&,'(+! (9&1/(*&0! %,/.;'.4.4! A&1:&! (9&4/(! 7,%%2424! :B=(+&1/(*&!+(/(1!(*,*1,$92$?!!!! -.$././.=.4! :($(%! A,*212! ','24! ;1,$,%! 82%,$92>20! :($(%*(! &4+($4(+! *,'<,*249,! ','2/1,92>2! +#/! &*+,+&*+&%*(1! 6($&1($! &1(! A&$1&%+(0!,$,5+2$/,424! /(+;9;1;C&*&4(! D%.11,421,4! +,42/0! %,6$,/1,$! 6(! *242<1,/,1,$0!,$,5+2$/,424! %,E*,/2! 6(! 'B4+(/&0! B$4(%! +,*,$2/2! 6A?F! &1&5%&4!,82%1,/,1,$!9,!%,E*,/12!6(!:#43(1!;1,$,%!%,/.;'.4.4!9&%%,+&4(! *.4.1/,%+,92$?! )*+,+&*+&%*(1! 6($&1($&4! 9;>$.! ;%.4/,*20! *,>12%12! ';$./1,4/,*20!,43,%! /(+;9;1;C&%!,82%1,/,1,$24! 9&%%,+(!,124/,*2! &1(! /#/%#49#$?!! G&',+! &*+,+&*+&%1($&4(! &1&5%&4!,'$24+212! /(+;9;1;C&%!,82%1,/,1,$! 9,! :($(%! &4+($4(++(0! :($(%*(! A,*212! ','241,$9,! /(63.++.$?! H,=2$1,4,4! A.! ','249,! &*(0! <&',+! &*+,+&*+&%1($&4(! &1&5%&4! +(%4&%! 6(! +(;$&%!,82%1,/,1,$24! B+(*&49(0! A.! %;4.'1,! &1:&1&! /($,%! (9&1(40! +,$+2521,40! (1(5+&$&1(4! 7.*.*1,$! &1(! (4! 8;%! *;$.1,4! *;$.1,$,! &1&5%&4!,82%1,/,1,$,! '($! 6($&1/&5! 6(! ','24! 7,=2$1,42$%(4! %;4.',! &1:&! 9.',4! 7($%(*! +,$,<249,4! &1:&'1(! ;%.4,A&1&$! ;1/,*2!7(9(<1(4/&5+&$?!!!! I;$.1,$1,!J(*/&!)*+,+&*+&%1($!K&=&*&L4&4!M?!','242!;1,4!A.!','2424! +#/!%.11,42321,$24,!',$,$12!;1/,*242!9&1($&/?! Doç. Dr. Ömer DEM!R Ba"kan III

5 !çindekiler &'&#()*&+),!!!!! $-./-!!! "0123! NNN! & :! )897:! PNN! *;1-9<=-9-:! PNN! I!! Q!!T?!G&',+1,$!:(4(1!9#=('&!4(!9(/(%+&$S! Q!!M?!R4<1,*';4!4,*21!7(*,E1,4/,%+,92$S! Q!!U?!R4<1,*';4!;$,42!4(!,41,/,!:(1/(%+(9&$S! Q!!V?!R49(%*!4(9&$S! T!!W?!"#$%&'(!)*+,+&*+&%!-.$./.L4.4!7(*,E1,92>2!<&',+! (49(%*1($&!4('&!:B*+($/(%+(9&$S!!X?!Y'42!(%;4;/&9(!A&$9(4!8;%!(4<1,*';4!;1,A&1&$!/&S! T! T!!\?!H($!#1%(9(!(4<1,*';4!,'42!'B4+(/1(!/&! 7(*,E1,4/,%+,92$S! NO! T! M!!Q]?!G&',+!(49(%*1($&!,82*249,4!A,%2192>249,!#1%(1($!,$,*249,%&!%,E*,/!<,$%1212>2!4,*21!,82%1,42$S!! M!!!! V

6 !çindekiler A(1&$1(4/(%+(9&$S!!QM?!G&',+!(49(%*1($&49(!^,'12%!9(>&5&/!;$,42_!4(9&$S! Z($(1($9(!%.11,4212$S!!QU?!G&',+!(49(%*1($&49(!^A&$!B43(%&!'2124!Y$,12%!,'24,! :B$(!9(>&5&/!;$,42_!4(9&$S!Z($(1($9(!%.11,4212$!S!!!QV?!G&',+!(49(%*1($&49(!^:(8(4!'2124!,'42!,'24,!:B$(! 9(>&5&/!;$,42_!4(9&$S!Z($(1($9(!%.11,4212$S!!QW?!G&',+!(49(%*1($&49(!^;4&%&!,'12%!;$+,1,/,1,$,!:B$(! 9(>&5&/!;$,42_!4(9&$S!Z($(1($9(!%.11,4212$S! M! U! U! V! W! X!!QX?!`2112%!(4<1,*';4!&8&4!:B*+($:(!4(!;1/,1292$S!! QQ! QQ! QQ!!! >>?!) :97!59A595!<7=79!8-B:-=9-:!!!!!TQ?!R49(%*&4!+(/(1!',E2*2!4(9&$S! QM!!TT?!R49(%*!8(5&+1($&!4(1($9&$S!!TM?!`($!6(!=,/,4!(49(%*1($&!4(9&$S!!TU?!I,A&+!6(!9(>&5%(4!(*,*12!(49(%*1($!4,*21! +,42/1,42$S! QM! QM! QU! VI

7 !çindekiler! $-./-!!TV?!d,*&+!6(!A&1(5&%!(49(%*1($!4(9&$S!!TW?!d&1(5&%!(49(%*1($!4,*21!7(*,E1,42$S!!TX?!R49(%*1($!7,4:&!%;4.1,$!&8&4!7(*,E1,42$S!!T[?!G&',+!(49(%*&!4(!9(/(%+&$S!!T\?!G&',+!(49(%*1($&4(!4(9(4!&7+&',8!9.'.1/,%+,92$!!M]?!G&',+!(49(%*1($&4&4!7(*,E1,4/,*2!&8&4!:($(%(4! +(/(1!9(>&5%(41($!4(1($9&$S!!MQ?!R49(%*1($&4!7(*,E1,4/,*249,!%.11,421,4!/,1!6(! 7&=/(+!*(E(+&!4(9&$S!!MT?!R49(%*!7(*,E1,/,*249,!%.11,421,4!,>2$12%!4(9&$S!!MM?!"(/(1!'21!<&',+2!4(9&$S!!MU?!e,$&!<&',+!4(9&$S!!MV?!"#$%&'(f9(!&1%!<&',+!(49(%*&!4(!=,/,4! 8,125/,1,$!',E21/25+2$S!!MX?!R49(%*1($!4(9(4!'(4&1(4/(%+(9&$S! QU! QU! QV! QV! QW! QW! QW! QX! QX! QX! Q[! Q[! Q\!!! 7(*,E1,4/,%+,92$S! T]! T]! TQ! VII

8 !çindekiler! 4(9&$S!!UV?!H,4(7,1%2424!4&7,&!E,$,*,1!+#%(+&/!7,$3,/,*2! 4(9&$S!!UW?!H,4(7,1%2!+#%(+&/!7,$3,/,1,$2!4,*21! :#43(11(4/(%+(9&$S!!VM?! E&',*,',! '(4&! 82%,4! /,99(1($! (49(%*(! B18#+1($!9&%%,+(!,124/,%+,92$S! TQ! TQ! TT! TT! TT! TM! TM! TM! TU! TU! TV! TV! %,'4,>2!4(9&$S! TW! TW! TW! VIII

9 !çindekiler! 6($:&1($!9&%%,+(!,1242$!/2S!!WU?!g,1!6(!7&=/(+(!.':.1,4,4!+,%*&+1&!*,+25!<&',+1,$2! 9(>&5+&$&1/(*&!*B=%;4.*.!/.9.$S! TX! T[! T[! T[! T\! T\! M]! M]! M]! MQ! MQ! MT! MT! MT!! MM! MM! IX

10 !çindekiler! 9&%%,+(!,124/,%+,92$S! MM! MU! MU! MU! MV! MW!!!! MX! MX! MX! M[! M[! M[! M\! M\! M\! U]! U]! X

11 !çindekiler! U]! UQ! UQ! UT! UT! UT! UM! UM! UU! UU! UW! UW! UW! UW! UX!! XI

12 $-./-! UX! UX! U[! U\! U\! U\! V]!!QQM?!G&',+!9($1('(4!E($*;4(1&4!(>&+&/&!4,*21! V]! ',E21/,%+,92$S!!! J?!)06781!K71-L9-=-!.20<7=5!B7!.-.;=9-=-!M7895!!QQU?!R49(%*!7(*,E1,4/,*249,!7,4:&!<;$/#1! %.11,4212$S!!QQV?!j&43&$1(/(!k,*E('$(*!<;$/#1#!4(9&$S!!QQW?!R49(%*!7(*,E1,4/,*249,!%.11,421,4!9(>&5%(41($! 4(1($9&$S!!QQX?!R49(%*!*;4.81,$2!7,4:&!','249,!,82%1,42$S! VQ! VQ! VT! VT! XII!QQ[?!R49(%*!*;4.81,$2!6(!9(>&5&/!;$,41,$2!4(1($&! &<,9(!(9($S!!QQ\?!R49(%*!A&1:&1($&!%.11,42321,$,!7,4:&!';11,$1,!.1,5+2$212$S! )897:! R%!Q?!!)*+,+&*+&%*(1!Y/,812!dB1:(!d&$&/1($&!I242<1,/,*24,! R%!T?!T]][!'212!&+&A,$&'1(!Y4,!7,$3,/,!:$.E1,$24,!:B$(!,1+!:$.E0!/,99(!*,'2*2!6(!,4,!:$.E!,>2$12%1,$2! R%!M?!T]][!'212!&+&A,$&'1(!Y4,!*(%+B$1($(!:B$(!/,99(0! <&$/,!*,'2*2!6(!,4,!*(%+B$!,>2$12%1,$2!! R%!U?!l)1:&1&!A&1:&1($(!.1,5/,%!&8&4ml?!G;$/.! VM! VM!! VV! VW! VW! VX!

13 Simge ve K saltmalar!"#$%&'%&k;)*+,#*+*-./t1n 2 Boru Hatlar2 ile Petrol Ta52ma Anonim nirketi 3/43/5 2&Amaca Göre Ki5isel Tüketim S2n2flamas2 (Classification of Individual Consumption by Purpose) 351 2&Faaliyete Göre Ürünlerin )statistiki S2n2flamas2 67&! 2&Avrupa Toplulu>unda Ekonomik Faaliyetlerin )statistiki S2n2flamas2 7Ü!&9::9 2 Avrupa Toplulu>unda Faaliyete Göre Ürün S2n2flamas2 (2002) 4;/ 2 Uluslararas2 )5 Örgütü (International Labour Organization) 4<7 2 Uluslararas2 Para Fonu (International Monetary Fund) K=> 2 Katma De>er Vergisi?136 2&Ekonomik Faaliyetlerin )statistiki S2n2flamas2 5A/=3/ < 2&Pazara Ç2kma Oran2 2 Madencilik ve imalat için Avrupa Birli>i üretim istatistikleri sistemi!?1 2 Ulusal Hesaplar Sistemi (System of Nacional Accounts) T6T1N T</ TÜ76 Ü76 2 Türkiye Elektrik Ticaret Anonim nirketi 2 Toprak Mahsulleri Ofisi 2&Tüketici Fiyatlar2 Endeksi 2&Üretici Fiyatlar2 Endeksi XIII

14 En!asyon 4B&6?7;1!C/?&!D-E&F2&6GH+*)IDG&G%J"-K& Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin etkili bir 5ekilde devaml2 yükselmesi nedeniyle paran2n sürekli olarak de>er kaybetmesi, bunun sonucu olarak da tüketicilerin sat2n alma gücünü yitirmesidir. Bu tan2mdan anla52ld2>2 üzere enflasyon sadece belli bir mal2n veya hizmetin fiyat2n2n tek ba52na artmas2 de>il, fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir art25 göstermesidir. Bir ekonomide baz2 mallar2n fiyatlar2 artarken baz2lar2 da dü5mektedir. Önemli olan ortalama fiyatlar2n seyridir. Ortalama fiyatlar2n seyri, fiyat endeksleri ile ölçülmektedir.!d-e&92&7"i*,+*-&$%g%+&jlm%i"&g%&j%#%n,"-k& Fiyatlar genel düzeyi, piyasada al2m-sat2ma konu olan mal ve hizmetlerin belirli bir dönemdeki (belirli bir ay veya y2ldaki) ortalama fiyatlar2d2r. Piyasadaki fiyat de>i5imini izleyebilmek için seçilen mal ve hizmetlerin fiyatlar2, ayn2 mal ve hizmete ait daha önceki dönemin ortalama fiyatlar2 ile kar52la5t2r2lmaktad2r.!d-e&o2&6gh+*)idg&g*);+&p%)*q+*g#*n,*j;-k Enflasyon, piyasada seçilmi5 mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlar2n2n dönemsel de>i5imini gösteren fiyat endeksleri ile hesaplanmaktad2r.!d-e&r2&6gh+*)idg&d-*g;&g%&*g+*#*&$%+#%n,%j"-k& Enflasyon oran2, fiyatlar genel düzeyinde belirli bir zaman diliminde meydana gelen de>i5me oran2d2r. Sözkonusu oran ülke genelindeki fiyat art25lar2n2n ölçüsü olarak kullan2lan fiyat endekslerinden yararlanarak bulunmaktad2r. Enflasyon oran2 yahut fiyatlar genel düzeyindeki de>i5im oran2n2n ölçüsü olarak Tüketici Fiyatlar2 Endeksi ve Üretici Fiyatlar2 Endeksi de>i5im oranlar2 kullan2lmaktad2r. 1

15 En!asyon!D-E&S2&6GJ%N)&G%J"-K& Endeks, belirli bir olaya ait de>erlerin zaman içinde ortaya ç2kan de>i5imini ölçmeye yarayan ve 100Yden ba5layan bir say2d2r. Endeks temel dönemde 100Ye e5ittir ve sonra gelen dönemlerin 100Ye göre de>i5imini göstermektedir.!d-e& T2& TL-N"I%& &),*,"),"N& KE-E#EUGEG& P%)*Q+*J;O;& H"I*,& %GJ%N)+%-"&G%I"&$V),%-#%N,%J"-K& Türkiye )statistik Kurumu taraf2ndan hesaplanan Tüketici Fiyatlar2 Endeksi hanehalklar2n2n tüketim harcamalar2nda yeralan mal ve hizmetlerin belirli zaman aral2klar2nda fiyatlar2ndaki de>i5meleri göstermektedir. Üretici Fiyatlar2 Endeksi ise tar2m, imalat sanayi, madencilik ve enerzi sektörlerinde üretimi yap2lan mallar2n, üretici taraf2ndan yurtiçi pe5in sat25 fiyatlar2ndaki de>i5meleri göstermektedir.!d-e& W2& 1IG;& %NDGD#"J%& X"-J%G& YDN& %GH+*)IDG& D+*X"+"-& #"K&?"Y"GK Bir ekonominin sahip oldu>u farkl2 piyasa ortamlar2 vard2r ki, tüketici, üretici, ithalat ve ihracat piyasalar2 bunu örnek gösterilebilir. Piyasalar2n da kendi içlerinde fiyat genel düzeyleri farkl2l2k gösterebilir. K2saca, her piyasa içinde fiyatlar genel düzeyindeki de>i5im enflasyon olarak yorumlanabilir. Fakat kamuoyu genellikle üretici ve tüketici piyasalar2ndaki fiyat de>i5imlerini önemsemektedir.!d-e&z2&ü+n%+%-&"y"g&%gh+*)idg&d-*g;&g"y"g&vg%#+"j"-k&&& Fiyat istikrar2n2 sa>lamak ve sürdürmek ekonomik ve sosyal geli5meyi sa>layan temel faktörlerden biridir. Fiyat istikrar2, bireylere ve firmalara tüketim, tasarruf ve yat2r2m kararlar2nda ve uzun vadeli planlar yapmalar2nda dikkate almaya gerek duymad2klar2 ölçüde dü5ük bir enflasyon oran2n2 ifade eder. Yüksek 2

16 En!asyon enflasyon, bireylerin sat2n alma gücünü azaltarak geçim s2k2nt2s2na ve ya5am kalitesinin dü5mesine yol açmaktad2r. Yüksek enflasyonun yaratt2>2 belirsizlik, bireylerin karar alma sürecinde ve gelecekle ilgili beklentilerinde, yat2r2m sürecinde, kredi ve i5gücü piyasas2nda, d25 piyasalarda birbirlerini etkileyen bir olumsuzluklar silsilesi yaratmaktad2r. Enflasyon oran2, fiyat istikrar2n2 sa>lamak için politika uygulay2c2lar2na yol göstermektedir.!d-e& [2& \%-& L+N%J%& %GH+*)IDG& *IG;& IVG,%#+%& #"& P%)*Q+*G#*N,*J;-K Her ülke, enflasyon hesab2 için fiyat endekslerini kullanmaktad2r. Fiyat endeksleri uluslararas2 standartlarla belirlenmi5 yöntemlerle kurulmaktad2r. Ülkeler aras2nda kapsam farkl2l2klar2 olmakla birlikte genel standartlar aç2s2ndan ayn2 yöntemler izlenmektedir.!d-e& F:2& 7"I*,& %GJ%N)+%-"& *Y;);GJ*G& X*N;+J;O;GJ*& L+N%+%-& *-*);GJ*N"&N*Q)*#&H*-N+;+;O;&G*);+&*Y;N+*G;-K Her ülke, hanehalklar2n2n tüketim harcamalar2 baz2nda özgün kapsam2n2 olu5turmak durumundad2r. Bir ülkede, hanehalklar2n2n harcamalar2nda çok önem arzeden bir ürün ba5ka bir ükede ayn2 önem derecesinde bulunmayabilir. Ayr2ca iklim farkl2l2klar2na dayal2 ürün çe5itlemelerinin getirdi>i farkl2l2klar da söz konusu olabilmektedir. Endeks hesaplamalar2nda kapsamdan çok yöntem farkl2l2>2n2n bulunmamas2 önemlidir.!d-e&ff2&tü76&)%q%,"gj%&i%-&*+*]*n&#*+&'%&p"m#%,+%-&g*);+ )%Y"+#%N,%J"-K Tüketici fiyatlar2 endeksinin amac2, hanehalklar2 taraf2ndan belirli bir ihtiyac2 kar52lamak amac2yla sat2n al2nan mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyindeki de>i5imini ölçmektir. Fakat piyasadaki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlar2n2n izlenmesi imkans2z oldu>u için hanehalklar2n2n yapt2klar2 tüketim harcamalar2 içinde en fazla paya 3

17 En!asyon sahip mal ve hizmetler kapsama al2nmaktad2r. Tüketim harcamalar2, amac2na göre s2n2fland2r2larak (ör. g2da harcamalar2, giyim harcamalar2, sa>l2k harcamalar2, ula5t2rma harcamalar2 vb.) herhangi bir mal ve hizmet grubunun de>erlendirme d252 kalmamas2 sa>lanmaktad2r. Sonra, her bir grubu temsil eden mal ve hizmetler tüketilme a>2rl2>2na göre büyükten küçü>e s2ralanmakta ve belirli bir a>2rl2ktan yukar2 de>er alan (ör. 1/1000) mal ve hizmetler endeks kapsam2na al2nmaktad2r. &!D-E& F92& Ü76& "Y"G& )%Y"+%G& #*+& '%& P"M#%,+%-& G*);+ X%+"-+%G#%N,%J"-K& Üretici fiyatlar2 endeksinde ülke ekonomisi içinde üretimi yap2lan tüm mallar2n fiyatlar2n2n takip edilmesi imkans2zd2r. Bu nedenle, ürünün toplam sat25 de>erinin, toplam sat25 gelirlerinden ald2>2 paya göre bir seçim yap2lmaktad2r. Ürün seçimi sektörler (tar2m, imalat, maden, enerzi) ve alt sektörler (g2da ürünleri imalat2, makina imalat2 vb.) ayr2m2nda yap2ld2>2 için herhangi bir üretim faaliyetinin de>erlendirme d252 kalmamas2 sa>lanmaktad2r. Hizmetler ÜFE kapsam2nda yer almamaktad2r.!d-e& FO& 2& 7"I*,& %GJ%N)+%-"GJ%& ^*I+;N& J%O"M"#& D-*G;_& G%J"-K&?%-%+%-J%&NE++*G;+;-K Fiyat endeksi serisinde bir ay2n endeksinin bir önceki ay endeksine göre yüzde de>i5imidir. Bu da fiyatlar genel düzeyindeki ayl2k de>i5im oran2n2 ifade etmektedir. Kullan2c2lar için fiyatlar genel düzeyinin bir ayl2k art252 ya da enflasyonun aydan aya seyri önemli ise, o zaman ayl2k de>i5im oranlar2n2n kullan2lmas2 gerekmektedir. 4

18 En!asyon Ayl2k de>i5im oranlar2yla ilgili olarak a5a>2da yeralan örnekte Ekim 2007 cari ay olarak de>erlendirilmektedir. I: Endeks de>eri ( I t / I t-1 ) _ t: Cari ay t-1: Bir önceki ay `-G%N&F y2l2 ayl2k genel endeks de>erleri 6I+L+a9::T& 6N"#a9::W& Ayl2k de>i5im (c) d (I t / I t-1 )_ d ( / )_ d 1.81 Bu örnekte fiyatlar genel düzeyinde, 2007 y2l2 Ekim ay2nda, bir önceki aya göre c1.81 oran2nda art25 gerçekle5mi5tir.!d-e&fr&2&7"i*,&%gj%n)+%-"gj%&^x"-&vg]%n"&i;+;g&1-*+;n&*i;g*& $V-%&J%O"M"#&D-*G;_&G%J"-K&?%-%+%-J%&NE++*G;+;-K Bir önceki y2l2n Aral2k ay2na göre de>i5im oran2 y2l2n ba52ndan itibaren fiyatlar genel düzeyinin ortalama de>i5im oran2n2 vermektedir. Bu oran, fiyatlar genel düzeyinde y2lba52ndan ilgili döneme kadar olan de>i5imin tespitinde kullan2l2r. Bir önceki y2l2n Aral2k ay2na göre de>i5im oranlar2yla ilgili olarak a5a>2da yeralan örnekte Ekim 2007 cari ay olarak de>erlendirilmektedir. I: Endeks de>eri ( I t / I A ) _ t: Cari ay A: Bir önceki y2l2n Aral2k ay2 5

19 En!asyon `-G%N& 92 de>erleri Aral2k 2006 ve Ekim 2007 y2l2 ayl2k genel endeks 1-*+;Na9::T&&&6N"#a9::W Aral2k ay2na göre de>i5im (c) d (I t / I A ) _ d ( / )_ d 6.08 Bu örnekte fiyatlar genel düzeyinde, 2007 y2l2 Ekim ay2nda, geçen y2l2n Aral2k ay2na göre c6.08 oran2nda art25 gerçekle5mi5tir.!d-e& FS2& 7"I*,& %GJ%N)+%-"GJ%& ^$%Y%G& I;+;G& *IG;& *I;G*& $V-%& J%O"M"#&D-*G;_&G%J"-K&?%-%+%-J%&NE++*G;+;-K Y2ll2k de>i5im olarak da ifade edilen bu oran, ilgilenilen aydaki fiyatlar genel düzeyinin geçen y2l2n ayn2 ay2ndaki fiyatlar genel düzeyine göre de>i5imi göstermektedir. Sadece iki y2l2n ayn2 aylar2ndaki endeksler kar52la5t2r2ld2>2 için arada kalan di>er aylarda gerçekle5en de>i5im oranlar2 bu hesaplamaya yans2mamaktad2r. Baz2 özel konularda, örne>in kira kontratlar2nda oldu>u gibi, y2l2n belirli bir ay2 referans al2narak, referans al2nan bu ay2n bir önceki y2ldaki endeks de>erine göre de>i5imi isteniyorsa, geçen y2l2n ayn2 ay2na göre de>i5im oranlar2 kullan2lmal2d2r. Bir önceki y2l2n ayn2 ay2na göre de>i5im oranlar2yla ilgili olarak a5a>2da yeralan örnekte Ekim 2007 cari ay olarak de>erlendirilmektedir. I: Endeks de>eri ( I t / I t-12 ) _ t: Cari ay t-12: Bir önceki y2l2n ayn2 ay2 6

20 En!asyon `-G%N&O2 Ekim 2006 ve Ekim 2007 y2l2 ayl2k endeks de>erleri 6N"#a9::T&& 6N"#a9::W& & Y2ll2k de>i5im (c) d (I t / I t-12 )_ d ( / )_ d 7.70 Bu örnekte fiyatlar genel düzeyinde, 2007 y2l2 Ekim ay2nda, 2006 y2l2 Ekim ay2na göre c7.70 oran2nda art25 gerçekle5mi5tir.!d-e&ft2&7"i*,&%gj%n)+%-"gj%&^dg"n"&*i+;n&d-,*+*#*+*-*&$v-%& J%O"M"#&D-*G;_&G%J"-K&?%-%+%-J%&NE++*G;+;-K Geriye dönük 12 ay2n endeks rakam2 ortalamas2n2n, bir önceki 12 ayl2k endeks rakam2 ortalamas2na oran2 olarak ifade edilmektedir. Bu durumda en son 24 adet ayl2k endeks rakam2n2n i5leme al2nmas2 gerekmektedir. Bu oran, y2l içindeki di>er aylardaki fiyat de>i5im oranlar2n2 da hesaba katt2>2 için enflasyon oran2ndaki e>ilimi daha anlaml2 bir 5ekilde yans2tmaktad2r. Enflasyon oran2 dü5ük olan ülkeler için oniki ayl2k ortalamalara göre ya da bir önceki y2l2n ayn2 ay2na göre de>i5im oran2n2 kullanmak çok farkl2 sonuçlar getirmemektedir. Oniki ayl2k ortalamalara göre de>i5im cari aya ait endeks de>eri dahil, geriye dönük 12 aya ait endekslerin ortalamas2n2n (d 1 ) bir önceki 12 ayl2k endeksler ortalamas2na (d 2 ) oranlanmas2yla bulunmaktad2r. Oniki ayl2k ortalamalara göre de>i5im oranlar2yla ilgili olarak a5a>2da yeralan örnekte Ekim 2007 cari ay olarak de>erlendirilmektedir. 7

21 En!asyon I: Endeks de>eri ( d 1 / d 2 ) _ t: Cari ay d 1 : Birinci dönem endeksleri ortalamas2 (I t g I t-1 ghh..gi t-11 ) / 12 d 2 : )kinci dönem endeksleri ortalamas2 (I t-12 g I t-13 gh..gi t-23 ) / 12 `-G%N&R2 d 1 Ye ait endeksler d 2 Yye ait endeksler 6N"#a9::WBBBK*);#a9::T&&&& &&6N"#a9::TBBK*);#a9::S& g... g g... g d 1 d d 2 d ayl2k ortalamalara göre de>i5im (c) d (d 1 / d 2 )_ d ( / )_ d 8.98 Bu örnekte fiyatlar genel düzeyinde, 2007 y2l2 Ekim ay2nda, oniki ayl2k ortalamalara göre y2ll2k c8.98 oran2nda art25 gerçekle5mi5tir.!d-e&fw2&c;++;n&%gh+*)idg&"y"g&$v),%-$%&g%&d+#*+;j;-k Y2ll2k enflasyon oran2 bir y2ll2k (oniki ayl2k) dönemde fiyatlar genel düzeyindeki de>i5imi ifade etmektedir. Y2ll2k enflasyon oran2n2 hesaplamak için iki yakla52m vard2r: Birincisi cari ay ile bir önceki y2l2n ayn2 ay2n2n fiyat endekslerinin kar52la5t2r2lmas2d2r. )kincisi ise cari ay dahil olmak üzere son oniki ayl2k dönemin fiyat endekslerinin ortalamas2n2n, bu dönemden önceki oniki ayl2k dönemdeki ortalamas2 ile kar52la5t2r2lmas2d2r. )ki yakla52mda da ayn2 fiyat endeks serisi kullan2lmakla birlikte, sonuçlar farkl2 ç2kmaktad2r. 8

22 En!asyon E>er bulundu>umuz y2l içindeki fiyat art25 oranlar2 bir önceki y2la göre daha yava5 bir seyir izliyor ise o zaman geçen y2l2n ayn2 ay2na göre de>i5im oran2, oniki ayl2k ortalamalara göre daha dü5ük ç2kacakt2r. E>er içinde bulunulan y2ldaki fiyat de>i5im oranlar2 bir önceki y2la göre daha h2zl2 bir seyir izliyor ise o zaman oniki ayl2k ortalamalara göre de>i5im oran2, geçen y2l2n ayn2 ay2na göre de>i5im oran2ndan yüksek ç2kacakt2r. Örne>inj nu an içinde bulunulan ay2n 2007 Ekim ay2 oldu>u varsay2l2rsa, geçen y2l2n ayn2 ay2na göre de>i5im oran2, 2006 ile 2007 y2llar2 Ekim aylar2n2n kar52la5t2r2lmas2 olacakt2r. I: Endeks de>eri ( I t / I t-12 ) * t: Cari ay 6N"#a9::T&&&6N"#a9::W& t-12: Bir önceki y2l2n ayn2 ay2 Y2ll2k de>i5im (c) d ( / )* d 7.70 Bu örnekte fiyatlar genel düzeyinde, 2007 y2l2 Ekim ay2nda, 2006 y2l2 Ekim ay2na göre c7.70 oran2nda de>i5im gerçekle5mi5tir. Oniki ayl2k ortalamalara göre de>i5im oran2 ise 2006 y2l2 Kas2m l 2007 y2l2 Ekim aras2 gerçekle5en 12 aya ait ayl2k endeks rakamlar2na ait ortalama de>erin, 2005 y2l2 Kas2m l 2006 y2l2 Ekim aras2 gerçekle5en 12 aya ait ayl2k endeks rakamlar2na ait ortalama de>erin birbirine oran2n2n yüzde olarak ifadesidir. K2sacas2, y2l 9

23 En!asyon içerisindeki di>er aylar2n de>i5im oranlar2n2n etkisi de hesaplamalara dahil edilmi5 olacakt2r. I: Endeks de>eri ( d 1 / d 2 ) * t: Cari ay d 1 : Birinci dönem endeksleri ortalamas2 (I t g I t-1 ghh..gi t-11 ) / 12 d 2 : )kinci dönem endeksleri ortalamas2 (I t-12 g I t-13 gh..gi t-23 ) / 12 d 1 Ye ait endeksler d 2 Yye ait endeksler &K*);#&9::SBBB6N"#&9::T&&&&&&&&&K*);#&9::TBBB6N"#&9::W (122.14gh.g132.47) / 12 ( ghhg ) / 12 d 1 d d 2 d ayl2k ortalamalara göre de>i5im (c) d( / )* d 8.98 Bu örnekte fiyatlar genel düzeyinde, 2007 y2l2 Ekim ay2nda, oniki ayl2k ortalamalara göre y2ll2k c 8.98 oran2nda de>i5im gerçekle5mi5tir Ekim ay2nda fiyat endeksinin ve 2007 Ekim ay2nda fiyat endeksinin olmas2 durumunda, geçen y2l2n ayn2 ay2na göre art25 c 7.70Ytir. Son oniki ayl2k dönemin endekslerinin ortalamas2n2n , bir önceki oniki ayl2k dönemin endekslerinin ortalamas2n2n da oldu>u dü5ünülürsej oniki ayl2k ortalamalara göre de>i5im c 8.98 olarak bulunacakt2r. Oniki ayl2k ortalamalar y2l içindeki dü5ü5 ve art25lar2 yans2tt2>2 halde geçen y2l2n ayn2 ay2na göre ölçümler, y2l içindeki bu dalgalanmalar2 yans2tmamaktad2r. 10

24 Çekirdek enflasyonb enflasyonun gelece>ine ili5kin tahmin edici gücü yüksek olan, enflasyonun e>ilimini belirleyen ve para politikas2n2n olu5turulmas2na yard2mc2 olan bir göstergedir. Çekirdek enflasyon, fiyatlarda gözlenen tüm geçici etkilerin ar2nd2r2lmas2 sonucunda fiyatlar genel düzeyindeki art25 anlam2na gelmektedir. Bu geçici etkilerin ar2nd2r2lmas2 için özel kapsaml2 fiyat endeksleri ile hesaplanmaktad2r. Türkiye )statistik Kurumu taraf2ndan 2005 y2l2 Ocak ay2ndan itibaren hesaplan2p yay2mlanan mözel Kapsaml2 TÜFE Göstergelerin Türkiye için çekirdek enflasyon göstergeleridir.!d-e&f[2&`m%+&k*q)*#+;&tü76&cv),%-$%+%-"&g*);+ P%)*Q+*G#*N,*J;-K Özel Kapsaml2 TÜFE Göstergeleri, Tüketici Fiyatlar2 Endeksinden baz2 alt kalemlerin d25lanmas2 yoluyla olu5turulan fiyat endeksleridir. Bu özel kapsaml2 fiyat endeksleri, tüketici fiyatlar2nda gözlenen tüm geçici etkilerin ar2nd2r2lmas2 ile fiyat de>i5imlerini ölçmektedir. Bu nedenle, uluslararas2 piyasalardaki fiyat hareketlerine ba>l2 enerzi fiyatlar2, mevsimsel etkilere maruz ürünlerin fiyatlar2, devletin kontrolünde belirlenen fiyatlar ve dolayl2 vergilerin (KDV, ÖTV gibi), tüketici fiyatlar2 endeksinden kademeli olarak ayr25t2r2lmas2 ile hesaplanmaktad2r. Hesaplanan bu göstergeler, gerçekle5en enflasyonun kayna>2n2n aç2klanmas2nda önemli bir araç olarak kullan2lmaktad2r.!d-e&9:2&`m%+&k*q)*#+;&tü76&cv),%-$%+%-"&g%+%-j"-k& Özel Kapsaml2 TÜFE Göstergeleri hiyerar5ik olarak a5a>2daki 5ekilde s2ralanabilir: K15!1<! (A) Mevsimsel ürünler hariç! (B) )5lenmemi5 g2da ürünleri hariç! (C) EnerZi hariç 11

25 En!asyon! (D) )5lenmemi5 g2da ürünleri ve enerzi hariç! (E) EnerZi, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç! (F) EnerZi, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatlar2 yönetilen/yönlendirilen di>er ürünler ve dolayl2 vergiler hariç! (G) EnerZi, alkollü içkiler ve tütün ürünleri, fiyatlar2 yönetilen/yönlendirilen di>er ürünler, dolayl2 vergiler ve i5lenmemi5 g2da ürünleri hariç! (H) )5lenmemi5 g2da ürünleri, enerzi, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve alt2n hariç 1Y;N+*#*+*-2 Tan2mlarda d25lanan mal ve hizmet gruplar2n2n örnek içerikleri a5a>2da gösterilmi5tir. 6G%-d"2 Su, elektrik, tüp, kalorifer yak2t2, kömür, odun, benzin, LPG, mazot, motor ya>2 1+ND++L& "YN"+%-& '%&,L,LG& L-LG+%-"2&Rak2, viski, bira, 5arap, tütün ve sigaralar &M+%G#%#"M&$;J*&L-LG+%-"2&Et, sakatat, bal2k, süt, yumurta, taze meyve ve sebzeler CVG%,"+%GaIVG+%GJ"-"+%G& H"I*,+*-2& Belediye ekme>i, at2k çöp, devlet hastanelerinde çe5itli sa>l2k hizmetleri, otoban ücretleri, çe5itli toplu ta52ma ücretleri, çe5itli ileti5im hizmetleri, 5ans oyunlar2, üniversite harc2, noter ücretleri. 12

26 Endekslerle!lgili Temel Kavramlar 44B&6?=6K!;6A;6&&;c&;&&T6<6;&K1>A1<;1A&!D-E&9F2&6GJ%N)"G&,%#%+&I*Q;);&G%J"-K& Endeks belirli bir olaya ait say2sal verilerde zaman veya mekan boyutunda meydana gelen oransal de>i5imin göstergesidir. Endeks, ortalama ve oranlar2n kullan2ld2>2 i5lemler dizisi sonunda bulunan ve yüzdelerle ifade edilen say2dan ibarettir. Endekste biri k2yaslanan, di>eri temel olmak üzere iki de>er vard2r. K2yaslanan de>er paya, temel de>er paydaya yaz2l2r. Oransal k2yaslamay2 kolayla5t2rmak için bölme i5leminin sonucu 100 ile çarp2l2r. Böylece temel de>er 100 kabul edilerek di>erlerinin buna göre kaç olaca>2 belirlenmi5 olur.!d-e&992&6gj%n)&y%m",+%-"&g%+%-j"-k& Endeks hesab2nda, endeksin cinsine ve kapsam2na uygun çe5itli yöntemler kullan2l2r. Bu nedenle, endeks hesaplama yöntemlerini endeks çe5itleri ile birlikte incelemek kolayl2k sa>lar. Endeksler 5u 5ekilde s2n2fland2r2lmaktad2r: & & FB&C%-&'%&M*#*G&%GJ%N)+%-"& 9B&!*X",&'%&J%O"MN%G&%)*)+;&%GJ%N)+%-& OB&.*)",&'%&X"+%M"N&%GJ%N)+%-&!D-E&9O2&C%-&'%&M*#*G&%GJ%N)+%-"&G%J"-K& Nüfus, üretim ve fiyat gibi herhangi bir istatistiki de>i5kene ait de>erlerin, bölgeler, iller vb. gibi mekanlar itibariyle gösterdi>i oransal de>i5imin ölçüsüne yer endeksi denir. Ancak genellikle endeks denince ilk akla gelen, zaman endeksidir. Yine nüfus, üretim ve fiyat gibi istatistiki de>i5kenlere ait de>erlerin zaman itibariyle gösterdi>i oransal de>i5imlerin ölçüsüne zaman endeksi denir. Bu endeksler bir zaman serisine dayan2rlar ve uygulamada yayg2n olarak kullan2l2rlar. 13

27 Endekslerle!lgili Temel Kavramlar!D-E& 9R2&!*X",& '%& J%O"MN%G& %)*)+;& %GJ%N)+%-& G*);+,*G;#+*G;-K Endekslerin sabit ve de>i5ken olarak ayr2m2 genellikle zaman serileri için sözkonusudur. Belirli bir dönemi veya belirli baz2 dönemlerin ortalamas2 esas kabul edilip, serinin bütün de>erlerini bunun yüzdesi olarak gösterilmesi suretiyle elde edilen endekse sabit esasl2 endeks denir. De>i5ik devrelere ait verilerin kar52la5t2r2ld2>2 sabit dönem de>i5mez. Esas al2nan dönem de>i5ken oldu>unda, di>er bir ifade ile, her de>er bir önceki dönemin de>eri ile kar52la5t2r2ld2>2nda buna de>i5ken esasl2 endeks denir.!d-e&9s2&.*)",&'%&x"+%m"n&%gj%n)+%-&g%j"-k& Basit endeksler tek maddeyi kapsayan endekslerdir. Bile5ik endeksler iki veya daha çok maddeyi kapsamaktad2r.!d-e&9t2&."+%m"n&%gj%n)+%-&g*);+&p%)*q+*g;-k Bile5ik endeks hesab2nda kullan2lan yöntemler 5unlard2r: FB Basit toplam endeks: Endeksin kapsad2>2 maddelerin cari dönemdeki de>erlerinin toplam2, temel dönemdeki de>erlerin toplam2na bölünür ve sonuç 100 ile çarp2l2r. 9B Basit endekslerin a>2rl2ks2z aritmetik ortalamas2: Temel döneme göre her madde için hesaplanan basit endekslerin aritmetik ortalamas2n2n 100 ile çarp2m2d2r. OB Basit endekslerin a>2rl2kl2 aritmetik ortalamas2 veya a>2rl2kl2 toplam endeks: Endeksin kapsad2>2 maddelerin endeksin konusuna göre tüketim, üretim, ithalat, iharacat vb. de>erlerinin toplam de>ere oranlanarak a>2rl2kland2r2lmas2 ile hesaplanan endekslerdir. 14

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%! -.$./.0!

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla İstatistikler Dizisi 2 T.C BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ Sorularla İstatistikler Dizisi 1 ÖNSÖZ Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek ekonomik ve sosyal

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi

Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi Ocak Ayı Enflasyon Değerlendirmesi TÜİK tarafından 4 Ocak 2013 Pazartesi günü 2013 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarına ; yıllık enflasyon TÜFE de beklenenin

Detaylı

2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI

2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI 2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI 25 Şubat 2010 ENDEKS Zamana bağlı olarak değişim gösteren veriler daha çok endeks olarak adlandırılan ölçüm

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%)

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%) Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr RAPOR 2014/1 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) Göktuğ Şahin SDE Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi Koordinatörlüğü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Fiyatlar: 9/2 5 Şubat 25 25 Ocak ayında 23 bazlı TÜFE, önceki aya göre yüzde.55 arttı. (*) Tüketici fiyatları 25 Ocak

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2014 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZIRLAYAN. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde arttı.

HAZIRLAYAN. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde arttı. ÖZET MART AYI ENFLASYON RAPORU 03.04.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Arş. Gör. Hakan BEKTAŞ - İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü ÖZET Mart ayında Tüketici

Detaylı

2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU

2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU 2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.09.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ağustos ayında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yeni Seri Soru İşaretleri İle Geldi. Ocak 2005 Ocak 2004 (2003=100) (1994=100) Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0,55 0,74

Yeni Seri Soru İşaretleri İle Geldi. Ocak 2005 Ocak 2004 (2003=100) (1994=100) Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 0,55 0,74 Yeni Seri Soru İşaretleri İle Geldi Ahmet KARAYİĞİT Devlet İstatistik Enstitüsü 2005 yılı Ocak ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar ile yeni bir fiyat endeksi hayata geçmiş oldu.

Detaylı

2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU

2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU 2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.02.2016 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ocak ayında Tüketici

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

2015 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU

2015 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU 2015 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.08.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Temmuz ayında Tüketici

Detaylı

2015 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU

2015 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU 2015 EKİM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.11.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ekim ayında Tüketici

Detaylı

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG 2 = Çifte hesaplama sorunu NİHAÎ mal ve hizmetlerin fiyatlarının toplamı. Hammadde, ara ve yatırım mallarının fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

2015 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2015 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2015 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Şubat ayında Tüketici

Detaylı

2016 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2016 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2016 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.12.2016 RAPOR Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Kasım ayında Tüketici Fiyat

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13.... 1..13.13.13.13 1.13 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, a yükselmiştir.

Detaylı

2015 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU

2015 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU 2015 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.05.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Nisan ayında Tüketici

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU

2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU 2014 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.08.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Temmuz ayında Tüketici

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

2016 MART AYI ENFLASYON RAPORU

2016 MART AYI ENFLASYON RAPORU 2016 MART AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.04.2016 RAPOR Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Mart ayında Tüketici Fiyat

Detaylı

2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU

2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU 2015 MAYIS AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.06.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR

KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR (2008=100) KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ 1 2. TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ'NİN

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Kasım ayında

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

2015 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 3 Haziran 2015

2015 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 3 Haziran 2015 2015 Mayıs ENFLASYON RAKAMLARI 3 Haziran 2015 Mayıs 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

2014 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU

2014 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU 2014 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.01.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Aralık ayında Tüketici

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,31 e yükselmiştir. Bu gelişmede, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde de öngörüldüğü gibi, tütün ürünleri vergi

Detaylı

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU 2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Murat BİRDAL - İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

2015 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU

2015 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU 2015 ARALIK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 04.01.2016 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Aralık ayında

Detaylı

Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri

Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri Mart 2013 Fiyat Gelişmeleri TÜİK tarafından her ay açıklanan fiyat gelişmeleri raporu bu ay doğum günüme denk geldi ve 3 Nisan 2013 tarihinde saat 10.00 da açıklandı. Fakat bu güzel günde karşılaştığım

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13.11.11 1.11.... 1..13.13.13 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde,3 a

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı