XVII KARABÜK DEMĐR ÇELĐK FABRĐKALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XVII KARABÜK DEMĐR ÇELĐK FABRĐKALARI"

Transkript

1 XVII KARABÜK DEMĐR ÇELĐK FABRĐKALARI Karabük sözcüğü ile Demir Çelik Fabrikaları sözcükleri, karşılıklı olarak birbirlerini çağrıştırır. Sadece yöresel olarak değil, Türkiye de de Karabük denilince demir çelik fabrikaları ve demir çelik fabrikaları denilince de Karabük anımsanır. Her ikisinden birlikte söz edilir. Taş kömürü ile Zonguldak ın, kayısı ile Malatya nın birbiriyle özdeşleşmesi gibi, Karabük ile de demir çelik endüstrisi özdeşleşmiş bulunmaktadır. Bu nedenle Karabük ile demir çelik fabrikaları, birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. DEVLET KUŞU KONMASI Günlük yaşamda, insanların beklenmedik, umulmadık anda olağanüstü bir olanak, büyük mutluluk yaratan bir fırsatla karşılaşmaları halinde, bu özel durum başına Devlet kuşu kondu denilerek anlatılır. Devlet kuşu bir yöreye de konar; bunun anlamı, Devlet kuşu, tüm yöre insanının başına kondu demektir. Devlet kuşu, Demir Çelik Fabrikaları nın kuruluş yeri olarak seçilmesi nedeniyle Karabük ün ve dolayısıyla en başta Safranbolu olmak üzere tüm yörenin, yöre halkının ve daha sonra aynı yöreye gelip yerleşenlerin başına konmuştur. Karabük ve Safranbolu şanslı kentlerdir, Cenap Şahabettin, ne aklını beğenmeyeni gördüm, ne talihini beğeneni derse de, yöre halkı bu konuda, aklını da, talihini de beğenir. Talihli olunmayabilir; fabrika Karabük te kurulmayabilirdi. Çünkü Türkiye de demir çelik endüstrisinin kurulması gündeme alındığında, fabrikanın ilk kurulacağı yer olarak Karabük seçilmiş değildir. Demir Çelik Endüstrisinde iki önemli hammaddeye gereksinme vardır. Bunlardan biri demir cevheri, diğeri maden kömürüdür. Cevherdeki demir elementinin yüksek fırınlarda kimyasal reaksiyonlarla cevherden ayrılabilmesi için, yüksek ısıya ve bunun için de ısı değeri çok yüksek kok kömürüne ve dolayısıyla maden kömürüne olan gereksinim, demir çelik fabrikalarının ya demir madeninin, ya da taş kömürünün bulunduğu yörede kurulmalarını ekonomik açıdan zorunlu kılar. Cumhuriyet le birlikte başlayan kalkınma atılımında, Türkiye de demir çelik sanayiinin kurulması da ilk planda ele alınır. Bu amaçla yürürlüğe konulan Demir Sanayiinin Tesisine Dair Kanun un 1. maddesinde Karadeniz mailesinde (Aklan-bir dağın belirli bir yöne dönük yamaçları) Devlet tarafından tesis edilecek demir sanayii ile merbutu (bağlantısı) kömür ve demir madenlerinin tetkik, taharri (arama), tesis ve işletmesi için dört senede sarf edilmek ve her sene sarfı icap eden miktar bütçeye konulmak üzere, on sekiz milyon lira tahsis olunmuştur ( 1 ) denilmesi, Karadeniz Bölgesi nde bulunması ve taş kömürü havzası olması nedeniyle de, Zonguldak yöresi için çok önemli bir şanstır. Çünkü, demir çelik endüstrisinin ilgili yasa uyarınca Karadeniz Bölgesinde kurulması üzerinde karar kılındığında, daha henüz Divriği de demir cevherinin bulunduğu bilinmiyordu. ( 1 ) tarih, 334 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, tarihli 786 sayılı yasa

2 182 Divriği de demir madeni bulunduğu, 1936 yılında Sivas-Erzurum demiryolunun yapımı sırasında, pusula ibresinde görülen etkileşimin ortaya çıkardığı mutlu bir rastlantı sonucu öğrenilmiştir.( 2 ) Demir sanayii ile ilgili olarak 1926 yılında düzenlenen söz konusu yasadan önce veya sonra; ancak yer seçimi kesinleşmeden önce Divriği deki demir madenleri bilinebilseydi, fabrika yine kömür havzasına yakın yerde mi kurulurdu, yoksa demirin bulunduğu yere yakın bir bölgede kurularak, kömür Zonguldak tan oraya mı taşınırdı? Bu soru bugün için yanıtlanamasa da, ikinci olasılık gerçekleşseydi, Devlet kuşu başka yere konacaktı denilebilir. Bölgesel ve yöresel olarak böyle bir şanssızlıkla karşılaşılmadan yasa gereği demir sanayinin Karadeniz bölgesi ve dolayısıyla Zonguldak çevresinde kurulmasının kararlaştırılması, Ankara-Zonguldak demiryolunun yapımına başlanılmasını ve süratle bitirilmesini zorunlu kılmıştır. Böylece, Anadolu nun içlerine Zonguldak kömürünün olduğu kadar, aynı yörede kurulacak demir çelik fabrikası ürünlerinin de taşınabilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, demir çelik endüstrisi Zonguldak çevresinde nerede kurulacaktır? Bu konuda uzun araştırmalar, tartışmalar olur; fabrika yerinin seçimi, sadece ekonomik açıdan değil, askeri bakımdan, savunma stratejisi yönünden de büyük önem taşımaktadır. Başlangıçta deniz yoluyla ulaşımdaki kolaylıklar düşünülerek Demir Çelik Fabrikaları nın Filyos ta kurulması üzerinde durulur. Fakat, Filyos taki bir sanayi kuruluşunu, düşman bir ülkenin Karadeniz yönünden gelebilecek saldırılarına karşı koruma zorluğu vardır ve dünyanın ikinci bir cihan savaşına doğru hızla sürüklendiği 1930 lu yıllarda, böyle bir risk göze alınmamalıdır. Savunma açısından Demir Çelik Fabrikaları nın, Karadeniz sahilinde değil, iç kesimde olması gerekir, askeri uzmanlar bu görüştedir. En uygun yer, Karabük adı verilen tren istasyonunun yanında, Araç ve Soğanlı Çaylarının birleştiği, Safranbolu nun Öğlebeli köyünün sınırları içindeki alandır. Burasının çoğrafi ve ekonomik açıdan; hatta askeri ve stratejik yönden uygun olmadığı görüşünde olanlar da vardır.( 3 ). Yer seçimi konusunda doğruluğu düşünülemeyecek bir iddia vardır; Erol TÜMERTEKĐN e ait, Ağır Demir Sanayii ve Türkiye deki Durumu adlı, Đstanbul/1962 tarihli bir yayındaki, Karabük Đşçi sarayı Müdürü Emiroğlu Bürhan Bey in anlattıklarına göndermede bulunularak, Prof FINDIKOĞLU nun Karabük le ilgili kitabında yer alan bu iddia şöyledir: ( 4 ) Fabrika için yer seçimiyle ilgili olarak Safranbolu Belediye Reisi olan Mehmet Bey le Fevzi Paşa arasında şiddetli münakaşalar olmuş, nihayet Atatürk ün hakemliği meseleyi halletmiş. Böylece Safranbolu nun yukarı kısmı yerine Bük lerin bulunduğu çeltik havzası fabrika yeri olarak kararlaştırılmış Ancak, böyle bir iddianın, ya da söylentinin doğru olması asla düşünülemez. Fabrika yerinin seçiminde dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK ın kararının etken olduğu bilinmekle beraber, Safranbolu Belediye Başkanı nın, Sayın ÇAKMAK la şiddetli bir münakaşaya tutuşması ve ATATÜRK ün ( 2 ) Dr. Erol TÜMERTEKĐN; Ağır Demir Sanayii ve Türkiye deki Durumu, Đstanbul 1954,Sayfa: 225 ( 3 ) Dr.Erol TÜMERTEKĐN, a.g.e. Sayfa: ( 4 ) Z.Fahri FINDIKOĞLU, Kuruluşunun XXV.Yılında KARABÜK ( ), Türkiye Harsi ve Đçtimai Araştırmalar Derneği, Fakülteler Matbaası, Đstanbul/1962, Sayfa: 9, Dipnot: 6

3 183 hakemliğine başvurulması, duyulan ve bilinen olaylardan değildir. Kaldı ki, fabrikanın temelinin atıldığı 1937 yılından bir süre önce yapılması gereken yer seçimi sırasında, söylenenlerin aksine Safranbolu Belediye Başkanı Mehmet Bey değildir yılları arasında Safranbolu da Osman AKIN Belediye Başkanıdır. Mehmet Bey isimli bir zat, Naipoğlu Mehmet VAROL, tarihleri arasında Başkanlık yapmıştır. Dolayısıyla sözkonusu iddianın geçerli olabilmesi için, fabrika temelinin atılmasından çok uzun yıllar önce, yer seçiminin, Mehmet VAROL un Belediye Başkanlığı yaptığı yılları arasında yapılmış olması gerekecektir ki, böyle bir bilgi yoktur. Bu arada, dönemin özellikleri dikkate alındığında Mareşal rütbesindeki, Kurtuluş Savaşı kahramanı bir komutana duyulan saygı ve bu komutanın, ATATÜRK ve ĐNÖNÜ den sonra ülkenin en önemli üçüncü kişisi olması da, kendisiyle münakaşayı olanaksız kılar. Ayrıca, Belediye Başkanının Safranbolulu terbiyesi ve görgüsü de, sözü edilen biçimde Mareşal la şiddetli bir münakaşaya girmemesini gerektirir. Üstelik, fabrikaya yer seçiminde Safranbolu nun hiç adı geçmemiştir; dolayısıyla yine iddia edilenin aksine, Safranbolu nun yukarılarında yapılmak istenen fabrika değildir; Safranbolu da fabrikanın değil, fabrikanın temelinin atılmasından sonra, ilgili bölümde özel olarak değinildiği üzere, Yenişehir deki fabrika lojman ve sosyal tesislerinin yapılması söz konusu olmuştur. Bu da, iddianın tutarsızlığının bir başka yönünü ve kanıtını oluşturmaktadır. Doğru olan herhalde sadece, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi ÇAKMAK ın fabrika yerinin seçiminde Karabük e gelmesi olabilir. Çünkü fabrikanın kurulacağı alana bastonunu diktiği; bu alanı çepeçevre dört bir taraftan saran tepeleri göstererek, bu tepelere yerleştirilecek uçaksavar bataryalarının, fabrikanın üzerinden kuş uçurtmayacağını bildirdiği hep söylenmiştir. ( 5 ) Türkiye de demir çelik endüstrisinin kurulması ve bunun için Karabük ün seçilmiş olması konusunda, dönemin Başbakanı, ülkemizin unutulmaz devlet adamı Sayın Đsmet ĐNÖNÜ, 1969 yılında Sabahattin SELEK e anlattığı hatıralarında,1932 yılında Başbakan olarak Sovyetler Birliği ne gittiğinde planlı kalkınma konusunda görüşmeler yaptığını ve planlamaya ilişkin görüşlerinden yararlanılmak üzere uzmanlarını Türkiye ye göndermeleri hususunda Ruslarla anlaştıklarını bildirdikten sonra, şunları dile getirmektedir:...tecrübeli bir Sovyet uzmanı olan Profesör ORLOF başkanlığında bir heyet Türkiye ye geldi ve 3-4 ay gibi kısa bir zamanda bize olumlu, uygulanması mümkün bir plan verdi. Yaptığı planı anlatarak gitti...sovyet uzman heyeti daha mühim olarak bize, demir ve çelik endüstrisine girmek lüzumunu telkin etmiş, bu yola götürmüştür.görüşmemiz esnasında bana, memlekette demir ve çelik endüstrisini kurmak lüzumunu anlattığı zaman, memleketin bu endüstriyi kuracak halde bulunduğunu kesin olarak temin etmiştir ( 5 ) Đkinci Dünya Harbi sırasında fabrikanın üstünde gökyüzünün her gece, ince ve çok uzun bir ışık demeti görünümünde, çok sayıda ışıldaklarla (projektör) aydınlatılarak, düşman uçaklarından gelebilecek saldırıların, tepelerdeki uçaksavar bataryalarına görüş olanağı sağlanarak önlenmeye çalışılması ve Safranbolu dan bu görüntülerin ilgiyle izlenmesi, o yıllarda çocukluk dönemini yaşayanların anılarında önemli bir yer tutar.

4 184...Karabük Demir ve Çelik Fabrikası için ciddi olarak ısrar etti. Bunun lüzumunu anlatmak için uzun gayret sarf etti. Ayrıca yeri için de ısrar etti. Biz sahilde istemiyorduk. O zamanki silahlara göre, denizden doğrudan doğruya ateş altına alınabilecek bir fabrika kurmakta mahzur görüyorduk. Fabrikanın daha içeride olmasını düşündüğümüzü Profesör ORLOF a açıkça söyledim. Hakkınız var; fakat sahilden uzaklığı nihayet Karabük kadar olan bir mıntıkada kurulursa ancak o zaman iktisadi olabilir dedi... Halbuki bizim askeri mahfillerimizin kanaatı değişikti. Onlar fabrikanın Karabük te de değil, çok daha içerilerde kurulması için ısrar etmekteydiler. Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının makinelerini de yine garptan tedarik etmek mecburiyetinde kaldık. Fabrikayı Đngilizlere yaptırdık. Bu teşebbüsün ne kadar lüzumlu ve önemli olduğunu ve bize bu fikri ısrarla telkin eden insanların ne kadar iyi niyetli fikir söylediklerini tasavvur etmek için düşünmeli ki, bu kadar dar zamanımızda teşebbüs ettiğimiz Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının tamamlayıcısı olan işi, ancak geniş zamanımızda ve 15 sene sonra devlet eliyle olmaksızın tekrar ele almışızdır ( 6 ) (Rahmetli ĐNÖNÜ nün sözünü ettiği tamamlayıcı iş, ERDEMĐR olmalıdır; ancak 15 değil, 25 yıl sonradır. K.U.) Rahmetli ĐNÖNÜ nün bu anlattıkları da göz önüne alındığında, asla yadsınamayacak gerçek odur ki, Demir Çelik Fabrikaları için Karabük ün seçilmesi, Karabük ve çevresine Devlet kuşunun konması demektir; dolayısıyla yer seçimin, Karabük yöresi için çok büyük bir şans olması da, doğruluğu hiçbir biçimde tartışılamaz bir olgudur. Demir Çelik endüstrisinin kurulması, Türkiye için çok önemlidir; o günlerin koşullarının, bu ağır sanayi girişiminin, konumu açısından Karabük te gerçekleştirilmesini zorunlu kılması ise, yörenin hem talihini ve hem de tarihini değiştirecek çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle, Karabük marşı ndaki fabrikanın temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin önemini vurgulayan 3 Nisan, 3 Nisan, 3 Nisan bizim / Karabük, Karabük, Karabük bizim dizeleri, bir gerçeğin özlü biçimde dile getirilişidir ve hiç unutulmamalıdır. AĞIR SANAYĐ MERKEZĐ KARABÜK Karabük ün tarihi, binbir yokluk içinde Cumhuriyet in, anayurdu demir ağlarla örme politikasının ve Atatürk ün devletçilik ilkesi gereğince Sümerbank başta olmak üzere, kamu iktisadi kuruluşlarıyla ülkenin ekonomik bağımsızlığa ve kalkınmaya kavuşturulma girişiminin tarihidir. Karabük, hem Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde bir istasyon ve hem de Demir Çelik Fabrikası nın kuruluş yeri olarak, bu politikaların ve girişimlerin uygulama alanlarından biridir ve hatta en başta gelenidir. Burada kimi tarihsel gerçekleri yineleyerek anımsamakta yarar olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin ekonomi tarihinde özel bir yeri bulunan 1923 teki ünlü Đzmir Đktisat Kongresi nde, özel sektöre ağırlık verilmesi uygun görülmüş ve Osmanlı dan intikal eden Hereke dokuma fabrikası gibi bir kaç işletmeyi Devlet eliyle yönetmek ve zaman içinde bu işletmelerin hisselerini oluşturulacak yeni özel şirketlere devretmek amacıyla, 1925 yılında çıkarılan 633 sayılı yasa ile ( 6 ) Đsmet ĐNÖNÜ, Hatıralar, Yayına Hazırlayan: Sabahattin SELEK, 1. Basım, Đnönü Kitaplığı, Bilgi Yayınevi, Ankara 2006, Sayfa: 535, 536 (Bu kitabın önsöz ünde ĐNÖNÜ nün kendisini, Beğenildiği zaman çok cömert takdirler görmüş, beğenilmediği zaman çok taşkın ölçüde yerilmiş olan bir sade politika insanı olarak tanımlaması ilginçtir. Ancak bu tanımlamanın, bir alçakgönüllülük örneği ilk bölümüne katılmak olanağı yoktur. Çünkü Atatürk ün en yakın arkadaşı ve O nun ilke ve devrimlerinin uygulayıcısı olarak ĐNÖNÜ, ne kadar takdir edilse azdır. Đkinci bölüm ise ne yazık ki, gerçektir. K.U.)

5 185 Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuş olmasına ve 1927 yılında da, 1055 sayılı Teşvik-i Sanayi Yasası çıkarılmış bulunmasına karşın, özel sektör ekonomi alanında beklenilen atılımları gerçekleştirememiş, 1929 daki dünya ekonomik bunalımının da etkisiyle, ekonomide Devletin öncü olması zorunluğu ortaya çıkmıştır. Bunun için önce T.Sanayi ve Maadin Bankası yönetimindeki kurumlar, 1932 yılında 2058 sayılı yasa ile Devlet Sanayi Ofisi ne devredilmiş ve ofise finansman sağlamak amacıyla yine aynı yıl, 2062 sayılı yasayla Türkiye Sanayi Kredi Bankası kurulmuş ise de, kısa bir süre sonra kapatılan bu kuruluşların yerini, yürürlüğe konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uyarınca, 2262 sayılı yasayla 1933 te kurulan Sümerbank almıştır. Yine aynı plan gereği 1935 te kurulan Etibank maden ve enerji üretimi alanında görevlendirilirken, bu alanın dışındaki hemen hemen tüm sanayi kolları, Sümerbank ın açacağı yeni işletmelere bırakılmıştır. Sanayide devlet sloganı ile uzun yıllar Türk ekonomisinde lokomotif görevi üstlenen Sümerbank, çeşitli sanayi dallarının yanı sıra, Türkiye de demir çelik üretimini alanında da girişimde bulunmağa karar vermiş ve bu girişim için, daha önce değinilen gerekçelerle Karabük seçilmiştir. Karabük Demir Çelik Fabrikaları nın hangi koşullarda kurulduğu ve ülkemiz için nasıl bir önem taşıdığı, dönemin Başbakan ı, ikinci Cumhurbaşkanımız, büyük devlet adamı rahmetli Đsmet ĐNÖNÜ nün, 03 Nisan 1937 tarihinde bu işletmenin temelini atarken verdiği söylevden aynen aktarılan aşağıdaki pasajlarda büyük bir açıklıkla dile gelmektedir.( 7 ) Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelini atmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisenin bütün memleket için olan büyük ehemmiyetine dikkat çekmek isterim. Atatürk, bu büyük müessesenin temel atma merasimine bizi memur etti. Şimdi eserin ehemmiyetini gösterecek bir iki rakamı size ve memlekete arz etmek isterim. Karabük Demir Çelik Fabrikaları adı dikkatinizi celbetmiştir. Demir ve Çelik fabrikaları yedi fabrikadan mürekkeptir. Bunlardan her biri her memlekette başlı başına birer kıymet sayılır. Yüksek fırınlar, çelik fırınları, kok fırını, haddehane, kilovat kudretinde bir elektrik santrali, büyük bir atelye ve tali maddeler fabrikası, bugün meydana gelmesi kararlaştırılmış olunanlar bunlardır. Bu müesseselere dayanarak yeniden kurulacak fabrikalar ayrıca bir mevzu olacaktır. Kurulacak fabrikalar fennin en son terakkilerini ve en son icatlarını ihtiva edecek, en kuvvetli müesseselerdir. Bu fabrikada günde bine yakın amele çalışacaktır. Amelelerin nisbeten azlığı kurulacak olan bu fabrikanın ne kadar modern ve mekanize edilmiş olduğunu göstermeye kafidir. Bütün bu müesseselere 22 milyon liradan fazla para sarf edeceğiz. Fabrikanın her gün kullanacağı madenleri 206 vagon taşıyacaktır. Bu her gün on trenin buraya gelmesi demektir... Bugün temelini atmakla sevinç duyacağımız bu fabrikaların kurulması için çok çalışmış, uzun müzakereler ve tetkiklerde bulunulmuştur. Bu yolda karşılaşılmış olan ( 7 ) 3 Nisan 2006 tarihli Karabük Haber Gazetesi nden alınmıştır,

6 186 sayısız zorlukları gidermek ve kuruluşlarını tahakkuk ettirebilmek için başlıca istinat ettiğimiz kuvvet Atatürk ün bitmez tükenmez müzahereti ve yardımı olmuştur. Memlekette esaslı ve devamlı her varlığın düşünücüsü ve yaratıcısı olan Atatürk ün yüksek adını sonsuz saygı, sevgi ve saygılarla huzurunuzda ve bütün millet karşısında anmak benim için bahtiyarlık ve şerefli bir vazifedir... Arkadaşlar, modern ve ileri bir millet endüstrisiz olamaz. Endüstri bu zaman medeniyetinin esas umdesidir gibi mütearifeleri (uygarlığın asıl ilkesidir gibi bilinenleri) tekrar edecek değilim...bugün 22 milyon liraya müesseseler kuruyoruz, bugüne kadar kurduğumuz fabrikaların en küçüğü dört beş milyon liradan aşağıya kurulmamıştır. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve onun hükümetinin devletçi politikası olmasa idi, memlekette hangi sermaye bu müesseseleri kurabilirdi. Cumhuriyet rejiminin yapıcı ve yaratıcı oluşu, partimiz prensiplerinin iyi tatbiki ile kendini göstermiştir. Yakın bir zamanda burada vatandaşlarımız Cumhuriyet in üç mühim eserini, üç büyük feyzini kutladılar. Bir sene içinde demiryolunun açılışını gördük, iki üç gün önce de kömür havzasının tamamen millileştirilmesi yolunda başarılmış büyük bir işten dolayı milletvekilleri Sayın arkadaşım Celal BAYAR a karşı Büyük Millet Meclisi nde teveccüh ve takdirini gösterdiler. Bugün de üçüncü olarak Demir ve Çelik Fabrikalarının temelini atıyoruz. Bu münasebetle tekrar edeyim ki, memleketin yalnız burası için değil, bütün diğer tarafları için de ticaret ve ıslahat programlarımız vardır. Biz bu programları bir takım zorluklara tesadüf etsek bile, hususi bir itina ile tatbikte sebat edeceğiz... Arkadaşlar, bugün toplantıya gelen vatandaşlarım ile yakından temas etmek bana zevk ve neşe verdi. Canlı ve kudretli milletin geçmiş ve bahtiyar bir istikbale karşı sarsılmaz itimadı bütün bakışlarda canlanıyor... Sümerbank, Demir ve Çelik Fabrikalarını ilk planda şimdikinin yarı takadinde düşünmüş idi. Plan hazırlanırken takati bir misli artırıldı. Daha bir misli arttırılması için de, inşaat esnasında ihtiyati tedbirler alındı... Cumhuriyetimizin Đkinci Adam ı (bu çok doğru niteleme, Đkinci Adam kitabıyla Şevket Süreyya AYDEMĐR e aittir) Sayın ĐNÖNÜ nün bu söylevi, ne pahasına olursa olsun ülkeyi kalkındırma inanç, kararlılık ve çoşkusunun göstergesi olup, temelini attığı kurum, bir Cumhuriyet anıtı olarak Karabük te yükselerek, iki yıl gibi kısa bir süre sonra üretime başlayacaktır. ĐNÖNÜ nün konuşmasındaki Eğer Cumhuriyet rejimi olmasa ve Cumhuriyet Halk Partisi nin devletçi politikası takip edilmese idi...memlekette hangi sermaye bu müesseseleri kurabilirdi cümleleri, o günlerin koşullarında, karşı karşıya bulunulan ülke gerçeklerinin en yalın biçimde dile getirilişidir.

7 187 Cumhuriyet in ilk yıllarında özel kesimde sermaye birikimi olmadığı gibi, bilgi birikimi ve yetişmiş teknik eleman da yoktu. Devlet, yetersiz bütçe gelirlerine karşın bir yandan sermaye oluştururken, öte yandan yurt içi ve dışında teknik eleman yetiştirilmesine büyük önem ve ağırlık vermiş ve kamu iktisadi kuruluşları (KĐT ler) bir tür okul görevi de yapmışlardır. Đleriki yıllarda, özel sektörün yetişmiş personel gereksinimi, hep bu kuruluşlardan naklen sağlanmıştır. Türkiye de ekonomik alanda devletçilik ilkesini uyguladığı için suçlanan Cumhuriyet Halk Partisi 1950 yılında iktidardan ayrılıp, yerine liberal politikaların izleyicisi olduğunu söyleyen Demokrat Parti iktidara geldiğinde de, KĐT ler Türkiye deki önem ve ağırlıklarını devam ettirmişlerdir. Üstelik sözkonusu partinin iktidarda olduğu döneminde, KĐT lerin ülke ekonomisindeki ağırlığı, kurulan yeni KĐT lerle daha da artmıştır. Yeni KĐT ler 1960 yılından sonra da kurulmağa devam etmişlerdir. Kamu Đktisadi Kuruluşları, Türkiye için geçmişteki önem ve değerlerini bugün de hem kimi üretim ve hizmet alanları için ve hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, kimi yöreler için korumaktadırlar. Anılan bölgelere, tüm özendirici uygulamalara karşın özel kesimin ilgi göstermediği ve oralarda yıllardır sona erdirilemeyen terör olaylarında, ekonomik nedenlerin önemli payının bulunduğu da bilinmektedir. Ancak tüm bu gerçeklere karşın, KĐT lerin fazla istihdamla memur ve işçi deposu haline geldiği, devletin sırtında kambur oluşturduğu; KĐT ler eliyle devletin esnaflık, tüccarlık yaptığı; oysa artık günümüzde, ekonomik alanda devletin, Türkiye de olduğu gibi büyük bir payının ve ağırlığının olmaması gerektiği de, ayrıca hep söylenegelmektedir. Acaba bu söylenenler doğru mudur? Bu soruyu, Devlet Planlama Teşkilatı nın eski uzmanlarından Güngör URAS şöyle yanıtlamaktadır.( 8 )..Bize Türkiye en fazla memur istihdam eden ülkedir dediler. Önce inandık. Ama gördük ki, Türkiye de 30 kişiden biri memur. ABD de ise her 13 kişiden biri memur. Memurların nüfusa oranı ülkemizde 3,34 iken, ABD de bu oran yüzde 7,46. Finlandiya da her 10 kişiden biri, Kanada da 12, Almanya ve Hollanda da 19, Đspanya ve Đtalya da 25 kişiden biri memur. Bizde kamunun ekonomide en fazla pay sahibi olduğu ülkenin Türkiye olduğu söylendi. Önce inandık. Ama gördük ki, ekonomik hayat içinde, devletin payı Amerika da % 32,3, Almanya da % 49,0, Avustralya da % 51,7, Belçika da % 54,3, Fransa da % 54,25, Hollanda da % 49,9, Đngiltere de % 41, Đspanya da % 43,2 Đsveç te % 62,3, Đsviçre de % 48,8, Đtalya da % 50,2, Japonya da % 35, Kanada da % 42,3, Norveç te % 43,6 iken, Türkiye de ise % 26,6 oranında imiş... (Kaynak: IMF, Ekonomic Outlook, June 1998; OECD, Analytical Databank) ( 9 ) Ancak ne yazık ki, büyük bir aymazlıkla bu gerçekler görmezden gelinerek ya da özenle gizlenerek, son yıldır, özelleştirme adı verilen ( 8 ) Güngör URAS, Olayların Đçinden-Özelleştirmede özeleştiri zamanı, Milliyet Gazetesi, ( 9 ) Türkiye de kamunun ekonomide1998 teki % 26 olan payının, o tarihten bu yana sürdürülen özelleştirmelerle çok daha aşağıya düşürülmüş olduğu da bir gerçektir.(k.u.)

8 188 politikaların gereği, KĐT ler hep dışlandı, hep öcü gibi gösterilerek, onlara tu kaka demek moda oldu. Değil özelleştirmeye, özelleştirme modeline bile karşı çıkmak, hep tepkiyle karşılanmağa başlandı. ( 10 ) SÖYLENTĐLER VE GERÇEKLLER KĐT ler sadece ülkenin ekonomik alanda kalkınmasının, yurttaşa iş ve çalışma olanakları sağlanmasının bir aracı olmakla kalmamıştır; aynı zamanda yurt düzeyinde bölge bölge, sosyal ve kültürel gelişmenin gerektirdiği ortamı da hazırlamıştır. Çağın gereklerine uygun yaşam biçimi, değişen dünya koşullarıyla uyumlu anlayışların benimsenmesi, bireylerin uygar toplumlara özgü bilgi ve görgü sahibi olması da, yine KĐT ler yoluyla elde olunan kazanımlardır. Bu gerçeklere karşın, atalarımızın Atarlar seng-i tarizi diraht-ı meyvedar üzere - Meyveli ağaç taşlanır sözünü doğrular biçimde, bir Karabük Milletvekilinin, Ekim/2006 da Ankara Dedeman Otel inde Zonguldak, Bartın ve Karabük Đllerini kapsayan Batı Karadeniz Kalkınma Projesi (BAKAP) toplantısında ( 10 ) Türkiye de özelleştirme, 12 Eylül 1980 Harekatı ndan sonra yeniden çok partili siyasal yaşama geçilebilmesi için 06 Kasım 1983 te yapılacak seçimler öncesinde ve TRT nin ilk kez düzenlediği, televizyonda liderler arası karşılıklı tartışma programına çıkan sağ görüşlü parti liderinin, uygulayacağı ekonomik programı açıklarken köprüyü satacağım, demesine, sol görüşlü olan diğer liderin elini masaya vurup, sattırmam diyerek karşı çıkmasıyla kamuoyunun gündemine taşındı denilebilir. Sağ görüşlü liderin partisinin büyük bir çoğunlukla seçimi kazanması ve Kemalizm den esinlenerek olsa gerek, kimilerin deyimiyle Türkiye de Özalizm döneminin başlaması sonrasında özelleştirme, kamuoyunda ardı arkası kesilmeyen tartışmalara konu olmuş ve önce 1980 li yılların ortasında 105 milyon dolara beş çimento fabrikası bir Fransız şirketine satılmıştır. Ancak satış tutarının, o sırada yapımı tamamlanmakta olan Pınarhisar/Kırklareli Çimento Fabrikası nın maliyet bedeli kadar olması, çok şiddetli itirazlara yol açmıştır. Buna karşın, bir KĐT olan T.Çimento Sanayii A.Ş. nin diğer fabrikalarının birbiri ardına satışına devam edilmiş ve fabrikalardan bir bölümünü ünlü Uzan ailesi almıştır. Ardından yurt düzeyinde çimento fiyatlarının, o sıralarda çok yukarlarda seyreden enflasyon oranının bile çok üstünde arttığı, inşaat maliyetlerinin yükseldiği gözlenmiştir. Oysa, özelleştirmenin temel amaçları, serbest piyasa ekonomisinin rekabet ortamında fiyatların makul bir düzeyde seyretmesinin sağlanması, atıl istihdam gücü ve geri teknoloji gibi nedenlerle karlı ve verimli olmadıklarından, ekonomik alanda Devletin sırtında bir kambur olan verimsiz KĐT ler satılarak, kamuya olan zararlarının önlenmesi ve elde olunan parasal kaynakların, kamunun diğer kuruluşlarının rehabilitasyonunda kullanılması olarak gösterilmişti. Bu amaçların hiç biri gerçekleşmemiş; satışlara karsız ve verimsiz KĐT lerden başlamak şöyle dursun çimento fabrikaları gibi en karlı olanlarından başlanılmış, atıl istihdam gücüne sahip, büyük ölçüde zararlı KĐT ler satılmamış, Et Balık Kurumu Kombinaları ve T.Süt Endüstrisi Kurumu fabrikaları gibi, küçük çiftçiler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, az gelişmiş yöreler için gereği ve önemi devam eden kuruluşlar, çoğu arsalarının karşılığı bile olmayan bedelle, yok pahasına elden çıkarılmıştır. Satış tutarları yatırımlar için ayrılmadığı gibi, bütçe açıklarını da karşılayamamıştır. Bu arada başta Telekom olmak üzere, stratejik önem taşıyan ve kamunun elinde kalması gerekli bulunan KĐT ler için alınan özelleştirme kararları da, bir kaç kez idari yargıdan dönmüş, yeni yasal düzenlemelere gidilmiş; sonuçta Telekom, Petrol Ofisi ve Tüpraş gibi çok büyük oranlarda karlı kuruluşlar bile, 2-3 yıllık net karlarının karşılığında, tüm mal varlıklarıyla birlikte özel sektörün olmuştur. Ayrıca yine bunlar gibi altın yumurtlayan tavuk olarak bilinen Tekel e ait tesisler ve özellikle rakı fabrikaları da değerlerinin çok altında satılmış, alanlar da,bir süre sonra aldıklarının bir kaç katına başkalarına satmıştır. Bir başka altın yumurtlayan tavuk Milli Piyango Đdaresi de satış için sıraya konulmuştur.

9 189 yaptığı konuşmada, bölgenin TTK (Türkiye Taş Kömürü Kurumu), KARDEMĐR ve ERDEMĐR gibi üç önemli kamu kuruluşu sayesinde müreffeh bir yaşam sürdüğünü söyledikten sonra; Bu kuruluşlar yararlarının yanında büyük zararlar da verdi; bölgenin ihtiyacı olan her şeyi onlar üretti, böyle olunca da müteşebbis ruhumuz köreldi. Bugün Orta Anadolu daki iller beşinci organize sanayi bölgelerini doldururken, bizler daha birincilerine yatırımcı arıyoruz. demesi ( 11 ), kuşkusuz insaf sahibi her insanın yüreğini sızlatmıştır. Hem KĐT lerin müreffeh bir yaşam sağladığından söz edeceksiniz, hem de yararı yanında, büyük zararı da olduğunu ileri süreceksiniz! Karabük Demir çelik Đşletmeleri nin nasıl büyük bir zararı olmuş; bin bir tane yararı yanında, bir zararı olmuşsa onun sözü mü olur?. Tek bir zarar denebilecek hava kirliliği dışında, Karabük te fabrikanın hangi zararından söz edilebilir? Müteşebbis ruhunu Karabük fabrikası nasıl köreltir; girişimci ruhu körelmiş olsa, Karabük teki özel haddehaneler kurulabilir mi? Özel haddecilik Karabük ten ülkenin belli başlı büyük kentlerinin çevresine yayılır mı? Bu soruların yanıtı yok. Karabük teki organize sanayi bölgesinin boş kalmasının, uygulanan sanayii teşvik politikalarının tutarsızlığından kaynaklandığına kılıf hazırlama amacına dönük bu sığ söylemler, gerçeklerle bağdaştırılamaz. Güneş balçıkla sıvanamaz Çünkü, halen Karabük iline bağlı ilçelerle birlikte, Bartın, Kastamonu ve Çankırı gibi yakın iller halkının bir bölümünün ve bu arada yurdun çok değişik yerlerinden gelip Karabük e yerleşenlerin kursağında, Demir Çelik Fabrikaları nın nimeti bulunduğu, yöre halkınca asla yadsınılmayan gerçeklerdendir. Yadsınamayacak bir başka olgu da, Demir Çelik Fabrikaları nın aynı zamanda, sosyal ve kültürel alanda bölgesel kalkınmanın da odak noktasını oluşturmasıdır. Bu gerçek, Karabük ün yetiştirdiği bir değer olarak bilinen ve asla bir abartma söz konusu olmaksızın Karabük ün en ateşli sevdalısı olarak nitelendirilmesi gerekli Sayın Fikret GÖKÇE nin Tarihsel onur / Ulusal gurur / Đşte ağır sanayi / Karabük budur başlıklı yazısının, aşağıdaki pasajlarında çok doğru ve çok haklı biçimde dile getirilmektedir.( 12 )...Karabük ün geçmişi ilk lerle doludur. Cumhuriyet in ilk kurulan kentidir Karabük; ilk ağır sanayi merkezidir Karabük. Okul-fabrika ilişkisinin gerçekleştirildiği, Çırak Okulu, Đş ve Tekniker Okulu örnekleriyle, bugün bile çok aranan ara elemanın yetiştirilerek hemen üretime sokulduğu ilk yerdir Karabük. Kendi kıyısı olmadığı halde, turizmin T sinin bile bilinmediği günlerde Amasra da deniz turizmini başlatan yöredir Karabük. Sanat ve edebiyatta çok iyi değerler yetiştirip, içinde orkestra havuzu bulunan Balkanlar ın ve Orta-Doğu nun en modern sinemasını hizmete sokan yerdir Karabük. Kurtuluşu değil, kuruluşu kutlaman tek şehirdir Karabük. Đlk özel sektör çelik sanayiciliğinin başladığı merkezdir Karabük. Bundan 50 yıl kadar önce Ahmetusta mevkiinde kayak, Yenişehir deki kortlarda tenis ve D.Ç. Spor Kulübü nde futbol, güreş ve kılıç sporunun yapıldığı, sporda da öncü olan bir kenttir Karabük. Bugün dillerden düşmeyen toplu konutçuluk kavramının bilinmediği dönemlerde, bundan tam 45 yıl önce toplu konutçuluğu 5000 Evler de hayata geçiren insanların memleketidir Karabük... Bu çok haklı ve isabetli görüşlerin dışında, fabrikanın temelinin atıldığı günlerdeki halkın sesine de kulak verilmelidir. Başbakan Đsmet ĐNÖNÜ nün, ( 11 ) Karabük BRTV Đnternet sitesinde ( da yer alan haber ( 12 ) Fikret GÖKÇE, Ankara Mektubu, Karabük Postası gazetesi, , Sayı: 15107

10 190 beraberinde zamanın Bayındırlık ve Ekonomi Bakanları Ali ÇETĐNKAYA ile Celal BAYAR olduğu halde, Karabük Demir Çelik Fabrikaları nın 3 Nisan 1937 Cumartesi günü temelini atması sonrasında yöre halkının duyguları, Safranbolu/Yazıköylü ünlü halk ozanı, aşık Pekmez Mehmet (Mehmet PEKMEZ, ) tarafından şöyle anlatılmaktadır.( 13 ) 3 Nisan 1937 de temel atmağa geldiler / Fabrikanın inşasını Đngiliz e verdiler/ Đdareciler bu işi münasip gördüler / Yaşa Đsmet Paşa, yaşa Ali Çetinkaya - Karabük öteki büke nisbet / Temel atmağa geldi ĐNÖNÜ Đsmet / Elbette getirdi bize de kısmet / Yaşa Đsmet Paşa, yaşa Ali Çetinkaya - Karabük ün ateşi fabrikayı yaktı / Bütün amele boynuna kravat taktı / Đskarpini giydi, çarığı attı / Yaşa Đsmet Paşa, yaşa Ali Çetinkaya 1945 te çok partili siyasal yaşama geçildikten sonra, ĐNÖNÜ için muhalifleri hiç sıkılmadan, insafsızca Geldi Đsmet, kesildi kısmet deseler de, Pekmez Mehmet in dile getirdiği gibi, Đsmet Paşa Karabük yöresine kısmet ve nimet getirmiş; fabrika sayesinde, kravat takılmış; iskarpin giyilip, çarıklar atılmıştır. Karabük Demir çelik tesislerinden bir görünüm Karabük merkezli çok geniş bir bölgede, son 70 yıl boyunca yaşanan ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki tüm etkileşimlerin kaynağı hep Demir Çelik Fabrikaları dır. Zaman içersinde teknik ve ekonomik açılardan daha da gelişmiş ve 1955 yılında Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Sümerbank a bağlı bir kuruluş statüsünden çıkartılarak, 6559 sayılı yasayla, merkezi Karabük te olmak üzere, 200 milyon lira sermayeli Türkiye Demir Çelik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu arada 1938 yılında işletmeye açılan, Etibank ın Divriği Madenleri Müessesesi de yeni kurulan bu Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. T. Demir ve Çelik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1960 ta Ereğli Demir Çelik Fabrikaları nın (ERDEMĐR) kuruluş sermayesine katılmış ve 1975 yılında da kendine bağlı bir müessese olarak, Đskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları nı (ĐSDEMĐR) üretime açmıştır. Karabük fabrikaları da, 1976 da aynı genel müdürlüğün ( 13 ) Gazete SAFRAN, , Sayı: 49

11 191 müessesesi konumuna getirilmiştir. Böylece, 1955 yılında Türkiye nin en büyük KĐT lerinden birinin yönetim merkezi olması ve bu KĐT in yıldan yıla genişleyip, güçlenmesi, Karabük ün gelişmesine de yeni bir ivme kazandırmış bulunmaktadır. Bu gelişmenin, T. Demir Çelik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim merkezinin, 1981 yılında çıkarılan 2428 sayılı yasayla Karabük ten Ankara ya taşınana kadar devam ettiği, sonra bir duraklama dönemine girildiği ve bu dönemin de Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi nin, KĐT leri özelleştirme uygulamalarının yaygınlaştırılmak istenildiği bir sırada, tarih ve 94/16 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla, bir lira bedel karşılığı yeni oluşturulan Karabük Demir ve Çelik A.Ş. ne (KARDEMĐR) devriyle son bulduğu söylenebilir. ÖZELLEŞTĐRME DÖNEMĐ Karabük Demir Çelik Müessesesi nin özelleştirme gerekçesi, tesislerin ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurması, rekabet gücünün kalmaması gibi, hiç de haklı ve tutarlı olmayan nedenlerdir. Yeri geldiğinde Gözü budaktan, sözü dudaktan sakınmamalıdır ; aslında bu olumsuzluklar, Karabük fabrikalarından ve onu yönetenlerden değil, ülkeyi yönetenlerden kaynaklanmıştır. Kamu tarafından, Karabük ve Đskenderun da cevher den demir üretilirken, işin kolayına kaçarak hurda dan, ark ocaklarında üretim yapan özel sektöre, elektrik enerjisini çok ucuz bir bedelle kullandırmak başta olmak üzere, çeşitli olanaklar sağlanmıştır. Böylece, yuvarlak demirin % 70 inin hurdadan üretilmesi sonucu, Türkiye hurda dış alımında, dünyada ilk sıralara yükselerek büyük çapta döviz ödemek zorunda kalmıştır. Bu koşullarda, kamu fabrikalarındaki üretimin, özel sektör ile rekabet olanağını ortadan kaldıranlar da; üretim araçlarının revizyonu, yenilenmesi ve yeni teknolojiden yararlanılması için yatırım yapılmasına izin vermeyenler de; Karabük Müessesesini finansman gereksinimi için kamu bankaları yerine, o dönemde % 200 dolaylarındaki faiz karşılığı özel bankalara borçlanmaya mecbur bırakanlar da hep, 1980 li yılların ortalarından itibaren ülkeyi yönetenlerdir. Dolayısıyla Karabük te yapılan özelleştirme için ileri sürülen gerekçeler, izlenen tutarsız ekonomik politikalarının beklenmesi gereken doğal sonuçlarından başka bir şey değildir. O yıllarda, özelleştirmelerin gerekçeleri olarak gösterilen nedenlerin tamamı, özelleştirilmeğe kılıf hazırlamağa yönelik olarak tüm KĐT leri kapsamaktadır. Karabük özelleştirmesini diğerlerinden ayıran, sadece özelleştirme yöntemidir. Çok başarılı bir özelleştirme modeli olarak, o dönemin koalisyon ortağı partilerin liderleri ÇĐLLER-KARAYALÇIN ikilisi tarafından ilan edilen bir yöntemle, Karabük Müessesesi, yöre halkına ve çalışanlarına satılıp, sermaye tabana yayılarak özelleştirildi; çalışanlara kıdem tazminatları karşılığı hisse verildi denilse de, çalışanların hisseleri kısa bir süre sonra belirli ellerde toplanmış bulunmaktadır. Karabük te yapılan özelleştirmede, demir çelik endüstrisinin ülke için taşıdığı stratejik önem, hiç dikkate alınmamıştır. Aslında, hangi stratejik üretim ya da hizmet dalı olursa olsun, ne kadar haklı olunursa olunsun, özelleştirme konusu, hep Devlet ticaret yapmaz denilerek sulandırılmış; özelleştirmelere ve uygulama yöntemlerine olan itirazlar karşısında da, Sovyetler Birliği bile dağıldı; Türkiye, dünyada tek sosyalist ülke olarak mı kalacak yanıtıyla, ciddiyetten uzak yaklaşımlar sergilenmiştir. Üstelik yapılan özelleştirmelerde, alıcılar için yerli yabancı ayrımına da

12 192 gidilmemiş; ayrıca o üretim ya da hizmetin, devletin görev ve sorumluluk alanlarına girmesine de ilgisiz kalınarak, alıcıların satış sonrasındaki etkinliklerini bile, belirli ilke ve kurallara bağlamağa gerek görülmemiştir. ( 14 ) Bu anlayışla yapılan özelleştirmelerden kaynaklanan kimi olay ve sonuçlardan da, herhalde rahatsızlık duyulmuyor olsa gerektir. Nitekim, geçen zaman içinde, siyasal iktidarlar değişse de, özelleştirme anlayışı değişmemiştir. En sonunda, 1980 li yılların ortalarında başlayan özelleştirme serüveninde, 2000 li yılların ortalarına gelindiğinde de, özelleştirmelerden de sorumlu, eylemleri gibi, söylemleri ( 15 ) de çok ilginç bir Maliye Bakanı dönemi yaşanmağa başlamıştır. Böyle bir süreçte, 1990 lı yıllarda yapılan Karabük teki özelleştirilme konusunda söylenebilecek tek olumlu öge, başka yörelerden ve kimi KĐT lerin özelleştirilmesinden farklı olarak, Karabük te satışın yabancı kişi, ya da kurumlara yapılmaması ve fabrikanın Karabüklülerin yönetiminde kalmasıdır. Bununla ilişkilendirilerek, özelleştirmeye karşı, Karabük te başka yerlere kıyasla büyük ve etkili toplumsal bir tepki gösterilmediği, hatta Karabük ü il yapacağız, burada üniversite açacağız vaatleri nedeniyle sessiz bile kalındığı söylenebilir. Özelleştirmeden kısa bir süre sonra 1995 te, Karabük il olmuş ise de, üniversite açılması için 29 Mayıs 2007 de yürürlüğe giren 5662 sayılı yasayı beklemek gerekmiştir. Karabük modeli özelleştirme ise, başka hiç bir KĐT te uygulanmamıştır. Demir Çelik işletmelerinin fabrikayla birlikte, tüm taşınmazları da, bir lira karşılığında, bir yağma Hasan ın böreği savurganlık örneği sergilenerek Devlet in elinden çıkarıldığından, yeni oluşturulan Đl in yönetim birimlerinin gereksinim duyduğu hizmet binaları için, ne yazık ki yeni arayışlar ve yeni harcamalarla karşı karşıya da kalınmıştır. Kaleciyi kale direğine bağladıktan sonra, kaleye giren top gol sayılmaz ( 14 ) Enerji ve haberleşmede devlete ait tesisleri, üç beş dolar bularak günü kurtarmak arayışında, Babalar gibi yerliye yabancıya sattık... Haberleşmede, tellisi ile telsizi ile haberleşme sisteminde yabancılar hakim...kara Harp Okulu nun kumandanının telli ve telsiz telefonları altı ay dinleniyor... Toplam elektrik enerjisi üretiminde şimdilik yüzde 15 paya sahip olan, doğalgazdan elektrik üreten otoprodüktörler, doğalgaz fiyatındaki artışı elektrik fiyatına yansıtamadıkları için üretimi durduruyor. Onlar elektrik üretmeyince elektrik kesintisi başlıyor...ayakkabı üreten, iplik yapan kamu tesislerinin özelleştirilmesi ile, enerji ve haberleşme tesislerinin özelleştirilmesi farklı şeyler...sağlık, eğitim, enerji, haberleşme, ulaşım gibi konular devletin ana sorumluluk alanına girer. Bu konularda devlet görev ve sorumluluğunu başkalarına devrederken (özelleştirmeye giderken), özel yatırımcı ve işletmecinin görev ve sorumluluğunu açıklıkla belirtmek zorundadır... (Güngör URAS, Milliyet, ) ( 15 ) Tekel i babalar gibi satarız!" (Hürriyet, ), Parayı veren düdüğü çalar. TÜPRAŞ'ı Ruslara satar mısın diyorlar, satarım arkadaş. Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne de işletme; liman da bırakmayacağız, hepsini satacağız" (Cumhuriyet, ), "Sümerbank tarihten siliniyor; elinde bir şey kalmadığı için ismini de kaldırıyoruz." (Milliyet, )

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e

Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e satıyor Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e Akfen Holding, araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkını 2004 yılında açılan ihaleyle 20 yıllığına alan TÜVTURK'teki yüzde 33'lük payını satışa

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı.

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. DOĞU KARADENİZ 1. ORGANİK TARIM KONGRESİ BAŞLADI. Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı,

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

Türk Lirasından Sıfır Atılması

Türk Lirasından Sıfır Atılması Türk Lirasından Sıfır Atılması Ekonomik yaşamın önemli bir unsuru olan para, ülkemizde yıllardır yaşanmakta olan enflasyonist ortam nedeniyle sıkça kamuoyu gündeminde yer almakta, Türk Lirasından sıfır

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ Ahmet YETİM 1830 lu yıllarda Amerika da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara

Kemal LOKMAN. Petrol Dairesi, Ankara TÜRKİYE PETROL SONDAJLARI PETROL ARAMA AMACI İLE TÜRKİYE'DE YAPILAN SONDAJLAR VE BU HUSUSTA M.T.A. ENSTİTÜSÜNÜN YARARLI VE BAŞARILI ROLÜ Petrol Dairesi, Ankara Yurdumuzda petrol arama amacı ile 13 Ekim

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

İŞLETME KURULUŞ YERİ SEÇİMİ LOCATION SELECTION FOR BUSINESS ORGANIZATIONS

İŞLETME KURULUŞ YERİ SEÇİMİ LOCATION SELECTION FOR BUSINESS ORGANIZATIONS LOCATION SELECTION FOR BUSINESS ORGANIZATIONS Yeni işletmelerin kuruluş çalışmaları sırasında sürdürülen ekonomik analiz kapsamına giren ikinci önemli konu, işletmenin üretim çalışmalarını yürüteceği kuruluş

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

KONYA SANAYĐSĐNĐN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ

KONYA SANAYĐSĐNĐN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA SANAYĐSĐNĐN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ Tahir ŞAHĐN Konya Sanayi Odası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 1. Cumhuriyet in Đlk Yıllarındaki Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ÖZELLEŞTĐRME VE SONUÇLARI Yatırımsızlık, Đşyeri Kapatma, Küçülme, Verim Kaybı, vergi Ve Prim Kaybı, Sendikasızlaştırma, Đşsizlik ve Yoksulluk

ÖZELLEŞTĐRME VE SONUÇLARI Yatırımsızlık, Đşyeri Kapatma, Küçülme, Verim Kaybı, vergi Ve Prim Kaybı, Sendikasızlaştırma, Đşsizlik ve Yoksulluk ÖZELLEŞTĐRME VE SONUÇLARI Yatırımsızlık, Đşyeri Kapatma, Küçülme, Verim Kaybı, vergi Ve Prim Kaybı, Sendikasızlaştırma, Đşsizlik ve Yoksulluk IMF destekli yıllardır uygulanan istikrar programları, örgütsüzlük,

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat 08.07.2015/133-2 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI 01.07.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI ÖZET : 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIġI GÖREV RAPORU. BOSNA-HERSEK ZĠYARETĠ GÖREV RAPORU 1. Konunun Evveliyatı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIġI GÖREV RAPORU. BOSNA-HERSEK ZĠYARETĠ GÖREV RAPORU 1. Konunun Evveliyatı BOSNA-HERSEK ZĠYARETĠ GÖREV RAPORU 1. Konunun Evveliyatı Ormancılık alanında Bosna-Hersek ile işbirliğini geliştirmek amacıyla Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı aracılığıyla iki

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN KENTİ SİVAS ZİRVESİ-2 NİN ARDINDAN M. Emrah AYAZ* Yer altı zenginlikleri bakımından ülkemizin en

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1

Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 Sirküler Rapor Mevzuat 02.02.2016/39-1 01.01.2016-31.03.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTİÇİ VE 1 OCAK 2016-30 HAZİRAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ YURTDIŞI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA HARCIRAH TUTARLARI

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım.

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. 4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. Heyecanımız dorukta! Çanta, önlük, ders malzemeleri, kışlık giysiler, ayakkabı.

Detaylı

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU

DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU DEREÜSTÜ KÖYÜNDE ARHAVİ EVİ İNŞASINDA BAŞKAN SERENDERDEN KONUŞTU Son dönemlerde özellikle başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın seçim sonrası başlattığı balkon konuşmasının bir benzerini Arhavi Belediye başkanı

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip FAALİYET RAPORUMUZ Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip Odamızı ve Balıkesir Dişhekimleri Odasını

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Ülkenin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını ve mali disiplini sağlayacak maliye politikalarının belirlenmesine

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 )

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ( 31.07.2010 ) REKTÖRLÜK: İç Anadolu nun doğusunda Kızılırmak kıyısında yer alan Sivas, tarih boyunca önemli uygarlıklara ev

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 Bu sayıda; Ağustos ayı dış ticaret verileri, Eylül ayı enflasyon verileri, Döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine

Detaylı