AVRUPA BiRLiGi ENTEGRASYON SiJRECi VE TARIM LOBILERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BiRLiGi ENTEGRASYON SiJRECi VE TARIM LOBILERI"

Transkript

1 A k a d e m i k A r a $ t i r m a l a r D e r g i s i 2007, S a y i 33, S a y f a l a r 39-52' AVRUPA BiRLiGi ENTEGRASYON SiJRECi VE TARIM LOBILERI Giri$ Ahmet ARABACI' Avrupa Birligi'nin (AB) entegrasyon surecinde ortak politikalann 0- nemli roueri bulunmaktadir. Ortak politikalar AB'ye (lye devletlerde belirli sektorlerde faaliyet gdsteren ve bu sektorlerle irtibatli bireylerin ve gruplarin 9ikarlarini belirlemektedir. Ortak Tarim Politikasi (OTP) da, AB tlye devletlerindeki fiftcilerin, tanm sektsrunde faaliyet gssteren firmalarin ve tarim (lrunleri tuketicilerinin pikarlarini etkilemektedir. OTP, tarun sektsrunde ortak piyasa diizenlemeleri ve mudahale mekanizmalari getirerek 9e$itli tarunsal (lkar ^evrelerinin koruyucusu olmujtur. Ayrica, OTP kuruldugu tarihten itibaren Uye devletlerdeki 9ift9ileri AB iperisindeki toplum ve devlet ilijkisi 9er9evesinde buttlnlejtirmeyi ama9lami5tir. Ozellikle OTP'nin kurulu unun ilk yillannda, 9ift9ilerin AB entegrasyonuna engel olmamasmi saglamaya y8nelik tedbirler aliiuni$tir. Bu nedenle OTP, Avrupa entegrasyonu a9isindan 90k Onemli bir konumdadir. Ger- 9ekten de, II. Dtlnya Savasi'ndan sonra ortaya 9ikan gida sikmtisi, tarim Urtlnleri fiyatlarindaki dalgalanmalar ve kalici ban$m saglanmaya 9ali$ildigi Avrupa'nin her ko$esine dagilmi$ 9iA9i topluluklarmm ekonomik a9idan dezavantajli konumu ve gelirden du tlk pay almalari, tarim sektortlndeki ortak politikanm Avnipa'nm buttlnle$mesi a9ismdan ne kadar hayati oldugunu ortaya koymaktadir. OTP'nin kurulmasmdan itibaren olu$tunilan ve ge9i5 donemi sonunda tamamen uygulamaya giren kurallarda, AB dilzeyindeki (ulus-tlstu) organlann belirleyiciligi On plana 9ikmi5tir. Ulus-QstU karar organlarini etkilemeye yonelik faaliyetlerde bulunan tarim lobisi de, ulus-tlsttl kurumlar tarafmdan ayricalikli bir konuma yerlejtirilmijtir. Ulus-UstU tarim lobisi, Oye fllkelerdeki gu9ia ulusal tarim lobileri ve buytlk tarim ijletmelerine sahip 9ikar 9evrelerinin temsilcilerini de i9ine alarak, ulus-ustu kurumlara bilgi ve me$ruiyet destegi saglarken, kendi Uyeleri ve tarim sektoru i9in buytik ekonomik faydalar saglamaktaydi. Oretimin surekli olarak artirilmasi argumaninin desteklenmesi ve tanm Urtinleri i9in yilksek fiyat destekleri, ihracat geri Odemeleri ve ithalat vergileriyle, Uye Ulkelerdeki tarmi sektoril temsilcilerinin etrafmda kolayca uzla$abilecegi ortak 9ikarlari savunmaktaydi. Bu nedenle, ulus-tlstu tarim lobisi, buytik bir siyasi destek alarak 9ikar temsil faaliyetlerini yurutmekteydi. OTP'nin AB bilt9esi i9indeki paymm sqrekli artmasi, ulus-ustu kurumlara yonelik ayricalikli 9ikar temsilinde bulunan tarim lobisinin ger9ekten ba arih oldugunu ortaya koymaktaydi. Ancak, bu ayricalikli konumun uzun stlre devam etmesi, AB bllt9esinden OTP'ye 39 Akademik Ara tirmalar Dergisi

2 Avrupa Birligi Entegrasyon Sureci ve Tanm Lobileri ayrilan paym but9enin yansmdan fazlasma ulajmasi, ulus-ustu ve ulusal tanm Iobilerine karji jupheyle yakla?ilmasma neden olmu tur. Ulus-Ustfl tanm lobisinin i9inden az sayida lobinin karar alicilarla yakm ve ayricalikli 9ikar temsilinde bulunmasi, neokorporatist 9ikar temsil modelinin ortaya 9iktigma ijaret etmektedir. Az sayida lobinin, ayncalikh bir 9ikar temsili ger9ekle tirmesi, 90k bilyuk gelir transferlerinin ger9ekle tinnesine yol a9masi ve OTP'de ortaya 9ikan kaynak savurganligma ve verimsizliklere ragmen uzun yillar etkinligini surdiirmesi dikkat 9ekici bir konudur. Ulus-UstU duzeydeki tanm lobisinin neokorporatist 9ikar temsil bi9imi belirli bir noktada kinlmaya ve yerini pluralist 9ikar temsiline birakmaya bajlami tir. Neokorporatist 9ikar temsil bi9imihden, pluralist bir 9ikar temsil bi9imine ge9ilmesinin AB entegrasyonu a9ismdan sonu9lan nelerdir? Bu 9ali5manm amaci, yukandaki somya cevap bulmaktir. Temsili Avrupa Birligi Entegrasyonu, Neofonksiyonalist Kuram ve Qikar AB entegrasyonunu a9iklamaya 9ali$an 9e itli kuramlar bulunmaktadir. Bu kuramlardan bazilan Uye devletlerin ulusal 9ikarlarmi ve guvenlik ihtiya9lanni, bazilan ise Uye devletlerdeki siyasi aktorlerin tavirlarmi dikkate almaktadir. Neofonksiyonalist kurama gore, Uye Ulkelerdeki siyasal elitlerin ve gruplarm Avrupa'nm entegrasyonunda Onemli roueri bulunmaktadir. Bu nedenle, neofonksiyonalist kuriam siyasal elitlerin, i dunyasi elitlerinin ve 9ikar gruplannui, entegrasyonu yayma (spillover) ijlevinin bulundugunu varsaymaktadir. Aslinda, AB entegrasyonu ve 9ikar temsil bi9imleri iki ayri duzeye ait konulardir. Ancak, bu 9ali mada entegrasyon ile 9ikar temsili arasmda neofonksiyonalist kuramin argumanlan araciligiyla dolayli bir ilijki kurulmujtur. Yani, neokorporatist kuramm Avrupa entegrasyonunda 9ikar ve baski gruplarma yukledigi butunlejtirici rol dikkate alinmijtir. Neokorporatist kuram, pluralist yapidaki bir 9ikar temsilinin AB entegrasyonuna olumlu katkida bulundugunu iddia etmektedir. Neofonksiyonalist Kuramda Cikar Gruplarinm Rolleri Cikar gruplannm, ulus-ustu 9ikar temsilinin Onemine en fazla dikkat 9eken kuramsal yaklajim, neofonksiyonalizm ve turevleridir.' Neofonksiyonalist kuramda entegrasyon kavrami, gerek yonetici, gerekse yon^etici olmayan elitler tarafmdan yonlendirilen bir sure9 olarak ele almir. Elitler, faaliyetlerini ve karar alicilan etkileme 9abalarmi, ulusal merkezlerden uluslararasi merkezlere yonlendirmeyi 9ikarlarma daha uygun bulurlar. Kurama gore, 9ikar gruplan entegrasyonun en dinamik unsurlandir. Kamuoyu da bu gruplarm 40 Journal of Academic Studies

3 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 egilimleri dogrultusunda ekillenir. Stlre9te etkili olan bu aktorler, belirli sektorde ger9ekle5en entegrasyonu diger sektsrlere de yayarlar.^ AB entegrasyon kuramlanndan neofonksiyonalizmin, pogulculuk (pluralizm) ile pok yakm bir ilijkisi vardir. Kuramda, AB'nin pogulcu bir toplumsal ve siyasal yapiya sahip oldugu ifade edilmijtir. Bu baglamda, AB'nin 90gulculugu, entegrasyon apisindan Snemli sonuplar dogurmaktadir. Qikar gruplannin pogulcu bir yapi iperisinde karar ahcilari etkilemesi AB entegrasyonunda karar alicilarm, kurumlarm me ruiyetini artirarak entegrasyonu recektir. Cikar Temsili Qikar temsili {interest representation), temsili demokrasilerde, yonetilenlerin kendi taleplerini ve fikirlerini ysneticilere iletebildikleri bir ortamda bulunur. Ancak, fikar temsili kavrami bireylerin siyasal davrani larmdan daha ziyade, baski ve fikar gniplannm kolektif eylem olarak yurqttukleri siyasal faaliyetleri adlandirmak ifin kullanilmaktadir.^ Kisaca, pikar temsili, drgutlil gruplann karar alicilan etkilemeye ysnelik olarak gerpeklejtirdikleri siyasal faaliyetlerden olu^maktadir. Bu palijmada, Avrupa Birligi politikalarmi etkileme amacmdaki kamusal ve kamusal olmayan aktsrlerin stratejik faaliyetleri pikar temsili kapsammda ele almacaktir. Kavram, lobiciligi, karar alicilar ve gruplar arasmda bilgi degi imini, ittifak kurulmasmi, resmi ve gayri resmi iletijimleri, planlanmi? ve planianmami; ili$kileri ipermektedir. AB karar alma sureci, karma^ik ve gayri resmi siyasal sureplerden olu ur. AB ipinde pikar temsil bipimlerindeki, ikna, savunma ve etkileme gibi unsurlar, hem AB'nin gelisimini jekillendirmekte, hem de AB'nin gelijimi dolayisiyla jekillenmektedir. Bu nedenle, AB entegrasyon surecinde pikar temsil modellednin izlenmesi ve pikar temsil ilijkilerindeki degijimlerin yonunun belirlenmesi bqyuk Onem ta$imaktadir. Neokorporatizm Korporatizmin^ farkh baglamlarda, farkli unsurlan goz OnUnde bulunduran tanimlan yapilmi tir. Ozel bir tip pikar grubu sistemi ve belirli bir karar alma bipimi* veya bunlann kombinasyonu jeklinde korporatizm tanimlari yapilmijtir. Korporatizm kavrami ayrica, bir ideoloji, siyasi kulturun bir vaiyanti, bir devlet tipi, bir ekonomi bipimi, hatta bir toplum turu olarak da kullanil- Philippe C. Schmitter'in tanunma gore, korporatizm, pikarlarmi korumak ifin az sayidaki birimin (pikar ve baski grubu) tekil, zorunlu, rekabete dayanmayan, hiyerarjik olarak dizilmi;, fakat fonksiyonlan apismdan farklilaj- 41 Akademik Araitirmalar Dergisi

4 Avrupa Birligi Entegrasyon SUreci ve Tarim Lobileri mi? kategorik birlikteligidir. Bu kategoriler, farkli alanlarda (politika alanlarmda) devlet tarafmdan taninmi? ya da bunlara, s6z konusu alan ile ilgili lisans verilmi$tir. Bundan dolayi, kendi alanlarmda apikpa tekel gucunu temsil ederler; bunun karjiligmda ise, yonetimleri kismen devletin etkisiyle bipimlenir ve devletten talep ve ona destek konusunda devlete eklemlenme s6z konusudur.' Bu tanuna gore korporatizmde, gruplar belirli bir hiyerarjik derecelendirmeye gore hukumet tarafmdan muhatap olarak kabul edilir. Gruplar arasmda 90k smirli bir rekabet vardir. Gruplar, hukumetin mejruiyetine katkida bulunmakta, politikalarm uygulanmasmda bilgi destegi saglamaktadir. Bunun kar iliginda ise hukumet, gruplara karar alma surecinde ayricalikli rol alma imkani lutfetmektedir.' PlOralizm PlUralizmde birbirleriyle rekabet eden gruplar, guplu devlet gorevlilerine veya rakip pikar gruplarma karji kontrol ve denge sistemi kurarlar. Her grup bir tarti manm bir yonunu savunur. Toplumda derin sosyal ve ekonomik ayrimlar varsa, etkin bir muhalefet ortaya 9ikar ve hipbir pikar grubu tek bajma h kim konuma gelemez. QUnkU, daima dengeleyici bir gup vardir. Birbiriyle ihtilaf halindeki 9ikar gruplarinm, siyasi surece ejit erijim imkanlari bulunmaktadir. Devlet, sadece bir hakem gorevini Ustlenir.'" Schmitter'e gore pluralizm, pikarlarma gore bir arada bulunan birimleri (pikar ve baski gruplari) ifade eden bir sistemdir. Bu birimler, belirli bir sayiyla smu-li olmadiklari gibi, gonullu olarak faaliyet gosterirler ve rekabet ilkesiyle hareket ederler. Bu birimlerin hiyerar ik bir bipimde dizilmesi soz konusu degildir. Grubun tipine ve 9ikar alanma gore olujmu? bir smiflandirma soz konusudur. Bu birimlerden hipbirisinin kendi kategorilerindeki faaliyetleri noktasmda ayricalikli olarak lisansli olmasi, taninmi$ olmasi, subvanse edilmesi, o faaliyet alani ipin 6zel olarak kuruhnu olmasi, yonetimlerinin devlet tarafmdan sepihnesi ya da pikarlan noktasmda devlete eklemlenmesi s6z konusu degildir." Dolayisiyla, Schmitter'in pluralizm tanimi yine kendi korporatizm tanimmin tam zit unsurlarmi i9ennektedir. Dolayisiyla, gruplar arasmda bir hiyerar inin bulunup bulunmamasi, karar alma surecine erijimde devlet tarafmdan ayricalikli bir statunun verilmi? olup olmamasi gibi unsurlar her iki tanimda da anahtar konumdadir. Ortak Tarim Politikasi ve Avrupa Birligi DOzeyindeki Tarim Lobisinin Konumu OTP, az sayida teknokratm ve uzmanm anlayabildigi ayrintih ve karma ik duzenlemelerle dolu bir politikadir. Son yillarda yapilan reformlar OTP'yi, uzman olmayanlarm daha az anlayabilecegi bir alan haline getirmi?- tir.'^ B6ylece, tarim politikasmi etkilemeye 9ali$anlarm, uzman bilgisine ve bir tarim lobisinin destegine ihtiyaci iyice belirginle mi tir. OTP kapsa- 42 Journal of Academic Studies

5 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 mmda 9ikar elde etmek isteyenlerin genelde bajvurduklari yontem, tarim lobisinin destegini ahnaktir. Dolayisiyla, OTP'deki geli melerle birlilcte, buyuyen, gelijen ve ekil degijtiren bir lobinin varligmdan s6z etmek gerekir.'^ Kisaca, tarim lobisi uzun yillar degijimlere direnmi? ve genelde gayri resmi etkilejimlerle 9ikar temsilinde bulunmu tur. OTP'yi etkilemeye 9ali5an tarim lobileri, hem AB duzeyinde, hem de Uye devletler duzeyinde faaliyet gostermektedir. BUtUn Uye devletlerde, hem ulusal tarim politikalarmi, hem de OTP'yi etkilemeye 9ali5an bir tur lobi bulunmaktadir.''' AB duzeyinde, 90k sayida tarim lobisinin bulunmasmm anlami, tarim sektorunde lobicilik faaliyetlerinin kesintisiz surduruhnesidir. Onemli ulusal tanm OrgUtlerini bunyesinde barmdiran COP A / COGECA" ve benzeri federasyon turu OrgUtler bulundugu gibi, 90k spesifik tarimsal konularla ve tanmsal UrUnlerle ilgilenen OrgUtler de mevcuttur.'* Spesifik konularla ilgilenen OrgUtler genelde kupuk paplidir ve ancak temel lobicilik faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.'^ AB duzeyindeki tanm lobisinin ana hedefi, OTP'de tanm desteklerinin ve yuksek fiyatlarm surduruhnesi konusunda olu an statukoyu surdurmektir. Ancak, AB duzeyindeki lobilerin etkisi sadece politika?ekillendiren kararlarla" smirli kalmi$ ve hskim konumlan belirli bir sure sonra kaybolmaya ba^lamijtir. Buna ragmen COPA ve diger ulusal tanm lobileri, Uyelerinin ayricalikli konumlarmi uzun bir muddet surdurebihnijlerdir. Tek Senet dncesinde Tanm Lobisinin Avrupa Birligi Kurumlanyla tli$kileri ve Qikar Temsili Tek Senet" Oncesinde, COPA ulusal ve bolgesel duzeydeki 9ift9ilerin konfederasyonu olarak, AB duzeyindeki 9ikarlarm en gu9lusu olarak bilinmekteydi. Michael J. Gorges, tanm sektorunde neokorporatist ilijkilerin bulundugunu ve COPA'nm Tanm GM ile sozcu olarak muhatap oldugunu ifade etmektedir.^" Bunun tam karjit gorujunu ifade eden bilim adamlan da bulunmaktadir. Wyn Grant'a gore, bu donemde COPA 90k iyi argutlenmi ve 90k etkili bir lobidir. Ancak, Grant, elde edilen bajanlarm bajka faktorlerden kaynaklandigmi ifade eder.^' Dolayisiyla, COPA'nm sozculugu ve belirleyiciligi yerine, gu9lu bir ulusal tanm lobisinin varligi iddia edilmektedir. Avrupa entegrasyonunun erken donemlerinde, Uye devletlerdeki ulusal tanm lobisi juphesiz 90k gu9ludur. Ancak, Avrupa duzeyinde bir analiz yapildigmda^^, COPA'nm bir9ok konuda Avrupa Birligi organlan ile yakin ve ayricalikli ili kiler kurdugu, yasama surecinde etkili oldugu ifade edilmijtir. COPA'nm, AB kurumlanndaki karar alicilar ile gorujmeleri, yasama surecini etkileme 9abalan, 9ikar temsil bi9imi a9ismdan neokorporatist 9ikar temsil bi9imirie karjihk gelmektedir. Ortak Tarim Politikasi'nda Reformlara Direnen GQ^ier 43 Akademik Ara;tirmalar Dergisi

6 Avrupa Birligi Entegrasyon SOreci ve Tanm Lobiieri OTP'de rasyonel olmayan kararlarm alinmasi, tarimsal karar ahna sure9lerinde tanm lobilerinin buyuk OlpUde belirleyici olmasindan kaynaklanmaktadir. Tanm lobileri, Komisyon ve Bakanlar Konseyi'nin bajansizliga ugramasma sebep olan yanh? bilgilerin simulmasmdan sorumludur. Omegin, tek senet Oncesinde, karar alma sure9lerinde, dani ma rolu resmen COPA'ya verilmi tir. COPA, ulusal tanm lobilerinin federasyonu olarak da ulusal OrgUtler yoluyla Bakanlar Konseyi ve Komisyon Uzerinde Onemli etkiye sahip olmu tur. COPA yetkilileriyle arasmda yapilan soyle ilere gore: Komisyon gorevlileri, karar alirken COPA tarafmdan kendilerine soylenen iki hususu dikkate almijlardir. ilk olarak, yakm gelecekte tanm Uretimi verimliliginde uzmanlarm OngordUgU kadar buyuk bir artijm meydana gelmeyecegi. tkinci olarak ise, uluslararasi tanm UrUnleri talebinde 90k buyuk bir patlama meydana gelecegi ve bu talep patlamasimn OTP'de ortaya 9ikan Uretim fazlalarmi kontrol etmeyi saglayarak but9e baskilanni azaltacagi. Bu iki OngOrUnUn de ger9egi yansitmadigi, ancak but9e krizleri 9iktiktan sonra anlajilabilmijtir. Kriz 9iktigmda COPA, yine karar mercilerini ikna edebihni tir. QUnkU, bir Komisyon gorevlisinin iddiasma gore, Komisyon, ancak COPA'nm kabul edecegini bildigi taslaklan Onerebilir, Bakanlar Konseyi de ancak COPA'nm kabul edebilecegi kararlan alabilirdi.^^ Dolayisiyla, tanm lobisinin ifadeleri, sorgulanmadan dogru kabul edilmi tir. Bu ifade ise, OTP'deki verimsizliklerde ve degijime kar i gosterilen diren9te, tanm lobisinin 90k buyuk bir sorumlulugunun oldugunu a9ik9a ortaya koymaktadir. AB tanm lobisi, OTP'nin gelijimini ve UrUn programlarmdaki reformlan Onemli Ol9Ude etkilemi tir. 199O'li yiuara kadar, tanm lobisi yillik fiyat muzakerelerinde, fiyat kesintilerini engelleyebilmijtir. Tanm lobilerinin 9ikar temsil modelleri, siyasi gu9lerini belirlemijtir. Avrupa tanmmda karar alicilar ve lobiler arasmda uzun yillar neokorporatist 9ikar temsili gerpeklejmijtir. Tanm Lobisinin Degi$imi 1960'larm ve 1970'lerin tanm politikasi ortami, tanm lobileri arasinda OrgUtsel ittifak kurulmasma 90k uygundu. AB'nin kumlu? yillarmda, buyuk miktarlarda gida ihtiyaci vardi ve tanm sektoru de ithalat agirlikliydi. Tanm sektorundeki harcamalar, tanm lobilerini bir arada 9ali maya yoneltmijti. BUt- 9eden tanma aynlan pay buyuduk9e, tanm lobileri daha fazla kazan9li 9ikmi - lardi. Bu nedenle, tanm lobileri birbirinin kazan9larma engel olmami lardi. Bu donemde, AB kunimlanyla tanm lobisinin ijbirligi mantikhydi. QUnlcU, bu ijbirligi, karar alicilar Uzerinde en Ust duzeyde baski yapilmasmi saglayabilirdi. BOylece butun gruplar kazan9li 9ikabilirdi.^'* OTP'deki harcamalarm artmasi, UrUn bazinda gmplarm. ortaya 9ikmasma neden olmujtur. 44 Journal of Academic Studies

7 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 Ancak, OTP karar ahna mekanizmalari, Avrupa'da tarun lobilerinin etkisini zayiflatan bir degijim sureci ge9irmi tir. Bu de i imde, politikaya ait karar alma surecinde, kararlan etkileme imkani farkli aktorlere kaymi tir. Sonu9ta, AB duzeyindeki lobiler, hem gundemi etkilemek hem de AB kurumlan Uzerinde kolektif baski kurmak i9in BrUksel'de OrgUtlenmeye ba lami tir. OrgUtleri, UrUnlerdeki fiyat kesintilerine kar i direnmek amaciyla, butun OrgUtsel kaynaklarmi kullanmaktaydilar. OTP'nin sagladigi rant gelirleri, bu OrgUtlerin kendi Uyelerine karji me ruiyetlerini saglayan en Onemli faktordu. Reformlarla getirilen fiyat kesintileri bu gelirleri azaltmi? ve OrgUtlerin Uyeleri karjismdaki mejruiyetini tehdit etmi tir. Tanm lobileri, fiyat kesintilerini tazmin etmek amaciyla Onerilen dogrudan gelir Odemelerini de kabul etmek istememijlerdir. QUnkU, bu Odemelerin, Uretimle ilgisi yoktur ve tarun lobilerinin fiyat ayarlamalarmdaki fonksiyonunu da ortadan kaldumaktadu-."^ OTP'de yapilan reformlar, AB entegrasyonunda meydana gelen diger degijimler, tanm lobisinin Onceliklerini, karar alicilara yaklajimlarmi ve 9ikar temsil bi9imlerini degijtirmijtir. Yakm zamanda, tanm OrgUtleri daha geni? papli bir alanda, kirsal gelijmede 9ift9ilerin rolleri, 9evre konulan, gida guvenligi ve hijyeni, tuketici refahi gibi farkli konularla ilgilenmeye bajlamijlardir. Qe\- reci hareket, ku-sal gelijmeyi destekleyen gruplar ve tuketici gruplari, gittik9e agirhgmi artirmi? ve daha Onemli bir siyasi aktor olarak ^* Kisaca, tanm lobisi, AB duzeyinde Tek Senet Oncesinde oldugu kadar etkili olamamaktadir. AB duzeyindeki tanm lobisi, reformlar, genijleme, di? baskilar ve yeniden ulusallajmayla^^ birlikte surekli gu9 kaybetmij, daha parpali ve kinlgan ittifaklar etrafmda, zayiflami? bir ulus-ustu 9ikar temsilinde bulunabihnijtir. Tek Senet'ten Sonra Tanm Lobisinin (j^ikar Temsil Modeli OTP'deki reformlarla birlikte, tanm lobilerinin sayisi, OrgUtsel yapilan ve 9ikar temsil stratejileri degijime ugramijtir. Bununla birlikte, neokorporatist 9ikar temsil modeli, yerini daha pluralist bir modele birakmijtir. OTP karar alma surecinde tanm lobisinin etkisi degerlendirildiginde, pluralist 9ikar temsil ilijkilerinin yaygmlajtigi a9ik9a gorulmektedir. Ulus-UstU duzeydeki tarun lobisinin karar alicilar karjisindaki konumlarmm ve pikar temsil bi9imlerinin degijmesi, tanm lobisinin hareket alanini sinirlamaktadu-. Ulus-UstU tanm lobisi eski ayncalikli konumunu surdur6memektedir. Eskiden oldugu gibi tanm politikalarmi tek bajina yonlendirememektedir. QUnkU, tanm lobisi 9e5itlenmekte ve farkli konularda farkli lobiler On plana 9ikabilmektedir. Ulusal ve ulus-ustu duzeydeki tanm lobisi, OTP 9er9evesinde pevreci, tuketici, hayvan refahi konulanyla ilgilenen lobilerle birlikte 45 Akademik Araitirmalar Dergisi

8 Avrupa Birii i Entegrasyon SQreci ve Tanm Lobileri hareket etmektedir. Kamuoyunun ve karar alicilarin gundeminde Onemli konuma gelen bu 9evreci ve tuketici lobiler de pluralist 9ikar temsilinden faydalanmak istemektedirler. Ancak, ulusal ve ulus-ustu duzeyde eski ayricalikli konumunu surdurmek isteyen tarun lobileri, bu yeni alanlardaki lobilerle koalisyonlar kurarak guflerini artirmaya 9ah5maktadirlar. Gelijtirdikleri yeni stratejilerle Oncekine benzer ayncalikh konumunun devam etmesini istemektedirler. Tek Senet'ten sonra, tanm lobisinin, AB kurumlariyla ili kilerinde ve 9ikar temsil bi9imlerinde Onemli degi imier meydana gehni tir. Ulus-UstU duzeydeki tanm lobileri, Komisyon ile neokorporatist nitelikteki 9ikar temsil ilijkilerini bu donemde kaybetmijtir. Son yillarda Komisyon, altematif ulus-ustu tanm lobileri ile de yogun ih kiler gelijtirmektedir. AB kurumlarmm temsilcileri, 9evreci, tuketici ve hayvan refahi ile ilgilenen lobilerle daha yakm baglantilar kurmu;, bu lobilerden gelen talepleri de degerlendirmijlerdir. Bir yandan, Avrupa Parlamentosu'nun karar alma surecindeki belirleyiciliginin artmasiyla birlikte, 9evre ve tuketici 9ikarlan gibi konularda kamuoyunun duyarhligmi yansitan girijimlerde bulunmasi, Parlamento'nun kunimsal mejmiyetini artirmaktadir. Parlamento, 9e5itli uluslardaki 90k sayida lobinin Uyeleri ve dolayisiyia daha geni? kamuoyu kitleleri tarafindan, Avrupa butunlejmesinde gittik9e 6nemli bir konumda goruhnektedir. Diger taraftan da, pluralist 9ikar temsilinin yaygm- Iajmasi, Parlamento'da 90k 9e5itli lobilerin temsil imkani bulmasini beraberinde getirmi tir. Ortak Tanm Politikasindaki ve Tanm Lobilerindeki Degi^imlerin Avrupa Entegrasyonu lie ili$kisi Oncelikle, OTP'nin ama9lan ve bu politikanm devami konusunda harcanan 9abalar g8z OnUne almdigmda, OTP'nin Avrupa entegrasyonunun bajarili bir sembolu oldugu ifade edilebilir. OTP'nin Avrupa entegrasyonun ko e ta i oldugu 90k sik tekrar edihnijtir. Avrupa entegrasyon surecinin erken d6- nemlednde OTP, AB entegrasyonunu gu9lendirme misyonu ta^imaktaydi. Ancak, reformlar, di baskilar ve yeniden ulusalla ma sonucunda, OTP'nin butunle tirici potansiyeli azalmijtir. AB duzeyindeki lobilerin 9ikar temsil bi9imlerindeki pluralistlejme, Avrupa'da ulusal duzey ve Avrupa duzeyi arasmdaki 9ikar temsil baglantilannm yeniden jekillenmesine sebep olabilir. Avrupa duzeyinde pluralist bir 9ikar temsil bi9iminin yaygmla$masi ve bu ili$kilerin kunimsalla^masi, AB kurumlarmm mejruiyetini artiracagi gibi, Avrupa kamuoyunun gelijimine katkida bulunarak entegrasyon surecini olumlu yonde etkiler. AB'nin en eski ve koklu ortak politikalarmdan biri olan OTP, butunle me surecine yaptigi katkilari bakimmdan incelenmijtir. Ayrica, OTP'nin e- 46 Journal of Academic Studies

9 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 killenmesinde tanm lobilerinin rolu vurgulanmi tir. Tanm lobilerinin entegrasyon surecindeki 9ikar temsil modellerinin degijimine dikkat 9ekihni5tir. Ozellikle, Avrupa entegrasyon surecinde 9ikar temsil bi9iminde meydana gelen degijimlerin incelenmesi, entegrasyon surecindeki siyasi dinamiklerin konumlarinm belirlenmesi a9ismdan onemlidir. Tek Senet'in imzalanmasmdan Once, AB duzeyindeki tanm lobisinin, AB karar alicilanyla neokorporatist bir 9ikar temsil ilijkisinde bulundugu vurgulanmijtir. Bu donemde, AB duzeyindeki tanm lobisinin 90k az sayida gruptan mutejekicil olmasi, altematif tanmsal avro-gniplarm di lanmasi, neokorporatist 9ikar temsilini gu9lendirmi5tir. Bu 9ikar temsil modeli ise Avrupa entegrasyonunun erken donemlerinde, AB karar alma sure9lerinde kolayliklar saglamakla birlikte, ekonomik a9idan verimsiz ve savurgan bir OTP'nin ortaya 9ikmasma yol a9mi5tir. Bu durum da bajta 9ogunluk itibariyle refah devleti uygulamalarmi benimsemi? Uye devletlerdeki yuksek oranlarda vergi Odeyen, ancak pahali tanm UrUnleri tuketen yurttajlann AB kurumlaruia kar$i guvenini sarsmi tir. Ozellikle, OTP'nin kaynak savurganligma yol a9an uygulamalan topluma yansidik9a, Uye Ulke yurttajlarmm OTP'ye ve dolayisiyia AB ortak politikalarma ve kurumlarma olan guveni azahnijtir. Tek Senet sonrasi donemde AB duzeyindeki tarun lobisinin karar a- licilarla ilijkilerindeki degijimler de incelenmijtir. Buna gore, karar alicilar, Tek Senet Oncesinde, sadece bir ulus-ustu tanm lobisinin ayncalikh temsilcisi ile yogun olarak gorujmekte, bu ayncalikh lobinin yetkililerini toplantilara ayncalikh olarak ve hatta maddi destek saglayarak davet etmekte, altematif ulus- UstU tanm lobisinin yasama surecine katilimmi engellemekteyken; Tek Senet sonrasi donemde, karar alicilar 9e5itli ulus-ustu tanm lobilerinin temsilcileriyle gorujebilmekte, farkli konularda farkli ulus-ustu lobileri toplantilara davet edilebilmekte, altematif ulus-ustu tanm lobilerini de yasama surecine katabilmektedir. BUtUn bu veriler, Tek Senet Oncesi dsnemde, neokorporatist 9ikar temsil bi9iminin varligmi gosterirken, Tek Senet sonrasi donemde ise daha pluralist 9ikar temsil bi9iminin ortaya 9iktigmi gostermektedir. Bu 9ali mada, OTP ve tanm lobisindeki degi imler ile AB entegrasyon sureci arasmda ili ki kuruhnaya 9ali5ilmi5tir. OTP'nin Avrupa entegrasyonunun ko$e ta$i olma iddiasi ve butunle$tirici etkileri goz OnUnde bulundurularak, neofonksiyonalist kuramm Avmpa entegrasyonunda ulus-ustu 9ikar ve baski gruplarma verdigi Onem vurgulanmijtir. Bu baglamda, OTP'de ve 9ikar temsil bi9iminde meydana gelen degijimlerin, Avrupa entegrasyon surecine olan etkileri tarti maya a9ihni5tir. Son yillarda ulus-ustu 9ikar temsil bi9imi, UrUn bazinda kurulan gu9- lu ulus-ustu lobilerle ve gundemdeki konular 9er9evesinde ger9ekle5tirilen etkili 9ikar temsil bi9imiyle yeniden jekillenmekte ve gucunu korumaya 9ah$maktadu". Kisaca, ulus-ustu duzeyde butun tanm sektorunu kapsayan 9ikar temsil Or- 47 Akademik Ara$tirmalar Dergisi

10 Avrupa Birligi Entegrasyon Sureci ve Tarim Lobileri gutlerinin yerine, UrUn bazmda ve faaliyet alani bazmda merkezi koordinasyonu zayiflamij, pluralistlejmi? 9ikar temsil koalisyonlan kuruhnaktadir. Bu noktada, UrUn ve alan bazmda veya ijlevsel olarak, sektorel ve kitlesel bir butunle menin saglanmasi Avrupa entegrasyonunu gu9lendirecektir. Uye devletlerdeki tanm Ureticilerinin ortak paydalan olan UrUnleri ve faaliyetleriyle ilgili 9ikarlari, daha pluralist bir 9ikar temsil ortammda ulus-ustu kurumlarda savunmalan, Uye devietler arasmdaki baglantilan ve butunlejme istegini artiracaktir. Her UrUn bazmda temsil arayi mda bulunan ulus-ustu iobilerin zayiflamasma ragmen, bir UrUn etrafmda 9ikar temsil faaliyeti yuruten ulus-ustu lobilerin gu9lenmesi ve yaygmla masi, farkli Uye devletlerde ayni UrUnle ilgili 9ikar temsilcileri arasmda bir entegrasyon saglayacaktu". Pluralist 9ikar temsili, karar alicilar ile yonetilenler arasmda 90k duzeyli yonetijim ilijkilerinin bulunmasi anlamma gelmektedir. Kararlarm, Avrupa duzeyinde, bolgesel duzeyde, ulusal duzeyde ve yerel duzeyde ger9ekle.5en 90k duzeyli bir yonetijim 9er9evesinde jekiuenmesi, bu duzeylerdeki karar alicilar ve paydajlarm etkilejimini i9ermektedir. BOylece, butun duzeylerde bir katilim, Ozellikle AB kurumlarmm mejruiyetini artirarak Avrupa entegrasyonuna daha fazla katkida bulunacaktu". Ancak, pluralist ilijkilerin kurumsalla masi, hukuki 9er9eve i9inde ger9ekle mesi gerekmektedir. Aksi halde, entegrasyona yonelik katkilar uzun OmUrlU olmayacagi gibi, zaman zaman OrtUlU olarak neokorporatist 9ikar temsilinin ger9ekle5mesi halinde demokratik kazanimlar ve mejruiyet zedelenebilir. Avrupa entegrasyon surecinin gu9lenerek devam etmesi i9in demokratik katilun ve mejruiyetin hukuksal guvence altmda bulunmasi 90k Onemlidir. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun sivil toplum kurulujlariyla kurumsallajmij ilijkiler gelijtirme yolunda attigi adimlar -hukuki altyapisi kurularak- devam ettirilirse Avrupa entegrasyonunu gu9lendirici etki yapacaktir. * Yrd.D09.Dr., Fatih Oniversitesi Uluslararasi ilijkiler BSlOmO Ogretim Uyesi ' Greenwood, Justin, Interest Representation in the European Community, London: Macmillan Press, 1997, s ^ Bozkurt, Veysel, Avrupa Birligi ve TUrkiye, Bursa: Vipa Yaymlan, 2001, s ^ Alex Warleigh - Jenny Fairbrass, "The New Politics of Persuasion, Advocacy and Influence in the European Union", Alex Warleigh ve Jenny Fairbrass (ed.). Influence and Interests in the European Union: The New Politics of Persuasion and Advocacy, (London, New York: Europa Publications, 2002), s.1-2. ^ Warleigh - Fairbrass, s.3-6. ' Bir fok bilim adaminin korporatizm kavrami ile neokorporatizmi e? anlamli olarak, bazen de birbirinin yerine kullandigi gorulmektedir. Buradaki korporatizm, fa- 5ist yonetimlerdeki devlet korporatizminden farklidir. Birijok galijmada yazarin, korporatizm kavramini kullandigi yerlerde dahi, neokorporatizm anlamindaki kavramsal 9er9eveyi kastettikleri gorulmektedir. Frank L. Wilson, korporatizmin 90k fazla elejtiri 48 Journal of Academic Studies

11 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi; 33 Mayis - Temmuz 2007 almasi ve olumsuz fagrijiinlar yapmasi dolayisiyla, bir altematif olarak neo-korporatist yakla imin ortaya 9ikti mi ifade etmektedir, Neokorporatizmde, her sektorde ayn temsil tekelleri bulunabilir. SektOrler arasi rekabet yoktur veya 90k azdir. En Ust noktada kendisine ssz hakki tanmah grup, digerlerinin yerine de goro? belirtebilmektedir. HUkOmet, grup tekelini veya sinirli sayidaki grupla i birligini sordurmek ifin 9e5itli Onlemler alir.' Wilson, Frank L., Interest-group Politics in France, (Cambridge University Press, 1987), S.35. ' Karar alma bi?imi olarak korporatizm, otoriter karar alma ve uygulama sureci ile 9ikar temsil mekanizmalarinm belirii bir politika bi9imine gore jekillendirilmesi olarak kabul edilmiftir. ' Gerda Falkner, "Interest Groups in a Multi-level Polity: The Impact of Integration on National Systems", Robert Schuman Centre of Advanced Studies (RSCAS) European University Institute. RSC No: 34, Texts/99_34.pdf, 15 Aralik 1999, (3 Ocak 2005) s.5-6. ' Phillip C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?", (Phillip C. Schmitter ve Gerhard Lehmbruch ed.). Trends Toward Corporatist Intermediation, London: Sage Publications, 1979, sl3. ' Bu durum kamu tercihi kuramiyla da a9iklanmaya 9ali5ilmi tir. Buna gore, hokometler ve tanm lobileri biriikte 9ali5maktan kar?ilikli olarak 9ikar elde ederler. Tarim lobileri, hoktlmetlerin ihtiya9 duydu u siyasi mesruiyet ve siyasi destegi saglar, karjiliginda ise karar alma siirecine katilim ile OdUllendirilirler. Bu katilim, tarim lobileri ve Uyeleri arasmdaki bagi daha fazla gu9lendirir. Susan Senior-Nello, "An Application of Public Choice Theory to the Question of Common Agricultural Policy Reform", (Jacques Pelkmas ed.). Can the CAP be Reformed?. Maastricht, The Netheriands: European Institute of Public Administration, 1985; Romina A. Pipitone, "Lobbying: A New Approach for Agricultural Policies", (1 Aralik 2004), s '" Hix, Simon, The Political System of the European Union, (London: Macmillan Press, 1999), s " Schmitter, Still the Century of Corporatism?, s.l5. '^ Grant, Wyn, The Common Agricultural Policy, (New York: St. Martin Press, 1997). '' Christina Roederer-Rynning, "Informal Governance in the Common Agricultural Policy", (Thomas Christiansen ve Simona Piattoni ed.). Informal Governance in the European Union, (Northampton: Edward Elgar, 2003), s.174. "'' Avrupa Komisyonu'nun resmi intemet sitesinde, 2004 verilerine gore, Avrupa duzeyinde faaliyet gosterdigi ifade edilen 96 adet kayitli OrgUt bulunmaktadir. Ancak, bu OrgUtlerin bir9o unun kaynaklan az oldugu i9in, ya bir ba^ka ulusal tanm lobisi ile ya da diger bir avro-grupla biriikte 9ali?maktadir. societv/coneccs/listedomaine2.cfm?cl=en ( ). '^ COGECA, 1 Aralik 1962'den itibaren sekreteryasini COPA ile biriejtirmijtir. Bajkanlik divanlan ise paralel 9ali?maktadir. Bir 90k konuda ortak pozisyon belirlemi?- lerdir. 1 Aralik '* COPA, OTP'nin ayni?ekilde sorduriilmesi yolunda 9aba harcarken, daha sonraki yillarda altematif olarak kurulan COMEPRA, OTP'nin bir9ok yonune kar$i 9ikmak- 49 Akademik Ara tirmalar Dergisi

12 Avrupa BirliQi Entegrasyon Sureci ve Tanm Lobileri tadir. COMEPRA az sayida ka9uk 9ift9i grubunu temsii eder. Wemer J. Feld, "Implementation of the European Community's Common Agricultural Policy: expectations, fears, failures", Intemational Organization, Cilt 33/Sy. 3 Yaz, 1979 S.348. ' " Nugent, Neill, The Govemment and Politics ofthe European Union, London- Macmillan Press, 1994, S.365 " Politika jekillendiren kararlar, AB politikasina yon vermemektedir. Buniar, daha ziyade politikalarm detaylanni ve uygulamada izin verilen ve verilmeyen altematif ysntemleri i9ermektedir. Komisyon, politikalarm jekillendirilmesinde Bakanlar Konseyi ve Parlamento arasmda Onemli bir ara kademedir. Politika jekillendiren kararlarin 9ogu, politikalar jekillendirilmeden, belki de AB'nin resmi yasama stireci bajlamadan Onceki erken bir ajamada almmaktadir. Bu erken ajamalar bir9ok lobicilik faaliyetinin ger9eklejtigi zamanlardir. Dolayisiyla, politika jekillendiren kararlar genelde Komisyon'un bqrokrasisinde alinan kararlardir. Bakiniz: Peterson, John - Elizabeth Bomberg, Decision- Making in the European Union, London: Macmillan Press, 1999, s Aynm noktasi olarak, neden Tek Senet'in imzalanmasi kabul edilmijtir? Bu konu iki ba?lik altmda incelenebilir. ilk olarak, Tek Avrupa Senedi ile biriikte AB duzeyinde karar almanm faydalan artmijtir. Bu nedenle ulus-ustu lobilerin sayismda ve ulus- UstO tanm lobisinin sayismda buytik bir arti? yajanmijtir. Bu nokta, 9ikar temsil potansiyelinin buyilk oranda artmasi a9isindan 90k Onemlidir. ikinci olarak, Tek Avrupa Senedi ile birlikte AB duzeyinde karar alma sure9lerinde belirgin bir degi?im yajanmijtir. Ulus-UstU karar alma surecinde Bakanlar Konseyi'nde oybiriigi yerine nitelikli 90gunluk oylamasinm ge9erliligi kabul edilmijtir. Bu nedenle ulus-usttl tanm lobileri mutlak oybiriigi uzla?masina ihtiya9 duymadan 9ikar temsiiinde bulunabileceklerdir. Bu konu da 9ikar temsil ilijkilerini derinden etkileyebilecektir. Ger9i, OTP alanmda nitelikli 90gunluk oyunun yeterii olmasma ragmen, uzun yiliar oybiriigi uzla?masmin aranmaya devam ettigi gdrfllmujtur. ijte bu nedenlerle, Tek Senet'in imzalanma tarihi Onem tajimaktadir. Aynca, tanm ticaretinin liberallejmesini konu alan ve OTP'de Onemli degijimlere yol a9an di? baskilann kaynaklanndan biri olan GATT Uruguay MUzakereleri'nin ba5langi9 yili da Tek Senet'in imzalandigi 1986 yilina denk dujmektedir. Ger9i, OTP'deki 9ikar temsil ilijkilerini sarsacak di baskilar, 1992 yilindan sonraki donemlerde gelecektir. Ancak, bu tarih, yine de 9ikar temsil surecinde soz konusu kinlmalann ba^ladigi bir donem olarak Onem tajimaktadir. Arabaci, Ahmet, Ortak Tarim Politikasinda Tanm Lobisi, (Doktora Tezi, Marmara Universitesi, 2005), Sosyal Bilimler EnstitUsU, s.7-8. ^ Gorges, Michael J., Euro-corporatism?: Intereset Intermediation in the EC, London: University Press of America, 1996 ^' Grant, The Common Agricultural Policy, s ^^ Grant'in yargisinda haklilik noktalan vardir. Ancak sadece ulusal duzeyde bir analiz yaparak COPA/COGECA'yi da ulusal tanm lobileri ile karjilajtirmak bir analiz duzeyi (level of analysis) sorunu meydana getirmektedir. Bunun yerine, ulusal duzey ve ulus-ustu duzey ayn ayn ele almmalidir. " Gardner, Brian. "The Common Agricultural Policy: The Political Obstacle to Reform", Political Quarterly, Cilt 58, Sy. 2, 1987, s " Moyer, H. Wayne - Timothy E. Josling, Agricultural Policy Reform: Politics and Process in the EC and the USA, New York: Harvester Wheatsheaf, 1990, s.44 ^' Moyer ve Josling, s Journal of Academic Studies

13 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis-Temmuz Rabinowicz, Ewa. "Eastward European Union Enlargement and the Future of the Common Agricultural Policy", (Jason G. Hartell ve Johan F. M. Swinnen ed.). Agriculture and East-West European Intergration, Sydney: Ashgate, 2000, s.229 "' Yeniden ulusalla^ma (renationalisation), AB kurumlarina verilmi? olan yetkilerin, ulusal kurumlara kaymasini ifade etmektedir. Bu kayma, karar alma, finansman veya uygulama bakimindan veya butun bunlann hepsi a9ismdan ger9ekle5mi5 olabilir. Avrupa Birligi Entegrasyon Siireci ve Tanm Lobileri Ortak Tanm Politikasi Avrupa Birligi'nin en onemli ortak politikalarmdan biridir. Avrupa Birligi biitgesinin yariya yakin kismini tiiketmesi ve siyasi afidan hassas bir konumda olmasi nedeniyle, gikar ve bash gruplari (tanm lobisi) Ortak Tanm Politikasiyla ilgili kararlarda etkili olmak if in gaba harcamiflardir. Ulusal ve ulus-iistii diizeydeki tanm lobisi ile karar ahcilar arasmdaki gikar temsil ilifkisi, I986yilmda Tek Avrupa Senedi 'nin imzatanmasindan once neokorporatist karakterlidir. Tanm lobisi, bu donemde neokorporatist gikar temsilini siirdiirerek onemli maddi gikar ve siyasal ayricalik elde etmi^tir. Ancak, Avrupa Entegrasyonundaki geli^meler ve Ortak Tanm Politikasi 'nda yapilan reformlar sonucunda bazi onemli degi^imler gergekle^miftir. Reformlar, Avrupa Birligi kurumlarmin tanm lobisine yakla^minm degifmesi, ig dinamikler, kiireselle^me surecinin getirdigi di^ baskilar ve uluslararasi ticaret konusunda gelen baskilar, tanm lobisinin gikar temsil modellerini degi^tirmi^tir. Tek Senet 'ten sonra ulusal ve ulus-iistii diizeydeki tanm lobisi daha pluralist karakterli gikar temsil ili^kisinde bulunmaktadir. Avrupa entegrasyon kuramlanndan neofonksiyonalist kurama gore, gikar temsil modelinin pluralist karakterli olmasi Avrupa entegrasyonunu giiglendirecektir. Dolayisiyla, Avnipa Birligi duzeyindeki tanm lobisinin gikar temsil modelinin pluralist karakterli hale gelmesi sonucunda gok gefitli gikar temsilcileri karar alma surecinde etkili olacak ve bu gelipneler Avrupa kamuoyunun olufumuna ve Avrupa entegrasyonunun guglenmesine katki saglayacaktir. diet Anahtar Kelimeier: Avrupa Birligi, Ortak Tanm Politikasi, Tanm Lobileri, pluralizm, entegrasyon. 51 Akademik Ara$tirmalar Dergisi

14 Avrupa Birligi Entegrasyon Sureci ve Tanm Lobileri Abstract INTEGRATION PROCESS INTO THE EUROPEAN UNION AND AGRICULTURAL LOBBIES The Common Agricultural Policy is one of the most important common policies of the European Union. Interest and pressure groups (agricultural lobby) tried to influence the decision making process of the Common Agricultural Policy which consumes more than half of the European Union budget and has a position that is politically sensitive. National and supranational level agricultural lobby has neocorporatist interest representation relationship with decision makers before the Single European Act which was signed in The agricultural lobby gained material benefits and political privileges by sustaining neocorporatist interest representation until the Single European Act. Some important changes occurred because of reforms in the Common Agricultural Policy and developments in the process of the European Union. The reforms, changes of approaches of the European Union institutions to agricultural lobby, internal dynamics, external pressures stemming from globalization process and pressures stemming from international trade issues changed the interest representation patterns of agricultural lobby. After the Single European Act. national and supranational level agricultural lobby experienced an interest representation relationship having a more pluralistic character. The pluralistic character of interest representation of the agricultural lobby will strengthen the European integration process. Thus, as a result of the interest representation patterns the agricultural lobbies have become more pluralistic in character thereby making various interest groups to become effective in the decisionmaking process: then these developments will contribute towards the creation of European public opinion and will strengthen the process of European integration. Key Words: European Union, Common Agricultural Policy. Agricultural lobbies, pluralism, integration. 52 Joumal of Academic Studies

15

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri (Tüketici Politikasında Yeni Organizasyon: Aralık 2013) Sunum:Haşmet ATAHAN 04/05 Ağustos 2016 - İstanbul - Federal

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Türkiye de Tüketici Örgütleri Ve. Aziz Koçal Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Türkiye de Tüketici Örgütleri Ve. Aziz Koçal Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Türkiye de Tüketici Örgütleri Ve Aziz Koçal Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tükoder TÜRKİYEDE GENEL OLARAK STK LAR TÜRKİYEDEKİ STK LARIN SAYILARI VE BÖLGESEL DAĞILIMI Türkiyedeki

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU

REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU *< REKABET KURUMU E?X ENERJi PIYASASI DUZENLEME KURUMU REKABET KURUMU ILE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU ARASINDAKI i^birligi HAKKINDA PROTOKOL Amac ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Protokolun amaci, enerji

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Dersin Konusu: Ders, kamu iktidarını siyasal ve yönetsel kararverme sürecinde kullanma olgusunu inceler.

Dersin Konusu: Ders, kamu iktidarını siyasal ve yönetsel kararverme sürecinde kullanma olgusunu inceler. A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Doktora, 2009-2010 Prof. Dr. Birgül A. GÜLER bguler@politics.ankara.edu.tr KAMU POLİTİKASI ANALİZİ Dersin Konumu: Ders, kamu yönetimi -yönetim bilimleri

Detaylı

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 10 Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Serbest ticaretten yana görüşler Serbest

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Đçerik 1.Dış Ticaret Politikası-Giriş: Tanım, Genel Ekonomi Politikası içindeki Yeri, Teori-Politika Farkı, Devlet Müdahalesinin Gerekliliği;

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları

Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Yapısı Ve Sorumlulukları AB Eşleştirme Projesi, Ankara 5. Eğitim Haftası 21. Gün, 11 Nisan 2011 Klaus Halla Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Ve Sağlık Bakanlığı nın Sorumlulukları:

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar NCVO ve İngiltere Sivil Toplumu 2013 Oli Henman AB ve Uluslararası Takım Başkanı oliver.henman@ncvo-vol.org.uk

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DÜNYA TARIM POLİTİKALARINDAKİ GELİŞMELER MODERN EKONOMİ ÇAĞINDA, yani 21. yüzyılda; Tarım politikalarını, küresel

Detaylı

Afet Yönetim Politikası Çoklu Akım Teorisi Amitai Etzioni Çöp Kutusu Modeli At Nalı Çivisi Problemi Cumhurbaşkanı

Afet Yönetim Politikası Çoklu Akım Teorisi Amitai Etzioni Çöp Kutusu Modeli At Nalı Çivisi Problemi Cumhurbaşkanı Madde Başlıkları Afet Yönetim Politikası Amitai Etzioni At Nalı Çivisi Problemi Aşağıdan Yukarıya Yaklaşım Bakanlar Kurulu Bölgesel Kalkınma Politikası (Yakup Bulut) Bölgesel Karar Verme Süreci Brain Hogwood-Lewis

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Örgütler IR205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI DOÇ.DR. AYŞE UZMAY ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 İÇERİK DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ AĞUSTOS 2013 TARİHLİ FAALİYET RAPORU

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ AĞUSTOS 2013 TARİHLİ FAALİYET RAPORU MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2013 - AĞUSTOS 2013 TARİHLİ FAALİYET RAPORU SON DÖNEMDEKİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI GELİŞMELERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ULUSLAR ARASI GELİŞMELER ABD MERKEZ BANKASI

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ

1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ 11 1.1. Makro Ekonomi Biliminde Yöntem 12 1.2. Kavramsal Çerçeve 13 1.3. Makro Ekonomi Bilimi Literatürü 16 1.3. 1. Klasik Makro Ekonomi Bilimi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

SGK da Sağlık Çalıştayı

SGK da Sağlık Çalıştayı SGK da Sağlık Çalıştayı SGK BAŞKAN YARDIMCISI YADİGÂR GÖKALP: - YILDA KİŞİ BAŞINA HEKİME MÜRACAAT SAYISI 2002 YILINDA SADECE 2 İKEN, 2011 YILINDA İSE BU SAYI 8 E ÇIKMIŞTIR - AMACIMIZ, AVRUPA DAKİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ

1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 6. Gün : Performans Yönetimi ve Aktörlerin Rolleri 7 Şubat 2011 Tapio Laamanen 1 Performans Yönetiminde İlgili Bakanlık Aktörleri (İstihdam ve Ekonomi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

GRUP 7 ADIYAMAN BATMAN AĞRI GAZİANTEP ÖĞR.GÖR.DR.BİLGE ÖNAL DÖLEK

GRUP 7 ADIYAMAN BATMAN AĞRI GAZİANTEP ÖĞR.GÖR.DR.BİLGE ÖNAL DÖLEK GRUP 7 ADIYAMAN BATMAN AĞRI GAZİANTEP ÖĞR.GÖR.DR.BİLGE ÖNAL DÖLEK 1.YAŞLANMA SÜRECİNDE SİZCE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ GÜÇLÜ YÖNLER YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YAPILAN PARK VE BAHÇE DÜZENLEMELERİNDE YAŞLI

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ (CDEG) Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu. 7. Bakanlar Konferansı TASLAK EYLEM PLANI

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ (CDEG) Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu. 7. Bakanlar Konferansı TASLAK EYLEM PLANI KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNETİM KOMİTESİ (CDEG) Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı TASLAK EYLEM PLANI Hukuki ve fiili toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 342 Bahar 6 3+0+0 3 6. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. POLS 342 Bahar 6 3+0+0 3 6. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri POLS 342 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

GÜVENLIK KONSEYI NE YENI ADAYLAR: ALMANYA NIN DURUMU. Pelin Musabay *

GÜVENLIK KONSEYI NE YENI ADAYLAR: ALMANYA NIN DURUMU. Pelin Musabay * GÜVENLIK KONSEYI NE YENI ADAYLAR: ALMANYA NIN DURUMU Pelin Musabay * Özet Birlesmis Milletler(BM) in kurulmasindan itibaren, Güvenlik Konseyi nde 1965 yilinda üye sayisinin on birden on bese çikarilmasi

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III Abant-Bolu Büyük Abant Oteli 11-14 Mayıs 2017 Program 09.00 İstanbul dan Hareket 09.00 Ankara dan Hareket 13.00-14.00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman 11 MAYIS 2017 PERŞEMBE 14.00-14.30

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ

BÖLÜM 1 TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1.1. ANA HATLARIYLA TARIM VE TARIMSAL GELİŞİM SÜRECİ... 1 1.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE TARIM EKONOMİSİ... 18 1.3. TARIMDAKİ DEĞİŞİMİN ALTINDA YATAN TEMEL NEDENLER...

Detaylı

22.2.2016. http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/

22.2.2016. http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1. HAFTA SATIN ALMA, SAHİP OLMA VE OLMA Taylan DÖRTYOL Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, UTL Bölümü http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Tarım Piyasalarının Analizi Seçmeli

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Avrupa Birliği'nin Dış Politikası (IR411) Ders Detayları

Avrupa Birliği'nin Dış Politikası (IR411) Ders Detayları Avrupa Birliği'nin Dış Politikası (IR411) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Avrupa Birliği'nin Dış Politikası IR411 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı