AVRUPA BiRLiGi ENTEGRASYON SiJRECi VE TARIM LOBILERI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BiRLiGi ENTEGRASYON SiJRECi VE TARIM LOBILERI"

Transkript

1 A k a d e m i k A r a $ t i r m a l a r D e r g i s i 2007, S a y i 33, S a y f a l a r 39-52' AVRUPA BiRLiGi ENTEGRASYON SiJRECi VE TARIM LOBILERI Giri$ Ahmet ARABACI' Avrupa Birligi'nin (AB) entegrasyon surecinde ortak politikalann 0- nemli roueri bulunmaktadir. Ortak politikalar AB'ye (lye devletlerde belirli sektorlerde faaliyet gdsteren ve bu sektorlerle irtibatli bireylerin ve gruplarin 9ikarlarini belirlemektedir. Ortak Tarim Politikasi (OTP) da, AB tlye devletlerindeki fiftcilerin, tanm sektsrunde faaliyet gssteren firmalarin ve tarim (lrunleri tuketicilerinin pikarlarini etkilemektedir. OTP, tarun sektsrunde ortak piyasa diizenlemeleri ve mudahale mekanizmalari getirerek 9e$itli tarunsal (lkar ^evrelerinin koruyucusu olmujtur. Ayrica, OTP kuruldugu tarihten itibaren Uye devletlerdeki 9ift9ileri AB iperisindeki toplum ve devlet ilijkisi 9er9evesinde buttlnlejtirmeyi ama9lami5tir. Ozellikle OTP'nin kurulu unun ilk yillannda, 9ift9ilerin AB entegrasyonuna engel olmamasmi saglamaya y8nelik tedbirler aliiuni$tir. Bu nedenle OTP, Avrupa entegrasyonu a9isindan 90k Onemli bir konumdadir. Ger- 9ekten de, II. Dtlnya Savasi'ndan sonra ortaya 9ikan gida sikmtisi, tarim Urtlnleri fiyatlarindaki dalgalanmalar ve kalici ban$m saglanmaya 9ali$ildigi Avrupa'nin her ko$esine dagilmi$ 9iA9i topluluklarmm ekonomik a9idan dezavantajli konumu ve gelirden du tlk pay almalari, tarim sektortlndeki ortak politikanm Avnipa'nm buttlnle$mesi a9ismdan ne kadar hayati oldugunu ortaya koymaktadir. OTP'nin kurulmasmdan itibaren olu$tunilan ve ge9i5 donemi sonunda tamamen uygulamaya giren kurallarda, AB dilzeyindeki (ulus-tlstu) organlann belirleyiciligi On plana 9ikmi5tir. Ulus-QstU karar organlarini etkilemeye yonelik faaliyetlerde bulunan tarim lobisi de, ulus-tlsttl kurumlar tarafmdan ayricalikli bir konuma yerlejtirilmijtir. Ulus-UstU tarim lobisi, Oye fllkelerdeki gu9ia ulusal tarim lobileri ve buytlk tarim ijletmelerine sahip 9ikar 9evrelerinin temsilcilerini de i9ine alarak, ulus-ustu kurumlara bilgi ve me$ruiyet destegi saglarken, kendi Uyeleri ve tarim sektoru i9in buytik ekonomik faydalar saglamaktaydi. Oretimin surekli olarak artirilmasi argumaninin desteklenmesi ve tanm Urtinleri i9in yilksek fiyat destekleri, ihracat geri Odemeleri ve ithalat vergileriyle, Uye Ulkelerdeki tarmi sektoril temsilcilerinin etrafmda kolayca uzla$abilecegi ortak 9ikarlari savunmaktaydi. Bu nedenle, ulus-tlstu tarim lobisi, buytik bir siyasi destek alarak 9ikar temsil faaliyetlerini yurutmekteydi. OTP'nin AB bilt9esi i9indeki paymm sqrekli artmasi, ulus-ustu kurumlara yonelik ayricalikli 9ikar temsilinde bulunan tarim lobisinin ger9ekten ba arih oldugunu ortaya koymaktaydi. Ancak, bu ayricalikli konumun uzun stlre devam etmesi, AB bllt9esinden OTP'ye 39 Akademik Ara tirmalar Dergisi

2 Avrupa Birligi Entegrasyon Sureci ve Tanm Lobileri ayrilan paym but9enin yansmdan fazlasma ulajmasi, ulus-ustu ve ulusal tanm Iobilerine karji jupheyle yakla?ilmasma neden olmu tur. Ulus-Ustfl tanm lobisinin i9inden az sayida lobinin karar alicilarla yakm ve ayricalikli 9ikar temsilinde bulunmasi, neokorporatist 9ikar temsil modelinin ortaya 9iktigma ijaret etmektedir. Az sayida lobinin, ayncalikh bir 9ikar temsili ger9ekle tirmesi, 90k bilyuk gelir transferlerinin ger9ekle tinnesine yol a9masi ve OTP'de ortaya 9ikan kaynak savurganligma ve verimsizliklere ragmen uzun yillar etkinligini surdiirmesi dikkat 9ekici bir konudur. Ulus-UstU duzeydeki tanm lobisinin neokorporatist 9ikar temsil bi9imi belirli bir noktada kinlmaya ve yerini pluralist 9ikar temsiline birakmaya bajlami tir. Neokorporatist 9ikar temsil bi9imihden, pluralist bir 9ikar temsil bi9imine ge9ilmesinin AB entegrasyonu a9ismdan sonu9lan nelerdir? Bu 9ali5manm amaci, yukandaki somya cevap bulmaktir. Temsili Avrupa Birligi Entegrasyonu, Neofonksiyonalist Kuram ve Qikar AB entegrasyonunu a9iklamaya 9ali$an 9e itli kuramlar bulunmaktadir. Bu kuramlardan bazilan Uye devletlerin ulusal 9ikarlarmi ve guvenlik ihtiya9lanni, bazilan ise Uye devletlerdeki siyasi aktorlerin tavirlarmi dikkate almaktadir. Neofonksiyonalist kurama gore, Uye Ulkelerdeki siyasal elitlerin ve gruplarm Avrupa'nm entegrasyonunda Onemli roueri bulunmaktadir. Bu nedenle, neofonksiyonalist kuriam siyasal elitlerin, i dunyasi elitlerinin ve 9ikar gruplannui, entegrasyonu yayma (spillover) ijlevinin bulundugunu varsaymaktadir. Aslinda, AB entegrasyonu ve 9ikar temsil bi9imleri iki ayri duzeye ait konulardir. Ancak, bu 9ali mada entegrasyon ile 9ikar temsili arasmda neofonksiyonalist kuramin argumanlan araciligiyla dolayli bir ilijki kurulmujtur. Yani, neokorporatist kuramm Avrupa entegrasyonunda 9ikar ve baski gruplarma yukledigi butunlejtirici rol dikkate alinmijtir. Neokorporatist kuram, pluralist yapidaki bir 9ikar temsilinin AB entegrasyonuna olumlu katkida bulundugunu iddia etmektedir. Neofonksiyonalist Kuramda Cikar Gruplarinm Rolleri Cikar gruplannm, ulus-ustu 9ikar temsilinin Onemine en fazla dikkat 9eken kuramsal yaklajim, neofonksiyonalizm ve turevleridir.' Neofonksiyonalist kuramda entegrasyon kavrami, gerek yonetici, gerekse yon^etici olmayan elitler tarafmdan yonlendirilen bir sure9 olarak ele almir. Elitler, faaliyetlerini ve karar alicilan etkileme 9abalarmi, ulusal merkezlerden uluslararasi merkezlere yonlendirmeyi 9ikarlarma daha uygun bulurlar. Kurama gore, 9ikar gruplan entegrasyonun en dinamik unsurlandir. Kamuoyu da bu gruplarm 40 Journal of Academic Studies

3 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 egilimleri dogrultusunda ekillenir. Stlre9te etkili olan bu aktorler, belirli sektorde ger9ekle5en entegrasyonu diger sektsrlere de yayarlar.^ AB entegrasyon kuramlanndan neofonksiyonalizmin, pogulculuk (pluralizm) ile pok yakm bir ilijkisi vardir. Kuramda, AB'nin pogulcu bir toplumsal ve siyasal yapiya sahip oldugu ifade edilmijtir. Bu baglamda, AB'nin 90gulculugu, entegrasyon apisindan Snemli sonuplar dogurmaktadir. Qikar gruplannin pogulcu bir yapi iperisinde karar ahcilari etkilemesi AB entegrasyonunda karar alicilarm, kurumlarm me ruiyetini artirarak entegrasyonu recektir. Cikar Temsili Qikar temsili {interest representation), temsili demokrasilerde, yonetilenlerin kendi taleplerini ve fikirlerini ysneticilere iletebildikleri bir ortamda bulunur. Ancak, fikar temsili kavrami bireylerin siyasal davrani larmdan daha ziyade, baski ve fikar gniplannm kolektif eylem olarak yurqttukleri siyasal faaliyetleri adlandirmak ifin kullanilmaktadir.^ Kisaca, pikar temsili, drgutlil gruplann karar alicilan etkilemeye ysnelik olarak gerpeklejtirdikleri siyasal faaliyetlerden olu^maktadir. Bu palijmada, Avrupa Birligi politikalarmi etkileme amacmdaki kamusal ve kamusal olmayan aktsrlerin stratejik faaliyetleri pikar temsili kapsammda ele almacaktir. Kavram, lobiciligi, karar alicilar ve gruplar arasmda bilgi degi imini, ittifak kurulmasmi, resmi ve gayri resmi iletijimleri, planlanmi? ve planianmami; ili$kileri ipermektedir. AB karar alma sureci, karma^ik ve gayri resmi siyasal sureplerden olu ur. AB ipinde pikar temsil bipimlerindeki, ikna, savunma ve etkileme gibi unsurlar, hem AB'nin gelisimini jekillendirmekte, hem de AB'nin gelijimi dolayisiyla jekillenmektedir. Bu nedenle, AB entegrasyon surecinde pikar temsil modellednin izlenmesi ve pikar temsil ilijkilerindeki degijimlerin yonunun belirlenmesi bqyuk Onem ta$imaktadir. Neokorporatizm Korporatizmin^ farkh baglamlarda, farkli unsurlan goz OnUnde bulunduran tanimlan yapilmi tir. Ozel bir tip pikar grubu sistemi ve belirli bir karar alma bipimi* veya bunlann kombinasyonu jeklinde korporatizm tanimlari yapilmijtir. Korporatizm kavrami ayrica, bir ideoloji, siyasi kulturun bir vaiyanti, bir devlet tipi, bir ekonomi bipimi, hatta bir toplum turu olarak da kullanil- Philippe C. Schmitter'in tanunma gore, korporatizm, pikarlarmi korumak ifin az sayidaki birimin (pikar ve baski grubu) tekil, zorunlu, rekabete dayanmayan, hiyerarjik olarak dizilmi;, fakat fonksiyonlan apismdan farklilaj- 41 Akademik Araitirmalar Dergisi

4 Avrupa Birligi Entegrasyon SUreci ve Tarim Lobileri mi? kategorik birlikteligidir. Bu kategoriler, farkli alanlarda (politika alanlarmda) devlet tarafmdan taninmi? ya da bunlara, s6z konusu alan ile ilgili lisans verilmi$tir. Bundan dolayi, kendi alanlarmda apikpa tekel gucunu temsil ederler; bunun karjiligmda ise, yonetimleri kismen devletin etkisiyle bipimlenir ve devletten talep ve ona destek konusunda devlete eklemlenme s6z konusudur.' Bu tanuna gore korporatizmde, gruplar belirli bir hiyerarjik derecelendirmeye gore hukumet tarafmdan muhatap olarak kabul edilir. Gruplar arasmda 90k smirli bir rekabet vardir. Gruplar, hukumetin mejruiyetine katkida bulunmakta, politikalarm uygulanmasmda bilgi destegi saglamaktadir. Bunun kar iliginda ise hukumet, gruplara karar alma surecinde ayricalikli rol alma imkani lutfetmektedir.' PlOralizm PlUralizmde birbirleriyle rekabet eden gruplar, guplu devlet gorevlilerine veya rakip pikar gruplarma karji kontrol ve denge sistemi kurarlar. Her grup bir tarti manm bir yonunu savunur. Toplumda derin sosyal ve ekonomik ayrimlar varsa, etkin bir muhalefet ortaya 9ikar ve hipbir pikar grubu tek bajma h kim konuma gelemez. QUnkU, daima dengeleyici bir gup vardir. Birbiriyle ihtilaf halindeki 9ikar gruplarinm, siyasi surece ejit erijim imkanlari bulunmaktadir. Devlet, sadece bir hakem gorevini Ustlenir.'" Schmitter'e gore pluralizm, pikarlarma gore bir arada bulunan birimleri (pikar ve baski gruplari) ifade eden bir sistemdir. Bu birimler, belirli bir sayiyla smu-li olmadiklari gibi, gonullu olarak faaliyet gosterirler ve rekabet ilkesiyle hareket ederler. Bu birimlerin hiyerar ik bir bipimde dizilmesi soz konusu degildir. Grubun tipine ve 9ikar alanma gore olujmu? bir smiflandirma soz konusudur. Bu birimlerden hipbirisinin kendi kategorilerindeki faaliyetleri noktasmda ayricalikli olarak lisansli olmasi, taninmi$ olmasi, subvanse edilmesi, o faaliyet alani ipin 6zel olarak kuruhnu olmasi, yonetimlerinin devlet tarafmdan sepihnesi ya da pikarlan noktasmda devlete eklemlenmesi s6z konusu degildir." Dolayisiyla, Schmitter'in pluralizm tanimi yine kendi korporatizm tanimmin tam zit unsurlarmi i9ennektedir. Dolayisiyla, gruplar arasmda bir hiyerar inin bulunup bulunmamasi, karar alma surecine erijimde devlet tarafmdan ayricalikli bir statunun verilmi? olup olmamasi gibi unsurlar her iki tanimda da anahtar konumdadir. Ortak Tarim Politikasi ve Avrupa Birligi DOzeyindeki Tarim Lobisinin Konumu OTP, az sayida teknokratm ve uzmanm anlayabildigi ayrintih ve karma ik duzenlemelerle dolu bir politikadir. Son yillarda yapilan reformlar OTP'yi, uzman olmayanlarm daha az anlayabilecegi bir alan haline getirmi?- tir.'^ B6ylece, tarim politikasmi etkilemeye 9ali$anlarm, uzman bilgisine ve bir tarim lobisinin destegine ihtiyaci iyice belirginle mi tir. OTP kapsa- 42 Journal of Academic Studies

5 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 mmda 9ikar elde etmek isteyenlerin genelde bajvurduklari yontem, tarim lobisinin destegini ahnaktir. Dolayisiyla, OTP'deki geli melerle birlilcte, buyuyen, gelijen ve ekil degijtiren bir lobinin varligmdan s6z etmek gerekir.'^ Kisaca, tarim lobisi uzun yillar degijimlere direnmi? ve genelde gayri resmi etkilejimlerle 9ikar temsilinde bulunmu tur. OTP'yi etkilemeye 9ali5an tarim lobileri, hem AB duzeyinde, hem de Uye devletler duzeyinde faaliyet gostermektedir. BUtUn Uye devletlerde, hem ulusal tarim politikalarmi, hem de OTP'yi etkilemeye 9ali5an bir tur lobi bulunmaktadir.''' AB duzeyinde, 90k sayida tarim lobisinin bulunmasmm anlami, tarim sektorunde lobicilik faaliyetlerinin kesintisiz surduruhnesidir. Onemli ulusal tanm OrgUtlerini bunyesinde barmdiran COP A / COGECA" ve benzeri federasyon turu OrgUtler bulundugu gibi, 90k spesifik tarimsal konularla ve tanmsal UrUnlerle ilgilenen OrgUtler de mevcuttur.'* Spesifik konularla ilgilenen OrgUtler genelde kupuk paplidir ve ancak temel lobicilik faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.'^ AB duzeyindeki tanm lobisinin ana hedefi, OTP'de tanm desteklerinin ve yuksek fiyatlarm surduruhnesi konusunda olu an statukoyu surdurmektir. Ancak, AB duzeyindeki lobilerin etkisi sadece politika?ekillendiren kararlarla" smirli kalmi$ ve hskim konumlan belirli bir sure sonra kaybolmaya ba^lamijtir. Buna ragmen COPA ve diger ulusal tanm lobileri, Uyelerinin ayricalikli konumlarmi uzun bir muddet surdurebihnijlerdir. Tek Senet dncesinde Tanm Lobisinin Avrupa Birligi Kurumlanyla tli$kileri ve Qikar Temsili Tek Senet" Oncesinde, COPA ulusal ve bolgesel duzeydeki 9ift9ilerin konfederasyonu olarak, AB duzeyindeki 9ikarlarm en gu9lusu olarak bilinmekteydi. Michael J. Gorges, tanm sektorunde neokorporatist ilijkilerin bulundugunu ve COPA'nm Tanm GM ile sozcu olarak muhatap oldugunu ifade etmektedir.^" Bunun tam karjit gorujunu ifade eden bilim adamlan da bulunmaktadir. Wyn Grant'a gore, bu donemde COPA 90k iyi argutlenmi ve 90k etkili bir lobidir. Ancak, Grant, elde edilen bajanlarm bajka faktorlerden kaynaklandigmi ifade eder.^' Dolayisiyla, COPA'nm sozculugu ve belirleyiciligi yerine, gu9lu bir ulusal tanm lobisinin varligi iddia edilmektedir. Avrupa entegrasyonunun erken donemlerinde, Uye devletlerdeki ulusal tanm lobisi juphesiz 90k gu9ludur. Ancak, Avrupa duzeyinde bir analiz yapildigmda^^, COPA'nm bir9ok konuda Avrupa Birligi organlan ile yakin ve ayricalikli ili kiler kurdugu, yasama surecinde etkili oldugu ifade edilmijtir. COPA'nm, AB kurumlanndaki karar alicilar ile gorujmeleri, yasama surecini etkileme 9abalan, 9ikar temsil bi9imi a9ismdan neokorporatist 9ikar temsil bi9imirie karjihk gelmektedir. Ortak Tarim Politikasi'nda Reformlara Direnen GQ^ier 43 Akademik Ara;tirmalar Dergisi

6 Avrupa Birligi Entegrasyon SOreci ve Tanm Lobiieri OTP'de rasyonel olmayan kararlarm alinmasi, tarimsal karar ahna sure9lerinde tanm lobilerinin buyuk OlpUde belirleyici olmasindan kaynaklanmaktadir. Tanm lobileri, Komisyon ve Bakanlar Konseyi'nin bajansizliga ugramasma sebep olan yanh? bilgilerin simulmasmdan sorumludur. Omegin, tek senet Oncesinde, karar alma sure9lerinde, dani ma rolu resmen COPA'ya verilmi tir. COPA, ulusal tanm lobilerinin federasyonu olarak da ulusal OrgUtler yoluyla Bakanlar Konseyi ve Komisyon Uzerinde Onemli etkiye sahip olmu tur. COPA yetkilileriyle arasmda yapilan soyle ilere gore: Komisyon gorevlileri, karar alirken COPA tarafmdan kendilerine soylenen iki hususu dikkate almijlardir. ilk olarak, yakm gelecekte tanm Uretimi verimliliginde uzmanlarm OngordUgU kadar buyuk bir artijm meydana gelmeyecegi. tkinci olarak ise, uluslararasi tanm UrUnleri talebinde 90k buyuk bir patlama meydana gelecegi ve bu talep patlamasimn OTP'de ortaya 9ikan Uretim fazlalarmi kontrol etmeyi saglayarak but9e baskilanni azaltacagi. Bu iki OngOrUnUn de ger9egi yansitmadigi, ancak but9e krizleri 9iktiktan sonra anlajilabilmijtir. Kriz 9iktigmda COPA, yine karar mercilerini ikna edebihni tir. QUnkU, bir Komisyon gorevlisinin iddiasma gore, Komisyon, ancak COPA'nm kabul edecegini bildigi taslaklan Onerebilir, Bakanlar Konseyi de ancak COPA'nm kabul edebilecegi kararlan alabilirdi.^^ Dolayisiyla, tanm lobisinin ifadeleri, sorgulanmadan dogru kabul edilmi tir. Bu ifade ise, OTP'deki verimsizliklerde ve degijime kar i gosterilen diren9te, tanm lobisinin 90k buyuk bir sorumlulugunun oldugunu a9ik9a ortaya koymaktadir. AB tanm lobisi, OTP'nin gelijimini ve UrUn programlarmdaki reformlan Onemli Ol9Ude etkilemi tir. 199O'li yiuara kadar, tanm lobisi yillik fiyat muzakerelerinde, fiyat kesintilerini engelleyebilmijtir. Tanm lobilerinin 9ikar temsil modelleri, siyasi gu9lerini belirlemijtir. Avrupa tanmmda karar alicilar ve lobiler arasmda uzun yillar neokorporatist 9ikar temsili gerpeklejmijtir. Tanm Lobisinin Degi$imi 1960'larm ve 1970'lerin tanm politikasi ortami, tanm lobileri arasinda OrgUtsel ittifak kurulmasma 90k uygundu. AB'nin kumlu? yillarmda, buyuk miktarlarda gida ihtiyaci vardi ve tanm sektoru de ithalat agirlikliydi. Tanm sektorundeki harcamalar, tanm lobilerini bir arada 9ali maya yoneltmijti. BUt- 9eden tanma aynlan pay buyuduk9e, tanm lobileri daha fazla kazan9li 9ikmi - lardi. Bu nedenle, tanm lobileri birbirinin kazan9larma engel olmami lardi. Bu donemde, AB kunimlanyla tanm lobisinin ijbirligi mantikhydi. QUnlcU, bu ijbirligi, karar alicilar Uzerinde en Ust duzeyde baski yapilmasmi saglayabilirdi. BOylece butun gruplar kazan9li 9ikabilirdi.^'* OTP'deki harcamalarm artmasi, UrUn bazinda gmplarm. ortaya 9ikmasma neden olmujtur. 44 Journal of Academic Studies

7 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 Ancak, OTP karar ahna mekanizmalari, Avrupa'da tarun lobilerinin etkisini zayiflatan bir degijim sureci ge9irmi tir. Bu de i imde, politikaya ait karar alma surecinde, kararlan etkileme imkani farkli aktorlere kaymi tir. Sonu9ta, AB duzeyindeki lobiler, hem gundemi etkilemek hem de AB kurumlan Uzerinde kolektif baski kurmak i9in BrUksel'de OrgUtlenmeye ba lami tir. OrgUtleri, UrUnlerdeki fiyat kesintilerine kar i direnmek amaciyla, butun OrgUtsel kaynaklarmi kullanmaktaydilar. OTP'nin sagladigi rant gelirleri, bu OrgUtlerin kendi Uyelerine karji me ruiyetlerini saglayan en Onemli faktordu. Reformlarla getirilen fiyat kesintileri bu gelirleri azaltmi? ve OrgUtlerin Uyeleri karjismdaki mejruiyetini tehdit etmi tir. Tanm lobileri, fiyat kesintilerini tazmin etmek amaciyla Onerilen dogrudan gelir Odemelerini de kabul etmek istememijlerdir. QUnkU, bu Odemelerin, Uretimle ilgisi yoktur ve tarun lobilerinin fiyat ayarlamalarmdaki fonksiyonunu da ortadan kaldumaktadu-."^ OTP'de yapilan reformlar, AB entegrasyonunda meydana gelen diger degijimler, tanm lobisinin Onceliklerini, karar alicilara yaklajimlarmi ve 9ikar temsil bi9imlerini degijtirmijtir. Yakm zamanda, tanm OrgUtleri daha geni? papli bir alanda, kirsal gelijmede 9ift9ilerin rolleri, 9evre konulan, gida guvenligi ve hijyeni, tuketici refahi gibi farkli konularla ilgilenmeye bajlamijlardir. Qe\- reci hareket, ku-sal gelijmeyi destekleyen gruplar ve tuketici gruplari, gittik9e agirhgmi artirmi? ve daha Onemli bir siyasi aktor olarak ^* Kisaca, tanm lobisi, AB duzeyinde Tek Senet Oncesinde oldugu kadar etkili olamamaktadir. AB duzeyindeki tanm lobisi, reformlar, genijleme, di? baskilar ve yeniden ulusallajmayla^^ birlikte surekli gu9 kaybetmij, daha parpali ve kinlgan ittifaklar etrafmda, zayiflami? bir ulus-ustu 9ikar temsilinde bulunabihnijtir. Tek Senet'ten Sonra Tanm Lobisinin (j^ikar Temsil Modeli OTP'deki reformlarla birlikte, tanm lobilerinin sayisi, OrgUtsel yapilan ve 9ikar temsil stratejileri degijime ugramijtir. Bununla birlikte, neokorporatist 9ikar temsil modeli, yerini daha pluralist bir modele birakmijtir. OTP karar alma surecinde tanm lobisinin etkisi degerlendirildiginde, pluralist 9ikar temsil ilijkilerinin yaygmlajtigi a9ik9a gorulmektedir. Ulus-UstU duzeydeki tarun lobisinin karar alicilar karjisindaki konumlarmm ve pikar temsil bi9imlerinin degijmesi, tanm lobisinin hareket alanini sinirlamaktadu-. Ulus-UstU tanm lobisi eski ayncalikli konumunu surdur6memektedir. Eskiden oldugu gibi tanm politikalarmi tek bajina yonlendirememektedir. QUnkU, tanm lobisi 9e5itlenmekte ve farkli konularda farkli lobiler On plana 9ikabilmektedir. Ulusal ve ulus-ustu duzeydeki tanm lobisi, OTP 9er9evesinde pevreci, tuketici, hayvan refahi konulanyla ilgilenen lobilerle birlikte 45 Akademik Araitirmalar Dergisi

8 Avrupa Birii i Entegrasyon SQreci ve Tanm Lobileri hareket etmektedir. Kamuoyunun ve karar alicilarin gundeminde Onemli konuma gelen bu 9evreci ve tuketici lobiler de pluralist 9ikar temsilinden faydalanmak istemektedirler. Ancak, ulusal ve ulus-ustu duzeyde eski ayricalikli konumunu surdurmek isteyen tarun lobileri, bu yeni alanlardaki lobilerle koalisyonlar kurarak guflerini artirmaya 9ah5maktadirlar. Gelijtirdikleri yeni stratejilerle Oncekine benzer ayncalikh konumunun devam etmesini istemektedirler. Tek Senet'ten sonra, tanm lobisinin, AB kurumlariyla ili kilerinde ve 9ikar temsil bi9imlerinde Onemli degi imier meydana gehni tir. Ulus-UstU duzeydeki tanm lobileri, Komisyon ile neokorporatist nitelikteki 9ikar temsil ilijkilerini bu donemde kaybetmijtir. Son yillarda Komisyon, altematif ulus-ustu tanm lobileri ile de yogun ih kiler gelijtirmektedir. AB kurumlarmm temsilcileri, 9evreci, tuketici ve hayvan refahi ile ilgilenen lobilerle daha yakm baglantilar kurmu;, bu lobilerden gelen talepleri de degerlendirmijlerdir. Bir yandan, Avrupa Parlamentosu'nun karar alma surecindeki belirleyiciliginin artmasiyla birlikte, 9evre ve tuketici 9ikarlan gibi konularda kamuoyunun duyarhligmi yansitan girijimlerde bulunmasi, Parlamento'nun kunimsal mejmiyetini artirmaktadir. Parlamento, 9e5itli uluslardaki 90k sayida lobinin Uyeleri ve dolayisiyia daha geni? kamuoyu kitleleri tarafindan, Avrupa butunlejmesinde gittik9e 6nemli bir konumda goruhnektedir. Diger taraftan da, pluralist 9ikar temsilinin yaygm- Iajmasi, Parlamento'da 90k 9e5itli lobilerin temsil imkani bulmasini beraberinde getirmi tir. Ortak Tanm Politikasindaki ve Tanm Lobilerindeki Degi^imlerin Avrupa Entegrasyonu lie ili$kisi Oncelikle, OTP'nin ama9lan ve bu politikanm devami konusunda harcanan 9abalar g8z OnUne almdigmda, OTP'nin Avrupa entegrasyonunun bajarili bir sembolu oldugu ifade edilebilir. OTP'nin Avrupa entegrasyonun ko e ta i oldugu 90k sik tekrar edihnijtir. Avrupa entegrasyon surecinin erken d6- nemlednde OTP, AB entegrasyonunu gu9lendirme misyonu ta^imaktaydi. Ancak, reformlar, di baskilar ve yeniden ulusalla ma sonucunda, OTP'nin butunle tirici potansiyeli azalmijtir. AB duzeyindeki lobilerin 9ikar temsil bi9imlerindeki pluralistlejme, Avrupa'da ulusal duzey ve Avrupa duzeyi arasmdaki 9ikar temsil baglantilannm yeniden jekillenmesine sebep olabilir. Avrupa duzeyinde pluralist bir 9ikar temsil bi9iminin yaygmla$masi ve bu ili$kilerin kunimsalla^masi, AB kurumlarmm mejruiyetini artiracagi gibi, Avrupa kamuoyunun gelijimine katkida bulunarak entegrasyon surecini olumlu yonde etkiler. AB'nin en eski ve koklu ortak politikalarmdan biri olan OTP, butunle me surecine yaptigi katkilari bakimmdan incelenmijtir. Ayrica, OTP'nin e- 46 Journal of Academic Studies

9 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi: 33 Mayis - Temmuz 2007 killenmesinde tanm lobilerinin rolu vurgulanmi tir. Tanm lobilerinin entegrasyon surecindeki 9ikar temsil modellerinin degijimine dikkat 9ekihni5tir. Ozellikle, Avrupa entegrasyon surecinde 9ikar temsil bi9iminde meydana gelen degijimlerin incelenmesi, entegrasyon surecindeki siyasi dinamiklerin konumlarinm belirlenmesi a9ismdan onemlidir. Tek Senet'in imzalanmasmdan Once, AB duzeyindeki tanm lobisinin, AB karar alicilanyla neokorporatist bir 9ikar temsil ilijkisinde bulundugu vurgulanmijtir. Bu donemde, AB duzeyindeki tanm lobisinin 90k az sayida gruptan mutejekicil olmasi, altematif tanmsal avro-gniplarm di lanmasi, neokorporatist 9ikar temsilini gu9lendirmi5tir. Bu 9ikar temsil modeli ise Avrupa entegrasyonunun erken donemlerinde, AB karar alma sure9lerinde kolayliklar saglamakla birlikte, ekonomik a9idan verimsiz ve savurgan bir OTP'nin ortaya 9ikmasma yol a9mi5tir. Bu durum da bajta 9ogunluk itibariyle refah devleti uygulamalarmi benimsemi? Uye devletlerdeki yuksek oranlarda vergi Odeyen, ancak pahali tanm UrUnleri tuketen yurttajlann AB kurumlaruia kar$i guvenini sarsmi tir. Ozellikle, OTP'nin kaynak savurganligma yol a9an uygulamalan topluma yansidik9a, Uye Ulke yurttajlarmm OTP'ye ve dolayisiyia AB ortak politikalarma ve kurumlarma olan guveni azahnijtir. Tek Senet sonrasi donemde AB duzeyindeki tarun lobisinin karar a- licilarla ilijkilerindeki degijimler de incelenmijtir. Buna gore, karar alicilar, Tek Senet Oncesinde, sadece bir ulus-ustu tanm lobisinin ayncalikh temsilcisi ile yogun olarak gorujmekte, bu ayncalikh lobinin yetkililerini toplantilara ayncalikh olarak ve hatta maddi destek saglayarak davet etmekte, altematif ulus- UstU tanm lobisinin yasama surecine katilimmi engellemekteyken; Tek Senet sonrasi donemde, karar alicilar 9e5itli ulus-ustu tanm lobilerinin temsilcileriyle gorujebilmekte, farkli konularda farkli ulus-ustu lobileri toplantilara davet edilebilmekte, altematif ulus-ustu tanm lobilerini de yasama surecine katabilmektedir. BUtUn bu veriler, Tek Senet Oncesi dsnemde, neokorporatist 9ikar temsil bi9iminin varligmi gosterirken, Tek Senet sonrasi donemde ise daha pluralist 9ikar temsil bi9iminin ortaya 9iktigmi gostermektedir. Bu 9ali mada, OTP ve tanm lobisindeki degi imler ile AB entegrasyon sureci arasmda ili ki kuruhnaya 9ali5ilmi5tir. OTP'nin Avrupa entegrasyonunun ko$e ta$i olma iddiasi ve butunle$tirici etkileri goz OnUnde bulundurularak, neofonksiyonalist kuramm Avmpa entegrasyonunda ulus-ustu 9ikar ve baski gruplarma verdigi Onem vurgulanmijtir. Bu baglamda, OTP'de ve 9ikar temsil bi9iminde meydana gelen degijimlerin, Avrupa entegrasyon surecine olan etkileri tarti maya a9ihni5tir. Son yillarda ulus-ustu 9ikar temsil bi9imi, UrUn bazinda kurulan gu9- lu ulus-ustu lobilerle ve gundemdeki konular 9er9evesinde ger9ekle5tirilen etkili 9ikar temsil bi9imiyle yeniden jekillenmekte ve gucunu korumaya 9ah$maktadu". Kisaca, ulus-ustu duzeyde butun tanm sektorunu kapsayan 9ikar temsil Or- 47 Akademik Ara$tirmalar Dergisi

10 Avrupa Birligi Entegrasyon Sureci ve Tarim Lobileri gutlerinin yerine, UrUn bazmda ve faaliyet alani bazmda merkezi koordinasyonu zayiflamij, pluralistlejmi? 9ikar temsil koalisyonlan kuruhnaktadir. Bu noktada, UrUn ve alan bazmda veya ijlevsel olarak, sektorel ve kitlesel bir butunle menin saglanmasi Avrupa entegrasyonunu gu9lendirecektir. Uye devletlerdeki tanm Ureticilerinin ortak paydalan olan UrUnleri ve faaliyetleriyle ilgili 9ikarlari, daha pluralist bir 9ikar temsil ortammda ulus-ustu kurumlarda savunmalan, Uye devietler arasmdaki baglantilan ve butunlejme istegini artiracaktir. Her UrUn bazmda temsil arayi mda bulunan ulus-ustu iobilerin zayiflamasma ragmen, bir UrUn etrafmda 9ikar temsil faaliyeti yuruten ulus-ustu lobilerin gu9lenmesi ve yaygmla masi, farkli Uye devletlerde ayni UrUnle ilgili 9ikar temsilcileri arasmda bir entegrasyon saglayacaktu". Pluralist 9ikar temsili, karar alicilar ile yonetilenler arasmda 90k duzeyli yonetijim ilijkilerinin bulunmasi anlamma gelmektedir. Kararlarm, Avrupa duzeyinde, bolgesel duzeyde, ulusal duzeyde ve yerel duzeyde ger9ekle.5en 90k duzeyli bir yonetijim 9er9evesinde jekiuenmesi, bu duzeylerdeki karar alicilar ve paydajlarm etkilejimini i9ermektedir. BOylece, butun duzeylerde bir katilim, Ozellikle AB kurumlarmm mejruiyetini artirarak Avrupa entegrasyonuna daha fazla katkida bulunacaktu". Ancak, pluralist ilijkilerin kurumsalla masi, hukuki 9er9eve i9inde ger9ekle mesi gerekmektedir. Aksi halde, entegrasyona yonelik katkilar uzun OmUrlU olmayacagi gibi, zaman zaman OrtUlU olarak neokorporatist 9ikar temsilinin ger9ekle5mesi halinde demokratik kazanimlar ve mejruiyet zedelenebilir. Avrupa entegrasyon surecinin gu9lenerek devam etmesi i9in demokratik katilun ve mejruiyetin hukuksal guvence altmda bulunmasi 90k Onemlidir. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun sivil toplum kurulujlariyla kurumsallajmij ilijkiler gelijtirme yolunda attigi adimlar -hukuki altyapisi kurularak- devam ettirilirse Avrupa entegrasyonunu gu9lendirici etki yapacaktir. * Yrd.D09.Dr., Fatih Oniversitesi Uluslararasi ilijkiler BSlOmO Ogretim Uyesi ' Greenwood, Justin, Interest Representation in the European Community, London: Macmillan Press, 1997, s ^ Bozkurt, Veysel, Avrupa Birligi ve TUrkiye, Bursa: Vipa Yaymlan, 2001, s ^ Alex Warleigh - Jenny Fairbrass, "The New Politics of Persuasion, Advocacy and Influence in the European Union", Alex Warleigh ve Jenny Fairbrass (ed.). Influence and Interests in the European Union: The New Politics of Persuasion and Advocacy, (London, New York: Europa Publications, 2002), s.1-2. ^ Warleigh - Fairbrass, s.3-6. ' Bir fok bilim adaminin korporatizm kavrami ile neokorporatizmi e? anlamli olarak, bazen de birbirinin yerine kullandigi gorulmektedir. Buradaki korporatizm, fa- 5ist yonetimlerdeki devlet korporatizminden farklidir. Birijok galijmada yazarin, korporatizm kavramini kullandigi yerlerde dahi, neokorporatizm anlamindaki kavramsal 9er9eveyi kastettikleri gorulmektedir. Frank L. Wilson, korporatizmin 90k fazla elejtiri 48 Journal of Academic Studies

11 Ahmet Arabaci Yil: 9, Sayi; 33 Mayis - Temmuz 2007 almasi ve olumsuz fagrijiinlar yapmasi dolayisiyla, bir altematif olarak neo-korporatist yakla imin ortaya 9ikti mi ifade etmektedir, Neokorporatizmde, her sektorde ayn temsil tekelleri bulunabilir. SektOrler arasi rekabet yoktur veya 90k azdir. En Ust noktada kendisine ssz hakki tanmah grup, digerlerinin yerine de goro? belirtebilmektedir. HUkOmet, grup tekelini veya sinirli sayidaki grupla i birligini sordurmek ifin 9e5itli Onlemler alir.' Wilson, Frank L., Interest-group Politics in France, (Cambridge University Press, 1987), S.35. ' Karar alma bi?imi olarak korporatizm, otoriter karar alma ve uygulama sureci ile 9ikar temsil mekanizmalarinm belirii bir politika bi9imine gore jekillendirilmesi olarak kabul edilmiftir. ' Gerda Falkner, "Interest Groups in a Multi-level Polity: The Impact of Integration on National Systems", Robert Schuman Centre of Advanced Studies (RSCAS) European University Institute. RSC No: 34, Texts/99_34.pdf, 15 Aralik 1999, (3 Ocak 2005) s.5-6. ' Phillip C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?", (Phillip C. Schmitter ve Gerhard Lehmbruch ed.). Trends Toward Corporatist Intermediation, London: Sage Publications, 1979, sl3. ' Bu durum kamu tercihi kuramiyla da a9iklanmaya 9ali5ilmi tir. Buna gore, hokometler ve tanm lobileri biriikte 9ali5maktan kar?ilikli olarak 9ikar elde ederler. Tarim lobileri, hoktlmetlerin ihtiya9 duydu u siyasi mesruiyet ve siyasi destegi saglar, karjiliginda ise karar alma siirecine katilim ile OdUllendirilirler. Bu katilim, tarim lobileri ve Uyeleri arasmdaki bagi daha fazla gu9lendirir. Susan Senior-Nello, "An Application of Public Choice Theory to the Question of Common Agricultural Policy Reform", (Jacques Pelkmas ed.). Can the CAP be Reformed?. Maastricht, The Netheriands: European Institute of Public Administration, 1985; Romina A. Pipitone, "Lobbying: A New Approach for Agricultural Policies", (1 Aralik 2004), s '" Hix, Simon, The Political System of the European Union, (London: Macmillan Press, 1999), s " Schmitter, Still the Century of Corporatism?, s.l5. '^ Grant, Wyn, The Common Agricultural Policy, (New York: St. Martin Press, 1997). '' Christina Roederer-Rynning, "Informal Governance in the Common Agricultural Policy", (Thomas Christiansen ve Simona Piattoni ed.). Informal Governance in the European Union, (Northampton: Edward Elgar, 2003), s.174. "'' Avrupa Komisyonu'nun resmi intemet sitesinde, 2004 verilerine gore, Avrupa duzeyinde faaliyet gosterdigi ifade edilen 96 adet kayitli OrgUt bulunmaktadir. Ancak, bu OrgUtlerin bir9o unun kaynaklan az oldugu i9in, ya bir ba^ka ulusal tanm lobisi ile ya da diger bir avro-grupla biriikte 9ali?maktadir. societv/coneccs/listedomaine2.cfm?cl=en ( ). '^ COGECA, 1 Aralik 1962'den itibaren sekreteryasini COPA ile biriejtirmijtir. Bajkanlik divanlan ise paralel 9ali?maktadir. Bir 90k konuda ortak pozisyon belirlemi?- lerdir. 1 Aralik '* COPA, OTP'nin ayni?ekilde sorduriilmesi yolunda 9aba harcarken, daha sonraki yillarda altematif olarak kurulan COMEPRA, OTP'nin bir9ok yonune kar$i 9ikmak- 49 Akademik Ara tirmalar Dergisi

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI AMERiKAN KAMU DjPLOMASISININ 11 EYLUL SONRASI YONETIM ANLAYI I VE SERGILENEN FAALiYETLER ODAGINDA incelenmesi: KAMU DiPLOMASisiNDEKi

Detaylı

KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL ETKILERI

KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL ETKILERI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTITUSO GUVENLiK BiLiMLERi ANA BiLiM DALI KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL

Detaylı

Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı

Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı Öğr. Gör. Hüseyin Kutay AYTUĞ Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Detaylı

YENİ KALKINMACI DEVLET MODELİ BAĞLAMINDA ULUSAL İLAÇ POLİTİKASI: BREZİLYA DENEYİMİ*

YENİ KALKINMACI DEVLET MODELİ BAĞLAMINDA ULUSAL İLAÇ POLİTİKASI: BREZİLYA DENEYİMİ* Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 123-152 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324462 YENİ KALKINMACI DEVLET MODELİ BAĞLAMINDA ULUSAL İLAÇ POLİTİKASI: BREZİLYA DENEYİMİ* Özet

Detaylı

KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation Of Global Enviroment Policies From Global Public Goods Perspective Küresel Çevre Politikalarının 288 ÖZ

Detaylı

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI OAKA Cilt:7, Sayı: 13, ss. 1-29, 2012 AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: İDEALİST SÖYLEMLERİN YETERSİZ EYLEMLERLE YÜRÜTÜLME ÇABASI INSUFFICIENT POLICY TOOLS AND IDEALIST DISCOURSE OF THE EU IN CENTRAL

Detaylı

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK

THE CENTRAL BANKS FROM PAST TO PRESENT AND AN EXAMPLE OF MODERN CENTRAL BANKING: THE EUROPEAN CENTRAL BANK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERKEZ BANKALARI VE MODERN MERKEZ BANKACILIĞININ BİR ÖRNEĞİ: AVRUPA MERKEZ BANKASI Fatma TURNA 1 Özet Bu çalışma kapsamında Avrupa Merkez Bankası esas alınarak; merkez bankalarının tarihsel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Faruk SAPANCALI * ABSTRACT The notion of social exclusion originated during the 1970 s in France. But, exclusion discourse became

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI

LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI LİZBON SONRASI AB NİN YENİ KURUMSAL YAPISI VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNİN ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET ALANINDAKİ YANSIMALARI Dr. Bahadır YAKUT 1 ÖZET Lizbon Antlaşması AB nin anayasal evrimleşmesi bakımından

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Aralık 2008

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 1-20 Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİYLE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Ali Utku ATALAY EKONOMİK VE MALİ KONULAR

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ IKTISAT ANABILIM DALI TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI YÜKSEK LISANS TEZI HAKAN DEMIRGIL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI Uzmanlık Tezi Ceren AYDIN TARIM VE BALIKÇILIK DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET Dünya Ticaret Örgütü

Detaylı

TÜRKİYE NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKASI: POLİTİKA SÜREÇ ANALİZİ

TÜRKİYE NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKASI: POLİTİKA SÜREÇ ANALİZİ TÜRKİYE NİN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKASI: POLİTİKA SÜREÇ ANALİZİ Dr. Arif Akgül 1 Dr. Alican Kaptı 2 Özet Uyuşturucuyla mücadelede önemli bir konuma sahip olan Türkiye yaklaşık son 10 yılda önemli

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 BATI BALKANLARIN ENTEGRASYONUNUN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: KARADAĞ VE SIRBİSTAN ÖRNEKLERİ Jasmina GUBERİNİC Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı e-posta: jasmina_guberinic@yahoo.com

Detaylı

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR

FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR FARKLI ÜLKE DENEYĐMLERĐ ÇERÇEVESĐNDE ÖZEL EMEKLĐLĐK PROGRAMLARININ OLUŞUMU ve ORTAYA ÇIKARDIĞI SONUÇLAR Yrd. Doç Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı