Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE /03/2003 KARAR METNĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ"

Transkript

1 Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE /09/2003 KARAR METNĐ KAMU TÜZEL KĐŞĐSĐ YA DA KURUMU OLMAYAN TÜRK KIZILAY DERNEĞĐNĐN MALĐK OLDUĞU TAŞINMAZLAR HAKKINDA, 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 30 UNCU MADDESĐ HÜKÜMLERĐNĐN UYGULANMASINA OLANAK BULUNMADIĞI HK.< Türkiye Kızılay Derneği ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin... Belediye Başkanlığının tarihsiz dilekçesinde aynen: " 1- Đlimiz imar planında su deposu alanına tekabül eden mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait Tapunun... mahallesi Ada..., Parsel...numarasında... m2 ve aynı mevki Ada..., Parsel...numarasında kayıtlı... m2 taşınmazların kamulaştırma kanununun 30. maddesine göre emlak değerlerinin üzerinden belediyemize devri için yazılan... tarihli... sayılı tapu emlak memurluğuna ait resmi yazı davalı tarafa aynı gün tebliğ edilmiştir. (Ek-1) Yapılan tebliğe rağmen davalı idare 60 gün içinde herhangi bir cevap vermemiştir. Bu nedenle iş bu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur. 2- Devri talep edilen yerde belediyemizce imar planına uygun olarak su deposu inşaatı yapılacaktır. Ayrıca su deposunun kirletilmemesini ve korunmasını sağlamak amacıylada koruma mesafeleri bırakılmıştır. Đmar planı çevrenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Belediyemizce yapılan imar planı askı süresi içinde itiraz edilmediğinden onaylanıp kesinleşmiştir mahallesi büyük bir kısmı yapılaşmış ve kalabalık bir yerdir....'nın iklimi nedeniyle çok sıcak geçtiği herkesçe bilinmektedir. Özellikle yaz dönemlerinde su kıtlığı yaşandığından insanların sağlığı açısından su deposu yapılmak istenmektedir. Belediyemizin, yaşam kaynağı olan su deposu yapma hizmeti ile davalı idaresinin orada yapacağı hizmet karşılaştırıldığında belediyemizin yapacağı hizmet önceliklidir. Ayrıca aynı mevkide sağlık ocağı, çocuk hastanesi, kadın doğum hastanesi mevcuttur. Hatta yakın bölgede devlet hastanesi ve Tıp fakültesi hastanesi mevcuttur. Bu nedenle davalı idarenin yapacağı sağlık hizmetini çevre insanı yakınındaki bu yerlerden giderebilecektir. Ancak belediyemizin ilan ettiği ve kesinleşen imar planına göre bu büyüklükte bir su deposunu başka alana taşıma imkanı yoktur. Çünkü söz konusu alan zaten yapılaşmıştır. Kesinleşen ve onaylanan imar planına göre diğer şahıslara ait yerlerin bir kısmı kamulaştırılmış bir kısmının işlemleri ise devam etmektedir. (EK-2) SONUÇ : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile davalıya ait... mahallesi ada..., parsel...numarasında... m2 ve aynı mevki ada..., parsel... numarasında kayıtlı... m2 taşınmazın kamulaştırma kanununun 30. maddesine göre emlak değerleri üzerinden... belediyesine devrine karar verilmesini ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. " denilmektedir. Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzelkişisi ya da kurumunca kamulaştırılamayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer aldığından, istemin incelenebilmesi için öncelikle Türkiye Kızılay Derneğinin kamu tüzelkişisi veya kurumu olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir sayılı Dernekler Kanununun 71 inci maddesinde Türkiye Kızılay Derneğinin, kuruluş amacına ve uluslararası anlaşmalarla tayin edilen nitelik ve durumuna göre düzenlenen tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetkilere uygun olarak teşkilatlanıp yönetileceği hükme bağlanmış, gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün "hukuki statü" başlıklı 2 nci maddesinde de Kızılay'ın, tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kurum olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, kamu tüzel kişisi ya da kurumu olmayan Türk Kızılay Derneğinin malik olduğu taşınmazlar hakkında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, Türkiye Kızılay Derneğine ait iki adet taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre devrine ilişkin... Belediye Başkanlığı isteminin incelenmeksizin reddine ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. DAN-KAR-DER ; SAYI:3 BŞ/ÖEK Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE /03/2003 KARAR METNĐ

2 1606 SAYILI YASA ĐLE DERNEK TÜZÜĞÜNDE YER ALAN HÜKÜMLER UYARINCA KURUMLAR VERGĐSĐNDEN MUAF OLAN DAVACI DERNEK HAKKINDA MADEN SUYU ĐŞLETMESĐ, RÖNTGEN FĐLMĐ VE OYUN KAĞIDI SATIŞINDAN ELDE ETTĐĞĐ GELĐRLER NEDENĐYLE YAPILAN TARHĐYATTA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.< Kararın Düzeltilmesini Đsteyen :... Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf :... Genel Başkanlığı Vekili : Av.... Đstemin Özeti : Davacı kurum adına, 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu re'sen kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, kaçakçılık cezası kesilmiştir.... Vergi Mahkemesi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1/d maddesinde, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, 7/17 nci maddesinde, özel Kanunlarla veya Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak aktettiği mukavelelerle kurumlar vergisinden veya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan kurumların, kurumlar vergisinden muaf olduğu, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden ve Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Đlişkin Kanununun 1 nci maddesinde, Türkiye Kızılay Derneğinin, Türk Hava Kurumunun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye Yardımseverler Derneği'nin ve Resmi Darülaceze Kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği'nin kendilerine terettüp eden vergi, resim, harç, hisse ve fonlardan muaf olduğunun belirtildiği, 3. maddesinde de 1 nci maddede sayılan kurumlara sağlanan gelirlerden hazine hissesi ve inhisar resmi alınamayacağının ifade edildiği, diğer yandan... Derneği Tüzüğünde derneğin sahibi bulunduğu tekel ve imtiyazlarla işletmelerinin gelirleri, amacına uygun hizmetleri geliştirmek için gerçekleştirilen ticari işlemler gelirleri ve diğer gelirlerin derneğin gelirleri arasında sayıldığı, bu durumda anılan tüm hukuki düzenlemeler karşısında, davacı derneğin tüzüğünde sayılı görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara sahip kılınmasına yönelik özel bir statüye sahip bulunduğu, mevcut hukuksal durum nedeniyle tüzükte sayılan gelir kaynaklarından elde ettiği gelirlerden dolayı kurumlar vergisinden muaf olduğu, dolayısıyla her türlü vergi ve resimlerden muaf olduğu anlaşılan kurum adına... Maden Suyu Đşletmesi, röntgen filmi ve oyun kağıdı satışlarından elde edilen gelirler nedeniyle yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı Đdarenin temyiz istemi, Danıştay Dördüncü Dairesinin günlü ve E:2001/3376, K:2002/2064 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Davalı Đdare, tarhiyatın yasal düzenlemelere uygun olduğunu ileri sürerek kararın düzeltilmesini istemektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. Tetkik Hakimi Mehmet Sönmez'in Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi istemini içeren dilekçede öne sürülen hususlar kararın düzeltilmesini sağlayacak nitelikte bulunmadığından istemin reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Ahmet Alaybeyoğlu'nun Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir. TÜRK MĐLLETĐ ADINA Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü: 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54.maddesinde, Danıştay tarafından verilen yargısal kararlar hakkında, bu maddede yazılı sebeplerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtilmektedir. Dilekçe sahibinin ileri sürdüğü iddialar, Kanunda belirtilen hallerden hiçbirine uymamaktadır. Bu nedenle, kararın düzeltilmesi isteminin reddine gününde oybirliğiyle karar verildi. DAN-KAR-DER ; SAYI:2 BŞ/ÖEK Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE /05/2002 KARAR METNĐ TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐNĐN, ÇEŞĐTLĐ ĐŞLETMELERĐNDEN ELDE ETTĐĞĐ GELĐRLERĐNĐN HER TÜRLÜ VERGĐDEN MUAF OLDUĞU HK.< Temyiz Eden :... Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf : Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı Vekili : Av.... Đstemin Özeti : Davacı kurum adına, 1995 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu re'sen kurumlar vergisi salınmış,fon payı hesaplanıp, kaçakçılık cezası kesilmiştir. Ankara 7. Vergi Mahkemesi, günlü ve E:2000/889, K:2001/305 sayılı kararıyla; 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/d maddesinde, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, 7/17. maddesinde, özel Kanunlarla veya Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak aktettiği mukavelelerle Kurumlar Vergisinden veya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan kurumların, kurumlar vergisinden muaf olduğu, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden ve Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Đlişkin Kanununun 1. maddesinde, Türkiye Kızılay Derneğinin, Türk Hava Kurumunun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye Yardımseverler Derneği'nin ve Resmi Darülaceze Kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği'nin kendilerine terettüp eden vergi, re'sim, harç hisse ve fonlardan muaf olduğunun belirtildiği, 3. maddesinde de 1. maddede sayılan kurumlara sağlanan gelirlerden hazine hissesi ve inhisar resmi alınamayacağının ifade edildiği, diğer

3 yandan Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünde derneğin sahibi bulunduğu tekel ve imtiyazlarla işletmelerinin gelirleri, amacına uygun hizmetleri geliştirmek için gerçekleştirilen ticari işlemler gelirleri ve diğer gelirlerin derneğin gelirleri arasında sayıldığı, bu durumda anılan tüm hukuki düzenlemeler karşısında, davacı derneğin tüzüğünde sayılı görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynaklara sahip kılınmasına yönelik özel bir statüye sahip bulunduğu, mevcut hukuksal durum nedeniyle tüzükte sayılan gelir kaynaklarından elde ettiği gelirlerden dolayı kurumlar vergisinden muaf olduğu, dolayısıyla her türlü vergi ve resimlerden muaf olduğu anlaşılan kurum adına Afyon Maden Suyu Đşletmesi, röntgen filmi ve oyun kağıdı satışlarından elde edilen gelirler nedeniyle yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Davalı Đdare, tarhiyatın yasal düzenlemelere uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir. Savunmanın Özeti : Yasal dayanağı bulunmayan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. Tetkik Hakimi Erkan Kunduracı'nın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Nilgün Akpınar'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MĐLLETĐ ADINA Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir. Bu nedenle, temyiz isteminin reddine gününde oybirliğiyle karar verildi. YÖ/ÖEK Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BEŞĐNCĐ DAĐRE /04/2006 KARAR METNĐ 657 SAYILI YASANIN 72. MADDESĐNĐN 2. FIKRASI UYARINCA EŞ DURUMUNUN NAKLEN ATAMA SIRASINDA GÖZÖNÜNE ALINMASININ, ANCAK ATANAN MEMURUN EŞĐNĐN DE MEMUR OLMASI HALĐNDE MÜMKÜN OLABĐLECEĞĐ HK.< Karar Düzeltme Đsteminde Bulunan (Davalı): Sağlık Bakanlığı - ANKARA Karşı Taraf :? Vekili : Av.? Đsteğin Özeti : Gaziantep Đdare Mahkemesi'nce verilen günlü, E:2002/1077, K:2003/123 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesi'nin günlü, E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı kararının, davalı idarece 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Cevabın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği yolundadır. Danıştay Tetkik Hakimi : Bülent Küfüdür Düşüncesi : Karar düzeltme isteminin kabul edilerek Đdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı : Saadet Ünal Düşüncesi : Karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanunun 54 üncü maddesine uygun bulunduğundan davalı idarenin düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay beşinci Dairesi'nce verilen günlü, E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı kararın kaldırılarak anılan Daire kararında yer alan düşüncemiz uyarınca Đdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MĐLLETĐ ADINA Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Gaziantep? Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan davacının aynı görevle? Devlet Hastanesine naklen atanmasına ilişkin günlü, sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Gaziantep Đdare Mahkemesi'nin günlü, E:2002/1077, K:2003/123 sayılı kararıyla; davacının görev yaptığı hastanede Sağlık Bakanlığı müfettişince yapılan inceleme sonucunda saptanan hususlar karşısında dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, davacının eşinin Kızılay Kan Merkezinde hemşire olarak görev yaptığı, davacının atandığı? Đlçesinde eşinin çalışabileceği Kızılay Kan Merkezinin bulunmadığı, bu durumda eşinin görev yapabileceği yerlerin araştırılarak ve kurumuyla gerekli koordinasyon sağlanarak uygun bir yere atanması gerekirken eş durumu dikkate alınmaksızın kurulan dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Gaziantep Đdare Mahkemesi'nin anılan kararı Danıştay Beşinci Dairesi'nin günlü, E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı kararı ile onanmıştır. Davalı idarece; davacının görev yaptığı Gaziantep? Hastanesinde Sağlık Bakanlığı Müfettişlerince yürütülen inceleme ile davacının hasta ilişkileri konusunda göstermiş olduğu tutum ve davranış biçimine ait olumsuz saptamalar dikkate alındığında, davacının görev yerinin değiştirilmesine yönelik olarak kurulan dava konusu atama işleminde kullanılan takdir hakkında, kamu yararı ve sağlık hizmetlerinin

4 gerekleri bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek; dava konusu işlemin iptali yolunda Đdare Mahkemesi'nce verilen kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin günlü, E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı kararının, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi ve Đdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir. Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinin 1/c fıkrası hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesi'nce verilen günlü, E:2003/3816, K:2005/3426 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72 nci maddesinin 2. fıkrasında; "Yeniden ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşinde isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74. ve 76.maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.'' hükmüne yer verilmiş olup, yine aynı maddede yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere (belirtilen şartlarda) izin verilebileceği hükmü yer almıştır. Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında, Sağlık Bakanlığı Müfettişi tarafından düzenlenen ön inceleme raporunda, hasta yakınlarından para istemek, para almak, hastayı özele yönlendirmek, poliklinik saatlerine uymamak eylemlerinden dolayı disiplin yönünden uyarma, kınama ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları ile cezalandırılması, idari yönden ise, görev yerinin değiştirilmesinin önerilmesi üzerine, davacının? Devlet Hastanesi'ne naklen atamasının yapıldığı, davacının eşinin Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Atatürk Kan Merkezi Müdürlüğü'nde Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi hemşire olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Devlet Memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmaları sırasında aile birimini korumak bakımından, kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması suretiyle atanan memurun eş durumu gözönüne alınarak işlem yapılmasına ilişkin 657 sayılı Yasanın 72. maddesinin yukarıda açıklanan 2. fıkrası hükmüne göre, eş durumunun gözönüne alınması ancak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulan kişinin eşinin de memur olması halinde mümkün olabileceğinden, davacının Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Atatürk Kan Merkezi Müdürlüğünde hemşire olarak çalışan eşinin Devlet memuru olmaması nedeniyle, idarenin davacının eş durumunu gözetmek suretiyle atama yapma zorunluluğu bulunduğundan söz edilemeyeceği, dolayısıyla idarenin bu yönde yargı kararı ile zorlanamayacağının açık olması karşısında, eş durumu gerekçesine dayanılarak dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Đdare Mahkemesi kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Gaziantep Đdare Mahkemesi'nce verilen günlü, E:2002/1077, K:2003/123 sayılı kararın 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (DAN-DER; SAYI:113) BŞ/AĐ Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ALTINCI DAĐRE /03/1993 KARAR METNĐ TAPU KAYDINDA BAHÇELĐ ĐKĐ EV OLARAK GÖRÜNEN YAPI ĐÇĐN VERĐLEN TAPU TAH SĐS BELGESĐNĐN BU YAPININ ÇIKAN BĐR YANGINDA YANMASI SONUCUNDA YERĐNE 2981 SAYILI YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRE ĐÇĐNDE YAPILAN GECEKONDU ĐÇĐN DE GEÇERLĐ OLACAĞINDAN SÖZKONUSU BELGENĐN TAŞINMAZIN FĐĐLĐ DURUMUNA UYMA- YAN TAPU KAYDINDAKĐ NĐTELĐĞĐ DĐKKATE ALINARAK ĐPTAL EDĐLMESĐNDE ĐSABET GÖRÜLMEDĐĞĐ HK.< Dava; taşınmaz için davacı adına düzenlenen tapu tahsis belgesinin tapuda cinsinin bahçeli iki ev olarak görünmesi nedeniyle iptal edilmesi ne ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, Đdare Mahkemesince; Elhaç Hüseyin Vakfına ait dava konusu taşınmazın tapu kaydında vasfının bahçeli ahşap iki ev olarak göründüğü, bu evin tarihinde çıkan yangında yandığının Đtfaiye Müdürlüğü yazısından anlaşıldığı, tarihinde davacının bu yere gecekondu yaptığının ise muhtarlık ve Türkiye Kızılay Derneği... Şubesi yazılarından belirlendiği, tapu tahsis belgesi verilen bu taşınmazın tapu kaydındaki vasfı bahçeli ahşap iki ev olarak görülmekte ise de, belirtilen evin yanması sonucunda fiili duruma uymayan tapu kaydının esas alınmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem yize konu istanbul 5.idare Mahkemesinin günlü, 1992/143 sayılı kararında, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından

5 bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi. BŞ/ES Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DOKUZUNCU DAĐRE /10/1998 KARAR METNĐ TÜRK HAVA KURUMUNUN YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYINDAN MUAF OLDUĞU HK.< Davacı kurum adına yılları için tarh olunan yol harcamalarına katılma payının kaldırılması istemiyle açılan davayı; 1606 sayılı Kanunun 1. maddesinde, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülacaze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneğinin kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlarına ait olduğu hallerde vergi, harç, resim hisse ve fonlardan muaf olduğunun hükme bağlandığı, anılan madde hükmünden yükümlü kurumun bütün vergi, resim, harç, hisse ve fonlardan muaf tutulduğunun anlaşıldığı, buna göre davalı idare tarafından Belediye Gelirleri Kanununa dayanılarak yol harcamalarına katılma payı adı altında istemde bulunamayacağı gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı kaldıran... Vergi Mahkemesinin... tarih ve...,... sayılı kararının; Yol Harcamalarına Katılma Payında tahakkukun sadece ibadet yerleri için yapılmayacağı, katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma payının yarısının önceden belediyelerine ödenmediği, 1606 sayılı Kanuna göre kurumun harcamalara katılma payından muaf tutulması gerektiği, anılan Kanunun Anayasanın eşitlik ve genellik ilkelerine aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir. Temyiz edilen... Vergi Mahkemesinin... tarih ve... sayılı kararında, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onanmasına karar verildi. AYRIŞIK OYU Uyuşmazlık, Türk Hava Kurumu'nun yol harcamalarına katılma payından muaf olup olmayacağına ilişkin bulunmaktadır sayılı Kanunun incelenmesinden bu düzenlemenin yol harcamalarına katılma payını kapsamadığı görülmektedir Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile çoğunluk görüşüne katılmıyorum. (MT/ES) (DAN-DER; SAYI:99) Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DOKUZUNCU DAĐRE /10/1998 KARAR METNĐ TÜRK HAVA KURUMUNUN YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYINDAN MUAF OLDUĞU HK.< Davacı kurum adına yılları için tarh olunan yol harcamalarına katılma payının kaldırılması istemiyle açılan davayı; 1606 sayılı Kanunun 1. maddesinde, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülacaze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneğinin kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlarına ait olduğu hallerde vergi, harç, resim hisse ve fonlardan muaf olduğunun hükme bağlandığı, anılan madde hükmünden yükümlü kurumun bütün vergi, resim, harç, hisse ve fonlardan muaf tutulduğunun anlaşıldığı, buna göre davalı idare tarafından Belediye Gelirleri Kanununa dayanılarak yol harcamalarına katılma payı adı altında istemde bulunamayacağı gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı

6 kaldıran... Vergi Mahkemesinin... tarih ve...,... sayılı kararının; Yol Harcamalarına Katılma Payında tahakkukun sadece ibadet yerleri için yapılmayacağı, katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma payının yarısının önceden belediyelerine ödenmediği, 1606 sayılı Kanuna göre kurumun harcamalara katılma payından muaf tutulması gerektiği, anılan Kanunun Anayasanın eşitlik ve genellik ilkelerine aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir. Temyiz edilen... Vergi Mahkemesinin... tarih ve... sayılı kararında, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan Mahkeme kararının onanmasına karar verildi. AYRIŞIK OYU Uyuşmazlık, Türk Hava Kurumu'nun yol harcamalarına katılma payından muaf olup olmayacağına ilişkin bulunmaktadır sayılı Kanunun incelenmesinden bu düzenlemenin yol harcamalarına katılma payını kapsamadığı görülmektedir Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile çoğunluk görüşüne katılmıyorum. (MT/ES) (DAN-DER; SAYI:99) Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DOKUZUNCU DAĐRE /06/1988 KARAR METNĐ SOSYAL HĐZMETLER VE ÇOCUK ESĐRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1606 VE 2828 SAYILI KANUNLAR GEREĞĐNCE KAYNAK SULARI HARCINDAN MUAFTIR. < Uyuşmazlık, işletmekte olduğu Kavacık Kaynak Suyu nedeniyle adına salı nan Kaynak Suyu Harcına karşı açılan davayı kurumun sözü edilen harcı satış bedeline dahil ederek tüketiciye yansıtması itibariyle kendisine terettüp eden mali yükümlerden olmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme kararının bozulması isteminden ibarettir sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tu tulmasına Dair Kanunun 1.maddesinde, davacı kurumun, kendilerine tered düb eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde, bütün vergilerle harçlardan, resimlerden,, hisse ve fonlardan muaf olduğu, gününde yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Çocuk Esirgeme Kurumunun, aynı amaç ve kapsam doğrultusunda yukarıda sözü edilen 2828 sayılı Kanun uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Kamu Tüzel Kişi liğine sahip katma bütçeli bir kurum haline getirildiği, Kanunun "Mali Kolaylıklar" başlığını taşıyan 20.maddesinin (d) bendinde, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Kanunlarla verilmiş olan imtiyazların kurum için de aynen uygulanacağı, aynı yasanın 31.maddesinde ise, Kurumun malları nın Devlet malı hükmünde bulunduğu, Kurumun alacaklarının Devlet alaca ğı derecesinde imtiyazlı sayıldığı hükme bağlanmıştır. Bu açıklamalar karşısında tüm mal varlığı ile önceki Çocuk Esirgeme kurumunun taşıdığı imtiyazları aynen teşımakta bulunan Kurumun, anılan yasa gereğince sözkonusu Genel M7dürlüğe bağlanması muafiyet hükümlerinden yararlanmasına engel teşkil etmeyeceğinden adına yapılan tarhiyatta yasal isabet görülmemiştir. Zira 2828 sayılı Kanunun 20. ve 1606 sayılı Kanunun 1.maddesinde, kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergilerle harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan kurumun muaf olduğu belirtildiğine ve 2464 sayılı Kanunun 64.maddesinde Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kap lara doldurup satanların ödemekle mükellef oldukları açıklandığına göre, bu harcın "mükellefi" olan kuruma, sözü edilen mali yükümün terettüp etmediğini ileri sürmeye imkan yoktur. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne Vergi Mahkemesi kararı nın bozulmasına, tarhiyatın terkinine karar verildi. (DAN-DER SAYI:72-73)

7 RD/YÖ Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DOKUZUNCU DAĐRE /01/1985 KARAR METNĐ TÜRK HAVA KURUMUNUN, TAHSĐL EDĐLEN MOTOR RESMĐ VE ASKER AĐLELERĐNE YAR DIM PAYINDAN MUAF OLACAĞI, DĐĞER MEBLAĞLARIN ĐSE HĐZMET KARŞILIĞI ALI- NAN ÜCRET OLMASI NEDENĐYLE MUAF TUTULAMIYACAĞI HK.< Dava, Türk Hava Kurumundan, çeşitli isimler altında tahsil edilen... liranın iadesi istemiyle yapılan itirazı reddeden Đtiraz Komisyonu kararının muafiyet iddiasıyla bozulması istemiyle açılmıştır sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden muaf tutulmasına dair Kanununun 1.maddesinde; Türk Hava Kurumunun, kendisine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyeti kuruma ait olduğu hallerde bütün vergilerle harçlardan, resimlerden hisse ve fonlardan muaf olduğu hükme bağlanmıştır. Olayda Türk Hava Kurumunun, Đzmir'de yaptırdığı bina için yapı kullanma izni belgesi alınması sırasında belediyece tahsil edilen 350.lira Motor Resminin, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29.maddesi uyarınca, 175.lira Asker Ailelerine Yardım payının, aynı kanunun 44. maddesi uyarınca alınmış olması nedeniyle resim niteliğinde ve 1606 sayılı kanunla getirtilen muafiyet kapsamında olduğu, ancak, 1 adet nu maralama belgesi adı altında 50.liranın 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve sokaklara Đsim Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca masraf karşılığı alınmış olması ve çeşitli isimler altında tahsil edilen diğer paraların da, 1580 sayılı Belediye Kanununun 70.maddesinin 8.bendi hükmü uyarınca düzenlenen tarifeye göre hizmet karşılığı olarak alınan ücret olması nedeniyle vergi, resim ve harç niteliğinde olmadığı anlaşıldığından 1606 sayılı Kanunla getirtilen muafiyet kapsamında düşünülemez. Açıklanan nedenlerle, muafiyet iddiasıyla yapılan itirazı reddeden Đti raz Komisyonu kararının Motor Resmi ve Asker Ailelerine Yardım payına ilişkin kısmının bozulmasına, 350.lira Motor Resmi ile 175.lira Asker Ailelerine Yardım Payının re'sen terkinine, yükümlünün diğer ücretlere ilişkin davasının reddine karar verildi. (BŞ/YÖ) Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DOKUZUNCU DAĐRE /11/1984 KARAR METNĐ TÜRKĐYE KIZILAY KURUMUNA AĐT BĐNANIN EMLAK VERGĐSĐNDEN MUAF OLACAĞI HK. < Uyuşmazlık, 1980, 1981 ve 1982 yılları için yükümlü Türkiye Kızılay Derneği adına salınan kusur cezalı bina (Emlak) Vergisinin iptali iste miyle açılan davayı reddederek tarhiyatı aynen onayan Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden oluşmaktadır sayılı Emlak Vergisi Kanununun 41.maddesinin 4.bendini değiştiren gün ve 2104 sayılı kanunun 1.maddesinde; tarihli ve 1606 sayılı kanunla tanınan muaflık hükümlerinin 1319 sayılı kanunun uygulanmasında saklı tutulduğu belirtilmiş, 1606 sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden Bütün Harç ve Resimlerden muaf Tutulmasına Dair Kanunun 1.maddesinde de, Türkiye Kızılay Kurumunun kendisine düşen vergi harç ve resim mükellefiyetinin kuruma ait olduğu hallerde bütün vergilerle, harçlardan, resimlerden hisse ve fonlardan muaf olduğu hükme bağlanmıştır. Bu durumda, Emlak (bina) Vergisinden anılan Yasal düzenleme ile muaf sayılan Türkiye Kızılay Kurumuna ait taşınmaz nedeniyle vergi tahakkuk

8 ettirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, tarhiyatın resen terkinine karar verildi. RD/YÖ Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ONUNCU DAĐRE /07/2001 KARAR METNĐ 1- TÜRK HAVA KURUMUNUN THK'NE ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐN DE BULUNDUĞU ÖZEL DURUMLARI DÜZENLEYEN 71. MADDESĐ DIŞINDA DA 2908 SAYILI DERNEKLER KANUNUNUN GENEL HÜKÜMLERĐNE TABĐ OLDUĞU, 2- ĐDARĐ ĐŞLEMĐN YARGISAL DENETĐMĐNĐN ĐŞLEMĐN TESĐS EDĐLDĐĞĐ TARĐHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT HÜKÜMLERĐNE GÖRE YAPILMASI GEREKTĐĞĐ, 3- ĐŞLEM TESĐS EDĐLDĐKTEN DAHA SONRA YAPILAN YASAL DÜZENLEMENĐN ESKĐ YASA DÖNEMĐNDE TESĐS EDĐLEN ĐŞLEME HUKUKA UYGUNLUK KAZANDIRAMAYACAĞI HK.< Davacılar... Vekili : Av.... Davalı : Başbakanlık Đstemin Özeti : Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulmasına ilişkin tarih ve 99/13485 sayılı kararının, bu karar ekinde yürürlüğe konulan "Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük" ün ve bu düzenlemelere dayanılarak oluşturulan üç kişilik kurula atama yapılmasına ilişkin Başbakanlığın tarih ve 139/2519 sayılı işleminin; Türk Hava Kurumunun 2908 sayılı Dernekler Kanuna tabi özel hukuk tüzel kişisi olduğu, anılan Kanunun 71.maddesinin Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetkinin sadece T.H.K.Genel Kurulunun yaptığı veya değiştirdiği tüzüğü onaylayıp onaylamamak olduğu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4552 sayılı Kanun'un Danıştay 10.Dairesince verilen tarih ve E:1999/4871 sayılı yürütmenin durdurulması kararını etkisizleştirmek amacı taşıdığı ve bu Kanunun Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek işlemlerin iptali istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Türk Hava Kurumunun kuruluşu, tarihsel değeri, yürüttüğü hizmetin ülke açısından önemi ve kamusal nitelikleriyle diğer derneklerden tamamıyla farklı statüde düzenlendiği dikkate alındığında 2908 sayılı Yasanın 71.maddesinde yer alan düzenlemenin ve Bakanlar Kurulunun onay yetkisinin Tüzükte re'sen değişiklik yapma yetkisini içerecek genişlikte olduğu, THK'nun içine düştüğü kötü durumu kendi iç dinamikleriyle aşamayacağı görüldüğünden kötü yönetime son verilmesini sağlayacak bir örgütlenmeyi temin etmek amacıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine göre işlem tesis edildiği, 4552 sayılı Kanunun Anayasaya aykırı olmadığı ve davanın konusunun kalmadığı belirtilerek hukuki dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülen davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. D.Tetkik Hakimi : Yahya Şahin Düşüncesi : Đdari işlemlerin hukuka uygunluklarının yargısal denetimi, idari işlemlerin tesis edildikleri tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre yapıldığından, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak yasa kuralı tarihinde yürürlüğe giren 4552 sayılı Kanun hükümleri olmayıp, davacının bu Kanunun Anayasaya aykırı olduğu yolundaki itirazı ve Anayasa Mahkemesine gönderilmesi isteği yerinde görülmemektedir tarihinde "Türk Tayyare Cemiyeti" adı altında kurularak tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Hava Kurumu, 2908 sayılı Dernekler Kanunu'na tabi özel hukuk tüzel kişisidir. Dernekler Kanunu'nun 26.maddesinde öngörüldüğü üzere, dernek tüzüğünün değiştirilmesi derneğin genel kurulunun görev ve yetkileri arasındadır. Anılan Kanun'un dava konusu işlemlerin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 71.maddesinde ise, Türk Hava Kurumunun Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetkilere göre teşkilatlanacağı ve yönetileceği hükme bağlanmıştır. Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ve Tüzükle yürürlükten kaldırılmış bulunan Türk Hava Kurumu Tüzüğü de, yukarıda belirtilen kanuni düzenlemeler uyarınca, Türk Hava Kurumu'nun 33.Büyük Genel Kurulu tarafından kabul edilerek Bakanlar Kurulunun tarih ve 94/6127 sayılı kararıyla onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulunun tarih ve 99/13485 sayılı kararıyla, Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük çıkarılarak, bu Tüzüğün 1.maddesiyle, Türk Hava Kurumu Tüzüğünün yürürlükten kaldırıldığı, Geçici 1.maddesinde de, Türk Hava Kurumunun yürürlükten kaldırılan Tüzüğünde belirtilen organların görevlerinin bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle sona ereceği, söz konusu

9 organların görevlerinin, Başbakanlıkça belirlenecek bir başkan ve iki üyeden oluşan üç kişilik bir kurul tarafından yerine getirileceği, bu kurulun en geç altı ay içinde T.H.K. nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tüzüğü hazırlayarak Bakanlar Kuruluna sunacağı belirtilmiştir. Dernekler Kanunu'nun yukarıda belirtilen 71.maddesinde Bakanlar Kuruluna tanınan Tüzüğü onaylama veya onaylamama yetkisi veya bu yetkiden hareketle onaylamayı kaldırma yetkisi; yeni Tüzük çıkararak mevcut Tüzükte belirtilen organların görevlerini sona erdirme, söz konusu görevleri yerine getirecek üç kişilik kurul oluşturma ve bu kurulu yeni tüzük hazırlamakla görevlendirme yetkisi vermemektedir. Belirtilen nedenlerle, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemlerin iptali gerekeceği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı : M.Đclal Kutucu Düşüncesi : Dava, günlü ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan günlü, 99/13485 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen "Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün ve bu düzenlemelere dayanılarak oluşturulan üç kişilik kurula atama yapılmasına ilişkin Başbakanlığın günlü ve 139/02519 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Dava konusu düzenlemelerle ilgili olarak Danıştay Onuncu Dairesinin günlü ve E:1999/5044 sayılı kararıyla " günlü ve 99/13485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden; aynı konudaki istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına, bu Tüzüğün Geçici 1 inci maddesi uyarınca oluşturulan üç kişilik kurula atama yapılmasına ilişkin Başbakanlığın günlü ve 2519 sayılı işleminin yürütülmesinin durdurulmasına" karar verilmiştir. Daha sonra, günlü ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4552 sayılı Kanunla, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 71 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiş ve geçici 7 nci madde eklenerek Türk Hava Kurumunun organlarının görevlerinin Başbakanlıkça belirlenecek bir başkan ve iki üyeden oluşan üç kişilik bir kurul tarafından yerine getirileceği, bu kurulun en geç bir ay içinde Türk Hava Kurumunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin tüzüğü hazırlayarak Bakanlar Kuruluna sunacağı kurala bağlanmıştır. Buna göre, iptali istenen tüzükle düzenlenen ve bu tüzüğün Geçici 1 inci maddesi uyarınca oluşturulan üç kişilik kurula atama yapılmasına ilişkin Başbakanlık işlemine esas olan kuralların, 4552 sayılı Kanunla düzenlenmesi nedeniyle ortaya çıkan yasal durum karşısında istem hakkında karar verilme olanağı bulunmamaktadır. Öte yandan dava konusu tüzük ve atama işleminin konusu 4552 sayılı Yasa olmadığından sözü edilen Yasanın Anayasaya aykırılık iddiasının bu davada incelenemeyeceği kuşkusuzdur. Belirtilen nedenlerle dava konusu tüzük ve işlem hakkında karar verilmesine yer olmadığı düşünülmektedir. TÜRK MĐLLETĐ ADINA Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince duruşma için taraflara bildirilmiş bulunan tarihinde davacılar vekili Av....'nın, davalı Başbakanlığıtemsilen...'ın geldiği, Danıştay Savcısının hazır olduğu görülmekle açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun olarak söz verilip dinlendikten, Danıştay Savcısının düşüncesi alındıktan ve taraflara son kez söz verildikten sonra duruşmaya son verildi. Dava dosyası incelenip gereği düşünüldü: Davacıların, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4552 sayılı Kanun'un Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesi isteğini içeren itirazları; 4552 sayılı Kanunun, dava konusu uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak Kanun hükümleri olmaması nedeniyle incelenmeyerek reddi suretiyle işin esasına geçildi. Dava, Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulmasına ilişkin tarih ve 99/13485 sayılı kararının, bu karar ekinde yürürlüğe konulan "Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük" ün ve bu düzenlemelere dayanılarak oluşturulan üç kişilik kurula atama yapılmasına ilişkin Başbakanlığın tarih ve 139/2519 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Anayasanın 33.maddesinde, herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahip olduğu, dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunda gösterileceği belirtilmiştir. Anayasanın bu amir hükmü gereği 2908 sayılı Dernekler Kanunu kabul edilmiş ve tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Türk Hava Kurumunun da, özel durumlar dışında 2908 sayılı Kanunun genel hükümlerine tabi kamu yararına çalışan bir dernek olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Bu itibarla Dernekler Kanunu, Türk Hava Kurumu bakımından 71.maddesindeki özel durumlarla birlikte değerlendirilmesi ve uygulanması gereken kanundur sayılı Kanunun 26.maddesine göre, dernek tüzüğünün değiştirilmesi genel kurulun kararına bağlı bulunmaktadır sayılı Dernekler Kanununun, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğine ilişkin özel durumları düzenleyen 71.maddesi, dava konusu işlemlerin tesisinden sonra TBMM'nce tarihinde kabul edilen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4552 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış ve ayrıca bu kanunun 2.maddesiyle 2908 sayılı Kanuna Türk Hava Kurumuna ilişkin olarak Geçici 7.madde eklenmiştir. Đdari işlemlerin yargısal denetimi; işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka uygun olup olmadıklarını, diğer bir ifadeyle, bu unsurlar yönünden iptali gerektirecek bir sakatlık taşıyıp

10 taşımadıklarını incelemek suretiyle yapılmakta olup; belirtilen unsurların nitelikleri gereği işlemlerin tesis edildikleri tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, uyuşmazlığın çözümünde davalı idarece ileri sürüldüğünün aksine, işlemin tesis edildiği tarihte henüz yürürlükte bulunmayan 4552 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Dava konusu işlemlerin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan ve özel durumları belirten 71.maddede; Türk Hava Kurumunun Bakanlar Kurulunca onaylanmış tüzüğüne ve kanunların verdiği görev ve yetkilere göre teşkilatlanacağı ve yönetileceği, kurumun mal ve paralarının Devlet malı sayılacağı, bunlara karşı suç işleyenlerin Devlet memuru gibi cezalandırılacağı hükümleri yer almıştır. Bu durum karşısında, Türk Hava Kurumu Tüzüğünün değiştirilmesi, 2908 sayılı Kanunun 26.maddesinin 2 numaralı bendine göre Kurum Genel Kurulunun kararına bağlıdır. Kanunun yukarıda belirtilen 71.maddesiyle Bakanlar Kuruluna tanınan yetki, Türk Hava Kurumunun tüzüğünün Bakanlar Kurulunca onaylanmasından ibarettir. Tüzüğü onaylama yetkisi onaylamamayı da kapsar. Bakanlar Kurulunca kurumun amaçlarına ve bu arada kamu yararına aykırılık nedeniyle onaylanmaması halinde nedenlerinin giderilmesi yetkisi ise Kurum genel kuruluna aittir. Dava konusu işlemlerin tesisinden önce yürürlükte bulunan Türk Hava Kurumu Tüzüğü, Türk Hava Kurumunun 33.Büyük Genel Kurulu tarafından kabul edilerek Bakanlar Kurulunun tarih ve 94/6127 sayılı kararı ile onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan dava konusu tarih ve 99/13485 sayılı kararıyla, Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük yürürlüğe konulmuş ve bu Tüzüğün 1.maddesinde, tarih ve 94/6127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Hava Kurumu Tüzüğünün yürürlükten kaldırıldığı, geçici 1.maddesinde, Türk Hava Kurumunun yürürlükten kaldırılan Tüzüğünde belirtilen organların görevlerinin bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle sona ereceği, söz konusu organların görevlerinin, Başbakanlıkça belirlenecek bir başkan ve iki üyeden oluşan üç kişilik bir kurul tarafından yerine getirileceği, bu kurulun en geç altı ay içinde T.H.K. nun yeniden yapılandırılmasına ilişkin Tüzüğü hazırlayarak Bakanlar Kuruluna sunacağı belirtilmiştir. Öte yandan, Başbakanlık'ın tarih ve 139/02519 sayılı işlemiyle de, dava konusu düzenlemede yer alan üç kişilik kurula atama yapılmıştır. Davalı idare, Bakanlar Kurulunun dava konusu kararının sebep unsurunu, Kurumun kötü yönetimi, yolsuzluklar ve Kurumun içine düştüğü olumsuzlukları kendi iç dinamikleri ile gideremiyeceğinin görülmesi ile kamuoyunun bu konudaki tepkilerine karşı Hükümetin duyarsız kaldığı yolundaki yakınmaların giderek artması olduğu, Kurumun kötü yönetilmesine son verilmesini sağlayacak bir örgütlenmeyi temin etmenin amaçlandığı, kuruluşu, ayrıcalıklı statüsü ve kamusal nitelikleriyle diğer derneklerden çok farklı bir konumda olan Türk Hava Kurumuna ilişkin olarak, Dernekler Kanununun 71.maddesinde yeralan düzenlemenin, yasa koyucunun amacı da dikkate alındığında, tüzükte re'sen değişiklik yapma yetkisini içerecek genişlikte olduğunu ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmaktadır. Đdarenin, özel hukuk tüzel kişisi olan Türk Hava Kurumu üzerinde diğer derneklerde olduğu gibi kanunda öngörüldüğü şekilde denetleme birimlerine her zaman denetleme yaptırma, denetleme sırasında işlemlerinde yolsuzluk görülen yönetim kurulu başkan ve üyelerini veya ilgili personelini usulü dairesinde geçici olarak görevden uzaklaştırma, derneği faaliyetten alıkoyma gibi yetkileri bulunmakla beraber kurumun mal ve paralarına karşı suç işleyenlerin Devlet memuru gibi cezalandırılmalarını sağlamak üzere konuyu kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirme yetkisi de bulunmaktadır. Bütün bunların yanında 2908 sayılı Kanunun dava konusu işlemlerin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 71.maddesindeki, Bakanlar Kurulunca tüzüğün onaylanacağı hükmünden hareketle, özel hukuk tüzel kişisinin yetkili organının yerine geçerek ve kanunun vermediği bir yetki kullanılmak suretiyle Türk Hava Kurumu Tüzüğünün Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmasında, kurum organlarının görevlerinin sona erdirilmesinde, sona erdirilen organların görevlerini yerine getirecek üç kişilik kurul oluşturulmasında ve bu kurula yeni tüzük hazırlama görevi verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, yukarıda belirtildiği üzere mevzuata aykırı olarak oluşturulduğu açık olan üç kişilik kurula tarihli Başbakanlık işlemiyle yapılan atama işleminde de hukuka uyarlık görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı bulunan Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 99/13485sayılı kararının, bu karar ekinde yürürlüğe konulan "T ürk Hava Kurumu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük" ün ve Başbakanlık'ın tarih ve 139/2519 sayılı atama işleminin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacılara verilmesine, davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre davacılar vekili için takdir edilen TL. avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine tarihinde oybirliği ile karar verildi. YÖ/ŞGK Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ONBĐRĐNCĐ DAĐRE /03/2004 KARAR METNĐ ĐDARENĐN DEPREMZEDELERE YAPACAĞI YARDIMLARA ĐLĐŞKĐN ĐŞLEMLERĐN BĐR PLAN VE PROGRAM DAHĐLĐNDE YÜRÜTÜLMESĐNĐ SAĞLAMAYA YÖNELĐK OLARAK ÖNGÖRÜLEN BAŞVURU VE ĐTĐRAZ

11 SÜRELERĐ HESAPLANIRKEN, DEPREMĐN YARATTIĞI OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARLA BĐRLĐKTE ĐLGĐLĐLERĐN ĐLERĐ SÜRDÜĞÜ MAZERETLERĐN DE DĐKKATE ALINMASI GEREKTĐĞĐ HK.< Temyiz Đsteminde Bulunan (Davacı):? Karşı Taraf (Davalılar) : 1- Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 2- Düzce Valiliği Đsteğin Özeti : Davacı tarafından, depremde ağır hasar gören hisseli maliki olduğu konuttan dolayı hak sahibi kabul edilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı, 7269 sayılı Yasanın 28. maddesi ile anılan Yasaya dayanılarak çıkarılan Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 16, 17 ve 21. maddesi hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, hak sahipliğinden yararlanabilmek için iki aylık sürede talep ve taahhütname vermenin zorunlu olduğu, bu nedenle yasada öngörülen süreler içinde başvuruda bulunmayan davacının hak sahibi kabul edilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden Sakarya 1. Đdare Mahkemesinin gün ve E:2001/856, K:2002/491 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca istemin reddi gerektiği savunulmuş, Düzce Valiliğince savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi : Sibel Kaya Saçmalı Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulüyle hukuka aykırı olan idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı : Sadri Bozkurt Düşüncesi : Hak sahibi olmak amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idarece tesis edilen işlemin iptali talebiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararının davacı tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun"un 28.maddesinde, bu Kanundan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin, Đmar ve Đskan Bakanlığınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan ilandan itibaren iki ay içinde mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaatta bulunmalarının ve taahhütname vermelerinin mecburi olduğu hükmü öngörülmüştür. Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 16.maddesinde, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve kurallara göre hak sahibi niteliğini taşıyanların, talep ve taahhütname vermelerini sağlamak üzere durumunun mahallinde ilan olunacağı; 17.maddesinde, hak sahibi durumunda olanlardan inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin 16.maddede belirtilen ilanın yapıldığı günden itibaren iki aylık süre içerisinde mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı olarak talep ve taahhütname vermelerinin şart olduğu; 21.maddesinde ise,hak sahipliği inceleme komisyonunun, talep ve taahhütnameleri en kısa zamanda inceleyip değerlendirerek, hak sahipliği listelerini düzenleyeceği kurala bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen Yasa ve Yönetmelik hükümlerinin temel amacının, binalarının yıkılması, yanması veya oturulamayacak derecede ağır hasara uğraması suretiyle hak sahibi olan kişileri, yapılacak yardımlardan faydalandırmak olduğu tartışmasızdır. Depremden ötürü konut ya da işyerleri yıkılan ya da oturulamayacak derecede ağır hasara uğrayan depremzedelere yönelik yardımlara ilişkin işlemlerin bir plan ve program dahilinde yürütülmesini sağlamaya yönelik düzenlemeler içeren mevzuat hükümlerinin uygulanması ve değerlendirilmesinde, depremin oluşturduğu olağanüstü koşulların ve depremzedelerin, idarece yapılan duyurulardan yeterince haberdar olabilmelerini engelleyen deprem koşullarının gözden uzak tutulmaması gereklidir. Dolayısıyla, Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca yapılan ilanlardan haberdar olup olmadıkları, hususu da göz önünde bulundurularak, yukarda anılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi ve idarenin depremzedelere yapacağı yardımlara ilişkin işlemlerin bir plan ve program dahilinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olarak idarece öngörülen başvuru ve itiraz sürelerinin hak düşürücü süre olarak nitelendirilmeden, konunun sosyal boyutu da dikkate alınarak ilgililerin hak sahibi olmak için aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının araştırılarak hak sahipliği inceleme komisyonunca işlem tesis edilmesi sosyal hukuk devleti ilkesinin de uygulamada yansıması olacaktır. Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, hak sahibi olmak amacıyla idareye yaptığı başvurusunun, 7269 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik kuralları uyarınca ilan edilen iki aylık müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunulmadığı gerekçesiyle, reddedildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalarda, mevzuatla öngörülen iki aylık başvuru süresinin hak düşürücü süre niteliği taşımadığı, bu sürelerin idarenin yürüttüğü hizmetlerin düzenlenmesine yönelik bir plan ve programlama niteliği taşıyıcı sonucuna varılmıştır. Durum böyle olunca depremden ötürü konut ya da işyerleri yıkılan veya oturulamayacak derecede ağır hasara uğrayan depremzedelerin hak sahibi olabilmek amacıyla idareye yaptıkları başvurularının, idarece önceden duyurulan iki aylık müracaat süresi içerisinde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, diğer bir deyişle bu durum ön koşul haline getirilmeksizin ilgililerin talep ve taahhütnamelerinin, hak sahibi olmak içine aranılan şartları taşıyıp taşımadığı yönlerinden değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu durumda yasada öngörülen sürede başvurmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MĐLLETĐ ADINA

12 Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, depremde hisseli maliki olduğu konutu ağır hasar gören davacının hak sahibi kabul edilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 28. maddesinde, bu Kanundan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini yada bina yaptırılmasını isteyenlerin, Đmar ve Đskan Bakanlığınca yapılacak yardıma dair o yerde yapılan ilandan itibaren iki ay içinde mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaatta bulunmalarının ve taahhütname vermelerinin mecburi olduğu belirtilmiştir. Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde, bu yönetmelikte belirtilen esaslara ve kurallara göre hak sahibi niteliğini taşıyanların, talep ve taahhütname vermelerini sağlamak üzere durumun mahallinde ilan olunacağı, 17. maddesinde, hak sahibi durumunda olanlardan inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin 16. maddede belirtilen ilanın yapıldığı günden itibaren iki aylık süre içersinde mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı olarak talep ve taahhütname vermelerinin şart olduğu, afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere tespit edilip imar planına dahil edilen kısımlar içinde binaları kamulaştırılanlar için bu sürenin, kamulaştırma kararının kendilerine bildirilmesinden veya bu durumun ilanından itibaren hesaplanacağı, hastalık, askerlik ve benzer sebeplerle, süresinde talep ve taahhütname verme imkanı bulamayanların durumlarının Đmar ve Đskan Bakanlığınca takdir edileceği, 21. maddesinde ise hak sahipliği inceleme komisyonlarının talep ve taahhütnameleri en kısa zamanda inceleyip değerlendirilerek hak sahipliği listelerini düzenleyeceği, 22. maddesinde, hak sahibi olmadıkları anlaşılanlara durumun yazılı olarak tebliğ olunacağı kurala bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen hükümlerin temel amacının, binalarının yıkılması, yanması veya oturulamayacak derecede ağır hasara uğraması sebebiyle hak sahibi olan kişilere yapılacak yardımlardan faydalandırmak olduğu tartışmasızdır. Buna göre, idarenin depremzedelere yapacağı yardımlara ilişkin işlemlerin bir plan ve program dahilinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olarak öngörülen başvuru ve itiraz süreleri hesaplanırken depremin yarattığı olağanüstü koşulların dikkate alınması gerekmektedir. Dosyanın incelenmesinden, davacının babasından miras yoluyla intikal eden? DÜZCE de bulunan hisseli maliki olduğu konutun depremde ağır hasar gördüğü, hak sahipliği için ilan edilen tarihleri arasındaki süreden sonra, mücbir sebepler için tanınan tarihleri arasında ( tarihinde) davacının talep ve taahhütname vererek başvuruda bulunduğu, ancak başvurusunun Hak Sahipliği Đnceleme Komisyonunun günlü kararı ile, talep ve taahhütname ekinde ibraz edilen ve davacının mücbir sebep dolayısıyla süresinde başvuramadığına ilişkin bulunan Türkiye Kızılay Derneği Pendik Şubesi Maltepe Tıp Merkezince düzenlenen günlü sağlık raporunun heyet raporu olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, bu durumun davacıya gün ve 1139 sayılı işlemle bildirilmesi üzerine bakılan davanın anılan işlemin iptali istemiyle tarihinde açıldığı, idare mahkemesince davacının yasada öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, davacının deprem sonrasında deprem bölgesi dışında olması nedeniyle talep ve taahhütname vermek için tanınan olağan sürelerde idareye başvuramadığına dair mazeretini belgeleyen sağlık raporuyla birlikte mazereti bulunanlar için tanınan süre içinde talep ve taahhütname vererek başvuruda bulunması karşısında başvurusunun hak sahipliği için aranılan diğer şartları taşıyıp taşımadığı yönünden değerlendirilmesi gerekirken başvurunun süresinde olmadığından bahisle reddedilmesine ilişkin işlemde ve davayı reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, Sakarya 1. Đdare Mahkemesinin gün ve E:2001/856, K:2002/491 sayılı kararının bozulmasına tarihinde oybirliği ile karar verildi. (DAN-KAR-DER SAYI:6) YÖ/ÖEK Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE /07/1952 KARAR METNĐ ANATÜZÜKLERĐ BAKANLAR KURULUNCA ONAYLI DERNEKLERĐN BAŞKAN VE MERKEZ ÖR GÜTÜNÜ MALĐ NOKTALARDAN MALĐYE MÜFETTĐŞLERĐNĐN, HER NOKTADAN VALĐ VEYA MEMUR EDECEĞĐ KĐŞĐNĐN TEFTĐŞ VE DENETĐME YETKĐLĐ OLDUKLARI HK.(*)< 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 38.maddesinde: Türkiye Kızılay Cemiyeti ile Türk Hava ve Türk Çocuk Esirgeme Kurumlarının Bakanlar Kurulunca tasdik edilmiş bulunan ana nizamnamelerine ve kanunların kendile rine verdiği vazife ve selahiyetlere göre idare edilecekleri tasrih edilmiş ve şu suretle bahsedilen cemiyetlerin idareleri, esas itibariyle ana nizamnamelerindeki hükümlere bırakılmış bulunduğuna göre her üç cemiyetin ana nizamnameleri üzerinde yapılan incelemelerde bu cemiyetlerin gerek merkez ve gerekse şube teşkilatını murakabe etmek yetkisini taşıyan denetçiler teşkilatının yer almakta bulunduğu görülmüş ise de bu denetçilerin vazifeleri, mensup bulundukları cemiyetlerin

13 sırf kendi bünyelerine tealluk eden idari ve mali işlerini murakabeye matuf olup Đçişleri Bakanlığının yazısında belirtilen mana ve mahiyette Genel Başkan ve Merkez Teşkilatını ilgilendiren şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan teftiş ve murakabeye şamil bulunmamasına ve bahsi geçen ana nizamnamelerde bu karekterde bir teftiş ve murakabeyi temin edebilecek mahiyette bir hükme de tesadüf edilememesine binaen işin umumi hükümlere göre halli zarureti kendini göstermektedir. Mevzumuzun mahiyetine nisbetle umumi hükümlerden sayılması tabii bulunan Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri hakkındaki 2996 sayılı Kanunun 5.maddesinin 3.fıkrasında: "Alelumum cemiyetlerin... mali noktadan teftişlerine Maliye müfettişleri mezundur." ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28.maddesinde de: "Cemiyetlerin muameleleri, defterleri ve hesapları mahalli hükümet tarafından her zaman teftiş ve tetkik edilebilir;" denilmektedir. Mutlak ve umumi olarak sevkedilmiş olup hükümetin memleket dahilinde faaliyette bulunan her türlü toplulukları murakabesi altında bulundurmak zaruretinin bir ifadesi bulunan bu hükümlere göre her cemiyetin her türlü teşkilatını olduğu gibi,bahsi geçen üç cemiyetin de her nevi teşkilatını ve bu arada Başkan ve Merkez Teşkilatını, mali noktalardan Maliye müfettişlerinin; ve - malı da dahil olmak üzere - her noktadan mahalli hükümetin en büyük temsilcisi bulunan valinin veya memur edeceği zatın teftiş ve murakabeye yetkili bulunduğu neticesine oybirliğiyle varılmıştır. Genel Kurul'un gün ve E:1952/169,K:1952/183 sayılı kararıyla onanmıştır. (BŞ/SE) Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ÜÇÜNCÜ DAĐRE /11/1984 KARAR METNĐ 1- GÜMRÜK VE TEKEL ĐDARESĐ TARAFINDAN ALINAN RESĐM VE VERGĐLERĐN VERGĐ USUL KANUNU HÜKÜMLERĐNE TABĐ OLMADIĞI HK. < 2- OYUN KAĞITLARINI TEKEL ĐDARESĐNĐN MÜSADESĐ OLMADAN ĐTHAL VE ĐMAL E- DENLERĐN KAÇAKÇILIK FĐĐLLERĐNĐN VARLIĞI SAPTANDIĞINDA AĞIR HAPĐS CEZA- SI ĐLE OYUN KAĞIDININ HER DESTESĐ ĐÇĐN BELLĐ OLAN RESMĐN 10 MĐSLĐ TUTA RINDA TEKEL RESMĐ ÖDENECEĞĐ HK. < Uyuşmazlık; Ağır Ceza Mahkemesi kararına istinaden 1980 takvim yılına ait olmak üzere ikmalen salınan inhisar resmi ve kesilen kaçakçılık ce zasını; oyun kağıdı rusmunu aynen tasdik, kaçakçılık cezasını tadilen tasdik eden Đtiraz Komisyonu kararının bozulması isteminden ibarettir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1.maddesinde; bu Kanun hükümlerinin i- kinci maddede yazılı olanlar dışında genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve Belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanacağı belirtilmiş, sözü edilen 2.maddede de; gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan resim ve vergilerin bu kanuna tabi olmadığı açıklanmış bulunmaktadır sayılı Oyun Kağıtları Đnhisarı Hakkındaki Kanunun 2.maddesinde; oyun kağıtlarının Maliye Bakanlığınca tayin olunacak bedelle satılacağı ve beher destenin maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın inhisar resmi teşkil edeceği, ve bu resmin yüz kuruştan da aşağı olmayacağı hükme bağlandıktan sonra 3.maddesinde; bu Kanunun yürürlük tari hinden itibaren tekel idaresinin müsaadesi dğşında oyun kağıtlarını it hal, imal ve satımının yasak olduğu, bu yasağa uymayanlar hakkında Güm rük Kanununun 64.maddesinin tatbik edileceği ve yedlerinde bulunan beher deste kağıt için muayyen olan resmin on mislinin alınacağı açıklan mıştır. Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 27.maddesinin ikinci fıkrasında... iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılacağı belirtildikten sonra aynı maddenin son fıkrasında; birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla birlikte inhisar maddeleri için hususi kanunlardaki para cezaları miktarının, eşya kaçakçılığı içinde gümrük resmi nin ve memnu eşya ve maddeler içinde kıymetinin 5 mislinden aşağı olma mak üzere ağır para cezası hükmolunacağı, kaçak eşya ve maddelerin mü-

14 sadere edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümler birlikte incelendiğinde; oyun kağıtlarını tekel idaresi mü saadesi olmaksızın ithal ve imal edenlerin, kaçakçılık fiillerinin var lığı saptandığında hükmün öngördüğü ağır hapis cezası olarak memnu eşyanın kıymetinin 5 misli değerinden aşağı olmamak üzere Ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasının yanı sıra, elde edilen oyun kağıtlarının her destesi için belli olan resmin on misli tutarında tekel resmininde ödenmesine hükmedilmesi lazım gelmektedir. Olayda da, Aıır Ceza Mahkemesi kararıyla, sanıkların, cezalandırılmala rının yanı sıra, ele geçen oyun kağıdı için, 1118 sayılı Kanunun 2 ve 3.maddelerine dayanılarak beher deste oyun kağıdı için belirtilmiş bulunan 175 lira resim bedeli gözönünde tutulmak suretiyle lira tutarında ödenmesi gerekli tekel resmine hükmedilmiştir. Mahkeme ilamına dayalı olarak bu ilamda belirtilen tutar kadar tekel resminin ilgisinden tahsilinde, Vergi Usul Kanununda, vergi ziyaına kasten sebep olanlar için getirilmiş cezanın uygulanma olanağı bulunma maktadır. Bu sebeple, Vergi Usul Kanununun kaçakçılık cezasına ilişkin hükümleri ni dayanak alan iddialarla kararın bozulması imkanı olmadığından davanın reddine karar verildi. AYRIŞIK OY : Davada, Davacı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, mükellef adına 1980 takvim yılı için Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesinin gün ve E:1975/105, K:1980/1 sayılı kararına dayanılarak ikmalen salınan oyun kağıtları inhisar resmine ait kaçakçılık cezasını lira üzerinden tadilen tasdik eden Đtiraz komisyonu kararının bozulması istenilmiş olup Dairemiz, oyun kağıtları inhisar resmine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uygulama olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiş bulunmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Kanunun şumulü" başlıklı 1.maddesinin 1.fıkrasında "Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır." de nilmiş olup aynı kanunun 2.maddesinde de, Gümrük ve Tekel Đdareleri ta rafından alınan vergi ve resimlerin bu Kanuna tabi olmadıkları belirtilmiştir. Bu hükümlere göre, herhangi bir vergi, resim ve harç hakkında V.U.K. hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tayini için, Gümrük ve Tekel Đdareleri tarafından alınan vergi ve resimlerin neler olduğunun ya da sözkonusu vergi ve resmin bu idarelerce alınıp alınmadığının saptanması gerekmektedir. Bir vergi ve resmin Gümrük ve Tekel Đdarelerince alınan vergi ve resim lerden olup olmadığının tayini üç şekilde mümkün olabilir: a) Ya gümrük ve Tekel Đdarelerinin vazife ve selahiyetlerine dair kanunlar da bu konuda hüküm yer almıştır. b) Veya ilgili vergi ve resmi düzenleyen Kanunda bu konuda hüküm getirilmiştir. Örneğin; 1615 sayılı Gümrük Kanununun 73.maddesinde; gümrükten alınan vergiler gümrük veznesine "alındı" karşılığında Türk parası ile peşin olarak ö- denir, 3437 sayılı Tütün ve Tütün Đnhisarı Kanununun 5.maddesinin 2.fıkrasında; gümrük memurları tarafından alınacak inhisar resmi inhisarlar idaresine verilir, 4250 sayılı Đspirto ve Đspirtolu Đçkiler Hakkında Kanunun 41.maddesinde; bu kanun mucibince tahakkuk eden inhisar ve istihlak resimlerini vermeyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik ve tasilat Đnhisar Đdaresi tarafından icra olunur. 827 sayılı rıhtım Resmi Kanununun 1.maddesinin 4.fıkrasında; gümrük Đdarelerince, gümrük vergisiyle birlikte ve gümrük vergisinin tahakkuk ve tahsiline ait hükümlere göre tahsil edilecek olan resimlerin bir ay lık tutarı, ertesi ayın son gününe kadar, yukarıdaki fıkrada belli edi len teşekküllere ödenir. (Denizcilik Bankası, TCDD ve TKĐ) 6747 sayılı Şeker Kanununun 9.maddesinin 2.fıkrasında; (vergi,...mahal lin vergi dairesine verilecek beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilerek aynı süre içinde tahsil edilir. 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun 6.maddesinde; dış

15 seyahat harcamaları vergisi, vergiyi vermekle görevli ve sorumlu olan banka ve taşıma müesseselerinin bulunduğu mahal Vergi Dairesince tarh olunur. Denilmek suretiyle ilgili vergi ve resimlerin tarh ve tahsil usulü ile vergi ve resmi alacak idareler gösterilmiştir. c) Üçüncü olarak yukarıdaki iki hale göre saptama yapılamadığı takdirde; vergi ve resmi düzenleyen Kanunu uygulamakla görevli Bakanlığın hangisi olduğu araştırılabilir. Kanun koyucu ilgili kanunun uygulanmasını ya Bakanlar Kuruluna ya bir tek bakanlığa veya birkaç Bakanlığa bırakabilir. Buradan Kanunu uygulama görevi kendisine verilen Bakanlığın Kanunda öngörülen vergiyi almaya da yetkili olduğu sonucu çğkarıla bilir. Bu açıklamaya göre; 1118 sayılı Oyun Kağıtları Đnhisarı Hakkında Kanun da öngörülen resmi muayyeni tahsile yetkili idarenin tayinine gelince; a) Tekel Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 4036 sayılı Kanunun 2.maddesinde, bu Genel Müdürlüğe oyun kağıtları ile ilgili olarak yalnızca oyun kağıtları inhisarlarının kaçakçılıklarına ait takipleri yapma yetkisi verilmiş, resmi muayyeni tahsil yetkisi verildiğine dair açık bir hükme yer verilmemiştir. Öte yandan, bu idarenin bütçe Kanunlarının örneğin 6927 sayılı 1957 yı lı Bütçe Kanununun gelirlerle ilgili (B) cetvelinde, tütün, içki, tuz, milli müdafaa vergileri sayılmış, oyun kağıtları resmine yer verilmemiş olup (C) cetvelinde de; bu idarece alınan vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin yasal dayanakları sayılırken bu dayanaklar arasın da 1118 sayılı Kanundan söz edilmemiştir. Aksine, anılan Kanun, Genel Bütçelerin (C) cetvellerinde, Devlet gelir lerinin (vergi, resim ve başka gelirlerin) dayandığı temel hükümler arasında sayılmış bulunmaktadır. b) 1118 sayılı Kanunda resmi muayyenin hangi idare tarafından alınacağı konusunda açıklık yoktur. Ancak, Kanunun 6600 sayılı Kanunla değişik 2.maddesiyle, oyun kağıtlarının Maliye Bakanlığınca tayin edilecek bedelle satılacağı, maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın inhisar resmi olduğu ve bu resmin Türkiye Kızılay Cemiyetine verilen % 75 inden kalan kısmının hazineye irat kaydedileceği hükme bağlanmıştır. c) 1118 sayılı Kanunun 12.maddesinde; "Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur." denilmektedir. Bu hükümden ve ilk iki olasılıkta yapılan açıklamadan hareketle tahsile yetkili idarenin saptanmasına gi dilerek, oyun kağıtlarından alınan resmi muayyeni tahsile Maliye Bakan lığının yetkili olacağı, yani alınan resmi muayyenin Gümrük ve Tekel Đdarelerince alınmadığı ve bu nedenle V.U.K. nun hükümlerine tabi oldu ğu sonucuna ulaşılmaktadır. Nitekim, bu resim uygulamada yıllardan beri Maliye Bakanlğı teşkilatına dahil Vergi Dairelerince tahsil edilmek tedir. Açıklanan bu nedenlerle, 1118 sayılı Kanun uyarınca oyun kağıtlarından alınan resmi muayyene 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyız. RD/EK Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ÜÇÜNCÜ DAĐRE /11/1984 KARAR METNĐ 1- GÜMRÜK VE TEKEL ĐDARESĐ TARAFINDAN ALINAN RESĐM VE VERGĐLERĐN VERGĐ USUL KANUNU HÜKÜMLERĐNE TABĐ OLMADIĞI HK. < 2- OYUN KAĞITLARINI TEKEL ĐDARESĐNĐN MÜSADESĐ OLMADAN ĐTHAL VE ĐMAL E- DENLERĐN KAÇAKÇILIK FĐĐLLERĐNĐN VARLIĞI SAPTANDIĞINDA AĞIR HAPĐS CEZA- SI ĐLE OYUN KAĞIDININ HER DESTESĐ ĐÇĐN BELLĐ OLAN RESMĐN 10 MĐSLĐ TUTA RINDA TEKEL RESMĐ ÖDENECEĞĐ HK. < Uyuşmazlık; Ağır Ceza Mahkemesi kararına istinaden 1980 takvim yılına ait olmak üzere ikmalen salınan inhisar resmi ve kesilen kaçakçılık ce zasını; oyun kağıdı rusmunu aynen tasdik, kaçakçılık cezasını tadilen tasdik eden Đtiraz Komisyonu kararının bozulması isteminden ibarettir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1.maddesinde; bu Kanun hükümlerinin i- kinci maddede yazılı olanlar dışında genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve Belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanacağı belirtilmiş, sözü edilen 2.maddede de; gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan resim ve vergilerin bu ka-

16 nuna tabi olmadığı açıklanmış bulunmaktadır sayılı Oyun Kağıtları Đnhisarı Hakkındaki Kanunun 2.maddesinde; oyun kağıtlarının Maliye Bakanlığınca tayin olunacak bedelle satılacağı ve beher destenin maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın inhisar resmi teşkil edeceği, ve bu resmin yüz kuruştan da aşağı olmayacağı hükme bağlandıktan sonra 3.maddesinde; bu Kanunun yürürlük tari hinden itibaren tekel idaresinin müsaadesi dğşında oyun kağıtlarını it hal, imal ve satımının yasak olduğu, bu yasağa uymayanlar hakkında Güm rük Kanununun 64.maddesinin tatbik edileceği ve yedlerinde bulunan beher deste kağıt için muayyen olan resmin on mislinin alınacağı açıklan mıştır. Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 27.maddesinin ikinci fıkrasında... iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılacağı belirtildikten sonra aynı maddenin son fıkrasında; birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla birlikte inhisar maddeleri için hususi kanunlardaki para cezaları miktarının, eşya kaçakçılığı içinde gümrük resmi nin ve memnu eşya ve maddeler içinde kıymetinin 5 mislinden aşağı olma mak üzere ağır para cezası hükmolunacağı, kaçak eşya ve maddelerin müsadere edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümler birlikte incelendiğinde; oyun kağıtlarını tekel idaresi mü saadesi olmaksızın ithal ve imal edenlerin, kaçakçılık fiillerinin var lığı saptandığında hükmün öngördüğü ağır hapis cezası olarak memnu eşyanın kıymetinin 5 misli değerinden aşağı olmamak üzere Ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasının yanı sıra, elde edilen oyun kağıtlarının her destesi için belli olan resmin on misli tutarında tekel resmininde ödenmesine hükmedilmesi lazım gelmektedir. Olayda da, Aıır Ceza Mahkemesi kararıyla, sanıkların, cezalandırılmala rının yanı sıra, ele geçen oyun kağıdı için, 1118 sayılı Kanunun 2 ve 3.maddelerine dayanılarak beher deste oyun kağıdı için belirtilmiş bulunan 175 lira resim bedeli gözönünde tutulmak suretiyle lira tutarında ödenmesi gerekli tekel resmine hükmedilmiştir. Mahkeme ilamına dayalı olarak bu ilamda belirtilen tutar kadar tekel resminin ilgisinden tahsilinde, Vergi Usul Kanununda, vergi ziyaına kasten sebep olanlar için getirilmiş cezanın uygulanma olanağı bulunma maktadır. Bu sebeple, Vergi Usul Kanununun kaçakçılık cezasına ilişkin hükümleri ni dayanak alan iddialarla kararın bozulması imkanı olmadığından davanın reddine karar verildi. AYRIŞIK OY : Davada, Davacı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından, mükellef adına 1980 takvim yılı için Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesinin gün ve E:1975/105, K:1980/1 sayılı kararına dayanılarak ikmalen salınan oyun kağıtları inhisar resmine ait kaçakçılık cezasını lira üzerinden tadilen tasdik eden Đtiraz komisyonu kararının bozulması istenilmiş olup Dairemiz, oyun kağıtları inhisar resmine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uygulama olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiş bulunmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Kanunun şumulü" başlıklı 1.maddesinin 1.fıkrasında "Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır." de nilmiş olup aynı kanunun 2.maddesinde de, Gümrük ve Tekel Đdareleri ta rafından alınan vergi ve resimlerin bu Kanuna tabi olmadıkları belirtilmiştir. Bu hükümlere göre, herhangi bir vergi, resim ve harç hakkında V.U.K. hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tayini için, Gümrük ve Tekel Đdareleri tarafından alınan vergi ve resimlerin neler olduğunun ya da sözkonusu vergi ve resmin bu idarelerce alınıp alınmadığının saptanması gerekmektedir. Bir vergi ve resmin Gümrük ve Tekel Đdarelerince alınan vergi ve resim lerden olup olmadığının tayini üç şekilde mümkün olabilir: a) Ya gümrük ve Tekel Đdarelerinin vazife ve selahiyetlerine dair kanunlar da bu konuda hüküm yer almıştır. b) Veya ilgili vergi ve resmi düzenleyen Kanunda bu konuda hüküm getirilmiştir. Örneğin;

17 1615 sayılı Gümrük Kanununun 73.maddesinde; gümrükten alınan vergiler gümrük veznesine "alındı" karşılığında Türk parası ile peşin olarak ö- denir, 3437 sayılı Tütün ve Tütün Đnhisarı Kanununun 5.maddesinin 2.fıkrasında; gümrük memurları tarafından alınacak inhisar resmi inhisarlar idaresine verilir, 4250 sayılı Đspirto ve Đspirtolu Đçkiler Hakkında Kanunun 41.maddesinde; bu kanun mucibince tahakkuk eden inhisar ve istihlak resimlerini vermeyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik ve tasilat Đnhisar Đdaresi tarafından icra olunur. 827 sayılı rıhtım Resmi Kanununun 1.maddesinin 4.fıkrasında; gümrük Đdarelerince, gümrük vergisiyle birlikte ve gümrük vergisinin tahakkuk ve tahsiline ait hükümlere göre tahsil edilecek olan resimlerin bir ay lık tutarı, ertesi ayın son gününe kadar, yukarıdaki fıkrada belli edi len teşekküllere ödenir. (Denizcilik Bankası, TCDD ve TKĐ) 6747 sayılı Şeker Kanununun 9.maddesinin 2.fıkrasında; (vergi,...mahal lin vergi dairesine verilecek beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilerek aynı süre içinde tahsil edilir. 196 sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun 6.maddesinde; dış seyahat harcamaları vergisi, vergiyi vermekle görevli ve sorumlu olan banka ve taşıma müesseselerinin bulunduğu mahal Vergi Dairesince tarh olunur. Denilmek suretiyle ilgili vergi ve resimlerin tarh ve tahsil usulü ile vergi ve resmi alacak idareler gösterilmiştir. c) Üçüncü olarak yukarıdaki iki hale göre saptama yapılamadığı takdirde; vergi ve resmi düzenleyen Kanunu uygulamakla görevli Bakanlığın hangisi olduğu araştırılabilir. Kanun koyucu ilgili kanunun uygulanmasını ya Bakanlar Kuruluna ya bir tek bakanlığa veya birkaç Bakanlığa bırakabilir. Buradan Kanunu uygulama görevi kendisine verilen Bakanlığın Kanunda öngörülen vergiyi almaya da yetkili olduğu sonucu çğkarıla bilir. Bu açıklamaya göre; 1118 sayılı Oyun Kağıtları Đnhisarı Hakkında Kanun da öngörülen resmi muayyeni tahsile yetkili idarenin tayinine gelince; a) Tekel Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 4036 sayılı Kanunun 2.maddesinde, bu Genel Müdürlüğe oyun kağıtları ile ilgili olarak yalnızca oyun kağıtları inhisarlarının kaçakçılıklarına ait takipleri yapma yetkisi verilmiş, resmi muayyeni tahsil yetkisi verildiğine dair açık bir hükme yer verilmemiştir. Öte yandan, bu idarenin bütçe Kanunlarının örneğin 6927 sayılı 1957 yı lı Bütçe Kanununun gelirlerle ilgili (B) cetvelinde, tütün, içki, tuz, milli müdafaa vergileri sayılmış, oyun kağıtları resmine yer verilmemiş olup (C) cetvelinde de; bu idarece alınan vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin yasal dayanakları sayılırken bu dayanaklar arasın da 1118 sayılı Kanundan söz edilmemiştir. Aksine, anılan Kanun, Genel Bütçelerin (C) cetvellerinde, Devlet gelir lerinin (vergi, resim ve başka gelirlerin) dayandığı temel hükümler arasında sayılmış bulunmaktadır. b) 1118 sayılı Kanunda resmi muayyenin hangi idare tarafından alınacağı konusunda açıklık yoktur. Ancak, Kanunun 6600 sayılı Kanunla değişik 2.maddesiyle, oyun kağıtlarının Maliye Bakanlığınca tayin edilecek bedelle satılacağı, maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın inhisar resmi olduğu ve bu resmin Türkiye Kızılay Cemiyetine verilen % 75 inden kalan kısmının hazineye irat kaydedileceği hükme bağlanmıştır. c) 1118 sayılı Kanunun 12.maddesinde; "Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur." denilmektedir. Bu hükümden ve ilk iki olasılıkta yapılan açıklamadan hareketle tahsile yetkili idarenin saptanmasına gi dilerek, oyun kağıtlarından alınan resmi muayyeni tahsile Maliye Bakan lığının yetkili olacağı, yani alınan resmi muayyenin Gümrük ve Tekel Đdarelerince alınmadığı ve bu nedenle V.U.K. nun hükümlerine tabi oldu ğu sonucuna ulaşılmaktadır. Nitekim, bu resim uygulamada yıllardan beri Maliye Bakanlğı teşkilatına dahil Vergi Dairelerince tahsil edilmek tedir. Açıklanan bu nedenlerle, 1118 sayılı Kanun uyarınca oyun kağıtlarından alınan resmi muayyene 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyız. RD/EK

18 Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ÜÇÜNCÜ DAĐRE /11/1982 KARAR METNĐ VAZĐFE MALLÜLLERĐNĐ BELĐRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDAKĐ TÜZÜĞÜN 1.MAD DESĐNĐN 2.FIKRASINDAKĐ BELGELERĐN TUTULMAMIŞ OLMASI ĐLGĐLĐLERĐN VAZĐFE MALULĐYETĐNĐN BAŞKA BELGELERLE KANITLANMASINA ENGEL TEŞKĐL ETMEYECEĞĐ HK.< Dava, görevli bulunduğu Kıbrıs Barış Harekatı sırasında top seslerinin etkisiyle kulaklarında işitme azlığı meydana geldiği bahisle vazife ma lüliyeti hükümlerinden yararlandırılması istemiyle açılmıştır sayılı Kanunun 44.maddesi "Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren iştirak çilere (malül) denir, "aynı Kanunun 45.maddesi ise; 44.maddede yazılı mallüllüğün iştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olması halinde buna vazife mallüllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malülü denileceği hükümlerini amir bulunmaktadır. Dava dosyasında mevcut günlü ifade tutanağının incelenmesinden; Davacının piyade teğmeni olarak katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı sırasında günü vukubulan muharebede bacağından yaralanarak tedavi görmek üzere Lefkoşe Kızılay Hastanesine gönderildiği, tedavisi ni müteakip iyileştiği, ancak savaş anındaki top seslerinin etkisi ile kulaklarında işitme azlığı meydana geldiği anlaşılmış bulunmaktadır. Herne kadar vazife malüllüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkındaki Tüzüğün 1.maddesinin 2.fıkrasında; 5434 sayılı Kanunun 45.maddesinin (a) fıkrasına giripde 1.bentte yazılı hastalıklar dışında kalan ve vazifenin yapılması sırasında vazifeden doğma sebeplerle yaralanma, kırılma, yanma, boğulma, zehirlenmeler gibi arızalar üzerine tedavi veya ameliyat neticesinde malül kalanlara ait raporlara ilgili kurumun, malüllüğün vazifenin ifası sırasında vukubulan hadiseden doğduğunu belir ten yazısiyle, hadise mahallinde düzenlenen tutanağın aslı veya tasdik li bir suretinin, tutanak tanzimine imkan olmayan hallerde zabıta veya adli veya icabında idari tahkikat evrakının tasdikli bir örneğinin ekleneceği hükme bağlanmış ise de belirtilen kayıtların görevliler tarafından tutulmamış olması ilgililerin vazife malüliyeti aylığı alması hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bu durumda, vazife maluliyetine neden olan arızanın vazifenin ifasınd, vazifenin tesiriyle doğduğunu maddede sayılan belgeler dışında herhangi bir belge ile ilgilinin kanıtlanması halinde vazife malülüyetinin kabul edilmemesi için kanuni sebep bulunmamaktadır. Davalı idareye ibrazettiği belgelerle malüliyetine neden olan arızanın vazifenin ifası sırasında ve vazifeden doğduğunu kanıtlamış olan Davacıya 5434 sayılı kanuna göre vazife malüliyeti aylığı bağlanması gerekirken aksine tesis edilen davalı idare işleminde kanuna uyarlık görül memiştir. Bu sebeple dava konusu işlemin iptaline karar verildi. (DAN-DER; SAYI:50-51) BŞ/EK Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ALTINCI DAĐRE /11/1987 KARAR METNĐ MAHALLĐNDE YAPTIRILAN KEŞĐF VE BĐLĐRKĐŞĐ ĐNCELEMESĐ SONUCU MÜLKĐYETĐ TÜRKĐYE KIZILAY DERNEĞĐNE AĐT KIZILAY MEYDANINDA BULUNAN 1163 ADA, 24 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN ĐMAR DURUMUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINI ÖNGÖREN ETÜDÜN KABULÜNE ĐLĐŞKĐN ANKARA ĐMAR ĐDARE HEYETĐ KARARININ YERĐNDE OL- MADIĞI HK.< Dava, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait olup, Kızılay Meydanında bulunan parselin imar durumunda değişiklik yapan etüdün uygun olduğuna ilişkin Ankara Đmar Đdare Heyeti kararının iptali isteğiyle açılmış, Đdare Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, değişiklikten önceki günlü 6563 sayılı

19 imar durumu ve buna göre yapılan projenin çevreye olumsuz görüntü etki sinin olmayacağı, Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarlarının kesiştiği noktada köşeyi bağlayıcı ve değerlendirici bir nitelik taşıdığı, yoğunluk ve hava kirliliği konularının imar durumu değişikliğiyle iliş kilendirilemiyeceği, zira bu konuların ancak tüm Ankara kenti ölçeğinde ele alınıp önlemlerin bu kapsamda uygulanmasıyla bir anlam ifade e- debileceği, onaylı projede zemin seviyesinde yapı geri çekilmiş ve köşe alanı yayaların kullanımına açılmış bulunduğundan imar değişikliği önerisinin "açık alan" deyimi "yaya alanı" olarak yorumlandığı takdirde bu verinin esasen yerine getirilmiş olduğu, trafik ve otopark durumunun da bina bazındaki imar durumunun değişmesi ile bir çözüme kavuşmayacağı, metro çıkışlarının Kızılay bina projesi ile ilişki kurularak çözülmesinin mümkün olduğu, bu nedenlerle Đmar Đdare Heyetinin günlü, 595 sayılı kararı ile yürürlüğe koyduğu sayılı değişikliğin gereksiz bulunduğu belirtildiğinden, anılan rapor ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden şehrin Ticaret Bölgesinde bulunan uyuşmazlık konusu parselde yapılan imar durumu değişikliğinde şehircilik tekniği yönünden isabet bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu Ankara Đmar Đdare Heyeti kararının iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir. Ankara Đmar Đdare Heyetinin kararında; önceki imar durumuna göre hazır lanan projenin Kızılay Meydanını bloke edebilecek ve görüntüye olumsuz yönde etkileyecek kadar büyük olup, burada zaten yüksek olan yoğunluğu arttırıcı, şehrin ve meydanın yeşil alan ihtiyacının giderilmesini önleyici, şehrin en çukur ve kirliliğin en yoğun olduğu bu bölgede hava kirliliğini olumsuz yönde etkileyici özelliklere sahip olduğu, binanın otopark ihtiyacının çok büyük bir problem yaratacağı, aşırı trafik yükünün kavşağı çalışmaz hale getireceği, ileride gerçekleştirilmesi düşünülen Raylı Toplu Taşım Sistemi güzergah ve ek tesislerin yapımı ve işletilmesini önleyici olabileceği imar durumu değişikliğini gerektiren nedenler olarak gösterilmekte ise de, konuya ilişkin bilirkişi raporunda tüm bu hususlara tek tek değinilerek imar durumu değişikliğinin gereksiz olduğu belirtilmiştir. Davanın konusu, imar durumu değişikliği nedenleri ve bilirkişi raporunun birlikte incelenmesinden, Dairemizce de söz konusu taşınmazın imar durumunda değişiklik yapılmasında isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem yize konu Đdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı Đdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi. KARŞI OY: Dava, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait 1163 ada, 24 sayılı parselin yapılaşma biçiminde değişiklik yapan etüdün uygun olduğuna ilişkin Ankara Đmar Đdare Heyeti kararının iptali isteğiyle açılmış, Mahke mece konunun teknik özelliği nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılma sına karar verilmiştir. Bilirkişi Kurulunun, değişiklik yapılmadan önceki imar durumu ile değişiklikten sonraki dava konusu imar durumunu birdikte inceliyerek yapılan değişikliğin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yara rı açısından yerinde olup olmadığını belirlemesi gerekirken, sadece değişiklik yapılmadan önceki imar durumunu incelemek suretiyle sonuca varması uygun görülmemiştir. Belirtilen şekilde bir inceleme yapılmak suretiyle bilirkişi kurulundan Mahkemece ek rapor istenilmesi zorunlu olduğundan eksik incelemeye dayanan kararın bozulması gerektiği oyuyla karara karşıyım. (MT/YÖ) Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi ALTINCI DAĐRE /09/1986 KARAR METNĐ 195 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE 3030 SAYILI KANUNA GÖRE ANKARA ĐMAR ĐDARE HEYETĐNĐN ĐMAR PLANLARI ĐLE ĐLGĐLĐ KARARLARI BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞININ ONAYINA TABĐ OLMADIĞINDAN, DAVA KONUSU ĐMAR ĐDARE

20 HEYETĐ KARARININ BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞINCA ONAYLANMADIĞINDAN BAHĐSLE ORTADA ĐDARĐ DAVAYA KONU OLABĐLECEK KESĐN VE YÜRÜTÜLMESĐ GE- REKLĐ BĐR ĐDARĐ ĐŞLEM BULUNMADIĞINDAN DAVANIN REDDĐ YOLUNDAKĐ ĐDARE MAHKEMESĐ KARARINDA ĐSABET BULUNMADIĞI HK.< Dava, mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine ait olup, Kızılay Meydanında bulunan parselin imar durumunda değişiklik yapan etüdün uygun olduğuna ilişkin Ankara Đmar Đdare Heyeti kararının iptali isteğiyle açılmış, Đdare Mahkemesince 6785 sayılı Đmar Kanunun 1605 sayılı Yasayla değişik 29.maddesinin 1.fıkrasında imar ve yol istikamet planlarının belediye meclisince kabul edildikten sonra Đmar ve Đskan Bakanlığına gönderileceği, 3.fıkrasında sözü edilen planların anılan Bakanlığın tasdikiyle kesinleşerek yürürlüğe gireceği, son fıkrasında ise 1351 sayılı Yasayla kurulmuş olan Ankara Đmar Đdare Heyetince alınacak imar planlarıyla ilgili kararların da bu iadde hükümlerine tabi olduğunun kurala bağlandığı, 180 sayılı Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 209 sayılı Kararnamenin geçici 6. maddesinin 2.fıkrasında, yeni kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar 6785 sayılı Kanun ve eklerh ile imar mevzuatına ilişkin diğer Kanununlarla Bayındırlık ve Đskan Bakanlığına verilen görevlerin birinci fıkraya göre yürütülmesine devam olunacağı kuralının yer aldığı, diğer taraftan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1.maddesi ve aynı Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 3030 sayılı Kanunun geçici 1.maddesinin 1.fıkrasında Büyük şehirlerdeki mevcut belediyelere bağlı bulunan ve özel kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bulunan müstakil bütçeli veya katma bütçe ile yönetilen idare, işletme, kurum ve kuruluşların hukuki statülerinin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar büyükşehir belediyelerine bağlı olarak devam edeceği, 4.fık rasında da Ankara şehri Đmar Müdüriyeti Teşkilatının yine aynı Yasanın geçici 3 ve 4.maddelerindeki esaslar uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesine devredileceğinin belirtildiği, sözü edilen Yasa ve kararnamelerde yer alan kurallar karşısında 3030 sayılı Yasayla Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlanan Ankara Şehri Đmar Müdürlüğünün görev ve yetkilerinin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar devam edeceği (ki, bu düzenlemenin 3194 dayılı Yasanın günlü Resmi Gazetede yayınla narak aynı gün yürürlüğe giren 43.maddesinin c bendinde yapılarak 1351 sayılı Yasanın yürürlükten kaldırıldığı) ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden sonra yayımlanarak yürürlüğe giren 3030 sayılı Yasada Đmar Đdare Heyetinin imar planlarıyla ilgili kararlarının hangi merci tarafından onaylanacağına ilişkin her hangi bir kuralın bulunmaması nedeniyle anılan kararların 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6.maddesi uyarınca Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca onaylanması gereğinin açık olduğu, olayda ise, iptali istenilen ve imar planıyla ilgili olan Đmar Đdare Heyeti kararının Bayındırlık ve Đskan Bakanlığınca onaylanmadığının dava dosyası ile ara kararlar üzerine gönderilen belgelerin incelenmesinden anlaşıldığı, bu durum karşısında dava konusu kararın kesin ve yürütülmesi gerekli bir karar olmadığı, dolayı sıyla 2/181 arşiv sayılı etüdle önerilen günlü Đmar Đdare Heyeti kararıyla uygun görülen ve Đmar ve Đskan Bakanlığının günlü 6563 sayılı yazısıyla onaylanan plan değişikliğinin halen yürürlükte olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ve bu karar davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temyiz edilmiş tir. Olay tarihinde yürürlükte olan 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 29.maddesinde, imar ve yol istikamet planları ile değişikliklerinin belediye meclisince (Ankara'da Đmar Đdare Heyetince) kabul edildikten sonra Đmar ve Đskan Bakanlığının onayı ile kesinleşip yürür lüğe gireceği öngörülmüş ise de, günlü, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6/A maddesinin a bendinde, Büyük Şehir nazım imar planlarını yapmak yaptırmak ve uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında sayılmış, sözü edilen Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında günlü, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3030 sayılı Kanunun 6/A maddesinin b bendinde de tat-

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI YARGI KARARLARI YARGI KARARLARI 338 Yargı Kararları Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi VERGİ DAVA DAİRELERİ 2007 57 2006 228 26/01/2007 KARAR METNİ ÖDENDİĞİ İHTİLAFSIZ OLAN; ANCAK,

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği )

Trafiği Kontrol ve Düzenleme Görevini Yürütürken Yaralanması Halinde Nakdi Tazminat Ödeneceği ) T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/45 K. 2011/256 T. 21.4.2011 TRAFİK POLİSİNİN YARALANMASI ( Yürütülen Görev Güvenlik ve Asayişin Korunması Kapsamında Bir Kolluk Hizmeti Olduğundan

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü) Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı: Yusuf Koç Göveçlik Fatih Mah. Ekrem Başer Cad. No:89/A DENİZLİ Karşı

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI 18.05.2009/88 DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştayın 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2012/167 Karar No : 2012/300 Anahtar Kelimeler : Beyan edilen Matrah, İhtirazi Kayıt, Vergi Ziyaı Özeti : 1-Vergi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme İdari Dava Daireleri Kararları BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2013/4343 Karar No : 2013/5121 Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme Özeti : Polis memurluğu

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE EsasNo : 2013/3465 Karar No : 2014/9916

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE EsasNo : 2013/3465 Karar No : 2014/9916 Anahtar Sözcükler: Sözleşmeli öğretmen, 4/B, kadro, açıktan atama, hizmet süresi, adaylık, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, zorunlu hizmet, muafiyet, yer değiştirme hakkı Özeti: 657 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574 Karar Düzeltme ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:Maliye Bakan lığı-ankara Karsı Taraf : S.S. Şansal Sitesi Konut Yapı Kooperatifi 8.Cadde Mercan Sitesi 119/3-Ümitköy/ANKARA İstemin Özeti :Katma Değer

Detaylı

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde DAVACI: NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş VEKİLİ: Av. İsmail ATAK, Hafta Sok. No:23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Plaza, B2 Blok VEKİLİ: Av. Oya PELİT / Aynı yerde

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir.

idare tarafından karşılıklı olarak istenilmektedir. T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU EsasNo : 2011/927 Karar No : 2014/2198 Özeti: Bilgi seviyesini ölçmeye yönelik soruların da sorulduğu sözlü sınavda, sınav komisyonunca sınavda sorulacak

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN DİĞER BELEDİYE SINIRINDA

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin Durumu, Eş Durumu Mazereti

Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin Durumu, Eş Durumu Mazereti Beşinci Daire İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Beşinci Daire Esas No : 2013/3994 Karar No : 2014/2761 Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.06.2011/ 84-1 YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti :

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : T.C. DA N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No :2015/223 Karar No :2015/269 Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : 1-11.07.2006 tarih ve

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖN T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2009/13770 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş güvenliği uzmanlarını

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/106 Ref: 4/106

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/106 Ref: 4/106 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.08.2010 Sayı: 2010/106 Ref: 4/106 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐNĐN OLASI ĐPTAL KARARI HÜKÜMLERĐNDEN YARARLANABĐLMEK ĐÇĐN ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐNĐN ĐHTĐRAZĐ KAYITLA VERĐLEBĐLMESĐ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Özet: Emlak vergisi mükelleflerinin, takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa m² birim değerine karşı kesinleştikten

Detaylı

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Vekili Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA : Av.Nurten Çağlar Yakış (Aynı yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: Musa Kiper Çınarlı Mah. 17.sok Sapmaz Yurt

Detaylı

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 DEFTER VE BELGELER İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İNDİRİMİ REDDEDİLEN KDV YE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dördünce

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/030 Ref: 4/030

SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/030 Ref: 4/030 SİRKÜLER İstanbul, 04.02.2015 Sayı: 2015/030 Ref: 4/030 Konu: 2007 YILINDA GEÇERLİ OLAN MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İLİŞKİLİ ŞİRKETLERE FİNANS HİZMETİ VERMEK ÜZERE KURULMUŞ YURT DIŞINDA MUKİM ŞİRKETE ÖDENEN

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 20.04.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 KONU : 6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Vergi Kanunlarında

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI 14.07.2008/110 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 56 seri No lu Harçlar Genel Tebliği ile 5766 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2012/280 Karar No : 2013/166 Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti Özeti: 1-Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler nedeniyle

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.04.2011/ 59-1 ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE İLGİLİ BANDROL UYGULAMASI NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASINA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000 DAVACI: NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ VEKİLİ : AV. İSMAİL ATAK, Hafta Sok. 23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI, Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent / VEKİLİ : AV. MUSTAFA

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI Yargılama Usulü Kararları İdari Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/943 Karar No : 2013/4759 İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk.

ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. ÖZET: Özel hastanelerin ayakta teşhis tedavi yapabilecek şekilde poliklinik açmalarını sağlayan düzenlemede hukuka aykırılık olmadığı hk. T.C. DANIŞTAY ONUNCU DAİRE Esas No :2003/2706 Karar No :2006/7458

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı