PROF.DR. İ. YILMAZ ASLAN. TÜRK AKARYAKIT DAĞITIM PĠYASASININ YAPISI Rekabet Kurulu Akaryakıt Sektör Raporu ve Uygulamaları Hakkında DüĢünceler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF.DR. İ. YILMAZ ASLAN. TÜRK AKARYAKIT DAĞITIM PĠYASASININ YAPISI Rekabet Kurulu Akaryakıt Sektör Raporu ve Uygulamaları Hakkında DüĢünceler"

Transkript

1 TÜRK AKARYAKIT DAĞITIM PĠYASASININ YAPISI Rekabet Kurulu Akaryakıt Sektör Raporu ve Uygulamaları Hakkında DüĢünceler 1

2 İçindekiler GĠRĠġ... 4 A. DĠKEY ANLAġMALAR NEDENĠYLE BĠR PĠYASA NE ZAMAN KAPANMIġ SAYILIR?... 5 B. AKARYAKIT PĠYASASI KAPANMIġ BĠR PĠYASA MIDIR? GENEL OLARAK AKARYAKIT PĠYASASININ YAPISAL ANALĠZĠ MUAFĠYETĠN GERĠ ALINMASI KARARI VERĠLEN PAZARLARLA KARġILAġTIRMA C. PĠYASANIN KAPANMASI KONUSUNDA REKABET KURULU YAKLAġIMI EġĠK GETĠRĠLMEDEN ÖNCE DĠKEY ANLAġMALARDA KAPAMA ETKĠSĠ YAKLAġIMI REKABET KURULU KARARLARINDAKĠ PĠYASA KAPAMA YAKLAġIMI PĠYASA KAPAMA ETKĠSĠ TESPĠTĠ YAPILAN RK KARARLARI KARARLARIN ORTAK ÖZELLĠKLERĠ Hakim Durum Piyasadaki Aktörlerin Çok Olması-Piyasa Yapısı Rekabet Etmeme Yükümlülüğü GiriĢ Engelleri Muafiyetin Geri Alınması Tek Marka AnlaĢmaları Pazar Payı Küçük Olan TeĢebbüs Özelinde Farklı YaklaĢım Muafiyetin Sektörden Değil TeĢebbüsten Geri Alınması REKABET KURULU NUN SEKTÖRÜN YOĞUNLAġMIġ OLMASINA KARġIN KAPAMA ETKĠSĠ BULMAYIP TEġEBBÜSE MUAFĠYET TANIDIĞI KARARLAR REKABET KURULU NUN SEKTÖRÜN YOĞUNLAġMIġ OLMASINA KARġIN YENĠ GĠRĠġLER VARSA MUAFĠYETĠ GERĠ ALMAMA KONUSUNDAKĠ YAKLAġIMI ÜRÜNÜN NĠTELĠĞĠNĠN GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞI KARARLAR /2 SAYILI TEBLĠĞE GÖRE KAPAMA ETKĠSĠ DEĞERLENDĠRME KRĠTERĠ DEĞERLENDĠRME D. AVRUPA BĠRLĠĞĠ (AB) UYGULAMSINDA DĠKEY ANLAġMALARIN PĠYASAYI KAPAMA ETKĠSĠ VE ETKĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNDE KULLANILAN KRĠTERLER

3 1.GENEL OLARAK AB UYGULAMASINDA KÜMÜLATĠF KAPAMA ETKĠSĠ VE DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ PAZARIN YAPISI VE MEVCUT GĠRĠġ ENGELLERĠ SAĞLAYICININ PAZARDAKĠ KONUMU ANLAġMALARIN SÜRESĠ ALICILARIN SAĞLAYICILAR KARġISINDAKĠ GÜCÜ SONUÇ E. KAPAMA ETKĠSĠ BAKIMINDAN ABD AKARYAKIT DAĞITIM PĠYASASI PĠYASANIN YAPISI KAPAMA ETKĠSĠNE YÖNELĠK TESPĠTLER DEĞERLENDĠRME F. PETROL PĠYASASI MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRME SAYILI KANUN UN AMACI EPDK NIN PETROL PĠYASASINDA REKABETĠN SAĞLANMASI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖREV VE YETKĠLERĠ EPDK NIN DĠĞER KURUMLARLA ĠLĠġKĠSĠ GENEL OLARAK REKABET KURUMU ĠLE ĠLĠġKĠSĠ: YETKĠ SORUNU DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR

4 GĠRĠġ Rekabet Kurulu tarihli Pol-Pet Petrol Ürünleri Tur. Konaklama ve Din. Tes. Ltd. ġti Bölünmez Petrolcülük A.ġ. ve Barbaros Akaryakıt San. Tic. Ltd. ġti. AltınbaĢ Petrol ve Ticaret A.ġ. arasındaki uyuģmazlıklar hakkında iki karar almıģ ve bu kararlarındaki ilkelerin tüm sektöre uygulanması gerektiği yolunda da bir karar alarak bu son kararını gerekçeleri ile birlikte tarihinde Web Sitesinde ayrı bir sayfada ilan etmiģ ve aynı gün basın toplantıları yaparak bu son Duyursunu açıklamıģ ve kamu oyuna duyurmuģtur. Bu karar ve Duyurunun yarattığı hukuki durum ayrı bir bölümde, bu karar ve Duyuruya uyum sağlanması için yapılması gerekenler de baģka bir bölümde açıklanmıģtır. Burada bu Duyurunun ve kararların dayanağı olan Sektör Raporunun uzun süreli intifa anlaģmaları yolu ile piyasanın kapatıldığı yolundaki yargısı sorgulanacak, Rekabet Kurulu kararı ve Duyurusunun ekonomik ve hukuki açıdan rasyoneli ve dayanakları olup olmadığı araģtırılacak, tüm bu analizleri yaparken AB uygulamaları ve özellikle Repsol kararı, ABD uygulamaları ve Petrol Piyasası Kanunu ile Anayasal açıdan konu değerlendirilecektir. Ayrıca sektör raporunda önerilen hususlarla Rekabet Kurulu uygulamasının ne ölçüde örtüģtüğü de tespit edilecektir. 4

5 A. DĠKEY ANLAġMALAR NEDENĠYLE BĠR PĠYASA NE ZAMAN KAPANMIġ SAYILIR? Doktrinde, dikey anlaģmalarda yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerinin ilgili pazarda kapama etkisi yaratabilmesi için belirli koģulların bulunması gerektiği kabul edilmektedir. Bu koģullardan ilki, aynı zamanda en önemlisi, pazarın önemli bir bölümünün rakiplere kapanmış olması koģuludur 1. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Dikey AnlaĢmalara ĠliĢkin Kılavuz 2 ( Kılavuz ) uyarınca, pazardaki kapanma oranı hesap edilirken, rekabet yasağı altında çalıģan bayilerin yanında dağıtıcı tarafından bizzat iģletilen satıģ noktalarının da dikkate alınması gerektiği belirtilmiģtir. Yine Kılavuz da, hiçbir dağıtıcının pazar payının %30 u aģmaması ve toplam kapama oranının % 40 tan fazla olmaması durumunda perakende seviyede toplu bir kapama etkisinden bahsedilemeyeceği belirtilmektedir 3. Ayrıca, ilgili pazarda tek bir sağlayıcının pazar payı % 30 u aģmadığı sürece, toplam kapama oranı % 40 tan fazla olsa dahi, rakiplerin sayısının fazla olduğu ve pazarda önemli giriģ engellerinin bulunmadığı bir ihtimalde toplu kapama etkisinden bahsedilemeyeceği vurgulanmıģtır 4. Doktrinde kapama etkisinin ikinci önemli koģulu olarak pazarın uzun süre rekabete kapanması dikkate alınmaktadır 5. Doğal olarak, kapama etkisinin süresi uzun oldukça pazardaki rekabet bir o kadar olumsuz etkilenecektir. Ancak rekabet yasaklarının süresi tarafların ekonomik ve hukuki menfaatlerini korumak ve rekabet üzerindeki kısıtlayıcı etkileri sınırlandırmak bakımından makul kabul edilebiliyorsa anlaģmaların kümülatif kapama etkisine önemli ölçüde katkıda bulunmadığı kabul edilmektedir 6. Bayilerin satıģ noktası kurmak için gereken yüksek maliyetleri karģılayamadığı için yatırımın dağıtıcılar tarafından 1 Bkz. Areeda, P./Kaplow, L., Antitrust Analysis, 1997, s. 769 vd.; Aslan, Ġ.Y., Dikey AnlaĢmalar, 2004, s ; Jones, A./Sufrin, B., EC Competition Law, 2007, s. 475; Karakurt Alper, Ekonomik ve Hukuki Açıdan Piyasa Kapama Etkisi, 2005, s Guidelines on Vertical Restraints, 2000/C291/01, par par par Shenefield, J.H./Stelzer I.M., The Antitrust Laws, 1998, s. 77 vd; Whish, R., Competition Law, 2005, s Van Bael, I./Bellis, F., Competition Law of the European Community, 2005, s

6 yapılması ve bu yatırımın geri dönüģünün belirli bir süre geçmeden karģılanamadığı durumlar, bu tür ekonomik ve hukuki menfaatlere uygun bir örnek olarak sunulmaktadır 7. Kapama etkisinin bir diğer koģulu olarak giriş engellerinin varlığı gösterilmektedir 8. Belirli durumlarda, ilgili pazardaki ürünlerin nasıl ve/veya kim tarafından satılacağını düzenleyen kurallar, pazara yeni girmek isteyen aktörler üzerinde yasal giriģ engelleri yaratabilmektedir 9. Bu tür yasal giriģ engellerinin varlığı Ģüphesiz ki pazardaki kapama etkisini kuvvetlendirmektedir. Bunun tersinden çıkan sonuç ise, yasal giriģ engellerinin bulunmadığı durumlarda, bağlı pazar payları yüksek olsa dahi, pazarda mutlaka kapama etkisi olduğundan bahsedilemeyeceğidir 10. Örneğin, kendisine yeni bir dağıtım ağı kurmak bakımından herhangi bir engeli olmayan bir dağıtıcının kapama etkisine maruz kaldığından bahsetmek mümkün değildir 11. Ayrıca, güçlü marka bağımlılığının olmadığı ve büyüme eğilimi olan pazarlarda ekonomik giriģ engellerinden de bahsedilemeyeceği kabul edilmektedir 12. Son olarak, doktrinde bazı yazarlara göre, rekabete değil rakiplere yönelik bir değerlendirme sonucu ortaya çıkan kapama etkisi, tek baģına bir rekabet ihlali olarak değerlendirilmemelidir 13. Buna göre, giriģ engellerinin olduğu ve pazarın önemli bir bölümünün uzun süre rakiplere kapatıldığı bir piyasada dahi, kapama etkisine sebep olan aktörler fiyatları rekabetçi dengenin üzerinde belirleme serbestisine sahip olmadığı sürece, ilgili pazardaki rekabetin bozulduğu söylenemeyecektir 14. Dolayısıyla, bu görüģe göre önemli olan piyasanın ne oranda rakiplere kapandığı değil, tüketicinin bundan ne kadar etkilendiğidir. 7 Whish, s Jones/Sufrin, s. 477; Van Bael/Bellis, s Van Bael/Bellis, s Van Bael/Bellis, s Van Bael/Bellis, s Van Bael/Bellis, s Posner, R.A./Easterbrook, F.H., Antitrust, 1981, s. 857 vd. 14 Jacobson, J.M., Exclusive Dealing, Foreclosure and Consumer Harm, Antitrust Law Journal, Vol.70, s

7 B. AKARYAKIT PĠYASASI KAPANMIġ BĠR PĠYASA MIDIR? Bu bölümde akaryakıt dağıtım piyasasının kapanmıģ bir piyasanın özelliklerini gösterip göstermediği incelenecektir. Bunu yaparken pazarın yapısı ve bu yapının zaman içindeki değiģimleri analiz edilecek ve Rekabet Kurulunun piyasanın kapandığına karar verdiği önceki kararlarındaki piyasa yapıları ile mukayese edilecektir. 1. GENEL OLARAK Bilindiği gibi Rekabet Kurulu tarihli Duyurusu ve tarihli Pol- Pet Petrol Ürünleri Tur. Konaklama ve Din. Tes. Ltd. ġti Bölünmez Petrolcülük A.ġ. ve Barbaros Akaryakıt San. Tic. Ltd. ġti. AltınbaĢ Petrol ve Ticaret A.ġ. arasındaki uyuģmazlıklar hakkındaki kararında akaryakıt dağıtım sektörü ile ilgili olarak, piyasanın uzun süreli intifalar yüzünden kapanmıģ olduğunu, bu nedenle o güne kadar 2002/2 sayılı tebliğ kapsamında görülmeyen aksine özel hukuk sorunu olarak görülen intifa anlaģmalarının tebliğ kapsamında olduğuna karar vermiģtir. Hatta bu kararı ile intifa sözleģmelerinin geçmiģe dönük olarak 2002/2 sayılı tebliğ kapsamında olması gerektiğine, adeta kendisinin o güne kadar yanlıģ karar verdiğine, bu nedenle eski sözleģmelerin de bu karardan etkileneceğine de karar vermiģtir. Böylece alınan bu kararlarla Rekabet Kurulu geçmiģi de etkileyen bir idari iģlem yapmıģ ve intifa sözleģmelerinin de sadece bundan sonra değil geçmiģte de 2002/2 sayılı tebliğ kapsamında olduğuna (olması gerektiğine) karar vermiģtir. Böylece eski intifa sözleģmeleri de yapıldıkları tarihten itibaren beģ yıllık süreye tabi kılınmıģ beģ yıl dolunca otomatik olarak sona erdirilmesi gereken ve sona erdirilmezse ceza verilmesi gereken bir hukuki durum ortaya çıkmıģtır. Bu kararların temelinde yer alan gerekçe ise Akaryakıt Sektör Raporunda piyasanın kapanmıģ olduğu yargısına ulaģıldığı ve DanıĢtayın intifa sözleģmeleri ile bayilik sözleģmelerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönünde verdiği karar gösterilmektedir. verilmektedir: Sektör Raporunda intifalarla (Ģerh verilmiģ kira vs dahil) ilgili olarak Ģu ifadelere yer İntifa süresinin sonunda da benzer bir süreç işlediğinden, bu sözleşmelerin küçük dağıtım şirketleri ve pazara yeni girişler bakımından giriş engeli yarattığı sonucu ortaya çıkmaktadır. İntifa sözleşmelerinden kaynaklanan giriş engelleri, Türkiye'de 7

8 akaryakıt dağıtımının kırsal ve kentsel olmak üzere ayrışmasına, küçük dağıtım şirketlerinin kırsal kesimlerine yönelmesine yol açmaktadır. Mevcut istasyonların pazara yeni giren teģebbüslerce transfer edilerek sözleģme imzalanması neredeyse imkansız hale gelmiģ bulunmaktadır. (s.111) (vurgu tarafımızdan eklenmiştir) Sektörde intifa ve tapuya şerh edilmiş kira gibi sözleşmelerinin yaygınlığı dikkate alındığında, dağıtım/bayilik seviyesindeki dikey bütünleşme oranının %100'e yakın olduğu, bu nedenle söz konusu sözleşmelerin özel hukuk bakımından içeriği ve esasları ne olursa olsun, rekabet hukuku bakımından rekabet yasağı olarak ele alınması gerektiği; bu kapsamda dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyeti düzenlemelerinde ayni haklara ilişkin olarak yer verilen istisnaların kaldırılması, 5 yılı aşan rekabet yasağı ya da bu sonucu doğuran sözleşmeleri engelleyen değişikliklerin yapılması ve tebliğe belirlenecek bir geçiģ süresi çerçevesinde mevcut sözleşmelerin uyumlaştırılması gerektiği, (vurgu tarafımızdan eklenmiştir) belirtilmiģtir. (s.116) kullanmıģtır: Bu ve benzeri ifadeler sonucunda Rekabet Kurulu aldığı son kararlarında Ģu ifadeleri Rekabet Kurulu akaryakıt sektöründe intifa sözleşmelerinin muafiyetten yararlanma süresini en fazla beş yıl olarak belirledi. Bayilik sözleşmesi ile bağlantılı kredi sözleşmeleri, ekipman ve uzun süreli kira sözleşmeleri ya da uzun süreli intifa hakkı gibi şahsi ya da ayni haklar da rekabet yasağının süresini fiilen uzatacak şekilde kullanılamayacak. Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurumu nca hazırlanan ve 2008 yılı Haziran ayında kamuoyuyla paylaşılan Akaryakıt Sektör Raporu nda, sektörde yaygın olan uzun süreli intifa ve kira sözleşmelerinin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalar İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ'inde yer verilen rekabet yasağının süresini fiilen uzattığı ve sektörde ciddi giriģ engelli yarattığı belirtilmiģtir. (vurgu tarafımızdan eklenmiştir) Buna paralel olarak, Danıştay 13. Dairesinin tarihli kararında da; dağıtıcı ve bayi arasında imzalanan intifa sözleşmesi ile bayilik sözleşmesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Danıştay ın emsal niteliğindeki bu kararı Akaryakıt Sektör Raporu nda yapılan tespitlerle örtüşmüş, Rekabet Kurulu da intifa ve kira sözleşmelerinin birlikte değerlendirilmesi yaklaşımını benimsemiştir. Bu çerçevede Rekabet Kurulu, Pol-Pet Petrol Ürünleri Tur. Konaklama ve Din. Tes. Ltd. Şti Bölünmez Petrolcülük A.Ş. ve Barbaros Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti. Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin dosyalarda yaptığı değerlendirme sonucu 5 Mart 2009 tarihinde aldığı kararlarla bu konudaki yaklaşımının altını bir kez daha çizdi. Rekabet Kurulu aldığı yeni kararlarda ve bunların tüm sektöre uygulanması yönündeki Duyurusunda iki temel gerekçeye dayanmıģ görünmektedir. Birincisi intifa ve benzeri hakların piyasada ciddi giriģ engeli yarattığı ve böylece piyasanın kapatıldığı yönündeki sektör raporu ve ikincisi ise bu tip intifa ve benzeri sözleģmelerin bayi sözleģmeleri ile birlikte değerlendirilmesi yönündeki DanıĢtay kararıdır. 8

9 2. AKARYAKIT PĠYASASININ YAPISAL ANALĠZĠ Sektör Raporunda rekabet analizinin yeterli yapılmadığını söylemek mümkündür. Özellikle asıl sorunun fiyat olduğu, dikey iliģkilerin de fiyat bağlamında incelenmesi gerektiği belirtilmiģ olmakla birlikte, bu iliģki tam olarak kurulamamıģ ve sektördeki rekabetin derecesi tam olarak tespit edilememiģtir. AĢağıdaki metinlerden de anlaģılacağı gibi, dağıtıcılar arasındaki rekabetin varlığı genel olarak kabul edilmekte, ancak bayiler arasında (pompada) rekabet olmadığı ileri sürülmektedir. Ancak intifaların süresinin 5 yıla çekilmesinin pompa fiyatlarına, yani bayiler arası rekabete nasıl, hangi mekanizma ile yansıyacağı ve etki edeceği ise açıklanmamıģtır. Raporda promosyonlardan, yıkama vs gibi rekabetçi bazı davranıģlardan üstün körü söz edilmiģ ancak bayilik düzeyindeki rekabet tam olarak analiz edilmemiģ, bu düzeyde rekabet oluģmadığı varsayımı ile hareket edilmiģtir. Oysa bu yargı bir kaç açıdan eksiktir. Birincisi birden fazla istasyonun yan yana düģtüğü pek çok yerde raporda tespit edilen rekabet unsurları yanında bayiler arasında kıyasıya yerel fiyat rekabeti yaģanmaktadır. Ġkincisi ve daha da yaygın olanı, ilan edilen pompa fiyatlarının istasyondan satılan tüm akaryakıt için geçerli olduğu ve istasyondan satılan tüm akaryakıtın bu fiyattan satıldığı varsayımının aksine, istasyonların ilan edilen maksimum satıģ fiyatından satmıģ olabilecekleri akaryakıt miktarı dağıtıcı Ģirkete göre değiģmekle birlikte sadece %30-40 kadardır. Yani bir akaryakıt istasyonu toplam alımlarının sadece bu miktarda bir kısmını ilan ettiği fiyattan satmaktadır. Geri kalan %60-70 kadar akaryakıt ise sadakat kartları yolu ile indirimli olarak, filo müģterilerine yine indirimli olarak, filonun büyüklüğü ve alıcının gücüne göre değiģen oranlarda (nakliye Ģirketleri, oto kiralama Ģirketleri, büyük Ģirketlerin araç filoları, resmi kurumların araç filoları vs gibi) satılmaktadır. Raporda promosyonların çok küçük olduğu ve rekabet üzerindeki etkisinin azımsandığı görülmektedir. Ancak bu yanıltıcıdır, bu gün sektördeki rekabet yöntemlerinden birisi ve en etkili olanı promosyonlardır. Bu nedenle dağıtım Ģirketlerinin çeģitli ürün promosyonlarına sık sık baģvurduğu görülmektedir. Görsel medyaya reklam veren sektörler içinde en büyük paylardan birisini hiç Ģüphesiz akaryakıt sektörü almaktadır. Bu durum dahi sektörde rekabetin çok boyutlu olarak varlığını göstermektedir. Tüm bunlar raporda yapılan analizlerin yetersiz ve sonuçların Ģüpheli olduğunu göstermektedir. Raporda fiyat rekabeti ile ilgili olarak Ģu ifadelere yer verilmektedir: 9

10 Bu noktada ürün standardizasyonun geldiği nokta da dikkate alınarak, akaryakıt sektöründeki en önemli problemin esasen fiyatlandırmaya ilişkin olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, dikey anlaģmalardan kaynaklanan sorunların da mutlak surette sektörde kısa ve uzun dönemdeki rekabete ve netice itibariyle fiyata etkisine bakılarak değerlendirilmesi gerektiği düģünülmektedir. (vurgu tarafımızdan eklenmiştir) Ancak burada yine vurgulanması gereken husus, tüketici tercihlerinde bugün itibariyle fiyat unsurunun çok önemli bir rol oynamamasıdır. Akaryakıt satışında düzenlenen kampanyalara bakıldığında da, fiyat konusunda esasen bayilerin değil dağıtım Ģirketlerinin rekabet ettiği görülmektedir. Az sayıdaki bazı kampanyalarda ise bayiler de verilen hediyelerin maliyetine belli ölçülerde iştirak edebilmekle birlikte; fiyat rekabeti bakımından tüketicilere belirli hediyelerin verilmesinin ötesinde 5015 sayılı Kanun'la getirilen serbestiden beklenen sonuçların alınamadığı açıktır. (s93) (vurgu tarafımızdan eklenmiģtir) Dağıtım Ģirketlerinin rekabet ettikleri açıkça belirtilmektedir. Buna rağmen Rekabet Kurulu kararları ile Sektör Raporu arasında bu noktada bir çeliģki ortaya çıkmaktadır. Rekabet Kurulu kararında ceza tehdidi altında olan doğrudan dağıtım Ģirketleridir, rekabeti onların kısıtladığı varsayılmaktadır. Rapordaki ifadeler ise aģağıdaki gibidir: Bu noktada, tüketici tercihlerinde rol oynayan ve yukarıda değinilen 2 ana unsur da dikkate alındığında, intifa ve kira gibi yöntemlerle sözleşme sürelerinin fiilen uzatılması konusuna ilişkin daha gerçekçi bir değerlendirme yapılması mümkündür. Teşebbüsler netice itibarıyla toplam satış hasılatının arttırılmasını hedeflediklerinden, fiyat rekabetinin zayıf olduğu bir durumda rekabet, satış tonajına odaklanmaktadır. (s.94) Bayiler açısından belirli bir satış tonajını yakalamanın yolu, büyük dağıtım şirketlerinden biriyle sözleşme imzalamak, dağıtım şirketleri açısından ise işlek noktalardaki istasyonlarla uzun süreli bayilik anlaşmaları yapabilmek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle, büyük dağıtıcıların sahip oldukları ticari imaj, bayilerin sahip oldukları cazip satış noktalarının avantajı ile birleşmekte ve intifa sözleşmeleri oluşmaktadır. Bu yolla intifa sözleşmelerinin kurulması neticesinde, gerek bayi gerekse dağıtım şirketi belirli bir satış tonajını garanti altına almış olmaktadır. Bu durum, gerek bayilerin gerekse dağıtım şirketlerinin fiyat rekabetine girme yönündeki eğilimlerini de zayıflatmaktadır. (s.94) Bu son paragraflar açıkça bu Ģekilde yapılan sözleģmelerin bir rasyonelinin bulunduğunu da göstermektedir. Tarafların etkin çalıģabilmesi açısından bu iliģkilerin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Öte yandan bu iliģki tarzının Ģimdiye kadar sektörde çeģitli etkinliklere sebep olduğu olumlu pek çok etki yarattığı da kabul edilmektedir. Esasen tüm bunların Rekabet Kurulu kararında muafiyet analizinde dikkate alınması gerekirdi. Buna göre: 10

11 Petrol sektörü tarihsel olarak dikey bütünleşik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olup, bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde böyle bir yapı çerçevesinde faaliyet göstermesindeki operasyonel avantajlara özellikle dikkat çekilmiştir. Nitekim ürün standardizasyonunun sağlanması ve arz güvenliğinin oluşturulması gibi konularda akaryakıt sektörünün diğer birçok sektörün ilerisinde yer aldığı söylenebilir. Ancak yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında, bu üstünlüklerine rağmen petrol ürünleri sektörünün fiyatlandırma bakımından rekabetçi bir yapıya kavuģturulduğu sonucuna ulaģmak mümkün değildir. Bu durumda, akaryakıt sektöründe gelinen noktada; bir taraftan belli ölçülerde dikey bütünleşmeye müsaade edilirken, diğer taraftan belirli kademeler arasındaki ticari ilişkilerin esnekliğinden faydalanılarak teşebbüslerin arasında rekabet yaratmanın yolları aranmaya başlanmıştır. (s.88) (vurgu tarafımızdan eklenmiģtir) Yukarıda da belirtildiği gibi dikey iliģkilerde perakende fiyatlarla rekabet arasında doğrudan bir bağlantı kurulması gerektiği belirtilmiģ ancak bunun nasıl olacağı açıklanmamıģ, adeta intifaların kapatıcı etkisinin sınırlanması ile perakende düzeyinde fiyat rekabetinin oluģacağı gibi bir durum ima edilmiģtir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren serbest fiyatlandırmaya geçilmiş olmasına karşın akaryakıt sektöründe fiyat rekabetinin oluşmamasının altında, gerek perakende satış aşaması gerekse dikey sözleşmelere ilişkin olarak değinilen bu hususların yattığı düşünülmektedir. Bu nedenle, fiyatlandırmaya ilişkin diğer tedbirlerin yanı sıra, intifa ve kira gibi sözleşmeler kullanılarak bayilik sözleşmelerine ilişkin 5 yıllık sınırlamanın fiilen ortadan kaldırılmasına engel olacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. (s.96) (vurgu tarafımızdan eklenmiģtir) Görüldüğü gibi Raporda konunun yani intifalar sorununun yasal bir düzenleme ile çözümlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Rekabet Kurulu ise iki adet bireysel iģlem niteliğindeki karar ve bu karardaki ilkeleri tüm sektöre uygulayacağını ilan ettiği atipik düzenleyici iģlem ile sorunu çözmeye çalıģmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye bakımından yapılacak değerlendirmede, pazar koşullarına bakılarak daha etkili bir uygulama geliştirilebileceği görülmektedir. Bir başka ifadeyle; bayilik, intifa ve diğer sınırlı ayni hak sözleşmeleri gibi unsurların rekabet yasağı ekseninde ele alınması yerinde görülmekte, ancak bu dikey sözleģmelerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi ve uluslar arası geliģmeler sonucunda Türkiye akaryakıt ürünleri sektöründe ortaya çıkan yapı da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği düşünülmektedir. (s.97) (vurgu tarafımızdan eklenmiģtir) 11

12 Görüldüğü gibi Sektör Raporunda dikey anlaģmaların ayrı ayrı incelenmesi gerektiği belirtilmektedir. Rekabet Kurulu ise toptancı yaklaģımda bulunmuģtur. Rekabet Kurulu önüne gelen somut sözleģmenin piyasanın kapanmasına olan katkısını incelememiģ, soruģturma konusu dağıtım Ģirketlerinin (ki en küçük Ģirketlerdir) tüm sözleģmelerinin piyasanın kapanması üzerindeki etki ve katkısını incelememiģ, aksine tüm piyasanın aynı Ģekilde sözleģmeler yaptığından bahisle tüm sektördeki anlaģmaların tamamını tek kalemde incelemiģtir. Bu noktada da Raporla Karar ve Duyuru arasında önemli bir yaklaģım farklılığı çıkmaktadır. Her iki grafikten de görüldüğü üzere dağıtım pazarında birkaç küçük dağıtım şirketi dışında pazar payını arttırabilen yeni teşebbüs bulunmamakta ve sektördeki rekabet az sayıdaki büyük teģebbüsler arasında gerçekleģmektedir. (s.114) (vurguyu biz ekledik) Özelleştirme sonrasında POAŞ'ın bazı verimsiz bayilikleri tasfiye etmesiyle küçülme sürecine girdiği ve kırsaldaki pazar payının bir kısmını yeni girenlere terk ettiği, dağıtım genelinde ise Opet'e karşı pazar payı kaybettiği; ancak bu genel gelişmeler dışında, küçük teşebbüslerin pazar paylarında önemli bir değişikliğin ortaya çıkmadığı görülmektedir. (s114) Rapor'un yazım tarihi itibariyle EPDK tarafından lisans verilmiş kırkyedi dağıtım şirketi bulunmasına rağmen, sadece beş teşebbüsün pazarın yaklaşık %90'ına hakim olduğu ve bu durumun uzunca bir süredir değişmeden devam ettiği; dolayısıyla, rekabet hukuku bakımından akaryakıt ürünleri sektöründeki en önemli sorunun mevcut oligopolistik pazar yapısı olduğu ve kalıcı bir rekabetin tesis edilebilmesi için bu yapının mutlak suretle değişmesi gerektiği, sektörde rekabetin geliştirilmesi bakımından alınması önerilen önlemlerin de bu açıdan değerlendirilmesi gerektiği; (s115) Sektörde intifa ve tapuya şerh edilmiş kira gibi sözleşmelerinin yaygınlığı dikkate alındığında, dağıtım/bayilik seviyesindeki dikey bütünleşme oranının %100'e yakın olduğu, bu nedenle söz konusu sözleşmelerin özel hukuk bakımından içeriği ve esasları ne olursa olsun, rekabet hukuku bakımından rekabet yasağı olarak ele alınması gerektiği; bu kapsamda dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyeti düzenlemelerinde ayni haklara ilişkin olarak yer verilen istisnaların kaldırılması, 5 yılı aşan rekabet yasağı ya da bu sonucu doğuran sözleşmeleri engelleyen değişikliklerin yapılması ve tebliğe belirlenecek bir geçiģ süresi çerçevesinde mevcut sözleşmelerin uyumlaştırılması gerektiği, Rapor ile Rekabet Kurulu uygulaması arasında bir geçiģ süresi verilmemiģ olması bakımından da fark vardır. Raporda açıkça bir geçiģ süresi verilmesinden bahsedilmektedir. Yani yapılacak düzenlemenin geçmiģe değil, geleceğe etkili olması gerektiği vurgulanmaktadır. Oysa Rekabet Kurulu beģ yıldan daha da geriye etki eden bir karar almıģ ve böylece geçiģ süresi de öngörmemiģtir. 12

13 Rapordaki pazar yapısına iliģkin yorumlar ise gerçek durumla örtüģmemektedir. Yorumlar yanlıdır. Pek çok sektörde yapılmıģ olan yorumlarla uyumlu değildir. Adeta düzenleme önermek amacıyla yazılmıģ gibi görünmektedir. Küçük Ģirketlerin getirdiği dinamizm azımsanmıģ, giriģler yokmuģ gibi bir intiba verilmiģ, giren Ģirketlerin büyüyemediği, pazarın adeta uzun yıllardan beri durağan olduğu izlenimi verilmiģtir. EPDK VERĠLERĠNE GÖRE PAZAR PAYLARI Toplam motorinler (ton) Petrol Ofisi 55,73% 46,44% 41,58% 39,66% 33,19% 28,87% 36,97% 37,20% 36,51% Turcas 7,72% 8,41% 8,20% 7,84% 8,73% 7,96% 7,07% 7,30% 6,66% TabaĢ 0,93% 1,92% 2,01% 1,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Mobil 10,02% 10,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Shell 10,07% 11,23% 10,72% 11,37% 11,04% 12,12% 12,56% 14,79% 14,28% BP 5,05% 6,46% 17,43% 17,20% 15,23% 17,01% 13,38% 13,47% 12,47% Total 4,42% 5,00% 6,59% 3,54% 6,48% 6,49% 5,36% 7,50% 8,58% Selyak 1,68% 2,35% 3,46% 3,86% 3,95% 4,92% 3,93% 0,00% 0,00% Opet 3,47% 5,92% 4,96% 6,79% 10,21% 10,57% 10,10% 7,87% 7,92% Tu-Ta 0,91% 1,21% 0,24% 0,52% 0,79% 1,16% 0,27% 0,09% 0,08% Petline 0,00% 0,40% 0,66% 0,72% 2,91% 3,01% 2,77% 1,29% 1,19% Turkuaz 0,00% 0,00% 3,38% 3,66% 2,71% 2,29% 1,99% 1,61% 1,52% Aytemiz 0,00% 0,00% 0,77% 3,27% 3,53% 3,52% 3,42% 4,30% 3,96% Bölünmez 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,24% 2,10% 1,70% 1,50% 2,94% Kar-Pet/Enerji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,96% 1,03% AltınbaĢ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 1,70% 2,33% Delta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,18% 0,23% Türk oil 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,10% Full Gs Petrol 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,04% Siyam Petrol 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13

14 Yukarıdaki tablo bize Ģunları söylemektedir: 1. Akaryakıt dağıtım piyasasında 1994 yılında sadece 10 Ģirket faaliyet gösterirken, 2004 yılında bu sayı 20 Ģirkete yükselmiģtir. AĢağıdaki tablolardan da görüleceği üzere 2008 yılında 45 lisanslı dağıtım Ģirketinden 36 adet aktif dağıtım Ģirketi bulunmaktadır itibariyle ise lisanslı dağıtım Ģirketi sayısı 51 olmuģtur. Bu yapılan birinci tespite göre sektöre yeni Ģirket giriģlerinin eskiden beri var olduğu ve giriģlerin halen devam ettiği açıkça anlaģılmaktadır. Sektör, giriģler kadar çıkıģlara da açıktır, nitekim bir kaç firmanın da çıkıģ yaptığı görülmektedir. Örneğin; TabaĢ, Mobil ve Selyak Ģirketleri farklı tarihlerde piyasadan çıkmıģlardır. 2. Bu tablo bize pazarın rekabet açısından dinamik bir pazar olduğunu da göstermektedir. Nitekim pazarda durağan bir yapı bulunmamaktadır. Pazar payları sürekli değiģim göstermekte, özellikle büyük Ģirketlerin küçüklere pay kaptırdıkları anlaģılmaktadır. Örneğin POAġ %55,73 den 36,51 e; Turcas %7,72 den 6,66 ya; Tu-Ta %0,91 den 0,08 e düģmüģtür. Bazı Ģirketlerin de pazar payları artmıģtır. Örneğin Shell, %10,07 den 14,28 e; BP %5,05 den 12,47 ye; Total %4,47 den 8,58 e; Opet %3,47 den 7,92 ye, Petline %0 dan 1,19 a; Aytemiz %0 dan 3,36 ya; Bölünmez %0 dan 2.94 e; AltınbaĢ %0 dan 2.33 e yükselmiģlerdir. Bu durumda 2004 yılına kadar piyasaya hem yeni giriģlerin olduğunu, hem yeni girenlerin hem de mevcutların büyüyebildiğini, etkin olmayan bazı teģebbüslerin de pazar payı kaybettiğini görüyoruz. 3. Bu tablo bize sadece yabancı firmaların değil, yerli güçlü firmaların da sektöre girebildiğini ve etkin çalıģmaları halinde büyüyebildiklerini göstermektedir. Örneğin Opet, Aytemiz, Petline, Bölünmez ve AltınbaĢ Ģirketleri yerli akaryakıt dağıtım Ģirketleridir. Piyasaya sıfırdan girip uluslar arası Ģirketlerin arasında önemli paylara ulaģmayı baģarmıģlardır. Özellikle Opet in büyümesinde TüpraĢ özelleģtirmesinin hiç bir payı bulunmamaktadır, TüpraĢ daha sonraki bir dönemde özelleģtirilmiģtir. Bu dönem aģağıda incelenecektir. Ancak Opet in 1992 yılında piyasaya girmesinden sonraki hareketini aģağıdaki tablo çok açık bir Ģekilde göstermektedir. 14

15 PETDER VERĠLERĠNE GÖRE PAZAR PAYLARI TOPLAM MOTORĠNLER AKPET+LUKOIL 3,84% 3,69% 3,21% 3,38% 3,93% 3,84% 3,38% ALPET 0,00% 2,24% 1,98% 2,64% 2,98% 2,67% 2,69% BP 13,63% 12,99% 12,93% 13,92% 14,35% 13,13% 12,75% DELTA 0,17% 0,22% 0,27% 0,34% 0,54% 0,35% 0,27% M OIL 1,42% 1,66% 1,71% 1,42% 1,79% 1,44% 1,44% OPET 10,31% 11,67% 12,80% 14,56% 15,29% 15,03% 16,83% PETLINE 1,23% 1,09% 1,01% 0,94% 0,93% 0,74% 0,56% POAġ 35,97% 35,66% 34,87% 33,59% 29,86% 28,37% 28,48% SHELL 14,46% 13,63% 13,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SHELL & TURCAS 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 20,20% 20,29% 19,70% TOTAL 7,11% 8,04% 7,59% 6,66% 6,59% 5,52% 5,50% TURCAS 6,91% 6,33% 6,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TURKUAZ 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 1,23% 1,11% 1,17% DĠĞER DAĞITICILAR 4,95% 2,77% 3,88% 2,72% 2,32% 7,52% 7,22% 15

16 PETDER Verileri Toplam Motorinler Pazar Payları 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% AKPET+LUKOIL ALPET BP DELTA M OIL OPET PETLINE POAŞ SHELL SHELL & TURCAS TOTAL TURCAS TURKUAZ DİĞER DAĞITICILAR yıllarında 11 Ģirketin pazar paylarını gösteren yukarıdaki tablo ve grafik incelendiğinde bize Ģunları söylemektedir: 1. Birinci tespit on bir Ģirketten iki tanesi devirler yolu ile piyasadan çıkmıģtır, yani piyadan çıkıģlar devam etmektedir. 2. Yapılması gereken ikinci genel tespit en büyük 11 Ģirket, yeni girenlere ve/veya ilk onbire giremeyen, yani daha küçük olan Ģirketlere pazar payı kaptırmaya devam etmektedirler. Nitekim diğer kaleminin aldığı pay %4,95 iken %7,22 olmuģtur. Yani piyasaya yeni giriģler vardır ve bu girenler ya da küçük olanlar piyasadan pay almaya devam etmektedirler. 3. Opet in durumu da dikkate değerdir. Opet 1994 yılından bu güne kadar istikrarlı bir Ģekilde pazar payını büyüterek sektör liderleri arasına girmiģ bulunmaktadır yılından sonraki büyüme içinde TüpraĢ ın özelleģtirilmesinin ve Opet ile aynı grupta olmasının etkisi düģünülebilirse de, daha önceki büyüme performansı ile sonraki performansı arasında önemli bir fark görünmemektedir. Yani Opet 1994 yılından bu güne kadar yakaladığı baģarıyı aynen sürdürmüģtür. 4. Piyasaya sıfırdan giriģler yanında devir suretiyle yeni giriģler ve devir yolu ile büyüme sonucu doğuran olaylar da olmuģtur. Dünya petrol devlerinden olan Lukoil Akpet i 16

17 devralarak piyasaya devir yolu ile ve önemli bir pazar payı ile girmiģ bulunmaktadır. Bu durumda Lukoil in dünyadaki performansına paralel olarak pazar payını hızlı bir Ģekilde arttıracağı beklenebilir. Bunun dıģında Shell, Turcas ı devralarak büyümeyi tercih etmiģ ancak bir miktar pay kaybetmiģ görünmektedir. Piyasaya sıfırdan giren Alpet ve Turkuaz sırasıyla 2,69 ve 1,17 gibi pazar paylarına ulaģmıģlardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Diğer kaleminin payı artmaktadır, bu bize Turkuaz ve Alpet dıģında da giriģler ve büyüyenler olduğunu göstermektedir. 5. Bu tablo yukarıdaki kanımızı teyit etmektedir. Sektörün gayet dinamik olduğu açıkça görülmektedir. Zaman zaman pay kaybeden Ģirketlerden bazıları paylarını geri almakta, bazıları genel trend olarak küçülmeye devam etmekte, bazıları ise yükselttikleri paylarının bir kısmını kaybetmektedirler. Bu tamamen etkin faaliyet gösterenlerin pazarda büyümeye devam edeceğini, gevģeyerek etkinlikten sapanların ise paylarını koruyamayacaklarını gösteren dinamik bir pazarı iģaret eden pazar yapısıdır Yılı EPDK Verileri Benzin Türleri (ton) Motorin Türleri (ton) PO 24,80% 28,17% Shell 29,67% 18,28% Opet 16,69% 15,64% BP 14,66% 12,93% Total 5,68% 5,63% Akpet 1,96% 3,28% Alpet 1,41% 2,81% Moil 1,13% 1,62% Turkuaz 0,47% 1,24% Enerji 0,34% 0,91% Teco 0,20% 0,85% Balpet 0,26% 0,80% Lukoil 0,20% 0,79% Petline 0,42% 0,78% Kadooğlu 0,22% 0,77% Termo 0,22% 0,74% Star 0,18% 0,63% Eropet 0,09% 0,59% Best 0,13% 0,55% Erk 0,26% 0,51% Siyam 0,14% 0,50% Npet 0,17% 0,49% Euroil 0,18% 0,39% 17

18 TPPD 0,14% 0,27% Delta 0,11% 0,26% BirleĢik 0,06% 0,26% Damla 0,11% 0,14% Denge 0,00% 0,04% Pasifik 0,02% 0,03% GS 0,00% 0,02% MMG 0,01% 0,02% Goldser 0,01% 0,02% Türkoil 0,01% 0,02% Apet 0,00% 0,01% Güvengaz 0,00% 0,01% Ġnteroil 0,00% 0,01% Dabak 0,00% 0,01% Karahan 0,00% 0,00% Marpet 0,00% 0,00% Çevrem 0,00% 0,00% Epet 0,00% 0,00% Gören 0,00% 0,00% Gürpet 0,00% 0,00% HabaĢ 0,00% 0,00% Mabanaft 0,00% 0,00% Petroteknik 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% BP EPDK Verileri 2008 Yılı Toplam Motorin Pazar 13% Opet Payları 16% Total 6% Shell 18% Akpet 3% Alpet Moil 3% Turkuaz 2% Enerji Teco 1% Balpet 1% Lukoil 1% Kadooğlu Petline 1% 1% Termo Star 1% 1% Best Eropet 1% Erk1% 1% 1% Npet Siyam Delta TPPD Euroil 1% MMG Türkoil İnteroil Dabak Karahan Marpet Epet Habaş Mabanaft GS Goldser Apet Güvengaz Çevrem Gören Gürpet Petroteknik Denge Pasifik Damla Birleşik 1% 0% 0% 0% 0% PO 28% 18

19 Bu tablo bize sektöre giriģlerin devam ettiğini göstermektedir. Sektörün genel yapısı itibariyle geniģ oligopolistik bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yukarıdaki yorumlarımızla birlikte bakıldığında sektöre girenler/çıkanlar, paylarını arttıranlar/düģürenler bulunmaktadır. Özellikle yeni girenlerin pay alabildikleri, küçük olanların zaman içinde büyüyebildikleri ve devirler yoluyla da yeni giriģlerin olduğu açıktır. Bu durumda pazarda bir Ģekilde rekabetin varlığını kabul etmek gerekmektedir. Benzinde ilk dört firmanın pazar payları toplamı %85,82; motorinde ise %74,92, yani ortalama yaklaģık %80 civarındadır. HHI rakamları ise motorinde 1634, benzinde ise 2033 dür. Ortalama 1830 civarında çıkmaktadır. Bu rakamlar her ne kadar yoğunlaģmıģ bir pazarı iģaret etmekte ise de HHI yoğunlaģma oranlarının ortalamasının, arada iniģ çıkıģlar olsa da uzun vadede sürekli düģmekte olması, yeni giriģlerin etkili olduğunu göstermektedir. Burada Ģunu da belirtmek gerekir ki, rekabetin var sayılabilmesi için aranan pazar yapısı tam rekabetçi pazar yapısı değildir. ĠĢleyebilir bir rekabetin olması mümkün olan bir pazar yapısı yeterlidir. Bu itibarla, örneğin üç Ģirket (dar oligopol) olmasına karģın GSM sektöründe rekabetin bulunmadığı söylenemez. Dolayısıyla geniģ oligopol diyebileceğimiz bir pazar yapısı iģleyebilir bir rekabetin varlığı için yeterlidir. Esasen sektör, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu nun gölgesinde ve onun getirdiği sınırlamaların kıskacında olarak bu dinamizmi yakalamıģ görünmektedir. Kanundan kaynaklanan pek çok sınırlama kaldırılırsa, zaten yapısal hiç bir rekabet sorunu kalmayacak gibi görünmektedir. 19

20 PİGM Verileri Toplam Motorinler Pazar Payları 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Petrol Ofisi Turcas Tabaş Mobil Shell BP Total Selyak Opet Tu-Ta Petline Turkuaz Aytemiz Bölünmez Kar-Pet/Enerji Altınbaş Delta Türk oil Full Gs Petrol Siyam Petrol Büyük Ģirketlerin pazar paylarının zaman içindeki değiģimlerine bakarsak 1994 den 2001 krizine kadar PO nun pazar payının azalması sözkonusudur. Buna karģılık hemen bütün firmaların pazar paylarında az da olsa artıģlar kaydedilmiģtir. Fakat 2001 krizinden sonra PO nun pazar payı kayıpları sona ermiģ; büyükler arasında Shell hariç diğer firmalara göre PO pazar payını bir miktar toparlamıģtır. Ama öyle anlaģılıyor ki 2001 krizinden sonraki pazar koģulları hızla değiģmiģ ve piyasaya giriģlerde artıģlar yaģanmaya baģlamıģtir. Nitekim aģağıdaki grafikte de açıkça görülebileceği gibi 2000 yılına kadar piyasaya giriģler devam etmiģtir ama krizden sonra giriģlerde artıģ olduğu da açıktır. Dolayısıyla piyasa durağan ve olgun bir piyasa değil aksine sürekli olarak giriģ çıkıģların yaģandığı dinamik ve rekabetin yüksek olduğu bir piyasa özelliği göstermektedir. Bu trend halen de devam etmektedir. 20

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI 1. ÇEYREK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2010 Birinci Çeyrek Petrol İthalatı (Ton)... 3 Tablo 2 Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı... 4 Tablo 3 2010 Birinci

Detaylı

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul

Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci. 4 Haziran 2010, Ġstanbul Petrol Sektöründe Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve ADR Uyum Süreci 4 Haziran 2010, Ġstanbul PETDER ÜYELERİ AltınbaĢ Petrol ve Ticaret A.ġ. PETROL OFĠSĠ A.ġ. FAALĠYET ALANLARI Belgin Madeni Yağlar BP Petrolleri

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-91 (Muafiyet) Karar Sayısı : 14-54/924-419 Karar Tarihi : 25.12.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 REKABET KURULU 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7.12.1994

Detaylı

Rekabet Kurulu Karar Özeti

Rekabet Kurulu Karar Özeti İstanbul Şehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Rekabet Kurulu Karar Özeti Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Yürütülen Araç Takip Hizmetleri Soruşturması Neticesinde Verilen 19.12.2013

Detaylı

2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz

2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz 22.03.2017/İstanbul 1 SÜREÇ VE AMAÇLAR Satış ve satış sonrası pazarların

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Muafiyet) Karar Sayısı : 11-45/ Karar Tarihi : A.

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : (Muafiyet) Karar Sayısı : 11-45/ Karar Tarihi : A. 10 20 30 40 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-1-276 (Muafiyet) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 17.08.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27

2006 Yılı Ocak Eylül Dönemi Sektör Raporu. Ocak- Eylül Dönemi. Sektör Raporu. Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 2006 Ocak- Eylül Dönemi Sektör Raporu Petder, 13/12/2006 Sayfa: 1/27 Bayar Cad. Gülbahar Sok. Perdemsaç Plaza No:17/14 34742 Kozyatağı İstanbul Tel: 216 4452923/24 Faks: 216 4452925 info@petder.org.tr,

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-1-134 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 12-54/1517-535 Karar Tarihi : 06.11.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-1-84 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 12-42/1251-405 Karar Tarihi : 28.08.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU

PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU PETROL PİYASASI 2010 YILI İLK DOKUZ AYLIK RAPORU ANKARA 2010 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2010 İlk Dokuz Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2010 İlk Dokuz Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı İle İlgili Tebliğin Açıklanmasına Dair Kılavuz Taslağını Kamuoyunun Görüşüne Sunuldu. Rekabet Kurulu, son dönemde

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009-1-161 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 10-04/53-27 Karar Tarihi : 12.1.2010 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL

2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL 2007 Yılında Akaryakıt Sektöründeki Gelişmeler ŞUBAT 2008 BASIN TOPLANTISI / İSTANBUL SUNUŞ PETDER Faaliyet Konuları ve Üyeleri 2007 YILI PETROL SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLĠ GELĠġMELERĠ Akaryakıt, Otogaz LPG ve Madeni

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 Nisan Ayı Rafineri Lisansı

Detaylı

Temsilcisi: Dr. Kemal Tahir SU Turan Güneş Bulvarı 100/20 Yıldız Ankara D. İLGİLİ TARAF: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık

Temsilcisi: Dr. Kemal Tahir SU Turan Güneş Bulvarı 100/20 Yıldız Ankara D. İLGİLİ TARAF: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-2-9 (Menfi Tespit/Muafiyet) Karar Sayısı : 14-29/612-265 Karar Tarihi : 20.08.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr.

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1 İÇİNDEKİLER ÖZET 3 Tablolar Listesi Tablo 1 : Mayıs 2014 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 5 Tablo 2 : Ocak-Mayıs 2013 ve Ocak-Mayıs 2014 Dönemlerinde

Detaylı

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2014 Ankara ÖZET Üretim Rafinerici lisansı sahiplerinin Nisan ayında toplam benzin ve motorin üretimi 777.414 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.623.620 ton

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-1-151 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 12-59/1560-561 Karar Tarihi : 22.11.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2016-1-60 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-39/634-281 Karar Tarihi : 16.11.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU OCAK 2014 Ankara 2014 ÖZET Üretim Rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 674.291 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.334.329 ton olarak

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 19 Eylül 2003 1 Bölgedeki Rafineri ve Boru Hatları 2 Akaryakıt Pazar Payları 90 80 70 74 77 68 71 71 Pazar Payı (%) 60 50 40 30 28 29 35 36 36 20 10 19

Detaylı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı Taslağı Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan 09.09.2015 tarihli da değişiklik yapmak üzere, Taslağı ( Kılavuz Taslağı ) hazırlanmıştır. Kılavuz Taslağı nda ağırlıklı olarak, Avrupa Komisyonu tarafından

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-37 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-36/536-170 Karar Tarihi : 09.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D2/1/M.B.-00/1 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 00-33/356-200 Karar Tarihi : 05.09.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan: Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU Üyeler: Dr. Kemal

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 1 ŞUBAT 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2013 Şubat Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 6 Tablo 2 Ocak 2013 Şubat 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 7 Tablo 3 Ocak 2013 Şubat 2013 Aylarına Ait

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ NİN GENEL GEREKÇESİ 1 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyası, ıslahçı hakkı veya yazılım üzerindeki hakkı

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : (Menfi Tespit/Muafiyet) Karar Sayısı : 09-30/ Karar Tarihi :

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : (Menfi Tespit/Muafiyet) Karar Sayısı : 09-30/ Karar Tarihi : Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009-1-17 (Menfi Tespit/Muafiyet) Karar Sayısı : 09-30/644-152 Karar Tarihi : 24.6.2009 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından; REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2013-2-59 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 14-06/102-42 Karar Tarihi : 12.02.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Kenan TÜRK (İkinci

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler. Analist Sunumu 10 Mart 2004

Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler. Analist Sunumu 10 Mart 2004 Petrol Ofisi Sektör ve Faaliyetler Analist Sunumu 10 Mart 2004 Akaryakıt Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri 12 %1 11,0 11,2 11,4 10 8 Milyon m3/ton 6 4 4,3 4,1 %6 3,8 %2 5,1 4,9 %7 4,6 2 1,6 1,7 1,7 0

Detaylı

3-5/2015 REKABET KURULU 45/2015 REKABET KURULU KARARI

3-5/2015 REKABET KURULU 45/2015 REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya No : 3-5/2015 Karar Sayısı : 45/2015 Tarihi : 16.07.2015 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (BĢk. Yrd.) Selim ALTINCIK (Üye) Sezi

Detaylı

AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDE BAYİLERİN SÖZLEŞME AŞAMASINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDE BAYİLERİN SÖZLEŞME AŞAMASINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR AKARYAKIT BAYİLİK SÖZLEŞMELERİNDE BAYİLERİN SÖZLEŞME AŞAMASINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR GİRİŞ Dağıtıcı şirketlerle bayiler, Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerini imzalarken nelere dikkat etmelidir.

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 2014 PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 214 Ankara 214 İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Mart 214 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 6 Tablo 2 : Şubat 214 ve Mart 214 Dönemlerinde Petrol İthalatının

Detaylı

REKABET KURUMU REKABET KURULU KARARI

REKABET KURUMU REKABET KURULU KARARI REKABET KURUMU REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-4-241 (Muafiyet) Karar Sayısı : 12-53/1511-529 Karar Tarihi : 01.11.2012 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EKİM

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EKİM 1 EKİM 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Ekim Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Eylül 2013 Ekim 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Eylül 2013 Ekim 2013 Aylarına Ait

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU i ÖNSÖZ 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Kurumumuz, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU EYLÜL 1 EYLÜL 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Eylül Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Ağustos 2013 Eylül 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Ağustos 2013 Eylül 2013 Aylarına

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ARALIK 1 ARALIK 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Aralık Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Kasım 2013 Aralık 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Kasım 2013 Aralık 2013 Aylarına

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU MART 1 MART 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 2013 Mart Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 6 Tablo 2 Şubat 2013 Mart 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 7 Tablo 3 Şubat 2013 Mart 2013 Aylarına Ait

Detaylı

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI 20.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/3 KONU: AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN BAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE UĞRADIKLARI ZARARLARA İLİŞKİN SEBEBSİZ ZENGİNLEŞME DAVALARI

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2010-1-126 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 10-56/1080-409 Karar Tarihi : 26.08.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu OMV Petrol Ofisi A.ġ 1 Ocak 30 Eylül 2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu a. Şirketin Faaliyet Konusu OMV Petrol Ofisi A.ġ. ve bağlı ortaklıkları nın fiili faaliyet konusu yurt içinden ve yurt dıģından akaryakıt

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-114 (Muafiyet) Karar Sayısı : 15-06/70-28 Karar Tarihi : 05.02.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR Melisa KORKMAZ Giriş Motorlu taşıtlar sektöründe yapılan dağıtım anlaşmaları,

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan TÜRK AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABET YASAKLARINDAN DOĞAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan TÜRK AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABET YASAKLARINDAN DOĞAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRK AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABET YASAKLARINDAN DOĞAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 İçindekiler TÜRK AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE REKABET YASAKLARINDAN DOĞAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ...

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

EPDK DÜZENLEMELERİN PETROL PİYASASINA ETKİSİ. 12 Ekim 2015, Konya

EPDK DÜZENLEMELERİN PETROL PİYASASINA ETKİSİ. 12 Ekim 2015, Konya EPDK DÜZENLEMELERİN PETROL PİYASASINA ETKİSİ 12 Ekim 2015, Konya Karşılaştırılan ülkeler olgunluk eğrisinde çok farklı konumlardadır. Türkiye de yoğun düzenlemeler nedeniyle pazarın gelişmesine izin vermemekteyiz.

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU

PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU PETROL PİYASASI 2011 YILI İLK ÜÇ AYLIK SEKTÖR RAPORU ANKARA 2011 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 İlk Üç Aylık Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 İlk Üç Aylık Rafineri Lisansı

Detaylı

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR LİSTESİ... XVII ŞEKİLLER LİSTESİ... XIX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜRKİYE PETROL MEVZUATININ

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009-3-159 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-56/1327-333 Karar Tarihi : 18.11.2009 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU TEMMUZ

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU TEMMUZ 1 TEMMUZ 2 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2013 Temmuz Ayı Toplam Petrol İthalatı (Ton) 1 Tablo 2- Haziran 2013 Temmuz 2013 Aylarına Ait Ülkelere Göre Toplam Petrol İthalatı 2 Tablo 3- Haziran 2013 Temmuz 2013

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : D1/1/F.Y.A./00/3 (Devralma) Karar Sayısı : 00-29/329-185 Karar Tarihi : 03.08.2000 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU. Üyeler : Mehmet

Detaylı

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017. Mevzuat 14/08/2017. Av. Çağlar Kaçar,

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017. Mevzuat 14/08/2017. Av. Çağlar Kaçar, ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER RGT: 04/08/2017 Mevzuat 14/08/2017 Av. Çağlar Kaçar, caglar@kacar.av.tr İÇİNDEKİLER 1 Giriş 1 2 İçki Menülerinin Asgari İçeriği

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

1. PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1 2. HAM PETROL 2 3. PİYASA FAALİYETLERİ 10 4. RAFİNAJ 15 5. DEPOLAMA 18 6. DAĞITIM 21 7.

1. PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1 2. HAM PETROL 2 3. PİYASA FAALİYETLERİ 10 4. RAFİNAJ 15 5. DEPOLAMA 18 6. DAĞITIM 21 7. İÇİNDEKİLER 1. PETROL PİYASASINA İLİŞKİN BİLGİLER 1 1.1. GENEL ÇERÇEVE... 1 1.2. TÜRKĠYE PETROL PĠYASASI... 2 2. HAM PETROL 2 2.1. TÜRKĠYE DE HAM PETROLE ĠLĠġKĠN YASAL DÜZENLEMELER... 7 2.2. TÜRKĠYE DE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 04.01.2016 SAYI 2016/003 KONU 2016 YILINDA DĠKKATE ALINACAK BAZI RAKAMSAL HADLER HAKKINDA SĠRKÜLER 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 290 Sayılı

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Dosya No : 1 7 /2014 Karar Sayısı : 43 /2014 Karar Tarihi : 08.08.2014 REKABET KURULU KARARI 10 1. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Dr. Yenal SÜREÇ (BaĢkan) Hatice ACAY (Üye) Doç. Dr. Figen YEġĠLADA (Üye) 2.

Detaylı

1 PETROTURK SUNUM 2 PETROTURK N-Pet Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliye Sanayi Ticaret ve Dağıtım Limited Şirketi, 1991 yılında Mersin de kurulan Ağaoğlu Akaryakıt Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi nin sektördeki

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına belli bir dönemde

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, Dosya Sayısı : D2/1/E.Ö.-99/2 Karar Sayısı : 04-25/272-59 Karar Tarihi : 8.4.2004 REKABET KURULU KARARI A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Mustafa PARLAK Üyeler : Tuncay

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2002 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

PETROL SEKTÖRÜNDE RİSK VE RİSK YÖNETİMİ. İSTANBUL Ekim 2009

PETROL SEKTÖRÜNDE RİSK VE RİSK YÖNETİMİ. İSTANBUL Ekim 2009 PETROL SEKTÖRÜNDE RİSK VE RİSK YÖNETİMİ İSTANBUL Ekim 2009 SUNUM PLANI Türkiye Akaryakıt Piyasası Genel Görünümü Sektör özellikleri ve pazar dinamikleri Petrol Sektöründe Riskler, Risk Yönetimi ve Sigorta

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

: Pars Petrol Madeni Yağlar İth. İhr. Paz. San. Tic. A.Ş. Temsilcisi: Av. Zafer AKGÜN Ulus Mah. No 10/B Koyundere Menemen/İzmir

: Pars Petrol Madeni Yağlar İth. İhr. Paz. San. Tic. A.Ş. Temsilcisi: Av. Zafer AKGÜN Ulus Mah. No 10/B Koyundere Menemen/İzmir Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-1-93 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-44/960-313 Karar Tarihi : 03.08.2011 10 20 30 40 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/8) Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

TÜRKİYE PETROL PİYASALARINA FİYAT YÖNÜ İLE YAPILAN MÜDAHALE VE SONUÇLARI. Petrol Sanayi Derneği

TÜRKİYE PETROL PİYASALARINA FİYAT YÖNÜ İLE YAPILAN MÜDAHALE VE SONUÇLARI. Petrol Sanayi Derneği TÜRKİYE PETROL PİYASALARINA FİYAT YÖNÜ İLE YAPILAN MÜDAHALE VE SONUÇLARI Petrol Sanayi Derneği 21 Temmuz 2009, İstanbul SUNUŞ Türkiye Petrol Piyasası Serbest Piyasa Süreci ve Türkiye ye Kazandırdıkları

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011

Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Sirküler no: 035 İstanbul, 21 Mart 2011 Konu: İade hakkı doğuran işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan ciro primi, kur farkı, vade farkı ve fiyat farkı ödemeleri nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi.

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı