Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI"

Transkript

1

2 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI VE YOLLUK SSTEM 2.4 AKICILIK 2.5 KATILAMA Saf Metallerde Kat,la-ma Ala-,mlarda Kat,la-ma Kat,la-ma S,ras,nda Olu-an Hac,m Azalmalar, Kal,p çinde Kat,la-man,n Yönlendirilmesi 3. KUM KALIBA DÖKÜM 3.1 GR 3.2 MODELLER Model Türleri Model Tasar,m, Model Malzemeleri 3.3 MAÇALAR 3.4 KUM ESASLI KALIP TÜRLER Ya- Kum Kal,plar Kuru Kum Kal,plar Toprak (Balç,k) Kal,plar Çukur Kal,plar Karbondioksit Yöntemi Kabuk Kal,plar Havada Sertle-en Kal,plar Çimento BaBlay,c,l, Kal,plar Vakumlu Kal,plama Yöntemi Dolu Kal,ba Döküm 3.5 KUM ESASLI KALIP MALZEMELER Kum Özellikleri BaBlay,c, ve DiBer Katk,lar Kum Esasl, Kal,p Malzemelerinin Özellikleri Kum Yenileme ve Ta-,ma Yüzey Kaplamalar, 3.6 KUM KALIPLAMA MAKNALARI 1

3 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 4. DER DÖKÜM YÖNTEMLER 4.1 HARCANAN KALIP KULLANILAN YÖNTEMLER Hassas Döküm Alç, Kal,ba Döküm Seramik Kal,ba Döküm 4.2 KALICI KALIP KULLANILAN YÖNTEMLER Kal,c, Kal,ba Döküm Bas,nçl, Döküm Savurma Döküm Çukur Kal,plar Karbondioksit Yöntemi Kabuk Kal,plar Havada Sertle-en Kal,plar 5. ERTME OCAKLARI 5.1 POTALI OCAKLAR 5.2 KUPOL OCAI 5.3 ALEVL OCAKLAR 5.4 ELEKTRKL OCAKLAR Ark Ocaklar, Endüksiyon Ocaklar,: Direnç Ocaklar, 6. BTRME LEMLER 6.1 KALIP BOZMA 6.2. YOLLUK VE ÇIKICILARIN AYRILMASI 6.3. YÜZEY TEMZLEME 6.4. ÇAPAK KESME 6.5. ISIL LEM 6.6. SON YÜZEY LEMLER 6.7. ONARIM 7. DÖKÜM KUSURLARI VE KALTE KONTROL 7.1. DÖKÜM PARÇA KONTROLU 7.2 DÖKÜM PARÇA KUSURLARI 8. DÖKÜM PARÇA TASARIMI 9. DÖKÜM MALZEMELER 2

4 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 1 GR Günümüz insan,n,n ya-am standart,nda son 50 y,lda sablanan olabanüstü iyile-me, büyük ölçüde mühendislik tasar,mlar,n,n seri ve ucuz olarak imalat,n, sablayan yöntemlerin geli-tirilmesi sayesindedir. mal usullerini tan,mak bütün mühendislik disiplinleri için kaç,n,lmaz bir zorunluluktur. Mühendisler her bir imal usulünün imkanlar,n,, üstünlüklerini ve s,n,rlar,n, tan,yarak amaçlad,klar, tasar,ma en ucuz ve dobru olarak ula-mak için gerekli bilgileri edinmek zorundad,rlar. Üretim, dobada bulunan maddeleri istenilen özellik ve biçimdeki ürünlere dönü-türmek olarak tan,mlanabilir. Üretim yöntemlerini iç ve d,- dönü-ümler olarak ikiye ay,rmak mümkündür. ç dönü-ümler genellikle cevherlerin indirgenmesi, kimyasal ar,tma,,s,l i-lemler gibi maddelerin kimyasal dönü-üme ubrad,klar, tekniklerdir. D,- dönü-ümler ise malzemelerin istenilen biçim ve boyutlara getirilmesi anlam,nda olup, Türkçe teknik terminolojide bu yöntemler için genellikle imal usulleri ad, kullan,lmaktad,r. mal usulleri çok say,da debi-ik yöntemi içerir; bunlar aras,nda ba-l,calar, döküm, kaynak, plastik -ekil verme ve tala- kald,rma yöntemleridir, ekil 1.1. Bu kitap kapsam,nda ele al,nan döküm teknibi, s,v, halde ak,c, olan metallerin, üretilmek istenen parçan,n biçiminde bir bo-luk içeren kal,plara (yerçekimi yard,m,yla veya uygulanan bas,nçla) doldurularak kat,la-t,r,ld,b, bir imalat yöntemidir. S,v, metalin içine döküldübü kal,p olarak, her dökülen parçadan sonra bozulan (örnebin kum) kal,plar kullan,ld,b, gibi, birden fazla parçan,n üretimine imkan veren kal,c, (örnebin metal) kal,plar da kullan,labilir. Metalin kat,la-mas,ndan sonra kum kal,plarda kal,p bozularak, kal,c, kal,plarda ise kal,p aç,larak dökülen parça ç,kar,l,r. Döküm yöntemiyle dobrudan parça üretildibi gibi, ingotlar da dökülebilir. ngotlar, metal endüstrisinde ala-,mland,r,lmas, tamamlan-m,- eriyik halindeki malzemenin, haddeleme veya dövme ile -ekil verilmek üzere basit ve büyük kal,plara dökülmesi ile elde edilen parçalard,r. 3

5 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÜRETM YÖNTEMLER Ç DÖNÜÜMLER Kimyasal ve Fiziksel Dönüümler DI DÖNÜÜMLER Biçimlendirme DÖKÜM Erimi Durumdaki Akclktan Yararlanlr Kum Kalba Hassas Metal Kalba Basnçl KAYNAK Yerel Eritme le Birletirme Sa lanr Oksi-Asetilen Elektrik Ark Tozalt Plazma TALA KALDIRMA stenmeyen Ksmlar Uzaklatrlr Tornalama Frezeleme Planyalama Ta#lama PLASTK EKL VERME Malzemenin "ekil De itirme Kabiliyetinden Yararlanlr Dövme Haddeleme Ekstrüzyon Çekme ekil 1.1. Üretim Yöntemleri 4

6 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Döküm yönteminin diber imal usullerinden üstünlükleri -öyle s,ralanabilir: Yöntemin s,n,rlar, çok geni- olup, hem çok küçük parçalar,n, hem de tonlarca ab,rl,ktaki büyük parçalar,n üretimine uygun debi-ik teknikler bulunmaktad,r. Çok karma-,k biçimli ve içi bo- parçalar,n üretimi mümkündür. Hemen hemen tüm metal ala-,mlar,n,n dökümü mümkündür. Baz, malzemeler ise (örnebin dökme demir) sadece döküm yoluyla elde edilebilir. Seri üretime uygun döküm yöntemleri geli-tirilmi-tir. Döküm yönteminin snrlar ise -unlard,r Çok ince kesitlerin elde edilmesi güçtür. Az say,da parça üretimi için genellikle ekonomik debildir. Ayn, malzemenin plastik -ekil verme yöntemleri (örnebin dövme) ile elde edilmiolan,, dayan,m bak,m,ndan genellikle daha üstündür. Genellikle hassas boyut toleranslar,n,n ve iyi yüzey kalitelerinin sablanmas, güçtür. Çevre dostu bir imalat yöntemi debildir. ekil 1.2: Döküme haz,r bir kapal, kum kal,b, kesiti 5

7 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 1.1. DÖKÜM TEKN Döküm i-lemi, içinde üretilmek istenen parçan,n biçimine sahip bir bo-luk bulunan kal,plara s,v, metalin doldurulmas, ile yap,l,r. Kal,p bo-lubunun boyutlar, elde edilmek parçanan biraz daha büyüktür; bu -ekilde kat,la-ma ve sobuma s,ras,ndaki boyut azalmalar, dengelenir. S,v, metalin dolduruldubu kal,p aç,k veya kapal, olabilir. Döküm teknolojisinde daha yayg,n olarak kullan,lan kapal, kal,plarda, s,v, metalin kal,ba doldurulmas, için bir yolluk sistemi bulunur, ekil 1.2. Kal,plar debi-ik refrakter malzemelerden yap,labilir, bunlar aras,nda kum, alç,, seramik ve metal say,labilir. Kat,la-ma sonras,nda baz, döküm yöntemlerinde parçan,n ç,kar,lmas, için kal,b,n bozulmas, gerekir, yani kal,plar sadece bir kez kullan,l,rlar (kum kal,p). Baz, yöntemlerde ise kal,plar kal,c,d,r ve birden çok parça üretimi için kullan,l,rlar (metal/kokil kal,p). Döküm öncesinde metal eritilir ve döküm s,cakl,b,na ç,kar,l,r. Kal,ba dolan metal sobumaya ba-lar, s,cakl,k belirli bir debere dü-tübü zaman kat,la-ma ba-lar ve kat,la-ma tamamland,b,nda hala s,cak olan parça oda s,cakl,b,na kadar sobur. Bu s,rada önemli miktarda,s, uzakla-t,r,l,r ve faz dönü-ümleri olabilir. Bütün bu süreç boyunca parçan,n boyut ve biçimi yan,nda malzemenin içyap,s, ve dolay,s,yla özellikleri belirlenir. Döküm sonras,nda parça kal,ptan ç,kar,l,r, parçaya ait olmayan k,s,mlar uzakla-t,r,l,r, yüzey temizlenir, varsa,s,l i-lem yap,l,r ve gerekli kontrollerden sonra imalat tamamlanm,- olur. DeBi-ik ülkelerden bilim adamlar,, mühendis ve ustalar,n katk,lar,yla kal,p malzemeleri, kal,plama yöntemleri, eritme ocaklar,, döküm malzemeleri gibi alanlarda sürekli geli-tirilen döküm teknolojisi, günümüzde yayg,n olarak kullan,lan bir imalat yöntemi haline gelmi-tir. Döküm yoluyla biçimlendirilen metallerin en önemlileri: dökme demirler, çelik, bak,r ve alüminyum ala-,mlar,d,r. Günümüzün dökümhaneleri mekanizasyon ve otomasyon yöntemlerinin yayg,n olarak uyguland,b, modern tesislerdir. Döküm teknibinde kaliteyi, büyük ölçüde erimi- metalin içine döküldübü kal,plar,n türü ve haz,rlan,-,nda gösterilen özen belirler. Uygulanacak kal,plama yönteminin seçiminde: üretilecek parça say,s,, amaçlanan üretim h,z,, boyut hassasiyeti, yüzey kalitesi, metalurjik kriterler ve yönteme özgü diber özellikler dikkate al,n,r. Metal döküm teknikleri kullan,lan kal,plar,n türüne göre iki gruba ayr,l,r: Harcanan kal p kullan lan yöntemler: Bu yöntemlerde kat,la-ma sonras,nda parça ç,kar,l,rken kal,p bozulur. Yani her yeni parça için yeni bir kal,p gereklidir. Kal c kal p kullan lan yöntemler: Bu yöntemlerde kal,p defalarca kullan,labilecebinden, seri üretim için daha ekonomik çözümdür. 6

8 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Bu kitapta döküm yöntemleri bu iki grupta toplanarak teker teker ele al,nacakt,r. Ancak bunlar aras,nda kum kal,ba döküm uygulamalar, diber tekniklere göre çok daha yayg,n olarak kullan,ld,b,ndan, ayr,nt,l, bilgi verebilmek amac,yla ayr, bir bölüm olarak ele al,nm,-t,r. 1.2 TARHÇE Arkeolojik bulgular, döküm yönteminin M.Ö.4000 y,llar,ndan ba-layan bir geçmi-i oldubunu göstermektedir. Eski çablarda kullan,lan eritme ocaklar,nda genellikle bak,r cevheri ile odun, tabakalar halinde doldurulur ve ayakla çal,-an keçi derisi körükler yard,m,yla eritilen metal, ta- veya pi-irilmi- kilin i-lenmesiyle elde edilen kal,plara dökülürdü. Önceleri tek parça aç,k kal,plarla balta ve benzeri yass, parçalar,n üretimi için kullan,lan döküm teknibi, yuvarlak biçimli parçalar,n üretilmesi için iki veya daha çok parçal, kal,plar,n kullan,m,yla geli-tirildi. M.Ö y,llar,ndan itibaren iç bo-luklar,n elde edilmesi için pi-irilmi- kilden maçalar kullan,lmaya ba-land,. Bunun yan,nda kal,plamada mum modellerin kullan,ld,b, ve,s,t,larak eritilen mumun kal,b, terketmesiyle kal,p bo-lubunun olu-turuldubu hassas döküm yöntemi de ayn, as,rlarda geli-tirilmi-tir. M.Ö.1500 y,l,ndan ba-l,yarak döküm teknibinin özellikle Mezapotamya ve Çin'de çok geli-tirildibi ve Çinlilerin çok parçal, kal,plarla karma-,k parçalar,n üretiminde ustala-t,b, görülmektedir. Geli-tirilen bu teknikler sava-lar ve göçebe insanlarla birlikte Akdeniz havzas,na ve daha sonra Avrupa' ya ula-t,. M,s,rl, ustalar,n da metal döküm teknibine çok önemli katk,lar, olmu-tur. Avrupa da döküm uygulamalar,, ba-lang,çta kiliselerin himaye ve kontrolünde gerçekle-mi- ve dökümcüler 13.yüzy,la kadar genellikle kiliselere çan dökmek ile ubra-m,-lard,r. Nitekim ilk bronz top, döküm ustas, bir rahip taraf,ndan 1313 y,l,nda dökülmü-tür. Bunun yan,nda özellikle talya'da çok say,da sanat dökümü üretilmi-, papal,k dökümhanesinin ba-,nda bulunan ustalar döküm teknolojisi hakk,nda ilk kitaplar, haz,rlam,-lard,r. Rönesans'tan sonra canlanan sanat uygulamalar, ve ticaret, bab,ms,z bir döküm sanayinin geli-mesinin ba-lang,c, olmu-tur. ekil 1.3. M,s,rl,larda metal dökümü (M.Ö.1500) 7

9 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY Ülkemizde döküm yönteminin ilk önemli uygulamalar, askeri amaçl, olup, Fatih Sultan Mehmet taraf,ndan Tophane'de kurulan top dökümhanesi, diber padi-ahlar taraf,ndan da (özellikle Kanuni zaman,nda) geli-tirilmi-tir. Cumhuriyet döneminde de devlet yat,r,mlar, olarak büyük döküm tesisleri kurulmu-tur. 1960' lardan sonra otomotiv ve in-aat sektörünün geli-melerine paralel olarak ülkemizdeki döküm sanayi de h,zl, bir geli-me göstermi-tir. Halen ülkemizde sanayinin yobun oldubu bölgelerde debi-ik kapasitelerde çok say,da dökümhane bulunmakta ve bu kitap kapsam,nda ele al,nan yöntemlerin büyük çobunlubu ba-ar, ile uygulanmaktad,r. Türk döküm sanayi halen Avrupada 6., dünyada ise 13. s,radad,r. Yakla-,k ton/y,l olan toplam üretimin %71'i lamel grafitli dökme demir, %14'ü küresel grafitli (sfero) dökme demir, %1'i temper dökme demir, %10'u dökme çelik ve %4'ü de demird,-, metallerin üretimi olarak gerçekle-tirilmektedir. Bu üretimin %25'i in-aat, %35'i makina-imalat, %20'si otomotiv, %8'i bas,nçl, boru ve %12'si demir-çelik ve diber alanlarda kullan,lmaktad,r. Türk Döküm Sanayicileri DerneBi taraf,ndan haz,rlanan a-ab,daki tablolarda, bu sektörün son 40 y,l içindeki h,zl, geli-mesi aç,kça görülmektedir. Tablo 1.1 de verilen y,ll,k üretim rakamlar, son 40 y,ldaki büyük geli-meyi, Tablo 1.2 de verilen ihracat rakamlar, da 1980 y,l,ndan itibaren ihracatta sablanan büyük art,-lar, yans,tmaktad,r. Türk Döküm Sanayinde ya-anan debi-imi vurgulamak için, Tablo 1.3 de, 1977 ile 1998 y,llar,na ait rakamlar kar-,la-t,r,lmaktad,r. GörüldüBü gibi bu 20 içinde sektörde büyük i-letmelerin üretimdeki pay, h,zla artm,-, gerçekle-tirilen modern yat,r,mlar ve verimlilik art,-lar, sonucu çal,-an say,s, hemen hemen ayn, kalmas,na rabmen üretimde iki kat art,- sablanm,-t,r. Tablo 1.1: Türk Döküm Sanayinin son 40 y,l içindeki üretim rakamlar, (ton) YIL KIR DD SFERO TEMPER ÇELK DEMR DII. TOPLAM ,000 1,000 10, , ,000 2,000 15, , ,000 18,000 9,000 58, , ,000 60,200 10,500 58, , ,000 79,700 12,960 65,690 20, , , ,000 7,000 98,000 40, ,000 8

10 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Tablo 1.2: Türk Döküm Sanayinin son 20 y,l içindeki ihracat rakamlar, Y,l KIR DD SFERO TEMPER ÇELK DEMR DII TOPLAM Tablo 1.3: Türk Döküm Sektöründe aras,ndaki geli-meler Büyük Tesisler Küçük Tesisler TOPLAM Büyük Tesisler Küçük Tesisler TOPLAM K,r DD Ton % Sfero Ton % Temper Ton % Çelik Ton % Çal,-an Ki-i

11 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME Metali eriterek, döküm s,cakl,b,na ula-t,rmak için eritme ocaklar,ndan yararlan,l,r. Bu ocaklarda ayr,ca ala-,mlama, bile-imin ayarlanmas,, kat,-k,lar,n giderilmesi, gaz giderme ve a-,lama gibi baz, ek i-lemler de, dökümden hemen önce gerçekle-tirilir. Eritme ve döküm uygulamalar,nda büyük özenle çal,-,lmal,d,r, çünkü yap,lacak en küçük hatalar dahi, kaliteyi büyük ölçüde etkileyen ve daha sonra giderilmesi mümkün olmayacak sonuçlara neden olabilir. Bir saf metali döküm s,cakl,b,na ula-t,rmak için harcanan enerji a. Metali ba-lang,ç s,cakl,b,ndan erime s,cakl,b,na ç,kar,lmas, b. Metali sabit s,cakl,kta eritilmesi ve c. Erimi- metalin döküm s,cakl,b,na ç,kar,lmas, için harcan,r ve birim ab,rl,k ba-,na toplam,s, Q = UV {c k (T e - T o ) + r + c s (T d T e )} -eklinde yaz,labilir. Burada Q toplam,s,, U yobunluk, c k kat, durumda özgül,s,, T e erime s,cakl,b,, T o ba-lang,ç s,cakl,b,, r erime,s,s,, c s s,v, durumda özgül,s,,t d döküm s,cakl,b,d,r. Bu hesaplama ile ancak yakla-,k deberler elde edilebilir. Çünkü bu bab,nt,da bulunan bir çok katsay,n,n tam deberinin bulunmas, kolay debildir, ayr,ca bu deberler gerçekte sabit olmay,p, s,cakl,b,n bir fonksiyonu olarak debi-irler. Ayr,ca faz dönü-ümleri olabilir; ala-,mlarda için erime sabit bir s,cakl,kta debil belirli bir kat,la-ma aral,b,nda gerçekle-ir ve yukar,da hesaba dahil edilmeyen önemli birçok,s, kay,b, mevcuttur. Döküm s,cakl,b,, kat,la-ma s,cakl,b,ndan yüksek seçilmelidir, ancak s,cakl,b,n fazla yüksek olmas,, tane irile-mesi, oksitlenme, gaz çözünmesinin artmas,, penetrasyon gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle döküm s,cakl,b,, yeterli olan en dü-ük s,cakl,k olarak seçilmelidir. Baz, döküm ala-,mlar,n,n erime ve döküm s,cakl,klar, Çizelge 2.1 de görülmektedir. 10

12 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Çizelge 2.1. DeBi-ik malzemelerin döküm ve erime s,cakl,klar, MALZEME KATILAMA SICAKLII ( O C) DÖKÜM SICAKLII ( O C) K,r Dökme Demir (%3,5 C) Temper Dökme Demir (%2,8 C) Beyaz Dökme Demir (%3 C) Dökme Çelik (%0,6C) Aluminyum - Silisyum Ala-,m, Aluminyum - Bak,r Ala-,m, Aluminyum Bronzu Pirinç 60/ Magnezyum Ala-,mlar, GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME ekil 2.1. Metal içinde çözünen gaz miktar,n,n s,cakl,k ile debi-imi En uygun eritme ko-ullar,nda dahi gazlar,n (özellikle hidrojenin) s,v, metal içinde çözünmesine engel olunamaz. ÖrneBin hidrojen, havadaki veya ortamdaki nemin, s,v, metalin s,cak yüzeyinde hidrojen ve oksijene ayr,-mas, ile ortaya ç,kar ve küçük çapl, 11

13 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi olan bu atom, eriyik içinde kolayl,kla çözünür. Gazlar,n s,v, metal içinde çözünürlübü bas,nç ve s,cakl,ba çok babl,d,r. Çözünürlük, eriyibin sobumas, ve özellikle kat,la-mas, s,ras,nda büyük oranda dü-er (eki1 2.1), yani çözünmü- gazlar,n sobuma ve kat,la-ma s,ras,nda metal eribini terk etmesi gerekir. Kat,la-ma s,ras,nda aç,ba ç,kan bu gazlar, eriyik d,-,na kaçamaz ise parça içinde gözeneklerin ve gaz boluklar n n olu-mas,na ve malzeme özelliklerinin olumsuz etkilenmesine neden olurlar. ekil 2.1 den de görüldübü gibi gaz,n en büyük k,sm, kat,la-ma s,ras,nda aç,ba ç,kar. ÖrneBin bak,r, içinde ab,rl,k yüzdesi olarak sadece % 0,01 H 2 bulunmas, durumunda, 1 m 3 'lük bir bak,r eriyibinin içinden 0,3...0,4 m 3 hidrojenin ç,kmas, söz konusudur (kaynama!). Gazlar,n aç,ba ç,kmas,n, önleyen bir diber etken de bas,nçt,r. Yüksek bas,nç alt,nda s,v, metal içindeki gaz çözünürlübü yüksek olacab,ndan, örnebin bas,nçl, döküm yönteminde gazlar,n d,-ar, kaçmas, söz konusu debildir. Bu gazlar kat,la-ma ve sobuma bittikten sonra malzeme içinde hapis kal,rlar. Ancak bu tür parçalara sonradan eritme, elektroliz veya,s,tma bir i-lem uygulan,rsa, malzeme içinde a-,r, doymu- olarak kalan bu gazlar kaçmaya çal,-acab,ndan kusurlara neden olabilir. ÖrneBin eritme kaynab, yap,lan bas,nçl, döküm parçalarda diki-ler gözenekli olur! S,v, metallerde gaz çözünmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar her metal için farkl,d,r, ancak baz, genel kurallar a-ab,da verilmi-tir: Döküm s,cakl,b, mümkün oldubu kadar dü-ük seçilmelidir. S,v, metal ile temas edecek tüm parçalar kurutulmal,d,r. Eriyik fazla bekletilmemeli, döküm en k,sa sürede yap,lmal,d,r. Eriyik gerekmedikçe kar,-t,r,lmamal, ve üzerindeki koruyucu örtü dökümden hemen önce s,yr,lmal,d,r. Bütün bu önlemlere rabmen eriyik içindeki gazlar,n çözünmesine tümüyle engel olunamayacab,ndan, gerektibinde gaz giderme i-lemleri uygulanabilir. Bu i-lemlerde s,v, metal, klor, azot, argon gibi nötr bir gazla süpürülür veya eriyik içine bu tür gazlar aç,ba ç,karan bir kat, maddeler dald,r,l,r. S,v, metal içinde yükselen gaz habbecikleri, eriyikten çözünmü- gazlar, ve yüzen oksit ve diber metal olmayan kal,nt,lar, süpürerek d,-ar, ç,kar,r. Gaz gidermede çok etkin, fakat pahal, bir yöntem de metali vakum alt,nda eritmek veya erimi- metali, dökümden önce vakum alt,na alarak, gazdan ar,nd,rmakt,r. 12

14 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI VE YOLLUK SSTEM S,v, metalin kal,p bo-lubuna doldurulmas,nda yolluk sistemlerinden yararlan,l,r. Bir yolluk sisteminin ba-l,ca bölümleri döküm abz,, dü-ey yolluk, yatay yolluk ve ara yolluklard,r (ekil 2.2). ekil 2.2. Yolluk sistemi ekil 2.3 DeBi-ik döküm ab,zlar, deal bir yolluk sisteminin i-levleri -öyle s,ralanabilir: Kal,b,n s,v, metal ile dolmas,n, sablar. Kal,ba dolan metalde türbülans olu-mas,n, önleyerek, metalin oksitlenmesine, gaz almas,na, cürufun ve erozyonla kopar,lan kal,p parçalar,n,n s,v, metale kar,-mas,na engel olur. S,v, metal içindeki cüruf, köpük, oksit v.b. istenmeyen k,s,mlar,n kal,p bo-lubuna girmesine engel olur. 13

15 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Metalin kal,ba dolu-unu düzenleyerek, yönlenmi- kat,la-may, kolayla-t,ran, çarp,lmaya neden olmayan bir s,cakl,k gradyeni olu-turur. Kal,p bo-lubunu gereken h,zda doldurmaya yetecek kadar büyük, ancak malzeme kayb,na neden olmayacak kadar küçük boyutland,r,l,r. Kal,p bo-lubuna doldurulacak s,v, metal, dü-ey yollubun üstünde bulunan döküm az n n içine dökülür. Basit bir huni olarak biçimlendirilen döküm ab,zlar, oldubu gibi, metalin döküldübü ve kal,ba girdibi k,s,mlar,n tümsek ve perdelerle ayr,larak cüruf, köpük ve havan,n dü-ey yolluba girmesinin önlendibi biçimler de vard,r (ekil 2.3). Düey yolluk, a-ab,ya dobru daral,r ve metali yatay yollua iletir. Dü-ey yolluk kesiti a-ab,ya dobru daralt,larak, metalin serbest akmas,na, yani h,z,n,n giderek artmas,na tekabül edecek -ekilde biçimlendirilir ve bu -ekilde dü-ey yolluba hava kaçmas, önlenir. Topuk boyutlar, ve biçimi, yön debi-tirerek yatay yolluba geçen metalin erozyonla kal,b, bozmas,na ve türbülansla gaz almas,na engel olacak -ekilde düzenlenmelidir. Yatay yolluk, uygun konum ve boyutlardaki ara yolluklarla kal,p bo-1ubuna bablan,r. Yatay yollubun ucunda pislik tutucu bulunur. Ara yolluklar, kal,p bo-lubunun bir kenar, boyunca s,ralanabilir veya tüm çevre boyunca düzenlenebilir (ekil 2.4). Ara yolluklar,n konum ve dobrultular,, kal,p bo-lubuna giren s,v, metalin maça erozyonuna neden olmas,n, engelleyecek -ekilde düzenlenmelidir. S,v, metalin kal,ba doldurulmas, i-lemi, yer çekimi yard,m,yla veya bas,nç uygulanarak yap,l,r. En yayg,n olarak kullan,lan, metalin kendi ab,rl,b, ile bir yolluk sisteminden geçerek kal,b, doldurmas,d,r. Döküm, sürekli ve üniform bir h,zla yap,lmal,; döküm h,z,, döküm süresinin bitiminden sonra kat,la-ma ba-layacak -ekilde ayarlanmal,d,r. GerektiBinde birden fazla yolluktan döküm yap,labilir. Döküm h,z, eriyibin kal,ba doldurulma h,z,d,r. Doldurma yava- olursa kal,p tam dolmadan kat,la-ma ba-lar, h,zl, olursa türbülans problemleri ortaya ç,kabilir. Türbülans önlenmelidir, çünkü metalin atmosferle daha fazla temas ederek oksitlenmesine ve ayr,ca kal,p erozyonuna neden olur. ekil 2.4. Ara yolluklar,n düzenleni-i 14

16 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi S,v, metalin yolluk sistemi içindeki ak,-, Bernoulli denklemi yard,m,yla hesapsal olarak ele al,nabilir. Bu bab,nt,, sürtünmenin ihmal edilmesi durumunda akan bir s,v,da bas,nç, h,z ve yükselti debi-kenleri ile hesaplanan a-ab,daki ifadenin her noktada ayn, oldubunu söyler: p + ½ Uv 2 + Ugh = sabit (p:bas,nç, v:h,z, U:yoBunluk, h:yükselti) Sistem atmosferik bas,nç alt,nda ise ½ Uv Ugh 1 = ½ Uv Ugh 2 yaz,labilir. Bu bab,nt, yard,m,yla yolluk siteminin ç,k,- noktas,ndaki h,z hesaplanabilir. 1 noktas, yolluk sistemi giri-i, 2 noktas, yolluk sisteminin ç,k,- noktas,, dü-ey yolluk yükseklibi h ise ve ba-lang,ç h,z, 0 kabul edilirse v 2 = [2gh bulunur. DiBer bir bab,nt, da süreklilik bab,nt,s,d,r. Tüm yolluk sistemi boyunca kesit debi-ebilir, ancak süreklilik bak,m,ndan debinin sabit kalmas, gerekir. Q = v 1 A 1 = v 2 A 2 GörüldüBü gibi dökülen s,v,, ç,k,- noktas,na yakla-t,kça h,z, artar, yani süreklilik bab,nt,s,na göre yolluk kesitlerinin daralt,lmas, gerekmektedir. Kesit sabit b,rak,l,rsa tüm kesiti s,v, metal dolduramayacab,ndan, yolluk içine hava girer ve s,v, metalle birlikte kal,ba dolar. Bunu önlemek için yolluk sisteminin kesitleri v.a çarp,m, sabit kalacak -ekilde daralt,l,r. Döküm s,ras,nda kal,p dolma süresi (KDS) ise a-ab,daki bab,nt, ile hesaplanabilir. Doldurulmas, gereken kal,p bo-lubunun hacmi V ise KDS = V/Q = V/(A 2 [2gh ) yaz,labilir. Yolluk sistemleri aras,nda en yayg,n olarak kullan,lan, bölüm yüzeyi yolluklar d r (ekil 1.2). Bunun yan,nda ekil 2.5 'te baz, örnekleri verilen taban ve üst yolluk sistemleri de vard,r. Üst yolluk sistemlerinde (aç,k sistemler) cüruf ve pisliklerin tutulmas, ile metalin gaz almas,n,n önlenmesi çok güçtür. Taban yolluklar,nda ise türbülans ve kal,p erozyonu en aza indirilmi-tir, ancak kal,plama i-lemleri daha güçtür. 15

17 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ekil 2.5. Taban ve üst yolluk sistemleri 2.4 AKICILIK Metal ve ala-,mlar,n yolluk sisteminden akarak, kal,b, kusursuz olarak doldurma özellibi ak,c,l,k olarak adland,r,l,r. Kal,p içine doldurulan s,v, metalin ak,c,l,b,, malzeme, parça, kal,p ve döküm uygulamas, ile ilgili çok say,da birçok parametreden etkilenir: Döküm s,cakl,b,, Malzemenin,s,l özellikleri, Kal,p malzemesi ve kal,b,n,s,l özellikleri, Yolluk sistemi, Malzemenin kal,p malzemesini,slatma özellibi Parçan,n ve kesitlerinin büyükleri, EriyiBin,s, içeribi Kat,la-ma türü ve aral,b, v.d. ekil 2.6: Döküm spirali 16

18 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Kat,la-ma sabit s,cakl,kta ise ak,c,l,k en iyidir (saf ve ötektik ala-,mlar). DiBer ala-,mlarda ise belirli bir s,cakl,k aral,b,nda ayn, anda s,v, ve kat, fazlarbulunur ve ak,c,l,k olumsuz etkilenir. Döküm s,cakl,b,n,n art,r,lmas, ak,c,l,b, iyile-tirmek için kolay bir çözümdür, ancak yüksek s,cakl,klara ç,k,lmas, durumunda, oksit olu-umu, gaz çözünürlübün artmas,, penetrasyon gibi birçok olumsuzlubun ortaya ç,kacab, unutulmamal,d,r. Malzemelerin ak,c,l,k özellibinin saptanmas, için kullan,lan en yayg,n pratik deney "döküm spirali" dir, ekil 2.6. Döküm spiraline belirli ko-ullar alt,nda dökülen s,v, metalin spiral içinde ilerledibi uzunluk, eriyibin döküm kabiliyetinin bir ölçüsü olarak kullan,l,r. 2.5 KATILAMA Metal malzemelerin özellikleri büyük ölçüde kat,la-ma s,ras,nda olu-an içyap, ile belirlenir. Dolay,s,yla özellikle döküm malzemelerin özelliklerinin kontrol edilebilmesi için kat,la-ma olay,n,n (kristalle-me) iyi bilinmesi gerekir. Bir s,v, metalin kat,la-mas, birincil kristalle4me (katla4ma) ve bu s,rada olu-an kat,la-ma içyap,s, (döküm içyap,s,) birincil içyap olarak adland,r,l,r. Döküm parçalarda birincil içyap,, parça ömrü boyunca hiç debi-meyecebinden kat,la-ma olay,n,n çok iyi kontrol edilmesi zorunludur. Haddeleme, dövme gibi plastik -ekil verme yöntemleri sonras,nda bu içyap,,s,l veya termomekanik i-lemler (örnebin normalizasyon, s,cak -ekil verme gibi) ile yeniden olu-turulabilir (yeniden kristalle-me) ve bu -ekilde ortaya ç,kan içyap, ikincil içyap olarak adland,r,l,r. Döküm parçalarda bu imkan genellikle olmad,b,ndan kat,la-man,n iyi kontrolu ile uygun bir birincil içyap,n,n elde edilmesi çok önemlidir Saf Metallerde Katla4ma S,v, metal içindeki atomlar düzensiz (amorf) halde olup, sürekli olarak hareket ederler. SoBuma s,ras,nda,s,n,n uzakla-t,r,lmas, ile eriyibin enerjisi giderek azal,r. Saf metallerde kat,la-ma sabit s,cakl,kta olur. Bu s,cakl,ba inildibinde, eriyik içinde kristalle-me merkezi veya çekirdek denilen bir tak,m düzenli atom gruplar, olu-maya ba-lar ve eriyibin diber atomlar, zamanla bunlara eklenerek taneler ortaya ç,kar. Dolay,s,yla kat,la-ma olay,, yani içyap,daki tanelerin ortaya ç,k,-,, çekirdeklenme ve kristal büyümesi diye iki safhaya ayr,labilir. Her biri ayr, bir çekirdek etraf,ndaki büyüme sonucu meydana gelen taneler, metal malzemenin içyap,s,n, olu-turur, ekil

19 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ekil 2.7: Saf bir metalin sobuma ebrisi Çekirdeklenme Çekirdekler çok küçük kat, parçac,klar olup kararl,l,klar,, yani tekrar erimeden büyümeye devam etmeleri, ancak yeterli bir büyüklübe sahip olmalar,na babl,d,r. Bu durum, serbest enerji yard,m,yla aç,klanabilir. Herhangi bir olay,n kendilibinden devam edebilmesi için, bu olayla ilgili serbest enerji toplam,n,n azalmas, gerekir. Kat, durum, s,v,ya göre daha dü-ük enerjili oldubundan, eriyikte kat, parçac,klar,n olu-mas, s,ras,nda kristalle-me,s,s, aç,ba ç,kar. Öte yandan yeni yarat,lan s,v,/kat, ara yüzeylerinin olu-umu için enerjiye ihtiyaç vard,r ve aç,ba ç,kan enerji burada kullan,l,r. Dolay,s,yla çekirdeklenme s,ras,nda sistemin serbest enerjisi kristalle-me nedeniyle azal,rken, yarat,lan yeni yüzeyler dolay,s,yla artma ebilimindedir. Çekirdekler çok küçük iken yüzeyleri hacimlerine oranla büyüktür ve kristalle-me s,ras,nda aç,ba ç,kan enerji, bu yüzeylerin yarat,lmas, için yeterli olmaz. Çekirdek yar,çap, kritik bir r 0 deberine ula-t,b,nda, art, ve eksi i-aretli enerji debi-imleri birbirine e-it olur ve bu r 0 deberinden daha büyük yar,çapl, çekirdeklerde aç,ba ç,kan enerji yüzeylerin yarat,lmas, için gereken enerjiden büyük olacab,ndan ve dolay,s,yla toplam serbest enerji kat,la-ma ile azalacab,ndan kat,la-ma olay, kendilibinden devam eder. Özetle çekirdek tekrar erimeden, kristalin büyümeye devam edebilmesi için, en az r 0 yar,çap,na ula-m,- bulunmas,, veya diber bir deyi-le söz konusu yar,çapa ula-ana kadar gerekli aktivasyonun d,-ardan sablanm,- olmas, zorunludur. 18

20 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ekil 2.8 Kat,la-ma s,ras,nda (a) çekirdeklenme, (b,c) dendritik büyüme, (d) kat,la-ma cephelerinin birle-mesi ile olu-an taneler ve tane s,n,rlar,. ekil 2.9 a) A-,r, sobuman,n (T), birim zamanda olu-an çekirdek say,s, (K) ve büyüme h,z,na (W)etkisi b) Saf metallerde artan sobuma h,z,n,n a-,r, sobuma miktar,na etkisi Homojen çekirdeklenme çinde çekirdek görevi yapabilecek parçac,klar (karbür, nitrür, oksit ve diber kat, bile-ikler gibi) bulunmayan ideal ve homojen bir eriyikte kararl, çekirdeklenmeye ili-kin aktivasyon enerjisi, eriyibin kendi enerji içeribinden kar-,lanmal,d,r. Bu nedenle homojen çekirdek olu4umu (öz çekirdeklenme) için bir miktar,s,l a-,r, sobumas, (T) 19

21 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi gereklidir. Yani eriyik kat,la-maya T e erime s,cakl,b,nda debil, daha dü-ük bir T = T e - T s,cakl,b,nda ba-lar. A-,r, sobuman,n (T) art,r,lmas, ile, birim zamanda olu-an çekirdek say,s, (K) yükselir (ekil 2.9a). Ancak s,cakl,b,n çok dü-mesi halinde bu kez atomlar,n hareketleri çok yava-layacab,ndan, bunlar,n yan yana gelip çekirdek olu-turmas, güçle-ir ve a-,r, sobuma çok artarsa K deberinde tekrar dü-me görülür. Birincil içyap,n,n tane büyüklübü, hem birim zamanda olu-an çekirdek say,s,na (K) ve hem de kristallerin büyüme h,z,na (W) babl,d,r. K ne kadar büyük ise, o kadar ince taneli bir içyap, olu-ur. Kristal büyüme h,z,n,n (W) çok büyük olmas, halinde ise ilk olu-an çekirdekler büyüyerek tüm içyap,y, kaplayacab,ndan yeni çekirdek olu-umuna zaman kalmaz ve içyap, daha kaba taneli olur. ekil 2.9a'da W 2 olarak gösterilen büyüme h,z,na sahip malzemenin içyap,s, W 1 'inkine oranla daha küçük tanelidir. Teknikte kullan,lan döküm ala-,mlar,nda sobuma h,z, kontrol edilerek içyap,daki tane büyüklübü büyük ölçüde ayarlanabilir. SoBuma h,zl, ise (örnebin kokil kal,ba döküm) a-,r, sobuma miktar, ve dolay,s,yla çekirdek say,s, artar. Daha yava- sobuyan kum kal,ba dökümde ise durum bunun tam tersidir. Ayr,ca bir parçan,n farkl, bölgelerinde farkl, sobuma ko-ullar,n,n bulunmas,, ayn, parça içinde farkl, özelliklere sahip içyap,lar,n ortaya ç,kmas,na neden olacakt,r. ekil 2.9b'de saf metallerde sobuma h,z,n,n a-,r, sobumaya (T) olan etkisini özetlenmektir. EBrinin (a) noktas, çekirdek olu-umunun, yani kristalle-menin ba-lang,c,n, temsil etmektedir. Aç,Ba ç,kan kristalle-me,s,s, nedeniyle s,cakl,k, erime s,cakl,b,na kadar artar. Daha sonra T e s,cakl,b, sabit kalarak kat,la-ma devam eder ve (b) noktas,nda sona erer. Heterojen Çekirdeklenme Teknik safl,ktaki s,v, metallerin içinde hemen her zaman kristalle-menin ba-layabilecebi yeterli say,da yabanc, yüzey bulundubundan, çekirdeklenme yukar,da anlat,lan öz çekirdeklenme (homojen) ile debil, heterojen çekirdeklenme yoluyla gerçekle-ir. Çekirdek olarak görev yapabilecek bu "yüzeyler" -unlar olabilir: EriyiBin içinde bulundubu kab,n duvarlar, (örnebin dökümde kal,p yüzeyleri), Erime s,cakl,b, yüksek olan ve eriyik içinde kat, halde bulunan bile-ikler (karbürler, nitrürler, oksitler), 20

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ KAYNAK EĞİTİMİ 1 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Kaynağın tarifi sınıflandırılması... 2 Kaynağı uygulandığı malzemeye göre sınıflandırma... 2 Kaynağı amacına göre sınıflandırma... 2 Kaynağı usulü

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi

BÖLÜM 1. 1.1. z Metal Analizi 1 BÖLÜM 1 GR z analizlerin yapılabilmesi için analiz yöntemlerinin belirtme ve saptama alt sınırlarının iyiletirilmesine yönelik çabalar günümüzde de büyük bir hızla sürmektedir. Bu amaçla yeni yöntemler

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS

VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS VII ALAIM ELEMENTLERNN ÇELKLERN KAYNAK KABLYETNE ETKS Çeliklerin kaynak kabiliyetine etkisi bakımından alaım elementleri hususunda u temel kaide geçerlidir: alaım elementi ne kadar az olursa kaynak kabiliyeti

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

HEYKEL DÖKÜM TEKNİKLERİNDEN MUM YOK ETME TEKNİĞİ İLE BRONZ DÖKÜM. Özet

HEYKEL DÖKÜM TEKNİKLERİNDEN MUM YOK ETME TEKNİĞİ İLE BRONZ DÖKÜM. Özet HEYKEL DÖKÜM TEKNİKLERİNDEN MUM YOK ETME TEKNİĞİ İLE BRONZ DÖKÜM Hanife YÜKSEL * Özet Taş, ağaç, metal ve pişmiş toprak gibi malzemelerden heykeller yapmak doğada güvenli bir şekilde var için insanlığın

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı