Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI"

Transkript

1

2 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI VE YOLLUK SSTEM 2.4 AKICILIK 2.5 KATILAMA Saf Metallerde Kat,la-ma Ala-,mlarda Kat,la-ma Kat,la-ma S,ras,nda Olu-an Hac,m Azalmalar, Kal,p çinde Kat,la-man,n Yönlendirilmesi 3. KUM KALIBA DÖKÜM 3.1 GR 3.2 MODELLER Model Türleri Model Tasar,m, Model Malzemeleri 3.3 MAÇALAR 3.4 KUM ESASLI KALIP TÜRLER Ya- Kum Kal,plar Kuru Kum Kal,plar Toprak (Balç,k) Kal,plar Çukur Kal,plar Karbondioksit Yöntemi Kabuk Kal,plar Havada Sertle-en Kal,plar Çimento BaBlay,c,l, Kal,plar Vakumlu Kal,plama Yöntemi Dolu Kal,ba Döküm 3.5 KUM ESASLI KALIP MALZEMELER Kum Özellikleri BaBlay,c, ve DiBer Katk,lar Kum Esasl, Kal,p Malzemelerinin Özellikleri Kum Yenileme ve Ta-,ma Yüzey Kaplamalar, 3.6 KUM KALIPLAMA MAKNALARI 1

3 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 4. DER DÖKÜM YÖNTEMLER 4.1 HARCANAN KALIP KULLANILAN YÖNTEMLER Hassas Döküm Alç, Kal,ba Döküm Seramik Kal,ba Döküm 4.2 KALICI KALIP KULLANILAN YÖNTEMLER Kal,c, Kal,ba Döküm Bas,nçl, Döküm Savurma Döküm Çukur Kal,plar Karbondioksit Yöntemi Kabuk Kal,plar Havada Sertle-en Kal,plar 5. ERTME OCAKLARI 5.1 POTALI OCAKLAR 5.2 KUPOL OCAI 5.3 ALEVL OCAKLAR 5.4 ELEKTRKL OCAKLAR Ark Ocaklar, Endüksiyon Ocaklar,: Direnç Ocaklar, 6. BTRME LEMLER 6.1 KALIP BOZMA 6.2. YOLLUK VE ÇIKICILARIN AYRILMASI 6.3. YÜZEY TEMZLEME 6.4. ÇAPAK KESME 6.5. ISIL LEM 6.6. SON YÜZEY LEMLER 6.7. ONARIM 7. DÖKÜM KUSURLARI VE KALTE KONTROL 7.1. DÖKÜM PARÇA KONTROLU 7.2 DÖKÜM PARÇA KUSURLARI 8. DÖKÜM PARÇA TASARIMI 9. DÖKÜM MALZEMELER 2

4 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 1 GR Günümüz insan,n,n ya-am standart,nda son 50 y,lda sablanan olabanüstü iyile-me, büyük ölçüde mühendislik tasar,mlar,n,n seri ve ucuz olarak imalat,n, sablayan yöntemlerin geli-tirilmesi sayesindedir. mal usullerini tan,mak bütün mühendislik disiplinleri için kaç,n,lmaz bir zorunluluktur. Mühendisler her bir imal usulünün imkanlar,n,, üstünlüklerini ve s,n,rlar,n, tan,yarak amaçlad,klar, tasar,ma en ucuz ve dobru olarak ula-mak için gerekli bilgileri edinmek zorundad,rlar. Üretim, dobada bulunan maddeleri istenilen özellik ve biçimdeki ürünlere dönü-türmek olarak tan,mlanabilir. Üretim yöntemlerini iç ve d,- dönü-ümler olarak ikiye ay,rmak mümkündür. ç dönü-ümler genellikle cevherlerin indirgenmesi, kimyasal ar,tma,,s,l i-lemler gibi maddelerin kimyasal dönü-üme ubrad,klar, tekniklerdir. D,- dönü-ümler ise malzemelerin istenilen biçim ve boyutlara getirilmesi anlam,nda olup, Türkçe teknik terminolojide bu yöntemler için genellikle imal usulleri ad, kullan,lmaktad,r. mal usulleri çok say,da debi-ik yöntemi içerir; bunlar aras,nda ba-l,calar, döküm, kaynak, plastik -ekil verme ve tala- kald,rma yöntemleridir, ekil 1.1. Bu kitap kapsam,nda ele al,nan döküm teknibi, s,v, halde ak,c, olan metallerin, üretilmek istenen parçan,n biçiminde bir bo-luk içeren kal,plara (yerçekimi yard,m,yla veya uygulanan bas,nçla) doldurularak kat,la-t,r,ld,b, bir imalat yöntemidir. S,v, metalin içine döküldübü kal,p olarak, her dökülen parçadan sonra bozulan (örnebin kum) kal,plar kullan,ld,b, gibi, birden fazla parçan,n üretimine imkan veren kal,c, (örnebin metal) kal,plar da kullan,labilir. Metalin kat,la-mas,ndan sonra kum kal,plarda kal,p bozularak, kal,c, kal,plarda ise kal,p aç,larak dökülen parça ç,kar,l,r. Döküm yöntemiyle dobrudan parça üretildibi gibi, ingotlar da dökülebilir. ngotlar, metal endüstrisinde ala-,mland,r,lmas, tamamlan-m,- eriyik halindeki malzemenin, haddeleme veya dövme ile -ekil verilmek üzere basit ve büyük kal,plara dökülmesi ile elde edilen parçalard,r. 3

5 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÜRETM YÖNTEMLER Ç DÖNÜÜMLER Kimyasal ve Fiziksel Dönüümler DI DÖNÜÜMLER Biçimlendirme DÖKÜM Erimi Durumdaki Akclktan Yararlanlr Kum Kalba Hassas Metal Kalba Basnçl KAYNAK Yerel Eritme le Birletirme Sa lanr Oksi-Asetilen Elektrik Ark Tozalt Plazma TALA KALDIRMA stenmeyen Ksmlar Uzaklatrlr Tornalama Frezeleme Planyalama Ta#lama PLASTK EKL VERME Malzemenin "ekil De itirme Kabiliyetinden Yararlanlr Dövme Haddeleme Ekstrüzyon Çekme ekil 1.1. Üretim Yöntemleri 4

6 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Döküm yönteminin diber imal usullerinden üstünlükleri -öyle s,ralanabilir: Yöntemin s,n,rlar, çok geni- olup, hem çok küçük parçalar,n, hem de tonlarca ab,rl,ktaki büyük parçalar,n üretimine uygun debi-ik teknikler bulunmaktad,r. Çok karma-,k biçimli ve içi bo- parçalar,n üretimi mümkündür. Hemen hemen tüm metal ala-,mlar,n,n dökümü mümkündür. Baz, malzemeler ise (örnebin dökme demir) sadece döküm yoluyla elde edilebilir. Seri üretime uygun döküm yöntemleri geli-tirilmi-tir. Döküm yönteminin snrlar ise -unlard,r Çok ince kesitlerin elde edilmesi güçtür. Az say,da parça üretimi için genellikle ekonomik debildir. Ayn, malzemenin plastik -ekil verme yöntemleri (örnebin dövme) ile elde edilmiolan,, dayan,m bak,m,ndan genellikle daha üstündür. Genellikle hassas boyut toleranslar,n,n ve iyi yüzey kalitelerinin sablanmas, güçtür. Çevre dostu bir imalat yöntemi debildir. ekil 1.2: Döküme haz,r bir kapal, kum kal,b, kesiti 5

7 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 1.1. DÖKÜM TEKN Döküm i-lemi, içinde üretilmek istenen parçan,n biçimine sahip bir bo-luk bulunan kal,plara s,v, metalin doldurulmas, ile yap,l,r. Kal,p bo-lubunun boyutlar, elde edilmek parçanan biraz daha büyüktür; bu -ekilde kat,la-ma ve sobuma s,ras,ndaki boyut azalmalar, dengelenir. S,v, metalin dolduruldubu kal,p aç,k veya kapal, olabilir. Döküm teknolojisinde daha yayg,n olarak kullan,lan kapal, kal,plarda, s,v, metalin kal,ba doldurulmas, için bir yolluk sistemi bulunur, ekil 1.2. Kal,plar debi-ik refrakter malzemelerden yap,labilir, bunlar aras,nda kum, alç,, seramik ve metal say,labilir. Kat,la-ma sonras,nda baz, döküm yöntemlerinde parçan,n ç,kar,lmas, için kal,b,n bozulmas, gerekir, yani kal,plar sadece bir kez kullan,l,rlar (kum kal,p). Baz, yöntemlerde ise kal,plar kal,c,d,r ve birden çok parça üretimi için kullan,l,rlar (metal/kokil kal,p). Döküm öncesinde metal eritilir ve döküm s,cakl,b,na ç,kar,l,r. Kal,ba dolan metal sobumaya ba-lar, s,cakl,k belirli bir debere dü-tübü zaman kat,la-ma ba-lar ve kat,la-ma tamamland,b,nda hala s,cak olan parça oda s,cakl,b,na kadar sobur. Bu s,rada önemli miktarda,s, uzakla-t,r,l,r ve faz dönü-ümleri olabilir. Bütün bu süreç boyunca parçan,n boyut ve biçimi yan,nda malzemenin içyap,s, ve dolay,s,yla özellikleri belirlenir. Döküm sonras,nda parça kal,ptan ç,kar,l,r, parçaya ait olmayan k,s,mlar uzakla-t,r,l,r, yüzey temizlenir, varsa,s,l i-lem yap,l,r ve gerekli kontrollerden sonra imalat tamamlanm,- olur. DeBi-ik ülkelerden bilim adamlar,, mühendis ve ustalar,n katk,lar,yla kal,p malzemeleri, kal,plama yöntemleri, eritme ocaklar,, döküm malzemeleri gibi alanlarda sürekli geli-tirilen döküm teknolojisi, günümüzde yayg,n olarak kullan,lan bir imalat yöntemi haline gelmi-tir. Döküm yoluyla biçimlendirilen metallerin en önemlileri: dökme demirler, çelik, bak,r ve alüminyum ala-,mlar,d,r. Günümüzün dökümhaneleri mekanizasyon ve otomasyon yöntemlerinin yayg,n olarak uyguland,b, modern tesislerdir. Döküm teknibinde kaliteyi, büyük ölçüde erimi- metalin içine döküldübü kal,plar,n türü ve haz,rlan,-,nda gösterilen özen belirler. Uygulanacak kal,plama yönteminin seçiminde: üretilecek parça say,s,, amaçlanan üretim h,z,, boyut hassasiyeti, yüzey kalitesi, metalurjik kriterler ve yönteme özgü diber özellikler dikkate al,n,r. Metal döküm teknikleri kullan,lan kal,plar,n türüne göre iki gruba ayr,l,r: Harcanan kal p kullan lan yöntemler: Bu yöntemlerde kat,la-ma sonras,nda parça ç,kar,l,rken kal,p bozulur. Yani her yeni parça için yeni bir kal,p gereklidir. Kal c kal p kullan lan yöntemler: Bu yöntemlerde kal,p defalarca kullan,labilecebinden, seri üretim için daha ekonomik çözümdür. 6

8 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Bu kitapta döküm yöntemleri bu iki grupta toplanarak teker teker ele al,nacakt,r. Ancak bunlar aras,nda kum kal,ba döküm uygulamalar, diber tekniklere göre çok daha yayg,n olarak kullan,ld,b,ndan, ayr,nt,l, bilgi verebilmek amac,yla ayr, bir bölüm olarak ele al,nm,-t,r. 1.2 TARHÇE Arkeolojik bulgular, döküm yönteminin M.Ö.4000 y,llar,ndan ba-layan bir geçmi-i oldubunu göstermektedir. Eski çablarda kullan,lan eritme ocaklar,nda genellikle bak,r cevheri ile odun, tabakalar halinde doldurulur ve ayakla çal,-an keçi derisi körükler yard,m,yla eritilen metal, ta- veya pi-irilmi- kilin i-lenmesiyle elde edilen kal,plara dökülürdü. Önceleri tek parça aç,k kal,plarla balta ve benzeri yass, parçalar,n üretimi için kullan,lan döküm teknibi, yuvarlak biçimli parçalar,n üretilmesi için iki veya daha çok parçal, kal,plar,n kullan,m,yla geli-tirildi. M.Ö y,llar,ndan itibaren iç bo-luklar,n elde edilmesi için pi-irilmi- kilden maçalar kullan,lmaya ba-land,. Bunun yan,nda kal,plamada mum modellerin kullan,ld,b, ve,s,t,larak eritilen mumun kal,b, terketmesiyle kal,p bo-lubunun olu-turuldubu hassas döküm yöntemi de ayn, as,rlarda geli-tirilmi-tir. M.Ö.1500 y,l,ndan ba-l,yarak döküm teknibinin özellikle Mezapotamya ve Çin'de çok geli-tirildibi ve Çinlilerin çok parçal, kal,plarla karma-,k parçalar,n üretiminde ustala-t,b, görülmektedir. Geli-tirilen bu teknikler sava-lar ve göçebe insanlarla birlikte Akdeniz havzas,na ve daha sonra Avrupa' ya ula-t,. M,s,rl, ustalar,n da metal döküm teknibine çok önemli katk,lar, olmu-tur. Avrupa da döküm uygulamalar,, ba-lang,çta kiliselerin himaye ve kontrolünde gerçekle-mi- ve dökümcüler 13.yüzy,la kadar genellikle kiliselere çan dökmek ile ubra-m,-lard,r. Nitekim ilk bronz top, döküm ustas, bir rahip taraf,ndan 1313 y,l,nda dökülmü-tür. Bunun yan,nda özellikle talya'da çok say,da sanat dökümü üretilmi-, papal,k dökümhanesinin ba-,nda bulunan ustalar döküm teknolojisi hakk,nda ilk kitaplar, haz,rlam,-lard,r. Rönesans'tan sonra canlanan sanat uygulamalar, ve ticaret, bab,ms,z bir döküm sanayinin geli-mesinin ba-lang,c, olmu-tur. ekil 1.3. M,s,rl,larda metal dökümü (M.Ö.1500) 7

9 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY Ülkemizde döküm yönteminin ilk önemli uygulamalar, askeri amaçl, olup, Fatih Sultan Mehmet taraf,ndan Tophane'de kurulan top dökümhanesi, diber padi-ahlar taraf,ndan da (özellikle Kanuni zaman,nda) geli-tirilmi-tir. Cumhuriyet döneminde de devlet yat,r,mlar, olarak büyük döküm tesisleri kurulmu-tur. 1960' lardan sonra otomotiv ve in-aat sektörünün geli-melerine paralel olarak ülkemizdeki döküm sanayi de h,zl, bir geli-me göstermi-tir. Halen ülkemizde sanayinin yobun oldubu bölgelerde debi-ik kapasitelerde çok say,da dökümhane bulunmakta ve bu kitap kapsam,nda ele al,nan yöntemlerin büyük çobunlubu ba-ar, ile uygulanmaktad,r. Türk döküm sanayi halen Avrupada 6., dünyada ise 13. s,radad,r. Yakla-,k ton/y,l olan toplam üretimin %71'i lamel grafitli dökme demir, %14'ü küresel grafitli (sfero) dökme demir, %1'i temper dökme demir, %10'u dökme çelik ve %4'ü de demird,-, metallerin üretimi olarak gerçekle-tirilmektedir. Bu üretimin %25'i in-aat, %35'i makina-imalat, %20'si otomotiv, %8'i bas,nçl, boru ve %12'si demir-çelik ve diber alanlarda kullan,lmaktad,r. Türk Döküm Sanayicileri DerneBi taraf,ndan haz,rlanan a-ab,daki tablolarda, bu sektörün son 40 y,l içindeki h,zl, geli-mesi aç,kça görülmektedir. Tablo 1.1 de verilen y,ll,k üretim rakamlar, son 40 y,ldaki büyük geli-meyi, Tablo 1.2 de verilen ihracat rakamlar, da 1980 y,l,ndan itibaren ihracatta sablanan büyük art,-lar, yans,tmaktad,r. Türk Döküm Sanayinde ya-anan debi-imi vurgulamak için, Tablo 1.3 de, 1977 ile 1998 y,llar,na ait rakamlar kar-,la-t,r,lmaktad,r. GörüldüBü gibi bu 20 içinde sektörde büyük i-letmelerin üretimdeki pay, h,zla artm,-, gerçekle-tirilen modern yat,r,mlar ve verimlilik art,-lar, sonucu çal,-an say,s, hemen hemen ayn, kalmas,na rabmen üretimde iki kat art,- sablanm,-t,r. Tablo 1.1: Türk Döküm Sanayinin son 40 y,l içindeki üretim rakamlar, (ton) YIL KIR DD SFERO TEMPER ÇELK DEMR DII. TOPLAM ,000 1,000 10, , ,000 2,000 15, , ,000 18,000 9,000 58, , ,000 60,200 10,500 58, , ,000 79,700 12,960 65,690 20, , , ,000 7,000 98,000 40, ,000 8

10 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Tablo 1.2: Türk Döküm Sanayinin son 20 y,l içindeki ihracat rakamlar, Y,l KIR DD SFERO TEMPER ÇELK DEMR DII TOPLAM Tablo 1.3: Türk Döküm Sektöründe aras,ndaki geli-meler Büyük Tesisler Küçük Tesisler TOPLAM Büyük Tesisler Küçük Tesisler TOPLAM K,r DD Ton % Sfero Ton % Temper Ton % Çelik Ton % Çal,-an Ki-i

11 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME Metali eriterek, döküm s,cakl,b,na ula-t,rmak için eritme ocaklar,ndan yararlan,l,r. Bu ocaklarda ayr,ca ala-,mlama, bile-imin ayarlanmas,, kat,-k,lar,n giderilmesi, gaz giderme ve a-,lama gibi baz, ek i-lemler de, dökümden hemen önce gerçekle-tirilir. Eritme ve döküm uygulamalar,nda büyük özenle çal,-,lmal,d,r, çünkü yap,lacak en küçük hatalar dahi, kaliteyi büyük ölçüde etkileyen ve daha sonra giderilmesi mümkün olmayacak sonuçlara neden olabilir. Bir saf metali döküm s,cakl,b,na ula-t,rmak için harcanan enerji a. Metali ba-lang,ç s,cakl,b,ndan erime s,cakl,b,na ç,kar,lmas, b. Metali sabit s,cakl,kta eritilmesi ve c. Erimi- metalin döküm s,cakl,b,na ç,kar,lmas, için harcan,r ve birim ab,rl,k ba-,na toplam,s, Q = UV {c k (T e - T o ) + r + c s (T d T e )} -eklinde yaz,labilir. Burada Q toplam,s,, U yobunluk, c k kat, durumda özgül,s,, T e erime s,cakl,b,, T o ba-lang,ç s,cakl,b,, r erime,s,s,, c s s,v, durumda özgül,s,,t d döküm s,cakl,b,d,r. Bu hesaplama ile ancak yakla-,k deberler elde edilebilir. Çünkü bu bab,nt,da bulunan bir çok katsay,n,n tam deberinin bulunmas, kolay debildir, ayr,ca bu deberler gerçekte sabit olmay,p, s,cakl,b,n bir fonksiyonu olarak debi-irler. Ayr,ca faz dönü-ümleri olabilir; ala-,mlarda için erime sabit bir s,cakl,kta debil belirli bir kat,la-ma aral,b,nda gerçekle-ir ve yukar,da hesaba dahil edilmeyen önemli birçok,s, kay,b, mevcuttur. Döküm s,cakl,b,, kat,la-ma s,cakl,b,ndan yüksek seçilmelidir, ancak s,cakl,b,n fazla yüksek olmas,, tane irile-mesi, oksitlenme, gaz çözünmesinin artmas,, penetrasyon gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle döküm s,cakl,b,, yeterli olan en dü-ük s,cakl,k olarak seçilmelidir. Baz, döküm ala-,mlar,n,n erime ve döküm s,cakl,klar, Çizelge 2.1 de görülmektedir. 10

12 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Çizelge 2.1. DeBi-ik malzemelerin döküm ve erime s,cakl,klar, MALZEME KATILAMA SICAKLII ( O C) DÖKÜM SICAKLII ( O C) K,r Dökme Demir (%3,5 C) Temper Dökme Demir (%2,8 C) Beyaz Dökme Demir (%3 C) Dökme Çelik (%0,6C) Aluminyum - Silisyum Ala-,m, Aluminyum - Bak,r Ala-,m, Aluminyum Bronzu Pirinç 60/ Magnezyum Ala-,mlar, GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME ekil 2.1. Metal içinde çözünen gaz miktar,n,n s,cakl,k ile debi-imi En uygun eritme ko-ullar,nda dahi gazlar,n (özellikle hidrojenin) s,v, metal içinde çözünmesine engel olunamaz. ÖrneBin hidrojen, havadaki veya ortamdaki nemin, s,v, metalin s,cak yüzeyinde hidrojen ve oksijene ayr,-mas, ile ortaya ç,kar ve küçük çapl, 11

13 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi olan bu atom, eriyik içinde kolayl,kla çözünür. Gazlar,n s,v, metal içinde çözünürlübü bas,nç ve s,cakl,ba çok babl,d,r. Çözünürlük, eriyibin sobumas, ve özellikle kat,la-mas, s,ras,nda büyük oranda dü-er (eki1 2.1), yani çözünmü- gazlar,n sobuma ve kat,la-ma s,ras,nda metal eribini terk etmesi gerekir. Kat,la-ma s,ras,nda aç,ba ç,kan bu gazlar, eriyik d,-,na kaçamaz ise parça içinde gözeneklerin ve gaz boluklar n n olu-mas,na ve malzeme özelliklerinin olumsuz etkilenmesine neden olurlar. ekil 2.1 den de görüldübü gibi gaz,n en büyük k,sm, kat,la-ma s,ras,nda aç,ba ç,kar. ÖrneBin bak,r, içinde ab,rl,k yüzdesi olarak sadece % 0,01 H 2 bulunmas, durumunda, 1 m 3 'lük bir bak,r eriyibinin içinden 0,3...0,4 m 3 hidrojenin ç,kmas, söz konusudur (kaynama!). Gazlar,n aç,ba ç,kmas,n, önleyen bir diber etken de bas,nçt,r. Yüksek bas,nç alt,nda s,v, metal içindeki gaz çözünürlübü yüksek olacab,ndan, örnebin bas,nçl, döküm yönteminde gazlar,n d,-ar, kaçmas, söz konusu debildir. Bu gazlar kat,la-ma ve sobuma bittikten sonra malzeme içinde hapis kal,rlar. Ancak bu tür parçalara sonradan eritme, elektroliz veya,s,tma bir i-lem uygulan,rsa, malzeme içinde a-,r, doymu- olarak kalan bu gazlar kaçmaya çal,-acab,ndan kusurlara neden olabilir. ÖrneBin eritme kaynab, yap,lan bas,nçl, döküm parçalarda diki-ler gözenekli olur! S,v, metallerde gaz çözünmesini önlemek için dikkat edilmesi gereken hususlar her metal için farkl,d,r, ancak baz, genel kurallar a-ab,da verilmi-tir: Döküm s,cakl,b, mümkün oldubu kadar dü-ük seçilmelidir. S,v, metal ile temas edecek tüm parçalar kurutulmal,d,r. Eriyik fazla bekletilmemeli, döküm en k,sa sürede yap,lmal,d,r. Eriyik gerekmedikçe kar,-t,r,lmamal, ve üzerindeki koruyucu örtü dökümden hemen önce s,yr,lmal,d,r. Bütün bu önlemlere rabmen eriyik içindeki gazlar,n çözünmesine tümüyle engel olunamayacab,ndan, gerektibinde gaz giderme i-lemleri uygulanabilir. Bu i-lemlerde s,v, metal, klor, azot, argon gibi nötr bir gazla süpürülür veya eriyik içine bu tür gazlar aç,ba ç,karan bir kat, maddeler dald,r,l,r. S,v, metal içinde yükselen gaz habbecikleri, eriyikten çözünmü- gazlar, ve yüzen oksit ve diber metal olmayan kal,nt,lar, süpürerek d,-ar, ç,kar,r. Gaz gidermede çok etkin, fakat pahal, bir yöntem de metali vakum alt,nda eritmek veya erimi- metali, dökümden önce vakum alt,na alarak, gazdan ar,nd,rmakt,r. 12

14 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI VE YOLLUK SSTEM S,v, metalin kal,p bo-lubuna doldurulmas,nda yolluk sistemlerinden yararlan,l,r. Bir yolluk sisteminin ba-l,ca bölümleri döküm abz,, dü-ey yolluk, yatay yolluk ve ara yolluklard,r (ekil 2.2). ekil 2.2. Yolluk sistemi ekil 2.3 DeBi-ik döküm ab,zlar, deal bir yolluk sisteminin i-levleri -öyle s,ralanabilir: Kal,b,n s,v, metal ile dolmas,n, sablar. Kal,ba dolan metalde türbülans olu-mas,n, önleyerek, metalin oksitlenmesine, gaz almas,na, cürufun ve erozyonla kopar,lan kal,p parçalar,n,n s,v, metale kar,-mas,na engel olur. S,v, metal içindeki cüruf, köpük, oksit v.b. istenmeyen k,s,mlar,n kal,p bo-lubuna girmesine engel olur. 13

15 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Metalin kal,ba dolu-unu düzenleyerek, yönlenmi- kat,la-may, kolayla-t,ran, çarp,lmaya neden olmayan bir s,cakl,k gradyeni olu-turur. Kal,p bo-lubunu gereken h,zda doldurmaya yetecek kadar büyük, ancak malzeme kayb,na neden olmayacak kadar küçük boyutland,r,l,r. Kal,p bo-lubuna doldurulacak s,v, metal, dü-ey yollubun üstünde bulunan döküm az n n içine dökülür. Basit bir huni olarak biçimlendirilen döküm ab,zlar, oldubu gibi, metalin döküldübü ve kal,ba girdibi k,s,mlar,n tümsek ve perdelerle ayr,larak cüruf, köpük ve havan,n dü-ey yolluba girmesinin önlendibi biçimler de vard,r (ekil 2.3). Düey yolluk, a-ab,ya dobru daral,r ve metali yatay yollua iletir. Dü-ey yolluk kesiti a-ab,ya dobru daralt,larak, metalin serbest akmas,na, yani h,z,n,n giderek artmas,na tekabül edecek -ekilde biçimlendirilir ve bu -ekilde dü-ey yolluba hava kaçmas, önlenir. Topuk boyutlar, ve biçimi, yön debi-tirerek yatay yolluba geçen metalin erozyonla kal,b, bozmas,na ve türbülansla gaz almas,na engel olacak -ekilde düzenlenmelidir. Yatay yolluk, uygun konum ve boyutlardaki ara yolluklarla kal,p bo-1ubuna bablan,r. Yatay yollubun ucunda pislik tutucu bulunur. Ara yolluklar, kal,p bo-lubunun bir kenar, boyunca s,ralanabilir veya tüm çevre boyunca düzenlenebilir (ekil 2.4). Ara yolluklar,n konum ve dobrultular,, kal,p bo-lubuna giren s,v, metalin maça erozyonuna neden olmas,n, engelleyecek -ekilde düzenlenmelidir. S,v, metalin kal,ba doldurulmas, i-lemi, yer çekimi yard,m,yla veya bas,nç uygulanarak yap,l,r. En yayg,n olarak kullan,lan, metalin kendi ab,rl,b, ile bir yolluk sisteminden geçerek kal,b, doldurmas,d,r. Döküm, sürekli ve üniform bir h,zla yap,lmal,; döküm h,z,, döküm süresinin bitiminden sonra kat,la-ma ba-layacak -ekilde ayarlanmal,d,r. GerektiBinde birden fazla yolluktan döküm yap,labilir. Döküm h,z, eriyibin kal,ba doldurulma h,z,d,r. Doldurma yava- olursa kal,p tam dolmadan kat,la-ma ba-lar, h,zl, olursa türbülans problemleri ortaya ç,kabilir. Türbülans önlenmelidir, çünkü metalin atmosferle daha fazla temas ederek oksitlenmesine ve ayr,ca kal,p erozyonuna neden olur. ekil 2.4. Ara yolluklar,n düzenleni-i 14

16 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi S,v, metalin yolluk sistemi içindeki ak,-, Bernoulli denklemi yard,m,yla hesapsal olarak ele al,nabilir. Bu bab,nt,, sürtünmenin ihmal edilmesi durumunda akan bir s,v,da bas,nç, h,z ve yükselti debi-kenleri ile hesaplanan a-ab,daki ifadenin her noktada ayn, oldubunu söyler: p + ½ Uv 2 + Ugh = sabit (p:bas,nç, v:h,z, U:yoBunluk, h:yükselti) Sistem atmosferik bas,nç alt,nda ise ½ Uv Ugh 1 = ½ Uv Ugh 2 yaz,labilir. Bu bab,nt, yard,m,yla yolluk siteminin ç,k,- noktas,ndaki h,z hesaplanabilir. 1 noktas, yolluk sistemi giri-i, 2 noktas, yolluk sisteminin ç,k,- noktas,, dü-ey yolluk yükseklibi h ise ve ba-lang,ç h,z, 0 kabul edilirse v 2 = [2gh bulunur. DiBer bir bab,nt, da süreklilik bab,nt,s,d,r. Tüm yolluk sistemi boyunca kesit debi-ebilir, ancak süreklilik bak,m,ndan debinin sabit kalmas, gerekir. Q = v 1 A 1 = v 2 A 2 GörüldüBü gibi dökülen s,v,, ç,k,- noktas,na yakla-t,kça h,z, artar, yani süreklilik bab,nt,s,na göre yolluk kesitlerinin daralt,lmas, gerekmektedir. Kesit sabit b,rak,l,rsa tüm kesiti s,v, metal dolduramayacab,ndan, yolluk içine hava girer ve s,v, metalle birlikte kal,ba dolar. Bunu önlemek için yolluk sisteminin kesitleri v.a çarp,m, sabit kalacak -ekilde daralt,l,r. Döküm s,ras,nda kal,p dolma süresi (KDS) ise a-ab,daki bab,nt, ile hesaplanabilir. Doldurulmas, gereken kal,p bo-lubunun hacmi V ise KDS = V/Q = V/(A 2 [2gh ) yaz,labilir. Yolluk sistemleri aras,nda en yayg,n olarak kullan,lan, bölüm yüzeyi yolluklar d r (ekil 1.2). Bunun yan,nda ekil 2.5 'te baz, örnekleri verilen taban ve üst yolluk sistemleri de vard,r. Üst yolluk sistemlerinde (aç,k sistemler) cüruf ve pisliklerin tutulmas, ile metalin gaz almas,n,n önlenmesi çok güçtür. Taban yolluklar,nda ise türbülans ve kal,p erozyonu en aza indirilmi-tir, ancak kal,plama i-lemleri daha güçtür. 15

17 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ekil 2.5. Taban ve üst yolluk sistemleri 2.4 AKICILIK Metal ve ala-,mlar,n yolluk sisteminden akarak, kal,b, kusursuz olarak doldurma özellibi ak,c,l,k olarak adland,r,l,r. Kal,p içine doldurulan s,v, metalin ak,c,l,b,, malzeme, parça, kal,p ve döküm uygulamas, ile ilgili çok say,da birçok parametreden etkilenir: Döküm s,cakl,b,, Malzemenin,s,l özellikleri, Kal,p malzemesi ve kal,b,n,s,l özellikleri, Yolluk sistemi, Malzemenin kal,p malzemesini,slatma özellibi Parçan,n ve kesitlerinin büyükleri, EriyiBin,s, içeribi Kat,la-ma türü ve aral,b, v.d. ekil 2.6: Döküm spirali 16

18 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi Kat,la-ma sabit s,cakl,kta ise ak,c,l,k en iyidir (saf ve ötektik ala-,mlar). DiBer ala-,mlarda ise belirli bir s,cakl,k aral,b,nda ayn, anda s,v, ve kat, fazlarbulunur ve ak,c,l,k olumsuz etkilenir. Döküm s,cakl,b,n,n art,r,lmas, ak,c,l,b, iyile-tirmek için kolay bir çözümdür, ancak yüksek s,cakl,klara ç,k,lmas, durumunda, oksit olu-umu, gaz çözünürlübün artmas,, penetrasyon gibi birçok olumsuzlubun ortaya ç,kacab, unutulmamal,d,r. Malzemelerin ak,c,l,k özellibinin saptanmas, için kullan,lan en yayg,n pratik deney "döküm spirali" dir, ekil 2.6. Döküm spiraline belirli ko-ullar alt,nda dökülen s,v, metalin spiral içinde ilerledibi uzunluk, eriyibin döküm kabiliyetinin bir ölçüsü olarak kullan,l,r. 2.5 KATILAMA Metal malzemelerin özellikleri büyük ölçüde kat,la-ma s,ras,nda olu-an içyap, ile belirlenir. Dolay,s,yla özellikle döküm malzemelerin özelliklerinin kontrol edilebilmesi için kat,la-ma olay,n,n (kristalle-me) iyi bilinmesi gerekir. Bir s,v, metalin kat,la-mas, birincil kristalle4me (katla4ma) ve bu s,rada olu-an kat,la-ma içyap,s, (döküm içyap,s,) birincil içyap olarak adland,r,l,r. Döküm parçalarda birincil içyap,, parça ömrü boyunca hiç debi-meyecebinden kat,la-ma olay,n,n çok iyi kontrol edilmesi zorunludur. Haddeleme, dövme gibi plastik -ekil verme yöntemleri sonras,nda bu içyap,,s,l veya termomekanik i-lemler (örnebin normalizasyon, s,cak -ekil verme gibi) ile yeniden olu-turulabilir (yeniden kristalle-me) ve bu -ekilde ortaya ç,kan içyap, ikincil içyap olarak adland,r,l,r. Döküm parçalarda bu imkan genellikle olmad,b,ndan kat,la-man,n iyi kontrolu ile uygun bir birincil içyap,n,n elde edilmesi çok önemlidir Saf Metallerde Katla4ma S,v, metal içindeki atomlar düzensiz (amorf) halde olup, sürekli olarak hareket ederler. SoBuma s,ras,nda,s,n,n uzakla-t,r,lmas, ile eriyibin enerjisi giderek azal,r. Saf metallerde kat,la-ma sabit s,cakl,kta olur. Bu s,cakl,ba inildibinde, eriyik içinde kristalle-me merkezi veya çekirdek denilen bir tak,m düzenli atom gruplar, olu-maya ba-lar ve eriyibin diber atomlar, zamanla bunlara eklenerek taneler ortaya ç,kar. Dolay,s,yla kat,la-ma olay,, yani içyap,daki tanelerin ortaya ç,k,-,, çekirdeklenme ve kristal büyümesi diye iki safhaya ayr,labilir. Her biri ayr, bir çekirdek etraf,ndaki büyüme sonucu meydana gelen taneler, metal malzemenin içyap,s,n, olu-turur, ekil

19 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ekil 2.7: Saf bir metalin sobuma ebrisi Çekirdeklenme Çekirdekler çok küçük kat, parçac,klar olup kararl,l,klar,, yani tekrar erimeden büyümeye devam etmeleri, ancak yeterli bir büyüklübe sahip olmalar,na babl,d,r. Bu durum, serbest enerji yard,m,yla aç,klanabilir. Herhangi bir olay,n kendilibinden devam edebilmesi için, bu olayla ilgili serbest enerji toplam,n,n azalmas, gerekir. Kat, durum, s,v,ya göre daha dü-ük enerjili oldubundan, eriyikte kat, parçac,klar,n olu-mas, s,ras,nda kristalle-me,s,s, aç,ba ç,kar. Öte yandan yeni yarat,lan s,v,/kat, ara yüzeylerinin olu-umu için enerjiye ihtiyaç vard,r ve aç,ba ç,kan enerji burada kullan,l,r. Dolay,s,yla çekirdeklenme s,ras,nda sistemin serbest enerjisi kristalle-me nedeniyle azal,rken, yarat,lan yeni yüzeyler dolay,s,yla artma ebilimindedir. Çekirdekler çok küçük iken yüzeyleri hacimlerine oranla büyüktür ve kristalle-me s,ras,nda aç,ba ç,kan enerji, bu yüzeylerin yarat,lmas, için yeterli olmaz. Çekirdek yar,çap, kritik bir r 0 deberine ula-t,b,nda, art, ve eksi i-aretli enerji debi-imleri birbirine e-it olur ve bu r 0 deberinden daha büyük yar,çapl, çekirdeklerde aç,ba ç,kan enerji yüzeylerin yarat,lmas, için gereken enerjiden büyük olacab,ndan ve dolay,s,yla toplam serbest enerji kat,la-ma ile azalacab,ndan kat,la-ma olay, kendilibinden devam eder. Özetle çekirdek tekrar erimeden, kristalin büyümeye devam edebilmesi için, en az r 0 yar,çap,na ula-m,- bulunmas,, veya diber bir deyi-le söz konusu yar,çapa ula-ana kadar gerekli aktivasyonun d,-ardan sablanm,- olmas, zorunludur. 18

20 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ekil 2.8 Kat,la-ma s,ras,nda (a) çekirdeklenme, (b,c) dendritik büyüme, (d) kat,la-ma cephelerinin birle-mesi ile olu-an taneler ve tane s,n,rlar,. ekil 2.9 a) A-,r, sobuman,n (T), birim zamanda olu-an çekirdek say,s, (K) ve büyüme h,z,na (W)etkisi b) Saf metallerde artan sobuma h,z,n,n a-,r, sobuma miktar,na etkisi Homojen çekirdeklenme çinde çekirdek görevi yapabilecek parçac,klar (karbür, nitrür, oksit ve diber kat, bile-ikler gibi) bulunmayan ideal ve homojen bir eriyikte kararl, çekirdeklenmeye ili-kin aktivasyon enerjisi, eriyibin kendi enerji içeribinden kar-,lanmal,d,r. Bu nedenle homojen çekirdek olu4umu (öz çekirdeklenme) için bir miktar,s,l a-,r, sobumas, (T) 19

21 Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi gereklidir. Yani eriyik kat,la-maya T e erime s,cakl,b,nda debil, daha dü-ük bir T = T e - T s,cakl,b,nda ba-lar. A-,r, sobuman,n (T) art,r,lmas, ile, birim zamanda olu-an çekirdek say,s, (K) yükselir (ekil 2.9a). Ancak s,cakl,b,n çok dü-mesi halinde bu kez atomlar,n hareketleri çok yava-layacab,ndan, bunlar,n yan yana gelip çekirdek olu-turmas, güçle-ir ve a-,r, sobuma çok artarsa K deberinde tekrar dü-me görülür. Birincil içyap,n,n tane büyüklübü, hem birim zamanda olu-an çekirdek say,s,na (K) ve hem de kristallerin büyüme h,z,na (W) babl,d,r. K ne kadar büyük ise, o kadar ince taneli bir içyap, olu-ur. Kristal büyüme h,z,n,n (W) çok büyük olmas, halinde ise ilk olu-an çekirdekler büyüyerek tüm içyap,y, kaplayacab,ndan yeni çekirdek olu-umuna zaman kalmaz ve içyap, daha kaba taneli olur. ekil 2.9a'da W 2 olarak gösterilen büyüme h,z,na sahip malzemenin içyap,s, W 1 'inkine oranla daha küçük tanelidir. Teknikte kullan,lan döküm ala-,mlar,nda sobuma h,z, kontrol edilerek içyap,daki tane büyüklübü büyük ölçüde ayarlanabilir. SoBuma h,zl, ise (örnebin kokil kal,ba döküm) a-,r, sobuma miktar, ve dolay,s,yla çekirdek say,s, artar. Daha yava- sobuyan kum kal,ba dökümde ise durum bunun tam tersidir. Ayr,ca bir parçan,n farkl, bölgelerinde farkl, sobuma ko-ullar,n,n bulunmas,, ayn, parça içinde farkl, özelliklere sahip içyap,lar,n ortaya ç,kmas,na neden olacakt,r. ekil 2.9b'de saf metallerde sobuma h,z,n,n a-,r, sobumaya (T) olan etkisini özetlenmektir. EBrinin (a) noktas, çekirdek olu-umunun, yani kristalle-menin ba-lang,c,n, temsil etmektedir. Aç,Ba ç,kan kristalle-me,s,s, nedeniyle s,cakl,k, erime s,cakl,b,na kadar artar. Daha sonra T e s,cakl,b, sabit kalarak kat,la-ma devam eder ve (b) noktas,nda sona erer. Heterojen Çekirdeklenme Teknik safl,ktaki s,v, metallerin içinde hemen her zaman kristalle-menin ba-layabilecebi yeterli say,da yabanc, yüzey bulundubundan, çekirdeklenme yukar,da anlat,lan öz çekirdeklenme (homojen) ile debil, heterojen çekirdeklenme yoluyla gerçekle-ir. Çekirdek olarak görev yapabilecek bu "yüzeyler" -unlar olabilir: EriyiBin içinde bulundubu kab,n duvarlar, (örnebin dökümde kal,p yüzeyleri), Erime s,cakl,b, yüksek olan ve eriyik içinde kat, halde bulunan bile-ikler (karbürler, nitrürler, oksitler), 20

METAL DÖKÜM ALAIMLARI. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

METAL DÖKÜM ALAIMLARI. Dr.-Ing. Rahmi Ünal METAL DÖKÜM ALAIMLARI Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Katlama METALLERDE KATILAMA Döküm yoluyla üretimde metal malzemelerin kullanm özellikleri, katlama aamasnda oluan iç yap ile belirlenir. Dolaysyla malzeme özelliklerinin

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

Gaz. Gaz. Yoğuşma. Gizli Buharlaşma Isısı. Potansiyel Enerji. Sıvı. Sıvı. Kristalleşme. Gizli Ergime Isısı. Katı. Katı. Sıcaklık. Atomlar Arası Mesafe

Gaz. Gaz. Yoğuşma. Gizli Buharlaşma Isısı. Potansiyel Enerji. Sıvı. Sıvı. Kristalleşme. Gizli Ergime Isısı. Katı. Katı. Sıcaklık. Atomlar Arası Mesafe İmal Usulleri DÖKÜM Katılaşma Döküm yoluyla üretimde metal malzemelerin kullanım özellikleri, katılaşma aşamasında oluşan iç yap ile belirlenir. Dolaysıyla malzeme özelliklerinin kontrol edilebilmesi

Detaylı

İmal Usulleri. Döküm Tekniği

İmal Usulleri. Döküm Tekniği İmal Usulleri Döküm Tekniği Örnek Heterojen Çekirdeklenme Alışılmamış laboratuar deneyleri dışında, sıvı metal için homojen çekirdeklenme asla olmaz. Uygulamadaki sıvı metallerin içinde hemen her zaman

Detaylı

DÖKÜM. malat Teknolojileri - RÜ. 1 Kum Döküm

DÖKÜM. malat Teknolojileri - RÜ. 1 Kum Döküm DÖKÜM 1 GR Metal dökümü, arzu edilen ekilleri elde etmek amacyla metalleri ergiterek kalp ad verilen boluklara dökerek katlatrma ilemidir. Parçann eklini kalbn ekli tayin eder. Döküm yöntemi yar mamül

Detaylı

Metalürji; üretim metalürjisi (ekstraktif metalürji) ve fiziksel metalürji (malzeme) olmak üzere iki ana dala ayrılabilmektedir.

Metalürji; üretim metalürjisi (ekstraktif metalürji) ve fiziksel metalürji (malzeme) olmak üzere iki ana dala ayrılabilmektedir. 1. GİRİŞ Günümüz insanının yaşam standardında son 50 yılda sağlanan olağanüstü iyileşme büyük ölçüde mühendislik tasarımlarının seri ve ucuz olarak imalatını sağlayan yöntemlerin geliştirilmesi sayesindedir.

Detaylı

Döküm Prensipleri Ders Notu

Döküm Prensipleri Ders Notu METALÜRJİ Döküm Prensipleri Ders Notu ADEM ŞAHİN malzemebilimi.net İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 DÖKÜM TEKNİĞİ 1.2 TARİHÇE 1.3 TÜRKİYE DE DÖKÜM SANAYİ 2. ERĞİTME, DÖKME ve KATILAŞMANIN ESASLARI 2.1 ERĞİTME

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları

MALZEME BİLGİSİ. Katılaşma, Kristal Kusurları MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katılaşma, Kristal Kusurları 1 Saf Metallerde Katılaşma Metal ve alaşım malzemelerin kullanım özellikleri büyük ölçüde katılaşma sırasında oluşan iç yapı ile

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -3-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -3- Fatih ALİBEYOĞLU -3- İMAL USULLERİ Giriş Üretim, doğada bulunan maddeleri istenilen özellik ve biçimdeki ürünlere dönüştürmek olarak tanımlanabilir. Üretim yöntemleri iç dönüşümler ve dış dönüşümler olmak

Detaylı

MAK 353 İMAL USULLERİ

MAK 353 İMAL USULLERİ MAK 353 İMAL USULLERİ Prof.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi http://www.akademi.itu.edu.tr/vuralmu http://www.akademi.itu.edu.tr/dikicioglu vuralmu@itu.edu.tr 1 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI 1. Döküm Teknolojisine

Detaylı

DÖKÜM İMAL USULLERİ 1

DÖKÜM İMAL USULLERİ 1 DÖKÜM İMAL USULLERİ 1 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI 1. Döküm Teknolojisine Genel Bakış 2. Ergitme ve Döküm 3. Katılaşma ve Soğuma 2 Katılaştırma Yöntemleri Başlangıç malzemesi, ya bir sıvıdır ya da yüksek derecede

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. Yöntemleri. (4.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-205 Üretim Yöntemleri I. Yöntemleri. (4.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-205 Üretim Yöntemleri I Kalıcı Kalıp p Kullanılan lan Döküm D Yöntemleri (4.Hafta) Kubilay Aslantaş Kalıcı Kalıp p Kullanan Döküm D m YöntemleriY Harcanan kalıba döküm tekniğinin en büyük dezavantajı;

Detaylı

MAK 351 İMAL USULLERİ

MAK 351 İMAL USULLERİ MAK 351 İMAL USULLERİ Doç.Dr. Murat VURAL İTÜ Makina Fakültesi 1 METAL DÖKÜMÜNÜN ESASLARI 1. Döküm Teknolojisine Genel Bakış 2. Isıtma ve Dökme 3. Katılaşma ve Soğuma 2 1 Katılaştırma Yöntemleri Başlangıç

Detaylı

Dökümün Temelleri. DeGarmo s Materials and Processes in

Dökümün Temelleri. DeGarmo s Materials and Processes in Chapter 11: Dökümün Temelleri DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 11.1 Malzeme İşlemeye Giriş Her ürün, üretilmeden önce bir dizi işlemden geçer. Tasarım Malzeme seçimi Süreç seçimi İmalat

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -5-6-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -5-6- Fatih ALİBEYOĞLU -5-6- Kalıcı Kalıba Döküm Döküm sadece bozulabilir kalıplara değil, kalıcı(metal, seramik vs.) kalıplara döküm yapılarak da gerçekleştirilir. Genellikle üretilecek parça sayısı fazla ise

Detaylı

Metallerde Döküm ve Katılaşma

Metallerde Döküm ve Katılaşma 2015-2016 Güz Yarıyılı Metalurji Laboratuarı I Metallerde Döküm ve Katılaşma Döküm:Metallerin ısı etkisiyle sıvı hale getirilip uygun şekilli kalıplar içerisinde katılaştırılması işlemidir Döküm Yöntemi

Detaylı

DÖKÜM USULLERİ : Parçamız Adı : Bağlantı elemanı Dökülecek metal : Dökme demir Çekme payı : % 1 Maçanın Mal. : Kum Modelin Mal.

DÖKÜM USULLERİ : Parçamız Adı : Bağlantı elemanı Dökülecek metal : Dökme demir Çekme payı : % 1 Maçanın Mal. : Kum Modelin Mal. DÖKÜM USULLERİ : Döküm : kalıp için kullanılan malzeme ve ergimiş metalin kalıp içersinde sevkedilme şekline göre sınıflandırılabilir. Buna göre parçamız kum kalıb dökümü ile üretilecek. Parçamız Adı :

Detaylı

KALICI KALIBA DÖKÜM. Kalıcı Kalıp Kullanan Döküm Yöntemleri

KALICI KALIBA DÖKÜM. Kalıcı Kalıp Kullanan Döküm Yöntemleri KALICI KALIBA DÖKÜM Kalıcı Kalıp Kullanan Döküm Yöntemleri 1. Metal (Kokil) kalıba döküm 2. Basınçlı döküm 3. Savurma (Santrifuj) döküm 4. Sürekli döküm 1. METAL KALIBA DÖKÜM Metal kalıba döküm erimiş

Detaylı

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi.

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. TEORİK BİLGİ: Metalik malzemelerin dökümü, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 KOROZYON DERS NOTU Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 v Korozyon nedir? v Korozyon nasıl oluşur? v Korozyon çeşitleri nelerdir? v Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? v Korozyon nasıl önlenebilir? Korozyon

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -4-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -4- Fatih ALİBEYOĞLU -4- Döküm Yöntemlerinin Sınıflandırılması 1. Bozulabilir kalıp yöntemleri kalıp, parçayı çıkarmak için dağıtılır Üstünlüğü: daha karmaşık şekiller mümkündür Eksikliği: dökümün kendisinden

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -7- Fatih ALİBEYOĞLU -7- Giriş Malzemeler birçok imal yöntemiyle şekillendirilebilir. Bundan dolayı malzemelerin mekanik davranışlarını bilmemiz büyük bir önem teşkil etmektedir. Bir mekanik problemi çözerken

Detaylı

Simülasyon Modellemesi

Simülasyon Modellemesi Simülasyon Modellemesi Doç. Dr. Mustafa Yüzükrmz myuzukirmizi@meliksah.edu.tr Ders -2: Metod ve Veri Analizi Contents 1 Metod Analizi 1 1.1 Giri³.................................. 1 1.2 Metod Müh.'de Sistematik

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

Fabrika İmalat Teknikleri

Fabrika İmalat Teknikleri Fabrika İmalat Teknikleri İmalat Yöntemleri İmalat teknolojisinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve en verimli yöntemle elde edilmesidir. Üretilecek parçaların geometrisi,

Detaylı

1.Elektroerozyon Tezgahları 2.Takımlar( Elektrotlar) 2.1. İmalat Malzemeleri

1.Elektroerozyon Tezgahları 2.Takımlar( Elektrotlar) 2.1. İmalat Malzemeleri 1.Elektroerozyon Tezgahları Elektroerozyon işleminde ( EDM Electrical Discharge Machining ), malzeme kaldırma işlemi takım fonksiyonunu yapan bir elektrot ile parça arasında meydana gelen yüksek frekanslı

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

İstenilene uygun parçaların elde edilmesi için, döküm atölyesinin her bölümündeki çalışmalar teknolojik bilgilere dayalı olarak yapılmalıdır.

İstenilene uygun parçaların elde edilmesi için, döküm atölyesinin her bölümündeki çalışmalar teknolojik bilgilere dayalı olarak yapılmalıdır. DÖKÜM Dökümün Tanımı Metal ve alaşımları, çeşitli ergitme ocaklarında ergitilip, hazırlanmış olan kalıplara dökerek istenilen şeklin elde edilmesi olarak da tanımlayabiliriz. Sıvı metal kalıplara doldurulduktan

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ METALLERDE KATILAŞMA Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 /94 METALLERDE KATILAŞMA Metal ve alaşımlar, belirli bir sıcaklıktan sonra (ergime sıcaklığı) katı halden sıvı

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

Malzeme İşleme Yöntemleri

Malzeme İşleme Yöntemleri BÖLÜM-9 MALZEMELERİN İŞLENMESİ (Talaşlı ve Diğer İmalat Yöntemleri) Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ Malzeme İşleme Yöntemleri 1 KALIP YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİN TALAŞLI İŞLENMESİ Geleneksel Talaşlı İşleme

Detaylı

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. Besleyici Gömlek

Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş. Besleyici Gömlek Besleyici Gömlek BESLEYİCİ GÖMLEK UYGULAMALARI Besleme Prensipleri Metallerin katılaşmasında gözetim altında tutulması gereken kıstasları 3 e ayıracak olursak, bunlar ısı transferi, katı çekirdeklerin

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Demir-Karbon Denge Diyagramı İçerik Giriş Demir-sementit diyagramı Demir-grafit diyagramı Dökme demir 2 Giriş Demir, pek çok mühendislik alaşımının

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN

DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN DÖKÜM İMALAT PROSESLERİ İÇİN İLERİ DÜZEY SİMÜLASYON YAZILIMI: VULCAN VULCAN döküm simülasyon yazılımı ile imalat öncesi döküm kusurlarının tespiti ve iyileştirilmesi ÖZET Makalede uygulama yapılan model

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A

KATILAR DA BALANMA L ( 3.2) R = A KATILAR DA BALANMA Katlar elektriksel iletkenliklerine göre üçe ayrlr: letken, Yar iletken, Yaltkan Metaller iletken katlardr. Bir metal ve bir yar iletken arasndaki fark, elektriksel iletkenliklerinin

Detaylı

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ 6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ Kemal Örs ve Yücel Birol ASAŞ Alüminyum Malzeme Enstitüsü MAM TUBİTAK Maksimum billet uzunluğu :7.300mm, ve152,178,203,254,355mm

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar Şekilvermeyöntemleri Talaşlı Talaşsız Torna Freze Matkap Taşlama Dövme Çekme Ekstrüzyon Döküm Kaynak, lehim Toz metalurjisi Birleştirme Döküm 1. Metal veya

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu MALZEME BİLİMİ I MMM201 aluexpo2015 Sunumu Hazırlayanlar; Çağla Aytaç Dursun 130106110005 Dilek Karakaya 140106110011 Alican Aksakal 130106110005 Murat Can Eminoğlu 131106110001 Selim Can Kabahor 130106110010

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 3 Şekillendirmenin Metalurjik Esasları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Güz Yarıyılı 3. Şekillendirmenin

Detaylı

Dolay s yla, elektromanyetik sabit c ile elektriksel geçirgenli i ve manyetik geçirgenlik aras nda bir ili ki vard r. 3

Dolay s yla, elektromanyetik sabit c ile elektriksel geçirgenli i ve manyetik geçirgenlik aras nda bir ili ki vard r. 3 Optik Özellikler Elektromanyetik radyasyon Ik malzeme üzerinde çarptnda nasl bir etkileme olur? Malzemelerin karakteristik renklerini ne belirler? Neden baz malzemeler saydam ve bazlar yarsaydam veya opaktr?

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ LABORATUAR DENEY FÖYÜ DÖKÜM DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ LABORATUAR DENEY FÖYÜ DÖKÜM DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ LABORATUAR DENEY FÖYÜ DÖKÜM DENEYİ Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK Arş. Gör. Kürşat İCİN TRABZON 2015 1. Deneyin Amacı Döküm

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katı Eriyikler 1 Giriş Endüstriyel metaller çoğunlukla birden fazla tür eleman içerirler, çok azı arı halde kullanılır. Arı metallerin yüksek iletkenlik, korozyona

Detaylı

MALZEMELERDE RASTLANAN HASAR TÜRLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

MALZEMELERDE RASTLANAN HASAR TÜRLERİNE GENEL BİR BAKIŞ MALZEMELERDE RASTLANAN HASAR TÜRLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 1. Metal Yorulması Hasar Türleri 2. Üretim aşamasından kaynaklanan hatalar a) Döküm b) Metal-dışı kalıntı c) Isıl işlem d) Hadde e) Hatalı montaj

Detaylı

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi

Döküm Prensipleri. Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar. İstanbul Üniversitesi Döküm Prensipleri Yard.Doç.Dr. Derya Dışpınar BeslemeKriterleri Darcy Kanunu DökümdeDarcy Kanunu KRİTİK KATI ORANI Alaşım Kritik KatıOranı Çelikler % 35 50 Alaşımlı çelikler % 45 Alüminyum alaşımları

Detaylı

Demir-Karbon Denge Diyagramı

Demir-Karbon Denge Diyagramı Demir-Karbon Denge Diyagramı Sıcaklık Demir-Karbon diyagramı Demir, pek çok mühendislik alaşımının temelini oluşturan metaldir. Külçe demir olarak bilinen ve hemen hemen saf durumdaki demir çatı, soba

Detaylı

BESLEYICILERIN HESAPLANMASI

BESLEYICILERIN HESAPLANMASI BESLEYICILERIN HESAPLANMASI KA-04 ^UOS 96 SIRA NO: 40 GİRİŞ Döküm sanayinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar, besleme hatalarım önleyen temel kuralları ve matematiksel bulguları ortaya koymuştur. Artık

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ

DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ Standard with two long-horned bulls, 2400 2000 B.C.; Early Bronze Age III North central Anatolia Arsenical copper; H. (15.9 cm) Prof. Dr. AHMET ÖZEL Sakarya 2015 1 BÖLÜM

Detaylı

www.egesan.com.tr FİYAT LİSTESİ

www.egesan.com.tr FİYAT LİSTESİ www.egesan.com.tr FİYAT LİSTESİ 0 www.egesan.com.tr Merkez: Kemankeş Mah.Maliye Cad. Mocan Han No:3/ Karaköy-İstanbul Tel : 0 08-09 - 7-9 Faks : 0 8 Pazarlama Faks: 0 93 Mağaza: Hırdavatçılar Çarşısı No:

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

www.egesan.com.tr FİYAT LİSTESİ

www.egesan.com.tr FİYAT LİSTESİ www.egesan.com.tr FİYAT LİSTESİ 2014 www.egesan.com.tr Merkez: Kemankeş Mah.Maliye Cad. Mocan Han No:13/5 Karaköy-İstanbul Tel : 0212 252 21 08-09 - 27-92 Faks : 0212 252 21 84 Pazarlama Faks: 0212 252

Detaylı

2.2 DÖKME DEMİRLER. MALZEME BİLGİSİNE GİRİŞ, Burhan Oğuz, OERLIKON Yayını,

2.2 DÖKME DEMİRLER. MALZEME BİLGİSİNE GİRİŞ, Burhan Oğuz, OERLIKON Yayını, 2.2 DÖKME DEMİRLER Başlarda gördüğümüz gibi, yüksek fırından alman dökme demir (pik demiri) genellikle çeliğe dönüştürülür. Ama bunun bir bölümü, kupol ocaklarında ergitilerek, çelik endüstrisinin hemen

Detaylı

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları

MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları MIG/MAG Kaynak Yöntemi MIG/MAG Kaynağında Kaynak Ekipmanları Doç.Dr. Murat VURAL İ.T.Ü. Makina Fakültesi vuralmu@itu.edu.tr Küçük çaplı, sürekli bir dolu tel, tel besleme ünitesi tarafından, torç içinden

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI)

MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARI) Bölüm 4. Malzemelerde Atom ve İyon Hareketleri Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR Hedefler Malzemelerde difüzyon uygulamalarını ve prensipleri incelemek. Difüzyonun

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

FLEX İNCE KESİCİLER-THINLINE

FLEX İNCE KESİCİLER-THINLINE resim konulacak FLEX İNCE KESİCİLER-THINLINE INOX A 60 R ÖLÇÜ A 60 R METAL C 60 R MERMER KUTU/ADET PASLANMAZ 115x1x22,23 2,25 20 115x1,6x22,23 2,35 15 125x1x22,23 2,42 20 125x1,6x22,23 2,69 15 180x2x22,23

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 Ö RENME FAAL YET -1 1. ELEKTR K ARK KAYNA I AMAÇ. 1.4 Kaynak Temel elemanlar ARA TIRMA. 1.1. Kayna n Tarihçesi

Ö RENME FAAL YET -1 Ö RENME FAAL YET -1 1. ELEKTR K ARK KAYNA I AMAÇ. 1.4 Kaynak Temel elemanlar ARA TIRMA. 1.1. Kayna n Tarihçesi ÖRENME FAALYET-1 ÖRENME FAALYET-1 Bu öretim faaliyeti sonunda uygun atölye ortam salandnda teknie uygun olarak elektrik ark kaynak makinesini kaynak yapmaya hazr hale getirebileceksiniz. AMAÇ ARATIRMA

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ

TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ TEKNİK KILAVUZ : QUARD VE QUEND SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMESİ Distributed by Duferco 1. Giriş Quard, aşınmaya dayanıklı çelik ve Quend, yüksek dayanımlı çelik en iyi soğuk şekillendirme performansı için geliştirilmiştir.

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Malzemelerin Elektriksel. Özellikleri. Elektron hareketlili i letkenlik Enerji bant yap lar. Tan mlar

Malzemelerin Elektriksel. Özellikleri. Elektron hareketlili i letkenlik Enerji bant yap lar. Tan mlar Bölüm 7: Elektriksel Özellikler CEVAP ARANACAK SORULAR... Elektriksel iletkenlik ve direnç nasl tarif edilebilir? letkenlerin, yariletkenlerin ve yaltkanlarn ortaya çkmasnda hangi fiziksel süreçler bulunmaktadr?

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ ISIL İŞLEM (NORMALİZASYON, SU VERME, MENEVİŞLEME) DENEY FÖYÜ DENEYİN ADI: Isıl İşlem(Normalizasyon,

Detaylı

DENEY Kum ve Metal Kalıba Döküm ve Döküm Simülasyonu 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN

DENEY Kum ve Metal Kalıba Döküm ve Döküm Simülasyonu 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEY NO Kum ve Metal Kalıba Döküm ve Döküm Simülasyonu 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa sınavı 30 2) Kalıplama

Detaylı

Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları

Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları Ders Adı Döküm Süreçleri ve Uygulamaları Ders Kodu MATE 401 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI DALGIÇ POMPALAR A. FUNDA ETAN 1970 yılında Đstanbul'da doğdu. 1988 yılında Highschool'u, 1992 yılında ise Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği bölümünü

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -11- Fatih ALİBEYOĞLU -11- Giriş Toz metalürjisi(tm); Metal tozlarından parça üretimi yapılan imalat yöntemidir. Tozlar istenilen şekle getirilmek amacıyla preslenir. Pişirilmek suretiyle tozlar arasında metalürjik

Detaylı

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL

BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL BÖLÜM I I. GR I.1. YAKIT EKONOMSNN GEREKLL nsanl n var oluundan buyana enerji insanlar için bir gereksinim olmutur. lk balarda enerjinin ekli önemli olmasa da daha sonralar insanlar enerjiyi amaçlarna

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı