TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z ( ) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI"

Transkript

1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z ( ) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005

2 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi ( ) ve AB ile Mukayesesi hsan U ur DEL KANLI Bu eserin tüm telif haklar Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin k smen ya da tamamen al nt yap lamaz. BDDK'n n yaz l izni olmaks z n hiçbir yöntemle kopya edilemez, ço alt lamaz, yay nlanamaz. Bu kitapta ileri sürülen fikir ve görüfller yazar na aittir; hiçbir flekilde Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüfllerini yans tmaz. Kapak Tasar m : Nur Kahraman Sayfa Düzeni: Sarakusta Bask : BDDK Xerox Döküman Merkezi (Yay nda Kataloglama Bilgisi): Delikanl, hsan U ur Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi ( ) ve AB ile Mukayesesi/ hsan U ur Delikanl.-Ankara: BDDK, s; 20 sm.-(bddk, yay n no;k01-01) Bu çal flma 2002 y l nda G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ktisat Teorisi Anabilim Dal na sunulan ve kabul edilen yüksek lisans tezinin geniflletilmifl halidir. ISBN Bankac l k-türkiye 2- Bankac l k-avrupa 3-Avrupa Birli i. 1.Eser Ad B2181 Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvar No: 191/B Kavakl dere Ankara-Türkiye Tel:0(312) Fax: 0(312)

3 Yazar Hakk nda hsan U ur DEL KANLI, 1969 y l nda Isparta'da do du y l Haziran ay nda O.D.T.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce aç lan s nav kazanarak 1992 y l Mart ay nda Parlamentoda Araflt rma Uzman Yard mc s olarak çal flmaya bafllad y l nda Hazine Müsteflarl 'nca aç lan s nav kazanarak Bankalar Yeminli Murak p Yard mc l na atand y l nda yap lan yeterlik s nav sonras nda ortak kararname ile Bankalar Yeminli Murak pl na atamas yap ld. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ktisat Teorisi Ana Bilim Dal ndan Yüksek Lisans derecesi, University of Exeter'den Finansal Yönetim dal nda MBA derecesi ald. Halen, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Daire Baflkan Vekili olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk babas d r.

4

5 ÖNSÖZ Kas m 2000 ve fiubat 2001 de yaflanan ekonomik krizlerin bankac l k kaynakl olmas do al olarak projektörlerin bankac l a çevrilmesine neden oldu. Bir taraftan suistimalleri oldu u tespit edilen banka sahipleri ve yöneticileri yarg ya sevk edilirken bir taraftan da bu sürece yol açan sebepler konusunda çeflitli görüfller ortaya at ld. Bunlardan biri de Türkiye de banka say s n n çok oldu u yönündeki yayg n kan idi. Bu çal flmada da Türk Bankac l k Sistemi nde afl r kapasite olufltu u ça r fl m n yapan görüflün geçerlili inin de erlendirilmesi amaçlanm flt r. Dolay s yla, hiçbir ekonomik gerekçenin yap lan suistimallere mesnet oluflturamayaca n n vurgulanmas nda yarar bulunmaktad r. Yo un ve meflakkatli mesaimden arta kalan zamanlarda aileme ay rabilece im saatlerden feda ederek devam etti im lisansüstü e itim faaliyetlerinde ve bankac l kla ilgili araflt rmalar mda hep bana destek olan eflim Sibel e ve çocuklar ma yay mlanan çal flma ile kendimi bir nebze olsun affettirebildi imi düflünüyorum. Anne ve babama bir teflekkür vesilesi olarak da addetti im bu çal flman n nüvesini, Gazi Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü ne sunulan yüksek lisans tezi oluflturmaktad r. Tez çal flmalar ma dan flmanl k eden Prof. Dr. flaya Üflür ün yönlendirici katk lar n göz ard etmem mümkün de il. Tezin geniflletilmifl hali olan çal flman n yay m sürecindeki katk lar ndan dolay da Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yay n Komisyonu üyeleri Dr. D. Ahmet Ak nc, Dr. Alim Y lmaz, Dr. C. Coflkun Küçüközmen ve Dr. fieref Sayg l ya ve yay m konusunda beni yüreklendiren BDDK Baflkan Say n Tevfik Bilgin e teflekkürlerimi sunmak isterim. hsan U ur DEL KANLI Ankara

6

7 Ç NDEK LER KISALTMALAR...IX TABLOLAR L STES...X GRAF KLER L STES...XII fiek LLER L STES...XIV ÖZET...XV BÖLÜM 1. G R fi...1 BÖLÜM 2. TÜRK BANKACILIK S STEM N N ÖZELL KLER Banka Çeflitleri TBS nin Özellikleri Dönemi Ekonomik Geliflmeler TBS deki Geliflmeler Faaliyet, Sermaye Yap lar tibariyle Ayr m ve fiube Say lar statistiki Bilgiler Piyasa Yap s Gözlemler ve Ampirik Bulgular Dönemin Özelliklerinin De erlendirilmesi Dönemi Ekonomik Geliflmeler TBS deki Geliflmeler Faaliyet, Sermaye Yap lar tibariyle Ayr m ve fiube Bilgileri statistiki Bilgiler Piyasa Yap s Gözlemler ve Ampirik Bulgular Dönemin Özelliklerinin De erlendirilmesi...53 Bölüm Dipnotlar...57 BÖLÜM 3. TÜRK BANKACILIK S STEM N N KAPAS TES N N ANAL Z flletmecilikte Fazla Kapasite Kavram ve Göstergeleri flletmecilikte Fazla Kapasite flletmecilik Bak m ndan Bankac l k Piyasas nda Fazla Kapasite Göstergesi Ekonomide Piyasa Teorileri Ba lam nda Afl r Kapasite Kavram ve Göstergesi Firma Giriflinin Serbest Oldu u Piyasalarda Afl r Kapasite Kavram ve Göstergesi Tekelci Rekabet Piyasalar nda Afl r Kapasite Teorisi Tekelci Rekabet Piyasalar nda Afl r Kapasite Göstergesi Firma Giriflinin K s tl Oldu u Piyasalarda Afl r Kapasite Tekel Piyasas nda Afl r Kapasite Oligopol Piyasada Afl r Kapasite Firma Giriflinin K s tl Oldu u Piyasalarda Afl r Kapasite Göstergesi...71 VII

8 3.3. Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasitenin Nedenleri, Göstergesi ve Çözümü Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasitenin Nedenleri Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasite Göstergesi Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasite Sorununun Çözümü TBS nin Kapasitesinin Analizi flletmecilik Bak m ndan TBS nin Kapasitesinin Analizi Milli Gelir Yaklafl m Çerçevesinde TBS nin Kapasitesinin Analizi Dönemi Dönemi Arac l k Yaklafl m Çerçevesinde TBS nin Kapasitesinin Analizi Ekonomide Piyasa Teorileri Ba lam nda Kullan lan Afl r Kapasite Kavram Çerçevesinde TBS nin Kapasitesinin Analizi Dönemi Mevduat Bankalar n n Kapasitesinin Analizi Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Kapasitesinin Analizi Dönemi Mevduat Bankalar n n Kapasitesinin Analizi Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Kapasitesinin Analizi De erlendirme Bölüm Dipnotlar BÖLÜM 4. AVRUPA B RL BANKACILIK S STEM LE TÜRK BANKACILIK S STEM N N KARfiILAfiTIRMASI AB Bankac l k Sistemi ni Etkileyen Geliflmeler AB ye Üye Ülkelerde Bankac l a liflkin statistiki Bilgiler AB Bankac l k Sistemi nin Piyasa Yap s AB Bankac l k Sistemi nde Birleflme ve/veya Sat n Almalar AB Bankac l k Sistemi nin Piyasa Yap s na liflkin Ampirik Bulgular AB Bankac l k Sistemi nin Kapasitesinin Analizi ve TBS ile Karfl laflt rmas AB Bankac l k Sistemi'nde flletmecilik Bak m ndan Kapasite Analizi Ekonomide Piyasa Teorileri Ba lam nda Kullan lan Afl r Kapasite Kavram Çerçevesinde AB Bankac l k Sistemi'nin Kapasite Analizi ve TBS ile Karfl laflt r lmas De erlendirme BÖLÜM 5. SONUÇ EKLER KAYNAKÇA VIII

9 KISALTMALAR AB ATM Alm. Av. BAPP BDDK Bel. Dan. D BS D E ECB Fin. Fr. GSY H GSMH HHI Holl. IMF KKDF ng. r. sp. s. t. OECD Por. TBS TBB TCMB TMSF USD Yun. Tür. : Avrupa Birli i : Automated Teller Machine (Otomatik Vezne Makinas ) : Almanya : Avusturya : Bankalararas Para Piyasas : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Belçika : Danimarka : Devlet ç Borçlanma Senedi : Devlet statistik Enstitüsü : European Central Bank : Finlandiya : Fransa : Gayri Safi Yurt çi Has la : Gayri Safi Milli Has la : Herfindahl-Hirschman Index : Hollanda : Uluslararas Para Fonu : Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu : ngiltere : rlanda : spanya : sveç : talya : Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü : Portekiz : Türk Bankac l k Sistemi : Türkiye Bankalar Birli i : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu : Amerikan Dolar : Yunanistan : Türkiye IX

10 TABLOLAR L STES No Tablo: 1 Tablo: 2. Tablo: 3. Tablo: 4. Tablo: 5. Tablo: 6. Tablo: 7. Tablo: 8. Tablo: 9. Tablo: 10. Tablo: 11. Tablo: 12. Tablo: 13. Tablo: Döneminde TBS de Faaliyet Gösteren Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Ayr m ve fiube Say lar TBS nin Dönemine liflkin statistiki Bilgiler Döneminde Aktif Büyüklü ü 1 Milyar USD nin Alt nda Olan Banka Say s ve Bu Bankalar n Toplam Banka Say s çindeki Geliflimi Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Aktif Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Kredi Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Mevduat Piyasas ndaki Paylar Döneminde TBS de Faaliyet Gösteren Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Ayr m ve fiube Say lar TBS nin Dönemine liflkin statistiki Bilgiler Döneminde Aktif Büyüklü ü 1 Milyar USD nin Alt nda Olan Banka Say s ve Bu Bankalar n Toplam Banka Say s çinde Geliflimi Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Aktif Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Kredi Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Mevduat Piyasas ndaki Paylar Döneminde TBS nin GSY H Bak m ndan Karfl laflt rmas Döneminde TBS nin GSY H Bak m ndan Karfl laflt rmas Sayfa X

11 No Tablo: 15. Tablo: 16. Tablo: 17. Tablo: 18. Tablo: 19. Tablo: 20. Tablo: 21. Tablo: 22. Tablo: 23. Tablo: 24. Tablo: 25. Tablo: 26. Tablo: 27. Tablo: 28. AB ye Üye Ülkelerde Banka Say s n n Geliflimi 2002 Y l tibariyle AB ye Üye Ülkelerde Banka, fiube, Personel ve ATM Bafl na Düflen Kifli Say s AB ye Üye Ülkelerde 1000 Kifli Bafl na Düflen fiube Say s AB ye Üye Ülkelerde 1000 Kifli Bafl na Düflen ATM Say s AB ye Üye Ülkelerde 1000 Kifli Bafl na Düflen Personel Say s AB ye Üye Ülkelerde 1 Milyar USD den Daha Az Aktif Büyüklü üne Sahip Banka Say s ve Bu Bankalar n Toplam Banka Say s çindeki Pay AB ye Üye Ülkelerde 5 Büyük Bankaya Ait Aktif Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi AB ye Üye Ülkelerde Aktif Büyüklü ü tibariyle HHI De erlerinin Geliflimi AB ye Üye Ülkelerde Haz Döneminde Gerçekleflen Banka Birleflme ve Sat n Almalar n n Say s AB Bankac l k Sistemi nde Haz Döneminde Ülke çindeki Bankalar le Di er Mali Kurumlar Aras nda Gerçekleflen Banka Birleflme ve Sat n Almalar n Niteli i ve Say s AB Bankac l k Sistemi nde Haz Döneminde Uluslararas Bazda Kredi Kurumlar le Di er Mali Kurumlar Aras nda Gerçekleflen Birleflme ve Sat n Almalar n Niteli i ve Say s AB ye Üye Ülkelerde Bankac l k Piyasalar nda Döneminde H (Girdi-Fiyat Esneklikleri) De erleri AB ye Üye Ülkelerde Bankalar n Aktif Toplamlar n n GSY H le Karfl laflt rmal Geliflimi AB ye Üye Ülkelerde Net Faiz gelirlerinin GSY H çindeki Pay n n ve Personel Giderlerinin Toplam fl Gücü Ödemeleri çindeki Pay n n Geliflimi Sayfa XI

12 GRAF KLER L STES No Grafik: 1. Grafik: 2. Grafik: 3. Grafik: 4. Grafik: 5. Grafik: 6. Grafik: 7. Grafik: 8. Grafik: 9. Grafik: 10. Grafik: 11. Grafik: 12. Grafik: Döneminde 4 Büyük Mevduat Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi Döneminde 3 Büyük Kalk nma ve Yat r m Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi Döneminde 4 Büyük Mevduat Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi Döneminde 3 Büyük Kalk nma ve Yat r m Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi TBS nin Gerçekleflen ve Arac l k Yaklafl m na Göre Olmas Beklenen Aktif Büyüklü ünün Karfl laflt rmal Geliflimi Mevduat Bankalar n n Gerçekleflen ve Arac l k Yaklafl m na Göre Olmas Beklenen Aktif Büyüklü ünün Karfl laflt rmal Geliflimi Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Gerçekleflen ve Arac l k Fonksiyonuna Göre Olmas Beklenen Aktif Büyüklü ünün Karfl laflt rmal Geliflimi Döneminde Bankalar n Faaliyet Türlerine Göre Gelir- Gider Yap lar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Ölçek Baz nda Geliflimi Sayfa Grafik: Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi 88 XII

13 No Grafik: 15. Grafik: 16. Grafik: 17. Grafik: 18. Grafik: 19. Grafik: 20. Grafik: 21. Grafik: 22. Grafik: 23. Grafik: 24. Grafik: 25. Grafik: 26. Grafik: 27. Grafik: Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankas Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankalar na Ait Aktiflerin Toplam Aktifler çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankas Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait Aktiflerin Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Toplam Aktifleri çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Bankalar n Faaliyet Türlerine Göre Gelir- Gider Yap lar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Ölçek Baz nda Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankas Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankalar na Ait Aktiflerin Mevduat Bankalar n n Toplam Aktifleri çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait Aktiflerin Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Toplam Aktifleri çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Büyük Ölçekli Bankalar n Gelir-Gider Yap lar na Göre AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Karfl laflt rmas Sayfa XIII

14 No Grafik: 29. Grafik: 30. Grafik: 31. Grafik: Döneminde Orta Ölçekli Bankalar n Gelir-Gider Yap - lar na Göre AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Karfl laflt rmas Döneminde Küçük Ölçekli Bankalar n Gelir-Gider Yap lar na Göre AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Karfl laflt rmas Döneminde AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Aktif Getirisi Bak m ndan Karfl laflt rmas Döneminde AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Özkaynak Getirisi Bak m ndan Karfl laflt rmas Sayfa No fiekil: 1. fiekil: 2. fiekil: 3. fiekil: 4. fiek LLER L STES Tekelci Rekabet Piyasas nda Afl r Kapasite Tekelci Rekabet Piyasas Özelli i Gösteren Bankac l k Piyasas nda Bir Bankan n Afl r Kapasite le Faaliyet Göstermesi Tekel Piyasas nda Afl r Kapasite Oligopol Piyasada Afl r Kapasite Sayfa XIV

15 Özet Türk Malî Piyasalar na mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar yön vermifltir. Mevduat bankac l piyasas, 1980 li y llara kuvvetli oligopolistik yap da girmifltir. Yabanc sermayeli bankalar n girifli ile oligopolistik yap zay flam fl ve mevduat bankalar aras ndaki rekabet artm flt r y l nda ve daha sonra yaflanan girifller sonucu artan rekabet, mevduat bankac l ndaki zay f oligopolistik piyasa yap s nda, tekelci rekabet piyasas na do ru bir geliflim yaflanmas na yol açm flt r. Ancak, 1999 y l ndan itibaren, oligopolistik yap yeniden kuvvetlenmeye bafllam flt r. Kalk nma ve yat r m bankac l piyasas ise adeta kamusal sermayeli bankalar n oluflturdu u kartel piyasas niteli inde çal flm flt r y l nda kurulufl ve faaliyet izni verilen yat r m bankalar na ra men, kartel piyasa niteli i de iflmemifltir. Bankalar n temel fonksiyonu olan arac l k ifllevine karfl n, TBS de, bankalar bu fonksiyonlar n yerine getirmek için gereken fonlardan fazlas n risksiz yat r m alternatifi olarak kabul edilen devlet iç borçlanma senetlerine (D BS) plase etmek suretiyle de erlendirmifltir. Bunun sonucunda, TBS nin aktif toplam olmas beklenen aktif büyüklü ünün 1997 y - l nda % 38,5 i kadar üzerinde büyümüfl, bu oran 1999 y l nda % 28,1 e 2000 y l sonunda ise % 25,4 e gerilemifltir. D BS lerin reel faiz oran n n yüksek olmas, TBS de oluflan fazla kapasitenin 2000 li y llara kadar ortaya ç kmamas n sa lam flt r. Kapasite fazlas mevduat bankalar ndan kaynaklanm flt r. Mevduat bankac l ndaki afl r kapasite, döneminde, kamusal ve özel sermayeli büyük ve orta ölçekli bankalardan, döneminde ise, baflta kamusal sermayeli bankalar olmak üzere büyük ölçekli bankalar kaynakl olarak ortaya ç km flt r. Ancak, 2000 y l ndan itibaren, D BS lerin reel getirilerinin düflmesi, orta ölçekli özel sermayeli bankalardaki gizlenen afl r kapasitenin yeniden ortaya ç kmas na yol açm flt r. XV

16 TBS nin özellikleri ile birlikte de erlendirildi inde, dönemine özel olarak, mali serbestleflme ve piyasaya yeni girifller sonucu bankalar aras ndaki talep kaymas n n ve teknolojik geliflmelere adaptasyon sürecinde yaflanan flokun; dönemine mahsus olarak da bankac l kla ilgili yasal düzenlemelerde ve ekonomik politikalarda s k s k de ifliklikler yap lmas n n; her iki dönem içinde geçerli olmak üzere, TBS ne oligopolistik yap n n hakim olmas n n, ölçek ekonomilerinin bulunmamas n n ve özkaynak yetersizli inin afl r kapasite oluflumuna; kamusal semayeli bankalar n afl r kapasite ile çal flmalar n n ise rekabeti bozucu flekilde davran fllar sergilemelerine neden oldu unu söylemek mümkündür. Gerek 1994 y l nda faaliyetleri durdurulan gerekse TMSF ye devredilen bankalar n iflletme giderleri/gelirler oran, aktif ve özkaynak getirilerinin yetersiz olmas na benzer flekilde, özellikle, faaliyetlerinin durdurulmas ndan ya da TMSF ye devirden önceki bir ya da birkaç dönem sonunda yerald klar ölçek ve/veya sermaye grubunun ortalamas n n üzerinde gerçekleflmifltir. Bu durum, afl r kapasitenin yaratt rekabette etkinlik ve verimlili i sa layamayan bankalar n mali yap lar nda problemler ç kma potansiyelinin daha yüksek oldu unu göstermektedir. TBS de oluflan afl r kapasitenin düzeyi, AB ye üye ülkeler aras nda afl r kapasite düzeyi en yüksek olan Finlandiya ve Danimarka ya yak n seviyede geliflim göstermifltir. AB ye üye ülkelerde yo unlaflma artt kça, bankac l k sistemindeki afl r kapasite düzeyi de yükselmektedir. Bu yönüyle, TBS ile AB Bankac l k Sistemi benzeflmektedir. Ancak, AB de ölçek büyüdükçe iflletme giderlerinin azalmas, yani ölçek ekonomilerinin bulunmas, küçük ölçekli bankalarda afl r kapasite oluflmas na neden olurken, TBS de ölçek küçüldükçe iflletme giderlerinin azalmas afl r kapasitenin özellikle, büyük ölçekli bankalarda ortaya ç kmas na yol açm flt r. Bununla birlikte, TBS nin toplam aktiflerinin GSY H ya oran n n Yunanistan n 1990 l y llar n ilk yar s nda yakalad düzeye ancak 2003 y - l sonu itibariyle ulaflabildi i, TBS de büyük ölçekli olarak s n fland r lan bir bankan n ngiltere, Almanya veya Fransa da ancak orta ölçekli kategorisinde de erlendirilebilecek aktif büyüklü üne sahip bir banka oldu- u gerçe i de gözard edilmemelidir. Dolay s yla, TBS de 1990 l y lla- XVI

17 r n sonlar na do ru etkisi hissedilen afl r kapasite olgusunu, salt banka say s n n yüksekli i ile aç klaman n, AB ölçütlerine göre oldukça küçük boyutlarda kalm fl bulunan TBS için bir çeliflki oluflturaca aç kt r. Bu ba lamda, sorunun, s n rs z mevduat güvencesi ve D BS nin sa lad yüksek getiri imkanlar n n rahatl yla uzun dönem maliyet etkinli ini dikkate almadan faaliyet gösteren banka say s n n çoklu u fleklinde de erlendirilmesi gerekmektedir. XVII

18

19 Bölüm 1 Girifl Finansal piyasalar, 1980 li y llar n bafl ndan itibaren uygulamaya konulan liberal politikalar ile birlikte çok önemli yap sal de iflikliklere u ram flt r. Selektif kredi politikalar n n kald r lmas, mevduat ve kredi faizlerine serbesti tan nmas, düzenlemelerde uluslararas normlara paralelli- in sa lanmas na yönelik mevzuat de iflikliklerinin yan s ra, mali piyasalarda yeni kurumlar n oluflturulmas, kredi kart kullan m n n ve döviz transferlerinin yayg nlaflmas gibi geliflmeler bankalar n önem kazanmas na neden olmufltur. Bankac l k sektörü de do al olarak, ülkemizin en aktif ve en dinamik sektörü haline gelmifltir. Artan bu dinamizm mali sektörle reel sektör aras nda daha yo un bir etkileflimin ortaya ç kmas na neden olmufl ve her iki sektör aras ndaki iliflki bir ba ml l k iliflkisine dönüflmüfltür. Bunun sonucunda, reel sektörde faaliyet gösteren pek çok grup banka kurarak veya banka sat n alarak bankac l k sektöründe faaliyet göstermeye bafllam flt r. Ancak, 1994 y l ndan bafllayarak ekonomide s k aral klarla ve fliddetli düzeylerde gerçekleflen dalgalanmalar ve istikrars z büyümenin neden oldu u olumsuzluklar, bankalar n etkinlik ve verimlilikten uzak çal flmalar na yol açm flt r. Bu yap, Kas m 2000 de özel sermayeli bankalar, fiubat 2001 de ise kamusal sermayeli bankalar kaynakl iki finansal krizin oluflumuna zemin haz rlam flt r. Krizler sonras nda devredilen 12 bankan n yan s ra 2000 y l bafl nda uygulamaya konulan ekonomik istikrar program n n hemen öncesinde devredilen 6 banka ile birlikte yaklafl k iki y ll k süreçte yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) na devredilen banka say s 18 e ulaflm flt r. Buna ba l olarak, Türkiye de banka say s n n zaten fazla oldu u yönünde görüfller ortaya ç km flt r. Bahsekonu görüfller, esas itibariyle, Türk Bankac l k Sistemi (TBS) nde afl r kapasite olufltu u ça r fl m n yapmaktad r. TBS de olufltu u söylenen afl r kapasitenin boyutlar hakk nda herhangi bir yarg da bulunulmamaktad r. 1

20 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi Bu çal flmada da, 1991 y l na kadar uygulanan serbestleflmeye yönelik politikalar nedeniyle TBS de yap sal de iflikliklerin gerçekleflti i y llar ile bankac l kla ilgili düzenlemelerde s k de iflikliklerin ve ekonomide dalgalanmalar n yafland y llar olmak üzere iki dönem halinde, TBS de afl r kapasite oluflup oluflmad - n n ve dolay s yla, bankac l k krizine sebebiyet veren faktörler aras nda banka say s n n fazla oldu u yönündeki görüflün geçerlili inin irdelenmesi, söz konusu dönemlerde gerçekleflen banka tasfiyeleri ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu na devirler ile afl r kapasite aras nda bir iliflki olup olmad n n ortaya konulmas amaçlanm flt r. Di er bir ifade ile, TBS nin oldukça dramatik flekilde sonuçlanan son 20 y ll k döneminin afl r kapasite perspektifinden analizi yap lmaya çal fl lm flt r. Türkiye Bankalar Birli i'nce yay mlanan verilerden hareketle TBS nin kapasitesinin analizi dört bölümde yap lm flt r. TBS nin özelliklerinin kapasitenin geliflimini belirleyece i görüflünden hareketle, çal flman n ikinci bölümünde, ve olmak üzere iki dönem halinde TBS yi etkileyen geliflmeler ve bu geliflmeler çerçevesinde flekillenen özellikler de erlendirilmifltir. Üçüncü bölümde, afl r kapasiteye iliflkin teorik çerçeve çizilmifl ve TBS nin özellikleri dikkate al narak afl r kapasite oluflup oluflmad sorgulanm flt r. Dördüncü bölümde ise, bir yarg ya var labilmesi için di er ülkeler ile karfl laflt rma yap lm flt r. Karfl laflt rmada gerek Türkiye nin gümrük birli i oluflturdu u ve tam üyelik müzakerelerine bafllamaya haz rland gerekse en yak n uluslararas finans merkezlerinin s n rlar içerisinde bulundu u dikkate al narak, geniflleme öncesi 15 üyeli Avrupa Birli i (AB) Bankac l k Sistemi ne iliflkin veriler kullan lm flt r. Sonuç bölümünde de ulaflt m z bulgular özetlenerek, öneriler gelifltirilmifltir. 2

21 Bölüm 2 Türk Bankac l k Sistemi nin Özellikleri Banka sistemi, farkl alanlarda çal flan bütün bankalar toplulu unun yap sal düzen ve iliflkilerini ifade eder. Bazen bu düzen ve iliflki iste e ba l bir flekilde, yani devletin hiçbir müdahalesi olmadan kurulur. Bazen de, devlet yasalar arac l ile bir banka sistemi kurar ve çeflitli bankalar aras ndaki iliflkiyi düzenler (Öçal ve Çolak,1999:35). Türkiye de de, banka sistemi, 1936 y l nda kabul edilen ve bankalar n faaliyetlerine yönelik ilk düzenleme olan 2243 Say l Mevduat Korunma Kanunu ile kurulmufltur. Türk Bankac l k Sistemi (TBS) nde yeralan bankalar n faaliyetleri ve birbirleri ile olan iliflkileri baflta Bankalar Kanunu olmak üzere yasalar, tebli ler ve yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Banka sistemlerinin, piyasaya girifl ve ç k fl serbestisi bulunmas, belli bir bölgede faaliyet gösteren çok say da küçük bankan n veya büyük bankalar n piyasada hakim konumda olmas, bankac l k hizmetlerinde uzmanlaflman n sa lanmas gibi kriterler esas al narak s n fland r lmas mümkündür. Bu s n fland rmalar n temel noktas sistemde faaliyet gösteren banka çeflitleridir Banka Çeflitleri Finansal sistem içerisinde yeralan bankalar, ticaret (mevduat) bankalar, ziraat bankalar, halk bankalar ve kalk nma ve yat r m bankalar olmak üzere dört gruba ay rmak mümkündür (Öçal ve Çolak,1999:37-47). Ticaret bankalar terimi, genel olarak mevduat kabul eden kredi kurumlar için kullan l r. Ticari bankalar, sanayi ve ticaret iflletmelerine k sa ve orta vadeli iflletme ve yat r m kredisi açmak suretiyle para piyasas nda faaliyet gösterirler. 3

22 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi Tar msal üretimin di er ticari ve endüstriyel faaliyetlerden tamamen farkl nitelikler tafl mas, kamu otoritesini tar msal kredi ile u raflan özel bankalar kurmaya ya da bu amaçla kurulan kurumlara genifl yard mlar yapmaya yönlendirmifltir. Nitekim, çiftçilerin k sa vadenin yan s ra orta ve uzun vadedeki kredi ihtiyaçlar n karfl lamak ve ürünlerini daha iyi de- erlendirmelerini sa lamak amac yla ziraat bankalar kurulmufltur. Ayn flekilde, flehir ve kasabalarda, daha çok el eme i ve becerisi ile çal flan küçük esnaf ve zanaatkar n k sa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlar n, ticari bankalar n usullerinden farkl bir flekilde karfl lamak amac yla da halk bankalar kurulmufltur. Kalk nma ve yat r m bankalar sermaye piyayas nda faaliyet gösterirler ve iflletmelere orta ve uzun vadeli kredi açarak yat r mlara destek verirler. Yat r m bankalar sermaye piyasas arac l yla toplad klar fonlar n yat r mlara kanalize edilmesini sa larlar. Kalk nma bankalar ise sermayelerini, iç ve d fl kamu fonlar ile uluslararas mali kurumlardan sa lanan fonlar ve yabanc sermayeyi yat r mlara yöneltmekte, uzun vadeli krediler ile kalk nma amaçl programlara finansman sa lamaktad rlar Türk Bankac l k Sistemi nin Özellikleri Tüm endüstrilerde oldu u gibi bankac l k sistemlerinde de, faaliyet gösterilen piyasan n özellikleri ile kapasitenin geliflimi aras nda bir etkileflim sözkonusudur. Bu nedenle, bir endüstrinin kapasitesinin analizinde, endüstrinin özelliklerinin ve bu özelliklerin ortaya ç kmas na neden olan geliflmelerin de dikkate al nmas gerekir. TBS, 1990 l y llar n bafllar na kadar ciddi bir de iflim süreci geçirmifltir. Bu dönemde, mali serbestleflme politikalar uygulamaya konularak faiz oranlar üzerindeki kontroller kald r lm fl ve piyasaya girifllere imkan tan nm flt r. Ço unlu u yabanc sermayeli olmak üzere yeni mevduat bankalar n n yan s ra kalk nma ve yat r m bankalar n n sisteme girifli gerçekleflmifltir l y llarda ise bankalar n faaliyetlerini düzenleyen Bankalar Kanunu nda, vergi, munzam karfl l k ve disponibilite gibi mali 4

23 Türk Bankac l k Sistemi nin Özellikleri yükümlülüklere iliflkin düzenlemelerde s k s k de ifliklikler yap lm flt r. Bu nedenle, TBS nin özellikleri, ve dönemlerinde TBS yi etkileyen geliflmeler ile birlikte iki döneme ayr larak de erlendirilecektir. De erlendirmede, düzenlemelerde mevduat toplama yetkisine göre banka tan m yap ld dikkate al narak, TBS de yeralan banka çeflitleri, mevduat bankalar (ticari bankalar) ve kalk nma ve yat r m bankalar olmak üzere iki grup içerisinde s n fland r lacakt r. Özel finans kurumlar ise ürünlerinin bankalar n ürünleri ile farkl l klar göstermesi nedeniyle TBS içerisinde de erlendirilmemifltir Dönemi Ekonomik Geliflmeler Bankalar, 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar program n n öncesine kadar, yerli ve yabanc bankalar n giriflinin k s tland, s n rl bir flekilde d fl ifllemler yapmas na imkan tan nan, flube açma ve mevduat toplama d fl nda rekabet ortam bulunmayan, faiz oranlar para otoritesince belirlenen ve ithal ikameci politikalar n finansman - n üstlenen bir yap da faaliyet göstermifllerdir. Ancak, ulusal ve uluslararas düzeydeki geliflmeler, TBS de de yap sal dönüflümlerin yaflanmas - na neden olmufltur lerin sonunda bafllayan ve 1980 lerin bafl nda Meksika da dahil pek çok geliflmekte olan ülkenin girdi i d fl borç krizi ile birlikte finansal serbestleflme hareketi güç kazanm flt r. Bu ba lamda, faiz kontrolleri ile ilgili k s tlamalar ve bankalar n yapamayaca ve/veya yabanc para ile yapabilecekleri ifllemler üzerindeki s n rlamalar kald r lmaya bafllanm flt r. Uluslararas düzeyde uygulanan serbestleflme politikalar na paralel olarak, 4 Haziran 1980 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan ve ayn gün yürürlü e giren 8/909 say l Bakanlar Kurulu Karar ile, Türkiye de de kredi ve vadeli tasarruf mevduat faiz oranlar n n serbestçe belirlen- 5

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan s t a n b u l M e n k u l K y m e t l e r ISSN 1301-1650 B o r s a s Y l: 4 Say : 15 Temmuz/A ustos/eylül 2000 Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi Muhammet

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı