TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z ( ) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI"

Transkript

1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z ( ) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005

2 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi ( ) ve AB ile Mukayesesi hsan U ur DEL KANLI Bu eserin tüm telif haklar Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na aittir. Kaynak gösterilmeksizin k smen ya da tamamen al nt yap lamaz. BDDK'n n yaz l izni olmaks z n hiçbir yöntemle kopya edilemez, ço alt lamaz, yay nlanamaz. Bu kitapta ileri sürülen fikir ve görüfller yazar na aittir; hiçbir flekilde Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüfllerini yans tmaz. Kapak Tasar m : Nur Kahraman Sayfa Düzeni: Sarakusta Bask : BDDK Xerox Döküman Merkezi (Yay nda Kataloglama Bilgisi): Delikanl, hsan U ur Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi ( ) ve AB ile Mukayesesi/ hsan U ur Delikanl.-Ankara: BDDK, s; 20 sm.-(bddk, yay n no;k01-01) Bu çal flma 2002 y l nda G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ktisat Teorisi Anabilim Dal na sunulan ve kabul edilen yüksek lisans tezinin geniflletilmifl halidir. ISBN Bankac l k-türkiye 2- Bankac l k-avrupa 3-Avrupa Birli i. 1.Eser Ad B2181 Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvar No: 191/B Kavakl dere Ankara-Türkiye Tel:0(312) Fax: 0(312)

3 Yazar Hakk nda hsan U ur DEL KANLI, 1969 y l nda Isparta'da do du y l Haziran ay nda O.D.T.Ü. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce aç lan s nav kazanarak 1992 y l Mart ay nda Parlamentoda Araflt rma Uzman Yard mc s olarak çal flmaya bafllad y l nda Hazine Müsteflarl 'nca aç lan s nav kazanarak Bankalar Yeminli Murak p Yard mc l na atand y l nda yap lan yeterlik s nav sonras nda ortak kararname ile Bankalar Yeminli Murak pl na atamas yap ld. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ktisat Teorisi Ana Bilim Dal ndan Yüksek Lisans derecesi, University of Exeter'den Finansal Yönetim dal nda MBA derecesi ald. Halen, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Daire Baflkan Vekili olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk babas d r.

4

5 ÖNSÖZ Kas m 2000 ve fiubat 2001 de yaflanan ekonomik krizlerin bankac l k kaynakl olmas do al olarak projektörlerin bankac l a çevrilmesine neden oldu. Bir taraftan suistimalleri oldu u tespit edilen banka sahipleri ve yöneticileri yarg ya sevk edilirken bir taraftan da bu sürece yol açan sebepler konusunda çeflitli görüfller ortaya at ld. Bunlardan biri de Türkiye de banka say s n n çok oldu u yönündeki yayg n kan idi. Bu çal flmada da Türk Bankac l k Sistemi nde afl r kapasite olufltu u ça r fl m n yapan görüflün geçerlili inin de erlendirilmesi amaçlanm flt r. Dolay s yla, hiçbir ekonomik gerekçenin yap lan suistimallere mesnet oluflturamayaca n n vurgulanmas nda yarar bulunmaktad r. Yo un ve meflakkatli mesaimden arta kalan zamanlarda aileme ay rabilece im saatlerden feda ederek devam etti im lisansüstü e itim faaliyetlerinde ve bankac l kla ilgili araflt rmalar mda hep bana destek olan eflim Sibel e ve çocuklar ma yay mlanan çal flma ile kendimi bir nebze olsun affettirebildi imi düflünüyorum. Anne ve babama bir teflekkür vesilesi olarak da addetti im bu çal flman n nüvesini, Gazi Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü ne sunulan yüksek lisans tezi oluflturmaktad r. Tez çal flmalar ma dan flmanl k eden Prof. Dr. flaya Üflür ün yönlendirici katk lar n göz ard etmem mümkün de il. Tezin geniflletilmifl hali olan çal flman n yay m sürecindeki katk lar ndan dolay da Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yay n Komisyonu üyeleri Dr. D. Ahmet Ak nc, Dr. Alim Y lmaz, Dr. C. Coflkun Küçüközmen ve Dr. fieref Sayg l ya ve yay m konusunda beni yüreklendiren BDDK Baflkan Say n Tevfik Bilgin e teflekkürlerimi sunmak isterim. hsan U ur DEL KANLI Ankara

6

7 Ç NDEK LER KISALTMALAR...IX TABLOLAR L STES...X GRAF KLER L STES...XII fiek LLER L STES...XIV ÖZET...XV BÖLÜM 1. G R fi...1 BÖLÜM 2. TÜRK BANKACILIK S STEM N N ÖZELL KLER Banka Çeflitleri TBS nin Özellikleri Dönemi Ekonomik Geliflmeler TBS deki Geliflmeler Faaliyet, Sermaye Yap lar tibariyle Ayr m ve fiube Say lar statistiki Bilgiler Piyasa Yap s Gözlemler ve Ampirik Bulgular Dönemin Özelliklerinin De erlendirilmesi Dönemi Ekonomik Geliflmeler TBS deki Geliflmeler Faaliyet, Sermaye Yap lar tibariyle Ayr m ve fiube Bilgileri statistiki Bilgiler Piyasa Yap s Gözlemler ve Ampirik Bulgular Dönemin Özelliklerinin De erlendirilmesi...53 Bölüm Dipnotlar...57 BÖLÜM 3. TÜRK BANKACILIK S STEM N N KAPAS TES N N ANAL Z flletmecilikte Fazla Kapasite Kavram ve Göstergeleri flletmecilikte Fazla Kapasite flletmecilik Bak m ndan Bankac l k Piyasas nda Fazla Kapasite Göstergesi Ekonomide Piyasa Teorileri Ba lam nda Afl r Kapasite Kavram ve Göstergesi Firma Giriflinin Serbest Oldu u Piyasalarda Afl r Kapasite Kavram ve Göstergesi Tekelci Rekabet Piyasalar nda Afl r Kapasite Teorisi Tekelci Rekabet Piyasalar nda Afl r Kapasite Göstergesi Firma Giriflinin K s tl Oldu u Piyasalarda Afl r Kapasite Tekel Piyasas nda Afl r Kapasite Oligopol Piyasada Afl r Kapasite Firma Giriflinin K s tl Oldu u Piyasalarda Afl r Kapasite Göstergesi...71 VII

8 3.3. Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasitenin Nedenleri, Göstergesi ve Çözümü Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasitenin Nedenleri Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasite Göstergesi Bankac l k Piyasas nda Afl r Kapasite Sorununun Çözümü TBS nin Kapasitesinin Analizi flletmecilik Bak m ndan TBS nin Kapasitesinin Analizi Milli Gelir Yaklafl m Çerçevesinde TBS nin Kapasitesinin Analizi Dönemi Dönemi Arac l k Yaklafl m Çerçevesinde TBS nin Kapasitesinin Analizi Ekonomide Piyasa Teorileri Ba lam nda Kullan lan Afl r Kapasite Kavram Çerçevesinde TBS nin Kapasitesinin Analizi Dönemi Mevduat Bankalar n n Kapasitesinin Analizi Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Kapasitesinin Analizi Dönemi Mevduat Bankalar n n Kapasitesinin Analizi Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Kapasitesinin Analizi De erlendirme Bölüm Dipnotlar BÖLÜM 4. AVRUPA B RL BANKACILIK S STEM LE TÜRK BANKACILIK S STEM N N KARfiILAfiTIRMASI AB Bankac l k Sistemi ni Etkileyen Geliflmeler AB ye Üye Ülkelerde Bankac l a liflkin statistiki Bilgiler AB Bankac l k Sistemi nin Piyasa Yap s AB Bankac l k Sistemi nde Birleflme ve/veya Sat n Almalar AB Bankac l k Sistemi nin Piyasa Yap s na liflkin Ampirik Bulgular AB Bankac l k Sistemi nin Kapasitesinin Analizi ve TBS ile Karfl laflt rmas AB Bankac l k Sistemi'nde flletmecilik Bak m ndan Kapasite Analizi Ekonomide Piyasa Teorileri Ba lam nda Kullan lan Afl r Kapasite Kavram Çerçevesinde AB Bankac l k Sistemi'nin Kapasite Analizi ve TBS ile Karfl laflt r lmas De erlendirme BÖLÜM 5. SONUÇ EKLER KAYNAKÇA VIII

9 KISALTMALAR AB ATM Alm. Av. BAPP BDDK Bel. Dan. D BS D E ECB Fin. Fr. GSY H GSMH HHI Holl. IMF KKDF ng. r. sp. s. t. OECD Por. TBS TBB TCMB TMSF USD Yun. Tür. : Avrupa Birli i : Automated Teller Machine (Otomatik Vezne Makinas ) : Almanya : Avusturya : Bankalararas Para Piyasas : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Belçika : Danimarka : Devlet ç Borçlanma Senedi : Devlet statistik Enstitüsü : European Central Bank : Finlandiya : Fransa : Gayri Safi Yurt çi Has la : Gayri Safi Milli Has la : Herfindahl-Hirschman Index : Hollanda : Uluslararas Para Fonu : Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu : ngiltere : rlanda : spanya : sveç : talya : Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü : Portekiz : Türk Bankac l k Sistemi : Türkiye Bankalar Birli i : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu : Amerikan Dolar : Yunanistan : Türkiye IX

10 TABLOLAR L STES No Tablo: 1 Tablo: 2. Tablo: 3. Tablo: 4. Tablo: 5. Tablo: 6. Tablo: 7. Tablo: 8. Tablo: 9. Tablo: 10. Tablo: 11. Tablo: 12. Tablo: 13. Tablo: Döneminde TBS de Faaliyet Gösteren Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Ayr m ve fiube Say lar TBS nin Dönemine liflkin statistiki Bilgiler Döneminde Aktif Büyüklü ü 1 Milyar USD nin Alt nda Olan Banka Say s ve Bu Bankalar n Toplam Banka Say s çindeki Geliflimi Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Aktif Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Kredi Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Mevduat Piyasas ndaki Paylar Döneminde TBS de Faaliyet Gösteren Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Ayr m ve fiube Say lar TBS nin Dönemine liflkin statistiki Bilgiler Döneminde Aktif Büyüklü ü 1 Milyar USD nin Alt nda Olan Banka Say s ve Bu Bankalar n Toplam Banka Say s çinde Geliflimi Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Aktif Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Bankalar n Faaliyet Türleri ve Sermaye Yap lar na Göre Kredi Büyüklükleri Bak m ndan Döneminde TBS deki A rl klar Mevduat Toplama Yetkisine Sahip Bankalar n Sermaye Yap lar na Göre Mevduat Piyasas ndaki Paylar Döneminde TBS nin GSY H Bak m ndan Karfl laflt rmas Döneminde TBS nin GSY H Bak m ndan Karfl laflt rmas Sayfa X

11 No Tablo: 15. Tablo: 16. Tablo: 17. Tablo: 18. Tablo: 19. Tablo: 20. Tablo: 21. Tablo: 22. Tablo: 23. Tablo: 24. Tablo: 25. Tablo: 26. Tablo: 27. Tablo: 28. AB ye Üye Ülkelerde Banka Say s n n Geliflimi 2002 Y l tibariyle AB ye Üye Ülkelerde Banka, fiube, Personel ve ATM Bafl na Düflen Kifli Say s AB ye Üye Ülkelerde 1000 Kifli Bafl na Düflen fiube Say s AB ye Üye Ülkelerde 1000 Kifli Bafl na Düflen ATM Say s AB ye Üye Ülkelerde 1000 Kifli Bafl na Düflen Personel Say s AB ye Üye Ülkelerde 1 Milyar USD den Daha Az Aktif Büyüklü üne Sahip Banka Say s ve Bu Bankalar n Toplam Banka Say s çindeki Pay AB ye Üye Ülkelerde 5 Büyük Bankaya Ait Aktif Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi AB ye Üye Ülkelerde Aktif Büyüklü ü tibariyle HHI De erlerinin Geliflimi AB ye Üye Ülkelerde Haz Döneminde Gerçekleflen Banka Birleflme ve Sat n Almalar n n Say s AB Bankac l k Sistemi nde Haz Döneminde Ülke çindeki Bankalar le Di er Mali Kurumlar Aras nda Gerçekleflen Banka Birleflme ve Sat n Almalar n Niteli i ve Say s AB Bankac l k Sistemi nde Haz Döneminde Uluslararas Bazda Kredi Kurumlar le Di er Mali Kurumlar Aras nda Gerçekleflen Birleflme ve Sat n Almalar n Niteli i ve Say s AB ye Üye Ülkelerde Bankac l k Piyasalar nda Döneminde H (Girdi-Fiyat Esneklikleri) De erleri AB ye Üye Ülkelerde Bankalar n Aktif Toplamlar n n GSY H le Karfl laflt rmal Geliflimi AB ye Üye Ülkelerde Net Faiz gelirlerinin GSY H çindeki Pay n n ve Personel Giderlerinin Toplam fl Gücü Ödemeleri çindeki Pay n n Geliflimi Sayfa XI

12 GRAF KLER L STES No Grafik: 1. Grafik: 2. Grafik: 3. Grafik: 4. Grafik: 5. Grafik: 6. Grafik: 7. Grafik: 8. Grafik: 9. Grafik: 10. Grafik: 11. Grafik: 12. Grafik: Döneminde 4 Büyük Mevduat Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi Döneminde 3 Büyük Kalk nma ve Yat r m Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi Döneminde 4 Büyük Mevduat Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi Döneminde 3 Büyük Kalk nma ve Yat r m Bankas na Ait Yo unlaflma Oranlar n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait HHI De erlerinin Geliflimi TBS nin Gerçekleflen ve Arac l k Yaklafl m na Göre Olmas Beklenen Aktif Büyüklü ünün Karfl laflt rmal Geliflimi Mevduat Bankalar n n Gerçekleflen ve Arac l k Yaklafl m na Göre Olmas Beklenen Aktif Büyüklü ünün Karfl laflt rmal Geliflimi Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Gerçekleflen ve Arac l k Fonksiyonuna Göre Olmas Beklenen Aktif Büyüklü ünün Karfl laflt rmal Geliflimi Döneminde Bankalar n Faaliyet Türlerine Göre Gelir- Gider Yap lar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Ölçek Baz nda Geliflimi Sayfa Grafik: Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi 88 XII

13 No Grafik: 15. Grafik: 16. Grafik: 17. Grafik: 18. Grafik: 19. Grafik: 20. Grafik: 21. Grafik: 22. Grafik: 23. Grafik: 24. Grafik: 25. Grafik: 26. Grafik: 27. Grafik: Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankas Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankalar na Ait Aktiflerin Toplam Aktifler çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankas Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait Aktiflerin Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Toplam Aktifleri çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Bankalar n Faaliyet Türlerine Göre Gelir- Gider Yap lar n n Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Ölçek Baz nda Geliflimi Döneminde Mevduat Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankas Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Mevduat Bankalar na Ait Aktiflerin Mevduat Bankalar n n Toplam Aktifleri çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Gelir-Gider Yap lar n n Sermaye Gruplar Baz nda Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Say s n n Geliflimi Döneminde Aktif ve Özkaynak Getirisi Yeterli Olmayan Kalk nma ve Yat r m Bankalar na Ait Aktiflerin Kalk nma ve Yat r m Bankalar n n Toplam Aktifleri çindeki Pay n n Geliflimi Döneminde Büyük Ölçekli Bankalar n Gelir-Gider Yap lar na Göre AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Karfl laflt rmas Sayfa XIII

14 No Grafik: 29. Grafik: 30. Grafik: 31. Grafik: Döneminde Orta Ölçekli Bankalar n Gelir-Gider Yap - lar na Göre AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Karfl laflt rmas Döneminde Küçük Ölçekli Bankalar n Gelir-Gider Yap lar na Göre AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Karfl laflt rmas Döneminde AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Aktif Getirisi Bak m ndan Karfl laflt rmas Döneminde AB Bankac l k Sistemi ve TBS nin Özkaynak Getirisi Bak m ndan Karfl laflt rmas Sayfa No fiekil: 1. fiekil: 2. fiekil: 3. fiekil: 4. fiek LLER L STES Tekelci Rekabet Piyasas nda Afl r Kapasite Tekelci Rekabet Piyasas Özelli i Gösteren Bankac l k Piyasas nda Bir Bankan n Afl r Kapasite le Faaliyet Göstermesi Tekel Piyasas nda Afl r Kapasite Oligopol Piyasada Afl r Kapasite Sayfa XIV

15 Özet Türk Malî Piyasalar na mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar yön vermifltir. Mevduat bankac l piyasas, 1980 li y llara kuvvetli oligopolistik yap da girmifltir. Yabanc sermayeli bankalar n girifli ile oligopolistik yap zay flam fl ve mevduat bankalar aras ndaki rekabet artm flt r y l nda ve daha sonra yaflanan girifller sonucu artan rekabet, mevduat bankac l ndaki zay f oligopolistik piyasa yap s nda, tekelci rekabet piyasas na do ru bir geliflim yaflanmas na yol açm flt r. Ancak, 1999 y l ndan itibaren, oligopolistik yap yeniden kuvvetlenmeye bafllam flt r. Kalk nma ve yat r m bankac l piyasas ise adeta kamusal sermayeli bankalar n oluflturdu u kartel piyasas niteli inde çal flm flt r y l nda kurulufl ve faaliyet izni verilen yat r m bankalar na ra men, kartel piyasa niteli i de iflmemifltir. Bankalar n temel fonksiyonu olan arac l k ifllevine karfl n, TBS de, bankalar bu fonksiyonlar n yerine getirmek için gereken fonlardan fazlas n risksiz yat r m alternatifi olarak kabul edilen devlet iç borçlanma senetlerine (D BS) plase etmek suretiyle de erlendirmifltir. Bunun sonucunda, TBS nin aktif toplam olmas beklenen aktif büyüklü ünün 1997 y - l nda % 38,5 i kadar üzerinde büyümüfl, bu oran 1999 y l nda % 28,1 e 2000 y l sonunda ise % 25,4 e gerilemifltir. D BS lerin reel faiz oran n n yüksek olmas, TBS de oluflan fazla kapasitenin 2000 li y llara kadar ortaya ç kmamas n sa lam flt r. Kapasite fazlas mevduat bankalar ndan kaynaklanm flt r. Mevduat bankac l ndaki afl r kapasite, döneminde, kamusal ve özel sermayeli büyük ve orta ölçekli bankalardan, döneminde ise, baflta kamusal sermayeli bankalar olmak üzere büyük ölçekli bankalar kaynakl olarak ortaya ç km flt r. Ancak, 2000 y l ndan itibaren, D BS lerin reel getirilerinin düflmesi, orta ölçekli özel sermayeli bankalardaki gizlenen afl r kapasitenin yeniden ortaya ç kmas na yol açm flt r. XV

16 TBS nin özellikleri ile birlikte de erlendirildi inde, dönemine özel olarak, mali serbestleflme ve piyasaya yeni girifller sonucu bankalar aras ndaki talep kaymas n n ve teknolojik geliflmelere adaptasyon sürecinde yaflanan flokun; dönemine mahsus olarak da bankac l kla ilgili yasal düzenlemelerde ve ekonomik politikalarda s k s k de ifliklikler yap lmas n n; her iki dönem içinde geçerli olmak üzere, TBS ne oligopolistik yap n n hakim olmas n n, ölçek ekonomilerinin bulunmamas n n ve özkaynak yetersizli inin afl r kapasite oluflumuna; kamusal semayeli bankalar n afl r kapasite ile çal flmalar n n ise rekabeti bozucu flekilde davran fllar sergilemelerine neden oldu unu söylemek mümkündür. Gerek 1994 y l nda faaliyetleri durdurulan gerekse TMSF ye devredilen bankalar n iflletme giderleri/gelirler oran, aktif ve özkaynak getirilerinin yetersiz olmas na benzer flekilde, özellikle, faaliyetlerinin durdurulmas ndan ya da TMSF ye devirden önceki bir ya da birkaç dönem sonunda yerald klar ölçek ve/veya sermaye grubunun ortalamas n n üzerinde gerçekleflmifltir. Bu durum, afl r kapasitenin yaratt rekabette etkinlik ve verimlili i sa layamayan bankalar n mali yap lar nda problemler ç kma potansiyelinin daha yüksek oldu unu göstermektedir. TBS de oluflan afl r kapasitenin düzeyi, AB ye üye ülkeler aras nda afl r kapasite düzeyi en yüksek olan Finlandiya ve Danimarka ya yak n seviyede geliflim göstermifltir. AB ye üye ülkelerde yo unlaflma artt kça, bankac l k sistemindeki afl r kapasite düzeyi de yükselmektedir. Bu yönüyle, TBS ile AB Bankac l k Sistemi benzeflmektedir. Ancak, AB de ölçek büyüdükçe iflletme giderlerinin azalmas, yani ölçek ekonomilerinin bulunmas, küçük ölçekli bankalarda afl r kapasite oluflmas na neden olurken, TBS de ölçek küçüldükçe iflletme giderlerinin azalmas afl r kapasitenin özellikle, büyük ölçekli bankalarda ortaya ç kmas na yol açm flt r. Bununla birlikte, TBS nin toplam aktiflerinin GSY H ya oran n n Yunanistan n 1990 l y llar n ilk yar s nda yakalad düzeye ancak 2003 y - l sonu itibariyle ulaflabildi i, TBS de büyük ölçekli olarak s n fland r lan bir bankan n ngiltere, Almanya veya Fransa da ancak orta ölçekli kategorisinde de erlendirilebilecek aktif büyüklü üne sahip bir banka oldu- u gerçe i de gözard edilmemelidir. Dolay s yla, TBS de 1990 l y lla- XVI

17 r n sonlar na do ru etkisi hissedilen afl r kapasite olgusunu, salt banka say s n n yüksekli i ile aç klaman n, AB ölçütlerine göre oldukça küçük boyutlarda kalm fl bulunan TBS için bir çeliflki oluflturaca aç kt r. Bu ba lamda, sorunun, s n rs z mevduat güvencesi ve D BS nin sa lad yüksek getiri imkanlar n n rahatl yla uzun dönem maliyet etkinli ini dikkate almadan faaliyet gösteren banka say s n n çoklu u fleklinde de erlendirilmesi gerekmektedir. XVII

18

19 Bölüm 1 Girifl Finansal piyasalar, 1980 li y llar n bafl ndan itibaren uygulamaya konulan liberal politikalar ile birlikte çok önemli yap sal de iflikliklere u ram flt r. Selektif kredi politikalar n n kald r lmas, mevduat ve kredi faizlerine serbesti tan nmas, düzenlemelerde uluslararas normlara paralelli- in sa lanmas na yönelik mevzuat de iflikliklerinin yan s ra, mali piyasalarda yeni kurumlar n oluflturulmas, kredi kart kullan m n n ve döviz transferlerinin yayg nlaflmas gibi geliflmeler bankalar n önem kazanmas na neden olmufltur. Bankac l k sektörü de do al olarak, ülkemizin en aktif ve en dinamik sektörü haline gelmifltir. Artan bu dinamizm mali sektörle reel sektör aras nda daha yo un bir etkileflimin ortaya ç kmas na neden olmufl ve her iki sektör aras ndaki iliflki bir ba ml l k iliflkisine dönüflmüfltür. Bunun sonucunda, reel sektörde faaliyet gösteren pek çok grup banka kurarak veya banka sat n alarak bankac l k sektöründe faaliyet göstermeye bafllam flt r. Ancak, 1994 y l ndan bafllayarak ekonomide s k aral klarla ve fliddetli düzeylerde gerçekleflen dalgalanmalar ve istikrars z büyümenin neden oldu u olumsuzluklar, bankalar n etkinlik ve verimlilikten uzak çal flmalar na yol açm flt r. Bu yap, Kas m 2000 de özel sermayeli bankalar, fiubat 2001 de ise kamusal sermayeli bankalar kaynakl iki finansal krizin oluflumuna zemin haz rlam flt r. Krizler sonras nda devredilen 12 bankan n yan s ra 2000 y l bafl nda uygulamaya konulan ekonomik istikrar program n n hemen öncesinde devredilen 6 banka ile birlikte yaklafl k iki y ll k süreçte yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) na devredilen banka say s 18 e ulaflm flt r. Buna ba l olarak, Türkiye de banka say s n n zaten fazla oldu u yönünde görüfller ortaya ç km flt r. Bahsekonu görüfller, esas itibariyle, Türk Bankac l k Sistemi (TBS) nde afl r kapasite olufltu u ça r fl m n yapmaktad r. TBS de olufltu u söylenen afl r kapasitenin boyutlar hakk nda herhangi bir yarg da bulunulmamaktad r. 1

20 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi Bu çal flmada da, 1991 y l na kadar uygulanan serbestleflmeye yönelik politikalar nedeniyle TBS de yap sal de iflikliklerin gerçekleflti i y llar ile bankac l kla ilgili düzenlemelerde s k de iflikliklerin ve ekonomide dalgalanmalar n yafland y llar olmak üzere iki dönem halinde, TBS de afl r kapasite oluflup oluflmad - n n ve dolay s yla, bankac l k krizine sebebiyet veren faktörler aras nda banka say s n n fazla oldu u yönündeki görüflün geçerlili inin irdelenmesi, söz konusu dönemlerde gerçekleflen banka tasfiyeleri ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu na devirler ile afl r kapasite aras nda bir iliflki olup olmad n n ortaya konulmas amaçlanm flt r. Di er bir ifade ile, TBS nin oldukça dramatik flekilde sonuçlanan son 20 y ll k döneminin afl r kapasite perspektifinden analizi yap lmaya çal fl lm flt r. Türkiye Bankalar Birli i'nce yay mlanan verilerden hareketle TBS nin kapasitesinin analizi dört bölümde yap lm flt r. TBS nin özelliklerinin kapasitenin geliflimini belirleyece i görüflünden hareketle, çal flman n ikinci bölümünde, ve olmak üzere iki dönem halinde TBS yi etkileyen geliflmeler ve bu geliflmeler çerçevesinde flekillenen özellikler de erlendirilmifltir. Üçüncü bölümde, afl r kapasiteye iliflkin teorik çerçeve çizilmifl ve TBS nin özellikleri dikkate al narak afl r kapasite oluflup oluflmad sorgulanm flt r. Dördüncü bölümde ise, bir yarg ya var labilmesi için di er ülkeler ile karfl laflt rma yap lm flt r. Karfl laflt rmada gerek Türkiye nin gümrük birli i oluflturdu u ve tam üyelik müzakerelerine bafllamaya haz rland gerekse en yak n uluslararas finans merkezlerinin s n rlar içerisinde bulundu u dikkate al narak, geniflleme öncesi 15 üyeli Avrupa Birli i (AB) Bankac l k Sistemi ne iliflkin veriler kullan lm flt r. Sonuç bölümünde de ulaflt m z bulgular özetlenerek, öneriler gelifltirilmifltir. 2

21 Bölüm 2 Türk Bankac l k Sistemi nin Özellikleri Banka sistemi, farkl alanlarda çal flan bütün bankalar toplulu unun yap sal düzen ve iliflkilerini ifade eder. Bazen bu düzen ve iliflki iste e ba l bir flekilde, yani devletin hiçbir müdahalesi olmadan kurulur. Bazen de, devlet yasalar arac l ile bir banka sistemi kurar ve çeflitli bankalar aras ndaki iliflkiyi düzenler (Öçal ve Çolak,1999:35). Türkiye de de, banka sistemi, 1936 y l nda kabul edilen ve bankalar n faaliyetlerine yönelik ilk düzenleme olan 2243 Say l Mevduat Korunma Kanunu ile kurulmufltur. Türk Bankac l k Sistemi (TBS) nde yeralan bankalar n faaliyetleri ve birbirleri ile olan iliflkileri baflta Bankalar Kanunu olmak üzere yasalar, tebli ler ve yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Banka sistemlerinin, piyasaya girifl ve ç k fl serbestisi bulunmas, belli bir bölgede faaliyet gösteren çok say da küçük bankan n veya büyük bankalar n piyasada hakim konumda olmas, bankac l k hizmetlerinde uzmanlaflman n sa lanmas gibi kriterler esas al narak s n fland r lmas mümkündür. Bu s n fland rmalar n temel noktas sistemde faaliyet gösteren banka çeflitleridir Banka Çeflitleri Finansal sistem içerisinde yeralan bankalar, ticaret (mevduat) bankalar, ziraat bankalar, halk bankalar ve kalk nma ve yat r m bankalar olmak üzere dört gruba ay rmak mümkündür (Öçal ve Çolak,1999:37-47). Ticaret bankalar terimi, genel olarak mevduat kabul eden kredi kurumlar için kullan l r. Ticari bankalar, sanayi ve ticaret iflletmelerine k sa ve orta vadeli iflletme ve yat r m kredisi açmak suretiyle para piyasas nda faaliyet gösterirler. 3

22 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi Tar msal üretimin di er ticari ve endüstriyel faaliyetlerden tamamen farkl nitelikler tafl mas, kamu otoritesini tar msal kredi ile u raflan özel bankalar kurmaya ya da bu amaçla kurulan kurumlara genifl yard mlar yapmaya yönlendirmifltir. Nitekim, çiftçilerin k sa vadenin yan s ra orta ve uzun vadedeki kredi ihtiyaçlar n karfl lamak ve ürünlerini daha iyi de- erlendirmelerini sa lamak amac yla ziraat bankalar kurulmufltur. Ayn flekilde, flehir ve kasabalarda, daha çok el eme i ve becerisi ile çal flan küçük esnaf ve zanaatkar n k sa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlar n, ticari bankalar n usullerinden farkl bir flekilde karfl lamak amac yla da halk bankalar kurulmufltur. Kalk nma ve yat r m bankalar sermaye piyayas nda faaliyet gösterirler ve iflletmelere orta ve uzun vadeli kredi açarak yat r mlara destek verirler. Yat r m bankalar sermaye piyasas arac l yla toplad klar fonlar n yat r mlara kanalize edilmesini sa larlar. Kalk nma bankalar ise sermayelerini, iç ve d fl kamu fonlar ile uluslararas mali kurumlardan sa lanan fonlar ve yabanc sermayeyi yat r mlara yöneltmekte, uzun vadeli krediler ile kalk nma amaçl programlara finansman sa lamaktad rlar Türk Bankac l k Sistemi nin Özellikleri Tüm endüstrilerde oldu u gibi bankac l k sistemlerinde de, faaliyet gösterilen piyasan n özellikleri ile kapasitenin geliflimi aras nda bir etkileflim sözkonusudur. Bu nedenle, bir endüstrinin kapasitesinin analizinde, endüstrinin özelliklerinin ve bu özelliklerin ortaya ç kmas na neden olan geliflmelerin de dikkate al nmas gerekir. TBS, 1990 l y llar n bafllar na kadar ciddi bir de iflim süreci geçirmifltir. Bu dönemde, mali serbestleflme politikalar uygulamaya konularak faiz oranlar üzerindeki kontroller kald r lm fl ve piyasaya girifllere imkan tan nm flt r. Ço unlu u yabanc sermayeli olmak üzere yeni mevduat bankalar n n yan s ra kalk nma ve yat r m bankalar n n sisteme girifli gerçekleflmifltir l y llarda ise bankalar n faaliyetlerini düzenleyen Bankalar Kanunu nda, vergi, munzam karfl l k ve disponibilite gibi mali 4

23 Türk Bankac l k Sistemi nin Özellikleri yükümlülüklere iliflkin düzenlemelerde s k s k de ifliklikler yap lm flt r. Bu nedenle, TBS nin özellikleri, ve dönemlerinde TBS yi etkileyen geliflmeler ile birlikte iki döneme ayr larak de erlendirilecektir. De erlendirmede, düzenlemelerde mevduat toplama yetkisine göre banka tan m yap ld dikkate al narak, TBS de yeralan banka çeflitleri, mevduat bankalar (ticari bankalar) ve kalk nma ve yat r m bankalar olmak üzere iki grup içerisinde s n fland r lacakt r. Özel finans kurumlar ise ürünlerinin bankalar n ürünleri ile farkl l klar göstermesi nedeniyle TBS içerisinde de erlendirilmemifltir Dönemi Ekonomik Geliflmeler Bankalar, 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar program n n öncesine kadar, yerli ve yabanc bankalar n giriflinin k s tland, s n rl bir flekilde d fl ifllemler yapmas na imkan tan nan, flube açma ve mevduat toplama d fl nda rekabet ortam bulunmayan, faiz oranlar para otoritesince belirlenen ve ithal ikameci politikalar n finansman - n üstlenen bir yap da faaliyet göstermifllerdir. Ancak, ulusal ve uluslararas düzeydeki geliflmeler, TBS de de yap sal dönüflümlerin yaflanmas - na neden olmufltur lerin sonunda bafllayan ve 1980 lerin bafl nda Meksika da dahil pek çok geliflmekte olan ülkenin girdi i d fl borç krizi ile birlikte finansal serbestleflme hareketi güç kazanm flt r. Bu ba lamda, faiz kontrolleri ile ilgili k s tlamalar ve bankalar n yapamayaca ve/veya yabanc para ile yapabilecekleri ifllemler üzerindeki s n rlamalar kald r lmaya bafllanm flt r. Uluslararas düzeyde uygulanan serbestleflme politikalar na paralel olarak, 4 Haziran 1980 tarihli Resmi Gazete de yay mlanan ve ayn gün yürürlü e giren 8/909 say l Bakanlar Kurulu Karar ile, Türkiye de de kredi ve vadeli tasarruf mevduat faiz oranlar n n serbestçe belirlen- 5

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15

GRAF K L STES. Kar lama Oran Grafik II.15 Faiz D Bütçe Dengesi 14 Grafik II.16 Bütçe Dengesi 14 Grafik II.17 Merkezi Yönetim Borç Stoku 15 GRAF K L STES Grafik I.1 Küresel Büyüme 2 Grafik I.2 Özel Kesim Tüketim Harcamalar n n Geli imi 2 Grafik I.3 G-20 Ülkeleri i sizlik Oranlar 3 Grafik I.4 G-20 Ülkeleri Enflasyon Oranlar 3 Grafik I.5 Kamu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETME İKTİSADI 1. İŞLETME İKTİSADININ TANIMI... 1 2. İŞLETME İKTİSADININ TARİHİ... 1 3. İŞLETME İKTİSADININ KONUSU... 1 4. İŞLETME İKTİSADININ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı