þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý."

Transkript

1 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat ü seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmak için hazýrladýk. Otomobilinizi kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okumanýzý tavsiye ediyoruz. Bu kitapta, Fiat ýnýzýn teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz. Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyarýlarý ve açýklamalarý dikkatle okumanýzý tavsiye ediyoruz. þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve periyodik bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. Bu kitapta bütün Fiat tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Sonuç olarak, sadece satýn aldýðýnýz otomobilin tip, motor ve donaným seviyesiyle ilgili bilgileri dikkate almalýsýnýz.

2 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 2 ÝNDEKS ÝZ ÖN PANEL... 3 SEMBOLLER... 4 FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ... 4 ANAHTARLAR... 5 GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER... 9 ÇOK FONKSÝYONLU VE AYARLANABÝLÝR ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN YOL BÝLGÝSAYARI KOLTUKLAR BAÞLIKLAR DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ DÝKÝZ AYNALARI KLÝMA ISITMA VE HAVALANDIRMA MANUEL KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ OTOMATÝK KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ DIÞ AYDINLATMALAR CAM YIKAMA ÝZ TAVAN LAMBALARI KUMANDALAR ÝÇ DONANIMLAR AÇILIR TAVAN (SKYDOME) KAPILAR ELEKTRÝK KUMANDALI CAMLAR BAGAJ MOTOR KAPUTU PORT BAGAJ/KAYAK TAÞIYICI FARLAR ABS SÝSTEMÝ ESP SÝSTEMÝ (ELEKTRONÝK DENGE PROGRAMI) EOBD SÝSTEMÝ DUALDRIVE ELEKTRÝK DESTEKLÝ DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ PARK SENSÖRLERÝ SES SÝSTEMÝ YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI ÇEVRENÝN KORUNMASI

3 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 3 ÖN PANEL Donanýmlar ve uyarý lambalarýnýn mevcudiyeti ve bulunduðu yerler, otomobilin tipine baðlý olarak deðiþebilir. þekil 1 CD 1. Yan hava yönelticisi - 2. Sol kumanda kolu: dýþ lambalar - 3. Gösterge tablosu ve uyarý lambalarý - 4. Sað kumanda kolu: kumandalar cam silme, yýkama yol bilgisayarý - 5. Orta hava yönelticileri - 6. Günlük kullaným bölümü/radyo bölmesi - 7. Yolcu hava yastýðý - 8. Günlük kullaným bölümü/gizli doküman taþýyýcý - 9. Isýtma/havalandýrma/klima kumandasý Elektrikli cam kumandas Günlük kullaným bölümü Vites kolu Sürücü hava yastýðý. F0S0001m ÝNDEKS ÝZ 3

4 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 4 ÝNDEKS ÝZ SEMBOLLER Otomobilinizin bazý parçalarýnýn üzerine ve yanýna, renkli özel etiketler konulmuþtur. Bu etiketler üzerinde size, belirli bir parça ile ilgili olarak alýnmasý gereken önlemleri hatýrlatan semboller yer alýr. Kullanýlan bu farklý sembollerin bir listesi motor kaputunun altýndadýr. FIAT ÞÝFRE SÝSTEMÝ Otomobilinizde hýrsýzlýða karþý ilave koruma saðlayan elektronik bir motor bloke etme sistemi mevcuttur. Bu sistem kontak anahtarý yerinden çýkarýldýðýnda otomatik olarak devreye girer. Kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrilerek, otomobil her çalýþtýrýldýðýnda, Fiat ÞÝFRE kontrol ünitesi, blokajýn kaldýrýlmasý için, motor kontrol ünitesine bir tanýtým þifresi gönderir. Motoru çalýþtýrýrken eðer þifre doðru olarak tanýnmaz ise, gösterge tablosu üzerindeki Y uyarý lambasý yanar. Bu durumda, kontak anahtarýnýn STOP ve daha sonra MAR pozisyonuna çevrilmesi gerekir; problem devam ederse diðer anahtar ile denenmelidir. Eðer motoru hala çalýþtýramýyorsanýz yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. DÝKKAT Anahtarlarýn her birinin sistem kontrol ünitesi tarafýndan (ECU) kaydedilmesi gereken kendine ait bir þifresi vardýr. Yeni anahtarlarýn (maksimum sekiz adet) kaydedilmesi için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Otomobil hareket halinde iken Y uyarý lambasýnýn yanmasý Ekrandaki Y uyarý lambasýnýn yanmasý, sistemin kendi kendini test ettiðini gösterir (örneðin voltaj düþüklüðü sebebi ile). Eðer problem devam ederse, yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. Anahtar sert darbelere maruz kalmýþsa, anahtar içindeki elektronik parçalar zarar görmüþ olabilir. 4

5 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 5 ANAHTARLAR ÞÝFRE KARTI (bazý tiplerde) (þekil 2) Otomobil ile birlikte iki adet anahtar ve aþaðýdakileri içeren ÞÝFRE kartý verilir: A Elektronik kod. B Ýlave anahtar istenmesi durumunda Fiat servisine verilecek mekanik anahtar kodu. Elektronik kodun (A) daima yanýnýzda bulunmasýný tavsiye ediyoruz. DÝKKAT Anahtar tutamaklarýnda yer alan elektronik tertibatlarýn mükemmel bir þekilde çalýþmalarýnýn saðlanmasý için, direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz býrakýlmamalarý gerekir. Tüm anahtarlar ve ÞÝFRE kartý, otomobil satýlýrken yeni sahibine devredilmelidir. þekil 2 þekil 3 F0S0002m F0S0003m UZAKTAN KUMANDA MEVCUT OLMAYAN ANAHTAR (þekil 3) Anahtardaki metal bölüm (A) aþaðýdakiler için kullanýlýr: kontak anahtarý; kapý ve bagaj (bazý tiplerde); depo kapaðý açma/kilitleme; þekil 4 F0S0004m UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR (bazý tiplerde) (þekil 4) Anahtardaki metal bölüm (A) aþaðýdakiler için kullanýlýr: kontak anahtarý; kapýlar; depo kapaðý açma/kilitleme; Metal ucu açýp/kapatmak için B butonuna basýnýz. ÝNDEKS ÝZ 5

6 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :53 Sayfa 6 ÝNDEKS ÝZ Kapý ve bagaj kilidinin açýlmasý Ë, butonuna kýsa süreyle basýnýz: kapý ve bagaj açýlýr, tavan lambalarý zamanlamalý kapanýr ve sinyal lambalarý iki kez yanýp söner (baz tiplerde). Yakýt kesme düðmesi devreye alýndýðýnda kapý kilitleri otomatik olarak açýlýr. Kapýlarýn ve bagajýn kilitlenmesi Á butonuna kýsa süreyle basýnýz: kapýlar ve bagaj uzaktan kumandayla kilitlenir, tavan lambasý söner ve sinyal lambalarý bir kez yanýp söner (baz tiplerde). Kapýlardan birisi açýk ise, kilitleme iþlemi gerçekleþmez. Bu durum, sinyal lambalarýnýn hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi ile belirtilir (baz tiplerde). Bagaj açýk iken kapýlar kilitlenebilir. Eðer fonksiyon devreye alýnmýþ ise, otomobilin hýzý 20 km/saat üzerine çýkýnca kapýlar otomatik olarak kilitlenir (sadece ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran bulunan tiplerde). Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý Bagajýn uzaktan kumanda ile açýlmasý için R butonunu basýlý tutunuz. Bagajýn açýlmasý sinyal lambalarýnýn iki kez yanýp sönmesi ile bildirilir. 6

7 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 7 UZAKTAN KUMANDAYI ÝÇEREN ÝLAVE ANAHTARLARIN ÝSTENMESÝ Sistem, uzaktan kumandayý içeren en çok 8 adet anahtarý tanýyabilir. Uzaktan kumandalý yeni bir anahtar gerektiðinde ÞÝFRE kartýnýzý, kimliðinizi ve otomobilin sahibi olduðunuza dair belgeleri de beraberinize alarak yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. UZAKTAN KUMANDA MEVCUT ANAHTARIN PÝLLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (þekil 5) Pil deðiþimi: A butonuna basýnýz ve metal ucu (B) açýnýz; C vidas n ince uçlu bir tornavida kullanarak Ë, konumuna çeviriniz; D pil taþýyýcýsýný dýþarý çekiniz ve E pilini kutuplarý doðru olacak þekilde yenisi ile deðiþtiriniz; Anahtarýn içindeki D pil muhafazasýný yerine yerleþtirip C vidas n Á yönüne çevirerek sabitleyiniz. þekil 5 F0S0005m Kullanýlmýþ piller çevre için zararlýdýr. Mevcut kanunlarla belirlenen þekilde özel kaplar içinde imha edilmelidir. þekil 6 F0S0073m UZAKTAN KUMANDA KAPAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (þekil 6) Uzaktan kumanda kapaðýnýn deðiþtirilmesi için þekilde gösterilen iþlemleri yapýnýz. ÝNDEKS ÝZ 7

8 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 8 ÝNDEKS ÝZ þekil 7 KONTAK (þekil 7) Anahtar 3 farklý konuma çevrilebilir: F0S0006m STOP: motor çalýþmýyor, anahtar çýkartýlabilir, direksiyon kilitli. Bazý elektrikli sistemler (ses sistemi, merkezi kilit, alarm gibi) çalýþabilir. MAR: sürüþ pozisyonu. Bütün elektrikli sistemler kullanýlabilir. AVV: motor çalýþýyor. Kontak, motorun çalýþmamasý durumunda çalýþtýrma iþleminin tekrarýndan önce kontak anahtarýnýn STOP pozisyonuna dönmesini saðlayan bir güvenlik tertibatý ile donatýlmýþtýr. DÝREKSÝYON KÝLÝDÝ Devreye alma Anahtar STOP pozisyonunda iken çýkartýnýz ve kilitlenene kadar direksiyonu çeviriniz. Devreden çýkarma Kontak anahtarýný MAR pozisyonuna çevirirken direksiyonu da hafifçe saða sola çeviriniz. Otomobil hareket halinde iken, kontak anahtarýný kesinlikle çýkartmayýnýz. Aksi taktirde, ilk çeviriþinizde direksiyon otomatik olarak kilitlenecektir. Otomobil çekilirken de bu durum geçerlidir. Direksiyon sistemini veya direksiyon simidi deðiþikliklerini kapsayan herhangi bir satýþ sonrasý iþlemi gerçekleþtirmek kesinlikle yasaktýr (hýrsýzlýða karþý koruma sistemlerinin kurulumu gibi), bu durumda otomobilin performansý ve emniyeti düþebilir, garantinin geçersiz kýlýnmasýna sebep olabilir ve onay þartlarýný gerçekleþmesine engel olabilir. 8

9 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 9 GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER þekil 8 þekil 9 - Sport Versiyonu F0S0007m F0S0150m Çok fonksiyonlu ekran mevcut tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Devir saati C Dijital yakýt seviyesi göstergesi ile çok fonksiyonlu ekran ve dijital motor su sýcaklýk göstergesi m ve c lambalarý sadece dizel tiplerde mevcuttur. t lambasý sadece Dualogic vitesli tiplerde mevcuttur ( Dualogic bölümüne bakýnýz). ÝNDEKS ÝZ 9

10 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 10 ÝNDEKS ÝZ þekil 10 þekil 11 - Sport Versiyonu F0S0009m F0S0151m Ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran mevcut tiplerde A Kilometre saati (hýz göstergesi) B Devir saati C Dijital yakýt seviyesi göstergesi ile ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran ve dijital motor su sýcaklýk göstergesi m ve c lambalarý sadece dizel tiplerde mevcuttur. t lambasý sadece Dualogic vitesli tiplerde mevcuttur ( Dualogic bölümüne bakýnýz). 10

11 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 11 Gösterge rengi ve tipi otomobilin tipine göre çeþitlilik gösterebilir. KÝLOMETRE SAATÝ (HIZ GÖSTERGESÝ) (þekil 12) A ibresi, otomobilin hýzýný gösterir (hýz göstergesi). MOTOR DEVÝR SAATÝ (þekil 12) B motor devrini gösterir. A þekil 12 B C D F0S0140m DÝJÝTAL YAKIT SEVÝYESÝ GÖSTERGESÝ (þekil 12) Dijital gösterge (C) yakýt deposundaki yakýt seviyesini gösterir. K rezerv uyarý lambasý (E) yandýðýnda depoda yaklaþýk 5 litre yakýt kalmýþ demektir. Otomobili yakýt deposunda çok az yakýt var iken kullanmayýnýz: az yakýt miktarý otomobilin katalizörüne zarar verebilir. MOTOR SU SICAKLIK GÖSTERGESÝ (þekil 12) Dijital gösterge (D), motor soðutma suyunun sýcaklýðýný gösterir ve ýsý yaklaþýk 50 C nin üzerine çýktýktan sonra göstermeye baþlar. Göstergedeki ilk dilim sistemin doðru çalýþtýðýný belirtir. u uyarý lambasý (F) motor su sýcaklýk seviyesinin çok yüksek olduðunu belirtmek için yanabilir (bazý tiplerde çok fonksiyonlu ekranda mesaj görüntülenir); bu durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. ÝNDEKS ÝZ 11

12 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :21 Sayfa 12 ÝNDEKS ÝZ ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN VE AYARLANABÝLÝR ÇOK FONKSÝYONLU EKRAN (bazý tiplerde) Otomobil, yapýlan ayarlara baðlý olarak sürüþ esnasýnda yararlý bilgiler sunacak olan çok fonksiyonlu ekran/ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran ile donatýlabilir. ÇOK FONKSÝYONLU EKRANDA STANDART EKRAN (þekil 13) Standart ekran aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Sport sürüþ modu (bazý tiplerde) B Dualdrive elektrik destekli direksiyonun devreye alýnmasý (bazý tiplerde) C Periyodik bakým aralýðý ikaz D Dijital yakýt seviye göstergesi E Dýþ hava sýcaklýk göstergesi F Far ayar pozisyonu (sadece kýsa farlar) G Dijital motor su sýcaklýk göstergesi þekil 13 F0S0011m H Kilometre sayacý (katedilen kilometre/mil) I Tarih L Yoldaki muhtemel buzlanma M Saat AYARLANABÝLÝR ÇOK FONKSÝYONLU EKRANDA STANDART EKRAN (þekil 14) Standart ekran aþaðýdaki bilgileri gösterir: A Saat B Dýþ hava sýcaklýk göstergesi (bazý tiplerde) C Yoldaki muhtemel buzlanma D Tarih E Dijital yakýt seviyesi göstergesi þekil 14 F0S0012m F Dualogic vites göstergesi (bazý tiplerde) G Periyodik bakým aralýðý ikaz H Far ayar pozisyonu (sadece kýsa farlar) I Dijital motor su sýcaklýk göstergesi L Kilometre sayacý (katedilen kilometre/mil) 12

13 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 13 þekil 15 M E N U E S C F0S0089m KUMANDA BUTONLARI (þekil 15) + Ekranýn ve seçeneklerin yukarý hareket etmesini veya ekranda gösterilen deðerin artýrýlmasýný saðlar. MENU ESC menü ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya istenen menü opsiyonunu onaylamak için. Standart ekrana geri dönmek için butona uzunca basýnýz. Görüntülenen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aþaðý gitmek veya ekrana gelen deðeri azaltmak için. Not + ve butonlarý aþaðýdaki durumlarda farklý fonksiyonlarý devreye alýr: - menü opsiyonlarýnda yukarý ve aþaðý yönde hareket etmek için; - ayarlama sýrasýnda deðerleri artýrmak ve azaltmak için. Not Ön kapýlardan bir tanesi açýldýðýnda, ekran devreye girer ve birkaç saniye saat gidilen km veya mil mesafesi gösterilir (bazý tiplerde). AYAR MENÜSÜ Menü, + ve butonlarý ile aþaðýdaki paragraflarda verilen farklý iþlemlere ve ayara (setup) eriþilebilen, bir seri düzenlenmiþ fonksiyondan oluþmaktadýr. Bazý maddeler için bir alt menü mevcuttur (Saat ve Birim ayarý). Ayar menüsü MENU ESC butonuna kýsa bir süre basýlarak devreye alýnabilir. + ve butonlarýna tek tek basýlarak ayar menüsü opsiyonlarýnda gezinilebilir. Seçilen opsiyonun özelliklerine baðlý olarak iþlem modlarý her defasýnda deðiþecektir. Menü aþaðýdaki iþlemleri içerir: - DIMMER (Kumandalarýn aydýnlatma ayarý) - SPEED BEEP (Hýz limiti sesli uyarýsý) - TRIP B DATA (Trip B bilgisi) - SET TIME (Saat ayarý) - SET DATE (Tarih ayarý) - SEE RADIO (Ses sistemi) - AUTOCLOSE (Kapýlarýn otomatik kilitlenmesi) - UNIT (Birimlerin ayarlanmas ) - LANGUAGE (Dil seçimi) - BUZZER VOLUME (Sesli uyarý seviyesi ayar ) - BUTTON VOLUME (Buton ses seviyesi ayar ) - BELT BUZZER (Emniyet kemeri sesli uyarýsý) - SERVICE (Periyodik bakým) - PASSENGER BAG (Yolcu hava yastýðý devreye alma/devreden ç karma) - DAYLIGHTS (Gündüz aydýnlatmasý) - EXIT MENU (Menüden çýkýþ) ÝNDEKS ÝZ 13

14 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 14 ÝNDEKS ÝZ Alt menü olmadan ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: - seçtiðiniz menü opsiyonunu ayarlamak için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz; - yeni ayarý seçmek için kýsaca (tek tek basýþ) + veya butonuna basýnýz; - yeni ayarýn kaydedilmesi ve önceki menü opsiyonuna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz. Alt menü ile ana menüden bir opsiyonun seçilmesi: - ilk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; - tüm alt menü opsiyonlarýnda gezinmek için + veya butonuna basýnýz (tek tek basýþ); - görüntülenen alt menü opsiyonunun seçilmesi ve ilgili ayar menüsünün açýlmasý için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; - bu alt menü için yeni ayarlarý seçmek için + veya (tek tek basýþ) butonuna basýnýz; - yeni ayarlarý kaydetmek ve önceki alt menü opsiyonuna geri dönmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz. MENÜ FONKSÝYONLARI Dimmer (Otomobilin içindeki kumandalarýn aydýnlatma ayarý) Bu fonksiyon aþaðýdaki þekilde kullanýlabilir: - çok fonksiyonlu ekran ile dýþ aydýnlatmalar yanýyor ve gece ise, gösterge tablosu, ses sistemi ekraný ve otomatik klima sistemi ekranýnýn aydýnlatma seviyelerinin ayarlanmasý; - ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekran ile: bu fonksiyon daima mevcuttur ve gün ýþýðýnda gösterge tablosunun aydýnlatma ayarýný, gece de gösterge tablosunun aydýnlatma seviyesini, ses sistemi ekraný ve otomatik klima sistemi ekranýnýn aydýnlatma seviyelerinin ayarlanmasýný saðlar. Aydýnlatmalar devrede iken, gün ýþýðýnda, gösterge tablosu ekraný açýk (çok fonksiyonlu ekran maksimum parlaklýkta; ayarlanabilir çok fonksiyonlu ekranda seçilen deðer gündüz modunda), anahtarlar, ses sistemi ve otomatik klima sistemi ekraný açýk. Gece konumunda, gösterge tablosu, anahtarlar ve ses sistemi ve otomatik klima sistemi ekraný seçilen parlaklýk seviyesinde. 14

15 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 15 Parlaklýðý ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: - kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, önceden ayarlanan aydýnlatma seviyesi ekranda yanýp sönecektir; - istenilen aydýnlatma seviyesini ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Speed Beep (Hýz limiti sesli uyarýsý) Bu fonksiyon ile, otomobil için bir sürat limiti (km/saat veya mil) belirlemek ve bu limit aþýldýðýnda sürücüyü hemen uyarmak mümkündür ( Uyarý lambalarý ve mesajlarý bölümüne bakýnýz). Hýz limitini ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - kýsaca MENU ESC basýnýz, ekranda (Speed Buzz) mesajý görüntülenecektir; - hýz limiti fonksiyonunu devreye almak (ON) veya devreden çýkartmak için (OFF), + veya - butonuna basýnýz; - fonksiyon devrede iken (On), hýz limitini seçmek için + veya butonuna ve seçimi onaylamak için MENU ESC butonuna basýnýz. Not Seçilen birime göre, 30 ve 200 km/saat veya 20 ve 125 mil/saat arasýnda seçim yapýlabilir. +/ butonuna her basýldýðýnda, bir birim artýþ veya azalma gerçekleþir. +/ butonuna sürekli olarak basýldýðýnda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Ayarlamayý iptal etmek için, aþaðýdakileri uygulayýnýz: - kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz: Ekranda (On) yazýsý yanýp sönecektir; - butonuna basýnýz: Ekranda (Off) yazýsý yanýp sönecektir; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. ÝNDEKS ÝZ 15

16 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 16 ÝNDEKS ÝZ Trip B Data (Trip B Bilgisi) Bu fonksiyon ile Trip B (kýsmi yol) fonksiyonunu devreye almak (On) veya devreden çýkarmak (Off) mümkündür. Daha fazla bilgi için Yol bilgisayarý bölümüne bakýnýz. Devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Set Time (Saat ayarý) Bu fonksiyon iki alt menü ile saatin ayarlanmasýný mümkün kýlar: Time (Zaman) ve Mode (Saat format ); Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, ekranda iki alt menü görünecektir: Time (Zaman) ve Mode (Saat format ); - iki alt menüde gezinmek için + veya butonuna basýnýz; - istenen opsiyonu seçin ve ardýndan MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; - Time (Zaman) alt menüsüne girerken: kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz, hours (saatler) mesajý ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz, minutes (dakikalar) mesajý ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz. Not + veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, ayar iþlemini butona kýsaca basarak tamamlayýnýz. - Mode (Saat format ) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanan biçim ekranda yanýp sönecektir; - 24h (24 saat) veya 12h (12 saat) seçimini yapmak için + veya butonuna basýnýz. Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. - standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. 16

17 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 17 Set Date (Tarih ayarý) Bu fonksiyon tarihin güncellenmesini saðlar (gün - ay - yýl). Tarihi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: year (yýl) yazýsý ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: month (ay) yazýsý ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: day (gün) yazýsý ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz. Not + veya butonuna her basýlýþýnda, ayar bir birim artar veya azalýr. Buton basýlý tutulduðunda, hýzlý bir artýþ veya azalma saðlanýr. Ýstenilen ayara yaklaþýldýðýnda, butona kýsaca basarak ayar iþlemini tamamlayýnýz. - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. See Radio (Ses sistemi ayarý) Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntüye gelmesini saðlar. - Radyo: seçilmiþ radyo istasyonu frekansý veya RDS mesajý, otomatik arama veya AutoStore (otomatik kayýt); - CD, MP3: çalan parça numarasý; Ses sistemi ile ilgili bilgilerin görüntülenmesini devreye almak (On) veya devreden çýkarmak (Off) için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Autoclose (Otomatik merkezi kapý kilitleme) (bazý tiplerde) Devredeyken (On), bu fonksiyon otomobilin hýzý 20 km/s deðerini aþtýðýnda otomatik olarak kapýlarý kilitler. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden çýkartmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. - standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. ÝNDEKS ÝZ 17

18 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 18 ÝNDEKS ÝZ Units (Birimler) Bu fonksiyon üç alt menüde ölçü birimlerinin ayarlanmasý için kullanýlabilir: Mesafe, Yakýt tüketimi ve Sýcaklýk. Ýstenilen birimi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - üç alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; - üç alt menüde gezinmek için + veya butonuna basýnýz; - istenen alt menüyü seçiniz ve ardýndan MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz; - Distance (Mesafe) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - Consumption (yakýt tüketimi) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: km/l, l/100km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); Uzaklýk birimi ayarý km ise, yakýt tüketimi birimi km/i veya I/100 km olarak görüntülenecektir. Mesafe birimi ayarý mil ise, yakýt tüketimi birimi mpg olarak görüntülenecektir. - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - Temperature (Sýcaklýk) alt menüsüne girerken: MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: C veya F birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; Ýstenilen ayar tamamlandýktan sonra, menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. - standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. Language (Dil seçimi) Ekrana gelen mesajlar aþaðýdaki dillerde görüntülenebilir: Ýtalyanca, Ýngilizce, Almanca, Portekizce, Ýspanyolca, Fransýzca, Flemenkçe ve Lehçe. Ýstenen dili ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: önceden ayarlanmýþ language (lisan) ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. 18

19 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :53 Sayfa 19 Buzzer Volume (Sesli uyarý seviyesi ayarı) Bu fonksiyon ile bir arýza/uyarý durumunda devreye alýnan sesli uyarýnýn ses þiddetini 8 seviyede ayarlamak mümkündür. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - kýsaca MODE butonuna basýnýz: MENU ESC; önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Button Volume (Buton ses seviyesi ayarı) Bu fonksiyon ile MENU ESC, + ve butonlarýnýn devreye alýndýðýna dair verilen sesin þiddeti 8 seviyeye kadar ayarlanabilir. Seviyeyi ayarlamak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - kýsaca MODE butonuna basýnýz: MENU ESC; önceden ayarlanan seviye ekranda görünecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Belt Buzzer (Emniyet kemeri sesli uyarýsý) Bu fonksiyon yalnýzca sistem yetkili bir Fiat servisi tarafýndan devreden çýkarýldýðýnda ekrana gelecektir ( Güvenlik Sistemleri bölümünde S.B.R. sistemi ile ilgili paragrafa bakýnýz). Service (Periyodik bakým) Bu fonksiyon ile uygun araç bakýmýna baðlantýlý bilgilerin görüntülenmesi mümkündür. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: daha önceki ayarlara baðlý olarak km veya mil biriminde bakým görüntüye gelecektir ( Birimler paragrafýna bakýnýz); - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. ÝNDEKS ÝZ 19

20 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 20 ÝNDEKS ÝZ Not Periyodik Bakým programýna göre otomobilin her km de bakým yapýlmasý gerekir, Bu, bakým aralýðýna km kalýnca (veya eþit mil deðeri) kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevri-lince ve otomatik olarak her 200 km de (veya eþit mil deðeri) bir görüntüye gelir. Bu mesaj bakým zamanýna 200 km kala, daha sýk görüntülenir. Bu mesaj, ayarlanan uzaklýk birimine göre kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik bakým zamaný ( Bakým aralýðý ) yaklaþtýðýnda, kontak anahtarý MAR pozisyonuna çevrildiðinde, ekranda Service (Bakým) mesajý kilometre veya mil olarak görüntülenir. Periyodik Bakým Programý na göre bakým iþlemleri ve görsel bilgileri sýfýrlamak için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz. Yukar da belirtilen periyodik bak m uyar s ülkelere/tiplere göre her modelde bulunmamaktad r. Ön yolcu hava yastýðý ve yan hava yastýðýnýn (bazý tiplerde) devreye alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý (bazý tiplerde) Bu fonksiyon, ön yolcu hava yastýðýnýn devreye alýnmasý/devreden çýkarýlmasý için kullanýlýr. Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna basýnýz ve (Bag pass: Off-yolcu hava yastýðý devre dýþý) (devreden çýkartmak için) mesajý görüntülendikten sonra veya (Bag pass: Ön yolcu hava yastýðý devrede) (devreye almak için) mesajlarýný + ve butonlarýna basarak görüntüledikten sonra, MENU ESC butonuna tekrar basýnýz. - ekranda onay talebi mesajý görüntülenecektir; - Yes (Evet) (devreye alýnmayý/devreden çýkarýlmayý onaylamak) veya No (çýkýþ yapmak) seçeneklerini seçmek için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya ayarlarý kaydetmeden standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz. Daylights (Gündüz aydýnlatma seviyesi) Bu fonksiyon gündüz aydýnlatmalarýný devreye alýr/devreden çýkartýr. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden çýkartmak için aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: - MENU ESC butonuna kýsaca basýnýz: (On) veya (Off) (önceden yapýlmýþ ayarlara göre) ekranda yanýp sönecektir; - ayarlamak için + veya butonuna basýnýz; - menü ekranýna geri dönmek için kýsaca veya standart ekrana dönmek için uzunca MENU ESC butonuna basýnýz; - standart ekrana veya menüdeki bulunduðunuz noktaya göre ana menüye geri dönmek için MENU ESC butonunu basýlý tutunuz. Exit Menu (Menü ekranýndan çýkýþ) Bu fonksiyon, fonksiyonlarýn art arda sýralandýðý ilk menü ekranýndaki çevrimi kapatan son fonksiyondur. Standart ekrana ayarlarý kaydetmeden geri dönmek için kýsaca MENU ESC butonuna basýnýz. Ýlk menü opsiyonuna (Speed Beep-Hýz Limiti) geri dönmek için butonuna basýnýz. 20

21 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 21 YOL BÝLGÝSAYARI Genel özellikler Trip computer (Yol bilgisayarý) fonksiyonu, kontak anahtarý MAR pozisyonunda iken otomobilin çalýþma durumu ile ilgili bilgileri verir. Bu fonksiyon, gidilecek yo-lun tamamý ile ilgili Trip A ve Trip B olarak isimlendirilen iki ayrý yolun karþýlýklý baðýmsýz olarak görüntülenmesini saðlar. Her iki fonksiyonda sýfýrlanabilirdir (yeni yolun sýfýrlanýp baþlatýlmasý). Trip A fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir: - Range (Yakýt almadan gidilebilecek mesafe) - Trip distance (Katedilen mesafe) - Average consumption (Ortalama yakýt tüketimi) - Instant consumption (Anl k yakýt tüketimi) - Average speed (Ortalama hýz) - Travel time (Seyahat süresi). Trip B fonksiyonu aþaðýdakileri gösterir: - Trip distance B (katedilen mesafe B) - Average consumption B (Ortalama yakýt tüketimi B) - Average speed B (Ortalama hýz B) - Travel time B (Seyahat süresi B). Not Trip B fonksiyonu devreden çýkartýlabilir ( Trip B On paragrafýna bakýnýz). Range (Yakýt almadan gidilebilecek mesafe) ve Instant consumption (Anl k yakýt tüketimi) sýfýrlanamaz. Ekrana gelen deðerler Yakýt almadan gidilebilecek mesafe (Range) Bu sürüþ durumunun deðiþmediðini varsayarak yakýt deposunda bulunan yakýt ile gidilebilecek mesafeyi belirtir. - mesajý aþaðýdaki durumlar meydana geldiði zaman ekranda görüntülenecektir: - 50 km den (veya 30 mil) daha küçük deðerler; - otomobilin motor çalýþýr durumda iken uzun süre park edilmesi durumunda. DÝKKAT Yakýt almadan gidilebilecek mesafe bazý durumlara baðlýdýr: sürüþ þekli ( Otomobilin kullanýlýþý bölümündeki Sürüþ þekli paragrafýna bakýnýz), yol tipi (otoyol, þehir içi, daðlýk yollar gibi), otomobilin durumu (yükleme, lastik basýnçlarý gibi). Seyahat planý yukarýdaki þartlara göre yapýlmalýdýr. Katedilen mesafe (Trip distance) Bu deðer, yeni bir yolculuk baþlangýcýndan itibaren katedilen mesafeyi gösterir. Ortalama yakýt tüketimi (Average consumption) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama yakýt tüketimini gösterir. Anl k yakýt tüketimi (Instant consumption) Anl k yakýt tüketimini gösterir. Deðer her saniye güncellenir. Araç motor çalýþý-yor iken park edilmiþ ise, mesajý görüntülenir. ÝNDEKS ÝZ 21

22 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :48 Sayfa 22 ÝNDEKS ÝZ Ortalama hýz (Average speed) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren ortalama hýzý toplam zamanýn bir fonksiyonu olarak gösterir. Seyahat süresi (Travel time) Bu deðer, yeni yolculuk baþlangýcýndan itibaren geçen zamaný gösterir (sürüþ zamaný). TRIP butonu (þekil 16) Sað kumanda kolunda bulunan TRIP butonu, (kontak anahtarý MAR konumunda iken) aþaðýdaki fonksiyonlar için kullanýlýr. - farklý deðerlerin görüntüye gelmesi için kýsaca basýþ; - yeni bir yolculuða baþlamak için uzun basýþ. þekil 16 F0S0090m Yeni yolculuk Sýfýrlama: - ilgili butona basýlarak sürücü tarafýndan manuel olarak yapýlabilir; - Trip Distance deðeri km (veya mil) deðerine ulaþtýðýnda veya Travel time deðeri (99 saat ve 59 dakika) deðe-rine ulaþtýðýnda otomatik olarak; - akü baðlantýsýný kestikten/yeniden baðladýktan sonra sýfýrlanabilir. DÝKKAT Trip A fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar. DÝKKAT Trip B fonksiyonuyla ilgili ekranlar görüntülenirken yapýlan sýfýrlama iþlemi, yalnýzca bu fonksiyonun bilgilerini sýfýrlar. Yola çýkýþ iþlemi (sýfýrlama) Kontak anahtarý MAR konumundayken fonksiyonu sýfýrlamak için TRIP butonunu 2 saniyeden daha fazla basýlý tutunuz. Yol Bilgilerinden Çýkýþ (Exit Trip) TRIP fonksiyonu, tüm deðerler görüntülendikten veya MENU ESC butonuna 1 saniyeden daha uzun süre basýldýktan sonra devreden çýkar. 22

23 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 23 KOLTUKLAR ÖN KOLTUKLAR Tüm koltuk ayarlarý otomobil duruyor iken yapýlmalýdýr. Ýleri/geri ayarý (þekil 17) Kumanda kolunu (A) kaldýrýp, koltuðu ileri veya geri hareket ettiriniz: sürüþ pozisyonunda iken, kollarýnýz direksiyon simidi üzerinde olmalýdýr. Kumanda kolunu býraktýktan sonra, koltuðu ileri geri oynatarak sabitlendiðini kontrol ediniz. Yerine sabitlenmemiþ ise, koltuk aniden hareket ederek otomobilin kontrolünü kaybetmenize neden olabilir. Koltuk arkalýðý eðiminin ayarý (þekil 18) B düðmesini çeviriniz. þekil 17 þekil 18 F0S0013m F0S0014m Yükseklik ayarý (bazý tiplerde) (þekil 19) C kolunu kullanarak, koltuk minderinin arka kýsmýný kaldýrarak veya alçaltarak en rahat pozisyonu ayarlayabilirsiniz. þekil 19 þekil 20 F0S0015m Koltuk s rtl ğ n n yat r lmas (þekil 20) Koltuk arkalýðý eðimi için D kolunu kullanýnýz (a hareketi) ve koltuk arkalýðýný yerine kilitleninceye kadar itiniz (b hareketi); D kolunu serbest býrakýnýz ve koltuk arkalýðýný iterken koltuðu ileri hareket ettiriniz (c hareketi). F0S0154m ÝNDEKS ÝZ 23

24 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :55 Sayfa 24 ÝNDEKS ÝZ T Sürücü ve yolcu tarafý için pozisyon hafýzasý mevcut olan tiplerde Koltuðu ilk pozisyonuna getirmek için, koltuk arkalýðýný iterken koltuðu yerine kilitleninceye kadar geriye kaydýrýnýz (d hareketi); D kolunu kullanýnýz (e hareketi) ve koltuk arkalýðýný yerine oturuncaya kadar kaldýrýnýz (f hareketi). DÝKKAT Koltuk ilk pozisyonuna oturmadan önce D kolunun kullanýlmasý, koltuðun ilk yerine kilitlenmesini engeller. Bu durumda, koltuk ileri/geri hareket ettirilerek ayarlanabilir (þekil 17). Pozisyon hafýzasý mevcut olmayan yolcu koltuðu Koltuðu ilk pozisyonuna getirmek için, koltuk arkalýðýný istenilen pozisyona iterken koltuðu yerine kilitleninceye kadar geriye kaydýrýnýz (d hareketi); D kolunu kullanýnýz (e hareketi) ve koltuk arkalýðýný yerine oturuncaya kadar kaldýrýnýz (f hareketi). Tüm koltuk ayarlarý otomobil duruyor iken yapýlmalýdýr. þekil 21 ARKA KOLTUKLAR (þekil 21) Koltuk arkalýðýnýn serbest býrakýlmasý F0S0017m Tekli koltuk mevcut tiplerde, A ve B tutamaklarýný kaldýrýnýz ve koltuk arkalýðýný minder üzerine katlayýnýz. Çiftli koltuk mevcut tiplerde, sað ve sol koltuk arkalýðýný serbest býrakmak için A veya B tutamaklarýný kaldýrýnýz ve koltuk arkalýðýný minder üzerine yatýrýnýz. KOLTUK BAÞLIKLARI ÖN (þekil 22) Koltuk baþlýklarý þekildeki gibi ayarlanabilir. indirmek için: kilitlenme sesini duyana kadar baþlýðý kaldýrýnýz. indirmek için: A butonuna basýnýz ve baþlýðý indiriniz. Bu ayarlarý otomobil duruyor ve motor çalýþmýyor iken yapýnýz. Baþlýklarýn boynunuzu deðil baþýnýzý destekleyecek þekilde ayarlanmasý gerektiðini unutmayýnýz. Sadece bu þekilde koruma fonksiyonlarýn saðlayabilirler. Baþlýðýn koruyucu fonksiyonunu optimize etmek için koltuk sýrtlýðýný ayarlayýnýz ve baþýnýzý baþlýða mümkün olduðunca yakýn tutunuz. 24

25 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :00 Sayfa 25 þekil 22 þekil 23 ARKA (bazý tiplerde) (þekil 23) F0S0033m F0S0034m Arka baþlýklarý kaldýrýp çýkarmak için: iki yanda bulunan B ve C butonlarýna ayný anda basýnýz ve baþlýklarý çýkarýnýz. Arka koltuk baþlýklarý koltuk arkalýðý serbest ve yolcu bölümüne doðru eðik veya bagaj açýk iken çýkartýlmalýdýr. Baþlýklarý doðru pozisyona getirmek için, kilitleme sesini duyuncaya kadar kaldýrýnýz. þekil 24 A F0S0018m Arka koltuk baþlýðýný indirmek için B ve C butonuna basýnýz. Koltuk baþlýklarý koltuk arkalýðýnýn doðru olarak ayarlanmasý halinde koruma saðlayabilirler; baþlýklar yolcunun doðru olarak kullanabilmesi ve kaldýrýlarak ayar yapmasý için özel olarak hazýrlanmýþtýr. DÝKKAT Arka koltukta seyahat eden yolcular baþlýklarý her zaman kullaným konumunda tutmalýdýrlar. DÝREKSÝYON Direksiyonun yüksekliði ayarlanabilir (bazý tiplerde). Ayar için, A kolunu (þekil 24) aþaðýya 2 pozisyonuna getiriniz, sonra direksiyonu ayarlayýnýz ve A kolunu 1 pozisyonuna getirerek kilitleyiniz. Bu ayarlarý otomobil duruyor ve motor çalýþmýyor iken yapýnýz. ÝNDEKS ÝZ 25

26 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 26 ÝNDEKS ÝZ DÝKÝZ AYNALARI ÝÇ DÝKÝZ AYNALARI (þekil 25) Ýç dikiz aynasýnda þiddetli bir çarpýþma durumunda serbest kalmasýný saðlayan bir emniyet tertibatý mevcuttur. A kolu iki farklý konuma getirilerek ayarlanabilir: normal ve indirekt. ELEKTROKROMİK (OTOMATİK KARARTMALI) ÝÇ DÝKÝZ AYNASI (bazý tiplerde) Bazý tiplerde göz kamaþmasýný önleyen elektrokromik iç dikiz aynasý mevcuttur. Aynanýn alt kýsmýndaki ON/OFF butonu elektrokromik fonksiyonu devreye alýr/devreden çýkartýr. Bu fonksiyon devrede iken buton üzerindeki led yanar. Geri viteste iken, ayna otomatik olarak gündüz kullanýmýna geçer. KAPI AYNALARI Manuel ayar Kapý aynalarý dýþarýdan aynanýn dört kenarýna yapýlacak az bir baský ile ayarlanabilir. þekil 25 F0S0019m Elektrikli ayar (þekil 26) Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: B düðmesi ile istenilen aynayý seçiniz; aynayý ayarlamak için A düðmesini dört yönde hareket ettiriniz. Kapý aynalarýnýn katlanmasý (þekil 27) Gerektiðinde (örneðin dar yerlerden geçiþte ayna sorun olduðu zaman) aynayý 1 konumundan 2 konumuna getirerek katlayabilirsiniz. Otomobil hareket halinde iken aynalar daima (1) konumunda olmalýdýr. þekil 26 þekil 27 F0S0020m F0S0035m Kapý aynalarý kavisli olduðu için mesafelerin algýlanmasý hafifçe deðiþebilir. 26

27 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 27 KLÝMA HAVA YÖNELTÝCÝLERÝ (þekil 28) 1. Ön cam buðusunun alýnmasý/defrost için hava yönelticileri 2. Ayarlanabilir orta hava yönelticileri 3. Ayarlanabilir yan hava yönelticileri 4. Yan camlar için sabit hava yönelticileri 5. Alt hava yönelticileri. þekil 28 F0S0021m ÝNDEKS ÝZ 27

28 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :02 Sayfa 28 ÝNDEKS ÝZ ISITMA VE HAVALANDIRMA KUMANDALAR (þekil 29) A Hava sýcaklýk düðmesi (kýrmýzý-sýcak/mavi-soðuk) B Fan hýzý düðmesi C Hava dolaþýmý düðmesi - iç hava dolaþýmý Ú - dýþarýdan hava alýnmasý DÝKKAT Sýkýþýk trafikte veya tünelde yolcu kabini içine dýþarýdan kirli havanýn girmesini önlemek için iç hava dolaþým fonksiyonunun kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu iþlemin özellikle otomobilin kalabalýk olmasý durumunda, uzun süreler için kullanýlmasý tavsiye edilmez. D Hava daðýtým düðmesi. μ vücuda ve yan camlara doðru vücuda, yan camlara ve ayaklara doðru sadece bacaklara doðru ayaklara ve ön cama doðru - sadece ön cama doðru. þekil 29 E Arka cam ýsýtma devreye alma/devreden çýkartma butonu. Bu fonksiyon devrede iken buton üzerindeki led yanar. Akü seviyesini korumak için, bu fonksiyon yaklaþýk 20 dakika sonra devreden çýkar. F0S0022m Camýn hýzlý bir þekilde buðusunu giderme/buzunu çözme Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz; C düðmesini Ú konumuna çeviriniz; D düðmesini - pozisyonuna çeviriniz; B düðmesini 4- konumuna getiriniz (azami fan hýzý). 28

29 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :03 Sayfa 29 MANUEL KLÝMA KONTROL SÝSTEMÝ (bazý tiplerde) KUMANDALAR (þekil 30) A Hava sýcaklýk düðmesi (kýrmýzý-sýcak/mavi-soðuk) B Fan düðmesi ve klima kontrol sistemi açma/kapatma; Klima kontrol sistemini devreye almak için düðmeye basýnýz; düðme üzerindeki led yanar. Bu, yolcu kabininin hýzlý soðumasýný saðlar. C Hava dolaþýmý düðmesi - iç hava dolaþýmý Ú - dýþarýdan hava alýnmasý DÝKKAT Sýkýþýk trafikte veya tünelde yolcu kabini içine dýþarýdan kirli havanýn girmesini önlemek için iç hava dolaþým fonksiyonunun kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu iþlemin özellikle otomobilin kalabalýk olmasý durumunda, uzun süreler için kullanýlmasý tavsiye edilmez. þekil 30 A D Hava daðýtým düðmesi μ vücuda ve yan camlara doðru vücuda, yan camlara ve ayaklara doðru sadece ayaklara doðru ayaklara ve ön cama doðru -sadece ön cama doðru. B C D E F0S0023m E Arka cam ýsýtma devreye alma/devreden çýkartma butonu. Bu fonksiyon devrede iken buton üzerindeki led yanar. Akü seviyesini korumak için, bu fonksiyon yaklaþýk 20 dakika sonra devreden çýkar. ÝNDEKS ÝZ 29

30 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 30 ÝNDEKS ÝZ Ön cam ve yan cam h zl buðu giderme/buz çözme (MAX-DEF) Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz: A düðmesini kýrmýzý bölgeye çeviriniz; C düðmesini Ú konumuna çeviriniz; D düðmesini - pozisyonuna çeviriniz; B düðmesini 4- konumuna çeviriniz (maks. fan hýzý). DÝKKAT Klima sistemi havadaki nem oranýný azalttýðý için hýzlý buðu giderme iþleminde çok faydalýdýr. Kumandalarý açýklamalardaki gibi ayarlayýnýz ve klima sistemini devreye almak için E düðmesine basýnýz: düðme üzerindeki LED yanar. SÝSTEMÝN Kýþ aylarýnda, klimanýn en azýndan 10 dakika çalýþmasýný saðlayýnýz. Yaz gelmeden önce, sistemi yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. 30

31 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :02 Sayfa 31 OTOMATÝK KLÝMA SÝSTEMÝ (bazý tiplerde) Kullanýcý tarafýndan ayarlanan sýcaklýk seviyesine göre, otomatik klima sistemi otomatik olarak gereken ayarlar yapar: yolcu bölmesine verilen havanýn sýcaklýðý; fan hýzý (hava akýþýnda sürekli deðiþim); yolcu kabini içindeki hava daðýtýmý; kompresörün devreye alýnmasý/devreden çýkartýlmasý (havayý soðutmak/nemini gidermek için); hava dolaþýmý devreye alma/devreden çýkartma; Tüm fonksiyonlar manuel olarak deðiþtirilebilir. Diðer bir anlamda, sistemi bir veya birden fazla fonksiyon seçerek devreye alabilirsiniz. Manuel olarak seçilen fonksiyonlar, AUTO düðmesi off (kapalý) ise dahi, diðer fonksiyonlarýn otomatik çalýþmasýný etkilemez. þekil 31 KUMANDALAR (þekil 31) AUTO butonu (A) Klima kontrol sisteminin otomatik fonksiyonunun devreye alýnmasý AUTO butonuna basýlarak ve sýcaklýk ayarlanarak, sistem hava sýcaklýðý, yolcu kabinine giren hava miktarý, dolaþým n kontrol edilmesi ve kompresörün devreye alýnmasý sağlan r. F0S0024m ó butonu (B) Klima kompresörü açma/kapatma Butona basýlarak, led yanarken, kompresör ve led devreden çýkar. Sistem kapalý (Off) iken: sistem, camlarýn buðulanmasýný önlemek için hava dolaþýmýný devreden çýkartýr; ÝNDEKS ÝZ 31

32 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 32 ÝNDEKS ÝZ yolcu kabini içindeki sýcaklýk dýþ hava sýcaklýðýndan daha düþük ise, dýþarýdan hava alýnamaz (sistem istenilen konfor seviyesine ulaþamayýnca sýcaklýk derecesi ekrandaki yanýp sönerek belirtilir), fan hýzýný manuel olarak sýfýrlamak mümkün deðildir (kompresör çalýþýrken, havalandýrma derecesi ekrandaki barýn daha aþaðýsýna gitmez). OFF butonu (C) Sistem devre dýþý OFF butonuna basýlarak sistem devre dýþý býrakýlýr. Sistem devre dýþý iken, klima kontrol durumu aþaðýdaki gibi olacaktýr: tüm ledler söner; sýcaklýk ayar ekraný kapanýr; hava dolaþýmý kapanýr; kompresör kapanýr; fan devre dýþý kal r. Bu durumda, sistemi devreye almadan hava dolaþýmý devreye alýnýr veya devreden çýkartýlýr. butonu (D) Hava dolaþýmý on/off butonu Sýkýþýk trafikte veya tünelde yolcu kabini içine dýþarýdan kirli havanýn girmesini önlemek için iç hava dolaþým fonksiyonunun kullanýlmasý tavsiye edilir. Buton üzerindeki Led ON = hava dolaþýmý ON. Buton üzerindeki Led OFF = hava dolaþýmý OFF. Düþük hava sýcaklýðý için veya kompresör kapalý ise, buðulanmayý önlemek için hava dolaþýmý kapanýr. DÝKKAT Camlarýn sürekli buðulanmasýný önlemek için, dýþ hava sýcaklýðý düþük iken hava dolaþým fonksiyonunun kullanýlmamasý tavsiye edilir. ÕÔbutonu (E) Sýcaklýk ayarý Õ butonuna basarak, yolcu kabini içindeki havanýn ýsýsý, HI seviyesine ulaþýncaya kadar artar (maksimum ýsýtma). Ô butonuna basarak, yolcu kabini içindeki havanýn ýsýsý, LO seviyesine ulaþýncaya kadar azalýr (maksimum soðutma). DÝKKAT Özellikle, eðer ýsýtma sývýsý yeterince sýcak deðil ise, yolcu kabinine çok soðuk hava girmesini önlemek için fan maksimum hýzda çalýþmayacaktýr. ÕÔbutonu (F) Fan hýzý ayarý Sýrayla Õ veya Ô butonlarýna basarak, ekranda görüntülenen far hýzý barlarý azaltýlýp artýrýlabilir. Fan, sadece B butonuna basýlarak klima kontrol kompresörü devre dýþý býrakýlmýþsa devreden çýkarýlabilir. Otomatik fan hýzý kaydý için, AUTO butonuna basýnýz. μ butonlarý (G HI) ile Hava daðýtýmý manuel seçimi Butonlara basýlarak 5 farklý hava daðýtým opsiyonu ayarlanabilir: hava akýmýnýn, buðu alma veya defrost amacý ile, ön cama ve ön yan camlara gönderilmesi. μ sýcak mevsimlerde göðüs ve baþ hizasýný havalandýrmak için orta ve yan ön panel yönelticilerine hava akýþý 32

33 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 33 +μ + taban bölümüne (ön koltuklar). Sýcak havanýn doðal olarak yukarý çýkma özelliðinden dolayý yolcu kabini mümkün olan en kýsa sürede ýsýnýr ve sýcaklýðýn hissedilmesini saðlar. taban bölümü hava yönlendiricileri (sýcak hava) ve ön paneldeki hava yönelticileri (soðuk hava) arasýnda hava daðýtýmý taban bölümü hava yönelticileri, ön cam ve ön yan cam hava yönelticileri arasýnda hava daðýtýmý. Bu havalandýrma, yolcu kabininin uygun þekilde ýsýtýlmasýný saðlar ve camlarýn buðulanmasýný önler. Ayarlanan daðýtým þekli butonlar üzerindeki LED lerin yanmasý ile belirtilir. Otomatik hava daðýtýmý kaydý için AUTO butonuna basýnýz. - butonu (L) Ön cam hýzlý buðu giderme/buz çözme - butonuna basýlarak sistem hýzlý buðu giderme/buz çözme için istenilen tüm fonksiyonlarý devreye alýr/devreden çýkartýr: kompresör devrede (iklimsel durumlar uygun ise), hava dolaþýmý kapalý; hava sýcaklýðý düðmesini maksimum (HI) konumuna çeviriniz; fan hýzý seçimi soðutucu ýsýsýna baðlýdýr; ön cam ve ön yan cam hava yönelticilerine yöneltilen hava akýþý; ýsýtmalý arka cam devrede. DÝKKAT Motor soðutma su sýcaklýðý 50 C (Benzin motorlu tipler) veya 35 C (Dizel motorlu tipler) geçtiði için bu fonksiyon yaklaþýk 3 dakika devrede kalýr. SÝSTEMÝN Kýþ aylarýnda, klimanýn en azýndan 10 dakika çalýþmasýný saðlayýnýz. Yaz gelmeden önce, sistemi yetkili bir Fiat servisinde kontrol ettiriniz. Sistemde, sýzýntý olmasý durumunda çevreye zarar vermeyen R134a soðutma suyu kullanýlýr. Sistemin elemanlarý için uygun olmayan R12 soðutma suyu kullanmayýnýz. ISITMALI ARKA CAM BUÐU GÝDERME/BUZ ÇÖZME Fonksiyonu devreye almak için M butonuna basýnýz; ön paneldeki uyarý lambasý yanacaktýr. Fonksiyon 20 dakika sonra otomatik olarak devreden çýkar. Daha önce devreden çýkartmak için ( butonuna tekrar basýnýz. DÝKKAT Arka cam iç yüzeyine, ýsýtýcý flamalara zarar verebileceði için herhangi bir etiket yapýþtýrmayýnýz. ÝNDEKS ÝZ 33

34 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 34 ÝNDEKS ÝZ 34 DIÞ AYDINLATMA LAMBALARI Sol kumanda kolu dýþ lambalarýn büyük bir bölümünü çalýþtýrýr. Dýþ aydýnlatma lambalarý sadece kontak anahtarý MAR pozisyonunda iken devreye alýnabilir. Gösterge tablosu ve paneldeki çeþitli kumandalar, dýþ lambalarla birlikte yanarlar. GÜNDÜZ AYDINLATMALARI (þekil 32) Kontak anahtarý MAR pozisyonunda ve çentikli halka O konumunda iken gündüz aydýnlatmalarý otomatik olarak yanar; diðer aydýnlatmalar ve iç aydýnlatmalar yanmaz. Ekran menüsü kullanýlarak otomatik gündüz aydýnlatmalarý devreden çýkartýlabilir/devreye alýnabilir. Gündüz aydýnlatmalarý, çentikli halka O pozisyonunda iken devre dýþý ise hiçbir aydýnlatma yanmaz. Gündüz aydýnlatmalarý gün ýþýðýnda seyahat ederken zorunlu olduðu durumlarda kýsa farlara bir alternatiftir ve kýsa farlar zorunlu deðil ise de kullanýlabilir. Gündüz aydýnlatmalarý, tünelde ve gece seyahatinde kýsa farlarýn alternatifi olamaz. Gündüz aydýnlatmalarýnýn kullanýlmasý, bulunduðunuz ülkenin Yol Trafik Kanunu ile düzenlenmiþtir. Bu kurallara uyunuz. þekil 32 F0S0210m þekil 33 F0S0211m KISA FARLAR YAN/ARKA PARK LAMBALARI (þekil 32) Kontak anahtarý MAR pozisyonunda iken çentikli halkayý 2 pozisyonuna çeviriniz. Kýsa farlar devrede iken, gündüz aydýnlatmalarý devre dýþý kal r ve arka park lambalarý ve kýsa farlar yanar. Gösterge tablosu üzerindeki 3 uyarý lambasý ayný zamanda yanar. Kontak anahtarý STOP pozisyonunda ve yerinden çýkartýlmýþ iken, çentikli halkayý O konumundan 2 konumuna çeviriniz. Gösterge tablosu üzerindeki 3 aydýnlatmasý yanar ve tüm park lambalarý ve plaka lambasý yanar. UZUN FARLAR (þekil 32) Çentikli halka 2 konumunda iken, kumanda kolunu ön panele doðru itiniz (sabit pozisyon). Gösterge tablosu üzerindeki 1 uyarý lambasý yanar. Kumanda kolu direksiyona doðru çekilince söner (kýsa farlar yanar). SELEKTÖR (þekil 32) Kumanda kolu direksiyona doðru çekilince selektör yapýlýr (geçici konum). Gösterge tablosu üzerindeki 1 uyarý lambasý ayný zamanda yanar. SÝNYAL LAMBALARI (þekil 33) Kumanda kolunu aþaðýdaki pozisyonlara (sabit) çekiniz: yukarý (a pozisyonu): saða sinyal verilir aþaðý (b pozisyonu): sola sinyal verilir Gösterge tablosu üzerindeki veya Î uyarý lambasý yanýp sönecektir. Sinyal lambalarý, direksiyon simidi düz konuma getirildiğinde otomatik olarak söner. Þerit deðiþtirme fonksiyonu Þerit deðiþtirmek üzere olduðunuzu göstermek için, kýsa süreyle sinyal vermek istediðinizde, sinyal kolunu yarým saniyeden daha az bir süre hafifçe geçici konuma getiriniz. Seçilen taraftaki sinyal lambasý üç kez yanýp söner ve sonra otomatik olarak söner.

35 FIAT 500 GBdx: FIAT 500 GB :54 Sayfa 35 FOLLOW ME HOME FONKSÝYONU Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafýnýn ayarlanan bir süre boyunca aydýnlatýlmasýný saðlar. Devreye alýnmasý Kontak anahtarý STOP pozisyonunda veya yerinden çýkartýlmýþ iken kumanda kolunun, motor durdurulduktan sonra 2 dakika içinde, direksiyon simidine doðru çekilmesi ile devreye alýnýr. Kolun her bir hareketi ile lambalarýn yanma süreleri 30 saniyeden 210 saniyeye kadar uzatýlmaktadýr, daha sonra lambalar otomatik olarak sönmektedir. Kumanda kolunun her hareketinde, gösterge tablosu üzerindeki 3 uyarý lambasý yanar ve ekranda fonksiyonun ne kadar süre ile devrede kaldýðý görüntülenir. Uyarý lambasý kumanda kolu hareket ettiðinde yanar ve fonksiyon otomatik olarak devreden çýkýnca söner. Kumanda kolu hareket ettiðinde sadece sürekli yanan lambalarýn aydýnlatma seviyesi artar. Devre dýþý býrakýlmasý Kolu direksiyon simidine doðru çekilmiþ olarak 2 saniyeden uzun bir süre tutunuz. CAM YIKAMA Sað kumanda kolu (þekil 34) ön cam sileceðini/yýkayýcýsýný ve ýsýtmalý arka cam sileceðini/yýkayýcýsýný kontrol eder. ÖN CAM YIKAYICISI/SÝLECEÐÝ Bu fonksiyon sadece kontak anahtarý MAR pozisyonunda iken çalýþýr. Kumanda kolunun 5 farklý pozisyonu vardýr (4 hýz): A ön cam sileceði kapalý B fasýlalý çalýþma C sürekli yavaþ çalýþma D sürekli hýzlý çalýþma E geçici hýzlý çalýþma (geçici konum). Geçici hýzlý fonksiyonu, kumanda kolu manuel olarak bu pozisyonda tutulduðu sürece sürer. Kol serbest býrakýldýðýnda, A konumuna dönecek ve silme iþlemi otomatik olarak duracaktýr. þekil 34 F0S0117m Akýllý yýkama fonksiyonu Kumanda kolunun direksiyon simidine doðru çekilmesi (geçici pozisyon), ön cam yýkayýcýsýný çalýþtýrýr. Ön cam yýkayýcý su fýskiyesini ve sileceði bir kez çalýþtýrmak için kumanda kolunu çekili tutunuz; kumanda kolu ayný pozisyonda yarým saniye üzerinde tutulursa hareket tekrarlanýr. Cam sileceði kumanda kolunun býrakýlmasýndan sonra birkaç silme hareketi yaparak durur; bir iki saniye sonra baþka bir temizleme hareketi ile silme iþlemini tamamlar. Ön cam sileceðini kesinlikle cam üzerinde biriken kar ve buzu temizlemek amacý ile kullanmayýnýz. Bu þekilde, silecek aþýrý derecede zorlanýr ve motor koruma sisteminin devreye girmesine neden olarak silme iþleminin bir kaç saniye durmasýna neden olur. Eðer problem devam ederse, yetkili bir Fiat servisine baþvurunuz. ÝNDEKS ÝZ 35

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Punto Nuova TR_R:001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 07.08.2008 10:43 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 PUNTO FL TR 1ed 7 24.11.2009 15:18 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Punto nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino Euro 5 LUM TR 2e 7 1.12.2010 11:28 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Qubo Euro 5 LUM TR 2e 7 2.12.2010 12:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat QUBO yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat QUBO nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032_LINEA_1ed_IT 22.09.2014 11:46 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ?

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Arazınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Sayfanýn sonunda, aþaðýdaki baþlýklar için ilgili sembollerle belirtilen, uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz: 001-024 Fiat Croma TR_duzen.qxd 31.05.2006 20:09 Page 1 Deðerlili Müþterimiz,, FIAT ý tercih edip, Fiat Croma yý seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Croma nýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino TR 1ed:001-035 Fiorino GB 1ed 04.03.2010 13:55 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 04.12.2006 17:15 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Spider ýnýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir.

Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere dizayn edilmiþtir. 001-040 Alfa BRERA TR.qxd 21.07.2006 16:45 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa Brera nýz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere

Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini saðlamak üzere 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-034 Fiorino LUM TR 2e 7 14.08.2010 10:01 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Fiorino nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Fiat Panda TR 1ed 14.02.2011 10:09 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Panda y seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Panda n z n tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model BRAVO LUM GB:BRAVO UM GB 24-05-2012 14:30 Pagina 1 F I A B T R A V Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-022 BRAVO GB:001-022 BRAVO GB 24.01.2012 11:15 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5" 2ULMLQDO 3DU DODU

25-1$/ 3$5 $/$5 1$6,/ 7$1,1,5 2ULMLQDO 3DU DODU Tüm Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR AMBİANS AKSESUARLAR DEĞERLER ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR ORİJİNAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-017 Nuovo ScudoG9 GB.qxp 19.10.2007 18:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Scudo yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SCUDO nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR P E R F O R M A N S K O N F O R G Ü V E N L İ K A M B İ A N S A K S E S U A R L A R D E Ğ E R L E R OR İ J İNA L P A R Ç A L A R OR İ J İNA L P A R Ç A L

Detaylı

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması.

kişisel güvenlik; aracın korunması; çevrenin korunması. 001-126 Alfa MiTo GB 11-06-2008 10:08 Pagina 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitabı, otomobilinizin özelliklerini tanımanıza yardımcı olmak

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1

001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 001-007 ING_TR.qxd 23.06.2004 11:28 Page 1 S ayýn müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Strada yý seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Strada nýzýn tüm özelliklerini

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker:

4 SUNUM İLETİŞİM PEUGEOT HİZMETİNİZE BİR İNTERNET SİTESİNİ SUNAR. Başlıkların içerisinde işaretler, dikkatinizi sınıflandırılmış bir içeriğe çeker: 4 SUNUM Bu kullanım kılavuzu, daha ilk kullanımından itibaren aracı tanıdık kılmak ve sık kullanılan işlevlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Her biri kendine özel rengi sayesinde tanımlanan 10 başlıktan

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý... 13 Hýrsýzlýða karþý koruma... 13

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý... 13 Hýrsýzlýða karþý koruma... 13 603.46.922 Radio Ducato_TR.qxp 05.12.2006 15:57 Page 1 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 4 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11 Radio FUN_TR.qxp 16.07.2007 14:04 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 3 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler... 5 KISA...

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3 Inverter Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 9500 LG-BKE 9600 D D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı