ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi amac yla oluflturulan fikur Hizmet Noktas Adana Sanayi Odas hizmet binas nda faaliyetine bafllad. ADA- SO daki hizmet noktas nda günlük olarak görevlendirilen fikur fl ve Meslek Dan flman, mevcut ve yeni aç lacak iflyerlerinin personel ihtiyaçlar n karfl lamak, iflverenleri mesleki e itim ve iflbafl e itim programlar, mevzuat, istihdam teflvikleri ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve fikur hizmetlerinden daha fazla yararlan lmas n sa lamak amac yla yüz yüze hizmet veriyor. Hedef; ran pazar Türkiye ile ran aras nda imzalanan tercihli serbest ticaret anlaflmas n n ihracatta önemli f rsatlar gündeme getirdi i, Türk ihracatç lar taraf ndan ran pazar n n iyi de erlendirilmesi gerekti i belirtildi. Ekonomi Bakanl ve Adana Sanayi Odas iflbirli iyle düzenlenen Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas Bilgilendirme Semineri, hracat Genel Müdürlü ü uzmanlar n n kat l m yla gerçeklefltirildi. ADASO Salonu nda düzenlenen seminerin aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, anlaflma ile sa lanan imkanlar n firmalar ve her ülke aç s ndan önemli bir potansiyel tafl d n belirterek, ran n nükleer sorununun uzlaflmayla çözümlenme ve uygulanan ambargonun kald r lmas - n n konufluldu u bir dönemde anlaflmay önemli bir f rsat olarak görüyoruz dedi. 7 DE Adana Sanayi Odas Nisan ay Meclis Toplant s yap ld K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal ADASO da Tekstil zirvesi Adana Sanayi Odas, Çukurova Kalk nma Ajans, Çukurova Üniversitesi, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge, Uluda Tekstil hracatç lar Birli i ve AITEX Araflt rma ve Gelifltirme Mükemmeliyet iflbirli iyle düzenlenen Tasar m ve Teknik Tekstil Seminerleri etkinli i gerçeklefltirildi. ADASO Salonu nda düzenlenen etkinlikte konuflan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof. Dr. Osman Babaarslan, günümüzde hiçbir sektörün pazar pay ve kâr garantisi bulunmad - n belirterek, Ar-Ge yat r mlar n n art r lmas ve katma de eri yüksek ürünlere yönelinmesi gerekti ini söyledi. 3 TE Adana Sanayi Odas Nisan ay Meclis Toplant s gerçeklefltirildi. Toplant öncesinde Meclis üyeleri taraf ndan K z lay a kan ba fl nda bulunuldu, Ali Ç ral baflkanl ndaki K br s Türk Sanayi Odas Heyeti ve Uluslararas Para Fonu Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü nden Ekonomist Ferhan Salman konuk oldu. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç yapt konuflmada, siyasi tansiyonun yüksek oldu u iki y ll k seçim maratonunun 7 Haziran da sona erece ini hat rlatarak, Seçimlerin ülkemiz, ilimiz ve gelece imiz için hay rl sonuçlara vesile, sonraki 4 y ll k dönemin de ekonominin ön planda olaca ve yap sal sorunlar m z n çözüme kavuflaca bir dönem olmas temennisinde bulundu. SAYFA 12 DE ADASO, Yumurtal k Serbest Bölgesi yat r mc lar yla bulufltu Tar msal ekonomik yat r m projelerine % 50 hibe deste inde son baflvuru: 29 May s 2015 Bas nçl sulama sistemleri % 50 hibe deste inde son baflvuru: 1 Temmuz 2015 HABER 10. SAYFADA Adana Sanayi Odas Meclis Baflkanl k Divan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yumurtal k Serbest Bölgesi ni ziyaret ederek, bölgedeki sanayici ve yat r mc larla bir araya geldi. Sorunlar n ve çözüm önerilerinin gündeme geldi i buluflmada, serbest bölge yat r mc lar, rekabetçi enerji tarifesi, nakliye ve hizmet ihrac nda KDV istisnas, do- algaz ve demiryolu ulafl m n n sa lanmas talebinde bulundu. 2 DE Kardefl Oda dayan flmas K br s Türk Sanayi Odas Baflkan Ali Ç ral ve yönetim kurulu üyeleri, Kardefl Oda Adana Sanayi Odas n n daveti üzerine geldi i Adana da yat r m ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik temaslarda ve giriflimlerde bulundu. K br s Türk Sanayi Odas Yönetim Kurulu - nun konuk oldu u Meclis Toplant s nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, 2011 y l nda kardefl oda protokolü imzaland n, geçen süreçte iliflkilerin gelifltirilmesi yönünde çaba harcand n, ziyaretin iflbirli i kararl l n n perçinlenmesi aç s ndan önemli oldu unu söyledi. 5 TE Ekonomi Bakanl ihracat destekleri Ekonomi Bakanl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Kalk nma Ajanslar, KOSGEB gibi kurumlar arac l yla KO- B lerin ürün çeflitliliklerinin, yeni teknoloji kullan mlar n n, istihdam say lar n n ve rekabetçiliklerinin artmas n hedefleyen destek programlar 6. sayfada

2 2 8 MAYIS 2015 HABER 6645 SAYILI fi SA LI I ve GÜVENL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMALERDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R KANUN Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri 6331 say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu, 4857 say l fl Kanunu, 193 say l Gelir Vergisi Kanunu, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu, 4447 say l flsizlik Sigortas Kanunu ve 5544 say l Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu nda önemli de ifliklikler yapan 6645 say l Kanun tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifltir. fl Güvenli i Uzmanlar ve flyeri Hekimlerine Yönelik Düzenlemeler Yap ld : a) 6331 say l Kanun'un 8. maddesinin ikinci f kras nda yap lan de ifliklik yap lm fl olup ifl güvenli i uzman ve iflyeri hekimlerinin ifl sa l ve güvenli i ile ilgili eksiklik ve aksakl klar tespit ederek tedbir ve tavsiyeleri belirleme ve iflverene yaz l olarak bildirme görevi korunmufltur. Ancak yap lan de ifliklik, eksiklik ve aksakl klar n düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden iflveren sorumlu tutulmufltur. b) Ayr ca bildirilen eksiklik ve aksakl klar acil durdurmay gerektirmesi veya yang n, patlama, göçme, kimyasal s z nt ve benzeri hayati tehlike arz etmesine ra men iflveren taraf ndan gerekli tedbirlerin al nmamas hâlinde, bu durum iflyeri hekimi veya ifl güvenli i uzman nca, Bakanl n yetkili birimine bildirilecek ve bu bildirim iflyerinde çal flanlar n görebilece i bir yerde ilan edilecektir. c) De ifliklikten önce sadece hayati tehlike arzeden durumlar n iflverence düzeltilmemesi hali Bakanl a bildiriliyordu ve ilan zorunlulu u bulunmuyordu. Yap lan de ifliklikle ayr ca bildirim yapmad tespit edilen iflyeri hekimi ve ifl güvenli i uzman n n belgesi üç ay, tekrar nda ise alt ay süreyle ask ya al naca belirtilmifltir. d) Bununla birlikte iflyeri hekimi veya ifl güvenli i uzman n n Bakanl a yapaca bildirimden dolay iflvereni taraf ndan ifl sözleflmelerine son verilemeyece i ve bu kiflilerin hiçbir flekilde hak kayb na u rat lamayaca hüküm alt na al nm flt r. Aksi takdirde iflveren hakk nda bir y ll k sözleflme ücreti tutar ndan az olmamak üzere tazminata hükmedilecektir. e) Ayr ca iflyeri hekimi veya ifl güvenli i uzman n n ifl kanunlar ve di er kanunlara gore sahip oldu u di er haklar sakl tutulmufltur. f) Bununla birlikte aç lan davada, iflyeri hekimi ve ifl güvenli i uzman n n kötü niyetle gerçek d fl bildirimde bulundu u mahkeme karar yla tespit edilirse kiflinin belgesi alt ay süreyle ask ya al nacakt r. fl Güvenli i Uzmanlar n n Çal flabilecekleri Sektörler S n rland r l yor: a) Bakanl k, ifl güvenli i uzmanlar n n ve iflyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilecektir. Yap lan düzenleme ile maden ve yap ile di er sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip ifl güvenli i uzmanlar n n görev yapaca n n ve bunlar n yan nda görev yapacak di er mesleklere sahip ifl güvenli i uzmanlar n n belirlenmesine dair usul ve esaslar n Bakanl kça belirlenmesi öngörülmüfltür. b) Böylece bir sektörde görev yapacak olan ifl güvenli- i uzman n n o sektör uzmanl k alan n gerektirecek bölüm mezunu olmas yönünde düzenlemeler yap lacakt r. Tehlike Durumunda flin Durdurulmas na Yönelik Düzenlemeler Getirildi. flverene Hapis Cezas Verilebilecek. a) 6331 Say l Kanun'un 25. maddesine göre; iflyerindeki bina ve eklentilerde, çal flma yöntem ve flekillerin de veya ifl ekipmanlar nda çal flanlar için hayati tehlike oluflturan bir husus tespit edildi inde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteli i ve bu tehlikeden do abilecek riskin etkileyebilece i alan ile çal flanlar dikkate al narak, iflyerinin bir bölümünde veya tamam nda ifl durdurulmaktad r. Ayr ca çok tehlikeli s n fta yer alan maden, metal ve yap iflleri ile tehlikeli kimyasallarla çal fl lan ifllerin yap ld veya büyük endüstriyel kazalar n olabilece i iflyerlerinde, risk de erlendirmesi yap lmam fl olmas durumunda ifl durdurulur. b) 25. maddenin üçüncü f kras nda yap lan de ifliklik ile iflin durdurulmas karar n n yerine getirilmesinde mülki idare aminin kolluk kuvvetlerinden yard m almas imkân getirilmifltir. (Devam gelecek say da) (1) ADASO, Yumurtal k Serbest Bölgesi yat r mc lar yla bulufltu Yat r mc, rekabetçi enerji tarifesi, do algaz, KDV istisnas ve demiryolu ulafl m sorunlar na çözüm istiyor Adana Sanayi Odas Meclis Baflkanl k Divan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yumurtal k Serbest Bölgesi ni ziyaret ederek, bölgedeki sanayici ve yat r mc larla bir araya geldi. Sorunlar n ve çözüm önerilerinin gündeme geldi i buluflmada, serbest bölge yat r mc lar, rekabetçi enerji tarifesi, nakliye ve hizmet ihrac nda KDV istisnas, do algaz ve demiryolu ulafl m n n sa lanmas talebinde bulundu. Toplant n n aç l fl nda konuflan ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, üretim ve yat r m avantaj nedeniyle serbest bölgeleri önemsediklerini belirterek, sanayici ve yat r mc lar n s k nt lar n yerinde dinlemek, çözümü konusunda yard mc olmak ve giriflimlerde bulunmak amac yla bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi. ADASO Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu da, serbest bölgelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinin gündeme geldi ini, daha aktif ve verimli olunmas için Adana Sanayi Odas olarak her türlü katk n n sa lanaca n ve çaban n gösterilece ini vurgulad. Toros Adana Yumurtal k Serbest Bölgesi Kurucu ve flleticisi A.fi. (TAYSEB) Genel Müdürü Cüneyt Çal k, halen 22 firman n faaliyet gösterdi i ve bin 877 kiflinin istihdam edildi i bölgede, yap-ifllet-devret modeliyle 275 milyon dolarl k yat r m yap ld n, ticaret hacminin 51 milyon dolara ulaflt n bildirdi. Yüksek enerji maliyeti ve KDV uygulamalar n n bölgenin geliflmesini olumsuz etkiledi ini vurgulayan Çal k, rekabetçi enerji tarifesinin yan s ra KDV istisnas ile yat r mlar n artaca n ve bölgenin h zl büyümesine katk sa layaca n kaydetti. YATIRIM CAZ P VE KÂRLI DE L Yumurtal k Serbest Bölgesi nde potansiyelin ancak yüzde 20 sinin de erlendirilebildi ini belirten bülgedeki firma yetkilileri, mevcut koflullarda yat r mlar n cazip ve karl olmaktan uzak kald n bildirdi. Enerji maliyetinin çok yüksek oldu unu, OSB lerdeki gibi birinci tarifenin uygulanmas gerekti ini savunan yat r mc lar, do algaz ve demiryolu ulafl m n n bölgeye ulaflt r lmas, serbest bölge teflviklerinin yan nda KDV istisnalar n n getirilmesi talebinde bulundu. Toplant ya, Serbest Bölge Müdürü Ahmet Kar, Ceyhan Ticaret Odas Meclis Baflkan Mehmet Ali Toptafl ve Yönetim Kurulu Baflkan fieref Can, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü, Ahmet Güldiker, Süleyman Bafl ve Genel Sekreter Bora Kocaman ile bölgedeki sanayici ve yat r mc lar kat ld.

3 HABER 8 MAYIS ADASO da Tekstil zirvesi TEKST L VE KONFEKS YONDA KATMA DE ERL ÜRÜNLERE YÖNEL NMEL stihdam ve Mesleki E itim Kurulu Abdio ullar Plastik te topland l stihdam Kurulu ve Mesleki E itim Kurulu Toplant s, Adana Valisi Mustafa Büyük'ün baflkanl nda, Abdio ullar Plastik Ambalaj Sanayi A.fi'nin ev sahipli- inde gerçekleflti. Abdio ullar A.fi'nin Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerindeki salonunda gerçeklefltirilen ve Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Borsas Baflkan fiahin Bilgiç ile kurul üyelerinin kat ld toplant da, Çal flma ve fl Kurumu l Müdürü Haflim Meydan, kurul üyelerine haz rlanan istihdam rakamlar ile projeler ve çal flmalar hakk nda bilgi verdi. fiç VE fi TALEB ARTIYOR Adana Valisi Mustafa Büyük, 2014 Ocak-Mart döneminde 17 bin 474 ifl baflvurusu oldu unu, bu y l n ayn döneminde yüzde 32,02'lik art flla bunun 23 bin 69'a yükseldi ini belirterek, kay tl ifl gücü say s n n yüzde lik art flla 150 bin 236 olarak gerçekleflti ini bildirdi. Vali Büyük, flverenlerin iflçi talebinde de geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20 art fl var. Yine ayn dönemde 6 bin 897 olan ifle yerlefltirmelerin, bu y l yüzde 18,82 art flla 8 bin 88'e yükseldi ini görüyoruz. 10 bin 974 olan aç k ifl say - s ise yüzde 21,64'lük art flla 13 bin 349'a yükselmifltir" dedi, fikur l Müdürü Haflim Meydan ise, kay tl iflsiz say s n n geçen y l Ocak-Mart döneminde 62 bin 884 oldu unu, bu y l 96 bin 617'ye yükseldi ini belirterek, "Kay tl iflgücü ile kay tl iflsiz say s birbirinden farkl istatistikler. Kay tl iflgücü say s nda mevcut iflini be enmeyen, daha do rusu d aha iyi koflullarda ifl arayanlar da var. Kay tl iflsiz ise direkt olarak iflsiz oldu unu beyan ederek, kurumumuza baflvuranlard r" dedi. Vali Büyük, fikur ve TÜ K (Türkiye statistik Kurumu) verilerinin birbirinden farkl l k gösterdi ini belirterek, bunda tek seslili in sa lanmas gerekti i iste ini dile getirdi. Toplant da, l Milli E itim Müdürlü- ü'nün stajyer ö renci çal flt r lmas yla ilgili yaflanan sorunlarla ilgili çözüm önerisi de gündemde yer ald. l Milli E itim Müdürlü ü'nün önerisinde, iflletmelerde staj gören ö rencilerin sa l k raporu almalar durumunda ö rencilerin okul idaresine raporlar - n geç getirmeleri nedeniyle okul taraf ndan SGK bildirgelerinde konuya ilgili zaman nda bildirim yap lamad n, bu yüzden de SGK taraf ndan okul idarelerine uygulanan idari para cezas n n kald r lmas istendi. SÜTCÜ: HALI TABANINI ÜRÜN GAMINA EKLED K l stihdam ve Mesleki E itim Kurulu nda sunum yapan Abdio ullar Plastik ve Ambalaj Sanayi A.fi'nin temelinin babas Abdi Sütcü taraf ndan at ld n, 1963 y l ndan bu yana, plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi. Kuruldu u günden bugüne yüksek teknolojiyle PP ve PE bazl sentetik ambalaj ürünleri ve tar m ipi çeflitleri ürettiklerini belirten Sütcü, tar msal ve endüstriyel ambalajdan sonra teknik tekstile de geçifl yapt klar - n bildirdi. PP'den üretilen ve un, yem, kömür, çimento, alç ve kireç torbas ile PE'den imal edilen patates, so an ve narenciye gibi yafl sebze ve meyvelerde kullan lan torbalardan sonra hal taban n da ürün gam na eklediklerini anlatan Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Sütcü, bu sayede hem yurt içi hem yurt d fl nda yeni pazarlar açt klar n kaydetti. Adana Sanayi Odas, Çukurova Kalk nma Ajans, Çukurova Üniversitesi, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge, Uluda Tekstil hracatç lar Birli i ve AITEX Araflt rma ve Gelifltirme Mükemmeliyet iflbirli iyle düzenlenen Tasar m ve Teknik Tekstil Seminerleri etkinli i gerçeklefltirildi. ADASO Salonu nda düzenlenen etkinlikte konuflan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Tekstil Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof.Dr. Osman Babaarslan, günümüzde hiçbir sektörün pazar pay ve kar garantisi bulunmad n belirterek, Ar-Ge yat r mlar n n art r lmas ve katma de eri yüksek ürünlere yönelinmesi gerekti ini söyledi. Tüketici tercihlerine cevap verebilen flirketlerin ayakta, Ar-Ge ye yat r m yapan firmalar n rekabetçi kalabilece ini belirten Babaarslan, tekstil ve konfeksiyonda marka olabilen firmalar n büyük avantaj sa layaca n vurgulad. Babaarslan, Eski ifl yap fl tarzlar m z de ifltirmemiz gerekiyor. Her kademede yenilikçi yaklafl mlar hedeflenmeli dedi. Prof. Babaarslan, Türkiye de GSMH nin yüzde 10 unu tekstil ve konfeksiyon sektörünün oluflturdu unu, ancak Ar-Ge harcamalar ndan ald pay n yüzde 1,5 oldu unu, bunun da çok yetersiz kald n kaydetti. Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman, Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün 2005 ertesinde yaflanan süreçte önemli geliflmeler göstermesine karfl n, klasik üretim anlay fl ile rekabetçi olmay sürdüremeyece ini belirtti. GSMH nin yüzde 10 unu, 30 milyar dolarla toplam ihracat n yüzde 20 sini gerçeklefltiren tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türk ekonomisi Ç.Ü. Tekstil Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof.Dr. Osman Babaarslan Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Bora Kocaman için vazgeçilmez konumda bulundu unu belirten Kocaman, Tekstil önümüzdeki dönemlerde de Türkiye için önemini korumaya devam edecektir. Ancak sektör artan rekabet ortam nda kendisini daha yüksek katma de erli ürün üretimine yönlendirmeli, bunun gerçekleflmesi için Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayr lmal d r diye konufltu. Uluda Tekstil hracatç lar Birli i Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Müdürü fiengül Teke, 7.Uluslararas Ar-Ge Proje Pazar n n May s tarihlerinde Bursa da düzenlenece ini belirterek, sektör temsilcilerini kat lmaya davet etti. AITEX Araflt rma ve Gelifltirme Mükemmeliyet nden Korina Molla, Jose Manuel Ramos ve Maria Blanes, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon nden Atike Köken ve Polyteks ten Seda Ünal n kat ld seminerde, yenilikçi projeler ve baflar hikayeleri anlat ld, ikili görüflmeler gerçeklefltirildi. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 8 MAYIS 2015 HABER KURUMLAR VERG S MÜKELLEFLER Ç N NAK T SERMAYE ARTIRIM TEfiV K ve UYGULAMASI Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir 07.Nisan.2015 Tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 6637 say l kanunun tarihinde yürürlü e girecek 8. maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10. maddesinin 1. f kras na ( ) bendi eklenmifltir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10. maddesine eklenen bu f kra ile, tarihden sonraki nakit sermaye art fllar nda, sermaye flirketlerinde (Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüfl eshaml Komandit flirket) nakit sermaye art fl, vergi teflviki yolu ile özendirilerek, yat r mlar n art r lmas amaçlanm flt r. lgili f kraya göre, nakit sermaye teflvikinin (Nakit sermayenin amortisman ) usul ve esaslar flöyledir. 1- Nakit Sermaye Teflvikinden Yararlanamayacaklar. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10. maddesinin 1. f kras na ( ) bendinde, afla da belirtilen kurulufllar n nakit sermaye teflviki uygulamas ndan yararlanamayacaklar belirtilmifltir. - Finans, Banka ve Sigortac l k sektöründe faliyet gösteren kurumlar. - Kamu iktisadi teflebbüsleri. - Gelir Vergisi mükellefleri ile adi ortakl klar, kollektif ve adi komandit flirketler. 2- Nakit Sermaye Teflvikinden Yararlanacak Kurulufllar. - Anonim fiirketler. - Limited fiirketler. - Eshaml Komandit fiirketler. Yukar da belirtilen flirketlerin, tarihinden sonraki dönemlerde nakit sermaye art r mlar, nakit sermaye teflvikinden yararlanacakt r. 3- Nakit Sermaye Teflvikinin Usul ve Esaslar. Nakit sermaye teflvikinden yararlanacak flirketlerin tarihinden sonra, Ticaret Siciline tescil edilmifl olan ve nakit ödenmifl sermaye art fllar tutar için, bankalarca aç lan Türk Liras cinsinden ticari kredilerin a rl kl ortalama faiz oran esas al narak, nakit sermaye art r m tarihinden dönem sonuna kadar hesaplanacak faizin % 50 sinin, kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazanc ndan indirim konusu yap laca belirtilmifltir. Kurum kazanc ndan indirilecek nakit sermaye teflviki tutar, sermaye art fl na iliflkin karar n veya ilk kuruluflta ana sermayenin Ticaret Siciline tescil edildi i ay dahil olmak üzere, y l sonuna kadarki süre için hesaplanan faizin % 50 si, kurum kazanc ndan indirim konusu yap - lacakt r. Kurum vergi matrah n n yetersiz olmas halinde, indirim konusu yap lamayan tutar, takip eden y l veya y llara (Hesap dönemlerine) devir edecektir. Nakit sermaye teflvikinden, sadece nakit sermaye art r mlar nda yararlanacak, ayni sermaye veya flirket fonlar n n veya ortaklar n bizzat veya iliflkili oldu u kiflilerce kredi kullan lmak veya iliflkili kifli veya kurumlardan borç kullanarak sermayenin nakit art r lmas, nakit sermaye art r m teflvikinden yararlanmayacakt r. Bakanlar Kurulu % 50 oran n ; flirketlerin aktif büyüklü ü, personel say s, flirket ortaklar n n hukuki yap lar, y ll k sat fl has latlar ve pasif nitelikli gelirlerin (faiz, kâr pay, kira ve benzerleri) oluflup, oluflmad na, sermayenin kullan ld yat r mlar n Teflvik Belgeli olup, olmad, bölge ve sektörlere göre % 100 e kadar art rmaya, s f ra kadar indirmeye, halka aç k flirketlerde % 150 e kadar art rmaya yetkili k l nm flt r. Adana ÜSAM dan Mersin ç karmas Üniversite-Sanayi iflbirli inde önemli bir ad m daha at ld Üniversite-sanayi ortakl yla ARGE, inovasyon ve bilgi teknolojileri e itiminde büyük bir ad m daha at ld. Adana Üniversite- Sanayi Ortak Araflt rma, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Toros Üniversitesi iflbirli inde, Ar-Ge, novasyon ve Teknoloji Yönetimi konular nda yetkinliklerin art r lmas amac yla Bilgi Teknolojileri ve Mühendislik Yüksek Lisans Program n n protokolü törenle imzaland. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Rektör Prof. Dr. fien, MTOSB YK Baflkan Sabri Tekli ve Adana ÜSAM Baflkan F rat Karal taraf ndan iflbirli i protokolü gere ince, sanayicilere ve lisans mezunlar na Bilgi Teknolojileri ve Mühendislik alan nda tezsiz yüksek lisans e itimi verilecek. MTOSB bünyesinde faaliyet gösteren Adana ve Mersin de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren iflyeri say s artarken, iflçi say - s n n azald ortaya ç kt. TÜ K Uzman Serkan Bafl taraf ndan yap lan Adana ve Mersin Bölgesi nde Sanayi ve Hizmet statistikleri Araflt rmas n n sonuçlar - na göre, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren iflyeri say s n n ülke genelindeki pay 2009 de 4.56, 2010 da 4.50 olurken, 2011 de 4.63 e, 2012 de ise 4.65 e ç kt. Buna karfl n çal flan say s 2010 da 3.97 iken, 2011 de 3.94 e, 2012 de ise 3.87 ye düfltü. Araflt rma raporunda, iflyeri say s n n pay artarken, çal flan say s ndaki azalma, Az çal flan olan iflyeri say s - n n çok çal flan olan büyük iflyeri firmalarda çal flan lisans mezunu personele yönelik bafllat lacak program n içeri i Adana ÜSAM taraf ndan haz rlanacak, program kapsam ndaki derslerin verilmesi ise Toros Üniversitesi taraf ndan görevlendirilecek ö retim üyeleri taraf ndan gerçeklefltirilecek. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, üniversite-sanayi iflbirli inin önemine vurgu yapt. Ça n en önemli sermayesinin bilgi oldu- unu ve h zla de iflti ini belirten say s na göre daha fazla olmas ndan kaynaklanmaktad r diye de- erlendirildi. Araflt rmaya göre, Adana ve Mersin Bölgesi 2012 y - l nda 26 bölge aras nda ciro büyüklü ünde 6.s rada, iflyeri say s ile maafl ve ücretlerde 7.s rada, çal flan say s ve maddi mallara iliflkin brüt yat r mlarda ise 8.s rada yer ald. flyeri say lar n n ekonomik faaliyetlere göre sektör baz nda da - l mlar na bak ld nda, y llar aras nda bölgenin lokomotif sektörlerinin Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Tafl tlar n n ve Motosikletlerin Onar m, Ulaflt rma ve Depolama, malat ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti sektörleri oldu u görüldü. Toptan ve Perakende Ticaret; Çakacak, Bu sürate ayak uydurulamazsa en büyük olmak en iyi olmak önemini kaybediyor. Bu nedenle OSB mizde faaliyet gösteren flirketlerimizin burada çal - flan mühendislerimizin bilgi teknolojilerinden faydalanmalar bizim için çok önemlidir dedi. Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmufl Tayyar fien, MTOSB Meslek Lisesi nde 2 y ll k ön lisans e itimi verilmesini hedeflediklerini, MTOSB Yönetim Kurulu Baflkan Sabri Tekli de, sanayicilerin Ar-Ge, inovasyon, teknoloji yönetimi ve yenilikçilik konular nda yetkinliklerinin artt r lmas n amaçlad klar n bildirdi. Adana ÜSAM Baflkan F rat Karal da, üniversite-sanayi iflbirli inin güzel örneklerini Adana dan sonra Mersin de de hayata geçirmekten mutlu olduklar n belirterek, program n bölge sanayisine büyük katk sa layaca n ifade etti. TÜ K Uzman Serkan Bafl n Adana ve Mersin araflt rmas na göre; Sanayi ve hizmet sektöründe iflyeri art yor, istihdam azal yor Motorlu Kara Tafl tlar n n ve Motosikletlerin Onar m sektörünün yüzde 45 ler civar nda olan pay - n n y llar itibariyle azal fl, malat sektörünün ise 2009 y l nda yaklafl k yüzde 10 olan pay n n art fl e iliminde oldu u belirlendi. TÜ K Uzman Serkan Bafl araflt rma raporunda, Üretim yapan sektörler olarak de erlendirebilece- imiz ve yap itibariyle iflgücüne en çok ihtiyaç duyulan sektörler olan malat ve nflaat sektörlerindeki istihdam yo unlu u bu sonuçlarla ortaya ç kmaktad r. Bu iki sektörde gözlemlenen iflyeri say s oran ndaki art fl n da istihdama yans d ve bölgenin çal flan profilini de ifltirdi i yarg s na varmak da mümkündür görüflüne yer verdi.

5 HABER 8 MAYIS ADASO ile KTSO nun Kardefl Oda dayan flmas YATIRIM VE T CAR fib RL N ARTIRMA KARARLILI I MESAJI VER LD Adana Sanayi Odas - K br s Türk Sanayi Odas buluflmas nda, Adana ile Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti aras nda yat r m ve ticari iflbirli ini art rma kararl l n n mesaj verildi. K br s Türk Sanayi Odas Baflkan Ali Ç ral ve yönetim kurulu üyeleri, Kardefl Oda Adana Sanayi Odas n n daveti üzerine geldi i Adana da yat r m ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik temaslarda ve giriflimlerde bulundu. K br s Türk Sanayi Odas Yönetim Kurulu nun konuk oldu u Meclis Toplant s nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, 2011 y l nda kardefl oda protokolü imzaland n, geçen süreçte iliflkilerin gelifltirilmesi yönünde çaba harcand n, ziyaretin iflbirli i kararl l n n perçinlenmesi aç s ndan önemli oldu unu söyledi. KKTC ile yat r m ve ticari iflbirli ine büyük önem verdiklerini belirten K vanç, önümüzdeki süreçte iflbirliklerinin say s n n art r lmas gerekti ini vurgulad. K vanç, Ziyaret vesilesiyle ticari iliflkilerimizi ve iflbirliklerimizi güçlendirmeye dönük neler yap labilece i noktas nda karfl l kl görüflme imkan bulduk. Adana Sanayi Odas olarak, iflbirli i için her türlü deste i vermeyi sürdürece iz dedi. K br s Türk Sanayi Odas Baflkan Ali Ç ral da, Kardefl Oda Adana Sanayi Odas n n davetiyle Adana da bulunmaktan mutlu olduklar n belirterek, gösterilen misafirperverlikten dolay Baflkan K vanç a teflekkür etti. KKTC nin y ll k 1,7 milyar dolara ithalat, 135 milyon dolarl k ihracatla olumsuz d fl ticaret tablosuna sahip oldu unu belirten A.K.ANADOLU KURUYEM filer GIDA OTOMOT V NfiAAT TEKST L THALAT HRACAT T CARET VE SANAY L M TED fi RKET AKYEM YEM YA B OD ZEL TARIM VE SANAY T CARET ANON M fi RKET TAVUK KOMB NASI VE RENDER NG TES SLER fiubes ALYANS YA YEM SANAY VE T CARET L M TED fi RKET APRO ALÜM NYUM PROF L SANAY VE T CARET A.fi. fiubes BERK TEM ZL K YEMEKÇ L K H ZMETLER TAfiIMACILIK TUR ZM NfiAAT GIDA PAZARLAMA SAN. VE T C. LTD. fit. BÜYÜK TOPTANCILAR fiubes DALYAN DE ERL MADENLER SANAY VE T CARET L M TED fi RKET HTG ENDÜSTR YEL FIRIN ENERJ SANAY VE T CARET ANON M fi RKET Ç ral, d fla aç lmada ve ihracatta zorlan lmas nedeniyle tar msal ve endüstriyel üretimin gelifltirilemedi ini bildirdi. KKTC nin sürdürülebilir ekonomik yap ya ulaflmas n n önemli ve gerekli oldu unu belirten Ç ral, Adana ve Türkiye ile iflbirliklerini önemsiyoruz. Firma ve ifladamlar n n deneyimlerinden yararlanmak, teknoloji al flverifli ve ortak yat r mlar gerçeklefltirmek, üretemedi imiz ürünleri iflbirli iyle imal edip ihracat yapmak istiyoruz diye konufltu. K br s Türk Sanayi Odas Baflkan Ali Ç ral, yönetim kurulu üyeleri, ADASO KKTC Koordinatörü Disiplin Kurulu üyesi Kamerhan D blan ile birlikte Adana Valisi Mustafa Büyük, Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odas ve Adana Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Bekir Sütcü yü ziyaret etti, ADASO Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s F rat Karal n n orta oldu u KSG Makine Fabrikas nda incelemelerde bulundu. fi SA LI I VE GÜVENL Çal flanlar n görüfllerinin al nmas ve kat l mlar n n sa lanmas Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri fl Sa l ve Güvenli i ile ilgili iflveren yükümlülüklerinin yer ald fl Kanunu nun beflinci bölümünde çal flanlar n görüfllerinin al nmas ve kat l mlar n n sa lanmas hükmü yer almamaktayd. Afla da detay verilen söz konusu yükümlülük fl Sa l ve Güvenli i Kanunu ile çal flma hayat na girmifltir. flveren, görüfl alma ve kat l m n sa lanmas konusunda, çal flanlara veya iki ve daha fazla çal flan temsilcisinin bulundu u iflyerlerinde varsa iflyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çal flan temsilcilerine afla daki imkânlar sa lar: - fl sa l ve güvenli i ile ilgili konularda görüfllerinin al nmas, teklif getirme hakk n n tan nmas ve bu konulardaki görüflmelerde yer alma ve kat l mlar n n sa lanmas. - Yeni teknolojilerin uygulanmas, seçilecek ifl ekipman, çal flma ortam ve flartlar n n çal flanlar n sa l k ve güvenli ine etkisi konular nda görüfllerinin al nmas. flveren, destek elemanlar ile çal flan temsilcilerinin afla daki konularda önceden görüfllerinin al nmas n sa lar: - flyerinden görevlendirilecek veya iflyeri d fl ndan hizmet al nacak iflyeri hekimi, ifl güvenli i uzman ve di er personel ile ilk yard m, yang nla mücadele ve tahliye iflleri için kiflilerin görevlendirilmesi. - Risk de erlendirmesi yap larak, al nmas gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullan lmas gereken koruyucu donan m ve ekipman n belirlenmesi. - Sa l k ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. - Çal flanlar n bilgilendirilmesi. - Çal flanlara verilecek e itimin planlanmas. Çal flanlar n veya çal flan temsilcilerinin, iflyerinde ifl sa l ve güvenli i için al nan önlemlerin yetersiz oldu u durumlarda veya teftifl s ras nda, yetkili makama baflvurmalar ndan dolay haklar k s tlanamaz. Düzenleme ile iflyerlerinde mevcut bir tak m yerleflik kurallar yasal hale getirilmifl, bunlara ilaveler yap lm flt r. fl teftiflinde önlemlerin al n p al nmad belgelere göre de- erlendirildi inden, bu hükmün yerine getirildi i de belgelendirilmelidir. Kazas z çal flmalar dile i ile. Adana Sanayi Odas n n yeni üyeleri UNVANI ADRES SERMAYES HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES ACIDERE MAH. LOKMAN HEK M CAD. 128 SK. NO:4/A SARIÇAM/ ZEYT NL MAH SK. NO:15/A SEYHAN/ KAVAKLI MAH. TURHAN CEMAL BER KER BLV. NO:692-A SEYHAN/ HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES, OSB ÇANAKKALE CADDES NO:22 SARIÇAM/ YEN MAH. BÜYÜK TOPTANCILAR ÇARfiISI 2085 SOK. NO:14/A SARIÇAM/ TEPEBA MAH. ÇAKMAK CD. H LAL HAN NO:2-U SEYHAN/ OVA MAH. TEKEL CAD. MODERN SANAY S TES C BLOK NO:67/2D-67/2K SEYHAN/ TL TL TL TL TL TL TL

6 6 8 MAYIS 2015 HABER Ekonomi Bakanl ihracat destekleri YURT DIfiI B R M, MARKA VE TANITIM FAAL YETLER N N DESTEKLENMES HAKKINDA TEBL (2010/6) (2014/3) NELER KAPSAMAKTADIR? Yurtd fl Birim Deste i Yurtd fl Tan t m Deste i Yurtd fl Marka Tescil Deste i Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi i- Yurt D fl Birim Deste i hangi konularda destek sa lamaktad r? Birim Bafl na Destek Miktar * ÜRET C / fib RL KURULUfiU T CAR * 4 Y l, Maksimum 25 birim MA AZA OF S % USD % USD % USD Örnek:Adana da faaliyet gösteren bir firma yurtd fl nda açt ma azan n kira bedelinin % 50 sini bu destek kapsam nda iade alabilmektedir. ii- Yurtd fl Tan t m Deste i Hangi Konularda Destek Sa lamaktad r? Yurtd fl birimi bulunan flirketlerin, flbirli i Kurulufllar n n; Yurt d fl nda gerçeklefltirilen reklâm, tan t m ve pazarlama giderleri; % 60 oran nda ve her bir ülke için y ll k en fazla ABD Dolar na kadar desteklenir Yurtd fl birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tan t m yapaca ülkede marka tescil belgesine sahip flirketlerin; reklâm, tan t m ve pazarlama giderleri, % 60 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar na kadar desteklenir. * 4 Y l desteklenir. Örnek:Adana da faaliyet gösteren ve yurtd fl nda birimi olan bir firma yurtd fl nda gerçeklefltirdi i tan t m faaliyetleri bedelinin % 50 sini bu destek kapsam nda iade alabilmektedir. iii- Yurtd fl Marka Tescil Deste i Hangi Konularda Destek Sa lamaktad r? fiirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip olduklar markalar n n, yurt d fl nda tescili ve korunmas na iliflkin giderleri, % 50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar na kadar desteklenir. *** Yurt içi marka tescili gerçekleflmeden yurt d fl marka tescil baflvurusunun yap lm fl olmas durumunda, destek baflvuru süresi içerisindeyurt içi marka tescil iflleminin gerçekleflmifl olmas flart yla, söz konusu markan n yurt d fl nda tescili ve korunmas na iliflkin giderleri desteklenir. * 4 Y l desteklenir Örnek:Adana da faaliyet gösteren yurt içi marka tescil belgesine sahip bir firma, markas n n, yurt d fl nda tescili ve korunmas na iliflkin giderlerinin % 50 sini bu destek kapsam nda iade alabilmektedir. TURQUALITY (2006/4) DESTE HANG KONULARDA DESTEK SA LAMAKTADIR? TURQUALITY ülkemizin rekabet avantaj n elinde bulundurdu u ve markalaflma potansiyeli olan ürün gruplar na sahip firmalar n, üretimlerinden pazarlamalar na, sat fllar ndan sat fl sonras hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak flekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaflma ve geliflimlerini sa lamak suretiyle uluslararas pazarlarda kendi markalar yla global bir oyuncu olabilmeleri amac yla oluflturulmufl destek platformudur. Marka/Turquality Destek Program n n Amac 2006/4 say l Tebli in esas amac, uluslararas Türk markalar yarat lmas d r.bu itibarla, 2006/4 say l Tebli uyar nca Marka/ TURQUALITY Destek Program kapsam na al nacak flirketlerin, - Belirli bir ifl yönetimi kalitesi, - Operasyonel mükemmellik düzeyi - Markalaflma potansiyeline sahip olmas flart aranmaktad r İ- Marka Destek Program Kapsam na Al nan fiirketlerin Desteklenmesi: Patent, Faydal model ve endüstriyel tasar m tesciline liflkin giderleri %50 oran nda ve y ll k $, Hedef ülkelerde yapacaklar tan t m %50 oran nda ve y ll k $, Hedef pazarlarda açt klar ma aza/lokanta/kafe/ofis/depo ve sat fl sonras hizmet veren birimlere iliflkin kira giderleri %50 oran nda ve y ll k $, Kiralanan birimin konsept çal flma, kurulum ve dekorasyon giderleri %50 oran nda y ll k en fazla $ Hedef ülkelerde açacaklar reyon, gondol, sat fl alanlar na iliflkin kira giderleri %50 oran nda ve y ll k $, Hedef ülkelerde açacaklar showroom lara iliflkin kira giderleri %50 oran nda ve y ll k $, Kalite, çevre belgeleri al m na iliflkin giderleri %50 oran nda ve y ll k $, Franchising sistemi ile aç lacak ma azalara iliflkin kira giderleri %50 oran nda ve y ll k $, dekorasyon harcamalar %50 oran nda ve y ll k $, Sat n al nacak dan flmanl k hizmet giderleri %50 oran nda ve y ll k $ a stihdam edilen moda, endüstriyel ürün tasar mc s, aflç /flef giderleri ayn anda azami 3 kifli için %50 oran nda ve y ll k $, Pazar araflt rmas çal flmas ve raporlara iliflkin giderler, %50 oran nda ve y ll k en fazla $ desteklenir. II- Turquality Destek Program Kapsam na Al nan fiirketlerin Desteklenmesi: Patent, faydal model ve endüstriyel tasar m tesciline liflkin giderleri Kalite, çevre belgeleri al m na iliflkin giderleri (dan flmanl k dahil) stihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasar mc s giderleri, Hedef ülkelerde yapacaklar tan t m harcamalar Hedef ülkelerde açacaklar yurt d fl birimlerin kira giderleri-konsept mimari ve kurulum giderleri Hedef ülkelerde açacaklar reyon, gondol, sat fl alanlar na iliflkin kira giderleri - konsept mimari ve kurulum giderleri Hedef ülkelerde açacaklar showroom lara iliflkin kira -konsept mimari ve kurulum giderleri Franchising sistemi ile aç lacak toplam 100 ma aza için; kira-kurulum dekorasyon giderleri Uluslar aras pazarlarda rekabet avantaj n artt rmak üzere al nan dan flmanl k giderleri Pazar araflt rmas çal flmas ve raporlar na iliflkin giderler. %50 oran nda desteklenir. DEPO, fiube, SHOWROOM, REYON % USD Destek Süresi Marka destek program için: 4 y l Turquality destek program için: 5 y l TASARIM DESTE (TEBL NO: 2008/2) HANG KONULARDA DESTEK SA LAMAKTADIR? Türkiye de tasar m ve inovasyon kültürünün oluflturulmas ve yayg nlaflt r lmas amac ile; - Tasar mc flirketleri - Tasar m ofisleri - fiirketlerin tasar m ve ürün gelifltirme projeleri - flbirli i kurulufllar n n; Tan t m, reklam, pazarlama, istihdam, dan flmanl k harcamalar, yurt d fl nda açacaklar birimlere iliflkin giderleri ile flirketlerin yurtd fl pazarlara yönelik yüksek katma de erli ürün gelifltirmek amac yla yürütecekleri tasar m ve ürün gelifltirme projelerine iliflkin giderlerin desteklenmesidir. i- Tasar mc fiirketlerinin Desteklenmesi Tasar mc flirketlerin yurt d fl nda tan nmalar ve markalaflmalar amac yla, a- Tan t m harcamalar, %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, b- Yurt d fl birimlerinin; i. Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, ii. Brüt kira giderleri %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, c- Marka tescili ve korunmas na iliflkin giderleri % 50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, d- stihdam edilen tasar mc lar ile modelistlerin brüt maafl giderleri %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, e- Dan flmanl k giderleri, %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, tutar nda desteklenir. ii- Tasar m Ofislerinin Desteklenmesi Tasar m ofislerinin, yurt d fl nda tan nmalar ve markalaflmalar amac yla; a- Tan t m harcamalar, %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, b- Yurt d fl nda açacaklar birimlerinin; i- Kurulum/dekorasyon giderleri %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, ii- Brüt kira giderleri %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, c- Patent, faydal model ve endüstriyel tasar m tesciline iliflkin harcamalar ile markalar n n yurtd fl nda tescili ve korunmas na iliflkin giderleri %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, d- stihdam edilen tasar mc lar ile modelistlerin brüt maafl giderleri %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, e- Dan flmanl k giderleri, %50 oran nda ve y ll k en fazla ABD Dolar, desteklenir. iii. Tasar m ve Ürün Gelifltirme Projelerinin Desteklenmesi fiirketlerin destek kapsam na al nan tasar m ve ürün gelifltirme kapsam ndaki en fazla bir projeleri için, a- stihdam edilecek tasar mc, modelist ve mühendislerin brüt maafllar toplam en fazla ABD Dolar, b- Alet, teçhizat, malzeme ve yaz l m giderleri toplam en fazla ABD Dolar, c- Seyahat ve web sitesi üyeli ine iliflkin giderleri toplam en fazla ABD Dolar, olmak üzere proje baz nda % 50 oran nda desteklenir. Örnek: Adana da faaliyet gösteren bir firma gerçeklefltirece i bir proje kapsam nda kendi bünyesindeki tasar mc lar n n brüt maafl n n % 50 sini bu destek kapsam nda iade alabilmektedir. ULUSLARARASI REKABETÇ L - N GEL fit R LMES N N DES- TEKLENMES (UR-GE) (2010/8) DESTE HANG KONULARDA DESTEK SA LAMAKTADIR? Ayn sektöre hizmet veren en az 10 firman n biraraya gelmesiyle ve Sanayi Odalar, Ticaret Odalar, sanayi ve Ticaret Odalar, hracatç Birlikleri vb iflbirli i kuruluflu koordinatörlü ünde gerçeklefltirilecek kümelenme faaliyetlerinin desteklendi i programd r. Program n amac, proje ve kümelenme yaklafl m n esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sa layarak, ihracat seferberli i bafllatmakt r. Bu kapsamda, firmalar n, iflbirli i kurulufllar önderli inde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktad r. Ana Faaliyetler i- E itim ve Dan flmanl k A dan Z ye D fl Ticaret fllemleri E itimi D fl Ticarette Finansman Teknikleri E itimi Pazar Araflt rmas E itimi Ar-Ge ve yenileflim (inovasyon) süreçleri E itimi fl plan ve hracat Stratejilerinin Haz rlanmas E itimi Ulusal ve Uluslararas Pazarlama E itimi Standart ve Mevzuatlara Uyum E itimi vb ii- Yurtd fl pazarlama programlar Ortak pazar araflt rmalar Pazar ziyaretleri Küme tan t m faaliyetleri Ticaret heyetleri Yurtd fl fuar ziyaretleri Efllefltirme vb. organizasyonlar iii- Al m heyetleri iv- Bireysel dan flmanl k v- flbirli i kurulufluna istihdam deste i UR-GE Projelerinin ilk aflamas olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsam nda flirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin gelifltirilmesini teminen flirket, sektör, pazar analizi, de er tedarik zinciri analizi vs. yap larak firmalar n ihracat potansiyeli belirlenir, ifl plan ve ihracat stratejileri haz rlan r ve projenin yol haritas belirlenir. Bu aflama için verilen destek oran $ ve destek tutar bütçenin % 75 idir. Yol haritas n n belirlenmesinin ard ndan UR-GE kapsam nda yurt d fl pazarlama programlar (ortak pazar araflt rmalar, pazar ziyaretleri, küme tan t m faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt d fl fuar ziyaretleri, efllefltirme vb organizasyonlar) veya yurt d fl ndaki al c firmalar n Türkiye den al m yapmalar için proje bazl al m heyeti programlar düzenlenir. E itim veya dan flmanl k faaliyetlerine kat lmayan flirketler yurt d fl pazarlama programlar ve al m heyetlerine kat lamazlar. Program n maksimum süresi 36 ayd r. Program tamamlayan firmalar Bakanl n bireysel dan flmanl k programlar na baflvurabilmektedirler. Örnek: Odam z iflbirli i alt nda ilimizde Makine sektöründe faaliyet göstermekte olan 22 firman n kat l m yla Ekonomi Bakanl na proje baflvurusunda bulunulmufl, baflvurunun kabulü ertesinde ihtiyaç analizi yap lmas için çal flmalara bafllanm flt r. Takip eden dönemde e itim organizasyonlar ve yurt d fl saha ziyaretleri gerçeklefltirilecektir.

7 7 HABER Türkiye- ran Tercihli Serbest Ticaret Anlaflmas ADASO da masaya yat r ld Hedef; ran pazar Ekonomi Bakanl ve Adana Sanayi Odas iflbirli iyle düzenlenen seminerin aç l fl nda konuflan ADASO Baflkan Zeki K vanç, anlaflma ile sa lanan imkanlar n firmalar ve her ülke aç s ndan önemli bir potansiyel tafl d n belirtti. Türkiye ile ran aras nda imzalanan tercihli serbest ticaret anlaflmas n n ihracatta önemli f rsatlar gündeme getirdi i, Türk ihracatç lar taraf ndan ran pazar n n iyi de erlendirilmesi gerekti i belirtildi. Ekonomi Bakanl ve Adana Sanayi Odas iflbirli iyle düzenlenen Türkiye- ran Tercihli Ticaret Anlaflmas Bilgilendirme Semineri, hracat Genel Müdürlü ü uzmanlar n n kat l m yla gerçeklefltirildi. KIVANÇ: ANLAfiMAYI ÖNEML B R FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ ADASO Salonu nda düzenlenen seminerin aç l fl nda konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, anlaflma ile sa lanan imkanlar n firmalar ve her ülke aç s ndan önemli bir potansiyel tafl d n belirterek, ran n nükleer sorununun uzlaflmayla çözümlenme ve uygulanan ambargonun kald r lmas n n konufluldu u bir dönemde anlaflmay önemli bir f rsat olarak görüyoruz dedi. ran ile ticareti önemsediklerini, geliflmesinin iki ülkenin menfaatine olaca n vurgulayan K vanç, önümüzdeki süreçte anlaflma kapsam ndaki 25 ürün grubunun geniflletilmesi ve ticaret flartlar n n kolaylaflt r lmas gerekti ini söyledi. TÜRK MENfiEL ÜRÜNLERE YÜZDE 20 LE 40 ARASINDA GÜMRÜK ND R M Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü D fl Ticaret Uzman brahim Özkaya, anlaflma kapsam nda 125 sanayi ürün grubunda Türk menfleli ürünlere brahim Özkaya yüzde 20 ile 40 aras nda gümrük indirimi sa land n, buna karfl l k 138 tar m ürününde ran a yönelik gümrük vergileri ve fon tutarlar nda indirime gidildi ini bildirdi. Anlaflma bafllang c n takip eden her y l 15 yeni ürün grubunun anlaflmaya dahil edilmesinin hedeflendi- ini belirten Özkaya, anlaflma kapsam nda ran a yap lan ihracat n bu y l n ilk 3 ay nda yüzde 6.6 artarak 158 milyon dolara ulaflt n ifade etti. O uzhan Kökosmanl KÖKOSMANLI: 400 M LYAR DOLARLIK EKONOM S LE RAN, BÜYÜK PAZAR Ülke Masalar, Pazar Araflt rmas - ran Pazar na hraç mkanlar ile ilgili bilgi Tayfun Gülle veren D fl Ticaret Uzman O uzhan Kökosmanl, 80 milyonluk nüfus ve ambargo alt nda olmas na ra men 400 milyar dolarl k ekonomisi ile ran n büyük pazar oldu unu, Türk yat r mc ve ihracatç s na önemli f rsatlar bulundu unu vurgulad. Tüm sektörlerde yat r m ve ticaret yapma imkan oldu unu, yüzde 100 Türk sermayeli flirket kurulabildi ini, Türkiye ve Türk ürünü imaj avantaj bulundu unu belirten Kökosmanl, ran pazar müthifl bir potansiyel, mutlaka gidilmeli ve de- erlendirilmelidir. Giriflimlerde temkinli, s cak, samimi ve sab rl olunmas Türk ifladamlar n baflar ya ulaflt racakt r diye konufltu. GÜLLE: EKONOM BAKANLI I PORTALINDAN TÜM SANAY C LER YARARLANMALI fl Dünyas çin Ticari Bilgiye Eriflim konulu sunum yapan hracat Genel Müdürlü ü fiube Müdürü Dr. Tayfun Gülle, Ekonomi Bakanl n n hizmet ve faaliyetleriyle ilgili çok say daki web sitesinin içeri inin birlefltirilerek tüm bilgilere ulafl labilecek flekilde portal oluflturuldu unu belirterek, portal ndan tüm sanayicilerin ve ihracatç lar n mutlaka yararlanmas gerekti ini bildirdi. hracat yol haritas, ihracat destekleri, ülkeler ve ülke masalar, ticari bilgi kaynaklar, d fl talepler konular nda ayr nt l bilgilere ulafl labilece ini ifade eden Gülle, ihracatç firmalar n güncel ticari bilgi ihtiyac n n 7 gün 24 saat karfl lanmas amac yla Uzmana Dan fl n ve nolu telefonla hracat letiflim Noktas oluflturuldu unu kaydetti. PAZARA G R fi ENGELLER VE ÇÖZÜM YOLLARI HAKKINDA B LG VER LD Anlaflmalar Genel Müdürlü ü fiube Müdürü Talat Kaya da Pazara Girifl Engelleri ve Çözüm Yollar ile ilgili bilgi verdi. Ekonomi Bakanl koordinasyonunda Pazara Talat Kaya Girifl Komitesi oluflturuldu unu belirten Kaya, pazara girifl faaliyetlerinin planlanmas ve ihracatç lar n d fl pazarlarda karfl laflt klar pazara girifl engellerinin ortadan kald r lmas na yönelik politikalar gelifltirilmesi ve giriflimlerde bulunulmas n n amaçland n kaydetti. Karada dan yat r m, ticaret ve iflbirli i ça r s Karada Ankara Büyükelçisi Branko Miliç, Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek, Adanal sanayici ve ifladamlar n yat - r m ve ticari iflbirli i yapmaya davet etti. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç, Büyükelçi Miliç in ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getirdi, dost ve kardefl ülke Karada ile ticaret hacminin geliflmesine katk da bulunmas temennisinde bulundu. K vanç, Yat r m ve ticari iflbirli- inin kurulmas, gelifltirilmesi konusunda Adana Sanayi Odas olarak üzerimize düflen görevi yerine getirmeye haz r z dedi. Büyükelçi Branko Miliç de, Karada n kuruldu u günden bugüne kadar en h zl büyüyen ve geliflen ülke oldu unu, genifl yat r m potansiyeline sahip bulundu unu belirterek, Adana dan yat r mc beklediklerini söyledi. Yabanc yat r mc lar n yerli yat r mc gibi ayn statü ve flartlara sahip oldu unu vurgulayan Miliç, vergi, gümrük ve altyap konular nda önemli teflvik ve avantajlar sa land n kaydetti. Ziyarete, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan Sebahattin Yumuflak, Adana Kent Konseyi Baflkan Ahmet Özen, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü ve Genel Sekreter Bora Kocaman, Karada Büyükelçili i Baflkatibi Jovana Krivakapiç kat ld.

8 8 8 MAYIS 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 13/05/ /05/ /05/ /05/2015 FI G da Bileflenleri, G da, G da flleme, çecek, Çözümleri, Yard mc ve Katk Maddeleri Teknoloji ve Endüstrileri Fuar Balkan Ticaret Fuar (Alt Yap, Ulafl m, Müteahhitlik, fl ve nflaat Makineleri, Çevre Düzenleme ve Belediye htiyaçlar Fuar ) 13/05/ /05/2015 Hasyurt Tar m Fuar 14/05/ /05/ /05/ /05/2015 MINEX "6.Madencilik, Do al Kaynaklar ve Teknolojileri Fuar " Organik Katk lar, Unlu Mamuller, Tatlar, Antioksidanlar, Süt Ürünleri, Baharatlar, Çeflniler, Tatland r c lar, fiuruplar, Emülgatörler Alt Yap, Ulafl m, Müteahhitlik, fl fl ve nflaat Makineleri, Toplu Tafl mac l k ve nflaat Makineleri, Çevre Hizmet Araçlar, Alt Yap, Müteahhitlik, Çevre Düzenleme ve Belediye htiyaçlar Düzenleme ve Park Bahçe Donan mlar, ( fl ve nflaat Makineleri Özel Belediye htiyaçlar ve Tafl mac l k Hizmetleri, Bölümü) At k Biriktirme, mha Sistemleri Tar m Teknolojileri, Serac l k, Fidanc l k, Sulama ve Gübreleme Madencilik, Do al Kaynaklar ve Teknolojileri ANUFOOD EURASIA - powered by G da ve çecek Ürünleri, ANUGA 7. Uluslararas G da So utma Teknolojileri, Ma aza ve çecek Ürünleri, So utma Donan m i Servis ve kram Teknolojileri, Ma aza Donan m i Servis Hizmetleri ve kram Hizmetleri Fuar 14/05/ /05/2015 EXPOTROIA 100.Y l Tar m Fuar 14/05/ /05/2015 KIDEX Oyuncak, E lence, Anne ve Çocuk Gereçleri Fuar 15/05/ /05/2015 Ortado u Alt n ve Mücevher Fuar Uygulamal Tar m ve Hayvanc l k Fuar Çocuk ve Anne gereçlerinin Sektörel Buluflmas Alt n, Mücevher, Gümüfl, Saat, Gözlük ve Aksesuarlar Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Fidanc l k, Sulama Ve Gübreleme Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kimyasal Sanayi, Seramik Refrakter Cam Sanayi ve Çimento Hammddeleri, Yap Malzemeleri, Enerji Hammaddeleri K ymetli Tafllar, Prokspeksiyon, Maden flleme Makineleri Özel G dalar, Dondurulmufl G dalar, Et ve Et Ürünleri, So utulmufl ve Dondurulmufl G da Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, fiekerleme, Un ve Unlu Mamüller, çecek ve Meflrubatlar, Organik G da Ürünleri, Helal G da, Sa l kl G da Ürünleri, Hizmet ve Perakende Teknolojisi Uluslararas Uluslararas Tohumlar, Gübreler, Zirai laçlar, Tar m Makineleri, Fidanlar Sulama Ekipmanlar Sera Teknolojileri, Fideler, Hayvanc l k, G da, Tekstil, K rtasiye, Oyuncak, G da, Kozmetik Alt n, Mücevher, P rlanta, Gümüfl, De erli - Yar De erli ve Sentetik Tafllar, Saat, Gözlük, Makine Ve Ekipmanlar, Kuyumcu Yaz l mlar 18/05/ /05/2015 Samsun Kitap Fuar Kitap, Süreli Yay nlar Kitap, Süreli Yay nlar 19/05/ /05/2015 EVTEKS Ev Tekstili Fuar Ev Tekstili 20/05/ /05/2015 E-Game Show Bilgisayar Oyunlar Fuarlar 20/05/ /05/2015 Gençlik Fuar 21/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2015 Konya nflaat Fuar 12.Yap, nflaat Malzemeleri, fl ve nflaat Makineleri, Is tma, So utma, Havaland rma, Tesisat ve Do algaz Tenolojileri Fuar Konya Kent Yerel Yönetim htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri, tfaiye Araçlar ve Yang n Güvenli i Fuar Konya Dekor Mobilya, ç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlar Fuar Konya deal Ev Fuar 3.Ev Tekstili, Hal, Züccaciye, Ev Elektroni i, Ayd nlatma Beyaz Eflya Fuar Gençli e Yönelik Ürün ve Hizmetler Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri, Do algaz, Is tma, So utma, Havaland rma, fl ve nflaat Makineleri, (H rdavat ve Nalburiye Özel Bölümü) Yerel Yönetim htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri, tfaiye Araçlar ve Yang n Güvenli i Mobilya, ç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlar (Mutfak, Banyo ve Seramik Özel Bölümü) Ev Tekstili, Hal, Züccaciye, Ev Elektroni i, Bilgisayar, Beyaz Eflya, Bahçe Mobilyalar 1.Teke Yöresi Canl Hayvan, Canl Hayvan, Hayvanc l k, Tar m Hayvanc l k, Tar m Teknolojileri ve Yem ve Yem Teknolojileri Fuar Autoshow Otomobil Fuar Domotex Gaziantep Makine Hal s, Yer Yer Döflemeleri, Hal ve Dokuma Döflemeleri, Hal ve Dokuma Makine ve Makine ve Teknolojileri Teknolojileri 2.Türk-Arap Yap - nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar - kili Görüflme Al m Heyeti Organizasyonu 1.Türk- Arap Ev Tekstili, Dekorasyon, ç Mimari, Mobilya Fuar, kili Görüflme, Al m Heyeti Organizasyonu 27/05/ /05/2015 TVF- TV Forum ve Fuar 27/05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2015 Intertraffic 8.Uluslararas Altyap, Trafik flletmecili i, Yol Güvenli i ve Park Sistemleri Fuar 4.Trakya Tar m Hayvanc l k, Süt Ürünleri ve Tohum Fuar Türk Difl Hekimleri Birli i Expodental 2015 Fuar EV & ST L FUARI Bursa novasyon ve Tasar m Buluflmalar 28/05/ /05/ Van nflaat, Yap ve Makineleri Fuar 28/05/ /05/2015 Turkey Stone Do altafl ve Ürünleri Fuar Tül, Perde, Döflemelik Kumafl, Havlu, Hal, Mutfak Tekstili, Duvar Kaplama, Yatak Ve Banyo Tekstili, Dekoratif Aksesuar Bilgisayar, Dijital Oyunlar, Oyun Yaz l mlar, Donan mlar, Aksesuarlar, Ekipmanlar, Kutu ve Konsollar, Telefon, Tablet, Di er Oyunlar Spor, E itim, Kültür, Sanat, Turizm, Yiyecek, çecek, Giyim, Teknolojik Ürün ve Hizmetler Yap Malzemeleri, Yap Teknolojileri, Do algaz, Is tma, So utma, Havaland rma, fl ve nflaat Makineleri, Uluslararas Genel Fuar Yerel Yönetim htiyaçlar, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri, tfaiye Araçlar ve Yang n Güvenli i Mobilya, ç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlar Ev Tekstili, Hal, Züccaciye, Ev Elektroni i, Bilgisayar, Beyaz Eflya, Bahçe Mobilyalar Canl Hayvan, Hayvanc l k, Tar m ve Yem Teknolojileri Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar Ülkemiz KOB 'lerinin Uluslararas Sat fl Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Yap - nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri) Ülkemiz KOB 'lerinin Uluslararas Sat fl Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Ev Tekstili, Dekorasyon, ç Mimari, Mobilya) Görsel ve flitsel Yay nc l k Teknolojileri Forum ve Fuar Altyap, Trafik flletmecili i, Güvenlik ve Park Sistemleri Hayvanc l k Ekipmanlar, Süt Teknlojileri, Çiftlik Endüstrisi Difl Hekimli i ve Teknolojileri Yer Döflemeleri, El Yap m ve Makine Yap m Hal lar, Dokuma Yer Döflemeleri, Elastik Yer Döflemeleri, Parke, Laminat ve Tafl Döflemeleri, Fayans, Elyaf plik ve Dokuma, Tekstil Makineleri Yap - nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Ev Tekstili, Dekorasyon, ç Mimari, Mobilya Ürünleri Görsel ve flitsel Yay nc l k Teknolojileri, Dijital Kreatif Endüstriler, TV Yap mlar, Stüdyo ve Sahne Ekipmanlar, Lisanslama, Entegre Sistemler, Yeni Medya Trafik flletmecili i, Sinyalizasyon, Altyap daresi, Park Sistemleri, Toplu Ulafl m, Ak ll Ulafl m Sistemleri, Yol Güvenli i ve Yol flaretlenmesi Hayvanc l k Ekipmanlar,Süt Teknolojileri, Kümes Hayvanlar, Mekanizasyon, Üretim, Hayvan Bar naklar, klimlendirme, A z Difl Sa l ve Diflhekimli i Ürünleri, Laboratuvar Malzeme Ekipmanlar, Sarf Malzemeleri, Yay nlar, Ofis Yaz l mlar, Sigorta Sistemleri Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Hasyurt Mahmut Esen Kültür -Finike Fuar zmir Alan - Gaziemir Tüyap Fuar ve Kongre Çanakkale Ziraat Odas Tar m Alan ATO Kongre ve Sergi Saray Kafum Kahramanmarafl Fuar Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Fuar Yeflilköy ATO Kongre ve Sergi Saray ATO Kongre ve Sergi Saray KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar KTO Tüyap Konya Uluslararas Fuar Burdur Çok Amaçl Kullan ml Fuar Alan Tüyap Fuar ve Kongre OFM Ortado u Fuar Sheraton Çeflme Fuar Kongre ve Sergi Sheraton Çeflme Fuar Kongre ve Sergi Haliç Kongre Uluslararas Ev Tekstili, Mobilya, Dekorasyon Ev Tekstili, Mobilya, Dekorasyon, Züccaciye nflaat ve nflaat Malzemeleri, Yap Elemanlar,, nflaat ve fl Makineleri ve Ekipmanlar Do altafl ve Ürünleri FUAR MAYIS 2015 YURT Ç FUAR TAKV M nflaatve nflaat Malzemeleri, Yap Elemanlar,, nflaat ve fl Makineleri, Dekorasyon, Tafl Ocaklar, Do altafl flleyicileri, Do altafl Ürünleri hracatç ve thalatç lar, Makine ve Ekipman malatç, hraçatç ve thalatç lar Fuar Yeflilköy Lüleburgaz Semt ve Fuar Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Tuflba Fuar ve Kongre Antalya Fuar Bursa Antalya zmir UBM Fuarc l k ve Gösteri Hizmetleri A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Bat Akdeniz Fuarc l k ve Org Ltd. fiti ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. Çanakkale DLG Fuarc l k Ltd.fiti. Ankara K.Marafl Samsun Ankara Ankara Konya Konya Konya Konya Burdur Gaziantep zmir zmir K rklareli Bursa Van Antalya Domino Fuarc l k Ltd. fiti. Start Fuarc l k ve Organizasyon Ltd. fiti. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Fuarc l k A.fi. Atis Fuarc l k A.fi. Atis Fuarc l k A.fi. Tüyap Konya Fuarc l k A.fi. Tüyap Konya Fuarc l k A.fi. Tüyap Konya Fuarc l k A.fi. Tüyap Konya Fuarc l k A.fi. Platform Fuarc l k Hizmetleri Ltd. fiti. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Hannover Fairs Turkey Fuarc l k A.fi. Turab Fuarc l k Reklam Organizasyon Hizmetleri A.fi. Turab Fuarc l k Reklam Organizasyon Hizmetleri A.fi. Globus Fuar Kongre Yönetimi ve Tan t m Hizmetleri Ltd. fiti. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Türk Difl Hekimleri Birli i Fuar ve Org. Ltd. fiti. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Ajansasya Fuarc l k Org. Ltd. fiti. Pramids Grup Fuarc l k A.fi.

9 9 HABER /FUAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i nin 71. Mali Genel Kurulu gerçeklefltirildi fl dünyas yeni bir büyüme hikayesi yazmak için yap sal reformlar istedi TOBB un 71 inci Mali Genel Kurulu Baflbakan Ahmet Davuto lu, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, MHP Genel Baflkan Yard mc s Oktay Vural ve TOBB delegelerinin kat l m yla gerçeklefltirildi. TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, ifl dünyas n n yeni bir büyüme hikayesi yazmak istedi ini bunun için de siyasilerden yeni yap sal reformlar n elbirli iyle ve h zla hayata geçirilmesini istediklerini vurgulad._ Hisarc kl o lu, 2015 seçimleri Türkiye nin yeniden aya a kalkmas için milat olmal. Haziran dan sonra önümüzde seçimsiz bir 4 y l var. Bu f rsat mutlaka de erlendirmeliyiz. Bu dönem sert tart flmalar n geride kald, güçlü reformlar n dönemi olmal. Daha özgür ve daha zengin Türkiye için ad mlar m z h zland rmal y z dedi. Türkiye nin yeni bir büyüme modeline ihtiyac oldu unu ifade eden Hisarc kl - o lu, Yeniden bir yap sal reform gündemi oluflturarak, yeni bir büyüme hikâyesi yazmal y z. Firmalar m z n yaflad çeflitli s k nt lara h zl çözümler FUAR ADI TÜR üretmeliyiz diye konufltu. Hisarc kl o lu Genel Kurul da flöyle konufltu: Ülke olarak kendi içimize odakland m z bu günlerde, biraz kafay kald r p, dünya geneline bakman n önemli oldu unu düflünüyorum. 2015, küresel ekonomide sürprizlerle dolu bir y l olacak. ABD, Avrupa, Rusya ve Çin ekonomileri dalgal bir seyir izliyor. BAfiLANGIÇ TAR H B T fi TAR H MAYIS-HAZ RAN 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M Ancak özellikle Avrupa ekonomilerinde canlanma devam ederse, Türkiye olumlu etkilenecek. Dünyada bir toparlanma var, ama yetersiz. Hepimiz için söylüyorum! Sürprizlere haz r olup, risklerden uzak durmakta fayda var. Ülkemize bakt m zda bizim dünya genelinden, 2 kat daha tedbirli ve dikkatli olmam z gerekti ini görüyoruz. Zira dünyadaki belli bafll jeopolitik risklerin tamam, bizim çevremizdeki co rafyada yaflan yor. Düflen petrol fiyatlar d fl ticaret aç m z olumlu etkilerken, ihracat, turizm, yat r m ve uluslararas müteahhitlik ifllerimizi k s tl yor. Öncü göstergelerin ço u, büyümede zay f bir görünüme iflaret ediyor. ç piyasada hem ifller durgun, hem de tahsilatta, özellikle de çek lerde giderek artan ölçüde s k nt lar yafl yoruz. Bu s k nt lar aflmak için büyüme temposunu mutlaka art rmal y z. Y l n ikinci yar s nda, hem seçim döneminin geride kalmas, hem de Avrupa n n canlanmas yla, iç piyasa ve ihracat n daha olumlu seyretmesini ve büyümenin h zlanmas n umuyoruz. Özetle 2015, düfle kalka yol alaca m z bir y l olacak. KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR 18. LESHOW FUARI M 12 May s May s 2015 DER, KÜRK, KONFEKS YON, HAM DER, AYAKKABI, SARAC YE, YAN SANAY VE AKSESUAR MOSKOVA RUSYA TÜRKEL SEOUL FOOD & HOTEL 2015 M 12 May s May s 2015 GIDA VE OTEL EK PMANLARI SEUL GÜNEY KORE SELTEN 4th AFRO FOOD & 6 PACKAGING FAIR M 14 May s May s 2015 GIDA VE GIDA TEKNOLOJ LER, AMBALAJ VE AMBALAJ TEKNOLOJ LER KAH RE MISIR SENEXPO 6. BOSNA HERSEK TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER FUARI T 14 May s May s 2015 GENEL T CARET SARAYBOSNA BOSNA HERSEK TO 16. SIPSA M 14 May s May s 2015 TARIMCILIK VE TARIM MAK NALARI, HAYVANCILIK, TAVUKÇULUK VE HAYVANCILIK ÜRET M MAK NE VE CEZAY R CEZAY R MERKÜR EK PMANLARI LE SÜR ENDÜSTR S, GIDA VE GIDA MAK NALARI 9. ERBIL BUILDING FUARI M 14 May s May s 2015 YAPI- NfiAAT, BELED YE EK PMANLARI, DO AL TAfi MAK NE VE EK PMANLARI ERB L IRAK PYRAMIDS MIDDLE EAST STONE M 18 May s May s 2015 DO AL TAfi VE MAK NELER DUBA BAE LAD N SAUDI HEALTH M 18 May s May s 2015 SA LIK EK PMANLARI VE MED KAL MALZEMELER R YAD S.ARAB STAN TG EKSPO MIDDLE EAST COVERINGS M 18 May s May s 2015 ZEM N, DUVAR VE CEPHE KAPLAMALARI DUBA BAE LAD N PLMA'S WORLD OF PRIVATE LABEL M 19 May s May s 2015 ÖZEL ET KETL ÜRÜNLER AMSTERDAM HOLLANDA MM B AUTOPROMOTEC M 20 May s May s 2015 OTOMOT V BOLOGNA TALYA U B CAUCASUS BUILD M 20 May s May s 2015 YAPI VE YAPI MALZEMELER, NfiAAT TEKNOLOJ LER T FL S GÜRC STAN TÜYAP THAIFEX - WORLD OF FOOD ASIA 2015 M 20 May s May s 2015 GIDA BANGKOK TAYLAND OA B FOOD HOSPITALITY 2015 M 20 May s May s 2015 GIDA VE OTEL EK PMANLARI CAPE TOWN G.AFR KA SENEXPO INTEGREX TANZANIA 2015 M 21 May s May s 2015 GENEL T CARET DARUS SELAM TANZANYA MER DYEN THE FASHIONIST ULUSLARARASI MODA FUARI Y 21 May s May s 2014 TEKST L JOHANNESBURG G.AFR KA TÜRKEL BEAUTYWORLD MIDDLE EAST M 26 May s May s 2015 KOZMET K DUBA BAE MM B FIA 2015 M 27 May s Haziran 2015 GENEL T CARET CEZAY R CEZAY R MER DYEN DENIM BY PREMIERE VISION M 27 May s May s 2015 TEKST L, KUMAfi BARSELONA SPANYA U B JCK LAS VEGAS M 29 May s Haziran 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT LAS VEGAS ABD MM B NORSHIPPING 2015 M 2 Haziran Haziran 2015 GEM NfiA VE YAN SANAY OSLO NORVEÇ SELTEN AUTOMECHANIKA DUBAI M 2 Haziran Haziran 2015 OTOMOT V DUBA BAE HANNOVER FAIRS 39. ULUSLARARASI KKTC FUARI-2015 M 5 Haziran Haziran 2015 GENEL T CARET LEFKOfiA KKTC AK B 1. PROJECT IRAN M 8 Haziran Haziran 2015 YAPI- NfiAAT, ÇEVRE TEKNOLOJ LER TAHRAN RAN LAD N SIAL BRASIL M 9 Haziran Haziran 2015 GIDA, GIDA fileme MAK NA VE ÜRÜNLER SAO PAULO BREZ LYA MER DYEN TISSU PREMIER M 10 Haziran Haziran 2015 KUMAfi LILLE FRANSA U B EXPOSTONE 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 DO AL TAfi, YAPAY TAfi, MERMER, TAfi fileme MAK NELER, RUSYA NfiAAT MAK NELER, YAPI MALZEMELER, MADENC L K MOSKOVA FEDERASYONU EK PMANLARI MER DYEN ROSUPACK 2015 M 16 Haziran 2015 AMBALAJ, PLAST K VE KAUÇUK TEKNOLOJ S, PAKETLEME RUSYA 19 Haziran 2015 MOSKOVA EK PMANLARI VE PAKETLEME ENDÜSTR S FEDERASYONU AK B NEWCAST 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 ALÜM NYUM VE ÇEL K DÖKÜM ÜRÜNLER VE MAK NELER DÜSSELDORF ALMANYA MM B PITTI IMAGINE - II M 16 Haziran Haziran 2015 MODA, HAZIR G Y M FLORANSA TALYA TK B ASHGABAT EXPO BUILD 2015 YKSF 17 Haziran 2015 YAPI NfiAAT VE YAN SANAY, GÜVENL K 19 Haziran 2015 S STEMLER,DEKORASYON AfiKABAT TÜRKMEN STAN MER DYEN AFRICA'S BIG SEVEN M 21 Haziran Haziran 2015 GIDA KOZMET K EV VE MUTFAK GEREÇLER JOHANNESBURG G.AFR KA SELTEN HONG KONG METS 2015 (Machinery, Equipment, Technology and Supplies for M 24 Haziran Haziran 2015 MÜCEVHER MAK NA VE EK PMANLARI HONG KONG Ç N MM B Jewellery & Watch Industry) JUNE HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR 2015 M 25 Haziran Haziran 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT HONG KONG Ç N MM B SUMMER 2015 FANCY FOOD SHOW M 28 Haziran Haziran 2015 GIDA VE ÇECEK NEW YORK ABD E B

10 10 8 MAYIS 2015 HABER Çiftçi ve yat r mc ya hibe müjdesi Tar msal ekonomik yat r m projelerine %50 hibe deste inde son baflvuru: 29 May s 2015 Halk dilinde %50 hibe olarak adland r lan, K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program Kapsam nda Tar ma Dayal Ekonomik Yat r mlar n Desteklenmesi ile Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Al mlar baflvuru süresi bafllad. Ekonomik Yat r mlar n Desteklenmesi Program kapsam nda; K rsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tar msal üretim ve tar ma dayal sanayi entegrasyonunun sa lanmas için küçük ve orta ölçekli iflletmelerin desteklenmesi ve bununla birlikte tar msal pazarlama altyap s n n gelifltirilmesi, g da güvenli inin güçlendirilmesi, alternatif gelir kaynaklar n n oluflturulmas gibi faydalar amaçlanmaktad r. Buna göre yeni tesislerin yap m, mevcut tesislerin kapasitelerinin art r lmas, teknolojilerinin yenilenmesi ve k smen yap lm fl yat r mlar n tamamlanmas türlerinde yat r mc lara destek sa lanmaktad r. Bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin ifllenmesi, paketlenmesi ve depolanmas, so uk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre, alternatif enerji üretim tesisi, alternatif enerji kullanan yeni sera ve tar msal üretime yönelik modern sabit yat r mlar konular nda baflvurular kabul edilmektedir. Gerçek ve tüzel kiflilerin baflvuru yapabilece i yat r mlar için ila TL. katk sa lanabilecek. Elektronik a üzerinden yap lacak baflvurular için son baflvuru tarihi 29 May s 2015 dir. Tebli le Hibe Deste i Kapsam na Al nan Yat r m Konular : Tar msal ürünlerin ifllenmesi, depolanmas ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yap m, Tar msal ürünlerin ifllenmesi, depolanmas ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite art r m ve teknoloji yenilenmesi, Tar msal ürünlerin ifllenmesi, depolanmas ve paketlenmesine yönelik k smen yap lm fl yat r mlar n tamamlanmas, Alternatif enerji kaynaklar kullanan yeni seralar n yap m, Tebli kapsam nda bulunan konularla ilgili tar msal faaliyetlere l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ahmet Sö üt: Tar mda hibe deste inden mutlaka yararlan lmal Tar ma dayal ekonomik yat r mlar n desteklenmesi l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ahmet Sö üt, konu ile ilgili olarak Adana linin tar m potansiyelinin her geçen gün artt n ve artmaya devam edece ini, modern uygulamalarla tar - m n baflkenti Adana n n sesini daha da yükseltece ini söyledi. Sö üt, Bakanl - m z n tar m konusunda destekleri çok büyük, yat r mc ve çiftçilerimize kap - m z her zaman aç k. Yar s n siz verin, yar s n biz diyerek tüm tar m sektörünü l Müdürlü ü bünyesinde bulunan K rsal Kalk nma ve Örgütlenme fiube Müdürlü ü ne baflvuru yapmak üzere davet etti. Ayr ca günefl enerji sistemlerine de de inen Ahmet Sö üt, Çukuroval y z ve Çukurova day z. Art k bu enerjiyi tar mda kullanman n zaman çoktan geldi, geçiyor. Böyle muazzam bir co rafyada güneflin k ymetini bilmeliyiz dedi. yönelik yap lm fl tesisler ile bu Tebli kapsam nda yap lacak tesislerde, ayr ca 3 dekardan küçük olmamas flart yla örtü alt kay t sistemine kay tl mevcut modern seralarda kullan lmak üzere; alternatif enerji kaynaklar ndan jeotermal ve biyogazdan s ve/veya elektrik üreten tesisler ile günefl ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yap m, Tar msal üretime yönelik modern sabit yat r mlar, Hayvansal orjinli gübre ifllenmesi, paketlenmesi ve depolanmas, hibe deste i kapsam nda de erlendirilmektedir. Bas nçl sulama sistemleri %50 hibe deste inde son baflvuru: 1 Temmuz 2015 %50-%50 Sizden-Bizden Tamam Sizin Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Al mlar n n Desteklenmesi Program kapsam nda; Modern bas nçl bireysel sulama ve ekipmanlar n n üreticiler taraf ndan kullan m n n yayg nlaflt r larak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yap lmas n n sa lanmas, ifl gücünün azalt lmas ve üretim maliyetlerinin düflürülerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktad r. Baflta tarla içi damla ve ya murlama sulama sistemi olmak üzere mikro ya murlama, lineer sistem ya murlama, center pivot sistem ya murlama, tamburlu sistem ya murlama ve son olarak da günefl enerjili sulama sistemlerinin kurulmas konusunda yat r mc lara destek sa lanmaktad r. Devletin katk miktar gerçek kifliler için en fazla TL., tüzel kifliler için en fazla TL. olacakt r. Yat r mc lar kiflisel olarak baflvuracaklar ve son baflvuru tarihi 1 Temmuz 2015 tarihi olacakt r. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES PROGRAMI KAPSAMINDA; Sulama makine ve ekipman al mlar n n desteklenmesi Program afla daki 7 adet yat r m konusunu kapsar; Tarla içi damla sulama sistemi kurulmas, Tarla içi ya murlama sulama sistemi kurulmas, Tarla içi mikro ya murlama sulama sistemi kurulmas, Lineer sistem ya murlama sulama makinesi al nmas, Center pivot sistem ya murlama sulama makinesi al nmas, Tamburlu sistem ya murlama sulama makinesi al nmas, K rsal Kalk nma ve Örgütlenme fiube Müdürü A.Tevfik Demiralp Günefl enerjili sulama sistemleri kurulmas.

11 DIfi Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler F RMA ADI: GEOLOGICAL PROSPECTING Rus.Ltd Ogorodny proezd, home 5, building 2, Moscow, , RUSSIA TEL: +7 (495) e-posta: da, Jeoradar (Georadar) donan mlar üreten firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri F RMA ADI: MOLOT MEHAN KA 12 KazhanovaStr. Sevastopol, Russian Federation TEL: +7 (8692) Dökme demir, bronz ve alüminyum gibi metallerden pompalar üreten firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili- i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri F RMA ADI: ESK-ETS LTD Domostroitelnaia ul.2, St-Petersburg, , Russia TEL: +7 (812) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Georgiy Agadzhanian da, kaynak makineleri üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri Mamul ürünler, mobilya, el iflleri, özel amaçl ürünler ve ilgili tüketim maddeleri RAN F RMA ADI: MontazamTrade Company 13, badkubehi alley, Bahare sharqi st., Felestin ave., Tabriz, Iran East Azarbaijan province TEL: +98 (914) e-posta: Yetkili Kifli: Hossein Montazam/ Chairman Firma, alt n ve mücevher üreticisi firmalarla, Türkiye den ran a alt n ticareti yapmak üzere ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. RUSYA F RMA ADI: Bauflex Group 18 bld., 35 Svobody st.,moscow, , Russian Federation TEL: +7 ((495) e-posta: da, yönetim ve personel için talyan tasar m ofis mobilyalar, banko mobilyalar (bilgi masalar, resepsiyon gibi), caml bölmeler, ifl merkezleri, otel spor merkezleri ve bankalar için e ik kesimli kenarl cam ve aynadan eflyalar (cam kap, masa üstü gibi)üreten firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri F RMA ADI: FELIX TEL: +7 (495) e-posta: Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da ofis, ev ve otel mobilyalar üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri T CARET BÜLTEN 8 MAYIS Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yak tlar, buhar ve di er enerji kaynaklar UKRAYNA F RMA ADI: Madesta AG Birsigstrasse 10 CH-4054 Basel, Switzerland TEL: +41 (61) e-posta: da, rüzgar türbini için çelik parçalar üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri URUGUAY F RMA ADI: Mr.Manuel Falque Armada TEL: +598 (94) e-posta: Yetkili Kifli: Mr.Manuel Falque Armada Firma, denizden faydalan larak alternatif enerji üretimi konusunda gelifltirdi i projesi üzerine Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli- imiz arac l yla iletilmifltir. Emlakç l k hizmetleri KANADA F RMA ADI: SUTTON e-posta: Yetkili Kifli: Sima Açan Kanada n n en büyük emlak bürolar ndan birisi olan Sutton Group firmas n n acentesi oldu unu belirten yurttafl m z, Kanada da otel, yat r m binas ve yat r m amaçl ticari yer edinmek isteyenlere, Kanada ya yerleflmek/oturum izni almak isteyenlere, çocuklar n n e itimi için daire almak isteyen kifli ya da kurulufllara hizmet vermek istedi ini bildirmifltir. Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler BREZ LYA F RMA ADI: VEDAT MUTLU 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP: TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL TEL: +55 (63) e-posta: Yetkili Kifli: Vedat Mutlu Y llard r Brezilya da yat r m ve öncesi için araflt rmalar, pazar araflt rmas ve pazarlama ile ilgili di er çal flmalar, gümrük mevzuat vb. konularda çal flmalar yapan yurttafl m z; Brezilya pazar nda ticari faaliyette bulunmak, iflyeri, flube, temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yat r m yapmak, da t mc a kurmak, ithalat-ihracat vs. ile u raflmak isteyen ve yerel yönetimlerle, di er devlet kurulufllar ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki flirketlerle temas kurmak isteyen firmalar m za yard mc olaca n bildirmifltir. Vedat Mutlu ile e-posta adresinden de ba lant kurulabilir. Mamul ürün ve malzemeler F RMA ADI: RUSYA FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: da, tren yolu makas de ifltirme kolu üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine baflvurabilecekleri F RMA ADI: MicroMesh Technologies , Orenburg, SharlykskoeShosse 5, SBD "ORBC" (State Budget Depatment "Orenburg Regional Business Center") TEL: +7 (3532) e-posta: Yetkili Kifli: Alexander Yudichev/ Chief Executive Office da, mikro tel örgü üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri G da maddeleri ve içecekler MISIR F RMA ADI: United Investment for Food Products UniFood TEL: +202 (3304) 8801 e-posta: Yetkili Kifli: Mr.Mohamed Ahmed/ International Marketing Department Patates ve sebze gibi dondurulmufl g da üreticisi olan firman n ürünlerini satmak istedi i bildiriliyor. F RMA ADI: Upper Egypt for Food Industry TEL: +202 (235) e-posta: Yetkili Kifli: Ms. Mariam Elsayegh/ Export Executive IQF(Individual Quick Frozen Bireysel H zl Dondurma) sistemiyle haz rlanan dondurulmufl meyve ve sebze üreticisi olan firma, ürünlerini satmak üzere Türk firmalar yla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep, M s r Arap Cumhuriyeti Baflkonsoloslu u Ticaret Ofisi arac l yla iletilmifltir. RUSYA F RMA ADI: NanoAqua Funtovskoyehighway 7 Astrakhan region, Astrakhan city Russia, postcode TEL: +7 (8512) e-posta: Yetkili Kifli: Aliskhan Sagov/ Project Manager Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, yüksek teknoloji ile gelifltirilen aktif su (SDA) ve içme suyu üreten IDEAL», «TOP of IDEAL» ve «AQUA AURA» markalar yla sat fl yapan NanoAqua firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri F RMA ADI: MasloJirovoy Soyuz NovokuznetskayaSt., 24, p. 4a TEL: +8 (495) e-posta: Yetkili Kifli: Yuri N.Morozov/Executive director da, s v ve kat ya ve bunlardan çeflitli ürün üreten bir firman n Türk firmalar yla uzun vadeli iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri TUNUS F RMA ADI: Zina Fresh Gabes TEL: +216 ( 75 ) e-posta: Yetkili Kifli: Najib ZARROUK Firma, kurutulmufl domates ve salça üretimi, sera malzemeleri/ekipmanlar al m, ahududu üretimi, tavuk mezbahas ve hindi üretimi konular nda ortak proje yürütmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Elbise ve ayakkab ALMANYA F RMA ADI: You & Me Fashion Habermann OHG 1. Stock (1st Floor) Stuttgarter Str München TEL: +49 (89) FAKS:+49 (89) Yetkili Kifli: Zübeyde Han Münih te yerleflik olan ve halihaz rda Çin, Pakistan ve talya ya deri eldiven, bisiklet ve ifl eldivenleri, plaj flapkas, atk gibi tekstil aksesuarlar ihracat yapan firma, söz konusu ürünleri Türkiye de satmak üzere firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Deri ve deri mamulleri URUGUAY F RMA ADI: Grupo Pelle Uruguay TEL: +598 (99) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Marcello Cauceglia Firma koyun derisi ithal etmek istedi ini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac l yla iletilmifltir. Ahflap ve ahflap ürünleri ARJANT N F RMA ADI: Lusich e Hijos S.R.L. Av. Alvarez Thomas 233, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina TEL: +54 (11) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Alejandro Sergio Rossito Firma ahflap kap malzemeleri ve kap kaplamalar ithal etmek istedi ini bildiriyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz arac l yla iletilmifltir. RUSYA F RMA ADI: TUMEN TEL: +7 ((345) e-posta: Yetkili Kifli: Tamara kushmanova da, harici ve dahili olarak kullan lmak üzere kontrplak üreten Tumen firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi- i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri Metalik olmayan di er ürünler RUSYA F RMA ADI: RASKO Bld. 32 Pochtovaya Str., settl. Anopino, Gus-Khrustalny district, Vladimir region, Russia, TEL: +7 (4924) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Flexandor O. Lopatuhin/ Commercial Director Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, bebek mamas, içecek, meyve ve sebze için cam muhafaza kaplar üreten Rasko firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri Ana metaller ve ilgili ürünler TUNUS F RMA ADI: TOS Tunisia Zone Portuaire 4170 Zarzis Tunisia TEL: +216 (75) e-posta: Yetkili Kifli: Salah Ftirish Firma, metal hurda sat fl yapmak istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l - yla iletilmifltir.

12 Adana Sanayi Odas Nisan ay Meclis Toplant s yap ld K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal vam etmeliyiz. Yine 21 Nisan da bu kez Adana Sanayi Odas n n Nisan ay de Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Meclis Toplant s, K br s Türk Sanayi Sektör Meclisleri, Baflbakan m z ve BaOdas Baflkan Ali Ç ral ve Yönetim kanlarla bir araya gelerek bu defa firmakurulu üyelerinin yan s ra, Uluslararas lar kendi sektörel sorunlapara Fonu Strateji, Politika r n do rudan iletme imve Gözden Geçirme Bölükan buldular. mü nden Ekonomist Ferhan Salman n konuk olarak kat Farkl sektörlerde faalil m yla gerçeklefltirildi. yet gösteren üyelerimizin, TOBB çat s alt nda yer Meclis Baflkan Yard mc s alan ve mevzuat gere i srafil Uçurum un baflkanl aralar nda kamu kurumu nda yap lan toplant n n aç temsilcilerinin de yer ald l fl nda, konuflan ADASO 40 temsilci ile çal flmayönetim Kurulu Baflkan Zelar n yürütmekte olan ki K vanç, ülke olarak son TOBB Sektör Meclisleriniki y ld r siyasi tansiyonun de de aktif olmalar n çok yüksek oldu u bir dönemin önemsiyoruz. Oluflturulan yafland n vurgulad. Belebu platform sektörün kendiye baflkanl seçimleriyle bafllayan ve Cumhurbaflkan- ADASO Baflkan Zeki K vanç di sorunlar n ilgili kurum ve kurulufllara iletebilmesi l seçimiyle devam eden anlam nda önemli bir rol oynamaktad r. maratonun 7 Haziran da genel seçimleradanal sanayiciler olarak buralarda dale sona erece ini belirten K vanç, Seçimlerin, Ülkemiz, ilimiz ve gelece imiz ha fazla yer almaya çal flmal y z. için hay rl sonuçlara vesile olmas n TOBB un sektör meclislerinin yan s diliyorum. Sonraki 4 y ll k dönem ra Odam z bünyesinde yer alan Meslek inflallah ekonominin ön planda olaca Komitelerimiz de sektör ve ilimize ait ve yap sal sorunlar m z n çözüme kavumakro sorunlar n tespiti ve çözümü için flaca bir dönem olacakt r dedi. son derece önemlidir. Buradan, siz de erli sanayicilerimizden, ne kadar yo un Seçimlere paralel uluslararas piyasalarda yaflanan geliflmelerin döviz kurlar - oldu unuzu bilsem de, meslek komitelerimize daha fazla vakit ay rman z n önen, dolay s yla sanayicilerin üretim maliyetlerini ve ihracat olumsuz etkilemeye devam etti ini vurgulayan K vanç, oda yönetimi olarak üretimin ve ihracat n önündeki engellerin kalkmas için f rsat bulduklar her platformda sorunlar dile getirmeyi sürdürdüklerini bildirdi. Nisan ay n n ilk haftas nda gerçeklefltirilen Sanayi ve Ekonomi fiuras nda Adana daki bütün Oda ve Borsalar n katk lar yla belirlenen sorunlar n Baflbakan ve beraberindeki 6 Bakana ilk elden iletme imkan buldu unu belirten K vanç, Bu toplant da, ilimizdeki Yat r m Alanlar, Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi, Ulafl m, Haks z ithalat ve Yeni Pazarlar, Finansman ve Çal flma Hayat ana bafll klar alt ndaki tüm sorunlar m z bir kez daha dile getirdik diye konufltu. Oda Yönetimi olarak, sorunlara Türk K z lay Adana fiubesi tarayönelik çözüm önerilerini srarla talep f ndan kan ba fl n n yayg nlaflt r letmeye ve taleplerin takipçisi olmaya mas amac yla düzenlenen Bir devam edeceklerini belirten K vanç, Kan, Bir Fidan kampanyas kapflöyle devam etti: sam nda Adana Sanayi Odas Mec Ekonomi Bakan m z ve Baflbakan m lis üyeleri kan ba fl nda bulundu. z n Adana ziyaretleri s ras nda gündeme Adana Sanayi Odas Meclis Topgetirdi imiz vadeli ithalatta al nan lant s öncesinde gerçeklefltirilen KKDF nin kald r lmas, pamuk üretimikampanyaya kat l p kan ba fl nda ne verilen destek primlerinin art r lmas, bulunmaktan büyük mutluluk duyteflvik sisteminin revize edilmesi, gibi sduklar n belirten ADASO Yönerarl taleplerimiz, k smen de olsa kabul tim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, gördü ve uygulamaya geçirildi. Yat r m, üretim, ihracat ve istihdama katk da bulunan sanayicileribu tarz platformlar sorunlar m z n çözümü için etkin flekilde kullanmaya de- mini vurgulamak isterim. Sorunlar m z IMF EKONOM ST FERHAN ve çözümlerini net olarak ortaya koyabilirsek çözüme daha kolay ulaflabiliriz. SALMAN DO RU SÖYLEYEN Bunun için ilk planda meslek komiteleriekonom K DANIfiMANIZ mizi daha etkin flekilde kullanmal ard nuluslararas Para Fonu Strateji, Politika, dan da Sektör Meclislerinde yer almaya Gözden Geçirme Bölümü nden Ekonoçal flmal y z. Benzer flekilde yine sorunmist Ferhan Salman, Adana Sanayi Odas lar n çözümünde önemli bir araç olabile- Meclisi nde yapt sunumda, IMF in kucek YO KK toplant lar n ruluflu, yap s ve çal flmalar n da dikkatli flekilde takip anlatt. Türkiye nin IMF ye etmeliyiz y l nda dahil oldu unu, Meslek komitelerimizin flu anda üye 188 ülke bulundaha etkin flekilde çal fldu unu belirten Salman, mas için bir tak m fikirler IMF bir ülkeye davet edildiüzerinde yo unlaflm fl du inde gidiyor. Bu noktaya rumday z. Meslek Komigeldi inde o ülke zor durumtelerinde birbirine yak n dad r. Hiç kimsenin borç versektörleri bir araya getiremedi i bir ortamda para veren rek kendi bünyemizde kurumuz. Bir ülkeye para vesektörel meclisler oluflturildi inde di er ülkeler tarararak bunlar 3 veya 4 ayf ndan finanse ediliyor dedi. l k periyodlarla bir araya Dünya genelinde flu anda getirmeyi planl yoruz. 40 a yak n ekonomik sorun Adana y hak etti i yere bulundu una dikkati çeken Ekonomist Ferhan Salman getirebilmemiz için kensalman, IMF nin önemli çadimizi gelifltirmeli ve daha rekabetçi oll flmalar yapt n vurgulad. K sa vadeli mal y z. Yenilikçi, inovatif ürünlerin ödemeler dengesine destek verildi ini, üretimine öncelik vermeliyiz. Bu anlamekonomik programlar uyguland n ifada sanayicilerimize ve giriflim kültürüde eden Salman, Do ruyu söyleyen müze katk sa layaca na inand m z ekonomik dan flman z, borç al nmad nbir projeye, Türkiye nin ilk Inno Kamda da telkin kurulufluyuz diye konufltu. püs projesine destek verdik. Meclis üyeleri, Bir Kan Bir Fidan Kampanyas na destek verdi ADASO dan K z lay a kan ba fl miz, kan ba fl nda bulunarak önemli bir sosyal sorumluluk görevini de yerine getirmenin sevincini yaflamaktad r dedi. K vanç, sadece kan ba fllayarak de il kan ba fl evlerine de sponsor deste i verdiklerini dile getirdi, Adana Sanayi Odas olarak Türk K z lay n n yan nda ve destekçisi olmay sürdüreceklerini kaydetti. Türk K z lay Adana fiube Baflkan Ramazan Sayg l ise, kan ba fl kampanyalar na Adanal lar n katk s n n takdire flayan oldu unu vurgulad. Sanayicilerin kan ba fl nda bulunmas n n anlaml oldu unu belirten Sayg l, Ülkemizin ve ilimizin ekonomisi ve refah n n yan s ra Bir Kan Bir Fidan kampanyam z kapsam nda kan ba fl nda bulunmalar ve do aya katk lar ndan dolay kendilerine flükranlar m z sunuyorum diye konufltu. K z lay fiube Baflkan Ramazan Sayg l taraf ndan kan ba fl na verilen destekten dolay Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç a bir buket çiçek vererek teflekkür etti.

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı