GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİN İ REFERANS ALAN BİR DENEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİN İ REFERANS ALAN BİR DENEME"

Transkript

1 GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİN İ REFERANS ALAN BİR DENEME 1. Giriş KİT lerin özelleş tirilmesi son yıllarda tüm dünyada en önemli fenomenlerden birisidir. Özelleştirmenin gerçek anlamda bir ekonomide etkinliğin artırılmasına yol açıp-açmadığ ı, gerek ampirik gerekse de teorik bir çok çalışmada ele alınmaktadır. II. Dünya Savaş ı sonrası dönemde Keynesyen politikaların da etkisiyle hemen hemen her ülkede kamunun ekonomi içerisindeki payında önemli artışlar görülmüştür. Fakat 1970 li yıllarda yaş anan stagflasyon krizi ve bu krize bağ lı olarak ortaya çıkan ekonomik sorunlar kamunun ekonomi içerisindeki rolünün sorgulanmasına neden olmuştur. Bu geliş meler son yılda dünyanın birçok bölgesinde/ülkesinde özelleştirme politikalarını gündeme getirmiştir li yıllarda İngiltere de başlayan özelleştirme tartış maları ve uygulamaları, 1990 lı yıllardan itibaren globalleşmenin de etkisiyle birçok gelişmi ş ve geliş mekte olan ülkede artan bir ivme ile devam etmektedir. Globalleş me süreci ülkeler açısından bir takım tehditleri ve fırsatları beraberinde getirirken ilgili ülkeleri yeni politika ve strateji arayış larına da zorlamaktadır. Yine bu süreçte teknoloji devrimi ni kontrol eden ülkelerin, refah doktrini adına güç doktrini ni tekelleştirme ideali ile örtüş türmek istedikleri bilinmektedir. Bu konjonktür çerçevesinde küreselleşme süreci henüz tamamlanmamı ş olmakla birlikte geliş mekte olan ülkeler açısından anlamlı bir tehdit oluşturduğu iddiası tartışmaya değer bulunduğ u sürece refah doktrini ne yönelik yeni arayış lar sürdürülecek ve potansiyel yeni çözüm önerileri anlam kazanarak geliştirilebilecektir. Bu bağlamda Türkiye nin 1980 li yıllarda başlattığı ekonomik dönüş üm sürecininde özelleştirme politikalarının sanayileşme stratejisini hangi ölçüde desteklediğ i konusu, Türkiye özelinde (açısından) hala önemini koruduğu kadar benzer ülkeleri de ilgilendirmektedir. İşte bu noktada özelleş tirme politikaları ekonomilerin yeniden yapılandırılmasında stratejik bir araç olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Bununla birlikte günümüzde özelleş tirme konusundaki tartışmalar devam etmekte ve bir politika olarak özelleş tirmenin etkileri hususunda çeşitli teorik ve ampirik çalış malar yapılmaktadır. Gelinen noktada entelektüel seviyede bilimsel alandaki görü ş birliğ i daha çok serbest piyasa ve özel mülkiyet taraftarlarına doğru bir eğ ilim göstermektedir. Ancak, bu konudaki tartışmaların gelecek yıllarda da önemini koruyacağ ı düşüncesi bu çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır. Özelleştirme ülkelerin ekonomik gelişmiş lik düzeylerine göre farklı etkiler meydana getirmektedir. Geliş mekte olan ekonomilerde sürdürülebilir bir kalkınma için tercih edilecek politikaların başında etkin bir özelleş tirme öngörülmektedir. Zira yetersiz sermaye birikiminden dolayı gelişmekte olan ekonomilerde ihtiyaç duyulan sermayenin temin edilmesinde çeş itli

2 2 zorluklarla karşılaş ılmaktadır. Bu ülkeler, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlardan kredi ve mali yardım şeklinde çeş itli finansal destekler almaktadırlar. Dolayısıyla adı geçen kurumlar finansal desteklerini genellikle ekonomik liberalleşme şemsiyesi altında özelleş tirme eksenli politikaların yürürlüğe konulması şartına bağlamaktadırlar. Bu bağlamda özelleş tirme, temel ekonomik sorunların çözümlenmesi amacıyla geliş mekte olan ülkelerde tercih edilen ve/veya uluslararası organizasyonlar tarafından bu ülkelere empoze edilen bir stratejiye dönüşmüştür. Bu çalışmada globalleşmenin ortaya çıkardığı tehditler ve fırsatlar değ erlendirilerek güç doktrininden refah doktrinine geçişin gelişmekte olan ekonomilerle ilgili boyutu tartış maya açılacaktır. Ayrıca, özelleş tirme politikaları çerçevesinde popülist-volantarist ekonomi yönetiminden ekonomide katılımcı demokratikleşmeye geçiş in dinamikleri ortaya konulmaktadır. Türkiye örneğinden hareketle politika yapıcılar açısından geliş mekte olan ülkelere referans olabilecek bir regülasyon modelinin geliş tirilmesine yönelik teorik bir çerçeve ele alınacaktır. Kısaca burada özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yeni politika önerileri geliş tirilmeye çalışılacaktır. 2. Gelişmekte Olan Ekonomilerde Özelleştirmenin Ekonomik Motivasyonları Birçok gelişmi ş ve gelişmekte olan ekonomideki özelleş tirme deneyimleri dikkate alındığında, özelleştirme konusundaki tartışmaların gelecek yıllarda da önemini koruyacağ ı ifade edilebilir. Bu nedenle özelleş tirmenin esas motivasyon ve amaçlarının bilinmesi, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde özelleştirmeye yönelik etkin politikaların yürürlüğ e konulması açısından önem arz etmektedir li yıllarda IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumları geliş mekte olan ülkelere krediler açmaya başlamışlardır. Bu kredilerin 1980 li yılların baş ından itibaren anapara ve faizleri ile birlikte geri dönmeme riskinin yanısıra giderek artan uluslararası fon fazlasına reel kaynak arama çabaları özelleştirme hareketlerinin uluslararası platforma taş ınmasına neden olmuştur. Bu bağlamda kamunun ekonomi içerisindeki payını azaltmayı amaçlayan özelleş tirme uygulamalarını gelişmekte olan ülkelere yayma amacıyla IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluş ların bünyesinde özel birimler oluşturulmuş tur. Bu tür birimlerin faaliyetleri sonucunda IMF programlarının uygulanmasına yönelik olarak üye ülkelerde devletçilik politikalarının sınırlandırılmasını amaçlayan ekonomi programları yürürlüğe konulmuş tur (Kök, 1995; Ghosh Banerjee and Rondinelli, 2003). Söz konusu programlar çerçevesinde üye ülkelerin verilen ev ödevlerini yapıp-yapmadıkları stand by anlaşmalarıyla sürekli olarak denetlenmi ş ve programa uyan, yani ev ödevlerini iyi yapan ülkelere finansal destekler sağlanmıştır. Literatürde (Marchand et al., 1984; Ramanathan, 1986; Domberger and Piggott, 1986; Ramamurti, 1987; Perelman and Pestieau, 1988; Cremer et al., 1989; Zeckhauser and Horn, 1989; Vining and Boardman, 1992) özel iş letmelerin kısa ve orta vadeli finansal göstergelerindeki (kârlılık vb.) iyileşmeler değerlendirilirken KİT lerin temel amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

3 3 -İktisadi faaliyetlerin koordinasyonu esas alınarak kaynakların etkin kullanımını sağ lamak ve işletmelerin rekabet gücünü artırmak. -Gelir ve refah eşitsizliğini azaltmak; bölgelerarası dengesizliğ i gidermek, bölgesel gelişmeyi uyararak sosyal kesimler arasındaki sosyal eşitsizliği dengelemek ve adaleti tesis etmek. -İstihdam yaratmak, devlet bütçesine yönelik gelir sağlamak ve fiyat istikrarını oluşturmak. -Üretime yönelik niteliksel işgücü oluşumuna katkı sağlamak; çalışma ş artlarını iyileştirerek çalışanların refahını artırmak ve çalışanların katılımcılığını teşvik etmek. -İthal ikamesini teşvik eden politika uygulamalarına olanak sağlamak. -Temel altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek, sosyal güvenliği teş vik etmek ve kamusal kolaylıklar sağlamak. -Dı ş ticareti geliştirmek, elde edilen döviz kazançlarını teknolojik bağımsızlığ ı azaltacak üretken alanlarına yöneltmek ve kendine yeterli bir ulusal ekonomi yaratmak. Bu bağlamda kamu iş letmelerinin genel amacı toplum menfaatine olan sosyo-ekonomik amaçları gerçekleş tirmek ve net sosyal faydayı maksimize etmektir. Ancak burada temel sorun, amaç ve hedeflerin açık ve seçik bir şekilde belirlenmi ş olması kadar uygulama sonuçlarının belirlenen hedeflerden nasıl, ne kadar ve neden saptığını belirlemek de önemlidir (Kök, 1995). Öte yandan, özelleştirmenin gerekliliğini ortaya koyan ve sonuçlarını değ erlendiren çok sayıda çalış ma bulunmaktadır (Megginson et al., 1994; D Souza and Megginson, 1999; Havrylyshyn and McGettigan, 1999; Djankov and Murrell, 2000, 2002; Megginson and Netter, 2001; Kök and Çoban, 2002; Boubakri et al., 2005; Çoban and Seçme, 2005). Bu bağ lamda genel olarak kamu işletmelerinin aynı alanda faaliyet gösteren özel sektör iş letmelerine göre daha az etkin oldukları sonucuna ulaşılmakta ve ortaya çıkan etkinsizlik çeş itli nedenlerle ilişkilendirilmektedir. Bu nedenlerden bazıları, kamu işletmelerinin amaçlarının çok yönlülüğ ü, mülkiyet şekli, piyasa yapısı, kamu işletmelerinin yönetimindeki yetersiz teş vikler, bürokratik ve politik çıkar iliş kileridir (Boardman and Vining, 1989; Vickers and Yarrow, 1991; Laffont and Tirole, 1993; Kök, 1995; Shleifer, 1998; Havrylyshyn and McGettigan, 1999; Nellis, 1999, 2000; Djankov and Murrell, 2000, 2002; Shirley and Walsh, 2000; Sheshinski and Lopez-Calva, 2003). Neo-klasik iktisat teorisinde kamusal seçim ve mülkiyet hakkı yaklaş ımları ile açıklanan mülkiyet yapısı ile kaynak kullanım etkinliği arasındaki iliş ki, özel ve kamu sektörü arasında etkinlik farklılıklarına yol açan mülkiyetin doğasındaki değiş ikliklerle açıklanmaktadır. Kamu Tercihi ve Mülkiyet Hakları Teorisi de mülkiyet değiş iminin daha büyük bir ekonomik artık yaratacağını ve kaynak tahsisinin daha da iyileşeceğ i hipotezini referans almaktadır. Böylece özel mülkiyet sürdürülebilir etkinlik olgusunun çekirdeğini oluş turmaktadır. Nitekim, Kİ T lerde kamu mülkiyeti özelliğinden dolayı, gerekli teşvik ve ödüllendirme mekanizmalarının işlemediğ i, dolayısıyla kamu işletmelerinin özel işletmeler kadar etkin olamayacağ ı iddia edilmektedir. Ayrıca

4 4 bölüşümün ne şekilde gerçekleştirildiği, nasıl değiştirildiğ i ve burada mülkiyet yapısının hangi ölçüde etkili olduğu konusu önem arz etmektedir. Kamusal seçim yaklaşımında ise kaynak kullanım etkinsizliğ inin temel nedenlerinden biri, zayıf rekabet koşullarında çalışan bürokratik yapı ve doğrudan iş letilemeyen denetim mekanizmalarıdır (Hayek, 1978). Ancak, ülkeler/sektörler üzerine yapılan ampirik araş tırmaların bazılarında kamu işletmelerinin bazılarında ise özel iş letmelerin kaynaklarını daha etkin kullandıkları görülmüştür. Buradan hareketle mülkiyet biçimi ile kaynak kullanım etkinliğ i arasında kuramsal açıdan doğrudan bir bağlantının olmadığ ı söylenebilir (Saygılı ve Taymaz, 1996: ; Barberis et al., 1996; Kole and Mulherin, 1997; Boubakri and Cosset, 1998, 2002; Lizal et al., 2001; Harper, 2002; Megginson et al., 2004). Ayrıca literatürde kurumsal yönetim konusunda genellikle içsel ve dış sal olmak üzere iki türlü mekanizma dikkate alınmaktadır. İ çsel mekanizmalar firmanın organizasyonel yapısını ve sahiplik yapısını içerirken, dış sal mekanizmalar yasal ve kurumsal sistemin yanısıra sermaye piyasalarının izlenmesini içermektedir. Boycko et al., (1996), kamu firmalarının göreceli etkinsizliğini ve özelleştirme sonrası etkinliğin artırılmasını açıklayan bir model geliştirmiş tir. Buna göre, devletin ekonomi içerisindeki kontrolünün azaltılması firmaların performansının artmasına ve sonuçta daha yüksek kazançların ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır. Diğ er taraftan ekonomide yabancı yatırımcıların sayısının artması halinde yeni özelleş tirilen firmaların özelleş tirme sonrası performansları etkilenmektedir. Çünkü, yabancı yatırımcılar genellikle yeni özelleştirilen firmalara yeni fonlar temin etmekte, ş irketin tanıtımında yeni açılımlar yaratmakta ve yöneticilerin eylemlerini sıkı bir şekilde denetlemektedir. Bu nedenle yabancı sahipliğ i ile özelleştirme sonrası performansın iyileştirilmesi arasında pozitif bir ilişki kurulmaktadır. İ çsel izleme mekanizması ise yönetim kurulu ve tepe yöneticisi gibi firmanın organizasyonel yapısı ile ilgilidir. KİT lerin performansının düşüklüğü, tayinle gelen üyelerin ve yöneticilerin düş ük vasıflı olmalarıyla açıklanmaktadır. Kaldı ki kurumsal yönetim mekanizmaları etkin bir şekilde iş lemeyen geliş mekte olan ekonomilerde niteliksiz yöneticilerden dolayı denetleme/izleme mekanizmaları kurulamamakta ve kar maksimizasyonuyla hiç bir ilgisi olmayan amaçlar dikkate alınmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerde kamu iş letmelerinin göreceli olarak daha az etkin olmalarının nedenlerinden birisi de piyasa yapısının kaynak kullanımına etkisidir. Bazı iktisatçılar firmalardaki teknik etkinliği, piyasaların rekabetçi yapısıyla iliş kilendirmekte ve tekelci konumdaki firmalarda etkinliğin sağlanamayacağını iddia etmektedirler. Küresel rekabette artı katma değ er elde etmek isteyen sektör veya firmalarda kaynak kullanım etkinliğinin artırılması, özelleş tirmenin tekelci bir piyasa yapısına yol açmamasına bağlıdır (Kök, 1995: 22 27). Kamunun ekonomideki ağırlığ ının açıklanmasında hakim güç kavramı ön plana çıkmaktadır. Özellikle yasal düzenlemelere bağ lı olarak oluşmu ş monopolistik piyasa yapılarında, hakim güç ile monopolistik güç kavramları aynı anlama gelmektedir. Monopol gücü elde eden iktisadi karar birimi (ajan) monopol gücün

5 5 sahibinin kamu sektörü olması halinde hakim güç olarak kamu, piyasanın regülasyonu yerine kendi regülasyonunu empoze eden firma niteliği kazanmaktadır. Hakim veya monopol güç, rakip veya potansiyel olarak rakip olabilecek firmaların piyasaya giriş ini engelleyebilmekte, hali hazırdaki rakipleri piyasayı terk etmeye zorlayabilmekte ve yeni teknolojilerin yayılmasını ve kullanımını zorlaş tırabilmektedir. Bu ve benzeri stratejiler hem rekabeti hem de kaynak kullanım etkinliğ ini azaltıcı bir takım iktisadi yansımaları ortaya çıkarmaktadır (Estache, 2001: 100). Bu nedenle rekabet ortamının iyileş tirilerek rekabetin artırılmasının yanısıra, gücün kötüye kullanımının engellenmesine yönelik anti-monopol yasalarının yürürlüğe konulması ve piyasa mekanizmasını etkinsizleştirecek oluş umların önüne geçilmesi için bir takım çözüm önerileri geliş tirilmelidir. Son zamanlarda iktisat literatüründe üzerinde önemle durulan konulardan birisi haline gelen ve öncülüğ ünü Stigler, Posner ve Peltzman ın yaptığı Regülasyon Teorisi çerçevesinde ş ekillenen regülasyon olgusu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme eksenli tartışmaların odağına yerleş mektedir. Çünkü, regülasyon kaynak kullanım etkinliğini artıran rekabet gücünün iyileş mesine yol açan bir politika aracı olarak değerlendirilmektedir (Kök ve Çoban, 2002). Burada konsept olarak rekabet gücünden ne anlaşılmaktadır? Bu konu çalış mamız açısından büyük bir önem arzettiği için gelişmi ş ve geliş mekte olan ülke ayırımından hareketle ele alınmasında yarar vardır. Özellikle küresel ve ulusal rekabet gücü kavramlarının iyi irdelenmesi ve yüklenen anlam çerçevesinde özelleştirme olgusu ile ilş kilendirilmesinde yarar vardır: Nitekim literatürde (Porter, 1990; Krugman, 1994; Reinert 1994; Siggel and Cockburn, 1995; Cockburn et al., 1999; Begg, 2002; Budd and Hirmis, 2004; Kitson et al., 2004; Henricsson et al., 2004; Banterle, 2005; Depperu and Cerrato, 2005) çoksayıda tartış ma bulunmaktadır. Haatoja and Okkonen (2005) e göre rekabet üstünlüğ ünün çok yönlü olarak ele alınması gerekmektedir. Örneğin, ulusal rekabet gücü kavramını eleş tiren Krugman (1994) bu kavramın tehlikeli ölçüde sabit bir fikir olduğ u tezini savunmaktadır. Ona göre ulusal rekabet gücü kavramından hareketle yurtiçi politikalar çarpıtılmakta, uluslar arası ekonomik sistem tehdit edilmektedir. Krugman ülkelerin ekonomik geleceğinin dünya pazarlarındaki başarıları ile belirleneceği hipotezine karş ı çıkmaktadır. Çünkü, ülkelerin dünya ile ticareti firmaların birbirleriyle olan ticari rekabetinden farklıdır. Ülkeler firmalar gibi birbirlerinin rakipleri değ ildir. Rekabet gücünün bir anlamı var ise bunun firma üzerinden küresel ölçekteki rekabet gücü ile göreli verimlilik ölçütüne bağ lı olarak açıklamak gerekir. Zira ülkelerin rekabet düzeyi göreli verimlilik artışı ile değ il, ülkelerin yurt içi verimlilik artışı ile ölçülmelidir. Krugman ın bu yaklaşımı özünden saptırıldığ ında, ulusal rekabet gücünü yükseltme politikaları sadece gümrük korumacılığı ve ticaret savaşlarına neden olacağ ı için merkantilizm kuzu postuna girmi ş olacaktır (Krugman, 1994; Begg, 2002). Mc Fedridge (1995) ulusların ekonomik performansının firmalardan farklı olduğ unu savunmaktadır. Ona göre rekabet gücü ulusal ekonominin performansına yönelik amaçların

6 6 yanısıra kamu politikalarının ekonomik amaçlarına bağlı olarak ş ekillenmektedir. Yani, rekabet gücü kavramı ile ulusal rekabet gücü kavramı aynı anlama gelmektedir. Diğ er taraftan küresel rekabet gücünü analiz eden Krugman ın verimliliği esas alarak ortaya koyduğu yaklaş ım Birleşmi ş Milletler in (United Nations) yaklaşımıyla örtüş mektedir. Buna göre uluslararası rekabet gücünün belirlenmesinde dı ş ticaretin yanı sıra yatırımlar, teknolojik değiş meler ve insan kaynaklarındaki dinamik gelişmeler de dikkate alınmaktadır. Bu bağ lamda Krugman rekabet gücünün endüstri ve firma ölçeğinde analiz edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaş ım Porter (1990) tarafından da desteklenmektedir. Ancak alternatif bir yaklaş ım sergileyen Reinert e (1994) göre, endüstri ve firma düzeyindeki verimlilik ve etkinlik ölçütleri her zaman o ülkenin refah göstergesi olarak değerlendirilemez. Diğ er bir ifadeyle ulusal rekabet gücü zayıf olan bir ülke, firma ölçeğ inde yüksek bir rekabet gücüne sahip olabilecektir. Neoklasik retorikten bakıldığında süreç yenilikleri verimliliği artırdığından dolayı, fiyatlar düş mekte ve refah artmaktadır. Burada piyasalar hakkında tam bilgi, ölçeğ e göre sabit getiri ve faktör fiyatlarının eşitlenmesi varsayımları altında analiz edilen ulusal rekabet gücü anlamsız hale gelmektedir. Küresel ölçekte ulusal rekabet gücünün anlam kazanabilmesi için verimlilik artışlarına bağ lı olarak yaratılan ilave faktör gelirlerinin ülke içinde kalmasını sağ layacak politikaların geliş tirilmesi gerekmektedir. Küresel rekabet gücünün arka planında eksik rekabet olgusu bulunmaktadır. Eksik rekabet koşullarıyla açıklanan faktör fiyatlarındaki eş itsizlik, ulusal rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu çerçevede ulusal firmaların mikro düzeyde verimli ve etkin olmaları her zaman ulusal rekabet gücünün artmasına neden olmamaktadır. Eğer teknolojik geliş meler, ilgili ülkedeki faktör sahiplerinin gelirlerini artırmayıp sadece ürün fiyatlarını düşürüyorsa, verimliliğ e bağlı olarak maliyetlerin azalmasından kaynaklanan refah artış ı ulus ötesindeki tüketicilere transfer edilecektir. Bu nedenle endüstri/firma ile sınırlı verimlilik ve etkinlik artışları tek baş ına ulusal rekabet gücünü açıklamaya yetmeyecektir. Kaldı ki, ulusal rekabet gücünün nisbi yüksekliğ i, birçok alandaki verimlilik artış ının yanı sıra bilgi ekonomileri orijinli ölçek ekonomilerinin doğurduğ u yüksek kalitedeki iktisadi faaliyetleri (high quality activity) içeren politikalarla açıklanabilir. Ayrıca küresel rekabet gücünün artırılabilmesi, ulusal rekabet gücünün artırılmasına bağlıdır. Bu bağlamda ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yaklaş ımların yanı sıra daha dar kapsamlı uygulanabilir modellerin geliştirilmesi gerekmektedir. 3. Dünya da ve Türkiye de Özelleştirme Deneyimleri 3.1. Dünya da Özelleştirme Uygulamaları 1970 li yıllardan itibaren birçok ülkede devletin ekonomi içerisindeki fonksiyonları sorgulanmaya başlanmış tır. O dönemlerde telekomünikasyon, posta hizmetleri, elektrik ve gaz hizmetlerinin yanısıra havayolu ve demiryolu taşımacılığ ı gibi hizmetler kamu sektörünce sağlanmaktaydı. Bu tartışmalar çerçevesinde kimi politikacılar stratejik olarak nitelendirdikleri alanlarda devletin faaliyetlerine devam etmesi gerektiğine inanmaktaydılar. Bu tartış malar

7 7 yaşanırken 1979 yılında İngiltere de büyük bir halk desteğ i ile Thatcher hükümeti iktidara gelmiştir. Thatcher hükümeti başlangıçta büyük çaplı bir özelleştirme programına girişmemiş olmakla birlikte özelleştirmeyi temel bir ekonomi politikası olarak benimsemiştir. Yine dönemin Almanya sında da Adenauer hükümeti sava ş sonrası dönemin ideolojik motivasyonuna sahip büyük çaplı denationalization programını yürürlüğe koymuş tur. Bu program çerçevesinde 1961 yılında Volkswagen deki kamu payının önemli bir kısmı küçük yatırımcılara devredilmiştir. Thatcher hükümeti denationalization yerine Peter Drucker tarafından literatüre katılan privatization kavramını tercih etmiştir (Yergin and Stanislaw, 1998: 114). Özelleş tirme politikaları başlangıçta işçi sendikalarının direnişine maruz kalmı ş ve bu süreçte elden çıkarılan bazı işletmeler yeniden kamulaştırılmışlardır. İ ngiltere de 1984 Kasım ında British Telecom un halka arzına kadar özelleştirme konusunda önemli bir mesafe alınamamış tır li yılların ortalarından itibaren özelleştirme uygulamaları hız kazanmıştır yılına gelindiğinde İ ngiltere ekonomisi içerisinde kamu işletmelerinin rolü azalmı ş, GDP içindeki payları %10 düzeylerine gerilemiştir. Hem Thatcher hükümetinin hem de Adenauer hükümetinin özelleş tirme programları dikkate alındığında amaçların benzerlikleri göze çarpmaktadır. economy), Bu amaçlar (Price Waterhouse, 1989a, b): Devletin gelirlerinin çoğaltılması (raise revenue for the state), Ekonomik etkinliğin artırılması (promote economic efficiency), Ekonomiye devletin müdahalelerinin azaltılması (reduce government interference in the Mülkiyetin daha geni ş kesimlere yayılması (promote wider share ownership), Rekabeti artırıcı elverişli şartların sağ lanması (provide the opportunity to introduce competition) ve discipline). Kamu iş letmelerinin piyasa disiplinine uymaya zorlanmasıdır (subject SOEs to market Ayrıca Thatcher hükümetinin ikincil bir amacı ise özelleş tirme eksenli hükümet politikaları vasıtasıyla ulusal sermaye piyasalarının geliştirilmesidir. İngiltere de uygulanan özelleştirme programının beklenmeyen baş arısının bir sonucu olarak diğer batılı ülkelerde de iktisadi ve siyasi politikaların özü olarak özelleş tirme politikaları yürürlüğe konulmuştur. Bu ülkelerde de kamu iş letmelerindeki kamuya ait paylar halka arz edilmeye başlanmıştır yılında Fransa da Jacques Chirac hükümeti özelleştirme uygulamalarına başlamı ş ve henüz 1998 yılı bitmeden kamuya ait 22 şirketi yaklaşık 12 milyar dolara özelleştirmiş tir. Sonraki dönemde sosyalist hükümetlerin iktidara gelmesiyle birlikte satışlardan bazıları durdurulmu ş ve elden çıkarılan firmalardan bazıları kamulaştırılmıştır.

8 yılının başlarında Balladur hükümetinin işbaş ına gelmesiyle birlikte yeni ve daha büyük çaplı bir özelleştirme programı yürürlüğe konulmuş tur. Bu dönemde Fransa nın 2 en büyük özelleştirmesi yapılmı ş ; 1997 yılı Ekim inde France Telecom un 7,1 milyar dolarlık, 1998 yılı Kasım ında da yine aynı şirketin 10,5 milyar dolarlık hissesi halka arz edilmiş tir (Megginson and Netter, 2001). Diğer önemli Avrupa ülkelerinden İtalya, Almanya ve İ spanya da da 1990 lı yıllarda büyük çaplı özelleştirme programları yürürlüğe konmuş tur. Söz konusu programlarda genel anlamda kamuya ait hisselerin halka arzı, yani mülkiyetin daha geni ş halk kesimlerine yayılması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde iktidara gelen sosyalist hükümetler de özelleş tirme uygulamalarına genellikle karşı çıkmamışlardır. Özelleştirme uygulamaları 1980 li yılların sonlarına doğ ru Pasifik bölgesine yayılmaya başlamıştır. Özellikle Japonya da az sayıda olmakla birlikte çok büyük çaplı özelleş tirme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Örneğin Ş ubat 1987 ile Ocak 1988 döneminde Nippon Telgraf ve Telefon un yaklaşık 80 milyar dolarlık hissesi halka arz edilmi ş ve sadece Kasım 1987 de 40.3 milyar dolarlık satı ş gerçekleştirilmiştir. Bu, özelleştirme tarihinde yapılmı ş olan en büyük halka arzdır (Megginson and Netter, 2001). Diğer taraftan Asya da hükümetler kamu işletmelerinin satış ı hususunda fırsatçı bir yaklaşım tercih etmişler, piyasa koşullarını daha cazip hale getirmek için büyük ş irketleri parça parça satmışlardır. Ancak bu ülkelerde özelleş tirmeden elde edilen gelirler genellikle bütçe açıklarının finansmanında kullanılmıştır. Ayrıca 1990 lı yılların sonlarına doğ ru bu bölgede ortaya çıkan ekonomik krizler özelleştirme uygulamalarında bir duraksamaya neden olmuş tur. Buna karşın Çin ve Hindistan özelleştirme politikalarında/uygulamalarında önemli adımlar atmış lardır. Bu ülkelerden Çin Halk Cumhuriyeti 1970 li yılların sonlarına doğru liberalleş me programının yanısıra önemli ekonomik reformları hayata geçirmiş tir. Bu programlar ve reformlar Çin ekonomisinin verimliliğini olumlu yönde etkilemiştir. Başlangıçta küçük çaplı özelleş tirmelerin yapıldığı Çin de kamuya ait sadece birkaç işletme elden çıkarılmı ş ve bu nedenle özelleş tirmenin etkileri sınırlı kalmıştır yılına gelindiğinde hükümet kamuya ait büyük ölçekli iş letmeleri özelleştirme konusunda çeşitli taahhütlerde bulunmuştur. Fakat sözkonusu iş letmelerin çok sayıda sosyal refah yükümlülükleri bulunmasından dolayı, Çin hükümeti devletin ekonomideki rolünü ciddi şekilde azaltacak böyle bir özelleştirme programını uygulamaya koymada zorlanmış tır (Bai et al., 1997; Lin et al., 1998; Lin, 2000). Özelleştirme konusunda kendine özgü bir yere sahip diğ er Asya ülkesi ise Hindistan dır. Hindistan 1991 yılında itibaren liberalleşme programını ve ekonomik reformları yürürlüğe koymuş ve bağımsızlığının 44. yılında devletin öncülüğünde bir iktisadi kalkınma modeli benimsemiştir. Latin Amerika ülkelerinde de geni ş kapsamlı özelleştirmeler yapılmıştır. Özellikle Ş ili nin özelleştirme programı oldukça dikkate degerdir yılında Telefonos de Chile özelleştirilmiş tir.

9 9 Bu özelleştirme uygulamasında ilk defa batılı sermaye piyasaları kullanılmı ş ve iş letmenin payları ABD li yatırımcılara satılmıştır. Bu uygulama geliş mekte olan ülkelere örnek olması açısından önemli bir açılım sağlamıştır. Diğer bir Latin Amerika ülkesi olan Meksika nın özelleş tirme programı da oldukça kapsamlıdır. Müdahaleci bir ekonomik sisteme sahip bu ülkede özelleş tirme programı sayesinde ekonomi içerisinde devletin rolü önemli ölçüde azaltılmış tır yılında Meksika da GDP nin %14 ü ve sabit sermaye yatırımlarının %38 i kamuya ait iş letmeler tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bu bağlamda GDP nin yaklaş ık %12,7 si net transferler ve sübvansiyonlardan oluşmaktaydı (La Porta and López-de-Silanes, 1999). Özelleş tirme uygulamaları çerçevesinde 1992 yılı Haziran ayına kadar kamuya ait 1200 iş letmenin 361 i özelleştirilmi ş ve sübvansiyonların hemen hemen tamamı uygulamadan kaldırılmıştır. Bolivya ve Brezilya gibi diğer Latin Amerika ülkelerinde de önemli özelleş tirme uygulamaları yürürlüğe konmuştur. Örneğin Bolivya nın yenilikçi aktifleş tirme (capitalization) projesi çok büyük etki yaratmıştır. Buna karşın bölgedeki en önemli ve kapsamlı özelleş tirme programı Brezilya tarafından uygulanmı ş; çok ciddi muhalefete rağ men Cardoso hükümeti birkaç büyük kamu işletmesinin satışını gerçekleştirmiştir. Bu ş irketlerden ikisi 1997 yılında özelleştirilen Companhia Vale do Rio Doce ve 1998 yılında özelleştirilen Telebras tır ( Megginson and Netter, 2001). Sahra-altı (Sub-Saharan) Afrika ülkelerinde ise özelleş tirme oldukça gizli yapılan bir iktisat politikasıdır. Bazı ülklerde kamuya ait işletmelerin elden çıkarılması gerektiğ i dile getirilmekte, ancak özelleştirmenin sonuçlarına yönelik genel bir inanç oluşmamıştır. Örneğ in Nijerya da kamuya ait işletmelerin satış ı birçok kez gündeme gelmekle birlikte sadece küçük çaplı özelleştirmeler yapılabilmiştir (Jones et al., 1999). Kısacası bu ülkelerde özelleş tirme uygulamalarında başarılı olunamamıştır. Özelleştirme programlarının uygulamaya konduğ u önemli bölgelerden birisi de Merkezi ve Doğ u Avrupa ülkelerini de kapsayan eski Sovyet-bloku ülkeleridir. Bu ülkelerde piyasa ekonomisine geçişin, daha geni ş anlamda ekonomik dönüş üm çabalarının bir parçası olarak özelleştirme politikaları yürürlüğe konulmuştur. Bu süreçte çok çetin tartışmalar yaşanmı ş ve politik tercihler önemli ölçüde sınırlandırılmış tır li yıllarda komünizmin yıkılmasından sonra işbaşına gelen bölgesel hükümetlerin hemen hemen tamamı oldukça hızlı bir ş ekilde piyasa ekonomisinin baskısı altında kalmışlardır. Diğer taraftan politik düş üncelerden dolayı bu ülkelerde elden çıkarılan varlıkların yabancılara satışı genel anlamda oldukça sınırlı kalmış tır. Bu nedenle hükümetler mass privatization programlarını tercih etmişlerdir. Genellikle eski doğ u bloku ülkelerinde görülen bu özelleştirme yönteminde özelleştirilecek fabrika/ şirket kendi çalış anlarına ve/veya tedarikçilerine satılmaktadır. Bu programlar sayesinde söz konusu ülke ekonomilerinde kamunun payı önemli oranlarda azaltılmıştır. Mass privatization yöntemi baş langıçta popüler bir

10 10 politika olmasına karşın zamanla Rusya gibi bazı ülkelerde popülaritesini kaybetmiş tir. Özellikle eski elitler ve yönetim üzerinde söz sahibi olan kesimler çeş itli yollarla elden çıkarılan bu şirketlerin hisselerini ele geçirmişlerdir. Sonuçta özelleş tirmeden beklenen pozitif anlamdaki net etkiler yaratılamamı ş ve uygulamalar genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanmış tır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen farklı bölgelerde hükümetler çok hızlı ve başarılı özelleş tirmeler gerçekleştirmişler; kamuya ait işletmelerin satış ını çekici hale getirerek, önemli gelirler elde etmişlerdir ( Megginson and Netter, 2001). Gelişmekte olan ekonomilerde özelleştirme uygulamalarının değ erlendirilmesinde özelleş tirmeden elde edilen gelirlerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu ülkelerde dönemine ait özelleştirme gelirleri Şekil-1 deki gibidir. billions) Ş ekil- : Privatization Revenues in Developing Countries, by Region, ($US East Asia & Pacific 28 Europe & Central Asia Latin America & Caribbean 16 Middle East & North Africa 12 8 South Asia 4 Sub-Saharan Africa Kaynak: World Bank, 2002, 2007; Privatization, Gelişmekte olan ülkelerde 1990 yılında yaklaşık 12 milyar dolarlık özelleş tirme yapılırken, bunun yaklaş ık 11 milyar dolarlık bölümü Latin Amerika&Caribbean bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerde özelleştirme gelirleri 1997 yılına kadar sürekli olarak artmı ş ve 1997 yılında 65 milyar dolarla en yüksek düzeye ulaşmıştır yılında ba ş gösteren Asya Krizinin de etkisiyle 1998 yılından itibaren özelleştirme gelirleri azalmaya başlamış tır yılından itibaren yeniden artı ş trendine giren özelleştirme gelirleri 2005 yılında yaklaş ık 57 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir li yıllara kadar en yüksek özelleş tirme gelirini Latin Amerika&Caribbean bölgesindeki ülkeler elde ederken, 2000 li yıllardan itibaren Avrupa&Orta Asya bölgesi ülkeleri özelleştirme gelirlerinde üstünlüğü ele geçirmişlerdir ( Şekil-1). Özelleştirme uygulamalarına bağ lı olarak 1979 yılından beri ülkelerin GDP si içerisinde kamunun ve dolayısıyla KİT lerin payı azalmaktadır. Yüksek gelirli/sanayileşmi ş ülke ekonomilerinde KİT lerin rolü her geçen gün azalmı ş ; 1984 yılında GDP içerisinde %8,5 olan

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi Volume 3 Number 4 2012 pp. 123-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi S. Çağrı Esenera Mine Binişb Özet: 1980'li yılların başından itibaren

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru

Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Türkiye için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi ne Doğru Kamil Yılmaz Koç Üniversitesi Ocak 2007 Özet Türkiye nin bugüne kadar yeterince yararlanamadığı doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), Türk ekonomisinin

Detaylı

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Volume 3 Number 3 2012 pp. 93-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Esra Güler a Özet: 1991 de Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla

Detaylı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Banu METİN * Özet: Bu çalışmada, Dünya Bankası nın yoksulluk sorununa yaklaşımında,

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI VE TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * Yard s Doç,Dr,Mustafa EMİR K.T.Ü. IÎBF İşletme Bölümü ** Arş*Geı% Devlet TOKSOY K.T.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI

TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI TMMOB ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI İZMİR SUBESi TÜRK-İŞ TEK GIDA-İŞ SENDİKASI EGE BÖLGE ŞUBESi TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI VE SOSYAl PiYASA EKONOMiSi

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER Mehmet Ali Kelleci İktisatçı, DPT Uzmanı Temmuz 2003 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ...1 1. BİLGİ EKONOMİSİ, ÜRETİM YÖNTEMLERİ, İŞ ORGANİZASYONLARI

Detaylı

Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye deki Sonuçları. Theoretical Foundations of Privatization and Results in Turkey

Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye deki Sonuçları. Theoretical Foundations of Privatization and Results in Turkey Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye deki Sonuçları Theoretical Foundations of Privatization and Results in Turkey ABSTRACT Liberal economic order, businesses efficiency, productivity and profitability,

Detaylı

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI REKABET KURUMU DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2012 ANKARA DOĞAL GAZ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Cemal Ökmen YÜCEL Tuğçe KOYUNCU Emine TOKGÖZ Rekabet Kurumu. Her Hakkı Saklıdır. Rekabet

Detaylı