çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter"

Transkript

1

2 KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma Sekreteri Ergün YURDAKUL Genel E itim Sekreteri KOOP- fi SEND KASI ADINA SAH B Eyüp ALEMDAR GENEL BAfiKAN GENEL YAYIN YÖNETMEN Ergün YURDAKUL GENEL E T M SEKRETER YAZI filer MÜDÜRÜ Seyfi fi R N BASIN MÜfiAV R Dört ayda bir yay nlan r. Dergimize gönderilen yaz lar iade edilmez. Yaz lar yay nlay p yay nlamamak veya bir k sm n yay nlamak derginin tasarrufundad r. Yaz lardaki sorumluluk yazarlar na aittir. Üyelerine ücretsiz da t l r. Dergimiz bas n ahlak yasalar na uyar. YÖNET M YER Fevzi Çakmak Sokak No: 15 Kat: 4/5 K z lay - ANKARA Tel: (0312) Belge geçer: web: e-posta: TASARIM - SAYFA DÜZEN - BASKI Tel : Faks : vedik Org. San. Bölg.Matb.Sit Sok. No: 27 Yenimahalle / ANKARA Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Koop- fl Sendikas Genel Yönetim Kurulu çindekiler Genel Baflkandan Baflkanlar Kurulu Topland Pakistan Depremi Ankara 1 No lu fiube Kongresi Gaziantep fiube Kongresi T S Haberleri Kufl Gribi Kontrol Alt nda Türk- fl Baflkanlar Kurulu Topland E itim Seminerlerimiz Sürüyor Meteoroloji Genel Müdürlü ü Bart n l Özel daresi Genel Baflkan ART de Canl Yay ndayd Konya Pankobirlik in Baflar s E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ü Tar m Kredi Kooperatifleri stiflare Toplant lar..34 Denizli l Özel daresi Hukuk Köflesi Sosyal Haberler Muhasebe

3 Avrupa Birli i Müzakere Sürecinde Send kal Özgürlükler, Kıbrıs Davası ve İk Buçuk Yılın Değerlend rmes S endikam z n 15 inci Ola an Genel Kurulu ndan bu yana, yaklafl k iki buçuk y l geçti. Ola an Genel Kurul süresinin dört y l oldu unu dikkate al rsak, faaliyet dönemimizin önemli bir bölümünü tamamlam fl bulunuyoruz. Teflkilat olarak Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde yapmay kararlaflt r p, Eylül 2005 tarihleri aras nda toplad m z Ola an Baflkanlar Kurulu muzda, hem geçen iki buçuk y l n de erlendirmesini, hem de kalan bir buçuk y l n planlamas n yapt k. Genel Yönetim Kurulu olarak, Baflkanlar Kurulu muzca baflar l görülen bu çal flmalarla yetinmiyor, daha titiz bir planlamayla yeni yeni projeler üretmeye çal fl yoruz. Özellikle örgütlenme konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek için kadrolar m z e itmek ve takviye etmek dahil, alternatif çözüm yollar n aramaya devam ediyoruz. Eyüp ALEMDAR Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Toplant vesilesiyle makam nda ziyaret etti imiz, KKTC nin yeni Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT n ziyaretimiz esnas nda yapm fl oldu u konuflma, heyette bulunan bütün arkadafllar m n gönlüne su serpmifltir. K br s davas na sahip ç kma, K br s Türk halk n n ve Türkiye nin uluslararas antlaflmalardan kaynaklanan haklar n n korunmas nda, Say n Mehmet Ali TALAT n hiçbir flekilde, K br s n efsanevi lideri birinci Cumhurbaflkan Say n Rauf DENKTAfi n gerisinde kalmayaca n görmüfl olmak, hepimizi sevindirmifltir. Genel olarak Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa Birli i ile iliflkiler baflta olmak üzere, d fl politikada yeteri kadar kararl bir tutum izlemedi i fleklinde elefltirilen iktidar n, AB müzakere çerçeve belgesinin belirlendi i 3 Ekim 2005 tarihinden önce, Say n Baflbakan m z ve D fliflleri Bakan m z n gösterdi i kararl tutum, milletimizi ve elefltiride bulunanlar büyük ölçüde rahatlatm flt r. Bu kararl tutumun müzakere sürecinin sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Bütün bunlar gösteriyor ki, iktidar muhalefet çekiflmelerinde söylenen sözler ve yap lan elefltirilere ra men, hem ülkemizde, hem de Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde sorumluluk mevkiine gelenler, ülkenin ve milletin ç karlar do rultusunda hareket etmekte, devlet adaml n n gere ini yerine getirmektedirler. Avrupa Birli i bizi kabul etse bile, bizim girmeyi kabul edip etmeyece imiz belli olmayan bir AB u runa, K br s taki haklar m zdan ve ülkemizin birli inden taviz verilmeyece i, iflin bafl ndayken herkese bildirilmelidir diye düflünüyoruz. Tüm çal flanlar ad na konfederasyonumuz Türk- fl, Avrupa Birli i ne tam üyelik yolunda yap lan çal flmalara destek verdi ini ve müzakere sürecinde aktif rol almak istedi ini aç klam fl bulunuyor. Koop- fl Sendikas olarak konfederasyonumuzun Türkiye nin Avrupa Birli i müzakere sürecinde izledi i politikay destekliyoruz. Ancak, müzakere sürecinin çal flma hayat m z, sosyal güvenlik haklar m z, temel hak ve özgürlüklerimizi daha iyi bir hale getirmesini de istiyoruz. Çal flanlar n hak ve özgürlükleri ve teflkilatlanma konusunda istenilen düzeye kavuflabilmemiz için hem hükümetimizin, hem de Avrupa Birli i ülkelerinin yapabilecekleri çok fley var. Avrupa Birli i müzakere sürecinin çal flma hayat m z aç s ndan önemli bir kazanç olaca n umuyor ve süreci dikkatle izlemeye devam ediyoruz. 17 A ustos 1999 tarihinde benzer bir faciay yaflam fl bir milletin mensuplar olarak, geçirmifl oldu u büyük deprem dolay s yla, dost ve kardefl Pakistan halk na en içten duygularla geçmifl olsun diyor ve baflsa l dileklerimizi iletiyoruz. Afetin yaratt ac lar n bir an önce kapanmas için yard m kampanyas na üyelerimiz ad na Koop- fl Sendikas olarak biz de kat ld k ve kat lmaya devam edece iz. Yapm fl oldu umuz yard mlar n Türk- fl taraf ndan derhal afetzedelere ulaflt r lmakta oldu unu bilgilerinize sunmak istiyorum. Millet olarak mübarek Ramazan ay n bir daha idrak etmifl bulunuyoruz. Ülkemize, milletimize, slâm âlemine ve tüm insanl a hay rlar getirmesi dile iyle Ramazan Bayram n z tebrik ediyor, bir sonraki yaz da buluflmak üzere, hepinize hoflça kal n z diyorum.

4 BAfiKANLAR KURULUMUZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR YET NDE TOPLANDI 2 Sendikam z Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR, Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT ile birlikte Koop- fl Sendikas Baflkanlar Kurulu toplant s, üç gün süreyle Eylül 2005 tarihleri aras nda, kardefl ülke Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Magosa flehrinde yap lm flt r. Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Etkili letiflim Teknikleri konulu tebli in sunuldu u bir E itim Semineri ile çal flmalar - n bafllatm fl, daha sonra ülkemizin ve çal flma hayat m z n önemli sorunlar ndan oluflan gündemini görüflmüfl ve bir sonuç bildirisi yay nlam flt r. Toplant m z n devam esnas nda Çarflamba günü, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Baflkanlar Kurulu üyelerimiz taraf ndan makam nda ziyaret edilmifltir. Bu ziyaret esnas nda, K br s Türk Halk n n haklar n güvence alt na almayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin garantörlük haklar n korumayan bir çözüme, Baflkanlar Kurulumuz ittifakla karfl oldu u belirtilmifltir. Türkiye nin garantörlük haklar n yok sayan ve K br s Türk Halk n n haklar n güvence alt - na almayan bir çözüme, baflta Türk- fl olmak üzere Türkiye de hiç kimsenin raz olmayaca na olan inanc m z, Türk- fl Genel Baflkan n n mesajlar yla birlikte, Genel Baflkan m z taraf ndan, Say n Cumhurbaflkan na arz edilmifltir. Koop- fl Heyeti, Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT ile toplu halde

5 Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz KKTC deki Baflkanlar Kurulu Toplant s nda Genel Baflkan m z Eyüp Alemdar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat n huzurunda yapt konuflmada ayr ca flu görüfllere yer verdi: Bu günlerde Avrupa Birli i ne üye 25 ülkenin diplomatlar n n haz rlay p yay nlayacaklar deklerasyonla ilgili olarak (K br s delegesinin talebi üzerine baflkanl k Türkiye konusundaki maddeyi gündemden çekti) aç klamas bas na yans d. Türkiye Cumhuriyeti D fliflleri Bakan Say n Abdullah Gül ün (Rumlar AB Müzakerelerini bloke ediyor) fleklinde aç klamalar var. KKTC Cumhurbaflkan olarak zat alinizin bu konuda yapm fl oldu u aç klamalar var. Biz bu görüfllerin tamam na kat ld m z huzurunuzda aç kça ifade ediyoruz. Ülkemizdeki bir çok sivil toplum kuruluflunun da, konfederasyonumuz Türk- fl in de, halk m z n büyük bir ço- unlu unun da bizim gibi düflündü üne inan yoruz. Sizin ve Kuzey K br s Türk halk n n çözümden yana olan kararl tutumunun er ya da geç sonuç verece ine olan inanc m - z belirtiyoruz. Baflkanlar Kurulumuz, son günlerde bölücü terör örgütünün haince kurmufl oldu u tuzaklar sonucu kaybetti imiz flehitlerimizin ve yaral lar m z n say s n n h zla artmakta oldu unu, büyük bir üzüntü ile görmektedir. Toplant m z n devam esnas nda, yetkili oldu umuz Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü elemanlar ndan bir ekip, Bingöl ün Suveren köyü civar nda çal flma yaparken, bu hain terör örgütü mensuplar n n yere döflemifl oldu u may nlar patlam fl ve ne yaz k ki, bir arkadafl m z flehit olmufl, iki arkadafl m z ise a r yaralanm fl bulunmaktad r. Baflkanlar Kurulu olarak, her türlü terörü ve terör örgütü mensubu canileri, fliddetle lanetliyoruz. Terör konusunda çifte standart uygulayan, direkt veya dolayl yollardan ülkemize yönelik 3 Baflkanlar Kurulundan görüntüler

6 4 terör hareketlerini mazur göstermeye çal flan, yerli-yabanc herkesi nefretle k n yoruz. fiehitlerimize Allah tan rahmet, yak nlar - na ve milletimize bafl sa l, yaral lar m za acil flifalar diliyoruz. Koop- fl Sendikas Baflkanlar Kurulu, terör örgütünün provokasyonlar na karfl, halk m z sa duyulu olmaya, etnik ve dinsel farkl l klar m z, ülkemizin bir zenginli i kabul edip, birlik ve beraberli ini artt rmaya, güvenlik güçlerimizi ve hükümetimizi de, etkili ve kesin sonuç al c bir mücadeleye ça rmaktad r. Baflkanlar kurulumuz, faaliyet döneminin bafl ndan bu yana geçen yaklafl k iki buçuk y ll k dönemi toplu bir de erlendirmeye tabi tutmufl ve genel olarak baflar l sonuçlar elde edildi i; -Süresi dolan Toplu fl Sözleflmelerinin yenilendi i ve günün flartlar na göre iyi sözleflmeler yap ld, -E itim çal flmalar n n programl bir flekilde sürdürüldü ü, yönetici ve temsilcilerden bafllayarak bütün üyeleri kapsayacak bir flekilde ve aksat lmadan devam ettirildi i, -Sendika içi demokrasinin uygulanmas konusunda gerekli titizli in gösterildi i, süresi dolan iki flubede genel kurulun tamamland ve ayn hassasiyetle, günü dolan di er flubelerin genel kurullar ile ilgili ön haz rl klar n yap ld, -Örgütlenme konusunda çok yo un bir çal flma sürdürüldü ü, mevcut iflyeri say s n n ikiye katland, üye say s n n ise, mevcut üyenin üçte birinden daha fazla artt r ld, tespit ve de erlendirmeleri yap lm flt r. Bütün bu çal flmalar n aksat lmadan devam ettirilmesi, özellikle örgütlenme konusundaki çal flmalara daha büyük bir h z verilmesi, Baflkanlar Kurulumuzun ortak görüflüdür. Baflkanlar Kurulumuz, ülkemizdeki kamu varl klar n tümüyle yok etme anlay fl n n bir ürünü olan, Tüprafl, Petkim, Telekom ve Erdemir gibi stratejik kurulufllar m z n, ne pahas na olursa olsun sat lmas n, enerji kaynaklar m z n, madenlerimizin ve limanlar m z n devlet kontrolünün d fl na ç kar lmas n, yanl fl bulmakta ve karfl ç kmaktad r. Sosyal devleti ortadan kald - ran özellefltirmeler, sosyal güvenlik alan nda getirilen hak kay plar, örgütlenme özgürlü ünü engelliyen tutumlar ve çal flanlar n di er önemli sorunlar na tepkisini göstermek üzere, Türk- fl in öncülü ünde, Emek Platform unun alaca kararlar, Koop- fl Sendikas bütün gücüyle ve sonuna kadar desteklemeye kararl d r. Bu kapsamda, Emek Platform unun ald karar gere i, 26 Eylül 2005 Pazartesi günü sendikam z n örgütlü oldu u bütün iflyerlerinde, Türk- fl in haz rlad - bildirinin, kitlesel bas n toplant lar ile okunmas n ve Emek Platformu nun daha sonra alaca- tüm eylemlere yo un bir flekilde kat lmay kararlaflt rm flt r.

7 KARDEfi ÜLKE PAK STAN DEPREMLE YIKILDI 08 Ekim 2005 tarihinde yerel saat ile 09.25'te meydana gelen merkez üssü Pakistan n Keflmir bölgesi olan 7,6 büyüklü- ündeki depremde ölü say s yaklafl k 50 bin kifli. Pakistan Ordu Sözcüsü General fievket Sultan, depremde bir çok okulun y k ld n ve binlerce çocu un hayat n kaybetti- ini vurgulayarak, Bütün bir nesil kaybedildi. Kurbanlar n ço u okullu çocuk dedi. Pakistan, ders zilinin çalmas ndan bir kaç dakika sonra gelen depremde ölenlere a l yor. fiiddetli depremin yaklafl k 60 saniye kadar sürdü ü belirtilirken slamabad'daki camilerden sela okundu. KURTARILAN HAYATLAR EN BÜYÜK TESELL OLDU. Deprem felaketi nedeniyle ölü say s n n sürekli artt Pakistan' n Muzafferabad kentinde pek çok kurtarma ekibi görev yap yor. Türk gönüllülerinden oluflan GEA ile TSK DAK ekibi, 7 kifliyi enkaz alt ndan sa ç kard. Bu arada K z lay'dan yap lan aç klamada, yard m etmek isteyenlerin, Türk K z lay 'n n tüm bankalarda bulunan 2868 no'lu hesab na ba flta bulunabilece i veya GSM operatörlerinden 2868'e k sa mesaj atabilece i belirtildi. Pakistanl kardefllerimize baflsa l diliyoruz. TÜRK M LLET DOST PAK STAN IN YANINDA Büyük bir felaket yaflayan Pakistan halk na Türk milleti olarak, baflta hükümetimizin öncülü ünde, ifl çevrelerinden, sivil toplum örgütlerinden ve halk m zdan büyük yard mlar toplanarak, süratle bölgeye ulaflt r lm flt r. Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu Türk- fl de öncü rolü oynayarak sendikam z Koop- fl de dahil olmak üzere, tüm sendikalardan da ciddi bir katk toplayarak bölgeye ulaflt r lm flt r. 5 TÜRK YE DEPREME HAZIR OL! Japonya da zaiyats z atlat lan ayn fliddetteki depremlerden Türkiye, Hindistan, Pakistan ve ran gibi ülkelerde on binlerce kiflinin ölmesi kaderin bir ihtar gibi. Kapkaç ve gecekondu ruhuyla yap lm fl olanlar y k p depreme dayan kl binalar yollar yapmakla on binlerce can kurtarmak mümkün. YAKIN TAR H N BÜYÜK DEPREMLER : 26 Aral k 2004: 220 bin kiflinin hayat n kaybetti i Richter ölçe ine göre 9.0'dan büyük Sumatra Adas ve Hint Okyanusu depremi, 26 Aral k 2003: en az 31 bin 884 kiflinin öldü ü 6.7 fliddetindeki ran-bam depremi, 17 A ustos 1999 Marmara depremi 20 bin kifli. 20 Haziran 1990: 40 binden fazla kiflinin öldü ü 7.7 büyüklü- ündeki ran depremi, 28 Temmuz 1976: 242 bin kiflinin öldü ü 7.8 büyüklü ündeki Çin depremi, 31 May s 1970: 66 bin 800 kiflinin öldü ü 7.5 büyüklü ündeki Peru depremi, 26 Aral k 1939: bin kiflinin öldü ü 8.0 fliddetindeki Türkiye-Erzincan depremi,

8 ANKARA 1 NO LU fiubem Z GENEL KURULU YAPILDI Ankara 1 No lu fiubemiz Genel Kurulu Baflkanl k Divan, Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR Baflkanl nda 6 Sendikam z Ankara 1 no lu fiube Ola an Genel Kurulu tarihinde Ankara da Tes- fl Sendikas Genel Merkezi toplant salonunda aktedildi. Kongre delegeleriyle birlikte Genel Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulu Üyelerimiz ve fiube Baflkanlar m z n haz r bulundu u genel kurulda, Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Genel Müdür Yard mc s Oktay Malyemez, Ankara Bölge Birli i Müdürü Bekir Akbey ve Samsun Bölge Birli i Müdürü Salih Y lmaz ve Türk Harb- fl Sendikas Ankara fiube Baflkan Mehmet Çelik konuk olarak kat ld lar. Genel Kurul Divan Baflkanl - n Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR n yapt Baflkanl k Divan n n di er üyeleri Genel Teflkilatland rma Sekreterimiz Hüseyin ÖNER, Malatya fiube Baflkan m z Hasan MELEK, Gaziantep fiube Baflkan m z Ahmet BAYAR ve Samsun fiube Baflkan m z Engin DEM - REL den olufltu. fiube Baflkan m z Mehmet GÜLSOY yapt aç l fl konuflmas nda; ahenkle çal flan Koop- fl Sendikas genel yönetimine ve iflyeri yönetimlerine teflekkür etti. Mehmet Gülsoy, yeni üyelere her sözleflmede yeni mevziler kazan ld na vurgu yaparak: Ülkedeki iflsizli i bahane ederek; izin, ilave tediye, insana yak fl r bir ücret vermemekte srar eden köhne bürokratik zihniyete fl k tutma Genel Kurula teflrif eden, T.K.K. Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Genel Müd. Yard. Oktay MALYEMEZ, Ankara Bölge Müdürü Bekir AKBEY, Samsun Bölge Müdürü Salih YILMAZ, Harb- fl Ankara fiube Baflkan Mehmet ÇEL K, Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR ve Yöneticilerimizle birlikte

9 Mehmet GÜLSOY Ankara 1 nolu fiube Baflkan Genel Kurulda haz r bulunan delegeler ve misafirler mücadelemiz sürüyor. dedi. Genel Kurul da bir konuflma yapan Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Koop- fl Sendikas ile Merkez Birli i iliflkilerinin karfl l kl anlay fl içerisinde sorunlar n elbirli iyle çözümü için çaba sarfettiklerini bunun en güzel örneklerinin son ikmal edilen toplu ifl sözleflmesi müzakeresi ve bölge nezdinde yap lan ifltiflare toplant lar ndan ve ortaklafla düzenlenen e itim programlar nda görüldü ünü, iliflkilerin daha da artarak sürece ini ifade ederek genel kurula baflar lar diledi. Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR Genel Kurul da yapm fl oldu u konuflmas nda; Erzurum Atatürk Üniversitesi nde mezuniyet töreni esnas nda bafl örtülü ö renci velisinin mezuniyet törenine al nmamas, ülkemizde asker, sivil herkesin tepkisini çekmifl olup, bu tür yarat lan suni olaylar kamu vicdan n yaralamakla birlikte hiçbir flekilde onaylanmas mümkün de ildir. Bu Genel Kurul son iki y l içerisinde örgütlendi imiz yeni iflyerleri ve yepyeni siz üyelerimizin kat l m yla olufltu. Sendikam z n ki y l içerisinde yap lan teflkilatlanma çal flmalar neticesinde sadece Ankara 1 no lu flubemiz nezdinde toplam on ayr iflyeri ve yüzlerce yeni üyemiz Koop- fl Sendikas saflar na kat lm flt r. Biz Koop- fl Sendikas olarak gücümüzü art r p etkili bir sendika olman n, tercih edilmenin hazz n duyduk. Sizler art k büyük bir aile olan Koop- fl Sendikas na kat larak sendikal toplu ifl sözleflmeli ve onurlu bir iflçi olman n, tad na vard n z. Sendikam z ve sendikal olmay seçti iniz için hepinizi genel kurul huzurunda tebrik ediyor, Genel Kurulumuzun birlik ve beraberli imize katk sa layaca n biliyor, hay rl olmas n diliyorum dedi. Genel Kurul da yap lan seçimler sonucunda Mehmet Gülsoy güven tazeleyerek Ankara 1 no lu fiube Baflkanl na yeniden seçildi. 7 KOOP-Ifi ANKARA 1 NO LU fiube GENEL KURULUNDA OLUfiAN fiube ZORUNLU ORGANLARI fiube YÖNET M KURULU ÜYELER Mehmet GÜLSOY fiube Baflkan Mesut YILDIRIM fiube dari Sekreteri Erdo an DÖfiKAYA fiube Mali Sekreteri Nida KAYA fieref HELVACI Salih ATMACA Mehmet ÖZGAN Ayhan KILIÇ Faruk Murat fiube DENET M KURULU ÜYELER Adem DANIfiIK H. Can ÇET NER Cevdet VURAL fiube D S PL N KURULU ÜYELER A. Vahap GÜL Mehmet ÇAKAL Fatih ERDO MUfi

10 GAZ ANTEP fiubem Z GENEL KURULU YAPILDI Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR Baflkanl nda Gaziantep fiubemiz Ola an Genel Kurul Baflkanl k Divan 8 Sendikam z Gaziantep fiubesi Ola an Genel Kurulu 4 Eylül 2005 tarihinde Gaziantep Tu can Oteli nde yap ld. Genel Yönetim Kurulumuzun haz r bulundu u Genel Kurula, Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an Sar - çam, Tar m Kredi Bölge Birli- i Müdürü A.Naci Yorganc - lar, Bölge Müdür Yrd. A. Selahattin Karaca, TSE Bölge Müdürü Mustafa Derecik ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yard mc s Bahaddin Aktemur konuk olarak kat ld lar. Genel Kurul Divan Baflkanl n Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR n yapt, Divan Kurulu Genel Baflkan Yard mc m z Mehmet PALA, Genel Teflkilatland rma Sekreterimiz Hüseyin ÖNER, Abdullah ARSLAN ve Veysel DARICIO LU ndan olufltu. fiube Baflkan m z Ahmet Tar m Kredi Merkez Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an Sar çam, Gaziantep Bölge Müdürü A. Naci Yorganc lar ve Genel E itim Sekreteri Ergün Yurdakul, Genel Kurul Delegeleri ile birlikte BAYAR, Genel Kurul aç l fl nda yapm fl oldu u konuflmada Gaziantep fiube olarak Koop- fl Sendikas n n bayra- n n flube çal flma alan nda en iyi flekilde dalgalanmas için genel merkezimizin bize vermifl oldu u deste i lay - k yla yerine getirmeye çal flt klar n, Genel Kurul Delegasyonunun çok say da iflyerinden olufltu unu bu güzel tablonunda genel merkezimizin sa duyulu ve örgütlenmeye vermifl oldu u önem ve destekten geldi ini ifade etmifltir. Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR ise Genel Kurul - da yapm fl oldu u konuflmas nda özetle, ülkemizde son dönemde yeniden hortlat lmaya çal fl lan terör olaylar - n n d fl destekli oldu unu, ülkemizde birlik ve beraberli imizi tehdit eden istikrar boz-

11 maya yönelik beyhude çabalar oldu unu söyledi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Tapu Kadastro çal - flanlar ile büyüyen ve güçlenen Gaziantep fiubemiz Genel Kurulu baflar lar diledi. Genel Kurul da yap lan seçimler sonucunda Ahmet BAYAR, fiube Baflkanl na güven tazeleyerek yeniden seçilmifltir. Genel Kurul Delegelerinden Bir Grup 9 Ahmet BAYAR Gaziantep fiube Baflkan Gaziantep Bölge Müdür Yard mc s Selahattin Karaca, Genel E itim Sekreteri Metin Güney Genel Kurul Delegeleriyle birlikte KOOP-Ifi GAZ ANTEP fiube GENEL KURULUNDA OLUfiAN fiube ZORUNLU ORGANLARI fiube YÖNET M KURULU ÜYELER Ahmet BAYAR fiube Baflkan Mehmet Akif SARICI fiube dari Sekreteri Nedim POLAT fiube Mali Sekreteri Mehmet TORUN Zeki ÇELEB Sabri DEM RPENÇE Muhiddin KARAKUfi Hasan DO AN Ali TEM Z fiube DENET M KURULU ÜYELER fi. Mehmet BULUT Necati RÜfiVANO LU Mustafa fiahan fiube D S PL N KURULU ÜYELER Mehmet ÖREN M. fierif TATLI Hac AYDEM R

12 T S HABERLER ARTV N L ÖZEL DARE MÜDÜRLÜ Ü NDE TOPLU- fi SÖZLEfiMES MZALANDI 10 Artvin l Özel dare Müdürlü ü Genel Sekreterli i ile sendikam z Koop- fl aras nda yürütülen müzakereler sonucunda yürürlük süreli Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzalanm flt r. mza törenine sendikam z temsilen Genel Sekreter Tuncer GÜRBULAK, Trabzon fiube Baflkan Ahmet KARA- MAN, Trabzon fiube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TEMEL, l Özel dare Genel Sekreteri Çetin DEM RKAYA, Plân Bütçe Müdürü Beflir AKGÜN, Muhasebe Müdürü Ali ACAR kat ld lar. Sözleflmenin imzalanmas na katk da bulunanlara teflekkür eder, toplu ifl sözleflmesinin üyelerimize ve sendikam za hay rl olmas n dileriz. KARABÜK L ÖZEL DARE MÜDÜRLÜ Ü NDE TOPLU- fi SÖZLEfiMES MZALANDI Karabük l Özel daresi ile Sendikam z Koop- fl aras nda yürütülen müzakereler sonucunda yürürlük süreli Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzalanm flt r. mza törenine sendikam z temsilen Genel Sekreter Tuncer GÜRBULAK, Sakarya fiube Baflkan fievket ULUS NAN, Sakarya fiube darî Sekreteri Rüstem YILMAZ ve T S Uzman Z.Ulafl YILDIZ, l Özel daresini temsilen Genel Sekreterlik görevini yürüten Vali Yard mc s Mustafa TAP- SIZ, l Özel dare Müdür Vekili Selim TOKSÖZ ve Muhasebe Müdürü Hüseyin ACAR kat lm fllard r. Sözleflmenin imzalanmas nda katk da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam za hay rl olmas n dileriz.

13 T S HABERLER SEND KAMIZCA 01 HAZ RAN 2005 TAR H NDEN BUGÜNE KADAR BA ITLANAN TOPLU fi SÖZLEfiMELER filetme VEYA fiyer N N UNVANI YÜRÜRLÜK SÜRES MZA TAR H DEN ZC L K filetmeler A.O.GEN.MÜD ET MADEN filetmeler GEN.MÜD KARADEN ZBAKIR filetmeler A.fi GAZ ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü KASTAMONU L ÖZEL DARES M.E.B. E T M TEKNOLOJ LER GEN.MÜD MEB YUNUS EMRE Ö RETMEN L SES DEVLET METEOROLOJ filer GEN. MÜD GAZ OSMANPAfiA REKTÖRLÜ Ü TDÇ GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÖZEL DARES ARTV N L ÖZEL DARES BAYBURT L ÖZEL DARES PROSEDÜRÜ DEVAM ETMEKTE OLAN filetme VE fiyerler ÇUKOB RL K Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri ile zmir l Özel daresi toplu ifl sözleflmelerinde müzakereler devam etmektedir. TAR fi Genel Müdürlü ü, TAR fi Ayma ç ve D fl Ticaret A.fi., Sakarya Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf, Tekg da- fl Sendikas, Toleyis Sendikas Toplu fl Sözleflmeleri için Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ndan yetki belgesi beklenmektedir. Kocaeli ve Sakarya l Özel dareleri, Tareks Tar m Ürünleri Araç ve Gereç th. hr. Tic. Tareks Tar m Ürünleri Araç ve Gereç th. hr. Tic. Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri, BASS Sendikas ve ba l iflyerleri Toplu ifl Sözleflmeleri, hakk nda müzakereler devam etmektedir. Konya l Özel daresi ile ba tlanacak Toplu fl Sözleflmeleri için Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ndan ço unluk tespiti geldi. K r kkale l Özel daresi ile ba tlanacak Toplu fl Sözleflmeleri için Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ndan ço unluk tespiti beklenmektedir. Isparta Yüksek Ö renim Vakf, Ortado u Teknik Üniversitesi ve MEB Devlet Kitaplar flletmesi Genel Müdürlü ü Toplu fl Sözleflmeleri hakk nda davalar devam etmektedir. Edirne l Özel daresi Toplu fl Sözleflmesi hakk nda grev aflamas na gelinmifltir. Yalova l Özel daresi Toplu fl Sözleflmesi arabulucu aflamas ndad r. 11 DEVLET METEOROLOJ filer GENEL MÜDÜRLÜ Ü filetme TOPLU fi SÖZLEfiMES MZALANARAK YÜRÜRLÜ E G RD Çevre ve Bakanl na ba l Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerlerinde geçerli olacak, yürürlük süreli flletme Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzaland. mza törenine Sendikam z temsilen Genel Baflkan Yard mc s Mehmet PALA, Ankara 2 No lu fiube Baflkan Nurettin YAfiAR ve flyeri bafltemsilcisi Erkan BULAK, flverenli i temsilen Genel Müdür Yard mc s Mehmet ULUBAY, 1. Hukuk Müflaviri Mehmet KAYA, Döner Sermaye Müdürü Fikret KORKMAZ, darî ve Malî fller Müdürü Hasan ALBAYRAK, KA- MU- fi i temsilen Genel Sekreter Yard mc s Abdullah KAHRAMAN, uzman S. Ayd n ARIK, uzman Mevlüt SARI ve uzman Vehbi fiavata kat ld lar. Sözleflmenin imzalanmas nda katk da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam za hay rl olmas n dileriz.

14 BAYBURT L ÖZEL DARE MÜDÜRLÜ Ü NDE TOPLU- fi SÖZLEfiMES MZALANDI 12 Bayburt l Özel daresi ile Sendikam z Koop- fl aras nda yürütülen müzakereler sonucunda yürürlük süreli Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzalanm flt r. mza törenine sendikam z temsilen Trabzon fiube Baflkan Ahmet KAHRAMAN, T S Uzman Aytu BALAMAN, T S Uzman Z.Ulafl YILDIZ, l Özel daresini temsilen Genel Sekreter Ziyeddin BABACAN, l Özel dare Müdür Yard mc s Ahmet GÜRBÜZ ve Personel Müdürü Hatice ESMER kat lm fllard r. Sözleflmenin imzalanmas nda katk da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam za hay rl olmas n dileriz. TAPU KADASTRO YEN DÖNEM TOPLU fi SÖZLEfiMES TASLAK ÇALIfiMALARI YAPILDI. LK GÖRÜfiME 9 KASIM 2005 TAR H NDE Yürürlük süresi tarihinde sona eren Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri, yeni dönem Toplu fl Sözleflmesi taslak çal flmalar, yurt genelindeki iflyerlerinde bulunan temsilcilerimiz ile 8 A ustos 2005 tarihinde Ankara da bir araya gelinerek gerçeklefltirildi. Toplant da geçmifl dönem Toplu fl Sözleflmesinin aksayan yönleri ve yeni dönem sözleflmeye iliflkin beklentiler de- erlendirilmifl olup tüm iflyeri temsilcisi arkadafllar m z görüfllerini tek tek dile getirdiler. Toplu Sözleflme müzakerelerine konu olacak dökümanlar genel merkezimize teslim ettiler. Sendikam z Koop- fl ile Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü aras nda gerçeklefltirilecek Toplu fl Sözleflmesi nin ilk oturumu 9 Kas m 2005 tarihinde yap lacakt r.

15 Tar m ve Köy flleri Bakan Mehdi Eker; KUfi GR B KONTROL ALTINDA Mehdi EKER Tar m Bakan m z Mehdi Eker "Kufl gribi kontrol alt ndad r. lk olay d fl nda baflka bir hastal a rastlanmad " dedi. Eker, dünyada bugüne kadar 24 ülkede kufl gribi görüldü ünü ve Türkiye'nin 25. ülke oldu unu belirterek, konunun global bir mesele oldu unun fark nda olduklar n söyledi. Kufl Gribi nin Ortaya Ç kartt Gerçek! Afl Enstitümüzü Geri stiyoruz. Kufl gribi sürekli geliflerek tüm kanatl lar kapsama alan na ald. nsan da etkilerse yaln z tavuk sektörü de- il, e itim sektörü dahil pek çok sektörde hayat duracak. AB yolunda esen özellefltirme rüzgarlar yla; 250 milyon doz afl üretim kapasitesine sahip; kufl gribi afl s dahil, 7 çeflit kanatl afl s, 19 çeflit teflhis amaçl antijen ve antiserum üretebilen Manisa Tavuk Hastal klar ve Afl Üretim Enstitüsü 2004 y l nda Bakanlar Kurulu'nca kapat lm flt r. Geçen y l kapanan bu enstitü ayn h zla aç lmal d r. Ulusal Afl Enstitüsü bugün çok gerekli. Türkiye kendi üretebilece i afl lar yüz misli fazla fiyatla almak için d flar ya el açar duruma geldi. Bu ifl için d flar - ya ödenen para Türkiye ye pek çok afl enstitüsü ve genetik lâboratuar kazand racak büyük bir mebla tutuyor. Genetik lâboratuarlar, tohum slah ve afl enstitüleri gibi ülkeyi k tl ktan, salg nlardan, yok olmaktan kurtarabilecek stratejik öneme sahip kurumlar n en geliflmifli bu ülkede olmal d r. Sa l k Bakanl ve Tar m Bakanl baflta olmak üzere bütün yetkili makamlar göreve ça - r yoruz. Ezici ço unlu u tar m ve hayvanc l kla u raflan Hollanda da halk refah içinde yüzerken tar mda gelecek görmeyen zihniyetin kendini gözden geçirmesi gerekir. Gelece in savafllar genetik alan nda ve virüs sald - r lar yla olacak diyen ciddi teoriler var. Güney Do u Asya y ve Çin i vuran SARS virüsü ve Afrika k tas na kâbus gibi çöken ve zenciler aras nda daha h zl geliflme yetene i gösteren AIDS virüsünün lâboratuarlarda üretildi ine dair iddialar var. Atom bombalar n n yapamad tahribat virüsler yapabilir. Bu iddialar do ru olmasa bile böyle bir virüs yapmak ve dünyan n bir k sm n periflan etmek birkaç YTL ye ya da dolara mal olur Hatta böyle virüsler yan ürün olarak tesadüfen de ortaya ç k - yor. Geçti imiz yüzy lda K z lderili nüfusun vebal battaniyelerle yok edildi i, Çin ve Hindistan n uyuflturucuyla kontrol edildi ini, tar m ilac satabilmek için dünyan n pek çok yerinde yeni hastal klar ortaya ç kar ld biliniyor. Tar m Bakan Mehdi Eker ise; "Kufl gribi kontrol alt ndad r. lk olay d fl nda baflka bir hastal a rastlanmad " dedi. Eker ayr ca, dünyada bugüne kadar 24 ülkede kufl gribi görüldü ünü ve Türkiye'nin 25. ülke oldu unu belirterek, konunun global bir mesele oldu unun fark nda olduklar n ifade etti. Emekli veteriner yarbay Dr. Can Demir, Türkiye'nin AB ülkelerine 2006 y l nda beyaz et ihracat bafllataca- na dikkat çekerek, kufl gribinin Türkiye'ye yönelik "biyolojik sald r " olabilece ini ileri sürdü. Dr. Demir, "Kufl gribinin göçmen kufllar ile geldi i aç kland ama kesin bilgi yok. Göçmen kufllar n n d flk lar n n incelenmesi laz m. Bu virüsü cebinize koyarak uçakla da getirebilirsiniz, biyolojik sald r ile de" dedi. H5N1 tipi kufl gribi virüsünün insanlara çok zor bulaflt n belirten uzmanlar, bugüne kadar tüm dünyada 117 kiflinin bu hastal a yakaland n, bu kiflilerden 60' n n öldü ünü kaydettiler. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü Turan Buzgan, düzenledi i bas n toplant s nda, Türkiye'de 500 bin kutu ilaç bulunmas n amaçlad klar n anlatt. Kufl gribine karfl tek ilaç olarak tan t lan Roche'un üretti i "Tamiflu" adl kapsül, virüse karfl etkili "oseltamivir" içeriyor. Eczac lar, vatandafllar n grip afl s na da hucüm etti ini belirtiyorlar. sviçre, spanya ve Portekiz'in yan s ra ngiltere'nin de virüs tehdidi alt nda oldu u belirtiliyor. Birleflmifl Milletler kufl gribiyle mücadele girifliminin koordinatörlü üne atanan Dr. David Nabarro, insandan insana yay lmas durumunda kufl gribinin 150 milyon kiflinin ölümüne neden olabilece i uyar s nda bulundu. 13

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı