çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter"

Transkript

1

2 KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma Sekreteri Ergün YURDAKUL Genel E itim Sekreteri KOOP- fi SEND KASI ADINA SAH B Eyüp ALEMDAR GENEL BAfiKAN GENEL YAYIN YÖNETMEN Ergün YURDAKUL GENEL E T M SEKRETER YAZI filer MÜDÜRÜ Seyfi fi R N BASIN MÜfiAV R Dört ayda bir yay nlan r. Dergimize gönderilen yaz lar iade edilmez. Yaz lar yay nlay p yay nlamamak veya bir k sm n yay nlamak derginin tasarrufundad r. Yaz lardaki sorumluluk yazarlar na aittir. Üyelerine ücretsiz da t l r. Dergimiz bas n ahlak yasalar na uyar. YÖNET M YER Fevzi Çakmak Sokak No: 15 Kat: 4/5 K z lay - ANKARA Tel: (0312) Belge geçer: web: e-posta: TASARIM - SAYFA DÜZEN - BASKI Tel : Faks : vedik Org. San. Bölg.Matb.Sit Sok. No: 27 Yenimahalle / ANKARA Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Koop- fl Sendikas Genel Yönetim Kurulu çindekiler Genel Baflkandan Baflkanlar Kurulu Topland Pakistan Depremi Ankara 1 No lu fiube Kongresi Gaziantep fiube Kongresi T S Haberleri Kufl Gribi Kontrol Alt nda Türk- fl Baflkanlar Kurulu Topland E itim Seminerlerimiz Sürüyor Meteoroloji Genel Müdürlü ü Bart n l Özel daresi Genel Baflkan ART de Canl Yay ndayd Konya Pankobirlik in Baflar s E itim Teknolojileri Genel Müdürlü ü Tar m Kredi Kooperatifleri stiflare Toplant lar..34 Denizli l Özel daresi Hukuk Köflesi Sosyal Haberler Muhasebe

3 Avrupa Birli i Müzakere Sürecinde Send kal Özgürlükler, Kıbrıs Davası ve İk Buçuk Yılın Değerlend rmes S endikam z n 15 inci Ola an Genel Kurulu ndan bu yana, yaklafl k iki buçuk y l geçti. Ola an Genel Kurul süresinin dört y l oldu unu dikkate al rsak, faaliyet dönemimizin önemli bir bölümünü tamamlam fl bulunuyoruz. Teflkilat olarak Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde yapmay kararlaflt r p, Eylül 2005 tarihleri aras nda toplad m z Ola an Baflkanlar Kurulu muzda, hem geçen iki buçuk y l n de erlendirmesini, hem de kalan bir buçuk y l n planlamas n yapt k. Genel Yönetim Kurulu olarak, Baflkanlar Kurulu muzca baflar l görülen bu çal flmalarla yetinmiyor, daha titiz bir planlamayla yeni yeni projeler üretmeye çal fl yoruz. Özellikle örgütlenme konusunda daha iyi sonuçlar elde etmek için kadrolar m z e itmek ve takviye etmek dahil, alternatif çözüm yollar n aramaya devam ediyoruz. Eyüp ALEMDAR Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Toplant vesilesiyle makam nda ziyaret etti imiz, KKTC nin yeni Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT n ziyaretimiz esnas nda yapm fl oldu u konuflma, heyette bulunan bütün arkadafllar m n gönlüne su serpmifltir. K br s davas na sahip ç kma, K br s Türk halk n n ve Türkiye nin uluslararas antlaflmalardan kaynaklanan haklar n n korunmas nda, Say n Mehmet Ali TALAT n hiçbir flekilde, K br s n efsanevi lideri birinci Cumhurbaflkan Say n Rauf DENKTAfi n gerisinde kalmayaca n görmüfl olmak, hepimizi sevindirmifltir. Genel olarak Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupa Birli i ile iliflkiler baflta olmak üzere, d fl politikada yeteri kadar kararl bir tutum izlemedi i fleklinde elefltirilen iktidar n, AB müzakere çerçeve belgesinin belirlendi i 3 Ekim 2005 tarihinden önce, Say n Baflbakan m z ve D fliflleri Bakan m z n gösterdi i kararl tutum, milletimizi ve elefltiride bulunanlar büyük ölçüde rahatlatm flt r. Bu kararl tutumun müzakere sürecinin sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Bütün bunlar gösteriyor ki, iktidar muhalefet çekiflmelerinde söylenen sözler ve yap lan elefltirilere ra men, hem ülkemizde, hem de Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde sorumluluk mevkiine gelenler, ülkenin ve milletin ç karlar do rultusunda hareket etmekte, devlet adaml n n gere ini yerine getirmektedirler. Avrupa Birli i bizi kabul etse bile, bizim girmeyi kabul edip etmeyece imiz belli olmayan bir AB u runa, K br s taki haklar m zdan ve ülkemizin birli inden taviz verilmeyece i, iflin bafl ndayken herkese bildirilmelidir diye düflünüyoruz. Tüm çal flanlar ad na konfederasyonumuz Türk- fl, Avrupa Birli i ne tam üyelik yolunda yap lan çal flmalara destek verdi ini ve müzakere sürecinde aktif rol almak istedi ini aç klam fl bulunuyor. Koop- fl Sendikas olarak konfederasyonumuzun Türkiye nin Avrupa Birli i müzakere sürecinde izledi i politikay destekliyoruz. Ancak, müzakere sürecinin çal flma hayat m z, sosyal güvenlik haklar m z, temel hak ve özgürlüklerimizi daha iyi bir hale getirmesini de istiyoruz. Çal flanlar n hak ve özgürlükleri ve teflkilatlanma konusunda istenilen düzeye kavuflabilmemiz için hem hükümetimizin, hem de Avrupa Birli i ülkelerinin yapabilecekleri çok fley var. Avrupa Birli i müzakere sürecinin çal flma hayat m z aç s ndan önemli bir kazanç olaca n umuyor ve süreci dikkatle izlemeye devam ediyoruz. 17 A ustos 1999 tarihinde benzer bir faciay yaflam fl bir milletin mensuplar olarak, geçirmifl oldu u büyük deprem dolay s yla, dost ve kardefl Pakistan halk na en içten duygularla geçmifl olsun diyor ve baflsa l dileklerimizi iletiyoruz. Afetin yaratt ac lar n bir an önce kapanmas için yard m kampanyas na üyelerimiz ad na Koop- fl Sendikas olarak biz de kat ld k ve kat lmaya devam edece iz. Yapm fl oldu umuz yard mlar n Türk- fl taraf ndan derhal afetzedelere ulaflt r lmakta oldu unu bilgilerinize sunmak istiyorum. Millet olarak mübarek Ramazan ay n bir daha idrak etmifl bulunuyoruz. Ülkemize, milletimize, slâm âlemine ve tüm insanl a hay rlar getirmesi dile iyle Ramazan Bayram n z tebrik ediyor, bir sonraki yaz da buluflmak üzere, hepinize hoflça kal n z diyorum.

4 BAfiKANLAR KURULUMUZ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR YET NDE TOPLANDI 2 Sendikam z Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR, Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT ile birlikte Koop- fl Sendikas Baflkanlar Kurulu toplant s, üç gün süreyle Eylül 2005 tarihleri aras nda, kardefl ülke Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, Magosa flehrinde yap lm flt r. Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Etkili letiflim Teknikleri konulu tebli in sunuldu u bir E itim Semineri ile çal flmalar - n bafllatm fl, daha sonra ülkemizin ve çal flma hayat m z n önemli sorunlar ndan oluflan gündemini görüflmüfl ve bir sonuç bildirisi yay nlam flt r. Toplant m z n devam esnas nda Çarflamba günü, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT, Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Baflkanlar Kurulu üyelerimiz taraf ndan makam nda ziyaret edilmifltir. Bu ziyaret esnas nda, K br s Türk Halk n n haklar n güvence alt na almayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin garantörlük haklar n korumayan bir çözüme, Baflkanlar Kurulumuz ittifakla karfl oldu u belirtilmifltir. Türkiye nin garantörlük haklar n yok sayan ve K br s Türk Halk n n haklar n güvence alt - na almayan bir çözüme, baflta Türk- fl olmak üzere Türkiye de hiç kimsenin raz olmayaca na olan inanc m z, Türk- fl Genel Baflkan n n mesajlar yla birlikte, Genel Baflkan m z taraf ndan, Say n Cumhurbaflkan na arz edilmifltir. Koop- fl Heyeti, Cumhurbaflkan Say n Mehmet Ali TALAT ile toplu halde

5 Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz KKTC deki Baflkanlar Kurulu Toplant s nda Genel Baflkan m z Eyüp Alemdar Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat n huzurunda yapt konuflmada ayr ca flu görüfllere yer verdi: Bu günlerde Avrupa Birli i ne üye 25 ülkenin diplomatlar n n haz rlay p yay nlayacaklar deklerasyonla ilgili olarak (K br s delegesinin talebi üzerine baflkanl k Türkiye konusundaki maddeyi gündemden çekti) aç klamas bas na yans d. Türkiye Cumhuriyeti D fliflleri Bakan Say n Abdullah Gül ün (Rumlar AB Müzakerelerini bloke ediyor) fleklinde aç klamalar var. KKTC Cumhurbaflkan olarak zat alinizin bu konuda yapm fl oldu u aç klamalar var. Biz bu görüfllerin tamam na kat ld m z huzurunuzda aç kça ifade ediyoruz. Ülkemizdeki bir çok sivil toplum kuruluflunun da, konfederasyonumuz Türk- fl in de, halk m z n büyük bir ço- unlu unun da bizim gibi düflündü üne inan yoruz. Sizin ve Kuzey K br s Türk halk n n çözümden yana olan kararl tutumunun er ya da geç sonuç verece ine olan inanc m - z belirtiyoruz. Baflkanlar Kurulumuz, son günlerde bölücü terör örgütünün haince kurmufl oldu u tuzaklar sonucu kaybetti imiz flehitlerimizin ve yaral lar m z n say s n n h zla artmakta oldu unu, büyük bir üzüntü ile görmektedir. Toplant m z n devam esnas nda, yetkili oldu umuz Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü elemanlar ndan bir ekip, Bingöl ün Suveren köyü civar nda çal flma yaparken, bu hain terör örgütü mensuplar n n yere döflemifl oldu u may nlar patlam fl ve ne yaz k ki, bir arkadafl m z flehit olmufl, iki arkadafl m z ise a r yaralanm fl bulunmaktad r. Baflkanlar Kurulu olarak, her türlü terörü ve terör örgütü mensubu canileri, fliddetle lanetliyoruz. Terör konusunda çifte standart uygulayan, direkt veya dolayl yollardan ülkemize yönelik 3 Baflkanlar Kurulundan görüntüler

6 4 terör hareketlerini mazur göstermeye çal flan, yerli-yabanc herkesi nefretle k n yoruz. fiehitlerimize Allah tan rahmet, yak nlar - na ve milletimize bafl sa l, yaral lar m za acil flifalar diliyoruz. Koop- fl Sendikas Baflkanlar Kurulu, terör örgütünün provokasyonlar na karfl, halk m z sa duyulu olmaya, etnik ve dinsel farkl l klar m z, ülkemizin bir zenginli i kabul edip, birlik ve beraberli ini artt rmaya, güvenlik güçlerimizi ve hükümetimizi de, etkili ve kesin sonuç al c bir mücadeleye ça rmaktad r. Baflkanlar kurulumuz, faaliyet döneminin bafl ndan bu yana geçen yaklafl k iki buçuk y ll k dönemi toplu bir de erlendirmeye tabi tutmufl ve genel olarak baflar l sonuçlar elde edildi i; -Süresi dolan Toplu fl Sözleflmelerinin yenilendi i ve günün flartlar na göre iyi sözleflmeler yap ld, -E itim çal flmalar n n programl bir flekilde sürdürüldü ü, yönetici ve temsilcilerden bafllayarak bütün üyeleri kapsayacak bir flekilde ve aksat lmadan devam ettirildi i, -Sendika içi demokrasinin uygulanmas konusunda gerekli titizli in gösterildi i, süresi dolan iki flubede genel kurulun tamamland ve ayn hassasiyetle, günü dolan di er flubelerin genel kurullar ile ilgili ön haz rl klar n yap ld, -Örgütlenme konusunda çok yo un bir çal flma sürdürüldü ü, mevcut iflyeri say s n n ikiye katland, üye say s n n ise, mevcut üyenin üçte birinden daha fazla artt r ld, tespit ve de erlendirmeleri yap lm flt r. Bütün bu çal flmalar n aksat lmadan devam ettirilmesi, özellikle örgütlenme konusundaki çal flmalara daha büyük bir h z verilmesi, Baflkanlar Kurulumuzun ortak görüflüdür. Baflkanlar Kurulumuz, ülkemizdeki kamu varl klar n tümüyle yok etme anlay fl n n bir ürünü olan, Tüprafl, Petkim, Telekom ve Erdemir gibi stratejik kurulufllar m z n, ne pahas na olursa olsun sat lmas n, enerji kaynaklar m z n, madenlerimizin ve limanlar m z n devlet kontrolünün d fl na ç kar lmas n, yanl fl bulmakta ve karfl ç kmaktad r. Sosyal devleti ortadan kald - ran özellefltirmeler, sosyal güvenlik alan nda getirilen hak kay plar, örgütlenme özgürlü ünü engelliyen tutumlar ve çal flanlar n di er önemli sorunlar na tepkisini göstermek üzere, Türk- fl in öncülü ünde, Emek Platform unun alaca kararlar, Koop- fl Sendikas bütün gücüyle ve sonuna kadar desteklemeye kararl d r. Bu kapsamda, Emek Platform unun ald karar gere i, 26 Eylül 2005 Pazartesi günü sendikam z n örgütlü oldu u bütün iflyerlerinde, Türk- fl in haz rlad - bildirinin, kitlesel bas n toplant lar ile okunmas n ve Emek Platformu nun daha sonra alaca- tüm eylemlere yo un bir flekilde kat lmay kararlaflt rm flt r.

7 KARDEfi ÜLKE PAK STAN DEPREMLE YIKILDI 08 Ekim 2005 tarihinde yerel saat ile 09.25'te meydana gelen merkez üssü Pakistan n Keflmir bölgesi olan 7,6 büyüklü- ündeki depremde ölü say s yaklafl k 50 bin kifli. Pakistan Ordu Sözcüsü General fievket Sultan, depremde bir çok okulun y k ld n ve binlerce çocu un hayat n kaybetti- ini vurgulayarak, Bütün bir nesil kaybedildi. Kurbanlar n ço u okullu çocuk dedi. Pakistan, ders zilinin çalmas ndan bir kaç dakika sonra gelen depremde ölenlere a l yor. fiiddetli depremin yaklafl k 60 saniye kadar sürdü ü belirtilirken slamabad'daki camilerden sela okundu. KURTARILAN HAYATLAR EN BÜYÜK TESELL OLDU. Deprem felaketi nedeniyle ölü say s n n sürekli artt Pakistan' n Muzafferabad kentinde pek çok kurtarma ekibi görev yap yor. Türk gönüllülerinden oluflan GEA ile TSK DAK ekibi, 7 kifliyi enkaz alt ndan sa ç kard. Bu arada K z lay'dan yap lan aç klamada, yard m etmek isteyenlerin, Türk K z lay 'n n tüm bankalarda bulunan 2868 no'lu hesab na ba flta bulunabilece i veya GSM operatörlerinden 2868'e k sa mesaj atabilece i belirtildi. Pakistanl kardefllerimize baflsa l diliyoruz. TÜRK M LLET DOST PAK STAN IN YANINDA Büyük bir felaket yaflayan Pakistan halk na Türk milleti olarak, baflta hükümetimizin öncülü ünde, ifl çevrelerinden, sivil toplum örgütlerinden ve halk m zdan büyük yard mlar toplanarak, süratle bölgeye ulaflt r lm flt r. Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu Türk- fl de öncü rolü oynayarak sendikam z Koop- fl de dahil olmak üzere, tüm sendikalardan da ciddi bir katk toplayarak bölgeye ulaflt r lm flt r. 5 TÜRK YE DEPREME HAZIR OL! Japonya da zaiyats z atlat lan ayn fliddetteki depremlerden Türkiye, Hindistan, Pakistan ve ran gibi ülkelerde on binlerce kiflinin ölmesi kaderin bir ihtar gibi. Kapkaç ve gecekondu ruhuyla yap lm fl olanlar y k p depreme dayan kl binalar yollar yapmakla on binlerce can kurtarmak mümkün. YAKIN TAR H N BÜYÜK DEPREMLER : 26 Aral k 2004: 220 bin kiflinin hayat n kaybetti i Richter ölçe ine göre 9.0'dan büyük Sumatra Adas ve Hint Okyanusu depremi, 26 Aral k 2003: en az 31 bin 884 kiflinin öldü ü 6.7 fliddetindeki ran-bam depremi, 17 A ustos 1999 Marmara depremi 20 bin kifli. 20 Haziran 1990: 40 binden fazla kiflinin öldü ü 7.7 büyüklü- ündeki ran depremi, 28 Temmuz 1976: 242 bin kiflinin öldü ü 7.8 büyüklü ündeki Çin depremi, 31 May s 1970: 66 bin 800 kiflinin öldü ü 7.5 büyüklü ündeki Peru depremi, 26 Aral k 1939: bin kiflinin öldü ü 8.0 fliddetindeki Türkiye-Erzincan depremi,

8 ANKARA 1 NO LU fiubem Z GENEL KURULU YAPILDI Ankara 1 No lu fiubemiz Genel Kurulu Baflkanl k Divan, Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR Baflkanl nda 6 Sendikam z Ankara 1 no lu fiube Ola an Genel Kurulu tarihinde Ankara da Tes- fl Sendikas Genel Merkezi toplant salonunda aktedildi. Kongre delegeleriyle birlikte Genel Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulu Üyelerimiz ve fiube Baflkanlar m z n haz r bulundu u genel kurulda, Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Genel Müdür Yard mc s Oktay Malyemez, Ankara Bölge Birli i Müdürü Bekir Akbey ve Samsun Bölge Birli i Müdürü Salih Y lmaz ve Türk Harb- fl Sendikas Ankara fiube Baflkan Mehmet Çelik konuk olarak kat ld lar. Genel Kurul Divan Baflkanl - n Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR n yapt Baflkanl k Divan n n di er üyeleri Genel Teflkilatland rma Sekreterimiz Hüseyin ÖNER, Malatya fiube Baflkan m z Hasan MELEK, Gaziantep fiube Baflkan m z Ahmet BAYAR ve Samsun fiube Baflkan m z Engin DEM - REL den olufltu. fiube Baflkan m z Mehmet GÜLSOY yapt aç l fl konuflmas nda; ahenkle çal flan Koop- fl Sendikas genel yönetimine ve iflyeri yönetimlerine teflekkür etti. Mehmet Gülsoy, yeni üyelere her sözleflmede yeni mevziler kazan ld na vurgu yaparak: Ülkedeki iflsizli i bahane ederek; izin, ilave tediye, insana yak fl r bir ücret vermemekte srar eden köhne bürokratik zihniyete fl k tutma Genel Kurula teflrif eden, T.K.K. Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Genel Müd. Yard. Oktay MALYEMEZ, Ankara Bölge Müdürü Bekir AKBEY, Samsun Bölge Müdürü Salih YILMAZ, Harb- fl Ankara fiube Baflkan Mehmet ÇEL K, Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR ve Yöneticilerimizle birlikte

9 Mehmet GÜLSOY Ankara 1 nolu fiube Baflkan Genel Kurulda haz r bulunan delegeler ve misafirler mücadelemiz sürüyor. dedi. Genel Kurul da bir konuflma yapan Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Koop- fl Sendikas ile Merkez Birli i iliflkilerinin karfl l kl anlay fl içerisinde sorunlar n elbirli iyle çözümü için çaba sarfettiklerini bunun en güzel örneklerinin son ikmal edilen toplu ifl sözleflmesi müzakeresi ve bölge nezdinde yap lan ifltiflare toplant lar ndan ve ortaklafla düzenlenen e itim programlar nda görüldü ünü, iliflkilerin daha da artarak sürece ini ifade ederek genel kurula baflar lar diledi. Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR Genel Kurul da yapm fl oldu u konuflmas nda; Erzurum Atatürk Üniversitesi nde mezuniyet töreni esnas nda bafl örtülü ö renci velisinin mezuniyet törenine al nmamas, ülkemizde asker, sivil herkesin tepkisini çekmifl olup, bu tür yarat lan suni olaylar kamu vicdan n yaralamakla birlikte hiçbir flekilde onaylanmas mümkün de ildir. Bu Genel Kurul son iki y l içerisinde örgütlendi imiz yeni iflyerleri ve yepyeni siz üyelerimizin kat l m yla olufltu. Sendikam z n ki y l içerisinde yap lan teflkilatlanma çal flmalar neticesinde sadece Ankara 1 no lu flubemiz nezdinde toplam on ayr iflyeri ve yüzlerce yeni üyemiz Koop- fl Sendikas saflar na kat lm flt r. Biz Koop- fl Sendikas olarak gücümüzü art r p etkili bir sendika olman n, tercih edilmenin hazz n duyduk. Sizler art k büyük bir aile olan Koop- fl Sendikas na kat larak sendikal toplu ifl sözleflmeli ve onurlu bir iflçi olman n, tad na vard n z. Sendikam z ve sendikal olmay seçti iniz için hepinizi genel kurul huzurunda tebrik ediyor, Genel Kurulumuzun birlik ve beraberli imize katk sa layaca n biliyor, hay rl olmas n diliyorum dedi. Genel Kurul da yap lan seçimler sonucunda Mehmet Gülsoy güven tazeleyerek Ankara 1 no lu fiube Baflkanl na yeniden seçildi. 7 KOOP-Ifi ANKARA 1 NO LU fiube GENEL KURULUNDA OLUfiAN fiube ZORUNLU ORGANLARI fiube YÖNET M KURULU ÜYELER Mehmet GÜLSOY fiube Baflkan Mesut YILDIRIM fiube dari Sekreteri Erdo an DÖfiKAYA fiube Mali Sekreteri Nida KAYA fieref HELVACI Salih ATMACA Mehmet ÖZGAN Ayhan KILIÇ Faruk Murat fiube DENET M KURULU ÜYELER Adem DANIfiIK H. Can ÇET NER Cevdet VURAL fiube D S PL N KURULU ÜYELER A. Vahap GÜL Mehmet ÇAKAL Fatih ERDO MUfi

10 GAZ ANTEP fiubem Z GENEL KURULU YAPILDI Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR Baflkanl nda Gaziantep fiubemiz Ola an Genel Kurul Baflkanl k Divan 8 Sendikam z Gaziantep fiubesi Ola an Genel Kurulu 4 Eylül 2005 tarihinde Gaziantep Tu can Oteli nde yap ld. Genel Yönetim Kurulumuzun haz r bulundu u Genel Kurula, Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an Sar - çam, Tar m Kredi Bölge Birli- i Müdürü A.Naci Yorganc - lar, Bölge Müdür Yrd. A. Selahattin Karaca, TSE Bölge Müdürü Mustafa Derecik ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yard mc s Bahaddin Aktemur konuk olarak kat ld lar. Genel Kurul Divan Baflkanl n Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR n yapt, Divan Kurulu Genel Baflkan Yard mc m z Mehmet PALA, Genel Teflkilatland rma Sekreterimiz Hüseyin ÖNER, Abdullah ARSLAN ve Veysel DARICIO LU ndan olufltu. fiube Baflkan m z Ahmet Tar m Kredi Merkez Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an Sar çam, Gaziantep Bölge Müdürü A. Naci Yorganc lar ve Genel E itim Sekreteri Ergün Yurdakul, Genel Kurul Delegeleri ile birlikte BAYAR, Genel Kurul aç l fl nda yapm fl oldu u konuflmada Gaziantep fiube olarak Koop- fl Sendikas n n bayra- n n flube çal flma alan nda en iyi flekilde dalgalanmas için genel merkezimizin bize vermifl oldu u deste i lay - k yla yerine getirmeye çal flt klar n, Genel Kurul Delegasyonunun çok say da iflyerinden olufltu unu bu güzel tablonunda genel merkezimizin sa duyulu ve örgütlenmeye vermifl oldu u önem ve destekten geldi ini ifade etmifltir. Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR ise Genel Kurul - da yapm fl oldu u konuflmas nda özetle, ülkemizde son dönemde yeniden hortlat lmaya çal fl lan terör olaylar - n n d fl destekli oldu unu, ülkemizde birlik ve beraberli imizi tehdit eden istikrar boz-

11 maya yönelik beyhude çabalar oldu unu söyledi. Kahramanmarafl Sütçü mam Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Tapu Kadastro çal - flanlar ile büyüyen ve güçlenen Gaziantep fiubemiz Genel Kurulu baflar lar diledi. Genel Kurul da yap lan seçimler sonucunda Ahmet BAYAR, fiube Baflkanl na güven tazeleyerek yeniden seçilmifltir. Genel Kurul Delegelerinden Bir Grup 9 Ahmet BAYAR Gaziantep fiube Baflkan Gaziantep Bölge Müdür Yard mc s Selahattin Karaca, Genel E itim Sekreteri Metin Güney Genel Kurul Delegeleriyle birlikte KOOP-Ifi GAZ ANTEP fiube GENEL KURULUNDA OLUfiAN fiube ZORUNLU ORGANLARI fiube YÖNET M KURULU ÜYELER Ahmet BAYAR fiube Baflkan Mehmet Akif SARICI fiube dari Sekreteri Nedim POLAT fiube Mali Sekreteri Mehmet TORUN Zeki ÇELEB Sabri DEM RPENÇE Muhiddin KARAKUfi Hasan DO AN Ali TEM Z fiube DENET M KURULU ÜYELER fi. Mehmet BULUT Necati RÜfiVANO LU Mustafa fiahan fiube D S PL N KURULU ÜYELER Mehmet ÖREN M. fierif TATLI Hac AYDEM R

12 T S HABERLER ARTV N L ÖZEL DARE MÜDÜRLÜ Ü NDE TOPLU- fi SÖZLEfiMES MZALANDI 10 Artvin l Özel dare Müdürlü ü Genel Sekreterli i ile sendikam z Koop- fl aras nda yürütülen müzakereler sonucunda yürürlük süreli Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzalanm flt r. mza törenine sendikam z temsilen Genel Sekreter Tuncer GÜRBULAK, Trabzon fiube Baflkan Ahmet KARA- MAN, Trabzon fiube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TEMEL, l Özel dare Genel Sekreteri Çetin DEM RKAYA, Plân Bütçe Müdürü Beflir AKGÜN, Muhasebe Müdürü Ali ACAR kat ld lar. Sözleflmenin imzalanmas na katk da bulunanlara teflekkür eder, toplu ifl sözleflmesinin üyelerimize ve sendikam za hay rl olmas n dileriz. KARABÜK L ÖZEL DARE MÜDÜRLÜ Ü NDE TOPLU- fi SÖZLEfiMES MZALANDI Karabük l Özel daresi ile Sendikam z Koop- fl aras nda yürütülen müzakereler sonucunda yürürlük süreli Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzalanm flt r. mza törenine sendikam z temsilen Genel Sekreter Tuncer GÜRBULAK, Sakarya fiube Baflkan fievket ULUS NAN, Sakarya fiube darî Sekreteri Rüstem YILMAZ ve T S Uzman Z.Ulafl YILDIZ, l Özel daresini temsilen Genel Sekreterlik görevini yürüten Vali Yard mc s Mustafa TAP- SIZ, l Özel dare Müdür Vekili Selim TOKSÖZ ve Muhasebe Müdürü Hüseyin ACAR kat lm fllard r. Sözleflmenin imzalanmas nda katk da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam za hay rl olmas n dileriz.

13 T S HABERLER SEND KAMIZCA 01 HAZ RAN 2005 TAR H NDEN BUGÜNE KADAR BA ITLANAN TOPLU fi SÖZLEfiMELER filetme VEYA fiyer N N UNVANI YÜRÜRLÜK SÜRES MZA TAR H DEN ZC L K filetmeler A.O.GEN.MÜD ET MADEN filetmeler GEN.MÜD KARADEN ZBAKIR filetmeler A.fi GAZ ÜN VERS TES REKTÖRLÜ Ü KASTAMONU L ÖZEL DARES M.E.B. E T M TEKNOLOJ LER GEN.MÜD MEB YUNUS EMRE Ö RETMEN L SES DEVLET METEOROLOJ filer GEN. MÜD GAZ OSMANPAfiA REKTÖRLÜ Ü TDÇ GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÖZEL DARES ARTV N L ÖZEL DARES BAYBURT L ÖZEL DARES PROSEDÜRÜ DEVAM ETMEKTE OLAN filetme VE fiyerler ÇUKOB RL K Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri ile zmir l Özel daresi toplu ifl sözleflmelerinde müzakereler devam etmektedir. TAR fi Genel Müdürlü ü, TAR fi Ayma ç ve D fl Ticaret A.fi., Sakarya Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf, Tekg da- fl Sendikas, Toleyis Sendikas Toplu fl Sözleflmeleri için Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ndan yetki belgesi beklenmektedir. Kocaeli ve Sakarya l Özel dareleri, Tareks Tar m Ürünleri Araç ve Gereç th. hr. Tic. Tareks Tar m Ürünleri Araç ve Gereç th. hr. Tic. Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri, BASS Sendikas ve ba l iflyerleri Toplu ifl Sözleflmeleri, hakk nda müzakereler devam etmektedir. Konya l Özel daresi ile ba tlanacak Toplu fl Sözleflmeleri için Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ndan ço unluk tespiti geldi. K r kkale l Özel daresi ile ba tlanacak Toplu fl Sözleflmeleri için Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ndan ço unluk tespiti beklenmektedir. Isparta Yüksek Ö renim Vakf, Ortado u Teknik Üniversitesi ve MEB Devlet Kitaplar flletmesi Genel Müdürlü ü Toplu fl Sözleflmeleri hakk nda davalar devam etmektedir. Edirne l Özel daresi Toplu fl Sözleflmesi hakk nda grev aflamas na gelinmifltir. Yalova l Özel daresi Toplu fl Sözleflmesi arabulucu aflamas ndad r. 11 DEVLET METEOROLOJ filer GENEL MÜDÜRLÜ Ü filetme TOPLU fi SÖZLEfiMES MZALANARAK YÜRÜRLÜ E G RD Çevre ve Bakanl na ba l Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerlerinde geçerli olacak, yürürlük süreli flletme Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzaland. mza törenine Sendikam z temsilen Genel Baflkan Yard mc s Mehmet PALA, Ankara 2 No lu fiube Baflkan Nurettin YAfiAR ve flyeri bafltemsilcisi Erkan BULAK, flverenli i temsilen Genel Müdür Yard mc s Mehmet ULUBAY, 1. Hukuk Müflaviri Mehmet KAYA, Döner Sermaye Müdürü Fikret KORKMAZ, darî ve Malî fller Müdürü Hasan ALBAYRAK, KA- MU- fi i temsilen Genel Sekreter Yard mc s Abdullah KAHRAMAN, uzman S. Ayd n ARIK, uzman Mevlüt SARI ve uzman Vehbi fiavata kat ld lar. Sözleflmenin imzalanmas nda katk da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam za hay rl olmas n dileriz.

14 BAYBURT L ÖZEL DARE MÜDÜRLÜ Ü NDE TOPLU- fi SÖZLEfiMES MZALANDI 12 Bayburt l Özel daresi ile Sendikam z Koop- fl aras nda yürütülen müzakereler sonucunda yürürlük süreli Toplu fl Sözleflmesi tarihinde imzalanm flt r. mza törenine sendikam z temsilen Trabzon fiube Baflkan Ahmet KAHRAMAN, T S Uzman Aytu BALAMAN, T S Uzman Z.Ulafl YILDIZ, l Özel daresini temsilen Genel Sekreter Ziyeddin BABACAN, l Özel dare Müdür Yard mc s Ahmet GÜRBÜZ ve Personel Müdürü Hatice ESMER kat lm fllard r. Sözleflmenin imzalanmas nda katk da bulunanlara teflekkür eder, sözleflmenin üyelerimize ve Sendikam za hay rl olmas n dileriz. TAPU KADASTRO YEN DÖNEM TOPLU fi SÖZLEfiMES TASLAK ÇALIfiMALARI YAPILDI. LK GÖRÜfiME 9 KASIM 2005 TAR H NDE Yürürlük süresi tarihinde sona eren Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü ve ba l iflyerleri, yeni dönem Toplu fl Sözleflmesi taslak çal flmalar, yurt genelindeki iflyerlerinde bulunan temsilcilerimiz ile 8 A ustos 2005 tarihinde Ankara da bir araya gelinerek gerçeklefltirildi. Toplant da geçmifl dönem Toplu fl Sözleflmesinin aksayan yönleri ve yeni dönem sözleflmeye iliflkin beklentiler de- erlendirilmifl olup tüm iflyeri temsilcisi arkadafllar m z görüfllerini tek tek dile getirdiler. Toplu Sözleflme müzakerelerine konu olacak dökümanlar genel merkezimize teslim ettiler. Sendikam z Koop- fl ile Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü aras nda gerçeklefltirilecek Toplu fl Sözleflmesi nin ilk oturumu 9 Kas m 2005 tarihinde yap lacakt r.

15 Tar m ve Köy flleri Bakan Mehdi Eker; KUfi GR B KONTROL ALTINDA Mehdi EKER Tar m Bakan m z Mehdi Eker "Kufl gribi kontrol alt ndad r. lk olay d fl nda baflka bir hastal a rastlanmad " dedi. Eker, dünyada bugüne kadar 24 ülkede kufl gribi görüldü ünü ve Türkiye'nin 25. ülke oldu unu belirterek, konunun global bir mesele oldu unun fark nda olduklar n söyledi. Kufl Gribi nin Ortaya Ç kartt Gerçek! Afl Enstitümüzü Geri stiyoruz. Kufl gribi sürekli geliflerek tüm kanatl lar kapsama alan na ald. nsan da etkilerse yaln z tavuk sektörü de- il, e itim sektörü dahil pek çok sektörde hayat duracak. AB yolunda esen özellefltirme rüzgarlar yla; 250 milyon doz afl üretim kapasitesine sahip; kufl gribi afl s dahil, 7 çeflit kanatl afl s, 19 çeflit teflhis amaçl antijen ve antiserum üretebilen Manisa Tavuk Hastal klar ve Afl Üretim Enstitüsü 2004 y l nda Bakanlar Kurulu'nca kapat lm flt r. Geçen y l kapanan bu enstitü ayn h zla aç lmal d r. Ulusal Afl Enstitüsü bugün çok gerekli. Türkiye kendi üretebilece i afl lar yüz misli fazla fiyatla almak için d flar ya el açar duruma geldi. Bu ifl için d flar - ya ödenen para Türkiye ye pek çok afl enstitüsü ve genetik lâboratuar kazand racak büyük bir mebla tutuyor. Genetik lâboratuarlar, tohum slah ve afl enstitüleri gibi ülkeyi k tl ktan, salg nlardan, yok olmaktan kurtarabilecek stratejik öneme sahip kurumlar n en geliflmifli bu ülkede olmal d r. Sa l k Bakanl ve Tar m Bakanl baflta olmak üzere bütün yetkili makamlar göreve ça - r yoruz. Ezici ço unlu u tar m ve hayvanc l kla u raflan Hollanda da halk refah içinde yüzerken tar mda gelecek görmeyen zihniyetin kendini gözden geçirmesi gerekir. Gelece in savafllar genetik alan nda ve virüs sald - r lar yla olacak diyen ciddi teoriler var. Güney Do u Asya y ve Çin i vuran SARS virüsü ve Afrika k tas na kâbus gibi çöken ve zenciler aras nda daha h zl geliflme yetene i gösteren AIDS virüsünün lâboratuarlarda üretildi ine dair iddialar var. Atom bombalar n n yapamad tahribat virüsler yapabilir. Bu iddialar do ru olmasa bile böyle bir virüs yapmak ve dünyan n bir k sm n periflan etmek birkaç YTL ye ya da dolara mal olur Hatta böyle virüsler yan ürün olarak tesadüfen de ortaya ç k - yor. Geçti imiz yüzy lda K z lderili nüfusun vebal battaniyelerle yok edildi i, Çin ve Hindistan n uyuflturucuyla kontrol edildi ini, tar m ilac satabilmek için dünyan n pek çok yerinde yeni hastal klar ortaya ç kar ld biliniyor. Tar m Bakan Mehdi Eker ise; "Kufl gribi kontrol alt ndad r. lk olay d fl nda baflka bir hastal a rastlanmad " dedi. Eker ayr ca, dünyada bugüne kadar 24 ülkede kufl gribi görüldü ünü ve Türkiye'nin 25. ülke oldu unu belirterek, konunun global bir mesele oldu unun fark nda olduklar n ifade etti. Emekli veteriner yarbay Dr. Can Demir, Türkiye'nin AB ülkelerine 2006 y l nda beyaz et ihracat bafllataca- na dikkat çekerek, kufl gribinin Türkiye'ye yönelik "biyolojik sald r " olabilece ini ileri sürdü. Dr. Demir, "Kufl gribinin göçmen kufllar ile geldi i aç kland ama kesin bilgi yok. Göçmen kufllar n n d flk lar n n incelenmesi laz m. Bu virüsü cebinize koyarak uçakla da getirebilirsiniz, biyolojik sald r ile de" dedi. H5N1 tipi kufl gribi virüsünün insanlara çok zor bulaflt n belirten uzmanlar, bugüne kadar tüm dünyada 117 kiflinin bu hastal a yakaland n, bu kiflilerden 60' n n öldü ünü kaydettiler. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürü Turan Buzgan, düzenledi i bas n toplant s nda, Türkiye'de 500 bin kutu ilaç bulunmas n amaçlad klar n anlatt. Kufl gribine karfl tek ilaç olarak tan t lan Roche'un üretti i "Tamiflu" adl kapsül, virüse karfl etkili "oseltamivir" içeriyor. Eczac lar, vatandafllar n grip afl s na da hucüm etti ini belirtiyorlar. sviçre, spanya ve Portekiz'in yan s ra ngiltere'nin de virüs tehdidi alt nda oldu u belirtiliyor. Birleflmifl Milletler kufl gribiyle mücadele girifliminin koordinatörlü üne atanan Dr. David Nabarro, insandan insana yay lmas durumunda kufl gribinin 150 milyon kiflinin ölümüne neden olabilece i uyar s nda bulundu. 13

16 TÜRK- fi BAfiKANLAR KURULU ANKARA DA TOPLANDI Türk- fl Genel Baflkan Salih KILIÇ ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Salih KILIÇ: Örgütlenme hakk n n kullan lmad bir ülkede demokrasiden de, özgürlüklerden de söz edilemez. 14 TÜRK- fi Baflkanlar Kurulu 20.Çal flma Dönemi toplant s n tarihinde gerçeklefltirdi. Toplant da güncel geliflmeler de erlendirildi. Özellikle Avrupa Birli i üyelik müzakereleri, bölücü ve dinci terör, örgütlenme, özellefltirme uygulamalar, sosyal güvenlik konular nda görüfllerin dile getirildi i toplant da Sendikam z Genel Baflkan Eyüp ALEMDAR temsil etti. Toplant n n aç l fl konuflmas n TÜRK- fi Konfederasyonu Genel Baflkan Salih K l ç yapt. K l ç konuflmas nda genel olarak ülkemizde yaflanan son terör olaylar n n ülkemizin bir zenginli i olan etnik ve dinsel farkl l klar, bir çat flmaya dönüfltürmek, kardefl kavgas n tahrik etmek ve Türkiye Cumhuriyeti ni zaafa u ratarak önünü kesmek amac tafl d n vurgulay p, Tüprafl, Telekom, Petkim, Erdemir gibi iflletmelerin özellefltirilmesi vas tas yla enerjimizin, madenlerimizin, limanlar m z n sat fl n n ülkemizin gelece inin, çocuklar m z n yar nlar n n sat fl anlam na geldi ini ifade etti. Baflkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesinin konfederasyona üye sendikalar n örgütlü oldu u iflyerlerinde tarihinde okunmas konusunda karar al nd. Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR, Türk- fl Baflkanlar Kurulunda

17 TÜRK- fi BAfiKANLAR KURULU SONUÇ B LD RGES (14 Eylül Ankara) TÜRK- fi Baflkanlar Kurulu, ülkemizin ve çal flma yaflam n n önemli sorunlar n de- erlendirmek amac yla yapt ola an toplant s nda; öncelikle ülkemizde son günlerde ortaya ç kan bölücü ve din istismarc s eylemleri ele alm flt r. Baflkanlar Kurulumuz, ülkemizin bir zenginli i olan etnik ve dinsel farkl l klar bir çat flmaya dönüfltürmeye, ülkede bir kardefl kavgas n yeniden canland rmaya ve istikrars zl k yaratmaya dönük bu olaylar kayg yla ve dikkatle izlemekte, halk m z provokasyonlara karfl sa duyulu davranmaya ça rmaktad r. Baflkanlar Kurulumuz, ülkemizde kamunun varl n sona erdirmeye ve sosyal devleti ortadan kald rmaya yönelik özellefltirme uygulamalar na karfl oldu unu bir kez daha aç klamakta, kamunun stratejik kurulufllar olan Tüprafl, Telekom u, Petkim i, Erdemir i, Tekel i, fleker sanayini, enerjimizi, limanlar m z, madenlerimizi özellefltirerek elde edilen kaynaklar IMF kaynakl iç ve d fl borç faizlerini ödemede kullanarak feda eden yaklafl mlar k namaktad r. Baz iflveren kurulufllar - n n, çal flanlar kölelik ücretlerine ve emek sömürüsüne karfl koruma amac n tafl yan asgari ücret ile vazgeçilemez bir iflçi hakk ve güvencesi olan k dem tazminat n gündeme getirmeleri çal flanlar taraf ndan tepkiyle karfl lanmaktad r. Baflkanlar Kurulumuz, sosyal adaletin ve sosyal politikalar n gere i olan asgari ücret ve k dem tazminat konular nda hiçbir geriye gidifle izin verilmemesini kararlaflt rm flt r. Sendikal hareketin güncel sorunlar ndan biri olan örgütlenme özgürlü ünün k s tlanmas na karfl ortak ve etkin mücadele karar alan Baflkanlar Kurulumuz, iflverenlerin, anayasam zdan, yasalar m zdan ve uluslararas sözleflmelerden do an demokratik bir hak olan sendikal örgütlenmeye karfl olumsuz tutumlar n k namaktad r. Baflkanlar Kurulumuz, baflta Deri- fl Sendikam z n Bal kesir Gönen de, A aç- fl Sendikam z n Düzce de ve di- er sendikalar m z n iflyerlerinde yürüttü ü örgütlenme mücadelesini sonuna kadar desteklemekte, iflyerlerine ve sendikalar na sahip ç kan iflçilerimizi selamlamaktad r. Tüm uyar lar m za ra men IMF ve Dünya Bankas talimatlar yla Sa l k Bakanl na devredilen SSK hastanelerinde ve sa l k sistemimizde bir sömürü düzeninin kuruldu unu tespit eden Baflkanlar Kurulumuz, baflta Hükümet olmak üzere, bu konuda sorumlulu u olanlar derhal önlem almaya ça rmaktad r. Baflkanlar Kurulumuz, baflta kamuyu yok etmeye çal flan ve sosyal devleti ortadan kald ran özellefltirmeler ve sosyal güvenlik alan nda getirilen hak kay plar olmak üzere, çal flanlar n di er önemli sorunlar na tepkisini ortaya koymak ve kamuoyunu duyarl hale getirmek amac yla 19 Eylül 2005 günü dönem sözcülü ünü yürüttü ü Emek Platformu nu toplant ya ça - rarak eylemlerini örgütsel düzeyde geniflletecektir. 26 Eylül 2005 günü sabah ifle girifllerde sendikalar m z n örgütlü oldu u tüm iflyerlerinde TÜRK- fi in haz rlad bildiriler okunacakt r. 3 Ekim sonras nda ise bölgesel düzeyde salon toplant lar düzenlenecek ve TÜRK- fi in koordinasyonunda düzenlenecek bu eylemler art r larak devam edecektir. 15

18 E T M SEM NERLER M Z TAPU KADASTRO VE L ÖZEL DARELERLE DEVAM ETT 16 Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz seminer esnas nda Sendikam z n 2005 y l e itim program çerçevesinde 7-9 A ustos 2005 tarihleri aras nda yurt genelinde örgütlü bulundu umuz Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü ve 81 ildeki Tapu Kadastro l Müdürlüklerindeki iflyeri sendika temsilcileri ile örgütlü bulundu umuz l Özel dare Müdürlükleri nde çal flan iflyeri sendika temsilcilerinin kat l m yla Ankara Büyük Anadolu Oteli nde gerçeklefltirilen e itim seminerimiz baflar yla tamamland. Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR n aç fl konuflmalar n yapm fl oldu u seminerimizde Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu Genel E itim Sekreteri ve Tek G da fl Sendikas Genel Baflkan Mustafa Türkel de kat larak bir konuflma yapt. Mustafa Türkel konuflmas nda özetle flunlar söyledi: Genel Baflkan m z Eyüp ALEMDAR n E itim Semineri Aç l fl Konuflmas Sayg de er Konuklar, De- erli Temsilci Arkadafllar m, E itim, bütün sendikalarda oldu u gibi, Koop- fl Sendikas olarak bizim de, olmazsa olmaz faaliyetlerimizden biridir. E itim asl nda yaln z sendikalar n de- il, bütün ciddi kurum ve kurulufllar m z n önem vermesi ve gündemlerinden hiç düflürmemesi gereken bir konudur. Bu aç dan biz sendika olarak, yaln z kendimiz e itime önem vermekle kalm yoruz, iflyerlerinde iflverenlerin de e itime gerekli önemi vermelerini sa lamak için üzerimize düflen görevleri yap yoruz. Yap lan bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar, iflyerlerinde çal flan personelin kendilerini gelifltirmesini sa layacak e itimlere ve projelere yat r m yap lmas n n, üretimi artt rman n ak lc

19 Türk- fl Genel E itim Sekreteri Mustafa TÜRKEL seminerimizde bir konuflma yapt Koop- fl Sendikas son iki y l n en h zl büyüyen sendikas. Koop- fl Sendikas yöneticileri baflta Genel Baflkan Eyüp Alemdar olmak üzere da tafl gezip üyelerine ulafl p bu ülkede örgütlü yap y güçlendirmek için insanüstü bir çaba harc yorlar. Türk- fl konfederasyonunda göreve geldi- im iki y ldan beri Koop- fl Sendikas n n bu gayretlerini özellikle ve keyifle izliyorum. Umuyorum Türkiye de yeniden; çal flanlar n, iflçilerin, Türkiye nin siyasal ve sosyal yaflam nda etkili oldu u bir dönem yaflan r. Bur da sizin sorumluluklar n z var temsilciler olarak. Onun çok daha güçlü olabilmesi için her biriniz bir genel baflkan gibi örgütlü yap n n güçlendirilmesi için çal flmal s n z. Üretimden, tüketimden, siyasetten gelen gücümüzü do ru kullanmal y z. Siyasal iktidarlar n ciddiye alaca say da ve yetkinlikteki emek temsilcilerini siyaset sahnesine sürebilmeliyiz. Ülkemizde her geçen gün ço alan yabanc flirketlerde çal flan insanlar n mücadele edebilmeleri kolay de il. Sendikalar uluslararas dayan flmaya daha çok ihtiyaç duyar hale gelmifllerdir. Sendikal hareketin yeniden itibar kazanmas için sendikal Seminerimizin son gününde Türk- fl Genel Baflkan Salih KILIÇ ve Genel Mali Sekreteri Ergün ATALAY bizleri yaln z b rakmad. 17 yollar ndan biri oldu unu gösteriyor. Art k bir çok iflyeri ve iflletme e itimin önemini yavafl, yavafl da olsa kavram fl ve sendikalar n bu konulardaki önerilerini de erlendirerek, ortak projeler üretmeye bafllam flt r. Biz de Tar m Kredi Kooperatiflerinde, Toplu fl Sözleflmemize hüküm koymak suretiyle, çal flanlar n e itiminin kurumlaflmas n ve sürekli hale gelmesini sa lamaya çal flt k. Günümüzde art k her fley, h zla gelifliyor ve de ifliyor. Bu geliflmelere ve de iflimlere ayak uydurabilmek için sürekli olarak e itime ihtiyaç vard r. Bu ihtiyaç, baflta devletin kurumlar olmak üzere bir çok önemli iflçi ve iflveren kuruluflu taraf ndan kabul edilmifl ve Hayat Boyu E itim ve stihdam ad yla, uygulanmaya bafllam flt r. fl kolumuz a rl kl olarak büro faaliyetlerini de kapsad için, büro çal flanlar ndan bir örnek vermek istiyorum. Eskiden büroda çal flacaklar için, daktilo bilmek, fotokopi, faks gibi baz elektronik cihazlar kullanabilmek, çok önemli ve yeterli olabiliyordu. Ama flimdi bilgisayar kullanmas n bilmek bile yetmiyor. Yabanc dil bilmek, bir çok program fonksiyonel olarak kullanabilmek ve buna ba l yeni geliflmeleri sürekli takip edebilecek bir performansa sahip olmak gerekiyor. Günümüz flartlar nda geliflmeyen ve e itime ihtiyaç göstermeye-

20 18 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü Personel Daire Baflkan Ahmet TARINÇ, Döner Sermaye Müdür Yard mc s Hayrullah AKDEM R ve Döner Sermaye fiefi Erdal SOYSAL seminerimizde akflam yeme inde genel yönetim kurulumuz ve Tapu Kadastro çal flan temsilcilerimizle birlikte oldular. Seminere kat lanlar ders esnas nda yaflam kendini gözden geçirmeli, sadece çal flanlar de il iflsizleri de emeklileri de düflünerek sendikac l k yapmak zorunday z. Kamuoyu nezdinde itibar n en üst noktaya tafl yabilen, dünyayla ve çevresiyle irtibat kurabilen bir sendikac tipine ihtiyac m z var. Önce biz kendimizi de ifltirece iz. Hesap verebilir hale gelece iz. De iflim bu. Türkiye bunu yaflayacak. flçi iflsiz kald nda veya emekli oldu unda sendikayla iliflkisini sürdürecek bir aidiyet duygusunu uyand racak imkanlar ve hizmetleri sunacak hale gelmek zorunday z dedi. 8 A ustos günü 9 Eylül Üniversitesi ktisadi dari limler Fakültesi, Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölüm Baflkan Prof. Dr. Fevzi Demir 4857 say l ifl hukuku ve sosyal güvenlik hukuku konulu derslerini verdi. Ayn gün Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü flyeri Temsilcek herhangi bir ifl olamaz. Onun için e itimin her konuyu ve herkesi kapsamas, her türlü kurum ve kuruluflun e itime gerekli önemi vermesi gerekti ini görüyoruz. Koop- fl Sendikas Yöneticileri olarak bizler, faaliyetlerimizi ve bütçemizi planlarken, hem sendikal e itimlere, hem de meslekte geliflmeyi ve üretim artt rmay sa lay c e itimlere gereken önemi verdi imize inan yoruz. Temsilciler sendikalar n temel direkleridir. Seminerimizin ikinci günkü program nda hocam z n, temsilcilerin önemini ve görevlerinin neler oldu unu konusunda, daha ayr nt l bilgi verece ini umuyorum. Ancak ben temsilcinin öneminin, ad ndan da anlafl ld na dikkatinizi çekmek istiyorum. Sendika iflyeri iflçi temsilcisi ad ndan da anlafl laca üzere, temsilci yaln z sendikay de il, hem sendikay, hem iflyerini, hem de, iflçiyi temsil ediyor. Onun için sendikan n yapaca e itim faaliyetlerinden yararlanmaya, herkesten önce ve daha fazla ihtiyaçlar vard r diye düflünüyoruz. Yeni teflkilatland m z ve ilk Toplu fl sözleflmelerini yapt m z, 15 il özel idare müdürlü ü iflyeri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü- ü iflyeri temsilcileri olarak, bu düflünceyle öncelikle sizleri ça rd k ve flu anda bir araday z. Ancak teflkilatlanmas n tamamlad z halde, henüz sözleflme görüflmeleri devam eden, 9 il özel idare müdürlü ü iflyerimizin temsilcileri burada yoklar. nflallah bundan sonraki ilk seminerimizde de, onlarla bir arada olaca z. Y llar önce sendikan n girdi i, toplu sözleflme düzeninin yerleflmifl oldu u iflyerlerindeki sendikal haklara, sendikalaflman n yeni oldu u iflyerlerinin çal flanlar da sahip olmak isteyebilirler. Sendikalarda, y llar n birikimiyle elde edilen bu haklar, hemen ilk sözleflmelerde elde etmeyi arzu ederler. Ancak bu haklar n elde edildi i iflyerlerinde, 15 nci 20 nci dönem Toplu fl Sözleflmeleri imzalanm flt r. Bu yanl fl ve ça m za yak fl-

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana "Aferin!" derse çok... olurum.

1. Afla da verilen cümlelerden. 2. Saçlar n k v rc k ya da düz olmas... özelliktir. boyay n z. 3. Ö retmenim bana Aferin! derse çok... olurum. Ad : Soyad : S n f : 1. SINIF Nu. : 72 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da verilen cümlelerden fiziksel özelliklerinizi belirtenleri boyay n z. Sar saçl y m. Mavi gözlüyüm. K sa boyluyum. Uzun saçl y m. Yeflil

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı