Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eski TEKEL binasýnýn devrine onay"

Transkript

1 Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde sis beklendiði ifade edildi.meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklama þu ifadeler yer aldý: SAYFA 9 DA 8 EKÝM SALI KURUÞ "Çorum Tanýtým Günleri" hazýrlýklarý baþladý -7 Kasým tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yýl ikincisi düzenlenecek olan "Çorum Tanýtým Günleri" kapsamýnda Valilik toplantý salonunda bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya; Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, ilçe kaymakamlarý ve belediye baþkanlarý, Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. SAYFA 9 DA Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Türk Eðitim Sen delege seçimlerinde mevcut yönetimin listesi ipi göðüsledi Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim Sen'de seçim sürecinin baþladýðýný ifade ederek, "Yapýlan çalýþmalar Türkiye Kamu- Sen'e ve camiamýza yakýþýr bir þekilde devam etmektedir. SAYFA TE ", Hitit Üniversitesi için atýlým yýlý olacak" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Kuzey kampüsünün çok kýsa sürede inþa edileceðini dile getirerek, Güney kampüsünde ise itibariyle yapýlaþmaya hazýr bir noktaya gelineceðini belirtti.hitit Üniversitesi'nin - Akademik Yýlý açýlýþ töreninde konuþan Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, "Hitit Üniversitemizin - Akademik yýlý açýlýþýnda aranýzda bulunmaktan son derece mutluyum. SAYFA 7 DE Kent Meydaný önünde ki bir engel daha kalkýyor sýra Ýl Genel Meclisi ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü binalarýna geldi. YEDAÞ teknolojik buluþlarýyla 'Ýnovasyon Türkiye Fuarý'nda YEDAÞ ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'nin 'geri dönüþüme dönük' inovasyon hedefli projeleri dünyanýn lider þirketleriyle paylaþýlacak. Genel Müdür Türkoðlu, "Rekabetçi koþullarda sürdürülebilir baþarýnýn sýrrý, Ar-Ge çalýþmalarýna verdiðiniz önemdir" dedi. Türkiye'deki tüm firma ve kuruluþlarýnýn sonuçlandýrýlmýþ en yenilikçi projelerini sergilediði ve geliþen teknolojinin üreten yüzünü tüm dünya ile paylaþma fýrsatý bulduðu 'Yenilikçi Teknolojiler ve Buluþlar' temasýyla düzenlenen. Ýnovasyon Türkiye Fuarý, -7 Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleþecek. SAYFA 5 TE MHP'den Aydoðumuþ'a suç duyusu MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan geçtiðimiz günlerde bir sosyal paylaþým sitesinden "Bugüne kadar Türklüðümün bir faydasýný görmedim" þeklinde açýklama yapan AK Parti eski Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunmadan önce Adliye önünde basýn açýklamasý yapan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "Geçtiðimiz günlerde AK Parti. Dönem Çorum Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ'un sosyal paylaþým sitesinde " bugüne kadar Türklüðümün bir faydasýný görmedim" þeklinde... SAYFA DE Vali Sabri Baþköy'den hayýrseverlere fakülte çaðrýsý Vali Sabri Baþköy Çorum'da artýk okul ihtiyacý kalmadýðýný ifade ederek hayýrseverlere fakülte binasý yaptýrmalarý çaðrýsýnda bulundu. Vali Sabri Baþköy "Artýk üniversitenin yerleþkesini konuþmuyoruz. Bu sene kuzey kampüsünde sona yaklaþtýk. Önümüzdeki senede çok ciddi bir çalýþma ile de güney kampüsü sorunu hallolmuþ olacak. Bu sizlerin ve Çorum'un baþarasý olacak" dedi. SAYFA 7 DE Çorum Kent Meydanýnýn önünde ki bir engel daha kalkýyor. Eski Adliye binasýnýn yýkýlmasýnýn ardýndan sýra eski TEKEL binasýna geldi. Özelleþtirme Yüksek Kurulu, Gayrimenkul A.Þ. mülkiyetindeki eski TE- KEL hizmet binasýnýn Çorum Belediyesine devrine onay verdi. Yasal prosedürün tamamlanmasýnýn ardýndan belediyenin binayý yýkmasý bekleniyor.eski TEKEL binasýnýn devrinin onaylanmasý ile sýra Ýl Genel Meclisi ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü hizmet binalarýnýn yýkýmýna geldi. Çorum'un Kent Meydanýna kýsa zamanda kavuþmasý için de her iki binanýn yeni yer bulma ve taþýnma iþinin hýzlandýrýlmasý bekleniyor. Hitit'e 5 farklý ülkeden 6 öðrenci kayýt yaptýrdý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan - eðitim öðretim dönemi akademik yýl açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada göreve baþladýðý günden beri yoðun çalýþmalar sonucunda pek çoðu ilki gerçekleþtirdiklerini ifade ederek, "Sonuç olarak baþarýlý projelere büyük Hitit Üniversitesi olarak imza attýk. "Adil, þeffaf, hesap verebilir ve ulaþýlabilir" yönetim anlayýþýný benimsedik" dedi. SAYFA 7 DE SAYFA TE Su kalitesi Çorum'da masaya yatýrýlýyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Su Yönetimi Genel Müdürlüðü tarafýndan "Kýyý sularý, Yeraltý Sularý ve Yüzeysel Sularýn Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi" konulu hizmet içi eðitimi dün Çorum'da baþladý. Anitta Otelde yapýlan eðitim programý Ekim Perþembe günü sona erecek. SAYFA TE TKDK'da traktör sözleþmeleri imzalandý, yeni müracaatlar Ekim'de son SAYFA 5 TE "Demokratikleþme paketi tüm kamu görevlilerini kapsamalý" SAYFA 5 TE

2 Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 5 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 85 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 5 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 7 Model Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 9 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: 5 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: EKÝM SALI HABER MHP'den Aydoðumuþ'a suç duyusu MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan geçtiðimiz günlerde bir sosyal paylaþým sitesinden "Bugüne kadar Türklüðümün bir faydasýný görmedim" þeklinde açýklama yapan AK Parti eski Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunmadan önce Adliye önünde basýn açýklamasý yapan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "Geçtiðimiz günlerde AK Parti. Dönem Çorum Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ'un sosyal paylaþým sitesinde " bugüne kadar Türklüðümün bir faydasýný görmedim" þeklinde bir açýklamasý olmuþ ve bu açýklamasý hem ilimizde hem de ulusal manada büyük yanký bulmuþtur. Bugün bu kiþinin bu sözleri üzerine Cumhuriyet Savcýlýðýmýza þikâyet dilekçesi verdik ve cezalandýrýlmasýný talep ettik. Öncelikle belirtmek isterim ki, Cenabý Allah bizleri Türk Milletinin bir mensubu olarak yaratmýþtýr. Türklük bu milletin ortak cevheri olup, ýrký hiçbir zaman önceliðine almamýþtýr. Türklük; müþterek unvanýmýz, ucu asýrlar öncesine giden, derin bir kaynaþma ve birleþme kültüründen ilhamýný alan, milletimizin ilelebet þerefle taþýyacaðý ismidir.bu nedenle Türklük yarar-zarar deðerlendirmesine tabi tutulacak,maliyet hesabý yapýlacak bir þey deðildir,olmamýþtýr ve olmayacaktýr. Yýl: 9 Sayý: EYLÜL SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 5 Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 6 TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Buradan Cenab-ý hakka bizleri bu milletin mensubu olarak yarattýðý için bir kez daha þükrediyorum" dedi. "Ýslam'ýn sancaktarlýðýný yapmýþ olan Türklüðümle gurur duyuyorum" diyen Daþdan, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Kimse kusura bakmasýn, bu topraklarda yaþýyor bu topraklarýn ekmeðini yiyorsak, kimsenin kutsal deðerimiz olan Türklüðümüze hakaret etmesine, aþaðýlamasýna ve itibarsýzlaþtýrmasýna asla müsaade etmeyeceðimizi buradan belirtmek istiyorum. Birileri bir faydasýný görememiþse de, bizler Türklüðümüzden, Türk olmaktan onur duyduk, þeref duyduk, gurur duyduk" Bahadýr YÜCEL ÝHH'dan "Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var" projesi ÝHH'nýn yetimlere yönelik baþlattýðý "Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var" kampanyasýna ilgi büyüyor.ýhh Ýnsani Yardým Vakfý yetimlere yönelik yeni bir kampanya baþlattý. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn da destek vereceði kampanya ile bundan sonra her sýnýfýn bir yetim kardeþ olacak. Ýlköðretim ve lise düzeyindeki okullarda okuyan öðrencilerin katýlabileceði kampanya kapsamýnda çocuklar ve gençler dünyanýn herhangi bir yerindeki yetim kardeþlerine yardým eli uzatabilecek. Proje hakkýnda bilgi veren ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, projenin savaþ, doðal afet, yoksulluk, hastalýk vb. sebeplerle hem Türkiye'de hem de dünyanýn baþka ülke ve bölgelerinde babasýný veya anne/babasýný kaybetmiþ olan yetim çocuklarýn günlük ihtiyaçlarýnýn Türkiyeli arkadaþlarý/öðrenciler tarafýndan karþýlanmasýný ve bu yolla dostluk ve kardeþliðin kýtalar arasýndaki yegâne köprü hâline gelmesini hedeflediðini belirtti. "Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var" kampanyasýna katýlan sýnýflarýn en az bir yýl boyunca bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra (birden fazla yetim kardeþ edinmek de mümkün) her ay düzenli olarak 9 TL toplayacaklarýný kaydeden Özkabakçý, "Çocuklar/gençler kardeþlerini ÝHH'nýn Sponsorluk Destek Sistemi kapsamýnda yetim çalýþmalarýný yürüttüðü ülke ve bölgelerden seçecek. Sponsorluk süreci baþlatýldýktan sonra sýnýflar adýna eþleþtirilen yetimlerin ülkesi, adý, yaþý ve fotoðrafýný içeren "Yetim Özet Bilgi Formu" posta veya e-posta yoluyla her sýnýfa ayrý ayrý gönderilecek. (Gönderilen yetim bilgi formlarý sýnýf panolarýna asýlabilir, böylece çocuklar destekledikleri yetim kardeþlerini her an hatýrlama imkâný bulabilirler.) Sýnýflar dilerse yetim kardeþlerine mektup yazabilir ve destek verdikleri yetim kardeþlerinden mektup alabilirler. Böylece Türkiye'den dünyaya uzanan yetim kardeþliði, mektup arkadaþlýðý ile de pekiþtirilebilir. Bir yýlýn sonunda dileyen sýnýflar sponsorluklarýna ayný yetim kardeþleri ile devam edebilirler" dedi.özkabakçý, en az bir yýl boyunca bir ya da birden fazla yetim kardeþini desteklemeye karar veren sýnýflarýn sýrasýyla þu iþlemleri takip etmeleri gerektiðini dile getirdi: "Her sýnýf okul idarecilerinin bilgisi dahilinde öðretmenleriyle birlikte "Her Sýnýfýn Bir Yetim Kardeþi Var" kampanyasýna katýlým kararý aldýktan sonra öðretmenleri aracýlýðýyla ÝHH'ya yetim sponsorluðu baþvurusunda bulunur. Standart baþvuru sürecinde olduðu gibi Yetim Sponsorluk Formu elden ya da adresi üzerinden doldurulur. Elden doldurulan formlar () numaralý faksa ya da Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No: PK: Fatih/Ýstanbul adresine posta ile gönderilir. () 6 numaralý telefondan ÝHH Yetim Koordinatörlüðü ile irtibata geçilir. Her sýnýf destekleyeceði yetimin ülkesini ÝHH'nýn Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamýndaki ülke ve bölgeden birini seçerek kendisi tayin edebilir. Sýnýf içerisinde 9 TL'lik baðýþ toplanýr. Toplanan baðýþ ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn posta çeki hesabýna veya banka hesaplarýna veya vakýf merkezine gelerek elden "Yetim Sponsorluk Baðýþýdýr" kaydý düþülerek ilgili öðretmen ya da öðrenci adý ile yatýrýlýr. Sponsorluk baþlatýldýktan sonra sýnýf ile eþleþtirilen yetimin/yetimlerin ülkesi, adý, yaþý, aile durumu gibi bilgileri ve fotoðrafýný içeren "Yetim Özet Bilgi Formu" baþvuru formunda belirtilen e-posta adresine gönderilir." Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( 98 86) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL 5. TL Baský yapýldýðý yer: 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL 5. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 5 KR Ýmsâk : 5: Güneþ : 6:7 Öðle : :5 Ýkindi : 5: Akþam : 8: Yatsý : 9:9 AJANDA 8... Ay, Gün,. Hafta Allahü teâlâya yemîn ederim ki, su kiri giderdiði gibi, beþ vakit namaz da günahlarý giderir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri NÝTEKÝM BEN BENÝ BÝLDÝM Nitekim ben beni bildim Yakýn bil kim Hakký buldum Korkum aný buluncaydý Þimdi korkudan kurtuldum Ben kimseden korkumazam Ya bir zerre kayýrmazam Ben imdi kimden korkayým Korktuðum ile bir oldum Azrail gelmez yanýma Sorucu gelmez sinime Bunlar benden ne sorarlar Onu sorduran ben oldum Canlýlar bizden el alýr Cansýzlar eri ne bilir Hem verirler hem alýrlar Ben bir ulu divan oldum Yunus'a Hak açtý kapý Yunus Hakk'a kýlýr tapý Benim iþim devlet bâki Ben kul iken sultan oldum YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,99,997 EUR,7,7 STERLiN,, JPY YENi,98,66 SAAT: 6. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER YAÞAM ECZANESÝ TEL: 8 BAHABEY CAD. NO: /A EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: FATÝH CAD. 8/A - NÝSAN ÝLKO. KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis...55 Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta...5 Alo Jandarma...56 Elektrik Arýza...86 Su Arýza...85 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi

3 8 EKÝM SALI HABER Kimse Yokmu Mu, her Kurban Bayramý nda büyük bir sorumluluk aldýðýnýn bilincinde olarak kendisine vekalet veren binlerce yardýmsever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtirir. Kurbanlarýn etlerini ise hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýr. 59 BANKA YOLUYLA BAÐIÞ BANKASYA, GARANTÝ BANKASI, TÜRKÝYE FÝNANS, HALKBANK, YAPI KREDÝ BANKASI, ZÝRAAT BANKASI, TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI, AKBANK, ALBARAKA, FÝNANSBANK, VAKIFBANK, KUVEYTTÜRK Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Çorum'un önemli ihtiyaçlarýndan biri olan Kent Meydaný için önemli bir adým atýldý. Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ýn yakýndan takip ettiði Tekel Binasýnýn Çorum Belediye Baþkanlýðýna devri gerçekleþiyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla Özelleþtirme Yüksek Kurulu; Gayrimenkul A.Þ. mülkiyetindeki Tekel Pazarlama ve Daðýtým Baþmüdürlüðü hizmet binasýnýn Kent Meydaný olarak kullanýlmak üzere kamu yararýna kullanýlmasý ve kullaným amacýnýn tapu siciline þerh edilmesi þartýyla bedelsiz olarak Çorum Belediye Baþkanlýðýna devredilmesine karar verdi. Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Kent Meydanýn oluþturulmasýnda en büyük engel teþkil eden Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý uhdesinde bulunan Tekel Binasýnýn devri için daha önce Maliye Bakanlýðý ve Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý nezdinde giriþimlerde bulunmuþlar, Çorum ziyaretinde de Maliye Bakaný Mehmet Þimþek talepleri yerinde görerek destek vermiþti. Valilik önündeki Ýdare Mahkemesi daha önceki giriþimler sonucu eski rektörlük binasýna taþýnmasý saðlanmýþ, Çorum Belediyesi de eski binayý yýkarak meydana dâhil etme projesini baþlatmýþtý. Valilik parký ile yeni meydanýn proje bütünlüðünün saðlanmasý amacýyla Tekel Binasýnýn devri ile önemli bir sorun çözüme kavuþmuþ oldu. Ýl Özel Ýdaresine ait Ýl Genel Meclisi binasý ile Ýl Saðlýk Müdürlüðü binasýnýn ilgili kurumlarýn devir sürecini hýzlandýrmasýyla meydan projesi Çorum'a yakýþýr biçimde geliþtirilecek. Su kalitesi Çorum'da masaya yatýrýlýyor Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Su Yönetimi Genel Müdürlüðü tarafýndan "Kýyý sularý, Yeraltý Sularý ve Yüzeysel Sularýn Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi" konulu hizmet içi eðitimi dün Çorum'da baþladý. Anitta Otelde yapýlan eðitim programý Ekim Perþembe günü sona erecek. Eðitim semineri saat.'da saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Açýlýþ konuþmasýný ise Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kýnacý yaptý. Önceki yýllarda Türkiye'de su seviyesinin hýzla düþtüðünü ve mevcut su kaynaklarýnýn kirlediðini kaydeden Prof. Dr. Cumali Kýnacý, "Hem bundan dolayý hemde AB mevzuatý gereði Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý bünyesinde Su Yönetimi Genel Müdürlüðü kuruldu. Müdürlük boþlukta kalan ve yapýlmayan iþleri yapmak için kuruldu. Türkiye'de su ile uðraþan çok sayýda kurum var ve bu kurumlar arasýnda zaman zaman çakýþmalar oluyordu. Müdürlük hem kurumlar arasýnda ki koordinasyonu saðlýyor hemde AB ile ilgili iþlemleri yürütüyor" dedi. Müdürlük kurulduktan sonra eðitim çalýþmalarýna hýz verdik. yýlý eðitim açýsýndan yoðun geçti. Eðitim faaliyetleri 'te devam etti. Çorum'da ki bu programda eðitim çalýþmalarýnýn bir ayaðýný oluþturuyor" diyerek sözlerini tamamladý. Eðitime, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý (Su Yönetimi Genel Müdürlüðü, DSÝ Genel Müdürlüðü ve Bölge Müdürlükleri), Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý personeli ve çeþitli üniversitelerden akademisyenler katýlýyor ve katýlýmcýlar gün boyunca Türkiye'de "Kýyý sularý, Yeraltý Sularý ve Yüzeysel Sularýn Kalitesinin Belirlenmesi ve Yönetimi" konusunda tartýþma imkaný bulacaklar. Fatih AKBAÞ Türk Eðitim Sen delege seçimlerinde mevcut yönetimin listesi ipi göðüsledi Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim Sen'de seçim sürecinin baþladýðýný ifade ederek, "Yapýlan çalýþmalar Türkiye Kamu- Sen'e ve camiamýza yakýþýr bir þekilde devam etmektedir. Türkiye Kamu-Sen içerisinde yer alan Türk Eðitim-Sen'de 6 Ekim Pazar günü yapýlan delege seçimleri ile birlikte 5. Olaðan genel kurul hazýrlýklarýna baþlamýþtýr. Seçimlerimiz camiamýza yakýþýr bir olgunluk ve demokratik yarýþ halinde sonuçlanmýþtýr" dedi. Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan düzenlediði basýn toplantýsýnda Pazar günü yapýlan delege seçimlerinin sonuçlarýný açýkladý. Yapýlan seçimlerin Türk Eðitim Sen'in gücünü ortaya koymasý, birlik beraberliðin korunmasý açýsýndan büyük bir önemi olduðunu kaydeden Alparslan, "Seçimlerimize Hitit Üniversitesi'ne ait üye ve Milli Eðitim Bakanlýðýmýza baðlý yüze yakýn birimden toplam 6 üyeden 97 kiþi seçimlere katýlmýþtýr. Katýlýmýn bu denli yüksek olmasý açýsýndan bakýldýðýnda bu yalnýzca Çorum'da yapýlan neredeyse tüm seçimlerin üzerinde bir oran olmanýn yanýnda yapýlan genel seçimlere katýlma oranýn da üzerinde bir orandýr. Bu da göstermektedir ki sendikamýz eðitim çalýþanlarýnýn yanýnda tüm kamu çalýþanlarý ve kamuoyu tarafýndan takip edilmekte benimsenmekte ve sahiplenilmektedir. Seçimlerimizde beyaz ve pembe olmak üzere iki liste seçimlere katýlmýþ olup büyük bir olgunluk ve yarýþ halinde geçen seçimlerde önceden kendileriyle tek tek görüþülerek dilekçeleri alýnan yönetim kurulumuz tarafýndan oluþturulan beyaz listede bulunan Milli Eðitime ait her birinde delege adayý olan bölgeden 8 adayýn seçileceði delegeler arasýnda beyaz listede olan 8 adayýn tamamý seçilmiþtir. Ancak delege seçimleri bir yönetim kurulu seçimi olmayýp yönetim kurullarýna hazýrlýk, yönetim kurulunda oy kullanacak kiþilerin seçimidir. Bu yüzden seçimlerin kaybedeni yoktur yalnýzca kazananý vardýr. Bu kazanan Türkiye Kamu-Sen camiasý ve Türk Eðitim-Sen olacaktýr. Ayrýca üniversitemizde meslek yüksek okulu ve rektörlük olmak üzere yapýlan seçimlerde her listede delege kazanmýþtýr. Þube yönetim kurulumuz olarak seçimlerimize katýlan tüm delege adaylarýmýz ve üyelerimiz aday olan taraftarlarýmýz seçimlerimizin tam bir bayram havasýnda geçmesini saðlamýþtýr. Baþta delege adaylýðý seçimine katýlarak sendikamýzýn yeni bir yönetim ortaya koyma mücadelesi veren tüm arkadaþlarýmýza gösterdikleri demokratik olgunluk ve sendikamýza yakýþan duruþlarýndan dolayý þahsým ve yönetim kurulumuz olarak teþekkür ediyoruz" dedi. Yasin YÜCEL

4 Celal Güngör'den Ömer Arslan'a teþekkür Sungurlu MHP Ýl Genel Meclisi Celal Güngör Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Özel Ýdaresi Sekreteri Ömer Arslan'a teþekkür etti. Dün gerçekleþen Ýl Genel Meclis toplantýsýnda söz alan Güngör 'Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden ve Köydes bütçesinden yapýlan kilitli parke ihaleleri ile ilgili yüklenici firmalarýn yapmýþ olduðu iþlerden imalat hatalarýný Ýl Özel Ýdaresi'ne bildirdim. Ýl Özel Ýdaresi teknik elamanlarý görevlendirerek ilgili köylerde yapmýþ olduðu incelemeler neticesinde hazýrlanan raporu bildirmiþtir. Duyarlý davranýþlarýndan dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Güngör, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'dan almýþ olduðu bilgiyi þu þekilde paylaþtý: "Sungurlu ilçemizde kilit taþý yapýlan köylerde sizinde iþaret ettiðiniz imalat hatalarýyla ilgili inceleme yapýlmýþ dosyasý ektedir. Söz konusu iþlerin henüz geçici kabulü yapýlmamýþtýr. Eksiklikler giderilerek yada imalat hatalarý düzeltilerek kabulü yapýlacaktýr. Ayrýca yýl sonrada bir hata tespit edildiðinde firmanýn teminatýndan kesilerek bu eksiklik giderilecektir Bilgilerinize sunarým." 8 EKÝM SALI HABER Yeraltý maðarasý araþtýrýlacak Ýl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Baþkaný Selahattin Kocabaþ maðaranýn araþtýrmasý için yazýlý önerge teklifinde bulundu. Mustafa Eker Baþkanlýðýnda dün gerçekleþen Ýl Genel Meclis toplantýsýnda söz alan Kocabaþ verdiði soru önergesinde Mecitözü Ýlçesi'nde bulunan bir köyde merdivenle aþaðý inilen bir maðara olduðunu ifade ederek, "Bu maðara ne zaman yapýlmýþtýr? Ne amaçla yapýlmýþtýr?bu maðara ile ilgili arkeolojik kazýlar yapýlmýþ mýdýr?altýnda içme suyu olduðu söylenmektedir doðruluðu var mýdýr?" sorularýný yöneltti. Kocabaþ maðaranýn Çorum turizmine kazandýrmasýný istedi ve konu araþtýrýlmak üzere Turizm Komisyonu'na havale edildi. Plan Bütçe Komisyonundan Yýlý Performans Planýna onay Özel Ýdaresinin - yýlý Stratejik Planýna uygun olarak hazýrlanan " Yýlý Performans Planý" hakkýnda Plan Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal açýklama yaptý. Ýl Genel Meclis toplantýsýnda konuþan Soysal konuyla ilgili bilgilerini maddeler halinde þu þekilde aktardý: -) Köylerde sulama amaçlý tesisler yapmak ve sulanýr arazi miktarýný 7. ha'dan. ha'ya çýkartmak hedefi kapsamýnda, Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilmek üzere, merkez ilçede Salur, Daðkarapýnar ve Elmalý köyleri, Alaca ilçesinde Erendedepýnar köyü, Osmancýk ilçesinde Tepeyolaltý köyü, Ýskilip ilçesinde Elmalý köyü, olmak üzere 6 adet köye Sulama tesisi yapýmýnýn yýlý performans programýna alýnmasý, -) Köy yollarýnýn standardýnýn yükseltilerek güvenli ulaþýmý saðlamak hedefi kapsamýnda, Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilmek üzere; Merkez ilçede Ýðdeli ve Ayaz köyleri, Bayat ilçesinde Karakaya köyü, Boðazkale ilçesinde Yazýr köyü, Dodurga ilçesinde Kirenci ve Çiftlik köyü, Kargý ilçesinde Köprübaþý köyü, Laçin ilçesinde Yeþilpýnar köyü, Oðuzlar ilçesinde Aðaççamý köyü, Ortaköy ilçesinde Senemoðlu köyü,osmancýk ilçesinde Aþýkbükü ve Aþaðý Zeytinli performans programýna alýnmasý parke yapýmýnýn yýlý olmak üzere köye beton, -) Kýrsal altyapýnýn saðlanmasý hedefi kapsamýnda. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilmek üzere; Merkez ilçede Teslim, Karacaören, Yakuparpa, Aþaðýsaraylý, Hacýpaþa, Hacýmusa. Güzelyurt köyleri, Alaca ilçesinde Sincan, Bozdoðan, Koyunoðlu köyleri, Bayat ilçesinde Yeniþeyhler ve Köpüklü köyleri, Dodurga ilçesinde Ayva köyü, (foseptik) Ýskilip ilçesinde Çomu, Ahvatyakasý ve örübað köyleri, Kargý ilçesinde Gölköy, Bademce köyleri, Mecitözü ÝHH kurban baðýþlarýný bekliyor ilçesinde Bekiþler ve Çiflköy köyleri. Osmancýk ilçesine Hanefi ve Belkavak köyleri,sungurlu ilçesine Aþaðý Fýndýklý, Karakocalý ve Çiçekli köyleri, olmak üzere 5 köye kanalizasyon tesisi yapýmýnýn yýlý performans programýmý alýnmasý. -) Kýrsal altyapýnýn saðlanmasý hedefi kapsamýnda, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilmek üzere; Bayat ilçesinde Aþaðýemirhalil, Ahacýk ve Kuruçay köyleri, Ýskilip ilçesinde Kayaaðzý köyü, Mecitözü ilçesinde Tanrývermiþ ve Bekiþler köyleri, Oðuzlar ilçesinde Erenler köyü, olmak üzere 7 köye Ýçmesuyu tesisi yapýmýnýn yýlý performans programýna alýnmasý, 5-) Ýlimizde saðlýk hizmetlerinin çaðýn þartlarýna uygun modern týbbýn olanaklarýndan faydalanan etkin ve verimli bir saðlýk hizmeti sunmak hedefi kapsamýnda, Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilmek üzere, Uðurludað ilçesi hizmetlerinde kullanýlmak üzere adet ambulans alýmýnýn performans programýna alýnmasý, sonuç olarak komisyonumuzca yapýlan deðerlendirmelerde 5 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun. Maddesi gereðince Ýl Özel Ýdaresi'nin - yýlý stratejik planýna uygun olarak hazýrlanan yýlý Performans Planý söz konusu deðiþikliklerle birlikte Plan ve Bütçe komisyonumuzca da uygun bulunmuþtur." Mahir ODABAÞI NÝÇÝN YAZIYORUM Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ''Hiç bir kiþisel çýkar bulunmadýðý zaman; iyi yazýlýr, iyi düþünülür'' (Andra Gide) der. Bir baþkasý ise, ''Yazar, söyleyecek bir þeyler olduðuna inanan kimsedir'' (H.Böll) demektedir. Bu baðlamda topluma bir þeyler verebilmek adýna düþüneni, kafa yoraný, yazaný, çizeni severim. ''Yazana zorluk vermeyen yazý, okuyana zevk vermez'' sýrrýnca hoþuma giderse baþtan sona okurum, gitmese sayfayý hýzlýca çeviririm. Yazmak zor iþtir. Hele memur olarak yazmak bir kat daha zordur. Bazen niyetle, akýbet uyuþmaz. Bunun için ben kaleme aldýðým her cümleyi yayýna vermeden önce bir defa deðil, üç defa okumaya çalýþýrým ki, sehven de olsa kimsenin yanlýþ anlamasýna veya kýrýlmasýna sebep olmayayým. ''Bir amaç ancak yazýya geçildiði zaman güç kazanýr'' sözünden hareketle, özellikle deprem, yangýn, NBC, ilkyardým vb. konularýnda þiir veya bilgilendirme yazýlarý kaleme alýrken ayrý bir hassasiyet göstermeye çalýþýrým. Çünkü burada sehven kullanýlacak bir hece bile yanlýþ tedbir almaya yöneltecek ve ihtiyaç halinde belki de o duyarlý vatandaþýn zarar görmesine sebep olunabilecektir. Þöyle bir örnek verecek olursak, mesela arabalara yangýn cihazý tavsiye ederken, arabanýzda mutlaka CO'li YSC bulundurun türü yanlýþ bir cümle kullandýðýmýzý farz edelim. Bunu uygulamaya çalýþan vatandaþ aracýnda çýkan yangýný bu cihazla söndürmeye çalýþýrsa ne olur? Yangýný söndürür ancak dakika sonra tekrar baþlar ve araca, çevreye zarar verir. Çünkü bu tür cihazlar kapalý alan yangýnlarýnda kullanýlýr. Dolaysýyla bu durumda yanlýþ bilgiyi veren vebale girer. Bunun için aðýzdan çýkacak her söz, kalemden düþecek her yazý iki kere süzgeçlenmelidir. Araþtýrmalarýma göre deprem, yangýn, ev kazalarý ve korunma, NBC vb. gibi sivil savunma konularýnda Çorum kadar basýnda yer alan ikinci bir ilimiz yok. Maalesef ülkemizde bu tür konulara yazarlar daha çok gündem oluþturduðunda makalelerinde yer verirler. Bu baðlamda bir Alman Profesör: ''Türkler, toplum olarak bir afet meydana geldiðinde onu üç ay gündemde tutarlar. Adeta onunla yatýp onunla kalkarlar ama sonra tekrar yaþanýncaya kadar rafa atarlar.'' Galiba biraz haklýlýk payý var gibi. En basiti bizde bile, bir deprem gündeme gelince kýrk kiþi arýyor, gündemden düþünce 'BOÞ VER, BÝ ÞEY OLMAZ' diyor. Olmadý, uyuyaný uyarýyor diye eleþtiriyor Diðer taraftan zaman zaman pek kaleme alýnmayan sosyal konularda (apartman, komþu, yaþlýlarýn hayat hikâyeleri, çocuklarýndan ayrý bayram geçiren parçalanmýþ aileler vb.) köylerde yaþanýlan ve þehirleþmeyle beraber unutulan örf ve adetleri þiirli makalelerle kaleme almaya çalýþýyorum. Özellikle bu noktada yaþlýlarýmýzdan önemli bir geri bildirim, teþekkür, dua aldýðýmý ifade etmek isterim. Beni en çok memnun edende gazetede, internette okuduðu veya torunlarýnýn görüp anlattýðý makalemin içeriðinin sanki kendisinden duyulup ta yazýlmýþ olduðunu hissetmesidir. Yani yazýnýn muhtevasýnda kendisini görmesidir. * TEMEL, DURSUN'U ÖVÜNCE Dünya hali, Temel amir olmuþ. Dursun da memuru. Dursun gecesini gündüzüne katarak iþini en iyi þekilde yapmaya çalýþýr ama bir türlü Temel'e yaranamaz. Çünkü Dursun'u, Temelle aralarýný açmak ve atide önünü kesmek için hep olumsuz olarak ispiyonlarlar. Durum böyle olunca Temel, Dursun'dan rahatsýz gibi görünür ama bu durumu Dursun'a hiç söylemez. Hatta ara sýra gördüðünde 'Aferin, bu þekilde çalýþmaya devam et' der. Zamanla Temel baþka bir þehre tayin olur. Aradan biraz zaman geçer. Eski yerdeki durumla, yeni geldiði yerdeki durumu karþýlaþtýr. Bakar ki arada bariz bir fark var. Temel, bu farký görünce, toplantý da baþlar eski görev yerindeki DURSUN'UN çalýþmalarýný örnek göstererek övmeye... Toplantýdan sonra oradaki memurlardan biri merak edip, Dursun'u arar. Dursun, seni tebrik ediyoruz. Ne kadar da çalýþkanmýþsýn... Ýþini çok seviyormuþsun.. Ýþinin ehliymiþsin... Ýþini dört dörtlük yapýyormuþsun Senin eski amirin Temel, durmadan seni örnek gösteriyor bize deyince: Beraber çalýþýrken hiçte öyle yakýnlýk hissetmeyen Dursun: Uþaðým selam söyle o eski amirim Temel'e 'BENÝ ÖVMESÝ ÝÇÝN TAYÝNÝNÝN MÝ, ÇIKMA- SI GEREKÝYORMUÞ DE' der...(ya gitte bilem kýymeti, ya öl de bilem kýymeti) * ''Allah bile kullarý hakkýndaki hükmünü ömürleri sona erdikten sonra veriyor da, biz aciz insanlar kim oluyoruz ki, onlarý BÝRKAÇ DEFA GÖRMEKLE, haklarýnda iki üç yazý okumakla, BÝR KAÇ DEDÝKODU DÝNLEMEKLE hüküm verebiliyoruz'' (Dale Cargeine) * ''Doðru söz nerden gelirse alýnýz, SÖYLEYENE deðil, SÖY- LENEN SÖZE bakýnýz'' (Hz. Ali) ÝHH bu sene ülkede ve bölgede kurbanlarý muhtaçlara ulaþtýrýyor. Bir kurban bedeli ise TL. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý konu hakkýndan yaptýðý açýklamada kurbanlarý muhtaç durumdaki ülkelere pay eden ÝHH'nýn kesimleri bölgede yaparak kurban yardýmýnýn tüm muhtaç ülkelere de ulaþmasýný saðladýðýný belirtti. Özkabakçý, "Sizin kurbanýnýzý da muhtaçlara ulaþtýralým. Kurban ibadet paylaþmak kardeþliktir. KuveytTürk - Al Baraka Türk- Türkiye Finans Aracýlýðý ile ücret ödemeden kurban bedellerini gönderebilirsiniz" dedi. Haber Servisi Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER) Safranbolu gezisi düzenledi. Kendisi de Karabüklü olan dernek yönetim kurulu üyesi Yüksel Çorbacý rehberliðinde gerçekleþtirilen Safranbolu yolculuðu Osmancýk'ta yapýlan sabah kahvaltýsýyla baþladý.ýlk olarak ilçe merkezinde bulunan seyir tepesinde ilçeye adýný veren Safran çayý içerek yol yorgunluðunu atan dernek üyeleri öncelikle tarihi Safranbolu evlerini ziyaret ettiler. Ardýndan sýrasýyla Demirciler Çarþýsý, Köprülü Mehmet Paþa Camii, Ýzzet Mehmet Paþa Camii, Eski Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, Bulak Mencilis Maðarasý, Ýncekaya Su Kemeri ve Tokatlý Kanyonu'nu gezdiler. Eskiden Hükümet Konaðý olarak bilinen ve þuan Kent Tarihi Müzesi olarak ziyaretçilerin hizmetine sunulan binanýn yanýndaki bölgede Türkiye'nin farklý illerinde bulunan saat kulesi maketleri içerisinde Çorum Saat Kulesi yer alýyor. Geziye katýlan AKÇADER üyeleri, Karabük'ün sosyal, kültürel ve ekonomik olarak en geliþmiþ tarihi ilçelerinden turizm merkezi olan Safranbolu'yu görmekten memnun olduklarýný belirterek dernek yönetimine teþekkür ettiler. Yýlmaz MERT AKÇADER Safranbolu'yu gezdi

5 8 EKÝM SALI HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: 6 - Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 5 Cadde No:78 ÇORUM Mobilyacý ve marangoz esnafýndan fuara çýkarma TKDK'da traktör sözleþmeleri imzalandý, yeni müracaatlar Ekim'de son Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumuna (TKDK). Proje Baþvuru Çaðrý Döneminde müracaatý yapýlan "Týbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiþtiriciliði" alanýnda proje sahibi ile hibe sözleþmeleri imzalandý. TKDK Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda düzenlenen imza töreninde konuþan Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, ". Çaðrý Döneminde teslim edilen projelerden adedi ile bu gün hibe sözleþmelerini imzalýyoruz. Tüm proje baþvuru sahiplerini ayrý ayrý kutluyorum. Tüm yatýrýmcýlarýmýza ve þehrimize hayýrlý olsun" dedi. projenin toplamda yaklaþýk proje tutarýnýn yaklaþýk,8 milyon TL olduðunu ve projelere verilecek destek miktarýnýn da yaklaþýk,9 milyon TL olduðunu kaydeden Kurþun, "Bugün bir diðer gündem maddemiz biraz önce deðinmiþ olduðum. Baþvuru Çaðrý ilanýdýr ki çaðrý ilanýmýzda belirtildiði üzere traktör alýmýnda öne çýkan yatýrýmlara ait destek bütçesi milyon Avrodur. Bu miktarýn TL karþýlýðý yaklaþýk milyon TL'dir. Vurgulamak istediðimiz notla þudur ki bütçe oldukça yüksektir. Yani kimsenin aklýnda benim projem ödenek yetersizliði ile destekleme haricinde kalýr endiþesi olmasýn. Ýlimizdeki Traktör ve tarýmsal alet-ekipman satýþ firmalarý içinde önemli bir potansiyel anlamýna gelen bu rakamlar için hep beraber çalýþmalýyýz. Müracaatlarýmýz Eylül tarihinde baþlayýp Ekim tarihine kadar devam edecektir. Yatýrýmcýlarýmýz proje hazýrlýðý veya ilgili diðer konulardaki sorularýný 6 7 nolu telefonumuza veya Ulukavak Mah. Selçuk. Cd. (PTT Baþmüdürlük Binasý) Kat - adresindeki çalýþma ofisimize þahsen gelerek sorabilirler. Programýmýza katýlýmýnýzdan dolayý tüm çiftçilerimize, traktör-ekipman bayilerine ve basýnýmýzýn güzide temsilcilerine teþekkürlerimi iletiyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmanýn ardýndan adet traktör projesinin hibe imzalarý atýldý.yasin YÜCEL Çorumlu mobilyacý ve marangoz esnafý Ýstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilen 6. Uluslararasý Aðaç Ýþleme Makineleri, Kesici Takýmlar ve El Aletleri Fuarý ile 6. Uluslararasý Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarlarý, Orman Ürünleri ve Ahþap Teknolojisi Fuarý'ný gezdi. Geçtiðimiz hafta sonu Mobilyacýlar Odasý ve Marangozlar Odasý tarafýndan organize edilen fuara Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda mobilyacý ve marangoz esnafý katýldý. Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen firmalarýn ürünlerinin teþhir edildiði ve tanýtýldýðý fuara Çorum'dan da katýlým yüksek oldu. Çorum'dan otobüsün kaldýrýldýðý fuarda mobilyacý ve marangoz esnafý mesleklerini ilgilendiren son teknoloji makine ve ekipmanlarý yerinde görme fýrsatý buldu. Çorumlu esnaf, fuarýn her alanýný en ince detaylarý ile gezerken, Çorumlulara en iyi hizmeti sunmak amacýyla sergilenmekte olan ürünler hakkýnda yetkililerden bilgiler aldý, edindikleri bilgi ve birikimleri ile Çorum'a dolu dolu dönmenin mutluluðunu yaþadý. Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, fuarlarýn Çorumlu esnaf ve sanatkarlarýn ufkunu açtýðýný ifade ederlerken, gelecek yýllarda da mesleklerini ilgilendiren fuarlara katýlmaya devam edeceklerinin mesajýný verdiler.mobilya ve marangoz makine ekipmanlarýyla ilgili dünyadaki teknolojinin sürekli yenilendiðini ifade eden Yalçýn Kýlýç ve Ömer Latif Akdað, meslektaþlarýnýn bu teknolojiyi yakýndan takip etmelerini istediler. Bu arada fuarda yeni makine ve ekipmanlarý inceleyen mobilyacý ve marangoz esnafý, alýþveriþ yapmayý da ihmal etmezken, fuar gezisi Ýstanbul turu ile sona erdi. Haber Servisi "Demokratikleþme paketi tüm kamu görevlilerini kapsamalý" Miniklere hayvan sevgisi anlatýldý Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Çorum Yumurta Ýlköðretim Okulu ve Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okullarýnda "Hayvan Sevgisi" konulu eðitim çalýþmasý yaptu. Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel'in de katýldýðý eðitimde Þube Müdürlüðü personellerinden Sevil Köse ve Metin Arslaner hayvanlarý niçin sevmemiz gerektiðini miniklere eðlenceli þekilde anlattýlar. Öðrencilere Þube Müdürlüðü tarafýndan çeþitli hediyeler de verildi.hayvan sevgisi olmadan insan sevgisi olmayacaðý gerçeðinden hareketle çocuklara sokak hayvanlarýna sahip çýkmalarý, onlara eziyet etmemeleri, imkanlarý ölçüsünde onlara yemek artýklarý ve su vermelerinin önemi anlatýldý. Öðretim yýlý süresince hayvan sevgisi ile ilgili eðitim ve sunumlar diðer okullarda da verilmeye devam edecek. Haber Servisi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, demokratikleþme paketindeki kýlýk kýyafet düzenlemesiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Memur Sen olarak, hükümetin açýkladýðý demokratikleþme paketini olumlu karþýladýðýmýzý ifade etmekle birlikte kamuda kýlýk-kýyafet düzenlemesinin baþörtüsü ile sýnýrlý tutulmasýný bir eksiklik olarak görüyoruz. Memur Sen, pakette yer alan baþörtüsü özgürlüðünün yanýnda erkek kamu görevlilerinin de takým elbise, kravat, saç ve sakal gibi yasaklardan kurtarýlmasý talebimizi yineliyoruz. Hazýrlanan bu paketin daha kapsayýcý ve daha özgürlükçü olmasý ve kamuda kýlýk-kýyafet özgürlüðüne iliþkin haklý taleplerinin karþýlanmasý için, Kýlýk-Kýyafet Yönetmeliðinde yapýlacak deðiþiklikte, erkek kamu görevlilerinin kýlýkkýyafet kanunundan kurtulmasý gerektiðine inanýyoruz. Bu doðrultuda, kamuda ki kýlýk-kýyafet özgürlüðünün kapsamýnýn geniþletilmesi, baþörtüsü özgürlüðünden yararlananlarýn kapsamýnda sýnýrlama yapýlmamasý ve erkek kamu görevlileriyle ilgili olarak da takým elbise, kravat zorunluluðunun kaldýrýlmasý, saç, sakal, býyýk ve favorinin uzunluðuna, þekline yönelik sýnýrlamalara son verilmesi taleplerimizin yönetmelik deðiþikliðinde yer almasý amacýyla baþbakanlýða yazýlý baþvuruda bulunduk" dedi. Özgürlük ve demokrasi adýna baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýný önemli bir adým olarak gördüklerini belirten Saatçi, "Memur Sen olarak, yýldýr insan hakký ve inanç özgürlüðünü ihlal eden baþörtüsü yasaðýnýn sona erdirilmesini özgürlük ve demokrasi adýna önemli bir adým olarak deðerlendiriyor. Baþörtüsü yasaðýnýn sona erdirilmesi, kamuda çalýþan kadýna yönelik bir ayrýmcýlýðý sona erdirdiði gibi kadýn-kadýn eþitliðinin saðlanmasý açýsýndan da son derece önem arz ediyor. Demokrasi yolculuðunda her geçen gün yeni mesafeler alan ülkemizin daha da demokratikleþmesi için kamuda çalýþan erkeklere yönelik kýlýk-kýyafet dayatmalarýnýn da sona erdirilmesi gerekiyor. Bu amaçla demokratikleþme paketi kapsamýnda kýlýk-kýyafet yönetmeliðinde yapýlacak deðiþikliklerle erkeklere dayatýlan kýlýk-kýyafet yasaklarýnýn kaldýrýlmasý ve tüm kamu görevlilerine yönelik özgürleþtirici için adýmlarýn atýlmasýný istiyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

6 HABER TEK 8 EKÝM SALI 6 KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Fakültelerine ilk sýrada yerleþenlere ödül Hitit Üniversitesi - Akademik Yýlý Açýlýþ Töreni'nin de eðitim birimlerine - eðitim öðretim döneminde ÖSYS sýnavýnda en yüksek puanla yerleþenlere ödül ve plaket verildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Spor Salonu'nda gerçekleþen törende, Ýlahiyat Fakültesi'nden Sedanur Ebiri, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nden Ekrem Altýnörs, Mühendislik Fakültesi'nden Selahattin Çalýþkan, Fen Edebiyat Fakültesi'den Sevda Toptaþ,Týp Fakültesi'den Fatih Týðýlý,Saðlýk Yüksekokulu'ndan Hüsne Bozdemir, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Ömer Faruk Yetim, Meslek Yüksekokulu'ndan Nadide Senem Keþ, Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu'ndan Engin Karakaþ'a ödül ve teþekkür belgesi verildi. Atlas'tan Aydoðmuþ'a suç duyurusu CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, AK Parti eski Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ hakkýnda cumhuriyet savcýlarýna suç duyurusunda bulundu. Partisinin Ýl Örgütü'ne yönelik eðitim çalýþmalarýnýn açýþ konuþmasýný yapan Atlas, AK Parti eski Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ hakkýnda basýn yoluyla Cumhuriyet Savcýlarýný göreve çaðýrdý. Atlas, eski Milletvekili Aydoðmuþ'un bir sosyal paylaþým sitesinde yazdýðý "Bugüne kadar Türklüðümün bir faydasýný görmedim" sözlerini nefret ve þiddetle kýnadýðýný belirterek, "Türküm demekten neden bu kadar aciz olurlar anlayamýyorum. 9 Mayýslarý, Nisanlarý, Aðustoslarý yasaklamakla kalmadýlar, en son andýmýzý yasakladýlar. Þimdi de tetikçileri vasýtasýyla hakaret içindeler. Buradan Ahmet Aydoðmuþ'u þiddetle kýnýyorum" dedi. Yasin YÜCEL AYDINLATMA DÝREÐÝ SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Aydýnlatma Direði Alýmý 7 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :/6 -îdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 9 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap. kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Atölyesi c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 5 (otuz beþ) takvim gün içinde ihale konusu mallar Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü Atölyesine teslim edilecektir. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Ga zi Cad. No: ÇORUM b) Tarihi ve saati :.. - :. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;... Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat...5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz... Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkinbelgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No: ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 66 Resmi ilanlar de CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sarý'dan Çorum teþkilatýna ziyaret CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Perihan Sarý CHP Ýl Teþkilatýný ziyaret etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile partililerin hazýr bulunduðu ziyaretten konuþan Perihan Sarý, Çorum eski Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ'un bir sosyal paylaþým sitesinde yaptýðý açýklamaya tepik göstererek, "Cumhuriyet savcýlarýna suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Ahmet Aydoðmuþ, adýný ve soyadýný deðiþtirmelidir. O geçmiþte de "kaný bozuklar" demiþti. Bizim kanýmýzda Atatürk'ün Pir Sultan'ýn ve Mevlana'nýn kaný dolaþýyor onun kanýnda kimin kaný dolaþýyor diye sormuþtuk. "Ben Türk olmaktan bir þey anlamadým demiþ." AK Partililer utanmadan sýkýlmadan Türklükten gocunuyorlar. Tetikçileri vasýtasý ile Türklüðe hakaret ediyorlar cumhuriyet savcýlarýný göreve çaðýrýyorum" dedi. Sarý, Çorum'a parti içi eðitim çalýþmalarý için ziyarete geldiklerini belirterek, "Önümüzdeki seçimin hazýrlýklarýný hýzlandýrdýk. Çorum örgütünün de seçimlere yoðun olarak hazýrlandýðýný görüyorum. AK Parti iktidarýný yýkacaðýz AK Parti demokrasi dýþý kulvarýnda yürüyor. Getirilen demokratikleþme paketlerinin hepsinin aldatmaca olduðu çok açýktýr. AK Parti hükümeti bu ülkenin demokrasisini geriye götürüyor. Güvenlik güçlerinin yetki ve sorumluluklarýný artýran yeni bir paketin hazýrlýk içinde olduðunu görüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AK Partiyi yýkacaðýz" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL

7 8 EKÝM SALI HABER 7 Üniversitede akademik yýl heyecaný Hitit Üniversitesi - Akademik Yýlý Açýlýþ töreni dün gerçekleþti. Fen-Edebiyat Fakültesi Spor Salonunda yapýlan törene Vali Sabri Baþköy, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Reha Metin Alkan, Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu bazý daire amirleri akademisyenler ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Hitit'e 5 farklý ülkeden 6 öðrenci kayýt yaptýrdý Necati Þahin Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan - eðitim öðretim dönemi akademik yýl açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada göreve baþladýðý günden beri yoðun çalýþmalar sonucunda pek çoðu ilki gerçekleþtirdiklerini ifade ederek, "Sonuç olarak baþarýlý projelere büyük Hitit Üniversitesi olarak imza attýk. "Adil, þeffaf, hesap verebilir ve ulaþýlabilir" yönetim anlayýþýný benimsedik" dedi. Kýsa bir süre önce üniversiteye kazandýrdýklarý Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi ile bugün itibariyle 7 Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve geçtiðimiz yýl eðitime baþlayan Alaca Meslek Yüksekokulu ile birlikte 6 Meslek Yüksekokulunda yaklaþýk bin 5 öðrenci sayýsýna ulaþtýklarýný ifade eden Rektör Alkan, "Ýletiþim Fakültesi, Diþ Hekimliði Fakültesi ve Turizm Fakültesi'nin açýlmasý için baþvurularýmýz yapýlmýþ olup, onay beklenilmektedir. Bugün üniversitelerimizin bazýlarýnda kontenjanlarýný doldurma konusunda sýkýntýlar yaþanýrken, Hitit Üniversitesi'nin meydana getirdiði farkýndalýk ve yaþanan olumlu geliþmeler ile gerçekleþtirdiðimiz etkin tanýtým faaliyetlerinin katkýlarý sonucu üniversitemiz bu yýl kontenjanlarýný % dolduran üniversiteden birisi olmuþtur. Bununla birlikte bu yýl ilk kez baþladýðýmýz yabancý uyruklu öðrenci alýmý konusunda da önemli bir mesafe katedilmiþtir. Ýlk uygulama olmasýna karþýn Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Fransa, Gürcistan, Ýran, Ýspanya, Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Mýsýr, Rusya, Tacikistan ve Türkmenistan'dan olmak üzere, kýtadan, 5 farklý ülkeden üniversitemizi tercih ederek aramýza 6'ý aþkýn yabancý uyruklu öðrencimiz katýlmýþtýr" ifadelerini kullandý. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar açtýklarýný kaydeden Rektör Alkan, "Yeni bölümlerin/programlarýn açýlmasýndaki kriterlerimizin en önemlilerinden birisi istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý. Bu bakýþ açýsýyla açýlan ön lisans, lisans ve lisansüstü eðitim programlarýmýzýn sayýsý 'dan bu yana % 7 gibi yüksek bir oranda artarak 'a yaklaþmýþtýr. Ülkemizde sayýlarý 'e varan üniversitelerimizden her yýl binlerce öðrencimiz mezun olmakta ve sadece ülkemizdeki deðil, dünyadaki meslektaþlarýyla da rekabet etmek durumunda kalmaktadýr. Öðrencilerimizi en iyi þekilde yetiþtirmek ve onlara gereken her konuda rehberlik etmek için de üniversitemizdeki tüm akademik ve idari personelimiz seferber olmuþ durumdadýr" þeklinde konuþtu. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Yüksek Lisans ve 6 Doktora programýnda, lisansüstü çalýþmalarýnýn yoðun bir þekilde devam ettiðini dile getiren Alkan, "Her geçen gün lisansüstü öðrenci sayýmýz artmakta olup. Bu yýl 'a yakýn öðrencimiz lisansüstü programlarýmýza kayýt yaptýrarak aramýza katýlmýþlardýr. Diðer yandan Ondokuz Mayýs Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi ile ortak lisansüstü programlarý açýlmýþ olup. baþka üniversitelerle de benzer þekilde ortak programlar açýlmasýna dönük çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Hýzla deðiþen teknoloji, yeni bilimsel buluþlar, dünyanýn geleceðine yönelik ortaya çýkan yeni bakýþ açýlarý sonucunda yeni uygulama ve araþtýrma alanlarý doðmuþtur. Bu yeni alanlarda çalýþmalar yapmak ve çok disiplinli araþtýrma çalýþmalarýnýn sayýsýný arttýrmak için bu yýl yeni araþtýrma ve uygulama merkezleri kurulmuþ olup, sayýlarý 9'a yükselmiþtir" dedi. -"YERLEÞKELERDE YAKINDA SOMUT ADIMLAR ATILACAK"- Üniversitenin en önemli fiziki eksikliði olarak bilinen yerleþke konusunda yapýlan çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini ve profesyonel bir ekip tarafýndan hazýrlanan master plan çerçevesinde yakýn bir zamanda somut adýmlar atýlarak yerleþkenin yapýmýna baþlanacaðýný açýklayan Rektör Alkan sözlerini þu ifadelerler tamamladý: "Meslek Yüksekokulu inþaatýmýzýn ihale süreci tamamlanmýþ olup, yer teslimi yapýlarak çalýþmalar baþlamýþtýr. Kuzey Kampüsümüze, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Enstitü/Merkez Binasý, Yemekhane, Kütüphane, Kreþ ve Cami yapýlacak olup, yeterli ödenek temini ile birlikte en geç bu yýlýn sonunda ihalesinin yapýlmasý planlanmaktadýr. Güney Yerleþkemizde ise sona gelinmek üzeredir. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleþkemiz Kaymakamlýk, Belediye ve hayýrseverlerimizin destekleriyle inþaata baþlanabilir hale gelmiþtir. Yine ödenek durumuna göre çalýþmalara baþlanýlacaktýr. Alaca Meslek Yüksekokulunda Sinpaþ GYO tarafýndan kampus inþaatýna baþlanmýþ olup kýsa bir sürede tamamlanarak üniversitemize tahsisi saðlanacaktýr. Yerleþke alaný konusunda da baþlangýçta merkez ve ilçelerde yaklaþýk. m'lik alana sahip olan üniversitemiz çalýþmalarýmýz sonucunda tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleþke alanlarýyla birlikte bugün itibariyle.. m'nin üzerine çýkmýþtýr. Yeni açýlan bölümleriyle, Teknokent ve Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý ile sürekli geliþtirilen teknolojik altyapýsýyla, sayýlarý her geçen gün artan öðretim elemanlarýyla ve idari personeliyle, yeni açýlan araþtýrma ve uygulama merkezleriyle ve en önemlisi hýzla geliþen bir üniversite olmanýn verdiði heyecan ve coþku ile Çorum ile her yönden bütünleþmiþ bir üniversite olarak, yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesi, "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla çýktýðý bu yolda, ulusal ve uluslararasý arenada hak ettiði yere hýzla ulaþacaktýr. Kavramlarýn, yaþam felsefelerinin, teknolojilerin sürekli deðiþtiði ve geliþtiði bugünün dünyasýnda, en deðerli yatýrýmýn insana yapýlan yatýrým olduðu açýkça onaya çýkmýþtýr. Bilginin büyük bir güç olduðu bu çaðda okuyan, kendini yetiþtiren, araþtýran, bilime katký saðlayan ve böylece ait olduðu toplumun yükselmesine, refah düzeyinin artmasýna vesile olacak kiþiler, geleceðimizin teminatý olan deðerli öðrencilerdir. Bu inançla, bilimsel ve etik deðerlerden ödün vermeden çalýþmalarýný sürdüren, tüm paydaþlarý ile hep birlikte daha ileriye hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi baþarý grafiðini yükseltmeye devam edecektir." program müzik dinletisi ile devam etti. Ardýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdi. Alkan konuþmasýnda, "Bu yýl üniversitemizi kazanan öðrencilerimiz geçen yýl olduðu gibi otogarda karþýlanarak, kayýt iþlemleri sona erinceye kadar yalnýz býrakýlmamýþtýr. Profesyonel bir þekilde yapýlan kayýt iþlemleri 5- dakika gibi çok kýsa bir zamanda tamamlanmýþtýr. Engelli öðrencilerimizin talep etmeleri halinde kayýt süresince gereksinim duyacaklarý ekipmanlar, imkânlar ölçüsünde temin edilmiþ ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilmiþtir. Eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasý ile birlikte üniversitemizi tercih ederek birinci sýnýfa baþlayan tüm öðrencilerimize oryantasyon eðitimi verilerek, gerek üniversitemiz tanýtýlmýþ gerekse yeni öðrencilerimizin uyum süreci kolaylaþtýrýlmýþtýr" dedi.ardýndan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý ve Vali Sabri Baþköy birer konuþma gerçekleþtirdiler. Konuþmalarýn ardýndan Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin açýlýþ dersini verdi. Tören ÖSYS sýnavýnda en yüksek puanla üniversiteye yerleþen öðrencilere belge ve ödül takdimi ile sona erdi. ", Hitit Üniversitesi için atýlým yýlý olacak" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Kuzey kampüsünün çok kýsa sürede inþa edileceðini dile getirerek, Güney kampüsünde ise itibariyle yapýlaþmaya hazýr bir noktaya gelineceðini belirtti.hitit Üniversitesi'nin - Akademik Yýlý açýlýþ töreninde konuþan Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, "Hitit Üniversitemizin - Akademik yýlý açýlýþýnda aranýzda bulunmaktan son derece mutluyum. Bu üniversiteyle temsil ettiðimiz makamýn gereði bazý hususlarda görüþlerimi sizlerle paylaþmak istiyorum. Deðerli katýlýmcýlar ben üniversiteyi inançlarýn ve düþüncelerin özgürce ifade edilebildiði bir 'demokrasi havzasý' olarak görüyorum. Bu nedenle Üniversiteler; temel hak ve özgürlüklerin demokrasinin, barýþýn, farklý olma, düþünme, hissetme ve ifade etmenin, bilimin ve teknolojinin merkezi olmuþtur ve olmalýdýr. Üniversite, bu deðerleri koruma, yaþatma, besleme ve öðretmenin çatýsý vazifesini layýkýyla da yerine getirmelidir. Üniversite ayný zamanda hak ve özgürlüklerin barýþ içinde yaþamasýný saðlayacak en önemli ve hayati mekanizmadýr. Irk, din, mezhep baðlamýnda hýzlanan ayrýþmalar yerine kardeþliði ve birlikte yaþamý korumak tesis etmek zorundayýz. Üniversitelerimiz, nefret söylemi yerine sevgiyi, kardeþliði ve barýþý önceleyen bir yapý olmak durumundadýr. Üniversitelerimizin temel dinamiklerinden birisi de, 'farklý olma hakkýna' saygý ve bunun yaþanmasýný temin ve tesis etmektir" dedi. "Bizler ülkemizin hýzlý ve istikrarlý bir þekilde kalkýnmasý ve kalkýnmanýn nimetlerinin toplumun tüm kesimlerine adil bir þekilde yansýmasý için büyük bir heyecanla ve kararlýlýkla çalýþýyoruz" diyerek sözlerine devam eden Baðcý, "Amacýmýz daha güçlü, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inþa etmektir. Odaðýnda birlik ve kardeþlik olan bir medeniyetin mirasçýsý ve taþýyýcýsý bir millet olduðumuzu hiçbir zaman unutmayacaðýz. Köklü tarih ve medeniyetimizi insanlýðýn evrensel birikimi ile harmanlayarak, bölgemizde ve dünyada 'barýþ ve istikrara aktif katký saðlayan' bir ülke olmak için çabalýyoruz. Milletimizin bütün sorunlarýnýn özgürce görüþülüp, çözüm önerilerinin ortaya konulduðu, Milli Ýradenin yegane temsilcisinin TBMM olduðu asla unutulmamalýdýr. TBMM dýþýnda güç ve irade ortaya koymaya çalýþanlara asla pirim verilmemelidir. Nüfusumuzun tamamýna eþit, kolay ulaþýlabilir ve kaliteli hizmeti hedef alan bir anlayýþla her birimiz çalýþmak zorundayýz. Ýnsaný odak alan Hükümetimiz, gençlerimizin hem aile içerisinde ve yaþadýklarý çevrede; hem de üniversitede ve sosyal mekanlarda iyi yetiþmeleri için adýmlar atmalý, bu adýmlarý atarken de katýlýmcý bir anlayýþla gençlerin düþünce ve önerilerine önem verilmelidir. Okullar ve üniversiteler gençlerin kendi fikirleri ve projelerini hayata geçirebilecekleri ortamý ve merkezleri oluþturmak zorundadýr. Buna önem vermeliyiz. Okul ve üniversitede her þey tahta ve kitap deðildir ve olmamalýdýr. Bu amaçla ilçe ve illerde gençlik merkezleri, üniversitelerde kulüpler ve topluluklar bireyin sosyalleþmesinde ve potansiyellerinin harekete geçirilmesinde son derece önemli iþlevlere sahiptir. Bilgi çaðýnýn gerektirdiði donanýmlara sahip, özgüveni yüksek, araþtýrmacý, analitik düþünceye sahip bir neslin yetiþtirilmesi, gelecekteki ekonomik ve beþeri kalkýnmamýzýn lokomotifi olacaktýr. Ayrýca verimliliði artýrmanýn ve rekabet üstünlüðünü sürdürmenin þartý bilim, teknoloji ve yenilik politikalarýna öncelik vermekten geçer. Hükümetimiz araþtýrma-geliþtirme ve inovasyon faaliyetlerine saðlanan desteði artýrmýþ, halen GSYH'nýn yaklaþýk %'ine ulaþmýþtýr. hedefimiz bu destekleri %'ye ulaþtýrmaktýr" þeklinde kaydetti. Hitit Üniversitesinin kuruluþunun 7. yýlýnda üniversiteler liginde yükseliþine devam ettiðini ifade eden Baðcý, "Bir taraftan kurumsallaþma ve yapýlaþmasýný sürdürürken diðer taraftan eðitim-istihdam iliþkisine önem veren politikalar ve uygulamalar ortaya koymakta, kentin geliþme, büyüme potansiyellerine katký sunma ve ihtiyaçlara çözüm üretme çabasý içine girmiþtir. Bu misyonu ve vizyonu itibariyle Çorum'un beklentilerine karþýlýk veren bir kulvara girmiþtir. Üniversite algýsý Çorum'umuzda pozitiftir. Beklenti son derece yüksektir ve Hitit Üniversitesi kadrolarýnýn bu beklentiyi karþýlayacaðýna dair inanç ve güven de oldukça yüksektir. -" YILI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÝÇÝN SIÇRAMA VE ATILIM YILI OLACAK"- Bizler iktidar ve siyaset kurumu olarak Hitit Üniversitemizin hem Çorum'un beklentilerini karþýlama, hem de strateji planlarýnda ortaya koyduklarý hedeflere kýsa sürede ulaþma konusunda her türlü desteði vermekteyiz ve vermeye de devam edeceðiz. Hitit Üniversitesi kampüslü bir yapý olarak artýk kabul görmüþtür. Ýnþallah Kuzey kampüsünü çok kýsa sürede inþa edecek, Güney kampüsünde ise itibariyle yapýlaþmaya hazýr bir noktaya geleceðiz. yýlý Hitit Üniversitesi için bir sýçrama ve atýlým yýlý olacaktýr. Bu amaçla bütçesinin % artýrýlmasý için büyük bir gayret içindeyiz" diyerek, "Akademik yýlýn tüm öðretim elemanlarýna, öðrencilerimize, üniversitemize ve Çorum'umuza hayýrlý olmasýný diler, baþarýlar dileklerimle saygýlar sunarým" ifadelerini kullandý. Vali Baþköy'den hayýrseverlere fakülte çaðrýsý Vali Sabri Baþköy Çorum'da artýk okul ihtiyacý kalmadýðýný ifade ederek hayýrseverlere fakülte binasý yaptýrmalarý çaðrýsýnda bulundu. Vali Sabri Baþköy "Artýk üniversitenin yerleþkesini konuþmuyoruz. Bu sene kuzey kampüsünde sona yaklaþtýk. Önümüzdeki senede çok ciddi bir çalýþma ile de güney kampüsü sorunu hallolmuþ olacak. Bu sizlerin ve Çorum'un baþarasý olacak" dedi. Hitit Üniversitesi - Akademik Yýlý açýlýþ töreninde konuþan Vali Baþköy kampüsle ilgili onlarca kez toplantý yaptýklarýný bu toplantýlarý ve bu çalýþmalarý Çorum'a kazandýrmak için ellerinden geleni yaptýklarýný dile getirdi. "Kampüs demek yerleþkeyi halletmek demektir" diyen Vali Baþköy, "Çorum'- da yeteri kadar okul mevcut artýk okul istemiyoruz fakülte istiyoruz. Çünkü okul binalarýna þuanda ihtiyaç kalmadý. Biz artýk fakülte yapýlsýn istiyoruz. Hayýrsever vatandaþlarýmýz iþ adamlarýmýz sanayicilerimiz artýk okul deðil fakülte yaptýrsýn yaptýramýyorsa da katký yapsýn" þeklinde kaydetti. Vali Baþköy fakülte yaptýranlara isimlerinin verileceðini kaydederek, "Gýda yardým paketi kurban olsun yardým etmek güzel bir þeydir. Ýnsanin nefsi hoþnut olabilir ama bende sosyal yardýmlaþmadan binlerce kiþiye yardýmcý olunmasýnda vesile oluyorum ben hiçbir þey diyor muyum? Tamam bunlar da lazým ama gerçekten katký yapýlacaksa Çorum'un geleceði için fakülte yapýlsýn. Taþýn altýna herkes elini koymalý. Dünya var olduðu sürece insanlarýn üniversiteye üniversitenin de öðrencilere ihtiyacý var. Unutulmamalýdýr ki öðrenciler geleceðimize ýþýk tutacak bireyler olarak yetiþecektir" diyerek sözlerini tamamladý.

8 8 EKÝM SALI YAÞAM 8 Beni Bekle Anne ve babasý ile uzun bir tartýþmadan sonra býyýklarý yeni terleyen delikanlý, bavulunu toplamýþ.. "Sakýn beni durdurmaya kalkmayýn.. Ben heyecan istiyorum, Aþk istiyorum.. Coþku istiyorum.. Bol para, güzel kýzlar istiyorum.. Bu evde bunlarýn hiçbiri Kelime Avý mümkün deðil.."sonra kapýya doðru yürümüþ.."dur" diye baðýrmýþ, babasý arkasýndan.."size söylemiþtim, beni durdurmaya teþebbüs etmeyin diye geriye baðýrmýþ delikanlý..""dur" diye yeniden baðýrmýþ babasý, oðlu bahçe kapýsýndan çýkarken.. "Dur... Beni bekle.." Çocuðunun baþarýsý için Baba saatini vermeli Psikolojik Danýþman Dr. Fatih Kalkýnç, çocuklarýn baþarýsý için babalarýn günde en az saatlerini çocuklarýna ayýrmasý gerektiðini söyledi.kars Ay Iþýðý Eðitimciler Derneði (AED) tarafýndan düzenlenen 'Okul Evde Baþlar' konulu seminere konuþmacý olarak katýlan Kalkýnç, her babanýn akþam mesai bitiminden sonra yarým saat dinlenerek eve varmasýný ve en az saatini çocuklarýyla ilgilenerek geçirmeye vermesi gerektiðine dikkat çekti. Kalkýnç, "Akþam eve varýn, telefon, televizyon ve bilgisayarýnýzý bir saat kapatýn, çocuklarýnýzla ilgilenin. Onlarla mutlaka göz temasý ile iletiþim kurun. Çocuklarýnýza zaman ayýrýn. Onlarla oyun oynayýn, birlikte yuvarlanýn." dedi.halk Eðitim Merkezi konferans salonunda gerçekleþtirilen ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Yýldýrým Alkýþ, AED Yönetim Kurlu Baþkaný Halis Yiðit ile ailelerin katýldýðý seminerde Kalkýnç çocuðun eðitiminde anne ve babanýn rolü, teknolojinin bilinçli kullanýlmasý ve eþler arasý iliþkileri anlattý. Ailede çocuk eðitiminin nasýl olmasý gerektiðini örneklerle açýklayan Kalkýnç, babalarýn günün saatinden en az saatini çocuklara ayýrmalarýný istedi. "Her gün televizyon, telefon ve bilgisayarýnýzý bir saat kapatýn, çocuklarýnýzla ilgilenin." diyen Kalkýnç, þu tavsiyelerde bulundu: "Çocuklarla psikolojik iletiþim kurun. Çocuklarýnýza zaman ayýrýn. Onlarla göz temasýyla iletiþim kurun. Çocuklarýnýzý baþkalarýyla kýyaslamayýn ve aþaðýlamayýn. Çocuklarýnýzýn güzel özelliklerini övün. Anne babalar, lütfen güzellikleri görmeye çalýþýn. Ýnsanlar sevgi ve ilgiden hoþlanýr. Çocuklarýnýzý her dönemde sevin. Aile saðlýklý ve mutlu ise çocuklar da mutludur. Çocuklarýnýn saðlýklý mutlu ve baþarýlý olmasýný isteyen anne ve babalar, eþlerinizi daha çok sevin; bu, çocuða olumlu yansýyacaktýr."çocuklarýn okul hayatýnda daha baþarýlý olmalarý için cep telefonundan uzak durmalarý gerektiðine dikkat çeken Dr. Kalkýnç, anne ve babalarýn çocuklarýna mutlaka kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmalarý gerektiðine vurgu yaptý. Eþler arasýnda öncelikle dinleme probleminin çözülmesi gerektiðine dikkat çeken Uzman Psikolojik Danýþman Dr. Fatih Kalkýnç, "Eþler, öncelikle birbirlerine saygý duymalý. Mutlaka empati yapmalýyýz. Olaylara karþýmýzdakinin gözüyle bakmalýyýz. Empati özelliði geliþtiði oranda aile içi iletiþimde en üst seviyeye çýkar. Eþler, küsmeden problemlerin çözüm yolunu aramalý. Mümkünse yataða girene kadar küslük bitmeli, çünkü eþlerden birinin sabaha çýkmaya garantisi yoktur." diye konuþtu.öte yandan konferansta Kalkýnç, tarafýndan gülen ve somurtan adam karþýsýna çýkarýlýp güç testine tabi tutulan kiþilerin durum karþýsýnda etkileþimleri tebessüme neden oldu. Program sonunda Kalkýnç'a Ýl Milli Eðitim Müdürü Alkýþ çiçek takdim etti. 9:5 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. : Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ani hava deðiþimi Vücudu strese sokuyor Seksenler Lokman Hekim Etlik Hastanesi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Sertuð Akkorlu, mevsimsel geçiþlerin insan saðlýðýný, duygu ve uyku düzenini etkilediðini belirterek, "Havalarýn aniden ýsýnýp soðumasý ile ortaya çýkan kýsa süreli ýsý deðiþimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaþtýrýyor. Bu durum, vücudun strese girip savunma sisteminin zayýflamasýna neden oluyor." dedi. Uzm. Dr. Akkorlu, sonbaharda hastalanmamak için þu önerilerde bulundu: "Birçoðumuz içinse bu mevsimsel geçiþler o denli 'kolay ve nazik' olmuyor. Saðlýðýmýzý, duygu ve uyku düzenimizi birçok yönde etkiliyor. Grip gibi hastalýklar bir yana, günlerin kýsalmasý ve gün ýþýðýndan daha az yararlanmamýz sonucu SAD (seasonal affective disorder veya mevsimsel etkisel hastalýk) diye tanýmlanan ve genel nüfusun yüzde 6 kadarýný etkileyen mutsuzluk, güçsüzlük, uyku bozukluklarý ve depresyon hali baþ göstermektedir.havalarýn aniden ýsýnýp soðumasý ile ortaya çýkan kýsa süreli ýsý deðiþimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaþtýrmaktadýr. Bu durum, vücudun strese girip savunma sisteminin zayýflamasýna neden olmaktadýr. Hem kolay bulaþmasý hem de vücudun hassaslaþmasý özellikle sonbahar-kýþ döneminde görülen gribal salgýnlara yakalanmayý da kolaylaþtýrmaktadýr. Bu durum, kronik rahatsýzlýklarý olan hastalarda daha sýk görülmektedir." YAÞAM DÜZENÝNÝZÝ DEÐÝÞTÝRÝN - Özellikle el temizliðine özen gösterin. Ellerinizi, kurallara uygun bir þekilde yýkayýn, burun ve göze temas ettirmemeye özen gösterin.- Kapalý mekanlardan ve havalandýrmasý iyi olmayan yerlerden mümkün olduðunca uzak durun. - Mevsime uygun giyinmeye özen gösterin. Ne çok ince ne de çok kalýn kýyafetler tercih edin. - Ortam ýsýsýný normal zamanda 5, uyku sýrasýnda derecede tutmaya özen gösterin. - Artan grip salgýnlarýnda; hastalarla yakýn temastan kaçýnýn, ayný ortamda kalmamaya dikkat edin. - Her yýl düzenli olarak Ekim-Kasým aylarýnda grip aþýsý yaptýrýn. Þeker, böbrek, akciðer hastalarý gibi baðýþýklýðý zayýflamýþ kiþiler doktor kontrolünde zatürree aþýsý da yapmalýdýr.- Özellikle ofislerde ve okullarda; kalem, kitap, bilgisayar, bardak gibi özel eþyalarý ortak kullanmamaya dikkat edin. - Mendilleri tek kullanýmlýk olarak tüketin ve tekrar tekrar kullanmayýn.- Beslenme ve uyku düzenine özen gösterin. Doðru ve dengeli beslenin. Özellikle C vitamininden zengin meyve ve sebzeleri tüketmeye özen gösterin. Ne çok sýcak ne de çok soðuk olmak kaydýyla sývý tüketiminizi artýrýn. - Sonbahar depresyonuna girmemek için enerjinizi artýrýn.güneþ ýþýnlarýnýn daha az olduðu kýþ aylarý, depresif duygularýn artmasýna neden olur. Yaz mevsimi insanlarýn rutin iþlerinin azaldýðý, doðanýn tazelendiði, tatillerin yapýldýðý bir mevsimdir. Bu sýrada gündüzler uzamýþ ve rutinden kurtulan insanlarýn iþ sonrasý kendilerine ayýrabildikleri zaman da artmýþtýr. Yazýn yaþanan tüm bu canlanmaya karþýn sonbahar ve kýþ döneminde tersine bir dönem yaþanýr. Gündüzler kýsalmaya, havalar deðiþmeye, güneþ yüzünü daha az göstermeye, doðadaki yeþil, yerini sarýya býrakmaya baþlar. 'Hazan' olarak da bilenen bu mevsim, eðilimi olan kiþilerde depresyonun ortaya çýkmasýna neden olabilir. Depresif duygu durumu, çökkünlük, kaygý ve endiþe genellikle kadýnlarda daha sýk görüldüðünden, sonbahar depresyonu da kadýnlarý daha çok etkilemektedir. Bu nedenle depresyona girmemek için enerjimizi artýrmanýz çok önemlidir. Bunu düzenli egzersiz yaparak, saðlýklý beslenerek, düzenli uyuyarak, yakýn çevrenize ve dostlarýnýza vakit ayýrarak, iþ yerinde kýsa molalar vererek, keyif alýnan aktiviteleri planlayarak saðlayabilirsiniz. Bebek Ýþi Buke apar topar hastaneye kaldýrýlýr, ameliyata alýnýr. Niyazi nin içindeki öfkeyi gören Enver, bunu yapan kiþinin Harun olduðunu söyleyemez. Buke ölümün ucundan dönmüþtür ama vücuduna giren kurþun onda kalýcý bir hasar býrakmýþtýr. Bu gerçeði þimdilik sadece Niyazi bilmektedir. Harun, Niyazi yi vurmak isterken Buke yi vurmuþtur. Büyük bir vicdan azabý içindedir. Niyazi, Buke yi vuran kiþinin Harun olduðunu öðrendiðinde onun peþine düþer. Irmak hamile olduðunu öðrenmiþtir. Ama Sinan baba olacaðý gerçeðini bilmemektedir. : Kaçak Gömüldüðü mezardan daha da güçlenerek çýkan Serhat, eski ekibini toplamýþtýr. Gözü kara üç adamdan oluþan ekip, bir karargah kurar ve intikam planlamaya baþlar. Topçuoðlu ailesi ve Serhat ýn ortak geçmiþi, bu yolda hem avantajlarý hem de dezavantajlarý olacaktýr. Ailesinin iç sorunlarý ve yeraltý dünyasýndaki iktidar savaþý ile uðraþan Ýsmet Ali Topçuoðlu, karþýsýnda bulduðu bu yeni düþmana hazýrlýksýz yakalanýr.oyuncular : Gürkan Uygun, Berk Hakman, Mustafa Avkýran, Özlem Yýlmaz, Begüm Birgören Yönetmen : Volkan Kocatürk Murat Boz Murat Boz (d. 7 Mart 98; Karadeniz Ereðli, Zonguldak), Türk þarkýcý, söz yazarý, besteci ve prodüktör. Ýlk ve orta öðrenimini doðduðu yer olan Zonguldak'ýn Karadeniz Ereðli ilçesinde tamamladýktan sonra Ýstanbul'a yerleþti. 999'da Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandý, bu okulu bitirdikten sonra Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde eðitimine devam etti. Ayný yýllarda baþta Tarkan olmak üzere birçok þarkýcýya vokalistlik yaptý.boz, solo kariyerine 6 yýlýnda çýkardýðý "Aþký Bulamam Ben" single'ý ile adým attý. Bir sonraki yýl ilk stüdyo albümü Maximum'u satýþa sundu ve farklý müzik ödülleri kazandý. 8'de ilk EP çalýþmasý olan Uçurum ile dinleyicisinin karþýsýna çýktý ve bu EP'de yer alan ayný adlý þarkýsý Türkiye resmî listesinde beþ numaraya kadar yükseldi. 9 baþýnda ikinci stüdyo albümü Þans'ý yayýmladý. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Þeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" þarkýlarýna klip çekti. 'da "Hayat Sana Güzel" single'ýný satýþa sunduktan sonra, Mayýs 'de üçüncü stüdyo albümü Aþklarým Büyük Benden'i yayýmladý. Albümdeki "Geri Dönüþ Olsa" ve "Kalamam Arkadaþ" þarkýlarý Türkiye'de bir numaraya yerleþti. Þarkýcý, yýlýnda "Vazgeçmem" single'ýný tanýttý. Piyano, keman ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yaný sýra çeþitli firmalarýn reklam yüzüdür ve bu firmalarýn reklam filminde rol almýþtýr. O Ses Türkiye programýnýn - yýllarýnda yayýnlanan ilk iki sezonunun dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasýnda iki Altýn Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadýr.murat Boz, 7 Mart 98'de Türkiye'nin Zonguldak ilinin Karadeniz Ereðli ilçesinde, Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adýndaki ilk çocuðundan sonra ikinci çocuðu olarak dünyaya geldi.ýlk ve orta öðrenimini bu ilçede tamamladýktan sonra annesi, Boz'u müzik yarýþmalarýna yönlendirdi ve güzel sanatlar lisesine gitmesi için hazýrladý.murat Boz, 7 Mart 98'de Türkiye'nin Zonguldak ilinin Karadeniz Ereðli ilçesinde, Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adýndaki ilk çocuðundan sonra ikinci çocuðu olarak dünyaya geldi. Ýlk ve orta öðrenimini bu ilçede tamamladýktan sonra annesi, Boz'u müzik yarýþmalarýna yönlendirdi ve güzel sanatlar lisesine gitmesi için hazýrladý. ALÝ NAZÝK "Bugünün bir daha asla bir Daha olmayacaðýný düþün." (DANTE) Malzemeler Adet Patlýcan Çorba Kaþýðý Margarin Kahve Fincaný Un Kahve Fincaný Süt Kahve Fincaný Rendelenmiþ Kaþar Peyniri Çorba Kaþýðý Margarin Adet Soðan 5 gr Yaðsýz Kýyma Adet Domates Adet Sivri Biber Kahve Fincaný Et Suyu Tuz Yemeðin Tarifi Patlýcanlarý ateþte közleyin. Sonra kabuklarýný soyun ve bir çatal yardýmý ile ezin. Geniþ bir tavada çorba kaþýðý margarini eritin. kahve fincaný unu ilave edin. Pembeleþene dek kavurun. Sonra sütü azar azar ekleyin. - dakika çatalla ezilmiþ patlýcanlarý, kahve fincaný kaþar rendesini tavaya aktarýn. Ayrý bir tavaya çorba kaþýðý margarini koyun. Küçük doðranmýþ soðanlarý pembeleþene dek kavurun. Kýymayý ilave edin. - dakika sonra küçük doðranmýþ domatesleri, sivri biberleri, kahve fincanýet suyunu ve tuzu ekleyin. dakika sonra ateþten indirin. beðendinin üzerine kýymalý harcý koyup, servis yapýn. 6: Avrupa Yakasý 9: Selena : Yahþi Cazibe : Maðazýn : adanalý 5:5 Çocuklar Duymasýn 6. Esra Erol da Evlen Benimle 9: Ana haber : Kaçak : Ben Onu Çok Sevdim 8. Zeynep. Kýz Taþý. Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli. Nil in Dünyasý Gezi. Ankara da Yedim Taze Meyveyi 6. Kader Baðlayýnca 9: Battal Gazi : Koltuk Belasý : Tv Filmi 9. Hayata Gülümse 9. Show Kulüp Magazin Proðramý. Doktorlar. Adýný Feriha Koydum 6. Eve Düþen Yýldýrým 8.5 Kelime Oyunu 9.5 Spor Sayfasý : Benim Ýçin Üzülme : Güldür Güldür 9: Doktorum. Umutsuz Ev Kadýnlarý.5 Bana Her Þey Yakýþýr. Evim Þahane 6. Arka Sokaklar 8:5 Koca Kafalar 9. Ana Haber Bülteni 9:5 Spor : Çalýkuþu :5 Dizi 9: Seksenler : Ýyi Fikir :5 Dakika : Hava Durumu : Avrupa Avrupa : Aileler Yarýþýyor 6:5 6 Mantý 7: Cevap Soruda 9: Ana Haber 9: Hava Durumu 9:5 Seksenler :5 Eski Hikaye 8. Hayatýn Nabzý. Türk Sinemasý. Kendimize Doðru. Ýki Dünya Arasýnda 6. Sýrlar Dünyasý. Yeþil Elma 8.5 Ana Haber 8:5 Ýki Dünya Arasýnda 9:5 Ýki Dünya Arasýnda :5 Nizama Adanmýþ Ruhlar : Küçük Kýyamet

9 8 EKÝM SALI HABER 9 Türkoðlu'dan Aydoðmuþ'a sert tepki! Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu dün yapýlan Hitit Üniversitesi Akademik Yýl Açýlýþ töreni öncesinde basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Adnan Türkoðlu açýklamasýnda "Bugüne kadar Türklüðümün hiçbir faydasýný görmedim" diyen Çorum eski Milletvekili Ahmet Aydoðmuþ'a yüklendi. Adnan Türkoðlu Aydoðmuþ'la ilgili olarak "Lafa bakarým laf mý diye söyleyene bakarým adam mý diye" sert bir eleþtiride bulundu. Türkoðlu eskiden olsa bir milletvekilinin aðzýndan konuþmasý gerektiðini dile getirerek "Konuþmayý biliyorsan konuþ ibret alsýnlar yok bilmiyorsan sus adam sansýnlar" dedi. Havalar ýsýnacak "Çorum Tanýtým Günleri" hazýrlýklarý baþladý -7 Kasým tarihleri arasýnda Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yýl ikincisi düzenlenecek olan "Çorum Tanýtým Günleri" kapsamýnda Valilik toplantý salonunda bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya; Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, ilçe kaymakamlarý ve belediye baþkanlarý, Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri katýldý.bu tür organizasyonlarýn illerin kültürel, turizm, sanayi gibi alanlarda tanýtýmýna ve markalaþmasýna katkýlar yaptýðýný ifade eden Vali Baþköy, "Geçen yýl ilki yapýlan "Çorum Tanýtým Günleri yoðun ilgi gördü. Dolayýsýyla ilimizin sosyal, kültürel, turizm ve sanayi potansiyelinin tanýtýlmasý açýsýndan önemli bir fýrsat" dedi. "Çorum Tanýtým Günleri" ile ilgili bir sunum gerçekleþtirilen toplantýda, karþýlýklý deðerlendirme ve alýnan kararlarýn akabinde toplantý sona erdi. Haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Tuhafiye Pazarýna ilgi yüksek Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde sis beklendiði ifade edildi.meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklama þu ifadeler yer aldý: "Geçtiðimiz hafta ortasýndan bu yana soðuk ve yaðýþlý sistemlerin etkisinde kalan bölgemiz; ilerleyen saatlerden itibaren merkezi Kýrým üzerinde bulunan yüksek basýnç sistemi ile Salý gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan sýcak havanýn etkisi altýna girecek. Bu sebeple hava sýcaklýklarýnýn bugünden itibaren kademeli olarak hafta boyunca 8 ila derece artarak önce mevsim normallerine, daha sonrasýnda ise normallerin ila derece üzerine çýkacaðý tahmin ediliyor. Hava genellikle az bulutlu ve açýk olarak seyredecek. Hafta boyunca yaðýþ beklenmiyor. Bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerde hafif buzlanma ve don ile yine Kastamonu ve Çorum çevrelerinde, Çarþamba ve Perþembe günü ise iç kesimler ile bölgenin yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde lokal sis hadisesinin gözlemleneceði tahmin ediliyor. Rüzgarlarýn, yarýndan itibaren doðu ve güneydoðu, zamanla güney ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde beklenen hafif buzlanma ve don olayý ile önümüzdeki gün özellikle gece ve sabah saatlerinde görülmesi muhtemel sis sebebi ile oluþabilecek olumsuzluklara karþý (Ulaþýmda aksamalar, görüþ mesafesinde azalma, buzlanma ve don vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekmektedir." Yasin Hatipoðlu'dan Vali Baþköy'e ziyaret Bir programa katýlmak üzere Çorum'a gelen eski Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Baþkanvekili Yasin Hatipoðlu Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamýnda gerçekleþen ziyarete Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ile yönetim kurulu üyelerinden Ýbrahim Zorlu ve Mustafa Gül de hazýr bulundu. Vali Baþköy'e görevinde baþarýlar dilemek üzere ziyaret ettiklerini belirten Hatipoðlu, Vali Baþköy'ün kente güzel hizmetler yapacaðýna inandýðýný söyledi. Hatipoðlu'nu aðýrlamaktan ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Çorum eski Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Baþkanvekili Yasin Hatipoðlu'na ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Çorum Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ve kýrsalda elektrik kesintisi yapacak.ye- DAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintinin yapýlacaðý tarihler saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle sýralandý: 9.. tarihinde saatleri arasýnda: Ortakapaklý Sokaklarýn tamamý, Beytepe Sokaklarýn tamamý, Baðcýlar Sokaklarýn bir kýsmý.9.. tarihinde saatleri arasýnda: Karaboya, Örencik, Demirören, Karapürçek, Baðözü, Gökçedogan, Köprübaþý, Saraycýk, Karacaoðlan, Sinanözü köyleri. 9.. tarihinde saatleri arasýnda: Yanýcak, Gökçam, Þekerhacýlý, Ekmekçi, Beyyurdu, Gökçekaya, A.Ekmekçi köyleri. 9.. tarihinde saatleri arasýnda: Kýzýllý, Çal, Geven, Kuzkýþla, Gevençiftlik, Dutluca, Kapaklý, Dereyazýcý köyleri. Osmancýk'ta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda Tuhafiye Pazarý'nda 88 esnaf tezgah açarak satýþ yaptý. Osmancýk'ta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda panayýr geleneðinin yaþatýlmasý için her yýl açýlan Tuhafiye Pazarý bu yýl da büyük ilgi gördü. Türkiye'nin çeþitli bölgelerinden gelen 88 esnaf Pazar alanýnda tezgah açtý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Baþpýnar Belediye Baþkaný Cevdet Dað ve Osmancýk Belediyesi Tahsilat Þefi Yaþar Baþkemer ile birlikte Tuhafiye Pazarý'nda esnafý ziyaret etti. Tuhafiye Pazarý alanýnda esnafý ziyaret eden ve hayýrlý iþler temennisinde bulunan Baþkan Yazýcý, her yýl açýlan ve panayýr geleneðinin yaþatýldýðý Pazar alanýnda bu yýl da büyük bir ilginin hakim olduðunu kaydetti. Osmancýk'ýn bu konuda da ilgi gördüðünün altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Türkiye'nin dört bir tarafýndan esnafýmýz ilçemize akýn ediyor ve vatandaþlarýmýzla buluþuyor. Tuhafiye Pazarý alanýnda yaptýðýmýz parke taþý ve bordür taþý yatýrýmlarýmýzla modern bir görünüm kazandýrdýðýmýz alanýmýzda yine yatýrýmlarýmýza devam ederek esnafýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn taleplerini dikkate alacaðýz" dedi. Uður ÇINAR Tuðgeneral Musa Çitil suçlamalarý redetti Mardin Derik'te yýllarý arasýnda kiþinin öldürülmesiyle ilgili yargýlanan Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil'in yargýlanmasýna Çorum'da devam edildi. Çorum. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn duruþmasýna Musa Çitil'in yaný sýra müþtekiler ve avukatlarý hazýr bulundu. Mahkeme baþkaný Süreyya Saygýn ile müþteki avukatý Erdal Kuzu arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý. Mahkeme Baþkaný'na 'Baþkan' diye hitap eden Kuzu'yu Saygýn uyararak "Çoban mý çaðýrýyorsun, mahkemenin bir adabý vardýr. Sayýn baþkan ya da baþkaným diye hitap etmen gerekiyor" dedi. Daha sonra söz alan müþteki avukatý Kuzu, Musa Çitil'in Derik ilçe Jandarma Komutaný olduðu dönemde hayatýný kaybeden bazý vatandaþlarýn mezarlarýnýn yýlýnda açýlarak Adli Týp Kurumu'nca kimlik tespiti ve diðer incelemelerin yapýldýðýný belirtti. Jandarmanýn olay tespit tutanaðýnda bazý kiþilerin isimlerinin yer aldýðýný ancak Adli Týp tarafýndan yapýlan Fethi Kabir iþlemine göre ceset olduðunu söyleyen Kuzu, "Burada bir çeliþki var. Bir kiþinin mezarý halen bilinmiyor. Bu konunun aydýnlatýlmasý gerekli. Ayrýca kemiklerin de ailelere teslim edilmesini istiyoruz. Bir insan devlete karþý suç iþlemiþ olsa bile cenazesi ailesine teslim edilir." þeklinde konuþtu. Adli Týp'taki bir numaralý ceset üzerinde yapýlan incelemede, cesedin kafa bölümüne poþet geçirildiðini ve kafa tasýnda bir kurþun izi olduðunu iddia eden Kuzu, Çitil'in görev yaptýðý dönemde insanlarýn kafasýna poþet geçirme rutin bir uygulama olup olmadýðýný sorarak poþeti kimin geçirdiðini sordu. Daha sonra Mahkeme Baþkaný sanýk Musa Çitil ve avukatý Yurdakan Yýldýz'a söz verdi. Hakkýndaki iddialarý reddeden Çitil, olay yeri tutanaðýnýn kim tarafýndan tanzim edildiðini bilmediðini kaydetti. O gün ilçe dýþýnda, Mardin'de bir toplantýda olduðunu dile getiren sanýk Çitil, "Üzerinden yýl geçmiþ bir konuyla ilgili bir yorum yapamam ancak yasalara aykýrý, kanunsuz hiçbir uygulama yapmadýk. Ýnsanlarýn kafasýna poþet geçirme gibi bir uygulamanýn yapýlmasý da mümkün deðil. Ayrýca toplu mezar gibi bir uygulama da söz konusu deðildi. Kolluk kuvveti olarak defin iþlemleri konusunda bir ilgimiz de yoktur.görev yaptýðým dönem içerisinde terör örgütünce çok sayýda adam kaçýrma ve infaz olayýnýn gerçekleþtirildi. Bu konuyla ilgili belgeleri sundum. Kimin ne þekilde infaz edildiðine dair bilgiler de var." dedi. Musa Çitil'in avukatý Yýldýz da iddialarý kabul etmediklerini belirtti. Yapýlan tüm iþlemlerin Cumhuriyet Savcýsý'nýn talimatýyla gerçekleþtirildiðini dile getiren Yýldýz, "Defin ve Adli Týp iþlemlerinin konuyla bir ilgisi yok. Avukatlar, sanki o dönemde Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti deðilmiþ gibi yorum konuþuyorlar. Devletin hukuk sistemini yargýlýyorlar. Müvekkilime yöneltilen sorular somut dýþý. Ýlçe Jandarma Komutaný müneccim deðildir. Bir ceset bulunduysa gerekli tahkikatý yapar ve sonucunu adalete iletir." diye konuþtu.mahkemeye taleplerini ileten Erdal Kuzu, Salih Tekin ve Þükran Aydýn tarafýndan Musa Çitil hakkýnda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) açýlan iþkence ve kötü muamele davasýnda, Türkiye'nin mahkum edildiðini iddia etti. Kuzu, Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan mahkeme kararlarýnýn istenmesini, Salih Tekin ve Þükran Aydýn'ýn tanýk olarak dinlenmesini talep etti.þahýslarýn görüþlerinin alýnmasýnýn ardýndan karar için duruþmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra söz konusu dönemde kepçe operatörü olarak görev yapan kiþiler ile ayný dönemde görev yapan kaymakamýn dinlenmesine, Aihm'deki dava ile ilgili mahkeme evrakýnýn Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan istenmesine ayrýca kemiklerin ailelere iadesi için Adli Týp'tan görüþ sorulmasýna karar verdi. Müþtekilerin diðer tüm talepleri ise heyet tarafýndan reddedildi. Sanýk Musa Çitil'inde tutuksuz yargýlanmasýna karar verildi. 'Rent a Car' çetesi çökertildi Kocaeli polisinin 8 ilde eþ zamanlý düzenlediði operasyonda, kiraladýklarý otomobilleri sahte evrak düzenleyerek sattýklarý iddia edilen biri polis memuru, þüpheli gözaltýna alýndý. Zanlýlardan 7'si, iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri, þikayet üzerine, 'Rent a car'lardan kiraladýklarý otomobilleri sahte evrak düzenleyerek sattýklarý iddia edilen þüphelileri takibe aldý. Yaklaþýk ay süren fiziki ve teknik takibin ardýndan ekipler, operasyon için harekete geçti. Yaklaþýk polisin katýldýðý operasyonda, Kocaeli, Ýstanbul, Isparta, Balýkesir, Antalya, Trabzon, Ýzmir, Sakarya ve Çorum'da belirlenen 5 adrese eþ zamanlý operasyon düzenlendi. Operasyonda biri polis memuru, þüpheli gözaltýna alýndý. Þüphelilerden 6'sý emniyetteki ifadelerinin ardýndan serbest kalýrken, 7'si bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili zanlýnýn da ara yakalamada tutuklandýðý öðrenildi. Þüphelilerin, otomobilleri satmak için izlediði yolla ilgili bilgiler de netleþti. Zanlýlarýn, 'Rent a car' þirketlerinden kiraladýklarý otomobillerin ruhsatýndan, þüpheli polis memuru aracýlýðýyla otomobille ilgili diðer bilgilere ulaþtýklarý belirlendi. Bu bilgiler doðrultusunda, otomobili satmak için sahte kimlikle vekaletname çýkaran zanlýlarýn, müþteri aramak için internetteki araba sitelerine ilan verdikleri öðrenildi. Gerçek deðerinin aþaðýsýnda fiyatla ilan veren zanlýlarýn, bu þekilde kolay müþteri bulduklarý ifade edildi. Þüphelilerin, çýkardýklarý vekaletnameyle notere giderek otomobilin satýþýný yaptýklarýný ancak polisin harekete geçerek bu otomobillerin satýþýna þerh koydurduðu kaydedildi. Zanlýlarýn diðer otomobilleri satamadan yakalandýðý belirtildi.

10 HABER 8 EKÝM SALI YEDAÞ teknolojik buluþlarýyla 'Ýnovasyon Türkiye Fuarý'nda YEDAÞ ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'nin 'geri dönüþüme dönük' inovasyon hedefli projeleri dünyanýn lider þirketleriyle paylaþýlacak. Genel Müdür Türkoðlu, "Rekabetçi koþullarda sürdürülebilir baþarýnýn sýrrý, Ar- Ge çalýþmalarýna verdiðiniz önemdir" dedi. Türkiye'deki tüm firma ve kuruluþlarýnýn sonuçlandýrýlmýþ en yenilikçi projelerini sergilediði ve geliþen teknolojinin üreten yüzünü tüm dünya ile paylaþma fýrsatý bulduðu 'Yenilikçi Teknolojiler ve Buluþlar' temasýyla düzenlenen. Ýnovasyon Türkiye Fuarý, -7 Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleþecek. YEDAÞ, ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri ile katýlým saðlayacaðý. Ýnovasyon Türkiye Fuarý'nda, bölgesel ve küresel rolü itibariyle Türkiye'nin teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelmesine hizmet edecek projelerin tanýtýmý gerçekleþtirilecek. En ileri ve en yenilikçi projelerin ulusal ve uluslararasý tanýtýmýný yapmak, inovasyon kültürünü ve patent bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla düzenlenen. Ýnovasyon Türkiye Fuarý'na katýlým saðlayan þirketler, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayide fark oluþturma yeteneðinin geliþtirilmesine katkýda bulunacak. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, fuara ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri ile katýlým saðlayacaklarýný söyledi. -UZAKTAN KONTROL VE YÖNETME- YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, geliþtirilen 'Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi' projesi ile tüm sokak aydýnlatma armatürlerini uzaktan yönetme imkaný saðlayabildiklerini belirterek, "Aydýnlatma direklerindeki armatürlerin deðiþtirilmesine gerek kalmadan mevcut armatürler üzerinden de bu sistemi kullanýlabiliyoruz. 'GIS Destekli Entegre Kontrol Ara Yüzleri' ile online takip edilebilir ve web tabanlý yazýlým ile uzak mesafelerden de armatürleri izlenebiliyor" dedi. Türkoðlu, uzak mesafelerdeki sekonder koruma teçhizatýnýn izlenmesi ve yönetilmesini saðlayan 'Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi' ile arýza durumunda, arýzalanan bölgenin tespiti, alternatif enerji tedarik noktasýnýn önerilmesi, müdahale log kaydýnýn tutulmasý ve kesinti süresinin hesaplanmasý gibi oldukça kritik iþlemleri gerçekleþtirilebilecek bir sistemi projelendirdiklerini belirtti. ODTÜ TEKNOKENT AR-GE OFÝSÝÝNOVASYON HEDEFLÝ ÇALIÞIYOR YEDAÞ'ýn ODTÜ Teknokent'te kurduðu Ar- Ge Ofisi'nin yýlýnda faaliyetlerine baþladýðýný söyleyen Türkoðlu, "Günümüzün rekabetçi koþullarýnda sürdürülebilir baþarýnýn sýrrý, yenilikçi düþünce, deðiþim-geliþim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarý ise Ar-Ge çalýþmalarýna verdiðiniz önemdir. Ekonomik ve toplumsal kalkýnmada belirleyici etken, ülkelerin ve þirketlerin Ar- Ge'ye yaptýklarý yatýrýmlardýr. Ar-Ge'nin taþýdýðý önemin bilincinde olan ve ciddi bir bütçe ayýran YEDAÞ, elektrik daðýtým sektöründe teknolojik ihtiyaçlarýn milli imkanlarla karþýlanabilmesi amacýyla ODTÜ Teknokent'te YEDAÞ Ar-Ge Ofisi kurdu ve faaliyetlerini geliþen teknolojiyi sistemine entegre etmeye baþladý. Ýnovasyon baþlýðý altýnda yürüttüðümüz tüm çalýþmalarda hedefimiz sürdürülebilir, kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet" dedi. Haber Servisi Hitit Dernekleri Federasyonu'ndan TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'e ziyaret AT YARIÞLARINA YOÐUN KATILIM Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi nin düzenlediði Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda düzenlenen at yarýþlarý büyük ilgi gördü. Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan düzenlenen Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde at yarýþlarý gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Pazar günü at yarýþý alanýnda yapýlan yarýþlara CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, eski CHP Milletvekillerinden Feridun Ayvazoðlu, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve binlerce at sever katýldý. 87 AT YARIÞTI Çeþitli kategorilerde gerçekleþtirilen at yarýþlarý öncesinde bisiklet yarýþý ve atletizm koþusu yapýldý. At yarýþlarý ise büyük heyecanla izlendi. Büyük ilgi gören at yarýþlarý öncesinde vatandaþlar saatler öncesinde alana akýn etti. Zaman zaman trafiðin kilitlendiði at yarýþlarýnda vatandaþlar unutulmaz bir yarýþ izledi. Kusursuz bir organizasyonla gerçekleþtirilen at yarýþlarý için Türkiye nin çeþitli yerlerinden toplam 87 at Osmancýk a geldi. Osmancýklýlarýn beðeni ile izlediði at yarýþlarýnda en büyük ilgiyi Ýngiliz ve Arap atlarýnýn koþusu gördü. KÖSE DEN MESAJ: OSMANCIK A DOÐALGAZ ÝÇÝN ÜZERÝME DÜÞENÝ YAPMAYA HAZIRIM Festivalin konser ve eðlence kýsmýnýn Ýslam dünyasýnda yaþananlar nedeniyle iptal edildiðini hatýrlatan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, at sevgisinin bir ata geleneði olduðunu ifade ederek her yýl büyük ilgi gören at yarýþlarý organizasyonuna bu yýl daha yoðun katýlým olduðunu kaydetti. Baþkan Yazýcý, Osmancýk ta gerçekleþtirilen alt yapý çalýþmalarý ve doðalgaz kampanyasý hakkýnda da bilgiler verdi.osmancýk ta gerçekleþtirilen at yarýþlarýna gösterilen ilgiden dolayý mutlu olduðunu kaydeden CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise, Ben muhalefet partisi CHP nin milletvekiliyim ama ne Çorum a ne de Osmancýk a muhalifim. Bu nedenle Belediye Baþkanýmýz Bekir Yazýcý nýn konuþmasýnda dile getirdiði doðalgaz konusunda Osmancýk için her þeyi yapmaya hazýrým. Bu nedenle üzerime ne görev düþerse hazýrým. Diðer milletvekili arkadaþlarýmýzla bu konuda üzerime düþeni yapacaðýmý belirtmek istiyorum dedi. Yarýþlarda dereceye girenlere ödüllerini Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, CHP eski milletvekili Feridun Ayvazoðlu ve Osmancýklý iþadamlarý takdim etti.spor SERVÝSÝ Yüzücülerimiz Kýrýkkale de kulaç attý 55 bin kiþi sigortasýz çalýþtýrýldýðýný ihbar etti Çalýþma Bakanlýðý nýn danýþma ve ihbar hattý Alo 7 i, çalýþanlar en fazla rapor parasýnýn nasýl alýnacaðý, tutarý ve prosedürünü öðrenmek için aradý. Hattýn açýldýðý yýldan bu yana 55 bin kiþi sigortasýz çalýþtýrýldýðýný ihbar etti. Anlaþmalý boþanmalarla ilgili ise hatta 5 bin ihbar geldi. Çalýþma Bakanlýðý nýn yýlýnda faaliyete geçirdiði Alo 7 telefon danýþma ve ihbar hattýna günlük ortalama 5 bin arama geliyor. yýllýk sürede ise toplam 6,9 milyon çaðrý cevaplandý. Alo 7 e yapýlan aramalarda ilk sýrada milyon bin kiþinin sorduðu rapor parasý geldi. Çalýþanlar rapor parasýný nasýl alacaklarýný veya bu konudaki þikayetini iletti. Rapor parasý ile ilgili þikayetler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili aramalarýn yüzde 7 sini oluþturdu. Vatandaþ þikayetlerinde Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Cemal Emir ve beraberindeki heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek'i ziyaret etti. TBMM Baþkaný Çiçek ile heyetin görüþmesi basýna kapalý gerçekleþti. Federasyon Baþkaný Emir'in ziyaret sýrasýnda Çiçek'i, Ankara Spor Salonu'nda yapýlmasý planlanan Çorumlular Þenliði'ne davet ettiði öðrenildi. mesai ücretleri ve kýdem tazminatlarý da ilk sýralarda yer aldý. Alo 7 i arayan 55 bin kiþi sigortasýz çalýþtýrýldýðýný, bin kiþi de sigortasýnýn eksik yatýrýldýðýný ihbar etti. 6 bin kiþi Alo 7 üzerinden prim borcunu öðrendi. bin kiþi ne zaman emekli olacaðýný sorarken, 8 bin kiþiye de hizmet dökümü bilgisi verildi. Çalýþma hayatýndaki sorunlarýn hýzlý çözümü amacýyla yýlýnda hayata geçirilen Alo 7 hattý, bakanlýk ile SGK ve Türkiye Ýþ Kurumu na (Ýþkur) iliþkin çaðrýlarý tek merkezden cevaplýyor. Rapor ücreti, emeklilik hesaplamasý, iþsizlik maaþý, sigortasýz çalýþtýrýlma, anlaþmalý boþanma, evrak takibi ve kýdem tazminatýnýn alýnamamasý baþta olmak üzere çalýþma hayatýyla ilgili bütün alanlarda hizmet veren hatta, ihbar ve þikayette bulunulabildiði gibi bilgi de alýnýyor. Pazar Günü Kýrýkkale ilinde gerçekleþtirilen Yüzme Günleri etkinliklerine ilimizden Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý katýldý. Kýrýkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne baðlý Olimpik Yüzme Havuzunda Türkcell in sponsorluðu gerçekleþtirilen Yüzme þenliklerine açýlýþ senfonisinin yapýlmasýyla baþladý. Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübüne baðlý minik sporcular katýldý. Yüzme Þenliðinde 5 Metre Serbest, 5 Metre Ayak yüzen Çorumlu yüzücüler, etkinlik sonunda Turkcell tarafýndan hazýrlanan katýlým belgelerini ve Madalyalarýný aldýlar. Kýrýkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Rýfat Ünlü, Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü sporcularýyla yakýndan ilgilendi. Yapýlan yüzme yarýþmalarý sonunda toplu fotoðraf çekimine geçildi. Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Mesut Çetinoðlu Yüzmenin gençler ve yetiþkinler için en spor olduðunu, yüzme sporu sayesinde insan vücudunun her tarafýnýn çalýþtýðýný, genç nesillerin yüzmeyi öðrenmeleri gerektiðini ve bu sayede yaþanan boðulma olaylarýnýn da önüne geçilebileceðini söyledi. Çetinoðlu ayrýca kulüpleri bünyesinde yer alan sporcularý ellerinden geldiðinde yarýþmalara katmaya özen gösterdiklerini ve bu sayede gençlerimizin yeni arkadaþlar edinmelerini saðladýklarýný söyledi. Kýrýkkale de yapýlan yüzme þenliklerine katýlarak büyük bir cesaret örneði sergileyen Murat Can Çetinoðlu Emir Karademir, Yusuf Kaan Çoþkun, Mustafa Tahir Apaþoðlu, Ýlter Kaan Kaya ya ve çocuklarýnýn yanlarýnda gelerek desteklerini esirgemeyen velilerimize teþekkür etmek istiyorum dedi. SPOR SERVÝSÝ

11 8 EKÝM SALI SPOR SAKARYASPOR MAÇININ ARDINDAN... SAKARYASPOR MAÇININ ARDINDAN... SAKARYASPOR MAÇININ ARDINDAN... SAKARYASPOR MAÇININ ARDINDAN... Ohh nihayet bitti! Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað karþýlaþmanýn sonunda adeta 'Oh, nihayet bitti' dedi. Uzatma dakikalarýna girildiðinde rakip Sakaryaspor'un tehlikeli bir ataðýnda Sakaryasporlu Alaattin ceza sahasý civarýnda müthiþ bir þut çýkarýrken top yan direkten oyun alanýna döndü. Son dakikalarda gelen bu þutun ardýndan hakemin bitiþ düdüðü ile iyice rahatlayan Özbað, ellerini yüzüne kavuþturarak derin bir oh çekti. ADNAN YALÇIN Hocasý tebrik etti Çorum Belediyespor kalecisi Çaðrý Can Sakaryaspor karþýsýnda yaptýðý müthiþ kurtarýþlarla maç sonunda tribünlerden takdir topladý. Karþýlaþmanýn bitiminde saha içinde takým arkadaþlarý da genç kaleciyi kutlarken, soyunma odasýna gitmeden saha kenarýnda bekleyen kaleci antrenörü Tufan Engin'de kaleci çaðrý Can'ýn tebrik etti. ADNAN YALÇIN Buðra'yý Allah korudu! Ýkinci yarýda oyuna giren Buðra takýmýný sað kanattan geliþtirdiði ataklarla takýmýný ateþlerken, Sakaryaspor savunmasý Buðra'yý durdurmak adýna sert müdahalelerden kaçýnmadý. Yine bir atakta orta sahadan atýlan pasla Buðra topu göðsüne alýp ilerleyecekken, Sakaryasporlu savunma oyuncusu öyle gözünü kararttý ki adeta havada uçarak tekmesini Buðra'nýn tam kafasýna doðru savurdu. Bu pozisyondan hafif sakatlýkla kurtulan Buðra için tribündeki taraftarlar 'Allah korudu' dedi. ADNAN YALÇIN Direk müsaade etmedi Direk gole müsaade etmedi. Ýkinci yarýda Sakaryaspor kalesine gol için saldýran Çorum Belediyespor'a bu pozisyonda direk müsaade etmedi. Sað kanattan Buðra þýk çalýmlarla taþýdýðý pozisyonda ortasýný yaptý. Buðra'nýn ortasýnda altý pas çizgisinde topa uçarak kafayý vuran Kývanç tam gol diye sevinecekken üst direk buna izin vermedi. Karþýlaþmanýn kýrýlma anlarýndan biri olan pozisyon sonrasýnda Sakaryaspor'un da bir þutu direkten döndü. ADNAN YALÇIN Spor aþký engel tanýmaz Çorum Belediyespor-Sakaryaspor karþýlaþmasýnda bir engelli miniðin hem soðuða raðmen hem de engeline aldýrýþ etmeden karþýlaþma öncesinde tribündeki yerini alýrken, miniðin futbol aþkýný, spor sevgisini görenler spor sevgisinin engel tanýmadýðýna þahit oldular. ADNAN YALÇIN Ligin üçüncü haftasýnda deplasmanda Keçiören Baðlum Belediyesporla - berabere kalan Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ yaptýðý maç deðerlendirmesinde zor bir deplasmandan alýnan puandan dolayý buruk bir sevinç yaþadýklarýný mücadeleleri ile kazanmayý hak ettiklerini söyledi. Grubun güçlü takýmlarýndan biri olan Güneþ: Sevda kimlikte deðil, yürekte oluyor Keçiören Baðlum Belediyespor karþýsýnda doðru oyun sistemi ile oyun disiplininden kopmadan puan çýkardýklarýný belirten Güneþ þunlarý söyledi " Öncelikle bugüne kadar yaþadýklarý tüm olumsuzluklara raðmen hiçbir þeyi dert etmeden Çorum için sahada her þeyini ortaya koyan bir futbolcu topluluðu ile çalýþmaktan dolayý çok mutluyum. Tüm futbolcularýmýn Çorumspor için verdikleri özverili mücadeleleri için alýnlarýndan öpüyorum. Maça gelince, doðru oyun sistemi ile oyun disiplininden kopmadan sahada canlarýný diþlerine takarak mücadele ettik. Maçý kazanacak pozisyonlarý da yakaladýk ancak sahadan beraberlikle puaný ayrýlmak zorunda kaldýk. Lig baþladýðýndan buyana bizleri bu maçta da yalnýz býrakmayan cefakar taraftarýmýza galibiyet hediye edemediðimiz için çok üzgünüz. Ýlerleyen haftalarda daha çok çalýþarak galibiyetlerle Çorum'u ve taraftarýmýzý mutlu edecek bir takým yaratacaðýmýzýn sözünü veriyorum." dedi.çorumspor teknik patronu Çorumspor sevdasýný yüreklerinde taþýyan futbolcularýna da övgüler yaðdýrarak "Sevda kimlikte olmuyor, sevda yürekte oluyor. Biz Çorumspor sevdasýný gerçekten yüreðinde taþýyan karakterli futbolcular topluluðu ile inanýyorum ki sezonu en iyi yerde tamamlayacaðýz. Bizleri bu mücadelemizde destekleyen herkese çok teþekkür ediyorum. Keçiören deplasmanýnda biz kol kanat gerek Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak ve Baþkan Yardýmcýsý Nihat Yýldýz'a da sonsuz teþekkürler ediyorum" þeklinde konuþarak duygularýný ifade etti. ADNAN YALÇIN CUMHURÝYET KUPASI BASKETBOL MAÇLARI Armutçu: Çok üzgünüz Kendi sahasýnda Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor'a - yenilen Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu "Kendi sahamýzda aldýðýmýz yenilgi ile taraftarýmýzý üzdüðümüz için çok üzgünüz" dedi. Armutçu maç yorumunda þunlarý söyledi. " Hafta içinde çok iyi hazýrlanmamýza raðmen kendi sahamýzla aldýðýmýz yenilgiden dolayý takým olarak çok üzgünüz. Bu karþýlaþmada taraftarýmýza puan hediye etmek için sahaya çýkmýþtýk. Ancak rakibimizin erken golü tüm oyun planýmýz alt üst etti. Golden sonra rakip kalede istediðimniz baskýyý oluþturmamýza raðmen aradýðýmýz golü bulamadýk ve haftayý eli boþ geçirdik.artýk Etimesgut maçýný unutmamýz gerekiyor. Bugünden itibaren Safranboluspor karþýlaþmasýna hazýrlanacaðýz. Umuyorum ki haftaya bu kaybettiðimiz puaný telafi edeceðiz" dedi. ADNAN YALÇIN Kýrþehir maçý hazýrlýklarý baþlýyor Baþkent deplasmanýndan -'lik sonuçla puanla dönen Çorumspor, dünü izinle geçirdi. Kýrmýzý siyahlýlar bugün saat.'da Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacaðý antrenmanla gelecek hafta evinde aðýrlayacaðý Yeþil Kýrþehirspor maçý hazýrlýklarýna baþlayacak.ýyi futbollarýný puanla süslemek isteyen Çorumspor teknik direktörü Sunay Güneþ idaresinde haftanýn ilk çalýþmasýnda çabukluk ve koordinasyon çalýþmasý gerçekleþtirecek.adnan YALÇIN ANADOLU LÝSESÝ: A.ÖÐRETMEN LÝSESÝ: Hakemler:Haluk Yakýn-Candan Yýlmaz Anadolu lisesi: Almina-Ezgi-Ebru-Beyza-Rümeysa- Aslýnur-Þeymanur-Simge-Büþra-Meltem A.Öðretmen Lisesi:Seher-Ceren-Zehra-Ahsen- Büþra-Esin-Rana-Rüveyda Periyodlar: 9-7, 6-, -6, -5 Ý. ANADOLU LÝSESÝ: SPOR LÝSESÝ: Hakemler: Haluk Yakýn-Ezgi Üstünel Ý. Anadolu Liesi:-Eda-Dilan-Nazlý-Þule-Gülþah- Ayþe-Ayça-Dilara-Ece-Ülkü-Selin-Cansu Spor lisesi: Tuðçe-Fatmanur-Cansu-Sevgi-Ýpek- Ýrem-Eda-Ezgi-Ýrem-Hasret-Buse-Ceren Periyodlar: -, 6-7, -9, -5 BAL Ligi 6 Grup'ta puan durumu Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor'un yer aldýðý Bölgesel Amatör Küme(BAL)6. Grup'ta. Haftanýn ardýndan Tosya Belediyespor 'te yaparak liderliðe oturdu. Keçiören Baðlumspor ile Ankara deplasmanýnda - berabere kalan kýrmýzý siyahlýlar puanla haftayý. sýrada kapatýrken, diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise evinde Etimesgut Belediyespor'a - yenilerek haftayý puanla 9. sýrada kapattý. Toplu Sonuçlar Keçiören Bað.spor - Çorumspor : - Ýskilip Bld - Etimesgut Bld. : - Gölbaþý Bld - Bartýnspor : - Kastamonuspor - Tosya Bld : - Nevþehirspor - Safranboluspor : - Yeþil Kýrþehirspor - Kýrýkkalespor : - Aksaray Bld - Sincan Bld : - Takýmlar Tosya Bld Bartýnspor Gölbaþý Bld Baðlum Bld. Sincan Bld Nevþehirspor Yeþil Kýrþehirspor Etimesgut Bld Ýskilip Bld Kýrýkkalespor Aksaray Bld Çorumspor Kastamonuspor Safranboluspor Puan Durumu O G B M A Y P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Çorumspor - Y. Kýrþehirspor Safranboluspor - Ýskilip Bld Bartýnspor - Nevþehirspor Etimesgut Bld - Kastamonuspor Gölbaþý Bld - Aksaray Bld Kýrýkkalespor - Sincan Bld Tosya Bld - Keçiören Baðlum

12 8 EKÝM SALI Sandýklý hazýrlýklarý bugün baþlayacak Haftayý Sakaryaspor karþýsýnda -'lýk sonuçla aldýðý puanla kapatan Çorum Belediyespor dünü dinlenerek geçirdi. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaðý tek antrenmanla haftaya Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda konuk edeceði Elibol Sandýklýspor hazýrlýklarýna baþlayacak. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 5.'te yapýlmasý beklenen haftanýn ilk çalýþmasýna Sakaryaspor maçýnýn kýsa bir deðerlendirmesi ile baþlanmasý ve yenileme çalýþmasýyla tamamlanmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN Özbað: Altýn deðerinde puan aldýk Sakaryaspor karþýlaþmasýndan altýn deðerinde puan çýkardýklarýný ifade eden Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað " Zirveye çýkma adýna altýn deðerinde puan aldýk" dedi. Sakaryaspor maçýný deðerlendiren Özbað " Önümüzde maçlýk bir periyodumuz var. Bu karþýlaþmalarda hedefimiz puan bunun puanýný Sakaryaspor maçýndan aldýk. Zirveye çýkma adýna altýn deðerinde bir puan aldýk. Karþýlaþma aslýnda bizim açýmýzdan hem kolay hem zor bir maçtý. Kolayý zor yapan bizim oyun içinde istikrarsýzlýðýmýz oldu. Ýyi oynadýðýmýz bölümleri artýrarak bunu istikrarlý hale getirmeliyiz. Sakaryaspor genç koþan bir takým, rakibimiz çok koþarak bizde ilk yarýda istediðimizi yapamadýk. Ýkinci yarýda daha iyi futbol oynadýðýmýzý düþünüyorum. Golü bulduðumuz dakikadan sonra rakibimiz tüm riskleri alarak üstümüze geldi, bu aralarda skoru artýramadýk. Sonuçta altýn deðerinde bir puaný hanemize yazdýrdýk ligin bu bölümlerinde zirveden kopmamak ligin ilerleyen haftalarý için çok önemli. Bizde çok çalýþarak iyi oyun anlamýnda istikrarý yakalamaya çalýþacaðýz. Sakaryaspor karþýsýnda iyi mücadele eden takýmýmý kutluyor ve 9 dakika bizi destekleyen taraftarýmýza teþekkür ediyorum. Ýnþallah daha çok çalýþarak gelecek haftalarda hepimizin izlerken zevk alacaðý bir takým olacaðýz" dedi. Kolcu: 'Üzgünüz' Sakaryaspor Teknik Direktörü Erol Kolcu, Çorum Belediyespor karþýsýndan maðlubiyetle ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Kolcu, "Bu maçtan puan alabilecek pozisyonlar bulduk ama deðerlendiremedik. Kötü gidiþe son vermediðimiz için üzüntülüyüz. Bu maçý unutarak ligde gelecek haftalara konsantre olmalýyýz. Ýlerleyen haftalarda kötü gidiþe son vereceðimize inanýyorum" þeklinde konuþtu. Maçýn kýrýlma aný 56. dakika Çorum Belediyespor ligin 6. haftasýn da evinde konuk ettiði Sakaryaspor'u - skor ile maðlup edip puan cetvelinde puanla 6. sýrada yer buldu. Her iki takým içinde büyük önem taþýyan karþýlaþmaya teknik direktör Sedat Özbað, yine her hafta olduðu gibi kadroda bazý deðiþiklikler yaparak Sakaryaspor karþýnda puan aradý. Kalede Çaðrý ile baþlayan Belediyespor, yedek Sportmence kulübesine Osman, Oðuzhan Yalçýn, Buðra ve Vedat'ý kenara alan teknik patron Özbað, orta alanda Akif forvette Kývanç ve Emir'e görev verdi. Belediyespor ilk yarýda vasatýn üzerine çýkmayan bir oyun sergilerken ilk yarý golsüz sonuçlandý. Ýkinci yarýnýn 56.dakikasýnda her iki takýmda kalelerde gol aradý ve tehlikeli pozisyonlar buldu. Ýlk poziyon Sakaryaspor'dan geldi. 56. Dakikada sað alt köþeye atýlan þutu lastik gibi uzanarak alan Belediyespor kalecisi Çaðrý maçýn kýrýlma kurtarýþýna imza atan isim oldu. Sedat Özbað ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ortak karar ile 59. Dakikada oyuna hamle yaparak Akif'i kenara alýp, Buðra'ya görev verdiler. Buðra Çorum Belediyespor'un gol haberinin sinyalini oyuna girer girmez verdi. Sað kanattan ceza alanýna yaptýðý ortaya Kývan uçarak kafa þutunu vurdu top üst direkten oyun alanýna geri döndü. Maçýn 66.dakikasýnda Sakaryaspor'dan Berat ceza alaný içerisinden sert vuruþunda Belediyespor kalecisi Çaðrý altý pasýn sað çaprazýnda topun önüne yatarak mutlak bir beraberlik golünü önledi. Belediyespor beklediði golü 7. Dakikada buldu. Bu dakikada Belediyespor köþe atýþýný Eray ile kullandý. Eray topu ön direðe atarak Emiri buluþturdu. Emir kafa ile aþýrtma vuruþu ile top altý pasta Ýmam'a geldi. Ýmam boþta kalan topu kafa ile Sakaryaspor aðlarýna göndererek puan getiren gole imza atan oyuncu oldu. Aslýnda maç iki bölüm halinde izledik. Ýlk devrede vasatý aþmayan bir oyun ortaya çýkarken, ikinci yarýda zaman zaman pozisyon zenginliði ve gol pozisyonlarý izledik. Bir takým için kaleci faktörünün ne kadar önemli olduðunu Sakaryaspor maçýn da kaleci Çaðrý bunu herkese gösterdi. Bir köþe yazýmda bir kalecinin bir takým için ne kadar önemli olduðunu vurgulamýþtým. Sakaryaspor maçýnda bu tespitimi Çaðrý kardeþimde haklý çýkarttý. Yaptýðý kritik kurtarýþlar ile alýnan puanda büyük rol oynayan isim oldu. Tabi bu arada kenar yönetimin hakkýnýda teslim etmek lazým. Oyuna yaptýðý hamleler ile galibiyette rol üstlendiler. Bir takým için atan ile tutanýn ne kadar önemli olduðunu geçtiðimiz Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumunda çýplak gözler ile izledik. Bu takýma yapýlacak birkaç takviye ile belediyespor sezon baþýnda gösterdiði þampiyonluk hedefine koþacaktýr.

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı