listesine eklendi, o kadar. *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "listesine eklendi, o kadar. *"

Transkript

1 12 Eylül ve Öyküleri Üzerine H ü r r i y e t Y a þ a r Kuþbakýþý Bizim kuþaðýmýzýn en iç karartýcý çaðrýþýmlarýný taþýyan bir kýrýlma noktasýnýn adý Çocuklarý siyasal olaylarýn içinde olduðu için, kulaklarý telefonun ya da kapýnýn zilinde, gözleri pencerede ana-babalar Çocuklarý 12 Eylül'ün hapishanelerine düþmüþ anababalar O yýllarda genç çocuklarý olanlara bugün, 12 Eylül denince ilk ne duyumsadýklarý sorulsa, yanýtlar çocuklarýnýn 12 Eylül hapishanelerine düþmüþ olup olmadýðýna göre deðiþebilir. 12 Eylül, her þeyden önce gözaltý ve iþkence demekti. Siyasal nedenlerle her gün yirmi kiþinin öldüðü bir vurkýr ortamýnýn, darbenin hemen ertesi günü nasýl sonlanabildiðinin, savcýlarýn, politikacýlarýn, devlet adamlarýnýn, gazetecilerin bütün toplumun önünde çözülmemiþ bir soru olarak duruyor olmasý hiçbir iþe yaramadý. Daha birçok sorunun yanýtsýz kalabildiði ülkemizde, o soru da yanýtsýz sorular listesine eklendi, o kadar. * Ýþkence Hapis Yasaklar Susturulan dernekler, odalar Güneydoðumuzda baþlatýlan Batý destekli silahlý kalkýþmayla açýlan yara O yaradan yitirilen kan Bugün de Ölmedim Anne Yüreðimi bir kalkan bilip, sokaklara çýktým Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuþtum Sýkýldým, dertlendim, sevgilimle buluþtum Bugün de ölmedim anne Kapalýydý kapýlar, perdeler örtük Silah sesleri uzakta boðuk boðuk Bir yüzüm ayrýlýða, bir yüzüm hayata dönük Bugün de ölmedim anne Üstüme bir silah doðruldu sandým Rüzgâr, beline dolandýðýnda bir dalýn Korktum, güldüm, kendime kýzdým Bugün de ölmedim anne Bana öylesi garip duygular Bilmem niye gelir, nereye gider? Döndüm iþte; acý, yüreðimden beynime sýzar Bugün de ölmedim anne. (Ahmet Erhan, Alacakaranlýktaki Ülke, Yeni Türkü Yay.) 118 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

2 12 EYLÜL VE ÖYKÜLERÝ ÜZERÝNE Yok edilen iþçi haklarý Yok edilen devrimci sendikalar Yok edilen iþ güvencesi Ýç göç Ýþsizlik Gerileyen ücretler Yoksullaþma Ýç göçün pýtrak gibi çoðalttýðý imam okullarý imam okullarý imam okullarý Ýnancýn bilimi geriletiþi Aydýnlanma düþmanlýðý Þeriatçý kalkýþmanýn Sivas'ta otuz yedi aydýnýn, sanatçýnýn canýna mal olan kanlý provasý Özelleþtirme denen ulusal özvarlýk yaðmasý Toplumsallýk düþmanlýðý Emperyalizm sözcüðünü duyar duymaz yüzünü buruþturup gözünü yuman bir solcu türünün yetiþtirilmesi Katlanan dýþ borçlar Borçlarla gelen dýþ dayatmalar Yirmi yýldan uzun süren bir iç ve dýþ kuþatmanýn sonunda, neredeyse bütün kaleleri kuþatýlmýþ koþullarda sürüklenilen bir erken genel seçim Ýmam kültürünün, Batý karþýtý kökeninden arýndýrýlmýþ siyasal iktidarý En sonunda da okyanus ötesinden baþlanan Ýslam devleti alýþtýrmalarý Bu adým adým sürükleniþin bir edebiyatý var mý? Bir direniþ edebiyatý En azýndan, saptayýcý bir edebiyat. Bu sürükleniþin öyküsü/öyküleri var mý? Var demek, yeterlilik ölçütü sorununu da yanýnda getirir mi? Yok demek, var olanlarý görmezlikten gelmek sayýlmaz mý? Ya da bir þeye var diyebilmek için, yokluk deneni ortadan kaldýracak güçte, nicelikte ve nitelikte mi olmasý gerekiyor? Bu sorularýn ýþýðýnda yeniden sorarsak 12 Eylül'ün öyküleri var mýdýr? Hangileridir? En ilginçlerini, en güzellerini, en dokunaklýlarýný kimler yazmýþtýr? Hangi konu 12 Eylül konusu sayýlýr, hangi konu sayýlmaz? En deðiþik, en az yazýlan konular hangileri? Ya da hiç yazýlmayan? Ya da en çok iþlenen * 12 Eylül'ün bir öykücü olarak bende yarattýðý hoþnutsuzluklarýn en büyüðü, kopmuþluk duygusudur. Darbenin en etkin ve en hain baþarýsý oldu koparmak. Bugünü dünden, dünü yarýndan koparmak. Bu görevini yerine getirirken, halkýn halktan yana siyasal önderlerini hapse týkarak onlarý da birbirinden koparmakla kalmadý; ekinde, sanatta, yazýnda da öncüleri, ustalarý yenilerden, çýraklardan kopardý; birikimin bir noktada durmasýna neden olurken yozlaþmanýn, yabancýlaþmanýn da koþullarýný yarattý. 12 Eylül'den önce umutla, beðeniyle izlenen birçok öykü ustasý öyküyü, yani iþini býraktý, baþka alanlara, baþka iþlere geçti. Öyküyü býrakmayanlarýn içinde, 12 Eylülcülerin yol açtýðý toplumsal sürükleniþle ilgilenmeye gönül indirmeyenlerin sayýsý hiç de az deðildi. Sonucu, güncelden, toplumsaldan uzaklaþma oldu. Ýlgilenenlerin içinde ise, 12 Eylül'ün dayattýklarýný, ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

3 HÜRRÝYET YAÞAR sanatta yeniden üretimi çok da önemsemeyen bir yaklaþýmla, hýzla ve coþkuyla -ama neredeyse doðrudan- anlatma görevini yerine getirmeyi yeterli görenlerin sayýsý da az deðildi. O kaymanýn sonucu da öykü dilinde bozulmayý getirdi. Ustalýðýný 12 Eylül'den önce kanýtlamýþ öykücülerimizin, kendi ustalýk birikimlerinden bile yararlanamadýklarýný düþündürecek yapýtlarýn sayýsýndaki artýþýn, faþist darbenin o koparýcý gücünün þiddetinden baþka nedeni olabilir mi? * Ýþte bu kopuþ ortamýnda, genel olarak sanatta, alaný daraltarak söylersek yazýnda, öyküde, yazý sanatýnýn baþta gelen hastalýklarýna sýkça rastlanýr oldu: Anlatým bozukluðu Ýçe kapanmanýn getirdiði tek kiþili, diyalogsuz anlatýmýn, kendini tek biçim saydýrýrcasýna egemenleþmesi Doðrudan anlatým Baþka bir deyiþle, soyutlamasýz/dönüþtürümsüz anlatým Öteki alanlardan örnek vermek gerekirse, sinemada da varlýðýný duyuran, kimi usta yönetmenlerin konu deðiþtirerek zararsýz popülist konulara yöneldiði, kimi yönetmenlerinse film bile çekemediði bu baský döneminde nasýl derdini anlatamayan, sinema dilini iyi kullanamayan filmler yapýldýysa, öykü sanatýnda da öykü dili iyi kullanýlamadýðý için anlatým bozukluðuyla ilkelleþen öykü kitaplarý çoðaldý. Bu sonucun tek nedeninin birikimden kopmuþluk olmadýðýný, duygu ve düþüncelerin sanat diliyle de olsa anlatýlabilmesinin doðasýný yok eden dönemin aðýr faþizan koþullarýnýn belirleyici etkisini de kuþkusuz unutmamak gerek. (O Zaman hýzla geçiyor ve biz henüz hiçbir þey konuþmamýþ olmanýn telaþý içindeyiz. Aceleyle en deðerli anýlarýmýz, en güçlü duyarlýlýklarýmýz üzerinde dolaþtýrýyoruz sözlerimizi. Sözlerimiz bir konup bir kalkan, hiçbir yere uçamayan küçük bir serçe yavrusu gibi masanýn üzerinde kanat çýrpýyor. Küçücük, beyaz bir bebek yeleðinden söz ediyor bana. Kocasýnýn çok yakýn dostlarýndan birinin karýsý hamileymiþ. Adamý da kadýný da hiç görmemiþ aslýnda. Ama kocasý öyle sýcacýk, öyle dostlukla anlatýyormuþ ki onlarý!... Oturup henüz doðmamýþ bebeðe bir yelek örüvermiþ. Tam da o sýrada gözaltýna alýnmýþ kocasý. Yeleði hâlâ saklýyormuþ. Ýçine sinmemiþ, oðluna da giydirememiþ bir türlü. O bebeði çok merak ettiðini söylüyor. Masanýn iki baþýnda iki kadýn oturup, kendisi için örülen bir yeleði hiç giyememiþ, hiç tanýmadýðýmýz ve büyük olasýlýkla þimdi kocaman bir çocuk olan bu bebek için sessiz sessiz aðlýyoruz. Süheyla Acar Kalyoncu, Ayrýlýklardan Biri, Dostluk Hüznü Paylaþmaktýr (Gölge Yay., Ýstanbul, 1989) baský ve koparma sürecinin, bugünlerin postmodern yöneliþlerinin doðal ortamýný hazýrladýðý da söylenebilir.) arasýndaki dönemde, sanatýn dilini iyi kullanamama nedeniyle, söyleyeceðini açýk, anlaþýlýr biçimde söyleyememe diyebileceðimiz anlatým bozukluðunun, daha çok ne söyleyeceðini bilemeyen öykülerin sorunu olduðunu saptayabiliriz. Ne söyleyeceðini bilememenin, gündelik yaþamdaki konuþmalarýn anlaþýlýrlýðýný bile bozduðunu göz önünde tutarsak, bu sonuç olaðan da sayýlabilir. Çok uzaktan bakýþla olaðan sayýlabilecek baþka bir sonuç da faþist baskýnýn getirdiði sanatsal ve yaþamsal boyutlardaki yalnýzlaþma- 120 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 12 EYLÜL VE ÖYKÜLERÝ ÜZERÝNE dýr. 12 Eylül'den sonra yazýlan öykülerdeki karþýlýklý konuþma yoksulluðu, monolog bolluðu, içkonuþma yaygýnlýðýnýn, yaþanan dönemin koþullarýnýn getirdiði yalnýzlaþmanýn doðal sonucu olduðunu herhalde teslim etmek gerekir. Sanattaki bu doðal yöneliþin yaþamdaki kaynaðý içe kapanma, içe kapanmanýn sonucu da tek baþýna konuþan, belki içinden haykýran öyküler, ama neredeyse kimsesiz haykýrýþlarýn öyküleridir. Tek bir öykü kiþisinin içkonuþmasýyla verilen anýmsayýþlarla kuruludur bu bakýþ açýsýndaki öykülerin çoðu. Oysa, içine baþka öykü kiþisini almayan, bu nedenle de tek bir öykü kiþisini dinlemek zorunda kaldýðýmýz bir öykü biçimidir. Bu bakýmdan, sanat yapýtýnýn içindeki yaþamda tek bireyliliði, tek sözlü ve tek gözlülüðü egemenleþtirdiði, bu özelliðiyle çoðulculuða, demokrasiye aykýrý bir niteliði barýndýrdýðý da söylenebilir; hatta belki öykücüyü bencil, baþkalarýný dinlemeyen bir bakýþ açýsýna çekerek anlatýlmýþ, iþlenmiþ bireysel sorunlarý bir de kendi imzasýyla yinelediðinde, yani çoðalttýðýnda, yazarýn bunu görmesine engel olduðu da Öykücülüðümüzde yaþanan aðýr sapmalardan üçüncüsü ise, doðrudan anlatýma yenik düþme olgusudur. Kimi yeni kimi eski ama çoðu usta yazarlarýn örneklemeleriyle özgüven bulan soyutlamasýz, dönüþtürümsüz bu doðrudan dil, güzel yazý örneði olarak kendini saydýrabilecek yapýtlar getirse de, soyutlama/dönüþtürüm gerektiren öykü dilinde kendini saydýramayacak yapýtlarýn sayýsýný kaygý verici düzeyde artýrmýþtýr. Ýç çatýþmasý olmayan, dolayýsýyla canlýlýðý da olmayan, olan biteni, olaylarýn önemine, çarpýcýlýðýna güvenerek anlatmakla/aktarmakla yetinen öykü de öykü dilinin içinde bir bakýþ açýsý sayýlmalýdýr ve bu bakýþ açýsýndan hâlâ da güzel öyküler yaratýlmaktadýr, týpký tek kiþinin içkonuþmasýyla kurulu öykü biçimlerinde de güzel örnekler yaratýldýðý ve bundan sonra da yaratýlacaðý gibi. Ancak, kendini sol sayan, topluma, insanlýða, çaða karþý sorumlu sayan, ille de anlatma, söyleme direnci belki de bu özelliðinden gelen kesimin öykü verimliliði sürecinde, yeniden üretimi en az olan o dönüþtürümsüz, anýcý bakýþ açýsýna, öykü dilinde tekdüzelik, tek pencerelilik sakýncasý yaratacak denli çokça yönelindiði saptamasý, 1980 sonrasý Türk öykücülüðü üzerine yazarken belirtmekten kendimi alýkoyamayacaðým bir saptamadýr. Hatta içe kapanma, anlatýmda kapalýlýk, siyasal, toplumsal konulardan kaçýþ gibi yöneliþlerde, 12 Eylül'ü iþleyen birçok öykünün o anýcý bakýþ açýsýndan yazýlmýþ olmasýna, o tek pencereliliðin baskýnlýðýna bir tepkisellik bulduðumu da atlamamam gerekir. Güncel, siyasal, toplumsal konularý iþlemenin sanatýn niteliðini düþürdüðü nü öne sürenlerin sözlü tartýþmalarda bu savlarýný kanýtlamak için, hep o anýcý bakýþ açýsýný neredeyse tek bakýþ açýsý gibi kullanan öykücülerden örnekler verdiðini, bir gözlemim olarak ayrýca belirtmek isterim. Bu noktada þöyle bir sonuca varmak yanlýþ mý olur? 12 Eylül'den sonra güncel, siyasal, toplumsal olaný yazmak isteyen öykücünün yaþadýðý sorunsal, öteki sanatlarda olduðu gibi, yaþananlarý sanatýn dilinde anlatabilme, yaþananlar üstüne söylenmek istenenleri sanatýn dilinde söyleyebilme, yani sanatsal dönüþtürüm sorunsalýdýr. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

5 HÜRRÝYET YAÞAR Yüzyýllarý, çaðlarý aþarak bugüne uzanabilen sanatçýlarýn yapýtlarýnda da kendi dönemlerinin toplumsal siyasal dönüþüm sancýlarýný, o dönemlerin güncel olaylarýnýn yansýmalarýný görebiliyoruz. Demek sanatýn niteliðinin, düzeyinin belirleyici etkeni, konu seçiminde güncel olana, toplumsal olana yönelmek ya da güncel/toplumsal konulara sýrt çevirmek olmasa gerek. Öyleyse, okurun da günü iþleyen, yaþadýðýmýz dönemi anlamaya çalýþan denemelere, roman, þiir ve öykülere gereksinim duymasý, bunlarý bulamayýnca ya da bulduklarý istediði düzeyde olmayýnca yaþadýðý düþ kýrýklýðýyla, sanat gereksinmesini baþka sanat dallarýndaki yapýtlarla doyurmaya çalýþmasý onun en doðal tepkisi sayýlmalý. Memet Fuat'ýn bir öykü dergisini dirençle istediði dönem, öyküden umudun neredeyse kesildiði bir dönemdi. Doðrudan (dönüþtürümsüz) anlatým, içe kapanma, anlatým bozukluðu sorunlarýnýn yanýnda, -büyük bir olasýlýkla yer yokluðunun da etkisiyle- dergilerde yayýmlanan öykü sayýsýnda kaygý verici bir azalma vardý. Bu görüntünün yanýna okurun, dönemini iþleyen, nitelikli, zamana dayanýklý öykü gereksinmesini de eklerseniz, durumun iyice üzücü olduðu ortaya çýkar. * Bu çalýþmanýn amacý, 12 Eylül öykülerini tek tek deðerlendirmek deðil. 12 Eylül öykülerine tek tek ulaþýp onlarýn her birinin varlýðýný saptama savý da göze alýnmasý çok güç bir emeði, tam gün çalýþma ile aylarý, belki yýldan da uzun bir süreyi gerektirirdi. Bu çalýþmanýn bir sayým kütüðü olma savý da yok; bu, zaten neredeyse olanaksýz. Bu çaba, yalnýzca bir anýmsama ve anýmsatma giriþimi. Tutuklamayla, iþkenceyle baþlayýp satýp savmacý, iþbirlikçi özelleþtirmeciliðe, dinsel olanda hiçbir sevimlilik býrakmayan din devleti özlemlerine, emperyalizmi ve sömürüyü unutturmaya deðin uzanan, üstümüze giydirenleri yargýlayamadýðýmýz için hâlâ üstümüzden çýkaramadýðýmýz, adýna 12 Eylül dönemi denen deli gömleðini ayrýmsatma, onun yaþattýðý acýlarý, sýkýntýlarý, direniþleri, umutlarý Türk öykücülüðünde arama çabasý. Bu yazýya çalýþýrken yaþadýðým en baskýn duygu, nerede kalmýþtýk duygusu oldu. Belki de belleðimin toplumla ortak bölümünde yaþamakta olduðum yarýlmayý, nerede kalmýþtýk duygusunu yaþayarak, o yaþantýyý olabildiðince çoðullaþtýrarak, ortaklaþtýrarak, bir ölçüde de olsa, saðaltabileceðimi sanýyordum. Okuduðunuz çalýþma bu bakýmdan biraz da nerede kalmýþtýk çalýþmasý sayýlmalý. Darbenin Öyküleri, Öykülerin Darbesi Avrasya'ya, Ortadoðu'ya bugünden, ama birazcýk tarih bilerek bakýnca, anlaþýlýyor ki kökleri yüzyýldan öncesine uzanan iþtahlarýn hedefi olan ve ülkemizin de tam ortasýnda yer aldýðý çok geniþ bir coðrafyaya yönelik yutucu bir izlencenin Türkiye parçasýymýþ 12 Eylül. O günden bugüne yerle bir edilen siyasal düzenlerin, yurdumuzda yok edilen kurum ve kiþilerin niteliklerine, kimliklerine bakýlýnca bu gerçek daha iyi ortaya çýkýyor. 122 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

6 12 EYLÜL VE ÖYKÜLERÝ ÜZERÝNE 13 Eylül Kimlerin tezgâhý olduðu artýk apaçýk bilinen faþist darbenin ertesi günü, ülkemizde ilk giriþilen iþ, ürkütücü geniþlikte bir gözaltý ve susturma kasýrgasýydý. Her gün yirmi kiþinin öldürüldüðü o vurkýr ortamý, -nasýlsa, birdenbire- daha darbenin olduðu gün sona ermiþtir. Ýstanbul Belediyesi'nin grevdeki otobüs þoförleri, tepelerine G3 piyade tüfekli birer asker dikilerek direksiyon baþýna oturtulmuþlardýr. Ýþlerine gitmek için sabah otobüslerine adýmýný atan emekçiler, þoförden önce, onun tepesindeki G3'lü askeri görmektedirler. Tüm grevler, iþçilere yüzde yetmiþ zam verilmesi emriyle yasaklanmýþtýr. Otobüsler, taksiler, dolmuþlar yollarda iki üç kez durdurulup aranmakta, iskelelerden didik didik aranmadan geçilememekte, bu arada evlerden, çantalardan kitaplar toplanmaktadýr. Kitaplarla birlikte, okuyanlar, okutanlar, yazanlar, yayýmlayanlar da Gözaltý gözaltý gözaltý Tutuklama tutuklama tutuklama Samim Kocagöz'ün Kasým 1980 tarihli Bir Öykünün Öyküsü nün zamaný, henüz kahvelerin, mahallelerin silahla taranabildiði, olaydan sonra ise tarayanlarýn deðil, taranan kahvelerde, mahallelerde oturanlarýn toplanýp polis otobüslerine doldurularak götürülebildiði günlerdir. Böyle bir günde genç bir kýz, sokakta bir merdivenin basamaðýna oturmuþ, dünyadan neredeyse kopmuþ, kimseyi görmez duymaz bir duruma gelmiþ, götürülen gençlerden birinin dönüþ yolunu gözlemektedir (Gecenin Soluðu). Barýþ Býçakçý'nýn 12 Mart'a da, 12 Eylül'e de yakýþtýrýlabilecek öyküsü Þarký Bitmeden e salt bir gözaltýna alýnma öyküsü demek yalýnkat bir yaklaþým biçimi olur. Çocuklukta yaþanmýþ bir evden alýnýp götürülme tanýklýðý, olayý uykusundan uyanarak yaþayan bir çocuðun belleðinde sonraya kalan izlerden anlatýlýr (Aramýzdaki En Kýsa Mesafe). Berrin Kýrýmlýoðlu 78 kuþaðýnýn þimdi ortalarda görünmeyen öykücülerinden. Onun, darbenin kalýn izlerini öyküden de duyumsanan kýrýlmýþlýðýn/kýrýmýn içinden yansýtan Sevda Özlemi adlý öyküsünde, kadýnýn sevgilisiyle birlikte sýk sýk gittikleri çay bahçesine bir gün sevgilisi gelmemiþtir. Telefonla nedenini sorduðu erkek arkadaþlarý, yakalanmýþ olabileceðini söylerler (Elsa'nýn Sevdiði Biri). Ýnci Aral'ýn Aðrýlý Kapýsýnda Gecenin adlý öyküsünün Kevser'i, istenmediði yere atanýnca, kocasýndan ve oðlundan ayrýlmamak için henüz kýrk bir yaþýndayken görevinden ayrýlmýþ bir öðretmendir. On dokuz yaþýndaki oðlunun siyasal düþüncelerini, yöneliþlerini anlamak için onun okuduðu kitaplarý okumuþ, arkadaþlarýný tanýmýþtýr. Ona gençlik aþýsý gibi gelen bu tazelenmeler geliþmeye, deðiþmeye kapalý olan eþiyle arasýný açar Kevser'in. Adam, oðlundaki deðiþikliklere karþý tedirgin, ilgisiz, isteksizdir. Oðul Serdar, aylar süren yok oluþun ardýndan, bir eylül baþýnda eve döner. Almaya geldiklerinde evde yoktur; onun yerine Kevser'i götürüp yirmi sekiz gün alýkoyarlar. Oðulun eve döndüðünü öðrendiklerinde, Kevser'i býrakýp Serdar'ý alýrlar. Serdar'ýn babasý Sami, baþlarýna gelenlerden Kevser'i sorumlu tutmaktadýr. Kevser'in ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

7 HÜRRÝYET YAÞAR 12 Eylül sonrasýydý. Toroslara yaþlý anamý görmeye gittim. Elini öptüm. Hal hatýr ettik, konuþtuk. Ayrýlýk aný geldi. Anama, Ýstanbul da düþünceleri nedeniyle aðýr iþkence gören, hapis yatan kardeþime bir diyeceði olup olmadýðýný sordum. Çok duygulandý. Yaþlý görünüþünde belirgin bir güçlenme oldu. Hapisteki kardeþim onun en küçük oðluydu. Onu hepimizden çok sever, son emliðim derdi ona. Anam elimden tutarak beni bir kenara çekti ve aþaðýdaki öyküyü anlattý. Siz bilmezsiniz oðul, dedi. Sizin büyükdedeniz kuþçuydu. Çok iri doðan kuþlarý besler büyütürdü. Kanca gagalý, yeþil cam gözlü, iri pençeli avcý kuþlarýný kolundan indirmezdi hiç. Dedeniz silah taþýmazdý. Atý vardý, iyi biniciydi. Kaçaný kaçanla, uçaný uçanla yakalamak gerek derdi. Kara, marsýk sinir etleri güneþte kurtlandýrmadan kurutur, taþ gibi eder, sonra onlarla besler büyütürdü kuþlarýný ki, boyunlarý pençeleri güçlensin diye. Bir gün obamýza bir atlý bey geldi oðul. Þakaklarý çýkkýn sivri, yeþil gözlü, çizmeli bir adamdý bu. Dedeniz, konuðunu çadýrýmýza buyur etti. Adam atýndan indi. Ýçeri girmeden önce, çadýr direðimizin üstüne sýra sýra tünemiþ doðan kuþlarýna hayran hayran baktý. Kuþlar çadýr direðine ayaklarýndan iplerle baðlýydý. Adam elini uzatarak, anaç kuþlardan birini sevmek istedi. Anaç kuþ, kendine yabancý bulduðu bu ele saldýrdý. Güçlü pençeleriyle adamcaðýzýn elini yýrttý, parçalayýverdi. Öyle ki kan revan içinde kaldý eli adamýn. Adam, kuþlara þöyle bir baktý baktý da, sonra belinden iri keskin býçaðýný çýkardý. Biz hepimiz telaþlandýk, Eyvah! Dedemizin kuþlarýný kesecek! diye. Oysa adam tam tersini yaptý oðul. Doðan kuþlarýnýn boyunlarýný deðil de, ayak baðlarýný kesti boþandýrdý, tümünü salýverdi. Kuþlar gökyüzüne doðru aðýp gittiler. Bir daha da geri dönmediler. Büyük dedeniz, Yahu ne yaptýn sen? Benim bin bir emekle besleyip büyüttüðüm kuþlarýmý nasýl boþandýrýr salarsýn? diye çýkýþtý konuðuna. Adam bilge, sakin birine benziyordu. Sinirlenmedi hiç. Býçaðýný kýnýna koydu. Mendiliyle, kanayan elinin yarasýný silip sardýktan sonra, dedenize döndü. Bey bey dedi, Bir kuþ düþün ki, elleri ayaklarý baðda esirken bile, kendini esir alan insanoðluna asla yalvarmýyor, yaltaklanýp pusmuyor. Aksine saldýrýyor. Görmüyor musun ki, bu kuþlar maðrur, yiðit, cesur kuþlar. Böylesi kuþlarý kollarý baðda esir tutmak senin þanýna þan katmaz. Hele hele insanlýða hiç yakýþmaz. Günahtýr, dedikten sonra atýna atladý. Bir acý kahvemizi bile içmeden dörtnal oldu, sürdü gitti. Dedeniz fena bozuldu. Ne diyeceðini bilemedi. Bakakaldý giden konuðunun ardýndan. Bir daha da doðan kuþu beslemez oldu. Osman Þahin'in Kollarý Baðlý Doðan adlý öykü kitabýnýn Sunuþ undan (Cem Yay., 1988) Sami'ye olan duygusal baðlarý gevþer. Artýk geceleri hep kapýnýn çalýnmasýný beklemekte, her týkýrtýyý kapý sesi sanmaktadýr (Uykusuzlar). Feyza Hepçilingirler'in Altýn Gibidir Oðlum adlý öyküsünde, okuduðu kitaplarla solcu olmaya baþladýðý sezdirilen oðluna iliþkin haberi, evine gelen üniformalýlardan öðrenen baba, bildiðini karýsýna ancak yuvarlayarak iletebilir: Ahmet bu gece dönmeyecekmiþ. (Eski Bir Balerin) Demirtaþ Ceyhun'un Göçmen Kuþlar ýnda solcu, eylemci bir gençle annesinin, 12 Eylül'ün ilk günlerindeki tedirgin, yýpratýcý polisi bekleme günleri geriye dönüþlerle anlatýlýr. Sonunda gelir polisler genci almaya. Anaoðul bu gidiþi göçmen kuþlarýn gidiþine benzeterek teselli bulmaya, acýya öyle direnmeye çalýþýrlar (Babam ve Oðlum). Apohan da bir sendikacý (Apohan), darbeden hemen sonra baþlayan sendikacý toplama fýrtýnasýnda, kendisi yokken eve gelen bir telefonda geçen sýkýyönetim, polis, tutuklanma gibi sözcükleri, kendisinin de arandýðýna yorup teslim olur. Oysa aranmamaktadýr. Yeniden dýþarý çýkma çabalarý, onun iþkence sýrasýnýn öne alýnmasýndan baþka bir iþe yaramaz (Eylül Öyküleri). Yok Gençliklilerden Biri nde tutuklanan, belki satýn alýrlar diye yolda askerlere simit satmaya koþan bir simitçidir. Tutukladýklarý yirmi üç genci götürürlerken bir genç, kamyonun duraklamasýndan yararlanarak kaçmýþtýr. Merkeze bildirilen yirmi iki tutuklu sayýsýný yeniden yirmi üçe çýkarmak için de simit satmak amacýyla kendilerine koþan simitçiyi tutuklarlar. Simitçi, tutukevinde bir- 124 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

8 12 EYLÜL VE ÖYKÜLERÝ ÜZERÝNE likte kaldýðý o gençlerden duyduðu sayýyý doldurmak suçunun ne demek olduðunu öðrenmeye çalýþtýkça gardiyanlardan dayak yemektedir (Eylül Öyküleri). Nedim Gürsel'in, her gün dört kiþinin oturduðu akþam sofrasýnda beklenen Beþinci si, evin büyük oðludur. Günlerden, 12 Eylül'ü haber veren ilk gazetelerin çýktýðý gündür. Sofraya beklenen oðul gelmez. Kimin oturduðu bilinmeyen yakýndaki büyük bahçeli eve askeri bir jiple gözleri baðlý olarak getirilen bir baþka oðulun çýðlýklarý duyulur. Sesleri bastýrsýn diye, birisi o evin bahçesinde motorlu çim biçme makinesiyle gece vakti çimleri biçmeye baþlamýþtýr (Cicipapa). Nemika Tuðcu'nun Ben Onlardan Deðilim adlý öyküsünde, hiçbir siyasal etkinliði olmadýðý halde gözaltýna alýnan genç bir kadýnýn yaþadýðý gerilimin, poliste yediði tokatlarýn yarattýðý sarsýntýyla çevresindeki herkesten kuþkulanan biri haline geliþi ve ruh saðlýðýnýn bozuluþu iþlenir (Eliþi Fotoðraflar). Cemil Kavukçu'nun Soðuma Günleri adlý öyküsü, korkunun egemen olduðu günlerde genç, evli bir erkeðin yaþamýnýn korkudan etkileniþ sürecini, soyutlamalarla verir (Patika). Gece nin konusu da, genç bir karýkocanýn yaþadýðý yakalanma korkusu ve gerilimidir (Patika). Öykü zamanýnýn 12 Eylül'den sonrasý mý öncesi mi olduðunun ayýrt edilemeyeceði bu iki öykünün hemen ardýndan gelen Gemide nin öykü kiþisi ise yakalanmýþtýr (Patika). Ali Balkýz'ýn Çocuklar Nerede adlý öyküsünde, gözleri baðlanarak evinden alýnan öðretmen, konulduðu hücrede gözünü açtýðýnda, kendini öðretmenlik yaptýðý okulunda bulur; okul, ceza ve tutukevi olmuþtur (Güller Kitaplara). Tahliye nin sürprizi, mahkemenin býraktýðý siyasi tutuklunun, cezaevi kapýsýndan dýþarý adýmýný atar atmaz polisçe gözaltýna alýnýþýdýr (Güller Kitaplara). Sorgu, iþkence Sorgu, iþkence iþkence iþkence Ölüm Demirtaþ Ceyhun'un Rüþvet adlý öyküsünde, Güneydoðu'da bir aða, Diyarbakýr Cezaevi'nde süren tutukluluðu mahkemede sona erdikten sonra, hiçbir þey yiyemez olmuþtur, ama nedenini kimseye söyleyememektedir. Ertesi gün ilk iþ olarak kasabaya gidip tüm diþlerini çektirir. Yalnýzca süt içebilmektedir. Oðlunun Ankara'da tutuklandýðýný öðrendikten sonra bile tepkisiz ve odasýndadýr. Ne zaman ki oðlunu Diyarbakýr Sýkýyönetimi'nin de aradýðýný duyar, o zaman soluðu Ankara'da alýr. Oðlunu Ankara'da mahkûm ettirerek, Diyarbakýr'a gelmemesi için elinden geleni yapacaktýr. Bu tutumunu ve telaþýný anlamayan oðluna, hiç kimseye söyleyemediðini açýklamak zorunda kalýr: Diyarbakýr'da ona, dýþkýsýný yedirmiþlerdir (Eylül Öyküleri). Osman Þahin, içinden ayrýca öyküler çýkarýlabilecek Kollarý Baðlý Doðan adlý öyküsünde, gözaltýna alýnýþ ve tutukluluk sürecinin türlü çeþitli iþkencelerini sýralar (Kollarý Baðlý Doðan). ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

9 HÜRRÝYET YAÞAR Basýn toplantýsýnýn ardýndan, yine poliste sorgulanmak üzere Ankara'ya sevk edilecektim. Gayrettepe Emniyet Müdürlüðü'nde, üst düzey yetkili olduðunu sandýðým bir görevli -elbette gözlerim baðlýyken- düzgün bir Türkçe ile bana þunlarý söylemiþti: Bakýn, burada tüm suçlamalarý reddettiðiniz gazeteye de geçti. Ankara'daki iþkenceye dayanamayýp suçlamalarý kabullenirseniz sizi vururuz. Ankara polisi karþýsýnda itibarýmýzý iki paralýk etmeyin. Feride Çiçekoðlu'nun Ýdrarlarýný Ýçen Tutuklular, 100'lük Ülkeden Mektuplar (Can Yay., 1996) Ama durmadan soruyorlardý. Tanrýlar bilmiyordu sorduklarý þeyleri, peygamberler büsbütün hain çýkmýþtý. Ama yine de soruyorlar, soruyorlar, soruyorlar Ahmet Telli, Su Çürüdü. Adýmdan gayrýsýný bilmiyorum. Nedim Gürsel La Pieta adlý öyküsünde, erkek ve Türk sürgün öykü kiþisini oradaki (Roma) sevgilisiyle seviþtirirken ona, bir eylül günü sabaha karþý, radyoda Tuna nehri akmýyorken, sevdiði kadýnýn sorguda can veriþini anýmsatýr (Cicipapa). Hakan Þenocak Generalimin Tedirginliði nde, tutuklu bir kýzýn gördüðü cinsel iþkenceyi konu edinir (Karanfilsiz). Ahmet Ümit Ölümün Hükmü Yok ta iþkenceye direniþi, fiziksel iþkence sonrasý gelen ölüm tehdidi, öldürme aldatmacasý gibi psikolojik iþkenceler ve aþaðýlanmalar arasýndan yansýtýr (Çýplak Ayaklýydý Gece). Ali Balkýz'ýn Kalýntý sýnýn öykü kiþisinin testislerini sorgucu polisler, erkekliðini yok etme tehditleriyle, bayýltana dek sýkmýþlardýr. Beþ yýl yattýktan sonra özgürlüðüne kavuþan öykü kiþisi, cinsel gücünü yitirip yitirmediðini de bilemeden, kaygýlar içinde dolaþmaktadýr (Dolmuþta Bir Kadýn). Nalan Barbarosoðlu'nun Gözaltý sý, iþkenceli sorgunun içinden kurgulanmýþ bir öyküdür (Ayçiçekleri). Sessiz Aðýt ta ise öykü kiþisinin duygularý, iþkencenin acýlarý henüz taze iken, kelepçeli yatak ve hücre yaþamýndan verilir (Ayçiçekleri). Feride Çiçekoðlu'nun Sizin Hiç Babanýz Öldü mü'deki öykülerinden Muhayyel Bir Mektup ta, yargýç bir babanýn içerideki kýzýna yazdýðý mektubun konusu iþkence, muhbirlikler ve bunlarla uyuþamayýþý yüzünden bir polisin mesleðini býrakýp iþportacýlýða geçiþidir. Balerin Sevgili de de iþkenceyi iþleyen Çiçekoðlu, Tarak ta, iþkenceyle birlikte, iþkenceye direniþi de anlatýr. Sizin Hiç Babanýz Öldü mü de, iþkence maðduru devrimci genç kýzlardan birinin, Atatürk'e inanmýþ babasýný, baba-kýz arasýndaki çeliþkileri, ölümünden sonra onu anýmsayýþlarýný, sevgiyi, özlemi okuruz. Öylece de, içeriden çýkanlarýn belleklerinde, ruhlarýnda kalan iþkence izleri, iþkencede direniþin, direnemeyiþin belleðe, düþünceye vurup geçiþleri iþlenir. Bülbülcü, dayatýlan suçlarý en dirençli tutuklulara bile kabul ettirmesi nedeniyle arkadaþlarýnýn Bülbülcü dediði bir polistir. Ýþkencede bir tutuklunun ölümüne neden olmasý yüzünden yaþadýðý kaçaklýk döneminde, bu kez kendisine dayatýlan bir soygun olayýný üstlenmesi 126 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

10 12 EYLÜL VE ÖYKÜLERÝ ÜZERÝNE amacýyla iþkence gördüðünü öne sürmektedir. Öteki tutuklulara onun yaptýklarýnýn aynýsýnýn kendisine yapýldýðýný söylemekte, soygunu bu nedenle kabul ettiðini öne sürmektedir. Fakat hâlâ iþkencenin, insanlara, iþlemedikleri suçlarý da kabul ettirebilen yanýltýcý, insanlýk dýþý bir yöntem olduðunu anlama bilincinden çok uzaktýr. Talip Apaydýn'ýn öyküsünde Nevzat'ýn Anasý ile Babasý, öykünün anlatýcýsý ve onun eþiyle tanýþýp dertlerini onlarla paylaþtýklarý günlerde, oðullarýnýn gözaltýnda kendini öldürdüðü haberinin acýsýyla baþa çýkmaya çalýþmaktadýrlar (Karabasan). Yüzüme þaþarak baktý. Nasýl anladýnýz. Benim oðlum da... Gerisini getiremedi, baþýný yere eðdi. Ne oldu? Hapisteydi. Dört ay önce intihar etti dediler. Hýçkýrdý. Elimi omuzuna koydum. Anladým, dedim. Baþýn saðolsun. Bir süre konuþamadýk. Talip Apaydýn, Nevzat ýn Anasý ile Babasý, Karabasan (Cem Yay., 1989) Ýçerisi Ýzzet Kýlýçlý'nýn Kapatýlmýþýn Düþsel Serüveni baþlýklý öyküler dizisinin Mezar ve Güvercin adlý öyküsünde, mezar sayýlacak denli küçük bir hücreye kapatýlmýþ lýðýn duygularý anlatýlýr (Tozlarýn Dansý). Osman Þahin'in Kollarý Baðlý Doðan'ýndaki Kelepçeden Sonra nýn hükümlülük yaþantýsýný, duygularýný anlatan öykü kiþisinin kendisi de bir öykücüdür. Yatak Komþularým da, dört kiþilik bir yatakta dokuz kiþi yatýlan koðuþ koþullarý, Parçala Niyazi de, o koþullarýn paylaþýldýðý jiletçi, esrarcý bir hapishane tipi anlatýlýr. Voltalar ve Cezaevi Üstünde Gökyüzü nün konularý, adlarýndan da anlaþýlacaðý gibi, volta atmanýn, havalandýrmada gökyüzüne bakmanýn yaþattýðý duygulardýr. Güneþi Kazanmak, günde on dakikalýk havalandýrmalarý iki saate çýkarmak uðruna ölümün göze alýndýðý bir açlýk grevinin öyküsüdür. Ahmet Yýldýz'ýn Dört Kiþi si, cezaevinde bir açlýk grevinin baþlatýcýsý sayýlarak, sidik ve dýþkýlarýyla birlikte yaþamak zorunda býrakýldýklarý bir hücreye týkýlmýþlardýr. Özür dilemeyi ya da koþullara direnmeyi tartýþýp oyladýklarý günlerde, arkadaþlarýnýn baþka bir açlýk greviyle kurtulurlar (Genç Kyros'un Yazgýsý). Samim Kocagöz'ün Niyazi Bey'i ile Þaziye Haným'ýnýn Kuþlar ýný, oðullarýnýn polisçe gözaltýna alýnan arkadaþý, götürülürken kendilerine emanet býrakmýþtýr. Niyazi Bey kafesteki kuþlarý bir türlü mutlu edemediðini, hep uçmak istediklerini düþününce, bir gün onlarý parka götürüp salýverir (Gecenin Soluðu). Feride Çiçekoðlu'nun Ýdrarlarýný Ýçen Tutuklular adlý öyküsü, anlatýcýnýn avukatýnýn da aralarýnda bulunduðu bir gazete haberinin yol açtýðý anýmsayýþlarla yazýlan bir mektup-öyküdür. Anýmsananlar ise, 12 Eylül iþkenceleri, cezaevleri, baskýlar, yargýlamalardýr (100'lük Ülkeden Mektuplar). ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

11 HÜRRÝYET YAÞAR Ýhsan Sokaðý nýn çizgileri, horgörülü bir eþin duyarsýzlýklarýyla birlikte cezaevi günlerinden anýmsayýþlar ve eski bir sokaðýn merak ettirdikleridir (Sizin Hiç Babanýz Öldü mü). Semra Özdamar'ýn 12 Eylül ile iliþkisiz olarak, cezaevi öyküsü diye de nitelenebilecek Ey Özgürlük adlý öyküsünde, edebiyat öðretmeni Hasan'ýn okuldaki görevinin dýþýnda, cezaevine derse gitme görevi de vardýr. Yirmi yýl önceki arkadaþýna da siyasi hükümlü olarak rastladýðý ilk dersten sonraki duygularý, dýþarýdaki ortamda kendisinin, içeridekilerden çok da özgür olmadýðýdýr (Hayat Bizi Yaþar). Dýþarýsý Mehmet Baþaran'ýn Adý Bilinmeyen Çiçekler i, insanlarýn her gün birkaç kez araçlardan indirilip yollara dizilerek arandýðý günlerin sýkýntýsýný hafifleten çiçeklerdir (Dilsiz Oyunu). Demirtaþ Ceyhun'un Sýkýdüzen i, Ýstanbul'da, belediye otobüsünde geçer. Emekli Albay Remzi Bey, birçok emekli subayýn ikbal ve makam beklediði sýkýyönetim günlerinde böyle bir þeyi aklýndan bile geçirmemiþtir, ama buyruk vererek topluluk yönetme alýþkanlýðýný her gün bindiði belediye otobüslerinde kendince düzensizliðe düzen vererek doyurmadan yapamamaktadýr. Ancak alabildiðine sivilleþmiþ ve zararsýz bir doyum biçimidir bu. Oysa kapýdan içeri ilerleyip yerdeki yolculara binecek yer açmýyorlar diye kendisine yakýnýlan görevli astsubay yolcularý indirir, sýraya dizer, emekli albayýn albaylýðýný hiç umursamaz, kimliklerin gösterilmek üzere hazýrlanmasýný ister. Bu sýrada bir genç, sýyrýlarak kaçmaya kalkýþýr. Sonuç, astsubayýn ateþ emridir (Eylül Öyküleri). Ülkü Ayvaz'ýn Kapýcý sý, kitaplarla dolu evlerde okuma yazmayla günlerini dolduranlarýn, komþularýndan da, kapýcýlarýndan da tedirgin olacaðý bir dönemin geldiðini yansýtýr. Çünkü kitaplar yasaklanmakta, muhtarlardan, bölgelerinde oturanlarýn kim olduklarýnýn bildirilmesi istenmektedir (Gri Oðullar). Hürriyet Yaþar'ýn Salýncaklar Geri Gelir adlý öyküsünde, baský günlerinin tedirginliðiyle onun yarattýðý býkkýnlýk bir aradadýr (Anlatmaya Biri Gerek). Eray Karýnca'nýn On Beþ Yýl Geçti adlý öyküsünün olayý, içeri girmeden dýþarýda salt yaþayabilmenin bile rastlantýsal duruma getirildiði, doksan gün gözaltý süreli o hukuksuz günlerde geçer (Çökelez). Ahmet Yýldýz'ýn Denizin Kocaman Derin Karný adlý öyküsünde, içeriden çýkmýþ iki arkadaþýn sonraki yaþamlarýndan izler verilir. Polis hâlâ onlarý izlemektedir (Üçlü Kavþak). Cemil Kavukçu'nun Önlem i, Temmuz Suçlu dan tanýdýðýmýz Necati'nin yakalanma korkusunun paranoyaya dönüþmüþlüðünü yansýtýr (Temmuz Suçlu). Dýþarýsý karanlýk. Yýldýzlar ölümcül uykularýnda. Her tarafta sýkýntý, korkulu bir bekleyiþ kol geziyor -gündelik yaþamýmýz deðiþti, biliyorsun tabii. Duygularýmýzý, düþüncelerimizi içimize bastýrýyor, birbirimize güzel bir þeyler söyleyemeyip, akýl almaz iþlere veriyoruz kendimizi. Ýhbarcýlarýmýzý izliyor, itirazlarýmýzý saklýyoruz. Ýsyanýmýz kendimize! Özcan Karabulut, Gecedeki Sevgili, Hüzünle Bazý Günler (Can Yay., 2. Baský, 2003) 128 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı