ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI ÖZET"

Transkript

1 1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİĞER DERSLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Neslihan PEÇEN Gülşen KAVAK Güler DURMUŞ Melek YILDIRIM ÖZET Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumları ile diğer derslere yönelik tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır..araştırma tarama çalışması modelinde düzenlenmiştir. Araştırma kapsamında, eğitim öğretim yılında öğrenim gören 110 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile diğer derslere yönelik tutumlarını ortaya koymak amacıyla öğrencilere anket uygulanmıştır. Tutum anketi araştırmacılar tarafından din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile sözel-sayısal ve beceri dersleri tutum anketi olarak düzenlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de diğer dersler gibi sevilen dersler arasındadır. Ancak diğer derslerde başarılı olmak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde başarılı olmaktan daha önemli görülmüştür. Ayrıca sayısal derslerin anlaşılma oranı düşük olduğu halde bu derslerde başarılı olmak ilk sırada gelmektedir. Anahtar Kelimeler : Ortaokul Öğrencileri,Tutum Anketi,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi

2 2 GİRİŞ Din, insanla birlikte doğmuş ve onunla devam eden bir kurumdur. Tarihin hiçbir döneminde dinden uzak bir insan toplumu gösterilemez. 1 Din eğitimi tarihin her döneminde ve her toplumda bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Din eğitimi toplumlarda önceleri aile ve dini kurumlarda yapılırken daha sonraları okul programlarına girmiştir.osmanlı döneminde din dersleri daha çok medrese ve sıbyan mekteplerinde okutulmuştur.bu okulların program ağırlığını din dersleri oluşturmuştur. 2 Cumhuriyet döneminde, genel eğitim veren okulların programlarında 1924 yılında din derslerine yer verilmiştir.ancak yıllarında din derslerine yer verilmemiş,1949 yılında ilk ve ortaöğretim programlarına tekrar giren din dersleri 1982 yılına kadar isteğe bağlı okutulmuş,1974 yılında ise, okullarda ahlak dersi okutulmaya başlanmıştır Anayasasının 24. Maddesinin Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi ilk ve ortaöğretim programlarında okutulan dersler arasında yer alır. hükmü gereği 4 Din dersi ve Ahlak dersi birleştirilerek Din kültürü ve Ahlak Bilgisi ada altında 1982 yılından bu yana ilköğretim okullarında haftada 2 saat ve ortaöğretim okullarında haftada bir saat okutulmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında bu dersin genel amacı, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilere İslam dinini ve Ahlak ile ilgili yeterli temel bilgi kazandırmak, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirmek, vatan ve millet sevgisi kazandırarak milli birlik ve beraberliği sağlamak. şeklinde belirtilmiştir(kaya,2001). Tarihi süreç gösteriyor ki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine karşı olan ihtiyaç gün geçtikçe artmıştır.bunun sonucunda ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de diğer dersler gibi zorunlu dersler arasına alınmıştır.bu doğrultuda öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile diğer derslere olan tutumları araştırılmıştır.bu araştırmanın genel amacı öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine olan tutumları ile diğer derslere olan tutumlarının ne düzeyde olduğunu araştırmaktır. 1 Osman Cilacı Günümüzde Din ihtiyacı ve din Eğitimi Selçuk ünv. İlahiyat fak. Dergisi,sayı:3,1990,s Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları,Ankara,1989,s Hüseyin Peker. Din ve Ahlak Eğitiminin Psikolojik ve Metodik Esasları,Samsun,1991,s Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Tarih: ,Kanun no:2709,madde:24.

3 3 Problem Cümlesi Ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumları ile diğer derslere yönelik tutumları nasıldır? Araştırmanın Alt Problem Cümleleri 1)Ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumları nasıldır? 2)Ortaokul öğrencilerinin sayısal derslere (Fen Bilimleri-Matematik) yönelik tutumları nasıldır? 3)Ortaokul öğrencilerinin sözel derslere (Türkçe-Sosyal) yönelik tutumları nasıldır? 4)Ortaokul öğrencilerinin beceri derslerine (Resim-Müzik-Beden) yönelik tutumları nasıldır? Araştırma Modeli YÖNTEM Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumlarıyla diğer derslere yönelik tutumların ortaya konması amacıyla,bir tarama çalışması modeli kullanılmıştır.tarama araştırması Bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, yetenek,beceri,tutum vb. özelliklerinin belirlendiği, genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerine yapılan araştırmalardır şeklinde tanımlanmaktadır(büyüköztürk,kılıç,akgün,karadeniz ve Demirel,2014). Evren ve Örneklem Araştırmanın katılımcıları İzmir-Buca da iki ortaokulun 6,7 ve 8. Sınıflarında öğrenim görmekte olan 110 öğrencidir.örneklem seçiminde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır.basit seçkisiz örneklemde evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir.dolayısıyla hesaplamalarda her elemana verilecek ağırlık aynıdır(arıkan,2004:141).

4 4 Veri Toplama Araçları Araştırmada ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumları ile diğer derslere yönelik tutumlarını ortaya koyma amacıyla tutum anketi kullanılmıştır.bu anket daha önceden geliştirilmiş olan Matematik dersi tutum ölçeğinden yararlanılarak yapılmıştır(duatepe,çilesiz,1999).bu ölçek araştırmacılar tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi tutum anketi, Sayısal-Sözel dersler tutum anketi ile Beceri dersleri tutum anketi şeklinde yeniden düzenlenip uygulanmıştır.her bir anket genelleştirilmiş 5 sorudan oluşmaktadır.bu sorular uzman görüşüne sunulmuştur ve uzman görüşü doğrultusunda anket hazırlanmıştır. Veri Toplama Süreci ve Analizi Ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumları ile diğer derslere yönelik tutumlarının araştırılması başlıklı araştırma için kullanılacak verilerin toplanması için ilgili kurumlardan izin alınmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Bu bölümde 110 öğrenci üzerinde uygulanan ders tutum anketi sonuçlarına dayanarak ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumları ile diğer derslere yönelik tutumlarına yer verilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine,sayısal-sözel derslere ve beceri derslerine yönelik tutumlarına ilişkin bulgular Bulguların tümünün tabloya yansıtılmış hali:

5 5 SORULAR KATILIYOR KATILMI YOR Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini severim. Sayısal dersleri(fen bilimleri-matematik) severim. Sözel dersleri (Türkçe-sosyal bilgiler) severim. Beceri derslerini(resim-müzik-beden) severim. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde başarılı olmak benim için önemlidir. Sayısal derslerde başarılı olmak benim için önemlidir. Sözel derslerde başarılı olmak benim için önemlidir. Beceri derslerinde başarılı olmak benim için önemlidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sıkıcıdır. Sayısal dersler çok sıkıcıdır. Sözel dersler çok sıkıcıdır. Beceri dersleri çok sıkıcıdır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi diğer derslere göre daha önemlidir. Sayısal dersler diğer derslere göre daha önemlidir. Sözel dersler diğer derslere göre daha önemlidir. Beceri dersleri diğer derslere göre daha önemlidir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini anlamakta zorlanırım. Sayısal dersleri anlamakta zorlanırım. Sözel dersleri anlamakta zorlanırım. Beceri derslerini anlamakta zorlanırım. % 90 % 10 % % % 90 % 10 % % % % 3.63 % % 8.18 % % 1.85 % % % 8.18 % % % % % % % % % % % % 50 % 50 % % % % % 30 % 70 % % % 8.18 % 91.81

6 6 Tablo-1: Anketin birinci sorusuna yönelik sonuçlar SORULAR KATILIYOR KATILMI YOR 1. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini severim. Sayısal dersleri(fen bilimleri-matematik) severim. Sözel dersleri (Türkçe-sosyal bilgiler) severim. Beceri derslerini(resim-müzik-beden) severim. % 90 % 10 % % % 90 % 10 % % Tablo-1 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinde en olumlu tutum % 90 lık payla sözel dersler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine aittir.ikinci sırada % lik oranla beceri dersleri gelmektedir.en son sırada ise % oranında sayısal dersler gelmektedir. Tablo-2:Anketin ikinci sorusuna yönelik bulgular KATILIYOR KATILMIYOR Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde başarılı olmak benim için % % önemlidir. Sayısal derslerde başarılı olmak benim için önemlidir. Sözel derslerde başarılı olmak benim için önemlidir. Beceri derslerinde başarılı olmak benim için önemlidir. % % 8.18 % % 1.85 % % Tablo-2 incelendiğinde öğrenciler için sözel derslerde başarılı olmak daha önemli görülmüştür.sonrasında ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi gelmektedir.en sonda ise beceri dersleri yer almaktadır. Tablo-3:Anketin üçüncü sorusuna yönelik bulgular

7 7 KATILIYOR KATILMIYOR 3. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sıkıcıdır. Sayısal dersler çok sıkıcıdır. Sözel dersler çok sıkıcıdır. Beceri dersleri çok sıkıcıdır. % 8.18 % % % % % % % Tablo-3 incelendiğinde ortaokul öğrencileri % oranla beceri derslerini daha sıkıcı bulmaktadırlar.bunun ardından sayısal dersler,sözel dersler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi şeklinde sıralanmaktadır. Tablo-4:Anketin dördüncü sorusuna yönelik bulgular KATILIYOR KATILMIYOR 4. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi diğer derslere göre daha önemlidir. Sayısal dersler diğer derslere göre daha önemlidir. Sözel dersler diğer derslere göre daha önemlidir. Beceri dersleri diğer derslere göre daha önemlidir. % % % % % 50 % 50 % % Tablo-4 incelendiğinde yukarıdaki verilere göre, sayısal dersler% oranında diğer derslere göre daha önemli görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ise % oranla üçüncü sırada gelmektedir.beceri dersleri ise en son sırada gelmektedir. Tablo-5:Anketin beşinci sorusuna yönelik bulgular

8 8 KATILIYOR KATILMIYOR 5. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini anlamakta zorlanırım. Sayısal dersleri anlamakta zorlanırım. Sözel dersleri anlamakta zorlanırım. Beceri derslerini anlamakta zorlanırım. % % % 30 % 70 % % % 8.18 % Tablo-5 incelendiğinde en anlaşılır ders % oranla beceri dersleri bulunmuştur.sözel dersler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ise % oranla ikinci sıradadır.sayısal dersler ise % 70 oranla anlaşılması en zor dersler olarak belirlenmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın temel amacı,ortaokul öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumları ile diğer derslere yönelik tutumlarının belirlenmesidir.uygulanan tutum anketi doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi diğer dersler gibi sevilen dersler arasındadır fakat bu derse verilen önem noktasında son sıralarda gelmektedir.ayrıca,anlaşılması en zor dersler % 70 oranıyla sayısal dersler olmasına rağmen bu dersler önem sırasında ilk sıradadır.sözel derslerde ise bu oran % 50 - % 50 şeklinde görülmektedir.derslerde başarılı olmada en başta sözel dersler yer almıştır,daha sonra ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi vardır.en sevilen dersler ise sözel dersler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olarak gözlemlenmiştir.en sıkıcı derslerin beceri dersleri olduğu ortaya çıkmıştır,ikinci sırada ise sayısal dersler yer almaktadır. Gerçekleştirilen bu araştırmanın ortaya koyduğu bulgular ışığında bu araştırmaya yönelik şu öneriler geliştirilmiştir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin amaç ve kazanımları açısından doğru ve gerekli aktarımların yapılmasının öğrencilerin bu derse karşı tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

9 9 Öğretmenin dinin hayatın bir parçası olduğunu kavratmasının öğrencilerin tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde düz anlatım yapılmasının yanısıra öğrencilerin etkin katılımını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Sayısal derslerin anlaşılması en zor dersler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.bunun için bu derslerde verilen bilgiler,öğretim ilkelerinden hayatilik ilkesi göz önünde bulundurularak verilirse bu derslerin daha kolay anlaşılabileceği düşünülmektedir.

10 10 KAYNAKÇA Akyüz, Y. (1989). Türk eğitim tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayıncılık. Akgün, Ö., Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Demirel, F. ve Karadeniz, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. Baysal, N., Öztürk,C. (1999). İlköğretim 4-5.sınıf öğrencilerinin soysal bilgiler dersine yönelik tutumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6, Cilacı, O. (1990). Günümüzde din ihtiyacı ve din eğitimi. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,3,191. Çilesiz, Ş., Duatepe, A. (1999). Matematik tutum ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16, Kaya, M. (2001).Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine karşı tutum ölçeği. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,12-13.

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ

TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ Zeynel TUNCA Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İZMİR ÖZET: Cumhuriyetin kuruluşu ve Milli Eğitimde

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

KUR AN KURSUNA GİTME DURUMLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI

KUR AN KURSUNA GİTME DURUMLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI KUR AN KURSUNA GİTME DURUMLARINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI Ezgi AKINCI 20242003 Büşra KOÇ 20242041 Sevilay UĞUR 20242054 Kübra ŞEN 20242066 ÖZET Bu araştırmanın amacı, öğrenim görmekte olan

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Üniversitesi Örneği)

SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Üniversitesi Örneği) SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖZELLİK VE BECERİ ALGILARI (Celal Bayar Ünirsitesi Örneği) Özge YAVAŞ *, Özgür TEZ *, Kevser YILMAZ*, Dr. Pınar GÜZEL * * Celal Bayar Ünirsitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu,

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Lise Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Adnan KAN & Ahmet AKBAŞ * Özet Bu çalışmanın amacı liselerde öğrenim gören öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarını ölçmeye

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FİNLANDİYA VE TÜRKİYE

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı