GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI: 25 Kr Trafik Güvenli i Platformu, Karayolu Trafik Güvenli i Stratejisi ve Eylem Plan çerçevesinde, bugüne kadar yapt çal flmalarla bu y l gerçeklefltirecekleri faaliyetleri de erlendirdi. Trafik Planlama ve Destek Daire Baflkan Y lmaz Bafltu, "Türkiye'de son üç y l n ortalama rakamlar na bak ld nda kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor. Di er kaza nedenlerinin de geçifl önceli i kural ihlalleri, dönüfl kurallar na uymama, arkadan çarpma, flerit ve manevra ihlalleri oldu unu görüyoruz. dedi. HABER 18 DE HABER 17 DE HABER 17 DE 4 eski bakanla ilgili soruflturma bugün görüflülecek Herkes Onu Okuyor yar flmas n n Ankara finali ödül töreni yap ld ATAKULE y k lmayacak Atakule'nin mimar Rag p Buluç'un avukat Mustafa Büyükavc o lu, Ankara'n n simge yap lar ndan Atakule'nin y k - m n n, Ankara Bölge dare Mahkemesince durdurulmas karar na iliflkin, "Bu karar, Türkiye'de mimarlar aç s ndan çok önemli bir kazan md r ve bu konuda verilen ilk karard r" dedi. Büyükavc o lu, (Yanda) Atakule önünde yap lan bas n aç klamas nda, Ankara Bölge dare Mahkemesinin oy birli iyle "y k m n hukuka ayk r oldu u ve uygulanmas halinde telafisi güç ve imkans z zarara yol açaca- " gerekçesiyle yürütmeyi durdurmay kararlaflt rd n bildirdi. Mimar Rag p Buluç, "Yapmak ne kadar zor, y kmak ne kadar kolay, Ben bu projeyi bir buçuk y lda tamamlad m, inflaat iki buçuk y lda bitti, iflte üç befl günde y k l yor. Ben niye itiraz ediyorum, kanunsuzlu a" diye konufltu. HABER 16 DA YEN MAHALLE STRESE Y GELECEK Haberi 16 da YAfiAYAN MÜZE DE HIDIRELLEZ KUTLAMALARI Haberi 19 da MAMAK IN MAHALLLELER BÜYÜYOR Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Can Tanr yar: Petek Dinçöz ün psikolojik tedaviye ihtiyac var STANBUL - Yap mc Can Tanr yar, eski efli flark c Petek Dinçöz e karfl 1 ay süreyle, fliddet tehdidi, hakaret, afla lama ve küçük düflürmeyi içeren söz ve davran fllarda bulunulmamas kayd yla koruma tedbiri karar ald rd. fiark c Petek Dinçöz ün geçti imiz günlerde kat ld bir televizyon program nda, kendisi hakk nda çeflitli iddialarda bulundu u ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an dan da korunmas için yard m istedi i Tanr yar, haks zl a u rad gerekçesiyle mahkemeye baflvurdu. Avukat Hande Karasu arac l yla 18 Nisan da stanbul 10. Aile Mahkemesine baflvuran Tanr yar, eski efli Dinçöz e karfl 6284 say l Ailenin Korunmas ve Kad nlara Karfl fiiddetin Önlenmesine Dair Kanun a göre, lehine koruma karar uygulanmas n talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Can Tanr yar n Petek Dinçöz ile 10 y l aflk n bir süre evli kald ve çiftin 2010 y l nda boflanarak yollar n ay rd belirtilerek, Dinçöz ün daha sonra fliddet ve tehdit içerikli davran fllarla hasmane bir tutum içerisine girdi i, psikolojik savafl bafllatt ve as ls z, küçük düflürücü ithamlarda bulundu u öne sürüldü. Dilekçede, fliddet uygulad belirtilen Petek Dinçöz hakk nda, 6284 say l Ailenin Korunmas ve Kad nlara Karfl fiiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi ve 5. maddelerinde yaz l tedbir veya tedbirlere hükmedilmesi talep edildi. Talebi yerinde gören stanbul 10. Aile Mahkemesi, 6284 say l yasan n 5/1-a maddesi uyar nca, Petek Dinçöz ün 1 ay süreyle, ma dur Can Tanr yar a yönelik fliddet tehdidi, hakaret, afla lama veya küçük düflürmeyi içeren söz ve davran fllarda bulunmamas na hükmetti. Dinçöz e, bu karar n gereklerine ayk r hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar ve ayk r l her tekrar nda ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulaca uyar s nda bulunulmas na da karar veren mahkeme, karar n birer örne inin stanbul Cumhuriyet Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Baflsavc l ve fiiddet Önleme ve zleme Merkezi ne gönderilmesine de hükmetti. Karar almas n n ard ndan avukat yla birlikte Ça layan daki stanbul Adalet Saray nda gazetecilere aç klama yapan Tanr yar, al nan karara çok teflekkür etti ini ve günlerdir hiç alakas n n olmad konularda çoluk çocu una mahçup düfltü ünü söyledi. Hakk nda koruma tedbiri uygulanan kanunun aile ve kad n koruma kanunu oldu una dikkati çeken Tanr yar, Fakat çok çok nadir de olsa, erke in ma dur oldu u durumlar da var. Ben tabii yüzde 90 han mlar n ma dur oldu unu düflünenlerdenim ama bizimki farkl yd. Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 Hakikaten farkl oldu unu mahkeme gördü ki benim Petek ten korunmama dair bir karar verdi. Bunun devam nda açaca m z çok dava olacak dedi. Tanr yar, gazetecilerin, Baflbakan sizi hiç arad m? sorusuna karfl l k da, Yok efendim, öyle bir fley yok. Çünkü bunun yeri mahkemeler. Öyle bir fley oldu unu sanm yorum, öyle bir fley olsayd direkt beni ararlard ifadelerini kulland. Uzun bir süre beraber yaflad kad nla ilgili kötü konuflmak istemedi ini ve Dinçöz ün ruh halinin iyi olmad n düflündü ünü kaydeden Tanr yar, Birilerinin çok kötü gaz na geldi ine inan yorum, k z çok kötü oyuna getirdiler. Bunlar bana yapmazd çünkü. Zaten ortada bir fley olsa bize bu karar mahkeme vermez. Kanun zaten aile ve kad na yönelik fliddete karfl koyma kanunu ama bu sefer biz yararland k. Bence kanunun ad n n de iflmesi laz m ifadelerini kulland. Tanr yar, Dinçöz ü birlikte çal flt insanlar n çukura att n ve bu duruma düflmeyi hak etmedi ini belirterek, O iyi bir k zd. Bana bunlar demesine inanam yorum. Mesela, porno hadisesini söylüyor. Bir kere, bir han m porno diye bir fleyle ortaya ç kmaz. Bu k z ne hale getirmifller? Ben niye bu k z hakk nda kötü konuflmuyorum. Bu k z n gerçekten psikolojik tedaviye ihtiyac var diye konufltu. (AA)

3 5 May s 2014 ANKARA - CHP Grup Baflkanvekili Engin Altay, seçim döneminde "kamu yay nc l " ilkelerine uymad iddias yla TRT Genel Müdürü brahim fiahin'in görevden al nmas talebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) baflvurdu. Altay, RTÜK Baflkan Davut Dursun'u ziyaret ederek, seçim döneminde kamu yay nc l konusunda yaflananlarla ilgili taleplerini iletti. Ziyaretin ard ndan gazetecilere aç klama yapan Altay, RTÜK Baflkanl na hak ve hukuk noktas nda önemli bir baflvuru yapt klar n belirtti. TRT'nin, Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ilke kararlar na muhalefetten ve aleni taraf olmaktan 2 uyar, bir de yay n durdurma yapt r m yla karfl karfl ya kald n ifade eden Altay, YSK'n n bu karar yla, TRT Kanunu'nda belirtilen tarafs zl k ve yans zl k ilkesinin aç kça ihlal edildi inin tescillendi ini ve belgelendi ini savundu. TRT Kanunu'nda "tarafs zl n ihlal edildi i hallerde, bu hallerin gerekçeli olarak belirtilmesi suretiyle RTÜK'ün teklifi, Bakanlar Kurulu karar yla TRT Genel Müdürü görevden al n r" hükmünün bulundu unu kaydeden Altay, RTÜK Baflkan Dursun'a kanunla kendisine verilen görevi hat rlatt klar n ve CHP olarak resmi baflvuruda buluduklar n dile getirdi. Altay, 22 fiubat-2 Mart'ta TRT'de AK Parti'ye 13 saat 32 dakika, CHP'ye 45 dakika, MHP'ye 48 dakika süre ayr ld n söyleyerek, Mart'ta ise TRT'nin seçim Yaflam H CR 6 Recep Ahir 1435 RUM 22 Nisan 1430 mitingleri noktas nda AK Parti'ye 17 saat 36 dakika, CHP'ye 1 saat 1 dakika ve MHP'ye de 60 dakika yer verildi ini bildirdi. Bunun, TRT'nin devletin resmi yay n organ de il de AK Parti'nin yay n organ na dönüfltü ünün bir delili ve belgesi oldu unu savunan Altay, konuyla ilgili TBMM Baflkanl na Meclis Araflt rma Komisyonu kurulmas yla ilgili önerge de verdiklerini anlatt. Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç' n RTÜK'ün kuruluflunun 20'nci y l dönümü nedeniyle düzenlenen törende yapt konuflmay hat rlatan Altay, flöyle konufltu: "Ar nç' n muhalefet partisi taraf ndan önerilen ve parlamentodan seçilen RTÜK üyelerini etik kurallara uymamakla itham etmesi, onlar partizanl kla suçlamas da bizleri flaflk nl a ve hayrete düflürmüfltür. RTÜK üyelerinden tarafs zl k bekleyen Bülent Ar nç' n, önce devlet memuru olan TRT Genel Müdürü'nün tarafs zl n sa lamas gerekir. Ar nç, RTÜK'te ille de militan ar yorsa CHP, MHP ve BDP'nin kontenjan ndan gelen üyelere de il de iktidar partisinden gelen üyelere bakmas gerekir. Anayasa Mahkemesinin kurulufl y l dönümünde ev sahibinin misafirleri tokatlad ndan flikayet eden Ar nç' n, dün burada misafir olarak gelip ev sahiplerini de tokatlamaya ayr ca hiç hakk yoktur. Kendisine yak flt ramad m." Altay, RTÜK'ün AK Parti'nin bir organ na dönüfltü ünü ve hükümete muhalif bas n susturmak için bir ceza kurumu olarak ifl ve ifllem yapt n ileri sürdü. msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : CHP, TRT yi RTÜK e flikayet etti RTÜK Baflkan Dursun'un baflvuru karfl s nda neler söyledi inin sorulmas üzerine Altay "Kendisini haz rl kl gördüm" yan t n verdi. Dursun'un, YSK'n n özel radyo ve televizyonlara yönelik bir tarafs zl k denetimi yapabilece inden bahsetti ine dikkati çeken Altay, flunlar söyledi: "Kendisine seçim takvimi bafllad ndan itibaren Türkiye'de bütün kamu kurum ve kurulufllar aç s ndan emir ve komuta YSK'ya geçer. YSK'n n kararlar na itiraz yoktur, kesindir, son ve nihai karard r. Kanunun RTÜK'e verdi i görevi bir an önce Kurul'un yapmas n ve TRT Genel Müdürü'nün tarafs zl ihlal etmekten dolay görevden al nmas yla ilgili Bakanlar Kurulu'na yaz y yazmas n bekliyoruz. Yazmazlar ise gidece i adres cumhuriyet baflsavc l d r. Burada RTÜK'ün kanunlarla kendisine verilen görevi yapmamak diye bir yetkisi yok." Anadolu Ajans (AA) Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ün TRT geçece iyle ilgili iddialar n sorulmas üzerine Altay, TRT genel müdürünün atanmas yla ilgili flekil ve koflullar n belli oldu unu söyledi. Öncelikle mevcut TRT Genel Müdürü'nün suçundan dolay görevden al nmas n talep ettiklerini belirten Altay, yeni ataman n Bakanlar Kurulu tasarrufunda oldu unu ifade etti. TRT Genel Müdürü'nün aç a al nd iddialar na iliflkin soru üzerine Altay, "Sormad m da Say n Baflkan da bu konuda bir fley söylemedi" dedi. (AA) YARIN 3 P n r Selek hakk ndaki karar 11 Haziran da aç klanacak ANKARA - Yarg tay 9. Ceza Dairesi, M s r Çarfl s nda 7 kiflinin öldü ü 127 kiflinin yaraland patlamayla ilgili davada, san k P nar Selek hakk ndaki karar n 11 Haziran da aç klayacak. Yarg tay 9. Ceza Dairesindeki duruflman n ö leden sonraki bölümünde savunma yapan avukat Ayhan Erdo an, mahkemenin, patlaman n bombadan kaynakland na iliflkin gerekçesinin, gazdan kaynaklanamayaca na yönelik oldu unu söyledi. Bomba araflt rmas yla ilgili tarihsiz bir istihbarat raporu bulundu unu anlatan Erdo an, bu raporda patlaman n bombadan kaynakland n n söylenmedi ini, bomba flüphesiyle araflt rma yap lmas gerekti inin belirtildi ini aktard. San k Abdülmecit Öztürk ün eylemi P nar Selek ile gerçeklefltirdiklerine iliflkin polis ifadesinin hukuka ayk r oldu unu savunan Erdo an, Öztürk ün polise verdi i ifadesini savc l kta önce kabul etmedi ini, 4 saat sonra ise kabul etti ini belirtti. Öztürk ün savc l ktaki ifadesinde savc imzas n n olmad n öne süren Erdo an, bunun ifadenin polis fliddetine dayal oldu unu gösterdi ini ileri sürdü. Öztürk ün ifadesinde eylemde kullan lan bombay parça tesirli olarak tarif etti ini dile getiren Erdo an, bomba uzmanlar nca haz rlanan raporlarda patlaman n parça tesirli bombadan kaynaklanmad n n yaz ld n söyledi. Abdülmecit Öztürk ün halas ndan, bombay kendi evinde haz rlad yönünde ifade al nd n ancak Öztürk ün halas n n Türkçe bilmedi ini belirten Erdo an, bu ifadenin çeliflkili oldu unu savundu. Erdo an, baz raporlar paylaflarak, patlaman n bombadan kaynaklanmad na iliflkin uzman raporlar n n mahkemece dikkate al nmad n iddia etti. Avukat Erdo an, olay yerine iliflkin foto raflar ve haz rlatt 3 boyutlu filmi heyete izleterek, patlaman n bombadan kaynaklanmas durumunda zeminde çukur oluflaca n, olay n hemen ard ndan çekilen foto raflarda zeminde tahribat olmad n n görüldü ünü söyledi. (AA)

4 4 YARIN Kültür Sanat Tiyatroyu köylününün aya na götürdüler ADIYAMAN - HAKAN FURKAN - Ad yaman'da, tiyatroya gitme imkan bulamayan köylülerin aya na giden üniversite ö rencileri, Türkçe ve Kürtçe seslendirdikleri oyun ve skeçlerle tiyatroyu tan t yorlar. GAP Kalk nma daresine ba l Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi organizatörlü ünde Sabanc Vakf 'n n hibe deste iyle hayata geçirilen proje kapsam nda gönüllü 15 üniversite ö rencisi, yazd klar oyun ve skeçleri, köy köy sahneliyor. Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi Müdürü Yeflim Çelik Süzer, AA muhabirine yapt aç klamada, sürekli proje üreten gençlerin son olarak Genç Bank projesinden 900 liral k destekle tiyatro oluflturduklar n söyledi. Gençlerin dar bütçeye ra men köy ve ilçeleri gezerek vatandafllar tiyatro ile buluflturduklar n belirten Süzer, oluflturulan tiyatro grubuna yo un istek oldu unu ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kapsam nda köylerde oyun sahnelediklerini dile getiren Süzer, 19 May s Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde de merkezdeki liselerde sahne alacaklar n vurgulad. Süzer, köylerde Türkçe ve Kürtçe, bazen de her iki dilde birden oyunlar sahnelendi ini sözlerine ekledi. Kürtçe'ye a rl k verecekler Genç Bank proje yürütücüsü Gizem Yücetafl da tiyatro ekibinin STANBUL - Londra Türk Film Festivali 22 May s ta, Yozgat Blues filminin Londra promiyeri ile bafllayacak. Sundance Film ve Müzik Festivalinin Londra aya na ev sahipli i yapan, dünyan n en büyük konserlerinin verildi i 02 Milenyum Dome, bu y l 19. Londra Türk Film Festivali ne de ev sahipli i yapacak. baflvurusu üzerine, topluma faydal olmak için projeye destek verdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin il merkezinde devam edece ini ifade etti. Tiyatronun yönetmeni Ayfle Çirifl ise üniversiteli ö rencilerle haz rlad klar oyunlar, köylerde sahneleyerek, ö rencilerin tiyatro ile tan flmalar n sa lad klar n söyledi. Köydeki vatandafllardan olumlu tepkiler ald klar n ifade eden Çirifl, Kürtçe'ye biraz daha a rl k vereceklerini dile getirdi. Üniversite ö rencisi Nusret Karahan da çal flman n gönüllük esas na dayand n belirtti. Londra Türk Film Festivali 22 May s ta bafllayacak 22 May s-1 Haziran da gerçeklefltirilecek festivalin geleneksel iki büyük ödülünün takdim edilece i aç l fl gecesinde, baflrollerini Ercan Kesal, Ayça Damgac, Tansu Biçer ve Nadir Sar bacak n paylaflt, yönetmenli ini Mahmut Faz l Coflkun un yapt, Yozgat Blues filminin Londra prömiyeri yap lacak. Geçen y llarda Türkan fioray, Herhangi bir destek olmadan oyunlar sahnelediklerini vurgulayan Karahan, köylerdeki çocuklar n gözlerindeki gülümsemenin bütün yorgunluklar n giderdi ini ifade etti. Tolga Erdo an ise büyük flehirlerde tiyatroya ulaflman n kolay oldu unu, kendilerinin ise zor olan yap p tiyatroyu köylülerin aya na götürdüklerini kaydetti. Oyunda Kürtçe konuflan Yusuf Binzet de köylülerin ana dillerinde tiyatro izlemekten dolay mutlu olduklar n dile getirerek, bunu fark ettikten sonra Kürtçe konuflmalar artt rd n söyledi. (AA) fiener fien, Hülya Koçyi it ve Kadir nan r a verilen Golden Wings Yaflam Boyu Baflar Ödülü ise oyuncu Serra Y lmaz a takdim edilecek. Her y l izleyicilerin oylar yla belirlenen Golden Wings zleyici Ödülü ise festivalde yer alan uzun metrajl filmler aras ndan yine Londra daki izleyicilerin oylar yla belirlenecek. (AA) 5 May s 2014 Dadafl Film Festivali nin bu y lki temas komedi olarak belirlendi ERZURUM - Erzurum da bu y l 9 uncusu düzenlenecek Uluslararas Dadafl Film Festivali 2 May s ta bafll yor. Festival Komite Baflkan Nil Gürp nar, yapt aç klamada, 2-7 May s tarihlerinde yapacaklar festival kapsam nda birçok film ve oyuncuyu izleyiciyle buluflturacaklar n bildirdi. Festivalin bu y l ki temas n komedi olarak belirlediklerini vurgulayan Gürp nar, son y llarda çok say da komedi filminin gösterime girdi ini dikkati çekerek, Türk sinemas na destek olal m istedik. Birkaç y ld r dünyada olsun Türkiye de olsun bir tak m s k nt lar var. Bunlar üstümüzden atal m dedik. Erzurum da biraz gülelim istedik ifadelerini kulland. stanbul da çok say da festivalin oldu unu ancak Do u daki iller aras nda Erzurum da sadece Uluslararas Dadafl Film Festivali yap ld n belirten Gürp nar, flunlar kaydetti: 9. Uluslararas Dadafl Film Festivali kapsam nda, ulusal yar flma filmleri, ulusal özel gösterimler, bas na sayg belgesel filmi, uluslararas bölümde ise Alman filmleri, animasyonlar, uzun metraj, çocuk filmleri gösterimleri yap lacak. Festival boyunca Erzurum birçok etkinli e ev sahipli i yapacak. Erzurumlu çocuklar taraf ndan haz rlanan Çocuk Haklar ve Komedi resim sergisi, Türk Komedi Filmlerinin Afifl sergisi, kortej, aç l fl ve ödül törenleriyle dolu dolu ve e lenceli befl gün geçirilecek. Gürp nar, Festival de yar flan filmlerin en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kad n oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi müzik dallar nda ödüllendirilece ini vurgulad. (AA)

5 5 May s 2014 stanbul Caz Festivali nin program belli oldu STANBUL - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan, 17 y ld r Garanti Bankas sponsorlu unda 1-16 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek 21. stanbul Caz Festivali nin program aç kland. Karaköy de bir restoranda düzenlenen toplant da konuflan KSV Genel Müdürü Görgün Taner, toplant ya kat lanlar selamlad. Festivalin bu y l 21. kez gerçeklefltirildi ine vurgu yapan Taner, Biz Temmuz ay n Caz Festivali ile an yoruz. Sizin de öyle and n z düflünüyoruz ki, bugün burada hep beraberiz diye konufltu. Garanti Bankas Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama letiflimi Birim Müdürü Elif Güvenen de, KSV nin 21 y ld r müthifl bir çal flma ve özveri ile caz müzi in yay lmas n, tan nmas n ve genifl kitlelere ulaflmas n sa lad n ifade ederek, Bugün Caz Festivali sadece Türkiye de de il, uluslararas platformlarda da bir marka. Türkiye de, birbirinden de erli uluslararas ve Türk sanatç lar bir araya getirerek, farkl projelere imza atarak, kültür çeflitlili ine imkan sa layarak, ülkemizin ve stanbul un tan t m na de erli katk lar sa l yor dedi. - Doktor House, stanbul Caz Festivali nde Festival program stanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin taraf ndan aç kland. House dizisinde oynad Doktor House karakteri ile Türkiye ve dünyada genifl bir hayran kitlesi bulunan Hugh Laurie, stanbul Caz Festivali ne kat lacak. Oyuncu, yazar, müzisyen ve yönetmen olan Laurie, The Copper Bottom Band ile birlikte, 9 Temmuz da Cemil Topuzlu Aç k Hava Sahnesi nde müzikseverlerle buluflacak. Zülfü Livaneli, Mevlana Celaleddin Rumi nin fliirlerini ngilizce kaleme al p besteledi i yeni eseri Rumi Suite-The Eternal Day in Türkiye prömiyerini 2 Temmuz da stanbul Caz Festivali nde yapacak. (AA) Kültür Sanat ANKARA - Devlet Tiyatrolar (DT), may s ay nda sergileyece i oyunlar n ard ndan sanat sezonunda perdelerini kapatacak. Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, 60 y l aflk n süredir yerleflik sahneleriyle, turneleriyle, ulusal ve uluslararas festivalleriyle tiyatroyu seyirciyle buluflturan DT, 1 Ekim 2013 te açt sezona veda etmeye haz rlan yor. May s ay nda biri yeni toplam 50 farkl oyunla seyircisini selamlayacak DT, Ankara, stanbul, Bursa, Diyarbak r, Erzurum, Antalya, zmir ve Sivas ta tiyatro severlerin karfl s na ç kacak. stanbul DT nin 10 May s ta prömiyer yapaca Hamlet Makinas n n yan s ra DT nin son temsilleri aras nda flunlar yer al yor: Ankara DT: Teneke, 2 ve 4 May s ta Büyük Tiyatro da izlenebilecek. Macbeth 1-3 May s ta, Çal kuflu 6-10 May s ta, Çöl F rt nalar, May s ta, Narnia Günlükleri 6 ve 10 May s ta Cüneyt Gökçer Sahnesi nde seyredilebilecek. Nereye 1-3 May s ta, Akl mdaki Kad nlar May s ta, Üç fiehzade 13 May s ta, Nehir 1-4 May s ta, Ku u nun fiark s 6-11 May s ta, Korkma May s ta ile Karlar Kraliçesi 2 ve 7 May s tarihlerinde Küçük Tiyatro da sahnelenecek. Vanya Day,1-3 ve 6-11 May s ta, Çal kuflu May s ta ve Kelo lan Keleflo lan Akün Sahnesi nde temsil verecek. Nal nlar 1-3 ve May s tarihlerinde, Aflk Bir fley De ildir 6-11 May s ta, Miyhavlar Tiyatrosu 2, 13 ve 15 May s ta Alt nda Tiyatrosu nda görülebilecek. Hayvan Çiftli i 1 ve 3 May s ta, Jerry ve Tom 7, 8, ve 10 May s ta, Cesaret Ana ve Çocuklar 14, 15 ve 17 May s ta, Horoz Adam ve Korsan, 4, 6, 11 ve 13 May s ta rfan fiahinbafl Tiyatrosu nda izlenenebilecek. Bizim Yunus, 2, 4, 13, 16 ve 18 May s ta, Bir Delinin Hat ra Defteri, 7, 9 ve 11 May s ta Stüdyo Sahne de seyircinin be enisine sunulacak. Kontrabas, 1-3 May s ta, Hüzzam 6-10 May s ta, Nehir, May s ta Oda Tiyatrosu nda sahne alacak. Mevlana -Aflk ve Bar fl Ç l 1 ve 3 May s ta, Kontrabas, 7, 8 ve 10 May s ta, Euridice nin Elleri ise 14, 15 ve 17 May s tarihlerinde 75 inci Y l Sahnesi nde sergilenecek. stanbul DT: Üç K z Kardefl 6-11 May s ta Cevahir Salon 1 de seyredilebilecek. Heiner Müller in yazd, Zehra Aksu Y lmazer in Türkçeye çevirdi i ve Ayfle Emel Mesci nin yönetti i Hamlet Makinas 10 May s ta yapaca prömiyerin ard ndan, 11 ve 12 May s ta da Üsküdar Tekel Sahnesi nde temsile ç kacak. kinci Dereceden flsizlik Yan 2-4 May s ta Üsküdar Stüdyo Sahne de, K z l rmak ise 2-4 May s ta Küçükçekmece Kültür Sahnesi nde izleyiciyle buluflacak. Nereye Kofluyorsun Böyle Minik Tay, 2-4 May s tarihleri aras nda Ahmet Mithat Efendi Kültür YARIN Devlet Tiyatrolar nda perdeler bu ay sonunda kapanacak 5 Merkezi Feridun Karakaya Sahnesi nde görülebilecek. zmir DT: Hamlet 1-3 ve 5 May s tarihlerinde, Arap Abdo 7-11 May s ta ve Küçük Prenses, 13 May s ta Konak Sahnesi nde seyredilebilecek. Bursa DT: Akl Olan Durmaz 1-3 May s ta, Sar p nar 1914, 9 ve 10 May s ta, Kaçaklar 4-8 May s ta ve S rça Köflk ise 11, May s tarihlerinde Ahmet Vefik Pafla Sahnesi nde izlenebilecek. Diyarbak r DT: Neflesaçan, 2-4 May s tarihlerinde Cahit S tk Taranc Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi nde sergilenecek. Antalya DT: Bir Daha Çal Sam, 1-3 May s ta, Kahraman fiey ise 6 ve 7 May s ta Haflim flcan Kültür Merkezi Küçük Salon da sahne alacak. Erzurum DT: Maskeliler, 1-3 May s ta, Yafll Kuklac ise 4 ve 11 May s ta Erzurum DT Sahnesi nde temsil verecek. Sivas DT: Kanl Dü ün yar n, Yunus Emre 2 May s ta ve Kader K smet Oyunu ise 3 May s ta Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi nde seyirci karfl s na ç kacak. (AA)

6 6 YARIN KONYA - MÜM N ALTAfi - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi ne giren son 13 alandan biri olan, Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya taraf ndan Beyflehir ilçesinde yapt r lan Eflatunp nar Kaya An t nda hedef, dünya miraslar kal c listesine girmek. l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ç pan, AA muhabirine yapt aç klamada, Dünya Miras Merkezince gerçeklefltirilen de erlendirme toplant s sonucunda Türkiye den 13 alan n geçici listeye al nd n an msatt. Müstakil olarak Konya dan Eflatunp nar Kaya An t n n, genel olarak ise Konya da bulunan Anadolu Selçuklu Medreseleri nin listeye girdi ini ifade eden Ç pan, bu durumun memnuniyet verici oldu unu dile getirdi. Eflatunp nar Kaya An t gibi müstesna bir eserin listeye al nmas n n çok önemli oldu unu vurgulayan Ç pan, an t n bulundu u alandaki çal flmalara devam edeceklerini anlatt. Ç pan, bölgede geçen y l çevre düzenleme çal flmas yapt klar n belirterek, flöyle konufltu: An t n çevresindeki alanla ilgili kamulaflt rma çal flmas devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 2 hafta içinde çal flma sonuçlanacak. lgili komisyonlar kuruldu, görüflmeler sa land. Kamulaflt rma çal flmas tamamland ktan sonra daha genifl ölçekte bir projeyi haz rlay p hayata geçirece iz. An t ve çevresinin tarihi aç dan çok önemli oldu una dikkati çeken Ç pan, bugüne kadar hem p nar n kendisi hem de havuzun iyi say labilecek derecede korundu unu kaydetti. 30 y l öncesine kadar bir tak m kaz çal flmalar gerçeklefltirildi ini bildiren Ç pan, flöyle devam etti: Geçen y l nitelikli bir proje uyguland. Uygulaman n üzerinden 1 y l geçince mevsim flartlar nedeniyle etrafta ç kan otlar, ziyaretçilerin b rakt at klar ve havuzun yosun tutmas yla çal flmalar geriye gidiyor. Kamulaflt rma çal flmas n n ard ndan bölgeye kal c güvenlik eleman konulacak. Ziyarete gelen yerli ve yabanc turistlere rehberlik edilecek. Ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlar n karfl layacaklar alanlar oluflturulacak. Bu alanlar n aday listede yer almas yla farkl bir sürecin bafllad na iflaret eden Ç pan, Bu eserler flüphesiz zaman gelince kal c listede yerini alacakt r. Önemli olan süreci iyi takip etmek ve alanlardaki çal flmalar n takipçisi olmak dedi. Turizm Eflatunp nar Kaya an t, UNESCO Kal c Listesi peflinde - Eflatunp nar Kaya An t Sad khac beldesine 4 kilometre mesafedeki Eflatunp nar Hitit An t, MÖ 1200 y llar nda Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya taraf ndan yapt r ld y l ndan bu yana 3,5 metre yüksekli inde bilinen yap n n, Konya Müze Müdürlü ü taraf ndan ve y llar nda yap lan kaz lar sonucu 7 metre yüksekli inde oldu u belirlenmiflti. An ta ba lant l olarak yap lan 30 metreye 34 metre boyutlar nda kutsal havuzun da bulundu u ortaya ç kar lm flt. An t n cephesinde ise 19 tafl blok üzerinde çeflitli figürler yer al yor. (AA) Aflç ve garson adaylar Çince ö reniyorlar ADANA - VOLKAN KAfi K - Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde ngilizce ve Rusça n n yan s ra Çince e itim de alan ö renciler, turizm sektörüne nitelikli ara eleman olarak yetifliyor. Hizmet sektöründe önde gelen ve ülke ekonomisini kalk nd racak döviz girdisinde önemli paya sahip turizm sektörüne ara eleman yetifltiren Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nde, Yiyecek çecek Hizmetleri Çince Bölümü nde 134, Rusça Bölümü nde 156, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ngilizce Bölümü nde 152 ö renci e itim görüyor. Çince konuflma ve yazman n yan s ra mesleki terimlerle ilgili e itim de alan ö rencilere, yiyecek ve içecek adlar, restoranda müflteri karfl lanmas, isteklere nas l cevap verilece i gibi konular da ö retiliyor. Ö renciler, Milli E itim Bakanl Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürlü ü ile imzalanan protokol kapsam nda Çince yi Uluslararas Yayg nlaflt rma Ofisi öncülü ünde bu ülkede de e itim görüyor. Okulda teorik e itim alan ö renciler, okulun uygulama otelinde de sektöre ön haz rl k e itiminden geçtikten sonra turizm bölgelerinde 9 ay staj görüyor. Sektöre adaptasyonlar n tamamlayan ö renciler, mezun olduktan sonra baflta staj gördükleri yer olmak üzere sektörde çal flmaya bafll yor. Çince ö retmeni Kübra Üstüntafl, AA muhabirine, Ankara Üniversitesi nden mezun oldu unu ve bir y l Tayvan da dil e itimi ald n söyledi. Ö rencilere, a rl kl olarak konuflma ile ilgili e itim verdi ini anlatan Üstüntafl, mesleki Çince de ise bölümle alakal kelimeleri ö retti ini ifade etti. Üstüntafl, Ö rencilerin Çince ye ilgisi güzel ama yazmakta zorlan yorlar dedi. Çince e itim alan 9. s n f ö rencisi Halil Öztürk de bu dile ilgi duydu unu belirterek, Okulu bitirip, aflç olmak istiyorum. Çince nin ileride yararl olaca n düflünüyorum diye konufltu. Ö renci Nevin Kahveci ise Çince ö renmek için Mersin den Adana ya geldim. Bu dile ilgi duyuyorum, ö renmeye de bafllad m. Aflç olmak istiyorum dedi. (AA)

7 5 May s 2014 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Çeflitli uluslardan kimseleri içinde bar nd ran. 2. Ülkü, mefküre. T rpana bal. 3. kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. Yabani hayvan bar na. 4. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. 5. Kardefl efllerinin her birinin ötekine göre ad. flçi, emekçi. 6. Uzakl k anlat r. Satrançta bir tafl. Mitolojik bir çalg. 7. Dervifl selam. mal al p karfl l nda mal vererek ödeflme. 8. Anakaralardan biri. lenme, beddua. 9. De erli bir tafl. Avrupa da bir rmak. 10. Masallarda sözü geçen, yabani, y rt c hayvan. 11. Bafll ca içece imiz. Müsaade. Bir nota. 12. Bir elektrotta art uç. Fayda, as. 13. Arapçada su. Bafl çoban. 14. Çarçabuk, an nda, flipflak. 15. Mürekkep bal n n bir türü. 16. Suçu ba fllama. Lantan n simgesi. Ac nma, yerinme. 17. S rt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. Baya, s radan. 18. Art rma, katma. Bir tür iskambil oyunu. 19. Efelek. Bir anda oluveren, apans z. 20. Bir konuda direnme, ayak direme. Boya inceltici madde. Yukar dan afla ya: 1. Ya l güreflte, pehlivanlar n giydikleri meflin pantolon. Favori. çten ba l l k. Lityumun simgesi. 2. Evin bir bölümü. Üzerine k yma, so an, maydanoz ve baharat konulan, f r nda piflirilen pide türü bir yiyecek. Geveze. 3. slam n befl flart ndan biri. Avrupa Futbol Birli inin k saltmas. Silis grubundan de erli bir mineral. Çocuk sahibi olmufl erkek. 4. E itim ve ö retim sistemi. Burun iltihab. Bilgi. 5. Bal k tutma arac. Bir düflünce ve karar benimsemeyerek karfl ç kma. Yap lar n plan n yap p bunlar n gerçekleflmesini sa layan kimse. 6. Parazit, tufeyli. Avrupa da bir baflkent. Boyutlar. 7. Canl bir varl n içinde bulundu u do al ve maddi flartlar n bütünü. Bir cins iri at. drarda bulunan azotlu madde. 8. Bir nota. Kumaflla astar aras na konularak giysinin dik durmas n sa layan kolal bez. Tümör. Kabul etmeyerek geri çevirme. tatl su bal klar ndan biri. 9. Kay nbirader. Dil. Tuzak, kapan. Suudi Arabistan da kutsal flehirlerden biri. 10. Akaryak t ürünleri tafl yan gemi veya kamyon. Küçültücü söz veya davran fl. Düflünce, ide. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN Putin: Ukrayna da Rus askeri ya da özel birli i yok MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Minsk te düzenledi i bas n toplant s nda, Ukrayna da Rusya ya ait herhangi bir asker ya da güvenlik görevlisinin olmad n söyledi. Putin e göre ABD nin yanl fl politikalar nedeni ile Ukrayna da darbe oldu ve sonras nda yaflananlar Bat l ülkeler taraf ndan öngörülemedi. Rusya n n özel birliklerinin Ukrayna da oldu una dair iddialar n dile getirildi ini ifade eden Putin, Ben sorumlulu u alarak söylüyorum ki, orada herhangi bir Rus asker, e itmen, özel birlik, ordu ya da baflka birileri yok. dedi. Ukrayna da kar fl kl Bat l ülkelerin ç kard n, flimdi bunu çözmek için Rusya y davet ettiklerini kaydeden Rus lider, Bu çözülebilir mi? Çözülebilir. Bunun için tüm taraflar n Cenevre anlaflmas çerçevesinde müzakere masas na oturmas gerekiyor. Ukrayna da muhalif liderlerin hapisten ç kar lmas laz m. Onlar bu insanlarla do rudan diyaloga geçmeli. Sa Sektör ve di er radikal gruplar silahs zland r lmal. Ukrayna n n di er bölgelerinde yaflayanlara eflit davran lmal. önerisinde bulundu. ABD nin Ukrayna da süreci bafl ndan beri yönetti ini, ancak ilk s ralarda gölgede kalmay tercih etti ini savunan Putin, Ukrayna n n lehine olmayan bir anlaflmay imzalatmak için AB ile birlikte bask uyguland n söyledi. Rus lidere göre, Ukrayna eski yönetiminin buna karfl ç kmas üzerine, Bat l ülkeler güç kullanma dahil farkl senaryolar uygulamaya koydu. Anayasa karfl t bir darbe yaparak iktidar devrildi ve sonras nda bunun nelere mal olaca hesaplanmad. Ukrayna da bir k s m insanlar n bu flekilde bir hükümet de iflimini olumlu buldu unu ancak çok kimsenin de buna karfl ç kt n hat rlatan Putin, süreçte yaflananlar n demokratik olmad n vurgulad. Putin e göre, sorunun çözümüne yönelmek yerine Rusya ya yapt - r m paketleri haz rlamak Bat aç - s ndan mant n kayboldu u anlam na geliyor. (CHA) D fl Haberler 5 May s 2014 Putin den Kiev e Cenevre anlaflmas na uy ça r s Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ngiltere Baflbakan David Cameron ve talya Baflbakan Matteo Renzi ile yapt telefon görüflmesinde Ukrayna krizini ele ald. Putin, Kiev i Cenevre de 17 Nisan da imzalanan anlaflmaya uymaya ça rd. MOSKOVA - Kremlin den yap lan aç klamaya göre, Putin in, ngiltere Baflbakan Cameron la Ukrayna krizini ele ald, ülkede tansiyonun düflürülmesi için Kiev yönetiminin 17 Nisan 2014 de imzalanan Cenevre anlaflmas na uymas gerekti ini vurgulad. Aç klamada ayr ca ngiltere ve Rusya liderlerinin, Ukrayna krizinin bar flç l yollarla çözülmesi gerekti i konusunda fikir birli ine vard belirtildi. Putin, talya Baflbakan Renzi ile de yapt konuflmada Ukrayna da yaflanan geliflmeleri ele ald ve Cenevre anlaflmas na uyulmas konusunda mutabakata vard. Rusya ve talya liderleri enerji dahil iki ülke iliflkilerini de ele ald. Rusya, ABD, AB ve Ukrayna temsilcilerinin Cenevre de yapt klar görüflmede tansiyonun düflürülmesi için iki taraftan da silahl milis gruplar n silahlar n b rakmas, genel af ilan edilmesi ve anayasal reform için çal flmalar n bafllat lmas talep edilmiflti. Geçen hafta Ukrayna geçici Cumhurbaflkan Olaksandr Turçinov, do- u ve güney bölgelerde Ruslar n yüzde 80 e yak n kendini mutlu hissediyor federasyon talebi ile ayaklanan gruplar üzerine askeri operasyon bafllat rken, Moskova, sivillere yönelik ordunun kullan lmas na sert tepki göstermiflti. (CHA) MOSKOVA - Rusya'da kamuoyu araflt rma flirketi VTsIOM a göre Ruslar n yüzde 78 i kendini mutlu hissediyor. VTsIOM un araflt rmas - na göre Ruslar n mutlulu u son 25 y l n rekorunu k rd. Son verilere göre halk n yüzde 78 i kendini mutlu hissederken bu oran 2012 ve 2013 y l nda yüzde 77 i civar ndayd. Ankette göre, 18 ile 24 yafl aras halk n yüzde 92 i kendin mutlu görürken, bu oran e itimli insanlarda 83'e düfltü. Öte yandan kendini mutsuz olarak görenler ise yüzde 14 ü olufltururken, yüz kifliden ikisi ise kendini bahts z ve flans z hissediyor. (CHA)

9 5 May s 2014 D fl Haberler YARIN 9 ABD-Azerbaycan Kongresi ne muhteflem kapan fl Azerbaycan Dostlar Birli i (AFAZ) taraf ndan ABD nin baflkenti Washington da iki gün süren ABD-Azerbaycan Kongresi çok say da milletvekilinin kat ld gala gecesi ile sona erdi. Katalanlar n yar s ndan fazlas spanya'dan ayr lmak istemiyor MADR D - Katalonya Bölgesi nde en son yap lan anket, Katalanlar n yar s ndan daha az n n spanya dan ayr lmak istedi ini ortaya koydu. Anket sonuçlar na göre, ayr l kç Katalan hükümetinin 9 Kas m da düzenlemek istedi i referandumda halk n yüzde 47,1 i evet diyecek. spanyol hükümetinin izin vermeyece ini defalarca söylemesine ra men Katalan Özerk Yönetimi, yedi buçuk milyon Katalana çift aflamal soru sormay planl - yor. Bu çizgide Düflünce Çal flmalar Merkezi nin (CEO) yapt ankette, Katalonya n n devlet olmas - n istiyor musunuz? evetse, bu devletin ba ms z olmas n istiyor musunuz? sorular n n ilkine halk n yüzde 57,6 s Evet derken, bunlar n yüzde 81,8 i ikinci soruya da Evet cevab n verdi. Her iki soruya de evet cevab n verenlerin oran yüzde 47,1'de kald. Ankete kat lan 2 bin Katalandan yüzde 22,5 i hayat boyunca ba ms zl k yanl s oldu unu söylerken, yüzde 25 i son y llarda ayr l kç düflünceye sahip oldu unu belirtti.(cha) WASHINGTON - Beyaz Saray n yak n ndaki ünlü Willard Hotel de gerçekleflen kongre kapsam nda düzenlenen programlara 40 a yak n milletvekili ve 5 senatör kat ld. Kongre nin kapan fl galas nda ABD siyasetinin tan nm fl ismi Demokrat Parti nin Temsilciler Meclisi ndeki Az nl k Lideri Nancy Pelosi de k sa bir konuflma yapt. Siyasilere, milletler aras nda iyi iliflkilerin gelifltirilmesinde çok önemli görevler düfltü ünü ifade eden Pelosi, ayn flekilde baflkanlar aras ndaki dostlu- un artmas n da umdu- unu söyledi. Kalifornia Milletvekili Xavier Becerra, Kongre yi düzenleyenlerin çok baflar l bir ifle imza att klar n ifade ederek, davetliler aras nda da bu ülkenin halk na liderlik edecek, önemli görev üstlenecek insanlar n ç kmas gerekti ini söyledi. Azerbaycan halk - n n dostu oldu unu belirten Becerra, Bundan sonraki programlar n za da beni davet etmeye devam edin lütfen. Aram zdaki dostlu un devam ve daha da gelifltirilmesi gerek. diye konufltu. Indiana Milletvekili Andre Carson, 10 y ldan bu yana ABD deki Türk toplumu ile yak n iliflkisi oldu unu dile getirdi. Türk toplumuna destek olmak amac yla yapt çal flmalardan bahseden Carson, Azerbaycan n sadece ABD nin güvenli i için de il, bölgenin de güvenli i için kritik önemde oldu unu biliyorum. ifadelerinin kulland. ABD ile Azerbaycan aras ndaki ticari iliflkilere de inen Carson, misafirlere Kongre üyeleri ile yak n temas kurmak suretiyle iki ülke aras ndaki yak n iliflkiyi gelifltirme ça r s yapt. New York Milletvekili Yvette Clarke ise Azerbaycan n baflkenti Bakü yü geçmiflte ziyaret etme f rsat buldu unu dile getirdi. Bakü nün 21.yüzy l flehri oldu unu vurgulayan Clarke, Azerbaycan, ABD içinde bölgede yeni, h zla geliflen ve demokratik bir müttefik. dedi. Bölgeyi anlamak ve ABD ile iliflkileri güçlendirmek ad na Türk toplum temsilcilerinin yard mlar ndan memnuniyet duydu unu ifade eden Clarke, ABD deki tüm toplumlar n yak n iliflkiler kurulmas yolunda çal fl lmas gerekti i vurgusu yapt.(cha) Rum Baflpiskopos: Türkler istediklerimizi vermezse müzakereler kopabilir LEFKOfiA - Rum Ortodoks Kilisesi Baflpiskoposu II. Hrisostomos, müzakerelerin bir yerde kopaca n iddia etti. Güney K br s'taki bir aç l flta konuflma yapan Rum Baflpiskopos, Türklerin her fleyi istedi ini öne sürerek, "Bizim onlara verecek bir fleyimiz yok. Çünkü her fleyi ald lar, istemek yerine tam tersi geri vermeleri gerekir." dedi. KKTC'den istedikleri yerlerin geri verilmemesi durumunda K br s sorununun çözümü sürecinin tamamlanabilece ini düflünmedi ini dile getiren Hrisostomos, kendilerinin müzakerelerde sona ulaflmay arzu eden taraf olduklar n öne sürdü. Çözümün kendilerine ba l olmad n, söz konusu durumun Türk taraf na ba l oldu unu belirten II. Hrisostomos, sona ulaflmak için iyi niyete sahip olduklar n vurgulad. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 5 May s 2014 Filo kiralama sektörü geçen y l yüzde 20 büyüdü Geçen y l yüzde 20 büyümeyle kapatan operasyonel filo kiralama sektörünün bu y l en az yüzde 30 büyüme bekledi i bildirildi. fl ekipmanlar kontrol raporlar nda 3 y l kay t aranmayacak ANKARA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, iflyerinde ifl ekipmanlar n n kullan m ile ilgili sa l k ve güvenlik yönünden uyulmas gerekli asgari flartlar belirleyen yönetmelikte de iflikli e gitti. De iflikli e göre; 25 Nisan'dan itibaren ifl ekipmanlar n n öngörülen aral klarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak yap lan muayene, deney ve test faaliyetlerini içeren periyodik kontrol raporlar nda 3 y l daha kay t numaras aranmayacak. Resmi Gazete'de yay mlanan yönetmeli e göre, daha önce 1 y l olarak belirlenen periyodik kontrol raporunun kay t numaras aranmayaca na iliflkin hüküm 3 y la ç kar ld. Bu arada periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kiflilerin bildirimi ile ilgili 13. Maddenin yürürlü e girmesi için tan nan süre 1 y ldan 3 y la art r ld. Mevcut düzenlemede söz konusu hükmen 25 Nisan 2014 itibar yla yürürlü- e girmesi gerekiyordu. Böylece söz konusu maddenin uygulanmas iki y l ertelenmifl oldu. ANKARA - Sektörünün Türkiye de yeni fakat h zla geliflmekte oldu unu söyleyen bir filo kiralama flirketi yöneticisi O uz Pala, kiralaman n artan s - f r otomobil fiyatlar na karfl firmalara ekonomik çözüm yolu sundu unu belirtti. O uz Pala, firmalar n ifl hacimlerini, verimliliklerini art rmakta en büyük ve maliyetli ihtiyaçlar ndan birinin araç temini oldu unu ifade ederek, kurumsal filo flirketleri ile çal flmalar n n iflletmelerini büyük bir maliyetten kurtard n n alt n çizdi. Araç al m ile filo oluflturan flirketlerin öz kaynaklar ile gelir elde edemeyecekleri bir yat r m yapt klar n ve ancak amortisman pay n n 4 y la yayg n gider olarak kay t alt na al - nabildi ini kaydeden Pala, kiralaman n ise d fl kaynak kullan m olmas sebebiyle, firmalar n bu harcamalar n gider olarak kay t alt na alarak önemli miktarda sermaye karl l ve KDV avantaj sa lad klar n vurgulad. S f r araç fiyatlar nda ciddi art fllar olmas na karfl n, bu art - fl n filo kiralama ücretlerine yans t lmas n n mümkün olmad n söyleyen belirten Pala, kiralama ile flirketlerin maddi oldu u kadar, zaman ve filo yönetimi ile ilgilenecek personelden de büyük kar sa lad klar n kaydetti. O uz Pala, filolar n kiralama ile oluflturan flirketlerin dönemsel harcamalardan da muaf olduklar n an msatarak, flöyle devam etti: "Operasyonel filo kiralama sistemi flirketlere ihtiyac - na uygun nitelikte araç park olufltururken ayn zamanda flirketlerin bak m, onar m, sigorta kasko giderleri, sat n alma vergileri gibi birçok yan maliyetten kurtar yor. Bununla birlikte flirketlerin filo yönetimi ile ilgilenecek personellere de ihtiyac kalm yor. Sektör zaten büyüme trendindeydi, y lbafl nda gelen zamlar filo kiralamaya ilgiyi çok daha fazla art rd. Geçen y l yüzde 20 büyümeyle kapatan operasyonel filo kiralama sektörünün bu y l en az yüzde 30 büyümesini bekliyoruz." (CHA) Dolu ve buzlanma Siirt in ceviz üretiminde kayba neden oldu S RT - Siirt te ceviz bahçeleriyle meflhur fiirvan ilçesi Oya köyünde, bu y l Mart ay sonunda görülen dolu ve buzlanma ciddi ürün kayb na neden oldu. fiirvan ilçesi Oya Köyü Muhtar Sabri Ayd n, dolu ve f rt nan n ard ndan yaflanan buzlanman n ceviz bahçelerindeki rekolteyi yar yar ya düflürdü ünü söyledi. Ayd n, lçemiz Oya köyündeki çiftçilerin tek geçim kayna cevizdir. Hemen her köylünün ba ve bahçesinde ceviz yetifltiricili i yap lmaktad r. Mart ay nda meydana gelen dolu ve buzlanma nedeniyle ürün verimi yar yar ya düfltü. Geçen sene kilosu 5 liradan satt m z ceviz, bu y l buzlanma sonucu üründe rekolte düflüklü ü için fiyatlar 2 kat artt. Tek geçim kayna- olan bu köyde çiftçinin büyük bir ürün kayb var. dedi. fiirvan a ba l birçok köyde cevizin yan s ra yetifltirilen Zivzik nar - n n da yaflanan don ve buzlanmadan ciddi anlamda etkilenerek ürün kayb oldu u belirtildi. (CHA)

11 5 May s 2014 Ekonomi Denizli ihracat %26 artt DEN ZL - Denizli hracatç lar Birli i(den B) Baflkan Süleyman Kocasert, ilde kayda al nan ihracat n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 26'l k art fl oran ile 203 milyon dolar olarak gerçekleflti ini söyledi. Kocasert, Böylelikle bir kez daha 200 milyon dolar aflm fl olduk. Ocak-Nisan döneminde ise DEN B taraf ndan yüzde 17 oran nda art fl ile 777 milyon dolarl k ihracat kayda al nd. T M verilerine göre Denizli Merkezli firmalar n Nisan ay ndaki ihracat de eri ise yüzde 20 oran nda art fl göstererek 294 milyon dolara ulaflt. Denizli'nin 2013 y l nda yakalad trend devam ediyor; DEN B rakamlar ndaki ve Denizli toplam ihracat performans ndaki art fl oranlar, ülke genelinin ihracat art fl oran n n üstünde seyretmeye devam ediyor. dedi. Küresel ekonomideki toparlanman n devam etti ini ifade eden Kocasert, 2014 y l na iliflkin dünya ticaretindeki büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye revize edildi. Bunlar flüphesiz olumlu haberler, moral veren geliflmeler. ABD'de YARIN KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ de 2014 y l nda faiz art - r m na gidilmeyece i yönündeki aç klamalar ise, k sa vadede bir k r l m yaflanmayaca beklentisini oluflturuyor. Nisan ay nda Türkiye'nin Avrupa Birli ine yapt ihracat yüzde 22 artt. diye konufltu. (CHA) K O Z M O P O L T 2 D E A L R A N A 3 S A K A T A T N 4 P A R A S A T K 5 E L T A M E L E 6 T A F L L R 7 H U T A K A S 8 A M E R K A A H 9 S A F R T U N A 10 C A N A V A R K 11 S U Z N F A 12 A N O T Y A R A R 13 D P M A E K E 14 A L A M N Ü T T 15 K A L A M A R M 16 A F L A E S E F 17 T A B U R E A D 18 Z A M B E Z K 19 L A B A D A A N 20 N A T T N E R

12 12 YARIN Ekonomi ZM R - Sektör temsilcilerinin yo un kat l m gösterdi i toplant da, ET K Baflkan ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Yard mc s Mehmet fller, Çevre odakl çal flmalar m zla sektörü yeflillendiriyoruz. Yeflile dönmemiz ayn zamanda zmir i di er yar flt turizm merkezlerinden farkl bir ürün ile öne sürmemiz, alternatif bir turizm çeflitlili i yaratmam z anlam na geliyor. Yeflil Y ld z belgesi bu bak mdan tesisler için son derece önemli. dedi. Toplant da Kültür ve Turizmi Bakanl Bafl Kontrolörleri smail Aksel ve Orhan Gazi Karaca taraf ndan, otellerdeki s n fland rma çal flmalar ve yeflil y ld z n oteller için önemi hakk nda bilgilendirme sunumlar gerçeklefltirildi. AKTOB Araflt rma Birimi Yöneticisi Erol Karabulut ve AKTOB E itim Koordinatörü Abdullah Durmufl un da kat ld toplant ya ayr ca zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu da telgraf göndererek deste ini sundu. Yeflil Y ld z Projesi kapsam nda e itim çal flmas n içeren toplant ile ilgili aç klamalarda bulunan ET K Baflkan ve TÜ- ROFED Baflkan Yard mc s Mehmet fller, Yeflil y ld z, Kültür ve Turizm Bakanl n n Çevreye Duyarl Konaklama Tesisleri projesi ve sürdürülebilir turizm kapsam nda, çevreye duyarl konaklama tesislerinin s - n fland r lmas na ve belgelendirilmesine iliflkin esaslar düzenlemek amac yla tesislere verilen bir çevre etiketi uygulamas d r. Bugünkü sunumlarda da hem s - n fland rma ve nitelikler yönetmeli i hem de yeflil y ld z yönetmelikleri kontrolden geçirildi. Bakanl ktan al nan Turizm flletmesi Belgesi sahibi tesisler, yeflil y ld z belgesi alabilirler. Çevreyi korumak, çevre bilincinin gelifltirilmesi, su ve enerji sarfiyat n minimize etmek ve tesis çal flanlar n n bilinçlenmelerini sa lamak için yeflil y ld z belgesi al nmal d r. diye konufltu. zmir in çevreye duyarl turistik tesislerle yeni bir turizm çeflitlili i ile farkl bir destinasyon bölgesi oluflturmas gerekti ini vurgulayan fller, flunlar kaydetti: ET K sektörün tek turizm çat örgütü olarak, bu konuya göstermifl oldu u duyarl l k ile Avrupal tur operatörlerinin de dikkatini çekmeyi baflar yor. zmir in yeflile duyarl turizm potansiyelinin alg da seçicili ini yaratmak ve zmir in bir dünya kenti olmas yolunda geliflimine katk sunmaktay z. Bu pazar n zmir için çok önemli bir ö e oldu unun fark nday z. Yeflile dönmemiz ayn zamanda zmir i di er yar flt turizm merkezlerinden farkl bir ürün ile öne sürmemiz, alternatif bir turizm çeflitlili i yaratmam z anlam na geliyor. zmir farkl bir turizm çeflitlili iyle ortaya ç kmak zorundad r. fller, çevre odakl olarak zmir in di er turizm merkezlerine örnek olmas ad na h zl bir kalk nma ata na bafllad klar n, ilk hedef olarak zmir de flu anda tesislerdeki yüzde 7 lik rakam 2014 sonuna kadar yüzde 15 e ç karmay hedeflediklerini kaydetti. (CHA) 3 May s 2014 Cumartesi zmir, Yeflil Y ld z ile turizmde rekabetini art racak Açl k s n r bin 167, yoksulluk s n r 3 bin 801 lira Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i (ET K), Kültür ve Turizm Bakanl ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odas ile ortaklafla yürüttü ü Yeflil Y ld z Projesi bilgilendirme toplant s zmir Fuar Anemon Otel de gerçeklefltirildi. ANKARA - Türk- fl in araflt rmas - na göre, nisan ay nda dört kiflilik bir ailenin açl k s n r bin 167, yoksulluk s n r ise 3 bin 801 lira olarak hesapland. Türk- fl, çal flanlar n geçim koflullar n ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat de iflikli inin aile bütçesine yans malar n belirlemek amac yla her ay yapt rd açl k ve yoksulluk s n r araflt rmas n n nisan ay sonuçlar n aç klad. Araflt rman n sonuçlar na göre, yerel seçimlerin ard ndan mutfak harcamalar n temel oluflturan birçok g da fiyat art fl gösterdi. Dört kiflilik bir ailenin sa l kl, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmas gereken g da harcamas tutar (açl k s n r ) bin 167 lira 17 kurufl olarak belirlendi. G da harcamas ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yak t), ulafl m, e itim, sa l k ve benzeri ihtiyaçlar için yap lmas zorunlu di er harcamalar n toplam tutar (yoksulluk s n r ) ise 3 bin 801 lira 85 kurufl oldu. Bekar bir iflçinin yaflama maliyeti (yoksulluk s n r ) bin 387 lira oldu. Ankara da yaflayan dört kiflilik bir ailenin g da için yapmas gereken asgari harcama tutar bir önceki aya göre yüzde 1,58 oran nda artt. Y l n ilk dört ay itibariyle art fl oran yüzde 7,91 oldu. G da enflasyonunda on iki ay itibariyle art fl oran yüzde 15,29 oran nda, geçen y l n ayn ayn na göre iki kat oran nda gerçekleflti. Y ll k ortalama art fl oran ise yüzde 10,72 olarak hesapland. G da enflasyonunda iki ay itibariyle art fl oran yüzde 15,29 oran nda, geçen y l n ayn ay na göre iki kat oran nda gerçekleflti. Y ll k ortalama art fl oran ise yüzde 10,72 olarak hesapland.(aa)

13 5 May s 2014 Ekonomi YARIN Pegasus üç ayda 4 milyon yolcu tafl d Pegasus Hava Yollar, 2014 ilk üç ay nda toplam yolcu say s n geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 25,4 art rarak 4,08 milyona ç kard. STANBUL - Yolcular n 2,61 milyonunu iç hat, 1,47 milyonunu d fl hat uçufllar ndan yararland. fiirketin iç hat doluluk oran yüzde 81,5, d fl hat doluluk oran yüzde 74,3; toplam doluluk oran ise yüzde 78,7 oldu. Kamuyu Ayd nlatma Platformu na (KAP) yap lan aç klamaya göre Pegasus, ilk üç ayda koltuk say s n yüzde 24,7 art rarak 5,18 milyona ç kard. Hat say s 80 i bulan flirketin iç hat pazar pay yüzde 26,4 ten yüzde 27,3 e; d fl hat pazar pay yüzde 10,7 den yüzde 11,6 ya; toplam Pazar pay da yüzde 13,7 den 14,4 e geldi. 2 May s itibariyle Pegasus, iç hatlarda 30, d fl hatlarda 53 nokta olmak üzere 34 ülkede toplam 83 noktaya uçufllar n yap yor. Pegasus Hava Yollar Genel Müdürü Sertaç Haybat, 2013 ü büyüyerek, çift haneli rakamlara kapatt klar n, 2014 e iyi girdiklerini dile getirdi. Haybat, Sektör ortalamalar n n üzerinde seyreden 2014 ün ilk çeyrek trafik sonuçlar - m z çok gurur verici. Devlet Hava Meydanlar fllermeleri nin (DHM ) rakamlar na göre bu senenin ilk çeyre inde sektörde yolcu say s yüzde 17 art fl elde etmifl. Bizim toplam yolcu say m z yüzde 25,4 art fl elde etti. Sektörün 1,4 kat daha fazla büyümüfl olmaktan mutluyuz. dedi. (CHA) Orman Ürünleri hracatç Birli i nde Güleç dönemi STANBUL - stanbul A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatç Birli i Ola an Genel Kurulu nda baflkanl a Ahmet Güleç seçildi. Tek liste ile yap lan seçimde 355 oy alan Güleç'in görev süresi 4 sene. Genel kurulda ihracat n önemine de inen Güleç, Baflbakan Yard mc m z Say n Ali Babacan daha 3 gün önce bizlere hracat bizim için ekmektir dedi. Mevcut hükümetimiz 10 senedir istikrar, imalat ve ihracat diyor. Biz 2023 hedefine nas l ulafl r z? Mobilya sektörü için 6 milyar dolar ihracat yetmez. Bizim sektör olarak 2023 hedefimiz art k 20 milyar dolard r. malat ve ihracat yapaca z. Bu iki kritik meselede süreçlerin daha da kolay hale gelmesi için var gücümüzle çal flaca z. Ankara n n da bu konuda bize destek verece inden hiç flüphemiz yok. diye konufltu. 13 stanbul A aç Mamulleri ve Orman Ürünleri hracatç Birli i nin bir önceki baflkan Abdullah Tever ise göreve geldi i günden yana sektörün önemli ilerlemeler kaydetti ini aktard. Ahmet Güleç e baflar lar dileyen Tever, Her fleyden önce genel kurula oldukça genifl bir kat l m var. Bu beni çok mutlu etti. Göreve bafllarken sektörün yap sal sorunlar yla ilgili bir liste oluflturmufltuk. Bu listeyi sürekli güncelledik. 4 y l boyunca birlikte çal flt m arkadafllar ma teflekkür ediyorum. Yurt d fl nda sektörümüzün en büyük fuarlar na kat ld k, MOSDER ile birçok baflar l çal flmaya imza att k. fleklinde konufltu. Yeni Yönetim Kurulu flu isimlerden olufluyor: Zeki fiahin, Alican Duran, Abdullah Tever, Erkan Özkan, Zeki Kavas, Ömer Esen, Adnan Bostan, Levent Çolako lu, Murat Sülek, lhan Özbay.(CHA)

14 14 YARIN Ekonomi 5 May s 2014 Meclis Sanayi Komisyonu Baflkan Maz c o lu: 283 OSB de 47 bin firma var ADANA - Adana Valisi Hüseyin Avni Cofl un da kat ld AOSB Seyhan Salonu ndaki toplant da konuflan Halil Maz c o lu, OSB lerin kurulufl amaçlar na dikkati çektikten sonra komisyon olarak yapt klar çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Maz c o lu, Türkiye genelinde 283 OSB bulundu unu belirterek, 2013 y l sonu itibariyle 155 OSB projesinin alt yap inflaatlar, yolu içme suyu, kanalizasyonlar sanayi bakanl m zca krediyle desteklenerek sanayicinin hizmetine sunulmufltur. Bu destekler devam etmektedir. dedi. 283 OSB deki 47 bin firman n bulundu unu belirten Maz c - o lu, Meclisteki sanayi komisyonunda çok tecrübeli, çok de- erli milletvekillerimiz var. Bizim komisyonun flöyle büyük bir özelli i var, bizde asla kavga olmaz bizde tart flma olur. diye konufltu. Sanayi ve Maliye bakanl klar aras nda düzenlenen protokolle borçlar n ödemede s k nt ya düflen organize sanayi bölgelerinin ana para borç taksit ertelemesi gibi kolayl klar da sunduklar n an msatan Maz c o lu, ç kartt klar yasalarla da sanayinin, ticaretin dolay s yla da ülkenin önünü açacaklar n bildirdi. Maz c o lu, 2014 y l nda 8 adet OSB projesinin tamamlanmas n n ön görüldü ünü belirterek, 2002 y l na kadar 40 y ll k süreçte y lda ortalama 2 adet OSB projesi tamamlan rken son 11 y lda bu rakam 8'e yükseldi. dedi. OSBÜK Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Nak bo lu ise Türkiye nin 50 y l öncesini de çok iyi bildi ini belirterek, Bugün Türkiye üretiyor, ihraç ediyor. Özel olacak ama geçti imiz hafta Miami ye gitmifltim. Bir firmadan ürün ald m Gaziantep e geldim bakt m ki Türk mal yaz yor üstünde. Bugün gençlerimiz nereden nereye geldi imizi bilmiyorlar. diye konufltu. Dövizdeki yükselifle de dikkati çeken Nak bo lu, Oturdu umuz yerde Osmanl tokad yedik yüzde 30 dolara zam geldi, yat p kalk p bu sanayicilere destek Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Türk sanayisinin karar vericilerini Adana da bir araya getirdi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baflkan Halil Maz - c o lu, komisyon üyesi 15 milletvekili ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluflu (ÜSBÜK) yönetim kurulu AOSB nin konu u oldu. vermek laz m. dedi. Konuklar na bölgeyi anlatan AOSB Baflkan Bekir Sütcü, yerli ve yabanc yat r mc lar n ifllerini kolaylaflt rmak için gerekli her türlü deste i sa lad klar n bildirdi. Kentin geçmiflinde sanayi kültürü bulundu unu an msatan Sütcü, Bir yanda iflsizlik var, di- er yanda sanayicimiz çal flt racak eleman bulam yor. dedi. Sütcü, bu sorunu aflmak için Adana OSB de Çukurova Üniversitesi ne ba l bir meslek yüksek okulunun yan s ra Türkiye de ilk kez OSB içinde Milli E itim Bakanl iflbirli i ile özel meslek lisesi aç ld n vurgulad. Sütcü, 2012 ile 2013 aras nda yüzde 15 enerji tüketimimiz artm fl ve bizim son dört y lda yüzde 20'inin üzerinde bir büyümemiz var. Bölgemizde halen 350 sanayi kuruluflu faaliyet gösteriyor. diye konufltu. Heyet, AOSB deki toplant n n yan s ra Sunar M s r ile AOSB deki Tezkim, Zahit Alüminyum, Bilici Tekstil ve O uz G da da incelemelerde bulundu.(cha) CLK Elektrik faiz borçlar n 's f rlad ' ANTALYA - Antalya, Isparta ve Burdur illerine hizmet veren Akdeniz CLK Elektrik, May s 2013 öncesine ait borcu bulunan abonelerinden, ana paray ödemeleri halinde biriken borç faizlerini almayaca n duyurdu. Akdeniz CLK Elektrik Perakende ve Sat fl Genel Müdürü Halit Bakal, 286 bin 159 adet fatura karfl l olan 126 milyon liral k gecikme faizini tahsil etmeyeceklerini söyledi. Akdeniz CLK Elektrik'in 'S f rlayan Kampanya' adl kampanyas n n tan t m Rixos Downtown Otel'de yap ld. Kampanyan n tan t m na Akdeniz CLK Elektrik'in Perakende ve Sat fl Genel Müdürü Halit Bakal, Alacak Takip Direktörü Erkan pek ile Hukuk Müflaviri Emrah Gümüfl kat ld. Af kampanyas n n detaylar hakk nda bilgi veren Halit Bakal, May s 2013 öncesinden birikmifl borcu olanlar n, ana paralar n ödemeleri halinde tüm gecikme faizlerini sileceklerini söyledi. Borcunu ödemek isteyenlerden 30 Haziran 2014 tarihine kadar müflteri hizmet merkezlerine baflvurmalar n isteyen Bakal, kredi kart ile ödeme yapacaklara taksit imkan sunulaca n belirtti. Borcu lan müflterileri için "Bir defaya mahsus 'gelin bir temiz sayfa açal m' diyoruz." ifadesini kullanan Bakal, "Katmerleflmifl olan alacaklar m zdan biz vazgeçelim." diye konufltu. Kampanya kapsam nda 286 bin 159 adet fatura karfl l nda 126 milyon TL tutar ndaki gecikme faizinin silinece i bilgisini veren Bakal, borçlular n yüzde 70 oran nda mesken abonesi oldu unu belirterek, " Faturalar n 274 bin adedi Antalya merkez ve ilçelerinden. 8 bini Burdur, 4 bini Isparta dan." dedi. Ana para borcunun 100 milyon lira civar nda oldu unu kaydeden Bakal, Antalya ve ilçelerinin borç faizi miktar n n ise 115 milyon lira oldu unu da ifade etti. 62 ayl k borcu birikenler bulundu unu aktaran Bakal, borcu bulunan 150 bin abonenin elektriklerinin kesik oldu u da sözlerine ekledi. Akdeniz CLK Elektrik'in 1 milyon 250 bini Antalya ve ilçelerinde olmak üzere toplam 1 milyon 670 bin abonesi bulunuyor. Borçlular aras nda kamu kurumlar n n yan s ra oteller gibi iflletmeler de yer al - yor.(cha)

15 5 May s 2014 Sa l k Turizmi Çal fltay 'n n aç - l fl nda konuflan Ankara Termal Turizm Yat r mc lar ve flletmeciler Derne i Baflkan Mehmet Ali Do- an, Bu çal fltay sayesinde ellerimizi, gönüllerimizi, birlefltirece iz, sa l k turizmi ç tas n yükseltmek için yo un çal flmalar yapaca z. dedi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ise çal fltaydan ç kacak bir uygulama plan n n takip edilmesi için valilik bünyesinde bir koordinasyon merkezi oluflturaca n kaydetti. Kamu kurum ve kuruluflu taraf ndan desteklenen ve Ankara Sa l k Turizm Derne i ile Ankara Termal Turizm Yat r mc lar ve flletmeciler Derne i nce düzenlenen Ankara Sa l k Turizmi çal fltay Midas Otel de yap ld. Çal fltay n aç l fl konuflmas n yapan Ankara Termal Turizm Yat r mc lar ve flletmeciler Derne i Baflkan Mehmet Ali Do an, Türkiye ye 2013 y l nda gelen turist say s yaklafl k 34 milyon civar ndayken, b rakt para sadece ve sadece 29 milyar dolard r. Dünyadaki istatistiklere bakt m zda, k y turizminde 4 kiflinin b rakt paray sa l k turizminde sadece 1 kifli Ankara HABER MERKEZ - Ankara'n n Ayafl lçesinde Belediye Baflkan Bülent Taflan Bahri Hac Ahmeto lu lkokulu ö rencilerini makam nda kabul ederek, ödevlerini yapmada yard mc oldu. Bahri Hac Ahmeto lu lkokulu 4/A ve 4/B s n f ö rencileri Sosyal Bilgiler "Yerel Yönetim" dersini Baflkan Bülent Taflan ile birlikte yapt lar. Baflkan Taflan' a yeni görevinde baflar lar dileyen ö renciler Ayafl'a yapaca hizmetler hakk nda sorular sordular. Ö rencilerin sorular na tek - b rakmaktad r, çünkü sa l k turizmine gelenler sa l için para harcayan insanlard r. Bu nedenle turizm politikalar m z sa l k turizm odakl gelifltirmekle fayda oldu unu görüyorum. ifadelerini kulland. Türkiye nin jeotermal kaynaklar aç s ndan büyük bir potansiyele sahip oldu unu ancak bu kaynaklar n sadece yüzde 3 ünün kullan ld - n kaydeden Do an, Bu çal fltay sayesinde termal sa l k turizmi, medikal sa l k turizmi ve engelli turizmini entegre ederek, termal sular medikal t p ile birlefltirerek termal sa l k turizmi sektörünün de ç tas n yükseltmifl olaca z. Ankara da yerel yöneticiler, sivil toplum kurulufllar ve ifladamlar bir araya gelmeyi baflaramad k. Bu çal fltay sayesinde ellerimizi, gönüllerimizi birlefltirece iz, sa l k turizmi ç tas n yükseltmek için yo- un çal flmalar yapaca z. dedi. Toplant da konuflan Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ise yüzy l n en büyük endüstrisinin turizm oldu unu belirtti. Ankara n n uluslararas kongre ve fuar merkezlerine sahip olmas gerekti ini vurgulayan Vali Yüksel, Bir flehir düflünün; 21 tane üniversitesi olsun, 6 tane teknopark olsun ve Biliflim Vadisi konuflulmas n. Ah say n valim bir de denizimiz olsa deniyor, buna ç ld r yorum. E er bu böyle ise bir Prag flehri nas l oluyor da 4 ülkenin ald turistten daha fazlas n al yor. Denizi mi var? Bu kenti tan tmak, fark etmek ve bunu baflkalar na da anlatmak için her türlü gerekçeler var. de erlendirmesini yapt. Baflkent te 53 tane müzenin bulundu unu aktaran Vali Alaaddin Yüksel, Bu müzelerin 7 tanesini Bavyera ovas na götür b rak, otobüsten çuvalla para kazan rs n z. Bir flehirde 41 tane kütüphane, içinde yazma eserlerin bulundu u kaliteli kütüphaneler var. Ama okuyucu say s 37 bin kifli. Bu böyle. 161 tane sinema YARIN Ankara'n n sa l k turizmi çal fltayda masaya yat r ld Ankara n n sa l k turizminde dünya flehirleriyle rekabet edebilmesi amac yla ilk kez bir sa l k turizmi çal fltay düzenlendi. Çal fltayda Baflkent te sa l k turizminin gelifltirilmesi ve yayg nlaflt r lmas amac yla Valilik bünyesinde bir koordinasyon merkezi kurulmas dile getirildi. 15 salonu var, 30 un üzerinde tiyatro salonu, 3 tane opera ve bale salonu var bu flehirde. Çal fltayda bir uygulama plan yapal m. Ankara Valili i Koordinasyon Merkezi olufltururuz ve belirlenen bafll klar takip ederiz. fleklinde konufltu. Ankara Sa l k Turizmi Derne i Baflkan Fatih Somuncu da Sa l k turizmi ile var olan potansiyeller harekete geçirilebilir. Bizler birlikte hareket etmenin gücünü kullanmak istiyoruz. diye konufltu.(cha) Ankara Valisi Alaaddin Yüksel Baflkan dan, miniklere ödev deste i tek cevap veren Ayafl Belediye Baflkan Bülent Taflan "Halk m z n taktirleriyle Ayafl'a hizmet etmeye geldim.önyarg m z yok.ancak ifllere girifltikten itibaren Ayafl' m z n sorunlar n n tahminimizden daha çok oldu unu gördüm. Söz verdi im tüm projelerimi gerçeklefltirece im."dedi.gençler için ne gibi projeleriniz var? sorusuna ise Baflkan Taflan flöyle cevap verdi:"sizler bizim gelece imizsiniz.ülkemizin ve yar nlar m z sigortas olan gençlerimiz içinde elbet de güzel projelerimiz var.mahallelerimize spor kompleksi yapaca- z.anfi-tiyatro,spor sahalar ve güvenli çocuk parklar yapaca z. Gençlerimizin iste i do rultusunda kurslar açaca- z. Gençlerimizin yan s ra çocuklar m z n, yafll lar m z n ve bayanlar m z n sorunlar yla da yak ndan ilgilenece iz" dedi. Ö rencilere çikolata ikram eden Belediye Baflkan Bülent Taflan onlarla hat ra foto raf çektirdi. Ö renciler ödevlerini bitirmenin mutlulu u içerisinde Belediyeden ayr ld lar.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Belediyenin Mart ay nda hizmete açt Yenimahalle Pazar ve Sosyal Tesisi nin içerisinde yer alan bay ve bayan hamamlar ve yüzme havuzu ise aç lmaya gün say yor. Klasik pazar anlay fl na yeni bir boyut kazand ran ve aç ld günden beri pazar al flveriflini keyfe dönüfltüren Yenimahalle Pazar ve Sosyal Tesisi, içinde bar nd rd unsurlarla göz dolduruyor. Tesiste vatandafllar n stres at p, keyifli vakit geçirecekleri alanlar yer al - yor. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Baflkan Vekili Mehmet Kartal la birlikte Yenimahalle Pazar ve Sosyal Tesisi içerisinde yer alan ve inflaatlar h zla devam eden yüzme havuzu, bay-bayan hamam ve dinlenme alanlar n gezdi. Türk mimarisini yans tan hamam Büyük bölümü tamamlanan ve Türk mimarisinin en güzel örneklerini yans t larak yap - lan hamamda incelemelerde bulunan Yaflar, tesisin çok yak nda Yenimahalle halk na kap - lar n açaca n söyledi. 5 May s 2014 Yenimahalle, strese iyi gelecek Yenimahalle Belediyesi, vatandafllar n keyifli vakit geçirmesi için dev yat r mlara imza atmaya devam ediyor. Baflkan Yaflar, kad nlara de er veriyor HABER MERKEZ - CHP Ankara l Kad n Kollar Baflkan Canan Kumbasar ve beraberindeki heyet, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret ederek tebrik etti. Kumbasar, Yaflar a baflar lar n n devam n dilerken kad nlara verdi i de er için teflekkür etti. Kad n kollar na teflekkür Kad n kollar n n seçim sürecinde ciddi çaba sarf etti ini bildiren Yaflar, 80 e yak n kad n n kap lar tek tek çald n ve Yenimahalle nin kazan lmas nda önemli rol oynad n söyledi. Katk lar n z için teflekkür ediyorum diyen Yaflar, Halk kucaklad - m z müddetçe kazanabiliriz. Baflar n n s rr iyi ve dürüst hizmetten geçiyor. Yenimahalle yi hep birlikte gelecek kuflaklara tafl yaca z dedi. Hizmet yeniden kazand Yaflar n azmi sayesinde Yenimahalle nin kazan ld n belirten Kumbasar, Efliniz Azize Yaflar da bizlere çok yard mc oldu. Kendisinin büyük deste ini gördük. Yenimahalle de hizmet bir kez daha kazand dedi.

17 5 May s 2014 Güncel ATAKULE y k lmayacak Büyükavc o lu, Atakule önünde yap lan bas n aç klamas nda, Ankara Bölge dare Mahkemesinin dün, oy birli iyle y k m n hukuka ayk r oldu u ve uygulanmas halinde telafisi güç ve imkans z zarara yol açaca gerekçesiyle yürütmeyi durdurmay kararlaflt rd n bildirdi. Atakule de bir kufla n an lar - n n, gençli inin geçti i bir yer olmas dolay s yla Ankaral lar n da hakk oldu unu söyleyen Büyükavc o lu, özellikle kent haf zas nda önemli yere sahip yap lar n muhakkak o kentte yaflayan kiflilerin de görüflü al narak de ifltirilmesi gerekti ini dile getirdi. Büyükavc o lu, mimar n eser üzerindeki haklar n Türkiye deki mevzuata göre sonuna kadar korunmas amac yla yola ç kt klar n belirterek, flunlar kaydetti: Bu karar, Türkiye de mimarlar aç s ndan çok önemli bir kazan md r ve bu konuda verilen ilk karard r çünkü mimarlar n eserleri üzerindeki haklar hem uluslararas sözleflmelerle hem de fikir ve sanat eserleri kanunuyla korunmaktad r. Uluslararas Bern Sözleflmesi ne Peygamber Efendimiz'in hayat - n n ö retilmesi amac yla Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen Herkes O'nu Okuyor yar flmas n n Ankara finali, Naz m Hikmet Kültür Merkezi nde yap ld. As m Y ld r m' n sundu u ödül törenine lahiyatç Yazar Dr. Selman Kuzu ve davetliler kat ld. Programda konuflma yapan Kuzu, "Belki ngilizce, Arapça, belki baflka dillerde bir Kutlu Do um program düflünebilirsiniz. Bizim vazifemiz tan tmak. Biz bize ait olan vazifeyi yapar z, tan tt kça biz de tan r z. Ne kadar tan - y p tan mad m z onun da muhasebesini yapm fl oluruz. Bu da bize çok fley kazand racakt r dedi. Tan tma vazifemiz olarak Rasulullah a karfl 6 temel vazifemiz oldu unu dile getiren Kuzu, lk olarak ona iman etme. Sonra onu tan ma. man m önce gelir yoksa önce tan ma m önce gelir. E er siz önce iman derseniz. Tan mad n z bir fleye nas l iman ederseniz diye size sorar m. Tan d kça iman ederiz, iman ettikçe ac k r z. Böylece tan d n yeterli bulmazs n. Helmün mezit. Yani daha yok mu? Unutmayal m onu tan - d m z, yeterli buluyorsak, onu yeteri kadar tan yorum diyorsak. Bu tan mad m z n bir ifadesidir. nsan n üçüncü vazifesi Rasulullah a karfl O'na talip olma, yani sünnetini yaflama. Yani sünneti üzerine yaflama ve onu yaflatma vazifemizdir. O nun ahlak ile ahlaklanma vazifemizdir. Bu da bizim sorumluluklar m z aras ndad r. Ne kadar tan rsan o kadar göre de mimar, eserin üzerindeki tüm mali haklar ndan vazgeçse bile eserinin yok edilmesini, de ifltirilmesini men etme hakk na sahiptir. Bizim bu konudaki giriflimlerimiz hukuk nezdinde yan t buldu u için çok mutluyuz. Bugünden itibaren farkl bir süreç bafllayaca n düflünüyoruz de erlendirmesinde bulundu. Mimar Rag p Buluç da, Yapmak ne kadar zor, y kmak ne kadar kolay, Ben bu projeyi bir buçuk y lda tamamlad m, inflaat iki buçuk y lda bitti, iflte üç befl günde y k l yor. Ben niye itiraz ediyorum, kanunsuzlu a diye konufltu. Mal sahiplerine, be enmediyseniz neden sat n ald n z, mimar yaflarken niçin tadilat için baflka bir mimara müracaat ettiniz, burada haklar yenen esnaf n ma duriyetini nas l telafi edeceksiniz? sorular n yönelten Buluç, Bu ifli beceremeyece iniz aç kt r, lütfen sat n kurtulun ifadesini kulland. YARIN 17 Atakule nin mimar Rag p Buluç un avukat Mustafa Büyükavc o lu, Ankara n n simge yap lar ndan Atakule nin y k m n n, Ankara Bölge dare Mahkemesince durdurulmas karar na iliflkin, Bu karar, Türkiye de mimarlar aç s ndan çok önemli bir kazan md r ve bu konuda verilen ilk karard r dedi. Buluç, Atakule yi y kmak isteyenlerin orijinal projeye uygun olarak yapmalar gerekti ini kaydederek, e er yap lmayacaksa da buran n park olarak de erlendirilmesini istedi. Mimarlar Odas Ankara fiubesi Baflkan Tezcan Karakufl Candan ise karar n, mimar n telif hakk n hiçe sayarak yap lan uygulamalara yan t oldu u için çok önem tafl d - n, K z lay daki binalar n cephelerinin de iflimi için de bir emsal say laca n ifade etti. Bölge dare Mahkemesince oy birli iyle al nan kararda ise flu gerekçelere yer verildi: Söz konusu yap ve mimari projenin özgün fikir ifade edip etmedi ine, dolay s yla davac n n izninin gerekip gerekmedi ine dair mimari estetik komisyonundan bir karar al nmaks z n, tesis edilen dava konusu ifllemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktad r. Öte yandan hukuka ayk r l ortaya konulan dava konusu ifllemin uygulanmas halinde, niteli i gere i telafisi güç ve imkans z zararlara yol açabilece i de aç kt r. (AA) Herkes O nu Okuyor yar flmas n n Ankara finali ödül töreni yap ld tabi olursun. Tabi oldu un kadar da dördüncü olarak vazifen olan sevgi vazifeni yerine getirirsin. Dil ile kolay bunun ispat gerek. Ona tabi olmak hem sözümüzde hem davran fl - m zda sünneti üzere yapmakt r diye konufltu. Kuzu, flu ifadeleri kulland ; fiunu bekliyorsak k yamete kadar bekleriz. Bizim dirilmemiz laz m. Biz dirilmezsek Rasulullah n gösterdi i hedefe ulaflamay z. Güneflin do up batt her yere benim mesaj m ulaflt r n emanetini götüremeyiz, hedefi gerçeklefltiremeyiz. Yaflayan ensar olarak, yaflayan elçileri olarak, at n s rt - na m bineriz, develerin s rt na m bineriz, uçaklar n s rt na m bineriz, dünyan n dört bir taraf na La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah hakikatini, bu hakikatin güzelli ini hayata katt klar n getirdiklerini temsil için hem da laca z, hem de da lacak nesiller yetifltireceksiniz. (CHA)

18 18 YARIN Ankara 5 May s 2014 Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlali geliyor Trafik Güvenli i Platformu, Karayolu Trafik Güvenli i Stratejisi ve Eylem Plan çerçevesinde, bugüne kadar yapt çal flmalarla bu y l gerçeklefltirecekleri faaliyetleri de erlendirdi. STANBUL -Trafik Planlama ve Destek Daire Baflkan Y lmaz Bafltu, Polis E itim ve Kongre Merkezi nde (PEKOM) düzenlenen toplant - da yapt konuflmada, trafik kazalar n n, verdi i sorunlar nedeniyle ülkelerin gündeminde yerini ald n, Türkiye de de durumun farkl olmad n söyledi. Platformun kuruldu u günden bugüne kadar farkl bir metotla trafik sorununu çözmeye çal flt n ifade eden Bafltu, 2009 da Moskova da düzenlenen toplant da, ölümlerin 2020 y l na kadar azalt lmas karar - n n al nd n bildirdi. Yani tüm dünyada 5 milyon hayat n kurtar lmas hedeflenmifl durumda diyen Bafltu, Türkiye nin buna taraf oldu unu kaydetti. Bu kapsamda Baflbakan l k Genelgesi olarak Ulusal Plan n yay nlanarak uygulamaya konuldu unu an msatan Bafltu, trafik sorunuyla mücadele yöntemlerini e itim, altyap, denetim ve acil yard m hizmetleri olarak ele ald klar n anlatt. Türkiye nin de trafik kazalar ndan ölümleri 2020 y l na kadar yüzde 50 azaltmay hedefledi ini belirten Bafltu, Trafik güvenli i faaliyetlerinde tüm yol kullan c lar n bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, trafik kurallar n n kal c tutum ve davran fl haline dönüfltürülmesi, alg lanan yakalanma riski duygusunun art r lmas için yap - lacak denetim faaliyetlerine gerekli deste in sa lanmas için ulusal kampanyalar n düzenlenmesine ihtiyaç var diye konufltu. Sürücü çal flt ran ilgili flirket ve firmalar n, bunlar n denetimlerini yapmak zorunda oldu unu belirten Bafltu, herkesin görevini yapt nda trafik güvenli inin otomatik olarak sa lanaca n bildirdi. Trafik sorununun, sadece kamu kurumlar veya sivil toplumun bir k sm n n ele almas yla çözülemeyece ine de inen Bafltu, kamu ve özel sektör aras nda koordinasyon sa lanmas n n önemli oldu unu bildirdi. Bafltu, Türkiye nin herhangi bir yerinde yak lan küçük bir meflalenin belli bir deste i buldu unda beklenen verimin en üst seviyeye ç kaca n belirterek, flöyle konufltu: Türkiye de son üç y l n ortalama rakamlar na bak ld nda kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor. Di er kaza nedenlerinin de geçifl önceli i kural ihlalleri, dönüfl kurallar na uymama, arkadan çarpma, flerit ve manevra ihlalleri oldu unu görüyoruz. Trafik Güvenli i Platformu, Birleflmifl Milletler taraf ndan uygulamaya konulan ve 2020 y l na dek karayollar nda görülen ölümlerin yüzde 50 oran nda azalt lmas n amaçlayan Yol Güvenli inde Eylem On Y l do rultusunda, ülkemiz ad na belirlenen hedeflere ulafl lmas için tüm çal flmalar titizlikle yürütüyor. Trafik yönetimi, yollar n daha güvenli hale getirilmesi, sürücülerin daha güvenli davran fllar sergilemesi, dezavantajl gruplar n trafikte güvenli inin art r lmas gibi çal flmalar gerçeklefltiriyoruz. Trafik Güvenli i ile ilgili yapt klar çal flmalar hakk nda da bilgi veren Bafltu, e itim ö retim y l nda servis araçlar na inme-binme ve emniyet kemeri takma gibi faaliyetleri gerçeklefltirdiklerini anlatt. Çal flmalarda medyan n önemli oldu unu, bu kapsamda televizyon dizilerinde trafik kurallar n ifllediklerini, radyo spotlar haz rlad klar n söyleyen Bafltu, önemli futbol maçlar nda oyuncular n, trafik mesajlar n içeren pankartlarla sahaya ç kt n dile getirdi. Bafltu, Kazalara neden olan unsurlar n bafl nda h z geliyor. kincisi de kaza olduktan sonra güvenlik unsuru olarak sadece emniyet kemeri var. Emniyet kemeri yüzde 60 oran nda insanlar hayata ba l yor bilgisini verdi. Türkiye fioförler ve Otomobilciler Federasyonu Baflkan Fevzi Apayd n ise iklimden araç teknolojisine, yol ve altyap olanaklar na, e itim seviyesinden insan pikolojisine kadar birçok faktörün trafi i etkiledi ini söyledi. Trafik sorunun bir bütün olarak alg lanmas, çözümlerin birlikte ve beraberce düflündükten sonra hayata geçirilmesi gerekti ini belirten Apayd n, güvenli trafik ortam n n oluflturulmas için her sektörden kifli ve kurumlar n, platformun çat s alt nda, gönüllü hizmeti esas alarak üzerine düflen görev ve sorumluluklar yerine getirdi ini ifade etti. Platform üyelelerine Güvenli trafik emekçileri diye seslenen Apayd n, platforma üye olmak isteyen çok say da kurum ve kurulufl oldu unu sözlerine ekledi. (CHA) 4 eski bakanla ilgili soruflturma bugün görüflülecek TBMM - TBMM Genel Kurulu, eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Ça layan, Egemen Ba fl ve Erdo an Bayraktar hakk ndaki Meclis soruflturmas önergesini bugün özel oturumda görüflecek. AK Parti ve CHP nin dört eski bakan hakk ndaki Meclis soruflturma komisyonu kurulmas na iliflkin önergeleri 5 May s günü te bafllayacak özel gündemde görüflülecek. Genel Kurul, bugün e kadar, yar n günlük çal flmalar n n bitimine kadar, May s ay nda da sal günleri te, çarflamba ve perflembe günleri te bafllamak üzere e kadar mesai yapacak. CHP Grup Baflkanvekili Akif Hamzaçebi, dört eski bakan hakk ndaki Meclis soruflturmas önergesinin, Meclis Televizyonu nun yay n yapmad bugün görüflülecek olmas n elefltirerek, Bunun tek nedeni, bu görüflmelerin milletin gözünden kaç r lmas. Korkmuyorsan z karar alal m, görüflmeleri Meclis Televizyonu yay nlas n. Var m s n z? dedi. MHP Grup Baflkanvekili Yusuf Halaço lu da eski bakanlarla ilgili iddialar n adeta milletin kafas na nakfledildi ini dile getirerek, bugünkügörüflmelerin de kamuoyuna aç k olmas gerekti ini söyledi. AK Parti nin Güler, Ça layan, Ba fl ve Bayraktar a aklanma f rsat vermedi ini savunan Halaço lu, Madem bu bakanlar aklanmak için baflvurdular, Meclis yarg organ de il, komisyonun bakanlar suçlamas ya da suçlamamas söz konusu olmad na göre, özgür iradeleriyle yarg lanmas na izin vermesi karar n yerine getirmeli. Komisyon kurulmas n reddederseniz, bu durum sizi de suçlu hale getirecektir dedi.(aa)

19 5 May s 2014 Ankara YARIN Yaflayan müzede h d rellez kutlamalar yap l yor Ankara n n tarihi ilçesi Beypazar nda May s tarihlerinde H drellez kutlanacak. Kutlama, Türkiye nin en çok ziyaret edilen müzeleri aras nda yer alan Yaflayan Müzede olacak. HABER MERKEZ - H drellez, müzenin dönemsel sergilerinden birini oluflturuyor. Müze ziyaretçilerinin en çok e lendi i etkinliklerden biri olan H drellez, müzenin kuruldu u y ldan bu yana her y l kutlan - yor. Bahar dünyada pek çok kültür ve uygarl k taraf ndan kutlan r. Bahar bayram n n ad, ran da ve Türkî Cumhuriyetlerde Nevruz, H d rellez, Ergenekon, Romanlarda Kakava, Ortodokslarda Aya Yorgi olur. Bahar, Türk kültüründe ayn zamanda yeni y l kutlamas d r ve Anadolu da yöreden yöreye de iflik tarihlerde ve farkl adlarla kutlan r. Kara k fl, çetin geçen so- uklar unutturacak s cak, verimli ve güzel günler Nevruz, Çi dem Günü, May s Dokuzu, E rice ve H drellez gibi türlü türlü adlarla kutlan r. Anadolu daki bu renkli yeni y l törenlerinin birço unu müze ortam nda ziyaretçileriyle kutlayan Yaflayan Müzede bu sefer H drellez coflkusu var. Ankara n n tarihî ilçesi Beypazar nda yer alan Yaflayan Müzede, müzenin bahçesinde kurulan sal ncakta sallanmak, mani çömle inden mani çekmek, H z r n bereket saçt türlü içeceklerden tatmak, gül a ac na dilek dilemek ve böylece H drellez i kutlamak tüm ziyaretçiler için farkl bir deneyim olacak. Mamak' n mahalleleri büyüyor 19 HABER MERKEZ - Mamak Belediyesi, ilçenin modern bir flehir kimli i kazanmas için Yenibay nd r, Alt a aç, Karaa aç ve Kartaltepe mahallelerinde yeni yol açma çal flmalar na h zl bir flekilde devam ediyor. Fen flleri Müdürlü ü'ne ba l ekipler mahallelerde kald r m, yol açma ve geniflletme çal flmalar na baharla birlikte h z verdi. Ocak ay ndan itibaren 11 bin 60 metre yol aç m gerçeklefltiren belediye bu y l n sonuna kadar 45 bin metre yol açmay hedefliyor. Yeni yollar n ve yat r mlar n oldu u yerlerde ticaret yo unlu unun da artt n kaydeden Belediye Baflkan Mesut Akgül, Sürekli büyüyen mahallelerimizde yeni yollar açarak, o bölgedeki yaya ve araç trafi ini rahatlat yoruz. Yapt - m z çal flmalar, ilçemizin flehirleflme oran n yükseltiyor. dedi. Hizmetin her yere eflit olarak ulaflt r lmas gerekti ini belirten Akgül, Bölge, mahalle, sokak ayr m yapmadan Mamak'ta her yere hizmet götürüyoruz. Artan yap laflma ve nüfusla birlikte daha sa l kl ulafl m sa layabilmek için çal flmalar m z planl bir flekilde sürdürüyoruz. diye konufltu.

20 20 YARIN Ankara Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi ile Polatl Ticaret Odas, Akademisyenler projelere destek veriyor konulu konferansta akademisyenler ile ifladamlar n buluflturdu. 13 Eylül Kültür Merkezi'ndeki konferansa Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Baflkan Mürsel Y ld zkaya, TÜB TAK TEY- DEB Baflkan Fatih Yülek, Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Selçuk Kervan, Polatl Ticaret Odas Baflkan Ulvi Sakarya ve ifladamlar kat ld. TÜB TAK TEYDEB Baflkan Fatih Yülek, özel sektörün Ar-Ge çal flmalar na destek vererek di er firmalar ile rekabet gücü kazand rd klar n ifade etti. Yülek, Sürekli etrafa bak yoruz. Nerede ne s k nt var sürekli araflt r yoruz ve bu s k nt lar gidermek için elimizden geleni yap yoruz. Firmalara yeni ürün gelifltirin derken bizim 15 y l önceki programlarla çal flmam z do ru olmaz deyip kendimizi yeniliyoruz. fladam gibi, rafta duruyor gelin al n demiyoruz. Bu tür tan t mlar yap yoruz. Son iki senede 40 da fazla ilde tan t m yap ld. Üniversitede ifl gücü varsa bunu sanayiye nas l aktar rs n z diye proje pazarlar n destekliyoruz. Giriflimcilere sermaye deste i sa layan aflamal destek programlar m z var, bunlar organize ediyoruz." dedi. Üniversitenin bilgi birikimlerinin sanayiye dönüfltürülmesinin kaç n lmaz oldu unu belirten Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat 5 May s 2014 Akademisyenler ile ifladamlar bulufltu TÜB TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB), Ankara n n Polatl ilçesinde ifladamlar na proje yap m ve hibe desteklerini anlatt. HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl nca bafllat lan fiehiriçi asfat çal flmalar devam ediyor. So uksu Milli Park giriflinden bafllayan asfaltlama çal flmalar, Kaz m Karabekir Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinden devam ediyor. Asfaltlama çal flmalar n yak ndan takip eden Belediye Baflkan Muhittin Güney ve Belediye Meclis Üyeleri, Ankara Caddesi K z lcahamam girifli üzerinde bulunan asfaltlama ekiplerini çal flma alan nda ziyaret ederek, kolay gelsin dileklerinde bulundu. Çal flmay bizzat yerinde takip eden Belediye Baflkan Muhittin GÜNEY, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl nca bafllat lan ve halen devam eden asfaltlama çal flmalar n yerinde inceleyerek, yol yap m ve asfaltlama çal flmalar n n devam edece- ini bildirdi. Asfaltlaman n yap lmas nda büyük eme i olan baflta, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n i.melih GÖKÇEK beye teflekkürlerini ileten baflkan Muhittin GÜNEY, çal flman n yap m nda unutulmamas gereken hemflehrimiz Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl Fen flleri Daire Baflkanl Genel Sekreter Yard mc s Say n Vedat ÜÇPI- NAR ada teflekkürleri iletti. Fakültesi Dekan Prof. Dr. Selçuk Kervan, yap lacak ortak projeler ile firmalar n ihtiyac olan teknolojik bilgilerin üniversitelerden transfer edebilece ini vurgulad. Kervan, fizik ve kimya bölümlerinin sanayiye, tarih ve edebiyat bölümlerinin sosyal projelere destek olabilece ini sözlerine ekledi. Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin ise proje ça r lar n dikkate al p takip edilip, ciddi bir proje haz rlan rsa bu projelerden yararlanmak için hiçbir gerekçe olmad n ifade etti. Belediye Baflkan Mürsel Y ld zkaya, ilçenin iki tane organize sanayi bölgesinin oldu unu, çok genç nüfusu olan Polatl n n bu tür projelerden daha fazla yararlanmas gerekti ini dile getirdi. Polatl Ticaret odas Baflkan Ulvi Sakarya da oda olarak ifladamlar n n haz rlayaca projelere ekip deste i vereceklerini söyledi. (CHA) K z lcahamam da hizmet dur durak bilmiyor

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı