Gazi Kupas özel say s HAZ RAN Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY"

Transkript

1 Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas hakk nda bilmeniz gerekenler

2 fieref verdiniz 80 inci Gazi Koflusu nu efli Semra Sezer han mefendi ile birlikte izleyen Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer camiam z onurland rd. Cumhurbaflkan m z Gazi Kupas ödül töreni s ras nda Atatürk ün atlara ve at yar fllar na verdi i önemden bahsederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün de söyledi i gibi, atlar Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir dedi. Say n Sezer, Gazi Koflusu nu kazanan H zel Beyi nin sahibi Kadri Daflkan a, jokeyi Halis Karatafl a ve antrenörü A. R za Ayd n'a kupa ve plaketlerini verdi. Veliefendi Hipodromu nu dolduran onbinlerce yar flsever Cumhurbaflkan m z ve H zel Beyi ekibini coflkuyla alk fllad. Sezer den önce Turgut Özal ve Süleyman Demirel Cumhurbaflkan s fat yla Gazi Koflusu nu izlemifl ve ödülleri vermiflti. 2 Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer H zel Beyi nin jokeyi Halis Karatafl a plaket verdi.

3 Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer antrenör A.R za Ayd n a plaket verdi. 3

4 22 tay, 2400 metrelik bu büyük koflu öncesinde tüm haz rl klar n yapm flt. Start ile birlikte Dr. Lucy ile Out Of Control liderli i alma çabas na girdi. Bu iki at koflunun epey bir bölümünde bafl bafla gittiler. Ancak finale yaklaflt kça esas aktörler varl klar n hissettirmeye bafllad. Aralar nda Bors ata a kalkt. Kontrollü koflan H zel Beyi Mummy s Love kontrol ederek öne ç kma çabas na geçti. Kofluyu en gerileren takip eden Annosh, düzlük dönüldükten sonra en içe girdi, burada buldu u kanalda h zlan p liderli i ald. Tehlikeyi sezen Halis Karatafl hemen hamle yaparak Nashwan n torunu olan Annosh a adeta yap flt. Metre metre, santim santim yaklaflan H zel Bey, Annosh ile sanki ayn anda potoya girdi. Herkes heyecan içindeydi. Fotofiniflin flaflmaz sonucuna göre 80 inci Gazi Koflusu nun fiampiyonu burun fark ile H zel Beyi idi. Safkan, zmir de bafllad ç k fl n stanbul da Preveze ile sürdürmüfl, Gazi ile taçland rm fl, Halis Karatafl da üçüncü kez Gazi Koflusu nu kazanm flt. 4

5 fieref tribününde heyecan Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer baflta olmak üzere fleref tribününde yerini alan bütün protokol yar fl n son metrelerinde heyecan içerisindeydi. Foto-finifl e kalan sonuç heyecan daha da art rd. Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer ve efli Semra Sezer han mefendi, yar fl öncesi ve sonras yap lan organizasyonlar dikkatle izledi. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, yar fl öncesinde Cumhurbaflkan m za yetifltiricilik ve yar flc l k konular nda bilgi verdi. 5

6 Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker i kap da karfl lad. Soldan sa a: Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker, 1 inci Ordu Komutan lker Baflbu, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul Valisi Muammer Güler ve Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer Cumhurbaflkan m z beklerken kap da bir süre sohbet ettiler. 6

7 fieref tribünündeki protokol ve kalabal k bir yar flsever toplulu u Gazi heyecan n yaflamak için yerini alm flt. Yo un gündeminden dolay Veliefendi Hipodromu ndaki kupa törenlerine gelemeyen stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. Kadir Topbafl da Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer le yar fl ve yetifltiricilik konusunda sohbet ederek Gazi Kupas n n önemi hakk nda bilgi ald. 7

8 Jokeyler yar flla ilgili son taktikleri almak üzere toplu halde padoka do ru yola ç kt lar. Büyük derby öncesi boyac Hasan Kaya jokeylerin çizmelerini her zamankinden daha özenle parlatt. Bütün haz rl klar tamamlanm fl ve jokeylerin yar flta kullanacaklar malzemeler haz rlanm flt. 8

9 80 inci y l hat ras 80 inci Gazi Koflusu öncesi, jokeyler padokta hat ra foto raf çektirdi. Can N. Güven e ait Baba Cemil isimli safkana binecek olan Ak n Sözen geçmifl ile gelecek aras nda adeta unutamayac bir an yafl yordu. En genç jokeylerden biri olan Ak n Sözen, Gazi Koflusunu 9 kez olmak üzere en fazla kazanan jokey ünvan n elinde bulunduran Mümin Ç lg n dan (sa dan ikinci) kofluya iliflkin taktikleri ald. 9

10 Gazi koflan safkanlardan Barkod un sahibi Gülnur Gülerce ve ekibi, jokey Süleyman Akd yla birlikte. Dr. Lucky nin sahibi Hüseyin Türkarslan, antrenörü Rahmi Özdeniz jokey Fuat Çakar a son taktiklerini veriyor. 10

11 Atlar na binen jokeyler start yerine yürürken tribünlerdeki heyecan son haddine varm flt. fiampiyon H zel Beyi padoktan ç karken... H zel Beyi flampiyon olarak dönerken... 11

12 Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar, Türkiye Barolar Birli i Baflkan Özdemir Özok, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, 52.Tümen Komutan Tüm General Muzaffer Cengiz Arslan, stanbul Valisi Muammer Güler, stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin, Adli Yarg ve Adalet Komisyon Baflkan Mehmet fiefik Mutlu, stanbul Barosu Baflkan Av. Kaz m Kolcuo lu, Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen. 12 Soldan sa a: Adalet Komisyon Baflkan Mehmet fiefik Mutlu, stanbul Barosu Baflkan Kaz m Kolcuo lu, Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen, stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah sohbet ettiler.

13 Soldan sa a: Hücum Tulgar n efli Tülin Tulgar, Türkiye Barolar Birli i Baflkan Özdemir Özok un efli Nefle Özok, 52 nci Tümen Komutan Cengiz Arslan n efli Sema Arslan, stanbul Valisi Muammer Güler in efli Neval Güler, TJK Baflkan Umur Tamer in efli Suzan Tamer, stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin in efli Bedriye Engin ve Adalet Komisyon Baflkan fiefik Mutlu nun efli Fatma Mutlu. Dolmabahçe Saray ndaki Gazi galas organizasyonunu haz rlayan Sadettin Sükan da ailesi ile birlikte Gazi Koflusu nu izlemek için yerini alm flt. 13

14 Soldan sa a: Asli Üye Gür Özbelge, Arif Kunter, TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Bafler ve Erdo an fienocakl. Soldan sa a: Türkiye Jokey Kulübü eski Baflkan Kenan Binak ve Asli Üye Tulga Yüzatl. fieref tribünündeki seçkin konuklar hem birbirleriyle sohbet ettiler hem de yar fl sonuçlar n tahmin etmeye çal flt lar. Herkesin ortak görüflü Veliefendi Hipodromu nun tarihinde ilk kez bu kadar ra bet gördü ü idi. Resmi sonuçlar da bunu teyid ediyordu. Gazi gününde alt l ganyan YTL. tevzii ile rekor k rd. 21 bini biletli olmak üzere 42 bin kifli de tribünleri ve piknik alanlar n t ka basa doldurmufltu. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer in efli Suzan Tamer, 52 nci Tümen Komutan Tüm General Muzaffer Cengiz Arslan ve efli Sema Arslan han mefendiyle yak ndan ilgilendi. 14

15 Çok flükür Allah m H zel Beyi nin sahibi Kadri Daflkan yar fl öncesi kat ld TJK TV de Burak Konuk ve Reflat Köstem e haz rl klar n anlatarak bilgi verdi ve safkan na güvendi ini söyledi. 15

16 kizleri 16

17 80 inci Gazi Koflusu nun flampiyonu H zel Beyi nin sahibi 50 yafl ndaki Kadri Daflkan, tüp bebek sayesinde babal k sevinci yafl yor. Henüz 2 ayl k ikizlerin babas Kadri Daflkan, kizlerin flans sayesinde Gazi Kupas benim oldu diyor. n flans 17

18 Suna Daflkan 2 ayl k ikiz çocuklar Emir ve Sedef in kendilerine u urlu geldi ini söyledi. H zel Beyi pistlerin beyi olacak... Gazi Kupas fiampiyonu H zel Beyi nin sahibi Kadri Daflkan kupan n öyküsünü TJK n n Sesi ne anlatt. Henüz 3 y ll k çiçe i burnunda bir atç ve en önemlisi Gazi Kupas sahibi Daflkan, H zel Beyi nin flampiyonlu unu ikiz çocuklar n n flans olarak nitelendirdi. adri Daflkan uzun y llar üst dü- yöneticilik yapm fl. Daha Kzey sonra g da üzerine ve en nihayetinde de tekstil ve otomotiv üzerine kendi ifllerini kurmufl. Hayat m n her alan nda h rsl ve iddial oldum diyor. Ve ekliyor Atç l kta da iddial - y m. Gazi Kupas bir bafllang ç H - zel Beyi ile çok önemli ifller yapaca- z. Gazi Koflusu Bütün samimiyetimle söylüyorum, Gazi Kupas n kazanaca - m zdan çok emindim. smimi soyad m bildi im kadar emindim. Bir tek önümüzün kapanmas ndan korkuyordum. Evet Halis Karatafl gibi bir jokey biniyor ata ama, insan yine de biraz çekiniyor. Çünkü sonuçta Türkiye nin derbisi ve eküriler var, taktikler var. Ama sonuçta yan lmad m, kazand k. Halis in bizim at m za binmesi bile çalkant yaratt asl nda. Engin Karatafl nda çok eme i var. Bir sabah Halis H zel Beyi ni çal flt rd. At n her metresinde kendisine cevap verdi ini görünce bana Bu kupa kaçmaz abi dedi. Cumhurbaflkan elinden kupay almak tabi ki çok güzel bir duygu. 18 Böyle önemli bir kupay ülkenin zirvesindeki insandan almak herkese nasip olmaz. Bir de Say n Cumhurbaflkan n n ilk defa Gazi Kupas verdi i düflünülürse, ne kadar onur verici oldu u ortaya ç kar. Eflimin koflu sonras duygu yo- unlu undan a lamas Cumhurbaflkan m z ve eflleri han mefendiyi çok etkilemifl olacak ki eflime Biz de sizinle a lad k demifller. Porto Kadir Antrenörümüz Kadir Özdemir (Porto Kadir) bu ekibin bafl ndaki insan. Benim atlar m n her fleyiyle ilgilenir. Hangi yar fla girece ine bile o karar verir y l nda U urtay n kazand Gazi Kupas nda Tulga Yüzatl n n Excalibur isimli at yla Gazi 2 incisi olmufllar. Allah bize böyle bir ekip k smet etti. Ben piyon say l r m fiah mat yapan o, yani liderimiz. Yard mc lar falan herkesi kendi seçer. Ekibin ço unu da amca çocuklar ndan oluflturdu. Yani bir aile gibiyiz. Sevgi ve sayg çerçevesinde iflleri yürütüyoruz. Atlarla olan iliflkisi de ayn sevecenlikte gidiyor. H zel Beyi onu gördü ü zaman yan na gidip öper. Yani bu kadar çok seviliyor. Bursa da öyle fleylere flahit oluyoruz ki insan üzülüyor. At sahipleri atlar yla ilgilenmiyor. Seyisin elinde atlar horlan yor. Ensesine vuruyorlar, kas na vuruyorlar sonrada o psikolojiyle baflar bekliyorlar. Bu mümkün de il. Bir itifl kak fl varsa o at koflturamazs n bile H zel Beyi kelepir de il Yetifltiricisi Tahsin H zel beyefendi at n ismini H zel Beyi koyal m dedi, öylede koyduk. Anneden k z kardefli var. 2 yafl nda, onun ad da H - zel k z. O da inflallah seneye iyi ifller yapacak, haz rl yoruz. Bir televizyon program nda H zel Beyi ile ilgili bir yorum yap ld. Müsait olsam televizyonu arayacakt m. flte, diyorlar, bu at n hikayesini biliyor musunuz. smi laz m de il, y llar n atç - s bir arkadafl anlat yor. Belli ki kulak dolgunlu uyla konufluyor. H zel Beyi nin annesi Dandini ifle yaramaz bir atm fl ve Adapazar l bir aileye hediye edilmifl. Bu k sra da hasbelkader Red Bishop a çekmifller diyor ve ekliyor: Beni kastederek, bu arkadaflta diyor, çok ucuza bu at alm fl. Kendi kendime düflün-

19 düm. Herhalde psikolojik bir savafl ya da haz ms zl k var dedim. Sonradan bu arkadafllar sonuçta özür dilemifller. Biz de uzatmad k zaten. Ben daha sonra program n yap mc lar n arad m ve bu at flu anda en pahal ngiliz ayg r kaç para ediyorsa H zel Beyi ni 2004 y l nda o de- erden ald m dedim. Yani bu de er birilerine az geliyorsa bilemem. Kelepir de il yani fiyat. Ben H zelbeyi ile birlikte Akartürk isimli bir tay daha ald m. Asl nda Gazi Kupas na iki at mla eküri olarak kat lmak istedim. Ancak Bursa da yar flta kantarmas n s r nca 5 inci oldu. Yani bunun gibi flanss zl klar yüzünden olmad. Geçen sene 2 yafl ndayken Osmangazi koflaca z. H zel Beyi kendini yerden yere at yor. Me er gaz s k flmas olmufl. Neyse ki gün ilaçlarla tedavi oldu ve iyileflti. Orada kurtard ktan sonra at, dedim ki bu at çok iyi fleyler yapacak. Tabi biraz nazar da de iyor. H zel Beyi H zelbeyi Preveze koflusunda 1600 metrede 1.34 gibi bir derece yapt. O yar flta Kurtiniadis favoriydi, onu geçtik. Türkiye de 2003 y - l nda do mufl 1500 tay n içinde bu dereceyi yapan yok. Nerdeyse Sab rl ve Popular Demand n derecelerine yaklaflt k yani. 30 salise daha iyi yapsak rekor bizim olacak yani. Ç k p bir kifli de bu at böyle derece yapt, diye bahsetmedi. Bu at Bursa da 2 inci kez girdi i maiden yar fl nda 1200 metrede 1.11 yapt. nsanlar konuflurken ya istatistiklere göre konuflmal ya da susmal. Geçen sene Bursa da 1600 çimde yapt 1.36 derece ile bize zaten Gazi için ümit verdi. Kim görse, bu at uzuna gider diyor. Kofltukça aç l yor çünkü. Birde H zel Beyi etraf ndakilerden korkmuyor, bilakis onlar korkutuyor. natç bir karakteri var ddia ediyorum, benim at m Türkiye de yaflça büyükler de dahil geçecek at yok. Yeterki pist 3,2-3,5 aras olsun. Gazi Koflusu nun derecesini 2.25 civar yani rekor bekliyordum. Gazi de rekor bekliyorduk.. Bizi zorlayan olmad. Yani yar fl h zl gitmedi. H zel Beyi bir kere uzunu çok seviyor. Tabi Türkiye de çok büyük atlar oldu, olacak. Biz onlarla kendimizi flu anda mukayese edemiyoruz. Daha iflin bafl nday z, % 60 larday z. nflallah yurt d fl na ç kaca z. O zaman herkes görecek nas l kofltu- umuzu. TJK ve büyüklerimin yard m yla bu yurt d fl ifline gidebilirim ancak. Bu iflin duayenleri ve camia bana yol göstersinler, yeter. Benim maddi bir beklentim yok. Yani para de il, bilgi istiyorum. Çünkü elimizde dünya standartlar nda bir at var Uzunda 2000 ve üzeri. Orada da geçilmez bir at bu. Keyfi ve pist uygun olsun durmaz Bu kadar iddial y m yani. Beni tan yacaklar Ben çok girip ç kan, fazla kurcalayan bir yap da de ilimdir. O yüzden beni pek kimse tan maz. Biraz da mütevaziyimdir. Yapt m ifllerle an lmak isterim. Ancak hayat mda her alanda h rsl ve iddial olmay ilke edindim. Atç l mda da iddial Kadri Daflkan geciktirdi i sa l k kontrolü için Gazi sonras hastaneye gitti. ifllerle an lmak isterim. Tabi at sahiplerinin aras nda çok de erli kaliteli insanlar var. Zamanla ben onlar onlar da beni tan r. fiampiyonlar geliyor! Burhaniye Ören de yeni, çok güzel bir çiftlik yapt m. Çiftlikte 16 box var. 2 tane gebe k sra m var. Benim bütün ifllerim bilimseldir. Her döneminde ayr bir beslenme ve idman uygular z. Dünya da ne yap l - yorsa takip ediyorum ve yapmaya gayret ediyorum. Kadrom çok iyi dedi im gibi. Buradan büyük flampiyonlar ç kaca na eminim. Ben bu iflte en iyisini yapmak için u raflaca m.yapamad m an b rak - r m zaten. Ah r n u uru olsun Kadir dedi ki a abey ah r n u urudur. Bir arap alal m. Kafkasl n n sat ld Karacabey deki müzayedeye girdik. Ben Kafkasl y görünce çok be endim. Ancak anons ediyorlar ayaklar nda kemik falan var. Biraz problemli yani. Kadir de anlam fl. Kendi kendine, ilk defa arap at al yoruz. Adama flevki k r lmas n problemli at almayal m demifl. Sonra Asilzade yi 36 milyara ald k. Kafkasl da 51 milyara gitti. Allah aya n düz bast rs n. Alanlar da iyi bakt, çok at oldu. Bana bu at için ald ktan sonra, ortan n da alt nda bir at dediler. Ben de, bu ifl k smet ifli dedim. At koflmaya bafllad. Bunu söyleyen arkadafl beni sonra geldi, tebrik etti ve sen ne al rsan al, ben bir fley demeyece im dedi. Hakikaten çok iyi bakt k ama. Bir kere atlar kaybettikleri yar fltan çok etkileniyor ve bir hafta kendine gelemiyor. O yüzden haz r olmadan hiçbir at m yar fla sokmam. Halis ve Ertül iyi arkadafllar Halis yar fl sonunda Ertül e tebrik için elini uzatm fl. Halis in bu hareketine karfl l k Ertül de ona elini uzatm fl, fakat bu esnada bizim at uzaklaflm fl ve Ertül ün eli havada kalm fl. Olay bundan ibaret, yani bir art niyet yok. Tepki önemli de il Ben orada Gazi Mustafa Kemal in kupas n kald rm fl m. Birkaç kendini bilmez, bilmedikleri bir fley için yuh çektiler. Bana geri çekil dediler. Ama ben birkaç kendini bilmez için yapmad m bunu. Zaten mant kl, fluurlu olan insan orada Cumhurbaflkan varken yuh çeker mi? Ay p yani! Sonuçta kazanan at favori. Ben oradaki insanlar n heyecan na veriyorum bu tepkiyi. Halis ten hediye H zel Beyi nin kafas normal atlardan uzun. Türkiye de kafas na göre kantarma bulamad k, ilaveler falan yapt k. Nerden al rsan z al n kantarma k sa geliyor. Gazi Kupas nda da sa olsun Halis in Dubai den getirdi i kantarmay kulland k. Baflkan Umur Tamer Sait Akson da kupay verirken bu 21 gün çok zor geçecek dedi. Ben de. Do rudur Baflkan m. Zor geçecek dedim. Yurtd fl temaslar Çok yak nda bir tan d m vas tas yla Coolmore haras ndan yetkililer gelecekler. H zel Beyi ni çok merak ediyorlarm fl. Bu arada di er eksikliklerimizi de gösterecekler bize. Her konuda sürekli temas halindeyiz zaten. Yemlerimiz falan hep oradan gelir. Atlar ma bakt m kadar kendimle ilgilenmiyorum. Arabam n bak m n bile geçirdim. n Röportaj: Erkut DEL ORMAN 19

20 Türk at yar flç l n n derbisi olan Gazi Koflusu öncesinde Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi ö rencileri bayrak ve yar fla kat lacak safkanlar n flamalar yla fleref tribünü önünden geçit töreni yapt lar. 20

21 Hipodromlarda teknolojik devrim Yar flseverlere teknolojinin en son olanaklar n sunmay ilke edinen Türkiye Jokey Kulübü, Veliefendi ve 75'inci Y l Hipodromlar nda LED ekran uygulamas n bafllat yor. Gazi günü denemesi yap lan LED ekran be eni kazand (üstte). Seyyar LED ekranlar da spor karfl laflmalar nda baflar yla kullan l yor. ar fllar n heyecan n hipodrom- gelerek yaflamak iste- Ylar m za yen yar flseverler, art k koflunun her saniyesini dürbüne gerek kalmadan yak ndan takip etme f rsat na kavuflacak. A ustos ay sonunda LED ekran ad verilen sistem, parlak güneflin alt nda dahi cam gibi görüntü sunuyor. Yar flsever, en uzak mesafeden dahi atlar n ataklar n, s ralamalar n sanki koflu önünde yap - l yormufl kadar rahat ve net görebiliyor. Dünyan n say l hipodromlar nda bulunan LED Ekran (Light Emmiting Diode) üzerinden ak m gecerken isik cikaran diyotlar kullan larak üretiliyor. 25 Haziran günü koflulan Gazi Kupas 'nda denenen ve mükemmel sonuç veren sistem, Türkiye'de tek. 100'er metrekarelik boyutlar yla Türkiye'nin en büyük LED ekranlar ünvan na sahip olan ekranlar, yar fl heyecan ve zevkini katlayacak. 21

22 Veliefen 22

23 di de tarihi rekor: 42 bin kifli 23

24 brahim Tatl ses coflturdu Konseri arka taraflardan izleyenler sanatç y LED ekrandan takip etti. Türk Halk Müzi inin sevilen sanatç s brahim Tatl ses 25 Haziran Pazar Gazi Koflusu gününde yar fllar öncesinde konser verdi. Canl performans sergileyen sanatç hipodroma gelenlere dillerden düflmeyen flark lar n söylerken, izlemeye gelen yar flseverler de efllik etti. Sanatç zaman zaman hareketli parçalara oynayarak alk fl toplad. 24

25 Gülflen hayran b rakt brahim Tatl ses den sonra sahne alan güzel sanatç Gülflen sahne performans yla göz doldurdu. Sanatç böylesine büyük bir kalabal a konser vermenin kendisine ekstra güç katt n söyledi. 25

26 Veliefendi ye müthifl ilgi Havan n s cakl ndan bunalan yar flseverler koflular içeride Plazma televizyonlardan takip ettiler. Herkes bir köfleye çekilip atlar hakk ndaki yorumlar n kuponlara yazarak flanslar n denedi. 26

27 Veliefendi ye gelen minikler yar fllar ve konserleri büyüklerinin omuzunda rahatça takip etti. Koflu gününü takip etmek için hipodroma gelen yerli yabanc medya mensuplar na dan flma masas kuruldu. Her pazar oldu u gibi hipodroma gelen konuklara ücretsiz ikramlar verildi. 27

28 150 y ll k sarayda bulufltuk 150 nci y l n kutlayan Dolmabahçe Saray 80 inci Gazi galas na ev sahipli i yapt, Soldan sa a: Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi U ur Alp Atan ve efli Nilay Atan, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar ve efli Tülin Tulgar, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer ve efli Suzan Tamer. 28 Akgün Midillili ve ailesi yak n dostlar yla.

29 TJK Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Ekiz ve Safiyettin Sakarya Safiyettin Sakarya ve Kenan Binak eflleriyle birlikte. Beyhan ve Sadettin Sükan Orhan Tanatar ve Uluslararas Arap At : Yar flç l Federasyonu (IFAHR) Baflkan Yrd. Sami Al Bonain. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer amcas ve en k demli TJK Asli Üyesi Kemal Tamer i karfl l yor. 29

30 Faruk Ayral, Sadettin Sükan-Beyhan Sükan-Yasemin Tuncer-Ömer Faruk Girgin- Betül Sakarya- Safiyettin Sakarya-Sedat Üründül-Esin Ayral. Gazi galas na kat lan bayanlar fl kl klar yla göz kamaflt rd. 30

31 Hedef 81 inci Gazi Koflusu Baflkan Umur Tamer Gazi galas nda konuklara hitaben yapt konuflmada flunlar söyledi: Yine bir Haziran ay n n son hafta sonu, yeni bir Gazi heyecan... Ulu önderimizi bir kere daha minnet, flükran ve rahmetle anaca z. Onun atç l a ve yar flç l a olan deste ini ve katk lar n hiçbir zaman unutmayaca z. ne güzel buyurmufllard r: Efendiler at yar fllar modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçt r. nanc m odur ki; yüce meclisimiz ayn görüflle hareket ederek, uzun süredir giderilmesi için u rafl verdi imiz sektörümüzün içinde bulundu u s k nt lar azaltacak ve beklentilerimize cevap verecek kapsamda bir yasay en k sa zamanda hayata geçirecektir. Yar n stanbul veliefendi hipodromunda 80incisi koflulacak gazi koflusu için tüm haz rl klar tamamland. Heyecan dorukta do umlu 1500 safkan ingiliz tay ndan yaln z 22sinin start alma flans buldu u muhteflem bir gösteri... Y l 1927, ilk gazi heyecan... flampiyon, Ali Muhiddin Hac bekir in sahibi oldu u Neriman isimli k srak. Y l 2005, 79.uncu Gazi Koflusu... Popular Demand, Eliyeflil Ekürisine 13 üncü flampiyonlu u yaflat yor. Yar n saatler 17:50 yi gösterdi inde 80 inci flampiyona merhaba diyece iz. 26 Haziran sabah yeni bir y la bafllar z biz atç lar : Hedef 81 inci Gazi Koflusu... kazanan, flampiyonlu unu devam ettirmek için daha bir flevkle sar l r ifline ; kaybeden ço unluk, muhakkak bir sebep bulur kendine : ya yavafl gitmifltir yar fl, at n n bekledi i tempo yoktur; ya flans yan nda de ildir, kapan r son 800 de... En iyimserimiz de at m z n mesafe tutmad na yak n r z. Asl nda as l sebebi biliriz hepimiz ve gizliden gizliye yeni aray fllara gireriz. Gazi Koflusu na lay k tay bulmak... Bul bulabilirsen.. Hadi buldun!! fians faktörü ne olacak?? Ey Umur Tamer! 30 y l u rafl Alayel i bul, ancak gazi koflusu na kay t bile olama Bofluna dememifller : Alt ndan yel geçer diye. At koflar baht kazan r. bu iflin 81 incisi de var 80 inci gazi koflusunda taylar start alacak tüm ekürilerimize bol flanslar diliyorum. 22 güzide safkan m z n ayaklar n n düz basmas n ve en iyi olan n kazanmas n temenni ediyorum. De erli konuklar, gelin heyecan m z bast ral m. bu muhteflem tarihi dokuda bir e lence aras verelim. Bize bu muhteflem geceyi haz rlayan de erli üyemiz sadettin sükan beyefendiye ve tüm ekibine teflekkür ederim. yi e lenceler.. Gecenin sunuculu unu geçmifl y llarda oldu u gibi bu y l da Rana Erkan yaparken Vals gurubu da gönüllerde iz b rakan eski flark lar konuklar için seslendirdi. 31

32 TJK Baflkan Umur Tamer ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ekiz konuklarla yak ndan ilgilendi. T GEM Genel Müdürü ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan smail Hakk Say n ile efli. 32

33 A. Hücum Tulgar ve efli Tülin Tulgar, Adalet Komisyonu Baflkan fiefik Mutlu ve efli Fatma Mutlu. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi U ur Alp Atan, o lu Fethi ve efli Nilay Atan. 33

34 TJK Asli Üyeleri fiencan Fotocan ve Hasan Bafler konuklar yla. TJK Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an fienocakl ve Efli Gülflen fienocakl. 34

35 Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s Nihat Pakdil ve TJK Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ekiz. Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Faruk T naz, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bafler. Asuman - Sedat Kat rc o lu. fiükran - Fikret Ç nary lmaz. st. Cum. Bafls. Aykut Cengiz Engin ve efli Bedriye Engin. Sacide ve Nevzat Ayaz 35

36 TJK Asli Üyesi Cahit Aybek misafirleri ile. Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi ve Yüksek Komiserler Kurulu üyesi Behçet Homurlu efli Yasemin Homurlu ile birlikte Dolmabahçe Saray Hasbahçesi nde gecede dostlar yla bol bol sohbet etme f rsat buldu. TJK Asli Üyesi Hasan Bafler ve Efli Mediha Bafler Süleyman - Berna Akd 36

37 TJK Asli Üyesi Ali Do an Ünlü ve Ailesi TJK Genel Müdürü Turgay Kop sanatç Göksel Arsoy ve konuklar yla birlikte Gazeteci Hayri Hiçler, SKY Türk Spor Md. Can Küçüky ld r m ve eflleri. Osman Tanburac ve niflanl s Jülide Durmaz. 37

38 38

39 39

40 40

41 Türk Sanat Müzi i sanatç s ve ayn zamanda TJK Asli Üyesi olan Faruk T naz gecenin solisti Sibel Can a flark lar nda efllik ederek düet yapt. 41

42 Size Alayel in kardeflini hediye ediyorum En güzel flark lar n TJK n n seçkin konuklar için seslendiren Sibel Can, Baflkan Umur Tamer in jesti karfl s nda sevinç floku yaflad. Mikrofonu alan Tamer Sevgili Faruk T naz çok fleref duydu umuz bir üyemiz bir atç. Sanatç atç lar m za bak yoruz brahim Tatl ses beyefendi atç, smail Türüt Bey atç, lyas lbey atç, Osman Ya murdereli atç. fiimdi bak yorum hep erkek atç lar m z var. Sibel Han - mefendi kabul ederse en iyi k sra m Charlotte, Alayel in annesi. Amerika n n en iyi ayg r El Prado nun o lu Key Prado, sevgili Erdo an fienocakl n n Türkiye ye getirdi i ayg rdan olma1,5 yafl ndaki erkek tay m size hediye etmek istiyorum. 82 nci Gazi Koflusu nda inflallah aday olman z temenni ederek, bu hediyemizi kabul eder misiniz? dedi. Bunun üzerine Sibel Can da, Öpmek istiyorum sizi, dünyan n en mutlu insan oldum fluanda. Çok teflekkür ediyorum. At - m en yak n zamanda görmek istiyorum dedi. Tamer in arma an ile ilk at sahibi bayan atç ve sanatç ünvan n Sibel Can alm fl oldu. 42

43 Gecenin sonunda dev pastay Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Can la birlikte kesti Gecenin sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve eflleri Sibel Can la objektiflere poz verdi. 43

44 Bas nda Gazi Koflusu 80 incisi düzenlenen Gazi Koflusu na medya kurulufllar genifl yer verdi. Televizyon ve gazetelerdeki haberler günlerce konufluldu M LL YET POSTA HÜRR YET B RGÜN AKfiAM FANAT K TÜRK YE GÖZCÜ 44

45 SABAH GÜNEfi BUGÜN CUMHUR YET EVET FOTOSPOR STAR YEN ÇA TAKV M 45

46 GAZ GÜ Centilmen Koflusu ÇEL KMEHMET Koflu sonras nda Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s Dr. Nihat Pakdil kofluyu kazanan at n binicisi Nejdet Tunal ya plaket verdi. okeyli i meslek edinmemifl J amatör binicilerin kat ld klar Centilmen Koflusu 25 Nisan Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus kofluya 8 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1400 metrelik kofluyu Mehmet Çelik in ÇEL K- MEHMET (Distant Relative- Pigeon Pea) isimli safkan binici Nejdet Tunal ile l k derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda AVfiARBEY ikinci, DELROY üçüncü, CÜPPEL de dördüncü olurken, farklar Burun 1,5 Boy 5 Boy fleklinde oldu. Uzun y llar sonra yap lan Centilmen Koflusu öncesi Centilmen Jokeyler hat ra foto raf çektirdi. 46

47 NÜ YARIfiLARI Zübeyde Han m Koflusu lu Önder Atatürk ün annesi U Zübeyde Han m ad na düzenlenen koflu (Aç k Gr.II / D) 25 Haziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan ngiliz k sraklar na mahsus kofluya 9 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1600 metrelik kofluyu Selman Taflbek in RI- BELLA (Revoque- Tajarib) isimli safkan jokey Selim Kaya ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda GOLDEN ROCK ikinci, UNI BABY üçüncü, DELF NA da dördüncü olurken, farklar 4,5 RIBELLA TJK Asli Üyesi Selman Taflbek e kupas n TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar verdi.kupa törenine TJK Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an fienocakl da kat ld. Boy 2,5 Boy 1,5 Boy fleklinde oldu. Anafartalar Koflusu KURTINIADIS nafartalar Koflusu (Aç k Gr.I) 25 Haziran APazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Üç yafll safkan ngiliz atlar - na mahsus kofluya 17 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1900 metrelik kofluyu Kemal Kurt un KURTINIA- DIS (Mujtahid-Fiddler s Moll) isimli safkan jokey Mehmet Kaya ile lük derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda FLORIN- DO ikinci, BAfiTU üçüncü, FADO da dördüncü olurken, farklar 1Boy 2 Boy 1 Boy fleklinde oldu. Nene Hatun Koflusu GORDION ene Hatun Koflusu (Aç k Gr.I / TR / D) 25 NHaziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Üç yafll safkan difli ngiliz taylar na mahsus kofluya MAGIC GLOVE ve SONIEQUE isimli taylar n ç kmas üzerine 19 tay kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1900 metrelik kofluyu Selman Taflbek in GORDION (West By West-Just On The Market) isimli safkan jokey Selim Kaya ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda SÜS B BER ikinci, ANABEL- LE üçüncü, BADE de dördüncü olurken, farklar? Boy 3 Boy 1/2 Boy fleklinde oldu. 47

48 GAZ GÜNÜ YARIfiLARI Enternasyonal Ali R za Bey Koflusu lu Önder Atatürk ün Ubabas Ali R za Bey ad na düzenlenen koflu (Aç k Gr.II / ENT - W) 25 Haziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan Arap atlar - na mahsus kofluya TE- KEL O LU ve YELGE- ÇEN isimli safkanlar n ç kmas üzerine 12 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1400 metrelik kofluyu Ersan Özbelge nin KIRIMHAN (Haberbatur-Odessaa) isimli safkan jokey Sadettin Boyraz ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda TEKKAYA ikinci, DRAGON üçüncü, SALTUKHAN da dördüncü olurken, farklar 1/2 Boy 3 Boy 1/2 Boy fleklinde oldu. KIRIMHAN Koflu sonras nda kazanan at n sahibi Ersan Özbelge ye kupas n TJK Muhasip Üyesi U ur Alp Atan verdi. Kupa törenine TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Muhittin Ekiz ile Hasan Bafler de kat ld lar. stiklal Savafl Koflusu Koflu sonras nda kazanan at n sahibi Remazan Kaya ya kupas n Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker verdi. stanbul Valisi Muammer Güler antrenör Erdal Çeflme ye koflunun an s na plaket verdi. Jokey Selim Kaya plaketini 3.Kolordu Komutan Yard mc s 52.Tümen Komutan Tümgeneral Muzaffer Cengiz Arslan n elinden ald. Kupa törenine stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ile TJK Baflkan Umur Tamer de kat ld lar. KAFKASLI stiklal Savafl koflusu (Aç k Gr.I / DHÖ) 25 Haziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört yafll safkan Arap atlar na mahsus 11 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 2100 metrelik kofluyu Remazan Kaya n n KAFKASLI (Cafl- 18.Malike) isimli safkan jokey Selim Kaya ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda ÖZGÜN- KAN ikinci, ALTIN ALP üçüncü, ÖZ- TÜRKBEY de dördüncü olurken, farklar Boyun 2 Boy 1Boy fleklinde oldu. 48

49 Ahmet Atman Koflusu stiklal Savafl Kahramanlar ndan ve Mareflal Fevzi Çakmak n Yaveri olan Kurtulufl Savafl m z n de erli simas, uzun y llar atç l k ve yetifltiricilik yapm fl, 1935 y l nda Tomru, 1940 y l nda Konca ve 1945 y l nda Fettan isimli atlar yla Gazi Koflusu nu kazanm fl ve ayn zamanda Türkiye Yar fl At Yetifltiricili i ve Sahipleri Derne i nin kurulmas için çal flmalarda bulunmufl merhum Ahmet Atman' ad na düzenlenen koflu vesilesiyle bir kez daha rahmet ve sayg yla and k. Merhum Ahmet Atman ad - na düzenlenen koflu ( KV 7 ) 31 May s Çarflamba günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört ve yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus kofluya 11 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1600 metrelik kofluyu V.Garo Koflu sonras nda kazanan at n sahibi V.Garo Kuyumcuyan a vekaleten TJK Baflkan Umur Tamer e kupas n merhum Ahmet Atman n torunu Esra Atman Özyi it verdi. Kupa törenine Maral Atman, Begüm Atman Karatafl, Cem Özyi it ile TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar da kat ld lar. Kuyumciyan n MPALA (Common Grounds-Away l) isimli safkan jokey Yalç n Aka aç ile lik derece yaparak kazanmay baflard. MPALA Kofluda OYUNBOZAN ikinci, F YAKALI üçüncü, LALUV da dördüncü olurken, farklar 1,5 Boy Boyun Burun fleklinde oldu. Dr. Tar k Dinçel Koflusu T ürkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, gerek yapt - N KU bilimsel çal flmalarla t p alan nda gerekse Atç l k Camiam zda tan nm fl de erli bir flahsiyet olan merhum Dr.Tar k Dinçel'i ad na düzenlenen koflu vesilesiyle bir kez daha rahmet ve sayg yla and k. Merhum Dr.Tar k Dinçel ad na düzenlenen koflu (KV 7) 31 May s Çarflamba günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Üç yafll safkan ngiliz taylar na mahsus kofluya 8 safkan kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1900 metrelik kofluyu Yusuf Kaner'in N KU (Bizim Ayanc kl - Crypto Slew) isimli safkan jokey Halis Karatafl ile lik derece yaparak kazanmay baflard. (Farklar; burun - 1,5 boy - 1 boy) Kofluyu MAGIC GLOVE ikinci olarak tamamlarken, Ç L- L ÇOCUK ve MR.SAF- RANBOLU tabelan n di- er s ralar n paylaflt lar. 49

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TEMMUZ 2006. Baflbakanl k Kupas n Baflbakan m z verdi

TEMMUZ 2006. Baflbakanl k Kupas n Baflbakan m z verdi TEMMUZ 2006 Baflbakanl k Kupas n Baflbakan m z verdi Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an Baflbakanl k Koflusunu izlemek için Veliefendi Hipodromu na geldi ve koflunun birincisi CHAMPS TO CHAMPS in sahibi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Esma Sultan Yalısında yapıldı

Esma Sultan Yalısında yapıldı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu resepsiyonu Esma Sultan Yalısında yapıldı TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci 2007-2008 yılında yönetimde bulunduğu zaman Gazi Resepsiyonu gerçekleştirirken iki

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı 89 uncu Gazi Koşusu nu Gülçin Kundakçı nın sahibi olduğu Cengiz Aydoğan ın antrene ettiği ve jokey Ahmet

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Teflekkürler Türkiye

Teflekkürler Türkiye EYLÜL 2006 Teflekkürler Türkiye Enternasyonal Malazgirt Kupas n kazanan Robbie nin sahibesi Gerritje Kok Cornet Türkiye de gördükleri ilgiden dolay TJK Baflkan Umur Tamer e teflekkür mektubu gönderdi.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Haber: Kemal Akyer / Fotograflar: Ahmet Tuğ_Yurdakul Kayacan 21 Eylül Cuma günü saat 10:30 da Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü

Detaylı

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan 90. Gazi Koşusu start kurası çekimi Cuma günü yapıldı 90. Gazi Koşusu nun start numaralarının kura çekimi, Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde yayın yapan TJK TV'nin Veliefendi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 24/12/2015 2015/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ 2014 KARAYEL ÖDÜL TÖRENİ NDE GELECEĞE DİKKAT ÇEKİLDİ Fotograflar Yurdakul Kayacan SİAYSD (Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği) ve AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) nin birlikte düzenledikleri,

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 4/2016 2016/2 Üniversitemiz Senatosu, 4/2/2016 Perşembe günü saat 10:30'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: MUSKİ Çalışma Usul ve TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 2. OTURUM : 1 KARAR NO : 11 KARAR TARİHİ : 12.05.2016 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ Esasları

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan

Fotograflar Yurdakul Kayacan Fotograflar Yurdakul Kayacan Vehbi Koç Koşusu'nu DUTYFREE DUTYFREE jokeyi Selim Kaya ile kazandı 7 Haziran Cuma günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen Vehbi Koç Koşusu'nu (Açık G3) Ebru Gündeş

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı