Gazi Kupas özel say s HAZ RAN Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY"

Transkript

1 Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas hakk nda bilmeniz gerekenler

2 fieref verdiniz 80 inci Gazi Koflusu nu efli Semra Sezer han mefendi ile birlikte izleyen Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer camiam z onurland rd. Cumhurbaflkan m z Gazi Kupas ödül töreni s ras nda Atatürk ün atlara ve at yar fllar na verdi i önemden bahsederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün de söyledi i gibi, atlar Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir dedi. Say n Sezer, Gazi Koflusu nu kazanan H zel Beyi nin sahibi Kadri Daflkan a, jokeyi Halis Karatafl a ve antrenörü A. R za Ayd n'a kupa ve plaketlerini verdi. Veliefendi Hipodromu nu dolduran onbinlerce yar flsever Cumhurbaflkan m z ve H zel Beyi ekibini coflkuyla alk fllad. Sezer den önce Turgut Özal ve Süleyman Demirel Cumhurbaflkan s fat yla Gazi Koflusu nu izlemifl ve ödülleri vermiflti. 2 Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer H zel Beyi nin jokeyi Halis Karatafl a plaket verdi.

3 Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer antrenör A.R za Ayd n a plaket verdi. 3

4 22 tay, 2400 metrelik bu büyük koflu öncesinde tüm haz rl klar n yapm flt. Start ile birlikte Dr. Lucy ile Out Of Control liderli i alma çabas na girdi. Bu iki at koflunun epey bir bölümünde bafl bafla gittiler. Ancak finale yaklaflt kça esas aktörler varl klar n hissettirmeye bafllad. Aralar nda Bors ata a kalkt. Kontrollü koflan H zel Beyi Mummy s Love kontrol ederek öne ç kma çabas na geçti. Kofluyu en gerileren takip eden Annosh, düzlük dönüldükten sonra en içe girdi, burada buldu u kanalda h zlan p liderli i ald. Tehlikeyi sezen Halis Karatafl hemen hamle yaparak Nashwan n torunu olan Annosh a adeta yap flt. Metre metre, santim santim yaklaflan H zel Bey, Annosh ile sanki ayn anda potoya girdi. Herkes heyecan içindeydi. Fotofiniflin flaflmaz sonucuna göre 80 inci Gazi Koflusu nun fiampiyonu burun fark ile H zel Beyi idi. Safkan, zmir de bafllad ç k fl n stanbul da Preveze ile sürdürmüfl, Gazi ile taçland rm fl, Halis Karatafl da üçüncü kez Gazi Koflusu nu kazanm flt. 4

5 fieref tribününde heyecan Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer baflta olmak üzere fleref tribününde yerini alan bütün protokol yar fl n son metrelerinde heyecan içerisindeydi. Foto-finifl e kalan sonuç heyecan daha da art rd. Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer ve efli Semra Sezer han mefendi, yar fl öncesi ve sonras yap lan organizasyonlar dikkatle izledi. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, yar fl öncesinde Cumhurbaflkan m za yetifltiricilik ve yar flc l k konular nda bilgi verdi. 5

6 Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker i kap da karfl lad. Soldan sa a: Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker, 1 inci Ordu Komutan lker Baflbu, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul Valisi Muammer Güler ve Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer Cumhurbaflkan m z beklerken kap da bir süre sohbet ettiler. 6

7 fieref tribünündeki protokol ve kalabal k bir yar flsever toplulu u Gazi heyecan n yaflamak için yerini alm flt. Yo un gündeminden dolay Veliefendi Hipodromu ndaki kupa törenlerine gelemeyen stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Dr. Kadir Topbafl da Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer le yar fl ve yetifltiricilik konusunda sohbet ederek Gazi Kupas n n önemi hakk nda bilgi ald. 7

8 Jokeyler yar flla ilgili son taktikleri almak üzere toplu halde padoka do ru yola ç kt lar. Büyük derby öncesi boyac Hasan Kaya jokeylerin çizmelerini her zamankinden daha özenle parlatt. Bütün haz rl klar tamamlanm fl ve jokeylerin yar flta kullanacaklar malzemeler haz rlanm flt. 8

9 80 inci y l hat ras 80 inci Gazi Koflusu öncesi, jokeyler padokta hat ra foto raf çektirdi. Can N. Güven e ait Baba Cemil isimli safkana binecek olan Ak n Sözen geçmifl ile gelecek aras nda adeta unutamayac bir an yafl yordu. En genç jokeylerden biri olan Ak n Sözen, Gazi Koflusunu 9 kez olmak üzere en fazla kazanan jokey ünvan n elinde bulunduran Mümin Ç lg n dan (sa dan ikinci) kofluya iliflkin taktikleri ald. 9

10 Gazi koflan safkanlardan Barkod un sahibi Gülnur Gülerce ve ekibi, jokey Süleyman Akd yla birlikte. Dr. Lucky nin sahibi Hüseyin Türkarslan, antrenörü Rahmi Özdeniz jokey Fuat Çakar a son taktiklerini veriyor. 10

11 Atlar na binen jokeyler start yerine yürürken tribünlerdeki heyecan son haddine varm flt. fiampiyon H zel Beyi padoktan ç karken... H zel Beyi flampiyon olarak dönerken... 11

12 Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar, Türkiye Barolar Birli i Baflkan Özdemir Özok, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer, 52.Tümen Komutan Tüm General Muzaffer Cengiz Arslan, stanbul Valisi Muammer Güler, stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin, Adli Yarg ve Adalet Komisyon Baflkan Mehmet fiefik Mutlu, stanbul Barosu Baflkan Av. Kaz m Kolcuo lu, Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen. 12 Soldan sa a: Adalet Komisyon Baflkan Mehmet fiefik Mutlu, stanbul Barosu Baflkan Kaz m Kolcuo lu, Bak rköy Belediye Baflkan Atefl Ünal Erzen, stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah sohbet ettiler.

13 Soldan sa a: Hücum Tulgar n efli Tülin Tulgar, Türkiye Barolar Birli i Baflkan Özdemir Özok un efli Nefle Özok, 52 nci Tümen Komutan Cengiz Arslan n efli Sema Arslan, stanbul Valisi Muammer Güler in efli Neval Güler, TJK Baflkan Umur Tamer in efli Suzan Tamer, stanbul Cumhuriyet Baflsavc s Aykut Cengiz Engin in efli Bedriye Engin ve Adalet Komisyon Baflkan fiefik Mutlu nun efli Fatma Mutlu. Dolmabahçe Saray ndaki Gazi galas organizasyonunu haz rlayan Sadettin Sükan da ailesi ile birlikte Gazi Koflusu nu izlemek için yerini alm flt. 13

14 Soldan sa a: Asli Üye Gür Özbelge, Arif Kunter, TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Bafler ve Erdo an fienocakl. Soldan sa a: Türkiye Jokey Kulübü eski Baflkan Kenan Binak ve Asli Üye Tulga Yüzatl. fieref tribünündeki seçkin konuklar hem birbirleriyle sohbet ettiler hem de yar fl sonuçlar n tahmin etmeye çal flt lar. Herkesin ortak görüflü Veliefendi Hipodromu nun tarihinde ilk kez bu kadar ra bet gördü ü idi. Resmi sonuçlar da bunu teyid ediyordu. Gazi gününde alt l ganyan YTL. tevzii ile rekor k rd. 21 bini biletli olmak üzere 42 bin kifli de tribünleri ve piknik alanlar n t ka basa doldurmufltu. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer in efli Suzan Tamer, 52 nci Tümen Komutan Tüm General Muzaffer Cengiz Arslan ve efli Sema Arslan han mefendiyle yak ndan ilgilendi. 14

15 Çok flükür Allah m H zel Beyi nin sahibi Kadri Daflkan yar fl öncesi kat ld TJK TV de Burak Konuk ve Reflat Köstem e haz rl klar n anlatarak bilgi verdi ve safkan na güvendi ini söyledi. 15

16 kizleri 16

17 80 inci Gazi Koflusu nun flampiyonu H zel Beyi nin sahibi 50 yafl ndaki Kadri Daflkan, tüp bebek sayesinde babal k sevinci yafl yor. Henüz 2 ayl k ikizlerin babas Kadri Daflkan, kizlerin flans sayesinde Gazi Kupas benim oldu diyor. n flans 17

18 Suna Daflkan 2 ayl k ikiz çocuklar Emir ve Sedef in kendilerine u urlu geldi ini söyledi. H zel Beyi pistlerin beyi olacak... Gazi Kupas fiampiyonu H zel Beyi nin sahibi Kadri Daflkan kupan n öyküsünü TJK n n Sesi ne anlatt. Henüz 3 y ll k çiçe i burnunda bir atç ve en önemlisi Gazi Kupas sahibi Daflkan, H zel Beyi nin flampiyonlu unu ikiz çocuklar n n flans olarak nitelendirdi. adri Daflkan uzun y llar üst dü- yöneticilik yapm fl. Daha Kzey sonra g da üzerine ve en nihayetinde de tekstil ve otomotiv üzerine kendi ifllerini kurmufl. Hayat m n her alan nda h rsl ve iddial oldum diyor. Ve ekliyor Atç l kta da iddial - y m. Gazi Kupas bir bafllang ç H - zel Beyi ile çok önemli ifller yapaca- z. Gazi Koflusu Bütün samimiyetimle söylüyorum, Gazi Kupas n kazanaca - m zdan çok emindim. smimi soyad m bildi im kadar emindim. Bir tek önümüzün kapanmas ndan korkuyordum. Evet Halis Karatafl gibi bir jokey biniyor ata ama, insan yine de biraz çekiniyor. Çünkü sonuçta Türkiye nin derbisi ve eküriler var, taktikler var. Ama sonuçta yan lmad m, kazand k. Halis in bizim at m za binmesi bile çalkant yaratt asl nda. Engin Karatafl nda çok eme i var. Bir sabah Halis H zel Beyi ni çal flt rd. At n her metresinde kendisine cevap verdi ini görünce bana Bu kupa kaçmaz abi dedi. Cumhurbaflkan elinden kupay almak tabi ki çok güzel bir duygu. 18 Böyle önemli bir kupay ülkenin zirvesindeki insandan almak herkese nasip olmaz. Bir de Say n Cumhurbaflkan n n ilk defa Gazi Kupas verdi i düflünülürse, ne kadar onur verici oldu u ortaya ç kar. Eflimin koflu sonras duygu yo- unlu undan a lamas Cumhurbaflkan m z ve eflleri han mefendiyi çok etkilemifl olacak ki eflime Biz de sizinle a lad k demifller. Porto Kadir Antrenörümüz Kadir Özdemir (Porto Kadir) bu ekibin bafl ndaki insan. Benim atlar m n her fleyiyle ilgilenir. Hangi yar fla girece ine bile o karar verir y l nda U urtay n kazand Gazi Kupas nda Tulga Yüzatl n n Excalibur isimli at yla Gazi 2 incisi olmufllar. Allah bize böyle bir ekip k smet etti. Ben piyon say l r m fiah mat yapan o, yani liderimiz. Yard mc lar falan herkesi kendi seçer. Ekibin ço unu da amca çocuklar ndan oluflturdu. Yani bir aile gibiyiz. Sevgi ve sayg çerçevesinde iflleri yürütüyoruz. Atlarla olan iliflkisi de ayn sevecenlikte gidiyor. H zel Beyi onu gördü ü zaman yan na gidip öper. Yani bu kadar çok seviliyor. Bursa da öyle fleylere flahit oluyoruz ki insan üzülüyor. At sahipleri atlar yla ilgilenmiyor. Seyisin elinde atlar horlan yor. Ensesine vuruyorlar, kas na vuruyorlar sonrada o psikolojiyle baflar bekliyorlar. Bu mümkün de il. Bir itifl kak fl varsa o at koflturamazs n bile H zel Beyi kelepir de il Yetifltiricisi Tahsin H zel beyefendi at n ismini H zel Beyi koyal m dedi, öylede koyduk. Anneden k z kardefli var. 2 yafl nda, onun ad da H - zel k z. O da inflallah seneye iyi ifller yapacak, haz rl yoruz. Bir televizyon program nda H zel Beyi ile ilgili bir yorum yap ld. Müsait olsam televizyonu arayacakt m. flte, diyorlar, bu at n hikayesini biliyor musunuz. smi laz m de il, y llar n atç - s bir arkadafl anlat yor. Belli ki kulak dolgunlu uyla konufluyor. H zel Beyi nin annesi Dandini ifle yaramaz bir atm fl ve Adapazar l bir aileye hediye edilmifl. Bu k sra da hasbelkader Red Bishop a çekmifller diyor ve ekliyor: Beni kastederek, bu arkadaflta diyor, çok ucuza bu at alm fl. Kendi kendime düflün-

19 düm. Herhalde psikolojik bir savafl ya da haz ms zl k var dedim. Sonradan bu arkadafllar sonuçta özür dilemifller. Biz de uzatmad k zaten. Ben daha sonra program n yap mc lar n arad m ve bu at flu anda en pahal ngiliz ayg r kaç para ediyorsa H zel Beyi ni 2004 y l nda o de- erden ald m dedim. Yani bu de er birilerine az geliyorsa bilemem. Kelepir de il yani fiyat. Ben H zelbeyi ile birlikte Akartürk isimli bir tay daha ald m. Asl nda Gazi Kupas na iki at mla eküri olarak kat lmak istedim. Ancak Bursa da yar flta kantarmas n s r nca 5 inci oldu. Yani bunun gibi flanss zl klar yüzünden olmad. Geçen sene 2 yafl ndayken Osmangazi koflaca z. H zel Beyi kendini yerden yere at yor. Me er gaz s k flmas olmufl. Neyse ki gün ilaçlarla tedavi oldu ve iyileflti. Orada kurtard ktan sonra at, dedim ki bu at çok iyi fleyler yapacak. Tabi biraz nazar da de iyor. H zel Beyi H zelbeyi Preveze koflusunda 1600 metrede 1.34 gibi bir derece yapt. O yar flta Kurtiniadis favoriydi, onu geçtik. Türkiye de 2003 y - l nda do mufl 1500 tay n içinde bu dereceyi yapan yok. Nerdeyse Sab rl ve Popular Demand n derecelerine yaklaflt k yani. 30 salise daha iyi yapsak rekor bizim olacak yani. Ç k p bir kifli de bu at böyle derece yapt, diye bahsetmedi. Bu at Bursa da 2 inci kez girdi i maiden yar fl nda 1200 metrede 1.11 yapt. nsanlar konuflurken ya istatistiklere göre konuflmal ya da susmal. Geçen sene Bursa da 1600 çimde yapt 1.36 derece ile bize zaten Gazi için ümit verdi. Kim görse, bu at uzuna gider diyor. Kofltukça aç l yor çünkü. Birde H zel Beyi etraf ndakilerden korkmuyor, bilakis onlar korkutuyor. natç bir karakteri var ddia ediyorum, benim at m Türkiye de yaflça büyükler de dahil geçecek at yok. Yeterki pist 3,2-3,5 aras olsun. Gazi Koflusu nun derecesini 2.25 civar yani rekor bekliyordum. Gazi de rekor bekliyorduk.. Bizi zorlayan olmad. Yani yar fl h zl gitmedi. H zel Beyi bir kere uzunu çok seviyor. Tabi Türkiye de çok büyük atlar oldu, olacak. Biz onlarla kendimizi flu anda mukayese edemiyoruz. Daha iflin bafl nday z, % 60 larday z. nflallah yurt d fl na ç kaca z. O zaman herkes görecek nas l kofltu- umuzu. TJK ve büyüklerimin yard m yla bu yurt d fl ifline gidebilirim ancak. Bu iflin duayenleri ve camia bana yol göstersinler, yeter. Benim maddi bir beklentim yok. Yani para de il, bilgi istiyorum. Çünkü elimizde dünya standartlar nda bir at var Uzunda 2000 ve üzeri. Orada da geçilmez bir at bu. Keyfi ve pist uygun olsun durmaz Bu kadar iddial y m yani. Beni tan yacaklar Ben çok girip ç kan, fazla kurcalayan bir yap da de ilimdir. O yüzden beni pek kimse tan maz. Biraz da mütevaziyimdir. Yapt m ifllerle an lmak isterim. Ancak hayat mda her alanda h rsl ve iddial olmay ilke edindim. Atç l mda da iddial Kadri Daflkan geciktirdi i sa l k kontrolü için Gazi sonras hastaneye gitti. ifllerle an lmak isterim. Tabi at sahiplerinin aras nda çok de erli kaliteli insanlar var. Zamanla ben onlar onlar da beni tan r. fiampiyonlar geliyor! Burhaniye Ören de yeni, çok güzel bir çiftlik yapt m. Çiftlikte 16 box var. 2 tane gebe k sra m var. Benim bütün ifllerim bilimseldir. Her döneminde ayr bir beslenme ve idman uygular z. Dünya da ne yap l - yorsa takip ediyorum ve yapmaya gayret ediyorum. Kadrom çok iyi dedi im gibi. Buradan büyük flampiyonlar ç kaca na eminim. Ben bu iflte en iyisini yapmak için u raflaca m.yapamad m an b rak - r m zaten. Ah r n u uru olsun Kadir dedi ki a abey ah r n u urudur. Bir arap alal m. Kafkasl n n sat ld Karacabey deki müzayedeye girdik. Ben Kafkasl y görünce çok be endim. Ancak anons ediyorlar ayaklar nda kemik falan var. Biraz problemli yani. Kadir de anlam fl. Kendi kendine, ilk defa arap at al yoruz. Adama flevki k r lmas n problemli at almayal m demifl. Sonra Asilzade yi 36 milyara ald k. Kafkasl da 51 milyara gitti. Allah aya n düz bast rs n. Alanlar da iyi bakt, çok at oldu. Bana bu at için ald ktan sonra, ortan n da alt nda bir at dediler. Ben de, bu ifl k smet ifli dedim. At koflmaya bafllad. Bunu söyleyen arkadafl beni sonra geldi, tebrik etti ve sen ne al rsan al, ben bir fley demeyece im dedi. Hakikaten çok iyi bakt k ama. Bir kere atlar kaybettikleri yar fltan çok etkileniyor ve bir hafta kendine gelemiyor. O yüzden haz r olmadan hiçbir at m yar fla sokmam. Halis ve Ertül iyi arkadafllar Halis yar fl sonunda Ertül e tebrik için elini uzatm fl. Halis in bu hareketine karfl l k Ertül de ona elini uzatm fl, fakat bu esnada bizim at uzaklaflm fl ve Ertül ün eli havada kalm fl. Olay bundan ibaret, yani bir art niyet yok. Tepki önemli de il Ben orada Gazi Mustafa Kemal in kupas n kald rm fl m. Birkaç kendini bilmez, bilmedikleri bir fley için yuh çektiler. Bana geri çekil dediler. Ama ben birkaç kendini bilmez için yapmad m bunu. Zaten mant kl, fluurlu olan insan orada Cumhurbaflkan varken yuh çeker mi? Ay p yani! Sonuçta kazanan at favori. Ben oradaki insanlar n heyecan na veriyorum bu tepkiyi. Halis ten hediye H zel Beyi nin kafas normal atlardan uzun. Türkiye de kafas na göre kantarma bulamad k, ilaveler falan yapt k. Nerden al rsan z al n kantarma k sa geliyor. Gazi Kupas nda da sa olsun Halis in Dubai den getirdi i kantarmay kulland k. Baflkan Umur Tamer Sait Akson da kupay verirken bu 21 gün çok zor geçecek dedi. Ben de. Do rudur Baflkan m. Zor geçecek dedim. Yurtd fl temaslar Çok yak nda bir tan d m vas tas yla Coolmore haras ndan yetkililer gelecekler. H zel Beyi ni çok merak ediyorlarm fl. Bu arada di er eksikliklerimizi de gösterecekler bize. Her konuda sürekli temas halindeyiz zaten. Yemlerimiz falan hep oradan gelir. Atlar ma bakt m kadar kendimle ilgilenmiyorum. Arabam n bak m n bile geçirdim. n Röportaj: Erkut DEL ORMAN 19

20 Türk at yar flç l n n derbisi olan Gazi Koflusu öncesinde Ekrem Kurt Apranti E itim Merkezi ö rencileri bayrak ve yar fla kat lacak safkanlar n flamalar yla fleref tribünü önünden geçit töreni yapt lar. 20

21 Hipodromlarda teknolojik devrim Yar flseverlere teknolojinin en son olanaklar n sunmay ilke edinen Türkiye Jokey Kulübü, Veliefendi ve 75'inci Y l Hipodromlar nda LED ekran uygulamas n bafllat yor. Gazi günü denemesi yap lan LED ekran be eni kazand (üstte). Seyyar LED ekranlar da spor karfl laflmalar nda baflar yla kullan l yor. ar fllar n heyecan n hipodrom- gelerek yaflamak iste- Ylar m za yen yar flseverler, art k koflunun her saniyesini dürbüne gerek kalmadan yak ndan takip etme f rsat na kavuflacak. A ustos ay sonunda LED ekran ad verilen sistem, parlak güneflin alt nda dahi cam gibi görüntü sunuyor. Yar flsever, en uzak mesafeden dahi atlar n ataklar n, s ralamalar n sanki koflu önünde yap - l yormufl kadar rahat ve net görebiliyor. Dünyan n say l hipodromlar nda bulunan LED Ekran (Light Emmiting Diode) üzerinden ak m gecerken isik cikaran diyotlar kullan larak üretiliyor. 25 Haziran günü koflulan Gazi Kupas 'nda denenen ve mükemmel sonuç veren sistem, Türkiye'de tek. 100'er metrekarelik boyutlar yla Türkiye'nin en büyük LED ekranlar ünvan na sahip olan ekranlar, yar fl heyecan ve zevkini katlayacak. 21

22 Veliefen 22

23 di de tarihi rekor: 42 bin kifli 23

24 brahim Tatl ses coflturdu Konseri arka taraflardan izleyenler sanatç y LED ekrandan takip etti. Türk Halk Müzi inin sevilen sanatç s brahim Tatl ses 25 Haziran Pazar Gazi Koflusu gününde yar fllar öncesinde konser verdi. Canl performans sergileyen sanatç hipodroma gelenlere dillerden düflmeyen flark lar n söylerken, izlemeye gelen yar flseverler de efllik etti. Sanatç zaman zaman hareketli parçalara oynayarak alk fl toplad. 24

25 Gülflen hayran b rakt brahim Tatl ses den sonra sahne alan güzel sanatç Gülflen sahne performans yla göz doldurdu. Sanatç böylesine büyük bir kalabal a konser vermenin kendisine ekstra güç katt n söyledi. 25

26 Veliefendi ye müthifl ilgi Havan n s cakl ndan bunalan yar flseverler koflular içeride Plazma televizyonlardan takip ettiler. Herkes bir köfleye çekilip atlar hakk ndaki yorumlar n kuponlara yazarak flanslar n denedi. 26

27 Veliefendi ye gelen minikler yar fllar ve konserleri büyüklerinin omuzunda rahatça takip etti. Koflu gününü takip etmek için hipodroma gelen yerli yabanc medya mensuplar na dan flma masas kuruldu. Her pazar oldu u gibi hipodroma gelen konuklara ücretsiz ikramlar verildi. 27

28 150 y ll k sarayda bulufltuk 150 nci y l n kutlayan Dolmabahçe Saray 80 inci Gazi galas na ev sahipli i yapt, Soldan sa a: Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi U ur Alp Atan ve efli Nilay Atan, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar ve efli Tülin Tulgar, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer ve efli Suzan Tamer. 28 Akgün Midillili ve ailesi yak n dostlar yla.

29 TJK Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Ekiz ve Safiyettin Sakarya Safiyettin Sakarya ve Kenan Binak eflleriyle birlikte. Beyhan ve Sadettin Sükan Orhan Tanatar ve Uluslararas Arap At : Yar flç l Federasyonu (IFAHR) Baflkan Yrd. Sami Al Bonain. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer amcas ve en k demli TJK Asli Üyesi Kemal Tamer i karfl l yor. 29

30 Faruk Ayral, Sadettin Sükan-Beyhan Sükan-Yasemin Tuncer-Ömer Faruk Girgin- Betül Sakarya- Safiyettin Sakarya-Sedat Üründül-Esin Ayral. Gazi galas na kat lan bayanlar fl kl klar yla göz kamaflt rd. 30

31 Hedef 81 inci Gazi Koflusu Baflkan Umur Tamer Gazi galas nda konuklara hitaben yapt konuflmada flunlar söyledi: Yine bir Haziran ay n n son hafta sonu, yeni bir Gazi heyecan... Ulu önderimizi bir kere daha minnet, flükran ve rahmetle anaca z. Onun atç l a ve yar flç l a olan deste ini ve katk lar n hiçbir zaman unutmayaca z. ne güzel buyurmufllard r: Efendiler at yar fllar modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçt r. nanc m odur ki; yüce meclisimiz ayn görüflle hareket ederek, uzun süredir giderilmesi için u rafl verdi imiz sektörümüzün içinde bulundu u s k nt lar azaltacak ve beklentilerimize cevap verecek kapsamda bir yasay en k sa zamanda hayata geçirecektir. Yar n stanbul veliefendi hipodromunda 80incisi koflulacak gazi koflusu için tüm haz rl klar tamamland. Heyecan dorukta do umlu 1500 safkan ingiliz tay ndan yaln z 22sinin start alma flans buldu u muhteflem bir gösteri... Y l 1927, ilk gazi heyecan... flampiyon, Ali Muhiddin Hac bekir in sahibi oldu u Neriman isimli k srak. Y l 2005, 79.uncu Gazi Koflusu... Popular Demand, Eliyeflil Ekürisine 13 üncü flampiyonlu u yaflat yor. Yar n saatler 17:50 yi gösterdi inde 80 inci flampiyona merhaba diyece iz. 26 Haziran sabah yeni bir y la bafllar z biz atç lar : Hedef 81 inci Gazi Koflusu... kazanan, flampiyonlu unu devam ettirmek için daha bir flevkle sar l r ifline ; kaybeden ço unluk, muhakkak bir sebep bulur kendine : ya yavafl gitmifltir yar fl, at n n bekledi i tempo yoktur; ya flans yan nda de ildir, kapan r son 800 de... En iyimserimiz de at m z n mesafe tutmad na yak n r z. Asl nda as l sebebi biliriz hepimiz ve gizliden gizliye yeni aray fllara gireriz. Gazi Koflusu na lay k tay bulmak... Bul bulabilirsen.. Hadi buldun!! fians faktörü ne olacak?? Ey Umur Tamer! 30 y l u rafl Alayel i bul, ancak gazi koflusu na kay t bile olama Bofluna dememifller : Alt ndan yel geçer diye. At koflar baht kazan r. bu iflin 81 incisi de var 80 inci gazi koflusunda taylar start alacak tüm ekürilerimize bol flanslar diliyorum. 22 güzide safkan m z n ayaklar n n düz basmas n ve en iyi olan n kazanmas n temenni ediyorum. De erli konuklar, gelin heyecan m z bast ral m. bu muhteflem tarihi dokuda bir e lence aras verelim. Bize bu muhteflem geceyi haz rlayan de erli üyemiz sadettin sükan beyefendiye ve tüm ekibine teflekkür ederim. yi e lenceler.. Gecenin sunuculu unu geçmifl y llarda oldu u gibi bu y l da Rana Erkan yaparken Vals gurubu da gönüllerde iz b rakan eski flark lar konuklar için seslendirdi. 31

32 TJK Baflkan Umur Tamer ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ekiz konuklarla yak ndan ilgilendi. T GEM Genel Müdürü ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan smail Hakk Say n ile efli. 32

33 A. Hücum Tulgar ve efli Tülin Tulgar, Adalet Komisyonu Baflkan fiefik Mutlu ve efli Fatma Mutlu. Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi U ur Alp Atan, o lu Fethi ve efli Nilay Atan. 33

34 TJK Asli Üyeleri fiencan Fotocan ve Hasan Bafler konuklar yla. TJK Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an fienocakl ve Efli Gülflen fienocakl. 34

35 Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s Nihat Pakdil ve TJK Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ekiz. Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Faruk T naz, Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Umur Tamer ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bafler. Asuman - Sedat Kat rc o lu. fiükran - Fikret Ç nary lmaz. st. Cum. Bafls. Aykut Cengiz Engin ve efli Bedriye Engin. Sacide ve Nevzat Ayaz 35

36 TJK Asli Üyesi Cahit Aybek misafirleri ile. Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi ve Yüksek Komiserler Kurulu üyesi Behçet Homurlu efli Yasemin Homurlu ile birlikte Dolmabahçe Saray Hasbahçesi nde gecede dostlar yla bol bol sohbet etme f rsat buldu. TJK Asli Üyesi Hasan Bafler ve Efli Mediha Bafler Süleyman - Berna Akd 36

37 TJK Asli Üyesi Ali Do an Ünlü ve Ailesi TJK Genel Müdürü Turgay Kop sanatç Göksel Arsoy ve konuklar yla birlikte Gazeteci Hayri Hiçler, SKY Türk Spor Md. Can Küçüky ld r m ve eflleri. Osman Tanburac ve niflanl s Jülide Durmaz. 37

38 38

39 39

40 40

41 Türk Sanat Müzi i sanatç s ve ayn zamanda TJK Asli Üyesi olan Faruk T naz gecenin solisti Sibel Can a flark lar nda efllik ederek düet yapt. 41

42 Size Alayel in kardeflini hediye ediyorum En güzel flark lar n TJK n n seçkin konuklar için seslendiren Sibel Can, Baflkan Umur Tamer in jesti karfl s nda sevinç floku yaflad. Mikrofonu alan Tamer Sevgili Faruk T naz çok fleref duydu umuz bir üyemiz bir atç. Sanatç atç lar m za bak yoruz brahim Tatl ses beyefendi atç, smail Türüt Bey atç, lyas lbey atç, Osman Ya murdereli atç. fiimdi bak yorum hep erkek atç lar m z var. Sibel Han - mefendi kabul ederse en iyi k sra m Charlotte, Alayel in annesi. Amerika n n en iyi ayg r El Prado nun o lu Key Prado, sevgili Erdo an fienocakl n n Türkiye ye getirdi i ayg rdan olma1,5 yafl ndaki erkek tay m size hediye etmek istiyorum. 82 nci Gazi Koflusu nda inflallah aday olman z temenni ederek, bu hediyemizi kabul eder misiniz? dedi. Bunun üzerine Sibel Can da, Öpmek istiyorum sizi, dünyan n en mutlu insan oldum fluanda. Çok teflekkür ediyorum. At - m en yak n zamanda görmek istiyorum dedi. Tamer in arma an ile ilk at sahibi bayan atç ve sanatç ünvan n Sibel Can alm fl oldu. 42

43 Gecenin sonunda dev pastay Yönetim Kurulu Üyeleri Sibel Can la birlikte kesti Gecenin sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve eflleri Sibel Can la objektiflere poz verdi. 43

44 Bas nda Gazi Koflusu 80 incisi düzenlenen Gazi Koflusu na medya kurulufllar genifl yer verdi. Televizyon ve gazetelerdeki haberler günlerce konufluldu M LL YET POSTA HÜRR YET B RGÜN AKfiAM FANAT K TÜRK YE GÖZCÜ 44

45 SABAH GÜNEfi BUGÜN CUMHUR YET EVET FOTOSPOR STAR YEN ÇA TAKV M 45

46 GAZ GÜ Centilmen Koflusu ÇEL KMEHMET Koflu sonras nda Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s Dr. Nihat Pakdil kofluyu kazanan at n binicisi Nejdet Tunal ya plaket verdi. okeyli i meslek edinmemifl J amatör binicilerin kat ld klar Centilmen Koflusu 25 Nisan Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus kofluya 8 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1400 metrelik kofluyu Mehmet Çelik in ÇEL K- MEHMET (Distant Relative- Pigeon Pea) isimli safkan binici Nejdet Tunal ile l k derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda AVfiARBEY ikinci, DELROY üçüncü, CÜPPEL de dördüncü olurken, farklar Burun 1,5 Boy 5 Boy fleklinde oldu. Uzun y llar sonra yap lan Centilmen Koflusu öncesi Centilmen Jokeyler hat ra foto raf çektirdi. 46

47 NÜ YARIfiLARI Zübeyde Han m Koflusu lu Önder Atatürk ün annesi U Zübeyde Han m ad na düzenlenen koflu (Aç k Gr.II / D) 25 Haziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan ngiliz k sraklar na mahsus kofluya 9 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1600 metrelik kofluyu Selman Taflbek in RI- BELLA (Revoque- Tajarib) isimli safkan jokey Selim Kaya ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda GOLDEN ROCK ikinci, UNI BABY üçüncü, DELF NA da dördüncü olurken, farklar 4,5 RIBELLA TJK Asli Üyesi Selman Taflbek e kupas n TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar verdi.kupa törenine TJK Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an fienocakl da kat ld. Boy 2,5 Boy 1,5 Boy fleklinde oldu. Anafartalar Koflusu KURTINIADIS nafartalar Koflusu (Aç k Gr.I) 25 Haziran APazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Üç yafll safkan ngiliz atlar - na mahsus kofluya 17 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1900 metrelik kofluyu Kemal Kurt un KURTINIA- DIS (Mujtahid-Fiddler s Moll) isimli safkan jokey Mehmet Kaya ile lük derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda FLORIN- DO ikinci, BAfiTU üçüncü, FADO da dördüncü olurken, farklar 1Boy 2 Boy 1 Boy fleklinde oldu. Nene Hatun Koflusu GORDION ene Hatun Koflusu (Aç k Gr.I / TR / D) 25 NHaziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Üç yafll safkan difli ngiliz taylar na mahsus kofluya MAGIC GLOVE ve SONIEQUE isimli taylar n ç kmas üzerine 19 tay kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1900 metrelik kofluyu Selman Taflbek in GORDION (West By West-Just On The Market) isimli safkan jokey Selim Kaya ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda SÜS B BER ikinci, ANABEL- LE üçüncü, BADE de dördüncü olurken, farklar? Boy 3 Boy 1/2 Boy fleklinde oldu. 47

48 GAZ GÜNÜ YARIfiLARI Enternasyonal Ali R za Bey Koflusu lu Önder Atatürk ün Ubabas Ali R za Bey ad na düzenlenen koflu (Aç k Gr.II / ENT - W) 25 Haziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört ve daha yukar yafll safkan Arap atlar - na mahsus kofluya TE- KEL O LU ve YELGE- ÇEN isimli safkanlar n ç kmas üzerine 12 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1400 metrelik kofluyu Ersan Özbelge nin KIRIMHAN (Haberbatur-Odessaa) isimli safkan jokey Sadettin Boyraz ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda TEKKAYA ikinci, DRAGON üçüncü, SALTUKHAN da dördüncü olurken, farklar 1/2 Boy 3 Boy 1/2 Boy fleklinde oldu. KIRIMHAN Koflu sonras nda kazanan at n sahibi Ersan Özbelge ye kupas n TJK Muhasip Üyesi U ur Alp Atan verdi. Kupa törenine TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar, TJK Yönetim Kurulu Üyeleri Muhittin Ekiz ile Hasan Bafler de kat ld lar. stiklal Savafl Koflusu Koflu sonras nda kazanan at n sahibi Remazan Kaya ya kupas n Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker verdi. stanbul Valisi Muammer Güler antrenör Erdal Çeflme ye koflunun an s na plaket verdi. Jokey Selim Kaya plaketini 3.Kolordu Komutan Yard mc s 52.Tümen Komutan Tümgeneral Muzaffer Cengiz Arslan n elinden ald. Kupa törenine stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ile TJK Baflkan Umur Tamer de kat ld lar. KAFKASLI stiklal Savafl koflusu (Aç k Gr.I / DHÖ) 25 Haziran Pazar günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört yafll safkan Arap atlar na mahsus 11 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 2100 metrelik kofluyu Remazan Kaya n n KAFKASLI (Cafl- 18.Malike) isimli safkan jokey Selim Kaya ile lik derece yaparak kazanmay baflard. Kofluda ÖZGÜN- KAN ikinci, ALTIN ALP üçüncü, ÖZ- TÜRKBEY de dördüncü olurken, farklar Boyun 2 Boy 1Boy fleklinde oldu. 48

49 Ahmet Atman Koflusu stiklal Savafl Kahramanlar ndan ve Mareflal Fevzi Çakmak n Yaveri olan Kurtulufl Savafl m z n de erli simas, uzun y llar atç l k ve yetifltiricilik yapm fl, 1935 y l nda Tomru, 1940 y l nda Konca ve 1945 y l nda Fettan isimli atlar yla Gazi Koflusu nu kazanm fl ve ayn zamanda Türkiye Yar fl At Yetifltiricili i ve Sahipleri Derne i nin kurulmas için çal flmalarda bulunmufl merhum Ahmet Atman' ad na düzenlenen koflu vesilesiyle bir kez daha rahmet ve sayg yla and k. Merhum Ahmet Atman ad - na düzenlenen koflu ( KV 7 ) 31 May s Çarflamba günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Dört ve yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus kofluya 11 at kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1600 metrelik kofluyu V.Garo Koflu sonras nda kazanan at n sahibi V.Garo Kuyumcuyan a vekaleten TJK Baflkan Umur Tamer e kupas n merhum Ahmet Atman n torunu Esra Atman Özyi it verdi. Kupa törenine Maral Atman, Begüm Atman Karatafl, Cem Özyi it ile TJK Genel Sekreteri A.Hücum Tulgar da kat ld lar. Kuyumciyan n MPALA (Common Grounds-Away l) isimli safkan jokey Yalç n Aka aç ile lik derece yaparak kazanmay baflard. MPALA Kofluda OYUNBOZAN ikinci, F YAKALI üçüncü, LALUV da dördüncü olurken, farklar 1,5 Boy Boyun Burun fleklinde oldu. Dr. Tar k Dinçel Koflusu T ürkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, gerek yapt - N KU bilimsel çal flmalarla t p alan nda gerekse Atç l k Camiam zda tan nm fl de erli bir flahsiyet olan merhum Dr.Tar k Dinçel'i ad na düzenlenen koflu vesilesiyle bir kez daha rahmet ve sayg yla and k. Merhum Dr.Tar k Dinçel ad na düzenlenen koflu (KV 7) 31 May s Çarflamba günü stanbul Veliefendi Hipodromu nda kofluldu. Üç yafll safkan ngiliz taylar na mahsus kofluya 8 safkan kat ld. Birincilik ikramiyesi YTL. olan, çim pistteki 1900 metrelik kofluyu Yusuf Kaner'in N KU (Bizim Ayanc kl - Crypto Slew) isimli safkan jokey Halis Karatafl ile lik derece yaparak kazanmay baflard. (Farklar; burun - 1,5 boy - 1 boy) Kofluyu MAGIC GLOVE ikinci olarak tamamlarken, Ç L- L ÇOCUK ve MR.SAF- RANBOLU tabelan n di- er s ralar n paylaflt lar. 49

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı