Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi"

Transkript

1 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009

2 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Sunuş Giriş Dokümanın amacı Dokümanın kapsamı Tanımlar ve kavramlar Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi Sanayi ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Üniversitenin Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Sonuç Ekler Çevre disliği Bölümü Akademik Yılı Ders Đçerikleri Performans Göstergeleri

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Birim gelişim tablosu Tablo 4 Çorlu Fakültesi Fakülte Kurulu üye listesi Tablo 5 Çorlu Fakültesi Yönetim Kurulu Üye listesi Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu* Tablo 10 Akademik personel verileri * Tablo 11 Çorlu Fakültesi 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları.29 Tablo 12 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 13 Mezun öğrenci verileri Tablo 14 Birime bağlı bölüm ve programları Tablo 15 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 16 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 17 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 18 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 19 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 20 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 22 Paydaşlar Tablo 23 Çevre disliği Bölümü Akademik Yılı Lisans Ders Prog Tablo 24 Örnek ders karnesi- Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Tablo 25 Çevre disliği Yüksek Lisans Programı Ders Đçerikleri Tablo 26 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no

4 Şekil listesi Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması

5 3. Sunuş Üniversiteler bireylerin farklı disiplinlere göre bilgi ve beceri kazandırılarak eğitildiği, odak noktası olan bilimsel araştırma ve çalışmaları yoluyla toplumun gelişimine katkıda bulunduğu öğrenim ve araştırma kurumlarıdır. Üniversitelerin üç temel görevi vardır. Birincisi; araştıran, sorgulayan, karsılaştığı sorunlara çözüm getirebilmek için konuya nasıl yaklaşacağını ve araştıracağını bilen, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmektir. Đkinci görevi; insanlığın gelişimine ışık tutacak çalışma ve araştırmaları yaparak bilimin gelişmesine katkı sağlamaktır. Üçüncü görevi ise bilim, sanat, sosyal-kültür, spor ve ekonomi alanlarındaki faaliyetleriyle topluma hizmet etmektir. Üniversiteler toplumların ilerlemesinde liderlik rolünü üstlenirler. Ülkelerin rekabet avantajı yaratmada temel kurumlarıdırlar. Bilimsel, teknolojik ve tıbbi ilerlemeler üniversitelerin içinde doğmuştur. Üniversite, insanlık için bilginin geliştiği kurumsal bir ortamdır. Temel amaç, eğitim ve araştırma ile dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmaktır. Bu, dünya ile bütünleşerek gerçekleştirilebilir. Araştırma ve eğitim iç içedir. Bir taraftan eğitim verilirken, diğer taraftan evrensel anlamda araştırmalar yapılmalıdır. Üniversitemizin ileriye dönük hedeflerinin belirlenmesi ve bu günkü koşul ve durumlarının değerlendirilmesi amacı ile Kurumsal Değerlendirme Çalışması yapılmıştır. Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesinin 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Fakültemiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Fakülte ve Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Fakültemizin eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla 2009 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (Kurumsal Değerlendirme) Raporu hazırlanmıştır. Emeği geçen kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmekle ilgili olan Fakültemiz ve Bölümlerimiz çalışma ekiplerine, koordinatörlere ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Oğuzhan ÇĐÇEKOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi Dekanı Çorlu, Ekim

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu dokümanla, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Misyonumuz: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Vizyonumuz: Bölümümüzün gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 6

7 Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. 7

8 Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 8

9 5. Yönetici Özeti Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bolonya Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi yönünde öngörülen çalışmaların başlatılması amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda Çorlu Fakültesi Birimi, Yıllık Kurumsal Değerlendirme ve 5 yıllık Stratejik Planlarını hazırlamaktadır. Fakültemizin misyonu, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile dünya ile birleşmiş bir birim oluşturmaktır. Bu amaçla, bu çalışmada; eğitim ve öğretim, araştırma faaliyetleri, akademik personelinin nitelikleri, idari yapı ve geliştirilmesi gereken yönler, Fakültemizin hedefleri ve eksik yönleri incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu çalışmada; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no.1.0, Ekim 2009, 96 sayfa olarak sunulmuştur. 9

10 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Fakülte Dekanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Fakülte Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2009 yılında 12 akademik personelden oluşmuştur. Đdari personelimiz Fakülte Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere, Proje Geliştirme Bürosu Uzmanları Öğr. Gör. Özcan KONUR ve Öğr. Gör. F. Pelin SUCUOĞLU nun destek ve katkılarıyla, Fakülte KDSP Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgür KULAK tarafından bir bilgilendirme ve eğitim dokümanı oluşturulmuş ve Birim/Bölüm KDSP Kurullarının Üyelerine verilmiştir. Birim ve Bölümlerin KDSP raporlarının hazırlanışında tamlık ve zamanındalığını geliştirmek için Fakülte KDSP Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgür KULAK, Bilgisayar disliği Bölümü Araştırma Görevlisi Cihat ERDOĞAN ve Elektronik ve Haberleşme disliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mesut Oytun OKTAY dan oluşan bir ekiple mevcut durum analizi yapılmış ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır yılında Birimimiz tarafından takip edilecek çalışma programı Tablo 2. de sunulmuştur. Bu doğrultuda; Birimimizin 2009 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme raporunun teslimi gerçekleşmiştir. 10

11 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Adı Soyadı Birim KDSP Organizasyonu KDSP Görevi Adres Yrd.Doç.Dr.Özgür KULAK Fakülte Koordinatörü Çorlu Fakültesi KDSP Koordinatörü Çorlu Müh.Fak. Yrd.Doç.Dr. Güler GAYGUSUZOĞLU Akademik Üye Đnşaat Müh. KDSP Bölüm Koordinatörü Çorlu Müh.Fak. Yrd.Doç.Dr. Bahar UYMAZ Akademik Üye Makine Müh. KDSP Bölüm Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Yalçın GÜNEŞ Akademik Üye Çevre Müh. KDSP Bölüm Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Umut BĐLEN Akademik Üye Tekstil Müh. KDSP Bölüm Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ercan BULUŞ Akademik Üye Bilgisayar Müh. KDSP Bölüm Koordinatörü Çorlu Müh.Fak. Çorlu Müh.Fak. Çorlu Müh.Fak. Çorlu Müh.Fak. Yrd.Doç.Dr. Rafet AKDENĐZ Akademik Üye Elektronik ve Haberleşme Müh. KDSP Bölüm Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Koray Çiftçi Akademik Üye Biyomedikal Müh. KDSP Bölüm Koordinatörü Arş. Gör. Mesut Oytun OKTAY Akademik Üye Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl. Arş. Gör. Arş. Gör. Cihat ERDOĞAN Akademik Üye Bilgisayar Müh. Böl. Arş. Gör. Çorlu Müh.Fak. Çorlu Müh.Fak. Çorlu Müh.Fak. Çorlu Müh.Fak. Fakülte Sekreteri Nevziye YILMAZ Đdari Personel Temsilcisi Fakülte Sekreteri Çorlu Müh.Fak. Mehmet Akif ŞENTÜRK Öğrenci Temsilcisi Öğrenci Çorlu Müh.Fak 11

12 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra No Tarih Çalışma / Birim 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Çıktı Takvimi / Birim 2009 yılı Faaliyet Raporu Çıktı Takvimi / Birim 2011 yılı Stratejik Plan Çıktı Takvimi 12

13 7. Birimin tarihçesi Çorlu Fakültesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince kurulmuş, akademik yılında Çevre ve Đnşaat mühendisliği bölümlerine öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Đkinci öğretime öğretim yılında başlanmış, öğretim yılında son verilmiş, ardından öğretim yılında Çevre ve Makine disliği Bölümleri yeniden, Elektronik ve Haberleşme disliği Bölümü ilk kez ikinci öğretime başlamıştır. Fakültemizin açmış olduğu bölüm ve programlar aşağıdaki tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir Eğitim-Öğretim yılında 54 öğrenci ve 9 öğretim elemanı ile öğretime başlayan Fakültemiz, toplam 76 öğretim elemanı ile 784 öğrenciye ulaşmıştır. Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölümler Faaliyete geçiş dönemi Đnşaat disliği Bölümü Çevre disliği Bölümü Makine disliği Bölümü Tekstil disliği Bölümü Bilgisayar disliği Bölümü Elektronik ve Haberleşme disliği Bölümü Biyomedikal disliği Bölümü

14 8. Birim organizasyon şeması Çorlu Fakültesi organizasyon şeması, 2009 yılı Ekim ayı itibariyle aşağıdaki şekilde verilmiştir. Fakültemizde, öğretim yılında lisans düzeyinde, Đnşaat, Çevre, Makine, Elektronik ve Haberleşme, Tekstil, Bilgisayar ve Biyomedikal disliği Bölümlerinde; yüksek lisans düzeyinde ise Đnşaat, Çevre, Makine, Tekstil, Elektronik ve Haberleşme disliği Bölümlerinde öğretim faaliyetlerinde bulunulacaktır sayılı yasa gereğince kurulan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, sırası ile 2009 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 12 ve 37 kez toplanmıştır. Đlgili Kurul üyelerinin listesi, 2009 rapor dönemi itibariyle, sırasıyla Tablo 4 ve Tablo 5 te verilmiştir. Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması Dekan Prof. Dr. Oğuzhan ÇĐÇEKOĞLU Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Đ.Feda ARAL Yrd. Doç. Dr. Erdinç UZUN Bölümler Đnşaat disliği Çevre disliği Makine disliği Tekstil disliği Elektronik ve Haberleşme disliği Bilgisayar disliği Biyomedikal disliği Fakülte Sekreteri Nevziye YILMAZ Öğrenci Đşleri Bürosu Muhasebe Bürosu Özlük ve Yapı Đşleri Bürosu Ambar ve Ayniyat Bürosu Bilgi Đşlem Bürosu Kütüphane 14

15 Tablo 4 Çorlu Fakültesi Fakülte Kurulu üye listesi Đsim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 ÇĐÇEKOĞLU,Oğuzhan, Prof.Dr. Elektronik ve Haberleşme disliği Dekan Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite Senato Üyesi 2 GÖKTEPE, Fatma, Prof.Dr. Tekstil disliği Bölümü Profesör Temsilcisi 3 GÜNER, Abdurrahman, Prof.Dr. Đnşaat disliği Bölümü Bölüm Başkanı Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi 4 HAKSEVER, Ayşen, Prof.Dr. Makine disliği Bölümü Bölüm Başkanı ÖSS Çorlu Sınav Merkez Yöneticisi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi 5 GÖKTEPE, Özer, Prof.Dr. Tekstil disliği Bölümü 6 ÖZEK, H.Ziya, Prof.Dr. Tekstil disliği Bölümü 7 ERDAL, Cevat, Prof.Dr. Elektronik ve Haberleşme disliği Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Temsilcisi Bölüm Başkanı Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Kurul Üyesi 8 DĐNCER, Ali Rıza, Yrd.Doç.Dr. Çevre disliği Bölümü Bölüm Başkanı Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 9 BULUŞ, Ercan, Yrd.Doç.Dr. Bilgisayar disliği Bölümü Bölüm Başkanı 10 AKDENĐZ, Havva, Yrd.Doç.Dr. Makine disliği Bölümü Yardımcı Doçent Temsilcisi 15

16 Tablo 5 Çorlu Fakültesi Yönetim Kurulu Üye listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 ÇĐÇEKOĞLU,Oğuzhan, Prof.Dr. Elektronik ve Haberleşme disliği 2 GÖKTEPE, Özer, Prof.Dr. Tekstil disliği Bölümü 3 GÜNER, Abdurrahman, Prof.Dr. Đnşaat disliği Bölümü 4 HAKSEVER, Ayşen, Prof.Dr. Makine disliği Bölümü Dekan Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite Senato Üyesi Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi ÖSS Çorlu Sınav Merkez Yöneticisi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi 5 KONUKÇU,Fatih,Doç.Dr. Doçent Temsilcisi 6 ĐSTANBULLUOĞLU,Ahmet,Doç.Dr. Doçent Temsilcisi 7 AKDENĐZ, Rafet, Yrd.Doç.Dr. Elektronik ve Haberleşme disliği Yardımcı Doçent Temsilcisi (Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi) 16

17 9. Özdeğerlendirme Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

18 Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Puan Türü En Küçük Puan En Büyük Puan Okul Birincisi En Küçük Puan Yerleştirilen Öğrenci sı Đnşaat Müh.Böl. sayısal 300, , Çevre Müh.Böl. sayısal 270, , Makine Müh.Böl. sayısal 299, , Tekstil Müh.Böl. sayısal , Bilgisayar Müh.Böl. sayısal 314, , , Elektronik ve Haberleşme Müh.Böl. sayısal 315, , Biyomedikal Müh.Böl. sayısal 322, , , Çevre disliği (ĐÖ) Makine disliği (ĐÖ) Elektronik ve Haberleşme disliği (ĐÖ) sayısal 263, ,5 sayısal 290, ,859 sayısal 308, ,308 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 2 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 2 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim 2 18

19 üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 2 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 2 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 2 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 Öğretim elemanlarının ortamla unvan ortalaması şu formül kullanılarak hesaplanmıştır. Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör sı) + (6 x Doçent sı) + (5 x Yard. Doç sı) + (4 x Öğretim Üyesi Dışında Doktoralı Öğretim Elemanlarının sı) + (3 x Öğretim Görevlilerinin sı) + (2 x Okutmanların sı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin sı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının sı Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x 7 ) + (6 x 2) + (5 x 32) + (4 x 6) + (3 x 2) + (2 x 1) + (1 x 31)] / 81 Birimdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi 3,51 19

20 Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu* sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı Lisans öğrenci sayısı 736 Yüksek lisans öğrenci sayısı 48 Doktora öğrenci sayısı 0 Toplam öğrenci sayısı 784 Engelli öğrenci sayısı 1 Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı 7 II Öğretim elemanı sayıları Profesör 7 Doçent 2 Yardımcı doçent 32 Öğretim görevlisi 2 Okutman 1 Uzman 1 Doktoralı Araştırma görevlisi 6 Araştırma görevlisi 31 Toplam öğretim üyesi sayısı 41 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 44 Madde 38 ile gelen Öğretim Üyesi Toplam öğretim elemanı sayısı 75 III Đdari personel sayısı 18 Kadrolu personel 15 Sözleşmeli personel 3 Diğer personel - 20

21 Toplam idari personel sayısı 18 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 42 Diğer öğretim elemanları 30 Tüm öğretim elemanları 36 Đdari personel 40 V Çalışanlar arasında bayan sayısı 36 Öğretim üyeleri 17 Diğer öğretim elemanları 12 Tüm öğretim elemanları 29 Đdari personel 7 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 11 Diğer öğretim elemanları 5 Tüm öğretim elemanları 9 Đdari personel 13 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Bilimleri Temel Alanı Alan 2: IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 7 Program sayısı 12 21

22 ABD sayısı 18 Enstitü ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 4 Lise mezun sayısı 9 Önlisans mezun sayısı 3 Lisans mezun sayısı 2 Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı * Bölümler tarafından sunulan veriler temel alınmıştır. Öğretim üyesi sayıları ise Fakülte Sekreterliğince temin edilmiştir. 22

23 Tablo 10 Akademik personel verileri * Sıra no 1 ÇĐÇEKOĞLU, Oğuzhan Đsim Unvan Bölüm Anabilim dalı/ program Temel Bilim Alanı Prof. Dr. - - Đdari görev Bölüm içi Đdari görev bölüm dışı Notlar - Dekan Madde 40 2 GÜNER, Abdurrahman Prof. Dr. Đnşaat Yapı Bölüm Başkanı / Yapı Başkanı FBE kurul üyesi 3 SHALĐYEV, Rafael Doç.Dr. 4 ARAL, Đ. Feda Yrd.Doç. Dr. Đnşaat Đnşaat Yapı Geoteknik Yapı Đşletmesi Başkan V. Dekan Yardımcısı, Senatör Madde 38 5 Gaygusuzoğlu, Güler 6 Yıldırım, M. Şükrü Yrd.Doç. Dr. Yrd.Doç. Dr. Đnşaat Đnşaat Mekanik Yapı Bölüm Bşk. Yrd./ Mekanik Başkan V. Ulaştırma Başkan V. 7 Biçer, Perihan Yrd.Doç. Dr. Đnşaat Geoteknik Bölüm Bşk. Yrd./ Geoteknik Başkanı 8 Ordu, Ertuğrul Yrd.Doç. Dr. 9 Cengiz, Taner M. Yrd.Doç. Dr. Đnşaat Đnşaat Geoteknik Hidrolik Hidrolik Başkanı 10 Kopuz, Ayşe Yrd.Doç. Dr. Đnşaat Yapı Malzem. Yapı Malzemesi Başkanı 11 AYDIN, Zekeriya 12 YILMAZER, Didem Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Đnşaat Đnşaat Yapı Mekanik 23

24 13 Şahin, Sinan Arş. Gör. 14 Cihan, M. Timur Arş. Gör. Đnşaat Đnşaat Hidrolik Yapı Malzem. 15 Abanozoğlu, Emine G. 16 Özdemir, Bahri Arş. Gör. Arş. Gör. 17 Soydan, Cihan Arş. Gör. 18 Akyıldız, Aylin Arş. Gör. 19 Özüm, Erbil Arş. Gör. 20 AVCI, Çiğdem Arş. Gör. Đnşaat Đnşaat Đnşaat Đnşaat Đnşaat Đnşaat Geoteknik Geoteknik Yapı Hidrolik Yapı Yapı Malzem. 21 Dinçer, Ali Rıza Yrd.Doç. Dr. Çevre Çevre Bilimleri Bölüm Başkanı FBE kurul üyesi 22 FERECOV, Vahid Doç. Dr. Çevre Çevre Teknoloj. T.B.A 23 UYSAL, Füsun Yrd.Doç. Dr. Çevre Çevre Teknoloj. Çevre Teknolojisi Başkanı 24 Ekmekyapar, Füsun Yrd.Doç. Dr. Çevre Çevre Bilimleri 25 Yıldız Töre, Günay Yrd.Doç. Dr. Çevre Çevre Teknoloj. Bölüm Başkan Yardımcısı 26 Güneş, Yalçın Yrd.Doç. Dr. Çevre Çevre Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı 27 Yatkın, Sinan Yrd.Doç. Dr. Çevre Çevre Teknoloj. 24

25 28 ÖZTÜRK, Tuba Yrd. Doç. Dr. Çevre Çevre Teknoloj. 29 Ordu, Şeyma Arş.Gör. Dr. Çevre Çevre Bilimleri Bölüm KDSP üyesi 30 Öngen, Atakan Arş. Gör. Çevre Çevre Bilimleri 31 Güneş, Elçin Arş.Gör. Dr. Çevre Çevre Teknoloj. 32 Kaykıoğlu, Gül Arş.Gör. Çevre Çevre Teknoloj. 33 Çelik, Suna Özden Arş.Gör. Çevre Çevre Teknoloj. 34 Köse Tınmaz, Esra Arş.Gör. Çevre Çevre Teknoloj. 35 ÇOŞKUN, Burçin Arş.Gör. Çevre Çevre Bilimleri 36 Dökmeci, Handan Öğr.Gör. Çevre Çevre Bilimleri Bölüm KDSP üyesi 37 HAKSEVER, Ayşen Prof. Dr. Makine Termodina mik Bölüm Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu 38 ÖNTÜRK, Nurşen Yrd.Doç. Dr. Makina Mekanik Bölüm Başkan Yardımcısı 39 ÜZE, Semih Yrd.Doç. Dr. 40 AKDENĐZ, Havva Yrd.Doç. Dr. 41 AKYOL, Uğur Yrd.Doç. Dr. 42 UYMAZ, Bahar Yrd.Doç. Dr. Makina Makina Makina Makina Enerji Termodina mik Termodina mik Mekanik 25

26 43 BODUROĞL U, Đlkay 44 MORALAR, Aytaç Yrd. Doç. Dr. Arş. Gör. 45 ÇELEN, Soner Arş. Gör. Makine Makina Makina Mekanik Mekanik Konstrüksi yon ve Đmalat 46 ERUSLU, Sait Özmen 47 KARABEYO ĞLU, Süreyya Sencer Arş. Gör. Dr. Arş. Gör. Makina Makina Mekanik Mekanik 48 EKŞĐ, Olcay Arş. Gör. 49 ÇINAR, Kenan Arş. Gör. Makina Makine Mekanik Đmalat ve Konstrüksi yon 50 GÖKTEPE, Özer Prof. Dr. Tekstil Tekstil Bilimleri Bölüm Başkanı 51 GÖKTEPE, Fatma Prof. Dr. Tekstil Tekstil Bilimleri Üye 52 Özek, H. Ziya Prof.Dr. Tekstil Tekstil Teknoloji ABD Bölüm Başkan Yardımcısı Fakülte Kurulu üyesi 20b 53 Bilen,Umut Yrd. Doç. Dr. Tekstil Tekstil Teknoloji ABD Bölüm Başkan Yardımcısı Çerkezköy MYO MD. 54 Yıldız, Aylin Yrd. Doç. Dr. Tekstil Tekstil Teknoloji ABD 55 DELĐTUNA, Aslıhan Yrd. Doç. Dr. Tekstil Tekstil Teknoloj. A.B.D. Üye 56 ATAV, Rıza Yrd. Doç Dr. Tekstil Tekstil Bilimleri A.B.D. Bölüm Başkan Yardımcısı 57 Kanat, Zehra Araştırma Tekstil Tekstil Teknoloj. 26

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 214 YILI PERFORMANS PROGRAMI Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Sunuş Yeni kurulan bir devlet üniversitesi olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ), ülkemizde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme

ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 ÖNSÖZ 21. Yüzyıl özel ve kamu kurumları arasındaki en büyük rekabet, eldeki kaynakları optimal kullanma, vizyon sahibi ve farklı projeler üretebilme yeteneğinde

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı