Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n"

Transkript

1 ISSN BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph Daum, önlerinde zorlu 10 hafta bulundu unu, bu dönemde sakatl k, k rm z kart görülebilece ini anlat rken, yönetim kurulu ile görüfltü ü 3 yeni transferin gerçekleflmesi beklediklerini söyledi. DAHA ÇOK DUA VE NAMAZ Daum, transferlerin gerçekleflmemesi halinde ekibi ile koflullar zorlayacaklar n vurgularken, Bursaspor'un hedefe ulafl p-ulaflmayaca - na dair soru üzerine, "Motivasyonum yüksek derecede. Bu konuda çal flaca m. Futbolcular mla bunu yaflayarak hedeflerimiz ad na her fleyi ortaya koymak durumunday z. Bu konuda kendim de göstermek durumunday m. Dua etmemiz gerekiyor. K rm z kart, sakatl k olmas n diye dua edece iz. Daha fazla namazlara gitmem gerekiyor" dedi. Mevlana n n imana getirdi i Gökhan! Athena Gökhan' n cami avlusunda abdest al rken bir hayran taraf ndan çekilen foto raf geçen haftan n sosyal medyay sallayan olay oldu. Cengiz Semercio lu, Gökhan' n y llar önce bafl na gelen bir olay köflesine tafl d. Gökhan' n gördü ü bir rüyay anlatan Semercio lu, Rock flark - c s n n dine nas l yöneldi inin hikayesinin ne zaman bafllad n okuyucu ve hayranlar yla paylaflt. GÖRDÜ Ü RÜYA VE MEVLANA NIN ETK S... Semercio lu, Gökhan' n 2010'daki an s n anlat fl na yer verdi: "Y llar önce bir turneye gidiyoruz. Sabaha karfl otobüste uyuyorum. çimden bir s cak su akt. Uyand m nerede oldu umuzu sordum. Konya'da oldu umuzu söylediler. Hayat mda böyle bir duyguyu hiç yaflamam flt m. Ne olduysa ondan sonra oldu. Sonra ben bu rüyan n pefline düfltüm. Mevlana'n n ne oldu- unu ve ne hizmette bulundu unu araflt rmaya itti bu rüya beni. Okuyorum ama daha yolun bafl nday m." Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler Bugün 9 da Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde Bugün 5 de smet Bora Binatl Dikey Bak fl Bugün 4 de Bediüzzaman' n talebelerinden Mehmet K rk nc Hocaefendi Bediüzzaman' n talebelerinden Mehmet K rk nc Hocaefendi, baflbakan Erdo an ile Fethullah Gülen'e sulh ça r s yapt. Mehmet K rk nc Hoca, Ne Hocaefendi'nin, özelikle e itim sahas ndaki hizmetleri görmezlikten gelinebilir, ne de hükümetimizin bugüne kadar emsali görülmemifl cesur kararlar ve faydal icraatlar hiçe say labilir. Her iki hal de, en az ndan, bir vefas zl k ve kadir bilmezlik olur dedi. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n giderilmemesi halinde vatandafllar m z n bir k sm n n Hocaefendiye karfl ç kmas, di er k sm n n da hükümete düflman olmas gibi hiç arzu etmedi imiz bir durum meydana gelecektir. Bu da vatan m za ve milletimize telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, bundan ancak d fl mihraklar ve düflmanlar m z memnun kalacaklard r görüfllerine yer verdi. HABER 12. SAYFADA Davuto lu fiafiirtti Ocak 2014 itibar yla Devlet Personel Baflkanl n n görev alan na giren kurumlarda 2 milyon 268 bin 839 devlet memuru, 14 bin 733 hakim ve savc, 115 bin 293 ö retim eleman, 147 bin 419 sözleflmeli personel, 281 bin 488 sürekli iflçi, 32 bin 237 geçici iflçi, 24 bin 28 geçici personel, 3 bin 281 kapsam d fl personel, 209 bin 313 askeri personel, 58 bin 306 özel hükümlere tabi personel istihdam ediliyor. 5 bin 62 kifli TBMM, 625 kifli de Cumhurbaflkanl Genel Sekreterli- inde görev yap yor D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, 17 Aral k operasyonu ile bafllayan sürece iliflkin çarp c de erlendirmeler yapt.davuto lu, "Bizim bir devlet gelene imiz var. Osmanl 'da da bu böyleydi. Devlet için evlatlar bile feda edildi." fleklinde konufltu. HABER 12. SAYFADA UND Baflkan Nuho lu, "Türkiye'den özelikle Avrupa ülkelerine mal tafl n rken baz engellemelerle karfl lafl yoruz. Tafl mac l n önüne konulan bu engeller Avrupa'ya yaklafl k 6 milyar dolar ihracat m - z engelliyor y l n 'Tafl maya engel koyanlarla mücadele y l ' olarak adland r yorum" dedi. HABER 6. SAYFADA HABER 16. SAYFADA Zeybekçi: Yine kucaklaflaca z Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, memleketi Denizli de ziyaretlerde bulundu. Vatandafllara hitab etti. Zeybekçi, son günlerdeki olaylar kastederek, Bize, biraz böyle sitemli bakan kardefllerimizle yine kucaklaflaca z. dedi. HABER 16. SAYFADA Kamuda istihdam yüzde 12 BORSA 2013 y l karnesi HABER 7 DE Türkiye'de 2 milyon 268 bin 839'u memur olmak üzere 3 milyon 160 bin 624 kifli kamuda istihdam ediliyor. Bu rakam, Türkiye'de çal flan her 100 kifliden yaklafl k 12,2'sinin kamuda çal flt anlam na geliyor. Toplam 6 bin 376 üst düzey devlet memurunun ise sadece yüzde 9,5'unu kad nlar oluflturuyor. Hayvanc l k CANLANDI DEN ZL hracat rekoru HABER 7 DE FINDIK Markalaflmal d r HABER 7 DE PROJE Ç karma Gemisi HABER 5 TE www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Lojistik sektörünün 2014 y l beklentileri fianl urfa'da, ekonomik nedenlerle hayvanlar n satmak zorunda kalan birçok besici, son dönemlerde devletin sa lad kredi ve hibe deste- iyle bu sektöre geri dönüfl yapmaya bafllad. https://www.facebook.com/belde.gazetesii L MON Yüz güldürüyor HABER 6 DA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi HABER 7. SAYFADA PAMUK Zararl böcekler HABER 5 TE

2 2 13 Ocak 2014 Pazartesi Meltem EK Z LONDRA - ngiliz Film ve Televizyon Sanatlar Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu y lki adaylar belli oldu. Ünlü Amerikal aktris Sandra Bullock'un oynad "Gravity" filmi, aralar nda en iyi film ve en iyi yönetmen kategorilerinin de bulundu u 11 dalda BAFTA ödüllerine aday oldu. "American Hustle" filmi ile köleli in konu edildi i "12 Years a Slave" filmleri de 10 dalda BAFTA ya Gravity damgas aday gösterildi. BAFTA 2013 ödülleri için baz kategoriler ve adaylar flöyle: En yi Film: 12 Years a Slave, American Hustle, Captain Phillips, Gravity, Philomena En yi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Gravity), Paul Greengrass (Captain Phillips), Steve McQueen (12 Years a Slave), David O Russell (American Hustle), Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street) En yi Erkek Oyuncu: Christian Bale (American Hustle), Bruce Dern (Nebraska), Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street), Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave), Tom Hanks (Captain Phillips) En yi Kad n Oyuncu: Amy Adams (American Hustle), Cate Blanchett (Blue Jasmine), Sandra Bullock (Gravity), Judi Dench (Philomena), Emma Thompson (Saving Mr Banks) (AA) S NEM: ADALET N SEMBOLÜ S NEMA: CESURLARIN VATANI Tür: AKS YON/ MACERA Yönetmen: WILSON YIP Orijinal smi: DRAGON TIGER GATE Yap m: 2006 Oyuncular: DONNIE YEN, NICHOLAS TSE, SHAWN YUE, JIE DONG ki Kung-Fu ustas Ejder-Kaplan okulunu kurarlar. Wong Jianglong ve Wong Fuhu savafl sanatlar n sokak çocuklar na bile ögretirler. Böylece okul, adaletin sembolü haline gelir. Wong Fuhu nun o lu Dragon (Donnie Yen) ayr lmaya karar verir ve böylece üvey erkek kardefli Tiger (Nicholas Tse) ile baglant s kopar. Orijinal Ad : Home Of The Brave Yönetmen : Irwin Winkler Oyuncular : Samuel L. Jackson, 50 Cent Yap m : 2006 Tür : Aksiyon Irak Savafl 'nda görev alan bir grup asker evlerine geri dönmüfllerdir. Dört askerden biri askeri doktor olarak görev alm flt r; di eri çat flmada bir elini kaybetmifltir; bir tanesi en yak n arkadafl n n ölümüne flahit olmufltur ve sonuncusu sivil bir kad n öldürmüfltür. Normal hayatlar na devam edebilmek için mücadele eden askerler art k eskisinden farkl kiflilerdi Sizin için seçtiklerimiz Aflkta flanss z DIfi HABERLER - Maxim Dergisi taraf ndan dünyan n en seksi kad n seçilen Bar Refaeli, konuk olarak kat ld Conan O Brien n televizyon program nda, Konu aflk oldu unda dünyan n en flanss z kad n benim dedi. Girdi i her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi baflard n belirten srailli top model, Erkekler bana uzaktan bakmakla yetiniyor. Kimse benimle flört etmiyor diye konufltu. Bir erke in kendisini etkileyebilmesi için öncelikle kibar olmas gerekti ini belirten Refaeli, sözlerini flöyle sürdürdü: D fl güzellik benim için hiçbir zaman çok önemli olmad. Sadece difl tak nt m vard r. Güzel bir gülüfl bir insan n karfl s ndakine arma an edebilece i en de erli fleydir. Ben bembeyaz difllerle ve içtenlikle gülümseyen adamlar severim. Bana çok seksi gelirler.

3 Baflkan Gökçek e ziyaretler sürüyor HABER MERKEZ - Ankara da faaliyet gösteren çeflitli hemflehri dernekleri ile baz sivil toplum kurulufllar Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i ziyaretlerini sürdürüyorlar. Geçti imiz hafta sonunda 34 Platform Derne i nin ziyaretinin ard ndan bu hafta sonu da hemflehri dernekleri ve sivil toplum örgütleri Baflkan Gökçek i makam nda ziyaret etti. Çank r Orta Dernekleri Birli i, Çank r fiabanözü Köy Dernekleri Federasyonu, Es-Av Erzurum Vakf, Keçiören Müteahhitler Birli i, Çubuk Karaa aç Derne i, AfiT Kooperatif ve Otobüsçüler Derne i ile Birlik Vakf Baflkan ve üyeleri Baflkan Gökçek i heyetler halinde ayr ayr makam nda ziyaret ederek çeflitli de erlendirme ve talepte bulundular. Baflkan Gökçek Çank r Orta Dernekleri Birli i ile 3 13 Ocak 2014 Pazartesi Çank r fiabanözü Köy dernekleri Federasyonu Baflkan ve üyelerini kabulünde kardefl kent ilan ettikleri Çank r ya yapt klar yat r mlar anlatt. Baflkan Gökçek in di er ziyaretçisi hemflehri dernekleri ise Çubuk Karaa aç Derne i ile Es-Av Erzurum Vakf oldu. TAKV M Hicri y l: 1435 (12 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Yenimahalleliler spora teflvik ediliyor HABER MERKEZ - Ücretsiz servis hizmetiyle Gazi Mahallesi nde ikamet eden kad nlar Gazi Semt Birimi nden alan Yenimahalle Belediyesi spor merkezine götürüyor. Yaklafl k 2 y ld r, haftada 3 gün 20 kad n Gazi Semt Birimi nden al p Rag p Tüzün Spor Merkezi ne ücretsiz servis hizmetiyle götüren Yenimahalle Belediyesi, sporlar bittikten sonra kad nlar tekrar birime b rak yor. Spor yapan insan say s n n düfltü ü so uk k fl aylar nda Yenimahalle Belediyesi, sundu u hizmetle vatandafllar n yaz-k fl spor yapmas n sa l yor. Sa l kl yaflamaya ve spora önem veren insanlara hizmet etmekten mutluluk duydu unu dile getiren Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, spor merkezlerinden insanlar n faydalanmas için çaba gösterdiklerini bildirdi. Merkezlere talep olmas n n kendilerini gururland rd n kaydeden Yaflar, Spora ve sporcuya yönelik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mevcut merkezlerimize talep giderek art yor. Spor yapmak üzere belediyemizin hizmetlerinden yararlanmak isteyen hemflerilerimizi, servislerimizle mahallelerinden al p Rag p Tüzün Spor Merkezi ne götürüyor, sporlar bitince de geri b rak yoruz. Yeni dönemde de Rag p Tüzün Spor Merkezi gibi merkezleri vatandafl n aya na götürece iz. Hemen her mahalleye spor merkezi açmak için çal flaca z. Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerinden memnuniyet duydu unu dile getiren kad nlar, servis hizmeti için Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür etti. Servis hizmetinden faydalanan Birsen Gül, Spora giden tüm kad nlar, belediyenin hizmetinden çok memnun. 1 senedir Gazi Mahallesi nden Rag p Tüzün Spor Merkezi ne gidip geliyorum. Bize bu f rsat sundu u için baflkan m za teflekkür ediyorum dedi. Çal flan, çal flmayan herkesin hizmetten yararland n dile getiren Çi dem fiahin ise Sa l kl yaflama önem veriyorum. Yaklafl k 2 y ld r servis hizmetinden faydalanarak spora gidiyorum. Belediyenin servis hizmeti olmasayd gidemeyecektim. Baflkan Yaflar a çok teflekkür ediyorum diye konufltu. Alt nda l lar bol bol kitap okuyor HABER MERKEZ - Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Kad n E itim ve Kültür Merkezleri nde aç lan kurslarla 2006 y l ndan beri Alt nda da 6 bin 850 kiflinin okuma yazma ö rendi ini aç klayarak, Okuma yazma bilmiyorum diye sak n üzülmeyin, utanmay n. Sizi okutmayanlar üzülsün, utans n dedi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, 24 farkl mahallede hizmet veren kad n e itim ve kültür merkezlerinin tamam nda aç lan kurslarla 2006 y l ndan beri Alt nda da okuma yazma seferberli inin sürdü ünü belirtti. Baflkan Tiryaki, Alt nda daki kültürel ve sosyal seviyenin h zl bir flekilde yükseldi ini ifade ederek, son birkaç y lda Alt nda da binlerce kiflinin okuma yazma ö rendi ine dikkat çekti. Giderek artan bir okur kitlesi oluflturmay hedeflediklerini belirten Tiryaki, gençlerin okuma al flkanl kazanmas için de çal flt klar n aktard. 16 farkl mahallede açt klar gençlik merkezlerinin her birine flair ve yazarlar n isimlerini verdiklerini hat rlatan Baflkan Tiryaki, her merkezin bir kütüphanesi oldu una da dikkat çekti ve Bir gencimiz bile merak edip, gençlik merkezine ismini verdi imiz yazar n kitab n okusa, amac m za ulaflm fl z demektir. diye konufltu. Çocuklarla gerçeklefltirdi i sohbetlerde onlara s k s k kitap okuma sevgisi afl lamaya çal flan Baflkan Tiryaki, Evinizde küçük de olsa bir kitapl n z olsun. Ders kitaplar n z da orada dursun, ald n z di er kitaplar n z da. Annenize baban za söyleyin, Baflkan Amca rica etti deyin, evinizin bir köflesinde küçük bir kitapl n z olsun. dedi. Çocuklara E er baflar l olmak istiyorsan z erken yat n, çok fazla televizyon seyretmeyin uyar s nda da bulunan Tiryaki, Evde iki - üç televizyon olmas size, e itiminize fayda sa lamaz. Benim evimde bir tane televizyon var, onu da 1 y ld r hiç görmedim diye konufltu. Y lda bir kez bile olsa mutlaka kütüphaneye gidin. Kitap kokusunu teneffüs edin, kütüphanede zaman geçirin tavsiyelerinde de bulunan Alt nda Belediye Baflkan Tiryaki, üniversite y llar nda sadece gazete almak için, köyünden Dörtdivan ilçesine kadar her gün yürüdü ünü, bugün de kitap okumaya mutlaka zaman ay rd n, her gün mutlaka okudu unu aktard.

4 4 13 Bart n Irma siyaha büründü BARTIN - Bart n Irma 'nda görülen kirlilik nedeniyle Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ünce inceleme bafllat ld. Yaklafl k 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bart n Irma, kirlilik nedeniyle siyah renge büründü. Oksijen yetersizli i nedeniyle bal klar n kanalizasyon ak nt s olan bölümlerde yo unlaflt görülen rmaktaki kirlili in tespiti için Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ünce inceleme bafllat ld. Müdürlük ekiplerinin rmak suyundan numune al narak incelenmek üzere ilgili laboratuvara gönderdi i ö renildi. Belediye Baflkan Yard mc s Hüseyin Çetin, gazetecilere yapt aç klamada, kent merkezinden geçen rma n zaman zaman siyah renge dönüfltü ünü, bunun da bal k ölümlerine neden oldu unu söyledi. Acilen yaflanan olumsuzlu un engellenmesi gerekti ini belirten Çetin, "Belediye olarak maalesef bizim bir yapt r m - m z yok. Durumu Çevre ve fiehircilik l Müdürlü ü ile Bart n Valili ine bildiriyoruz. Fabrika at klar ndan kaynakland - n düflündü ümüz kirlilik, rmakta bal k ölümlerine de neden oluyor" dedi. Orduyeri Muhtar brahim Kanbur da rmaktaki kirlili e Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikas n n neden oldu unu iddia ederek, "Biz rma n bu durumunu görmekten ve bu vahfli durumu dile getirmekten b kt k. Hemen hemen her ay karfl laflt m z bir duruma bir türlü çözüm bulanamamas bizleri de düflündürüyor. Kirlili e neden olan fabrikan n tespit edilip gereken cezai yapt r - m n uygulanmas n istiyoruz" diye konufltu. (AA) Ocak 2014 Pazartesi YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Karadeniz'e k y erozyonu ve dolgu tehditi ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: Ocak 2014 Pazartesi Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ZONGULDAK - Bülent BEÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. fienol Hakan Kuto lu ve nflaat Mühendisli i Bölüm Baflkan Doç. Dr. smail Hakk Özölçer taraf ndan haz rlanan "2014 Kozlu De irmena z Plaj Zamansal De iflimi" raporunda, kentte yay m yapan bir yerel gazetenin haberi üzerine Afet Uygulama ve Araflt rma Merkezinin Kozlu beldesindeki De irmena z sahilinde ön çal flma bafllatt belirtildi. Bölgenin 2004, 2009, 2011, 2012 ve 2013 y llar na ait 6 adet uydu görüntüsü kullan larak De irmena z Plaj 'ndaki de iflimlerin incelendi i belirtilen raporda, görüntüler üzerinde ölçüm alabilmek için her görüntüde ortak olan bir referans çizgisinin belirlendi i ve referans çizgisine göre k y çizgisinin de ifliminin hesapland vurguland. Raporda, 2004, 2009 ve 2011 y llar uydu görüntülerine göre denizin k y - dan 20 metre kadar içeriye girdi inin görüldü üne dikkat çekilerek, flu ifadelere yer verildi: "Yani plajda önemli ölçüde k y erozyonu yaflanm flt r. 2011'in A ustos ay ndan 2012'nin Temmuz ay na kadar geçen yaklafl k 1 y ll k sürede süreç tekrar geriye ifllemifl ve denizden yaklafl k 8 metrelik bir kazan m meydana gelmifltir. Bundan sonra, Nisan 2013'e kadar geçen 7 ayl k süreçte k y dolgusu dramatik bir flekilde artarak 34 metre olarak gerçekleflmifltir. Bu durum, k y çizgisinin en geride oldu u 2011'in A ustos ay ndan 2013'ün Nisan ay na kadar yaklafl k 19 ayl k süreçte 42 metrelik bir dolguya karfl l k gelmektedir." DOLGU M KTARI 52 METRO OLARAK GERÇEKLEfiM fit R Raporda, merkezde görevli araflt rmac lardan bir grubun De irmenza z plaj nda 29 Kas m 2013'te saha incelemesinde bulundu u ifade edilerek, flu görüfllere yer verildi: "Bu incelemede 5 Nisan 2013'teki son uydu görüntüsünden bu yana k y - n n 10 metre kadar daha doldu u saptanm flt r. Böylece 2011'den itibaren toplam dolgu miktar 52 metre olarak gerçekleflmifltir. Yap lan incelemede, daha önce iri tafll bir yap ya sahip olan plaj n, mevcut durumda daha ince taneli çak l ve kumul bir özellik kazand tespit edilmifltir. Bu durum plaj n kullan m bak m ndan olumlu bir geliflme olarak de erlendirilmifltir. De irmena z koyunun birkaç kilometre çevresinde gerek temel kaz s gerekse yol inflaat ndan ç - kar lan hafriyatlar n denize döküldü ü görülmektedir. Görüntüler dikkatle incelendi inde dökülen malzemenin deniz taraf ndan afl nd r ld da anlafl lmaktad r." Raporun sonuç k sm nda, De irmena z plaj nda uydu görüntülerinin bafllang ç tarihi olan 2004'ten 2011'e kadar 23 metrelik bir k y erozyonu meydana geldi i vurgulanarak, "Özellikle son 1 y lda yaflanan h zl k y dolmas na neden olan faktörler devam etti i takdirde, gelecekte koyun tamamen dolmas söz konusu olabilecektir. Bu durumda halk m z n yaz aylar nda yararland gözde bir mekan n ortadan kalkmas gibi bir sonuç ortaya ç kacakt r" ifadesine yer verildi. (AA) Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Afet Uygulama Araflt rma Merkezince, De irmena z sahilinde uydudan yap lan incelemede, k y erozyonu ve dolgu miktar nda 52 metrelik art fl gözlemlendi. D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI YEN B R YILA DAHA G RERKEN Bir y l daha eskitip geride b rakt k.dilde söylerken çok k sa ama içinde yaflad m z zaman neleri s d rabilece imizi çok iyi bildi imiz koca bir 365 gün.nice güzellikler yaflan r bu zaman diliminde, nice ac lar çekilir. Neler do ar neler ölür.oysa insan ömründe nedir ki bir y l? Her günü doyas ya yaflayabilseydi bile insano lu zamana (yani ömre) doymas mümkün de- ildi. Çocuklu umuzda k rk, elli yafllar nda insanlar nas lda büyük görünürdü gözümüzde.biz asla o yafllara ulaflamay z diye düflünürdük. Ölen birisinin yafl n sorup k rk sekiz denildi inde daha ne olsun keflke ben de o kadar yaflayabilsem derdik.fiimdi yetmifl yafl nda ölen insanlar için yaz k gençmifl der olduk. Acaba zamana doyamad m zdan m d r bu düflünce de iflikli i, yoksa bizim sona yaklaflt kça telaflim z n artmas ndan m?bir zamanlar flu okul bir bitse, bir teskeremi al p terhis olsam, flu günler geçmek bilmiyor dü ün günüm bir gelse, eflim do umunu bir yapsa gibi hep zaman koflturmaya dönük talepler dolard içimize.y llar n böyle h zl geçti ini nereden bilebilirdik. fiimdilerde her y l ikifler üçer geçiyor gibi s rt m zdaki yükü a rlaflt r yor.ayaklar m z zorlan r oluyor basamaklarda ve her sabah yeni bir alarm zili çal yor vücudumuzun bir baflka yerinden. Aziz dostum Prof.Dr.fiener Akyol y l önce stanbul da ofisime geldi inde bir gün, biliyor musun demiflti eskiden babalar m z n arkadafllar ölürdü üzülürdük,zaman biraz geçti a abeylerimizin arkadafllar ölmeye bafllad, flimdi bizim arkadafllar m z gidiyor pefl pefle.düflündüm de s ra bize gelmifl art k, hadi çikip flöyle bir stanbul u dolaflal m belki vaktimiz olmayabilir. O zaman gülmüfltüm k rkl yafllar n verdi i ald rmazl kla.ne kadar hakl ym fl me er.her günün sabah nda gazeteyi elime al nca önce ölüm ilanlar na bak yorum da o vakit Allah n dünya bir oyalanma ve e lence yeridir, gerçek olan uhrevi hayatt r ayetini daha iyi anl yorum.yoksa bunca de er, bunca güzellik bunca birikim bir anda nas l s f ra müncer olup yok olur diye isyan eder insan. Nice güzel eserlere imza atan dostlar m z bir bir ayr l yorlar aram zdan.halil Soyuer i, Hüseyin Yurdabak, R za akdemir i, lkan San daha nice eser sahibi dostumuzu kaybettik.y llar m bizi eskitiyor biz mi y llar bilemem ama yine bir y l geride b rakt k iflte.takvim isimli fliirimde (Her gün bir tane att n/o küçük yapraklar-ömrümüzün Bitti ini/bize hat rlatacaklar) dizelerinde oldu u gibi geride b rakt m z y l hep hüzünle hep zarar hanesine kaydedilmifl olarak hat rlayaca z san r m. Önümüzdeki zaman bize neler getirecek bilemeyiz ama flöyle ya da böyle yaflanacak. Kimimiz onu da eskitirken kimimizi de o eskitecek.fani insan yok olup gidecek ve baki olan yaln z O kalacak.bir de bir hofl sada belki dünya durdukça. Bir gün bizden de bu kubbede bir hofl sada kalacaksa ne mutlu.öyleyse umuda yaflamay,yaflad m z zaman hissetmeyi,prensip edinirsek bir anlam kazan r hayat m z. Ben öyle yap yorum.yaflad m an güzel duygularla güzellefltirerek yaflama a çal fl yorum.onun için diyorum ki; Sular karard nda dolunay gibi sen inersin sahillerime, içim fl r,sular ayd nlan r yeniden ve sevgin yakamozlarda göz k rpar bana. flte o zaman ne varsa gamdan, kederden, elemden yana biter.y ld zlar benim gökyüzümde par ldar.rüzgâr susar, uykuya dalar kufllar,susar börtü böcek. Bal klar ilahi bir hufluya dal p dururlar. Ben içimde sevgiyi, sevinci, nefleyi büyütürüm, büyür çocuklar,çiçekler,umutlar.büyür sevda s maz olur yüreklere sen büyürsün,büyür dünya gözümde. Bu duygularla yaflar m ve unuturum kaybolan zaman,gelen yaklaflan sonu. Hofl geldin yeni y l yeni umutlara gebe.güle güle git giden y l bizden flikayet etmeden hakk - n helal ederek.nice y llarda güzellikler ve sevgilerle birlikte,dostça kardeflçe bar fl içinde huzurla yaflamay diliyorum.

5 HABER 13 Ocak 2014 Pazartesi 5 Çözüm süreciyle umutlar yeflerdi D YARBAKIR - Yaklafl k 30 y ld r süren çat flmal ortam n ard ndan bu y l bafllat lan çözüm süreci, özellikle Do u ve Güneydo- u'da yaflayan vatandafllar için büyük umut oldu. Hükümet taraf ndan bafllat lan, bar fl ve huzurun tesisini sa layan çözüm sürecinin önemi aradan geçen zamanda daha iyi kavran r hale geldi. Özellikle Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesinde daha önce s k s k gündeme gelen fliddet, kan, gözyafl ve ölüm haberleri yerini çözüm süreci ile ekonomik canl l k, yat r m, turizm, bölgeye yönelik ziyaretler ve insanlar n yaflama dair umutlar na b rakt. Sa lad bar fl ve huzur ortam ndan dolay süreç, esnaftan, vatandafla, ö renciden, bölgeyi adeta yeniden keflfeden turiste kadar, tüm kesimlerce benimsendi. Zaman zaman yaflanan bir tak m olumsuzluklarda çözüm sürecinin sekteye u rayaca kayg s - n tafl yan bölge insan n n her geçen gün çözüme olan inanc artt. Güvenlik gerekçesiyle uzun y llar yasakl olan yayla ve meralar n hayvanc l a aç lmas besicilerin yüzünü güldürürken, köye dönüfl de h zland. Çok say da insan, köyüne geri dönmek istedi- ini belirterek, bu yöndeki çal flmalar n h zland r lmas n istedi. Özellikle fi rnak, Hakkari ve Siirt'te kimi vatandafl 15 kimi de 20 y l sonra do du u topraklara dönmenin sevincini yaflad. Terör olaylar nedeniyle hayvanc l n bitme noktas na geldi- i bölgede, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl - n n çiftçilere sundu u teflvik ve huzur ortam bölgede küçükbafl hayvan varl nda art fl sa lad. Güvenli olmad gerekçesiyle kullan m yasaklanan yaylalar, çözüm süreci ile yeniden kullan ma aç ld. Baflka illere göç ederek kiral k yaylalarda hayvan otlatmak zorunda kalan yetifltiriciler, bu y l kendi yaylalar n özgürce kullanabilmenin mutlulu unu yaflad. Baflta Hakkari, fi rnak, Bingöl ve Siirt olmak üzere bölgedeki pekçok ilde güvenlik gerekçesiyle yasak olan yayla ve da lar bu süreçte vatandafllar n ak n na u rad. Hem hayvanc l kla u raflanlar hem de do al güzellikleri keflfetmek isteyenler yaylalara ç karak do an n keyfini ç kard. Ad daha önce çat flmalarla an lan yaylalarda flenlikler düzenlendi, gençler geçmiflte terörle an - lan da lar n yamac nda düzenlenen davul zurna eflli nide halaylar n çekildi i dü ünlerle hayatlar - n birlefltirdi. Huzur ve güvenli in sa lanmas n n ard ndan uyuflturucu madde imal ve ticareti yapan flah slara yönelik operasyonlar artt. Diyarbak r' n Lice, Hani ve Hazro ilçeleri ile Bingöl ve Van'da ele geçirilen tonlarca uyuflturucu ile uyuflturucuya ve uyuflturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Bölgede daha önce s k s k kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf, bu süreçte özledi i ekonomik canl l a kavufltu. flsizli in yo un oldu u bölgede, yat r mlar n artmas yönünde yürütülen çal flmalar gelece e dair umutlar art rd. Yaflam n her alan nda olumlu etkileri hissedilen çözüm sürecinde birçok sivil toplum kuruluflu, yat r mc ve ifl adam bölgeyi ziyaret etti. Huzurun hakim oldu u bölgede vatandafllar bölgenin tarihi ve do al güzelliklerini gönül rahatl yla keflfetme f rsat buldu. Baflta Diyarbak r ve Mardin olmak üzere bölgedeki birçok ili yerli ve yabanc turistler ziyaret etme flans n yakalad. Ziyaretlerin yo un gerçekleflti i dönemlerde bölgedeki otellerde doluluk oran zaman zaman yüzde 100'e ulaflt. Bölgede her alanda gözle görülür hale gelen canlanma tüm kesimleri mutlu etti. Diyarbak r Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coflkun, AA muhabirine, çözüm sürecinin en önemli kazan m n n ciddi bir psikolojik rahatlama sa lamas oldu unu belirtti. Huzur ortam ile insanlarda gelece e dair umutlar n güçlendi ini ifade eden Doç, Dr. Coflkun, devam eden süreçte kimsenin ölmemifl olmas n n önemli oldu unu söyledi. Doç. Dr. Coflkun, provokasyonlara ra men sürecin devam ediyor olmas n n insanlar n sürece olan inanç ve güvenini art rd n vurgulayarak, flöyle dedi: "Süreç psikolojik rahatlama sa lad. Art k insanlar çözüm sürecine daha fazla inan yor. Ekonomik anlamda birtak m kazan mlar söz konusu. Bölgede yat r mlar n artt n görebiliyoruz. Süreç sayesinde insanlarda gelece e dair umutlar artt. Sürecin hem siyasi hem de ekonomik aç dan getirdi i olumlu etkiler var. Bu süreç sonuçland nda, Türkiye ve bölgenin potansiyelinin ne kadar yüksek oldu u ortaya ç kacak. nsanlar çözüm sürecinin devam etmesinden yana." Diyarbak r Baro Baflkan Tahir Elçi ise çözüm sürecinin bölgeye getirdi i en önemli yenili in normalleflmeyi sa lamas oldu unu belirtti. "Süreç normalleflmeyi ve pozitif bir hava oluflmas n sa lad " diyen Elçi, insanlar n çat flmazl k halinin ne kadar önemli oldu unu ve ne anlama geldi ini gördü ünü vurgulad. Çat flman n, silah n, ölümün olmad bir atmosferin yafland n kaydeden Elçi, sürecin ayn zamanda insanlara bar fl n önemini ve anlam n da gösterdi ini dile getirdi. Elçi, yaflanan rahatlaman n çözümün en önemli psikolojik zeminini gösterdi ine iflaret ederek, flöyle dedi: "Süreç topluma bar fl bilincini verdi. Toplumu e itti. nsanlar art k ölüm ve umutsuzlu- un yerine kendi hayatlar n düflünmeye yöneltti. nsanlar n kültürel yaflam tatmalar n sa lad. Topluma, normal toplumlar n düflündüklerini düflünme f rsat verdi. Daha önce insanlar çat flma ve tehlikenin verdi i kayg nedeniyle birçok fleyi düflünemez hale gelmiflti. Bu yaklafl k bir y ll k süreç gerçekten bar fla giden yolda çok önemli bir psikolojik temel oluflturdu. Bu toplumu ruhen haz rlad. Bunu önemsiyoruz. Süreç normalleflmeyi sa lad. Önümüze bakmay ö retti." (AA) hracatta otomotivin kalbi, Bursa'da att BURSA - OYAK Renault, Tofafl ve Karsan gibi ana sanayilerin yan s ra çok say da yan sanayi firmas na ev sahipli i yapan Bursa, Türkiye'nin 2013 y l toplam otomotiv ihracat n n 3'te birinden fazlas n tek bafl na gerçeklefltirdi. Otomotiv sektörünün 2013'teki 21 milyar 305 milyon 104 bin dolarl k ihracat n n yüzde 37,22'sini (7 milyar 930 milyon dolar) Bursa, yüzde 21,57'sini Kocaeli, yüzde 18,87'sini stanbul, yüzde 8,57'sini de Sakarya karfl lad. AA muhabirinin, Türkiye hracatç lar Meclisinin (T M) kay tlar ndan derledi i verilere göre, otomotiv sektörü, 2012 y l nda 19 milyar 56 milyon 57 bin dolar olan ihracat n 2013'te yüzde 11,8'lik art flla 21 milyar 305 milyon 104 bin dolara tafl d. Sektör, Türkiye'nin 2013'te 151 milyar 707 milyon 2 bin dolar olan toplam ihracat ndan ald yüzde 14'lük pay ile y l lider kapatt. Türkiye ihracat n n, lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün baflar s na en büyük katk y ise Bursa, Kocaeli, stanbul ve Sakarya sa lad. Bu 4 ilin, 2013'teki ihracatlar toplam 18 milyar 372 milyon 513 bin dolar buldu. Böylece otomotiv sektörünün 2013'te 21 milyar 305 milyon 104 bin dolar olan toplam ihracat n n yüzde 86,23'ünü de bu iller s rtlad. OYAK Renault, Tofafl ve Karsan gibi ana sanayilerin yan s ra çok say da yan sanayi firmas na ev sahipli i yapt için "otomotivin kalbi" olarak nitelendirilen Bursa, 2013'te, 7 milyar 930 milyon 58 bin dolarl k otomotiv ana ve yan sanayi ihracat gerçeklefltirdi. Bursa, bu sayede yüzde 37,22'lik payla toplam otomotiv ihracat n n 3'te birinden fazlas n tek bafl na gerçeklefltirdi. Kocaeli ise 2013'te 4 milyar 596 milyon 352 bin dolar ihracat yapt ve toplam otomotiv ihracat ndan yüzde 21,57 pay ald. Bu ile yak n bir performans gösteren stanbul, 4 milyar 20 milyon 258 bin dolar ihracat ve yüzde 18,87 payla 3'üncü s rada yer ald. Sakarya ise 1 milyar 825 milyon 845 bin dolar ihracat ve yüzde 8,57'lik payla 4'üncü oldu. Milyar dolar n üzerinde ihracat baflar s n gösteren bu illeri, Ankara, zmir ve Manisa izledi. 2013'te Ankara'dan 681 milyon 780 bin, zmir'den 610 milyon 224 bin, Manisa'dan 404 milyon 485 bin dolarl k d fl sat mlar yap ld. (AA) Havuzlu Ç karma Gemisi Projesi Zararl böcekler pamukta rekolteyi düflürdü ANKARA - Savunma Sanayii cra Komitesi, Savunma Sanayii Müsteflarl taraf ndan teklif de erlendirme çal flmalar tamamlanan Havuzlu Ç karma Gemisi Projesi (LDP) kapsam nda, SEDEF Gemi nflaat Afi ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas n kararlaflt rd. Söz konusu firma ile anlaflma sa lanamamas durumunda sözleflme görüflmelerine ikinci s radaki DESAN Deniz nflaat Sanayi Afi ile devam edilmesine karar verildi. Savunma Sanayii Müsteflarl ndan yap lan aç klamaya göre, Savunma Sanayii cra Komitesi, Savunma Sanayii Müsteflarl taraf ndan teklif de erlendirme çal flmalar tamamlanan Havuzlu Ç karma Gemisi Projesi kapsam nda, SEDEF Gemi nflaat Afi ile sözleflme görüflmelerine bafllanmas, söz konusu firma ile anlaflma sa lanamamas durumunda sözleflme görüflmelerine ikinci s radaki DESAN Deniz nflaat Sanayi Afi ile devam edilmesi karar ald. Havuzlu Ç karma Gemisi Projesi kapsam nda, Deniz Kuvvetleri Komutanl ihtiyac na binaen, 1 Havuzlu Ç karma Gemisi, 4 LCM, 2 LCVP, 2 RHIB ve 1 rehberleme maksatl komutan botu infla edilecek. Türkiye'de infla edilecek Havuzlu Ç karma Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlar nda ve gerekti inde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nda kullan labilecek. LPD'nin ana görev fonksiyonu Kuvvet Aktar m ve Amfibi Harekat olacak. Gemi, idari ve lojistik görev fonksiyonlar na katk sa layacak. Araç ve personel tafl ma kapasitesi, komuta kontrol hizmetleri, gündüz ve gece helikopter harekat yapma kabiliyeti, atefl deste i ve acil sa l k hizmetleri imkan ile Türkiye'nin deniz gücünün dünya denizlerinde temsiline katk sa layacak. fianliurfa -Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklafl k yar s n n karfl land fianl urfa'da zararl böceklerin beyaz alt nda rekolteyi olumsuz etkiledi i belirtildi. Ziraat Mühendisleri Odas (ZMO) fiube Baflkan Ali R za Öztürkmen, AA muhabirine yapt aç klamada, pamu un bölge çiftçisi için önemli gelir kayna oldu unu söyledi. Pamu un kalitesi ve veriminin art r lmas için çeflitli çal flmalar yapt klar n ifade eden Öztürkmen, üreticilerin "emiciler" olarak isimlendirdi i Lygus (tahtakurusu) haflerenin pamu a ciddi oranda zarar verdi ini aktard. Çiftçileri haflere konusunda uyard klar n ancak böce in beklentilerinin üzerinde görüldü ünü ifade eden Öztürkmen flunlar kaydetti: "Pamuk bitkisini s kl kla ekti imiz için pamukta birçok haflere ve hastal n yayg n olarak geliflti ini görüyoruz. Bölgemizde bu y lda beyaz sinek, k rm z böcek, gibi hastal klar pamukta etkindi. Temmuz ve a ustosta yapt m z tarla ziyaretlerinde çiftçilerimize tahtakurusu böce ine dikkat etmelerini söyledik ama maalesef bu zararl yüzünden pamuk veriminde yüzde 30 düflüfl yafland. Ancak fiyatlar n istikrarl olmas zarar bir nebze kapad." fianl urfa'da yetiflen pamu un kalitesinin Ege Bölgesi'nde üretilenden daha iyi olmas na ra men düflük fiyata sat ld n dile getiren Öztürkmen, "Bölgemizdeki pamu un kalitesi oldukça iyi ancak toplamada ve çuvallardaki kirlilik, haflerelerin bafl göstermesi, kalitenin ve fiyat n düflmesine neden oluyor" dedi. Öztürkmen, pamukta verimlili in artt r lmas na yönelik bu y l birtak m çal flmalar yapt klar n ancak sezonun ortas na denk geldi i için çal flmalardan verim alamad klar n sözlerini ekledi. (AA) Bir gün ölüm bile fâni oldu unu hayk racak bize. Atefli solumak gibidir ayr l k, serinli i özlemekle müsavidir vuslat. Gerçe i biliriz de lakin hayallerle kalbimizi kand r r z iflte. Her nefeste rüyan n içindeki rüyada yaflar z, ölümün içindeki ölüme koflar z ya... Günler öyle böyle geçiyor iflte. Tek gerçek var hayatta, ömür ölüme kofluyor. Esen rüzgâr duyuyorum bazen ruhumun saçlar n okfluyor. Asl nda bir hiç/iz ve hiç oldu umuzun fark na varam yoruz hiç. As l özgürlük, sonsuzca ba lanabildi imizde eriyebilmekte; as l mutluluk, aflk vadisindeki flükür ve vuslat çiçeklerini koklayabilmekte. Hayat ellerimizden kayan bir y ld z; ömür, y ld z m z bulmaya dâir etti imiz dua; ölüm, vuslatla k yd m z nikâh ve mutluluk sonsuzluk inanc yla ald m z nefestir. Mutlak olan flu: Bir gün ölüm bile fani oldu unu hayk racak bize. Gözlerim bir liman, gemisini AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ SÜRGÜNDE SÜRGÜN VERMEK beklemekte. Her nefeste hasrete hasret eklemekte. Günler h rç n bir dalga gibi sahilime vurmakta lakin içimdeki mahfler ifltiyak hep taptaze durmakta benim. Çok flükür saatim vuslata kurulu; dualar m pusula; flükrüm rüzgâr olup mutlulu a ve sonsuzlu a koflmakta benim. Hayat n bir taraf ölüm, di er taraf sonsuzluk. Sonsuzlu a ölüyor içim... Ö rendim, sükût edebilmek ölümün yar s ym fl, di er yar s da hasretle yaflamak zorunda kalmakm fl. flte bu yüzden mahzunlu um masumiyetimin fliiri, sevdam sonsuzlu u ça ran duad r. Anlad m en sonunda; umut, bir a açm fl gölgesinde dinlendi imiz. Üzerine konan kufllarm fl rengârenk ve say s z hayallerimiz. Bundan dolay hayallerim bulutlara benzer benim; flekli ve s n r yoktur onlar n bazen a lar, bazense coflarlar. Özlemek, ateflin içindeki atefle kulaç atmakm fl hasretle. Beklemek, duan n gücüne inan p tevekküle sar lmakm fl ümitle çünkü umut güneflin do uflu ve o her mevsim yeflil kalabilen ve de hiç yaprak dökmeyen duad r. Beklemek zordur lakin insan hep beklenen olmak ister. Hayat bazen bir dönemecin efli ine geldi imiz bir yerdir; o noktadan ileri mi, geri mi gidece imiz bu her zaman bizim elimizde de ildir. En güzeli her fleyin en hay rl s n istemektir Mevlâ'dan çünkü flükredebilmek ve çok flükür diyebilmek lütuflar n en güzelidir mahfler gönüllü âfl klara. Biliyorum herkesin gizli bir a ac, herkesin fl ks z bir taraf vard r. O yüzden kalbimin dallar n sükûtla budad m ben ve her dal mdan yeni bir a aç ç k verdi. Anlad m ki aflk, sürgünde yeni sürgünler verebiliyorsa aflkm fl. Anlad m ki yaln zl k, kalbimizin ve ruhumuzun sahibini bulana kadarm fl. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Düfllerimde her gece yârim a layan sensin, Dünyadayken ukbaya beni ba layan sensin. Yürek yang n baflka tutufltu mu sönmez o, Ellerimde, kalbimde her dem ça layan sensin. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

6 6 13 Ocak 2014 Pazartesi ZAYDAfi, 32 bin ton tehlikeli at enerjiye dönüfltürdü KOCAEL - Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ifltiraklerinden zmit At k ve Art klar Yakma ve De erlendirme Afi ( ZAYDAfi) Genel Müdürü Muhammet Saraç, geçen y l 32 bin ton tehlikeli at yakma tesislerinde bertaraf ettiklerini belirterek, "Bunun karfl l nda 15 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçeklefltirdik ve 7 milyon kilovat saatlik k sm n ulusal flebekeye satt k" dedi. Kurumun yemekhanesinde düzenlenen y l sonu de erlendirme toplant s nda konuflan Saraç, flirketin 2013 y l nda iyi bir performans sergiledi ini belirterek, baflar lar n devam için sürekli gayret etmek ve geliflmek gerekti ini söyledi. Tesiste fiziki düzenlemeler yap ld n, büyük bak m çal flmas n baflar yla tamamlad klar n, büyük-küçük araçlar ile ekipmanlar n yenilediklerini anlatan Saraç, "32 bin ton tehlikeli at yakma tesisimizde bertaraf ettik. Bunun karfl l nda 15 milyon kilovat saat elektrik üretimi gerçeklefltirdik ve 7 milyon kilovat saat k sm n ulusal flebekeye satt k" diye konufltu. Saraç, evsel çöp gaz ndan enerji üretim tesisinin devreye girdi ini, bugüne kadar yaklafl k 19 milyon kilovat saat enerji üretti ini dile getirerek, "Körfez'e giren 3 bin 500 gemiye fiilen hizmet verdik. Çöp s z nt suyu ar tma tesisimizin yap m tamamland. HES Projesi'nde saha iflleri tamamlanmak üzere" ifadesini kulland.(aa) Hakk Murat SÖBÜTAY Lojistik sektörü 2014 de engellerin kalkmas n istiyor MERS N - BAS R GÜLÜM - Uluslararas Nakliyeciler Derne i Baflkan (UND) Çetin Nuho lu, özelikle Avrupa ülkelerine mal tafl rken baz engellemelerle karfl laflt klar n belirterek, "Tafl mac l n önüne konulan bu engeller, Avrupa'ya yaklafl k 6 milyar dolar ihracat m z engelliyor y l n 'Tafl maya engel koyanlarla mücadele y l ' olarak adland r yorum" dedi. Nuho lu, Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Mersin fiubesi taraf ndan düzenlenen "Lojistik Sektör Zirvesi" için geldi i Mersin'de, lojistik sektöründe yaflanan geliflmeleri AA muhabirine de erlendirdi. Tafl mac l n sorunlar n n çözümü için izlenmesi gereken baz yollar oldu- unu ifade eden Nuho lu, "10. Kalk nma Plan 'nda bütün bu yollar tan mland. Plan, 'Tüm sektörlerin ve ülkelerin büyümesi için en önemli kriter lojistik sektörüdür' diyor. Tarihinde ilk defa bir Limon bu y l yüz güldürüyor MERS N - Silifke ilçesinde bu y l limon fiyatlar n n bahçede kilosunun kurufla sat lmas üreticiyi sevindirdi. Silifke Ziraat Odas Meclis Baflkan Durhasan Akarca, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l ilçe genelinde 20 bin dönüm araziden 80 bin ton limon hasad n n yap ld n ifade ederek, bu y l da ayn oranda rekolte beklendi ini söyledi. Üreticilerin bu y lki fiyattan memnun oldu unun alt n çizen Akarca, flunlar kaydetti: "Limon flu an bahçede dal nda 50 ile 80 kurufl aras nda sat l yor. Bu bizleri memnun etti. Limonun para etmesi üreticileri oldu u kadar iflçileri de sevindirdi. Limon para etmedi i zaman Kalk nma Plan 'nda lojistik sektörü ön plana ç kart ld " diye konufltu. Türkiye'den özelikle Avrupa ülkelerine mal tafl n rken baz engellemelerle karfl laflt klar n anlatan Nuho lu, Türk mal n n Avrupa'ya tafl nmas n engellemeye yönelik giriflimlerde bulunuldu unu öne sürdü. En çok Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya'da engellemelerle karfl laflt klar na iflaret eden Nuho lu, flöyle konufltu: "Bu konuda bir bütün olarak yap lacak çal flman n sonucunda eminim ki tafl malar n önündeki engeller kalkacakt r y l nda lojistik sektöründeki büyüme devam etti ama 2014 y l nda özellikle ihracata dayal büyüme hedefi olan bir Türkiye'nin tafl mac l k alan ndaki engellerinin kald r lmas laz m. Tafl mac l n önüne konulan bu engeller, Avrupa'ya yaklafl k 6 milyar dolar ihracat - m z engelliyor y l n 'Tafl maya çal flan iflçiler de ücretlerini zaman nda alam yordu. Bu y l fiyatlar iyi oldu u için bahçe sahipleri ve limon ifli yapan tüccarlar çal flt rd klar iflçilere paralar n zaman nda verebilecek." Kesimi yap lan limonlar n önemli bir bölümünün yata a al n p daha sonra sat lmas n n planland n anlatan Akarca, ''Yata a al nan limon üreticisine daha fazla kazand r yor. Ço u üretici de bunu göz önünde bulundurarak limonlar n tüccarlara satmak istemiyor. Kendi imkanlar yla limonlar n kesip yata a alan üreticiler, daha sonra sat p fazla para kazanmay hesapl yor. Yata a al nan limonlar K robas köyündeki limon deposunda saklanacak ve fiyatlar n daha da iyi oldu u dönemde de sat lacak" dedi. (AA) engel koyanlarla mücadele' y l olarak adland r yorum y l nda hem özel sektör hem sivil toplum kurulufllar hem de kamuyla yapaca m z tek fley, bizden çal nm fl ve engellenmifl olan 6 milyar dolarl k ihracat m z kazanmak olacak." Avrupa'daki engellemelerin genel olarak "tarife d fl " yap ld n savunan Nuho lu, flöyle devam etti: "E er Dünya Ticaret Örgütü'ne üye iki ülke birbirinin üzerinden mal hareketi yapacaksa ülkeler birbirlerinin üzerindeki mal geçiflini engelleyemez. Yani ben Almanya'ya mal götürüyorsam Avusturya'n n benim bu transit geçiflimi engellememesi laz m ama Avusturya bugün bizi engelliyor. Avusturya, Türkiye'den Avrupa'ya mal satmam z engelleyen son kale. lki ise Bulgaristan ve Romanya'd r. Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya, Türk mallar - n n Avrupa'ya ihracat n engelliyor."(aa) UND Baflkan Nuho lu: "Türkiye'den özelikle Avrupa ülkelerine mal tafl n rken baz engellemelerle karfl lafl yoruz" "Tafl mac l n önüne konulan bu engeller Avrupa'ya yaklafl k 6 milyar dolar ihracat m z engelliyor y l n 'Tafl maya engel koyanlarla mücadele y l ' olarak adland r yorum" Amerika n n imdad na kaya gaz yetiflti STANBUL - Teksas Üniversitesi K demli Enerji Ekonomisti Gürcan Gülen, kaya gaz n bulmadan önce Amerika'n n s v laflt r lm fl do algaz ithal etmekten bahsetti ini belirterek, "Çünkü konvansiyonel üretim az l yordu. Sonuçta kaya gaz Amerika'n n imdad na yetiflti. Amerika için bir mucize oldu diyebiliriz" dedi. Enerji Ekonomisi Derne i taraf ndan Bo aziçi Üniversitesi Vedat Yerlici Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplant da "kaya gaz " konulu bir konuflma yapan Gülen, Türkiye'de kaya gaz kayna yla ilgili net bir rakam söylemenin zor oldu unu söyledi. Gülen, "kaya gaz Türkiye için fizib l" demek için çok erken oldu unu, araflt rmalara yeni yeni baflland n belirterek, Türkiye için kaya gaz anlam nda en büyük kayna n Güneydo u Anadolu'da oldu unun tahmin edildi ini söyledi. Bölgede kaya gaz araflt rmas için ancak 5-6 kuyu aç ld n, bunun kesin bir karar vermek için yeterli olmad n zira kaya gaz araflt rmalar için Amerika'da binlerce kuyu aç ld n kaydetti. Gülen, Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) ve Shell'in arama yapt n ifade ederek, bu çal flmalar için zamana ve alt yap çal flmalar na ihtiyaç oldu unu dile getirdi. Kaya gaz arama ifllemlerinin maliyetinin çok yüksek oldu unu o nedenle son döneme kadar gerek dünyada gerekse Türkiye'de kaya gaz konusunun pek gündeme gelmedi ini ifade eden Gülen, Türkiye'nin son dönemdeki f rsatlar de erlendirirse enerji kavfla olabilece ini dile getirdi. Gülen, ilk olarak "Türkiye do al gaz fiyatland rmada hub (merkez) olabilir mi?" diye de sormak gerekti ini belirterek, "Avrupa ve Amerika'da bu hub'lar çok önemlidir. Irak, Azerbaycan, ran ve Türkmenistan'dan do algaz gelirse bir hub oluflturulabilir. Ancak bu hub'un Avrupa ile rekabet edebilmesi için daha volumlü olmas gerekir" diye konufltu. Petrol ç kan bölgelerin do al olarak kaya gaz için de üretim alan oldu unun alt n çizen Gülen, Türkiye'de kaya gaz n n Güneydo u Anadolu, Trakya Bölgesi, ç Anadolu Bölgesi'nde Sivas ve Tuz Gölü civar nda bulundu unu söyledi. (AA) Do u Anadolu ihracatta ata a kalkt ANKARA - ERDAL ÇEL KEL - Do u Anadolu, geçen y l yüzde 25 art fl ile ihracat n en h zl art ran bölge oldu. AA muhabirinin Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerinden derledi i bilgilere göre, 2013 y l nda gerçeklefltirilen 151,7 milyar dolarl k ihracat n 6,3 milyar dolarl k k sm ihracatç birlikleri kayd ndan muaf olarak yap ld. Kalan 145,4 milyar dolar ihracat n il baz nda da l m na bak ld nda ilk s rada yaklafl k 64 milyar dolar ile stanbul yer ald. stanbul'un ihracat, 2012 y l na k yasla yüzde 5 artarken, haz r giyim ve konfeksiyon 12,8 milyar dolar ile en fazla ihracat yap lan sektör oldu. stanbul, geçen y l Almanya'ya 6,5 milyar dolarl k ihracat yapt. Böylece Almanya, stanbul'un en fazla ihracat gerçeklefltirdi i ülke olarak kay tlara geçti. Bölgelerin ihracat performans karfl laflt r ld nda Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilin toplam ihracat 2012 y - l na göre yüzde 5 artarak, 89,2 milyar dolardan 93,6 milyar dolara ulaflt. Bu dönemde, Marmara Bölgesi'nin toplam ihracat içinde stanbul'un pay yüzde 68,2 olarak belirlenirken Yalova'n n ihracat n n yaklafl k 3 kat - na ç kmas (yüzde 182 art fl) dikkati çekti. Do u Anadolu, 1,2 milyar dolar ile Türkiye'nin en az ihracat yapan bölgesi olmas na karfl n yüzde 25 art fl ile Türkiye'de ihracat n en fazla art ran bölge olma baflar s n gösterdi. Malatya 401,8 milyon dolar ile bölgede en fazla ihracat yapan il olarak kay tlara geçerken Elaz ihracat n yüzde 375, Mufl ise yüzde 180 oran nda art rd y llar itibar yla Ege Bölgesi de toplam ihracat n yüzde 4 art rarak, 17 milyar dolardan 17,7 milyar dolara ulaflt rd. Ege Bölgesi'nin ihracat nda en önemli pay 9 milyar dolar civar nda ihracatla zmir ald. ç Anadolu Bölgesi'ne bak ld nda, bölgenin ihracat 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 10 art fl göstererek, 11,1 milyar dolardan 12,2 milyar dolara ç kt. Bu bölgede de Ankara 7,3 milyar dolar ile bölgenin ihracat na önemli katk sa lad. (AA)

7 7 EKONOMI 13 Ocak 2014 Pazartesi DESTEKLEMELER hayvanc l canland rd fianliurfa- HAL L F DAN - fianl urfa'da son y llarda verilen destekler sayesinde eski günlerine dönen hayvanc - l k sektörü, ülke ve bölge ekonomisine önemli katk sa l yor. Özellikle ekonomik nedenlerle hayvanlar n satmak zorunda kalan birçok besici, son dönemlerde devletin sa lad kredi ve hibe deste iyle bu sektöre geri dönüfl yapmaya bafllad. Ald klar destekleri yerli yerinde kullanarak sektörü hak etti i baflar ya tafl - maya çal flan üreticiler, istihdama da yard mc oluyor. G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Necip Özgökçe, AA muhabirine yapt aç klamada, fianl urfa'n n küçükbafl hayvanc - l kta Van'dan sonra ikinci s rada yer ald n an msatt. Kentte birçok vatandafl n hayvanc l kla u raflarak geçimini sa lad n ifade eden Özgökçe, bu sektörün oldukça zor ve yorucu oldu unu anlatt. Bakanl n hayvanc l gelifltirmek ad na önemli çal flmalar yapt n hat rlatan Özgökçe, bu desteklerin son y llarda meyvelerini vermeye bafllad n dile getirdi.desteklerle kentte et ve süt üretiminde de ciddi oranda art fl yafland n anlatan Özgökçe, flunlar kaydetti:"yaklafl k 10 y l önce 1 milyon 200 bin olan küçükbafl hayvan say s 1,5 milyonun üzerine ç kt. Yine ayn dönemde 140 bin civar ndaki büyükbafl hayvan say s da 250 bin oldu. Hayvanc l k ilimiz için önemli bir geçim kayna. Son y llarda Bakanl m z üreticileri teflvik etmek amac yla önemli rakamlarda destek sa lad. limizde uygulanan projelerde hem rk konusunda hem de verim dikkate al narak destelemeler yap ld. Bakanl m z ciddi anlamda yem deste i sa lad. 2002'de yem deste i 67 bin lirayken 2012'de bu rakam flimdi 2,5 milyon lira olmufltur. Bu anlamda bu destekler üreticilere büyük kolayl k sa lam flt r." (AA) DEN ZL, 2013'te ihracat rekoru k rd DEN ZL - Denizli hracatç lar Birli i (DEN B) Baflkan Süleyman Kocasert, Denizli'den 2013 y l nda yap - lan ihracat n yüzde 18'lik art flla 2 milyar 148 milyon dolara yükseldi ini ve birlik tarihindeki en yüksek y ll k ihracat rakam na ulafl ld n bildirdi. Kocasert, 2013 y l ihracat rakamlar - n de erlendirme, 2014 y l hedef ve beklentileri konusunda DEN B Toplant Salonunda düzenledi i bas n toplant s nda, geçen y l n Denizli ve Türkiye aç - s ndan olumlu geçti ini belirtti. T M verilerine göre Türkiye ihracat - n n 2013 Aral k ay nda yüzde 9,8 art flla 13 milyar dolar olarak gerçekleflti ini hat rlatan Kocasert, DEN B verilerini göre 2013 Aral k'ta Denizli'den gerçekleflen ihracat n, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 24 art flla 196 milyon dolar oldu unu belirtti. "2013'te DEN B üzerinden y ll k 2 milyar dolar ihracat hedeflemifltik. Bu hedeflerimizi gerçeklefltirdik, hatta geçtik. Denizli'den 2013 y l nda yap lan ihracat yüzde 18'lik art flla 2 milyar 148 milyon dolara yükseldi ve birlik tarihindeki en yüksek y ll k ihracat rakam na ulafl ld " diyen Kocasert, Denizli aç s ndan 2013'ün, hedeflerin ulafl ld, ideallerin ve hayallerin gerçeklefltirildi i bir KOCAEL - Türk hal sektörünün y l n 11 ayl k dönemdeki hal ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9,4 artarak 1,9 milyar dolar oldu. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ( TK B) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocakkas m döneminde 1 milyar 821 milyon 875 bin dolar olan hal ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 9,4 artarak 1 milyar 993 milyon 557 bin dolara ulaflt. Sektör, bu dönemde 1 milyar 873 milyon 648 bin dolarl k makine hal s, 119 milyon 909 bin dolarl k el hal s ihraç etti. Söz konusu dönemde, el hal s ihracat geçen y la göre yüzde 5,2 azal rken, makine hal s ihracat ise yüzde 10,5 artt. Türkiye'nin hal ihracat nda en büyük paya yüzde 15 ile Suudi Arabistan sahip oldu. Ocak-kas m döneminde bu ülkeye 299 milyon 785 bin dolarl k hal ihraç edildi. y l oldu unu belirtti. Denizli'nin ihracatta ülke ortalamas - n n üzerinde bir art fl göstererek, en çok ihracat yapan 10 il aras nda en yüksek art fl oran n yakalayan 2. il oldu unu bildiren Kocasert, ihracattaki ilk befl sektörü tekstil ve konfeksiyon, çelik, elektrik elektronik, demir ve demir d fl metaller ile maden sektörünün oluflturdu unu kaydetti. Geçen y l n son çeyre inde dünya ekonomilerinde bir canlanma oldu unu aktaran Kocasert, "Buradan yola ç karak 2014'te AB ve ABD baflta olmak üzere daha belirgin toparlanmalara flahit olaca- m z umut ediyoruz. 2014'te dünya ekonomisinde yüzde 3, dünya ticaretinde ise yüzde 4 oran nda büyüme bekleniyor. Bu beklentilerin gerçekleflmesi halinde Türkiye ihracat n n da olumlu etkilenece ini ifade etmemiz mümkün" dedi. Merkez Bankas politikalar n n reel sektör ve ihracatç lar aç s ndan önemine dikkati çeken Kocasert, 2014'ün ilk yar - s nda daha yüksek bir enflasyon ve daha yüksek faiz oranlar ile karfl lafl laca n ifade etti. Denizli olarak 2014 y l ihracat hedeflerinin en az yüzde 10'luk art flla 2 milyar 350 milyon dolar oldu unu aç klayan Kocasert, flunlar söyledi: Suudi Arabistan' 199 milyon 158 bin dolarla ABD, 186 milyon 528 bin dolarla Libya, 173 milyon 129 bin dolarla Irak, 96 milyon 687 bin dolarla Almanya takip " hracatç için rekabetçi kur çok önemli fakat her zaman söyledi imiz gibi, bizim için istikrarl olmayan kurun rekabetçi olmas mümkün de il. thal edilen hammadde ve ara mamuller var. Bunun da ötesinde enerji maliyetimiz var. Kurlarda son günlerde yaflanan trendin devam etmesi do al olarak enerji maliyetimizi art racak. Di er bir önemli konu ise özel sektörün döviz borcu. Özel sektör taraf ndan kullan lan döviz kredileri, kurlar n artmas ile birlikte daha a r hale geliyor." Son dönemde yaflanan siyasi gerginlik ve 2014'te yap lacak seçimlerin sanayici ve ihracatç aç s ndan göz önünde tutulmas gereken önemli parametreler oldu una iflaret eden Kocasert, k sa sürede sular n durulmas n ve Türkiye'nin güçlü, istikral flekilde hedeflerine do ru ilerlemeye devam etmesini ümit ettiklerini söyledi. Nihat Zeybekci'nin Ekonomi Bakanl na gelmesinin ihracat için önemli bir f rsat oldu unu da vurgulayan Kocasert, "Say n Zeybekci'nin ihracatç lar n içerisinden gelen biri olarak deneyimleri, ülkemiz ihracat için büyük bir flans. Bunun olumlu ve somut göstergelerini eminim ki yak n zamanda hep birlikte görece iz" dedi. (AA) Hal ihracat, 2 milyar dolar etti. Sektörün kas m ihracat ise geçen y l n ayn ay na göre yüzde 16,6 oran nda artarak 230 milyon 41 bin dolar oldu. (AA) Denizli hracatç lar Birli i Baflkan Kocasert, "Denizli'den 2013 y l nda yap lan ihracat yüzde 18'lik art flla 2 milyar 148 milyon dolara yükseldi ve birlik tarihindeki en yüksek y ll k ihracat rakam na ulafl ld. hracatç için rekabetçi kur çok önemli fakat her zaman söyledi imiz gibi, bizim için istikrarl olmayan kurun rekabetçi olmas mümkün de il" dedi. Türk f nd markalaflmal ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, f nd k çal fltay nda al nan kararlar desteklediklerini bildirerek, "Türk f nd 'n öne ç kararak markalaflman n sa lanmas önemlidir. hracatta yeni pazarlar n gelifltirilmesi için tan t m faaliyetlerinin art r lmas ve ihracat ifllemlerinin kolaylaflt r lmas gerekmektedir" ifadelerini kulland. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, f nd n, sa lad istihdam ve ihracattaki döviz getirisiyle daima ön planda yer alan tar m ürünlerinden oldu una dikkati çekti. Türkiye'nin dünya f nd k üretiminin yaklafl k yüzde 75'ini karfl lad n, sezonunda 301 bin ton iç f nd k ihracat yla 1,75 milyar dolarl k döviz kazand rd n bildiren Bayraktar, flunlar kaydetti: "Toplam tar msal ihracat n yüzde 11,4'ünü f nd ktan karfl layan Türkiye, f nd kta yüzde 75 olan pazar pay n korumal d r. Bunun için kaliteden ödün verilmemeli, arz-talep dengesi gözetilmeli, mevcut pazarlar korunmal, yeni pazarlar bulunmal d r. Mevcut pazarlar n kaybedilmemesi için ihtiyaç kadar kaliteli ürün sürekli sunulabilmelidir. F nd k tüm dünyaya tan t lmal d r. Dünyada kifli bafl na y ll k kabuklu f nd k tüketimi gram aras nda de iflmektedir. Bu rakam son derece yetersizdir. F nd k tüm dünyaya tan t lmal d r. Hayat nda hiç f nd k yememifl milyarlarca insan oldu u gerçe i göz ard edilmemelidir." Bayraktar, yafllanm fl f nd k bahçelerinin yenilenmesinin bir zorunluluk halini ald n kaydetti Aral k 2013'te Trabzon'da düzenlenen f nd k çal fltay nda al nan kararlar desteklediklerini ifade eden Bayrartar, bu çerçevede, ekonomik ömrünü doldurmufl f nd k bahçelerinde yeni çeflit ve modern dikim sistemleriyle yenileme projelerinin haz rlan p hayata geçirilmesi gerekti inin alt n çizdi. Yeni tesis edilecek bahçelerde kullan lacak f nd k fidanlar n n üretiminin desteklenmesi gerekti ini belirten Bayraktar, damla sulama sistemlerinin yayg nlaflt r lmas n n önemine dikkati çekti. F nd kta iyi tar m ve organik tar m uygulamalar n n yayg nlaflt r lmas gerekti ini kaydeden Bayraktar, aç klamas n flöyle sürdürdü: "F nd k Dikim Alanlar n n Belirlenmesi Kanunu ve ilgili yönetmenliklerin uygulanmas konusunda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. F nd k üretiminin sürdürülebilirli i aç s ndan son derece önemli olan, alan bazl destekleme ödemesine 2014 sonras nda da devam edilmelidir. Telafi edici ödemelerde, alternatif ürün uygulamalar na daha fazla destek verilmelidir. Çiftçilere sa lanan sertifikal fidan kullan m deste indeki bahçe tesisi s n r 10 dekardan, f nd k bahçesi için 3 dekara düflürülmelidir. Hasat, harman, depolama ve benzeri kay plar en aza indirilmelidir. F nd kta lisansl depoculu u gelifltirmek için sistemin desteklenerek, üreticinin yönlendirilmesi sa lanmal d r. K rsal kalk nma yat r mlar ndaki destekler, kapsam geniflletilerek sürdürülmelidir. fllenmifl ürün ihracat n art rmak için ürün çeflitlendirilmesine yönelik tedbirler al nmal d r. Türk f nd 'n öne ç kararak markalaflman n sa lanmas önemlidir. hracatta yeni pazarlar n gelifltirilmesi için tan t m faaliyetlerinin art r lmas ve ihracat ifllemlerinin kolaylaflt r lmas gerekmektedir." Bayraktar, çal fltayda al nan kararlar n ivedilikle uygulamaya konulmas gerekti ini bildirdi. Ekonomik ömrünü doldurmufl f nd k bahçelerinin yenilenmesinin fevkalade önemli oldu unu belirten Bayraktar, "F nd k bahçelerinin yenilenmesi projelerde, f nd k bahçe sökümünden bahçenin verime geçmesine kadar geçecek süre boyunca, üreticilerimizin gelir kayb yaflamamas için destek verilmesi çok önemlidir" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

8 8 13 Ocak 2014 Pazartesi Aylin DEM RHAN Ressam van Gogh'un eserleri Ruslar büyülüyor MOSKOVA - Rusya'n n baflkenti Moskova'da aç lan sergi dünyaca ünlü Hollandal ressam Vincent van Gogh'un hayat na de iflik bir gözle bakmay sa l yor. Moskova'daki bir salonda düzenlenen sergi, teknoloji de kullan larak adeta özel gösterimlere dönüfltürülmüfl. Sergi, van Gogh'un y llar aras ndaki hayat n ve eserlerini yak ndan inceleme ve sanatç n n muhteflem yetene iyle tan flma imkan sa l yor. Ziyaretçiler sanatç n n eserlerini en ince ayr nt s na kadar inceleyebildikleri gibi 19'uncu yüzy l n sanat anlay fl hakk nda da fikir sahibi olabiliyorlar. Hollandal ressam van Gogh sergisinin en önemli özelli i, yüksek çözünürlüklü yeni nesil sinema gösterim tekniklerinin kullan larak adeta gösterinin içinde hissi uyand rmas. Üç bin farkl resmin duvarda ve yerde yans mas na, çok fonksiyonlu grafik gösteriminin eklenmesiyle oluflan bu gösteriye, çalan etkileyici müzik de eklenince s ra d fl ortam olufluyor. Bu sistem sayesinde izleyici müzenin duvarlar ndaki resimlere bakma hissinden uzaklaflarak, kendini gösterinin içinde san yor. Sergiye, Noel tatili dolay s yla Moskova'ya gelen yerli ve yabanc turistler yo un ilgi gösteriyor. Hollandal ünlü ressam Vincent van Gogh, döneminin en büyük ressamlar ndan kabul ediliyor. 30 Mart 1853 do umlu ressam n baz resimleri ve eskizleri, dünyan n en tan nm fl ve en pahal eserleri aras nda bulunuyor. (A.A) DT'den "Shakespeare Haftas " ANKARA - Devlet Tiyatrolar (DT), bu y l ilk kez gerçeklefltirece i "Shakespeare Haftas " ile tiyatronun klasikleflmifl eserlerini bir hafta boyunca baflkentli sanat severlerle buluflturacak. DT Genel Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, dünyan n en seçkin drama yazarlar ndan Shakespeare'in önemli eserlerine yer verilecek hafta dolay s yla Ankara, zmir, stanbul, Antalya ve Erzurum Devlet Tiyatrosu yap m oyunlar Ocak'ta perde açacak. Bu kapsamda "Macbeth", Orhan Burian' n çevirisi ve Prof. Bozkurt Kuruç'un yönetmenli inde 21, 24 ve 26 Ocak'ta Büyük Tiyatro'da sergilenecek. "Venedik Taciri", Zeynep Avc 'n n çevirisi ve Erhan Gökgücü'nün rejisörlü ünde hafta boyunca Küçük Tiyatro'da temsil verecek. "F rt na", Bülent Bozkurt' çevirisi ve Malcolm Keith Kay' n yönetimiyle hafta boyunca fiinasi Sahnesi'nde seyirciyi selamlayacak. "Hamlet", Sabahattin Eyübo lu'nun çevirisi ve Ifl l Kasapo lu'nun rejisiyle hafta boyunca Akün Sahnesi'nde izlenebilecek. "Onikinci Gece", Zurab Sikhakuridze'nin yönetmenli inde hafta boyunca rfan fiahinbafl Atölye Sahnesi'nde tiyatro severlerin karfl s na ç kacak. "Othello", Özdemir Nutku'nun çevirisi ve Malcolm Keith Kay' n yönetimiyle hafta boyunca Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde temsil verecek. "W.Shakespeare'den Soneler", Talat Halman' n çevirisi ve Erdal Küçükkömürcü'nün rejisiyle hafta boyunca Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. (A.A) 35 y ld r ahflab sanata dönüfltürüyor BAYBURT - Canlar, AA muhabirine yapt aç klamada, 1974 y l nda Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünden mezun oldu unu belirtti. O dönemde mesle ini yapabilecek maddi durumu olmad için demir do rama ve çelik konstrüksiyon ifli yapmaya bafllad n anlatan 60 yafl ndaki Canlar, "Ahflap üzerine çal flan a abeyimden de esinlenerek özellikle k fl mevsimlerinde, bofl zamanlarda evimde ahflap iflçili iyle baz ifller yapmaya bafllad m. Emekli olduktan sonra yapacak bir iflim olmad için evimin alt kat nda atölyeye dönüfltürdü üm küçük bir bölümde ahflaptan maket evler, ka n arabalar, sapan, küçük mücevher sand klar yap yorum" dedi. Tamamen el iflçili iyle yapt ürünlerin hiçbirini satmad n dile getiren Canlar, "Bu iflten 35 y ld r tek bir kurufl dahi kazanmad m. Maket evler yap yorum, hangi arkadafl m ÇANAKKALE - Antik Ça 'da yaflam fl ünlü ozan Homeros'un Troya Savafl 'n anlatt lyada Destan adl eserinin baz bölümleri Kürtçeye çevrildi. Troia Vakf n n arkeolo u Fecri Polat ve arkadafl Türkçe Ö retmeni Kamuran Demir, eserin ilk 4 bölümü ile 24'üncü ve sonuncu bölümünün Kürtçeye çevirisini tamamlad. Polat, gazetecilere yapt aç klamada, eseri Kürtçeye çevirmek için çal flmalara 3 y l önce bafllad klar n, çevirisini tamamlad klar 5 bölümün yak n bir zamanda kitap haline getirilip, yay mlanaca n söyledi. "Destana lyadaye" ad yla okurla buluflacak eserde, sayfalar n bir yüzünün Kürtçe, di erinin ya da tan d m gelip 'bu güzel olmufl', 'hofluma gitti' diyorsa ona hediye ediyorum. Çevremdeki baz kifliler bunlar y llard r bofluna yapt m z söyleseler de bu ifl benim çok hofluma gidiyor hem de bofl Bayburtlu emekli iflçi Emrah Canlar, atölyeye dönüfltürdü ü evinin bir bölümünde 35 y ld r ahflab sanata dönüfltürüyor. zaman m de erlendiriyorum. Bugüne kadar yüzlerce maket evi arkadafllar ma hediye ettim" ifadelerini kulland. Canlar, yapt ahflap maket evlerin d flar dan bak nca basitmifl gibi görünse de hepsinin kendisi için çok de erli oldu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: "Ahflab yakarak yapt m bu evleri 15 ile 30 gün aras nda tamaml yorum. Evlerde çivi kullanm yorum. Kap lar n n aç l p kapanabilmesi için pim kullan yorum. Kulland m ahflap malzeme ince oldu u için kap ve pencerelere mentefle kullanam yorum. Evleri iki, üç, dört katl hatta geçmifl y llarda asansörlü dahi yapt m oldu. Bayburt k rsal bir yöre oldu u için bunlar satmak istesen de iflçili in karfl l n alamazs n. Evlerin yaklafl k 50 ya da 60 lira civar nda maliyeti olur ancak gün el iflçili i var. Küçük bir fley için saatlerce u rafl." Hayalindeki evlerin maketini yapt n ifade eden Canlar, "Örne in yapt m bir evde üst kata nas l ç kmak isterim, hayal etti im gibi yap yorum. Evleri yapmaktan ziyade yakarak flekil vermek daha fazla zaman al yor ama ahflab bu flekilde yak nca daha uzun ömürlü oluyor" diye konufltu. Canlar, yapt iflin zevkli oldu u kadar yorucu da oldu unu dile getirerek, "Bunun yan nda resim de yap yorum. Küçük yafllardan itibaren resme karfl da ilgim var" dedi. (A.A) Yunanca olaca n aktaran Polat, kitab n ön sözünde ise eski Troya Kaz Baflkan Alman Arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann' n yazd bir metnin Kürtçesinin yer alaca n bildirdi. Polat, lyada Destan 'n n dünyada çok tan nd n ve bugüne kadar 30'un üzerinde dile çevrildi ine iflaret ederek, "Bu projeye bafllarken Kürt Enstitüsü'nde çal flan arkadafllar m z n eserin dilinin a rl nedeniyle, Kürtçenin bunu karfl lay p, karfl lamayaca konusunda tereddüdü oldu. Ço u kifli 'bu hayal' dedi. Ancak y lmadan çal flt k" diye konufltu. lyada Destan 'nda hiçbir dilin karfl lamayaca baz kal plar oldu unu dile getiren Polat, flunlar kaydetti: "O kal plar sözlü, yani Dengbejlik gelene inde kullan lm fl ve onlar birebir karfl lad. Bunu keflfetti imiz zaman çok hoflumuza gitti. Kürtçe, lyada Destan 'n karfl layan en iyi dillerden biri oldu. Çünkü ikisi de ayn gelene in ürünü. Yaz n n ortadan kalkt 400 y ll k karanl k dönemde, lyada Destan sözlü gelenekle aktar l yor. Kürtçenin de ortadan kalkmamas için Dengbejlik gelene i gelifliyor ve insanlar bütün destanlar n, tarihlerini sözlü gelenekle aktar yor. Bu yüzden Kürtçe eseri en iyi karfl layan dil oldu." Polat, destan n tamam n n Kürtçe çevirisinin 5 y l sürebilece ini sözlerine ekledi. (A.A) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Ahmet Tufan fientürk güçlülü ü fiiirimizin, edebiyat m z n usta kalemlerinden, rahmetli Ahmet Tufan fientürk a abeyimizin yazd klar, yay nlad klar hep güçlülük, kal c l k içindeydi. Bugün bu görüfllerimizin do rulu unu görüyor ve yafl yoruz. Ahmet Tufan fientürk hocan n iki fliiri var bugünkü yaz m n gündeminde. lk fliirin ad 1944 y l nda kaleme al nm fl Yollar m gurbetten gurbete benim ad n n tafl y c s, bafll - n n getiricisi. Befl ayr dörtlükten meydana gelen an lan fliirin iki dörtlü ü efendim: Y llar gelip geçti bak bir gün gibi, Her fley hat r mda sanki dün gibi, Ucu bulunmayan kör dü üm gibi, Yollar m gurbetten gurbete benim. Beddua etmifller, gülme demifller, Sürün dizin dizin, ölme demifller, Gitti in yollardan gelme, demifller, Yollar m gurbetten, gurbete benim. Bu fliirde, görüldü ü gibi hüzün var, k rg nl k var, yaz ve k fl yollar n kapal oluflundaki imkans zl klar var. Baflkalar n n s laya döndü- ünü gördükçe, kendisinin gidemeyifli karfl - s ndaki burukluklar var Ahmet Tufan fientürk hocan n. kinci Ahmet Tufan fientürk fliiri 06 A ustos 2001 tarihinde kaleme al nan Sen iste kurban olay m bafll kl fliir sütunumuzda yeralan. Bu fliir dört ayr bölümden olufluyor. lk iki m sras : Sokaklara gölgen düflmüfl/günefle kurban olay m fleklinde bafll yor. Sonra iki bölümündeki Ahmet Tufan fientürk duygular efendim: Da lm fl tel tel saçlar n, Yay gibi hilal kafllar n, Elin, dilin, bak fllar n, Yanan benim, yakan sensin, Atefle kurban olay m.. Gece y ld z gündüz günefl, Yaz n rüzgar, k fl n atefl, Can m n içindeki can, Damar mda dolaflan kan, Sen iste kurban olay m. lyada Destan Kürtçeye çevrildi

9 13 Ocak 2014 Pazartesi 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLÂL MARfiI NIN TAHL L VE KAYNAKLARI-5 YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan HAYIR VE EVET * Kahraman rk ma bir gül, ne bu fliddet, bu celâl? : Kahraman rk m ifadesindeki kahraman rk, Türk milletidir. Burada kan ba na dayal etnik anlamda bir rkç l k yoktur. Tam tersine Âkif in rkç l k yapmad n görüyoruz. O genifl görüfllü, olgun, ak ll bir Müslüman-Türk ayd n yd. Etnik kökeni, kan bak m ndan babas taraf yla Arnavut tu. Nitekim bir fliirinde bunu belirtir: Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavudum Baflka bir fley diyemem, iflte periflan yurdum!... Âkif, kan kökeni itibariyle baba taraf ndan Arnavut tur. Ama Arnavut rkç l yaparak yani kavmiyetçilik ederek Türk düflmanl etmedi i gibi milliyetini inkâr ederek kendisinin Türkiyeli oldu unu da söylememifltir. Türk- slam kültürüyle yetiflmifl, kiflili i, kimli i, kültürü bu topraklarda flekillenmifl, bu topraklar ve bu milleti benimseyerek kendini Türk hissetmifl ve öyle kabul etmifltir. O, kültürel, sosyolojik, tarihî ve dinî anlamda bir Türk milliyetçisidir. Müslümanl k ad na hareket eden ve Türkiyelilik, mozayiklik gibi yan lt c ve sinsi kavramlarla gizliden gizliye baflka etnik köken rkç l yapanlar n, yani Türklü ü reddederek Türk d fl baflka rklar ön plana ç karmak isteyenlerin, bu yolla kendilerini Türk saymad klar gibi Türk düflmanl da yapanlar n Mehmet Âkif ten alaca çok ders var. Âkif, burada hiçbir eziklik duygusu hissetmeden, afla l k duygusuna kap lmadan memnuniyetle mensup oldu u, mensup olmaktan mutluluk duydu u Türk rk n övüyor. Onun Türk rk n övmesi, Arnavutlu u için bir sorun teflkil etmiyor. Türk rk n n tarih boyu kahramanl n, yüzy llar boyu Haçl lara karfl slam dünyas n kahramanca savunmas n takdirle karfl lamas, onun yüceli ini ve yüksek de erini ortaya koyar. Nitekim Za anos Pafla Camii nde verdi i bir vaazda flöyle der: Osmanl saltanat n i lâ (yükseltmek) için Karesi (Bal kesir) nin bu kahraman slam muhitinin (çevresinin) vaktiyle büyük fedakârl klar gösterdi i herkesin malumudur. Rumeli yi bafltanbafla fetheden hep bu topraktan yetiflen babayi itlerdi. O kahraman ecdad n torunlar oldu unuzu ispat etmelisiniz. Kahraman Türk rk n n, tarihte oldu u gibi o gün de son Haçl ordular olan emperyalist bat l iflgalcilere karfl Anadolu topraklar n, Türkiye yi savunacak olmas onu heyecanland r yor. Burada Avrupal rklar n Türk rk n ezmesi, yok etmeye, tarihten silmeye çal flmas söz konusudur. Yani barbar, sald rgan Avrupa rkç lar na karfl yok edilmek istenen Türk rk n n korunmas iste i ve savunmas görülüyor. Burada bir rkç l k aranacaksa, ancak Bat l lar n Türklere karfl uygulad katliamc bir rkç l ktan söz edilebilir. Kahraman rk m diye hem kendini Türk kabul etmesi hem de Türk rk n n tarihsel bir gerçeklik olan kahramanl n belirtmesi flovenlik, rkç l k de ildir. Burada Âkif, Türk rk n baflka rklarla karfl laflt r p Türklerin onlardan üstün oldu unu, ya da Türk rk n n seçkin, kutsal bir rk oldu unu filan söylemiyor. Burada Türk rk baflka Müslüman rklarla karfl karfl ya getirilmiyor. Kan, kökeni, rk, etnik yap s baflka olan insanlar n bundan gocunmas n, al nmas n gerektirecek bir durum yoktur. Bundan ancak kendi rklar n üstün rk görenler ve Türk düflmanlar gocunabilir. Âkif, Türk- slam kültürünün yo urdu u bir asil Türk evlad olarak tüm Müslümanlar tek bir millet olarak görmüfl, bu anlamda slam milliyetçili i yapm fl, hayat n buna adam fl bir insand r. Nitekim s n rlar m z içinde kalan her rk milletdafl m z say yoruz der. slam kavimleri aras nda Türk rk n n kahramanl n vurgulamas onu gururland rmakta, k vand rmakta ve gönendirmektedir. Âkif, kökeni, rk ne olursa olsun bu vatanda yaflayan herkesi Türk milleti flemsiyesi alt nda de erlendirmifl, genifl ufuklu bir ayd nd r....paran n özgürlü üne hay r derken insanlar n özgürlü üne evet diyoruz: Yaral, kötü davran lm fl, fiili gibi bin kez düflmüfl ve fiili gibi bin kez kalkm fl özgürlü e evet diyoruz. Dünyay bitimsiz bir k fllaya çeviren güçlülerin intihara varan egoizmine hay r derken bize evrensel bir anlam katan, tüm o gardiyanlara ra men bütün s n rlardan daha güçlü olan kardefllik gücünü onaylayan insan dayan flmas na, bir fiili flarab gibi sar veren ve fiili flarab gibi kucaklayan o güce evet diyoruz. Hayal k r kl n n hüzünlü cazibesine hay r derken, umuda evet diyoruz; fiili gibi aç, ç lg n, afl k ve mafluk umuda: fiili'nin çocuklar gibi geceyi y rtarak gelen o isyankar umuda evet diyoruz. Biz hay r diyoruz ve hay r derken de evet diyoruz. Diktatörlüklere hay r, demokrasi k l na girmifl diktatörlüklere hay r derken, gerçek bir demokrasi için mücadeleye evet diyoruz; kimsenin ekme inin ve sözünün reddedilmeyece i, Neruda'n n bir fliiri ya da Violeta'n n bir flark s kadar tehlikeli ve güzel olacak bir demokrasi için mücadeleye evet diyoruz... Eduardo Galeano (Biz hay r Diyoruz) Milliyetçilik ile yurtseverlik aras nda sürekli bir kavram karmafl s n n yafland ülkem; kölelik ve zorbal k aras nda bafl m döndürecek h zda bir beflik gibi sallan rken, sürekli gelip giden ve biri di eriyle yer de ifltiren zalim ve mazlum Türk- Kürt halklar... Zorunlu ve sorunlu bir birliktelik bu nice zamand r; topraklar n kanla suland bu iki halk aras na önce korku girdi, sonra nefret kök sald ve kim bilir belki de en son yaflanan uzaklaflma süreci bin y llard r beraber yaflanan bu iliflkiyi götürecek bitifle... Yeter mi bilmem an msamaya toplumsal haf za; nas l da mutlu bir bafllang çlar vard hem Türklerin ve hem de Kürtlerin baflka halklarla beraber yaflamaya bafllad klar Anadolu'da. çok mutsuz sonlar m gerektirir hep, mutlu bafllang çlar söyleyin bana? Milliyetçilik bireyleri millet bünyesinde eritip, ancak bu asimilasyon sonras oluflan birli e; kat lanlara, kifli haklar n verir. Hele de vatan aflk, flan ve fleref arzusuyla tutuflan kahramanl k ruhu süslemeleri alt nda farkl insanlar birlemek ad na milliyetçilik; soy k r mlara, iflkencelere, faili meçhullere göz yumarak katilleri flerefli kahramanlara dönüfltürebilir... Yurtseverlik ise çevresindeki farkl l klar n ve kendi fark n n fark nda olarak, birlikte yaflad insanlarla referans n sefkattten alan ço ulcu demokratik özgürlükçü toplumsal bir yap y savunmak, ulus devletin dar kal plar ndan ç karak, militanca bar fl savunup yurttafl olmay baflarmakt r... Jean Jacques Rousseau, milliyetçilik ile yurtseverlik aras ndaki ayr m keskinlefltirmek ve milliyetçili in yaratabilece i tehlikelere dikkat çekmek için 'Gere inden fazla kahraman varken, asla yeteri kadar yurttafl olmam flt r' demifltir... Gere inden çok fazla kahraman var Anadolu'da, gere inden çok fazla flehit verdi her iki tarafda. Ben 7 kez düflürülen 8 kez aya a kalkan bu topraklarda yaflayan insanlardan biri olarak hay r diyorum milliyetçili e ve ona hay r derken evet diyorum yurtseverli e t pk Eduardo Galeanonun fiili'de yapt gibi. GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Zevki insan yaflam n n tek de er ve amac sayan ö reti. 2. flletilen paran n faiz kat lmam fl bütünü. Meslek. 3. talya da bir kent. 4. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Manisa ilinin flenlikleri yap lan ünlü macunu. 5. Bir yap n n üst bölümünü oluflturan düz ve yatay bölüm. Bir film ya da tiyatro gösterisinin ilk gecesi. 6. Peru nun plaka iflareti. Kar fl k renkli. Akdeniz de hapishaneleriyle ünlü küçük bir ada. 7. Pirinçten yap lan bir tür Japon rak s. Kay nbirader. 8. Deride oluflan bere. Bat müzi inde makam. 9. Tatl bir içki. Fas n plaka iflareti. 10. Bir iflte emir verme yetkisi olan kimse. Zarar. 11. Güney Afrika n n plaka iflareti. Rütbesiz asker. Yass demir çelik ürünü. 12. Bir tür yaban mersini. Uzun tüylü kalpak. 13. Düz yaz. Bir nota. 14. Bir ba laç. Elma, armut gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü. 15. Deli, kaç k, budala. Kekli in boynundaki siyah halka. 16. Dinsel tören. nhisar, monopol. 17. Arapçada su. Kuru so uk. Baryumun simgesi. 18. K r k kemikleri bir arada tutmak için kullan lan tahta gibi düz nesnelere verilen ad. Bir fleyin olmas na çok az kalmak anlam nda kullan lan sözcük. 19. Canavar düdü ü. 20. S v yakacak bir madde. htiyaca yetmeyecek kadar az olan. Yukar dan afla ya: 1. Ürün kald rma. Semada dönen dervifl. çinden kan, serum gibi besleyici maddelerin geçti i kanal. 2. Genifllik. Kitap, defter gibi fleylerin üzerine geçirilen k l f. Yürek gücü, moral. 3. Avukat say s beflten az olan yerlerde yarg lamada görev yapan yasa adam. H ristiyan, Nasranî. Avrupa Uzay Ajans n n k saltmas. 4. Konuflmal ve flark l bölümlerin bir arada bulundu u oyun. Subaylar n emirlerinde bulunan asker. Tahlil, çözümleme. 5. Ekmek, nimet. Sodyumun simgesi. lkel silah. Evcil bir geyik türü. Romanya n n plaka iflareti. 7. Cennet. Yatakta kad nlar n giydi i bir çeflit yün h rka. Sevinç, flenlik, nefle. 7. Soylular s n f, aristokrasi. Küçük kitap, broflür. Namaza ça r. 8. Bir peygamber. Parola. Bir tür baykufl. 9. skambilde bir kâ t. Kesilmifl a aç kökü. Oyunda arkadafllar na bafl olan çocuk. 10. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Alakok. Hamam böce i. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 13 Kurtlu ve küflü bakliyatlar n kullan lmas - n n insan sa l n olumsuz etkileyece- ini belirten uzmanlar, nohut ve fasulye gibi bakliyatlar n slatma sular n n yemeklerde kullan lmas n n da yanl fl oldu- una dikkat çekiyor. BURSA - Uzmanlar, bakliyat ürünlerinin cam kavanoz yerine bez torbalarda muhafaza edilmesi gerekti ini dile getiriyor. G da Güvenli i Derne i, son günlerde yap lan zamlarla birlikte de eri iyice artan bakliyat ürünlerinin muhafaza edilmesi ve piflirilmesiyle ilgili bir dizi tüyoyu kamuoyu ile paylaflt. Dernek taraf ndan yap lan aç klamada, slatma suyunun mikroorganizma tafl ma riskine sahip oldu- una dikkat çekildi. Aç klamada, nohut ve kuru fasulye gibi Ocak 2014 Pazartesi SAGLIK Burcu KER M Bakliyatlar cam kavanozlarda de il bez torbada saklay n bakliyatlar n sland suyun yeme in piflirilmesinin yanl fl oldu- u vurguland. Aç kta sat lan ürünlerin riskli oldu unun hat rlat ld aç klamada, ürün tedari- inden tüketiciye ulafl ncaya kadar geçen süreçlerin hiçbirinin takip edilmesinin mümkün olmad kaydedildi. Aç klamada flu ifadeler yer ald : "Bakliyat ve pirinç paketlerinin alt nda tozlanma varsa o paketler al nmamal d r. Bakliyat ve özellikle pirinç paketlerinin alt k s mlar nda görülen tozlanma, ürünlerdeki kurtlanman n ve pirinç biti oluflumunun göstergesidir. Tozlanm fl ürünler tüketilmemelidir. Bakliyat ve pirinç saklan lan yerde kelebek ve kurt görüldü- ünde bütün ortam temizlemek gerekir. Ürünlerin tüketilmemesi gerekir. Pirinçte k r k olmas, kalitesiz oldu unu göstermez. Yönetmelik gere i pirinç paketlerinde k r k tane oran yüzde 5'i geçemez. Pirinçte küf mantarlardan kaynaklan r. Nemli ortamda mantar geliflince küf oluflumuna yol açar. Sindirim sisteminde birikir. Uzun vadede toksin etkisi yapabilir. Küflü taneler at ld ktan sonra gerisi kullan lmamal - d r. Mantarlar n temiz görülen k s mlara da bulaflm fl olma ihtimali çok yüksektir." Mercime in etin yerine tüketilemeyece ine dikkat çekilen aç klamada, "Hiçbir g da maddesi bir baflkas n n yerine geçemez. yi bir beslenme rejiminde her g da maddesinin dengeli ve yeterli ölçülerde tüketimi önerilir. Nohut ve fasulyelerde piflmeme sorunu rutubetten kaynaklan r. Ayr ca farkl yöre ve türlerin kar flt r lmas da piflmeme sorununa yol açabilir. (CHA) 'Gribe karfl s v tüketimi art r lmal ' STANBUL - Üzeyir, Dededen nineden kalma hlamur, adaçay gibi bitkisel tedavilerle de s v al m n n art r lmas gerekir. dedi. Op. Dr, Mustafa Üzeyir, grip ve bu dönem H3N2 olarak adland r lan virüs hakk nda bilgi verdi. Üzeyir, flu an salg n olas l ndan söz etmenin mümkün olmad n ancak basite de al nmamas gerekti ini vurgulad. Gribin öldürücü olmas için insanlar aras ndaki salg n n artmas gerekti ine dikkat çeken Üzeyir, flunlar söyledi: Normalde bu tip rahats zl klar basit hastal k gibi görüldü ü için basit ilaçlarla bask lan r. Özellikle fleker, kronik akci erböbrek yetmezli i olan kiflilerde, yafll larda, küçük çocuklarda, hamilelerde ölümcül durumlara dönüflebilir. Grip virüsü genellikle damlac k dedi imiz aks r k, öksürme ve konuflma gibi durumlar sonras nda etrafa yay l r ve havada as l kal r. diyen Üzeyir, Özellikle 30 cm ile 2 metrelik bir alanda bulafl c d r. Hasta kiflinin kulland havlu, çatal, kafl k gibi cisimlerin ortak kullan m da yay l m art r r. Özellikle vücut direnci düflük, beslenmesi bozuk, kronik rahats zl klar olan kiflilerde bulaflma ve enfeksiyonun -yani virüsün -yay l m h zl olabilir. Hastal k virüs vücuda girdikten 1-4 gün sonra belirti verir. Bulafl c - l k belirti vermeden bir gün önce bafllar, 5-7 gün sürer. Çocuklarda 7 günden fazla sürebilir. ifadelerini kulland. Gribin Ekim-Nisan aylar nda hastal a neden oldu- unu aç klayan Üzeyir, Ocak- flubat aylar nda salg n olas l yükselen gripten 1918'de 20 milyona yak n kifli hayat n kaybetti. Ölümcül olan bir hastal a basit denilemez. Grip vakalar n n ço u ciddi de ildir ve tedaviye yan t verir. Fakat yafll larda, uzun süre devam hastal klara sahip olanlarda ba fl kl k sistemi zay f oldu u için grip ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle çocuklarda sinüzit, orta kulak iltihab ve zatüreye neden olur.so uk alg nl virüslerinin 200'e yak n çeflidi vard r. Grip virüsü influenzada belirtiler daha a r seyreder. Öksürük, eklem a r lar, halsizlik, yüksek atefl gibi tablolarla kendini gösterir. Antibiyoti e karfl direnç olufltu unda tedavi süreci zorlaflaca için doktor önermedi i sürece antibiyotik kesinlikle kullan lmamal d r. aç klamas nda bulundu. Son dönemlerde Almanya ve Fransa'da bilimsel olarak yap lan bitkisel araflt rmalar n bitkisel tedavilerin gücünü ortaya koydu unu analtan Üzeyir, flunlar söyledi: Asl nda tüm ilaçlar bitki kökenlidir. So uk alg nl ve grip üzerinde yap lan bitkisel, yani fitoterapi araflt rmalar Afrika Sardunyas kökü ekstresinin ba fl kl k sistemini içinde bulunan antiviral, antibakteriyel ve ekspektöral etkilerden dolay güçlendirdi ini ortaya koymufltur. Enfeksiyonun bafllang ç döneminde kullan lmaya baflland nda özellikle bafl a r s, burun ak nt s, öksürük gibi flikayetleri bask lay p süreci k - saltt bilimsel araflt rmalarla kan tlanm flt r. Dededen nineden kalma hlamur, adaçay gibi bitkisel tedavilerle de s v al m n n art r lmas gerekir. Dokular kurudukça a z ve buruna mikroplar daha kolay yap flabilir. (CHA) Çocuklarda eklem a r lar önemli STANBUL - Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Gamze Y lmaz Yanartafl, 3-12 yafl aras ndaki çocuklarda görülen bacak a r lar n n büyüme a r s n n yan s ra ciddi hastal klar n habercisi olabilece ini söyledi. Yanartafl, Kemik tümörleri, hematolojik hastal k tümörleri, eklem iltihab ve romatizmal eklem hastal klar n n belirtisi olabilir. dedi. Dr. Gamze Y lmaz Yanartafl, çocuklarda görülen eklem a r lar hakk nda bilgi verdi. Çocuklardaki eklem romatizmalar n n genellikle bebeklikten bafllayarak 18 yafl na kadar görülebildi ini söyleyen Yanartafl, Eklem romatizmalar n n yedi tane alt tipi var. 4-6 yafl aras ndaki çocuklarda en çok görülen alt tip eklem romatizmas bütün yafllara da- labiliyor. Onun d fl nda ufak çocuklarda görülen alt tipler de var. Fakat bizim için en tedirgin edici olan sistemik artrit dedi imiz bütün yafl da - l mlar nda görülebilen tiptir. ifadelerini kulland. Çocuklardaki eklem romatizmas belirtilerinin yafl gruplar na göre de iflti ini aktaran Yanartafl, flunlar kaydetti: En çok görülen flikâyetler; oyun ça ndaki dönemde çocu un eklemlerinde fliflme, eklemlerini çok rahat kullanamama, eklemleri üzerinde s cakl k art fl, k zar kl k, e er dizdeyse aksayarak yürüme ve o eklemi özellikle sabahlar çok becerikli bir biçimde kullanamama olarak s - ralanabilir. Kendisini ifade edemeyecek kadar küçük olan çocuklarda bunu anneler anlar. Örne in bezini de ifltirirken daha önce rahat olan çocuk, dizini ya da kalças n oynat rken oradaki iltihaptan dolay a lamaya bafllar. Çocuklarda büyüme a r - lar n n yerleflimini genellikle ön uyluk bölgesi, bald r, diz arkas ndaki kaslar oldu unu hat rlatan Yanartafl, Tamamen iyi huylu ve geçici olan bu a r lar n nedeni, eklemkaslarla ilgili yap sal özelliklerle aç klanmaya çal fl lsa da, esas nedeni hala bilinmiyor. Büyüme a r lar genellikle gece görülür, saatlerce sürer ve ço unlukla kendili inden geçer. Baz durumlarda masaj ve a r kesicilerden fayda görür. A r bazen dizlerin arkas nda hissedilir. Bu a r lar genellikle çocu un hareketlili inde azalmaya neden olmaz. diye konufltu.(cha) H3N2 grip virüsü hakk nda bilgi veren Op. Dr. Mustafa Üzeyir, gribin özellikle fleker, kronik akci- er- böbrek yetmezli i olan kiflilerde, yafll larda, küçük çocuklarda, hamilelerde ölümcül durumlara dönüflebilece ini söyledi. Prof. Dr. Küçükusta: Gribin en iyi ilac istirahat etmek STANBUL-Son günlerde s k karfl lafl kan H3N2 virüsünün Türkiye de ve dünyada en çok hastal k yapan virüs oldu unu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, ba fl kl k sisteminin sa lam olmas n n bu anlamda önemli oldu unu belirtti. Moral FM'de yay nlanan Kad nca Karar nca proogram na konuk olan Küçükusta, son virüs salg n hakk nda bilgi verdi. Halk için virüsün ad n bilmenin faydas olmad n söyleyen Küçükusta, bu grip virüsünün yüksek atefl, bafl ve eklem a r lar, yorgunluk, ifltahs zl k gibi etkilerinin oldu unu da ifade etti. Grip hastalar na ateflleri oldu u için antibiyotik verilmesini do ru bulmad n söyleyen Küçükusta, "Bir hafta içinde düzelme görülen bir hastal kt r." dedi.(cha) Damla Damla Haz rlayan: Fatma Betül Kaya Sustum! ÇÜNKÜ KALB M ACIYOR... "Herkes konufltu unu yazar,bense sustuklar - m " Herkesin konufltu u bir dünyada ben sustum! ne kadar susulacaksa o kadar sustum! kendimle konufluyorum flimdi yaln z... yaln z yüre imle dokunuyorum sesime kimse duymuyor... Sustum! Bin ah sürüp dudaklar ma ne kadar susulacaksa o kadar sustum! sustu benimle deniz, sustu deli dalgalar, sustu mart lar... umutlar m sar p rüzgarlara uzaklara savuruyorum her gece y ld z yap p serpiyorum gökyüzüne kimse görmüyor... Sustum! Tam ac lar m hayk racakt m ki, sustum ne kadar susulacaksa o kadar sustum! bir ç l k kan yor demedim, en derininde yüre imin... içimdeki volkanlar bo arak sustum! açmad m kimselere yüre imi hançeri sadece kendime saplad m saplad m ve sustum! hüznü yüzümde, ac lar gözlerimde toplad m sustum!.. Sustum! sustu duda mdaki flark, gözlerimdeki fliir yaralar yalayan rüzgar sokaklar nda kahroldu- um flehir gözlerim konufluyor yaln z! Saç a arm fl hayaller nemli kirpiklerle bulutland - nda gözlerim gökte flimflek olup çak yorum kimse görmüyor... Sustum! tuz bas p yaralar ma! ne kadar susulacaksa o kadar sustum! içinde volkanlar tafl yan bir dervifl gibi yaslan p yaln zl n duvar na gül döküp kalabal klara her gece kimsesiz geziyorum gönül ülkemi kimse bilmiyor... Sustum! tam sevdi imi hayk racakt m ki, sustum sustu benimle gök, sustu da, sustu toprak ac lar konufluyor flimdi yaln z yaral gönlümün s z lar konufluyor tutup öldürüyorum içimdeki sevdalar bir bir at yorum uçurumlardan kimse görmüyor Ne zaman dudaklar ndan öpmeye kalksam hayat saçlar n koklasam rüzgarlar n içimde incecik bir sevgi ürperiyor sar hüzünler dökülüyor gönül bahçeme gelmiyor bekledi im bahar yaralar merhem tutmuyor gözyafl olup dökülüyorum kald r mlara kimse silmiyor ya mur dinmiyor sevdi im bilmiyor Sustum! sustu benimle sar sab r, sustu hasret, sustu zaman yaln z gözlerimle dokunuyorum hayata kimse duymuyor Sustum! çimde dalgalar kabard kça volkanlar gibi sustum sustu duda mdaki fliir gözlerimdeki nehir gönlümdeki yara bulutlar hayk rd isyan m flimflekler hayk rd sadece ben duydum sadece ben Ey befli ini sallay p bo du um hayat ey kuca mda büyütüp öldürdü üm sevgi yaralar merhem tutmuyor geceler avutmuyor ben sustum ac lar m konufluyor yaln z yaral gönlümün s z lar konufluyor Ben sustum! susmuyor yüre- imi kavuran kas rga pencereme vuran ya mur damlalar susmuyor d flarda inleyen rüzgar y ld zlar küs ay üzgün ya mur dinmiyor içimde binlerce fliir kan yor her gece kimse bilmiyor kimse duymuyor sustum! sustu benimle sar sab r, sustu hasret, sustu hayat, sustu zaman ac lar konufluyor yaln z ac - lar m konufluyor kimse duymuyor... duymuyor...

11 11 DIS HABERLER 13 Ocak 2014 Pazartesi Yücel TANOL Straw: ran a yat r m uygulanmas na gerek yoktu TAHRAN - ngiltere- ran Parlamentolararas Dostluk Grubu Baflkan ve eski ngiltere D fliflleri Bakan Jack Straw, ran, hiçbir önkoflul olmadan Cenevre-2 konferans na davet edilmeli dedi. Straw, ran Parlamentosundaki temaslar n n ard ndan, ran- ngiltere Parlamentolararas Dostluk Grubu Baflkan Abbas Ali Mansuri ile ortak bas n toplant s düzenledi. ran a parlamento heyeti dostluk grubu üyeleri olarak geldiklerini ve hükümeti temsil etmediklerini belirten Straw, Bunu özellikle belirtmek istiyorum ki biz burada ne nükleer müzakerelerle ilgili ne de hükümet ad na görüflmede bulunmaya geldik. Ben ve heyetteki arkadafllar m ran dost ülke olarak görüyoruz ve iki ülke parlamentosu aras ndaki iliflkilerin ilerlemesi için çabal yoruz. ran ziyaretimizin hedefi ngiliz ve Bat halklar n n ran a olan alg lar n derinlefltirmek diye konufltu. Bir gazetecinin, ABD Kongresinin ran a yeni yapt r mlar n uygulanmas na iliflkin tasla onaylamas durumunda Bat l bir ülke olarak ran n nas l bir karfl l k verece ini düflündüklerini sormas üzerine Straw, flunlar söyledi: Yeni yapt r mlar uygulan rsa flüphesiz ran n buna cevab çok kötü olacakt r. ABD hükümeti Cenevre de var lan nükleer anlaflman n alt na imza att. Bu anlaflmaya göre bir yol haritas haz rland ve bu yol haritas na göre yapt r mlar yavafl yavafl azalt lacak, nihai anlaflma ile birlikte ise tamamen kald r lacak. Sorunuzun cevab n n Cenevre anlaflmas n n içinde oldu unu düflünüyorum. Ben flahsen ABD, 5+1 ülkeleri ve ran n bu anlaflmaya sad k kalacaklar na inan yorum. fiu da unutulmamal ki Kongre bu tasar y onaylasa bile Say n Obama n n veto hakk bulunuyor. ngiltere D fliflleri Bakan William Hague n, ran daki rejime yönelik güçlü yapt r mlar n, bu ülkenin nükleer program yla ilgili kapsaml bir anlaflmaya var lana ve uluslararas endifleler giderilene kadar devam etmesi konusunda görüfltü ü srailli mevkidafl Avigdor Lieberman ile hemfikir oldu u yönündeki aç klamalar n n hat rlat lmas ve bunun kendi beyanatlar yla çeliflki oluflturdu u elefltirilerinin yöneltilmesi üzerine Straw, Dün yap lan Hague-Liberman görüflmesinde bulunmad m için bu konuda yorum yapamam ancak eski D fliflleri Bakan olarak flunu söyleyebilirim ki bazen siyasiler baflkalar n n söyledi i sözler üzerine bir fleyler söylerler ve bu gibi durumlarda yap lan aç klamalara itina edilmemeli de erlendirmesinde bulundu. (AA) Samaras: Yunanistan flimdi ayaklar üzerinde durabiliyor AT NA - Yunanistan, Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ve üst düzey AB yöneticilerinin kat l m yla yap lan törende AB dönem baflkanl n resmen devrald. Zapyon Saray nda aile foto raf n n çekilmesinin ard ndan toplant ya geçen yetkililer, ç k flta bas n mensuplar na aç klama yapt. Yunanistan Baflbakan Antonis Samaras, Yunanistan ve Avrupa n n krizi geride b rakt kan s nda oldu unu ifade ederek, Yunanistan flimdi ayaklar üzerinde durabiliyor. Bu dönem Avrupa vatandafllar n AB ye daha da yak nlaflt racak dedi. Yunan halk n n son y llarda inan lmaz zorluklar yaflad n ve 2. Dünya Savafl ndan bu yana yaflam standartlar n n en çok etkilendi i ülke oldu unu belirten Samaras, Yunanistan n yapt büyük fedakarl klar sonucunda Avrupa ile uyum içinde krizi geride b rakt n kaydetti. Samaras, ayr ca Yunanistan n AB dönem baflkanl önceliklerinin iflsizlikle mücadele, ekonomi, kalk nma, Avrupa n n iç ve d fl güvenli ini garanti alt na almak, sosyal haklar korumak, avronun güvence alt na al nmas için mali ve ekonomik birli in gelifltirilmesi oldu unu ifade etti. Hedeflerinin aras nda kaçak göçle mücadele ve deniz politikas n n gelifltirilmesi oldu unu da belirten Samaras, Avrupa n n birlik içinde hareket etmesi durumunda bütün sorunlara çözüm bulabildi ini söyledi. YUNAN STAN DENEY ML B R P LOT G B Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso da Yunanistan n geçmifl dönemlerdeki AB baflkanl klar na at fta bulunarak, Yunanistan deneyimli bir pilot gibi ve baflar l olmakta kararl dedi. Barroso, Yunanistan n 2014 y l nda ekonomik küçülmeyi geride b rakaca na inand n ve Yunan halk n n yapt fedakarl klar n daha iyi bir gelecek sa layaca n belirterek, flu an için dikkatin yat r mlara çevrilmesi gerekti ini söyledi. Yunanistan n dönem baflkanl na çok iyi haz rlanm fl durumda ve hedeflerini gerçeklefltirmek için kararl oldu unu ifade eden Barroso, Avrupa Komisyonu nun Yunanistan a tam destek verdi ini, temel önceliklerden birinin mali ve ekonomik birli in baflar lmas ile toplumsal uyumun güçlendirilmesi oldu unu kaydetti. Birçok kifli Yunanistan n avro bölgesinden ç kaca na inan yordu ancak burada dönem baflkanl n n devri için bulunmam bu tahminlerin yanl fl oldu unun göstergesidir fleklinde konuflan Barroso, bunun Yunan halk n n fedakarl klar sayesinde baflar ld n sözlerine ekledi. (AA) Rusya, Suriye nin k nanmas n engelledi B RLEfiM fi M LLETLER - BM Güvenlik Konseyi nde, Esed rejiminin Halep e düzenledi i varil bombal sald r lar k namaya yönelik ngiltere nin sundu u tasar Rusya n n itiraz nedeniyle kabul edilemedi. BM Güvenlik Konseyi gerçekleflen kapal toplant da Suriye deki son geliflmeleri, Cenevre-2 Konferans haz rl klar n ve kimyasal silahlar n imha sürecini de erlendirdi. Toplant n n ard ndan BMGK ocak ay dönem Baflkan ve Ürdün ün BM Daimi Temsilcisi Zeyd Ra ad, toplant dan bir bas n bildirisi ç kmad n belirterek, kimyasal silahlar n imhas na iliflkin sürecin ilerlemesinden memnuniyet duyduklar n söyledi. ngiltere nin BM Daimi Temsilcisi Lyall Grant ise Twitter hesab ndan yapt aç klamada, ngiltere taraf ndan sunulan ve Esed rejimi taraf ndan Halep te ayr m gözetmeden yap lan bombalamay k nayan bas n metninin bloke edilmesinden dolay hayal k r kl yaflad klar n bildirdi. Almanya n n BM Daimi Temsilcili i nden yap lan aç klamada da Halep e yap lan bombard mana iliflkin sunulan bas n bildirisinin bloke edildi i ifade edilerek, nsanlar n yaflad zd raplar n karfl s nda bu ne büyük bir utanç de erlendirmesinde bulunuldu. Diplomatik kaynaklar, bas n bildirisinin Rusya taraf ndan sert bulundu unu ve baz maddelerin rejim lehine yumuflat lmas n istediklerini belirtti. ngiltere nin ise Rusya n n istedi i haliyle bas n metninin anlam n yitirece inden bas n bildirisi tasla n geri çekti i kaydedildi. RUSYA NIN BLOKE ETMES NEDEN YLE ESED REJ M KINANAMIYOR BMGK da bas n ya da baflkanl k bildirgesinin kabul edilebilmesi için konsensüs aran yor. Dolay s yla bir üyenin bile itiraz etmesi halinde tasar kabul edilemiyor. Rusya aral k ay nda da ABD taraf ndan sunulan benzer bir metni Suriye rejimi lehine de ifliklikler yap lmas n isteyerek bloke etmifl ve ABD tasar y geri çekmiflti. BMGK da kabul edilen bas n ve baflkanl k bildirilerinin zorlay c özelli i bulunmuyor. Ancak hem uluslararas toplumun tepkisinin görülmesi hem de yapt r m gücü bulunan BMGK karar tasar lar n n haz rlanmas na destek olabilmesi aç s ndan önemli görülüyor. Rusya, Suriye krizinin bafl ndan bu yana geçen süreçte bas n bildirilerinin yan nda yapt r m gücü bulunan BMGK karar tasar lar n da veto etmiflti. (AA) Irak ta resmi dil say s 5 e ç kt BA DAT - Türkmence, Süryanice ve Asurice, Irak Parlamentosu taraf ndan ç kar lan yasayla resmi dil olarak kabul edildi. Böylece ülkede Arapça ve Kürtçe ile birlikte resmi dil say s 5 e ç km fl oldu. Irak ta yaflayan Türkmen, Süryani ve Asurilerin baflvurusunun ard ndan üzerinde çal fl lan dilleri resmilefltirme kanun teklifi mecliste oylamaya sunuldu. Teklif, 185 milletvekilin oylamaya kat lmas yla yasallaflt. Türkmenler, Süryaniler ve Asurilerin, bulunduklar bölgelerde ço unluklar göz önüne al narak kendi dillerini resmi dil olarak kullan lmas karar onayland. Ayn kanun teklifinde Kürtçe ile ilgili önerilerde kanunlaflt. Buna göre, Kürtçe ikinci resmi dil olarak tüm devlet kurumlar nda konuflulacak ve resmi yaz flmalarda kullan lacak. Irak Parlamentosu Kültür ve letiflim Komisyonu Baflkan Ali fi lah, düzenledi i bas n toplant s nda kanun teklifi üzerinde uzun zaman çal flt klar n, herkesin rahatça dilini kullanabildi i bir ortam oluflturmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Projeyi herkesin kültürünü istedi i gibi yaflayabilmesi için yasalaflt rd klar n belirten fi lah, Türkmence, Süryanice ve Asurice Irak Resmi Dil Kanunu na dahil oldu. Bu yasan n en önemli özelli i Irak n demokratikleflmesine katk sa lamas d r dedi. Ülkelerindeki bütün milletleri göz önüne alarak bu yasay yapt klar n ifade eden fi lah, Bu yasa sayesinde Irak ta yaflayan bütün milletler, dillerini kendi bölgelerinde resmi olarak kullanabilecekler diye konufltu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu nun Türkmen as ll Milletvekili Muhammed lhanl, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkmen, Asuri ve Süryanilerin dillerinin Arapça ve Kürtçe gibi tüm resmi yaz flmalar kullan lacak bir statüye kavuflturulmamas n n haks zl k oldu unu söyledi. lhanl, ç kar lan yeni yasayla birlikte bu durumun büyük oradan ortadan kald r ld n belirtti. (AA) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ H E D O N Z M A A N A P A R A S V E N E D K A K A R M E S R T A V A N G A L A P E A L A F S A K E N A E K M O Z R M O D M L K Ö R M A A M R Z Y A N Z A E R S A C E N R P A P A K N E S R L A A V E E E L E K D V A N E A L A A Y N T E K E L M A A Y A Z B A A T E L R R A M A K R S R E N M A Z O T K I T

12 12 13 Ocak 2014 Pazartesi HABER BRAH M ARKLAN Milyon liraya minibüs hatt ANKARA (AA) - ERDAL ÇEL KEL - stanbul, Ankara ve zmir'in baz bölgelerindeki minibüs hat bedellerinin sat fl rakamlar milyon liralarla ifade ediliyor. AA muhabirinin minibüs hat bedeli sat fl ilanlar ndan derledi i bilgilere göre, illerdeki hatlar n tutarlar hatt n ifllekli ine ba l olarak farkl l k gösteriyor. Bu aç dan bak ld nda Ankara'n n en ifllek hatlar ndan olan Keçiören-OST M hatt 2,5 milyon liraya (yaklafl k 1,2 milyon dolar), K z lay-yukar Ayranc - Oran hatt 1,9 milyon liraya (880 bin dolar), Ümitköy-S hhiye hatt da 1,4 milyon liraya (yaklafl k 648 bin dolar) sat fla sunuluyor. - Ayl k getirisi 20 bin lira Çal flt Ankara'daki Keçiören- OST M hatt n sat fla ç karan bir ilan sahibi, hatt n geçen y l 1 milyon 750 bin lira fiyat oldu unu belirterek, "fiu an bu hat Ankara'n n en ifllek hatlar ndan biri ve hatt n tam hissesine sahip olan biri için ayl k 20 bin lira civar nda getirisi var" dedi. lan sahibi, 2 y l sonra hatt n bedelinin 4 milyon liradan afla olmayaca n tahmin etti ini dile getirdi. - stanbul ve zmir'deki hat bedelleri stanbul'daki hat bedelleri dikkate al nd nda bu ilde de az say da hat hariç hat bedelleri 1 milyon lira ve üzerinde seyrediyor. Kad köy-bostanc hatt n n bedeli 2 milyon lira (925 bin dolar) olarak belirlenirken, hatt n ayl k getirisinin 10 bin lira oldu u ifade ediliyor. Tuzla-Pendik hatt na 1 milyon 750 bin (810 bin dolar), Befliktafl-Harbiye hatt na 1 milyon 700 bin (787 bin dolar), Üsküdar- Kad köy hatt na da 1 milyon 500 bin lira (694 bin dolar) de er biçiliyor. Türkiye'nin 3. büyük flehri zmir'deki hat bedelleri de Ankara ve stanbul ile benzerlik gösteriyor. Karfl yaka-cumhuriyet Mahallesi ve Alpaslan-Garaj hatlar 1,4 milyon lira (648 bin dolar) civar nda bedelle sat fla ç kar l rken, Buca-Bornova hatt için 1,1 milyon lira (509 bin dolar) isteniyor. Mehmet K rk nc Hoca, Erdo an ve Hocaefendi ye SULH ça r s yapt Bediüzzaman' n talebelerinden Mehmet K rk nc Hocaefendi, baflbakan Erdo an ile Fethullah Gülen'e sulh ça r s yapt. Mehmet K rk nc Hoca, Ne Hocaefendi'nin, özelikle e itim sahas ndaki hizmetleri görmezlikten gelinebilir, ne de hükümetimizin bugüne kadar emsali görülmemifl cesur kararlar ve faydal icraatlar hiçe say labilir. Her iki hal de, en az ndan, bir vefas zl k ve kadir bilmezlik olur dedi. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n giderilmemesi halinde vatandafllar m z n bir k sm n n Hocaefendiye karfl ç kmas, di er k sm n n da hükümete düflman olmas gibi hiç arzu etmedi imiz bir durum meydana gelecektir. Bu da vatan m za ve milletimize telafisi mümkün olmayan zararlar verecek, bundan ancak d fl mihraklar ve düflmanlar m z memnun kalacaklard r dedi. SÜREKL DUA ED YORUM Mehmet K rk nc Hocaefendi flunlar söyledi: Türkiye nin maddi ve manevi terakkisini istemeyen bu fler odaklar n sevindirmek gibi ac bir neticeye her iki taraf n da raz olmayaca na kuvvetle inan yorum. Hükümet ile Hocaefendi Cemaati aras nda meydana gelen üzücü hadiselerin ve k rg nl klar n bir an evvel sulhla neticelenmesi, birlik ve beraberli imizin devam için sürekli dua ediyorum. Ne Hocaefendi nin, özelikle e itim sahas ndaki hizmetleri görmezlikten gelinebilir, ne de hükümetimizin bugüne kadar emsali görülmemifl cesur kararlar ve faydal icraatlar hiçe say labilir. Her iki hal de, en az ndan, bir vefas zl k ve kadir bilmezlik olur. HOCAEFEND CEMAAT NE BAKIfiIMIZ Bu sebeple ifrat ve tefritten sak nmak için her iki kesimin de icra ettikleri büyük hizmetleri özetlemekte fayda görüyorum: Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi nin yapm fl oldu u büyük hizmetleri takdir ediyoruz. Kur an n manevi bir tefsiri olan Risale-i Nurdaki ulvi hakikatleri kendine rehber edinen ve o hakikatleri muhtaç gönüllere ulaflt rmak için azami gayret sarfeden, iman, marifet, ahlak, edep ve irfan sahas nda büyük fütuhat yapt gibi, hem e itim ve ö retim alan nda, hem medya sahas nda ve yay n dünyas nda büyük hizmetler baflaran Hocaefendi nin ve onun muhip ve mensuplar n n yapm fl olduklar hizmetleri insaf ve vicdan n gere i olarak takdir ediyoruz y l ndan beri yakinen tan d m, senelerce beraber hizmet etti im, beraber kald m, son derece mütevaz ve hoflgörü timsali, hitabetindeki cezalet ile kalblere sürur bahfleden, nice gençlerin fazilet ve irfan na vesile bir flahsiyet olan Hocaefendi nin hizmetlerini takdir edip, kendisine ve muhiplerine her zaman dua ediyorum. Kendisi hakk nda kaleme ald m küçük risalemde ve Hayat m ve Hat rat m adl eserimde belirtti im gibi, dünyan n yedi k tas nda bayra m z dalgaland r p ülkemizi temsil eden, sahabe gibi i la-y kelimetullah için yardan ve serden geçen, fedakâr, hamiyetli, âlicenap alt n bir nesil yetiflmesine vesile olan Hocaefendiyi ve hizmetlerini gönülden takdir ediyoruz. Hocaefendi nin bu muazzam hizmetleri, fedakâr, metin, hamiyetli ve gayretli dava arkadafllar ve talebeleri sayesinde Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya k talar na kadar ulaflt. Dünyan n en ücra köflelerinde bile aç lan bu okullar, hem slamiyet i hem de Türkiye yi bütün dünyaya tan tmaya vesile oldu. Hiç flüphe yok ki, Hocaefendi nin dünya çap ndaki bu hizmetlerinde Risale-i Nurlar n büyük bir rolü olmufltur. Zaman zaman düflünüyor ve ziyaretime gelen kiflilere hep flunu nazara veriyorum: Risale-i Nur olmasa idi bu gençlere nas l bir yön verecektik? Onlara nas l bir hedef gösterecektik? Onlar anarfliden, terör belas ndan, menfi ideolojilerden, asr n en büyük tehlikesi olan sefahat ateflinden acaba nas l muhafaza edecektik? Risale-i Nur lar hem dünyam z hem de ahiretimizi ayd nlatan ve kucaklayan bir nur oldu. Bizi bir akraba haline getirdi. E er Risale-i Nur hizmeti olmasa idi biz hayat m z ne ile ve nas l de erlendirecektik. flte Risale-i Nurdan tefeyyüz eden o hamiyetli, fedakâr, âlihimmet ve âlicenap insanlar; ülkemizin ve milletimizin d fl devletlerdeki kültür elçili i misyonunu bihakk n eda etmifllerdir. HÜKÜMET VE ERKÂNINA BAKIfiIMIZ Risale-i Nur Talebeleri olarak bizlerin hükümetlere ve onlar n icraatlar na bak fl m z bugüne kadar hep ayn çizgide devam etmifltir ve bundan sonra da böyle devam edecektir. Bizler, sevad- azama tabi olarak, milletin maddi ve manevi terakkisine vesile olaca na inand m z bir partiyi hiçbir menfaat ve karfl l k beklemeden destekleriz. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de Siyasi bir parti kurarak iktidara talip olma manas ndaki bir siyaset anlay fl ndan fliddetle kaç nm fl ve talebelerini de kaç nd rm flt r seçimlerinin yap ld 27 Ekim günü talebesi Zübeyir Gündüzalp la beraber Isparta da bulunan Bey Camiinde bizzat sand k bafl na gitmifl, Benim reyim ehemmiyetlidir diyerek Demokrat Parti ye rey vermifltir. Bu hakikatlere binaen hükümet icraatlar na bu pencereden bak p diyoruz ki: Tanzimat tan bugüne kadar böyle maharetli bir kadro ilk defa gelmifltir. Rahmetli Adnan Menderes ile merhum Turgut Özal n bu milletin maddi ve manevi terakkisi için yapm fl olduklar hizmetlerini flükranla yad ediyoruz. Ancak onlar n böyle yeteri kadar maharetli bir kadrolar yoktu. fiimdi ise Say n Baflvekil ve hükümet erkân n n on bir y la s d rd klar azim hizmetlerini nazara al nca, böyle kaliteli ve maharetli bir kadronun varl na ilk defa flahit oluyoruz. Hükümetimizin on bir y ll k icraatlar aras nda; resmi dairelerde baflörtüsünün serbest olmas, Kur an- Kerimin ve siyerin ders kitab olarak okullarda okutulmaya bafllanmas, duble yollar n, tünellerin, hava alanlar n n, h zl trenlerin yap lmas, IMF ye olan borcun ödenmesiyle Bat l güçlerin tahakkümünden kurtularak ekonomik ba ms zl k kazan lmas, 153 y ll k rüya olan tarihi Marmaray projesinin hayata geçirilmesi, Kanal stanbul gibi dev bir projenin haz rlanmas, baflta Savunma Sanayi olmak üzere d fl devletlerden al nan birçok araç ve gerecin memleketimizde üretilmeye bafllanmas gibi daha sayamayaca m z birçok ola anüstü hizmetlerin yap lmas baflta Avrupa olmak üzere dünyan n nazar- dikkatini ülkemize celbetmifltir. Bu hizmetleri görmezlikten gelmek herhalde hakflinasl k de ildir. Baflvekilimizin, Türkiye nin itibar na itibar katarak dünya nazar nda ülkemizi, hat r say l r bir konuma getirmesindeki gayreti takdire flayand r. Davostaki kararl l ve dik duruflu, milletinin derdiyle dertlenmesi, dünyadaki muhtaçlar n yard m na koflmas, gerek memleketimizde gerek muhtelif ülkelerdeki ecdad m z n imar etti i tarihi dokuyu gün yüzüne ç karmas ndaki mahareti, yurdumuzun en ücra köflelerine kadar götürülen sa l k hizmetlerindeki baflar s, Suriyeli ve Filistinli kardefllerimize en zor günlerinde sahip ç karak milletimiz nam na flefkat kuca n açmas ve daha nice nice hizmetlerini hayret ve takdir ile müflahede etmekteyiz. Cenab- Hak bizi geçmiflteki o yokluktan, sefaletten kurtard. Bu millet Kur an n ve ezan okuman n yasak oldu u, Kur ana ve imana hizmet eden kiflilerin sürekli takip edilip hapislere at ld, ekme in karneyle al nd, köylerde yol, elektrik ve telefonun olmad, vefat edenlere kefenin bulunmad günleri çok iyi bilir. 14 May s 1950 seçimlerinde rahmetli Menderes kahir bir ekseriyetle bafla geldi inde büyük fikir adam Merhum Necip Faz l Bey Büyük Do u Mecmuas n da; Surda bir gedik açt k mukaddes mi mukaddes Ey kahpe rüzgâr art k ne yandan esersen es m sralar n bafll k atarak milletin hissiyat na tercüman olmufltu. O karanl k günlerden bu ayd nl k günlere pek kolay gelmedik, bu harika nimetlere kolay nail olmad k. Bunlara flükür laz md r ki, devam etsin, elimizden ç kmas n. Dünya borsalar n n 2013 KARNES STANBUL (AA) - BELG N YAKIfiAN - MUSAB TURAN - Y l boyunca Fed Baflkan Ben Bernanke'nin aç klamalar ve küresel k r lganl klarla yön tayin eden dünya borsalar, y l geliflmifl ülke borsalar n aç k ara zaferiyle tamamlad. 2013'te ABD sermaye piyasalar uçufla geçerken, geliflmekte olan ülkelerin borsalar irtifa kaybetti. Avrupa borsalar 2013'te kazançlar n art r rken, dünyan n en büyük ekonomilerinden Çin'in fiangay bileflik endeksi düflüfl yaflad. AA muhabirlerinin derledi i verilere göre, küresel piyasalarda y l boyunca volatil hareketler gerçekleflirken, Amerikan endeksleri y l rekor kazançlarla tamamlad. Amerikan sermaye piyasas n n ve dünyan n en önemli endeksi kabul edilen Dow Jones Sanayi Endeksi, 2013 y l n n son ifllem gününü, tarihinin en yüksek kapan fl yla tamamlad y l ndaki finansal krizinden sonraki yükselifl trendine geçen y l da devam eden endeks, 2013'ü yüzde 26,5'lik kazançla bitirdi. Standard & Poor's 500 Endeksi de ayn zaman diliminde yüzde 26 oran nda prim yaparak tüm zamanlar n kapan fl rekorunu k rd. Fed'in 3 teflvik program yla, S&P 500 Endeksi 2009'daki 12 y l n en düflük seviyesinden yüzde 173 yükselifl yaflad. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise söz konusu dönemde yüzde 34'lük s çrama kaydetti. Amerikan endeksleri, y l boyunca ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) parasal geniflleme stratejisiyle dalgal seyrederken genel trend büyük ölçüde yukar yönlüydü. Ülkede Federal Hükümet'in 16 gün boyunca kapal olmas da endekslerdeki al m ifltah n n önüne geçemedi. Asya piyasalar na yön veren ana endekslerden Japonya'da Nikkei endeksi, bu y l yüzde 56,7 yükseliflle tamamlad. Endeksin bu y lki performans nda, Japonya Merkez Bankas 'n n (BoJ) parasal taban y ll k trilyon yen art rma hedefini korumas ile Baflbakan Shinzo Abe'nin politikalar etkili oldu. Geçen y l temmuz ay nda yap lan üst meclis seçimlerinde Abe'nin liderli ini yürüttü ü koalisyon, 76 sandalye kazanarak meclisin alt kanad ndan sonra üst kanad nda da üstünlü ü ele geçirmiflti. Ayr ca, BoJ'un aral k ay ekonomi raporunda 2009 y l ndan bu yana ilk kez deflasyondan bahsetmemesi ülkenin yüzde 2 enflasyon hedefi do rultusunda ilerledi ine iliflkin güveni de art rd. Çin'de fiangay bileflik endeksine bu y l likidite endifleleri damga vurdu. Endeks 2013 y l n yüzde 6,7 kay pla tamamlad. May s ay nda Fed'in ayl k tahvil al mlar n azaltaca sinyalini vermesinin yan nda, Çin Merkez Bankas 'n n piyasaya nakit enjekte etmekten kaç nmas nedeniyle haziran ay nda fliddetlenen likidite s k fl kl problemleri, bu dönemlerde endekste keskin düflüfller yaflanmas na neden oldu. En sert düflüflünü eylül ay nda kaydeden endeks, bu dönemde yaklafl k yüzde 14 de er kaybetti. Toplam istihdam n yüzde 12'si kamuda ANTALYA (AA) - LEYLA ATA- MAN KOYUNCUO LU - Türkiye'de 2 milyon 268 bin 839'u memur olmak üzere kamuda 3 milyon 160 bin 624 kifli istihdam ediliyor. Bu rakam, yaklafl k 25,8 milyon çal flan bulunan Türkiye'de her 100 çal flandan 12,2'sinin kamuda çal flt n ortaya koyuyor. AA muhabirinin Devlet Personel Baflkanl (DPB) verilerinden yapt derlemeye göre, kamu kurum ve kurulufllar nda devlet memuru, hakim ve savc, ö retim eleman, sözleflmeli personel, sürekli ve geçici iflçi, geçici personel, kapsam d fl personel, askeri personel, özel özel hükümlere tabi personel, Cumhurbaflkanl Genel Sekreterli i ve TBMM'de çal flan personel dahil 3 milyon 160 bin 624 kifli çal fl yor. Ocak 2014 itibar yla DPB'nin görev alan na giren kurumlarda 2 milyon 268 bin 839 devlet memuru, 14 bin 733 hakim ve savc, 115 bin 293 ö retim eleman, 147 bin 419 sözleflmeli personel, 281 bin 488 sürekli iflçi, 32 bin 237 geçici iflçi, 24 bin 28 geçici personel, 3 bin 281 kapsam d fl personel, 209 bin 313 askeri personel, 58 bin 306 özel hükümlere tabi personel istihdam ediliyor. 5 bin 62 kifli TBMM, 625 kifli de Cumhurbaflkanl Genel Sekreterli inde görev yap yor.

13 Bu cami 700 y ld r ibadete aç k MERS N - TAHS N ÜNLÜ - Roma döneminde yap ld tahmin edilen, Selçuklular döneminde yeniden infla ettirilen Mamure Kalesi nin Karamano lu Mahmut Bey taraf ndan ele geçirilmesinin ard ndan 14. yüzy l n bafllar nda kale içine yapt r lan tek minareli cami halen kullan l yor. Mersin-Antalya karayolunda deniz k y s yak n nda bulunan Mamure Kalesi, büyüklü üyle dikkat çekiyor. Yerli ve yabanc turistlerin de ilgi gösterdi i kalenin içindeki cami, 700 y ld r ibadete aç k. Bas k kemerli tafl kap dan girilen yap n n mihrab da tafltan dikdörtgen nifl içinde bulunuyor. Mermer çerçeve içine al nm fl kafl kemerli pencerelerle ayd nlat lan caminin iç görünümünden çok, d fl esteti i öne ç k yor. Kuzey cephesinde yer alan son cemaat mahallinin orijinal direk ve örtülerinin zaman içinde kaybolan caminin önündeki beflik tonozlu çeflmesinde oyma küçük kemerlerle dekore edilmifl iki gözü bulunuyor. Caminin 27 y ld r imaml n yapan Mehmet Ali Tez, AA muhabirine, kale yak n ndaki Bozdo an köyünün yan s ra ilçeden de camiye gelenler oldu unu söyledi. Mamure Kalesi ni gezen turistlerin de camiye ilgi gösterdi ini belirten Tez, Y llara meydan okuyan camide 700 y ld r ibadet ediliyor. Kaleyi gezen yerli ve yabanc turistler cami görmeden gitmiyor dedi. (AA) Ocak 2014 Pazartesi Sevgi ACAR Beyaz cennet y lbafl nda doldu taflt DEN ZL - MUSTAFA DER- MENC O LU - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi de olan fien, AA muhabirine yapt aç klamada, Denizli deki turistik otel ve iflletmelerin y lbafl dolay s yla çeflitli aktiviteler düzenlediklerini, animasyon gösterileri, konser ve e lence programlar sunduklar n belirtti. Denizli nin termal özellikli bir bölge olmas dolay s yla y lbafl gecesinde özellikle Pamukkale deki otellerin doluluk oran n n yüzde 100 e yak n durumda oldu unu ifade eden fien, flöyle konufltu: Özellikle program yapan otellerimizde yer bulmak oldukça zor oldu. Denizli deki otellerimizde de doluluk oranlar beklenen düzeyde gerçekleflti. Pamukkale, lokasyon olarak destinasyon merkezi oldu undan dolay da yerli ve yabanc ziyaretçilerimiz aç s ndan y lbafl nda daha tercih edilen bir bölge olma durumunu devam ettirmektedir. Denizli de belgeli ve belgesiz olmak üzere yaklafl k 17 bin 500 civar nda konaklamaya haz r yata m z bulunmaktad r. Bunlarla gerek yerli gerek yabanc misafirlere en iyi flekilde hizmet vermeye çal fl yoruz. Denizli de yaklafl k 2 bin 500 y l önceye giden bir termal turizm oldu unu vurgulayan fien, 2 bin 500 y l önce flifa için Pamukkale ye gelen kiflilerin mezarlar n n bulundu u, Türkiye nin en büyük nekropolü buradad r. Türkiye nin ço u bölgesinde olmayan s cak su kaynaklar m z Denizli de bulunmaktad r. Özellikle Karahay t bölgesinde demir içeren su kayna m z ve Pamukkale bölgemizde kalsiyum içeren su kayna m z hem s cakl k aç s ndan hem flifa aç s ndan çok yüksek de ere sahiptir. Denizli nin termal özellik olarak istedi i noktada olmad n düflünüyoruz. Ve bu bölgeye gerek yerli ve gerek yabanc yat r mc lar n özellikle termal özellik düflünerek yat r m yapmas n istiyoruz dedi KEZ GELEN YABANCI M SAF RLER M Z VAR Denizli nin çok sert geçmeyen k fl ve yaklafl k 12 ay boyunca l man hava koflullar dolay s yla özellikle flifa için gelen müflteriler aç s ndan çok önemli oldu unu dile getiren fien, flöyle devam etti: Etraf m zda ziyaret edilecek gerek antik kentler gerek do al güzellikler oldukça fazla. Bu bölgeye gelebilecek tüm ziyaretçiler hem flifalar na kavuflmufl hem de bölgeyi ziyaret ederek güzel bir tatil geçirmifl oluyorlar. Pamukkale Üniversitesi nin Pamukkale de yapaca fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin hizmete girmesi ile Denizlimizin çok daha tercih edilir bir hale gelece ine inan yoruz. Ayr ca Bozda Kayak Merkezi nin de 2014 y l nda faaliyete girmesi ile Denizli nin gerek ulusal gerek uluslararas turizmde daha çok ilgi çekecek bir lokasyon olmas n bekliyoruz. Pamukkale nin yabanc ziyaretçiler aç s ndan çok ciddi bir destinasyon oldu una iflaret eden fien, tüm dünyada bilinen bir bölge olan Pamukkale yi tüm misafirlerin görmek istediklerini belirtti. Pamukkale bölgesine 10 kez, 15 kez gelen yabanc misafirlerimiz var diyen fien, yaklafl k 2 y ld r Pamukkale de h zlanan kaz çal flmalar n n da daha önce bölgeyi ziyaret etmifl olan misafirler için ayr bir de er tafl d na de indi. fien Bu bölgenin tekrar tekrar ziyaret edilebilirli ini art rmaktad r. Bunun yan nda Laodikya Antik Kenti nde devam eden çal flmalar da bu bölgeye gelen misafirler aç s ndan ayr bir özellik tafl maktad r. Pamukkale yi ziyaret eden yaklafl k 2 milyon turistin en az ndan dörtte birinin bu bölgeyi ziyaret edebilece ini düflünüyoruz. Bölgenin ziyaret edilebilirli i artt kça bölgemize gelen turist say s da kendili inden yükselecektir diye konufltu. Bölgeye gelen ziyaretçi say s nda, 2012 ye oranla 2013 te yaklafl k yüzde 7-8 lik art fl kaydedildi ini kaydeden fien, Bunlar n birço u günübirlik ziyaretçidir. Bizim Denizli deki turizmciler olarak hedefimiz bölgemizi günübirlik ziyaret eden turistlerin konaklamas n sa lamakt r. Bu günübirlik ziyaret eden turistlerin yaklafl k olarak dörtte birini konaklamal ya çevirmifl olsak bölgemizdeki yatak kapasitesinin bile yetmeyece ini düflünmekteyiz. Bölgede turizm faaliyetlerinin çeflitlendirilmesi, gelen ziyaretçilerin konaklama sürelerini de kendili inden art racakt r dedi. PAMUKKALE N N DEN ZL DE OLMASI AVANTAJ Karahay t da bir otelin genel müdürü fieref Karakan da Pamukkale ve Karahay t n oldu u termal bölgede 10 bin yatak oldu unu belirterek, y lbafl nedeniyle Türkiye nin çeflitli yerlerinden ve dünyan n birçok ülkesinden misafirlerin y lbafl n geçirmek için bölgeye geldi ini söyledi. Y lbafl haz rl klar na yaklafl k 15 gün önce bafllad klar n ifade eden Karakan, sözlerini flöyle sürdürdü: Doluluk oranlar m z yüzde 90 n üzerinde idi. Misafirlerimizin buray tercih etmelerindeki en büyük sebeplerden biri, dünyada efli benzeri olmayan Pamukkale nin Denizli de olmas. Bununla beraber özellikle Denizli deki termal sularla flifa bulan birçok konu umuz buray tercih etmekte. Y lbafl dolay s yla özellikle gelen misafirlerimizin yo unlu u Uzakdo u bölgelerinden, Çin, Japonya, Endonezya dan, Avrupa ülkelerinden Almanya dan Fransa dan, Hollanda dan çeflitli ülkelerden. Bununla birlikte konuklar m z n yar s da yurt içinden. Y lbafl tatilini geçirmek için gelen misafirlerimizden 3 gün, 4 gün kalanlar n say s oldukça fazla. Tabii bunun sebeplerinden biri de özellikle bölgede bulunan termal sulardan yararlanmalar. Rehber zzet Mifliel de Pamukkale de y lbafl dolay s yla yo unluk yafland n belirterek, Bir ay sakindi, son bir-iki haftad r turizmde bir yo unluk var, yurt d fl ndan gelen turistler ülkemizin de iflik yerlerinin yan nda Pamukkale yi geziyorlar. fiu anda Brezilya dan, Meksika dan, Arjantin den misafirlerim var. Buras bir kültür mozai i. Pamukkale bütün rehber kitaplarda yer alan, çok tan nm fl bir yer. Çok insan Pamukkale yi görmek için Türkiye ye geliyor. Pamukkale nin özel bir yeri var, do a harikas. Dünyada baflka böyle bir yer yok. Bu yüzden onlar için bir cazibe merkezi dedi. (AA) Denizli Turistik Otelciler ve flletmeciler Derne i (DENTUROD) Baflkan Gazi Murat fien, travertenleriyle ünlü Pamukkale bölgesindeki otellerin y lbafl n yüzde 100 e yak n doluluk oran yla geçirdi ini söyledi. "Yer alt cenneti Dupnisa Ma aras " ilgi oda oldu KIRKLAREL - UFUK ERTOP - K rklareli'deki Dupnisa Ma aras, yerli ve yabanc turistlerin yan s ra bilim adamlar n n da ilgi oda oldu. Trakya'n n turizme aç lan tek ma aras olma özelli i tafl yan ma arada, profesyoneller ekipmanlar yla derinliklere kadar inme imkan buluyor. K rklareli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit, AA muhabirine yapt aç klamada, Dupnisa Ma aras 'n n jeolojik yap s itibariyle dünyan n say l ma aralar aras nda yer ald n söyledi. Ma aran n ziyaretçi say s n n her geçen y l artt n belirten Macit, flöyle konufltu: "Dünyadaki say l ma aralar aras ndaki yeri ve önemini koruyan Dupnisa Ma aras 'n bu y l içinde 120 bin kifli ziyaret etti. Özellikle profesyonel alanda dünyada ma aralarla u raflan gerek bilim adamlar, gerekse ö renci gruplar n n her birinin ajandas nda Dupnisa Ma aras notlar var. Ma aray art k Kanada'dan Hollanda'ya, Belçika'dan sviçre'ye herkes biliyor. Ma aran n d fl ülkelerde de bilindi ini ve K rklareli'deki turizme katk s n rahatl kla görebiliyoruz." Macit, Trakya'n n turizme aç lan tek ma aras özelli ini tafl yan Dupnisa Ma aras 'n n, Türkiye'nin en uzun ma aras oldu unu ifade etti. Ma aran n su olan bölümünde 300, su bulunmayan bölümünde ise 200 metrelik alan n ziyarete aç k oldu unu dile getiren Macit, "Di er bölümünde ise profesyonel ma arac lar ekipmanlar ile gezebiliyor ve son noktaya kadar gidebiliyor" diye konufltu. Macit, ma aran n ziyaretçi say s n n her geçen y l artt n söyledi. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve ilgili bölümlerdeki ö retim üyelerinin yapt klar bilimsel çal flmalar do rultusunda yarasa popülasyonunun sa l aç s ndan, ma aran n ekosisteminin korunabilmesi amac yla 15 Nisan-15 Kas m aras nda aç k oldu unu belirten Macit, flöyle devam etti: "Ma aran n belirli bir k sm 365 gün ziyarete aç k. Bu bölgede yöresel sat fl noktalar oluflturmak için 2014 y l nda bölgede uygulanmak üzere tip proje gerçeklefltirece iz. Haz rlanacak 50 projeden en iyi 3 projeyi tip proje olarak seçece iz. Avrupa Birli i S n r Ötesi fl Birli i projeleri kapsam nda Bulgaristan ile Istrancalar üzerinden ortak bir proje üretmek istiyoruz. Bu bölgede turizme yönelik büyük bir ivme kazand rmak istiyoruz." (AA)

14 14 13 Ocak 2014 Pazartesi fienol GÜNÜÇ Orduspor "Süper Lig" yolunda ORDU - PTT 1. Lig ekiplerinden Orduspor'un defans oyuncusu Volkan Koçalo lu, " lk yar iyi bir performans m z vard, ikinci yar da e er ayn performans gösterirsek ilk 2'den ç kma flans m z n yüksek oldu unu düflünüyorum" dedi. Koçalo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, tak m olarak sezon sonunda istedikleri hedefe ulaflmak için çal flmalar n sürdürdüklerini söyledi. Sezonun ilk devresinde her fleye ra men iyi puan ald klar n ifade eden Koçalo lu, flöyle konufltu: " lk yar iyi bir performans m z vard, ikinci yar da e er ayn performans gösterirsek ilk 2'den ç kma flans - m z n yüksek oldu unu düflünüyorum. Bakt m z zaman 40' n üzerinde de puan alabilirdik ama pek fazla de inmesek de hakem faktörü oldu zaman zaman. Her fleye ra men iyi puan ald m za inan - yoruz. nflallah ikinci yar da ayn ç k fl sürdürerek Süper Lig'e ç kmak istiyoruz." Öncelikli hedefimiz TÜRK YE KUPASI Eskiflehirsporlu Erman K l ç, ligin ilk yar s nda yeterli puan toplad klar n söyledi. Kayseri tak mlar n n ilk yar da yüzü gülmedi Spor Toto Süper Lig'in ilk yar s nda Kayseri'yi temsil eden iki tak m da ayn puanlarla son iki s ray paylaflarak, taraftarlar n üzdü. ANTALYA - Ligin ikinci yar s nda da iyi bir performans ortaya koymak istediklerini ve çal flmalar n bu do rultuda sürdürdüklerini ifade eden K l ç, "2-3 maç daha kazanabilseydik, bulundu umuz yerin daha üzerinde yer alabilirdik. Ligin ilk yar s bizim için iniflli-ç k fll olsa da yeterli puan toplad m z düflünüyorum" dedi. Eskiflehirspor olarak öncelikli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupas oldu unun alt n çizen K l ç, "Ziraat Türkiye Kupas 'n bir Anadolu tak m n n kazanmas için iyi çal flmal. Kupaya uzanmak istiyoruz. Hedefimiz Ziraat Türkiye Kupas diye ligi bir kenara atacak de iliz. kisini birarada götürecek güce ve kaliteye sahibiz. yi futbolculardan kurulu bir tak m z ve her iki kulvarda da baflar l olmak istiyoruz" diye konufltu. Erman K l ç, ligde üst üste iki maç kazand klar dönemlerde k r lma maçlar olarak görünün üçüncü maçlarda s k nt yaflad klar n vurgulayarak, flöyle devam etti: "Gençlerbirli i ve Torku Konyaspor maçlar nda oldu u gibi k r lma noktalar nda s k nt yaflad k. Biraz daha dikkat ederek bu tür maçlar kazan rsak, ilk 3 tak m aras ndaki yerimizi al r z diye düflünüyorum. Belki flampiyonlu u konuflmak abes kaçabilir ama o grubun aras nda yer alabilmek çok önemli. Avrupa kupalar na kat lmak bizim için baflar say l r. Tak m da camia da bunu hak ediyor. Hep söyledi imiz gibi tecrübeli ve iyi bir tak m z. Bunu sahaya yans tmak ve rakiplerimizin durumunu düflünmek zorunda kalmamak istiyoruz." (AA) KAYSER - Spor Toto Süper Lig'in ilk yar s nda Kayseri'yi temsil eden iki tak m da ayn puanlarla son iki s ray paylaflarak, taraftarlar n üzdü. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Spor Toto Süper Lig'de stanbul'dan sonra birden fazla tak mla temsil edilen tek flehir olan Kayseri, büyük umutlarla bafllayan sezonun ilk yar s nda istedi i baflar y bir türlü yakalayamad. Uzun y llar sonra ayn sezonda iki tak m n Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olmas sezon bafl nda tüm Kayserili futbolseverleri mutlu etmiflti. Spor Toto Süper Lig'de son 9 y ld r gösterdi i baflar larla dikkati çeken Kayserispor'un geçen sezonu 5. s rada bitirmesi, Kayseri Erciyesspor'un da PTT 1. Ligi flampiyon tamamlayarak, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi her iki tak m taraftar n da yeni sezon için umutland rm flt. Ancak ligin ilk yar s nda Kayserispor ile Kayseri Erciyesspor, toplad klar 12'fler puanla 17. ve 18. s ralarda kendilerine yer bulabildi. 17. s radaki Kayserispor 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 ma lubiyet, son s radaki Kayseri Erciyesspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 ma lubiyet ald. Muslera, harika bir kaleci KRUfiEVAC - Galatasaray'da uzun y llar kalecilik yapan ve kulübün unutulmazlar aras nda yer alan eski Yugoslavyal kaleci Zoran Simoviç, "Hayat m n en güzel dönemini stanbul'da geçirdim, geçirmeye de devam ediyorum. Hala s k s k stanbul'a gidiyorum. Orada evim ve baz ifllerim var'' dedi. S rbistan' n Kruflevac kentinde müteahhitlik yapan ve ayn zamanda belediye meclis üyesi olan Simoviç, futbolculuk kariyerine ve bugünkü hayat na dair AA muhabirine aç klamalarda bulundu. Simoviç, futbolculuk kariyerine, bugün ikamet etti i S rbistan' n güneyindeki Kruflevac flehrinde bafllad n ve y llar aras nda Napredak tak m nda oynad n söyledi., Napredak tak m nda oynarken, Yugoslavya A Milli Futbol Tak m 'na seçildi ini ifade eden Simoviç, daha sonra, Hayduk Split tak m na transfer oldu unu ve 1984'e kadar orada forma giydi ini kaydetti. Ayn y l ngiltere'den bir tak mla sözleflme imzalad n belirten Simoviç, oturma izniyle ilgili bir sorun nedeniyle bu transferin gerçekleflmedi ini, ard ndan stanbul'a gelerek, Galatasaray'la sözleflme imzalad n ifade etti. Simoviç, "Bugün, mevcut durumlar gözönünde bulundurarak, bana ' ngiltere mi Türkiye mi' diye sorsalar, Türkiye'yi seçerdim. Hayat m n en güzel dönemini stanbul'da geçirdim, geçirmeye de devam ediyorum. Hala s k s k stanbul'a gidiyorum. Orada evim ve baz ifllerim var" diye konufltu. Galatasaray'da uzun y llar forma giydikten sonra, 36 yafl ndayken aktif futbol yaflant s n sona erdiren Simoviç, neden futbolun için de kalmad n ise flöyle dile getirdi: "Benim son derece uzun bir kariyerim oldu. S rbistan'da ve eski Yugoslavya'da, benim kadar uzun süre aktif futbol oynam fl say l futbolcu vard r. Asl nda Galatasaray'da iki y l daha oynayacakt m. Ancak, psikolojik aç dan tükenmifltim. Aktif futbolculuk kariyerimi sonlard rd ktan sonra bir y l boyunca Galatasaray'da kaleci antrenörlü ü yapt m. Bir y l n ard ndan, tak m tamamen benim yönetimime vermeleri için kulüp yönetimiyle görüfltüm. Karfl l nda hiçbir fley talep etmeyece imi, sadece bir y l boyunca tak m n teknik direktörü olmak istedi imi söyledim. Çünkü ben bu futbolcularla yafl yordum. Ne yerler, ne zaman uyurlar, nas l uyurlar, her fleylerini biliyordum. Ancak yönetim, Karl-Heinz Feldkamp ile anlaflm flt. Bana, onun yard mc s olmam teklif ettiler, ancak ben kabul etmedim. fiunu söylemeliyim ki teknik direktör olmak kolay bir ifl de il. Ben bir fanati im ve organizman z bir yafltan sonra stresi kald ram yor. Ard ndan, buraya döndüm. ki y l boyunca Napredak Futbol Kulübü'nün baflkanl - n yapt m. Yöneticili in de nas l oldu unu gördüm ve benim karakterimin art k futbolun içinde olamayaca n anlad m." Simoviç, bugün çok aktif olmamakla birlikte politikayla ilgilendi ini ve Kruflevac Belediyesi'nde meclis üyeli i yapt n söyledi. Ayn zamanda, inflaat ifliyle u raflt n da kaydeden Simoviç, inflaat sektöründe, futbolculuk dönemindekinden daha fazla para kazand n belirtti. Simoviç, bir dönem kendisinin korudu u Galatasaray' halen yak ndan takip etti ini ve tak m n kalesinin bugünkü sahibi Uruguayl kaleci Fernando Muslera'y da çok be endi ini söyledi.

15 SPOR 13 Ocak 2014 Pazartesi 15 Gelece in flampiyonlar "Teknokent"ten ç kacak ANKARA (AA) - Dünyada ilk kez gelifltirilen bir sistemle yetenek seçimi yapabilen cihaz, Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te gelece in olimpiyat flampiyonlar n seçecek. Cihaz gelifltiren firman n sahibi brahim Sezgin, AA muhabirine yapt aç klamada, sporcunun sürat, dayan kl l k, patlay c kuvvet, reaksiyon zaman, denge ve kuvvet ölçümleri, s çrama yüksekli i, kuvvette devaml l k gibi özelliklerinin ölçümünü ayn cihazda toplamay baflard klar n belirterek, "Performans ölçümleri sayesinde çocuklar ve gençler, yetenekli olduklar branflara yönlendirilebilecek" dedi. Cihazlar n n dünyada ilk ve tek oldu unu iddia eden Sezgin, "Birçok yabanc firma, ayr ayr performans ölçümü yapan sistemler gelifltirdiler ancak bu sistemler bir araya getirildi inde baz s k nt lara yol açt. Biz bu sorunu çözmek için ölçümleri tek bir veri taban nda toplayan ve de erlendirme yapabilen özel bir sistem gelifltirdik" diye konufltu. Gelifltirdikleri cihaz n ayn zamanda özel tim için personel seçiminde "Operasyonel Performans Ölçme ve De erlendirme Sistemi" olarak da kullan labildi ini anlatan Sezgin, flöyle devam etti: "Sporda do ru branfl n seçilmesi çok önemli. Bu cihazla erken yafllarda keflfedilecek ve yetifltirilecek sporcu adaylar, ülkemize daha fazla flampiyonluklar ve madalyalar getirecek. Belki de çok yetenekli bir genç, zaman nda keflfedilmedi i için flu anda baflka bir meslek yap yor." lkokul ça ndaki çocuklardan profesyonel liglerde yer alan sporculara kadar herkesin performans ölçümlerinin yap labilece ini belirten Sezgin, cihaz n, küçüklerde yetenek seçimi büyüklerde ise performans takibi ve performans n gelifltirilmesi anlam nda çok faydal olaca n ifade etti. (AA) Sa lam, transferi ASKIYA ALDI Eskiflehirspor Teknik Direktörü Ertu rul Sa lam, "Eldeki imkanlar ve yaflad m z s k nt lar ortaya koydu umuz zaman, ald m z 27 puan ve s ralamadaki alt nc l m z çok önemli bir baflar " dedi. ANTALYA - Sa lam, Eskiflehirspor'un Antalya'da yapt devre aras kamp nda AA muhabirine yapt aç klamada, sezon bafl nda Avrupa kupalar na kat lmay hedeflediklerini belirterek, bu do rultuda çal flmalar n sürdürdüklerini söyledi. Ligin ilk yar s nda ortaya konan baflar n n küçümsenmemesi gerekti inin alt n çizen Sa lam, flunlar söyledi: "Eldeki imkanlar ve yaflad m z s k nt - lar ortaya koydu umuz zaman, ald m z 27 puan ve s ralamadaki alt nc l m z çok önemli bir baflar. Ekonomik s k nt lar ciddi anlamda yaflayan bir kulübüz. lk devrenin son bölümünde bu sorunlara, Tar k ve Veysel ile ilgili yaflad m z s k nt lar, kadronun de iflimini, genç oyuncular n bu kadronun içine kat lmas n ve yaflad m z futbol flanss zl klar n da eklersek, çok iyi bir ilk devre geçirdi imizi söyleyebiliriz." Ertu rul Sa lam, ligde futbol oynayan her oyuncuya teklif gelebilece ini bunun da normal oldu unu ifade ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: "Her oyuncunun bir ideali ve gelecekten beklentisi vard r. Futbolcu, bu teklifleri hedefleri do rultusunda de erlendirirse, hiçbir flekilde oyuncuyu kulüpte tutma flans n z kalm yor. Profesyonel çerçevede de erlendirse de flans n z olmuyor. Herhangi bir kulüp kendisine büyük rakamlar teklif ederken, sizin futbolcuyu tak m n zda tutman z için teklif edilen rakamlara yak n bir fleyler sunman z gerekir ki tak mda kal rsa mutlu olsun. Böyle bir gücünüz yoksa oyuncuyu tutamazs n z. Bu tür tekliflere bizim gibi Anadolu tak mlar n n flanss zl diyebiliriz. Ya oyuncu ya da kulüp fedakarl k yapacak. Kulübün böyle bir imkan yoksa ifl oyuncuya kal yor. Futbolcu da olaya bak fl aç s ve gelece i do rultusunda teklifi de erlendiriyor." Sa lam, Eskiflehirspor yönetiminin Tar k ve Veysel ile uzun zamand r konufltu unu vurgulayarak, "Bu iki kardeflimiz de bugün itibar yla tak mla sözleflme uzatmak istemediklerini ve sözleflmeleri gere i de bu sezondan sonra burada olmak istemediklerini aç kça beyan ettiler. Yönetimin iste iyle bu arkadafllar kadro d fl kald " dedi. Her iki oyuncunun da tak mlar için çok önemli isimler oldu una dikkati çeken Sa lam, " kisi de tak m m za önemli katk yapan isimler. Yabanc oluncu kural n n oldu- u süreçte yerli oyuncular n ne kadar de erli oldu unu düflünürsek, bizim tak m için defans n sa nda ve solunda direkt oynayan istikrarl isimlerdi. Aç kças bu oyuncular n tak mdan ayr lmas n istemem. Ben, her ikisinin de tak mda kalmalar n isterim ama iflin bir de yönetim boyutu var. Yönetimin iste iyle bu arkadafllar kadro d fl kald. Kadro yap lanmam z itibar yla bu da bizde s k nt oluflturdu" diye konufltu. Eskiflehirspor'da maddi s k nt n n yafland n ve oyuncular n alacaklar n n oldu unu belirten Sa lam, flunlar kaydetti: "Oyuncular m n karfl s nda dik durabilmem ve onlar n bana olan güvenini bofla ç - karmamam için oyuncular m n paras ödenmeden benim bu tak ma oyuncu ald rmam, yeni gelecek isimlere para verdirmem do ru olmaz. E er üst s ralar hedefliyorsak, tak - ma 3-4 tane direkt oynayan oyunucu koymam z laz m. Befliktafl', Kas mpafla'y geçmek, Fenerbahçe ve Galatasaray' yakalamak istiyorsak bunu yapmal y z. Ancak kendi oyuncular m za ödeme yapamazken, kulübün borç yükü de ortadayken ekstra bir oyuncu al p ekonomik anlamda kulübü biraz daha zora sokmak do ru bir davran fl de- il. fiu anda transferi ask ya ald m. Yönetimden böyle bir istekte bulunamam. Oyuncular m z n içerideki paralar ödenmeden transfer yapma lüksümüz olamaz." Ertu rul Sa lam, bir Anadolu tak m n n flampiyonluktan bahsetmesinin kolay olmad n kaydederek, "Ne zamanki ekonomik olarak olarak güçlenir, tesisleflme ve stat gibi flartlar n z bu hedefe götürecek kaliteye ulaflt r r, flehir genelinde bütünlü ü oluflturursan z, uzun vadeli bir programla bundan bahsedilebilir. Böyle bir hedefle ortaya ç kmak çok büyük cesaret ister" ifadesini kulland. (AA) Olimpik olmayana "bireysel kamp" yok ANKARA - Atletizm Federasyonu Baflkan Fatih Çint mar, bundan böyle olimpiyat kotas n aflm fl ve aflmak üzere olan sporcular d fl ndaki atletlere, bireysel kamp izni vermeyeceklerini bildirdi. Çint mar, AA muhabirine yapt aç klamada, bireysel kamplar, branfl kamplar na dönüfltüreceklerini belirterek, "Branfllar birlikte kampa alaca z. Örne in atma branfllar n bir kampa, atlama branfllar n bir kampa, mesafe branfllar n baflka bir kampa alaca z. Bu flekilde toplu kamp yapt rarak, hem sporcular n birbirleriyle kaynaflmas n, hem de bizim oraya daha iyi hizmet verebilmemizi sa layaca z" diye konufltu. Tek kiflilik kamplarda baz s k nt lar n do du una dikkati çeken Çint mar, sözlerini flöyle sürdürdü: "Tek kifliye bir masör, bir doktor sa layam yorsunuz ama kiflilik kamplar yapt m zda, doktorunuz da masörünüz de ambulans n z da olur. Bu imkanlar sa lad m zda da s k nt yaflamazs n z. Atletizmde branfllar n her birinden 3 sporcuyu olimpiyat veya kamp kadrosuna alsan z, bu say 150'yi bulur. Böyle olunca da bizim toplu kamplar yapmam z gerekiyor." Olimpiyat baraj n aflm fl veya aflmak üzere olan sporcular n ise yeni kamp düzeninde de erlendirilmeyece ini anlatan Çint mar, "Örne in yüksek atlamada Burcu Ayhan. Burcu, partneriyle antrenman yapmak zorunda. Bu nedenle bugün burada, yar n Rusya'da, di er gün de Çek Cumhuriyeti'nde olabilecek. Çünkü Türkiye'de partneri yok. O seviyede bayan sporcumuz yok. Emel Dereli'nin, Rusya'dan, Bulgaristan'dan partnerlerle antrenman yapmas gerekiyor. Bunlar toplu kamplardan ay r yoruz" ifadelerini kulland. Fatih Çint mar, atletizmde baz eski sistemlerin de iflece ini belirterek, "Sporcu bize yaz yazarak 'kampa giriyorum' fleklinde baflvuru yapamayacak. Bu sistemi kald r yoruz" dedi. Sporcular n bireysel olarak federasyona baflvurmas n n do ru olmad n dile getiren Çint mar, sözlerini flöyle tamamlad : "Sporcunun kulübü veya bulundu u il müdürlü ü bu kamplar talep etmek durumunda. Bireysel olarak kamp istenmesi durumunda, s k nt ç kt nda bizim sporcuya söyleyecek bir fleyimiz olmuyor ama kulübü talep etti inde, s k nt lar oluflursa, bu s k nt lar kulübüyle sporcu aras nda çözülecek bir ifl. Sporcunun federasyonla muhatap olmas çok do ru bir sistem de il. Öyle olursa biz bunun alt ndan kalkamay z. Kurumsallaflma anlam nda ifli resmiyete döküyoruz." (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B13 Ocak 2014 Pazartesi Yasemin AYDO DU AK PART Ankara l de görev de iflimi ANKARA- AK Parti Ankara l Baflkanl nda yerel seçim için istifa eden birim baflkanlar n n yerine atamalar yap ld. Yeni Birim baflkanl klar nda görev da l m flöyle oldu: Hayri Ça r -Tan t m Medya Baflkan, Mustafa Aksu-Ekonomi flleri Baflkan, Selim Cerrah-Halkla liflkiler Baflkan, Mehmet Alt ndal-mali ve dari fller Baflkan, Zeynep Müjde Sakar-AR-GE Baflkan, Alaaddin Varol- l Sekreteri. 2009'dan bu yana AK Parti Ankara l baflkanl nda önemli görevlerde bulunmufl olan Ahmet K vrak, Nail Çimen, Meral Bozo lu, Mustafa Bafler, Nazif Ercan Ankara Büyükflehir Belediye Meclis Üyeli ine talip oldular. BDavuto lu flafl rtt! D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, 17 Aral k operasyonu ile bafllayan sürece iliflkin çarp c de erlendirmeler yapt. Davuto lu, "Bizim bir devlet gelene imiz var. Osmanl 'da da bu böyleydi. Devlet için evlatlar bile feda edildi." fleklinde konufltu. OKULLARA DESTEK VERD K Biz yurtd fl ndaki Türk okullar na her gitti imiz yerde ziyarette bulunduk. lk zamanlar büyükelçiler buralara 'cemaat' okullar diyordu, sonra 'Fethullah Gülen'in okullar dediler. fiimdi ise 'okullar m z' diyorlar. Biz bu okullara çok destek olduk. Yanl fl alg lar de ifltirdik. AK Parti, zaman zaman s k nt lar yaflad. Bunu ilk olarak 1 Mart Tezkeresi'nde gördük. Yaflananlar ne ilk ne de son olacak. Gerekli önlemleri alaca z. Tedbirliyiz. Biz bu s k nt y da atlataca z. Öyle bir hale geldik art k kime güvenece imizi anlayam yoruz. Sa m za solumuza flüphe ile bakmaya bafllad k. DEVLET GELENE M Z VAR Bizim bir devlet gelene imiz var. Osmanl 'da da bu böyleydi. Devlet için evlatlar bile feda edildi. Bugün de devlete zarar verecek bir yap y kabul etmemiz mümkün de il. Devletin ele geçirilmesine müsaade etmeyiz. Türkmenlere büyük bask var. Çok zor durumdalar. Biz onlara yard m etmek zorunday z. Yaln z kald lar, s k flt lar. Türkmenlere yard m götüren TIR'la ilgili arama olay oldu unda baflbakanl ktan ilgili savc arand ve konunun Baflbakan n bilgisi dahiline oldu u söylendi ama buna ra men karar na srar etti. EL- KA DE, ÖLÜMÜ GÖSTER P SITMAYA RAZI ETMEK G B Cenevre-2 Konferans öncesi Pazar günü içinde ABD, Fransa, ngiltere, Suudi Arabistan' nda yer ald Suriye Dostlar Çekirdek Grubu toplant s na kat lmak üzere Fransa'n n baflkenti Paris'e giden Davuto lu hareketinden önce bas n toplant s yapt. Özetle flu mesajlar verdi: Yermük kamp ndan civar nda Suriyeli açl k nedeniyle öldü. Di er kuflat lm fl birçok bölgede de bu açl k tehlikesi devam ediyor. Bir flekilde etnik k y m yap l yor. Benim dedi im fludur: Baz çevreler, El-Kaide terör örgütünün yapt terör ve fliddeti bahane göstererek, Esad' ehvenifler gibi göstermeye çal fl yorlar. Haftan n hareketi; uçan tekme! ANKARA- Geçen haftaya damgas n vuran olaylardan biri de Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu yla (HSYK) ilgili düzenlemenin görüflüldü ü Adalet Komisyonu nda milletvekilleri aras nda ç kar kavgayd. Eski YARSAV Baflkan Ömer Faruk Emi-na ao lu nun toplant salonuna girifliyle bafllayan tart flma, k sa sürede ipad ve yumruklar n havada uçufltu u kavgaya dönüfltü. AK Partili Zeyit Aslan, masan n üzerine ç karak Emina ao lu na tekme att. Emina ao lu nun el kald rarak kürsüye yönelmesi üzerine AK Partililer, Sen kimsin! Provokatör. Burada konuflamazs n, Eski günlerini mi özledin? Milletin kürsüsüne yürüyemezsin. diyerek Emina ao lu nun üzerine yürüdü. CHP li Müslüm Sar, kavga s ras nda kafas na at lan ipad ile yaraland, f rlat lan çok say da pet su bardaklar ndan da yaralanan ve slananlar oldu. Meclis Adalet Komisyonu 7 saat boyunca usul ve anayasaya ayk r l k tart flmas yapt. Gergin bafllayan görüflmelerde tekmeler, tokatlar, yumruklar konufltu. Toplant n n bafl nda Yarg çlar Sendikas Baflkan Ömer Faruk Emina ao lu, aya a kalkarak, dilekçesinin iflleme konulup konulmad n sordu. Emina ao lu nun el kald rarak kürsüye do ru yürümesi üzerine bafllayan sözlü sataflma bir anda yumruklu kavgaya dönüfltü. AK Partililer, Sen kimsin! Provokatör. Ç k d flar! Haddini bil! diyerek Emina ao lu nun üzerine yürüdü. Emina ao lu nu korumaya alan CHP lilerle AK Partililer tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. Yaklafl k 15 dakika süren kavgada telefonlar, ipad ler ve içi su dolu plastik bardaklar havada uçufltu. AK Parti Tokat Milletvekili Zeyit Aslan, masalar n üzerine ç karak Emina ao lu nun çenesine uçan tekme att. Toplant ya ara verildi. CHP li Müslüm Sar, kavga s ras nda kafas na at lan ipad nedeniyle yaralan rken, f rlat lan çok say daki pet su bardaklar nedeniyle slananlar oldu. Yaklafl k yar m saatlik aran n ard ndan tekrar bafllayan toplant da CHP liler, Her an bir cinayet ifllenebilir. Toplant böyle devam edemez. diye ba rd. BOZDA IN ÖNER S Adalet Bakan Bekir Bozda, milletvekillerinin sorular n cevapland rd. Muhalefet milletvekillerinin referandum öncesinde HSYK ile ilgili anayasa ve yasa de ifliklikleri s ras nda söyledi i sözleri hat rlatmas na karfl l k, O sözleri o gün gerçekten inanarak söyledim, yine o sözleri savunuyorum. dedi. Sunduklar yeni teklifin aksine, yarg n n ba ms z ve tarafs z olmas n istediklerini ileri sürdü. Bozda, Siyasi partilerimiz bir anlay fl birli i göstererek Anayasa da de ifliklik yapma konusunda uzlafl rlarsa bundan mutlu oluruz. Dün baz arkadafllar bu teklifin çekilmesi halinde bunun mümkün olaca n söylediler. Siyasi partiler gruplar bir araya gelirler, mutab k kal nan bir metin ortaya ç kar p Türkiye kamuoyuna deklare ettiklerinde elbette bu teklif durabilir. Onun üzerinden gidilir ve Türkiye nin arzu etti i konsensüs ile bu tart fl lan noktadan daha ideal ve ülkemiz için yararl bir noktaya hep beraber gidebiliriz. dedi. Muhalefet s k s k yolsuzluk ve rüflvet iddialar n gündeme getirdi. Bu elefltirilere cevap vermeye çal flan Bozda, Yolsuzlukla ilgili kim olursa olsun bunlar n üzerine gidilmesi gerekti ini aç kça ifade ettik. dedi. Bunun üzerine CHP liler, O zaman savc lar ve polisleri neden görevden ald n z? diye ba rd. Bozda n, görevden al nan polislerin yarg ya gidebilece ini söylemesi üzerine muhalefet, Yarg y da ele geçiriyorsunuz, nereye gidecekler? diye sordu. Bozda n, Hükümetlerimiz döneminde fiflleme olmam flt r. iddias da büyük tepkiye neden oldu. Zeybekçi: Yine kucaklaflaca z DEN ZL - Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, son günlerdeki olaylar kastederek, Bize, biraz böyle sitemli bakan kardefllerimizle yine kucaklaflaca z. dedi. Zeybekci, Türkiye nin IMF ye borç veren 10 ülkeden birisi haline geldi ini söyledi. Türkiye nin bölge co rafyas nda art k Abi oldu unu belirten Zeybekci, Her yere yetiflir olmufl. Somali ye yetiflir olmufl, Ace ye yetiflir olmufl. Balkanlarda, Kosova ya her yere yetiflir olmufl. B rak rlar m yaln z bafl na Türkiye yi... flte 'Gezi' diye Taksim de 8-10 tane a ac kesiyorsunuz bahanesiyle neler yapt lar. Bak n Türkiye baflka bir boyuta geçiyor. Tam baflka bir lige Bakan Zeybekci, bir dizi inceleme ve aç - l fllarda bulunmak üzere geldi i Denizli de Beya aç Kaymakaml ve belediyeyi ziyaretinin ard ndan halka hitap etti. geçerken bunu bafllatt lar; bilerek yapt lar, bilerek bafllatt lar. Allah raz olsun say n Baflbakan m zdan. O da ç kt dedi ki yeter, buraya kadar, buradan sonras yok. Bu milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade tan m yoruz dedi. Orada baflaramad lar. diye konufltu. KARDEfiL M Z BOZDURMAYACA IZ Gezi'de baflaramayanlar n kardefli kardefle düflürmeye çal flt n öne süren Zeybekci, fiimdi kardefli kardefle düflürerek baflka flekilde yapmaya çal flacaklar. Yine deneyecekler, yine baflaramayacaklar. Ama bu son denemeleri olacak inflallah. Bundan sonra bir daha asla denemek bile ak llar ndan geçmeyecek. Dik duraca z ama dikleflmeyece iz. Kardeflli imizi bozdurmayaca z. Bugünler geçecek. Bize, biraz böyle sitemli bakan kardefllerimizle yine kucaklaflaca z. Bunlar gelip geçecek. Bunlar birilerinin piyonlar, birilerinin oyunlar. Olanlarla tabii ki onlara karfl mücadele olacak ama kardeflli imizi birlik ve beraberli imizi asla bozmayaca z ve bozdurmayaca z. Biz kardefliz. Zaten dinen de kardefliz. Ne diyor; 'bütün Müslümanlar kardefltir.' fleklinde konufltu.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR E- Bülten 7/2015 No:2 FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMA PROJESİ BAHÇE İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR Aralık 2013 tarihinden beri Trabzon Ticaret Borsasının koordinatörlüğünde, fındıkla ilgili kurum ve kuruluşlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı