T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/10 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA TAL K D LLER LAT NCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...85 TIP B L MLER TIP...85

8 620 MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...166

9 000 (4) 000 GENEL KONULAR Köse, Hüseyin. Kamusal Tart flma Arenas n n Yeni Aktörleri: " nternet 000 (1) Akay, Ali. "Hâlâ Maddilik Afl lamad, pad Kitab n Yerini Alamad " [Söylefli] Ayraç (12) , ss SB SB Altun, Abdullah Yavuz. Diderot Yaflasayd Wikipedia'da Yazar m yd? Ayraç (12) , ss SB , (2) Ar k, Furkan - Vedat Çakmak. Geliflimin H z ve Matbaan n E-Gelece i. Ayraç (12) , ss SB Bahar, Hüseyin Hüsnü - Hac Hasan çli - Fikret Gülaçt. Ortaö retim Ö retmenlerinin Bilgisayar ve nternet Tutumlar n n ncelenmesi (Erzincan Örne i) Millî E itim 39(188) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Burnukara, P nar - Zehra Uçanok. Ergenlerin Bilgi ve letiflim Teknolojileri Kullan m Olanaklar ile Sanal Ortamda Meydana Gelen Zorbal a liflkin Betimsel Bir nceleme. Toplum ve Sosyal Hizmet 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Haber Siteleri" ve Di er "Aç k Yay nc l k" Türlerinin fade Ettikleri. Ayraç (12) , ss. 010 B BL YOGRAFYA 010 (1) Al, Umut - rem Soydal - Haydar Yalç n. Bibliyometrik Özellikleri Aç s ndan Bilig'in De erlendirilmesi. Bilig (55) 2010, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , 300 Y ld r mer, fieniz. Türkiye'de Descartes (Dekart) ( ) ile lgili Yay nlar s ve De erlendirme. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Do an, fiaban. XVI. ve XVII. Yüzy l Bafll ca Türkçe T p Yazmalar ve Bulunduklar Kütüphaneler. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 18(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Koydemir, Selda. nternette Kaybolan Utangaçl k. Bilim ve Teknik 44(515) , ss. Karayaman, Mehmet. zmir Verem 1968 SA , 000 Mücadele Cemiyeti Taraf ndan Yay nlanan S hhî Cidâl-S hhat 1

10 Dergisi. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 18(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1), 050 Özdifl, Hamdi. Osmanl Mizah Bas n nda Bat l laflma ve Siyaset ( ) [Söylefli] Konuflanlar: Cansu K l nçarslan, Ahmet Akflit, Toplumsal Tarih (202) , ss. 050 (1) Özkan, Fulya. 1950'lerin ki Magazin Dergisinin Kültürel ve Tarihsel Bir ncelemesi: Bütün Dünya ve Hafta, Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (11) 2010, ss SB SB , (2) Roper, 050 (2) Y ld z, Saadettin. Görüfller Dergisinde Arif Nihat Asya. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (23) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Geoffrey. Turkish Printing and Publishing in England in the 17TH Century. 17. Yüzy l ngilteresi'nde Türkçe Bas m ve Yay nc l k. Çeviren: Ayfle Aksu, Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Atasoy, Mustafa - Seyfettin Bican. 12 Eylül Ma duru TÖB-DER ve Hukuksal Serencam. Mülkiye 34(268) 2010, ss SB , (3) Y lmaz, Eray. lk Osmanl ya da Osmanl c Çocuk Gazetesi Mümeyyiz. Toplumsal Tarih (202) , ss SB Çavuflo lu, smet. New York Metropolitan Museum Hakk nda. rh+artmagazine (74) , ss. 090 ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 2003 SB (1) 700, 060 Do an, fiaban. XVI. ve XVII. Yüzy l Y ld z, Murat. Vakfiyesi Kay p Bir Vak f: Köprülü Ailesi Vak flar ndan Amca Hasan A a Vakf. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (23) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 060 Bafll ca Türkçe T p Yazmalar ve Bulunduklar Kütüphaneler. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 18(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 020 2

11 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 100 (1) 120 (1) nam, Ahmet. Akademisyen Kendi Kuryel, Beno. "Say lmas Mümkün Ülkesine Yabanc [Söylefli] Konuflan: Olmayan Bir Say " Sonsuzluk Sevi Emek Önder, Evrensel Kültür Kavram na Tarihsel Bir Bak fl. (226) , ss. Toplumsal Tarih (202) , 1992 SB ss. 100, SB , (2) Tunal, smail. [Felsefe'de Estetik Üzerine Söylefli] Konuflan: U ur Ekren, Kutadgubilig (18) , ss SA METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 2002 SA (1) Efil, fiahin. Pascal'dan Hareketle "Sanki Felsefesi" Yapmak. slâmî Araflt rmalar 21(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Gülflen, Enver. Mant ku't Tayr, Stalker ve nsandaki Bitmeyen Marifet Aray fl. Ayraç (12) , ss SB , (3) Gündo du, nan. Estetik Yarg lar. Evrensel Kültür (226) , ss SB BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Alt nörs, S. Atakan. Bergson'un Bir " mkân" ve "Engel" Olarak Dil Anlay fl. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet. 140 (2) Dural, fi. Teoman. Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlü ü. Kutadgubilig (18) , ss SA (3) Karaböcek, Can. H. Vehbi Eralp ve Düflüncesi. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Öktem, Ülker. Felsefe-Edebiyat Etkileflimi: Felsefî Roman. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 50(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 800 3

12 140 (5) 150 (2) Sönmez, Burhan. Kötülük ve Aflk Balaban, Esra - Deniz Kurt - Eda Aras nda: Sol lahiyat. Birikim (258) Karacan. Üretkenlik Davran fl ve , ss. Yaflamsal Doyum Aras ndaki liflkiyi 1975 SB 50 Arac De iflkenler Aç s ndan 140, 297 nceleme. Türk Psikoloji Bülteni 15(43) , ss. Türkçe 140 (6) ve ng. özet. Türer, Celal. Pragmatizm'in Do ruluk 1995 SB 645 Evi. Bilimname (17) 2009, ss. Türkçe özet SA (3) 140 Bat, A. Hilal - Cihat Tetik - Erol Gürp nar. Ö renme Yaklafl mlar 140 (7) Ölçe i Yeni fieklini Türkçeye Türker, Sad k. letiflim, Sistem ve Uyarlama ve Geçerlilik Güvenirlilik Felsefe: letiflimsel Sistem Felsefesine Çal flmas. Türkiye Klinikleri T p Girifl. Kutadgubilig (18) , Bilimleri Dergisi 30(5) , ss. ng. ve Türkçe özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , PS KOLOJ Alp, Sibel - Çi dem fiahin Taflk n. S n f Ö retmenlerinin Ö renme- Ö retme Sürecinde Yans t c Düflünceyi Uygulamalar Hakk ndaki Düflünceleri. Millî E itim 39(188) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Burnukara, P nar - Zehra Uçanok. Ergenlerin Bilgi ve letiflim Teknolojileri Kullan m Olanaklar ile Sanal Ortamda Meydana Gelen Zorbal a liflkin Betimsel Bir nceleme. Toplum ve Sosyal Hizmet 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA 55 Deniz, M. Engin - A. Serkan Sümer. 370, 150 Farkl Özanlay fl Düzeylerine Sahip Üniversite Ö rencilerinde Depresyon, Alper, Ayfer. Critical Thinking Anksiyete ve Stresin Disposition of Pre-Service Teachers. De erlendirilmesi. E itim ve Bilim E itim ve Bilim 35(158) , 35(158) , ss ss. ng. ve Türkçe özet. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (1) Bahçeci, Dilber. Kavramsal Alg lamalar ve Kavram Yan lg lar. Bilim ve Teknik 44(515) , ss SA Derman, Orhan. Adolesanlarda Fiziksel ve Duygusal stismar. Katk Pediatri Dergisi 32(5/Özel say : Çocuk hmal ve stismar -II) , ss SA 67, 150 4

13 Dost, Meliha Tuzgöl. Güney Afrika ve Türkiye'deki Üniversite Ö rencilerinin Baz De iflkenlere Göre Öznel yi Olufl ve Yaflam Doyumlar n n ncelenmesi. E itim ve Bilim 35(158) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 9 370, , 150 Köksal, Mustafa Serdar - Özlem Tafldelen. An Analysis of Scores of Prospective Biology Teachers on the Factors of MSLQ. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 22(2) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (4) Duman, Bilal. Effects of Brain-Based Learning on Academic Achievement: A Sample Case of In-Class Application. E itim Araflt rmalar 10(41) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SA Hayran, Zeynel. Çok Uyaranl E itim Ortamlar n n Ö rencilerin Kavram Geliflimine Etkisi. E itim ve Bilim 35(158) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Koç, Mustafa. Dinsel Pratiklerin S kl k Düzeyleri ile Dinî Bafla Ç kma Aras ndaki liflki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araflt rma. Bilimname (16) 2009, ss. Türkçe özet SA , (5) Koçako lu, Melih. Probleme Dayal Ö renme: Yap land rmac l n Özü. Millî E itim 39(188) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Koydemir, Selda. nternette Kaybolan Utangaçl k. Bilim ve Teknik 44(515) , ss SA , (7) Lise Ö rencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Sosyal Destek Durumlar ile Benlik Sayg s Düzeyleri Aras nda liflkinin ncelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 360 Özdemir, Dilflad Foto. Cinsel stismar ve Çocuk Ruh Sa l. Katk Pediatri Dergisi 32(5/Özel say : Çocuk hmal ve stismar -II) , ss SA , 150 Özdemir, Dilflad Foto - Ferda Karada. Çocuk hmal ve stismar na Psikosoyal Yaklafl m. Katk Pediatri Dergisi 32(5/Özel say : Çocuk hmal ve stismar -II) , ss SA , (8) Özkömür, Cenk Ç. Sevgi'yi Yazmak da Sevmek Kadar Zor Olsa Gerek. Ayraç (12) , ss SB , 860 Özmen, Suna Kaymak. Dikkat Eksikli i ve Afl r Hareketlili i Olan Çocuklara Yönelik S n f Ortam ndaki 5

14 Düzenlemeler. Ça dafl E itim 35(379) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (9) 150 Öztemel, Kemal. Teknik E itim Fakültesi Ö rencilerinin Uyum Düzeylerinin ncelenmesi. Politeknik Dergisi 13(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SB 8 150, 370 Samurçay, Neriman. Çocuk Psikolojisi Aç s ndan Tiyatro. Tiyatro Araflt rmalar Dergisi (26) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) 150 (11) Yaz c, Göksun. Mutluluk Vaadi ya da Parçalanm fl Bir Yaflamdan Yans malar. Birikim (258) , ss. Yurdakök, Kadriye - O. Tolga nce. Duygusal stismar ve hmal. Katk Pediatri Dergisi 32(5/Özel say : Çocuk hmal ve stismar -II) , ss SA , MANTIK Yüksel, Yücel. Ba daflmazl k Eklemi. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (10) A Study on Multidimensional Relationships. E itim Araflt rmalar 10(41) 2010, 2002 SA ss. ng. ve Türkçe özet SA ET K (AHLAK Turanl, Adem Sultan. S n f FELSEFES ) Yönetimi ve Ö retmenlerin Mesleklerine liflkin Alg lar Aras ndaki liflki (Kayseri Merkez lçe Örne i) Millî E itim 39(188) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Yavuz, Ahmet - Gökhan Özdemir. Ö retim Elemanlar n n Atwood Aleti Problemi Çözüm Stratejilerinin Prakseolojik Analizi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 22(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, (1) Cengiz, Emrah - Ahmet fiekerkaya. Tüketici Aç s ndan fl Ahlak na Bir Bak fl ve Perakende Sektöründe Ampirik Bir Araflt rma. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (43) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Çal flkan, Esra Nemli. Business Ethics, Corporate Social Responsibility and Multinational Companies. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

15 (43) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (3) Er, Rahime Ayd n - Mine fiehiralt. Tedaviye ve Araflt rmaya Karar Verme Yeterlili ini De erlendiren Araçlar n ncelenmesi. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 18(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) 1994 SB 87 Kad o lu, Funda Gülay. Etik 170, 800 Yönüyle Kan ta Dayal T p. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 18(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Karaman, Fikret. nsani liflkilerde Edep ve Ölçü. Diyanet (238) , ss. Öztürk, Havva. Yo un Bak m Hemflirelik Hizmetlerinde Etik. Türkiye Klinikleri T p Eti i - Hukuku-Tarihi Dergisi 18(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB 87, (5) Tang, Bing. An Antirealistic Poem: Letter to the Editor. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 18(3) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Tekerek, Nurhan - smet Tekerek. Aristoteles'te Poetik ve Etik Bütünlük Örneklerle Eylem, Karakter ve Erdem. Tiyatro Araflt rmalar Dergisi (26) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170, SC 6 297, 170 Yal n, Salih. fiehrezûrî'de Aile Ahlâk. Bilimname (17) 2009, ss. Ömür, Gökçe Akdemir. fl Ahlak Perspektifinde Yat r mc çin Kurumsal Yönetiflimin fieffafl k lkesinin Önemi. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (43) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 170 Özdemir, Erkan. Rekabet stihbarat Toplama ve Etik: Bir Alan Araflt rmas. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (43) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA , (6) Yaz c, Selim. Towards Corporate Sustainability: The Link Between Business Ethics, Corporate Governance and Corporate Social Responsibilty. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (43) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , 650 7

16 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Bele, Tansu. Rönesans Felsefesi. Türk Dili Dergisi 24(140) , ss SA (2) Birgül, Mehmet. bn Rüfld'ün Felsefe- Din Çözümlemesinin Aristotelyen Kökenleri Üzerine. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (5) Saruhan, Müfit Selim. Farabi'de Medeniyetin Kurucu lkeleri Üzerine. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (6) fieker, Fatih M. Mistik Bir Co rafyan n Rasyonelleflme/ slâmlaflma Süreci Aç s ndan Kutadgu Bilig Nas l Okunabilir? Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet. 180 (7) 180 (3) Tekerek, Nurhan - smet Tekerek. Çavuflo lu, Ali. K yafet lmi ve Aristoteles'te Poetik ve Etik Bütünlük Kutadgu Bilig'de K yafet lmi/ Örneklerle Eylem, Karakter ve Erdem. Fizyonomi zleri. Bilimname (17) Tiyatro Araflt rmalar Dergisi (26) 2009, ss. Türkçe özet. 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 170, (8) Efil, fiahin. Pascal'dan Hareketle Utku, Ali. Ahmet Midhat: "Darülfünun "Sanki Felsefesi" Yapmak. slâmî Kürsüsünden Felsefe Tarihi Dersleri. Araflt rmalar 21(3) 2010, Kutadgubilig (18) , ss. Türkçe ve ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SB SA , , (4) 190 MODERN BATI Özcan, Hanifi. Mâtüridî Ahlâk na FELSEFES Felsefî Bir Yaklafl m. Türkiye Günlü ü (103) 2010, ss. 190 (1) 1989 SB 149 Altun, Abdullah Yavuz. Diderot 180 Yaflasayd Wikipedia'da Yazar m yd? Ayraç (12) , ss SB , 000 8

17 Anay, Harun. Hilmi Ziya Ülken'in Bilinmeyen ki Öz Geçmifl Metni. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA (2) 190, 920 Ba datl, Özlem. Bedia Akarsu'nun Felsefe Anlay fl. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) B çak, Ayhan. Ziya Gökalp' n Felsefe Anlay fl. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Buluto lu, Seval. Macit Gökberk Felsefesinin Ana Çizgileri. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (6) Kaya, M. Cüneyt. Mehmet Emin Eriflirgil: Bergsonculuktan Pragmatizme Bir Dârülfünûn Hocas. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet. K l çer, Devrim. Bakire Yeni Dünya ve Kapsamlaman n Mant. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dergisi 50(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) fienol, H. F rat. smail Hakk Baltac o lu ve Felsefe. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (8) Yener, Ali Galip. Edebi Biçimlerin Sosyolojisini Yorumlamak. Evrensel Kültür (226) , ss SB , (5) Da taflo lu, Ahmet Emre. Türk Düflünce Tarihi'nde Mehmet zzet'in Yeri ve Önemi. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 920 Karaböcek, Can. H. Vehbi Eralp ve Düflüncesi. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (9) Y ld r mer, fieniz. Türkiye'de Descartes (Dekart) ( ) ile lgili Yay nlar s ve De erlendirme. Kutadgubilig (18) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (10) Y ld z, Yakup. Mustafa fiekip Tunç ve Türk Felsefesindeki Yeri. Kutadgubilig (18) , ss SA , 920 9

18 200 D N 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 200 (1) Ad belli, Ramazan. Mircea Eliade'in Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çal flmalar n n Tan t m ve Çevirilerin De erlendirilmesi. Bilimname (17) 2009, ss SA SA (2) 290 Ntokme, Outkou Kirli. The Greek Orthodox Patriarchate of Istanbul and the Heybeliada Theological School (Halki Seminary): History, Discussions and JDP Government's Policy. The Turkish Yearbook of International Relations 41, 2010, ss. ng. özet SA , HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Serdar, Murat. H ristiyanl k ve slâm'da Meleklerin Varl k ve K s mlar. Bilimname (17) 2009, ss SA , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Tarakç, Muhammet. Nestorius ve Kristolojisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (1) Tarakç, Muhammet. Origen ve Alegorik Kitab- Mukaddes Yorumu. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 19(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 290 (2) Varol, Muharrem. Osmanl Devleti'nin Tarikatlar Denetleme Siyaseti ve Meclis-i Meflâyih'in Bilinen; Ancak Bulunamayan ki Nizamnâmesi. Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi (23) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Adak, Sevgi. Kemalist Laikli in Oluflum Sürecinde Ramazanlar ( ) Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar (11) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 956.1, (1) Akar, Muhlis. Kazançta Helal Duyarl l na Sahip Olabilmek. Diyanet (238) , ss SC (2) Akbafl, Bahattin. Helal Haram Bilinciyle Tüketici Olmak. Diyanet (238) , ss SC 6 297,

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? Sayı 63 Kasım-Aralık 2011 63 BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı