UYGULAMA EL KİTABI Türkiye Kalkınma Bankası (Kalkınma)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMA EL KİTABI Türkiye Kalkınma Bankası (Kalkınma)"

Transkript

1 UYGULAMA EL KİTABI Türkiye Kalkınma Bankası (Kalkınma) ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ 1.Arka Plan Küçük ve Orta Ölçekli lerin Finansmana Erişimi Kredisi-II (KOBİ-II Kredileri) kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası (Kalkınma) tarafından finansmanı sağlanan bütün alt krediler, bu bölümde açıklanan yöntemleri kapsayan çevresel değerlendirme işlemlerine tabi olacaktır. Bu proje kapsamında Kalkınma bir Toptan Bankacılık (Apeks) Kurumu olarak görev yapacaktır: fonlar belli sayıdaki Aracı Finansal Kuruma (AFK) ki bunlar finansal kiralama şirketleri ya da ticari bankalar olabilir, KOBİ lere borç vermek üzere kullandırılacaktır. Söz konusu AFK lar kendilerine verilen fonları alt-proje sahiplerini desteklemek için kullandıracaktır. AFK lar, nihai kullanıcı/alt projelerin inceleme ve değerlendirmesinde ve KOBİ leri çevresel gereksinimler konusunda bilgilendirilmesi için bu işlemleri kullanacaktır. Bu işlemve koşullar Türkiye Cumhuriyeti nin çevre konusundaki mevzuatı (Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) 17 Temmuz 2008 tarih ve numaralı resmi gazetede yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Kanunu, bundan sonraki çevresel düzenlemeler )ile Dünya Bankası (DB) çevre politikaları gereksinimlerinden (OP/BP/GP 4.01 Çevresel Değerlendirme) oluşmaktadır. İşlemler esas olarak Çevresel İnceleme, Çevresel Etki Değerlendirme ve gerektiğinde Çevresel Etki Azaltma başlıklarını kapsamaktadır. Çevresel İnceleme AFK tarafından alt projelerin uygun çevresel risk gruplarının belirlenmesi amacıyla alt kredi değerlendirme işlemlerinin erken aşamalarında yapılır ve bağımsız uzman gerektirebilir. Çevresel İncelemeden sonra, alt projenin çevresel sınıflamasına göre Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) önerilebilir. Nihai kullanıcılar her türlü çevresel analizlerin yapılmasından, önerilen alt-projenin ulusal çevre mevzuatına uygunluğunun teyit edilmesinden ve bunun için gerekli olan uygunluk belgelerin ibrazından sorumlu olacaktır. Çevresel analiz sonucunda çevresel tavsiyelerin ortaya çıkması halinde, AFK uygun şekilde Çevresel Etki Azaltma Planını içeren alt kredi başvurusunu değerlendirecektir. Çevresel etki azaltma planının uygulanması AFK tarafından izlenecektir. Genel inceleme süreci Kalkınma tarafından izlenecektir. Çevresel izleme süreci ve ilgili tarafların sorumlulukları aşağıda açıklanmıştır. 2. Çevresel İzleme Gruplamaları Alt proje/ nihai kullandırıcının çevresel risk sınıfını belirlemek için alt kredi başvurusu incelemesinin çevresel durum tespit sürecinde ilk aşama Çevresel İncelemedir. AFK tarafında Kalkınmaya önerilen alt kredi başvuru paketleri, AFK tarafından doldurulmuş Çevresel İnceleme Formunu (Ek-1) içermelidir. Çevresel İnceleme Formu nihai kullanıcı/alt-projenin özelliklerini ve Çevresel İzleme Gruplarının belirlenmesine ilişkin özeti içerir. Eğer ÇED gerekli ise (Ek B de Sınıf-III), değerlendirme hazırlıkları için (alt

2 proje dosyasıyla birlikte)bir tahmini takvim ile irdelenen plan sunulmalıdır. Form aynı zamanda çevresel analizin tahmin edilen maliyetini gösteren bir bölümü ihtiva edecektir. çevresel izleme sınıflamaları (I, II, III ve IV) aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. Nihai kullanıcı/ alt proje örnekleri her bir grup için Ek- B ve C de verilmiştir. Grup I (düşük risk) : Bu grup, çevresel etkileri ihmal edilebilir olması beklendiğinden, ÇED yönetmeliği kapsamına girmeyen bu nedenle ÇED gerekli olmayacak nihai kullanıcı/alt projeleri içerir. Bunlar, genel olarak II, III ve IV. gruplarda yer almayan işletmeler olarak tanımlanır. Grup II (orta dereceli risk) : Bu grup, çevresel etkisi ihmal edilebilir olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen raporla belgelenmiş işletmeleri kapsar. ÇED yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (sadeleştirilmiş ÇED raporu) ÇOB tarafından incelenip ve değerlendirildikten sonra projenin çevresel etkilere uygunluğuna karar verilecektir. Grup III (yüksek risk) : Bu grup, yüksek derecede olumsuz ve/veya uzun vadeli çevresel etkileri olan ve etkinin şiddetinin belirlenmesinin alt proje tanımlama aşamasında zor olduğu işletmeleri içerir. tarafından, alt-projenin teknik-ekonomik fizibilite çalışmasına paralel olarak bir ÇED hazırlanır. Çevresel etkiyi azaltma önlemlerinin maliyetini içeren ÇED raporu projenin fizibilite raporuna dahil edilecektir. Grup IV (DB finansmanı için uygun olmayan) : Bu grup, kredi programı kapsamında finansman sağlanmayacak maddelerin (Ek C/Grup IV bölümünde listelenmiştir) üretimini yapan ve/veya kullanan işletmelerden oluşur. 3. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ÇED önerilen projeler sonucu ortaya çıkan çevresel etki ve risklerini tanımlamak, tahmin etmek, hesaplamak ve azaltmak için nihai kullanıcılar tarafından yürütülen süreçtir. ÇED in amacı, çevresel etkileri ve sonuçlarını alt proje hazırlama sürecinde erken teşhis etmektir, böylece bulgular alt-proje sürecinde projeye dâhil edilir. ÇED ler olumsuz etkileri en aza indirerek, hafifleterek ya da telafi ederek alt projeyi çevresel olarak geliştirmenin yollarını belirler. ÇED aynı zamanda Halkın Katılım Toplantısı için gerekli aşamaları tarif eder. Nihai kullanıcı, Çevre mevzuatının EK II listesinde yer alan Grup II projeleri için Çevre ve Orman Bakanlığına Çevre mevzuatının EK III ünde belirtilen bilgileri (Proje Tanıtım Dosyası) sağlamakla yükümlüdür. Alınan bilgiye göre Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED gereklidir ya da ÇED gerekli değildir. kararını verir. Genelde Grup II alt projelerine ilişkin potansiyel olumsuz etkiler sınırlıdır, kolay tanımlanabilir ve gerekli etki azaltma faaliyetleri iyi bilinir ve kolayca betimlenir. 2

3 Tam ÇED uzun vadeli veya geri dönüşü olmayan ve bilinmez etkiye sahip Grup III alt projeleri için (Çevre Mevzuatı nın EK I de vurgulanmıştır) gereklidir. Bunlar hem düzenli emisyonları ve hem de olası kaza sonucunda ortaya çıkabilecek durumları içerirler. ÇED in kapsamı alt-projenin niteliğine ve yerine bağlı olarak büyük değişiklikler gösterecektir, bu nedenle ÇED için gerekli zaman ve toplam maliyetine ilişkin bir yönlendirme zordur. ÇED in hazırlanması ve finansmanı, halkın katılımının rolü de dahil, nihai kullanıcının sorumluluğunda olup, öngörülen faaliyetlerin fizibilite çalışmalarıyla yakından ilgilidir. Halkın Katılımı Toplantısı: Grup III projelerinin tamamı için; Halkın Katılım Toplantısı proje sahibi tarafından, ÇOB ile anlaşılan günde ve projenin yapıldığı yerde, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek ve halkın proje konusundaki yorum ve önerilerini almak amacıyla yapılır. Toplantının yeri valilik ve nihai kullanıcı tarafından belirlenmeli ve ÇOB valilik tarafından bilgilendirilmelidir. Toplantının, projeden birinci derecede etkilenmesi beklenen halkın ulaşabileceği bir yerde olmasına özen gösterilmelidir. Nihai kullanıcı toplantıdan en az 10 gün önce, toplantının tarihini, yerini, zamanını ve toplantı konusunu ulusal ve ilgili bölgedeki yerel bir gazetede ilan etmelidir. Toplantı Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürü ya da kendisinin belirlediği başka bir resmi yetkili başkanlığında yapılmalıdır. Toplantıda halk proje hakkında bilgilendirilmeli, yorum, soru ve önerileri alınmalıdır. Oturum başkanı katılımcıların yorumlarını yazılı olarak isteyebilir. Toplantı tutanağı, bir kopyası valilikte kalmak üzere ÇOB a gönderilmelidir. Kamuoyu açıklaması: Nihai kullanıcı, projeden etkilenen gruplar ve grup III projeleri için sivil toplum kuruluşları arasında anlamlı bir katılım için gerekli materyalleri ilgili taraflarca anlaşılabilir ve ulaşılabilir bir şekilde katılım toplantısından önce hazırlamalıdır. Grup III projeleri için valilik, halkın katılımı toplantısına ilişkin takvimi ve halktan alınan yorum ve önerileri ilgili iletişim detaylarıyla birlikte kamuoyuna duyurur. Halkın yorum ve önerileri, önceden belirlenmiş zamanda, komisyona (proje ve bu prensipte hazırlanan ÇED raporunu incelemek ve değerlendirmek amacıyla özel bir formatın kapsam ve kriterlerini belirlemek için ÇOB tarafından kurulan Kapsam ve Özel Format Belirleme Komisyonu) sunulur. Kalkınma; Grup III alt-projeler için ÇED raporlarının Projenin Ana Çevresel Etkileri ve Alınan Önlemler bölümünün, etkilenen gruplar ve STK lar için, AFK ların ve Kalkınmanın internet sayfasında yer almasını sağlar. Kalkınma Grup II ÇED raporlarını DB na resmi olarak iletmesinin ardından, Dünya Bankası rapor özetini (İngilizce olarak) üst yönetimine dağıtır ve kendi bilgi bankasında (InfoShop) erişime açar. Kalkınma, Dünya Bankasına resmi olarak herhangi bir Grup II ÇED raporu gönderdiğinde, Dünya Bankası raporu bilgi bankasından erişime açar. Eğer Kalkınma, Dünya Bankasının ÇED raporunu bilgi bankasında erişime açmasına itiraz ederse, Dünya Bankası personeli sorunu incelenmek üzere üst yönetimine sunar. 3

4 4. Çevre Değerlendirme Süreci (Kalkınma-Proje Uygulama Birimi, Aracı Finasal Kurumlar(AFK) ve Dünya Bankası nın Rolü) Çevre değerlendirme sürecini izleyecek bütün alt projeler aşağıda şematik olarak sunulmuştur. Proje Uygulama Birimi (PUB), Türkiye Kalkınma Bankası nın İş ve Ürün Geliştirme Müdürlüğü olacaktır. 1. ADIM: başlangıç alt proje kurgusunu hazırlar. Takiben, AFK nın işletmeleri çevresel değerlendirme gereklilikleri konusunda gayri resmi uyardıkları görüşmeler yapılır. ler projenin bütün çevresel gerekliliklerini (sertifika, dokümanlar vs) AFK ya temin ederler. KOBİ-II kredisi gerekliliklerine uyumu sağlamak üzere ulusal mevzuat çerçevesinde alınması zorunlu olan izinler ve lisansları ibraz etmek işletmenin sorumluluğunda olacaktır. 2. ADIM: veya danışmanları, çevresel analizleri (eğer uygulanabilir ise) sunar., Ek B nin II ve III no lu gruplarında listelenen faaliyetler için uygulanabilir çevre mevzuatı ile uygunluk içerisinde olduğunu gösteren ve ÇOB tarafından verilen olumlu ÇED raporu alacaktır. 3. ADIM: AFK alt projenin incelemesini yapar ve alt kredi başvurusunun çevresel sınıflandırması hakkında işletmeyi bilgilendirir. AFK kendilerine teslim edilen çevresel analizleri değerlendirir ve tespitlerini işletmeye bildirir. Yapılan analizin tatmin edici olduğuna karar verildiğinde AFK projeyi kabul eder. 4. ADIM: analizlerde verilen önerileri, ilgili tahmini giderleri de içerecek şekilde alt proje tasarım ve uygulama planında birleştirir. 5. ADIM: ilgili çevresel belgelendirmeyi de içeren alt kredi başvuru paketine son şeklini verir ve AFK ya değerlendirmesi için teslim eder. 6. ADIM: Alt kredi, alt proje hazırlık devresinin her adımında elde edilebilecek olan ÇOB onay ve uygunluk belgelerinin doğrulanması üzerine geçerli hale gelir. 7. ADIM: AFK, ÇED Etki Azaltma Planının uygulamasını izler ve eğer gerekli ise Kalkınma yı bilgilendirir. 5. Proje/Kredi Kullandırımı Öncesi ve Sonrası İnceleme Dünya Bankası (DB) / Kalkınma Çevresel değerlendirme ve inceleme işlemleri Kalkınma ve DB denetim heyetlerinin özel incelemesine tabi olacaktır. DB, Grup III e denk gelen bütün alt projelerin proje öncesi ve sonrası incelemesini ve onaylamasını gerçekleştirecektir. Değerlendirmelerin incelenmesi; çalışmanın tatmin edici kalitede olduğunu, halkın katılımının uygun zamanda olduğunu, uygun önerilerin yapıldığını, bütün belgelendirmenin uygun şekilde dosyalandığını ve kaydedildiğini ve Çevre Değerlendirme tarafından öngörülen onay koşullarının sağlandığını garanti edecektir. Projenin uygulanması sürecinde, DB heyetleri bütün izleme sürecini ve 4

5 seçilmiş işletmeler için çevresel önerilerin uygulamasını denetleyecektir. DB denetim ekibi ayrıca, özel amaçlarla, çevresel dokümanları inceleyecektir. Bu nedenle, bütün bu belgelendirme AFK larda dosyada saklanmalıdır ve gerektikçe Kalkınma ya gönderilmelidir. Tablo 1. Önemli Katılımcıların Sorumlulukları Katılımcı Faaliyet Destekleyici Belgeleme AFK ya alt proje dosyasının sunulması Gerekli izinlerin ve lisansların sağlanması İlgili yasal kuruluştan (ÇOB) yetki ve uygunluk belgelerinin alınması ÇED sürecine ve uzman seçimine ilişkin dokümanların dosyalarını tutmak İzinlerin ve lisansların kopyaları Uygunluk belgeleri Dönemsel raporlar ve alt proje tamamlama raporu Çevresel izleme formu Aracı Finansal Kurumlar (AFK) Kalkınma Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Dünya Bankası KOBİ lere işletmenin çevresel izlemenin açıklanması Çevresel İzleme Formunun hazırlanması (Ek A) Gerekli çevresel belgelendirme için alt kredi başvuru paketinin incelenmesi Kalkınma ve DB incelemesi için bütün çevresel belgelendirme dosyalarının muhafaza edilmesi ve etki azaltma planları ile uyumunun izlenmesi Uygulama El Kitabının AFK lara dağıtımı Aracı Finansal kurumların ÇED işlemlerini izlediğinin doğrulanması AFK lara çevresel gereklilikler konusunda yardım edilmesi Tam ÇED gerekli olduğunda nihai kullanıcı ve projelerin ulusal ve yerel yasal gerekliliklere göre incelenmesi ve uygunluk tespiti İzin ve lisans koşullarının yayınlanması Proje/kredi öncesi ve sonrası kontrollerin uygulanması Problemlerin, konuların ve çözüm önerilerinin tanımlanması Alt kredi başvurusuna dahil edilmiş çevresel bilgiler ve çevresel izleme formu. Tablo 2 de belirtilen belgeler Kalkınma ya periyodik olarak sunulan izleme raporları Çevresel grup ve ÇED durumunu da içeren normal periyodik raporlama faaliyetleri Periyodik izleme raporları (gerekli ise) ye uygunluk belgesi temini Uygun belgelendirmenin yapılması Kurum içi durum tespit dokümanları 6. Çevresel Belgelendirme: Bütün AFK alt proje performans raporları çevre konusunda bir bölüm içerecektir. Bu bölümde, AFK alt proje kredi anlaşmasında ayrıntılı şekilde gösterilen çevresel 5

6 gerekliliklerin izlenip izlenmediği hususu teyit edecektir. Gerekliliklere uyulmaması durumunda, Kalkınma uyumu sağlamak amacıyla ileriki faaliyet için öneriler geliştirecektir. Uyumdaki herhangi bir başarısızlığın niteliğine göre, Kalkınma AFK ile işbirliği halinde alt projeyi kullandıran AFK ya gerekli düzeltici tedbirleri alma konusunda yardım etmek üzere özel gayret gösterecektir. AFK lar, Kalkınma ya sundukları alt kredi başvuru paketlerine aşağıdaki çevresel dokümanları dahil etmekle yükümlüdür. Tablo 2. Çevresel Belgelendirme Çevresel Grup Alt Kredi Başvuru Paketinde Yer Alacak Çevresel Dokümanlar Grup I Grup II Grup III Çevresel İzleme Formu (Ek A) (Gerekliyse resmi onay/izinler) Çevresel İzleme Formu (Ek A) ÇOB tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir Kararı Sertifikası Çevresel İzleme Formu (Ek A) Proje Tanıtım Dosyası (Ön-ÇED Raporu) (Eleme kriterlerine konu olan projeler için ÇED uygulanmasının gerekip gerekmediğini kararlaştırmak için hazırlanır) Yetkili otoritelerden alınacak bütün emisyon ve atık sertifikaları ve izinler. Not: Eğer ÇOD İl Müdürlüğü ÇED in gerekli olduğunu kararlaştırırsa, proje yeniden Grup III e alınır. Çevresel İzleme Formu (Ek A) ÇOB tan Olumlu ÇED Sertifikası ÇED Raporu 6

7 Çevre Değerlendirme İş Akışı GRUP I GRUP II (2) ÇED Olmaksızın İlerleyebilecek Olmaksızın İlerleyebilecek Proje Projeler (2) Sertifika ile ilerleyebilecek projeler ÇED gerekli değil-ön-çed GRUP III AFK Her bir grupye ilişkin olumlu ÇED raporunsunulması raporunun sunulması Alt kredi belgelendirmelerinin dökümantasyonunu inceler incelenmesi ve onaylanması (1) (2) - Başlangıç proje dosyasının hazırlanması - Çevresel onay gerekliliklerinin sağlanması (Yatırım teşvik sertifikası veya diğer resmi onay ve izinler onay/izinler) - Grup izlemesi için alt projelerin AFK a sunulması ÇED gerektiren projeler (2) Finanse edilmeyecek projeler ppprojelşer projeler (3) AFK/Kalkınma/DB (4) AFK/K GRUP IV ÇED in incelenmesi, uygunluğunun veya Uygunluk koşullarının belirlenmesi ÇED önerisinin (eğer gerekli ise) alt proje tasarımına dahiedilmesi dahil edilmesi ve AFK ya sunulması (7) Alt kredinin efektif olması AFK (5) (6) AFK ve çevresel uyum için izlenmesi (9) PUB a izleme bilgilerinin temini (8) Bakanlığın uygunluk belgesinin AFK a sunulması 7

8 Ek A: Çevresel İzleme Formu (Aracı Finansal Kuruluşlarca hazırlanacaktır.) AFK : ŞUBE Alt-proje Konusu: İmalat Sektörü/Ürün Alt-projenin kısa tanımı (projenin doğası, alt-proje maliyeti,fiziksel ölçeği [yerleşim alanı, yıllık üretim v.s.], herhangi bir mülk transferinin varlığı ya da sürmekte olan yatırımlar, genişleme veya yeni inşaat yatırım maliyetleri, üretim üzerindeki potansiyel tahmini etkisi Ön çevresel İnceleme sırasında çevreyle ilgili halihazırda mevcut olan belgelerin Bilgilendirme listesi Resmi Onaylar/İzinler İnceleme Grubu GRUP I GRUP-II GRUP-III GRUP-IV İnceleme Sırasında Görülen Çevresel Sorunlar İnceleme grubunun gerekçesi Kirlilik kontrolü standartlarına uygunluk Önerilen zarar azaltma ve izleme Tamamlanan işlerin özeti Kurumsal katılım için ihtiyaçlar Sonraki Adımlar Son kullanıcı/alt-proje tarafından artırılan çevresel sorunlar Çevre ve Orman Bakanlığı düzenlemelerine gore alt-proje sınıflandırması Mevcut ve planlanan yatırımların uygunluk durumunun değerlendirilmesi işletme tarafından yaratılan çevresel sorunların tespiti için önlemlerin belirlemek, Alt proje dizaynıyla nasıl birleştirilebilecekleri Zararın azaltılması uygulamasında alınacak sorumluluklar ve ilgili izleme faaliyeti Her türlü potansiyel yükümlülükler Kapsamın, zaman çizelgesinin ve ihtiyaç duyulan herhangi bir çevresel analizin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi Nihai kullanıcı/alt-proje sponsorunu bilgilendirmek ve kamuoyu, sivil toplum örgütleri gibi taraflara danışmak ya da onları sürece dahil etmek için ulusal ya da yerel yasalara göre gerekli şartların listelenmesi Aracı Finansal kuruluşlar, yararlanıcılar ve eğer varsa çevresel danışmanlar için eylemlerin listelenmesi İMZALAR: TARİH: AFK KREDİ YETKİLİSİ ÇEVRE DENETÇİSİ

9 Ek B: Uygun Grubu Örnekleri 1 Aşağıdaki işletme örnekleri ve önerilen sınıflandırmaları sadece göstergedir ve asıl olarak AFK lara sunulan alt-proje tiplerine uygunluklarının proje uygulaması yoluyla değerendirilmesinde gözden geçirme amaçlı kullanılacaktır. Grup I (Düşük Risk) Bu grup hiçbir çevresel etkisi olmayan ve II, III ve IV no.lu gruplerde yer almayan işletmeleri kapsamaktadır. Bu gruba ilişkin bazı örnekler şunlardır: 1. Ahşap imalatı / küçük ölçekli mobilya imalatı, doğramacılık ve zanaatkârlık v.b, 2. Küçük ölçekli taş ustalığı 3. Küçük ölçekli gıda üretimi ve ölçek büyütme 4. Küçük ölçekli alet edevat imalatı, 5. Yazılım geliştirme ve üretimi, 6. Sanat dizayn ve telekomünikasyon stüdyolarının kurulması ve donatılması, 7. Bilgisayar donanımı satın almak ve 8. Nakliye malzemesi satın almak. Grup II (Orta Dereceli Risk Türk Çevre Mevzuatına göre Proje Tanıtım Dosyası gerekli) 1. Kimyasalların üretimi, petrol türevi makine yağı üretimi veya ara ürünlerin işlenmesi ve atık yağın dönüşümü için dizayn edilen tesisler; 2. Tarımsal ilaçlar ve eczacılık ürünleri, boya ve cila esnek madde bazlı ürünler ve peroksitlerin üretildiği veya esnek madde bazlı ürünlerin işlem gördüğü tesisler 3. Sabun ya da deterjan üretimi tesisleri; 4. Demiryolları ve hava taşıtlarında kullanılan metal maddelerin üretimi ya da tamiri; 5. Demir-çelik veya diğer metal üretim tesisleri; 6. Tekstil; 7. Makine ve motorlu taşıt üretim veya montaj tesisleri; 8. Cam veya fiberglas üretim tesisleri; 9. Deri işleme ( işlenmiş deriden nihai ürün temini hariçtir) 10. Tüm kağıt, mukavva ve karton çeşitlerinin üretim tesisleri; 11. Yıllık adet ve üstü lastik kaplama tesisleri; 12. Lastik üretim aletleri (iç kanallar ve motorlu araçlar ve uçaklar için lastik kaplamaları kolonlar ve lastik şeridi. vb; 13. Hayvan ve bitki yetiştirmekle ilgili projeler; 14. Madencilik projeleri: a) Kapasitesi m³/ yıl ve üzerindeki mermer blokları veya parçaları çıkarma veya işleme tesisleri, dekoratif amaçlı taş üretimi için tesisler ve 1 Bu bölümdeki alt proje detayları göstergedir ve ihracat temelli olmayan turizm, spor ve eğitim projeleri gibi bütün alt-projeler hariçtir. 9

10 yıllık kapasitesi m² ve üstündeki mermer kesme, işleme ve cilalama tesisleri b) Taşocağı düzenlemeleri ile uyumlu ( m³/yıl ve üzeri) hammadde çıkarılması ve orada gerçekleştirilen işlemler c) ton/yıl ve üstü tuz çıkarma ve/veya tüm tuz işleme tesis türleri 15. Klinker taşlama tesisleri veya hazır karıştırılmış beton veya ön gerilmeli beton bileşenleri üreten tesisler. 16. Klinker veya kiremit üreten tesisler (Atölye çalışması yapan tesisler hariç.) 17. Seramik veya porselen üreten tesisler. (Atölye çalışması yapan tesisler hariç.) 18. Kireç fabrikaları. Grup III (Yüksek Risk - Türk Çevre Mevzuatına göre tam ÇED gerektirenler) 1. Demir ve çelik eritme tesisleri; 2. Demir dışı metalleri eritme tesisleri; 3. Endüstri ölçeğindeki kimyasal fabrikalar; 4. Kargo ve yolcu gemilerinin inşaası, korunması ve tamiri amacıyla kurulmuş tersaneler; 5. Et işleme tesisleri; 6. Orman ürünleri ve selüloz fabrikaları; 7. Çimento fabrikaları ya da klinker üretim tesisleri; 8. Akü ve pil üretim tesisleri; 9. Şeker fabrikaları. Ek C: Dünya Bankası Finansmanı için Uygun Olmayanlar Grup IV (DB Negatif Listesi) 1. Vahşi yaşam ticareti ve CITES anlaşmasına gore yasaklanmış vahşi yaşam ürünleri, 2. Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların doğal yaşama bırakılması, 3. Yasaklanmış zirai ilaçlar ve ot öldürücilerin imalı, dağıtımı ve satışı, 4. Deniz ortamında büyük sürükleme ağcılığı 5. Radyoaktif ürünler, 6. Zehirli atıkların depolanması, ticareti ve satışı, 7. CFC, halon ve Montreal Protokolünde düzenlenmiş bulunan diğer maddeleri içeren ekipman ve aletlerin üretimi, 8. Ağırlığının % 0,005 inden fazla Poliklorobifenil içeren elektrikli teçhizat üretimi, 9. Asbest içeren maddelerin üretimi, 10. Nükleer reaktör ve parçalarının üretimi, 11. İşlenmiş ya da işlenmemiş tütün, 12. Tütün işleme makineleri ve 13. Asbest içeren maddelerin üretimi. (9. madde yinelenmiş) 10

ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ

ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ Arka Plan 1. Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) kapsamında finanse edilen tüm kredilerin Aracı Finans Kurumları tarafından bu Bölüm de açıklanan işlemleri

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKBANK) UYGULAMA KILAVUZU ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKBANK) UYGULAMA KILAVUZU ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ 1. Giriş ve Tarihçe TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKBANK) UYGULAMA KILAVUZU ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ KOBİ lerin Finansmana Erişimi Projesi İkinci İlave Kredi kapsamında finanse edilecek tüm krediler,

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION 1. Amaç Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. Kapsam Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Ön Tetkik, Aşama

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR

DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR DÜNYA BANKASI OPERASYONLARINDA KULLANDIRIMLAR Destekleyici Doküman Türleri Amaçlar Destekleyici doküman gerekliliklerinin anlaşılması Farklı tür destekleyici dokümanların ve bunların uygun kullanımının

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ 2 SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı İzleme Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki Yükümlülükleri Risk

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası KONU Konu Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A

Detaylı

SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ

SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL İŞLEMLERİ TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, sınırlandırılması

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KALKINMA HABERLERİ 30 EYLÜL 2010 ZAMAN KOBİ'LERE 100 MİLYON DOLARLIK DESTEK DenizBank, Garanti Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası, KOBİ'lerin orta ve uzun vadeli finansmana erişim imkanlarını artırmak

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile)

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile) ÖDÜL BAŞVURUSU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN VE BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI SIRASINDA İSO ÇEVRE ŞUBESİ'NDEN YOL GÖSTERİLMEK ÜZERE DESTEK ALINABİLİR. 0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu: 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları 4.3 İş Akış Şeması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Gıda Üretimi Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (216) 550 20 80 Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Hayvan Yetiştirme Bitki

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

İÇERİK GENEL BİLGİLER OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK OZON TABAKASININ KORUNMASI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İÇERİK GENEL BİLGİLER OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK OZON TABAKASININ KORUNMASI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Evren TÜRKMENOĞLU 9. OZON PANELİ 29 OCAK 2009, İSTANBUL 1 İÇERİK GENEL BİLGİLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 67

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Tel : 0 212 269 37 41 E-Posta Website : info@kalitest.com.tr : www.kalitest.com.tr

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Politikası ve Kılavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu, 30 Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ

III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Arka Plan 1. Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) kapsamında sağlanacak olan tüm alt krediler, Eximbank tarafından bu bölümde açıklanan prosedürleri

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (322) 239 41 41 E-Posta Website : info@alimentcert.com : www.alimentcert.com

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. TANIMLAR... 2 4. REFERANS DOKÜMANLAR... 2 4.1. Formlar... 2 4.2. Diğer Dokümanlar... 2 5. UYGULAMA... 3 5.1. İtirazlar... 3 5.1.1. Genel Sistem... 3 5.1.2. İtiraz

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

KALKINMA HABERLERİ 1 EKİM 2010 REFERANS

KALKINMA HABERLERİ 1 EKİM 2010 REFERANS KALKINMA HABERLERİ 1 EKİM 2010 REFERANS VATAN BUGÜN TÜRKİYE GÜNEŞ ANKA SABAH 3 BANKADAN KOBİ'LERE 100 MİLYON DOLAR KREDİ Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), DenizBank ve Garanti Bankası, KOBİ'lerin orta ve

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Şubat 2014 I. GENEL HÜKÜMLER Bu Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, Kocaeli Üniversitesi İç Denetim

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009

Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar. Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Karar Verme Süreçlerinde Kamu Katılımına İlişkin AB Direktifinin sunduğu Fırsatlar Kaidi Tingas Katılımuzmanı İstanbul, Aralık 2009 Giriş (1) Çevre haklarının hukuk sistemine dahil edilmesi konusunun çerçevesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 9: Kapsamlı Olarak İzleme, Raporlama ve Doğrulama. Engin MERT , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 9: Kapsamlı Olarak İzleme, Raporlama ve Doğrulama. Engin MERT , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 9: Kapsamlı Olarak İzleme, Raporlama ve Doğrulama Engin MERT 23.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği İRD Süreci İzleme Planları Emisyon Raporları Doğrulama Raporları İyileştirme Raporları

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı