Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması"

Transkript

1 Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih etti iniz için teş ekkürler. Birkaç ölçümden sonra ON CALL REDİ nin güvenli sonuçlarını fark edeceksiniz. ON CALL REDİ'nin daha kesin ve doğ ru sonuçları için lütfen bu rehberi izleyiniz: Kullanım kılavuzunu cihazı kullanmadan önce okuyunuz. Her yeni kutu açtığ ınızda çip kodu okutunuz. ON CALL REDİ striplerini sadece ON CALL REDİ cihazlarında kullanınız. Vücut dış ı teş his için sadece cihaz test amacıyla kullanılmalıdır. Cihaz kiş isel veya profesyonellere uygun kullanım sağ lar. Test sadece tam kan örneğ i ile yapılmalıdır. Tedavi,diyet ve günlük aktivitelerde doktorunuza danış madan değ iş iklik yapmayınız. Çocukların ulaş amadığ ı yerlerde muhafaza ediniz. Bu kullanım talimatındaki bilgilerle ON CALL REDİ yi kan ş ekerinizi takipte güvenle kullanmayı ö reneceksiniz Baş larken Test etmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve ON CALL REDİ kan ş ekeri ölçüm sisteminin parçalarını öğ reniniz. Satın aldığ ınız cihazın neleri içerdiğ i kutu dış ında belirtilmiş tir. Parçaların Tanımı: 1. ON CALL REDİ Kan Ş ekeri Ölçüm Cihazı: test stripi okur ve kan ş eker seviyesini belirler. 2. ON CALL REDİ Test Stripi: Kimyasal bir tepkime sistemi ile kan ş eker seviyesini ölçer. 3. ON CALL REDİ Kod Çip: Cihaza yerleş tirilmesiyle kan ş eker ölçüm cihazını kod numarasıyla otomatik olarak kalibre eder. 4. Delme Cihazı: Parmak ucu aya tarafı steril delici kol veya önkoldan kan örneğ i almak için kullanılır. Deliciler parmakta minimal rahatsızlık yaratacak derinlikte ayarlanmış tır. 5. Ş effaf Baş lık: Delme cihazı ve siteril lansetle birlikte ön kol ve el ayasından kan almak için kullanılır. 6. Steril Delici: Delici cihazla beraber el ve ön koldan kan almak için kullanılır. 7. Kontrol Solüsyonu: Kan ş eker ölçüm cihazını kalibrasyon öncesi test striplerle kontrol ederek ölçümlerin do rulu unu kanıtlar. 8. Taş ıma Çantası: Test cihazını taş ımanızı sağ lar. 9. ON CALL REDİ Kullanım Kılavuzu: Kan ş eker ölçüm cihazıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağ lar. 10. ON CALL REDİ Referans Rehberi: Bu özel rehber test cihazı çantasına konarak gereğ inde size yardımcı bilgi sağ lar. 11. Logbook: Ş eker sonuçlarının kayıt edilmesini sağ lar. 12. Garanti Belgesi: Doldurulup distribütör firmaya geri gönderilmelidir. 5 yıl garanti sağ lar. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

2 Kan ş eker ölçüm cihazı stripleri okuyarak kan ş eker seviyesini ölçer. Bu diyaframı kullanarak cihazın tüm parçalarını öğ reniniz. LCD Ekran: Test sonuçlarını gösterir. Düğ me: Cihazı açıp kapamaya yarar. Önceki sonuçları gösterir ve diğ er fonksiyonları kullanmaya yarar. Strip Giriş i: Test için stripler buraya yerleş tirilir. Pil Kapağ ı: Pil takarken çıkarınız. Pil Yeri: Cihazın arkasındadır. Kod Çip Yuvası: Kod çip buraya geçirilir. Kod Çip: Cihazı kodlamak için gerekir. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı Göstergesi Pil İş areti Pili doldurmak gerekti inde ikaz eder MEM Hafızadaki Test Sonuçlarını gösterir Kontrol Solüsyonu İş areti Kontrol test sonucunu gösterir Test Sonucu Bilgisi

3 Kod numarası ve test sonucu görülür Ölçüm Birimi Tek bir ölçüm birimi görüntülenir ve de iş tirilemez. CODE Test strip numarasını gösterir Kan Damlat İş areti Kan örne inini uygulayabilece inizi gösterir Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Önlemler Kan ş eker ölçüm cihazı ülkenizdeki ölçüm birimine göre mg/dl veya mmol/l olarak ayarlanmış tır. Bu ölçüm değ iş tirilemez. Cihaz iki dakika içerisinde kullanılmadığ ında otomatik olarak kapanır. Strip giriş yeri temiz tutulmalıdır. Cihazı aracınızda veya aş ırı sıcak ortamda bırakmayınız. Cihaz kuru ortamda bulunmak üzere yaş veya nem değ memelidir. Cihaza sayfa 11 deki bilgilerle kalite kontrol testi yapınız. Cihazı sökmeyiniz. Sökmeniz durumunda garanti kapsamı dış ına çıkar. Sayfa 25'te cihazı temizleme bilgisi mevcuttur. Cihazı ve stripleri çocuklardan uzak tutunuz. NOT: ON CALL REDİ çip kod no ile ilk cihaza giren strip ile strip üzerindeki numaranın cihazda görünenle aynı olduğ una dikkat ediniz.çip kod no ile ş eker ölçüm cihazında okunan numara ve tek test strip üzerindeki numara veya kutu üzerindeki etiketteki numara uyuş muyorsa cihaz hata verir. Bu durumu dağ ıtıcı firmaya bildiriniz. Test Stripleri ON CALL REDİ Kan ş eker ölçüm cihazı tam kanda glikoz seviyesini kimyasal madde içeren ince striplere kan damlatılması ve otomatik olarak emilen kanın oluş turduğ u elektriksel akımın cihazda okunmasıyla ölçer ve bu değ er ekranda görülür. Kan ş eker ölçüm cihazı plazma eş değ er kan sonuçlarını gösterir. Örnek yeri Kan veya kontrol solüsyonu buraya uygulanır. Temas yeri Test stripinin bu ucunu duruncaya kadar ölçüm cihazının içine yerleş tirin. Kontrol penceresi Yeterli kan örneğ inin uygulandığ ını gösterir. Önemli: Kan örneğ i strip ucuna uygulanır. Üstüne uygulanan kan örneğ i yanlış sonuca neden olabilir.

4 E er kontrol penceresi yeterli kanla dolmuyorsa daha fazla kan ilave etmelisiniz. Bu durumda E-5 hata mesajı alırsınız. Stripi çıkarıp testi yineleyiniz. Kontrol penceresi dolmadan cihaz geri sayım yapsa dahi stripi çıkarıp yeni striple yeniden test deneyiniz. Kod Numarası Her test strip paketi kod (CODE),ve lot numarasıyla (LOT), üretilir ( )ve son kullanım tarihi,kontrol 1 ve 2 solüsyonlarını içerir.(ctrl1 ve CTRL 2). Saklama ve Taş ıma Lütfen aş ağ ıdaki bilgileri gözden geçiriniz. *Test striplerini kuru serin yerde (15-30oC) (59-86oF) saklayınız. *Dondurmayınız. Buzdolabına koymayınız. *Banyo gibi nemli ortamlarda bulundurmayınız. *Testi çıkardığ ınız kutunun kapağ ını hemen sıkıca kapatınız. *Çıkarılan testleri ölçüm için bekletmeden kullanınız. *Son kullanma tarihi geçen stripleri kullanmayınız. Yanlış sonuçlara yol açabilir. *Son kullanma tarihi etikette yıl ve ay olarak belirtilmiş tir. Örnek: Yani 2010 yılı ocak ayı son kullanma tarihidir. Ş iş edeki Test Stripleri Hakkında Özel Bilgiler: *Striplerin sağ lıklı sonuçlar vermesi için ş iş e kapağ ını iyi kapayınız, stripleri ş iş eden dış arı çıkarmayınız. *Stripler ş iş esinde kapağ ı sıkı kapalı ş ekilde korunmalıdır. *Stripleri ş iş esinden baş ka bir ş iş eye aktarmayınız. *Ş iş eden strip alır almaz kapağ ı sıkıca oturtarak kapatınız. *Bir ş iş e açıldığ ı andan itibaren 3 ay kullanılabilir. *Açılan ş iş e üzerine açılma tarihini yazınız. Folyoda Satılan Test Stripleri İçin Özel Talimatlar: *Kesenin birleş me yerinden yırtarak dikkatlice test stripini zedelemeden çıkarıp derhal kullanınız Test Stripleri İçin alınması gereken Önlemler *Vücut dış ı olarak stripler sadece test amaçlı kullanılmalıdır. Yırtılmış, bükülmüş, zedelenmiş stripleri kullanmayınız *Stripleri tekrar tekrar kullanmayınız. *Ölçümden önce test striplerinin üzerindeki no ile cihazda okunan kod numarasının aynı olduğ unu kontrol ediniz. *Stripleri ve folyo keseleri çocuk ve hayvanlardan uzak tutunuz. *Kan ş eker ölçüm sonucunuza göre diyet ve ilacınızı, tedavinizi değ iş tirmeden önce doktorunuzla görüş ünüz. *Test strip yerleş tirilmesi ile ilgili detaylara bakınız. Kontrol Solüsyonu Kontrol solüsyonu, içinde bilinen miktarda ş eker içerir. Düzenli olarak kontrol solüsyonu kullanmak sonuçlarınızın doğ ruluğ u açısından gereklidir. Kalite kontrol incelemesi ş u durumlarda yapılmalıdır: *Cihazı ilk kez kullanmadan önce *Yeni strip kutusu açıldığ ında *Ş üpheye düş üldü ünde *Cihazı temizledikten sonra

5 *Haftada 1 kez. Sayfa 11 de kalite kontrol bilgileri yer almaktadır. Saklama ve Taş ıma Lütfen inceleyiniz Kontrol solüsyonu 15-30oC (59-86oF) oda sıcaklığ ında saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız. Ş iş edeki son kullanma tarihine bakınız. Son kullanma tarihi yıl ve ay ş eklinde verilmiş tir gibi. Her kontrol solüsyonu açıldıktan 3 ay sonraya kadar kullanılabilir. Açılma tarihini etiket üzerine yazınız. Kontrol Solüsyonu Tedbirleri *Vücut dış ı tanı için. Kontrol solüsyonu sadece vücut dış ı testler içindir. İçilmez enjekte edilmez. *Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. *Kontrol solüsyonları 15-40oC sıcaklıkta doğ ru sonuçlar verir. *Test strip ş iş elerindeki gösterilen kontrol aralığ ı kan ş eker düzeyleriniz için önerilen ş eker seviyeleri değ ildir. *Kan ş ekeri hedef seviyeleriniz ş eker hastalığ ı uzmanları tarafından belirlenmelidir. *Kontrol solüsyonuna strip ucuyla dokunmayınız. *Kendi cihazınızın kontrol solüsyonu dış ında bir kontrol solüsyonu kullanmayınız. *Daha fazla detaylı bilgi için kontrol solüsyonu uygulamasına bakınız. Pilin Yerle tirilmesi Pil önceden cihaza yerleş tirilmemiş olabilir.cr V jeton pil gereklidir. Lütfen taş ıma çantasındaki pili bulup aş ağ ıdaki adımlardaki gibi yerleş tiriniz. 1.Pil kılıfını çekiniz. pil kapağ ı parmağ ınızla kolayca açılır. 2. Yeni bir cr v pil yerleş tiriniz. pilin (+) yüzeyinin cihazla ayni hizada oldu una dikkat ediniz Pil kapağ ını kapatınız ve çıt sesiyle kapandığ ından emin olunuz. Kan Ş eker Ölçüm Cihazının Test Öncesi Kontrol Edilmesi Cihazın Kodlanması Test stripinin kutusu de iş tikçe basitçe yeni kod çipini cihaza yerleş tiriniz. Stripi cihaza yerleş tirince cihazda kod numarası görünür. Bu numarayla strip kutusu üzerindeki kod numarası aynı olmalıdır. Tabi ki kod çip üzerindeki numarada aynı olmalıdır. Not: On Call Redi üzerindeki kod çip no ile ekranda görülen numara ve her stripteki numaranın aynı olduğ u görülmelidir. Farklı numaraların belirlenmesi halinde yerel dağ ıtıcı firmaya baş vurulmalıdır. Eğ er baş latıcı kit satın alırsanız baş latıcı kit kutusunda kolaylıkla çip kodu bulursunuz. Bu baş latıcı kit çip taş ıyıcı çantayı ilk açtığ ınızda kullanılır. Eğ er hazırda yerleş ik kod çip varsa onu çıkarınız yeni kod çipi takınız Kod çipini çantadan alınız. Kod çip kod numarasını strip kutusu veya folyo kesesindeki numarayla karş ılaş tırınız. Eğ er iki no aynı değ ilse yanlış sonuç alabilirsiniz. Eğ er kod çip üzerindeki no ile strip ş iş esindeki no tutmuyorsa bölge temsilcisiyle acil olarak görüş ünüz Ş eker cihazının kapanmasıyla kod çipine yeni numara koymak gerekir. Bu yerine çıt sesi duyularak konabilmelidir. Yeni bir kutu stripe geçmedikçe bu numara yerinde kalmalıdır. Not: strip konduğ unda hafızada strip kodu yoksa ekranda CODE ve.. uyarı görüntüsü ekrana gelecektir. Not: strip konduğ unda hafızada strip kodu yoksa ekranda CODE ve.. uyarı görüntüsü ekrana gelecektir. Ses Özelliğ i Cihaz ses özelliğ iyle geldiğ inden bu özellik kapatılamaz. Açıldığ ında ve test stripine yeterli bir örnek uygulandığ ında ve sonuç hazır olduğ unda cihaz kısa bir bip sesi verir. Hata oluş tuğ unda kan ş eker ölçüm cihazı üç kez kısa bip sesi verir. Lütfen hangi hatanın oluş tuğ unu ekrandaki numarasına bakarak kontrol ediniz. Kalite Kontrol Testinin Yapılması

6 Kalite kontrol testi strip ve cihazın beraberce uygun ş ekilde çalış tığ ını ve test iş leminin doğ ru yapıldığ ını gösterir. Testlerin aş ağ ıdaki hallerde yapılması önemlidir. *Cihazı ilk kez kullanırken *Yeni strip kutusu kullanırken *Cihazla striplerin uygun olmadığ ı ş üphesi varsa veya sonuçla kendinizi hissetmeniz arasında uyuş mazlık varsa *Cihazın hasarlı olduğ unu düş ünüyorsanız *Haftada en az bir kez 1. Cihazın strip giriş ine yüzü yukarı gelecek ve temas barları girecek ş ekilde bir test stripi yerleş tiriniz. Cihaz açılacak ve bip sinyali verecektir Tüm görüntü bölümlerinin açıldığ ından,kontrol ederek emin olunuz. (yukarıdaki görüntü ş emasına bakınız) Ekrandaki bu görüntüden sonra sistem test moduna girecektir. Ekranda parlama ş eklinde kan örne i görünecektir. Görüntünün merkezinde kod numarası belirecektir. Beliren kod numarasının strip kutusundakiyle veya folyo kesesindekiyle aynı olduğ undan emin olunuz. Eğ er kodlar hala uyuş muyorsa ölçüm yapmayınız. Ölçüm yapmak için yeni bir kutu stripe ihtiyacınız var demektir. Parlayan kandamlası ş eklindeki görüntü ş ekli test stripinin cihaza doğ ru yerleş tirildiğ ini ve kontrol solüsyonunun damlatılabileceğ ini gösterir Not: E er strip do ru yerleş tirilmediyse kan ş eker ölçüm cihazı açılmayacaktır. 4. Solüsyonun kontrol solüsyonu olup olmadığ ını belirlemek için düğ meye 2 saniye basılı tutup beklemek gerekir. Önce cihaz kendini kontrol moduna aldıktan sonra ekranda kontrol solüsyonu sembolü görünür Kontrol solüsyonunu iyice karış tırıp kibarca sıkıp bir damla damlatınız. Eğ er uç dolarsa ucu temiz sert bir zemine doğ ru hafifçe vurunuz. Yeniden sıkış tırıp sonra kullanın. Yeniden sıkış tırıp az bir damla daha temiz emilemez bir yüzeye dalatılır. Test stripinin örnek ucunu kontrol solüsyonunun damlasına değ iriniz. Cihaz yeterli örneğ in uygulandığ ını bip sesiyle uyaracaktır. 2. Not: Kontrol solüsyonunu direk ş iş eden test stripine uygulamayın. Eğ er kontrol solüsyonu test strip penceresini tamamen doldurmamış sa ikinci bir damla damlatmayınız. Test stripi çıkarıp yeni bir striple iş lemi tekrar ediniz Eğ er yeterli örnek uygulandıysa cihaz 9 dan 1 e kadar aş ağ ı sayıp sonunda sonucu ekranda gösterecektir. Kontrol solüsyon sonucu test strip kutusu veya folyo kesesindeki kontrol rakamlarının aralığ ında olmalıdır.(ctrl 1 veya CTRL 2) Bunun anlamı kan ş eker ölçüm cihazı uygun ş ekilde çalış makta ve iş lemi doğ ru yürütmektedir.

7 7.Test stripini cihazda yerleş tirildiğ i yerden çıkarınız. Kalite kontrol sonucu hafızada saklanmaz. Eğ er sonuç kontrol aralığ ında gösterilenin dış ında çıkarsa: *Doğ ru aralıkta ölçüm yaptığ ınızı kontrol ediniz. Kontrol solüsyonu 1 sonuçları CTRL 1 test strip kutusu veya folyo kesesinde gösterilenle karş ılaş tırılmalıdır. *Test strip ve kontrol solüsyonu son kullanım tarihini kontrol edin. Test strip ve kontrol solüsyonunun 3 haftadan daha uzun süre açık tutulmadığ ından emin olunuz. Günü geçmiş herhangi bir solüsyon veya stripi cihazda kullanmayınız. *Test zamanında sıcaklığ ın 15 ile 40 oc arasında olmasına dikkat ediniz. *Test strip ve kontrol solüsyon kapağ ının iyice kapalı olduğ undan emin olunuz. *Test strip ve çip kodunun ekranda okunan ile aynı olduğ undan emin olunuz. *Kan ş eker ölçüm kitinde verilen kontrol solüsyonuyla aynı markayı kullandığ ınızdan emin olunuz *Test uygulamasını doğ ru yaptığ ınıza emin olunuz. Yukarıda bahsedilen tüm durumları kontrol ettikten sonra kalite kontrolü yeni bir striple tekrarlayınız. E er sonuçların hala strip kutusunun üzerindeki değ erlerin dış ında çıkıyorsa kan ş eker ölçüm cihazınız arızalı olabilir. Lütfen ilgili firmayı arayınız. Kontrol solüsyonu 1 ve kontrol solüsyonu 2 olmak üzere 2 aş amalı kontrol solüsyonu vardır. Kontrol solüsyonu 1 kiş isel kontrollerinizin çoğ u için tek baş ına yeterli olabilir. Strip veya cihazınızda uygun olmayan sonuçlarla karş ılaş ıyorsanız kontrol solüsyonu 2 yi denemeniz daha uygun olur. Kontrol aralığ ı her iki (CTRL 1 ve CTRL 2) test strip kutusu veya folyo kesesi üzerindeki değ er aralığ ına göredir. Kontrol solüsyonu 2 yi kullanırken 4 ten 6 ya kadar olan adımları tekrar edin. Kontrol solüsyon 1 testleri CTRL 1 aralığ ında çıkmalıdır ve kontrol solüsyonu 2 sonuçları CTRL 2 aralığ ında çıkmalıdır. Kontrol sonuçları uygun kontrol aralığ ında çıkmadığ ı durumlarda cihaz uygun çalış madığ ından kan ş eker ölçümü için kullanılmamalıdır. Sorunu gideremediğ iniz durumlarda cihaz dağ ıtıcısından yardım isteyiniz. Lütfen On Call kontrol solüsyon 1 ve kontrol solüsyon 2 yi içeren glikoz kontrol solüsyon kiti sipariş i için yerel dağ ıtıcı ile temasa geçiniz. Kan Ş eker Ölçümü Aş ağ ıdaki adımlar ile cihaz, strip, delme cihazı ve lanset sistemi birlikte kullanılarak kan ş eker ölçümünün nasıl yapıldığ ını göstermektedir. 1.Adım: Bir Damla Kan Alınması On Call Redi ş eker ölçüm cihazı ön kol, el ve parmak ucundan çok az bir kan almayı gerektirir. Sayfa 17 de önkol ve parmaklardan kan alınması görülmektedir. Testten önce temiz, kuru bir çalış ma alanı seçiniz. Bir damla kan için gerekli tüm malzemelere sahip olduğ unuzdan emin ve rahat bir pozisyonda iş lemi yapınız. Önemli: Test alanı test öncesinde alkol ile silinmeli veya sabunlu suyla yıkanıp kurulanmış olmalıdır. Gerekirse kan akımını artırmak için ılık su kullanılmalıdır. Test alanında krem veya herhangi bir losyon sürülmemelidir.

8 Kurma Baş lığ ı Otomatik Delici Dü mesi Lanset Tutucu Steril Lanset Ş effaf Baş lık (Ön kol ve elden test için) Koruyucu Disk Delme Derinliğ i Ayarı Lanset Kılıfı Parma Ucu Testi Parmak ucu testinde rahatsızlığ ı azaltmak için delme cihazına derinlik ayarını yapınız. 1. Delme cihazının kılıfındaki vidayı açınız ve içine steril lanseti lanset tutucudaki yuvasına sonuna kadar iterek oturtunuz 2. Lanseti lanset tutucu içinde sıkıca tutun ve baş lığ ı güvenli bir ş ekilde ayırıncaya kadar çeviriniz ve koruyucu diski lansetten dikkatle çekerek çıkarınız Delme cihazının gerisindeki vidayı dikkatlice çeviriniz. İğ neye temas etmemek için dikkat ediniz. Kılıfın lanseti tamamen sardığ ından emin olunuz Lanset kılıfını çevirerek delme derinliğ ini ayarlayın. 5 delme derinlik ayarı vardır. Rahatsızlığ ı azaltmak için en düş ük delme derinliğ i ile deliniz. Bu yeterli kan sağ layacaktır.

9 Ayarlama: 1 ve 2 Zarif deriler için 3 Normal deriler için 4 ve 5 Kalın deriler için Not : Parmağ ınıza karş ı fazla basınç uygulanması da delme derinliğ ini artırır Delme cihazını kurmak için kurma baş lığ ını geri çekiniz. Bir klik sesi duyulacaktır. Bu cihazın kurulduğ unu ve bir damla kan almak için hazır olduğ unu gösterir Test iş lemine baş lamadan önce elinizi sabunla yıkayınız veya alkolle siliniz. Gerekirse elinizdeki kan akımını artırmak için ılık su kullanınız. Sonra ellerinizi tamamen kurulayınız. Kan akımını artırmak için elinizin ayasından parmaklara doğ ru birkaç kez masaj yapınız Delme cihazını parmağ ın bir kenarına doğ ru tutunuz. Parmağ ı delmek üzere delme cihazının üzerindeki delme düğ mesine basınız. Cihaz aktiflendiğ inde bir klik sesi duyulacaktır. Yeterli kan elde etmek için nazikçe parmak kökünden ucuna doğ ru masaj yapınız. Kanın çevreye yayılmamasına dikkat ediniz. 2. Ağ rıyı en aza indirmek için parmak ucunun yan tarafını deliniz. Delinen tarafı değ iş tirmeli ve aynı yeri delmemek gerekir, yara açılabilir. Ön Kol ve El Ayasından Test İş lemi Ön kol ve el ayası parmak ucundan daha az sinir içerdiğ inden daha az ağ rı ile kan alma olanağ ı sağ lanabilir. Ön kol ve ayadan kan alma yöntemi farklıdır. Buradan kan almak için ş effaf baş lığ ı takmak gerekir. Ş effaf baş lık takılıyken delme derinliğ i ayarlanamaz. Önemli: On Call Redi kan ş eker ölçüm cihazı parmak ucu kan ş eker ölçümü yanında alternatif olarak ön kol ve ayadan kan ölçüm imkânı vermektedir. Ancak parmak ucu kan ölçümü ile ön kol ve aya kan ölçü arasında farklılıklar olduğ unu bilmek gerekir. Ön kol ve aya kan ölçümü bilgileri : 1. İnsülin dozu, yemek ve spor egzersizi ile oluş an kan ş ekeri değ iş imlerini parmak ucu kanı diğ er bölgelerden alınan kandan daha çabuk gösterir. 2. Test yemekten sonra 2 saat içinde yapılacaksa insülin veya egzersizle hızla değ iş en kan ş eker seviyesi hissediyorsanız parmak ucunu kullanınız. 3. Hipoglisemiyi ilgilendiren bir durumdan ş ikâyetçiyseniz veya hipoglisemi dalgınlığ ı varsa ölçüm için parmak ucunu kullanınız. Delme cihazına lanset yerleş tirilmesiyle ilgili durum için parmak ucu test bölümüne baş vurunuz. *Ş effaf baş lığ ı saat yönünde çevirerek cihaza takınız.

10 Ön kol veya ayadan delmek için temiz ve kuru olan, kemikten uzak etli ancak görünür damarlardan uzak olan bir bölge seçiniz. Delinen sahaya kan gelmesi için yavaş ça masaj yapın. *Delme cihazını delinecek alana yerleş tirin. Ş effaf baş lığ ı delme sahasına 2 saniye bastırın. Delme düğ mesine basın ancak cihazı delinen yerden hemen kaldırmayın. Yeterli kan oluş uncaya kadar cihazı delme yerinde basılı tutun. Lansetin Çıkarılması: 1. Delme cihazının kılıfını çevirin. Lanset koruyucu diskini sert bir zemine koyun ve lanset iğ nesini dikkatlice diske batırın Çıkarma düğ mesine basarak lansetin geniş leyebildiğ inden emin olun. Lanseti lanset tutacağ ını doğ ruca çıkarın ve uygun bir kutuya koyun. Delme cihazının kılıfını cihaza yeniden yerleş tirin. Lanset Önlemleri *Lanseti çantasından çıkardığ ınızda koruyucu disk yok veya gevş ek ise kullanmayınız *Eğ er lanset iğ nesi bükülmüş ise kullanmayınız. *Lanset i nesi göründüğ ünde tedbirli davranın *Asla delme cihazını veya lanseti diğ er insanlarla paylaş mayın. *Enfeksiyon riskini düş ürmek için daima yeni steril lanset kullanın. *Delme cihazı veya lansetin el losyonu ve yağ lar gibi kirli malzemelerle temas etmemesine dikkat ediniz. 2.Adım: Kan Ş ekerinin Ölçümü Not: herhangi bir anda test stripini cihaza yerleş tirdi inizde cihaz otomatik olarak ölçme durumuna geçer. Test stripini strip giriş ine kenardaki okuma çizgilerinin tamamı içine girecek biçimde yüzü önde olacak ş ekilde sokunuz. Cihaz bip sesi verecektir. Bu cihazın açıldığ ını ve ölçüme hazır olduğ unu gösterir. Ekranda görünen kod no ile strip kodunun veya folyo kesesi kodunun aynı olduğ undan emin olunuz. Eğ er aynı değ ilse strip kutusu ile kod çipini kontrol ediniz. Eğ er kodlar hala uyuş muyorsa test yapmayın. Yeni bir kutu stripe ihtiyaç var demektir.

11 2. Iş ıldayan kan damlası stripin doğ ru yerleş tirildiğ ini ve ölçüm için kan damlatılabileceğ ini gösterir 3. Kan örne ini test stripinin ucuna dokundurunuz. Ölçüm cihazı yeterli kan örneğ inin geldiğ ini bir bip sesiyle onaylayacaktır ve ölçüm baş layacaktır YAPMAYIN: *Kan örneğ ini stripin ön veya arkasına uygulamayın *Kan örneğ inin stripe yayılmamasını sağ layın *Parmağ ınızı test stripine doğ ru bastırmayın *İkinci kan damlası damlatmayınız. 4. Yeterli kan örneğ i verildiğ i zaman cihaz 9 dan 1 e kadar aş ağ ıya sayıp ölçüm sonucunu gösterecektir Eğ er ekranda hata mesajı varsa sayfa 28 de aksaklık çözümleme rehberine baş vurunuz. Eğ er ekranda HI veya LO görülürse aş ağ ıdaki HI veya LO mesajları bölümüne baş vurunuz. 5. Sonucu gördükten sonra geçerli sonucu kan ş ekeri günlük seyir defterine tarih ve saat olarak kaydedin ve sonucu doktorunuzun koyduğ u hedeflerle karş ılaş tırınız. Daha fazla bilgi için kan ş ekeri günlük seyir defterinde sayfa 26 da önerilen test zamanları ve hedefler-amaçlar bölümüne baş vurunuz. 6. Stripi cihazdan çıkarıp kapalı bir kaba koyunuz.

12 "HI" (yüksek) ve "LO"(düş ük) Mesajları Kan ş eker ölçüm cihazı mmol/l(20-600mg/dl) kan aralığ ında ş eker ölçümü yapmaktadır. ''HI'' veya ''LO'' mesajları sonucun bu aralığ ın dış ında olduğ unu gösterir. Eğ er ekranda ''HI'' mesajı çıkarsa kan ş eker değ eri 33.3 mmol/l yani 600mg/dL' nin üstünde demektir. Herhangi bir hata yapılması olasılığ ına karş ı test yeniden yapılmadır. Eğ er bir hata yapılmadığ ından ve cihazın uygun çalış tığ ından eminseniz ve cihazınız hala ısrarla ''HI'' mesajı veriyorsa hiperglisemi (yüksek kan ş ekeri) oldu unu gösterir. Eğ er ekranda ''LO'' mesajı görünüyorsa kan ş ekeriniz 1.1mmol/L nin yani 20mg/dL' nin altında demektir. Test herhangi bir hata olasılığ ına karş ı yeniden yapılmalıdır. Eğ er herhangi bir hata yapılmadığ ından ve cihazınızın düzgün çalış tığ ından eminseniz ve cihaz hala ''LO'' mesajı veriyorsa hipoglisemi (düş ük kan ş ekeri seviyesi) olduğ unu gösterir. Derhal tedavi için doktorunuza baş vurunuz. Önlemler ve Sınırlamalar Kan ş eker ölçüm cihazı ve test stripleri ve diğ er bileş enler doğ ru kan ş eker ölçümleri için birlikte tasarlanmış ve test edilmiş tir. Cihazın parçalarını baş ka markalarla kullanmayınız. Sadece tam kan örneğ i ile ölçüm yapınız. Her ne amaçla olursa olsun cihazı üretici firmanın belirtmediğ i bir amaçla kullanmayınız. Aksi takdirde cihaz tarafından sa lanan koruma bozulabilir. Çok yüksek hemotokrit (%55 üzeri) ve çok düş ük hemotokrit (%30 altı) yanlış sonuçlara yol açabilir. Kan hemotokrit sonucunuz için doktorunuzla görüş ünüz. Anormal derecede yüksek C vitamini, asetominofen, ürik asit, L-dopa, tolazamide gibi maddeler yanlış yüksek kan ş ekeri sonucu çıkmasına yol açar. Yağ lı maddelerin (3000 mg/dl üzeri trigliseride 500 mg/dl üstü kolesterol)kan ş ekeri seviyesi üzerine etkisi çok yoktur. On Call Redi feet yani 3048 metre yükseklikte do ru sonuçlar verdi i test edilerek gösterilmiş tir. Ş iddetli hasta kiş iler kan ş ekerlerini kan ş eker ölçüm cihazlarıyla takip etmektedirler. Ş okta, ş iddetli hasta, hiperosmolar koma veya ketasidozdaki hastaları On Call Redi ile takip edilmesi önerilmez. Kan örneklerini dikkatle alınız. Tüm kanlara enfekte materyal gibi davranınız. Kan örneğ i alırken tam önlemleri alınız. Kurallara uyunuz. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı Hafızasının Kullanımı Kan ş eker ölçüm cihazı On Call R Redi 100' kadar test ölçümünü hafızasında otomatik olarak saklar. Eğ er hafızada 100 kayıt varsa son ölçüm otomatik olarak yeni bir kayıt sayfasına geçer. Hafızada Saklanan Kan Ş eker Kayıtlarının Görülmesi 1. Cihazı açmak için düğ meye basınız ve hafıza kodunu giriniz. Ş ekil 1 ve kısa MEM kelimesi görünecektir. Daha sonra ekranda hafızadaki son ölçülen kan ş eker değ eri görülecektir. Eğ er cihazı yeni kullanan biriyseniz cihaz ekranda kesik üç çizgi (- - -) ve MEM kelimesi, ölçüm birimini gösterecektir. Bu hafızda kayıtlı bilgi olmadığ ını gösterir.

13 2. Düğ meye basarak kayıtlı sonuçları inceleyin. Hafıza madundayken düğ meye 3 saniye basılı tutarsanız ekran kapanır Hafızanın Silinmesi Hafızayı silerken çok dikkatli olunmalıdır. Hafızayı silme geri dönüş süz bir durumdur. Hafızayı silmek için; 1. 1 Cihazı açmak için düğ meye basınız. Hafıza kodunu giriniz. Sonuçları girmek için düğ meye basınız. Hafızada kayıtlı son ölçülen sonuç görüldükten sonra ekranda End ve MEM sözcükleri görülecektir. 2. Hafızayı silmek için düğ meye 3 sn basılı tutun. 3. Ekranda del ve MEM kelimeleri görülecektir. Bu aş amada bir dakika içinde hiçbir iş lem yapılmazsa cihaz hafızayı silmeden kapanır. 4. Del ve MEM kelimeleri göründükten sonra dü meye 3 saniye basılı tutulursa hafıza silinecektir. 5. Kayıtlı bilgilere silmek amaçlı girildiğ i halde silmeden çıkılmak isteniyorsa düğ meye sadece dokunun. Bakım Uygun bir bakım iyi sonuçlar için önerilir. Pilin De iş tirilmesi Pil iş areti görüldü ü zaman pilin zayıfladığ ını ve en kısa zamanda değ iş tirmek gerektiğ i anlaş ılır. Eğ er pil çok zayıfsa ş eker ölçümü için pilin çok zayıf olduğ unu gösteren ''E-6'' hata mesajı görülür. Pil değ iş inceye kadar cihaz iş lem yapmaz. Açıklamalar: 1. Pili çıkarmadan önce cihazın kapalı olduğ undan emin olunuz. 2. Pil kılıfını cihazdan çekiniz. Pil taş ıyıcısı parmakla kolayca açılacaktır 3. Eski pili çıkarıp yerine yeni CR V jeton pili yerleş tiriniz. Pil yuvasına (+) yüzü yukarda temas edecek ş ekilde yerleş tirdi inizden emin olunuz. 4. Pil kılıfını kapatıp tam kapandığ ından emin olunuz. Kan Ş eker Ölçüm Cihazınız On-CallÒ Redi yi Taş ımak Kan Ş eker Ölçüm Cihazı On-CallÒ Redi cihazı devamlı özel bir bakım veya temizlik gerektirmez. Bir parça hafif ıslatılmış deterjanlı bez ile cihazın dış ı silinebilir. Strip giriş ine sıvı, kir, kan, kontrol solüsyonu bulaş masını önleyiniz. Her kullanımdan sonra cihazınızı çantasına koymanız önerilir. On-CallÒ Redi kan ş eker ölçüm cihazı elektronik bir alettir. Dikkatle taş ıyınız. Delme Cihazı Gerektiğ inde ılık su ve hafif sabunlu bez ile delme cihazı dikkatle tamamen kurulayınız. Cihazı suya daldırmayınız. Lütfen daha fazla bilgi için delme cihazı uygulamasına bakınız. Önerilen Test Süreleri Amaç ve Hedefler Kan ş ekerinin sık ölçümleri ile kan ş eker seviyelerinin gidiş ini görmek ş eker hastalığ ı bakımının uygun yapılabilmesinin önemli bir parçasıdır. Doktorunuz size kan ş eker seviyeleri ve aralığ ı konusunda amaç ve hedefler konulmasında yardımcı olacaktır. Doktorunuz aynı zamanda ne zaman ve hangi sıcaklıkta kan ş ekeri bakmanız gerektiğ i konusunda yardımcı olacaktır. Sıkla Önerilen Bazı Zamanlar[1] Uyandığ ınızda (açlık ş ekeri) Kahvaltıdan önce Kahvaltıdan 1-2 saat sonra Ö le yeme inden önce

14 Egzersiz öncesi ve sonrası Akş am yeme inden önce Akş am yeme inden 1-2 saat sonra Yatmadan önce Ara ö ünden sonra Saat 2-3 te (insülin alıyorsa) Daha Sık Bakılması Gereken Durumlar1: Ş eker hastaları için yapılan yeni bir düzenleme veya ilaç eklenmesi Ş eker düzeyinizin sıklıkla düş üp yükseldiğ ini hissediyorsanız Uzun bir süre kendinizi rahatsız, hasta hissediyorsanız. Amerikan ş eker hastalığ ı derneğ i (The American Diabetes Association) ş eker hastalarına aş ağ ıdaki kan ş eker düzeylerini önermektedir. Ortalama yemek öncesi düzeyi mg/dl(= mmol/l) Yemek sonrası maksimum düzey < 180 mg/dl (< 10.0 mmol/l) Gün boyu kiş isel kan ş eker seviyesi ile ilgili hedeflerinizi doktorunuzla görüş ünüz.[2] Günün saati Sabah açlık ş ekeri Yemekten önce Yemekten 2 saat sonra Uyuma saati Gündüz saat 2-3 arası Di er Hedef aralığ ınız (Not: 1 mmol/l = 18 mg/dl) Ş eker günlüğ ü defterinizi ş ekerinizin hangi seviyede sürdüğ ünü kontrol için düzenli olarak ş eker ve ilgili olayları kayıt tutunuz ve doktorunuzu ziyaretinizde beraber götürünüz. Bu size ve doktorunuza ş eker kontrol planı oluş turmada ve karar vermede yardımcı olacaktır. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Laboratuar Sonuçlarının Karş ılaş tırılması On Call Redi kan ş eker ölçüm sistemi ve laboratuar sonuçlarının ikiside kan veya serumdaki kan ş eker seviyesini gösterir. Ancak sonuçların bazen bir miktar değ iş im göstermesi normal sayılabilir. Bu tip farklılıkların %20 den fazla olmaması beklenir. Kabul edilebilir makul bir karş ılaş tırma için aş ağ ıdaki rehberi takip ediniz: Ş eker ölçüm cihazı, test strip, kontrol solüsyonu laboratuara beraber götürün. Cihazın temiz olduğ undan emin olun. Cihazın uygun ş ekilde çalış ıp çalış madığ ını kalite kontrol yaparak bakınız. Eğ er 4 saattir açsanız ( tercihen 8 saattir açsanız) sonuçlar karş ılaş tırmak için daha kesin bilgi verecektir. Laboratuarda: Kan almadan önce ellerinizi yıkayınız. Laboratuar ve cihazınız için kan örneklerini on dakika içinde veriniz. Bu sonuçları karş ılaş tırmada daha kesin bilgiler verir. Cihazınıza test tüpüne konan floridli veya diğ er antikoagulanlı kandan kullanmayın çünkü bu kan sonucunun düş ük çıkmasına neden olur. Sorun Giderme Rehberi Kan ş eker ölçüm cihazı bir sorun ortaya çıktığ ında ikaz mesajı verecek ş ekilde üretilmiş tir. Ekranda böyle bir ikaz mesajı belirdiğ inde hata numarasını kaydedip cihazı kapatın ve aş ağ ıdaki bilgileri izleyi Görüntü Nedeni Çözümü Pil zayıf veya hasarlı Pili de iş tirin Cihaz Cihaz çok so uk Eğ er cihaz ileri derecede soğ uk kaldıysa 30 dk açılmıyor oda sıcaklığ ında bekletiniz. E-0 Açılma gücü kontrol hatası 30dk pili çıkarın sonra yeniden takıp cihazı açın. E er hala sorun varsa servise haber verin. İç ayar kontrol hatası Cep telefonu radyo frekans dalgaları yüksek E-1 elektrik voltajı kaynağ ından uzak durunuz. Daha sonra ölçümü tekrar ediniz. E er sorun devam ederse lokal dağ ıtıcı firmaya haber veriniz. E-2 Ölçüm sırasında stripin yerinden Ölçümün yeni baş tan tekrar ediniz. Stripin yerine çıkması oturdu undan emin olunuz. E-3 Kan örneğ i stripe çok erken uygulandı Ölçümü kan damlatma iş areti görüldükten sonra tekrarlayın. E-4 Test stripi kirli veya kullanılmış Yeni bir test stripi ile ölçümü yapınız. E-5 Yetersiz kan örne i Ölçümü test strip kontrol penceresini tam dolduracak ş ekilde tekrarlayınız. HI.t Sistem ölçüm sıcaklığ ının çok üstünde Daha serin bir ortama geçip ölçümü tekrar sıcaklık mevcut ediniz. LO.t Sistem çalış ma sıcaklığ ının çok altında Daha ılık bir yerde ölçümü tekrar ediniz. bir sıcaklık mevcut. Pil zayıf fakat yenisini yerleş tirinceye Pili değ iş tirin ölçümü yeniden yapın. kadar 10 ölçüm daha yapılabilir.

15 E-6 Pil bitmiş oldu undan cihaz yeni bir ölçüme izin vermiyor. Yeni pil takınız, ve kan ş eker ölçümünü tekrar ediniz. CODE Cihazda kod çipi yok E-7 E-8 E-9 Hasarlı kod çipi veya ölçüm sırasında çipin çıkması Cihaz elektronik olarak zayıf On Call Redi Acon dış ında bir cihaz çipi girildiyse Test strip kutusu üzerindeki kod çipini cihaza girin E er çip hasarlıysa yeni çip kullanın numarayı düzeltir ölçümü tekrar edin. Eğ er ölçüm sırasında çip çıkmış sa yeniden çipi girin stripteki kodu doğ rulayın. Ölçümü tekrar edin. Eğ er sorun devam ederse dağ ıtıcı firmaya haber verin. Lütfen On Call Redi Kan ş eker ölçüm cihazıyla aynı ş eker stripini kullandığ ınızdan emin olun. Eğ er sorun devam ederse lokal dağ ıtıcı firma haber verin. Özellik Cihaz Özellikleri Ölçüm aralığ ı mg/dL( mmol/L) Sonuç kalibrasyon Plazmaya eş it Örnek Taze Kapiller Tam Kan Minumum örnek kan miktarı 1 µl Test süresi 10 saniye Güç kaynağ ı Bir jeton pil CR V Pil ömrü 12 ay veya 1000 test Ölçülen kan ş eker ünitesi Hafıza Cihaz boyutu Ekran boyutu Ağ ırlık Çalış ma sıcaklığ ı Çalış ma nem oranı Hematokrit aralığ ı 30-55% Spesifikasyonlar Cihaz sonuç birimi cihaz kurulurken Ülkenizdeki standar kullanılan birim cinsine göre mmol/l veya mg/dl cinsinden birim olarak okunabilir 100 kayıt 48mmX82mmX17mm 31mm X 30.5mm 38 g 5-45 C ( F) 20-90% (yo unlaş mayan) Garanti Cihazı satın aldıktan sonra lütfen garanti belgesini doldurup servise postalayınız. Eğ er cihazınız kullanım talimatına aykırı kullanmadığ ınız halde herhangi bir nedenle çalış mıyorsa ücretsiz olarak yenisiyle değ iş tirilir. Lütfen satın alma tarihini aş ağ ıda belirtiniz. Tarih :. Not: bu garanti sadece kan ş eker ölçüm cihazı içindir. Pili kapsamaz ve orijinal satış dağ ıtım yolları için geçerlidir. Semboller ve Anlamları

16 Simple instruction to help you start testing = Kan ş eker ölçüm testine baş lamak için yardımcı tanıtım bilgileri Step 2 Continued = 2. Adım devam ediyor Continued = devam Or = veya Day = gün Month = ay Hour = saat Minutes = dakika Please see the User's Manual for information about testing on your forarm or palm. = el ayası ve koldan kan eker ölçümü yapmak için lütfen kullanım kılavuzuna bakınız. Insert a test strip into the strip port, contact bar send first and facing up, to turn on the meter. = Stripin temas yeri strip giri yüzüne gelecek ekilde ölçüm cihazına bir strip yerle tirin Insert a sterile lancet into the lancing device. = delme cihazına steril lanset yerle tiriniz Replace the cap on the test strip vial immediately after removing a test strip. = Test stribi çıkarttıktan sonra derhal strip kutu kapağ ını kapatınız The test strip should be used immediately after removing it from container. = kutusundan çıkarılan strip derhal kullanılmalıdır This may produce inaccurate control results. = Bu kesin olmayan kontrol sonuçları verebilir Kullanım Ömrü Cihazınızın Kullanım ömrü 10 Yıldır. Garanti Süresi Cihazınızın Garanti süresi 2 Yıldır. Azami Tamir Süresi Cihazınızın Azami Tamir süresi 30 İş günüdür.

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi..

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi.. On-Call Platinum Kan Şeker Ölçüm Cihazı Kullanım Kılavuzu Kişinin kendi kendinin kan şekerini ölçmesi şeker hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon un amacı yüksek kaliteli kan şeker ölçümünü

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Polar RS100. Kullanım Kılavuzu

Polar RS100. Kullanım Kılavuzu Polar RS100 Kullanım Kılavuzu BİLEKLİK ÜNİTESİ DÜĞMELERİ Not: Bir düğmeye kısa süreli basılması uzun süreli olarak basılı tutulmasından (en az bir saniye) farklı işlevler gerçekleştirir. TR Işık Arka plan

Detaylı

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 Escape. User Guide. Türkçe POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES User Guide A 3 2 5 4 1 S9 Escape kullanım amacı S9 Escape CPAP sistemi, 30 kg dan fazla ağırlığa sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastaların tedavisine

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği

İnsülinler ve insülin uygulama tekniği TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 06 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ İnsülinler ve insülin uygulama

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

SAPHIRE X5 KULLANIM KILAVUZU

SAPHIRE X5 KULLANIM KILAVUZU SAPHIRE X5 KULLANIM KILAVUZU Bu YÜKSEK GÜCE SAHİP bir makinadır; LÜTFEN, klima ve benzeri DİĞER YÜKSEK GÜCE Makinalarla AYNI PRİZİ KULLANMAYINIZ. Lütfen sadece bu makine için olan bir priz seçiniz ve sigortasının

Detaylı

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1)

İçindekiler Çalışma Arama Ayarlar Arama Dizin. El Kitabı. Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V. 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) El Kitabı Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-528-82(1) TR Bu el kitabının kullanımı Sağdaki düğmeleri tıklatarak karşılık gelen sayfaya gidebilirsiniz. Görüntülemek

Detaylı

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu KM-1650 KM-2050 KM-2550 Temel Çalıştırma Kılavuzu Gelişmiş İşlevlerden Tam Yararlanma 1 Kopya kağıdını otomatik olarak orijinal belgeyle aynı boyutta olacak şekilde seçme: Otomatik Kağıt Seçimi modu (3-2

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun

Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun Değerli Müşterimiz. Adrenalin VLF ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Sahip olduğunuz yüksek performanslı profesyonel metal dedektörü uzun süre sorunsuz kullanabilmek için, kullanım talimatlarını

Detaylı

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu

Yola devam. Moving on up. Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Moving on up Kendi evinizde yaşama kılavuzu Yola devam Kendi evinizde yaşama kılavuzu Moving on up Íçindekiler Eaves Başkanından Mesaj 5 1. Noktalı bölümün imzalanması 6 2. En baştan doğrusunu

Detaylı

KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin

KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin Şekil 1 Ürüne Genel Bakış ve Tanım King Vision Videolu Laringoskop taşınabilir, pilli, sert, dijital videolu

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801. Kullanım Kılavuzu IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullanım Kılavuzu TR IM-NE-C801S-E-03-11/2011 Cihazı kullanmadan önce İçindekiler Cihazı kullanmadan önce Giriş... 3 Kullanım amacı... 3 Önemli güvenlik talimatları...

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one kullanım kılavuzu hp psc 1310 series all-in-one Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01 POL10/15 Bedienungsanleitung Operating instructions Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu EA 4/10 M KROB YOLOJ LABORATUVARLARININ Akreditasyonu 1. Giri ve belgenin uygulama alanı 1.1 Akreditasyon genel artları,deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlili i için genel artlar olarak uluslararası

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-PX312/PX312F 4-267-068-51(2) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-267-068-51(2) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme FM Radyo Dinleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma

Detaylı