Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması"

Transkript

1 Kiş inin kendi kendinin kan ş ekerini ölçmesi ş eker hastalığ ı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon'un amacı yüksek kaliteli kan ş eker ölçümünü uygun fiyatta kullanıma sunmaktır. ON CALL REDI yi tercih etti iniz için teş ekkürler. Birkaç ölçümden sonra ON CALL REDİ nin güvenli sonuçlarını fark edeceksiniz. ON CALL REDİ'nin daha kesin ve doğ ru sonuçları için lütfen bu rehberi izleyiniz: Kullanım kılavuzunu cihazı kullanmadan önce okuyunuz. Her yeni kutu açtığ ınızda çip kodu okutunuz. ON CALL REDİ striplerini sadece ON CALL REDİ cihazlarında kullanınız. Vücut dış ı teş his için sadece cihaz test amacıyla kullanılmalıdır. Cihaz kiş isel veya profesyonellere uygun kullanım sağ lar. Test sadece tam kan örneğ i ile yapılmalıdır. Tedavi,diyet ve günlük aktivitelerde doktorunuza danış madan değ iş iklik yapmayınız. Çocukların ulaş amadığ ı yerlerde muhafaza ediniz. Bu kullanım talimatındaki bilgilerle ON CALL REDİ yi kan ş ekerinizi takipte güvenle kullanmayı ö reneceksiniz Baş larken Test etmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve ON CALL REDİ kan ş ekeri ölçüm sisteminin parçalarını öğ reniniz. Satın aldığ ınız cihazın neleri içerdiğ i kutu dış ında belirtilmiş tir. Parçaların Tanımı: 1. ON CALL REDİ Kan Ş ekeri Ölçüm Cihazı: test stripi okur ve kan ş eker seviyesini belirler. 2. ON CALL REDİ Test Stripi: Kimyasal bir tepkime sistemi ile kan ş eker seviyesini ölçer. 3. ON CALL REDİ Kod Çip: Cihaza yerleş tirilmesiyle kan ş eker ölçüm cihazını kod numarasıyla otomatik olarak kalibre eder. 4. Delme Cihazı: Parmak ucu aya tarafı steril delici kol veya önkoldan kan örneğ i almak için kullanılır. Deliciler parmakta minimal rahatsızlık yaratacak derinlikte ayarlanmış tır. 5. Ş effaf Baş lık: Delme cihazı ve siteril lansetle birlikte ön kol ve el ayasından kan almak için kullanılır. 6. Steril Delici: Delici cihazla beraber el ve ön koldan kan almak için kullanılır. 7. Kontrol Solüsyonu: Kan ş eker ölçüm cihazını kalibrasyon öncesi test striplerle kontrol ederek ölçümlerin do rulu unu kanıtlar. 8. Taş ıma Çantası: Test cihazını taş ımanızı sağ lar. 9. ON CALL REDİ Kullanım Kılavuzu: Kan ş eker ölçüm cihazıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağ lar. 10. ON CALL REDİ Referans Rehberi: Bu özel rehber test cihazı çantasına konarak gereğ inde size yardımcı bilgi sağ lar. 11. Logbook: Ş eker sonuçlarının kayıt edilmesini sağ lar. 12. Garanti Belgesi: Doldurulup distribütör firmaya geri gönderilmelidir. 5 yıl garanti sağ lar. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Açılması

2 Kan ş eker ölçüm cihazı stripleri okuyarak kan ş eker seviyesini ölçer. Bu diyaframı kullanarak cihazın tüm parçalarını öğ reniniz. LCD Ekran: Test sonuçlarını gösterir. Düğ me: Cihazı açıp kapamaya yarar. Önceki sonuçları gösterir ve diğ er fonksiyonları kullanmaya yarar. Strip Giriş i: Test için stripler buraya yerleş tirilir. Pil Kapağ ı: Pil takarken çıkarınız. Pil Yeri: Cihazın arkasındadır. Kod Çip Yuvası: Kod çip buraya geçirilir. Kod Çip: Cihazı kodlamak için gerekir. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı Göstergesi Pil İş areti Pili doldurmak gerekti inde ikaz eder MEM Hafızadaki Test Sonuçlarını gösterir Kontrol Solüsyonu İş areti Kontrol test sonucunu gösterir Test Sonucu Bilgisi

3 Kod numarası ve test sonucu görülür Ölçüm Birimi Tek bir ölçüm birimi görüntülenir ve de iş tirilemez. CODE Test strip numarasını gösterir Kan Damlat İş areti Kan örne inini uygulayabilece inizi gösterir Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Önlemler Kan ş eker ölçüm cihazı ülkenizdeki ölçüm birimine göre mg/dl veya mmol/l olarak ayarlanmış tır. Bu ölçüm değ iş tirilemez. Cihaz iki dakika içerisinde kullanılmadığ ında otomatik olarak kapanır. Strip giriş yeri temiz tutulmalıdır. Cihazı aracınızda veya aş ırı sıcak ortamda bırakmayınız. Cihaz kuru ortamda bulunmak üzere yaş veya nem değ memelidir. Cihaza sayfa 11 deki bilgilerle kalite kontrol testi yapınız. Cihazı sökmeyiniz. Sökmeniz durumunda garanti kapsamı dış ına çıkar. Sayfa 25'te cihazı temizleme bilgisi mevcuttur. Cihazı ve stripleri çocuklardan uzak tutunuz. NOT: ON CALL REDİ çip kod no ile ilk cihaza giren strip ile strip üzerindeki numaranın cihazda görünenle aynı olduğ una dikkat ediniz.çip kod no ile ş eker ölçüm cihazında okunan numara ve tek test strip üzerindeki numara veya kutu üzerindeki etiketteki numara uyuş muyorsa cihaz hata verir. Bu durumu dağ ıtıcı firmaya bildiriniz. Test Stripleri ON CALL REDİ Kan ş eker ölçüm cihazı tam kanda glikoz seviyesini kimyasal madde içeren ince striplere kan damlatılması ve otomatik olarak emilen kanın oluş turduğ u elektriksel akımın cihazda okunmasıyla ölçer ve bu değ er ekranda görülür. Kan ş eker ölçüm cihazı plazma eş değ er kan sonuçlarını gösterir. Örnek yeri Kan veya kontrol solüsyonu buraya uygulanır. Temas yeri Test stripinin bu ucunu duruncaya kadar ölçüm cihazının içine yerleş tirin. Kontrol penceresi Yeterli kan örneğ inin uygulandığ ını gösterir. Önemli: Kan örneğ i strip ucuna uygulanır. Üstüne uygulanan kan örneğ i yanlış sonuca neden olabilir.

4 E er kontrol penceresi yeterli kanla dolmuyorsa daha fazla kan ilave etmelisiniz. Bu durumda E-5 hata mesajı alırsınız. Stripi çıkarıp testi yineleyiniz. Kontrol penceresi dolmadan cihaz geri sayım yapsa dahi stripi çıkarıp yeni striple yeniden test deneyiniz. Kod Numarası Her test strip paketi kod (CODE),ve lot numarasıyla (LOT), üretilir ( )ve son kullanım tarihi,kontrol 1 ve 2 solüsyonlarını içerir.(ctrl1 ve CTRL 2). Saklama ve Taş ıma Lütfen aş ağ ıdaki bilgileri gözden geçiriniz. *Test striplerini kuru serin yerde (15-30oC) (59-86oF) saklayınız. *Dondurmayınız. Buzdolabına koymayınız. *Banyo gibi nemli ortamlarda bulundurmayınız. *Testi çıkardığ ınız kutunun kapağ ını hemen sıkıca kapatınız. *Çıkarılan testleri ölçüm için bekletmeden kullanınız. *Son kullanma tarihi geçen stripleri kullanmayınız. Yanlış sonuçlara yol açabilir. *Son kullanma tarihi etikette yıl ve ay olarak belirtilmiş tir. Örnek: Yani 2010 yılı ocak ayı son kullanma tarihidir. Ş iş edeki Test Stripleri Hakkında Özel Bilgiler: *Striplerin sağ lıklı sonuçlar vermesi için ş iş e kapağ ını iyi kapayınız, stripleri ş iş eden dış arı çıkarmayınız. *Stripler ş iş esinde kapağ ı sıkı kapalı ş ekilde korunmalıdır. *Stripleri ş iş esinden baş ka bir ş iş eye aktarmayınız. *Ş iş eden strip alır almaz kapağ ı sıkıca oturtarak kapatınız. *Bir ş iş e açıldığ ı andan itibaren 3 ay kullanılabilir. *Açılan ş iş e üzerine açılma tarihini yazınız. Folyoda Satılan Test Stripleri İçin Özel Talimatlar: *Kesenin birleş me yerinden yırtarak dikkatlice test stripini zedelemeden çıkarıp derhal kullanınız Test Stripleri İçin alınması gereken Önlemler *Vücut dış ı olarak stripler sadece test amaçlı kullanılmalıdır. Yırtılmış, bükülmüş, zedelenmiş stripleri kullanmayınız *Stripleri tekrar tekrar kullanmayınız. *Ölçümden önce test striplerinin üzerindeki no ile cihazda okunan kod numarasının aynı olduğ unu kontrol ediniz. *Stripleri ve folyo keseleri çocuk ve hayvanlardan uzak tutunuz. *Kan ş eker ölçüm sonucunuza göre diyet ve ilacınızı, tedavinizi değ iş tirmeden önce doktorunuzla görüş ünüz. *Test strip yerleş tirilmesi ile ilgili detaylara bakınız. Kontrol Solüsyonu Kontrol solüsyonu, içinde bilinen miktarda ş eker içerir. Düzenli olarak kontrol solüsyonu kullanmak sonuçlarınızın doğ ruluğ u açısından gereklidir. Kalite kontrol incelemesi ş u durumlarda yapılmalıdır: *Cihazı ilk kez kullanmadan önce *Yeni strip kutusu açıldığ ında *Ş üpheye düş üldü ünde *Cihazı temizledikten sonra

5 *Haftada 1 kez. Sayfa 11 de kalite kontrol bilgileri yer almaktadır. Saklama ve Taş ıma Lütfen inceleyiniz Kontrol solüsyonu 15-30oC (59-86oF) oda sıcaklığ ında saklanmalıdır. Buzdolabına koymayınız. Ş iş edeki son kullanma tarihine bakınız. Son kullanma tarihi yıl ve ay ş eklinde verilmiş tir gibi. Her kontrol solüsyonu açıldıktan 3 ay sonraya kadar kullanılabilir. Açılma tarihini etiket üzerine yazınız. Kontrol Solüsyonu Tedbirleri *Vücut dış ı tanı için. Kontrol solüsyonu sadece vücut dış ı testler içindir. İçilmez enjekte edilmez. *Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. *Kontrol solüsyonları 15-40oC sıcaklıkta doğ ru sonuçlar verir. *Test strip ş iş elerindeki gösterilen kontrol aralığ ı kan ş eker düzeyleriniz için önerilen ş eker seviyeleri değ ildir. *Kan ş ekeri hedef seviyeleriniz ş eker hastalığ ı uzmanları tarafından belirlenmelidir. *Kontrol solüsyonuna strip ucuyla dokunmayınız. *Kendi cihazınızın kontrol solüsyonu dış ında bir kontrol solüsyonu kullanmayınız. *Daha fazla detaylı bilgi için kontrol solüsyonu uygulamasına bakınız. Pilin Yerle tirilmesi Pil önceden cihaza yerleş tirilmemiş olabilir.cr V jeton pil gereklidir. Lütfen taş ıma çantasındaki pili bulup aş ağ ıdaki adımlardaki gibi yerleş tiriniz. 1.Pil kılıfını çekiniz. pil kapağ ı parmağ ınızla kolayca açılır. 2. Yeni bir cr v pil yerleş tiriniz. pilin (+) yüzeyinin cihazla ayni hizada oldu una dikkat ediniz Pil kapağ ını kapatınız ve çıt sesiyle kapandığ ından emin olunuz. Kan Ş eker Ölçüm Cihazının Test Öncesi Kontrol Edilmesi Cihazın Kodlanması Test stripinin kutusu de iş tikçe basitçe yeni kod çipini cihaza yerleş tiriniz. Stripi cihaza yerleş tirince cihazda kod numarası görünür. Bu numarayla strip kutusu üzerindeki kod numarası aynı olmalıdır. Tabi ki kod çip üzerindeki numarada aynı olmalıdır. Not: On Call Redi üzerindeki kod çip no ile ekranda görülen numara ve her stripteki numaranın aynı olduğ u görülmelidir. Farklı numaraların belirlenmesi halinde yerel dağ ıtıcı firmaya baş vurulmalıdır. Eğ er baş latıcı kit satın alırsanız baş latıcı kit kutusunda kolaylıkla çip kodu bulursunuz. Bu baş latıcı kit çip taş ıyıcı çantayı ilk açtığ ınızda kullanılır. Eğ er hazırda yerleş ik kod çip varsa onu çıkarınız yeni kod çipi takınız Kod çipini çantadan alınız. Kod çip kod numarasını strip kutusu veya folyo kesesindeki numarayla karş ılaş tırınız. Eğ er iki no aynı değ ilse yanlış sonuç alabilirsiniz. Eğ er kod çip üzerindeki no ile strip ş iş esindeki no tutmuyorsa bölge temsilcisiyle acil olarak görüş ünüz Ş eker cihazının kapanmasıyla kod çipine yeni numara koymak gerekir. Bu yerine çıt sesi duyularak konabilmelidir. Yeni bir kutu stripe geçmedikçe bu numara yerinde kalmalıdır. Not: strip konduğ unda hafızada strip kodu yoksa ekranda CODE ve.. uyarı görüntüsü ekrana gelecektir. Not: strip konduğ unda hafızada strip kodu yoksa ekranda CODE ve.. uyarı görüntüsü ekrana gelecektir. Ses Özelliğ i Cihaz ses özelliğ iyle geldiğ inden bu özellik kapatılamaz. Açıldığ ında ve test stripine yeterli bir örnek uygulandığ ında ve sonuç hazır olduğ unda cihaz kısa bir bip sesi verir. Hata oluş tuğ unda kan ş eker ölçüm cihazı üç kez kısa bip sesi verir. Lütfen hangi hatanın oluş tuğ unu ekrandaki numarasına bakarak kontrol ediniz. Kalite Kontrol Testinin Yapılması

6 Kalite kontrol testi strip ve cihazın beraberce uygun ş ekilde çalış tığ ını ve test iş leminin doğ ru yapıldığ ını gösterir. Testlerin aş ağ ıdaki hallerde yapılması önemlidir. *Cihazı ilk kez kullanırken *Yeni strip kutusu kullanırken *Cihazla striplerin uygun olmadığ ı ş üphesi varsa veya sonuçla kendinizi hissetmeniz arasında uyuş mazlık varsa *Cihazın hasarlı olduğ unu düş ünüyorsanız *Haftada en az bir kez 1. Cihazın strip giriş ine yüzü yukarı gelecek ve temas barları girecek ş ekilde bir test stripi yerleş tiriniz. Cihaz açılacak ve bip sinyali verecektir Tüm görüntü bölümlerinin açıldığ ından,kontrol ederek emin olunuz. (yukarıdaki görüntü ş emasına bakınız) Ekrandaki bu görüntüden sonra sistem test moduna girecektir. Ekranda parlama ş eklinde kan örne i görünecektir. Görüntünün merkezinde kod numarası belirecektir. Beliren kod numarasının strip kutusundakiyle veya folyo kesesindekiyle aynı olduğ undan emin olunuz. Eğ er kodlar hala uyuş muyorsa ölçüm yapmayınız. Ölçüm yapmak için yeni bir kutu stripe ihtiyacınız var demektir. Parlayan kandamlası ş eklindeki görüntü ş ekli test stripinin cihaza doğ ru yerleş tirildiğ ini ve kontrol solüsyonunun damlatılabileceğ ini gösterir Not: E er strip do ru yerleş tirilmediyse kan ş eker ölçüm cihazı açılmayacaktır. 4. Solüsyonun kontrol solüsyonu olup olmadığ ını belirlemek için düğ meye 2 saniye basılı tutup beklemek gerekir. Önce cihaz kendini kontrol moduna aldıktan sonra ekranda kontrol solüsyonu sembolü görünür Kontrol solüsyonunu iyice karış tırıp kibarca sıkıp bir damla damlatınız. Eğ er uç dolarsa ucu temiz sert bir zemine doğ ru hafifçe vurunuz. Yeniden sıkış tırıp sonra kullanın. Yeniden sıkış tırıp az bir damla daha temiz emilemez bir yüzeye dalatılır. Test stripinin örnek ucunu kontrol solüsyonunun damlasına değ iriniz. Cihaz yeterli örneğ in uygulandığ ını bip sesiyle uyaracaktır. 2. Not: Kontrol solüsyonunu direk ş iş eden test stripine uygulamayın. Eğ er kontrol solüsyonu test strip penceresini tamamen doldurmamış sa ikinci bir damla damlatmayınız. Test stripi çıkarıp yeni bir striple iş lemi tekrar ediniz Eğ er yeterli örnek uygulandıysa cihaz 9 dan 1 e kadar aş ağ ı sayıp sonunda sonucu ekranda gösterecektir. Kontrol solüsyon sonucu test strip kutusu veya folyo kesesindeki kontrol rakamlarının aralığ ında olmalıdır.(ctrl 1 veya CTRL 2) Bunun anlamı kan ş eker ölçüm cihazı uygun ş ekilde çalış makta ve iş lemi doğ ru yürütmektedir.

7 7.Test stripini cihazda yerleş tirildiğ i yerden çıkarınız. Kalite kontrol sonucu hafızada saklanmaz. Eğ er sonuç kontrol aralığ ında gösterilenin dış ında çıkarsa: *Doğ ru aralıkta ölçüm yaptığ ınızı kontrol ediniz. Kontrol solüsyonu 1 sonuçları CTRL 1 test strip kutusu veya folyo kesesinde gösterilenle karş ılaş tırılmalıdır. *Test strip ve kontrol solüsyonu son kullanım tarihini kontrol edin. Test strip ve kontrol solüsyonunun 3 haftadan daha uzun süre açık tutulmadığ ından emin olunuz. Günü geçmiş herhangi bir solüsyon veya stripi cihazda kullanmayınız. *Test zamanında sıcaklığ ın 15 ile 40 oc arasında olmasına dikkat ediniz. *Test strip ve kontrol solüsyon kapağ ının iyice kapalı olduğ undan emin olunuz. *Test strip ve çip kodunun ekranda okunan ile aynı olduğ undan emin olunuz. *Kan ş eker ölçüm kitinde verilen kontrol solüsyonuyla aynı markayı kullandığ ınızdan emin olunuz *Test uygulamasını doğ ru yaptığ ınıza emin olunuz. Yukarıda bahsedilen tüm durumları kontrol ettikten sonra kalite kontrolü yeni bir striple tekrarlayınız. E er sonuçların hala strip kutusunun üzerindeki değ erlerin dış ında çıkıyorsa kan ş eker ölçüm cihazınız arızalı olabilir. Lütfen ilgili firmayı arayınız. Kontrol solüsyonu 1 ve kontrol solüsyonu 2 olmak üzere 2 aş amalı kontrol solüsyonu vardır. Kontrol solüsyonu 1 kiş isel kontrollerinizin çoğ u için tek baş ına yeterli olabilir. Strip veya cihazınızda uygun olmayan sonuçlarla karş ılaş ıyorsanız kontrol solüsyonu 2 yi denemeniz daha uygun olur. Kontrol aralığ ı her iki (CTRL 1 ve CTRL 2) test strip kutusu veya folyo kesesi üzerindeki değ er aralığ ına göredir. Kontrol solüsyonu 2 yi kullanırken 4 ten 6 ya kadar olan adımları tekrar edin. Kontrol solüsyon 1 testleri CTRL 1 aralığ ında çıkmalıdır ve kontrol solüsyonu 2 sonuçları CTRL 2 aralığ ında çıkmalıdır. Kontrol sonuçları uygun kontrol aralığ ında çıkmadığ ı durumlarda cihaz uygun çalış madığ ından kan ş eker ölçümü için kullanılmamalıdır. Sorunu gideremediğ iniz durumlarda cihaz dağ ıtıcısından yardım isteyiniz. Lütfen On Call kontrol solüsyon 1 ve kontrol solüsyon 2 yi içeren glikoz kontrol solüsyon kiti sipariş i için yerel dağ ıtıcı ile temasa geçiniz. Kan Ş eker Ölçümü Aş ağ ıdaki adımlar ile cihaz, strip, delme cihazı ve lanset sistemi birlikte kullanılarak kan ş eker ölçümünün nasıl yapıldığ ını göstermektedir. 1.Adım: Bir Damla Kan Alınması On Call Redi ş eker ölçüm cihazı ön kol, el ve parmak ucundan çok az bir kan almayı gerektirir. Sayfa 17 de önkol ve parmaklardan kan alınması görülmektedir. Testten önce temiz, kuru bir çalış ma alanı seçiniz. Bir damla kan için gerekli tüm malzemelere sahip olduğ unuzdan emin ve rahat bir pozisyonda iş lemi yapınız. Önemli: Test alanı test öncesinde alkol ile silinmeli veya sabunlu suyla yıkanıp kurulanmış olmalıdır. Gerekirse kan akımını artırmak için ılık su kullanılmalıdır. Test alanında krem veya herhangi bir losyon sürülmemelidir.

8 Kurma Baş lığ ı Otomatik Delici Dü mesi Lanset Tutucu Steril Lanset Ş effaf Baş lık (Ön kol ve elden test için) Koruyucu Disk Delme Derinliğ i Ayarı Lanset Kılıfı Parma Ucu Testi Parmak ucu testinde rahatsızlığ ı azaltmak için delme cihazına derinlik ayarını yapınız. 1. Delme cihazının kılıfındaki vidayı açınız ve içine steril lanseti lanset tutucudaki yuvasına sonuna kadar iterek oturtunuz 2. Lanseti lanset tutucu içinde sıkıca tutun ve baş lığ ı güvenli bir ş ekilde ayırıncaya kadar çeviriniz ve koruyucu diski lansetten dikkatle çekerek çıkarınız Delme cihazının gerisindeki vidayı dikkatlice çeviriniz. İğ neye temas etmemek için dikkat ediniz. Kılıfın lanseti tamamen sardığ ından emin olunuz Lanset kılıfını çevirerek delme derinliğ ini ayarlayın. 5 delme derinlik ayarı vardır. Rahatsızlığ ı azaltmak için en düş ük delme derinliğ i ile deliniz. Bu yeterli kan sağ layacaktır.

9 Ayarlama: 1 ve 2 Zarif deriler için 3 Normal deriler için 4 ve 5 Kalın deriler için Not : Parmağ ınıza karş ı fazla basınç uygulanması da delme derinliğ ini artırır Delme cihazını kurmak için kurma baş lığ ını geri çekiniz. Bir klik sesi duyulacaktır. Bu cihazın kurulduğ unu ve bir damla kan almak için hazır olduğ unu gösterir Test iş lemine baş lamadan önce elinizi sabunla yıkayınız veya alkolle siliniz. Gerekirse elinizdeki kan akımını artırmak için ılık su kullanınız. Sonra ellerinizi tamamen kurulayınız. Kan akımını artırmak için elinizin ayasından parmaklara doğ ru birkaç kez masaj yapınız Delme cihazını parmağ ın bir kenarına doğ ru tutunuz. Parmağ ı delmek üzere delme cihazının üzerindeki delme düğ mesine basınız. Cihaz aktiflendiğ inde bir klik sesi duyulacaktır. Yeterli kan elde etmek için nazikçe parmak kökünden ucuna doğ ru masaj yapınız. Kanın çevreye yayılmamasına dikkat ediniz. 2. Ağ rıyı en aza indirmek için parmak ucunun yan tarafını deliniz. Delinen tarafı değ iş tirmeli ve aynı yeri delmemek gerekir, yara açılabilir. Ön Kol ve El Ayasından Test İş lemi Ön kol ve el ayası parmak ucundan daha az sinir içerdiğ inden daha az ağ rı ile kan alma olanağ ı sağ lanabilir. Ön kol ve ayadan kan alma yöntemi farklıdır. Buradan kan almak için ş effaf baş lığ ı takmak gerekir. Ş effaf baş lık takılıyken delme derinliğ i ayarlanamaz. Önemli: On Call Redi kan ş eker ölçüm cihazı parmak ucu kan ş eker ölçümü yanında alternatif olarak ön kol ve ayadan kan ölçüm imkânı vermektedir. Ancak parmak ucu kan ölçümü ile ön kol ve aya kan ölçü arasında farklılıklar olduğ unu bilmek gerekir. Ön kol ve aya kan ölçümü bilgileri : 1. İnsülin dozu, yemek ve spor egzersizi ile oluş an kan ş ekeri değ iş imlerini parmak ucu kanı diğ er bölgelerden alınan kandan daha çabuk gösterir. 2. Test yemekten sonra 2 saat içinde yapılacaksa insülin veya egzersizle hızla değ iş en kan ş eker seviyesi hissediyorsanız parmak ucunu kullanınız. 3. Hipoglisemiyi ilgilendiren bir durumdan ş ikâyetçiyseniz veya hipoglisemi dalgınlığ ı varsa ölçüm için parmak ucunu kullanınız. Delme cihazına lanset yerleş tirilmesiyle ilgili durum için parmak ucu test bölümüne baş vurunuz. *Ş effaf baş lığ ı saat yönünde çevirerek cihaza takınız.

10 Ön kol veya ayadan delmek için temiz ve kuru olan, kemikten uzak etli ancak görünür damarlardan uzak olan bir bölge seçiniz. Delinen sahaya kan gelmesi için yavaş ça masaj yapın. *Delme cihazını delinecek alana yerleş tirin. Ş effaf baş lığ ı delme sahasına 2 saniye bastırın. Delme düğ mesine basın ancak cihazı delinen yerden hemen kaldırmayın. Yeterli kan oluş uncaya kadar cihazı delme yerinde basılı tutun. Lansetin Çıkarılması: 1. Delme cihazının kılıfını çevirin. Lanset koruyucu diskini sert bir zemine koyun ve lanset iğ nesini dikkatlice diske batırın Çıkarma düğ mesine basarak lansetin geniş leyebildiğ inden emin olun. Lanseti lanset tutacağ ını doğ ruca çıkarın ve uygun bir kutuya koyun. Delme cihazının kılıfını cihaza yeniden yerleş tirin. Lanset Önlemleri *Lanseti çantasından çıkardığ ınızda koruyucu disk yok veya gevş ek ise kullanmayınız *Eğ er lanset iğ nesi bükülmüş ise kullanmayınız. *Lanset i nesi göründüğ ünde tedbirli davranın *Asla delme cihazını veya lanseti diğ er insanlarla paylaş mayın. *Enfeksiyon riskini düş ürmek için daima yeni steril lanset kullanın. *Delme cihazı veya lansetin el losyonu ve yağ lar gibi kirli malzemelerle temas etmemesine dikkat ediniz. 2.Adım: Kan Ş ekerinin Ölçümü Not: herhangi bir anda test stripini cihaza yerleş tirdi inizde cihaz otomatik olarak ölçme durumuna geçer. Test stripini strip giriş ine kenardaki okuma çizgilerinin tamamı içine girecek biçimde yüzü önde olacak ş ekilde sokunuz. Cihaz bip sesi verecektir. Bu cihazın açıldığ ını ve ölçüme hazır olduğ unu gösterir. Ekranda görünen kod no ile strip kodunun veya folyo kesesi kodunun aynı olduğ undan emin olunuz. Eğ er aynı değ ilse strip kutusu ile kod çipini kontrol ediniz. Eğ er kodlar hala uyuş muyorsa test yapmayın. Yeni bir kutu stripe ihtiyaç var demektir.

11 2. Iş ıldayan kan damlası stripin doğ ru yerleş tirildiğ ini ve ölçüm için kan damlatılabileceğ ini gösterir 3. Kan örne ini test stripinin ucuna dokundurunuz. Ölçüm cihazı yeterli kan örneğ inin geldiğ ini bir bip sesiyle onaylayacaktır ve ölçüm baş layacaktır YAPMAYIN: *Kan örneğ ini stripin ön veya arkasına uygulamayın *Kan örneğ inin stripe yayılmamasını sağ layın *Parmağ ınızı test stripine doğ ru bastırmayın *İkinci kan damlası damlatmayınız. 4. Yeterli kan örneğ i verildiğ i zaman cihaz 9 dan 1 e kadar aş ağ ıya sayıp ölçüm sonucunu gösterecektir Eğ er ekranda hata mesajı varsa sayfa 28 de aksaklık çözümleme rehberine baş vurunuz. Eğ er ekranda HI veya LO görülürse aş ağ ıdaki HI veya LO mesajları bölümüne baş vurunuz. 5. Sonucu gördükten sonra geçerli sonucu kan ş ekeri günlük seyir defterine tarih ve saat olarak kaydedin ve sonucu doktorunuzun koyduğ u hedeflerle karş ılaş tırınız. Daha fazla bilgi için kan ş ekeri günlük seyir defterinde sayfa 26 da önerilen test zamanları ve hedefler-amaçlar bölümüne baş vurunuz. 6. Stripi cihazdan çıkarıp kapalı bir kaba koyunuz.

12 "HI" (yüksek) ve "LO"(düş ük) Mesajları Kan ş eker ölçüm cihazı mmol/l(20-600mg/dl) kan aralığ ında ş eker ölçümü yapmaktadır. ''HI'' veya ''LO'' mesajları sonucun bu aralığ ın dış ında olduğ unu gösterir. Eğ er ekranda ''HI'' mesajı çıkarsa kan ş eker değ eri 33.3 mmol/l yani 600mg/dL' nin üstünde demektir. Herhangi bir hata yapılması olasılığ ına karş ı test yeniden yapılmadır. Eğ er bir hata yapılmadığ ından ve cihazın uygun çalış tığ ından eminseniz ve cihazınız hala ısrarla ''HI'' mesajı veriyorsa hiperglisemi (yüksek kan ş ekeri) oldu unu gösterir. Eğ er ekranda ''LO'' mesajı görünüyorsa kan ş ekeriniz 1.1mmol/L nin yani 20mg/dL' nin altında demektir. Test herhangi bir hata olasılığ ına karş ı yeniden yapılmalıdır. Eğ er herhangi bir hata yapılmadığ ından ve cihazınızın düzgün çalış tığ ından eminseniz ve cihaz hala ''LO'' mesajı veriyorsa hipoglisemi (düş ük kan ş ekeri seviyesi) olduğ unu gösterir. Derhal tedavi için doktorunuza baş vurunuz. Önlemler ve Sınırlamalar Kan ş eker ölçüm cihazı ve test stripleri ve diğ er bileş enler doğ ru kan ş eker ölçümleri için birlikte tasarlanmış ve test edilmiş tir. Cihazın parçalarını baş ka markalarla kullanmayınız. Sadece tam kan örneğ i ile ölçüm yapınız. Her ne amaçla olursa olsun cihazı üretici firmanın belirtmediğ i bir amaçla kullanmayınız. Aksi takdirde cihaz tarafından sa lanan koruma bozulabilir. Çok yüksek hemotokrit (%55 üzeri) ve çok düş ük hemotokrit (%30 altı) yanlış sonuçlara yol açabilir. Kan hemotokrit sonucunuz için doktorunuzla görüş ünüz. Anormal derecede yüksek C vitamini, asetominofen, ürik asit, L-dopa, tolazamide gibi maddeler yanlış yüksek kan ş ekeri sonucu çıkmasına yol açar. Yağ lı maddelerin (3000 mg/dl üzeri trigliseride 500 mg/dl üstü kolesterol)kan ş ekeri seviyesi üzerine etkisi çok yoktur. On Call Redi feet yani 3048 metre yükseklikte do ru sonuçlar verdi i test edilerek gösterilmiş tir. Ş iddetli hasta kiş iler kan ş ekerlerini kan ş eker ölçüm cihazlarıyla takip etmektedirler. Ş okta, ş iddetli hasta, hiperosmolar koma veya ketasidozdaki hastaları On Call Redi ile takip edilmesi önerilmez. Kan örneklerini dikkatle alınız. Tüm kanlara enfekte materyal gibi davranınız. Kan örneğ i alırken tam önlemleri alınız. Kurallara uyunuz. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı Hafızasının Kullanımı Kan ş eker ölçüm cihazı On Call R Redi 100' kadar test ölçümünü hafızasında otomatik olarak saklar. Eğ er hafızada 100 kayıt varsa son ölçüm otomatik olarak yeni bir kayıt sayfasına geçer. Hafızada Saklanan Kan Ş eker Kayıtlarının Görülmesi 1. Cihazı açmak için düğ meye basınız ve hafıza kodunu giriniz. Ş ekil 1 ve kısa MEM kelimesi görünecektir. Daha sonra ekranda hafızadaki son ölçülen kan ş eker değ eri görülecektir. Eğ er cihazı yeni kullanan biriyseniz cihaz ekranda kesik üç çizgi (- - -) ve MEM kelimesi, ölçüm birimini gösterecektir. Bu hafızda kayıtlı bilgi olmadığ ını gösterir.

13 2. Düğ meye basarak kayıtlı sonuçları inceleyin. Hafıza madundayken düğ meye 3 saniye basılı tutarsanız ekran kapanır Hafızanın Silinmesi Hafızayı silerken çok dikkatli olunmalıdır. Hafızayı silme geri dönüş süz bir durumdur. Hafızayı silmek için; 1. 1 Cihazı açmak için düğ meye basınız. Hafıza kodunu giriniz. Sonuçları girmek için düğ meye basınız. Hafızada kayıtlı son ölçülen sonuç görüldükten sonra ekranda End ve MEM sözcükleri görülecektir. 2. Hafızayı silmek için düğ meye 3 sn basılı tutun. 3. Ekranda del ve MEM kelimeleri görülecektir. Bu aş amada bir dakika içinde hiçbir iş lem yapılmazsa cihaz hafızayı silmeden kapanır. 4. Del ve MEM kelimeleri göründükten sonra dü meye 3 saniye basılı tutulursa hafıza silinecektir. 5. Kayıtlı bilgilere silmek amaçlı girildiğ i halde silmeden çıkılmak isteniyorsa düğ meye sadece dokunun. Bakım Uygun bir bakım iyi sonuçlar için önerilir. Pilin De iş tirilmesi Pil iş areti görüldü ü zaman pilin zayıfladığ ını ve en kısa zamanda değ iş tirmek gerektiğ i anlaş ılır. Eğ er pil çok zayıfsa ş eker ölçümü için pilin çok zayıf olduğ unu gösteren ''E-6'' hata mesajı görülür. Pil değ iş inceye kadar cihaz iş lem yapmaz. Açıklamalar: 1. Pili çıkarmadan önce cihazın kapalı olduğ undan emin olunuz. 2. Pil kılıfını cihazdan çekiniz. Pil taş ıyıcısı parmakla kolayca açılacaktır 3. Eski pili çıkarıp yerine yeni CR V jeton pili yerleş tiriniz. Pil yuvasına (+) yüzü yukarda temas edecek ş ekilde yerleş tirdi inizden emin olunuz. 4. Pil kılıfını kapatıp tam kapandığ ından emin olunuz. Kan Ş eker Ölçüm Cihazınız On-CallÒ Redi yi Taş ımak Kan Ş eker Ölçüm Cihazı On-CallÒ Redi cihazı devamlı özel bir bakım veya temizlik gerektirmez. Bir parça hafif ıslatılmış deterjanlı bez ile cihazın dış ı silinebilir. Strip giriş ine sıvı, kir, kan, kontrol solüsyonu bulaş masını önleyiniz. Her kullanımdan sonra cihazınızı çantasına koymanız önerilir. On-CallÒ Redi kan ş eker ölçüm cihazı elektronik bir alettir. Dikkatle taş ıyınız. Delme Cihazı Gerektiğ inde ılık su ve hafif sabunlu bez ile delme cihazı dikkatle tamamen kurulayınız. Cihazı suya daldırmayınız. Lütfen daha fazla bilgi için delme cihazı uygulamasına bakınız. Önerilen Test Süreleri Amaç ve Hedefler Kan ş ekerinin sık ölçümleri ile kan ş eker seviyelerinin gidiş ini görmek ş eker hastalığ ı bakımının uygun yapılabilmesinin önemli bir parçasıdır. Doktorunuz size kan ş eker seviyeleri ve aralığ ı konusunda amaç ve hedefler konulmasında yardımcı olacaktır. Doktorunuz aynı zamanda ne zaman ve hangi sıcaklıkta kan ş ekeri bakmanız gerektiğ i konusunda yardımcı olacaktır. Sıkla Önerilen Bazı Zamanlar[1] Uyandığ ınızda (açlık ş ekeri) Kahvaltıdan önce Kahvaltıdan 1-2 saat sonra Ö le yeme inden önce

14 Egzersiz öncesi ve sonrası Akş am yeme inden önce Akş am yeme inden 1-2 saat sonra Yatmadan önce Ara ö ünden sonra Saat 2-3 te (insülin alıyorsa) Daha Sık Bakılması Gereken Durumlar1: Ş eker hastaları için yapılan yeni bir düzenleme veya ilaç eklenmesi Ş eker düzeyinizin sıklıkla düş üp yükseldiğ ini hissediyorsanız Uzun bir süre kendinizi rahatsız, hasta hissediyorsanız. Amerikan ş eker hastalığ ı derneğ i (The American Diabetes Association) ş eker hastalarına aş ağ ıdaki kan ş eker düzeylerini önermektedir. Ortalama yemek öncesi düzeyi mg/dl(= mmol/l) Yemek sonrası maksimum düzey < 180 mg/dl (< 10.0 mmol/l) Gün boyu kiş isel kan ş eker seviyesi ile ilgili hedeflerinizi doktorunuzla görüş ünüz.[2] Günün saati Sabah açlık ş ekeri Yemekten önce Yemekten 2 saat sonra Uyuma saati Gündüz saat 2-3 arası Di er Hedef aralığ ınız (Not: 1 mmol/l = 18 mg/dl) Ş eker günlüğ ü defterinizi ş ekerinizin hangi seviyede sürdüğ ünü kontrol için düzenli olarak ş eker ve ilgili olayları kayıt tutunuz ve doktorunuzu ziyaretinizde beraber götürünüz. Bu size ve doktorunuza ş eker kontrol planı oluş turmada ve karar vermede yardımcı olacaktır. Kan Ş eker Ölçüm Cihazı ve Laboratuar Sonuçlarının Karş ılaş tırılması On Call Redi kan ş eker ölçüm sistemi ve laboratuar sonuçlarının ikiside kan veya serumdaki kan ş eker seviyesini gösterir. Ancak sonuçların bazen bir miktar değ iş im göstermesi normal sayılabilir. Bu tip farklılıkların %20 den fazla olmaması beklenir. Kabul edilebilir makul bir karş ılaş tırma için aş ağ ıdaki rehberi takip ediniz: Ş eker ölçüm cihazı, test strip, kontrol solüsyonu laboratuara beraber götürün. Cihazın temiz olduğ undan emin olun. Cihazın uygun ş ekilde çalış ıp çalış madığ ını kalite kontrol yaparak bakınız. Eğ er 4 saattir açsanız ( tercihen 8 saattir açsanız) sonuçlar karş ılaş tırmak için daha kesin bilgi verecektir. Laboratuarda: Kan almadan önce ellerinizi yıkayınız. Laboratuar ve cihazınız için kan örneklerini on dakika içinde veriniz. Bu sonuçları karş ılaş tırmada daha kesin bilgiler verir. Cihazınıza test tüpüne konan floridli veya diğ er antikoagulanlı kandan kullanmayın çünkü bu kan sonucunun düş ük çıkmasına neden olur. Sorun Giderme Rehberi Kan ş eker ölçüm cihazı bir sorun ortaya çıktığ ında ikaz mesajı verecek ş ekilde üretilmiş tir. Ekranda böyle bir ikaz mesajı belirdiğ inde hata numarasını kaydedip cihazı kapatın ve aş ağ ıdaki bilgileri izleyi Görüntü Nedeni Çözümü Pil zayıf veya hasarlı Pili de iş tirin Cihaz Cihaz çok so uk Eğ er cihaz ileri derecede soğ uk kaldıysa 30 dk açılmıyor oda sıcaklığ ında bekletiniz. E-0 Açılma gücü kontrol hatası 30dk pili çıkarın sonra yeniden takıp cihazı açın. E er hala sorun varsa servise haber verin. İç ayar kontrol hatası Cep telefonu radyo frekans dalgaları yüksek E-1 elektrik voltajı kaynağ ından uzak durunuz. Daha sonra ölçümü tekrar ediniz. E er sorun devam ederse lokal dağ ıtıcı firmaya haber veriniz. E-2 Ölçüm sırasında stripin yerinden Ölçümün yeni baş tan tekrar ediniz. Stripin yerine çıkması oturdu undan emin olunuz. E-3 Kan örneğ i stripe çok erken uygulandı Ölçümü kan damlatma iş areti görüldükten sonra tekrarlayın. E-4 Test stripi kirli veya kullanılmış Yeni bir test stripi ile ölçümü yapınız. E-5 Yetersiz kan örne i Ölçümü test strip kontrol penceresini tam dolduracak ş ekilde tekrarlayınız. HI.t Sistem ölçüm sıcaklığ ının çok üstünde Daha serin bir ortama geçip ölçümü tekrar sıcaklık mevcut ediniz. LO.t Sistem çalış ma sıcaklığ ının çok altında Daha ılık bir yerde ölçümü tekrar ediniz. bir sıcaklık mevcut. Pil zayıf fakat yenisini yerleş tirinceye Pili değ iş tirin ölçümü yeniden yapın. kadar 10 ölçüm daha yapılabilir.

15 E-6 Pil bitmiş oldu undan cihaz yeni bir ölçüme izin vermiyor. Yeni pil takınız, ve kan ş eker ölçümünü tekrar ediniz. CODE Cihazda kod çipi yok E-7 E-8 E-9 Hasarlı kod çipi veya ölçüm sırasında çipin çıkması Cihaz elektronik olarak zayıf On Call Redi Acon dış ında bir cihaz çipi girildiyse Test strip kutusu üzerindeki kod çipini cihaza girin E er çip hasarlıysa yeni çip kullanın numarayı düzeltir ölçümü tekrar edin. Eğ er ölçüm sırasında çip çıkmış sa yeniden çipi girin stripteki kodu doğ rulayın. Ölçümü tekrar edin. Eğ er sorun devam ederse dağ ıtıcı firmaya haber verin. Lütfen On Call Redi Kan ş eker ölçüm cihazıyla aynı ş eker stripini kullandığ ınızdan emin olun. Eğ er sorun devam ederse lokal dağ ıtıcı firma haber verin. Özellik Cihaz Özellikleri Ölçüm aralığ ı mg/dL( mmol/L) Sonuç kalibrasyon Plazmaya eş it Örnek Taze Kapiller Tam Kan Minumum örnek kan miktarı 1 µl Test süresi 10 saniye Güç kaynağ ı Bir jeton pil CR V Pil ömrü 12 ay veya 1000 test Ölçülen kan ş eker ünitesi Hafıza Cihaz boyutu Ekran boyutu Ağ ırlık Çalış ma sıcaklığ ı Çalış ma nem oranı Hematokrit aralığ ı 30-55% Spesifikasyonlar Cihaz sonuç birimi cihaz kurulurken Ülkenizdeki standar kullanılan birim cinsine göre mmol/l veya mg/dl cinsinden birim olarak okunabilir 100 kayıt 48mmX82mmX17mm 31mm X 30.5mm 38 g 5-45 C ( F) 20-90% (yo unlaş mayan) Garanti Cihazı satın aldıktan sonra lütfen garanti belgesini doldurup servise postalayınız. Eğ er cihazınız kullanım talimatına aykırı kullanmadığ ınız halde herhangi bir nedenle çalış mıyorsa ücretsiz olarak yenisiyle değ iş tirilir. Lütfen satın alma tarihini aş ağ ıda belirtiniz. Tarih :. Not: bu garanti sadece kan ş eker ölçüm cihazı içindir. Pili kapsamaz ve orijinal satış dağ ıtım yolları için geçerlidir. Semboller ve Anlamları

16 Simple instruction to help you start testing = Kan ş eker ölçüm testine baş lamak için yardımcı tanıtım bilgileri Step 2 Continued = 2. Adım devam ediyor Continued = devam Or = veya Day = gün Month = ay Hour = saat Minutes = dakika Please see the User's Manual for information about testing on your forarm or palm. = el ayası ve koldan kan eker ölçümü yapmak için lütfen kullanım kılavuzuna bakınız. Insert a test strip into the strip port, contact bar send first and facing up, to turn on the meter. = Stripin temas yeri strip giri yüzüne gelecek ekilde ölçüm cihazına bir strip yerle tirin Insert a sterile lancet into the lancing device. = delme cihazına steril lanset yerle tiriniz Replace the cap on the test strip vial immediately after removing a test strip. = Test stribi çıkarttıktan sonra derhal strip kutu kapağ ını kapatınız The test strip should be used immediately after removing it from container. = kutusundan çıkarılan strip derhal kullanılmalıdır This may produce inaccurate control results. = Bu kesin olmayan kontrol sonuçları verebilir Kullanım Ömrü Cihazınızın Kullanım ömrü 10 Yıldır. Garanti Süresi Cihazınızın Garanti süresi 2 Yıldır. Azami Tamir Süresi Cihazınızın Azami Tamir süresi 30 İş günüdür.

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı GLUKOMETRE Glukometre ile Kan Şeker Ölçümü Birim mg/dl veya mmol/l olarak ayarlanabilir. Cihaz iki dakika içerisinde kullanılmadığında

Detaylı

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN Glukometre Nedir? Hastanenin servis katlarında sağlık çalışanlarının veya ev kullanıcılarının da kullandığı küçük cep tipi elektronik cihazlardır.

Detaylı

WINTER. Kan Şekeri Takibi. Template. serap yasa 51. DİYABET YAZ KAMPI. diyabet eğitim hemşiresi

WINTER. Kan Şekeri Takibi. Template. serap yasa 51. DİYABET YAZ KAMPI. diyabet eğitim hemşiresi WINTER Template 51. DİYABET YAZ KAMPI Kan Şekeri Takibi serap yasa diyabet eğitim hemşiresi 1 WINTER Evde Kan Şekeri İzlemi Template self monitoring of blood glukoz ( SMBG ) Diyabetli bireyin evde kendi

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

KLOROFİL METRE SPAD-502 KULLANIM KILAVUZU

KLOROFİL METRE SPAD-502 KULLANIM KILAVUZU KLOROFİL METRE SPAD-502 TR KULLANIM KILAVUZU Klorofil metere SPAD-502 hafif kompak bir klorofil metredir. Bitkilerin bünyesinde bulunan klorofil miktarını tespit etmek için üretilmiştir. Bitkilerder bulunan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Portatif ph Metre Teknik Özellikler Ekran Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Tuş Takımı 6 tuşlu membran tuş takımı Ölçüm aralıkları ph ñ2.00 to 19.99 mv ± 1400 Sıcaklık ñ20.0 to 150.0 C (ñ4.0 to

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

Sadece AP-PLUS kan şekeri test Test Stripleri. stripleri kullanınız. Sıcaklık

Sadece AP-PLUS kan şekeri test Test Stripleri. stripleri kullanınız. Sıcaklık L * System Operation Conditions : Sadece AP-PLUS kan şekeri test Test Stripleri stripleri kullanınız Çalışma Koşulları: Örnek Tipi: Hematocrit aralığı: Sıcaklık: 50~104 F(10~40 C); Nem:20%~80% RH. Kapiller

Detaylı

FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid

FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid FORSTEO Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti teriparatid Kullanım Talimatları Yeni FORSTEO kaleminizi kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Talimatları nın ön ve arka yüzünü tamamen

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. Nem / Sıcaklık Ölçer TES-1364 KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER U.S. Pat. No. Des. 446,135 EKRAN : LCD çiftli ekran ve Analog ölçek ekran Ölçüm Sınırı : Nem 10% 95% RH Sıcaklık -20 +60 / - 4 +140 Çözünürlük

Detaylı

1 Giriş Güvenlik Özellikler Nitelikler Genel Özellikler Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)...

1 Giriş Güvenlik Özellikler Nitelikler Genel Özellikler Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)... PCE-A 420 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Nitelikler... 3 3.2 Genel Özellikler... 4 3.3 Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)... 5 4 Sistem tanımlama... 5 5 Ölçüm Prosedürü...

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-GM 100

KULLANIM KILAVUZU PCE-GM 100 KULLANIM KILAVUZU PCE-GM 100 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 06/02/2017 İçindekiler 1 Kısa Bilgi... 3 2 Uygulamalar... 3 3 Cihaz Karakteristikleri... 3 4 Teknoloji Parametresi... 3 5 Ekran Talimatları...

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-318

Kullanım Kılavuzu PCE-318 PCE-318 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/06/2016 İçindekiler 1 Güvenlik bilgisi... 3 2 Genel açıklama / Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 EKRAN... 6 5 PİL... 6 6 KALİBRASYON İŞLEMİ... 7 7 Ölçüm...

Detaylı

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D1 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON MODEL : D 1 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. Adres

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Nem Ölçer PCE-WP 21

KULLANIM KILAVUZU. Nem Ölçer PCE-WP 21 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçer PCE-WP 21 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 05/09/2016 İçindekiler 1 Açıklama Ve Uygulama... 3 2 Teknik Özellikler... 3 3 Cihazın Hazırlanışı... 3 4 Ölçümler... 4 5 Açıklamalar...

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 625 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 - INDEX 1. GENEL BİLGİ... 3 2. BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR... 3 3. TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 26/01/2017 İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Panel Diagramı( Önden görünümü)... 3 3 Teslimat İçeriği... 4 4 Teslimat İçeriği

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız. 2. Ürün Tanımı Ekran

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38

Kullanım Kılavuzu Termo Higrometre PCE-THB 38 Termo Higrometre PCE-THB 38 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 ÖZELLİKLER... 3 2 TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 3 FONKSİYONLAR... 4 4 ÖLÇÜM YÖNTEMİ... 4 4.1 Mod Seçimi (fonksiyonlar)... 4 4.2 Birim Ayarı...

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 UZAKTAN KUMANDALI SİLİNDİR ve MONTAJI Açma Silindir Topuz Tam Tur Kilitleme Tur Kilitleme Topuz Vidası Gösterge Kapıdaki silindiri çıkartın.

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

- TESTO TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 826 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Kızılötesi Sensör Kızılötesi Sensör Ekran Açma tuşu, Ekran dondur Ekran Açma tuşu, Ekran dondur Kızılötesi sıcaklık ölçümü Kapama tuşu Kızılötesi

Detaylı

m!ka kurulum kılavuzu

m!ka kurulum kılavuzu m!ka kurulum kılavuzu 1 2 Yellowtec ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mikrofonlar ve LCD monitörler için en sağlam destek sistemi m!ka ın keyfini çıkarın. M!ka sağlam, zarif ve esnektir.

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34

Kullanım Kılavuzu Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Radyasyon Ölçüm Cihazı PCE-UV34 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Genel Açıklama... 3 2 Teknik Özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 4 4 Ölçüm... 5 5 Ölçüm Koşulları... 5 6 Dahili Sıfırlama... 6 7 Pil

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar.

Kullanım Kılavuzu. Emniyet Uyarıları DİKKAT Uygunsuz kullanım maddi hasar veya hatalı fonksiyona yol açar. 1 4 Kullanım Kılavuzu saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalıca okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: www.qlocktwo.com

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu İletkenlik Ölçüm Cihazı PCE-CM 41

Kullanım Kılavuzu İletkenlik Ölçüm Cihazı PCE-CM 41 İletkenlik Ölçüm Cihazı PCE-CM 41 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 ÖZELLİKLER... 3 2 TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 3 FONKSİYONLAR... 4 4 ÖLÇÜM YÖNTEMİ... 5 4.1 İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ... 5 4.2

Detaylı

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun.

Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Kullanım Talimatı ECON EC-SERİSİ 1. Uyarı ve Güvenlik Önlemleri Oluşabilecek her türlü riski önlemek için cihazı kullanmaya başlamadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Bu cihazı tehlikeli bölgelerde

Detaylı

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI

MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI MAPISHREDDER AUTO S85CD OTOMATİK BESLEMELİ EVRAK İMHA MAKİNASI DİKKAT: Beklenmeyen arıza ve istenmeyen durumlarla karşılamamak için cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Testo 205 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Testo 205 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Testo 205 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız.

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

- TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 830 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Ekran Kızılötesi sensör, lazer Kızılötesi ölçüm Açma/kapama tuşu Temaslı ölçüm Ölçüm tuşu; kızılötesi ölçüm Pil yuvası Temaslı prob ölçüm soketi

Detaylı

Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU testo Ltd. Şti. Endüstriyel Amaçlı Ölçüve Kontrol Cihazları - TESTO 831 Infrared Termometre TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Kızılötesi sensör, lazer Ekran Kızılötesi ölçüm Ölçüm tuşu; kızılötesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

Önsöz. Sayın Kullanıcımız,

Önsöz. Sayın Kullanıcımız, Önsöz Sayın Kullanıcımız, Elektronik tartı cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu

SW 138 Beşik Salıncak. Kullanım Kılavuzu SW 138 Beşik Salıncak Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. c Parçalar: 1- Asma

Detaylı

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir.

Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. KULLANMA TALİMATI NETİRA tek doz göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. Her tek dozluk kap (0.3 ml) 1.365 mg netilmisin sülfat (0.900 mg Netilmisin e eşdeğer) içerir. Yardımcı Maddeler

Detaylı

EASY-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

EASY-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

T I M E R TR Kullanım

T I M E R TR Kullanım TR Kullanım TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Çalıştırma ve emniyet kurallarını dikaktlice okuyunuz! Emniyet kuralları Evinizde kullandığınız elektrik değrlerinin cihazın çalışması için gerekli değerleri

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 Oluşturma Tarihi: 24/01/2017 Versiyon 1.1 2 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1 Teslimat İçeriği... 3 2 Güvenlik Notları... 3 3 Teknik Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 5 Talimatlar...

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg ĐÇĐNDEKĐLER Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ Özellikler Tuş Takımı Çalıştırma - Cihazı açma kapama - Alarm ayarları - Tartım Fonksiyonu - Sayıcı Fonksiyonu - Yüzdeleme Fonksiyonu Hata Mesajları

Detaylı

Hasta bilgileri. Lantus

Hasta bilgileri. Lantus Hasta bilgileri Lantus Bu kitapçığı diyabet hastaları ve doktor tarafından Lantus teşhisi koyulan kişiler için hazırladık. Tüm diyabet tedavilerinin ilk amacı kan glikoz seviyesini olabildiğince normal

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet!

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet! İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 1A91 1:1 Program 1C91 2:1 Program 1M91 3:1 Program 1C01 4:1 Madeni para ö lçeri olmayan makine..5:1 Madeni para ile çalış tırılan makineler için..6:1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin

Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Evde kendi kendinizce uygulanabilen subkütan immunglobülin tedavisine ilişkin Plazmadan yenilikler Bağışıklık eksikliğinde uzman kuruluş SADECE DOKTOR TALİMATINA GÖRE VE DOKTOR VEYA BAŞKA UZMANCA UYGULAMA

Detaylı

Dijital kızılötesi kulak termometresi kullanma kılavuzu. Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir.

Dijital kızılötesi kulak termometresi kullanma kılavuzu. Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir. Dijital kızılötesi kulak termometresi kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir. 1 İçindekiler 1. Güvenlik bilgileri 2. Özellikler 3. Konfigürasyon özellikleri

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GENEL KULLANIM ŞEKLİ RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANMA KILAVUZU - Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Verimli bir kullanım için gerekli bilgiler; cihazın tüm fonksiyonlarını iyi öğrenmek ve

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05

KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 KULLANIM KILAVUZU Basınç Ölçer PCE-P-01-05 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 22/09/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 4.1 TUŞLAR... 5 4.2 Ekran...

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir.

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir. Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu Apex Pointer + apeks bulucu cihazını aldığınız için tebrik ederiz. Yeni enstrümanınız kök kanal boyunu kesin ve çabuk olarak belirleme imkanı sağlar. Cihazınızdan en

Detaylı

Testo 206 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Testo 206 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Testo 206 ph ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız.

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı