Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü"

Transkript

1 Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü BURSA BİLANÇO - EYLÜL / EKİM 2012 SAYI 1422 Yrd. Doç. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi I- GENEL OLARAK t. ve s.lı RG de yayınlanan 6335 s. Kanun ile 6102 s. TTK ya Geçici 7. Madde eklenmiştir. Bu madde ile yıllar önce kurulmuş olan ancak artık değişik nedenlerle gayrı faal haldeki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyesi ve ticaret silinden silinmesi prosedürü, olağan bir tasfiye ve sicilden terkin prosedürüne göre basitleştirilmiştir. Basitleştirmekten anlaşılması gereken ise, tasfiyenin süreçlerinin hızlandırılması ve bazı masrafların kaldırılmasıdır. Keza bu süreçte ticaret sicil müdürlüklerine aktif rol verilmiş olmasıdır. Bunun gibi yapılacak ilanlarda ticaret odalarının da sürece katılımı söz konusu olacaktır. Aşağıda 6102 s. TTK Geçici Madde 7 de öngörülmüş olan Gayrı Faal Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatifler Hakkındaki Basitleştirilmiş Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü hakkında açıklamalar yapılacaktır. Öncelikle belirtilmesi gereken husus, basitleştirilmiş tasfiye usulünün tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uygulanabilecek olmasıdır (fıkra 1). Daha açık ifade ile kanunda sayılan ve basitleştirilmiş tasfiye usulünün uygulanmasına imkân veren durumların anılan 2 yıllık süre içinde ortaya çıkmış olması gerekir. Bu da ileride bir uzatma olmazsa arasındaki bir süre anlamına gelmektedir. Basitleştirilmiş tasfiye işlemlerine bu tarihler arasında başlanmasının yeterli olduğu, bu süre içinde başlanmış olması kaydıyla daha sonra da tamamlanabileceği belirtilebilir. II- BASİTLEŞTİRİLMİŞ TASFİYE USULÜ KAPSAMINA GİREN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER Geçici 7. Madde sadece anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin basitleştirilmiş tasfiye usulünden yararlanmasını istemiştir. Bu arada şirketler bakımından konu, sektör, büyüklük ayrımı yapılmamış olduğu, keza kooperatiflerde de konu (yapı kooperatifi, taşıma kooperatifi vs.) ayrımı gözetilmediği ifade edilmelidir. Anlaşıldığı üzere adi şirketler, kollektif ve komandit şirketler bu düzenlemelerden faydalanamayacaklardır. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi 1

2 Yeni düzenlemede anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin hangi durumları dolayısıyla basitleştirilmiş tasfiye kapsamına gireceği ayrıca sayılmıştır. Bir başka ifade ile belli halleri/özellikleri olan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin basitleştirilmiş tasfiyeden yararlanabileceğini belirtmiştir (fıkra 1-a). Buna göre; a) Sermayelerini 1995 t. ve 559 s.lı KHK da belirtilen tutarlara henüz çıkarmamış anonim ve limited şirketler, b) den önce münfesih hale gelmiş veya bu tarihten itibaren 2 yıl içinde münfesih hale gelecek anonim ve limited şirketler 1, c) 1163 s. Kooperatifler K. hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler 2, d) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler 3, e) den önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler. Ancak Geçici Madde 7/2 ye göre bu şartları taşısalar da, davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler basitleştirilmiş tasfiye usulünden faydalanamayacaklardır. Davanın den önce açılmış olması zorunlu değildir. Bu tarihten sonra açılacak herhangi bir dava da basitleştirilmiş tasfiye usulünün uygulanmasını engelleyecektir. Kanaatimizce dava ifadesine, çekişmesiz yargı işlerinin de (HMK m. 382 vd.) dâhil olduğu kabul edilmelidir. Ancak getirilen bu kısıtlamanın Geçici Madde 7/2 nin uygulama alanını oldukça daralttığı ifade edilmelidir. Kanun da en azından şirket ya da kooperatifin davacı olduğu hallerde, mahkemeye, davacı tarafa, basitleştirilmiş tasfiye ve terkin hakkından faydalanmak isteyip istemediğinin sorma yetkisinin verilerek taraf iradesine üstünlük tanınması yerinde olurdu. Hali hazırdaki duruma göre ise davacı şirket ya da kooperatif, ancak açtığı davayı geri alarak ya da bundan feragat ederek (HMK m. 123, 307), davalı ise de davayı kabul ederek (HMK m. 308) veya sulh yaparak (HMK m. 313) Geçici Madde 7 ile getirilen imkânlardan faydalanabilir. Diğer yandan belirtilmelidir ki, yapılan değişikliklerde, hakkında icra takibi sürmekte olan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin Geçici Madde 7 den faydalanıp faydalanamayacağı açıklanmamıştır. Bu husus, -aşağıda da değinileceği üzere- şirket veya kooperatifin borçlarının, bunların unvanlarının basitleştirilmiş tasfiye usulü dairesinde sicilden 1 Hükümde sadece yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketlerden söz edilmiş, ancak hangi fesih sebeplerinin basitleştirilmiş tasfiye usulüne göre tasfiyeye imkân sağlayacağının belirtilmemiş olması, özellikle de alacaklıların korunması ve sicil işlemleri bakımından tereddütler doğuracak özelliktedir. Keza iflasa ilişkin hükümlerin saklı tutulmaması da uygulamada sorunlar doğuracaktır. Anonim ve limited şirketlerin sona erme nedenleri hakkında bkz. 529 vd., 636. Bundan başka, 6102 s. TTK da münfesih kelimesinin Geçici Madde 7 dışında hiç kullanılmamış olduğuna da dikkat çekmek gerekir. Farklı terim kullanılmış olmasının istisnai nitelikteki Geçici Madde 7 nin uygulanmasında ister istemez tereddütler yaratması muhtemeldir. 2 Burada bir tarih sınırlaması getirilmemiş gibi gözükse de, fıkra 1-a da yer alan 2 yıllık sınırın burada da uygulama bulacağı kabul edilmelidir. Aksi yorum Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen [ ] ifadesi ile bağdaşmayacağı gibi, istisnai tasfiye usulünün kooperatifler için kural haline gelmesi sonucunu doğurur. 3 Burada limited şirketlerin sayılmamış olduğuna dikkat çekmek gerekir. Buna göre limited şirketler bakımından son 5 yılda genel kurul yapmamış olmak, basitleştirilmiş tasfiye kapsamına girme sonucunu doğurmayacaktır. 2

3 silinmesine engel teşkil etmeyeceği ile uyumlu olmakla birlikte, süren takiplerin tasfiyeye ve terkine etkisi konusunda Kanun un susmuş olmasının uygulamada tereddütlere yol açacağı açıktır. Keza şirket ya da kooperatifin bir ticari işletme rehninin borçlusu olması hali de göz önünde tutulmamıştır. III- BASİTLEŞTİRİLMİŞ TASFİYE USULÜ 1. Aşama: Ticaret Sicil Müdürlüklerince Re sen Yapılacak Araştırma ve Tespit Geçici Madde 7/3 e göre, her ticaret sicil müdürlüğü kendi kayıtlarında re sen incelemeler yaparak yukarıda açıklanan özellikleri bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatifleri belirlemekle yükümlüdürler. Keza herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş da bu özellikteki anonim ve limited şirketler ile kooperatifleri kanıtlarıyla birlikte ticaret sicil müdürlüğüne bildirebilir. Ticaret sicil müdürlüğü bu bildirimleri de inceler. Kanun da bu tespit işlemleri için ticaret sicil müdürlüklerine açık bir asgarî ya da azamî süre verilmemiş olmakla birlikte bu yetki ve görevin yukarıda belirtilen 2 yıl boyunca devam edeceği açıktır. Keza yaptıkları bildirimlerin sonuçları hakkında üçüncü kişi ya da kurumlara bir açıklamada bulunup bulunulmayacağı ve ticaret sicil müdürlüğü bu bildirim üzerine hiçbir işlem yapmadığında veya işlem yapmayı reddettiğinde buna itiraz edilip edilemeyeceği de açık değildir. Bu hususta 6102 s. TTK m. 34 deki itiraz usulünün kıyasen uygulanması kanaatimizce güç gözükmektedir. Zira düzenleme konuları arasında farklılıklar mevcuttur. 2. Aşama: Ticaret Sicil Müdürlüklerince İlgili Şirket ve Kooperatifler ile Bunların Temsilcilerine İhtar Yollanması (Geçici Madde 7/4) Birinci aşamayı tamamlayan ticaret sicil müdürlüğü tespit ettiği şirket ve kooperatifler ile bunları temsil ve ilzama yetkili temsilcilere ihtar yollamalıdır. Şirket ve kooperatiflerin adresleri ile bunları temsil ve ilzama yetkili kişilerin kimliklerinin tespitinde ticaret sicilindeki kayıtlar esas alınacaktır. Kanun da bir ihtar yollanır denmiş olmasına rağmen, hükmün ifade biçiminden ihtarın, hem şirket ve kooperatife ve hem de temsilcilere ayrı ayrı yollanması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak ihtar bir kez yapılacaktır (Geçici Madde 7/4-a). İhtar masrafları konusunda bir açıklama yapılmamış olması, ise hiç şüphesiz yerinde değildir. İhtar, aynı gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü ne gönderilir ve burada ilan edilir. İlan ayrıca, ilgili ticaret ve sanayi odası veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odasının internet sitesinde de aynen yayımlanır (Geçici Madde 7/4-a). Söz konusu ilan sadece bildirici niteliktedir. Bu ilanın internet sitesine ne zaman konulacağı, ne kadar süre kalacağı, ne şekilde konulacağı ise belli değildir. Aşağıda da görüleceği üzere Geçici Madde 7, sadece ticaret sicil müdürlüklerine değil, ticaret odalarına da bazı ilan görevleri yüklediğinden, kendi internet sitelerinin bir bölümünü basitleştirilmiş tasfiyeye ilişkin ilanlara ayırmaları faydalı olacaktır. Keza öncelik-sonralık şeklindeki hukuksal sorunlardan kaçınılması bakımından, oda internet sitesinde yapılacak ilanların, eğer bu ilan aynı zamanda Sicil Gazetesi nde de yayınlanacaksa, ilanın sicil gazetesinde yayınladığı tarihte oda internet sitesine konulması tavsiye edilebilir. 3

4 Sicil gazetesinde yapılacak ilan ise ihtarın şirket ve/veya temsilcilerine ulaşmaması ihtimali bakımından önemlidir. Zira ilan, ihtarın ulaşmadığı durumlarda, ilan tarihinden itibaren 30. günün akşamı itibarıyla, 7201 s. Tebligat K. hükümlerine göre yapılmış tebligat yerine geçer ve buna ilişkin hukuki sonuçlar doğar. İhtarların Muhtevası: Geçici Madde 7, şirket ve kooperatifler ile yöneticilerine yapılacak ihtarlarda mutlaka bulunması gerekli bazı hususları bizzat öngörmüştür. Buna göre, a) Asgarî Sermayelerini Yasal Limitlere Yükseltmeyen Şirketlere ve Yöneticilerine Gönderilecek İhtarlar: Asgarî sermayesini 1995 t.li 559 s. KHK ile belirlenen limitlere yükseltmedikleri için münfesih hale gelen şirketlere yapılacak ihtara, ortakların, yönetici veya denetçilerin ya da müdürlerin ihtarın tebliği tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde tasfiye memurunu bildirmeleri, aksi takdirde ise, şirket unvanının ticaret sicilinden silineceği, şirket malvarlığının da unvanın silindiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu açıkça yazılmalıdır (Geçici Madde 7/4-b). Maddenin ifade biçiminden ortaklara ya da denetçilere de ihtar gönderileceği anlaşılmamalıdır. Ancak bu hüküm ile bağımsız denetçiye 6102 s. TTK m. 397 vd. ile 536 vd. nda kurulan sisteme uymayan bir görev verilmiş olduğuna da dikkat çekilmelidir. Geçici Madde 7, 2 yıl süreyle uygulanacağından bağımsız denetçilerin, ticaret sicil müdürlüğünün anılan türden bir talebi ile karşı karşıya kalmaları ihtimal dâhilindedir. Hüküm adeta mülga 6762 s. TTK daki denetim sistemi göz önünde tutularak kaleme alınmış gözükmektedir. b) Kooperatifler ile Asgarî Sermaye Şartını Yerine Getirmeme Dışında Bir Duruma Sahip Şirketlere Gönderilecek İhtarlar: Kooperatifler ile asgari sermayesini yasal tutarlara yükseltmeme dışındaki bir nedenle kapsama dahil olmuş anonim ve limited şirketlere, haklarında Geçici 7. Maddenin uygulanmasını, bir başka ifade ile tasfiye edilmelerini ve sicilden silinmelerini engelleme imkânı tanınmıştır. Buna göre bir kooperatif ya da bu kapsamdaki bir anonim ve limited şirket, faaliyetlerine devam etme isteğinde ise, ihtar üzerine ticaret sicil müdürlüğüne münfesih olma nedenini ortadan kaldıran işlemleri yaptığını gösteren belgeleri ibraz etmelidir. İşte Kanun bunu sağlamak üzere ilgili kooperatif ve şirketlere yapılacak ihtarlara faaliyetlerine devam etme isteğinde bulunmaları hâlinde münfesih olma nedenini ortadan kaldıran işlemlerin yapılarak ispat edici belgeleri sunmaları gerektiğinin yazılmasını emretmiştir (Geçici Madde 7/4-c). İspat edici belge, örneğin bir genel kurulda alınmış fesih kararının geri alınması kararı olabileceği gibi, şirket ya da kooperatifteki fesih/dağılma nedeninin ortadan kaldırıldığına ilişkin bir genel kurul (örn. şirketin süresinin uzatıldığına ilişkin kararlar) ya da yönetim kurulu kararı da olabilir. Bunun gibi davacı ya da davalı sıfatı ile davaları devam eden şirket ve kooperatifler basitleştirilmiş tasfiye kapsamı dışında olduğundan ve bunlara ihtar gönderilmemesi gerektiğinden, her nasılsa ihtar edilen şirket ve kooperatifler de davaların sürdüğünü ticaret sicil müdürlüğüne bildirebilirler. Bu bildirim için Kanun da asgarî ya da azamî bir süre tayin edilmemiştir. Hakkında dava devam etmekle birlikte, sicil müdürlüğüne de bir bildirimde bulunulmayan şirketlerin yanlışlıkla terkininin önlenmesi ve uzun sürecek yazışmaların önlenmesi bakımından, sicil müdürlüklerinin UYAP üzerinden bilgi sahibi olmaları mümkün kılınabilir. 4

5 3. Aşama: Tasfiye Memurlarının Bildirilmesi, Atanması ve İlanı (Geçici Madde 7/5-a) Şirket ve kooperatife ve bunların yöneticilerine yapılan ihtarlara bu kişilerin karşılık vermesi halinde Kanun öncelikle tasfiye memuru bildirilmesini istemiştir. Buna göre tasfiye memuru olarak aşağıdaki kişiler bildirilebilir: i) şirket veya kooperatifin ortaklarından herhangi biri, ii) ticaret siciline kayıtlı en son yetkilileri veya iii) bunların belirleyecekleri üçüncü şahıslar. Kanun da bunların usulüne uygun olarak seçilmelerinden bahsedilmemiştir. Kanaatimizce burada olağan tasfiye sürecinde olanın aksine herhangi bir seçime gerek yoktur. Ticaret sicil müdürlüğüne yukarıdaki üç gruptan birisine dahil olan bir ya da birkaç kişinin isminin bildirilmesi yeterlidir. Bu yorum basitleştirilmiş tasfiye usulünün getirilmesi amacıyla da uygundur. Keza Geçici Madde 7/7 de bu madde hükümlerine göre yapılacak tasfiye işlemlerinde, ilgili kanunların veya esas sözleşmelerin genel kurul kararı alınmasını zorunlu kılan hükümleri uygulanmaz düzenlemesinin getirilmiş olduğu da hatırlatılmalıdır. Ancak şirket, kooperatif ya da kendisine ihtar yapılan yönetici dışındaki bir başka ortak veya yönetici, tasfiye memuru bildirmişse, tasfiye memuru olarak bildirilen ortak veya yöneticiler ile üçüncü şahısların, bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları da sicil müdürlüğüne verilecek beyana eklenmelidir. Kanun da bir açıklık olmamasına karşın, şirket, kooperatif ya da yöneticiler tarafından isimleri bildirilen tasfiye memurlarının da görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanlarının alınması gerektiği kanaatindeyiz. Üçüncü şahısların tasfiye memuru olarak tescil edilebilmeleri ise ortakların veya yöneticilerin hiçbirinin tasfiye memuru olarak bildirilmemiş olmasına bağlıdır. Bir başka ifade ile üçüncü kişiler ortak ve/veya yöneticilerle birlikte tasfiye memurluğu yapamayacaklardır. Örneğin ortak ya da yönetici olmayan bir avukat ya da YMM, SMMM, bir yönetim kurulu üyesi ya da ortak ile birlikte tasfiye memurluğu yapamayacaktır. Bunun isabetli olup olmadığı ise tartışmaya açıktır. İlgili ticaret sicili müdürlüğünce yapılan ihtar ve ilan sonucunda tasfiye memurlarını bildiren şirket ve kooperatiflerin, tasfiye memurları ile tasfiye adresi, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi ile ilgili odanın internet sitesinde ilan edilir (Geçici Madde 7/5-b). Gerek Sicil Gazetesi nde ve gerek internet sitesinde yapılan bu ilanda ayrıca şirket ve kooperatif alacaklıları ile şirket ve kooperatif yönetim organları belli konularda ihtar edilir. Buna göre, i) şirket veya kooperatifin alacaklıları, alacaklarını kanıtlarıyla birlikte ilan tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde tasfiye memurlarına bildirmeye davet ve ii) anonim şirket veya kooperatifin yönetim kurulu, kurulun bir veya birkaç üyesi, denetçileri, limited şirketlerde ise müdür veya müdürler de, şirket veya kooperatifin mevcut malvarlığı ile alacak ve borçlarını gösterir bir listeyi, belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde, tasfiye memuruna vermeleri gerektiği hususunda ihtar edilmelidir (Geçici Madde 7/5-c). 5

6 Yapılacak bu ilan, 7201 s. Tebligat K. hükümlerine göre yapılmış tebligat yerine geçer (Geçici Madde 7/5-d). İlan ile kastedilen ise Ticaret Sicili Gazetesi nde yapılan ilandır. Tasfiye memuru bildirilmesi için, tebliğden itibaren 2 aylık süre tanındığı için bu sürenin geçmesinden sonra yapılan bildirimler bir sonuç doğurmayacak ve tescil ve ilan edilemeyecektir. Bu da aşağıda da ifade edileceği üzere şirket ya da kooperatifin re sen terkini sonucunu doğuracaktır. 4. Aşama: Tasfiye Memurlarınca Yapılacak İşlemler (Geçici Madde 7/6) Tasfiye memurları, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için öngörülen ilan tarihinden itibaren 2 aylık sürenin sonunda şirketin veya kooperatifin durumunu gösteren bir bilanço hazırlamakla yükümlüdürler (Geçici Madde 7/6-a). 1. İhtimal: Çıkarılan bilançoda şirket/kooperatif malvarlığının borçları karşıladığı anlaşıldığı takdirde, bu borçlar tasfiye memurlarınca ödenir ve arta kalan bir değer olursa, bu da -gerekiyorsa paraya çevrilerek ya da aynen- tasfiye payı olarak sermayeye katılım oranlarına göre ortaklara dağıtılır. 2. İhtimal: Ancak hazırlanan bilançoda, borçların şirket veya kooperatif varlığından fazla olduğunun ortaya çıkması halinde, tasfiye memurları bu durumu alacaklılara derhal bildirirler ve alacaklıların mahkemeye (şirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesi olarak anlaşılmalı) şirket veya kooperatifin iflası başvurusunda bulunmalarını isterler (takipsiz iflas/doğrudan doğruya iflas, karş. İİK m. 177 vd.). Bu bildirimde ayrıca, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde şirket veya kooperatifin iflası için mahkemeye müracaat edildiğinin şirkete/kooperatife bildirilmemesi hâlinde, şirketin/kooperatifin ticaret sicilinden silineceği belirtilmelidir. Bildirimin nasıl yapılacağı Kanun da belirtilmemiştir. Bu durumda ihtarın, adresi bilinen borçlulara taahhütlü mektupla, bilinmeyenlere ise dürüstlük kuralına da riayet etmek kaydıyla muayyen ilan vasıtaları yapılması tavsiye edilebilir. İlanın kaç kez yapılacağına ilişkin bir açıklama da Kanun da yer almamıştır. Bu hususta 6102 s. TTK m. 541/1 in kıyasen uygulanması düşünülebilir (karş. Geçici Madde 7/15 c. 1 4 ). Alacaklıların mahkemeye başvurması halinde mahkeme iflasın açılmasına karar verir ve tasfiye işlemleri bundan sonra İİK hükümlerine göre sürdürülür (bkz. İİK m. 184 vd., 208 vd.). Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde iflas davasının açılmış olduğu bildirilmediği takdirde, tasfiye memurlarının başvurusu üzerine ilgili şirket veya kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinir ve bu durum Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Basitleştirilmiş tasfiye usulü konusunda en çok dikkat çeken ve ilgili herkesin bilmesi gereken husus ise şirket veya kooperatifin borçlarının, unvanlarının sicilden silinmesine engel teşkil etmeyeceğidir. Bu husus Kanun da açıkça yer almayan, ancak ilgili düzenlemeler değerlendirildiğinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Burada borçlar ile kastedilen, öncelikle ilgili şirket ya da kooperatifin özel hukuktan (özellikle sözleşme, haksız fiil ya da sebepsiz zenginleşme sebebiyle) doğmuş olan ticari borçlarıdır. Daha açık bir ifade ile basitleştirilmiş tasfiye usulü devam ettiği müddetçe, alacaklı durumunda olan gerçek ya da tüzel kişiler ve bunların temsilcileri, deyim yerinde ise teyakkuzda olmalı ve ala- 4 Bu maddede düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas sözleşmelerde öngörülen usullere göre hareket edilir. 6

7 cakların tasfiye memurlarına bildirilmesi, tasfiye memurlarınca bilanço çıkartılması, bunun sonucuna göre alacakların tahsili ya da 3 aylık süre içinde iflas davası açılması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Özellikle varlıkların borçları karşılamaya yetmediği ihtimalde, basitleştirilmiş tasfiyeyi iflas davası açarak durdurmaktan başka çareleri yoktur. Ancak terkin edilecek şirket ya da kooperatifin yönetici ve ortaklarının özel kanunda düzenlenmiş olan kamu borçlarından sorumlulukları saklıdır. Buna göre ticaret sicilinden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, silinme tarihinden önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları, 6183 s. AATHK kapsamında devam eder (Geçici Madde 7/12). Aşağıda da vurgulanacağı üzere ilgili şirket ya da kooperatifin tüzel kişi olarak bizatihi borçlusu olduğu kamu alacakları da bunların basitleştirilmiş tasfiye usulü dâhilinde terkinine engel teşkil etmeyecektir. Saklı tutulan sadece ortak ya da yöneticilerin sözü edilen borçlara ilişkin ikinci dereceden şahsi sorumluluklarıdır. Bu çerçevede ortaya çıkan ve Kanun da çözüme kavuşturulmamış ilginç bir sorun da şirket ya da kooperatiflerin ilgili ticaret ve/veya sanayi odalarına (keza deniz ticaret odalarına) olan aidat borçlarının akıbetidir. Bir diğer deyimle odalara olan söz konusu aidat borçları sicilden terkine engel olabilecek midir? Bu soruya cevap verebilmek için kısaca odaların aidat gelirlerinin hukuksal niteliği ile bunların tahsili usulü üzerinde durmak gerekir s. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun 4/I. maddesinde odaların tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu ifade edilmiştir. Burada açıkça kamu tüzel kişiliğinden bahsedilmemekle birlikte bunların kamu tüzel kişiliğine sahip oldukları hususunda bir tereddüt yoktur. Aynı Kanun un 9/I. maddesi hükmüne göre de ticaret siciline kayıtlı tacirler ve [ ] sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar s. Kanun m. 24/I de üyeler odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü tutulmuşlar ve kayıt ücreti, yıllık aidat ile munzam aidat odaların gelirleri arasında sayılmıştır (m. 23/b ve c) 5. Bir kamu tüzel kişisi olan ticaret ve/veya sanayi odaları ile deniz ticaret odalarının üyelerinden olan aidat alacaklarının geniş anlamda kamu alacağı teşkil ettiği söylenebilirse de, bunları dar ve teknik anlamda kamu alacağı niteliğinde görmek mümkün değildir. Zira hukukumuza kamu alacaklarının tahsilini düzenleyen temel kanun olan 6183 s. AATHK m. 3/I ve 1-2 de devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza kovuşturma ve takiplerine ait yargılama masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i kamu alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğanlar dışında ve kamu hizmetlerinin sunulmasından doğan diğer alacakları ile bunların takip masrafları kamu alacağı sayılmış ve tahsilleri hakkında anılan Kanun un uygulanacağı açıklanmıştır 6. Görüldüğü gibi 6183 s. Kanun a tabi kamu alacakları arasında oda aidatları sayılmamıştır. Bunların teknik anlamda kamu alacağı/borcu teşkil etmediğine dair bir diğer gerekçe de 5174 s. Kanun m. 77/II ye göre kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve Birlik aidatı ile borsa tescil ücreti ve bunlara ait kesinleşen gecikme zamları ile para cezalarının tahsiline ilişkin olarak oda, borsa 5 Yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz (5174 s. Kanun m. 24/II). Munzam aidat ise, odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında tahsil olunan aidat türüdür. Zarar eden tacirler bu aidatı ödemezler (5174 s. Kanun m. 25). Bu çerçevede kayıt ücretinin, ilk kayıt yılı için yıllık aidat işlevi gördüğü de ifade edilmelidir (5174 s. Kanun m. 24/III c. 1). 6 Kamu alacağı kavramı ve kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz GERÇEK, A.: Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 2. Baskı, Bursa, 2011, s

8 ve Birlik Yönetim Kurulunca verilen kararlar ilâm hükmünde olup 7, icra dairelerince yerine getirilir. Görüldüğü gibi kanun koyucu, oda aidatları ile ilgili hükümde, 6183 s. AATHK daki yöntemlerden tamamen ayrılmış 8, bunların tahsilinin 2004 s. İİK hükümlerine göre gerçekleştirilmesini istemiştir 9. Keza 5174 s. Kanun m. 77/I de yer alan ve zamanında ödenmemiş oda aidatlarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir hükmü de oda aidatlarını teknik anlamda kamu alacağı haline getirmeye yetmemektedir. Bu hüküm olsa olsa temerrüd faizinin hesabına ilişkin özel bir düzenleme olarak görülebilir. Oda aidatlarının teknik anlamda kamu alacağı ve borcu olmadığının tespitinin ardından Geçici Madde 7/12 c. 2 ile aslında neyin kastedildiğinin ortaya çıkarılması gerekir. Anılan hükme göre ticaret sicilinden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, silinme tarihinden önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında devam eder. Görüldüğü gibi burada aslında 6183 s. AATHK 35. ve mükerrer 35. maddelerine atıf yapılmıştır. Bundan çıkan sonuç, anonim ya da limited şirketler ile kooperatiflerin tüzel kişi olarak kamuya olan borçlarının da esasen sicilden silinmelerine engel teşkil etmeyeceğidir. Geçici Madde 7/12 c. 2 ile sadece sicilden silinmeye rağmen 6183 s. AATHK m. 35 ve mükerrer 35 in uygulanmaya devam edeceği açıklanmak istenmiştir. Hal böyle olunca oda aidat borçları, bir an için kamu borcu sayılsa ve şirket/kooperatif yönetici ve ortaklarının bundan sorumlu olacağı da kabul edilmiş olsa dahi, bu durum şirket ya da kooperatifin basitleştirilmiş tasfiye hükümleri çerçevesinde sicilden silinmesine yine engel teşkil etmeyecektir. Bu sebeple odalara olan aidat borçları sebebiyle şirket ya da kooperatiflerin basitleştirilmiş tasfiye usulü çerçevesinde sicilden silinmemeleri hukuksuz olacaktır. Geçici Madde 7 çerçevesinde ilgili oda yönetimlerince takip edilebilecek yegâne yöntem, tasfiye memurlarınca alacaklılara yapılan ihtarlara uyarak, aidat alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmek, çıkarılacak bilançoya göre alacaklarını tahsil etmek, bu mümkün değilse de iflas davası açmak olacaktır. Bunun gibi terkin edilen şirket 7 İlam niteliğindeki belgeler ve icrası hakkında bkz. MUŞUL, T.: İcra ve İflas Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2010, s. 896 vd.; KURU, B./ARSLAN, R./YILMAZ, E.: İcra ve İflas Hukuku, 5. Baskı, Ankara, 1991, s dn Kamu Alacakları ile özel alacaklar arasındaki cebri tahsil yöntemi ile görevli yargı organları bakımından söz konus farklar hakkında bkz. GERÇEK, a.g.e., s. 20 vd. 9 Danıştay da navlun hasılatı oda payının istenilmesine ilişkin oda yönetim kurulu kararının iptali istemi ile açılan davayı [ ] 5174 sayılı Kanunun 77. maddesi uyarınca davacı şirketin henüz ödemediği navlun hasılatı oda payı ile liman giriş ücretlerinin tahsiline ilişkin bir karar olup, anılan madde uyarınca alınan yönetim kurulu kararlarının ilam hükmünde ve icra dairelerince yerine getirilecek olması ve ilamların icrasına ilişkin hükümlerin İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiş olması nedeniyle dava konusu yönetim kurulu kararının idari işlem niteliğinde olmadığı anlaşıldığından yukarıda anılan Yasa hükümleri gereğince ortada idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmaması nedeniyle anılan kararın iptali istemi ile açılan davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca incelenmeksizin reddine karar veren yerel mahkeme kararını onaylamıştır, Danıştay 8. D., T , E. 4033, K. 3311, (www.danistay.gov.tr). Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T , E. 2010/238, K. 2010/253: Davacı, ticari faaliyetine son verdiği 1999 yılı ve sonrasında davalı odaya üye olmadığının ve bu dönem için tahakkuk ettirilen aidat borcu bulunmadığının 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümleri uyarınca tespitini istemiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle takibin 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu'nun 77. maddesinde yer alan yönetim kurulu kararına dayalı olmasına göre; Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır ; Yargıtay 12. HD, T E. 1993/11198, K. 1993/14848: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu kararına dayanılarak yıllık oda aidatı alacağının tahsili için yapılan takipte, borçluya 53 örnek tebliğ edilmiş, borçlu yasal süre içinde mercie verdiği itiraz dilekçesinde takip dayanağı kararda 1988 ila 1992 yıllarına ait aidatlarının istenildiğini, oysa o tarihlerde ticari faaliyetinin bulunmadığını, sanatını terk ettiğini vergi dairesine bildirdiğini, mükellefiyetinin sona erdiğini ileri sürerek takibin durdurulmasını istemiştir. Mercice, itirazın kabulüne, takibin iptaline karar verilmiştir sayılı Yasanın 78. maddesi hükmüne göre, takip konusu Yönetim Kurulu Kararı ilam hükmündedir. İİK.nun 33. maddesi uyarınca borçlu, borcun zamanaşımına uğradığı, itfa veya ihmal edildiği itirazında bulunabilir. Mercice borcun gerçekleşip gerçekleşmediği tartışma konusu yapılamaz ; ayrıca bkz. Yargıtay 12. HD, T E. 1973/11312, K. 1973/11043, (www.hukukturk.com). 8

9 ya da kooperatifin ihyası da -teorik de olsa- bir çözüm olarak görülebilir. Ancak bir tasfiye memurunun atanmaması halinde, -aşağıda değinileceği üzere- re sen terkin işlemi uygulanacağından bu imkân da söz konusu olmayacaktır. Son olarak belirtilmesi gereken husus ise Kanun da basitleştirilmiş tasfiye usulüne göre yürütülen işlemlerin 6 ay içinde sonuçlandırılmasının öngörülmüş olmasıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın gerekli hâllerde, bir defaya mahsus olmak üzere 6 ayı aşamayacak şekilde ek süre verebileceği Kanun da belirtilmiştir (Geçici Madde 7/6-a). 5. Aşama: Tasfiyenin Sona Ermesi (Geçici Madde 7/8) i) Hakkında İflas Davası Açılmayan Şirket ve Kooperatiflerde Tasfiyenin Sona Ermesi: Tasfiye memurlarınca düzenlenecek son ve kati bilançonun ticaret sicil müdürlüğüne verilmesi ile tasfiye sona ermiş kabul edilecek ve şirketin unvanı ticaret sicilinden silinerek durum Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilecektir. ii) Hakkında İflas Davası Açılan ve İflas Kararı Verilen Şirket ve Kooperatiflerde Tasfiyenin Sona Ermesi: İflasına karar verilen şirket veya kooperatifin ise iflas işlemlerinin tamamlandığının iflas masasınca ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesi üzerine şirket veya kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinir ve bu durum Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilir. iii) den Önce Tasfiyelerine Başlanmış Olup Da Bu Tarihte Sonuçlandırılmamış Olan Şirket Ve Kooperatiflerde Tasfiyenin Sona Ermesi: Kanun da tasfiyelerine den önce başlanılmış olmasına rağmen bu tarihte henüz sonuçlandırılmamış olan şirket ve kooperatiflerin sona ermesi de belli şartlar altında kolaylaştırılmıştır (Geçici Madde 7/10). Buna göre 6335 s. Kanun un yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış şirket veya kooperatiflerin genel kurulları, usulüne uygun biçimde toplantıya çağrılmış olmasına rağmen 2 defa üst üste toplanamamışlarsa ve bu durum belgelendirilmiş ise, ilgili tasfiye memuru tarafından son ve kati bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi ile tasfiye sona ermiş kabul edilir ve unvan ticaret sicilinden silinerek Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Şirket ya da Kooperatifin İhyası: Ticaret sicilinden kaydı silinen şirket veya kooperatifin alacaklıları ile hukuki menfaatleri bulunan diğer kişi ve kuruluşlar haklı sebeplere dayanarak sicilden silinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak şirket veya kooperatifin ihyasını isteyebilir (Geçici Madde 7/15 son cümle). IV- Sicilden Re sen Silmeyi Gerektiren Haller Kanun da iki ihtimal için şirket veya kooperatifin ticaret sicilinden re sen silineceği belirtilmiştir. Bunlardan ilki ticaret sicil müdürlüğünce yapılan ilanlara şirket/kooperatif veya yöneticilerince hiç cevap verilmemesi ve tasfiye memuru bildirilmemesi iken, ikincisi ise alacaklıların 3 aylık süre içinde iflas davası açmamalarıdır. i) Tasfiye memurlarının yaptığı ilan ve ihtarlara rağmen şirket/kooperatif alacaklıları alacaklarını gösteren bilgi ve belgeleri tasfiye memurlarına süresinde vermezler ya da tasfiye memurları bu bilgi ve belgelere kendileri erişemezlerse, durum ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve başka bir işleme gerek kalmaksızın unvan silinir ve bu Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir (Geçici Madde 7/9). 9

10 ii) Ticaret Sicili Müdürlüğü nün kayıtlarındaki araştırmaları sonucunda tespit ettiği şirket ve kooperatiflere ve bunların yöneticilerine yaptığı ihtar ve ilanlara a) süresi içinde cevap vermeyen, b) tasfiye memurunu bildirmeyen, c) durumunu kanuna uygun hâle getirmeyen ya da d) faaliyette bulunduğunu adres ve kanıtlarıyla birlikte bildirmeyen şirket ve kooperatiflerin unvanı ticaret sicilinden resen silinecektir. Resen unvanı silinen şirket ve kooperatifler, Ticaret Sicili Gazetesi ile ilgili odanın internet sitesinde ilan edilir (Geçici Madde 7/11). Sicilden re sen silinmeyi gerektiren durumlarda şirket veya kooperatifin borçlarının, unvanlarının sicilden silinmesine engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Ancak kamu borçlarından doğan sorumluluklar saklıdır. Buna göre ticaret sicilinden kaydı silinen anonim şirketler ve kooperatiflerin kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının, silinme tarihinden önceki kamu borçlarından doğan sorumlulukları, 6183 s. AATHK kapsamında devam eder (Geçici Madde 7/12). VI- Muhtelif Hususlar i) Geçici Madde 7 kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde, ilgili kanunların veya esas sözleşmelerin genel kurul kararı alınmasını zorunlu kılan hükümleri uygulanmayacaktır (Geçici Madde 7/7). ii) Geçici Madde 7 kapsamında yapılacak tescil ve kayıt silme işlemlerinin her türlü harçtan, bu işlemler için düzenlenecek kâğıtların ise damga vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir (Geçici Madde 7/13) iii) Geçici Madde 7 kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak olan ilanlardan ücret alınmayacağı da Geçici Madde 7 nin 14. fıkrasında açıklanmıştır. iv) Geçici Madde 7 de düzenlenmeyen hususlarda ilgili kanun ve esas sözleşmelerde öngörülen usullere göre hareket edilecektir. Bu da özellikle 6102 s. TTK ile İİK nın belli konularda uygulanacağını göstermektedir. v) Tasfiye memurlarının sorumlulukları konusunda, özel kanunlardaki sorumluluğa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun veya Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır. vi) Geçici Madde 7 gereğince tasfiye edilmeksizin unvanı silinen şirket veya kooperatiflerin daha sonra ortaya çıkabilecek malvarlığı, unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazineye intikal eder. Hazine bu şirket ve kooperatiflerin borçlarından sorumlu tutulmaz. Ancak bu hüküm yukarıda ifade edilen şirket ve kooperatifin ihyasını ilişkin düzenleme ile görüldüğü kadarıyla uyumlu değildir. Zira orada ancak sicilden terkin tarihinden itibaren 5 yıl içinde ihya için mahkemeye başvurulabileceği ifade edilmiştir. Bu da alacaklıların 5. yılın sonundan itibaren ortaya çıkabilecek malvarlığından istifade edememeleri anlamını taşımaktadır. Bu sebeple söz konusu dü- 10

11 zenlemede alacaklılara terkin tarihinden itibaren değil, malvarlığının ortaya çıktığı tarihten itibaren mahkemeye müracaat hakkı verilmesi yerinde olurdu. vii) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 11

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 31.12.2012/217-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim

Detaylı

30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ

30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER Münfesih Durumdaki Şirketlerin Terkin ve Kapanış İşlemleri MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ TASFİYE

HIZLANDIRILMIŞ TASFİYE Diğer Teşebbüsler YENİ TÜRK TİCARET KANUNU Halka Açık A.Ş. HIZLANDIRILMIŞ TASFİYE Tek veya İki TEK KİŞİLİK ŞİRKETE Ortaklı Şirketler DÖNÜŞME Aile Şirketleri Uyuyan Şirketler Pay Sahipleri Arasında İhtilaf

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/054 Ref: 4/054

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/054 Ref: 4/054 SĐRKÜLER Đstanbul, 14.03.2014 Sayı: 2014/054 Ref: 4/054 Konu: TÜRK TĐCARET KANUNU GEREĞĐ ASGARĐ SERMAYESĐNĐ KANUNDA YER ALAN ASGARĐ TUTARLARA YÜKSELTMEYEN VE BU NEDENLE 14.02.2014 GÜNÜ ĐTĐBARĐYLE ĐNFĐSAH

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

YENİ TTK KAPSAMINDA ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLERİN HIZLI TASFİYESİ VE TASFİYESİZ TERKİNİ

YENİ TTK KAPSAMINDA ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLERİN HIZLI TASFİYESİ VE TASFİYESİZ TERKİNİ YENİ TTK KAPSAMINDA ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLERİN HIZLI TASFİYESİ VE TASFİYESİZ TERKİNİ Merdan ÇALIŞKAN * 1. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTTK) kapsamında tasfiye ile ilgili sorunların

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 08 Ocak 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25694 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE

TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda TORBA YASA olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 Konu: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 20.03.2015 tarih

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Sona Erme ve Tasfiye T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Sona Erme ve Tasfiye T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Sona Erme ve Tasfiye T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş Aralık

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR? Soner ALTAŞ 20 * ÖZ Anonim ve limited şirketler açısından bir anlamda anayasa işlevini haiz şirket sözleşmesinde,

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR

TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR TİCARET, SANAYİ VE DENİZ TİCARET ODALARINA ÖDENEN KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLAR Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014

MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 Sayfa 1 / 8 MALİ DANIŞMANLIK HAFTALIK RAPORU 15 Eylül 2014 I. KAMU MALİYESİNDE VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER: TORBA YASA YÜRÜRLÜKTE 10.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU SON HÜKÜMLER

TÜRK TİCARET KANUNU SON HÜKÜMLER TÜRK TİCARET KANUNU SON HÜKÜMLER (Madde: 1521 1535) (G. Madde: 1 9) SON HÜKÜMLER A) Şirket davalarında yargılama usulü MADDE 1521- (1) Ticaret şirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin şirketle veya

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR Sirküler Rapor 10.06.2013/128-1 TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET BORSASI AİDATLARININ İLK TAKSİDİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR ÖDENECEKTİR ÖZET : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul,

SĐRKÜLER Đstanbul, SĐRKÜLER Đstanbul, 20.06.2012 Sayı: 2012/141 Ref:4/141 Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE HURDA ARAÇLARIN TRAFĐKTEN ÇEKĐLMESĐ HALĐNDE MTV BORÇLARININ SĐLĐNMESĐ UYGULAMASINA DAĐR 5838 SAYILI KANUNUN EK-2 NCĐ MADDESĐNDE

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80572740.010.05 Konu : 6736 Sayılı Kanun 27.10.2016/19717113 DAĞITIM YERLERİNE 6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

38 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

38 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.04.2011/ 67-1 38 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİNİN UYGULAMASI"

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı