bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda"

Transkript

1 Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini isteyerek, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer." ifadesini kullandý. TOBB ETÜ Mezunlarý Derneði (TOBB ETÜ MED) tarafýndan üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuþan Baþkan Hisarcýklýoðlu, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer. Hayatýnýz boyunca bir tek özgür alanýnýz var. O da hayaliniz. Bütün iþ bu hayalden baþlýyor. Elektrik, internet, facebook, twitterýn icadý bir hayalle baþlamýþ." dedi. Hisarcýklýoðlu bu hayallerin hedefe dönüþtürülmesi gerektiðini belirterek, Konfüçyüs'ün 'eðer aðacýn tepesine çýkmak istiyorsan, hedefin yýldýzlara týrmanmak olmasý lazým' sözünü hatýrlattý. Turgut Özal'ýn 'Türkiye'ye 0 milyon turist gelecek' dediðini ancak kimsenin buna inanmadýðýný anlatan TOBB Baþkaný, bugün Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn 7 milyona ulaþtýðýný, hedefin çok önemli olduðunu söyledi. Hisarcýklýoðlu hedefe ulaþabilmenin yolunun ise çalýþmaktan geçtiðini, bunu yaparken de muhakkak bazý þeylerden fedakarlýk edilmesi gerektiðini vurguladý. Sayfa Yýl:7 Sayý:7-Haziran 0 ISSN: Ücretsizdir.000 adet basýlmýþtýr. Denizli Ticaret Odasý nda bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, üyelerinin, adresine girerek bir "TIKLA" internetten "borç ödeme", "Faaliyet Belgesi", "Kayýt Sureti", "Ýhale Belgesi G Bendi" ve "Ortak Pay Belgesi" alma iþlemlerini gerçekleþtirebileceðini, geçmiþ dönem biriken aidat borçlarýný ise üç taksitle Denizli Ticaret Odasý veznesinden ödeyebileceklerini bildirdi. Asansörlerde güven etiketi dönemi Asansörler, güven derecelerine göre etiketlenecek. Sayfa Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yaptýðý açýklamada, üyelerinin cari dönem aidat ödemeleri, geçmiþ dönem aidat ödemeleri ve belge talebi iþlemlerinde kolaylýk saðlamak amacýyla sistemler geliþtirdiklerini açýkladý. Denizli Ticaret Odasý veznesine ödenen üyelik aidatlarýnýn artýk internet üzerinden de ödenebileceðini ifade eden Özer, "Üyelerimizin aidat ödemelerini hýzlý ve güvenilir bir þekilde yapabilmeleri için Denizli Ticaret Odasý olarak online borç ödeme sistemine geçilmiþtir. Üyelerimizin vezne yoluyla yada bankaya elden, EFT veya Havale ödeme seçenekleriyle gerçekleþtirdikleri tahsilat iþlemleri artýk adresinden de yapýlabilmektedir. Bu hizmet ile üyelerimize büyük kolaylýk saðlamýþ olduk. Ödeme için internet sayfasýndaki online iþlemelere týklanarak, buradaki Oda Sicil No, þirketler için Vergi Kimlik, þahýslar için TC Kimlik Numarasý bilgileri girilerek ödemeler yapýlabilmektir." dedi. Sayfa Denizli Ticaret Odasý Haziran ayý Meclis Toplantýsý yapýldý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 0 yýlý Haziran ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Sayfa Ýlk 00 listesine Denizli'den firma Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) tarafýndan her yýl açýklanan Türkiye'nin ilk 00 firmasý arasýna 0 yýlý verilerine göre Denizli'den firmanýn girdiðini söyledi. Sayfa Türk Patent Enstitüsü nden Denizli Ticaret Odasý na ödül Türk Patent Enstitüsü, "Denizli Traverteni"ni coðrafi iþaret olarak tescil ettiren Denizli Ticaret Odasý'na ödül verdi. Türk Patent Enstitüsü tarafýndan KOBÝ'lere yönelik olarak geliþtirilen "Hezarfen Teknoloji ve Tasarým Geliþtirme Projesi", Denizli'de tekstil sektörüne yönelik baþlatýldý. Projenin açýlýþý için Pamukkale Üniversitesi Teknokent'te bir tören düzenlendi. Türk Patent Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Habip Asan ve KOSGEB Genel Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Keskin'in de katýlýmýyla gerçekleþen tören, açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Hezarfen Projesi imza töreniyle devam eden program çerçevesinde, Denizli'de en fazla patent, faydalý model, marka ve endüstriyel tasarým baþvurusu yapan firmalar ile coðrafi iþaret tescili gerçekleþtiren kurumlara plaket verildi. Sayfa Denizli Ticaret Odasý ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi arasýnda protokol Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi (ÝEÜ) Rektörü Prof. Dr. Oðuz Esen, Denizlili gençler için bir araya gelerek protokol imzaladý. Protokol gereði, Denizli Ticaret Odasý üyelerinin birinci derece yakýnlarý, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki eðitim ücretlerinde yýllýk yüzde indirim hakký elde edecek. Sayfa

2 Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini isteyerek, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer." ifadesini kullandý. TOBB ETÜ Mezunlarý Derneði (TOBB ETÜ MED) tarafýndan üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuþan Baþkan Hisarcýklýoðlu, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer. Hayatýnýz boyunca bir tek özgür alanýnýz var. O da hayaliniz. Bütün iþ bu hayalden baþlýyor. Elektrik, internet, facebook, twitterýn icadý bir hayalle baþlamýþ." dedi. Hisarcýklýoðlu bu hayallerin hedefe dönüþtürülmesi gerektiðini belirterek, Konfüçyüs'ün 'eðer aðacýn tepesine çýkmak istiyorsan, hedefin yýldýzlara týrmanmak olmasý lazým' sözünü hatýrlattý. Turgut Özal'ýn 'Türkiye'ye 0 milyon turist gelecek' dediðini ancak kimsenin buna inanmadýðýný anlatan TOBB Baþkaný, bugün Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn 7 milyona ulaþtýðýný, hedefin çok önemli olduðunu söyledi. Hisarcýklýoðlu hedefe ulaþabilmenin yolunun ise çalýþmaktan geçtiðini, bunu yaparken de muhakkak bazý þeylerden fedakarlýk edilmesi gerektiðini vurguladý. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, mezun öðrencilerden hangi sektörde çalýþýrlarsa çalýþsýnlar, muhakkak farklý bir iþi nasýl yapabileceklerini düþünmelerini, icat çýkartmalarýný istedi. Yaptýklarý çalýþmalardan dolayý Dernek Baþkaný Terzi ve Yönetimini tebrik eden Hisarcýklýoðlu, yapýlan hizmetlerin üniversite için yapýldýðýný ve bu hizmetleri bir kuruþ almadan özveriyle yaptýklarýný söyledi. Ýlk 00 listesine Denizli den firma Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) tarafýndan her yýl açýklanan Türkiye'nin ilk 00 firmasý arasýna 0 yýlý verilerine göre Denizli'den firmanýn girdiðini söyledi. Baþkan Özer, yaptýðý açýklamada, Denizli'nin 0 yýlýnda Ýlk 00 Büyük Sanayi Kuruluþu arasýna giren firma sayýsýnýn da olduðunu hatýrlatarak, "0 yýlý verilerine göre de firmanýn listede yer aldýðýný gözlemliyoruz. Listeye giren firmadan 'i kablo ve bakýr tel, 'si demir-çelik, 'si gýda, 'si tekstil ve 'i inþaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Son yýlýn verilerini deðerlendirdiðimizde, ilk 00 firma sýralamasýna 0- firmanýn girdiði görülmektedir. Firmalarýn üretim yapýlarýný deðerlendirdiðimizde, Denizli sanayisinin, ileri teknolojiye sahip, katma deðerli ürünler üretiminde büyük bir atýlým gösterdiðini görüyoruz." diye konuþtu. Ýlk 00 ve Ýkinci 00 firma anketleri birlikte deðerlendirildiðinde tekstil sektörünün halen Denizli için birinci konumda olduðunu dile getiren Özer, "Bu yýl Ýlk 00 sýralamasýndan bir kaðýt firmamýz azalmýþtýr. Buna karþýn geçtiðimiz yýl ikinci 00 firma sýralamasýnda birinci olan tekstil firmamýz ilk 00 sýralamasýnda yer almayý baþarmýþtýr. Zaten tekstil sektöründeki firmalarýmýz, geçtiðimiz yýllardaki ikinci 00 listesinde -7 firma ile temsil ediliyordu. Dolayýsýyla da Denizli'nin halen birinci önceliði tekstildir ve halen ilimizden yapýlan Çadýrdaki ilk iftar Denizli Ticaret Odasý'ndan Denizli Ticaret Odasý, Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kurulan iftar çadýrýnýn ilk gününde, bin kiþiye iftar yemeði verdi. Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Ulu Cami yanýna kurulan iftar çadýrýndaki ilk iftara Denizli Milletvekili Melike Basmacý, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz, Denizli Vergi Dairesi Baþkaný Zafer Evci, DESKÝ Genel Müdürü Doç. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Kaymakamý Veysel Beyru, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Ticaret Odasý Meclis Üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da iftar çadýrý kurduklarýný belirten Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, "Her yýl Ramazan ayýnda kurduðumuz bu çadýrla günlük bin vatandaþa iftar yemeði veriyoruz. Her günün ayrý bir sponsoru, katký saðlayan iþadamlarýmýz var. Ýftar çadýrýnýn ilk günkü sponsoru Denizli Ticaret Odasý oldu." diye konuþtu. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Oda olarak iftar çadýrýnýn ilk günün yemeklerini karþýladýklarýný söyleyerek, "Denizli tüccar ve esnafýnýn temsilcisi olarak iftar çadýrýnda bulunuyoruz. Ramazan ayýnda paylaþmanýn en güzel örneklerini sergiliyoruz ve paylaþarak kardeþliðimizi pekiþtiriyoruz. Ramazan'ýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." dedi. ÝLK 00 SIRA NO ihracatta birinci sýradadýr." dedi. Türkiye'nin en büyük firmalarý arasýna giren firmalarýn ayný zamanda ihracat yapan firmalar olduðuna da dikkat çeken Özer, "Denizli ekonomisi, sektör çeþitliliðini sürdürmeyi baþarmýþ bir þekilde ekonomiye katký saðlamaya devam etmektedir." þeklinde konuþtu. KURULUÞLAR (Alfabetik sýralama) Abalýoðlu Yem Soya ve Tek. S.ve T. A.Þ. Atom Kablo San. Ve Tic. A.Þ 8 Aynes Gýda Sanayi Tic. A.Þ. 7 Denizli Çimento San. ve Tic. A.Þ. 9 Erbakýr Elektrolitik Bakýr Mam. S. T. A.Þ. Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Þ. 99 Kar-Demir Haddecilik S. ve T. Ltd. Þti. 0 Kocaer Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Þti. 8 Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Þ. 0 Nexans Ýletiþim End. Ve Tic. A.Þ. 8 Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Þ. 8 Seval Kablo Aydýnlatma Cihazlarý Ýth. Ýhr. San. ve Tic. A.Þ.

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi Üç yeni hizmetimizi hayata geçirdik Deðerli üyelerimiz Sizlerin, internetten borç ödeme ve belge talep etme ile geçmiþ dönem biriken aidat borçlarýnýzýn üç taksitle Denizli Ticaret Odasý veznesinden ödenebilmesi hizmetlerimizi hayata geçirdik. Cari dönem aidat ödemeleri, geçmiþ dönem aidat ödemeleri ve belge talebi iþlemlerinde kolaylýk saðlamak amacýyla yaklaþýk ay boyunca uzman ekibimiz tarafýndan sistemler geliþtirilmiþtir. Artýk Denizli Ticaret Odasý veznesine ödenen üyelik aidatlarý, internet üzerinden ödenebilecek. Aidat ödemelerinizi hýzlý ve güvenilir bir þekilde yapabilmeniz için Denizli Ticaret Odasý olarak online borç ödeme sistemine geçtik. Daha önceden vezne yoluyla yada bankaya elden, EFT veya havale ödeme seçenekleriyle gerçekleþtirilen tahsilat iþlemlerini, adresinden de yapýlabilir hale getirdik. Bu hizmet ile sizlere büyük kolaylýk saðladýðýmýzý düþünüyoruz. Ödeme için internet sayfasýndaki online iþlemelere týklanarak, buradaki Oda Sicil No, þirketler için Vergi Kimlik, þahýslar için TC Kimlik Numarasý bilgileri girilerek ödemeler yapýlabilmektir. Deðerli üyelerimiz Diðer bir hizmetimiz de geçmiþ dönem borçlarýna taksitlendirme getirilmesidir. Malum olduðu üzere yasal mevzuat gereði cari yýl içindeki aidat borçlarý, haziran ve ekim ayý olmak üzere iki taksitte ödene bilmektedir. Denizli Ticaret Odasý olarak biriken, geçmiþ dönemdeki aidat borçlarýnýn ödenmesinde üyelerimize kolaylýk saðlamak amacýyla bir karar aldýk. Artýk geçmiþ dönemdeki aidat borçlarý için Paraf, World ve Maximum özellikli kartlara taksit imkaný getirilmiþtir. Bu taksit fýrsatýndan yararlanýlabilmesi için Odamýz veznesine uðranmasý gerekmektedir. Deðerli üyelerimiz Üçüncü hizmetimiz ise internetten belge talep edilebilmesidir. Resmi iþlemlerde kullanýlan Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý olduðunu gösteren Faaliyet Belgesi, Kayýt Sureti, Ýhale Belgesi G Bendi ve Ortak Pay Belgesi internetten temin edilebilir hale getirdik. Söz konusu belgeleri almak için yapýlmasý gereken sadece internet adresimize girilmesidir. Böylece sizler Odamýza gelmeden adresine týklayarak, online iþlemler menüsünden belge baþvurusu yapabileceksiniz. Talep edilen belge, merkeze baðlý ilçelere ertesi gün, diðer ilçelere ise iþ günü içerisinde kiþi veya kuruma belli bir ücret karþýlýðýnda gönderilecektir. Deðerli üyelerimiz Bu hizmetlerimizi verirken güvenliði de üst düzeyde tuttuk. Sizlerin rahatça ve güvenli bir þekilde internet sitemizi gezinmeniz, belge talep edebilmeniz, hizmet ve aidat ödemelerinizi yapabilmeniz için gerekli tüm altyapý saðladýk. SSL güvenlik protokolü sayesinde hiçbir üyemizin kredi kartý bilgileri sistemimizde saklanmamaktadýr. Ýnternet sitemize verilen kredi kartý bilgileri þifrelenerek bankaya gönderilmekte ve bu iþlem sýrasýnda kredi kartý bilgilerine Denizli Ticaret Odasý personelinin dahi ulaþabilmesi mümkün deðildir. Ýnternet sitemizde en geliþmiþ güvenlik sistemlerinin kullanýlmasý dolayýsýyla sizlerin bilgileri yüksek güvenlik altýndadýr. Bu yeni üç hizmetimizin siz deðerli üyelerimizin iþlerini kolaylaþtýracaðýna inanýyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Denizli Ticaret Odasý Haziran ayý Meclis Toplantýsý yapýldý milyar liralýk düþük faizli kredi için düðmeye basýldý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 0 yýlý Haziran ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Baþkan Necdet Özer, geliþmiþ ve sanayileþmiþ ülkelerde düþük enflasyon, düþük büyüme, düþük istihdam ve düþük faiz oranlarýnýn devam ettiðini belirterek, "Fakat bu göstergelerin tümündeki geliþme trendi olumlu yönde ilerlemektedir. Ancak Euro Bölgesinde Yunanistan'ýn durumu risk yaratmaya devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde Yunanistan dýþýnda iyileþme göstergeleri görülse de hedeflenen normalleþmenin zaman alacaðý anlaþýlmaktadýr. Rusya ve Ýran ilgili, Bölgeyi ve Dünyayý yakýndan ilgilendiren sorunlar devam etmektedir. Irak, Suriye ve Yemen'deki istikrarsýzlýk devam etmektedir. Dünya gýda fiyatlarý, Petrol fiyatlarý ve temel ürün fiyatlarý azda olsa düþüþ eðilimi sürmektedir." dedi. Sanayi ve dýþ ticaretin ekonomik büyümeye olan katkýsýnýn düþük düzeyde gerçekleþtiðini söyleyen Özer, iþsizlik ve enflasyon oranlarýndaki geliþmelerin sýkýntý oluþturmaya devam ettiðini dile getirdi. Özer, Denizli ekonomisiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "0 yýlý Mayýs ayý sonu itibariyle Denizli ihracatý, 0 yýlýnýn ayný dönemine göre %-.7 oranýnda azalarak milyar 7 milyon 8 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre, 0 Mayýs sonu itibariyle en fazla ihracat; 8 milyon 7 bin dolar ile Ýngiltere'ye, Enerji Verimliliði Derneði nden Baþkan Özer e teþekkür ziyareti Enerji Verimliliði Derneði Denizli Þube Baþkaný Mehmet Akgün ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i ziyaret etti. Enerji Verimliliði Derneði Denizli Þube Baþkaný Mehmet Akgün, dernek olarak düzenledikleri "Üniversitelerarasý Enerji Verimliliði Proje Yarýþmasý"na destekleri dolayýsýyla Baþkan Necdet Özer'e teþekkür ederek, Denizli Ticaret Odasý'ný yanlarýnda görmekten büyük onur duyduklarýný söyledi. Baþkan Necdet Özer ise enerji verimliliði konusunda yapýlacak çalýþmalarýn önemli olduðunu belirterek, bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini açýkladý. Ziyaret sonunda, Enerji Verimliliði Derneði Denizli Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Baþkan Özer'e, DOÇEV hatýra ormanýnda dikilen aðaç fidanlarý plaketini takdim etti. milyon bin dolar ile Almanya'ya ve 80 milyon bin dolar ile Amerika Birleþik Devletleri'ne (ABD) yapýlmýþtýr. Ýhraç edilen mallarda ise ilk aylýk dönemde, en fazla ihracat, hazýr giyimkonfeksiyon (%,0), elektrik-elektronik, makine biliþim (%,0) ve çelik (%.7) ürünleri olmuþtur." açýklamasýný yaptý. 0 yýlý Ocak-Nisan dönemi ithalatýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7,0 oranýnda gerilediðini, Denizli'nin dört aylýk ithalatýnýn milyon 08 bin dolar olarak gerçekleþtiðini ifade eden Özer, "Ýthal edilen mallarýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri, pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu mensucat ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler, sýrasýyla, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'dir." dedi. Özer, sigortalý çalýþan iþçi sayýsýnda düzenli bir artýþ görüldüðüne de dikkat çekerek, sözlerini þöyle tamamladý: "0 yýlý Ocak ayý sonu itibariyle /a kapsamýnda kayýtlý istihdam geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde.77 oranýnda artarak 9 bin kiþi olarak kayýt altýna alýnmýþtýr. 0 Mayýs ayý sonu itibariyle Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý; bin 978'i faal, bin 79'si askýda olmak üzere toplam bin 770 üye kayýtlý bulunmaktadýr." Cumhuriyet Baþsavcýsý'ndan Odamýza veda ziyareti Yargýtay Cumhuriyet Savcýlýðý'na atanan Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Yýldýrým, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'e veda ziyareti gerçekleþtirdi. Denizli'de görev yaptýðý süreç içerisindeki çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Özer, "Göreviniz süresince sizlerin nasýl çalýþtýðýný tüm kamuoyu gibi bizler de yakýndan takip ettik. Baþarýlý çalýþmalarýnýzý, yeni görev yerinizde de sürdürmenizi temenni ediyorum." diye konuþtu. Baþsavcý Yýldýrým ise Denizli'yi hiçbir zaman unutamayacaðýný belirterek, "Denizli'nin, benim için ayrý bir yeri olacak. Bu þehrin sýcak insanlarýný daima hatýrlayacaðým." diye konuþtu. Yaklaþýk milyar liralýk düþük faizli kredi musluðu açýldý. Bu kredi, iflasýn eþiðine gelen esnafýn, iþletmelerin umut kapýsý oldu. Bankalarýn kara listesine giren, kredi puaný düþük, mevcut kredisini ödemekte zorlanan esnafa bu kredi ile iþlerini yoluna koyma fýrsatý doðdu. Sosyal Güvenlik Kurumu da esnafý destekleyen bir adým attý. Kurum, aydan fazla prim borcu bulunan esnaf ve çiftçiye borçlarýný taksitlendirme imkâný sundu. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nca hazýrlanan sigorta mekanizmasýný da içeren yeni modelle iflasýn eþiðine gelen esnafa ayakta kalabilmesi için kredi imkâný getiriliyor. Esnaf ve Sanatkâr Destek Programý kapsamýnda hazýrlanan sisteme göre kredi desteðinde iþletmenin büyüklüðü, ödeyebilme kapasitesi göz önünde bulunduruluyor. Yeni iþyerleri açanlar için de faizsiz kredi imkâný veriliyor. Ayrýca, ticari kredilerde de faiz sübvansiyonu saðlanýyor. Ýþini geliþtiren, maddi sýkýntý çeken esnafýn bankadan kullanacaðý kredinin faiz masrafýný da bakanlýk karþýlayacak. Esnaf ve sanatkâr siciline kayýtlý olanlar, belli þartlarý taþýmalarý durumunda kredi faiz desteðinden yararlanacak. Kamu bankalarý özellikle geri kalmýþ yörelerde düþük faizle kredi verecek. Özel finansman kuruluþlarý teþvik edilerek yeni destekler saðlanacak. Kamu bankalarýnýn Güneydoðu ve Doðu Anadolu'daki iþletmelere daha fazla kaynak aktarmasý saðlanacak. Sadece esnafa deðil çiftçiye de kredi desteði geldi. Tarým arazilerinin miras yoluyla bölünmesine engellemek için düzenlenen yasa kapsamýnda tarlasýný birleþtiren çiftçi de ucuz kredi kullanacak. Çiftçiye toplulaþtýrýlacak araziyi satýn alabilmesi için finansman desteði saðlanacak. Kredinin vadesi gelir ve geri ödeme esasý ürün hasat dönemine göre dikkate alýnacak. Alýcý ve satýcýnýn bulunmasýný bakanlýk koordine edecek. Krediyi de banka saðlayacak. Halk Bankasý son yýlda kredi hacmini neredeyse 90 kat artýrdý. Esnaf ve sanatkâra Halk Bankasý aracýlýðý ile kullandýrýlan krediler de yükseldi. 00'de esnafa yansýtýlan kredi faizleri yüzde 7 seviyesindeyken, 00'ten itibaren kademeli bir þekilde düþürülerek, 0 sonrasý Cumhuriyet tarihinin en düþük kredi faiz oranlarý olan yüzde - seviyelerine kadar indi. 00'de milyon lira olan kredi bakiyesi, 0 sonunda, milyar lira olarak gerçekleþti.

4 Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, üyelerinin, adresine girerek bir "TIKLA" internetten "borç ödeme", "Faaliyet Belgesi", "Kayýt Sureti", "Ýhale Belgesi G Bendi" ve "Ortak Pay Belgesi" alma iþlemlerini gerçekleþtirebileceðini, geçmiþ dönem biriken aidat borçlarýný ise üç taksitle Denizli Ticaret Odasý veznesinden ödeyebileceklerini bildirdi. Denizli Ticaret Odasý nda bir TIK dönemi Denizli Denizli Ticaret Odasý veznesine ödenen üyelik aidatlarýnýn artýk internet üzerinden de ödenebileceðini ifade eden Özer, "Üyelerimizin aidat ödemelerini hýzlý ve güvenilir bir þekilde yapabilmeleri için Denizli Ticaret Odasý olarak online borç ödeme sistemine geçilmiþtir. Üyelerimizin vezne yoluyla yada bankaya elden, EFT veya Havale ödeme seçenekleriyle gerçekleþtirdikleri tahsilat iþlemleri artýk adresinden de yapýlabilmektedir. Bu hizmet ile üyelerimize büyük kolaylýk saðlamýþ olduk. Ödeme için internet sayfasýndaki online iþlemelere týklanarak, buradaki Oda Sicil No, þirketler için Vergi Kimlik, þahýslar için TC Kimlik Numarasý bilgileri girilerek ödemeler yapýlabilmektir." dedi. Üyelerinin geçmiþ dönem borçlarýna da taksitlendirme getirildiðini dile getiren Özer, "Yasal mevzuat gereði cari yýl içindeki aidat borçlarý, haziran ve ekim ayý olmak üzere iki taksitte ödene bilmektedir. Denizli Ticaret Odasý olarak biriken, geçmiþ dönemdeki aidat borçlarýnýn ödenmesinde üyelerimize kolaylýk saðlamak amacýyla bir karar aldýk. Artýk geçmiþ dönemdeki aidat borçlarý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yaptýðý açýklamada, üyelerinin cari dönem aidat ödemeleri, geçmiþ dönem aidat ödemeleri ve belge talebi iþlemlerinde kolaylýk saðlamak amacýyla sistemler geliþtirdiklerini açýkladý. için Paraf, World ve Maximum özellikli kartlara taksit imkaný getirilmiþtir. Üyelerimizin, bu taksit fýrsatýndan yararlanabilmeleri için Odamýz veznesine uðramalarý gerekmektedir." þeklinde konuþtu. Belge almak için internet olmasý yeterli Amaçlarýnýn üyelerin daha kaliteli ve daha hýzlý hizmet alabilmesini saðlamak olduðunu, bu sebeple de internetten belge talebi uygulamasýný da hayata geçirdiklerini dile getiren Özer, þöyle konuþtu: "Resmi iþlemlerde kullanýlan Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý olduðunu gösteren Faaliyet Belgesi, Kayýt Sureti, Ýhale Belgesi G Bendi ve Ortak Pay Belgesi internetten temin edilebilecek. Söz konusu belgeleri almak için yapýlmasý gereken sadece internet adresine girilmesidir. Üyelerimiz Odamýza gelmeden adresine týklayarak, online iþlemler menüsünden belge baþvurusu yapabilecek. Talep edilen belge, merkeze baðlý ilçelere ertesi gün, diðer ilçelere ise iþ günü içerisinde kiþi veya kuruma belli bir ücret karþýlýðýnda gönderilecektir." Online ödeme ve belge talepleri ile ilgili alt yapýnýn ayda hazýrlandýðýný belirten Baþkan Özer, "Üyelerimizin rahatça ve güvenli bir þekilde internet sitemizi gezinmeleri, belge talep edebilmeleri, hizmet ve aidat ödemelerini yapabilmeleri için gerekli tüm altyapý saðlanmýþtýr. SSL güvenlik protokolü sayesinde hiçbir üyemizin kredi kartý bilgileri sistemimizde saklanmamaktadýr. Ýnternet sitemize verilen kredi kartý bilgileri þifrelenerek bankaya gönderilmekte ve bu iþlem sýrasýnda kredi kartý bilgilerine Denizli Ticaret Odasý personelinin dahi ulaþabilmesi mümkün deðildir. Ýnternet sitemizde en geliþmiþ güvenlik sistemlerinin kullanýlmasý dolayýsýyla üyelerimizin bilgileri yüksek güvenlik altýndadýr." açýklamasýný yaptý. Türk Patent Enstitüsü'nden Denizli Ticaret Odasý'na ödül Türk Patent Enstitüsü, "Denizli Traverteni"ni coðrafi iþaret olarak tescil ettiren Denizli Ticaret Odasý'na ödül verdi. Türk Patent Enstitüsü tarafýndan KOBÝ'lere yönelik olarak geliþtirilen "Hezarfen Teknoloji ve Tasarým Geliþtirme Projesi", Denizli'de tekstil sektörüne yönelik baþlatýldý. Projenin açýlýþý için Pamukkale Üniversitesi Teknokent'te bir tören düzenlendi. Türk Patent Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Habip Asan ve KOSGEB Genel Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Keskin'in de katýlýmýyla gerçekleþen tören, açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Hezarfen Projesi imza töreniyle devam eden program çerçevesinde, Denizli'de en fazla patent, faydalý model, marka ve endüstriyel tasarým baþvurusu yapan firmalar ile coðrafi iþaret tescili gerçekleþtiren kurumlara plaket verildi. Denizli Vali Yardýmcýsý Erol Türkmen, "Denizli Traverteni"ni coðrafi iþaret olarak tescil ettirmesi dolayýsýyla Türk Patent Enstitüsü tarafýndan hazýrlatýlan plaketi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'e takdim etti. Baþkan Necdet Özer, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Türk Patent Enstitüsü'nden aldýklarý ödül için mutlu olduklarýný belirterek, "Denizli Ticaret Odasý olarak Denizli'nin, dünyada ve ülkemizde sahip olduðu, 'traverten' diye ün yapmýþ olan bir doðal taþ ürününe coðrafi iþaret belgesi almasýný saðladýk. Bu coðrafi iþareti alýrken amacýmýz Denizli'nin bir deðerinin tescil edilmesiydi, bunu da baþardýðýmýza inanýyorum." dedi. Traverten tescili Denizli Ticaret Odasý, Denizli ve bölgesinde sosyal sorumluluk bilinci içinde þehrin adýyla özdeþleþmiþ ekonomik, sosyal, tarihi ve doðal deðerlerin korunmasý, hayatiyetini devam ettirmesi ve bunlarýn ekonomik deðere dönüþmesine öncülük ederek, 008 yýlýnda "Denizli Traverteni"ne coðrafi iþaret belgesi alýnmasý için çalýþmalar baþlatmýþ ve 0 yýlýnda "Denizli Traverteni" coðrafi iþaret belgesi olarak tescillenmiþti.

5 Tarih Fuarýn Adý Konusu Baþlýca Hizmet Konularý Yer Þehir Traktör ve Tarým Ekipmanlarý, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eþya, Elektronik Aletler.Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarý.Malatya Yapý ve Dekorasyon Fuarý.Çorlu Autoshow Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlarý Fuarý Çorlu 8.Tarýmtech 0 DLG-ÖÇP Tarým ve Teknoloji Günleri 0 Traktör ve Tarým Ekipmanlarý, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eþya, Elektronik Aletler Sanayi ve Ticaret Ürünleri Yapý Elamanlarý, Ýnþaat, Ýç Mimari, Tesisat ve Yalýtým, Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlarý Tarým Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri Uygulamalý Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý FUAR TAKViMi Traktör ve Tarým Ekipmanlarý, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eþya, Elektronik Aletler, Tarým ve Hayvancýlýk Teknolojileri, Ýþlenmiþ Gýda Ürünleri Elektrikli Ev Eþyalarý, Dayanýklý Tüketim Mallarý, Ýnþaat Malzemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik, Nalburiye, Hýrdavat, Sanayi Ürünleri, Ticaret Mallarý Ahþap Yapý Elemanlarý, Ýnþaat Malzemeleri,ve Teknolojileri, Isýtma Soðutma, Tesisat ve Yalýtým, Mobilya Ýç Dekorasyon, Doðalgaz Teknolojisi Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlarý Tarým, Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracýlýk Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlarý, Depolama Sistemleri,Soðutma, Havalandýrma Tohumlar, Gübreler, Zirai Ýlaçlar, Tarým Makineleri, Fidanlar Sulama Ekipmanlarý Sera Teknolojileri, Fideler, Hayvancýlýk, Gýda, Edirne Fuar Alaný Miþmiþ Park Fuar Alaný Miþmiþ Park Fuar Alaný Çorlu Yeni Fuar Alaný Çorlu Yeni Fuar Alaný Tekirdað Karaevli Mahallesi Edirne Malatya Malatya Tekirdað Tekirdað Tekirdað.08.0 Bodrum Sanat Fuarý Zorunlu trafik sigortasýna yeni düzenleme getirildi Haziran 0 tarihi itibariyle trafik sigortasýnda yeni þartlar geçerli olmaya baþladý. Yeni düzenlemeye göre teminat türlerine belirli standartlar getirildi. Genel þartlar dahilinde sigorta teminat türleri, "maddi zararlar", "saðlýk giderleri", "sürekli sakatlýk" ve "destekten yoksun kalma (ölüm)" olarak belirlendi. "Maddi zararlar teminatý" ile hak sahibinin genel þartta tanýmlanan ve zarar gören aracýnda meydana gelen maddi zararlarý karþýlanýrken, talep edilmesi halinde deðer kaybý ile ilgili giderler de ilgili branþta ruhsat sahibi eksperler tarafýndan tesbiti yapýlmak þartýyla teminata dahil edildi. "Saðlýk giderleri teminatý" sayesinde üçüncü kiþinin trafik kazasý sonucu bedenen gördüðü zararlar, protez organ bedelleri de dahil olmak üzere gerekli tüm tedavi giderleri teminat altýna alýnacak. Kaza nedeniyle sakat kalan kiþinin tedavi süresince gerekli olan bakýcý giderleri, tedaviyle ilgili tüm masraflar ve trafik kazasý sebebiyle çalýþma gücünü yitirmesinden kaynaklý giderler, saðlýk gideri teminatýna dahil olacak. "Sürekli sakatlýk teminatý" kapsamýnda ise üçüncü kiþinin sürekli sakatlýðý halinde ileride karþýlaþacaðý maddi zararlar karþýlanacak. Kaza sebebiyle maðdurun sürekli sakatlýk durumu yetkili bir hastaneden alýnan raporla belgelendikten sonra ortaya çýkan bakýcý giderleri de bu teminat dahilinde deðerlendirilecek. Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatý ile de üçüncü kiþinin vefatý halinde ölenin desteðinden yoksun kalanlarýn zararlarýný karþýlamak üzere tazminat verilecek. Trafik kazasý sonucu hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna ödenecek vefat tazminatýnýn hesaplanmasýna belli standart getirilecek. Artýk ödenecek tazminat mahkeme sonucuna ve kiþiye göre deðiþmeyecek. Haziran 0 tarihinden itibaren vefat tazminatlarý Hazine'nin hazýrladýðý Türkiye Hayat Tablosu'na göre hesaplanacak. Teminat dýþýnda kalan durumlar Sigorta teminatý dýþýnda kalan durumlara da düzenleme getirildi. Terör eylemlerinde kullanýlan araçlarýn neden olduðu zararlar sigortadan karþýlanmayacak. Motorlu araç kazalarýndan dolayý toprak, yeraltý sularý, iç sular, deniz ve havanýn kirlenmesi ve biyolojik çeþitlilik gibi doðal yaþama zarar veren çevresel faktörlere baðlý tazminat talepler karþýlanmayacak. Manevi tazminat talepleri, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, ilgililerin sorumluluk riski kapsamýnda olmayan tazminat talepleri, gelir kaybý, kar kaybý, iþ durmasý ve kira mahrumiyeti gibi dolaylý zararlar nedeniyle yöneltilen tazminat talepleri temin dýþýnda kalacak. Eþdeðer parça kullanýmý Önemli deðiþikliklerden biri de hasarlý araçlarýn onarýmýnda eþdeðer yedek parça kullanýlmasýna yönelik yapýldý. Sigorta þirketleri Haziran'dan itibaren artýk hasarlý araçlarýn onarýmýnda, eþdeðer yedek parça kullanabilecek. Kaza tarihine göre yaþýný aþmayan motorlu araçlarda hasar gören parçanýn onarýmý yapýlamýyorsa, öncelikle orijinal yedek parça, orijinal parçanýn bulunamamasý halinde eþdeðer parça kullanýlacak. Sigortalý aracýný istediði serviste tamir ettirebilecek. Sigorta þirketinin onayý dýþýnda orijinal parça ile onarým yapýldýðýnda þirket sorumlu olmayacak. Sigortacýnýn sorumluluðu, eþdeðer veya ömrünü tamamlamýþ araçlar mevzuatý kapsamýndaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sýnýrlý olacak. Kýsmi onarýmlarda sigorta þirketi yedek parça temin edebilecek. Sanat Resim, Heykel, Fotoðraf, Her Tür Sanat Eseri Bodrum Belediyesi Kapalý Pazar Yeri Denizli Ticaret Odasý ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi arasýnda protokol imzalandý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi (ÝEÜ) Rektörü Prof. Dr. Oðuz Esen, Denizlili gençler için bir araya gelerek protokol imzaladý. Protokol gereði, Denizli Ticaret Odasý üyelerinin tesi arasýnda yer aldýðýný belirten Prof. Dr. Esen, üniversitede tüm sýnýflarýn milyon dolarlýk yatýrýmla dijitalleþtiðini, öðrencilerin mobil cihazlardan sýnýflarýna baðlanarak derslerini izleyebileceklerini söyledi. birinci derece yakýnlarý, Ýzmir Ekotesi nomi Üniversitesi'ndeki eðitim ücretlerinde yýllýk yüzde indirim hakký elde edecek. Denizli Ticaret Odasý'nda gerçekleþtirilen törende konuþan ÝEÜ Rektörü Prof. Dr. Oðuz Esen, Denizli'den çok sayýda baþarýlý öðrencileri bulunduðunu, bunun kentteki ortaöðretim kurumlarýnýn baþarýsýndan kaynaklandýðýný Baþkan Özer, "Denizli'nin Yeni Nesilleri Ýçin Ýzmir Ekonomi" Baþkan Necdet Özer, fabrikalarý yönetecek gençlere ihtiyaç duyulduðuna iþaret ederek,"günümüzde Denizli'de üçüncü kuþak neslin iþ baþýnda olduðunu görüyoruz. Bu noktada da, uluslararasý geliþime uyumlu bir üniver- düþündüðünü söyledi. site eðitiminin ne kadar gerekli olduðu ÝEÜ'nün dünyanýn en iyi 00 üniversi- ortaya çýkýyor." dedi. Koordinatörlüðünü Denizli Ticaret Odasý'nýn yaptýðý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Denizli Ýl Genç Giriþimciler Kurulu tarafýndan "Melek Yatýrýmcý Atölyesi" etkinliði düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknokent binasýnda gerçekleþtirilen etkinliðe, Dünya Bankasý Danýþmaný Oltaç Ünsal, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Üyesi Berrak Kutsoy, PAÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Adak, TOBB Denizli Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Civan Sözkesen ve icra komitesi üyeleri, TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar ve icra komitesi üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren TOBB Denizli Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Civan Sözkesen, Türkiye'de giriþimci ve melek yatýrýmcýnýn artmasý için çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, "Melek yatýrýmcýlýk, melek Protokol kapsamý. Ýndirim Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'nin "Ücretli (Genel)" kontenjanlarýndan kabul edilen öðrencilere uygulanacak.. Denizli Ticaret Sicili Memurluðu'na kayýtlý olup ayný zamanda Denizli Ticaret Odasý Üyesi olan gerçek kiþilerin. derece kan hýsýmlarýile tüzel kiþi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup ayný zamanda son bir yýldan bu yana ortaklýðý olan kiþilerin. derece kan hýsýmlarýna verilecek.. Bu öðrencilerin yýllýk öðretim ücretlerinde yüzde indirim uygulanacak. giriþimcilik son zamanlarda çok etkili iki kavram. Türkiye'nin 0 hedeflerine ulaþabilmesi için her sene en az 00 bin kiþinin iþ alanýna dahil olmasý gerekiyor. Biz de bu tarz etkinlikler düzenleyerek Türkiye'de giriþimcinin ve melek yatýrýmcýnýn artmasý için çalýþmalar yapýyoruz. Önümüzdeki aylarda G formunu düzenleyeceðiz. Bu forum, Türkiye'nin en büyük giriþimcilik zirvesidir. Birebir genç giriþimcilerin fikirlerinden yararlanýlmýþ olacaktýr. Ayrýca Türkiye'nin ilk hayal akademisini Denizli'de gerçekleþtireceðiz. Proje, baþarýlý olursa diðer illere de yayýla-. Denizli Ticaret Odasý Üyesi gerçek veya tüzel kiþiler her bir üyelik için bir kere bu indirim hakkýndan istifade edebilecek.. Bu indirim öðrencilerin öðrenimine devam ettiði normal öðrenim süresi için geçerli olup yaz okullarý ücretlerini ve uzayan öðrenim dönemlerini kapsamayacak.. Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin aþaðýda belirtilen belgeleri Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ibraz etmeleri gereklidir. -Gerçek kiþi olanlarýn Denizli Ticaret Sicil Memurluðu'ndan oda kayýt belgesi. cak. Denizli olarak bu projenin öncüsü olduk. Giriþimcilik üzerine kýsa filmler çekmeyi planlýyoruz. Çünkü giriþimcilerin önündeki engellerden biri de ailelerdir. Kýsa filmlerle aileleri giriþimcilik yönünde etkileyip çocuklarýný desteklemelerini saðlamayý hedefliyoruz." dedi. PAÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Adak ise Teknoknet destekleri ve Denizli Teknokent hakkýnda bilgiler aktardý. Bodrum -Tüzel kiþi olanlarýn Denizli Ticaret Sicil Memurluðu'ndanson yýldan bu yana ortak olduklarýný gösteren belge ile tüzel kiþiliði temsil ve ilzama yetkili olduklarýný belirten belge. -Ýndirim hakkýndan yararlanacak öðrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri. 7. Ýndirimlerden yararlanmak isteyen öðrencilerin, kesin kayýt sýrasýnda veya en geç ekim ayý sonuna kadar ilgili belgelerini Mali Ýþler Müdürlüðü'ne vermeleri gereklidir. Ýndirimler takip eden dönemden itibaren uygulanýr ve güz dönemine ait indirim bahar dönemi ücretlerine yansýtýlýr. Melek Yatýrýmcý Atölyesi Denizli de anlatýldý Daha sonra konuþan Dünya Bankasý Danýþmaný Oltaç Ünsal, öðrenci, genç yönetici ve giriþimcilere melek yatýrým alanýndaki geliþmeler hakkýnda bilgi verdi. Giriþimcilerin büyük bir bölümünün daha önce þirket kurmadýðý için tecrübesiz olduklarýný vurgulayan Ünsal, "Giriþimcilerin hiç yapmadýklarý veya düþünmedikleri iþ süreçleri ile ilgili basit ayrýntýlar, daha önce karþýlaþmadýklarý için öngöremedikleri durumlar ve yeni sektörlerde baðlantýlar gibi finansman dýþýndaki iþ süreçlerinde yardýma ihtiyaçlarý vardýr. Bu nedenle giriþimcilerin, tecrübeler ve baðlantýlarda desteklenmesi büyük önem taþýmaktadýr." dedi.

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı