bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda"

Transkript

1 Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini isteyerek, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer." ifadesini kullandý. TOBB ETÜ Mezunlarý Derneði (TOBB ETÜ MED) tarafýndan üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuþan Baþkan Hisarcýklýoðlu, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer. Hayatýnýz boyunca bir tek özgür alanýnýz var. O da hayaliniz. Bütün iþ bu hayalden baþlýyor. Elektrik, internet, facebook, twitterýn icadý bir hayalle baþlamýþ." dedi. Hisarcýklýoðlu bu hayallerin hedefe dönüþtürülmesi gerektiðini belirterek, Konfüçyüs'ün 'eðer aðacýn tepesine çýkmak istiyorsan, hedefin yýldýzlara týrmanmak olmasý lazým' sözünü hatýrlattý. Turgut Özal'ýn 'Türkiye'ye 0 milyon turist gelecek' dediðini ancak kimsenin buna inanmadýðýný anlatan TOBB Baþkaný, bugün Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn 7 milyona ulaþtýðýný, hedefin çok önemli olduðunu söyledi. Hisarcýklýoðlu hedefe ulaþabilmenin yolunun ise çalýþmaktan geçtiðini, bunu yaparken de muhakkak bazý þeylerden fedakarlýk edilmesi gerektiðini vurguladý. Sayfa Yýl:7 Sayý:7-Haziran 0 ISSN: Ücretsizdir.000 adet basýlmýþtýr. Denizli Ticaret Odasý nda bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, üyelerinin, adresine girerek bir "TIKLA" internetten "borç ödeme", "Faaliyet Belgesi", "Kayýt Sureti", "Ýhale Belgesi G Bendi" ve "Ortak Pay Belgesi" alma iþlemlerini gerçekleþtirebileceðini, geçmiþ dönem biriken aidat borçlarýný ise üç taksitle Denizli Ticaret Odasý veznesinden ödeyebileceklerini bildirdi. Asansörlerde güven etiketi dönemi Asansörler, güven derecelerine göre etiketlenecek. Sayfa Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yaptýðý açýklamada, üyelerinin cari dönem aidat ödemeleri, geçmiþ dönem aidat ödemeleri ve belge talebi iþlemlerinde kolaylýk saðlamak amacýyla sistemler geliþtirdiklerini açýkladý. Denizli Ticaret Odasý veznesine ödenen üyelik aidatlarýnýn artýk internet üzerinden de ödenebileceðini ifade eden Özer, "Üyelerimizin aidat ödemelerini hýzlý ve güvenilir bir þekilde yapabilmeleri için Denizli Ticaret Odasý olarak online borç ödeme sistemine geçilmiþtir. Üyelerimizin vezne yoluyla yada bankaya elden, EFT veya Havale ödeme seçenekleriyle gerçekleþtirdikleri tahsilat iþlemleri artýk adresinden de yapýlabilmektedir. Bu hizmet ile üyelerimize büyük kolaylýk saðlamýþ olduk. Ödeme için internet sayfasýndaki online iþlemelere týklanarak, buradaki Oda Sicil No, þirketler için Vergi Kimlik, þahýslar için TC Kimlik Numarasý bilgileri girilerek ödemeler yapýlabilmektir." dedi. Sayfa Denizli Ticaret Odasý Haziran ayý Meclis Toplantýsý yapýldý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 0 yýlý Haziran ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Sayfa Ýlk 00 listesine Denizli'den firma Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) tarafýndan her yýl açýklanan Türkiye'nin ilk 00 firmasý arasýna 0 yýlý verilerine göre Denizli'den firmanýn girdiðini söyledi. Sayfa Türk Patent Enstitüsü nden Denizli Ticaret Odasý na ödül Türk Patent Enstitüsü, "Denizli Traverteni"ni coðrafi iþaret olarak tescil ettiren Denizli Ticaret Odasý'na ödül verdi. Türk Patent Enstitüsü tarafýndan KOBÝ'lere yönelik olarak geliþtirilen "Hezarfen Teknoloji ve Tasarým Geliþtirme Projesi", Denizli'de tekstil sektörüne yönelik baþlatýldý. Projenin açýlýþý için Pamukkale Üniversitesi Teknokent'te bir tören düzenlendi. Türk Patent Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Habip Asan ve KOSGEB Genel Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Keskin'in de katýlýmýyla gerçekleþen tören, açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Hezarfen Projesi imza töreniyle devam eden program çerçevesinde, Denizli'de en fazla patent, faydalý model, marka ve endüstriyel tasarým baþvurusu yapan firmalar ile coðrafi iþaret tescili gerçekleþtiren kurumlara plaket verildi. Sayfa Denizli Ticaret Odasý ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi arasýnda protokol Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi (ÝEÜ) Rektörü Prof. Dr. Oðuz Esen, Denizlili gençler için bir araya gelerek protokol imzaladý. Protokol gereði, Denizli Ticaret Odasý üyelerinin birinci derece yakýnlarý, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki eðitim ücretlerinde yýllýk yüzde indirim hakký elde edecek. Sayfa

2 Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini isteyerek, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer." ifadesini kullandý. TOBB ETÜ Mezunlarý Derneði (TOBB ETÜ MED) tarafýndan üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuþan Baþkan Hisarcýklýoðlu, "Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer. Hayatýnýz boyunca bir tek özgür alanýnýz var. O da hayaliniz. Bütün iþ bu hayalden baþlýyor. Elektrik, internet, facebook, twitterýn icadý bir hayalle baþlamýþ." dedi. Hisarcýklýoðlu bu hayallerin hedefe dönüþtürülmesi gerektiðini belirterek, Konfüçyüs'ün 'eðer aðacýn tepesine çýkmak istiyorsan, hedefin yýldýzlara týrmanmak olmasý lazým' sözünü hatýrlattý. Turgut Özal'ýn 'Türkiye'ye 0 milyon turist gelecek' dediðini ancak kimsenin buna inanmadýðýný anlatan TOBB Baþkaný, bugün Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn 7 milyona ulaþtýðýný, hedefin çok önemli olduðunu söyledi. Hisarcýklýoðlu hedefe ulaþabilmenin yolunun ise çalýþmaktan geçtiðini, bunu yaparken de muhakkak bazý þeylerden fedakarlýk edilmesi gerektiðini vurguladý. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, mezun öðrencilerden hangi sektörde çalýþýrlarsa çalýþsýnlar, muhakkak farklý bir iþi nasýl yapabileceklerini düþünmelerini, icat çýkartmalarýný istedi. Yaptýklarý çalýþmalardan dolayý Dernek Baþkaný Terzi ve Yönetimini tebrik eden Hisarcýklýoðlu, yapýlan hizmetlerin üniversite için yapýldýðýný ve bu hizmetleri bir kuruþ almadan özveriyle yaptýklarýný söyledi. Ýlk 00 listesine Denizli den firma Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) tarafýndan her yýl açýklanan Türkiye'nin ilk 00 firmasý arasýna 0 yýlý verilerine göre Denizli'den firmanýn girdiðini söyledi. Baþkan Özer, yaptýðý açýklamada, Denizli'nin 0 yýlýnda Ýlk 00 Büyük Sanayi Kuruluþu arasýna giren firma sayýsýnýn da olduðunu hatýrlatarak, "0 yýlý verilerine göre de firmanýn listede yer aldýðýný gözlemliyoruz. Listeye giren firmadan 'i kablo ve bakýr tel, 'si demir-çelik, 'si gýda, 'si tekstil ve 'i inþaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Son yýlýn verilerini deðerlendirdiðimizde, ilk 00 firma sýralamasýna 0- firmanýn girdiði görülmektedir. Firmalarýn üretim yapýlarýný deðerlendirdiðimizde, Denizli sanayisinin, ileri teknolojiye sahip, katma deðerli ürünler üretiminde büyük bir atýlým gösterdiðini görüyoruz." diye konuþtu. Ýlk 00 ve Ýkinci 00 firma anketleri birlikte deðerlendirildiðinde tekstil sektörünün halen Denizli için birinci konumda olduðunu dile getiren Özer, "Bu yýl Ýlk 00 sýralamasýndan bir kaðýt firmamýz azalmýþtýr. Buna karþýn geçtiðimiz yýl ikinci 00 firma sýralamasýnda birinci olan tekstil firmamýz ilk 00 sýralamasýnda yer almayý baþarmýþtýr. Zaten tekstil sektöründeki firmalarýmýz, geçtiðimiz yýllardaki ikinci 00 listesinde -7 firma ile temsil ediliyordu. Dolayýsýyla da Denizli'nin halen birinci önceliði tekstildir ve halen ilimizden yapýlan Çadýrdaki ilk iftar Denizli Ticaret Odasý'ndan Denizli Ticaret Odasý, Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kurulan iftar çadýrýnýn ilk gününde, bin kiþiye iftar yemeði verdi. Denizli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Ulu Cami yanýna kurulan iftar çadýrýndaki ilk iftara Denizli Milletvekili Melike Basmacý, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz, Denizli Vergi Dairesi Baþkaný Zafer Evci, DESKÝ Genel Müdürü Doç. Dr. Mahmud Güngör, Pamukkale Kaymakamý Veysel Beyru, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, Denizli Ticaret Odasý Meclis Üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da iftar çadýrý kurduklarýný belirten Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, "Her yýl Ramazan ayýnda kurduðumuz bu çadýrla günlük bin vatandaþa iftar yemeði veriyoruz. Her günün ayrý bir sponsoru, katký saðlayan iþadamlarýmýz var. Ýftar çadýrýnýn ilk günkü sponsoru Denizli Ticaret Odasý oldu." diye konuþtu. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Oda olarak iftar çadýrýnýn ilk günün yemeklerini karþýladýklarýný söyleyerek, "Denizli tüccar ve esnafýnýn temsilcisi olarak iftar çadýrýnda bulunuyoruz. Ramazan ayýnda paylaþmanýn en güzel örneklerini sergiliyoruz ve paylaþarak kardeþliðimizi pekiþtiriyoruz. Ramazan'ýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." dedi. ÝLK 00 SIRA NO ihracatta birinci sýradadýr." dedi. Türkiye'nin en büyük firmalarý arasýna giren firmalarýn ayný zamanda ihracat yapan firmalar olduðuna da dikkat çeken Özer, "Denizli ekonomisi, sektör çeþitliliðini sürdürmeyi baþarmýþ bir þekilde ekonomiye katký saðlamaya devam etmektedir." þeklinde konuþtu. KURULUÞLAR (Alfabetik sýralama) Abalýoðlu Yem Soya ve Tek. S.ve T. A.Þ. Atom Kablo San. Ve Tic. A.Þ 8 Aynes Gýda Sanayi Tic. A.Þ. 7 Denizli Çimento San. ve Tic. A.Þ. 9 Erbakýr Elektrolitik Bakýr Mam. S. T. A.Þ. Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Þ. 99 Kar-Demir Haddecilik S. ve T. Ltd. Þti. 0 Kocaer Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Þti. 8 Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Þ. 0 Nexans Ýletiþim End. Ve Tic. A.Þ. 8 Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Þ. 8 Seval Kablo Aydýnlatma Cihazlarý Ýth. Ýhr. San. ve Tic. A.Þ.

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi Üç yeni hizmetimizi hayata geçirdik Deðerli üyelerimiz Sizlerin, internetten borç ödeme ve belge talep etme ile geçmiþ dönem biriken aidat borçlarýnýzýn üç taksitle Denizli Ticaret Odasý veznesinden ödenebilmesi hizmetlerimizi hayata geçirdik. Cari dönem aidat ödemeleri, geçmiþ dönem aidat ödemeleri ve belge talebi iþlemlerinde kolaylýk saðlamak amacýyla yaklaþýk ay boyunca uzman ekibimiz tarafýndan sistemler geliþtirilmiþtir. Artýk Denizli Ticaret Odasý veznesine ödenen üyelik aidatlarý, internet üzerinden ödenebilecek. Aidat ödemelerinizi hýzlý ve güvenilir bir þekilde yapabilmeniz için Denizli Ticaret Odasý olarak online borç ödeme sistemine geçtik. Daha önceden vezne yoluyla yada bankaya elden, EFT veya havale ödeme seçenekleriyle gerçekleþtirilen tahsilat iþlemlerini, adresinden de yapýlabilir hale getirdik. Bu hizmet ile sizlere büyük kolaylýk saðladýðýmýzý düþünüyoruz. Ödeme için internet sayfasýndaki online iþlemelere týklanarak, buradaki Oda Sicil No, þirketler için Vergi Kimlik, þahýslar için TC Kimlik Numarasý bilgileri girilerek ödemeler yapýlabilmektir. Deðerli üyelerimiz Diðer bir hizmetimiz de geçmiþ dönem borçlarýna taksitlendirme getirilmesidir. Malum olduðu üzere yasal mevzuat gereði cari yýl içindeki aidat borçlarý, haziran ve ekim ayý olmak üzere iki taksitte ödene bilmektedir. Denizli Ticaret Odasý olarak biriken, geçmiþ dönemdeki aidat borçlarýnýn ödenmesinde üyelerimize kolaylýk saðlamak amacýyla bir karar aldýk. Artýk geçmiþ dönemdeki aidat borçlarý için Paraf, World ve Maximum özellikli kartlara taksit imkaný getirilmiþtir. Bu taksit fýrsatýndan yararlanýlabilmesi için Odamýz veznesine uðranmasý gerekmektedir. Deðerli üyelerimiz Üçüncü hizmetimiz ise internetten belge talep edilebilmesidir. Resmi iþlemlerde kullanýlan Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý olduðunu gösteren Faaliyet Belgesi, Kayýt Sureti, Ýhale Belgesi G Bendi ve Ortak Pay Belgesi internetten temin edilebilir hale getirdik. Söz konusu belgeleri almak için yapýlmasý gereken sadece internet adresimize girilmesidir. Böylece sizler Odamýza gelmeden adresine týklayarak, online iþlemler menüsünden belge baþvurusu yapabileceksiniz. Talep edilen belge, merkeze baðlý ilçelere ertesi gün, diðer ilçelere ise iþ günü içerisinde kiþi veya kuruma belli bir ücret karþýlýðýnda gönderilecektir. Deðerli üyelerimiz Bu hizmetlerimizi verirken güvenliði de üst düzeyde tuttuk. Sizlerin rahatça ve güvenli bir þekilde internet sitemizi gezinmeniz, belge talep edebilmeniz, hizmet ve aidat ödemelerinizi yapabilmeniz için gerekli tüm altyapý saðladýk. SSL güvenlik protokolü sayesinde hiçbir üyemizin kredi kartý bilgileri sistemimizde saklanmamaktadýr. Ýnternet sitemize verilen kredi kartý bilgileri þifrelenerek bankaya gönderilmekte ve bu iþlem sýrasýnda kredi kartý bilgilerine Denizli Ticaret Odasý personelinin dahi ulaþabilmesi mümkün deðildir. Ýnternet sitemizde en geliþmiþ güvenlik sistemlerinin kullanýlmasý dolayýsýyla sizlerin bilgileri yüksek güvenlik altýndadýr. Bu yeni üç hizmetimizin siz deðerli üyelerimizin iþlerini kolaylaþtýracaðýna inanýyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Denizli Ticaret Odasý Haziran ayý Meclis Toplantýsý yapýldý milyar liralýk düþük faizli kredi için düðmeye basýldý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 0 yýlý Haziran ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Baþkan Necdet Özer, geliþmiþ ve sanayileþmiþ ülkelerde düþük enflasyon, düþük büyüme, düþük istihdam ve düþük faiz oranlarýnýn devam ettiðini belirterek, "Fakat bu göstergelerin tümündeki geliþme trendi olumlu yönde ilerlemektedir. Ancak Euro Bölgesinde Yunanistan'ýn durumu risk yaratmaya devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde Yunanistan dýþýnda iyileþme göstergeleri görülse de hedeflenen normalleþmenin zaman alacaðý anlaþýlmaktadýr. Rusya ve Ýran ilgili, Bölgeyi ve Dünyayý yakýndan ilgilendiren sorunlar devam etmektedir. Irak, Suriye ve Yemen'deki istikrarsýzlýk devam etmektedir. Dünya gýda fiyatlarý, Petrol fiyatlarý ve temel ürün fiyatlarý azda olsa düþüþ eðilimi sürmektedir." dedi. Sanayi ve dýþ ticaretin ekonomik büyümeye olan katkýsýnýn düþük düzeyde gerçekleþtiðini söyleyen Özer, iþsizlik ve enflasyon oranlarýndaki geliþmelerin sýkýntý oluþturmaya devam ettiðini dile getirdi. Özer, Denizli ekonomisiyle ilgili yaptýðý deðerlendirmede, "0 yýlý Mayýs ayý sonu itibariyle Denizli ihracatý, 0 yýlýnýn ayný dönemine göre %-.7 oranýnda azalarak milyar 7 milyon 8 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre, 0 Mayýs sonu itibariyle en fazla ihracat; 8 milyon 7 bin dolar ile Ýngiltere'ye, Enerji Verimliliði Derneði nden Baþkan Özer e teþekkür ziyareti Enerji Verimliliði Derneði Denizli Þube Baþkaný Mehmet Akgün ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer'i ziyaret etti. Enerji Verimliliði Derneði Denizli Þube Baþkaný Mehmet Akgün, dernek olarak düzenledikleri "Üniversitelerarasý Enerji Verimliliði Proje Yarýþmasý"na destekleri dolayýsýyla Baþkan Necdet Özer'e teþekkür ederek, Denizli Ticaret Odasý'ný yanlarýnda görmekten büyük onur duyduklarýný söyledi. Baþkan Necdet Özer ise enerji verimliliði konusunda yapýlacak çalýþmalarýn önemli olduðunu belirterek, bu tür projelere destek olmaya devam edeceklerini açýkladý. Ziyaret sonunda, Enerji Verimliliði Derneði Denizli Þubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Baþkan Özer'e, DOÇEV hatýra ormanýnda dikilen aðaç fidanlarý plaketini takdim etti. milyon bin dolar ile Almanya'ya ve 80 milyon bin dolar ile Amerika Birleþik Devletleri'ne (ABD) yapýlmýþtýr. Ýhraç edilen mallarda ise ilk aylýk dönemde, en fazla ihracat, hazýr giyimkonfeksiyon (%,0), elektrik-elektronik, makine biliþim (%,0) ve çelik (%.7) ürünleri olmuþtur." açýklamasýný yaptý. 0 yýlý Ocak-Nisan dönemi ithalatýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7,0 oranýnda gerilediðini, Denizli'nin dört aylýk ithalatýnýn milyon 08 bin dolar olarak gerçekleþtiðini ifade eden Özer, "Ýthal edilen mallarýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri, pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu mensucat ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler, sýrasýyla, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'dir." dedi. Özer, sigortalý çalýþan iþçi sayýsýnda düzenli bir artýþ görüldüðüne de dikkat çekerek, sözlerini þöyle tamamladý: "0 yýlý Ocak ayý sonu itibariyle /a kapsamýnda kayýtlý istihdam geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde.77 oranýnda artarak 9 bin kiþi olarak kayýt altýna alýnmýþtýr. 0 Mayýs ayý sonu itibariyle Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý; bin 978'i faal, bin 79'si askýda olmak üzere toplam bin 770 üye kayýtlý bulunmaktadýr." Cumhuriyet Baþsavcýsý'ndan Odamýza veda ziyareti Yargýtay Cumhuriyet Savcýlýðý'na atanan Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Yýldýrým, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'e veda ziyareti gerçekleþtirdi. Denizli'de görev yaptýðý süreç içerisindeki çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Özer, "Göreviniz süresince sizlerin nasýl çalýþtýðýný tüm kamuoyu gibi bizler de yakýndan takip ettik. Baþarýlý çalýþmalarýnýzý, yeni görev yerinizde de sürdürmenizi temenni ediyorum." diye konuþtu. Baþsavcý Yýldýrým ise Denizli'yi hiçbir zaman unutamayacaðýný belirterek, "Denizli'nin, benim için ayrý bir yeri olacak. Bu þehrin sýcak insanlarýný daima hatýrlayacaðým." diye konuþtu. Yaklaþýk milyar liralýk düþük faizli kredi musluðu açýldý. Bu kredi, iflasýn eþiðine gelen esnafýn, iþletmelerin umut kapýsý oldu. Bankalarýn kara listesine giren, kredi puaný düþük, mevcut kredisini ödemekte zorlanan esnafa bu kredi ile iþlerini yoluna koyma fýrsatý doðdu. Sosyal Güvenlik Kurumu da esnafý destekleyen bir adým attý. Kurum, aydan fazla prim borcu bulunan esnaf ve çiftçiye borçlarýný taksitlendirme imkâný sundu. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nca hazýrlanan sigorta mekanizmasýný da içeren yeni modelle iflasýn eþiðine gelen esnafa ayakta kalabilmesi için kredi imkâný getiriliyor. Esnaf ve Sanatkâr Destek Programý kapsamýnda hazýrlanan sisteme göre kredi desteðinde iþletmenin büyüklüðü, ödeyebilme kapasitesi göz önünde bulunduruluyor. Yeni iþyerleri açanlar için de faizsiz kredi imkâný veriliyor. Ayrýca, ticari kredilerde de faiz sübvansiyonu saðlanýyor. Ýþini geliþtiren, maddi sýkýntý çeken esnafýn bankadan kullanacaðý kredinin faiz masrafýný da bakanlýk karþýlayacak. Esnaf ve sanatkâr siciline kayýtlý olanlar, belli þartlarý taþýmalarý durumunda kredi faiz desteðinden yararlanacak. Kamu bankalarý özellikle geri kalmýþ yörelerde düþük faizle kredi verecek. Özel finansman kuruluþlarý teþvik edilerek yeni destekler saðlanacak. Kamu bankalarýnýn Güneydoðu ve Doðu Anadolu'daki iþletmelere daha fazla kaynak aktarmasý saðlanacak. Sadece esnafa deðil çiftçiye de kredi desteði geldi. Tarým arazilerinin miras yoluyla bölünmesine engellemek için düzenlenen yasa kapsamýnda tarlasýný birleþtiren çiftçi de ucuz kredi kullanacak. Çiftçiye toplulaþtýrýlacak araziyi satýn alabilmesi için finansman desteði saðlanacak. Kredinin vadesi gelir ve geri ödeme esasý ürün hasat dönemine göre dikkate alýnacak. Alýcý ve satýcýnýn bulunmasýný bakanlýk koordine edecek. Krediyi de banka saðlayacak. Halk Bankasý son yýlda kredi hacmini neredeyse 90 kat artýrdý. Esnaf ve sanatkâra Halk Bankasý aracýlýðý ile kullandýrýlan krediler de yükseldi. 00'de esnafa yansýtýlan kredi faizleri yüzde 7 seviyesindeyken, 00'ten itibaren kademeli bir þekilde düþürülerek, 0 sonrasý Cumhuriyet tarihinin en düþük kredi faiz oranlarý olan yüzde - seviyelerine kadar indi. 00'de milyon lira olan kredi bakiyesi, 0 sonunda, milyar lira olarak gerçekleþti.

4 Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, üyelerinin, adresine girerek bir "TIKLA" internetten "borç ödeme", "Faaliyet Belgesi", "Kayýt Sureti", "Ýhale Belgesi G Bendi" ve "Ortak Pay Belgesi" alma iþlemlerini gerçekleþtirebileceðini, geçmiþ dönem biriken aidat borçlarýný ise üç taksitle Denizli Ticaret Odasý veznesinden ödeyebileceklerini bildirdi. Denizli Ticaret Odasý nda bir TIK dönemi Denizli Denizli Ticaret Odasý veznesine ödenen üyelik aidatlarýnýn artýk internet üzerinden de ödenebileceðini ifade eden Özer, "Üyelerimizin aidat ödemelerini hýzlý ve güvenilir bir þekilde yapabilmeleri için Denizli Ticaret Odasý olarak online borç ödeme sistemine geçilmiþtir. Üyelerimizin vezne yoluyla yada bankaya elden, EFT veya Havale ödeme seçenekleriyle gerçekleþtirdikleri tahsilat iþlemleri artýk adresinden de yapýlabilmektedir. Bu hizmet ile üyelerimize büyük kolaylýk saðlamýþ olduk. Ödeme için internet sayfasýndaki online iþlemelere týklanarak, buradaki Oda Sicil No, þirketler için Vergi Kimlik, þahýslar için TC Kimlik Numarasý bilgileri girilerek ödemeler yapýlabilmektir." dedi. Üyelerinin geçmiþ dönem borçlarýna da taksitlendirme getirildiðini dile getiren Özer, "Yasal mevzuat gereði cari yýl içindeki aidat borçlarý, haziran ve ekim ayý olmak üzere iki taksitte ödene bilmektedir. Denizli Ticaret Odasý olarak biriken, geçmiþ dönemdeki aidat borçlarýnýn ödenmesinde üyelerimize kolaylýk saðlamak amacýyla bir karar aldýk. Artýk geçmiþ dönemdeki aidat borçlarý Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yaptýðý açýklamada, üyelerinin cari dönem aidat ödemeleri, geçmiþ dönem aidat ödemeleri ve belge talebi iþlemlerinde kolaylýk saðlamak amacýyla sistemler geliþtirdiklerini açýkladý. için Paraf, World ve Maximum özellikli kartlara taksit imkaný getirilmiþtir. Üyelerimizin, bu taksit fýrsatýndan yararlanabilmeleri için Odamýz veznesine uðramalarý gerekmektedir." þeklinde konuþtu. Belge almak için internet olmasý yeterli Amaçlarýnýn üyelerin daha kaliteli ve daha hýzlý hizmet alabilmesini saðlamak olduðunu, bu sebeple de internetten belge talebi uygulamasýný da hayata geçirdiklerini dile getiren Özer, þöyle konuþtu: "Resmi iþlemlerde kullanýlan Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý olduðunu gösteren Faaliyet Belgesi, Kayýt Sureti, Ýhale Belgesi G Bendi ve Ortak Pay Belgesi internetten temin edilebilecek. Söz konusu belgeleri almak için yapýlmasý gereken sadece internet adresine girilmesidir. Üyelerimiz Odamýza gelmeden adresine týklayarak, online iþlemler menüsünden belge baþvurusu yapabilecek. Talep edilen belge, merkeze baðlý ilçelere ertesi gün, diðer ilçelere ise iþ günü içerisinde kiþi veya kuruma belli bir ücret karþýlýðýnda gönderilecektir." Online ödeme ve belge talepleri ile ilgili alt yapýnýn ayda hazýrlandýðýný belirten Baþkan Özer, "Üyelerimizin rahatça ve güvenli bir þekilde internet sitemizi gezinmeleri, belge talep edebilmeleri, hizmet ve aidat ödemelerini yapabilmeleri için gerekli tüm altyapý saðlanmýþtýr. SSL güvenlik protokolü sayesinde hiçbir üyemizin kredi kartý bilgileri sistemimizde saklanmamaktadýr. Ýnternet sitemize verilen kredi kartý bilgileri þifrelenerek bankaya gönderilmekte ve bu iþlem sýrasýnda kredi kartý bilgilerine Denizli Ticaret Odasý personelinin dahi ulaþabilmesi mümkün deðildir. Ýnternet sitemizde en geliþmiþ güvenlik sistemlerinin kullanýlmasý dolayýsýyla üyelerimizin bilgileri yüksek güvenlik altýndadýr." açýklamasýný yaptý. Türk Patent Enstitüsü'nden Denizli Ticaret Odasý'na ödül Türk Patent Enstitüsü, "Denizli Traverteni"ni coðrafi iþaret olarak tescil ettiren Denizli Ticaret Odasý'na ödül verdi. Türk Patent Enstitüsü tarafýndan KOBÝ'lere yönelik olarak geliþtirilen "Hezarfen Teknoloji ve Tasarým Geliþtirme Projesi", Denizli'de tekstil sektörüne yönelik baþlatýldý. Projenin açýlýþý için Pamukkale Üniversitesi Teknokent'te bir tören düzenlendi. Türk Patent Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Habip Asan ve KOSGEB Genel Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Keskin'in de katýlýmýyla gerçekleþen tören, açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Hezarfen Projesi imza töreniyle devam eden program çerçevesinde, Denizli'de en fazla patent, faydalý model, marka ve endüstriyel tasarým baþvurusu yapan firmalar ile coðrafi iþaret tescili gerçekleþtiren kurumlara plaket verildi. Denizli Vali Yardýmcýsý Erol Türkmen, "Denizli Traverteni"ni coðrafi iþaret olarak tescil ettirmesi dolayýsýyla Türk Patent Enstitüsü tarafýndan hazýrlatýlan plaketi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'e takdim etti. Baþkan Necdet Özer, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Türk Patent Enstitüsü'nden aldýklarý ödül için mutlu olduklarýný belirterek, "Denizli Ticaret Odasý olarak Denizli'nin, dünyada ve ülkemizde sahip olduðu, 'traverten' diye ün yapmýþ olan bir doðal taþ ürününe coðrafi iþaret belgesi almasýný saðladýk. Bu coðrafi iþareti alýrken amacýmýz Denizli'nin bir deðerinin tescil edilmesiydi, bunu da baþardýðýmýza inanýyorum." dedi. Traverten tescili Denizli Ticaret Odasý, Denizli ve bölgesinde sosyal sorumluluk bilinci içinde þehrin adýyla özdeþleþmiþ ekonomik, sosyal, tarihi ve doðal deðerlerin korunmasý, hayatiyetini devam ettirmesi ve bunlarýn ekonomik deðere dönüþmesine öncülük ederek, 008 yýlýnda "Denizli Traverteni"ne coðrafi iþaret belgesi alýnmasý için çalýþmalar baþlatmýþ ve 0 yýlýnda "Denizli Traverteni" coðrafi iþaret belgesi olarak tescillenmiþti.

5 Tarih Fuarýn Adý Konusu Baþlýca Hizmet Konularý Yer Þehir Traktör ve Tarým Ekipmanlarý, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eþya, Elektronik Aletler.Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarý.Malatya Yapý ve Dekorasyon Fuarý.Çorlu Autoshow Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlarý Fuarý Çorlu 8.Tarýmtech 0 DLG-ÖÇP Tarým ve Teknoloji Günleri 0 Traktör ve Tarým Ekipmanlarý, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eþya, Elektronik Aletler Sanayi ve Ticaret Ürünleri Yapý Elamanlarý, Ýnþaat, Ýç Mimari, Tesisat ve Yalýtým, Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlarý Tarým Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri Uygulamalý Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý FUAR TAKViMi Traktör ve Tarým Ekipmanlarý, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eþya, Elektronik Aletler, Tarým ve Hayvancýlýk Teknolojileri, Ýþlenmiþ Gýda Ürünleri Elektrikli Ev Eþyalarý, Dayanýklý Tüketim Mallarý, Ýnþaat Malzemeleri, Banyo, Mutfak, Seramik, Nalburiye, Hýrdavat, Sanayi Ürünleri, Ticaret Mallarý Ahþap Yapý Elemanlarý, Ýnþaat Malzemeleri,ve Teknolojileri, Isýtma Soðutma, Tesisat ve Yalýtým, Mobilya Ýç Dekorasyon, Doðalgaz Teknolojisi Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlarý Tarým, Hayvancýlýk, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracýlýk Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlarý, Depolama Sistemleri,Soðutma, Havalandýrma Tohumlar, Gübreler, Zirai Ýlaçlar, Tarým Makineleri, Fidanlar Sulama Ekipmanlarý Sera Teknolojileri, Fideler, Hayvancýlýk, Gýda, Edirne Fuar Alaný Miþmiþ Park Fuar Alaný Miþmiþ Park Fuar Alaný Çorlu Yeni Fuar Alaný Çorlu Yeni Fuar Alaný Tekirdað Karaevli Mahallesi Edirne Malatya Malatya Tekirdað Tekirdað Tekirdað.08.0 Bodrum Sanat Fuarý Zorunlu trafik sigortasýna yeni düzenleme getirildi Haziran 0 tarihi itibariyle trafik sigortasýnda yeni þartlar geçerli olmaya baþladý. Yeni düzenlemeye göre teminat türlerine belirli standartlar getirildi. Genel þartlar dahilinde sigorta teminat türleri, "maddi zararlar", "saðlýk giderleri", "sürekli sakatlýk" ve "destekten yoksun kalma (ölüm)" olarak belirlendi. "Maddi zararlar teminatý" ile hak sahibinin genel þartta tanýmlanan ve zarar gören aracýnda meydana gelen maddi zararlarý karþýlanýrken, talep edilmesi halinde deðer kaybý ile ilgili giderler de ilgili branþta ruhsat sahibi eksperler tarafýndan tesbiti yapýlmak þartýyla teminata dahil edildi. "Saðlýk giderleri teminatý" sayesinde üçüncü kiþinin trafik kazasý sonucu bedenen gördüðü zararlar, protez organ bedelleri de dahil olmak üzere gerekli tüm tedavi giderleri teminat altýna alýnacak. Kaza nedeniyle sakat kalan kiþinin tedavi süresince gerekli olan bakýcý giderleri, tedaviyle ilgili tüm masraflar ve trafik kazasý sebebiyle çalýþma gücünü yitirmesinden kaynaklý giderler, saðlýk gideri teminatýna dahil olacak. "Sürekli sakatlýk teminatý" kapsamýnda ise üçüncü kiþinin sürekli sakatlýðý halinde ileride karþýlaþacaðý maddi zararlar karþýlanacak. Kaza sebebiyle maðdurun sürekli sakatlýk durumu yetkili bir hastaneden alýnan raporla belgelendikten sonra ortaya çýkan bakýcý giderleri de bu teminat dahilinde deðerlendirilecek. Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatý ile de üçüncü kiþinin vefatý halinde ölenin desteðinden yoksun kalanlarýn zararlarýný karþýlamak üzere tazminat verilecek. Trafik kazasý sonucu hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna ödenecek vefat tazminatýnýn hesaplanmasýna belli standart getirilecek. Artýk ödenecek tazminat mahkeme sonucuna ve kiþiye göre deðiþmeyecek. Haziran 0 tarihinden itibaren vefat tazminatlarý Hazine'nin hazýrladýðý Türkiye Hayat Tablosu'na göre hesaplanacak. Teminat dýþýnda kalan durumlar Sigorta teminatý dýþýnda kalan durumlara da düzenleme getirildi. Terör eylemlerinde kullanýlan araçlarýn neden olduðu zararlar sigortadan karþýlanmayacak. Motorlu araç kazalarýndan dolayý toprak, yeraltý sularý, iç sular, deniz ve havanýn kirlenmesi ve biyolojik çeþitlilik gibi doðal yaþama zarar veren çevresel faktörlere baðlý tazminat talepler karþýlanmayacak. Manevi tazminat talepleri, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, ilgililerin sorumluluk riski kapsamýnda olmayan tazminat talepleri, gelir kaybý, kar kaybý, iþ durmasý ve kira mahrumiyeti gibi dolaylý zararlar nedeniyle yöneltilen tazminat talepleri temin dýþýnda kalacak. Eþdeðer parça kullanýmý Önemli deðiþikliklerden biri de hasarlý araçlarýn onarýmýnda eþdeðer yedek parça kullanýlmasýna yönelik yapýldý. Sigorta þirketleri Haziran'dan itibaren artýk hasarlý araçlarýn onarýmýnda, eþdeðer yedek parça kullanabilecek. Kaza tarihine göre yaþýný aþmayan motorlu araçlarda hasar gören parçanýn onarýmý yapýlamýyorsa, öncelikle orijinal yedek parça, orijinal parçanýn bulunamamasý halinde eþdeðer parça kullanýlacak. Sigortalý aracýný istediði serviste tamir ettirebilecek. Sigorta þirketinin onayý dýþýnda orijinal parça ile onarým yapýldýðýnda þirket sorumlu olmayacak. Sigortacýnýn sorumluluðu, eþdeðer veya ömrünü tamamlamýþ araçlar mevzuatý kapsamýndaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sýnýrlý olacak. Kýsmi onarýmlarda sigorta þirketi yedek parça temin edebilecek. Sanat Resim, Heykel, Fotoðraf, Her Tür Sanat Eseri Bodrum Belediyesi Kapalý Pazar Yeri Denizli Ticaret Odasý ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi arasýnda protokol imzalandý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer ile Ýzmir Ekonomi Üniversitesi (ÝEÜ) Rektörü Prof. Dr. Oðuz Esen, Denizlili gençler için bir araya gelerek protokol imzaladý. Protokol gereði, Denizli Ticaret Odasý üyelerinin tesi arasýnda yer aldýðýný belirten Prof. Dr. Esen, üniversitede tüm sýnýflarýn milyon dolarlýk yatýrýmla dijitalleþtiðini, öðrencilerin mobil cihazlardan sýnýflarýna baðlanarak derslerini izleyebileceklerini söyledi. birinci derece yakýnlarý, Ýzmir Ekotesi nomi Üniversitesi'ndeki eðitim ücretlerinde yýllýk yüzde indirim hakký elde edecek. Denizli Ticaret Odasý'nda gerçekleþtirilen törende konuþan ÝEÜ Rektörü Prof. Dr. Oðuz Esen, Denizli'den çok sayýda baþarýlý öðrencileri bulunduðunu, bunun kentteki ortaöðretim kurumlarýnýn baþarýsýndan kaynaklandýðýný Baþkan Özer, "Denizli'nin Yeni Nesilleri Ýçin Ýzmir Ekonomi" Baþkan Necdet Özer, fabrikalarý yönetecek gençlere ihtiyaç duyulduðuna iþaret ederek,"günümüzde Denizli'de üçüncü kuþak neslin iþ baþýnda olduðunu görüyoruz. Bu noktada da, uluslararasý geliþime uyumlu bir üniver- düþündüðünü söyledi. site eðitiminin ne kadar gerekli olduðu ÝEÜ'nün dünyanýn en iyi 00 üniversi- ortaya çýkýyor." dedi. Koordinatörlüðünü Denizli Ticaret Odasý'nýn yaptýðý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Denizli Ýl Genç Giriþimciler Kurulu tarafýndan "Melek Yatýrýmcý Atölyesi" etkinliði düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknokent binasýnda gerçekleþtirilen etkinliðe, Dünya Bankasý Danýþmaný Oltaç Ünsal, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Üyesi Berrak Kutsoy, PAÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Adak, TOBB Denizli Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Civan Sözkesen ve icra komitesi üyeleri, TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar ve icra komitesi üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren TOBB Denizli Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Civan Sözkesen, Türkiye'de giriþimci ve melek yatýrýmcýnýn artmasý için çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, "Melek yatýrýmcýlýk, melek Protokol kapsamý. Ýndirim Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'nin "Ücretli (Genel)" kontenjanlarýndan kabul edilen öðrencilere uygulanacak.. Denizli Ticaret Sicili Memurluðu'na kayýtlý olup ayný zamanda Denizli Ticaret Odasý Üyesi olan gerçek kiþilerin. derece kan hýsýmlarýile tüzel kiþi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup ayný zamanda son bir yýldan bu yana ortaklýðý olan kiþilerin. derece kan hýsýmlarýna verilecek.. Bu öðrencilerin yýllýk öðretim ücretlerinde yüzde indirim uygulanacak. giriþimcilik son zamanlarda çok etkili iki kavram. Türkiye'nin 0 hedeflerine ulaþabilmesi için her sene en az 00 bin kiþinin iþ alanýna dahil olmasý gerekiyor. Biz de bu tarz etkinlikler düzenleyerek Türkiye'de giriþimcinin ve melek yatýrýmcýnýn artmasý için çalýþmalar yapýyoruz. Önümüzdeki aylarda G formunu düzenleyeceðiz. Bu forum, Türkiye'nin en büyük giriþimcilik zirvesidir. Birebir genç giriþimcilerin fikirlerinden yararlanýlmýþ olacaktýr. Ayrýca Türkiye'nin ilk hayal akademisini Denizli'de gerçekleþtireceðiz. Proje, baþarýlý olursa diðer illere de yayýla-. Denizli Ticaret Odasý Üyesi gerçek veya tüzel kiþiler her bir üyelik için bir kere bu indirim hakkýndan istifade edebilecek.. Bu indirim öðrencilerin öðrenimine devam ettiði normal öðrenim süresi için geçerli olup yaz okullarý ücretlerini ve uzayan öðrenim dönemlerini kapsamayacak.. Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin aþaðýda belirtilen belgeleri Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'ne ibraz etmeleri gereklidir. -Gerçek kiþi olanlarýn Denizli Ticaret Sicil Memurluðu'ndan oda kayýt belgesi. cak. Denizli olarak bu projenin öncüsü olduk. Giriþimcilik üzerine kýsa filmler çekmeyi planlýyoruz. Çünkü giriþimcilerin önündeki engellerden biri de ailelerdir. Kýsa filmlerle aileleri giriþimcilik yönünde etkileyip çocuklarýný desteklemelerini saðlamayý hedefliyoruz." dedi. PAÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Adak ise Teknoknet destekleri ve Denizli Teknokent hakkýnda bilgiler aktardý. Bodrum -Tüzel kiþi olanlarýn Denizli Ticaret Sicil Memurluðu'ndanson yýldan bu yana ortak olduklarýný gösteren belge ile tüzel kiþiliði temsil ve ilzama yetkili olduklarýný belirten belge. -Ýndirim hakkýndan yararlanacak öðrenci ve ebeveynlerinin nüfus fotokopileri. 7. Ýndirimlerden yararlanmak isteyen öðrencilerin, kesin kayýt sýrasýnda veya en geç ekim ayý sonuna kadar ilgili belgelerini Mali Ýþler Müdürlüðü'ne vermeleri gereklidir. Ýndirimler takip eden dönemden itibaren uygulanýr ve güz dönemine ait indirim bahar dönemi ücretlerine yansýtýlýr. Melek Yatýrýmcý Atölyesi Denizli de anlatýldý Daha sonra konuþan Dünya Bankasý Danýþmaný Oltaç Ünsal, öðrenci, genç yönetici ve giriþimcilere melek yatýrým alanýndaki geliþmeler hakkýnda bilgi verdi. Giriþimcilerin büyük bir bölümünün daha önce þirket kurmadýðý için tecrübesiz olduklarýný vurgulayan Ünsal, "Giriþimcilerin hiç yapmadýklarý veya düþünmedikleri iþ süreçleri ile ilgili basit ayrýntýlar, daha önce karþýlaþmadýklarý için öngöremedikleri durumlar ve yeni sektörlerde baðlantýlar gibi finansman dýþýndaki iþ süreçlerinde yardýma ihtiyaçlarý vardýr. Bu nedenle giriþimcilerin, tecrübeler ve baðlantýlarda desteklenmesi büyük önem taþýmaktadýr." dedi.

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin Küresel ekonominin gündeminde, 'genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Akreditasyon, Avrupa Akreditasyon Birliðinin (EA), Uluslararasý Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslararasý Laboratuvar Akreditasyonu Birliðinin (ILAC) gibi uluslararasý akreditasyon birliklerine üye

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı