İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı"

Transkript

1

2 İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: 20 ı O- ı 07 Istanbul, 201 ı

3 GraAk Tasa rım KOit H~klamcıhk Ltd btıkl.ıl Cd. Erol D< m~k Sk BeyoQiu /Istanbul T 'lo,,, ısı 3940 www kult-artnet Bııskı lmer Basım Yayın Amoola) S~n 'l'1r Ud ŞU lkıtrlll Organize s.ırı.ıylllöiq~i Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No b3 ll.1')o1k~ırhlrlf.ıt,ınbu l T www lnterb,,~ımrom ır lum hııhjrı Ql(hdw, Bt.ı kıt;pı; 'fp' ~i n hi ijii~urı bır kı\nll y~ d ı~ırn r hiçbir yonıemıt yeonıck'n Doa"l,am.v W!f~ CoQoJIUI.HNı CCIPVIt8t'lt 2011 C lsı,mbul Tıc.ırtı Odo~sı

4 İSTANBUL' UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİR KURUM İSTANBUL TİCARET ODASI

5

6 Takdim ilk yerleşim bu lgularına 8 bin yıl önce rastlanan Istanbul için yapılan tanımlamalar hiçbir zaman yetı>rll o lmam ı ştı r. Çünkü tarihin ak ı şında daima önemli rol oynayan istanbul. 2SOO y ıl aralıksız birçok medeniyete ve kültüre ev sahıpııe ı yapmıştır Dogu Rorna'nın. Bizans'ın ve Osman lı lmparatorlugu nun başkenti olma ayrıca lı e ını yaşamıştır. Asya Ilc Avrupa kıtasının bu kesişme noktası. tarihin her doneminde ticaretin de. siyasetin de. kültürün de. medenlyetln de merkezi olmuştur. Çogu yel'leşim alanların ın aksine. Istanbul'un kuruluş öyküsü ne mitolojik bir kişi li ğe, ne de kutsal bir olaya dayanır. Denizci ve tüccar bir kavmın kendilerine yeni bir yurt cdınme uğ ru na gırişlig i bir mücadelenin sonucudlii". Çok önemlidir ki, Istanbul, ordular, devlet ler, lmpar<ıtorlar tarafından deği l licaretln getlrecesi gelişmenin farkında olan uzak görüşlü Insanlar tarafın dan kurulan bir kenttir Bu hayall yaşayan, gerçekip.ştlrenlerlc bugünlere gelen şehirde, ticareti daha da geliştirmek için. çeşit l i örgütlenmeler kurulmuştur. Lonca'dan Oda'ya uzanan bu yapılanma sureelnin bugünkü son duras ı Ise ITO'dur ito. hem köklü geic'n::>~ i hem de 12g yıllık tecrübeslyle gı:>çm l şte oldugu gibi bugün de üyelerinin ve ülkesinin ekonomik ve ticari çıkar l arını savunuyor. Küresel tlcarette aktif bir yer edınnıernizlçin üstiendii;ji misyonları hakkıyla yerine getlrm"'ye çalışıyor rlinlzdeki yay ınl a, sizlere, T tı r klye'n ln en büyük, dünyanın ise beş büyük odasın:lan biri olan ITO'yu daha kapsamlı bir şekilde tanıtmayı arzu ediyoruz Inanıyorum ki. ITO, "350 bin üyesi, güçlü yapılanması. yetklrı personeli, hedef odak lı projelerlyle" çok daha büyük başa n lara Imza atacaktır. Saygılarımla, Dr. MuraL YALÇINTAŞ ITO Yönetim Kurulu Başkanı

7 Tarihler le İstanbul Ticaret Odası 1882 'Dersaadet 1i e<ıret Odası kuruldu sanayi ve llri!al Odası kuruldu. '14 Ocak Dcrsaadet Tlcar!'t Od;ısı G;ıiata'd;ı Mehmet All Paşa Hanı'nde~ ilk toplantısını yaparak fanliync başl.ıdı o~r~aadct Ticaret Odnsı Gaı~Le~ ı yay ın l.:ııuıı.ıya lıa;,laclı. ı ı Mart'dan Itibaren 1 Icaret Odalar ı, Ticaret. zıraat ve Sanayi Odaları haline dönüşturuldu Boylece Ziraat ve Sanayi Odası Işlevlerıni de kazanan Dersaadet Ticaret Odası ı 91 O'a kadar faaliyetlerini DersadeJet rıcarct, Ziraat ve S..ınayı Odas ı ad ı altında surd ımlli. '13 Haziran'da yapılan bır nızamname lle Odalilr. ı ir;ı f>t w Sanayi Odaları ile Lıraat Odaları yeniden ayrı ldı istanbul Ticaret ve Sanuyl Odası kuruldu Dersnildel ncaret Odası Gazeı P$1 '[)er~a,ıdı,>l rıwr!'l V C! Sanayi Oda~ı Guıe tl' sl' ad ı ile y;ıyınlanmaya ba~ l..ıdı 'Mılli TOrk Ticaret BiriiSI kuruldu.!zmir Iktisat Kongresi'ne katılınclı. istanbul 1 içanıt ve Sanayi Od(l~ ı m l l lll l!ştırildi. 'i!.tanbul Ticaret ve Sarı..ıyl Odas ı Mecmuası y.ıyırıl.:ınınav.ı bc1~ l cıdı. (Osmanlı ca ve fransızca) 'Ticaret ve Sanayi Odaları Nlzamn;ımesi yurürlüec s;rdl O dalara tu1el kişı ii k hakkı sas iandı ve Ot.luluru Oyc olunrn:ı' ı zorunlu hale ge ldı 'Istanbul Ticaret Odası 4. Vakıf H;ın'a ta$ındı. istanbul Ticaret Borsası kuruldu 'Gorsa Bültenı yayınlanmaya buşl;ınd ı. istanbul llcart!l ve Sanayi Odası'nın ilk Meclis 5eçiml yapıldı. oda, Milletlerarası Ticaret Odası'na (MTO) uyc oldu istanbul Tlcurct ve Sanayi Odcısı Mecmu<ısı Türkçe Fransııccı harflerle bas ı lmayu başladı (1954 yılından ıtih.ırı'n bazı m;ıka i C! Icr Ttırkçe- l ngililte yayın l anmaya buşl,ındı)

8 rıyat Indekslerı yayırıl.ırımaya b;ı~ landı Ayrıca Birl eşmiş Mı ll e tl!:!r yayınları ar ;ıs ı na sırdi 'Esnaf Dispanser! kuruldu ı icnret ve S;ınayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret 13or~a l,ırı KaniJnu ydrurlüge girdi. 'OECD'ııln temelini o luşturan OEEC'ye d.ıhıl oldu. (1:3u katıliltı TOrkiye'nin Iktisadi anlamda donyaya açılmasırıın temelini o luştunnaktadır). Istanbul Sanayi Odası kuruldu. Istanbul Ticaret Odası Gazetesi yayını lanmaya başladı. l s tanbıji ncaret Odr~~ ı ve lstr~nbu l Sıınayl Odası'nın ortak gir i ş im iy le l k ıl ~adl Kalkınma Vakfı (ikv) kuruldu. 'Başarılı I hracatç ı ların Ödullondlrllrnosl çal ı şm;:ı l arına blışlandı. '.... ito Vergi ödoıu uygulamas ı başladı 'Dünya Ticaret Morkozleri Blr l l~i'ng Oye olundu. 'Tüketici Şikayet l eri Masası kuruldu 'Her yıl Türkçe ve ingilizce ol;ır;ık yay ı nloınan Ekonomık Rnpor'un ilk soıy ı sı y<~yın landı. Istanbul Dünya TicarN Merkezi A.Ş. kuruldu. 'Yan Sanayi Borsas ı kuruldu. 'Istanbul Dünya rıcaret Merkezi (idtm) Inşaatı ba?lntıldı 'Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birilgi'ne (ASCAME) uye olundu. l992 ITO Eaıtım ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu 'Kandllll'dekl çok amlıçlı sosylıl tesisler hizmete girdi 'IDTM fuar binası açı l dı. 'Kad ı köy Hizmet Birimi açıld ı.

9 'Tescil Ar şlvi'nln Elektronik Ortamda Tııtulması \-'rojesi başlat ıl dı. istanbul licaret Sicili Müdürlügü Odamıza verildi. Pcrpa ve lstoç 1 lizmct Birimleri açı l dı. ' Kalite Güvence btılge~ i a l ınarak Tupli!m 1\.-ılilL Yönetimi'ne geçildi. 'Enılnönü'ndekl 2. derece tarihi eser b i ııa. ye"nl hlzııı t> t blnus ı olarak restore edilerek faaliyete geçti. 'Yenlbosna Hizmet Birimi açıldı. l stcınbu l Ticaret Universlte~ı e~ltime başladı. ' ITO, Eurochambers (Avrupa Odalar BirliSil öndıy i igiııdeki /\kreditasyon Proj e~i kap~amı rı da Avrupa'nın En lyı Orla~ı olarak akredlte ı~d il di. form ıjla ı i~t.ıınbul ProJe~i baş l.ıtı ldı Istanbul Al ı ive r iş Festivali 'Shopping 1-est" hay;.ıta gu~irılcli. '"Kadıköy Hizmet ı:lirl rni' yeni yerine taşınd ı : 2009 "O f CD Kitapl ıg ı, ı ı O Bilgi ve Dokuınan Yönetimi Şııhc~l bli nyeşlnde hizmete aç ı ldı. ırovi7yo N derg ı ~ı yayınlanmaya başladı. "istanbul Tiçaı e t Odas ı Mesleki ceıtlı n Mtırke;l (ITO-MEM)" faaliyete geçti. "ITO 1 ürk Yan Sanayi Borsas ı 'na, Oü rıya 1 iı.:aret üdillurı Federasyonu 'Küçük l şlf:!tnıelere Yönelik En lyı Hitmet ()dulıı' verildi 'istanbul Ticaret U niversitesi'nin Osküclar Yl! r le~ke~ı hi;m~tp alrdl f1ç ı khava Sanat Merkezi aç ıl dı. oaha sorını Ça~ rı Mcrkczlne dönoşacek olan ' [TO Bllfll Hat tı ' hl7met[! girdi. 'B Ilgi tdinme Birimi kuruldu. 'Formula 1 ya r ı ş L.ıkvlmiııe, Istanbul al ınd ı ' " Başa r ılı KOBI' ya rışm.ı la rının Ilki düzenlendi. *KOBIIeri lhracata yöne l tmeyiiıedefieyen ' l hrac,ıtd ilk Adını Programı' b.ı ş latıld ı. *Fo rnıu l a ı ı ürkiye Gr ;.ı nd Prlx'sl ilk kez b ı ;-ınb ul'da y,ıpı l dı. ı2s. Kuru l uş Yı ldönumu ku llama la rı yapı ldı K ıılaragası M cı lımct ASa MPdresesı res[orasyonu la ı na ml and ı. *Pıındik Anadolu Ticaret Meslek L i ~e~ i yapıın ı na başl;ındı 'B.ıScı l ar Olistik Çocuklar ESitim Merkcı l yap ı mına bil~l,ınclı. 'Rüst!!rnpaş.ı Medresesi resto r.:ısyonu ça lışma l arın~ baş landı.

10 'ito'nun 1980'11 yılların sonunda gunrl~me gerırdıeı Do~u Anadolu Odaklı Bölgesel Kalkınma ve Kış Ollıııplyatları Projesı lik meyvı>slnl verdi. 20 ll Urlverslade Kış Oyunları'nın ErLurum'da yapılrnnsı kararlaştırıldı. 'Akdenız Ticaret ve Sarıayı Odaları Blrli8i Bnşkanlıı;ıı na istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Y;ılçıntaş seçildi. 'Haıınover Sanayi Fuarı'na 1Urkıye'nln Ortak Ulke olarak katılımı ITO tarafından gerçekleştirildi 'IT O'nun hem rlanışrııa tıcm de yllrütme kurulu cı sil lıyesl olarak yer aldıaı 701 O Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kuruldu. 'ITO Meslek Komlteleri, Ekonomik raaliyetlerln l~tatlstlkl Sınıflaması (NACF) Sl$tıırnl'nc göre yeniden oluşturuldu ı arıtıı Yarımadll.'nın Yayalaştırılması Projı>si kapsaınındil Malırııutpaşa ve clvnrındakl cadde. sokakl;ırdakl yol ve tretuvarlar ça8duş h;ıle getirildi. ~rankfu ıt Klt«p Fuarı'nil ı ürkiye Onur Ülkesi olar dk katıldı. 'Istanbul Ticaret Universite~l KOçlıkyalı kampüsü açıldı 'ITO SSM TE>knoparkı lllyel mektubu iminiandı Anuga Gıda Fııarı'na Türkiye milli Iştiraki ve Ortak UlkE' Tilrklye katılım ı organizasyonu Odamızca ger~ekleştlrlldi. Akdenız Ticaret ve Sanayi Odaları Blrll8i Başkanlı8ı'na Istanbul TicarN Odas ı tıaşkanı Dr Murat Yalçıntaş Ikinci ke1. seçildi. Yerılearnı Hllnkar Kasrı Restorasyonu tamarrılcındı. istanbul Ticaret Odası 1\8 Bilgi Merkezi açıldı. Teknopark Istanbul'un ortaklık söz l eşmesi ımzalandı. ıeknop.ırk Istanbul Projesi kapsamında yönetl(l şirket "Teknopark Istanbul A.ş. kuruldu. 'Bre1llya. Kosova ve Suriye'de ı ürk llıraç Ürünlerı ~ergisi gerçekleştirildi New York Eyalctl Istanbul Yatırım ve TlcarE't Oflsı Açıldı. 'Hunk;ır Kasrı Restorasyonu rurojanostra ödülüne layık görüldü 'Hannover'dt! düzenlenen 2011 Ct!I3IT Billşim ru,ırı'ııa TOrkiye milli Iştirakl ve Ort<ık Ulke Türkıye katılım organizasyonu Odamızca gprçekleştlrlldl

11 Hedeflerimiz Görevlerimiz Çalışma ve Kalite Polltlkamız ORGANIZASYON YAPIMIZ Seçimle Oluşan Organlar Atamayl~ Olıı~~n Idari Yapı FAALIYL TLERIMtZ VE HIZMETLERIMIZ Uye Odaklı Faaliyetlerimiz R;ıkamlarla Faallymlcrirnlz Sic il ve ı c~cıı Faaliyetlerimiz LJikemızc Yönelik K;ılkınma ve Gelişim Faaliyetleri KORI'Iere Yönelik raullycllcrlmlz Ulusl.ırar..ısı f.ı..ıllyrtlerlml7 Hukuki Hlzmetl()rlmlz Uyrlerlmlzle Iletişim'!:~OSYAL SORUMLULUKLARlMlZ CSitlmde De5tek Faaliyatleri SaSiık Destt!k rj.:ıllyctlcrl ÇC'vrc Dcstrk Faaliyetleri Tovlhl F.serlerln Re5torasyonu Kültur ve Sanal Etkinlikleri KURULUŞ VE IŞTIRAKLLRIMIZ Istanbul Doııya ncaret M<:>rke71 lst.:ınlıul TicarN Odnsı Vaktı lstantıulllcarel Üniversitesi (lll CU) Kandilli Cemlle Sult.:ın Tesıslerı Istanbul TıcarN Odası Spor KulubL lswnbul Hu7ur HastaııL!sl ve Dlnlcnmr Evleri Vrıkfı Iktisadi Kalkınnı.ı Vakfı UMAI Kuruluşuna Katıldı~ımıL Kuruluşlar Hissedarı BulunduSuıııuz Kuruluşlar Vakınar Organize Sanilyl Bölg~lerl Muwşcbbls Hr>yetiE'rl DI Serleri VllayL!l Nczdlndckl Tem<;llclllklerimlz ŞUBELERIMIZ Başkanlık ve GC'ncl Sekre tı>rlık Şubesı Insan Kaynakl;ırı ve ESitim Şubıısı Mı>slek Komlwlcrl Şubesi Eloııonıik vo Sosyal Araştırmalar Şubesi Avrupa BiriiSI ve Uluslarar<ı~ı l~birllgı Şuhr~ı Fuarlar ve Dış IIJ~kller Şubesi Basın Y.:ıyın ve Halkl;ı Ilişkiler Şubesı Iç rı c arpt Şubesi Dış llcaret Şubesı KOBI Araştırm.:ı vr Grliştlrme Şubesi M.:ıll lşlrr Şube~l Bilgi ve Döküman Yönctlnıi Şubf'si Ticaret Siclll ve Tııscıl Şubesi Sigorta Işlemleri Şubesi Bilgi Işlem Şulıcsı l~talistlk Şubc<;l Bilişim Teilnolojıleri ve e i Icaret Ş,ıbcsı Hukuk Işleri Şulıcsl ld..ıri Işler ve Satınalma Şubesi

12

13

14 "İstanbul'un ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak sürdürülebilir hedef lerimiz." Hedefleri111iz.,. Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini tanı an lam ıyla gerçekleştirmek,.,. Rekabet ortamının saaıanmasına katkıda bulunmak,... üyelerimiz! hem sektörel Ilerlemeye hem de de~ i şen U can ve ekonomik şartlara hazırlamak,... üyelerimiz! uluslararası ticarete hazırlamak,... Türkiye'nin uluslararası ticaretten daha fazla pay alması için küresel, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi çıkar ları doarultusunda yönlendlreoilecek bölgesel güç olmas ı na katkıda bulunmak,... üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleklerin genel menfaatlere uygun olaı a k gelişmes i ni yapmak, sa~ layacak çal ı şma l ar.,. üyelerimizin birbirleri ve halk ile ilişki lerinde dürüstlüso ve güveni hakim kı lacak faaliyetler yapmak.

15 Görevlerimiz islanbul Ticaret Odas ı'nın görev ve yetkileri 5174 Say ıl ı Yasa lle belirlenmiş ti r. Buna göre istanbul Ticaret Odas ı. tüzel klşlllge sahip kamu kurumu niteliginde bir mesleki' kuruluş olup görevleri kısaca;.. Özel sektörün yapısal ve güncel so runların ı çözümlemek,.. Uluslararası re<abet gücünü gelişt i rmek..,. Ekonomide güvenli ve Istikrar lı bir ge li ş im ortamın ı sa~lamak... Vl7yonunu sürekli genişleterek ülke Için gerekli her alanda ça lışma lar yapmakur.

16 Çalışma ve Kalite Politikarn ız üye odak lı yönetim an l ayışı 1 ' \ ' Kurumsal sayg ı nlık ve görev bil l ncı.. Çagdaş ve etkin hlımet Ço~ulcu ve katılımcı yönetim anlayışı Insana, çevreye özen ve önem.. Ülkeye hizmet ve toplumsal geliş ime katkı

17

18

19

20 Organizasyon Yapımız SEÇİMLE OLUŞAN ORGANLAR Meslek Komiteleri Meclis Yonetım Kurulu Oisi plın Kurulu MESLEK KOMİTELERİ Oda'ya kayıtlı uyeler faaliyet konularına göre 90 Meslek Grubu'na kayıtlıdır istanbul Ticaret Odası'nda dört yılda bır yapılan seçimler sonucunda. her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer. Bu temsilciler Meslek Komıteleri'ni oluşturur Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayısına göre 5. 7, 9 veya 11 üyeden oluşur. Meslek Komiteleri'nin başlıca görevleri şunlardır;.. Meslekleri ıle i lg ıli incelemeler yapar. yararlı ve gerekli gordukleri tedbirleri göruşulmek üzere Yönetim Kurulu'na sunar... Meslek Komitesı'yle ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konularda başkan. başkan yardımcısı veya uygun gorulen üyelerin, oy kullanmamak uzere meclis toplamısına katılmasına karar verir... Mesleklerine ait işler hakkında. Meclis veya Yonetim Kurulu tarafından bı!gi istenmesı halinde. bu konuda araştırma yaparak istemi cevaplandırır. MECLİS lo!fals J<A TIP.IYE SI >.U:CLIS BAŞI<A1HAIIOl!o4CISI U! SI..'>Sl OEaa.<LNO HASo\N ERı<L5&! Istanbul Ticaret Odası'nın en yuksek karar ve denetım organı dır. 4 yılda bır seçılir. Meslek gruplarınca seçılen 257 uyeden o luşur Istanbul Ticaret Odası protokolde. Meclıs Başkanı tarafından temsıl edilir Başlıca görevleri şunlardır... Oda Yönetım Kurulu ve Oıs plın Kurulu uyelerini seçer.. Yonetım Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlar... Uyulması zorunlu mesleki kararları alır... Yıllık butçe ve kesın hesapları onaylar ve Yönetim Kurulu'na ıbra eder... Taşınmaz mal almaya, Sdt'Tiaya, nşa. ifraz, tevhit ve rehin etmeye. ödünç para almaya. kamulaştırma yapmaya. ol<ul ve ders! K yapmaya. şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya kcır,.r verır.. Oda ıç yönergesını kabul eder ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bırlığı'nın (TOBB) onayına sunar.. MesiE'klere ve sorunlara gere ıhtıscıs komisyonlan ve danışm.ı kurulları kurar

21 MECLIS IlAŞIIANI IBRA!i M ÇAGl.AA

22 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YONEliM K1JRUlU UYEsl A&U.1AH ÇINAA YONEnM K\JRUI..U OYEsl ER'I.JGfM. YA\UZ PAL\ 'IONETIM KURIA.U BAŞKANı Or MURAT YALı; :I.'TAŞ YONET:M Uf!\JLU OI'Esl ı.!ehmf.t DEVELIOGLU YONETiM KURlA.ıJ OYESi MUlAT SUNGURW '~ÖNETIM 'URULU UYEsl ~IMETYENEI. '~ÖNETIM KURULU BAŞKAH YARIJl.MOSI ŞEJilS Avtlo\GIÇ VONEliM KURULU BAŞKAN YARDIMaSI DU~ TOPÇU YONEliM KURULU SAYMAN 0YE HASANDEMIR VONEliM KURULU OYEsJ YAKUPKOÇ

23 5.. ~ s: -V> - r ~ı;;; ~< IC::! -..,. ::ı e z.ro> cr ~s:, > '---"' c "' m!/!. ;;; "' "' '"'" ~_m "' ı;;;= s;~ ~~z ;: "' "'o o ez =-~o il çı ~.&-; g~~ ~~~ ~ ~ -V> r :: ~~ zm- >r-< n S:- r- =,... g :ı::..,,z >>" s: ~i ~;g ~~~ ~~~ "" c es: O t:l:i: 'lız""l5 "' "', z~~ Ç'"'" V>-!/!. -S~!/!. z-~ -rı..,.. 2~... Cl "' ~ :.c;r..., -V>,. c~ ><,-, E;;; _, C-< z> c",.2 s: o r > z ~ -Vi ;::: > z ı;;: ;;o 1 YÖNETİM KURULU Istanbul Tıcaret Odası'nın yurütme organı ve yasal tems,cısıdir Meclis'ın kendı uyelerı arasından 4 yılıçin seçtıği ll üyeden oluşur. Başlıca gorev Ieri şunlardır; ~ Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesınde Oda ışlerinı yürutur ~ 5174 sayılı yasada belirtıfen gorevierinin yanı sıra. temel hedeflerı doğrultusunda; istanbul Ticaret Odas(nın gorevierini en ıyı ve en hızlı biçimde yurutmesinı, idarı yapının verimlı ve duıenli çalışmasını ve bu çalışmalann genel çıkariara uygun ve özel seı..törun gelişmesini surdurecek bıçimde yurütülmesinı sağlar ~ Dısiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar verir Cl> ;= çı,., < o z" -C r :ı:: ~~.,-<... o >Z -<m... ~ c "" "' ~ > z c "' < n,., "' > >, z c ç ~ E "' "' >... ::ı ~-< < "' ~~ z"',z EB,.. c. ~~ -ç c> S: ::c >" :ı:ı!:. C:: s:!.,..,> -r... < ~~ Z <~' ~::o o> >m, l> -a ~r ~< z... ~! ~~ z-> 2"' ~~ r<~>... c 0"' ZCD ~= c~ ~~ ::czr ~~,"' -r '"'" '"'"' -:::!. <Jo., c ~ :ı:: c c..,.. Cl> "' m c "" c!/!. "' CD!/!.,.., "' m!/!.!/!. -(ll ~ o :ı> :ı:ız ~ttı cı,.. z m C> ~c r mo z~ "'"' -,., N't"'" z,. >:n 'z "'- :ı>~ Z"'' vı: o...,.,- (/) -<n - ""'... :::ı "'M ;;o- o:ı:o "'-< :><> m. z, -!C z~ ITIZ o(l)tı:ı ;;o ~ 2~ n!!! :ı> O vıo -:ı> (ll - ~ Hakem. bilırkışi ve eksper listelerini hazırlar ve onaylanmak üzere Meclis'e sunar. ~ Odanın bır yılıçindeki faaliyetı ve bölgesının iktısadi ve sılkli durumu hakkında yıl lık rapor hazırlayıp Mecli5'e sunar ~ Oda Iç yonergesıni hazırlayıp Meclis'e sunar ~ So~yal faa lıyetleri destekleyerek özendirir. Bağış ve yard mlarda bulunur, burs verir, Meclis onayı ile okul ve derslik yaptırır. ~ özel sektorun gelışmesini engelleyicı kararların alınması halınde, bunların kaldırılmasına yörıelik girişimlerde bulunur. DİSİPLİN KURULU 6 Kışıden oluşan kurul Odaya kayıtlı üyelerin disıplin soruşturmal3rını yurutur. Meclis'e. Odaya kayıtlı uyeler hakkında disiplin ve para ce7ası verilmesini onerir.

24 GENEL SEKRETER Dr. Cengiz ERSUN Istanbul 1 icaret Odası'nın hiyerarşik idari yapısının en tıst amırl Genel SekretPr'dlr Genel <)ekrpler, yasaldrla belirlenen görev ve sorumlu l uk l arın yanı sıra, 1 r O'nun krndinı görev l ı ve sorumlu blldiqi ve ulkeyl IIBileııdlrerı ekorıorrı ik, sosyal, kültürel sorunlara çözüm üretmek üzcrr yürtıttlien çalışmaları yönlendirir ve denetler ) ' \ ' Yonetıın Kurulu'na karşı sorumlu olan Genel Sekreter, i ro nun ıda rı yapısının ar anıayla gelen en üst am ı rı olarak lı O Meclisi'nde ve Yönelim Kurulu'nda ve Yönetim Kurulu'nun görevlendlrdıgı ITO ıştıraklerinde Oda'yı temsil eder. Oda bünyesinde faaliyet gösteren 19 şuben in ve 480 persoııelırı çalışınalarını koordine eder, denetler. Genel Sekrctcr'e ba~lı 3 Genel Sekreter Yarr1ımc ı sı bulunur. 13aşkanlık ve Genel <)ekreterlik Şubesi ve Hukuk Işleri Şubesi dosrudan Genel Sckrctcr'c baglı olarak ç;:ıiışır

25 GENEL SEKRETER YARDIMCILARI ist;mhul Ticaret Odası'nın uyelerine yönelık hilmetleri ile araştırırıa ve projelerden soruııılu şube mudurlukleri Genel Sekreter Yardımrıl,ırı'rı,ı br~~lıdır Şube Müdürlılklerinln fa.ıliyellerini koordine ederler. Gerekli durumlarda Genel Sckreter'e vekain ederler Genrıl Sektt-!ler'e ba~lı 3 Genel Sekreter Yardııncıı,ı bulunur. Gc>nel Sekreter Yardımcılarınil bağlı Şube Müdürluklerı şunlrırdır Selçuk Tayfun OK Ekonomik ve Sosyal Araştımıalar Şubesi. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Şubesı, KOBI Araşllrma ve Geliştırıııe Şubesi. Bilgi işiprn Şubesı, i5tatislik Şubesi, Idari Işler ve Satınalma Şubesi, Kenan ÖZTEKlN AB ve Uluslararası Işbirliği Şubesi, insan Kaynakları ve Eğitırn Şubesi, Fuarlar ve Dış llişkilıır Şubesi. Mali lşlcı Şubec;l, Tlccıret Sıcıli ve Jescil Şubesi. Bilgi ve Doküman Yonetlıııl Subesi. Dr. Ahmet Nacl HELVACI Mec,lek Komıteleri Şubesi. iç Tıccıret Şubesi. Dış ı icaret Şubrısl. Sıgorta Işlemleri Sutı!'sl ve Bilişim ı eknolojılerl ve P Ticc~ret Şubesi

26

27

28 Temel Önceliğimiz Üye Odaklı Faaliyetleri m iz RAKAMLARLA FAALİYETLERİMiZ ITO her y ıl düzenli olarak ticaret, ekonomi ve iş hayatına ilişkin çeşitli etkinilklr.r ve faaliyetler yapar, egıtını. sandl. küllür ve sportif faalıyetiere hizmet eder ito'da; Yılda ortalama ı 00 araştırma ve yayın.. Yılda ortalama ı 00 semıner ve egıtim ı. Yılda ortalama 85 heyet 7iyarcti Günde i~ için ortalama 6000 ziyaretçi Gıinde ortnlamcı 800 te.,cll ışiemi ı. Günde arası evrak Iş l emi Ayda ortalama otomatik faks gönderisi Y ıl da ortrılanıa 800 tüketici şikayet! cıegerleııdlmıesl ı. Y ıl da oı talama faaliyet belgesi Yı l da ortalama ı.6 milyon dış ticaret belgesi Yı lcia ortalanı;:ı KOBI'lere yöneilk ı belge Yılda ortalama vi7e başvurusu ı. Yı l da ortalama ö~renciye burs Imkanı.. Yılda ortalama 200 ö~renclye staj Imkanı Y ıl da ortalama çağrıya sesli yanıt ITO Çağrı Merkezi'nden (444 O 486) her gün yuzlerce kişiye bilgi

29 Sicil ve Tescil Faaliyetlerimiz İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLU~U Adalet Bakanlığı bünvesirıdekl istanbul ve Kadıköy ricaret Sicll Memur lukları 559 Say ıl ı KHK gereğince tarihinde Istanbul Ticaret Odası'nca devir alınarak o tari lı ten Itibaren Istanbul 1 icaret Sıcili MC!murlugu olarak hizmet vermektedir.. Sicilin devralindığı tarihle yapılan sayımiareltı sicil dosyaların ı n V4 ünün bıılunmadıf$ ı, bulunan dosyalarda Ise belgelerin eksik olclugu tespit cdi l digınden Ticaret Sicll Memurluğu Istanbul ncaret Odası dosya l arı lle ışlem yapmaya başlam ı ştır.. Dosyaların ek!ıikslz korunabi l ınesl ve farklı yerlerden hizmet verilme sinin sdg!anabllmesi için dosyc:ıların elektronik ortama aktarılmas ı na karar verilmiştir. Ülkemizdeki en büyuk arşiv projesihayata geçı rilrrek bc:lge ve slcll gazetesi sureti elektronik ortama aktarı lınıştır.. l3ugün Istanbul Ticaret Odası merkez b inası, Perpa, Giyimkent ve Kadıköy Hımıet 1:3irimlerlnde elektronik ortamdaki dosyalardan Işlem yapılmaktadır.. Istanbul Ticaret Odas ı merkez binasında oluşturulan birimele elekt ronlk ortamdaki slcll dosyaları lııcelı>meyc açıktır Faaliyet belgesi. slci gazete!ıı sureti, Istanbul Ticaret O das ı kiml ik kart ı, Kamu i!ı alc> Kanunu gereğ i nce ihale makamiarı na sunulacak belge, Istanbul ı icaret Odası'nın protokollmzaladıgı bankalara ibraz edilmek üzere belge, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürhlkleri'ne verilmek Dzcre belge duzenlenmekte, çeşitli belgeler üzmlne Istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olundu~una dair şerh verilmekte, Istanbul Ticaret Odası kayıt l arı hakkında Sanayi ve 1 icaret Bakanlı~ ı ve TOBB'ne periyodik bilgller gön derilmektedir

30 BÖLGE TEMSiLCiLİKLERİ Perpa Bölge TemsilciliSi ~ Kadıköy Bölge remsilcılıgi Giyimkent Bölge Tenısilcill~l Bayranıpaşa lrtibat Bürosu Pendik lrtibat Bürosu lot M Hizmet Birimi.. Sabiha Gökçen Havaalanı Hizmet Birimi

31 Ülkemize Yönelik Kalkınma ve Gelişim Faaliyetleri DIŞ TİCARET FAALİYETLERİ Eminönü Merkez Bina ile Kadıköy ve Giyimkent Temsilciliklerinde S ı /4 sayılı TOBB Karıunun 26. maddesi uyarınca Istanbul Ticaret Odası dış ticaret faaliyetlerine yönelik belge ve karneler verilmektedir... ATR Dolaşım Belgesi: Yıllık yaklaşık ı milyon 200 bin belge verilmekte olup, bu sayı Ulke genelinin% 70'i civarındadır.... ATA Karnesi: Ülkemizde kullanılan tüm ATA Karnelerinin %80'1 Istanbul Ticaret Odası tarafından verilmektedir.... UR. Karnesi: Ülkemizde da~ıtılan tüm T.I.R. Karnelerinin % 60'ı Istanbul Ticaret Odası tarafından da~ıtılmaktadır.... Bu belgelerin yanı sıra; EUR.l Dolaşım Belgesi. Menşe Şahadetnamesl. FORM A, Arap Boykot Listesi. EUR-MED Dolaşım Belgesi gibi belgeler de verilmektedir.

32 SEMİNER - TOPLANTI- KONFERANS VE Ec}ITİMLER Uyelerlmlz için sosyo ekonomik açıdan önemlı olan: sektörel, finans. KOS i destcklerl, Arı uygu l amaları, yatırım, vergi, çeşıtli mevzuat ve dış llc.arel konularında her y ı l ort;ılama ı 00 adet seminer, toplantı ve egıum progranıları düzenlenmektedir. PROTOKOLER ZiYARETLER Her yıl istanbul ı icaret Odası'nda rıaşbakan, 13akrın, Vali katılım duzeyınde protokoler toplantılar düzenlenmekte olup, toplantılarda ış aleminin sorunları, ekonomi lle liglll görüş ve beklenlileri iletilmektedir.

33 YAYlNLAR - ARAŞTIRMALAR lstanbı J I Ticaret Odası Liyelerinin ihtiyaç duydusu konularda, gerek Oda Iç ı gerekse Oda dı?ı araştırmacı l ar taraf ı ndan ülkemizi yak ı ndan ilgilendi ren sosyal, ekonomik, ticari ve benzer birçok konuda kapsaml ı çalışmalar gerçekleştlrilmektedır Her yıl yaklaşık ı 00 adet ekonomik ve sosyallçcırikli yay ı n hazırlanmak tadır. Bunların yanı s ra, her yı l ı ürkçe ve Ingilizce olarak Yıllık Ekonomik Rapor yayınlanmaktad ı r. Ayrıca birçok konuda sureli yayınlar, rehber yayınlar, prestij yayınlar, broşürler hazırlanmaktadır.

34 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI.. Ekonomik kararların al ı nmasında, ticari faaliyetlerin yönlendirilme sinde, paranın salın alma gücundeki değişımierin tespitınde kullanılan Fiyat Indeksleri istanbul Ticaret Odası tarafından 1928 yılından beri hesaplanıp yayınlaıımaktadır... Sat ı nalına gucunde meydana gelen degişnıelerin göstergesi olan Fiyat indeskieri ile Geçinme ve Toptan l:.şya f-iyatları 6 değişik baz da her ay ilibariyle hesaplanmakta ve kamuoyuna aı,ıklarırnakladır Türkiye ve istaııbu l 'a ait ekonomik ve sosyal göstergelerden oluşan kitap ve rehber yayınlar hazırlanmaktadır: " Makro Ekonomik Göstergeler: 1984 yı l ından beri 3'er aylık dönemlerde Türkçe ve Ingilizce olarak yayınlanmaktadır. ı ' \. ' " Rakamlarla Turkiyc Ekonomisi: Türkçe- ingilizce.. Istanbul'un Ekonomık ve Sosyal Göstergeleri: Turkçe- ingilizce ~>- Rakamlarla Istanbul Ekonomisi: Türkçe- Ingilizce ~>- Yabancı işadamları için istanbul Rehberi: Ingilizce - Fransızca - Alrnanca - Arapça " Istanbul Küçük Sanayi Kapasite Ku ll an ım Araştırmas ı.. Tilketıcı Guven Indeksi

35 <> ANKET ÇALIŞMALARI ı. istanbul Ticaret Oclcısı üyelerine yonelik sektörel bazda anket çcılış mala n: " F.konomik Dunıın Tespiti Anketi " Kapaslle Kııllanımına Yönelik Anket " Yarı Sanayi Borsası Arıketi 2. üye Memnuniyı:ti Anketi: Istanbul 1 icaret Odası'nın verdlgi hizmet lerin de~rrlendirilmesine yönelik olarak liyclere yönrlik bir anket olup, istanbul ricaret Odası hiznıptlerinden rnrmnun olma oranı : " 2007 yılında% 87,7 " 7008 yılında % 88.6 " 2009 yılırıd;ı % 86.8 " 201 O yılında % 95,5 olarak gerçeklcışmiştir. 3. Küçük Sanayi Kapasite Kull;ırıım Araştırması: istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan kuçük sanayi işletmelerinin gerır.l durumlarını ortaya koymak ve ekonomik gelişmelerden etkllenme durumlarını tespit etmek amacıyla yapılır. 4. Ocla Hizmetlerinin Dcgcrlendlrilıncsi Anketi: Istanbul Ticaret Odası'nın dü7f nlediği toplantı, seminer, panel ve fuar organizasyonlarının katılımcılar tarafından de~erlendirilcbilmesl, değerlendirme sonucunda söz konusu hizrnetip.rin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyl,ı yapılır.

36 TEKNOPARK İSTANBUL PROJESİ " Istanbul Ticaret Odası, Savunma Sanayi Müsteşc~rlıgı (SSM) ve lsıanbul Ticaret Üniversitesi ilc imzalanan 17. 5uh,:ıt tariilli Niyet MektubıJ ıle ımilklyeti SSM'rıa ait olan Istanbul Kurtköy'deki lnr arazisi üzerinde belirlenen ı:ılrında 4691 ::.ayılı Kanun kapsa ınında kurulması planiunun SSM Teknoloji Celiştlrme bölgesi "SSM ı cknoparkı'nda kurucu heyelle yer almıştır M;ıı t /Ol O larllıırıde Istanbul Ticaret Odası. Savunm;:ı San;:ıyl Müsteşarlığı, ist;.ınbul Tlcrıret Üniversllesı. Havaalanı Işletme ve ll;ıvacılık Endüstrileri A.Ş., Savunm;:ı Teknolojılrrl Mühendislik ve rır;ırn AŞ Teknapark l~tanbul'u yönetecek şirket Için ort;:ıklık sözleşmesi iııızalannııs olup, yöne lı ci şirket 4 Mayıs 201 O tarihinde kurulmuştur "' leknopark istanbul'da yrr ;ılmak isteyen firmaların ön başvuruları wwwteknoparkistanbul.com ınternet adresinde alınınaktaclır

37 MESLEKi EGİTİM FAALİYETLERİ Istanbul Ticaret Odas ı 'nca, ozelllkle son otuz y ı lda, Istanbul'daki çeşıtli meslek liseleri ve üniversiteler ile işb i rliği yap ı larak mesleki e itınıın ge l işimine yönelik önemli adımla r aulrrııştır özimek Projesi istanbul Ticaret Odas ı, Milli Egitim Baka rı lıgı, Istanbul ll özelidaresi ve Türkiye iş Kurumu işbirli~ ll ie Mesleki Eğit im konusunda Cumh u rıyet tarihimizin en önemli çalışmaları arasında yer alan bu projeyi hayata ge ç irrn i ş tı r. Proje kapsamında, 82 okulda, ı '16'sı aktif ı 64 bra n şta meslek edlnd lnııe ve geliştirme kursları aç ılm ı ş t ıı. öz imi K rı rojesi kapsamında bugüne kadar mezun, kursiyere eğilim ver i lmiştir insan Kaynakları Borsası özimi:k kurslarından mezun olan se rtifikalı kursiyerler ile sektör temsil ellerını b u luş turan i ıısa rı kaynakla rı borsası Istanbul Ticaret Odas ı web sitesinde hizmet vermektedir Emlak Pazarlama Uzmanlı~ ı Sertlflka Programı istanbul Ticaret Odası ile istanbul il Milli Eğilim Mudurlüğü tarafı ndan düzenlenen kurslarda emlak pazarlaması konusunda eğ ı tim verı l mektedir. Turizm Rehberleri Eğitimi lstanbul'u Lanıtacak rehberierin eğ itil mes i amac ı y l a Bakarılık ve Turist Re l ıber l e rı Odas ı ı le birlikte eğ il iırı verilmektedir Sorumlu Yönetici Usta Eğit imi Kursu Gıda Mülıendisi buluııdurulmamas ı nııı getirdlgimaliyetleri asgariye ind iımek için belirli kriterdeki fı rı n ve pastanede ça lı şan ustalara eğ i lim ver i lmişti r.

38 Bugünün küçü!ü, yar1n1n IJOYO~O ISTANBUL TICARET ODASI 5. BAŞARILI KOBI VARlŞMASI "'ATl\iOı:tl t r" ÖDÜLLENDiRME ÇALIŞMALARI Istanbul Ticaret Odası her y ı l dozenli olarak llyelerlnl teşv i k etmek anıa c ıyla:.. Yüksek düzryde vergi ödeyen Işletmelere 'Başarılı Vergi' " Başarılı mal ve hizmet ihracatçısı üyelerimize 'Başarılı Ihracatç ı " 1 \..,. 5 ayrı nalcia başarı lı KOBi'lere "Başarı lı KOBI Ödülleri' vermektedir.

39 ANADOLU AÇlLlMLARI ~o- Anrıdolu'nun birçok ilindeki ticaret ve ~anayi odalarına yönelık 'Anadolu Aç ıl ımı' olarak adland ı rı lan ziyaretler gerçek l eşt i rılmekte olup, ziyaretler ncticpsinrle Odalar aras ı bilgi paylaş ım ınil ı yapılması ve lşb l r l 1131 olanaklarını n de~er l endl rllınes lrıe yönelik ça lı şn alar yapıl maktadır Bı ı kilpsamda, 2005 yı lı ndan bugüne kadar 2i6 il ziyaret edilmiştir Kış Üniversite Oyunl a rı için Crzuru nı'tjn seçilmesi sag l annıı~tı r ~>- ihracata lik Adım Projesi Anadolu'ya taş ı rıcırak yaygınlaştırı/mıştır Anadolu'daki 16 ll ımızin ticaret ve sanayi odalar ı na program hakkın da E>Bitim verilmişti r

40 İSTANBUL AB BİLGİ MERKEZi Istanbul Ticaret Odası, ı 4 Ocak 20ı O tarihinde AB Türkiye Delegasyonu işb i rligiyle istanbul AB Bılgi Merkezi'ni hllınete açmıştır Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde iktisadi, sosyal, siyasi ve kulturel açıdan önem taşı yan Istanbul ilini temsil eden istanbul AB Bılgi Merkezi, T(Jrkıye çapında ı 8 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Agı'nın bir parçasıdır. istanbul AB Bilgi Merkezi, AB ile ilgili konularda e kın ve kapsamlı bilgi ak ı şı saglanıayı hedefleyen bir referans noktası olarak lıizrııet vermektedir. istanbul AB Bilgi Merkezi'nin temel görevleri şun l ard ı r ıo- AB Kurumları ve Politika l arı, Genişleme ve Müzakere Süreci hakkındaki sorular Için başvuru noktası: AB ve 1 ürkiye ilc ilişk i ler çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda halkın sorularını tarafsız ve dogru bilgilerle yanıtlamak. 1. ' ' ı ıo- Kültürel Faaliyetler: AB ve Türkiye atas ı ndaki kultürel dlyalo~un geliştirilmesine, önyargıların ve bı lgi eksikliklerinin giderilmesine katkıda bulunmak amac ıyla, kültürel diyalogu destekleyici etkinlikler gerçekleştirmek... Bilgilendirme Seminerleri: Uzman konuşmacıların katılımıyla, AB Türkiye ilişkileri ve AB politikaları konusunda seminerler, konferanslar, çalış taylar düzenlemek.. Yayın ve Dokümantasyon: Avrupa Bi rl iği Türkiye Delegasyonu ve çe~lt ll kururnlar tarafından hazırlanan AB yayın ları n ın dağıtımını yapmak... Veri Tabaniarına Erişim: lialkın, AB veri tabaniarına er l şıınlnl kolaylaştırmak ve bu veri tabanlarında yer almak. ıo- Projeler: AB'nin finansal ka tk ı sı ile aç ı lan çeşitli programlar hakkında sivil toplum kuruluş l arını, meslek kuru lu ş l c.rını, özel sektör k u ruluşlarını ve liglll tüm tarafları bilgi l endırmek.

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ Yayın Yılı: 2015 Yayına Hazırlayan: İş Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü Tüm yayınlama, kopyalama ve değiştirme hakları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. içindekiler Önsöz

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇİNDEKİLER SAYFA NO TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLAR ARASI TEMASLAR...8 ULUSLARARASI

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor! Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara 24 Aralık 2013-Saat: 09.30 Congresium Ankara Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınmanın yeni uygulayıcıları

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı