İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı"

Transkript

1

2 İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: 20 ı O- ı 07 Istanbul, 201 ı

3 GraAk Tasa rım KOit H~klamcıhk Ltd btıkl.ıl Cd. Erol D< m~k Sk BeyoQiu /Istanbul T 'lo,,, ısı 3940 www kult-artnet Bııskı lmer Basım Yayın Amoola) S~n 'l'1r Ud ŞU lkıtrlll Organize s.ırı.ıylllöiq~i Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No b3 ll.1')o1k~ırhlrlf.ıt,ınbu l T www lnterb,,~ımrom ır lum hııhjrı Ql(hdw, Bt.ı kıt;pı; 'fp' ~i n hi ijii~urı bır kı\nll y~ d ı~ırn r hiçbir yonıemıt yeonıck'n Doa"l,am.v W!f~ CoQoJIUI.HNı CCIPVIt8t'lt 2011 C lsı,mbul Tıc.ırtı Odo~sı

4 İSTANBUL' UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİR KURUM İSTANBUL TİCARET ODASI

5

6 Takdim ilk yerleşim bu lgularına 8 bin yıl önce rastlanan Istanbul için yapılan tanımlamalar hiçbir zaman yetı>rll o lmam ı ştı r. Çünkü tarihin ak ı şında daima önemli rol oynayan istanbul. 2SOO y ıl aralıksız birçok medeniyete ve kültüre ev sahıpııe ı yapmıştır Dogu Rorna'nın. Bizans'ın ve Osman lı lmparatorlugu nun başkenti olma ayrıca lı e ını yaşamıştır. Asya Ilc Avrupa kıtasının bu kesişme noktası. tarihin her doneminde ticaretin de. siyasetin de. kültürün de. medenlyetln de merkezi olmuştur. Çogu yel'leşim alanların ın aksine. Istanbul'un kuruluş öyküsü ne mitolojik bir kişi li ğe, ne de kutsal bir olaya dayanır. Denizci ve tüccar bir kavmın kendilerine yeni bir yurt cdınme uğ ru na gırişlig i bir mücadelenin sonucudlii". Çok önemlidir ki, Istanbul, ordular, devlet ler, lmpar<ıtorlar tarafından deği l licaretln getlrecesi gelişmenin farkında olan uzak görüşlü Insanlar tarafın dan kurulan bir kenttir Bu hayall yaşayan, gerçekip.ştlrenlerlc bugünlere gelen şehirde, ticareti daha da geliştirmek için. çeşit l i örgütlenmeler kurulmuştur. Lonca'dan Oda'ya uzanan bu yapılanma sureelnin bugünkü son duras ı Ise ITO'dur ito. hem köklü geic'n::>~ i hem de 12g yıllık tecrübeslyle gı:>çm l şte oldugu gibi bugün de üyelerinin ve ülkesinin ekonomik ve ticari çıkar l arını savunuyor. Küresel tlcarette aktif bir yer edınnıernizlçin üstiendii;ji misyonları hakkıyla yerine getlrm"'ye çalışıyor rlinlzdeki yay ınl a, sizlere, T tı r klye'n ln en büyük, dünyanın ise beş büyük odasın:lan biri olan ITO'yu daha kapsamlı bir şekilde tanıtmayı arzu ediyoruz Inanıyorum ki. ITO, "350 bin üyesi, güçlü yapılanması. yetklrı personeli, hedef odak lı projelerlyle" çok daha büyük başa n lara Imza atacaktır. Saygılarımla, Dr. MuraL YALÇINTAŞ ITO Yönetim Kurulu Başkanı

7 Tarihler le İstanbul Ticaret Odası 1882 'Dersaadet 1i e<ıret Odası kuruldu sanayi ve llri!al Odası kuruldu. '14 Ocak Dcrsaadet Tlcar!'t Od;ısı G;ıiata'd;ı Mehmet All Paşa Hanı'nde~ ilk toplantısını yaparak fanliync başl.ıdı o~r~aadct Ticaret Odnsı Gaı~Le~ ı yay ın l.:ııuıı.ıya lıa;,laclı. ı ı Mart'dan Itibaren 1 Icaret Odalar ı, Ticaret. zıraat ve Sanayi Odaları haline dönüşturuldu Boylece Ziraat ve Sanayi Odası Işlevlerıni de kazanan Dersaadet Ticaret Odası ı 91 O'a kadar faaliyetlerini DersadeJet rıcarct, Ziraat ve S..ınayı Odas ı ad ı altında surd ımlli. '13 Haziran'da yapılan bır nızamname lle Odalilr. ı ir;ı f>t w Sanayi Odaları ile Lıraat Odaları yeniden ayrı ldı istanbul Ticaret ve Sanuyl Odası kuruldu Dersnildel ncaret Odası Gazeı P$1 '[)er~a,ıdı,>l rıwr!'l V C! Sanayi Oda~ı Guıe tl' sl' ad ı ile y;ıyınlanmaya ba~ l..ıdı 'Mılli TOrk Ticaret BiriiSI kuruldu.!zmir Iktisat Kongresi'ne katılınclı. istanbul 1 içanıt ve Sanayi Od(l~ ı m l l lll l!ştırildi. 'i!.tanbul Ticaret ve Sarı..ıyl Odas ı Mecmuası y.ıyırıl.:ınınav.ı bc1~ l cıdı. (Osmanlı ca ve fransızca) 'Ticaret ve Sanayi Odaları Nlzamn;ımesi yurürlüec s;rdl O dalara tu1el kişı ii k hakkı sas iandı ve Ot.luluru Oyc olunrn:ı' ı zorunlu hale ge ldı 'Istanbul Ticaret Odası 4. Vakıf H;ın'a ta$ındı. istanbul Ticaret Borsası kuruldu 'Gorsa Bültenı yayınlanmaya buşl;ınd ı. istanbul llcart!l ve Sanayi Odası'nın ilk Meclis 5eçiml yapıldı. oda, Milletlerarası Ticaret Odası'na (MTO) uyc oldu istanbul Tlcurct ve Sanayi Odcısı Mecmu<ısı Türkçe Fransııccı harflerle bas ı lmayu başladı (1954 yılından ıtih.ırı'n bazı m;ıka i C! Icr Ttırkçe- l ngililte yayın l anmaya buşl,ındı)

8 rıyat Indekslerı yayırıl.ırımaya b;ı~ landı Ayrıca Birl eşmiş Mı ll e tl!:!r yayınları ar ;ıs ı na sırdi 'Esnaf Dispanser! kuruldu ı icnret ve S;ınayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret 13or~a l,ırı KaniJnu ydrurlüge girdi. 'OECD'ııln temelini o luşturan OEEC'ye d.ıhıl oldu. (1:3u katıliltı TOrkiye'nin Iktisadi anlamda donyaya açılmasırıın temelini o luştunnaktadır). Istanbul Sanayi Odası kuruldu. Istanbul Ticaret Odası Gazetesi yayını lanmaya başladı. l s tanbıji ncaret Odr~~ ı ve lstr~nbu l Sıınayl Odası'nın ortak gir i ş im iy le l k ıl ~adl Kalkınma Vakfı (ikv) kuruldu. 'Başarılı I hracatç ı ların Ödullondlrllrnosl çal ı şm;:ı l arına blışlandı. '.... ito Vergi ödoıu uygulamas ı başladı 'Dünya Ticaret Morkozleri Blr l l~i'ng Oye olundu. 'Tüketici Şikayet l eri Masası kuruldu 'Her yıl Türkçe ve ingilizce ol;ır;ık yay ı nloınan Ekonomık Rnpor'un ilk soıy ı sı y<~yın landı. Istanbul Dünya TicarN Merkezi A.Ş. kuruldu. 'Yan Sanayi Borsas ı kuruldu. 'Istanbul Dünya rıcaret Merkezi (idtm) Inşaatı ba?lntıldı 'Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birilgi'ne (ASCAME) uye olundu. l992 ITO Eaıtım ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu 'Kandllll'dekl çok amlıçlı sosylıl tesisler hizmete girdi 'IDTM fuar binası açı l dı. 'Kad ı köy Hizmet Birimi açıld ı.

9 'Tescil Ar şlvi'nln Elektronik Ortamda Tııtulması \-'rojesi başlat ıl dı. istanbul licaret Sicili Müdürlügü Odamıza verildi. Pcrpa ve lstoç 1 lizmct Birimleri açı l dı. ' Kalite Güvence btılge~ i a l ınarak Tupli!m 1\.-ılilL Yönetimi'ne geçildi. 'Enılnönü'ndekl 2. derece tarihi eser b i ııa. ye"nl hlzııı t> t blnus ı olarak restore edilerek faaliyete geçti. 'Yenlbosna Hizmet Birimi açıldı. l stcınbu l Ticaret Universlte~ı e~ltime başladı. ' ITO, Eurochambers (Avrupa Odalar BirliSil öndıy i igiııdeki /\kreditasyon Proj e~i kap~amı rı da Avrupa'nın En lyı Orla~ı olarak akredlte ı~d il di. form ıjla ı i~t.ıınbul ProJe~i baş l.ıtı ldı Istanbul Al ı ive r iş Festivali 'Shopping 1-est" hay;.ıta gu~irılcli. '"Kadıköy Hizmet ı:lirl rni' yeni yerine taşınd ı : 2009 "O f CD Kitapl ıg ı, ı ı O Bilgi ve Dokuınan Yönetimi Şııhc~l bli nyeşlnde hizmete aç ı ldı. ırovi7yo N derg ı ~ı yayınlanmaya başladı. "istanbul Tiçaı e t Odas ı Mesleki ceıtlı n Mtırke;l (ITO-MEM)" faaliyete geçti. "ITO 1 ürk Yan Sanayi Borsas ı 'na, Oü rıya 1 iı.:aret üdillurı Federasyonu 'Küçük l şlf:!tnıelere Yönelik En lyı Hitmet ()dulıı' verildi 'istanbul Ticaret U niversitesi'nin Osküclar Yl! r le~ke~ı hi;m~tp alrdl f1ç ı khava Sanat Merkezi aç ıl dı. oaha sorını Ça~ rı Mcrkczlne dönoşacek olan ' [TO Bllfll Hat tı ' hl7met[! girdi. 'B Ilgi tdinme Birimi kuruldu. 'Formula 1 ya r ı ş L.ıkvlmiııe, Istanbul al ınd ı ' " Başa r ılı KOBI' ya rışm.ı la rının Ilki düzenlendi. *KOBIIeri lhracata yöne l tmeyiiıedefieyen ' l hrac,ıtd ilk Adını Programı' b.ı ş latıld ı. *Fo rnıu l a ı ı ürkiye Gr ;.ı nd Prlx'sl ilk kez b ı ;-ınb ul'da y,ıpı l dı. ı2s. Kuru l uş Yı ldönumu ku llama la rı yapı ldı K ıılaragası M cı lımct ASa MPdresesı res[orasyonu la ı na ml and ı. *Pıındik Anadolu Ticaret Meslek L i ~e~ i yapıın ı na başl;ındı 'B.ıScı l ar Olistik Çocuklar ESitim Merkcı l yap ı mına bil~l,ınclı. 'Rüst!!rnpaş.ı Medresesi resto r.:ısyonu ça lışma l arın~ baş landı.

10 'ito'nun 1980'11 yılların sonunda gunrl~me gerırdıeı Do~u Anadolu Odaklı Bölgesel Kalkınma ve Kış Ollıııplyatları Projesı lik meyvı>slnl verdi. 20 ll Urlverslade Kış Oyunları'nın ErLurum'da yapılrnnsı kararlaştırıldı. 'Akdenız Ticaret ve Sarıayı Odaları Blrli8i Bnşkanlıı;ıı na istanbul Ticaret Odası Başkanı Dr. Murat Y;ılçıntaş seçildi. 'Haıınover Sanayi Fuarı'na 1Urkıye'nln Ortak Ulke olarak katılımı ITO tarafından gerçekleştirildi 'IT O'nun hem rlanışrııa tıcm de yllrütme kurulu cı sil lıyesl olarak yer aldıaı 701 O Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kuruldu. 'ITO Meslek Komlteleri, Ekonomik raaliyetlerln l~tatlstlkl Sınıflaması (NACF) Sl$tıırnl'nc göre yeniden oluşturuldu ı arıtıı Yarımadll.'nın Yayalaştırılması Projı>si kapsaınındil Malırııutpaşa ve clvnrındakl cadde. sokakl;ırdakl yol ve tretuvarlar ça8duş h;ıle getirildi. ~rankfu ıt Klt«p Fuarı'nil ı ürkiye Onur Ülkesi olar dk katıldı. 'Istanbul Ticaret Universite~l KOçlıkyalı kampüsü açıldı 'ITO SSM TE>knoparkı lllyel mektubu iminiandı Anuga Gıda Fııarı'na Türkiye milli Iştiraki ve Ortak UlkE' Tilrklye katılım ı organizasyonu Odamızca ger~ekleştlrlldi. Akdenız Ticaret ve Sanayi Odaları Blrll8i Başkanlı8ı'na Istanbul TicarN Odas ı tıaşkanı Dr Murat Yalçıntaş Ikinci ke1. seçildi. Yerılearnı Hllnkar Kasrı Restorasyonu tamarrılcındı. istanbul Ticaret Odası 1\8 Bilgi Merkezi açıldı. Teknopark Istanbul'un ortaklık söz l eşmesi ımzalandı. ıeknop.ırk Istanbul Projesi kapsamında yönetl(l şirket "Teknopark Istanbul A.ş. kuruldu. 'Bre1llya. Kosova ve Suriye'de ı ürk llıraç Ürünlerı ~ergisi gerçekleştirildi New York Eyalctl Istanbul Yatırım ve TlcarE't Oflsı Açıldı. 'Hunk;ır Kasrı Restorasyonu rurojanostra ödülüne layık görüldü 'Hannover'dt! düzenlenen 2011 Ct!I3IT Billşim ru,ırı'ııa TOrkiye milli Iştirakl ve Ort<ık Ulke Türkıye katılım organizasyonu Odamızca gprçekleştlrlldl

11 Hedeflerimiz Görevlerimiz Çalışma ve Kalite Polltlkamız ORGANIZASYON YAPIMIZ Seçimle Oluşan Organlar Atamayl~ Olıı~~n Idari Yapı FAALIYL TLERIMtZ VE HIZMETLERIMIZ Uye Odaklı Faaliyetlerimiz R;ıkamlarla Faallymlcrirnlz Sic il ve ı c~cıı Faaliyetlerimiz LJikemızc Yönelik K;ılkınma ve Gelişim Faaliyetleri KORI'Iere Yönelik raullycllcrlmlz Ulusl.ırar..ısı f.ı..ıllyrtlerlml7 Hukuki Hlzmetl()rlmlz Uyrlerlmlzle Iletişim'!:~OSYAL SORUMLULUKLARlMlZ CSitlmde De5tek Faaliyatleri SaSiık Destt!k rj.:ıllyctlcrl ÇC'vrc Dcstrk Faaliyetleri Tovlhl F.serlerln Re5torasyonu Kültur ve Sanal Etkinlikleri KURULUŞ VE IŞTIRAKLLRIMIZ Istanbul Doııya ncaret M<:>rke71 lst.:ınlıul TicarN Odnsı Vaktı lstantıulllcarel Üniversitesi (lll CU) Kandilli Cemlle Sult.:ın Tesıslerı Istanbul TıcarN Odası Spor KulubL lswnbul Hu7ur HastaııL!sl ve Dlnlcnmr Evleri Vrıkfı Iktisadi Kalkınnı.ı Vakfı UMAI Kuruluşuna Katıldı~ımıL Kuruluşlar Hissedarı BulunduSuıııuz Kuruluşlar Vakınar Organize Sanilyl Bölg~lerl Muwşcbbls Hr>yetiE'rl DI Serleri VllayL!l Nczdlndckl Tem<;llclllklerimlz ŞUBELERIMIZ Başkanlık ve GC'ncl Sekre tı>rlık Şubesı Insan Kaynakl;ırı ve ESitim Şubıısı Mı>slek Komlwlcrl Şubesi Eloııonıik vo Sosyal Araştırmalar Şubesi Avrupa BiriiSI ve Uluslarar<ı~ı l~birllgı Şuhr~ı Fuarlar ve Dış IIJ~kller Şubesi Basın Y.:ıyın ve Halkl;ı Ilişkiler Şubesı Iç rı c arpt Şubesi Dış llcaret Şubesı KOBI Araştırm.:ı vr Grliştlrme Şubesi M.:ıll lşlrr Şube~l Bilgi ve Döküman Yönctlnıi Şubf'si Ticaret Siclll ve Tııscıl Şubesi Sigorta Işlemleri Şubesi Bilgi Işlem Şulıcsı l~talistlk Şubc<;l Bilişim Teilnolojıleri ve e i Icaret Ş,ıbcsı Hukuk Işleri Şulıcsl ld..ıri Işler ve Satınalma Şubesi

12

13

14 "İstanbul'un ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak sürdürülebilir hedef lerimiz." Hedefleri111iz.,. Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini tanı an lam ıyla gerçekleştirmek,.,. Rekabet ortamının saaıanmasına katkıda bulunmak,... üyelerimiz! hem sektörel Ilerlemeye hem de de~ i şen U can ve ekonomik şartlara hazırlamak,... üyelerimiz! uluslararası ticarete hazırlamak,... Türkiye'nin uluslararası ticaretten daha fazla pay alması için küresel, siyasi ve ekonomik oluşumları kendi çıkar ları doarultusunda yönlendlreoilecek bölgesel güç olmas ı na katkıda bulunmak,... üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleklerin genel menfaatlere uygun olaı a k gelişmes i ni yapmak, sa~ layacak çal ı şma l ar.,. üyelerimizin birbirleri ve halk ile ilişki lerinde dürüstlüso ve güveni hakim kı lacak faaliyetler yapmak.

15 Görevlerimiz islanbul Ticaret Odas ı'nın görev ve yetkileri 5174 Say ıl ı Yasa lle belirlenmiş ti r. Buna göre istanbul Ticaret Odas ı. tüzel klşlllge sahip kamu kurumu niteliginde bir mesleki' kuruluş olup görevleri kısaca;.. Özel sektörün yapısal ve güncel so runların ı çözümlemek,.. Uluslararası re<abet gücünü gelişt i rmek..,. Ekonomide güvenli ve Istikrar lı bir ge li ş im ortamın ı sa~lamak... Vl7yonunu sürekli genişleterek ülke Için gerekli her alanda ça lışma lar yapmakur.

16 Çalışma ve Kalite Politikarn ız üye odak lı yönetim an l ayışı 1 ' \ ' Kurumsal sayg ı nlık ve görev bil l ncı.. Çagdaş ve etkin hlımet Ço~ulcu ve katılımcı yönetim anlayışı Insana, çevreye özen ve önem.. Ülkeye hizmet ve toplumsal geliş ime katkı

17

18

19

20 Organizasyon Yapımız SEÇİMLE OLUŞAN ORGANLAR Meslek Komiteleri Meclis Yonetım Kurulu Oisi plın Kurulu MESLEK KOMİTELERİ Oda'ya kayıtlı uyeler faaliyet konularına göre 90 Meslek Grubu'na kayıtlıdır istanbul Ticaret Odası'nda dört yılda bır yapılan seçimler sonucunda. her meslek grubu kendi temsilcilerini seçer. Bu temsilciler Meslek Komıteleri'ni oluşturur Komiteler temsil ettikleri meslek grubunun üye sayısına göre 5. 7, 9 veya 11 üyeden oluşur. Meslek Komiteleri'nin başlıca görevleri şunlardır;.. Meslekleri ıle i lg ıli incelemeler yapar. yararlı ve gerekli gordukleri tedbirleri göruşulmek üzere Yönetim Kurulu'na sunar... Meslek Komitesı'yle ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konularda başkan. başkan yardımcısı veya uygun gorulen üyelerin, oy kullanmamak uzere meclis toplamısına katılmasına karar verir... Mesleklerine ait işler hakkında. Meclis veya Yonetim Kurulu tarafından bı!gi istenmesı halinde. bu konuda araştırma yaparak istemi cevaplandırır. MECLİS lo!fals J<A TIP.IYE SI >.U:CLIS BAŞI<A1HAIIOl!o4CISI U! SI..'>Sl OEaa.<LNO HASo\N ERı<L5&! Istanbul Ticaret Odası'nın en yuksek karar ve denetım organı dır. 4 yılda bır seçılir. Meslek gruplarınca seçılen 257 uyeden o luşur Istanbul Ticaret Odası protokolde. Meclıs Başkanı tarafından temsıl edilir Başlıca görevleri şunlardır... Oda Yönetım Kurulu ve Oıs plın Kurulu uyelerini seçer.. Yonetım Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlar... Uyulması zorunlu mesleki kararları alır... Yıllık butçe ve kesın hesapları onaylar ve Yönetim Kurulu'na ıbra eder... Taşınmaz mal almaya, Sdt'Tiaya, nşa. ifraz, tevhit ve rehin etmeye. ödünç para almaya. kamulaştırma yapmaya. ol<ul ve ders! K yapmaya. şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya kcır,.r verır.. Oda ıç yönergesını kabul eder ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bırlığı'nın (TOBB) onayına sunar.. MesiE'klere ve sorunlara gere ıhtıscıs komisyonlan ve danışm.ı kurulları kurar

21 MECLIS IlAŞIIANI IBRA!i M ÇAGl.AA

22 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YONEliM K1JRUlU UYEsl A&U.1AH ÇINAA YONEnM K\JRUI..U OYEsl ER'I.JGfM. YA\UZ PAL\ 'IONETIM KURIA.U BAŞKANı Or MURAT YALı; :I.'TAŞ YONET:M Uf!\JLU OI'Esl ı.!ehmf.t DEVELIOGLU YONETiM KURlA.ıJ OYESi MUlAT SUNGURW '~ÖNETIM 'URULU UYEsl ~IMETYENEI. '~ÖNETIM KURULU BAŞKAH YARIJl.MOSI ŞEJilS Avtlo\GIÇ VONEliM KURULU BAŞKAN YARDIMaSI DU~ TOPÇU YONEliM KURULU SAYMAN 0YE HASANDEMIR VONEliM KURULU OYEsJ YAKUPKOÇ

23 5.. ~ s: -V> - r ~ı;;; ~< IC::! -..,. ::ı e z.ro> cr ~s:, > '---"' c "' m!/!. ;;; "' "' '"'" ~_m "' ı;;;= s;~ ~~z ;: "' "'o o ez =-~o il çı ~.&-; g~~ ~~~ ~ ~ -V> r :: ~~ zm- >r-< n S:- r- =,... g :ı::..,,z >>" s: ~i ~;g ~~~ ~~~ "" c es: O t:l:i: 'lız""l5 "' "', z~~ Ç'"'" V>-!/!. -S~!/!. z-~ -rı..,.. 2~... Cl "' ~ :.c;r..., -V>,. c~ ><,-, E;;; _, C-< z> c",.2 s: o r > z ~ -Vi ;::: > z ı;;: ;;o 1 YÖNETİM KURULU Istanbul Tıcaret Odası'nın yurütme organı ve yasal tems,cısıdir Meclis'ın kendı uyelerı arasından 4 yılıçin seçtıği ll üyeden oluşur. Başlıca gorev Ieri şunlardır; ~ Mevzuat ve Meclis kararları çerçevesınde Oda ışlerinı yürutur ~ 5174 sayılı yasada belirtıfen gorevierinin yanı sıra. temel hedeflerı doğrultusunda; istanbul Ticaret Odas(nın gorevierini en ıyı ve en hızlı biçimde yurutmesinı, idarı yapının verimlı ve duıenli çalışmasını ve bu çalışmalann genel çıkariara uygun ve özel seı..törun gelişmesini surdurecek bıçimde yurütülmesinı sağlar ~ Dısiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar verir Cl> ;= çı,., < o z" -C r :ı:: ~~.,-<... o >Z -<m... ~ c "" "' ~ > z c "' < n,., "' > >, z c ç ~ E "' "' >... ::ı ~-< < "' ~~ z"',z EB,.. c. ~~ -ç c> S: ::c >" :ı:ı!:. C:: s:!.,..,> -r... < ~~ Z <~' ~::o o> >m, l> -a ~r ~< z... ~! ~~ z-> 2"' ~~ r<~>... c 0"' ZCD ~= c~ ~~ ::czr ~~,"' -r '"'" '"'"' -:::!. <Jo., c ~ :ı:: c c..,.. Cl> "' m c "" c!/!. "' CD!/!.,.., "' m!/!.!/!. -(ll ~ o :ı> :ı:ız ~ttı cı,.. z m C> ~c r mo z~ "'"' -,., N't"'" z,. >:n 'z "'- :ı>~ Z"'' vı: o...,.,- (/) -<n - ""'... :::ı "'M ;;o- o:ı:o "'-< :><> m. z, -!C z~ ITIZ o(l)tı:ı ;;o ~ 2~ n!!! :ı> O vıo -:ı> (ll - ~ Hakem. bilırkışi ve eksper listelerini hazırlar ve onaylanmak üzere Meclis'e sunar. ~ Odanın bır yılıçindeki faaliyetı ve bölgesının iktısadi ve sılkli durumu hakkında yıl lık rapor hazırlayıp Mecli5'e sunar ~ Oda Iç yonergesıni hazırlayıp Meclis'e sunar ~ So~yal faa lıyetleri destekleyerek özendirir. Bağış ve yard mlarda bulunur, burs verir, Meclis onayı ile okul ve derslik yaptırır. ~ özel sektorun gelışmesini engelleyicı kararların alınması halınde, bunların kaldırılmasına yörıelik girişimlerde bulunur. DİSİPLİN KURULU 6 Kışıden oluşan kurul Odaya kayıtlı üyelerin disıplin soruşturmal3rını yurutur. Meclis'e. Odaya kayıtlı uyeler hakkında disiplin ve para ce7ası verilmesini onerir.

24 GENEL SEKRETER Dr. Cengiz ERSUN Istanbul 1 icaret Odası'nın hiyerarşik idari yapısının en tıst amırl Genel SekretPr'dlr Genel <)ekrpler, yasaldrla belirlenen görev ve sorumlu l uk l arın yanı sıra, 1 r O'nun krndinı görev l ı ve sorumlu blldiqi ve ulkeyl IIBileııdlrerı ekorıorrı ik, sosyal, kültürel sorunlara çözüm üretmek üzcrr yürtıttlien çalışmaları yönlendirir ve denetler ) ' \ ' Yonetıın Kurulu'na karşı sorumlu olan Genel Sekreter, i ro nun ıda rı yapısının ar anıayla gelen en üst am ı rı olarak lı O Meclisi'nde ve Yönelim Kurulu'nda ve Yönetim Kurulu'nun görevlendlrdıgı ITO ıştıraklerinde Oda'yı temsil eder. Oda bünyesinde faaliyet gösteren 19 şuben in ve 480 persoııelırı çalışınalarını koordine eder, denetler. Genel Sekrctcr'e ba~lı 3 Genel Sekreter Yarr1ımc ı sı bulunur. 13aşkanlık ve Genel <)ekreterlik Şubesi ve Hukuk Işleri Şubesi dosrudan Genel Sckrctcr'c baglı olarak ç;:ıiışır

25 GENEL SEKRETER YARDIMCILARI ist;mhul Ticaret Odası'nın uyelerine yönelık hilmetleri ile araştırırıa ve projelerden soruııılu şube mudurlukleri Genel Sekreter Yardımrıl,ırı'rı,ı br~~lıdır Şube Müdürlılklerinln fa.ıliyellerini koordine ederler. Gerekli durumlarda Genel Sckreter'e vekain ederler Genrıl Sektt-!ler'e ba~lı 3 Genel Sekreter Yardııncıı,ı bulunur. Gc>nel Sekreter Yardımcılarınil bağlı Şube Müdürluklerı şunlrırdır Selçuk Tayfun OK Ekonomik ve Sosyal Araştımıalar Şubesi. Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Şubesı, KOBI Araşllrma ve Geliştırıııe Şubesi. Bilgi işiprn Şubesı, i5tatislik Şubesi, Idari Işler ve Satınalma Şubesi, Kenan ÖZTEKlN AB ve Uluslararası Işbirliği Şubesi, insan Kaynakları ve Eğitırn Şubesi, Fuarlar ve Dış llişkilıır Şubesi. Mali lşlcı Şubec;l, Tlccıret Sıcıli ve Jescil Şubesi. Bilgi ve Doküman Yonetlıııl Subesi. Dr. Ahmet Nacl HELVACI Mec,lek Komıteleri Şubesi. iç Tıccıret Şubesi. Dış ı icaret Şubrısl. Sıgorta Işlemleri Sutı!'sl ve Bilişim ı eknolojılerl ve P Ticc~ret Şubesi

26

27

28 Temel Önceliğimiz Üye Odaklı Faaliyetleri m iz RAKAMLARLA FAALİYETLERİMiZ ITO her y ıl düzenli olarak ticaret, ekonomi ve iş hayatına ilişkin çeşitli etkinilklr.r ve faaliyetler yapar, egıtını. sandl. küllür ve sportif faalıyetiere hizmet eder ito'da; Yılda ortalama ı 00 araştırma ve yayın.. Yılda ortalama ı 00 semıner ve egıtim ı. Yılda ortalama 85 heyet 7iyarcti Günde i~ için ortalama 6000 ziyaretçi Gıinde ortnlamcı 800 te.,cll ışiemi ı. Günde arası evrak Iş l emi Ayda ortalama otomatik faks gönderisi Y ıl da ortrılanıa 800 tüketici şikayet! cıegerleııdlmıesl ı. Y ıl da oı talama faaliyet belgesi Yı l da ortalama ı.6 milyon dış ticaret belgesi Yı lcia ortalanı;:ı KOBI'lere yöneilk ı belge Yılda ortalama vi7e başvurusu ı. Yı l da ortalama ö~renciye burs Imkanı.. Yılda ortalama 200 ö~renclye staj Imkanı Y ıl da ortalama çağrıya sesli yanıt ITO Çağrı Merkezi'nden (444 O 486) her gün yuzlerce kişiye bilgi

29 Sicil ve Tescil Faaliyetlerimiz İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLU~U Adalet Bakanlığı bünvesirıdekl istanbul ve Kadıköy ricaret Sicll Memur lukları 559 Say ıl ı KHK gereğince tarihinde Istanbul Ticaret Odası'nca devir alınarak o tari lı ten Itibaren Istanbul 1 icaret Sıcili MC!murlugu olarak hizmet vermektedir.. Sicilin devralindığı tarihle yapılan sayımiareltı sicil dosyaların ı n V4 ünün bıılunmadıf$ ı, bulunan dosyalarda Ise belgelerin eksik olclugu tespit cdi l digınden Ticaret Sicll Memurluğu Istanbul ncaret Odası dosya l arı lle ışlem yapmaya başlam ı ştır.. Dosyaların ek!ıikslz korunabi l ınesl ve farklı yerlerden hizmet verilme sinin sdg!anabllmesi için dosyc:ıların elektronik ortama aktarılmas ı na karar verilmiştir. Ülkemizdeki en büyuk arşiv projesihayata geçı rilrrek bc:lge ve slcll gazetesi sureti elektronik ortama aktarı lınıştır.. l3ugün Istanbul Ticaret Odası merkez b inası, Perpa, Giyimkent ve Kadıköy Hımıet 1:3irimlerlnde elektronik ortamdaki dosyalardan Işlem yapılmaktadır.. Istanbul Ticaret Odas ı merkez binasında oluşturulan birimele elekt ronlk ortamdaki slcll dosyaları lııcelı>meyc açıktır Faaliyet belgesi. slci gazete!ıı sureti, Istanbul Ticaret O das ı kiml ik kart ı, Kamu i!ı alc> Kanunu gereğ i nce ihale makamiarı na sunulacak belge, Istanbul ı icaret Odası'nın protokollmzaladıgı bankalara ibraz edilmek üzere belge, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürhlkleri'ne verilmek Dzcre belge duzenlenmekte, çeşitli belgeler üzmlne Istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olundu~una dair şerh verilmekte, Istanbul Ticaret Odası kayıt l arı hakkında Sanayi ve 1 icaret Bakanlı~ ı ve TOBB'ne periyodik bilgller gön derilmektedir

30 BÖLGE TEMSiLCiLİKLERİ Perpa Bölge TemsilciliSi ~ Kadıköy Bölge remsilcılıgi Giyimkent Bölge Tenısilcill~l Bayranıpaşa lrtibat Bürosu Pendik lrtibat Bürosu lot M Hizmet Birimi.. Sabiha Gökçen Havaalanı Hizmet Birimi

31 Ülkemize Yönelik Kalkınma ve Gelişim Faaliyetleri DIŞ TİCARET FAALİYETLERİ Eminönü Merkez Bina ile Kadıköy ve Giyimkent Temsilciliklerinde S ı /4 sayılı TOBB Karıunun 26. maddesi uyarınca Istanbul Ticaret Odası dış ticaret faaliyetlerine yönelik belge ve karneler verilmektedir... ATR Dolaşım Belgesi: Yıllık yaklaşık ı milyon 200 bin belge verilmekte olup, bu sayı Ulke genelinin% 70'i civarındadır.... ATA Karnesi: Ülkemizde kullanılan tüm ATA Karnelerinin %80'1 Istanbul Ticaret Odası tarafından verilmektedir.... UR. Karnesi: Ülkemizde da~ıtılan tüm T.I.R. Karnelerinin % 60'ı Istanbul Ticaret Odası tarafından da~ıtılmaktadır.... Bu belgelerin yanı sıra; EUR.l Dolaşım Belgesi. Menşe Şahadetnamesl. FORM A, Arap Boykot Listesi. EUR-MED Dolaşım Belgesi gibi belgeler de verilmektedir.

32 SEMİNER - TOPLANTI- KONFERANS VE Ec}ITİMLER Uyelerlmlz için sosyo ekonomik açıdan önemlı olan: sektörel, finans. KOS i destcklerl, Arı uygu l amaları, yatırım, vergi, çeşıtli mevzuat ve dış llc.arel konularında her y ı l ort;ılama ı 00 adet seminer, toplantı ve egıum progranıları düzenlenmektedir. PROTOKOLER ZiYARETLER Her yıl istanbul ı icaret Odası'nda rıaşbakan, 13akrın, Vali katılım duzeyınde protokoler toplantılar düzenlenmekte olup, toplantılarda ış aleminin sorunları, ekonomi lle liglll görüş ve beklenlileri iletilmektedir.

33 YAYlNLAR - ARAŞTIRMALAR lstanbı J I Ticaret Odası Liyelerinin ihtiyaç duydusu konularda, gerek Oda Iç ı gerekse Oda dı?ı araştırmacı l ar taraf ı ndan ülkemizi yak ı ndan ilgilendi ren sosyal, ekonomik, ticari ve benzer birçok konuda kapsaml ı çalışmalar gerçekleştlrilmektedır Her yıl yaklaşık ı 00 adet ekonomik ve sosyallçcırikli yay ı n hazırlanmak tadır. Bunların yanı s ra, her yı l ı ürkçe ve Ingilizce olarak Yıllık Ekonomik Rapor yayınlanmaktad ı r. Ayrıca birçok konuda sureli yayınlar, rehber yayınlar, prestij yayınlar, broşürler hazırlanmaktadır.

34 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI.. Ekonomik kararların al ı nmasında, ticari faaliyetlerin yönlendirilme sinde, paranın salın alma gücundeki değişımierin tespitınde kullanılan Fiyat Indeksleri istanbul Ticaret Odası tarafından 1928 yılından beri hesaplanıp yayınlaıımaktadır... Sat ı nalına gucunde meydana gelen degişnıelerin göstergesi olan Fiyat indeskieri ile Geçinme ve Toptan l:.şya f-iyatları 6 değişik baz da her ay ilibariyle hesaplanmakta ve kamuoyuna aı,ıklarırnakladır Türkiye ve istaııbu l 'a ait ekonomik ve sosyal göstergelerden oluşan kitap ve rehber yayınlar hazırlanmaktadır: " Makro Ekonomik Göstergeler: 1984 yı l ından beri 3'er aylık dönemlerde Türkçe ve Ingilizce olarak yayınlanmaktadır. ı ' \. ' " Rakamlarla Turkiyc Ekonomisi: Türkçe- ingilizce.. Istanbul'un Ekonomık ve Sosyal Göstergeleri: Turkçe- ingilizce ~>- Rakamlarla Istanbul Ekonomisi: Türkçe- Ingilizce ~>- Yabancı işadamları için istanbul Rehberi: Ingilizce - Fransızca - Alrnanca - Arapça " Istanbul Küçük Sanayi Kapasite Ku ll an ım Araştırmas ı.. Tilketıcı Guven Indeksi

35 <> ANKET ÇALIŞMALARI ı. istanbul Ticaret Oclcısı üyelerine yonelik sektörel bazda anket çcılış mala n: " F.konomik Dunıın Tespiti Anketi " Kapaslle Kııllanımına Yönelik Anket " Yarı Sanayi Borsası Arıketi 2. üye Memnuniyı:ti Anketi: Istanbul 1 icaret Odası'nın verdlgi hizmet lerin de~rrlendirilmesine yönelik olarak liyclere yönrlik bir anket olup, istanbul ricaret Odası hiznıptlerinden rnrmnun olma oranı : " 2007 yılında% 87,7 " 7008 yılında % 88.6 " 2009 yılırıd;ı % 86.8 " 201 O yılında % 95,5 olarak gerçeklcışmiştir. 3. Küçük Sanayi Kapasite Kull;ırıım Araştırması: istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan kuçük sanayi işletmelerinin gerır.l durumlarını ortaya koymak ve ekonomik gelişmelerden etkllenme durumlarını tespit etmek amacıyla yapılır. 4. Ocla Hizmetlerinin Dcgcrlendlrilıncsi Anketi: Istanbul Ticaret Odası'nın dü7f nlediği toplantı, seminer, panel ve fuar organizasyonlarının katılımcılar tarafından de~erlendirilcbilmesl, değerlendirme sonucunda söz konusu hizrnetip.rin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyl,ı yapılır.

36 TEKNOPARK İSTANBUL PROJESİ " Istanbul Ticaret Odası, Savunma Sanayi Müsteşc~rlıgı (SSM) ve lsıanbul Ticaret Üniversitesi ilc imzalanan 17. 5uh,:ıt tariilli Niyet MektubıJ ıle ımilklyeti SSM'rıa ait olan Istanbul Kurtköy'deki lnr arazisi üzerinde belirlenen ı:ılrında 4691 ::.ayılı Kanun kapsa ınında kurulması planiunun SSM Teknoloji Celiştlrme bölgesi "SSM ı cknoparkı'nda kurucu heyelle yer almıştır M;ıı t /Ol O larllıırıde Istanbul Ticaret Odası. Savunm;:ı San;:ıyl Müsteşarlığı, ist;.ınbul Tlcrıret Üniversllesı. Havaalanı Işletme ve ll;ıvacılık Endüstrileri A.Ş., Savunm;:ı Teknolojılrrl Mühendislik ve rır;ırn AŞ Teknapark l~tanbul'u yönetecek şirket Için ort;:ıklık sözleşmesi iııızalannııs olup, yöne lı ci şirket 4 Mayıs 201 O tarihinde kurulmuştur "' leknopark istanbul'da yrr ;ılmak isteyen firmaların ön başvuruları wwwteknoparkistanbul.com ınternet adresinde alınınaktaclır

37 MESLEKi EGİTİM FAALİYETLERİ Istanbul Ticaret Odas ı 'nca, ozelllkle son otuz y ı lda, Istanbul'daki çeşıtli meslek liseleri ve üniversiteler ile işb i rliği yap ı larak mesleki e itınıın ge l işimine yönelik önemli adımla r aulrrııştır özimek Projesi istanbul Ticaret Odas ı, Milli Egitim Baka rı lıgı, Istanbul ll özelidaresi ve Türkiye iş Kurumu işbirli~ ll ie Mesleki Eğit im konusunda Cumh u rıyet tarihimizin en önemli çalışmaları arasında yer alan bu projeyi hayata ge ç irrn i ş tı r. Proje kapsamında, 82 okulda, ı '16'sı aktif ı 64 bra n şta meslek edlnd lnııe ve geliştirme kursları aç ılm ı ş t ıı. öz imi K rı rojesi kapsamında bugüne kadar mezun, kursiyere eğilim ver i lmiştir insan Kaynakları Borsası özimi:k kurslarından mezun olan se rtifikalı kursiyerler ile sektör temsil ellerını b u luş turan i ıısa rı kaynakla rı borsası Istanbul Ticaret Odas ı web sitesinde hizmet vermektedir Emlak Pazarlama Uzmanlı~ ı Sertlflka Programı istanbul Ticaret Odası ile istanbul il Milli Eğilim Mudurlüğü tarafı ndan düzenlenen kurslarda emlak pazarlaması konusunda eğ ı tim verı l mektedir. Turizm Rehberleri Eğitimi lstanbul'u Lanıtacak rehberierin eğ itil mes i amac ı y l a Bakarılık ve Turist Re l ıber l e rı Odas ı ı le birlikte eğ il iırı verilmektedir Sorumlu Yönetici Usta Eğit imi Kursu Gıda Mülıendisi buluııdurulmamas ı nııı getirdlgimaliyetleri asgariye ind iımek için belirli kriterdeki fı rı n ve pastanede ça lı şan ustalara eğ i lim ver i lmişti r.

38 Bugünün küçü!ü, yar1n1n IJOYO~O ISTANBUL TICARET ODASI 5. BAŞARILI KOBI VARlŞMASI "'ATl\iOı:tl t r" ÖDÜLLENDiRME ÇALIŞMALARI Istanbul Ticaret Odası her y ı l dozenli olarak llyelerlnl teşv i k etmek anıa c ıyla:.. Yüksek düzryde vergi ödeyen Işletmelere 'Başarılı Vergi' " Başarılı mal ve hizmet ihracatçısı üyelerimize 'Başarılı Ihracatç ı " 1 \..,. 5 ayrı nalcia başarı lı KOBi'lere "Başarı lı KOBI Ödülleri' vermektedir.

39 ANADOLU AÇlLlMLARI ~o- Anrıdolu'nun birçok ilindeki ticaret ve ~anayi odalarına yönelık 'Anadolu Aç ıl ımı' olarak adland ı rı lan ziyaretler gerçek l eşt i rılmekte olup, ziyaretler ncticpsinrle Odalar aras ı bilgi paylaş ım ınil ı yapılması ve lşb l r l 1131 olanaklarını n de~er l endl rllınes lrıe yönelik ça lı şn alar yapıl maktadır Bı ı kilpsamda, 2005 yı lı ndan bugüne kadar 2i6 il ziyaret edilmiştir Kış Üniversite Oyunl a rı için Crzuru nı'tjn seçilmesi sag l annıı~tı r ~>- ihracata lik Adım Projesi Anadolu'ya taş ı rıcırak yaygınlaştırı/mıştır Anadolu'daki 16 ll ımızin ticaret ve sanayi odalar ı na program hakkın da E>Bitim verilmişti r

40 İSTANBUL AB BİLGİ MERKEZi Istanbul Ticaret Odası, ı 4 Ocak 20ı O tarihinde AB Türkiye Delegasyonu işb i rligiyle istanbul AB Bılgi Merkezi'ni hllınete açmıştır Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde iktisadi, sosyal, siyasi ve kulturel açıdan önem taşı yan Istanbul ilini temsil eden istanbul AB Bılgi Merkezi, T(Jrkıye çapında ı 8 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Agı'nın bir parçasıdır. istanbul AB Bilgi Merkezi, AB ile ilgili konularda e kın ve kapsamlı bilgi ak ı şı saglanıayı hedefleyen bir referans noktası olarak lıizrııet vermektedir. istanbul AB Bilgi Merkezi'nin temel görevleri şun l ard ı r ıo- AB Kurumları ve Politika l arı, Genişleme ve Müzakere Süreci hakkındaki sorular Için başvuru noktası: AB ve 1 ürkiye ilc ilişk i ler çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda halkın sorularını tarafsız ve dogru bilgilerle yanıtlamak. 1. ' ' ı ıo- Kültürel Faaliyetler: AB ve Türkiye atas ı ndaki kultürel dlyalo~un geliştirilmesine, önyargıların ve bı lgi eksikliklerinin giderilmesine katkıda bulunmak amac ıyla, kültürel diyalogu destekleyici etkinlikler gerçekleştirmek... Bilgilendirme Seminerleri: Uzman konuşmacıların katılımıyla, AB Türkiye ilişkileri ve AB politikaları konusunda seminerler, konferanslar, çalış taylar düzenlemek.. Yayın ve Dokümantasyon: Avrupa Bi rl iği Türkiye Delegasyonu ve çe~lt ll kururnlar tarafından hazırlanan AB yayın ları n ın dağıtımını yapmak... Veri Tabaniarına Erişim: lialkın, AB veri tabaniarına er l şıınlnl kolaylaştırmak ve bu veri tabanlarında yer almak. ıo- Projeler: AB'nin finansal ka tk ı sı ile aç ı lan çeşitli programlar hakkında sivil toplum kuruluş l arını, meslek kuru lu ş l c.rını, özel sektör k u ruluşlarını ve liglll tüm tarafları bilgi l endırmek.

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI

ORDU TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK FAALİYET PLANI Sayfa No 1/5 FAALİYETLER BÜTÇE PLANLANAN UYGULAMA TARİHİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1.1.1 Borsa üyelerine yönelik, eğitim, seminer, konferans vb. düzenlemek.

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P -

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI - İİAP - START EXPORTING PROGRAM - S.E.P - NEDİR R? İhracata İlk Adım m Programı (İİAP), TOBB ve Avrupa Odalar Birliği i (Eurochambres( Eurochambres) tarafından geçti tiğimiz

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL TİCARET ODASI FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ Fuarlar Koordinatörlüğü nün yurt içi ve yurt dışına yönelik hizmetleri üç Birim dahilinde gerçekleştirilmektedir. KOORDİNATÖR 1)Yurt İçi Fuarlar Birimi Mine

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ. Avrupa ile İletişim Projesi. Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü TOBB AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa ile İletişim Projesi Mustafa Bayburtlu TOBB AB Müdürü ODA SİSTEMLERİ 1. Üyeliğin Zorunlu Olduğu Sistemler (Türkiye, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Yunanistan) 2. Üyeliğin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari bilançoların işlenmesi) Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi

Detaylı

Mehmet İSEL. Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / TRABZON

Mehmet İSEL. Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / TRABZON Mehmet İSEL KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri Babaeski / KIRKLARELİ Doğum Tarihi 26. 02. 1971 Medeni Durumu Askerlik Durumu Bekar Yapıldı İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres - 1 Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2012 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret:

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI (İİAP)

İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI (İİAP) İHRACATA İLK ADIM PROGRAMI (İİAP) NEDİR R? İhracata İlk Adım m Programı; ; bugüne kadar hiç ihracat yapmamış ya da düzensiz d olarak yapmış KOBİ leri teşvik ederek onları düzenli ihracat yapar hale getirmeyi

Detaylı

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ?

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? 21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve / veya Sayın Genel Müdür Dikkatine, Türk Plastik Sanayicileri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

uydurmaları ve dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla 2005 yılında yaratıcı bir program geliştirmiştir.

uydurmaları ve dış pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla 2005 yılında yaratıcı bir program geliştirmiştir. Ülkeleri ve piyasaları birbirine yakınlaştınion küreselleşme süreci ile birlikte giderek artan yoğun rekabet ortamında küçük ve orta boy işletmelerin (KOBi) ayakta kalması da son derece zorlaşmıştır. işte

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Manoj Desai, Ticari Konsolos. Manoj.Desai@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Manoj Desai, Ticari Konsolos. Manoj.Desai@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2013 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Manoj Desai, Ticari Konsolos Manoj.Desai@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret: 10.7

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010

KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ. İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBİ LERİN e-ticaret KONUSUNDA EĞİTİLMESİ (KOBETİC) PROJESİ İSTANBUL TİCARET ODASI 25 Mart 2010 KOBETİC NEDİR? KOBETİC NEDİR? AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LDV Yenilik Transferi Mesleki Eğitim Projesi

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI : Yazı İşleri Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Nurcan OKUR/Şef Eda DURMUŞ/Memur Murat ÇETİNOĞLU/Memur Yıldız ATMACA/Memur 1. Fakültenin yazışmalarını düzenlemek,

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı