Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le ilgili konuşmalarında, yayınlarında bu güzel sözleri (vecize) şeklinde kullandılar. Tarih bilinci ve sosyal görüşler açısından, bu değerli sözlerin, Çukurova'da söylenmesinin ayrı bir önemi vardır. Onlar bereketli topraklarda yeşeren tohumlar gibi, burada filizlenmişlerdir. Özetle belirtmek istediğimiz şudur ki, Adana seyahatleri, Atatürk'ü çok etkilemiştir. Gezi izlenimleri, yukarıda belirttiğimiz gibi, devrimler zincirine halkalar eklemiştir. Atatürk'ün sözlerinde ve yargılarında yapıcı ve kalıcı nitelikler vardır. Seyahatlerinde daima gericiliğin, cehaletin, bozgunculuğun, fesatlığın, bu milletin başına getirdiği felâketlerden bahsetmiş, uygarlığa yönelerek kültürün, sanatın, tekniğin benimsenmesini savunmuştur. Adana'da parmak bastığı konularla, altına çizdiği sözlerden birkaç örnek; Bu memleketin efendisi, çiftçi ve köylülerdir. Kılıçla alınan memleketler gider, sabanla kurtarılanlar gitmez kalır. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur. Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz. Her sarıklıyı hoca sanmayın! Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir. Bizi yanlış yola iten kötü kişiler, çoğunlukla din perdesine bürünmüşlerdir. Sebep ne olursa olsun, vatandaşın derdine çare bulmak, ona yardım etmek, Cumhuriyet Hükümeti nin üstleneceği bir görevdir. Fertlerin hürriyeti, devletin hâkimiyeti ve iradesinin varlığına bağlıdır. Devlet iradesi felce uğrarsa, fertlerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet ve vasıta kalmaz. Bu bakımdan hürriyeti yalnız tek taraflı değil, iki taraflı düşünmek lâzımdır. Kişi hürriyeti kutsaldır. Bunu korumak için çalışılır. Fakat bu yapılırken devletin gücü, otoritesi hiçe sayılmamalıdır. Milliyetin belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk Milletindenim diyen insanlar, her şeyden evvel ve kesin olarak, Türkçe konuşmalıdırlar. Millete karşı, milletin yükselmesini sağlayacak tedbirlere karşı koymak, en büyük ihanettir. Bunu yapanların, vatanla, milletle, vicdanla ilgiler i yoktur.

4 1. ÖNSÖZ 1 2. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 3 3. GİRİŞ 4 4. STRATEJİK PLANIN DAYANAKLARI VE YÖNTEM 5 5.MEVCUT DURUM ANALİZİ Kuruluş içi Analiz Tarihsel Gelişim Yasal Çerçeve ve İlgili Mevzuat Oda nın Görevleri Oda Organizasyon Yapısı Organizasyon Şeması Görev, Yetki ve Sorumluluklar Meclis Meclis Başkanı Meclis Kâtip Üye Yönetim Kurulu Başkanı Genel Sekreter Ticaret Sicil Memuru Oda Sicil /Dış Ticaret Memuru Muhasebe Memuru AB Proje ve Özel Kalem Basın Yayın Halkla İlişkiler Evrak Kayıt Memuru Projeler Yabancı Oda ve Kurumlarla İşbirliği Mali Durum Kuruluş Dışı Analiz Ceyhan Nüfus İlçede Tarım İlçede Eğitim SWOT ANALİZİ Vizyon Misyon Kalite Politikası Stratejik Alanlar/Amaçlar/Hedef ve Performans Kriterleri Faaliyet ve Sorumluluklar Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi Yönetim Kurulu Meclis Başkanlık Divanı Meclis Üyeleri Personel Eski Ceyhan Fotoğrafları Yeni Ceyhan Fotoğrafları Basında CTO 54

5 Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerinden birisi olmasının bunun yanı sıra dünyaya açılan tek deniz yolu kapısı vee ticari limanıdır. Sanayisi, tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile geçmişte bölgemizin pazar yeri olan Ceyhan, 71 milyon ton petrol ile dünya petrollerinin %8 inin dağıtım merkezi olması, yapılacak olan Doğalgaz hatları dışında kurulu Enerji santralleri ile 1210 MW net kapasite ile ülkenin enerji ihtiyacınınn yaklaşık %4 ünü karşılamaktadır. Serbest Bölge de Kurulu olan sanayi tesisleri ve tersanelerin yanı sıra olan ve kurulacak tersaneler ile bölgenin yanı başında mevcut olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ne kurulacak petrol, Petro kimya ve enerji yatırımlar ile ülkemizin ve dünyanın en önemli petrol dağıtım terminali, sanayi ve enerji merkezi olma yolunda Ceyhann için büyük adımlardır. Gelecekte Ceyhan da kurulacak Petroll Borsası ile bu süreç tamamlanacaktır. Ceyhan ın dışa açılımını daha etkin hale getirmek, bölgemizinn ve Türkiye nin kalkınmasına katkıda bulunmak, üyelerimizin nezdinde iş ve ekonomi dünyası hakkında odamızı 1

6 danışman bir kurum haline getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Ceyhan Ticaret Odası nın amacı; Üyelerimize her türlü destek ve teşvik unsurları konusunda sürekli bilgi akışı sağlamak Ceyhan sanayisi ve ticaretinde yer alan işletmelerimizi her türlü ekonomik, sosyal ve ticari platformlarda en iyi şekilde temsil etmek ve ayrıca ilçemizin cazibe merkezi olması yolunda yapılacak her türlü girişime öncülük etmektir. Dört yıllık görev sürecimizde yapmayı hedeflediğimiz konular; CEYGEM inşaatının tamamlanıp, Ceyhan sanayicilerinin ve yeni girişimcilerinin hizmetine sunmanın yanı sıra sanayicilerimizin kalifiye personel ihtiyacının sağlanması ile Ceyhanlılara istihdam imkânı sunmak Ceyhan a yıllardır kurulması planlanan OSB ni görev sürecimiz içinde kurmak ve ayrıca bir benzeri de Rotterdam da olan yıl/12 ay/24 saat hizmet verebilecek bir limanı Ceyhan Körfezi ne inşa etmek ve hayata geçirmektir. Bu körfez, Adana nın ve Ceyhan ın denize açılan tek, Türkiye nin ise en önemli kapılarından biridir. Bu nedenle OSB yi bu bölgeye kurup Ceyhan a ve bölgeye ekonomik katkı sağlamak olmazsa olmazlarımızdandır. Ceyhan da alışverişi ve ticareti canlandırıp Ceyhan a girdi sağlamaktır. Bunları gerçekleştirdikten sonra Deniz Ticareti Odası nı Ceyhan a kazandırmaktır. ŞEREF CAN Yönetim Kurulu Başkanı 2

7 Yönetim Kurulu nun 26 Eylül 2013 tarihli 20 no lu toplantısında alınann 13 no lu karar ile aşağıda isim ve unvanları verilen kişiler Stratejik Planlama Ekibi olarakk görevlendirilmiştir. Ad Soyad MEHMET ALİ TOPTAŞ ŞEREF CAN ZAFER ÖZ SİNEM TUTKU AKTUĞ BEYNA TURGUT GÜRLER Unvan Meclis Başkanıı Yönetim Kuruluu Bşk. Genel Sekreterr Akreditasyon Sorumlusu S AB Proje ve Özel Kalem 3

8 Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenenn politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya temell bir araç olan stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destekk olacaktır. Çağdaş yönetim tekniklerinden biri olan stratejik yönetimin kamuu yönetiminde de uygulanabilmesi yönünde adım atılmış ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal çerçevesi çizilen stratejik plan, istisnai kurumlar hariçç olmak üzere kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiştir. Ulusal düzeydeki kalkınma planları ve stratejiler çerçevesinde kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel anaa planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planlarıı ile birlikte genel olarak planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. Ceyhan Ticaret Odası yıllarını kapsayacak stratejik planını, sürekli kurumsal gelişim ve toplam kalite yönetim anlayışını Kurum geneline hâkim olacak bir ilke haline getirebilmek için fırsat olarak değerlendirmiştir yılında ilk stratejik planını oluşturan CTO Akreditasyon Sürecinde görülen eksiklikler ve ihtiyaçların değişmesi ile stratejik planını gözden geçirerek yönetim kurulu kararı ile Aralık ayında tekrar yayınlamıştır. Planda yer alan bilgiler ve belirlenenn hedefler somut verilere dayanmaktadır. İç İ ve dış paydaşlarımızdan gelen katkıların ışığında, var oluş nedenimizden hareketle nerede olmak istiyoruz?? sorusunun yanıtını bulmakla plan hazırlık çalışmalarınç na başlanmıştır. Kurum içi ve kurum dışı analizlerle şuu an nerede olduğumuz tespit edilerek, paydaş beklentileri, içsel nedenlerin yarattığı güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız, dış ortamdan kaynaklanan fırsat ve tehditlerimiz de dikkate alınarak ulaşmak istediğimiz yere basamak oluşturacak stratejik amaç ve hedeflerimiz belirlenmiştir. Oda yönetimininn ve hizmett birimlerinin katılımıyla yapılan GZFT Analizi,, Odanın mevcut durumunun ve öncelikli alanların tespiti açısındann en önemlii referansı teşkil etmektedir. GZFT analizinde elde edilen bulgular, Güçlü yanlar Fırsatlar / Zayıf Yanlar Tehditler matrisi ile irdelenerek stratejik amaçların, hedeflerin ve faaliyetlerin belirlenmesinde temel oluşturmuştur. Faaliyetler detaylandırılırken gerçekçi,, ölçülebilir ve üzerindee mutabakata varılmış olmasına dikkat edilmiştir. Planın uygulama, izleme ve değerlendirme süreci Oda birimleri arasında iş bölümü yapılarak yürütülecektir 4

9 yıllarını kapsayan bu stratejik planlamanın hazırlanmasında, TOBB Oda ve Borsalar için Stratejik Planlama Modeli kullanılmıştır. İçeriğinn geliştirilmesinde TOBB ve CTO verileri, CTO yayınları, CTO Kalite El Kitabı, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, CTO Yönetim Kurulu, personeli ve paydaşlarla yapılan görüşme ve çalıştaylardan elde edilen bilgiler esas alınmıştır. 5

10 Stratejik planlama sürecinin ilk adımıı olan durum analizi, CTO C nun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetleri ortaya koyar. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmg mesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklaraa sahip olduğunu, hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri ve ihtimalleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini k vee çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar s elde edilmesini sağlayacaktır. Durum analizi kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır. Kuruluş içi analiz Paydaş analizi GZFT (SWOT) Analizi 5.1. Kuruluş içi Analiz Tarihsel Gelişim 1926 yılında, Ceyhan esnafının sorunlarını çözmek ve kayıtlarını bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuş olan CTO 83 yıldırr her gün çıtasını dahaa da yükseltmeyi hedef alarak Ceyhan a ve Ceyhan ın ticaret döngüsü içinde yer alan bütün firma ve kuruluşlaraa hizmet etmektedir. 27 Eylül 1925 tarihinde kabul edilip, 1926 yılı başından itibaren yürürlüğe giren 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile, Ticaret ve Sanayi Odalarına tüzel kişilik verilmiş, Ticaret ve Sanayi erbabının Odalara kayıt mecburiyeti konulmuştur. Bu kanunun bir özelliği de, Odaların çalışma alanlarınıı mahalli olmaktan çıkarıp, bölgesel bir hüviyet kazandırmış olmasıdır. 11 Ocak 1943 tarihinde kabul olunan 4355 sayılı "Ticaret vee Sanayi Odaları, Esnaff Odaları ve Ticaret Borsaları kanunu" 655 sayılı kanun ile bu kanunun 8. maddesini tadil eden 916 sayılıı kanun ve 1302 sayılı Umumi Borsalar Nizamnamesininn Ticaret vee Zahire Borsalarına ait hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Yeni kanun, Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odaları ile Ticaret Borsalarına yeni birr şekil vererek, Meslek Grupları, Oda O meclisini ve İdare kurulunu ihdas etmiştir. Ayrıca, bu kuruluşlarda a Ticaret Bakanlığını temsilen birr Genel Sekreter ve gereğinde Genel Sekreter Yardımcısı bulundurmayı kabul etmiştir. 8 Mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı "Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarıı Birliği" kanununun 4355 sayılı kanun ve bu kanuna 6

11 ilişkin tüzüğü tatbikattan kaldırmış, Oda ve Borsalara yepyeni bir biçim vererek, bir birlik etrafında teşkilatlanmalarına imkân sağlamıştır. 54 yıl boyunca yürürlükte kalan bu Kanun, görülen lüzum üzerine uzun çalışmalar neticesinde değiştirilmiş ve 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu ile Odalar ve Borsaların kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları çağın gereklerine göre yeniden düzenlenmiştir. Bu kanun ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları kapsar. Ceyhan Ticaret Odası üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR Çukurova Kalkınma Ajansı Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ODA İŞTİRAKLERİMİZ Umat Umumi Mağazalar A.Ş Çukurova Fuarcılık A.Ş TOBB UND Lojistik A.Ş CEYGEM A.Ş ODA PAYDAŞLARIMIZ Sosyal Paydaşlar Ceyhanlılar Yerel ve Ulusal Medya Adana da is yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar ve is adamları CTO nun iştirakleri Meslek Komiteleri Meclis Üyeleri Disiplin Kurulu Tedarikçiler Siyasi Partiler STK lar İlçedeki diğer meslek odaları AB ile İlgili Kurumlar 7

12 Resmi Paydaşlar Valilik Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu Ceyhan Kaymakamlığı Ceyhan Belediyesi Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ceyhan Ticaret Borsası Ceyhan Ziraat Odası Ceyhan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Bakanlıklar Bakanlıkların İl ve İlçe Müdürlükleri KOSGEB İŞKUR BTC INAB/BFW Yurt dışı Ticaret Ataşelikleri Yasal Çerçeve ve İlgili Mevzuat CeyhanTicaret Odası nı ilgilendiren mevzuat temelde iki başlık altında incelenmelidir: (1) Kuruluşunun ve mevcut yükümlülüklerinin yasal dayanağı olan tarihinde kabul edilen ve tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler; (2) Çeşitli kanun, yönetmelik ve talimatlar ayrıca, CTO İç Yönergesi ve TOBB tarafından yayınlanan sirkülerler de, Oda faaliyetlerine çerçeve oluşturmaktadır Oda nın Görevleri Ceyhan Ticaret Odası; Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur sayılı Odalar, Borsalar ve Birlik kanuna göre odamızın görevleri: Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. 8

13 Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 26. maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak. Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 9

14 Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, görevlerini de yaparlar. 10

15 Oda Organizasyon Yapısı Organizasyon Şeması 11

16 Görev, Yetki ve Sorumluluklar Meclis Meclisin görev ve yetkileri şunlardır: Genel olarak Oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlak ve tesanütünü korumak ve kanunda yazılı hizmetlerin ifasını sağlamak. Ayrıca: a) Kendi Üyeleri arasından dört yıllığına görev yapmak üzere Oda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu üyelerini seçmek. b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak. ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 12

17 r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek Meclis Başkanı Meclis Başkanı nın görev ve yetkileri şunlardır. a) Protokolde Oda yı temsil etmek, Oda yı temsil edecek Meclis üyesini seçmek. b) Oda Meclisi ni sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek. c) Oda Meclisi nin gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek. d) Oda Meclisi ni toplantıya davet etmek. e) Tutanakların sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak, f) Meclis tarafından alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek. g)oylamaya iştirak etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak. h) Mecliste görüşülecek konuları önceden ihtisas komisyonlarına havale etmek ve gerektiğinde konu hakkında Yönetim Kurulu na da bilgi vermek. I) Meclis Başkanı nın bulunmadığı zamanlarda Meclis Başkan Vekilleri sıra ile Meclise başkanlık ederler. Başkana ait bütün görevleri yaparlar ve yetkilerini kullanırlar. Başkan vekillerinin de bulunmadığı zamanlarda toplantıya, katılan en yaşlı üye başkanlık eder Meclis Kâtip Üye Kâtip Üyenin Görev ve Yetkileri şunlardır. a) Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve toplantı tutanağını okumak. b) Toplantı başlamadan önce gerekli yoklamayı yaparak toplantı çoğunluğunun olup olmadığı kontrol etmek ve mazeretli olan üyelerin durumlarını meclise sunmak. c) Toplantıda alınan kararlara ilişkin karar özetlerini ve toplantı tutanaklarını meclis başkanı ve başkan yardımcıları ile birlikte imzalamak. d) Toplantı sırasında üyelerin söz sırasını kaydetmek ve verilen önergeleri okumak e) Yapılacak oylamalarda, oylama usulüne göre Meclis Başkanı ya da Başkan vekillerinin gözetimi altında oy pusulaları veya oyların sayımlarını yapmak Yönetim Kurulu Başkanı a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. 13

18 c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek. e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. i) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek Genel Sekreter a) Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemli duyurusunu hazırlanmasını, çoğaltılmasını ve ilgililere iletilmesini kontrol etmek, toplantılara katılarak tutanaklarını hazırlanması ve dosyalanmasını kontrol etmek. b) Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara katılım durumlarını takip etmek. c) İlgili birimler tarafından gerçekleştirilecek olan toplantı, seminer, eğitim ve panel gibi organizasyonların koordinasyonunu ve kontrolünü yapmak, d) Çıraklık Sözleşmelerini onaylamak, e) Yönetim Kurulu Aylık Faaliyet Raporunu düzenlenmesini kontrol etmek, f) Resmi günlerde düzenlenecek organizasyonlarda Odanın temsilini koordine etmek, g) Oda Sicil ve ticaret sicil birimleri tarafından gerçekleştirilen Oda Organ seçimleri işlemlerine destek vermek oda yönetimi ile koordinasyonunu sağlamak, h) Meslek Komiteleri Toplantılarını düzenlemek, davet yazılarını hazırlamak, devam çizelgelerini tutmak, kararları ile ilgili tutanak tutmak, imzalatmak ve dosyalamak. Hazırlanan gündem uyarınca alınan kararların Yönetim Kuruluna ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, i) Her altı ayda bir yapılan Meslek Komiteleri ortak toplantısını düzenlemek, tutanaklarını tutmak ve dosyalamak. j) Kendisine bağlı birimlerin verimli çalışmasını sağlamak ve denetlemek, k) Yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir l) Odanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir. 14

19 m) Hizmet Elemanlarının sevk ve idaresini sağlamak. n) CTO Kalite Politikası doğrultusunda işlerini yapmak. o) Bankalarla yapılacak protokol ile ilgili toplantıları organize etmek, p) Yapılan işler ve anlaşmalarla ilgili sözleşme hazırlamak ve onaya sunmak, sözleşmesi süresi bitenleri Yönetim Kurulu onayından sonra yenilemek, q) Odaya ait demirbaş/techizat/dokümanların bakım ve onarımları ile ilgili işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak, r) Oda Organ seçimleri işlemlerini Sicil Birimi ile koordineli yürütmek. s) Oda personeli özlük işlerini yürütmek, dosyalamak ve takip etmek, maaş ve ücretlerini hazırlamak, sözleşmelerini hazırlamak ve avukat onayına sunmak, sağlık işlemleri ile ilgili işleri takip etmek, t) Satın alma işlemlerini yürütmek, u) Fire, Zayiat ve Randıman Oranlarının Tespitine Yönelik Ekspertiz Raporları işlemlerini yürütmek, v) DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen bilgileri Oda Sicil Memuru ile birlikte düzenlemek, w) Bina demirbaş güvenliği ve malzeme tamir, bakım ve onarım işlerini takip etmek, x) Oda personelinin, terfi, cezalandırılması, görevine son verilmesi, sigorta ve emeklilik sandığı ve diğer kurumlarla olan münasebetlerine ait her türlü işlemleri ve buna ilişkin tutulan dosyaları kontrol etmek. y) Birime ait evrakları, TOBB Muamelat Yönetmeliğinin 8.Bölüm/ maddelerine göre arşivler ve yasal süresi dolanlar hakkında yönetim kuruluna bilgi sunar ve imhasını gerçekleştirir. z) Muhasebe memuru tarafından hazırlanan, dosyalanan ve yürütülen, Oda personeli maaş, ücret ve özlük işlemleri, sözleşmeler ile tüm sağlık işlemlerini kontrol etmek. aa) Personel Performans değerlendirmeleri yaparak yönetmekten sorumludur Ticaret Sicil Müdürü a) Görüş talep edilen konularda üyelerden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak, b) Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini yapmak, c) Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri yapmak, d) Gerçek kişilerde unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, ticareti terk, v.b. işlemleri yapmak, e) Tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği, tescile tabi yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler vb) f) Ticaret Sicili müdürlüğünce düzenlenmesi ön görülen belgeleri vermek, g) Ticari işletme rehni tescil etmek, h) Kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek, i) Mevzuat gereğince sicil müdürlüğünce yapılması öngörülen diğer iş hizmetleri yapmak, j) Ceyhan Ticaret Odasına kayıt için başvuran firmaların kayıt işlemlerini yürütmek, 15

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 8771 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası : 5174 Kabul Tarihi : 18/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/6/2004 Sayı :25479 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ

ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ ÜRÜNLERİMİZ HİZMETLERİMİZ Yayın Yılı: 2015 Yayına Hazırlayan: İş Geliştirme ve Ar-Ge Müdürlüğü Tüm yayınlama, kopyalama ve değiştirme hakları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. içindekiler Önsöz

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı