: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki"

Transkript

1 R A P O R KONU İşlemler HAZIRLAYAN : Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki : İstanbul Noter Odası Araştırma - Geliştirme Komisyonu. AÇIKLAMALAR: Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Bunu yaparken de doğal olarak yasalara uygun hareket etmek zorundadırlar. Noterlik mesleğinin konusunu önemli oranda ticari ilişkilerin belgelendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler oluşturur. Bu itibarla da ticari hayat noterlik mesleğinin ilgi alanı olmaya giderek artan bir yoğunlukla devam etmektedir. Gerek ticari ve sınai emtia alımında tüccar ve sanayicinin kredi ihtiyaçlarının karşılanmasında, gerekse bu malların vadeli olarak alım-satımında kredi veren kuruluşlara ya da malı satan gerçek ve tüzel kişiliği haiz müesseselere uygun teminatlar verilmesi gereği, bu alışverişin omurgasını oluşturmaktadır. Mevzuatımızda bu ihtiyacı karşılamaya yönelik hukuki işlemleri genel olarak sayacak olursak bunları; Kefalet, Finansal Kiralama, Gayrimenkul Rehni, Menkul Rehni, Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış, Ticari İşletme Rehni, Sanayi İşletmesi Rehni vb. olarak sıralayabiliriz. Ancak, Noterlere yüklenen harç ve damga vergisi sorumluluğunun çok büyük ve uygulamanın karmaşık olduğu bilinmektedir. Hemen her konu ile ilgili muktezaya gereksinim duyulmaktadır. Sözleşmelerin içinde ana konuyu düzenleyen metin dışındaki ikincil beyan ve taahhütler, teftişlerde gereksiz irdelenmektedir. Bu durum, noterleri uzun süre meşgul edecek sorunlara, sıkıntılara yol açmaktadır. Bu ve buna benzer durumlar, zaten yüksek olan sözleşme maliyetlerinin daha da artmasına sebep olmakta ve yukarıda sayılan hukuk müesseselerinin gelişip güçlenmesini engellemektedir. Bu neticenin doğmasında bu müesseseleri düzenleyen yasal mevzuatın karmaşık ve yetersiz olmasının yanında, özeleştiri yapacak olursak, sayılan durumların da etkisi ile meslektaşlarımızın bu iş ve işlemlerin uygulamada hak ettiği yeri alması için gereken mücadeleden uzak durmalarının payı da yadsınamaz. İşte bu sebeplerle, sayılan konuların ele alınarak irdelenmesi, bu müesseselerin geliştirilip güçlendirilerek uygulamada hak ettikleri yere getirilme si, mesleğimize ve mesleğimizin geleceğine olan borcumuzdur. Kaldı ki bu konu ile ilgili iş dünyası da ilgisiz ve kayıtsız değildir. Kişisel ilişkilerinde ve internet sitelerinde alternatifler ve çözümler aramaktadırlar. Mesleğimizin geleceğinin sağlamlaştırılması, onur ve vakarının korunup yükseltilmesi, bu gibi ihtiyaçları karşılayacak önemli sözleşmeleri düzenlememize bağlıdır. Ayrıca hükümetlerin seçim beyannamelerinde verdikleri sözü tutarak hukuki muamelelerden alınan vergileri kaldırmaları veya en azından ciddi şekilde İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 1

2 azaltmaları, bu konuya tek başına büyük katkı sağlayacaktır. Yukarıda saymış olduğumuz hukuki işlemleri ayrı ayrı ele alacak olursak; A- KEFALET SÖZLEŞMESİ: Türk Hukukunda kişisel teminatlardan biri 'kefalet'tir. Kefalet sözleşmesinde kefil, alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki münasebet sonucunda, asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde, alacaklının uğradığı zararı kişisel olarak haczi kabil bütün malvarlığı ile karşılamayı taahhüt eder. Kefalet sözleşmesinin, yine kişisel teminat niteliğinde olan garanti ve banka teminat mektuplarından en önemli farkı, kefaletin varlığının alacaklı ile asıl borçlu arasındaki hukuki münasebetin muteber olarak doğmuş ve devam ediyor olmasıdır. Buna kefaletin fer'iliği denmektedir. Fer'ilik özelliği gereği kefil, alacaklıya karşı, borçlu sorumlu olduğu takdirde ve ölçüde sorumlu olacaktır. Adi borç ilişkilerinde, kefalet altına giren kişinin açıkça müteselsil kefil olacağı hususu sözleşmede yer almadığı takdirde kefil âdi kefildir. Âdi kefilin özel def'ileri vardır. Adi ilişkilerde kefilin müteselsil kefil sıfatıyla kefil olduğu haller ile, ticari ilişkilerde müteselsil sıfatı yer almasa bile TTK md.7 gereği kefalet altına giren kişi müteselsilen kefil olur ve alacaklı ister asıl borçlusuna, ister kefile, isterse her ikisine birden hukuki takipte bulunabilir. Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde olmak gerekir ve en erken sözleşmede hiçbir şey kararlaştırılmamışsa, asıl borç ilişkisi muaccel olduğu zaman muaccel olur. Kefalet sözleşmesi muaccel olduğu andan itibaren 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir. Noterlik işlemleri açısından en az sorunlu olan hukuki işlem türüdür. Uygulama oturmuştur. Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu açısından durum nettir. Muafiyetler bellidir ve oldukça gelişmiş bir işlem türüdür. B- FİNANSAL KİRALAMA: tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu mevcuttur. Kanunun zamanlaması, kabul edildiği tarih itibarı ile ülkemizdeki ihtiyaçlara kendi alanında cevap veriyor olması, gerek kanunun kabulü ile gerek sonradan yapılan değişikliklerle önemli teşvikler getirilmesi, kolaylıklar sunulması, en önemlisi de harç ve damga vergisi muafiyeti getirmesi sebebi ile uygulamada yer bulmuştur. Sık uygulanıyor olması da yaşanan tereddütlerle oluşan endişelerin genelge ve genel yazılarla giderilmesine sebep olmuştur. Bu itibarla mesleğimiz açısından Finansal Kiralama ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesinde ve tescilinde kayda değer sorun bulunmamaktadır. Bu sebeple burada geniş yer verilmesine gerek duyulmamıştır. Son olarak KDV oranının arttırılmasının bu işlemleri olumsuz etkilediğini de belirtmeliyiz. C TAŞINMAZ REHNİ: Gayrimenkul rehni de hukukumuzda Türk Medeni Kanunu 850 ve devamı maddeleri ile düzenlenmiştir. Taşınmaz rehni, ancak ipotek, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulabilir. Taşınmaz rehninin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Kurulması ise tapu İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 2

3 kütüğüne tescil ile olur. Bunda da noterleri doğrudan ilgilendiren bir durum bulunmamakta, iş ve işlemler tapu idarelerinde gerçekleşmektedirler. D- TAŞINIR REHNİ: Taşınır rehni de hukukumuzda Türk Medeni Kanunu 939 ve devamı maddeleri ile düzenlenmiştir. Taşınır rehni Türk Medeni Kanunu'nda borçluya veya üçüncü kişiye ait bir taşınır üzerinde alacaklıya tanınan mahdut bir ayni hak olarak kabul edilmiştir. Yasada belirtilen haliyle; "Taşınır rehni, öyle sınırlı ayni haktır ki, muaccel alacağını tahsil edemeyen alacaklıya alacağını elde etmek için başkasına ait olan rehinli taşınırı (veya hakkı) İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre paraya çevirme yetkisi verir." şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere taşınır rehni, sınırlı ayni haklardandır. Dolayısıyla borçluya ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Taşınır rehni, borçluya ya da üçüncü kişiye ait herhangi bir taşınır mal üzerinde kurulabilir. Rehnedilen malın zilyetliğinin, alacaklıya veya tarafların anlaşması ile üçüncü kişiye bırakılması gerekir. Menkul rehni, ancak geçerli bir alacağın varlığı ile mümkün olur. Alacakla birlikte doğar ve alacağın son bulması ile ortadan kalkar. Bu nedenle taşınır rehni, alacağa bağlı (fer'i) bir haktır. Borcun muaccel olması ile alacaklının rehnin paraya çevrilmesini isteme hakkı doğar. Medeni Kanuna göre borçlunun, borcunu ödememesi durumunda alacaklıya, rehinli taşınıra malik olma yetkisini veren her türlü sözleşme geçersizdir. Bu hüküm, alacaklının, rehin verenin krediye olan ihtiyacı nedeniyle zor durumundan yararlanmasını; ahlaka aykırı bir sonuç sağlamasını önlemek amacı ile kabul edilmiştir. Böyle bir durumda sözleşme geçersiz olmayıp sadece bu koşul geçersiz olur. Ancak, taraflar bu koşulu sözleşmenin varlık nedeni olarak kabul etmişlerse rehin sözleşmesi geçerli olamaz. Yalnız alacağın istenebilir duruma gelmesinden (muaccel olmasından) sonra, borçlu taşınır malın paraya çevrilmesi veya alacaklıda kalması ya da borcunu ödeyerek taşınırı geri alma haklarından birini seçebilir. Taşınır Rehni, bir mal üzerinde kurulur. Alacaklıya gerektiğinde malı sattırarak alacağını alma hakkını verir. Menkul rehni kıymetle ilgili olup, fer'î bir haktır. Alacaklının rehinli menkul malı gerektiğinde sattırarak, karşılığından alacağını alması, kıymetle ilgili bir hak olmasındandır. Alacağa sıkı surette bağlı olması ise, fer'î hak olduğunun ve sadece teminat olduğunun işaretidir. Alacak hakkı ile birlikte rehin hakkı da son bulur. Alacak üçüncü kişiye devredilince, rehin hakkı da üçüncü kişiye geçer. Menkul rehnide; 'teslim şartlı' ve 'teslimsiz' olmak üzere iki çeşittir. Teslim şartlı rehin, normal menkul rehnidir. Rehin hakkı kurmak için, zilyetlik alacaklıya veya üçüncü kişiye devredilir. Rehin verenin tek başına mal üzerinde tasarruf yetkisi yoktur. Rehin hakkı tesisi için,rehin sözleşmesi ve zilyetliğin devri gerekir. Rehin sözleşmesi, şahsî bir hak doğurur. Bununla rehin hakkı sahibi zilyetliğin devrini isteme hakkı elde eder. Borçlu da zilyetliği devir borcuna girer. Rehin hakkı sahibi daima alacaklıdır. Sözleşmede sıhhat ve şekil şartına gerek yoktur. Rehin hakkının ortaya çıkması için sözleşme yeterli değildir. Zilyetliğin devri de gerekir. Ancak, bu şekilde rehin hakkı açıklık kazanır. Hükmen teslimle rehin hakkı kurulamaz. Alacaklının parasını alabilmesi için, ancak para ile ilgili olan şeyler üzerinde rehin hakkı kurulabilir. Teslim şartlı rehin, zilyetliğin geri verilmesini isteme hakkının kaybedilmesi, alacağın sona ermesi ve tarafların anlaşması sonucu feragatle son bulur. İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 3

4 Teslimsiz menkul rehni, kanunda belirtilen özel durumlardan doğar. Bunda zilyetliğin devrine gerek yoktur. Bu rehne, menkul mal ipoteği de denir. Birçok çeşitleri vardır: Hayvan rehni: Ancak çiftlik hayvanları üzerine kurulur. Diğer hayvanlara kurulamaz. Bu rehni, kredi kuruluşları ve kooperatifler kurar. Hayvan rehni siciline kayıt gerekir. Mâden cevheri rehni: Mâden Kanununun verdiği yetkiye göre kurulur. Mâdeni çıkaran, arama yapan ve işleme yapanlar alacaklıya teslimsiz rehin hakkı verebilirler. Bununla ilgili rehin hakkı vardır. Ticârî işletme ve esnaf işletmesinin rehin hakkı, Zirâî donatım, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin rehin hakları vardır. Gemilerin ve Hava Ulaşım Araçlarının da özel kanunları gereği teslimsiz menkul rehnine konu olmaları mümkündür. Ayrıca Türk Medeni Kanunu 940/II maddesine göre, kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır üzerinde, zilyetlik devredilmeden de rehin kurulabilir. MK m. 940/II maddesiyle özellikle motorlu taşıtlar ve iş makineleri üzerinde teslimsiz sicilli rehin kurabilme imkânı getirilmiştir. Kanun koyucu bu düzenlemeyle, ekonomik değeri yüksek taşınırların ve bu kapsamda özellikle motorlu araçların, ancak teslime bağlı olarak rehn edilebilmelerinin uygulamada yarattığı aksaklıkları gidermek amacını taşımaktadır. Bununla birlikte, sicile tescilli taşınırlarda teslime bağlı rehin ilkesi tamamen terk edilmemiş, söz konusu taşınırlar üzerinde teslime bağlı rehin kurulabilme imkânı da muhafaza edilmiştir. Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 19 ve devamı maddelerinde yer alan trafik sicili ve motorlu taşıt tescil belgesine ilişkin hükümlerin, motorlu taşıtlar üzerinde teslimsiz sicilli rehin kurulmasıyla ilgili yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi ve söz konusu sicilin ayni hakların doğumu, devamı ve sona ermesi bakımından kurucu nitelikte ve aleni bir sicilin etkilerini doğurabilecek bir niteliğe kavuşturulması talepleri de tarihinde başlanan ve hukuki işlemlerde devrim sayılan motorlu araçların elektronik tescil ve satışının gerçekleştirilmesi ile önemli oranda karşılanmıştır. Gerçekleştirdiği bu uygulama ile alanında birincilik ödülü alan Türkiye Noterler Birliği ve Türk Noterleri, ilgili tescil kuruluşları ile işbirliğine giderek aynı uygulamayı tescile tabi iş makinelerinin tescili ve satışında da yapabilecek durumdadır. Ayrıca gerekli yasal düzenlemenin gerçekleşmesi halinde bu raporun sonuç bölümünde anlatılan sanayi makineleri ile takım tezgâhlarının elektronik tescili, satışı ve rehni ile ilgili işlemler de Türk Noterleri tarafından gerçekleştirilebilir. E- MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI (MUHAFAZASI) KAYDI İLE SATIŞ: Özellikle taksitli satışların ekonomik hayat içindeki önemli yeri ve bu tür satışlarda taksitlerin hiç veya zamanında ödenmemesi halinde satıcının korunması zorunluluğu mülkiyetin saklı tutulması (muhafazası) kaydıyla satışın önemini artırmıştır. Mülkiyetin (muhafazası) saklı tutulması kaydıyla satışlarda satıcı, malın bedeli tamamen kendisine ödeninceye kadar, satılanı alıcıya verip teslim etmiş olmasına karşın, mülkiyetini kendisinde alıkoyabilmektedir. Böylelikle, mülkiyetin nakli, genel kuraldan farklı olarak zilyetliğin geçirilmesine değil, satış bedelinin tamamen satıcıya ödenmiş olması koşuluna bağlanmış olmaktadır. Satıcı için İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 4

5 önemli bir güvence oluşturan bu tür satımın üçüncü kişiler yönünden bazı sakıncaları içerdiği açıktır. Özellikle satılanı zilyetliği altında tutan kimsenin ona malik olup olmadığının yarattığı kuşku, ekonomik hayatta varlığı aranan güveni sarsabilir. Bu nedenle, satıcıya tanınan mülkiyeti kendi üzerinde saklı tutma imkânının, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun'da sıkı bir takım şekil şartlarına bağlandığı görülmektedir (Medeni Kanun Md.764, eski 688; Borçlar Kanunu md.223/1). Mülkiyetin saklı tutulması (muhafazası) kaydıyla satışın konusunu sadece menkul mallar oluşturabilir. Zira gayrimenkul malların satışı tapu siciline şartsız yapılması zorunlu bir tescil işlemiyle gerçekleştirilebilir. Mülkiyetin saklı tutulması (muhafazası) kaydıyla satışın gerçekleştirilmesi için yasa koyucu tarafların uyması gerekli bazı şekil koşulları öngörmüştür. Bu koşullardan ilki, mülkiyetin(muhafazası) saklı tutulması kaydıyla satış sözleşmesinin, resmi şekilde yapılmış olmasıdır. (Türk Medeni Kanunu m. 764) Noterlik Kanunu gereğince bu sözleşmenin düzenlenme biçiminde gerçekleştirildiğini belirtmek gerekir. İkinci ve uyulması zorunlu bir koşul da, yapılan sözleşmenin alıcının sözleşme tarihindeki ikametgâhı noteri nezdinde tutulan özel sicile işlenmiş olmasıdır. Alıcının ikametgâhı değişirse, mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin yeni ikametgâhtaki notere gönderilerek orada tescilinin sağlanması, işlemin hüküm ifade edebilmesi bakımından zorunludur. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satım sözleşmesinin noter tarafından onanıp özel noter siciline tescilinin satıcıya sağladığı yarar, alıcı aleyhine icra ve iflas takibine girişen üçüncü kişilere karşı bir öncelik (rüçhan) hakkı sağlanmasından ibarettir. Bu nedenledir ki, mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin satıcısı, menkul malı alıcıdan iyi niyetle kazanan üçüncü kişiye karşı istihkak davası açamaz. Her şeyden önce söz konusu kaydın geciktirici bir şart mı, yoksa bozucu bir şart mı olduğu tartışılmaktadır. Bu konudaki baskın görüş, söz konusu kaydın ilke olarak geciktirici şart sayılması doğrultusundadır. Bunun sonucu olarak, ancak şart gerçekleştikten sonra mülkiyet alıcıya geçecek ve alıcı o ana kadar malın sadece emin sıfatıyla zilyedi olarak kalacaktır. Mülkiyetin saklı tutulması (muhafazası) kaydının doğurduğu hükümlere gelince; bunun başında satıcının, taksitlerini hiç veya zamanında ödemeyen alıcıdan teslim ettiği malı geri isteyebilme hakkı gelmektedir. Alıcının bir tek taksiti ödemekte gecikmesi dahi, satıcıya kayda dayanarak, satılanın iadesini isteme hakkını sağlar. Ancak, satıcının iade talebinde bulunabilmesi için almış olduğu taksitlerden, malın kullanılmakla eskimesinden doğan tazminat ile kullanma karşılığı sayılacak bir bedeli düşerek, geri kalan miktarı alıcıya vermiş olması gereklidir. (Medeni Kanun Md.765 eski 689) İkinci bir hüküm de, mülkiyeti muhafaza kaydının, malın mülkiyetinin, taksitlerin tümü ödeninceye kadar satıcıdan alıcıya geçmesini önlemesidir. Mülkiyeti muhafaza kaydının satıcıya sağladığı fayda, alıcının iflası ve alıcı aleyhine üçüncü kişilerin takibe geçmeleri durumunda belirir. Gerçekten, satılan mal alıcıya teslim İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 5

6 edilmesine karşın, mülkiyet satıcıda kaldığı için, alıcının iflası durumunda satılan eşya iflas masasına dâhil edilemez. Eğer mal iflas masasına dahil edilmişse, satıcı bir istihkak davası ile malı masadan geri isteyebilir. (İcra ve İflas Kanunu Madde 184). Üçüncü şahıslar tarafından haczedilmiş bir malın üzerindeki haczi, satıcı yine aynı gerekçeyle istihkak davası açarak kaldırtabilir. Ancak haczi koyduran alacaklıların, kalan taksitleri ödeyerek malın satıcıya iadesini engelleyebilecekleri unutulmamalıdır. Eğer haciz sonucu mal paraya çevrilmiş bulunuyorsa, bu durumda satıcı, satış bedelinden kalanın diğer alacaklılardan öncelikle kendisine verilmesini isteyebilir. Mülkiyeti muhafaza kaydının geciktirici şart niteliğine karşın sözleşmenin kendisi şarta bağlanmadığı için yarar ve tehlike (nef'i ve hasar)borçlar Kanunu'nun 183/I'inci maddesindeki kurala uygun olarak alıcıya geçer. Makine satışlarının mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde, senet veya ileri tarihli çeklerle ödenmek üzere teslim edilen makinelerin, alıcı firmanın ödeme güçlüğü içine düşmesi, iflas etmesi, tesisteki makinelere haciz işlemi uygulanması durumlarında imalatçı veya satıcının mülkiyeti muhafaza etmesi, büyük önem taşımaktadır. Medeni Kanun madde 762'de tarif edilen taşınır malların, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla yapılan sözleşmelere konu olabileceği açıkça görülmektedir. Makine satışı, taşınır mülkiyetin kapsamında olduğundan, mülkiyeti saklı tutma Kaydı ile makine satışı yapılabilir. Bu tür satışlarda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, sözleşmenin, alıcının yerleşim yerinde bulunan noterlikte yapılarak sicile kayıt ettirilmesidir. Bu gereklilik Medeni Kanun madde 764'de "mülkiyeti saklı tutma kaydıyla yapılacak satım sözleşmeleri resmi şekilde ve devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel sicile kayıt edilerek yapılır." şeklinde düzenlenmiştir. Tescil, mülkiyeti saklı tutma kaydıyla yapılacak sözleşmelerin temel unsurudur. Şöyle ki; yani tescil olmadan mülkiyeti saklı tutulma sözleşmesinden bahsedilemez. Mülkiyeti saklı tutma kaydı ile yapılan sözleşme uyarınca, taşınır malın mülkiyetinin devri, satış bedelinin ödenmesiyle kendiliğinden gerçekleşir. Bu durumda başka herhangi bir işleme ihtiyaç kalmadan mülkiyet kendiliğinden alıcıya geçmiş olacaktır. Satış bedelinin ödenmesinden önceki durum incelenir ise; henüz satış bedeli ödenmemiş olduğundan, alıcı malı iktisap etmemiş, dolayısı ile satılan malın sahipliği acısından bir değişiklik olmamıştır. Ancak taraflar arasında mevcut ilişkiden dolayı bir takım hak ve yükümlülükler doğmaktadır. Bu hak ve yükümlülükler şu şekildedir: - Satıcı, hakkı tehlikeye düşerse Borçlar Kanunu madde 150/2 uyarınca gerekli muhafaza tedbirlerini alabilir. - Alıcının alacaklıları, satılan makine üzerinde haciz koydurur veya alıcısı iflas ederse, satıcı satılan makine üzerinde iddiada bulunabilir. İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 6

7 - Kararlaştırılan zamanda satış bedeli ödenmezse, satıcı akdi fesih ederek veya fesih hakkını saklı tutarak malın iadesini isteyebilir. Satıcı fesih hakkını saklı tutarak iade talebinde bulunduğunda fesih için mehil tayin etmek zorunda değildir. F- TİCARİ İŞLETME REHNİ: 1- GENEL OLARAK TAŞINIR REHNİ: Yasanın açıkça öngördüğü bazı hallerde, rehinli alacaklıyı rehin konusu şeyi koruma külfetinden kurtarmak ve aynı zamanda eşya malikine de rehin konusu eşyayı kullanabilme imkânı verebilmek için, teslime bağlı olmadan (TMK.939) bir resmi sicile tescil suretiyle taşınır rehni kurulmasına olanak sağlanmıştır. Bunlardan biri ve en önemlisi ticari isletme rehnidir. Bu bakımdan taşınır rehinlerini, taşınırın teslimi ile kurulan taşınır rehni, teslimsiz taşınır rehni diye ikiye ayırabiliriz. Teslimsiz taşınır rehni de sicilli taşınır rehni, sicilsiz taşınır rehni diye ikiye ayrılmaktadır. Biz burada sadece 1447 sayılı yasaya göre ticaret siciline tescil ile kurulabilen ticari işletme rehnini incelemek istiyoruz tarih ve 4952 sayılı yasa ile bu rehnin uygulama alanı genişletilmiştir. Ticari isletme rehni, bir tasınır rehni türü olduğundan, taşınır rehni ile ilgili genel ilkeler; alacağa bağlı, kamuya açıklık, iyiniyetin korunması, belirlilik, teminatın bölünmezliği, sıra, bu rehin türü için de geçerlidir. (TMK ) 2- TİCARİ İŞLETME REHNİ: Hayvanların yavaş yavaş iktisadi hayattaki öneminin azalması sebebiyle, hayvan rehninin uygulama imkânı azalırken, buna karşılık, modern ekonominin ihtiyaçlarına uygun yeni bir rehin türü olan ticari işletme rehninin uygulama alanı, o ölçüde artmaktadır tarihli 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu ile ihdas edilmiş olan ticari işletme rehni ile, bir ticari işletmeye giren menkul mallar ve diğer ticari, sınai hakların, ticaret veya esnaf sanat siciline tescili suretiyle teslim şartı aranmaksızın, rehn edilmesi mümkündür. Bu şekilde ticari işletmenin, hem bu taşınır eşyaları kullanması hem de rehn ederek kendisine kredi temin etmesi imkânı sağlanmış olmaktadır. - Bu rehin türünde, bir malvarlığının tamamı üzerinde rehin tesis edildiğin den, bu durum ayni haklarda belirlilik (muayyenlik) ilkesi ile de çelişmektedir. Bu rehnin konusu ticari işletmelerin menkul malvarlığıdır. Aynı zamanda Esnaf-Sanatkâr işletmeleri için de bu rehin mümkündür. Ticari işletme kavramı TTK'na göre belirlenebilir. Fakat, Esnaf-Sanatkâr işletmelerin den ne anlaşılacaktır? Onlar üzerinde bu rehin tesis edilirse, rehnin kapsamı nasıl belirlenecektir? Bunun için ayrıca esnaf ve sanatkârlar için özel bir sicil oluşturulmuştur. İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 7

8 - Rehnin Kurulması Ticari isletme rehninin kurulması iki aşamalıdır. Ticari işletme rehni sözleşmesinin, yükümlü ticari işletmenin ticaret siciline kayıtlı olduğu sicil çevresinde bulunan noter tarafından, resen düzenlenmesi gerekir. Bu sözleşme için öngörülen şekil, geçerlilik şeklidir. Burada kast edilen ticari işletme, üzerinde rehin hakkı kurulacak, yükümlü ticari işletmedir. Rehin senedinin noter tarafından resen düzenlenmesi bir geçerlilik şartıdır. Ancak bu senedin rehin veren ticari isletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresi dışındaki noter tarafından düzenlenmiş olması bir sakatlık sebebi sayılmaktadır. - Rehin Kapsamındaki Menkul Değerler Sözleşmede alacağın miktarı ile ticari işletmeye dahil rehnin kapsamı içinde yer alacak taşınır değerlerin neler olduğunun belirtilmesi gerekir. Bunların neler olabileceği Ticari İşletme Rehni Kanunu 3. Maddede, rehin kapsamında yer alacak işletmenin menkul değerleri sayılmıştır: - Ticaret Ünvanı, Ticari İşletme Adı Ticari işletme faaliyetlerine tahsis edilmiş makine, alet, motorlu nakil araçları, (ticari işletme tesisatı) İşletmeye ait fikri-sınai hakların, re hin senedinde ayırıcı özellikleri ile birlikte yazımı bir geçerlilik koşulu kabul edilmektedir. Ticari isletmenin 3. maddede yer alan unsurlarının tamamı üzerinde rehin kurulabilir. Sadece bazıları üzerinde kısmi bir rehin kurulması mümkün değildir. Ancak 3. maddeye göre ticaret ünvanı, işletme adı ve isletme tesisatları bu rehnin zorunlu unsurlarıdır. Diğer unsurlar rehnin kapsamı dışında bırakılabilir. Bir taşınır malın işletme tesisatı olarak ticari işletme rehninin kapsamında olması için, rehnin ilgili sicile tescili anında ticari işletme faaliyetlerine tahsis edilmiş olması gerekir. Daha sonra satın alınmış ve ticari isletme tesisatı olarak özgüllenmiş taşınır malların rehnin kapsamında olması ancak yeniden resmi senet düzenlenip sicile yazılması ile mümkündür. (TİRK m. 10, m.2. 3.f) Eğer işletme tesisatının değerce ağırlıklı kısmı yazılmış, bazı değerler unutulmuş ise rehni geçerli saymak doğru olur. Sadece senette yazılmayan değerler rehin dışı kalır. Her ticari işletme, bir ticaret ünvanı taşımak zorundadır. Aynı zorunluluk, isletme adı için yoktur. Eğer bir ticari işletmenin kullandığı işletme adı yoksa, tabii ki bunun rehin senedinde olması da zorunlu olamaz. Ayrıca Esnaf ve Sanatkârlar için bu rehin tesis edilecekse onların bir ticaret ünvanı ve işletme adı olmayabilir. Ticari işletme rehninin, işletmenin alacaklarını, kira gelirlerini, müşteri çevresini, işletmenin ürettiği stokunda bulunan malları ve hammaddeleri kapsamadığını belirtmeliyiz. TİRK'nun 3. maddesinde rehinin konusu tüketici bir şekilde sayılmıştır. 3. maddedeki bu kapsam sözleşme özgürlüğü çerçevesinde genişletilebilir. Ticari işletmenin taşınmazları da bu rehnin kapsamı dışında kalır. İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 8

9 Alacağın Muayyenliği: Rehin senedinde ayıca taşınır rehninde olduğu gibi (TMK. 851 m.) alacak miktarının da Türk lirası olarak yazılması gerekir. Taraflar işletmenin ne miktar TL için teminat teşkil edeceğini senette ve tescilde belirtmelidir. Bu bakımdan alacak miktarının belli bir meblağ olarak rehin senedinde belirtilmesi rehnin bir geçerlilik unsurudur. Bir ihtiyaç olarak belirmiş olmakla birlikte, TMK m. 851 (EMK m. 766.a)'de olduğu gibi, yabancı para üzerinden, ticari işletme rehni henüz kanunda düzenlenmemiştir. Taşınmaz rehinlerine yapılan atıf dolayısıyla, yabancı para ile taşınmaz rehnine ilişkin TMK Maddenin ticari işletme rehninde de geçerli olabileceği düşünülebilir. Rehin hakkı fer'i bir hak olduğundan, alacak geçersizse bu tesis edilen ticari isletme rehnini de sakatlar. Bir faiz kararlaştırılmış ise bunun da senette yer alması ve sicilde belirtilmesi gerekir. (TİRK m.6) Ancak oranın yazılmaması bir sakatlık oluşturmaz, yasal faiz oranı dikkate alınır. Yasal gecikme faizinin üzerinde bir gecikme faizi kararlaştırılmış ise bunun da resmi senette yer alması gerekir. Ticari işletme rehni ile teminat altına alınan alacağın ticari bir işten doğan alacak olması, ticari bir kredi olması gerekli değildir. Rehnin Sicile Tescili: Ticari işletme rehninin doğması, ancak ticaret siciline tescil ile mümkündür. (TİRK m. 5) Bu tescil işleminin, sözleşmenin yapılmasından itibaren on gün içinde, işletme maliki veya alacaklı tarafından yapılması gerekir (Ticari İşletme Rehni Kanunu m. 5). Rehinin adı geçen sicillere tescili yenilik doğurucu niteliktedir. Tescil yapılmadıkça rehin varlık kazanamaz. Tescil yapılırken sicilde, alacaklının ticaret ünvanı, adresi, alacak miktarı, faiz kararlaştırılmış ise oranı sicile yazılması zorunludur. (TİRK m. 6) 10 günlük sürenin geçmesi alacaklı kredi kurumunun tek taraflı rehni tescil ettirme hakkını ortadan kaldırır. Ancak yükümlü işletme sahibinin 10 günlük süre geçtikten sonra da rehni tescil ettirebileceğinden bu durum rehnin geçerliliğine etki etmez sayılı Kanunun 7. maddesi, ticari işletme rehininin ayrıca, yükümlü ticari işletmenin faaliyet gösterdiği taşınmazın bu ticari işletmeye ait olması halinde ticari işletme rehininin bu taşınmazın beyanlar hanesine yazılmasını öngörmektedir. Ticari İşletme Rehninde Ehliyet: Rehin alan, ya sermaye şirketi şeklinde oluşmuş bir kredi kurumu, ya da kredili satış yapan bir gerçek veya tüzel kişi olmalıdır. Sermaye şirketi olma TTK'na göre kolayca belirlenecek bir kavramdır. Rehin veren taraf ise, ya bir ticari işletme ya da bir esnaf-sanatkâr işletmesinin maliki olmalıdır. Ticari işletmenin bu anlamda sahibi bir tüzel kişi olabileceği gibi, bir gerçek kişi de olabilir. Rehin verenin, rehin konusu borcun borçlusu olması zorunlu değildir. Bir işletme sahibi bir başkasının borcu için de işletmesini rehn edebilir. İşletme sahibi bir gerçek kişi ise, malvarlığı üzerinde rehin tesisi için TMK'nun aradığı fiil ehliyetine sahip olması gereklidir. İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 9

10 Ticari İşletme Rehninde Sıra: Bir ticari işletme üzerinde birden fazla, ticari işletme rehni kurulabilir. Bunlar arasındaki sıra, tescil tarihine göre belirlenir. Sabit derece sistemi burada geçerli olmadığından, boşalan rehin derecesine arkada bulunan rehinler ilerleyebilir (TİRK m. 8). Boşalan dereceye işletme sahibi, yeni bir rehin kuramaz, bir rehin derecesini saklı tutamaz. Ticari İşletme Rehninde İyi niyetin Korunması: TİRK 9. madde hükmü dikkate alındığında rehni devir alan iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması, yükümlü işletmenin ticaret sicili çevresi ile sınırlı tutulmuştur. TİRK'nun 9. madde 2. fıkrası, yükümlü işletmenin sicil çevresi dışında bulunan bir kişinin, iyi niyetle işletmeye dahil unsurlardan bazılarının mülkiyetini veya bunlar üzerinde bir ayni hak kazanmasını saklı tutmuştur. Ancak işletme sahibi bu sebeple bir hak kazanmış ise, ticari işletme rehni, işletme sahibinin bu hakkını da içine almaktadır. Aynı şekilde ticari işletme rehni işletmeye dahil bir unsur karşılığı ödenecek sigorta tazminatı veya bunlar için verilecek tazminat alacaklarını da kapsar. Yükümlü İşletme Sahibinin Tasarruf Yetkisi: Taşınır veya taşınmaz rehninde, rehin konusu eşya üzerinde eşya malikinin tasarruf yetkisi aynen devam eder. Ancak ticari işletme rehninde, rehnin kapsamına giren unsurların temliki, rehnin kapsamını daraltmaktadır. Bu sebeple TİRK m. 10, rehnin kapsamı içine giren işletme unsurları üzerinde işletme sahibinin tasarrufi işlemlerini, alacaklıların muvafakatine bağlı tutmuştur. Bu kayıtla işletme sahibi işletmenin faaliyetinin devamı için gereken her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Yükümlü işletme sahibinin işletmenin değerini azaltıcı davranışı halinde rehinli alacaklı, ek teminat isteyebilir. Bu teminat verilmezse azalan değer oranında ifayı talep edebilir. (TİRK m. 11) Ticari İşletme Rehnine TMK Hükümlerinin Uygulanması: TİRK, iyi niyetin korunması, paraya çevirme bakımından taşınır rehniyle ilgili kanunlara (TMK m. 939; EMK m. 853; İİK m.153) yollama yapmasına rağmen, 20. maddede diğer konularda TMK'nun gayrimenkul rehni hükümlerine yollama yapmıştır. Rehnin Sona Ermesi: Ticari işletme rehni, alacağın sona ermesi veya ticari işletmenin ilgili sicilden silinmesi ile sona erebilir. Alacak sona ermiş ise, yükümlü işletme sahibi, rehnin sicilden terkinini sağlamasını rehinli alacaklıdan talep edebilir. Alacaklı bunu yapmaktan kaçınır ise, yükümlü işletme sahibi taşınmaz rehninde olduğu gibi rehnin kaldırılması (fekki) davası yoluyla rehni sicilden sildirebilir. Alacağın sona ermesi kendiliğinden ticari işletme rehnini sona erdirmez. Üzerinde ticari işletme rehni bulunan ticari işletmenin varlığının sona ermesi, işletme rehnini konusuz kılacağından bu rehnin de sona ermesini sağlar. Ancak TİRK bu konuda İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu Sayfa 10

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS TAPU KÜTÜĞÜNE TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceylan Pala Enstitü No: 0410030005

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar,

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, Holding ve Grup Şirketlerinde yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, yükümlülükler ve yaptırımlar getirdi? Bu imkanlardan nasıl faydalanabilir, bu düzenlemelere

Detaylı

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI

TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI TİCARİ İŞLETME DEVRİ VE DEVRİN HUKUKİ SONUÇLARI Sema AYDIN * Hasan Ali KAPLAN ** Arzu ŞEN KALYON *** ÖZET 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 11. maddesi ile ticari

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici Devirler 1857 MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Kaynak Hakkına İlişkin Türk Medeni Kanunundaki Hükümler Hakkında Bir Değerlendirme

Kaynak Hakkına İlişkin Türk Medeni Kanunundaki Hükümler Hakkında Bir Değerlendirme Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 79-91, 2010 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kaynak Hakkına İlişkin Türk Medeni Kanunundaki Hükümler Hakkında Bir Değerlendirme Yıldız ABİK

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ GĠRĠġ İpotek, kişisel bir alacağı teminat altına almak amacı ile düzenlenen bir taşınmaz rehin şeklidir. MK.m.881'e göre Halen mevcut veya henüz doğmamış

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (1)

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (1) 4753 TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1447 Kabul Tarihi : 21/7/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/7/1971 Sayı : 13909 Yayımlandığı DÜstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 2972 * * *

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma.

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma. 8) Hakların Kazanılması ve Yitirilmesi Hak ve hak sahibi kavramları soyut niteliktedir. Bu iki kavram, hakkın hak sahibine bağlanması olgusu ile somutlaşır. Bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kuran kazanma

Detaylı