ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN"

Transkript

1 ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ

2 KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.

3 SUNUM PLANI Yeniden Yapılandırma (Ödeme Kolaylığı) Kapsam Yeniden Yapılandırma (Oda Borçları) Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar (Af) Bilançoların Düzeltilmesi Ortaklar Cari Hesabı Kasa Hesabı

4 KAPSAM Maliye Bakanlığına Bağlı Birimler Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar (Yeniden Yapılandırma) Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar (Yeniden Yapılandırma) Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi (Bilançonun Düzeltilmesi)

5 KAPSAM Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizleri ve gecikme zamları (Yeniden Yapılandırma)

6 KAPSAM Yeniden Yapılandırılabilecek Alacaklar (01 Mayıs 2014 Tarihinden Önce Verilen İdari Para Cezaları) Trafik idari para cezası, Karayolu taşıma idari para cezası, Otoyol ve köprülerden ihlali geçiş idari para cezası, Askerlik para cezası, Seçim para cezası, Nüfus para cezası,

7 YENİDEN YAPILANDIRMA (Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri) Düzenleme ile, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları gibi kamu alacakları için, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

8 YENİDEN YAPILANDIRMA (Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce maddede belirtilen Kanunlar gereğince verilen idari para cezalarından,

9 YENİDEN YAPILANDIRMA (Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri) Yukarıdakiler dışında kalan ve 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları ile Devlet hissesi ve Devlet hakkı, akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, özel idare payı ile madencilik fonu, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; asli ve ferî amme alacaklarından kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları

10 YENİDEN YAPILANDIRMA (Maliye Bakanlığı Tahsil Daireleri) Yukarıda yer aldığı şekli ile vazgeçilen fer i alacaklar yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile bağlantılı hesaplama tablosuna adresinden ulaşılabilmektedir.

11 VERGİ CEZALARI (Asla Bağlı Olmayan) Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50 sinin, yasada belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50 sinin tahsilinden vazgeçilmektedir. Madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

12 YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ) (Koşullar) Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden söz konusu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde haklarını kaybetmektedirler.

13 YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ) (Tarihler) Yasa dan yararlanmak isteyen borçluların 30 Kasım 2014 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (1 Aralık 2014 tarihinden) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmekte olup aksi halde yapılandırmadan yararlanmaları mümkün olamamaktadır.

14 YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ) (Silinen Amme Alacakları) İdari kabahatler bakımından 120 TL nin altındaki tüm cezalar affedilmektedir. Ancak tütün kullanımı ile ilgili olanlar kapsam dışında bırakılmaktadır. Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ile maddenin 13/a bendi kapsamına giren borçlar için yapılan ödemelerin geri ödenmeyeceği ifade edilmektedir.

15 EMLAK VERGİSİ ÇTV Vb. (Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklardan Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,

16 EMLAK VERGİSİ ÇTV Vb. (Belediyeler Tarafından Tahsil Edilen Alacaklar) İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından. Vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında bu madde hükmü uygulanacaktır.

17 YENİDEN YAPILANDIRMA (VERGİ) Son Başvuru Tarihi: 01 Aralık 2014 Kapsam (I) Vergiler Tahsilinden Vazgeçilen (II) Fer'i Alacaklar (G.F/GZ) Tahsilinden Vazgeçilmeyen (Ödenecek) (III) Amme Alacağının Aslı Hesaplama (IV) ((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) Vade 18 Taksit (36 Ay) Asla Bağlı Olmayan Vergi Cezaları Cezaların %50'si +Gecikme Zammı Cezaların %50'si ((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 18 Taksit (36 Ay) Asla Bağlı Vergi Cezaları/İdari Para Cezaları Alacağın Tamamı Taksit (36 Ay) İdari Para Cezaları Fer'i Alacaklar (G.F/GZ) İdari Para Cezası Aslı ((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 18 Taksit (36 Ay)

18 YENİDEN YAPILANDIRMA (SGK) Sigorta primi, emeklik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası, 2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi (aylıklardan kesilenler dâhil),sgk tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitme katkı payı, 30/04/2014 ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup bu madenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla oluşan idari para cezası borçları, Genel Sağlık Sigortası primi, Özel nitelikli inşatlar ile ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari işçilik fark primleri borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

19 Kapsam (I) YENİDEN YAPILANDIRMA (SGK) Son Başvuru : 01 Aralık 2014 Tahsilinden Vazgeçilen (II) Tahsilinden Vazgeçilmeyen (Ödenecek) (III) Hesaplama (IV) Vade Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği, İşsizlik Sigorta Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi vb. Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı gibi) Kurum Alacağının Aslı ((III)+(III*TEFE/Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 18 Taksit (36 Ay) Emeklilik Sonrası Serbest Çalışma Limited Şirket Ortağı Olma veya Sigortalı Olmayı Gerektirir Nitelikte Çalışılması Halinde Ödenecek SGDP Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı gibi) Kurum Alacağının Aslı ((III)+(III*Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 18 Taksit (36 Ay) Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş SGK İdari Para Cezaları İdari Para Cezası Aslının %50'si ile Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Gibi) İdari Para Cezasının %50'si ((III)+(III*Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI)) 18 Taksit (36 Ay)

20 YENİDEN YAPILANDIRMA (Oda Borçları) Kanunun yayım tarihi itibarıyla, üyelerin oda ve borsalara olan borçları, oda ve borsaların ise TOBB a olan aidat borçları asılarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu madenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksite ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve borç asılarının bu madenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asılarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.

21 YENİDEN YAPILANDIRMA (Oda Borçları) Toplam borç ilk taksit süresi çerisinde ödenirse, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır. İşi bırakma/re sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları da yapılandırılacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan borçların tamamı ise silinecektir.

22 YENİDEN YAPILANDIRMA (Meslek Mensupları ve Meslek Odaları) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları maddenin yayımını izleyen ay sonuna kadar başvurulması halinde yapılandırılacaktır.

23 YENİDEN YAPILANDIRMA (Meslek Mensupları ve Meslek Odaları) Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; 1 Ekim 2014 tarihinden başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

24 YENİDEN YAPILANDIRMA (Oda Borçları) Yasadan yararlanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

25 BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ (KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle şirketlerden ortakların çektikleri paralar veya belgeleyemedikleri giderler nedeniyle ortaklar cari hesabında biriken ya da kasada kayıtlı ancak fiilen olmayan paralarla ilgili düzeltme yapılabilecek (Söz konusu tutarların tarihli bilançoda yer alması zorunluluğu vardır). Bunun için %3 oranında vergi ödenmesi yeterli olacak.

26 BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ (ORTAKLAR CARİ HESABI) Yasa dahilinde yer alan hüküm doğrultusunda ortaklar cari hesabının kalıntısının hesaplanmasında öncelikle aktif (ortaklardan alacaklar) ve pasif (ortaklara borçlar) hesaplar karşılaştırılarak net kalıntı esas alınacaktır. Dolayısıyla (( )-( )) şeklinde bir hesaplamanın yapılması öngörülmektedir. Yasanın ilgili maddesi çok açık bir şekilde düzenlendiğinden bilançoda ilgili hesaplarda yer almayan tutarların bu kapsamda değerlendirilmesi olanaklı görülmemektedir.

27 BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ (KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI) Mükelleflerin Kasa veya Ortaklardan Alacaklar hesabında gözüken ama çeşitli nedenlerle işletmeden çekilen paralara ilişkin olarak % 3 vergi ödenmesi suretiyle af getirilmektedir. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında kayıtlı olmakla birlikte fiilen bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

28 KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI Kasa Hesabı ile Ortaklar Cari Hesaplarının yasa kapsamında düzeltilmesi bir başka anlatımla yok edilmesi kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiş olup bu düzenlemeden yararlanan mükellefler hakkında bu işlemlerle bağlantılı geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılamayacaktır. %3 olarak hesaplanan ve ödenen tutarlar hiçbir şekilde gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir. Bir başka anlatımla söz konusu tutar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacaktır.

29 KASA VEYA ORTAKLAR CARİ HESABI Son Başvuru ve Ödeme Süre Sonu : 31 Aralık 2014 Türü Defter Kayıtlarında İşletmede Hesaplamaya Esas Tutar Vergisel Yükümlülük (%) Kasa Hesabı Var Yok Kayıtlı Tutar (Fiilen Olmayan) 3 Ortaklar Cari Hesabı İşletmenin Esas Faaliyetleri Dışındaki İşlemler Nedeniyle Oluşan Tutarlar (Ortaklara Borçlar Ortaklardan Alacaklar) 3

30 KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI Kasa Hesabı ile Ortaklar Cari Hesaplarının yasa kapsamında düzeltilmesi bir başka anlatımla yok edilmesi kurumlar vergisi mükellefleri için getirilmiş olup bu düzenlemeden yararlanan mükellefler hakkında bu işlemlerle bağlantılı geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılamayacaktır. %3 olarak hesaplanan ve ödenen tutarlar hiçbir şekilde gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir. Bir başka anlatımla söz konusu tutar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınacaktır.

31 KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi Muhasebe Kaydı (Önerilen) / DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR XXXX 6552 Sayılı Yasa Kapsamında (KKEG) 131/231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR XXX 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Bild. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR X / Ortaklar Cari Hesabının düzeltilmesinde öncelikle bilançonun aktifinde yer alan 131 ve 231 hesaplar ile pasifinde yer alan 331 ve 431 hesapların karşılaştırılması ve kalıntısının dikkate alınması koşulu bulunmaktadır. (« Hesap» « Hesap»)

32 KASA ve ORTAKLAR CARİ HESABI Kasa Hesabının Düzeltilmesi Muhasebe Kaydı (Önerilen) / DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR XXXX 6552 Sayılı Yasa Kapsamında (KKEG) 100 KASA HESABI XXX 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Bild. 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR X /

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE

MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE MALİ DÜZENLEME VE KAMU ALACAKLARININ İNDİRİMLİ TAHSİLİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME GENEL GEREKÇE Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yükümlülere açılım sağlanması, Devlete olan borçlarını

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

Torba kanun, fiktif kasa, ortaklardan alacaklar, ticari zarar, kâr dağıtımı, tevkifat matrahı,

Torba kanun, fiktif kasa, ortaklardan alacaklar, ticari zarar, kâr dağıtımı, tevkifat matrahı, 6552 Sayılı Torba Kanun İle Fiktif Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacakların Gider Yazılması Nedeniyle Yıl Sonu Bilançosunda Ticari Zarar Oluşacak Mükellefleri Kâr Dağıtımı Sırasında Bekleyen Vergisel Risk

Detaylı

G E N E L G E 2008-9339393...

G E N E L G E 2008-9339393... T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-744137 13.11.2008 Konu : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Tasarının, taşeronun yasaklanarak çalışma yaşamından sökülüp atılması temel taleplerinden çok uzak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: YENİ TORBA YASA TASARISI Yeni torba yasası ile birlikte bir çok alanda değişiklikler söz konusu.merakla beklenen 2014 torba yasasının içinde yer alan bütün maddeler şu şekilde.. Taşeron'da Yeni Düzenleme

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 Değişiklik MADDE 8 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı