TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ"

Transkript

1 TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

2 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ II- TÜRK HUKUKUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ III- TÜRK HUKUKUNDA GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN UNSURLARI IV- TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN MEYDANA GELMESİ V- TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VI - ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

3 I. GİRİŞ Uluslararası Ticaret farklı ülkelerde ikametgahı, iş merkezi veya mutad meskeni olan ya da farklı devletlerin vatandaşlığına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki mal ve hizmet değişimini ifade eder. Bu kapsamda karşımıza öncelikle satıcı ve alıcı kavramları çıkmaktadır. Satıcının asli görevi mal veya hizmeti sözleşme şartlarına uygun olarak alıcıya sunmak, alıcının görevi ise mal veya hizmetin bedelini satıcıya ödemektedir. Uluslararası ticari ilişkilerin ilk aşamasında satıcı ile alıcı aralarında görüşerek belli bir malın (hizmetin) alışverişinin yapılması hususunda niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Her iki taraf arasında bir anlaşmaya ulaşıldığında yapılan bir sözleşme ile; satıcının sözleşme konusu malı hazırlayıp sevk etmesi ve karşılığında ödemenin ne şekilde yapılacağı, rizikoların karşılıklı olarak nasıl paylaşılacağı, ortaya çıkması muhtemel bir uyuşmazlığın çözümlenmesinde izlenecek usul ve esasların belirlenmesi hususlarının kararlaştırılması zorunludur. Bu bakımdan Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce - ICC) dış ticarette kullanılan çeşitli terimlerin yeknesak bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapmış ve 1921 yılında bir komisyon oluşturarak bir ticari terim kitabı hazırlamayı kararlaştırmış ve bu kitabı 1928 yılında yayımlamıştır. Daha sonra, MTO, uluslararası ticarette en çok kullanılan terimlerin yeknesaklaştırıldığı, satıcı ve alıcının yükümlülüklerinin düzenlendiği ilk ticari terimler kitabını 1936 yılında yayımlamış, uygulamadaki gelişmeler, taşıma ve teknik alandaki ilerlemeler gözönünde tutularak uluslararası ticari terimler (Incoterms) 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 ve 2010 yıllarında yeniden gözden geçirilmiş olarak yayımlanmıştır. 1 MTO tarafından hazırlanan yeknesak kurallar olan Incoterms'lerden yararlanılması, ancak tarafların sözleşmede bu kurallara açıkca atıfta bulunulmasına (Örneğin: CIF/Mersin- Incoterms 2000 gibi) bağlıdır. Diğer taraftan, 1980 yılında Viyana'da düzenlenen "Malların Uluslararası Satışına Dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu nda (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) uluslararası satış sözleşmelerinin usul ve esasları belirlenmiştir. Ancak Türkiye bu sözleşmeye henüz taraf değildir. 2 II- TÜRK HUKUKUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşme, taraflar arasında varılan anlaşmanın sonucudur. Tipik bir iş ilişkisinde, taraflardan birinin yaptığı bir teklife (icap), karşı tarafın bu teklifi koşulsuz olarak kabul ettiğini bildirmesiyle sözleşme oluşur. Tüm hukuki sistemlerde bir sözleşmenin şekillenmesi için temel prensip; teklif sahibinin bir teklifte bulunması, kendisine teklif yapılan tarafın bu teklifi kabul etmesi koşuludur. 1 H. Ercüment Erdem, SIF Satışlar, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999.

4 Borçlar Kanunu'nun 207. maddesinde satım (satış) sözleşmesi şöyle tanımlanmaktadır: "Satım öyle bir akittir (sözleşmedir) ki onunla satıcı, satılan malı alıcının iltizam ettiği (üstlendiği) semen (satış bedeli) mukabilinde alıcıya teslim ve mülkiyeti ona nakil eylemek borcuna tahammül eder (yüklenir)". Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere satım (satış) sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Diğer bir ifadeyle, satıcı ve alıcı hem borçlu, hem de alacaklıdırlar. Gerçekten satıcı, satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğini alıcıya devretmek bakımından borçlu, satış bedelini ondan talep etmek bakımından alacaklıdır. Aynı şekilde alıcı da, semeni satıcıya ödemek bakımından borçlu, fakat satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğinin kendisine devredilmesini istemek bakımından alacaklıdır. III- TÜRK HUKUKUNDA GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN UNSURLARI Bir sözleşmenin esaslı unsurları, sözleşmenin mevcut olabilmesi için mutlak surette bulunması gerek olan unsurlardır. Bu unsurlar; "satılan şey", "semen" ve "tarafların satılan şey ile semenin değiştirilmesi hususundaki anlaşmaları" dır. A- Satılan Şey Bu başlık altında önem arz eden husus sadece satıcıya ait olan şeyler değil, başkalarına ait olan şeylerin de satılabilir olduğudur. Böyle bir satış sözleşmesi hukuken geçerlidir, ancak, satıcı ifa zamanında başkasına ait olan bu şeyi tedarik ederek alıcıya teslime edemezse, borcunu ifa edememiş olmaktan dolayı tazminat ödemek zorunda kalır. B- Semen Semen, alıcının satın aldığı şeye karşılık olarak satıcıya ödemeyi taahhüt ettiği paradır. Türk Hukuk sisteminde bu para, kural olarak ulusal paradır (BK. m.99). Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir. Semeni taraflar serbestçe tayin edebilirler. Semenin sözleşmenin yapıldığı anda miktar bakımından belli bir rakam olarak gösterilmesi şart değildir, tayin edilebilir olması lazım ve yeterlidir (BK. m.207-iii). 3 Semen hiç tayin edilmemiş ise, satış siparişin yapıldığı gün ve yerdeki cari fiyat üzerinden akdedilmiş sayılır. (BK. m.233-i). 4 C- Anlaşma Satış sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri de, alıcı ile satıcının semen karşılığında satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğinin devri hususunda anlaşmış olmalarıdır. Yani, satıcı, satılan şeyin zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcı da semeni satıcıya ödeme taahhüdünde bulunmuş olmalıdır. 3 Turgut Akıntürk, Bankacılık İçin Borçlar Hukuku Bilgisi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, Şanal Görgün, Hukukun Temel Kavramları, Verso Yayıncılık A.Ş., Ankara,1991.

5 Satılan şeyin mülkiyeti, tarafların bu hususta anlaşmış olmalarıyla, yani satış sözleşmesinin yapılmış olmasıyla hemen alıcıya geçmez. Mülkiyetin alıcıya geçebilmesi için menkullerde "zilyetliğin devri" işleminin yapılması gerekir (Medeni Kanun madde 763). Bu işlem yapılmadığı sürece, alıcı semeni ödemiş olsa bile satılan şeyin "mülkiyeti" ni kazanamaz. Alıcı, sadece satıcıdan bu şeyin zilyetlik ve mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteme (talep) hususunda bir "şahsi hak" elde etmiş olur. Menkul satımlarında ise anlaşma, herhangi bir şekle tabi değildir. D- Nefi (yarar) ve hasarın (zararın) geçişi Satış sözleşmesinde nefi (yarar) ve hasar (zarar), sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçer (BK. m.208-i). Ancak, bu madde hükmünün uygulanabilmesi, yani hasarın satış sözleşmesi yapıldığı andan itibaren alıcıya geçebilmesi için satılanın "muayyen bir şey" olması gerekir. Şayet satılan "neviyle muayyen olmakla beraber-ifa mahallinden başka bir yere gönderilecek ise, satıcının göndermek maksadıyla onu elinden çıkarmış olması gerekir (BK. m. 208-II). Satım sözleşmesi "geciktirici (taliki) bir şarta bağlanmış" ise, nefi ve hasarın alıcıya geçişi, ancak şartın gerçekleştiği andan itibaren vuku bulur (BK. m.208-iii). IV- TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN MEYDANA GELMESİ Hukuki bir sonuç doğurmak üzere irade açıklamasında bulunmak suretiyle yapılan ve bu nedenle de bir alacak borç ilişkisi doğuran hukuki işlemler (sözleşme, akit, mukavele) en uygun borç kaynağıdır. Başka bir ifade ile sözleşme, tarafların alacak - borç ilişkisinden oluşan bir hukuki sonucu elde etmek amacıyla birbirlerine karşılıklı iradelerini açıklamalarıdır. 5 Sözleşme iki taraflı bir hukuki muameledir ve bu işlem kendiliğinden değil ancak iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun surette irade açıklamasında bulunmasıyla meydana gelir. Nitekim, Borçlar Kanunu nun 1. maddesinde iki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde akit (sözleşme) tamam olur. denilmektedir. O halde bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için karşılıklı ve birbirine uygun surette yapılmış olan iki irade açıklamasına ihtiyaç vardır. Böylece sözleşme bir tarafın bir şeyi teklif etmesi halinde (icap) karşı tarafın onu kabul etmesi ile ( kabul ) kurulur. A-İcap İcap belli bir hukuki sonuç doğurmak üzere gerekli olan ve icap yapan tarafından yapılan ilk irade açıklamasına denilir. İcap bu haliyle teklifte bulunma anlamındadır ve zaman bakımından önce yapılmasına göre belirlenir. Bu teklif, yani icap taraflardan herhangi birinden gelebilir. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından hangisinin icap, hangisinin kabul olduğunun tespitinde açıklamada bulunmuş olan tarafın sıfatı değil fakat irade açıklamalarından hangisinin zaman itibariyle daha önce yapılmış olduğu hususu önemlidir. Bu nedenle; ister borçlu ister alacaklı tarafından yapılmış olsun önce yapılmış olan irade açıklaması icap tır. Dolayısıyla icap tek taraflı ve karşı tarafa varınca sonuç doğurabilecek ve sözleşmenin esaslı unsurlarını ihtiva etmesi gereken bir irade açıklamasıdır. İcap her şeyden önce sözleşmenin esaslı 5 Şebnem Akipek, Erkan Küçükgüngör, Sözleşmeler Rehberi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2000.

6 noktalarını içermiş olmalıdır. Örneğin; bir satım sözleşmesi yapılmak üzere satıcı tarafından yapılan icabın satımın konusu olan malı ve semeni içermesi gerekir. Bir diğer deyimle icap tam olmalıdır ki kabul eden hiçbir tereddüte düşmeksizin kabul iradesini açıklayabilsin. Diğer taraftan icabın, icap yapanın bir sözleşme yapma konusundaki iradesini ciddi surette yansıtması gerekir. Bir başka deyişle, icap yapan yaptığı icapla bağlanmak istediğini belli etmeli yani son sözünü söylemiş olmalıdır. Eğer icapta böyle bir nitelik bulunmuyorsa bu irade açıklaması icap değil bir icaba davet tir. Örneğin; fiyat belirtilmeksizin reklam yapılması icaba davettir. İcap kural olarak icap yapanı bağlar yani icap yapan yapmış olduğu icaptan dönemez. Ancak bu kesin bir kural da değildir. Gerçekten icap yapan icabını yaparken icabı ile bağlı olmadığını açıkça belirtebilir veya icabına bunu belirtecek bir takım ibareler ilave edebilir. Borçlar Kanunu' nda icap, süreli ve süresiz olmak üzere iki şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 1. Süreli icap Süreli icapta, yani icap yapanın kabul için bir süre tayin etmiş olduğu halde, icap yapan bu süre sonuna kadar icabıyla bağlıdır. Kabul haberi, bu süre bitmeden önce kendisine ulaşmazsa icap yapan artık icabı ile bağlı kalmaz (BK. m. 3). 2. Süresiz icap Süresiz icap, yani icap yapanın kabul için bir süre tayin etmemiş olduğu halde ise, icap yapanın bu icabıyla ne zamana kadar bağlı kalacağı icabın hazır olanlar veya hazır olmayanlar arasında yapılmış olmasına göre farklı sonuçlara bağlanmıştır. İcap hazır olanlar arasında, yani icap yapan ile diğer tarafın karşı karşıya bulundukları bir durumda yapılmışsa, derhal kabul edilmediği takdirde icap yapan onunla bağlı kalmaz (BK. m. 4-I). İcabın, hazır olanlar arasında yapılmış sayılması, sadece iki tarafın aynı yerde karşı karşıya gelip görüşmeleri halinden ibaret değildir. Telefonla veya tarafların mümessilleri vasıtasıyla yapılmış olan icaplar da hazır olanlar arasındaki icap sayılır (BK. m. 4-II). İcap hazır olmayanlar arasında, yani icap yapan ile diğer tarafın karşı karşıya bulunmadıkları bir durumda yapılmış (örneğin; diğer tarafa icabın yapıldığı tarafa mektup, telgraf veya bir haberci vasıtasıyla gönderilmiş) ise icap yapan normal bir kabul haberinin kendisine ulaşacağı ana kadar icabıyla bağlı kalır (BK. m. 5-I). İcaptan rücu etmek, yani icabı geri almak mümkündür. İcabın geri alındığı haberi karşı tarafa icabın varmasından önce ulaşır veya icapla ayni anda ulaşır veya icaptan sonra ulaşmış olmakla beraber karşı taraf icabın geri alındığını icaptan önce haber alırsa, icaptan rücu edilmiş, yani icap hiç yapılmamış olur (BK. m.10). Bir diğer ifade ile, icap yapan yapmış olduğu icabı karşı taraf öğrenene kadar geri alabilir.

7 B- Kabul Kabul, icap yapanın belli bir hukuki sonucu doğurmak üzere yaptığı teklife, iradelerin uyuşması doğrultusunda verilen olumlu cevaptır. Bu da tek taraflı ve karşıya ulaşması gereken bir irade açıklamasıdır. İcap gibi, kabul de kural olarak bir şekle tabi değildir. Bu nedenle, sözle veya yazılı olarak yapılabileceği gibi bir mümessil veya haberci ile de icap yapana ulaştırılabilir. Kabul, yapılmış olan icaba olumlu bir cevap teşkil ettiğine göre sözleşmenin meydana gelmesi sonucunu doğurur. Ancak, bu sonucun doğabilmesi için kabulün icaba tamamen uygun olması gerekir. Eğer kabul, bir takım ilaveler ve/veya değişikleri ihtiva ediyorsa, bu icabın reddi anlamına gelir ve yeni bir icap sayılır. ( Örneğin : Kilosu 500 liradan kuru soğan satmayı teklif eden tarafa bu ürünü 450 liradan alabileceğinizi bildirirseniz bu açıklamanız kabul sayılmaz. Böylece, siz icabı reddetmiş fakat yeni bir icapta bulunmuş olursunuz ). C- Sözleşmenin meydana geldiği an Sözleşmenin meydana geldiği an bakımından ikili bir ayrıma gitmek gerekir. Buna göre; 1- Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme Kabulün açıklandığı an meydana gelmiş olur. 2- Hazır olmayanlar arasında yapılan bir sözleşmenin ne zaman meydana gelmiş olacağı meselesinin tespiti kolay değildir. Bu hususta, açıklama, gönderme, varma ve öğrenme anlarını esas olan başlıca dört teori mevcuttur. Borçlar Kanunu bu dört teoriden varma teorisi ni benimsemiştir. Nitekim, Borçlar Kanunu nun ( BK. m. 3-II.,5. ve 10. maddelerinde ) hep kabul haberinin icap yapana varmasından söz edilmiştir. Bu nedenle, hazır olmayanlar arasında yapılmış bir sözleşme kabul haberinin icap yapana vardığı an da meydana gelmiş olur. V- TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ Sözleşmenin geçerli olabilmesi için, tarafların gerçek iradesine uyması (sözleşmenin taraflarında, konusunda hata ve hile yapılmaması) ve bu iradenin (tehdit, zor kullanma gibi zorlayıcı bir neden olmaksızın) serbest bir biçimde belirtilmiş olması gerekir. Serbest ve gerçek iradeye uymadan yapılan sözleşmeler ise geçersiz durumdadır. Sözleşmelerin geçerli olabilmesinin başka bir koşula da, kanunda gösterilmesi halinde yazılı veya resmi şekle uygun olarak yapılmasıdır. Kanuna, ahlaka ve adaba aykırı amaçla yapılan sözleşmeler ise geçersizdir. 6 A- Borcun yerine getirilmesi Borcun yerine getirilmesi (ifası), borçlunun edimini alacaklıya karşı yerine getirmesi ve böylelikle alacak-borç ilişkisinin sona erdirilmesidir. Nitekim, tüm borç ilişkilerinin temel amacı ifa dır. Borçlar, süresi (vadesi) geldiğinde, sözleşmede (veya kanunda) belirtilen yerde alacaklıya ödenerek yerine getirilir. B- Borcun yerine getirilmemesi 6 Şebnem Akipek, Erkan Küçükgüngör, Sözleşmeler Rehberi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2000.

8 Borcun hiç ödenmemesi veya (süresinde, ifa yerinde ödenmemesi gibi) eksik olarak ödenmesi (ifa edilmemesi) halinde, alacaklı, borcun zorla yerine getirilmesi, bundan doğan zararın ödettirilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi yoluna gidilebilir. Alacaklı, borcun gerekli biçimde ve tümüyle ifa edilmemesi nedeniyle, aynen ifadan vazgeçip (gerçek ve kardan mahrumiyetten oluşan) zararının giderilmesini (tazminini) isteyebilir. (BK. m.125). Bundan başka, alacaklı, aynen ifa veya tazminat yoluna gitmeyip, iki taraflı borç yükleyen (mülkiyetin devri amacını güden/satış sözleşmesi ) ni feshetme yoluna da gidebilir. C- Zamanaşımı Borcun yerine getirilmesini isteme hakkı süresiz bir biçimde alacaklıya tanınmamıştır. Bir diğer ifadeyle, uzun zamanın geçmiş olması halinde, hukuk düzeni, mevcut düzeni (durumu) korumayı, alacaklının hakkına tercih etmiştir. Bu nedenle, Kanun tarafından belirlenmiş koşullar altında ve belli bir süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu, alacağın yerine getirilmesini isteme yetkisi sona erer ki, buna borcun zamanaşımına uğraması denir. VI - ULUSLARARASI SATIŞ SÖZLEŞMELERİ Dış ticaret işlemleri alıcı ve satıcının sözleşme yapması ile başlar. Yaygın olarak benimsenen ticaret prensiplerine göre bir tarafın ileri sürdüğü şartları karşı tarafın yazılı olarak kabul etmesi halinde geçerli bir sözleşme yapılmış demektir. Sözleşmede, tarafların yükümlülükleri ve haklarının kesin bir biçimde şarta bağlanması zorunludur. 7 Malların bir yerden başka bir yere taşınmasında hangi tarafın ne yükümlülüğü olduğu, yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde risklerin nasıl bölüşüleceği, taşıma sırasında malların kaybolması ve hasar görmesi halinde riskin hangi tarafa ait olacağı hususları sözleşmede açık olarak yer almalıdır. Diğer taraftan, hukuki açıdan alıcıya teslim olayının nasıl oluştuğu, yani hangi hal ve noktada satıcının yükümlülüklerini gerçekleştirmiş sayılacağı hususlarının standart kurallara bağlanması ve bu kuralların sözleşmelere aynen konması yerine kısaltılmış biçimleriyle kullanılmaları ihtiyacı her zaman kendini göstermiştir. Değişik ülkeler ile ticaret yapan firmaların bu ülkede geçerli muhtelif uygulamalara bağlı kalmak yerine uluslararası düzeyde yeknesak bir uygulamayı tercih etmeleri de sözleşme kurallarının ortaya konulmasını hızlandırmıştır. Alım-satım konusu sözleşmelerin mutlaka yazılı olarak yapılması zorunludur. Uygulamada, sözleşmelerin belli formatlarda olmasını zorlayıcı kurallar olmayıp, esasen birçok firmanın bu konuda matbu formları da bulunmaktadır. Sözleşme metni, net ve detaylı olmalı ve her iki tarafça da istenen hususları kapsamalıdır. Buna göre bir alım-satım sözleşmesinde aşağıdaki hususların taraflarca karara bağlanması ileride çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçmek bakımından uygun olacaktır. 7 Handbook for Official Trade Reprensantatives, ITC/UNCTAD, Cenevre, 1987

9 A- Tarafların açık kimlikleri ve adresleri Tarafların açık kimliklerinin ve adreslerinin sözleşmeye konulması zorunludur. Tebligatların ve yazışmaların yapılması bakımından ayrı adresler belirlenebilir. Ancak tek bir adres bulunması, olası anlaşmazlıklara engel olmak bakımından daha uygun olacaktır. 8 B- Sözleşmenin konusu ve kapsamı Taraflar, sözleşmenin temelini teşkil eden bu bölümde sözleşmenin konusu ve kapsamına ait niyet, talep ve beklentilerini açık ve net bir şekilde açıklığa kavuşturmalıdırlar. C- Malın cinsi ve kalitesi Sözleşmelerde, alım-satım konusu olan malların cinsi, kalitesinin belirlenmesi gerekir. Bazı standart malların kalitesi (örneğin: Kimyasal maddeler) genellikle spesifikasyonları bildiren tarafsız kontrol mercilerinin analizine göre belirlenirken, standart olmayan ve özel istem üzerine üretilen malların kalitesinin ne şekilde olacağı ayrıntılarıyla sözleşmede belirtilmelidir. D- Malın miktarı Sözleşmede alım-satım konusu malın miktarının belirtilmesi zorunludur. Alım-satımlarda malların miktarının; adet, kilogram, ton, metrekare, litre, vb. ölçü birimleri ile net olarak sözleşmede yer alması şarttır. Sözleşmede; mal miktarına ilişkin "yaklaşık-takribi (about)" ifadeleri yer alırsa, sevk edilen malların miktarında (artı/eksi) %10 tolerans tanınmaktadır. Şayet, sözleşmede mal miktarı hacim (örneğin: litre) veya ağırlık (örneğin: ton) birimleriyle belirtilmiş ise tolerans oranı (artı/eksi) %5'dir. 9 Ancak, mal miktarı "adet" ile ifade edilmiş ise tolerans oranı yoktur. Öte yandan sözleşmede malın net ve brüt ağırlığının da belirtilmesi gerekir. E- Malın Fiyatı İhraç edilebilecek bir malın dış piyasalarda pazarlama olanağını belirleyen en önemli faktörlerden birisi malın birim fiyatıdır. Satıcının doğru bir fiyatlandırma stratejisi belirlemesi, alıcının teklifi öncesi genel bir değerlendirme yapması, satacağı malın maliyet analizini yapması ve sonuçta bir taban fiyat saptaması zorunludur. Böylece alıcının önerdiği fiyat değerlendirilir ve satıcı yönünden teklif fiyatı belirlenebilir. İhraç fiyatının belirlenmesi uluslararası alanda muhtelif şekillerde standartlaştırılmaya çalışılmış olup, bu konuda; ihraç malının teslim yerini temel alan satış türlerini kapsayan, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından uygulamaya konulan Incoterms Kuralları' nın fiyatlama biçimleri (FOB, FAS, CFR, CIF, vb.) esas alınmaktadır. 10 F- Malın teslim yeri ve zamanı Sözleşmede, sipariş konusu malın teslim yerinin belirtilmesi esastır. Çünkü teslim yerine kadar olan masraf ve rizikolar satıcıya, bu yerden itibaren masraf ve rizikolar ise alıcıya aittir. 8 Cemal Şanlı, Nuray Ekşi, Uluslar arası Ticaret Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, Erkut Onursal, Ulusal ve Uluslararası Ticari Kurallar ve Uygulama, Üysen Yayınları, İstanbul, Erkut Onursal, Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulama, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yayını, Ankara, 1996.

10 Örneğin: FCA/Ankara teslim şeklinde, satıcının malı Ankara'da da belirlenen bir noktada malı (örneğin: kamyona) yüklediği ana kadar yapıldığı masraf ve rizikolar kendisine aittir. Öte yandan, sözleşmede, malın teslim zamanı (veya zamanları) özellikle belirtilmelidir. Satıcı, belirlenen zamanda alıcıya malı teslim etmelidir. Stok veya hazır mallarda, sözleşmeyle yükleme zamanı arasında çok kısa bir süre olabilmesine mukabil siparişe göre üretilecek mallar ile yükleme zamanı arasında belli bir zaman olacağı aşikardır. Böyle bir durumda, satıcı ve alıcı karşılıklı olarak anlaşarak taraflardan birisine zamanı belirleme yetkisini verebilirler. 11 G- Ödeme şekli Satıcı, alıcı ile yaptığı sözleşmeye istinaden belli bir miktar ve kalitedeki malı alıcıya sevk ederken alıcı da bu malın bedelini ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Bu nedenle, mal bedelinin satıcıya, alıcı tarafından ne şekilde ödeyeceği hususu sözleşmede belirtilmelidir. 12 H- Ödeme yeri ve zamanı Sözleşme konusu malın bedelinin ödenme yeri ve zamanı sözleşmede ödeme şeklinin saptanmasıyla kesinlik kazanır. Örneğin: peşin ödemede; satıcı malı sevk etmeden mal bedelini alabileceği gibi mal mukabili ödemede satıcı malları sevk etmekte, alıcı malları gümrükten çekip sattıktan sonra mal bedelini satıcıya transfer etmektedir. I- Force majeure ( Mücbir Sebep ) Tarafların iradesi dışında meydana gelen olaylar sözleşmeden doğan borçların ifasını imkansız kılabilir. Sözleşmenin ifasını imkansız kılan veya aşırı derecede güçleştiren herhangi bir durum ortaya çıktığında, bu durumun mücbir sebep veya beklenmeyen hal teşkil edip etmediği ve bunların sözleşmeye etkisi taraflar arasında ciddi sorunlara yol açar. Taraflar, sözleşmelerinde mücbir sebep ve beklenmeyen hal teşkil edecek olayları ve bunların sözleşmeye etkisini açıklığa kavuşturdukları taktirde ise olası uyuşmazlıkların önüne geçmiş olacaklardır. İ- Anlaşmazlıkların çözümü Uluslararası ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik çeşitli yöntemler mevcuttur. Tarafların, uyuşmazlığın aralarında görüşülerek sonuçlandırılması veya uyuşmazlığın bir ulusal mahkemeye ( alıcı veya satıcının ülkesi ya da başka bir ülke ) götürülmesi amacıyla aşağıdaki yöntemlerden birisine başvurması mümkündür. Uygulamada genellikle bu yöntemlerden hangisine müracaat edileceği satış sözleşmesinde belirtilir. 1- Dostane çözüm Birçok uluslararası ticaret sözleşmelerinde, ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlık durumunda, tarafların dışarıdan bir müdahale olmaksızın, ihtilafı kendi aralarında görüşerek bir çözüme varacakları hususu yer almaktadır. Bu yöntem, hızlı ve diğer yöntemlerden çok daha az masraflı olup, taraflar, ihtilafın kısa bir sürede çözüme kavuşturulması olanağına sahip olmaktadır. 11 Cemal Şanlı, Nuray Ekşi, Uluslar arası Ticaret Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, Atilla Bağrıaçık, Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1994.

11 2- Uzlaşma Uzlaşma, tahkimden bir önceki aşama veya onun alternatifidir. Uzlaşmada, taraflar anlaşmazlığın çözümü için dışarıdan, bir şahıs (veya şahısların) devreye girmesini sağlarlar. Uzlaştırıcı, aynen hakem gibi hareket etmesine rağmen, taraflara sadece tavsiyelerde bulunur. Uygulamada taraflar nadiren bu yöntemi benimsemektedir. 3- Tahkim Uluslararası satımlarda, taraflar sözleşmelerine uyuşmazlıkların giderilmesi hakkında ayrıntılı hükümler koyarlar ve genelde tahkim yöntemini öngörürler. Özellikle, tip sözleşmelerde, hemen her zaman ihtilafların tahkim yoluyla çözüleceğine ilişkin hükümler yer alır. Ticari ihtilafların çözümünde, bu ihtilaflara bakacak uluslararası bir mahkemenin bulunmaması, tarafların ulusal mahkemelere güven duymamaları ve bu mahkemelerin çözümlerinin farklı tabiiyettekiler için adil olmaması, ulusal mahkemelere kıyasla tahkim müessesesinin süratli karara varması, tarafların konularında uzman ve deneyimli kişileri hakem olarak atamak istemeleri bu müessesenin gelişmesine neden olmuştur. Ticari sözleşmelerde, tarafların, tahkim hususunu açıkça belirtmeleri veya ortada bir sözleşme yoksa aralarındaki anlaşmaya esas olan yazışmalarında bu hususu özel olarak belirtmeleri zorunludur. Satıcı ve alıcı sözleşme yaparken "ad hoc tahkim" veya "kurumsal tahkim (örneğin: Milletlerarası Ticaret Odası tahkim kuralları veya UNCITRAL tahkim kuralları, vb.)" olmak üzere iki tür tahkim öngörebilirler. 13 Uluslararası ticari bir uyuşmazlıkta tahkim (hakem veya yabancı mahkeme) kararının kesinleşmesini müteakip kazanan taraf kararın uygulamaya konulmasını isteyecektir. Ancak, kaybeden taraf bunun uygulanmasını arzulamadığı takdirde ortaya uygulama sorunu çıkmaktadır. Tahkim kararlarının ilgili ülkelerde tenfizi de önemlidir. Çünkü, tahkim kararı alınıp, davalının bulunduğu ülke mahkemesi tarafından uygulamaya konulmadığı sürece bir anlam taşımamaktadır. Bu sebeple tahkim kararlarının uygulanmasına yönelik iki önemli uluslararası konvansiyon mevcuttur. Bunların ilki "Cenevre Konvansiyonu" diğeri ise "New York Konvansiyonu" dur. Ülkemiz bu her iki Konvansiyona da katılmış bulunmaktadır. J- Uygulanacak hukuk Taraflar sözleşmenin esasına uygulanacak hukuku önceden belirlemelidirler. Bu sayede sözleşmenin hükümlerinin yorumlanması ve uyuşmazlık halinde hangi ülke kanununa tabi olarak sorunun çözüme kavuşturulacağı hususu açıklığa kavuşmuş olacaktır. K- Sözleşmenin yapıldığı yer, tarih, kaç nüsha olduğu ve tarafların isim ve imzaları Sözleşmenin yapıldığı yer, olası uyuşmazlıklar bakımından taraflar arasında sözleşme ile hükme bağlanmamış hususların tespiti bakımından ( Uygulanacak hukuk, Fiyat tespiti ) önem arz etmektedir. Sözleşmeye, sözleşmenin imzalandığı ve/veya yürürlüğe girdiği tarihin yazılması ise yükümlülüklerin/sorumlulukların süre bakımından tespitini sağlayacaktır ( Garanti süresi, teslim süresi, dava açma süresi ). 13 ICC Rules of Conciliation and Arbıtration, ICC, Paris, 1997

12 Sözleşmenin genellikle en son bölümünde kaç nüsha olarak düzenlendiği yazılır. Bunun asıl amacı sahteciliğin önüne geçmektir. Netice itibarıyla hazır olan sözleşme tarafların imzaya yetkili temsilcileri tarafından imzalanmasıyla tamam olur.

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma.

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma. 8) Hakların Kazanılması ve Yitirilmesi Hak ve hak sahibi kavramları soyut niteliktedir. Bu iki kavram, hakkın hak sahibine bağlanması olgusu ile somutlaşır. Bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kuran kazanma

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Hardship Klozları

Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Hardship Klozları Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Mücbir Sebep ve Hardship Klozları 1. Giriş Gün geçtikçe gelişen uluslararası ticari ilişkiler kapsamında ortaya çıkan ihtilaflara getirilebilecek çözüm arayışları içerisinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER Simin YALÇINTAŞ * ÖZET 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı: Proje Yönetimi Tez

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER. Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form Motorlu Araç Mülkiyetinin Devri, Tescili ve Harici Devirler 1857 MOTORLU ARAÇ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, TESCİLİ VE HARİCİ DEVİRLER Transfer and Registration of Motor- Vehicle Ownership and the Defect of Form

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU C.57 Sa.3 [753-778] Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Kanun 753 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU In The Light of The Decisions of

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ

ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ. GĠRĠġ ĠPOTEKLĠ TAġINMAZIN VE ĠPOTEKLĠ ALACAĞIN TEMLĠKĠ GĠRĠġ İpotek, kişisel bir alacağı teminat altına almak amacı ile düzenlenen bir taşınmaz rehin şeklidir. MK.m.881'e göre Halen mevcut veya henüz doğmamış

Detaylı

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Murat Kalem * -Engin Akın* I. Giriş Müşteri, banka, aracı kuruluş, sigorta şirketi gibi finansal kuruluşlar ile diğer

Detaylı

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar,

Holding ve Grup Şirketlerinde, yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, Holding ve Grup Şirketlerinde yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirketler Topluluğu düzenlemeleri ile ne tür imkanlar, yükümlülükler ve yaptırımlar getirdi? Bu imkanlardan nasıl faydalanabilir, bu düzenlemelere

Detaylı

AR-GE ve İstatistik Departmanı

AR-GE ve İstatistik Departmanı ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İSTATİSTİK DEPARTMANI - 1 - EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı