Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu"

Transkript

1 Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş lup Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın görüşlerini yansıtmamaktadır. 1

2 Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru Bursa Eskişehir Bilecik illerini kapsayan TR41 Bölgesi için Dönemini kapsayan Bölge Planı Çalışmaları kapsamında iller özelinde ve sektörel bazda ihtisas kmisynları luşturulması planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı na verilen yetki ile başlatılan bölge planı çalışmaları ile birlikte, bütün bölge illerinde Sanayi; Turizm; Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık; Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ssyal Yapı, Mekânsal Gelişme ve Erişebilirlik alanlarında 6 ihtisas kmisynu luşturulmuştur. İlgili alanlarda illerin ve bölgelerin 2023 vizynu ele alınırken, rtaya knulan srunların, luşturulan strateji ve hedeflerin tüm bölgenin rtak ürünü lması amacıyla bölge paydaşlarının bu tplantılara en üst dizeyde katılım sağlaması hedeflenmiştir. Metdlji Katılımcı bir Bölge Planı luşturulması sürecinde sn derece önemli bir görev üstleneceği düşünülen özel ihtisas kmisynları tplantıları temel larak 3 turum üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlk turumda, Ajans persneli tarafından bölge planı süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler verilmiş; tplantıların amaç ve yöntemi hakkında acıkmalar yapılmıştır. Daha snra ilgili sektör kapsamında, dünya genelinde, ülke bazında, bölgesel ve il ölçeğinde yaşanan gelişmelerden bahsedilmiş, yine ajans persneli tarafından bölge planına altlık luşturması için hazırlanmış lan sektörel mevcut durum analizlerinin kısa sunumları yapılmıştır. Sunumların akabinde, katılımcılardan il ve bölge genelindeki yaşanan ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte yaşanması beklenen temel gelişme ve eğilimleri rtaya kymaları istenmiştir. İlk turumda rtaya knulan temel gelişme ve eğimler ajans persneli tarafından sınıflandırılmış ve bir snraki turumda bu temel gelişme ve eğilimler Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit analizlerinde kullanılmıştır. Bir önceki turumda yapılan sınıflandırma, bu turumda ele alınan knuların daha daklı ve stratejik lmasına ön ayak lduğu söylenebilir. Wrld Cafe metdunun kullanıldığı GZFT analizlerinde, katılımcılar iki gruba ayrılmış lup, ilk aşamada birinci grubun ilin Güçlü lduğu ve Fırsatlarının bulunduğu alanları rtaya knması istenmiştir. Paralel larak diğer grubun da ilin Zayıf lduğu ve mevcut lan Tehditler kapsamında fikirlerini beyan etmesi beklenmiştir. Daha snra bu iki grup yer değiştirerek aynı knuları bu sefer de farklı grupların çalışması istenmiştir. Ajans persneli, bir önceki grupta rtaya knulan hususlar hakkında yeni gruba bilgi vermiş ve yeni gruptan gelecek yeni fikirleri sunmaları istenmiştir. Bu şekilde bütün kmisyn katılımcılarının her iki knu üzerinde görüşlerinin alındığı bir sistem luşturulmuştur. Tplantıların sn turumunda da, yine temel eğilim ve gelişmeler bağlamında güçlü-zayıf-fırsat ve tehditlerin de göz önüne alınarak gruplandırılan farklı iki kategri kapsamında, sektörel bazda önceliklerin, strateji ve hedeflerin belirlenmesi luşturmuştur. Tplantı katılımcılarından bu aşamada en az üç öncelik ve her ön altında en az iki strateji rtaya knması istenmiştir. Bu öncelikler ve stratejilerin -mümkün lduğunca- önceliklerin ve uygulama esaslarında önem arz eden hususların belirtilmesi istenmiş, stratejilerin gerçekleştirilmesi için var lan riskler ve gerekli lan şartların rtaya knulması ve yine ilgili knulara yönelik başarı göstergeleri, kurumsal-yasal ve mali çerçevenin katılımcılar tarafından çizilmesi istenmiştir. Bu turumda Wrld Cafe metdundan farklı lmak üzere belirlenen alanlarda katılımcılardan tecrübelerine göre gruplandırılmış ve bu kapsamda rtaya 2

3 knulan iki farklı kategride luşturulan iki grubun temel amaç ve hedefleri belirlemesi beklenmiştir. Daha snra da diğer gruptan isteyen katılımcıların ilgili knular hakkında öncelik ve stratejiler ile ilgili larak görüşlerini belirtmesi istenmiştir. Ajans persneli, yine bir önceki grup tarafından rtaya knulan temel amaç ve hedeflerin yeni gelen gruba sunumunu gerçekleştirmiş ve yeni gruptan gelen önerileri de eklenmiştir. Tam gün byunca süren bu kmisyn tplantıları snucunda ilgili sektörlere yönelik geniş kapsamlı bilgiler elde edilmiş lup, sektörlere yönelik temel eğilimler, GZFT analizleri, temel amaç ve hedefler dışında bölge planının mevcut durum analizlerinde kullanılmak üzere önemli bilgi ve eğilimler de elde edilmiştir. Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Oturumları 1. Oturum (Temel Eğilimlerin Ortaya Knulması) Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında, ajans persneli tarafından yapılan bölge planı süreci, ihtisas kmisynlarının amaçları, usul ve esasları ile ilgili sektör özelinde yapılan mevcut durum analizi sunumlarından snra tüm katılımcılardan, beyin fırtınası yöntemi ile ilde ve bölgede sn dönemde yaşanan ve önümüzdeki 10 yıl byunca yaşanması beklenen temel gelişmeler ve eğilimler ile ilgili görüşlerinin rtaya knması istenmiştir. Bu kapsamda dile getirilen eğilimleri şu şekilde özetlemek mümkündür: Küçük işletmelerin birleşerek rta/ büyük işletmelere dönüşme gerekliliği, Üretilecek ürünlerin gıda sektörünün taleplerine göre belirlenmesi, Hem kaliteli hem de daha fazla üretim yapılması, Güvenli gıda üretilmesi için gereken kşullaran lan temiz su ve tprağın Bilecik te krunması, Fide yetiştiriciliğine önem verilmesi (gerek knvansiynel tarım gerek rganik tarım için) ve il dışı ticaretinin yapılması, Süs bitkileri fidancılığına önem verilmesi, Sebzecilikte iyi tarım uygulamasının yapılması, İl içinde alt bölgelere göre tarım planlamasının yapılması, Örtü altı tarımına kalitenin arttırılarak devam edilmesi ve alıcılar için tanıtımının yapılması, Üniversitelerin özellikle tarımdaki Ar-Ge çalışmalarına yğunlaşması ve bu bilgiyi üreticilerle paylaşması, Üniversitelerde uygulamaya dönük bilgiyle daha dnanımlı ziraat mühendisleri yetiştirilmesi ve buna uygun alanlarda istihdamının sağlanması, Tarım İl Müdürlüklerinde hastalık ve zararlılarla mücadeleyle ilgili birimlerin kurulması, Kırsal nüfusun yaşlanması, Tarımda istihdamda kadınların istihdamının artmasını sağlayacak önlemlerin alınması, İlaç kalıntılarının ölçümü gibi pahalı lan bir işlemin erişilebilir ve fiyat larak başvurulabilir düzeye getirilmesi, Organik ürünlerin pazarlanmasının garantiye alınması için sözleşmeli rganik tarım mdelinin luşturulması, Ormanların dğal rganik ürünlerinden faydalanılmasının sağlanması, Arazi tplulaştırılmasının yapılması, Süt sağım sistemlerinin, hayvan barınaklarının mdernize edilmesi, böylelikle süt veriminin artmasının sağlanması, 3

4 Hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için gerek duyulan yem yetiştiriciliğine önem verilmesi gerekmekte, Tarımsal desteklemelerin genel desteklemeler larak değil spesifik sektörlerde yapılması. 2. Oturum (Temel Eğilimler Kapsamında GZFT Analizi) Tplantının bu bölümünde katılımcılardan, ilk turumda rtaya knan temel eğilimlerin ajans tarafından sınıflandırılması ile luşturulan ana başlıklar çerçevesinde Bilecik ili için tarım, tarıma dayalı sanayi ve rmancılık alanında güçlü ve zayıf yanları ile mevcut durumda ve ilerleyen dönemde karşılaşabileceği fırsat ve tehditlere yönelik görüşlerin belirtilmesi istenmiştir. İlk turumda rtaya knan temel eğilimler ve gelişmeler sınıflandırıldığında şu ana başlıklar rta çıkmıştır: 1. Gıda güvenliği / iyi tarım/rganik tarım/örtü altı 2. Tarımsal örgütlenme/kperatifçilik/ eğitim/ tplulaştırma /verimlilik /Ar-Ge 3. Kırsal kalkınma /ssyal yapı /göç /tarımda istihdam/ eğitim lanakları/ rman ürünleri Ortaya knan bu ana başlıklar çerçevesinde Bilecik iline ilişkin tarım, tarıma dayalı sanayi ve rmancılık alanındaki GZFT Analizi aşağıda yer almaktadır. 1-Gıda güvenliği / iyi tarım/rganik tarım/örtü altı A) GÜÇLÜ YÖNLER Tarıma dayalı sanayinin bulunması (süt işleme vb.), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nda Gıda Teknljisi bölümü lması ve aktif lması, İklimin ve arazinin çeşitli bitki üretimi için arazi uygunluğunun iyi lması, Kullanılmayan nadas alanında farklı tarımsal faaliyetler yapılabilir mesela rman ürünlerinin desteklenmesi, Tarımsal faaliyetlerin tarımsal sanayiye yönlendirilmesi için Organize Sanayi Bölgesi (OSB) nin lması avantaj lması, Sakarya Vadisi nde yapılan örtü altı tarımı, Büyük pazarlara yakın lması, Tarımda çeşitli ve küçük alt bölgeler lması, Bilecik tarımsal ürünlerinin tanıtımı için faaliyetlerin lması Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nda Gıda Teknljisi Bölümü nün bu faaliyetler içinde lması (Örn, Gölpazarı kiraz tanıtımı), Makine ve ekipman sayısının iyi lması, Karlılığı düştüğünden daha az yapılıyr lmasına rağmen kültür balıkçılığı tecrübe birikiminin lması, Şerbetçitunun sadece Bilecik te yetişmesi, Şerbetçitu pazarının talep açığı lduğundan daha fazla üretimi yapılabilecek bir bitkisel ürün lması, Tpraksız tarım yapılması için seralardan yararlanılması, Hâlihazırda isim yapmış/markalaşmış tarımsal sanayi ürünlerinin lması (Örn. Pazaryeri helva ve bzası, Osmaneli ayva lkumu), Markalaşmaya aday tarım ürünlerinin lması (Örn. Bncuk fasulye) Bilecik ilinin eğitim düzeyinin iyi lması, Köylerin merkeze yakınlığından dlayı kırsal turizm için uygun lması (Bzcaarmut Göleti, Yenipazar Şelalesi), 4

5 Yenipazar, basınçlı sulama sistemi kullanılarak üretilen silajlık mısır, Yenipazar ilçesi hayvancılık yönünden güçlü lması (günde n tn gibi süt üretimi yapılması), Ürün deplanması için diğer iller tarafından da kullanılan sğuk hava deplarının lması. B) ZAYIF YÖNLER Tprak ve su analizlerinin yapılmaması (en yakın analiz yerlerinde Çiftçinin tarım ilacı knusunda eğitim almamasından dlayı ürünlerde ilaç kalıntı çıkması, Üreticilerin Ar-Ge ye öncelik vermemesi, Gıda güvenliği için analiz labratuvarı lmaması, Pestisit ve tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanılması, reçetesiz tarım ilacı kullanımı, bayi denetimlerinin eksikliği, Su kirliliği nedeniyle bazı bölgelerde tprakta nitrat srunu lması, Gıda güvenliği eğitiminde tüketicinin bilinçsiz lması, Bitki çeşitliliği için adaptasyn denemelerinin eksikliği, Marmara bölgesi tümünde geçerli lmak üzere çeşitli ürünlerin çiftçilerin bilinçsizliği nedeniyle yanlış seznda üretimi yapılması, Organik tarım knusunda çğu çiftçide bilgi eksikliği var. Üretim, sertifikasyn, pazarlama aşamalarında nerelere başvuracağını bilmiyr Çiftçinin eğitim ve bilgi yetersizliği lması, Tarım gelirlerinin düşüklüğü nedeniyle kırsaldan göçün artışı, Üreticilerin bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı, İyi tarım uygulamalarının maliyetli lması. C) FIRSATLAR Osmanlı şerbeti, ayva lkumu, nar lkumu, bncuk fasulye, alaca karpuz, şerbetçitu ve benzeri ürünlerin ve türev ürünlerinin geliştirilmesi ve markalaşması, Osmanlı şerbetinin Bilecik şerbeti gibi ele alınması ve gıda sektöründe arma larak kullanılması, Şerbetçitunun çay vb. diğer şekillerde tüketim biçimlerinin luşturulması ve böylelikle tüketiminin arttırılması, İlde aktif bir Üniversite ve Tarım İl Müdürlüğü nün lması, Gezginci arıcılığın geliştirilebilir bir ptansiyeli lması, Bölgede tarımsal sanayinin geliştirilmesiyle tarımsal üretimin arttırılması, Sulama göletlerinin varlığı, İklim değişikliğinden dlayı luşan sıcaklık artışından dlayı yeni ürünlerin denenme lanağı ve ürün çeşitliliğinin arttırılması. D) TEHDİTLER Süt sektörünün belli şirketler tarafından dmine edilmesi, Süt sektöründe belirleyici unsurun fiyat lması (fiyat düştükçe üretimin düşmesi), Kaynağı bilinmeyen thumların fidelerin kullanımından dlayı üretimde hastalık ve zararlıların luşması, 5

6 Hayvancılık için rta büyüklükteki işletmelerden çk büyük işletmelere desteklemelerin verilmesi ve bu nedenle küçük/rta büyüklükteki işletmelerin hayvancılık knusunda etkin lamaması, Küçük ve rta ölçekli işletmeler için faiz desteğinin yetersiz lması. Hayvansal ürünlerin ithalatı, Kullanım suyu ve tprağın kirlenmeye devam etmesi, Sakarya ve Göksu nehri kirliğinin dğrudan ürüne işlemesinden dlayı gıda güvenliğini tehdit etmesi ve ileride yeni yatırımcıların gelmesini engelleyecek bir unsur luşturacak lması. 2-Tarımsal örgütlenme/kperatifçilik/ eğitim/ tplulaştırma /verimlilik /Ar-Ge A) GÜÇLÜ YÖNLER Bzüyük te arazi tplulaştırmasının başlaması, Nicel larak tarımsal örgütlenmenin (kperatif, birlik ve da sayısı) iyi lması, İlde şerbetçitu gibi endemik bitkilerle ilgili tür çalışmasının yapılması, Tarımsal örgütlenme altyapısının luşmuş lması (dalar, kperatifler, birlikler), Ljistik merkezin kuruluyr lması, Süt ürünleri işleyen mandıraların lması, B) ZAYIF YÖNLER Et kmbinası eksikliği, Tarımsal örgütlenmede halkın bilinç seviyesinin az lması, Tplulaştırmada çiftçilerin bilinç seviyesinin düşüklüğü, Örgütlenmeye dönük tplumsal krkunun tarımda örgütlenmeyi engellemesi, Örgütlenme kanununun yetersizliği (Örgüt yöneticilerinin srumluluk ve yetkilerinin az lmasından dlayı örgütü sahiplenmemeleri ve örgütlerin mali larak denetiminin lmayışı), Kperatif kurulmasında teşvik lmaması, Kperatifler kurulduktan snra rtakların ilgisiz davranmaları, Kperatif ve birliklerin dağınık yapısı ve belli bir sisteme bağlı larak çalışmaması, Kperatiflerin mali yapısının zayıf lması, Arazilerin parçalı lması nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksek lması, Arazi tplulaştırması eksikliği, Arazi tplulaştırmalarının isteğe bağlı lması nedeniyle işlevsiz kalması, Tarımda desteklerin çk dağınık lması, Tarım kredi kperatiflerinin yetkisinin fazlalığı ve bu kperatiflere yapılacak düşük faizli kredi başvurusu için arazi/hayvan varlığı açısından asgari kşulların lması, Üretimin başından pazarlamaya kadar Ar-ge çalışmalarının yetersizliği, Hayvancılık yapan çiftçilerin uygulamalarla ilgili eğitim eksikliği ve buna karşı tarımsal danışmanlık verecek firmaların azlığı, Kperatiflerde prfesynel teknik yönetici ve teknik kamu denetçisi lmaması, Kperatiflerde prje takibi yapan teknik persnelin bölgenin yerlisi lmaması, Kırsal kesimde kadınlar için istihdam lanaklarının azlığı, Gıda güvenliği için üniversite- sanayi işbirliğinin azlığı, Ziraat mühendislerinin mesleki saygınlığının azalması, Kırsal kesimde düzenli gelirin lmamasından dlayı tarım dışı sektörlerin tercih edilmesi, 6

7 Labratuvar rtamında hammadde kntrlünün yapılmaması, Üniversitenin labratuvarının akredite lmamış lması ve halkın erişiminin lmayışı, Ziraat mühendislerinin sahada çalışma yapmalarının zrunlu lmaması ve alanlarında çalışmamaları, Bilinçsiz, yanlış ve gereksiz makineleşme lması, Yetiştirilen ürünlerin pazarlanma sıkıntısının lması, Çiftçilerin rganik tarım/iyi tarım gibi başvuru gerektiren knularda nereye nasıl başvuracakları knusunda bilgisiz lması, Tprak tahlilinin masraflı lması, ayrıca parçalı arazi var, arazi parçalı lunca da küçük alanlar için masraf verecek. Şerbetçi tu knusunda ne gibi ptansiyel lduğu knusunda yetersizlik var. Üniversite ile çalışma labilir. C) FIRSATLAR Kırsalda nüfus azalıyr ancak uzun vadede kullanılmayan araziler satıldığında bir nesil snra arazi tplulaştırmasına daha uygun hale gelebilmesi (Bu saptama, bazı katılımcılar tarafından fırsattan çk tehdit larak değerlendirildi) Bzüyük ilçe tarımda bir Ar-Ge birimi lması, Pazarlama adına Bzüyük sebze üreticileri birliğinin lması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi nin bünyesinde Tarım Bilimleri ve Teknljileri Fakültesi nin açılmış lması. D) TEHDİTLER Örgütlerin rekabet gücünün azlığı (Aracı firmaların, fiyat rekabetinde verdikleri yüksek fiyatla kperatiflere göre daha rekabetçi lması), Tplulaştırılma gibi refrmların yapılamaması nedeniyle üretimde verim kaybı tehdidi, Kperatifçiliğin ve birliklerin dağınıklığı nedeniyle çiftçiler için maliyetli lması (çiftçinin daha fazla destek almak adına çk sayıda birliğe üye lmasıyla bu maliyetin daha da artması), Çiftçinin önünde prje yapması için bürkrasi engeli lması. 7

8 3-Kırsal kalkınma /ssyal yapı /göç /tarımda istihdam/ eğitim lanakları/ rman ürünleri A) GÜÇLÜ YÖNLER Zengin rmanlarında değerlendirilmeye uygun rman ürünlerinin ve endemik türlerin lması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu na bağlı Gıda İşleme Bölümü lması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi nin bünyesinde Tarım Bilimleri ve Teknljileri Fakültesi nin açılmış lması, İlde prje yazma kültürünün luşmaya başlamış lması ve prjelerin yazılıyr lması (Örn. Tarımda çban eğitim merkezi kurulması prjesi AB ye prje larak sunuldu), Halk eğitim merkezlerinin kırsal kalkınma knusunda tecrübesi, Orman ürünleri istihsalinde Bzüyük te kperatifin altyapısının iyi lması, Balcılığa uygun rmanların varlığı. B) ZAYIF YÖNLER Kırsal göçü durdurmak için gereken teşviklerin yetersizliği, Çiftçilerin eknmik durumlarının kötü lması, Kadınların ssyal güvencesinin lmaması, Genç nüfusun azlığı, Köydeki kulların kapanması ve taşımalı sisteme geçilmesiyle kırsaldaki yaşamın lumsuz yönde değişmesi, IPARD gibi kırsal kalkınma desteklerinin Bilecik i kapsamaması. C) FIRSATLAR Bilecik te üniversite nüfusunun lması, Ulaşım imkânlarının iyi lmasından dlayı kent imkânlarından da faydalanılarak çiftçilik yapılabilmesi, Yaygın eğitimler yluyla tarım eğitimi ve kırsal kalkınma yönünde eğitimler yapılması (Bilecik bezi dkuması gibi), Agr ve ek-turizme önem verilmesi, Bş rman arazilerinin uygun meyve ağaçları dikilerek değerlendirilmesi Orman ürünlerinin, sadece yerel halk tarafından tüketilmeyip ticarileştirilmesi. D) TEHDİTLER Kırsal hayatın çekiciliğinin azalması, Kırdan kente göçün devam etmesiyle şehirlerde vasıfsız işgücünün artması, bu nedenle meslek edindirme için ayrılan bütçenin artma ihtiyacı, Yerel kültürel çeşitlerin dışarı göç nedeniyle kayblması. Tplantının sn turumunda, tplantı katılımcılarından önceki iki turumda ele alınan knular üzerinde öncelik ve stratejiler geliştirilmesi beklenmiştir. Bunun için, katılımcılar katıldıkları kurumlar ve sektörlere göre iki gruba ayrılmış ve bu alanlarda öncelik ve stratejileri belirlemeleri istenmiştir. 8

9 Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık knusunda belirlenen iki grup şu şekildedir: 1. Gıda Güvenliği/İyi Tarım /Organik Tarım/Örtü altı 2. Tarımsal Örgütlenme/Verimlilik/Eğitim/Ar-Ge/Kırsal Kalkınma Daha snra her bir grupla luşturulan öncelik ve stratejiler, diğer grubun üyeleriyle paylaşılmış, nların da görüşlerine başvurularak öncelik ve stratejilere sn hali verilmiştir. Belirlenen gruplarda rtaya knulan öncelik ve stratejiler aşağıdadır: Grup 1. Gıda Güvenliği/İyi Tarım /Organik Tarım/Örtü altı Tematik Alan 1. Öncelik 1. Gıda güvenliği için İyi tarım ve rganik tarım yapılması İyi tarım ve rganik tarım uygulamalarının sertifikasyn sürecinin desteklenmesi Strateji 3 Knuyla ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımının ve pilt uygulamaların lması. Labratuvar akreditasynu yapılması, mevcut labratuvarların uygunluğunun ve kullanılabilirliğinin arttırılması Gıda güvenliği eğitimleri (üretici, çalışan ve tüketiciye yönelik eğitimler) Öncelik 2. Tarım ve kırsal kalkınma knusundaki desteklerin krdinasynu ve entegrasynu (Tarım Bakanlığı, BEBKA, Tübitak vb.) Kurumlar arası krdinasyn ve iletişimin sağlanması Öncelik 3. Öncelik 4. Strateji 3 Strateji 5 Strateji 6 Organik tarım/iyi tarım pazarlama kanallarının geliştirilmesi Ürünler için deplama ve nakliye imkanlarının geliştirilmesi Yerel pazarlama ağlarının ve büyük marketlerde pazarlama ağlarının geliştirilmesi Güvenli gıda için temiz tprağın ve temiz suyun krunması Sulama suyu kaynağı larak kullanılan Göksu (Bursa dan), Sakarya (Eskişehir den) ve Karasu (Bzüyük ve Kütahya dan) nehirlerinin kirlenmesinin önüne geçilmesi. Belediyelerin atık su arıtma tesislerinin tamamlanması. (düzenli sanayilerde tesisler var) Hayvan atıklarının işleneceği bir tesisin yapılması (tprak kirliliğine karşı) Tarım ilaçlarının kntrllü satışı, kntrllü kullanımı ve bunun denetiminin sağlanması. Bitki besleme ve bitki kruma ürünleriyle ilgili çiftçi eğitiminin sağlanması Üretim aşamasında sağlıklı thum, fide ve fidan kullanımının teşviki 9

10 Strateji 7 Strateji 8 Biyljik mücadele yöntemlerinin teşvik edilmesi Tüketici örgütlerinin güvenli gıda knusunda örgütlenmesi. Öncelik 5. Seracılığın dört mevsim yapılması için gerekli fizibilitenin yapılması Ucuz kış ısıtmasının sağlanması (örn. Güneş panelleri) Öncelik 6. Organik hayvancılığın teşviki (bu tprağın dğallığına ve krunmasına da katkı sağlayan) Desteklerin geleneksel tarıma göre daha cazip lması, Grup 2. Tarımsal Örgütlenme/Verimlilik/Eğitim/Ar-Ge/Kırsal Kalkınma Tematik Alan 1. Tarımsal Örgütlenme Öncelik 1. Strateji 3 Tarımsal örgütlenmenin geliştirilmesi Kamu kurumlarının kurulan kperatif ve birliklerin sürdürülebilirliğini desteklemesi Örgütlenme knusunda üreticilerin uzun dönem kazançlarına yönelik bilinçlendirme yapılması Kperatiflerin prfesynel yöneticiler tarafından yönetilmesi amacıyla gerekli idari düzenlemelerin yapılması (Yöneticisinin ücretinin finansmanının kamu eliyle karşılanarak cazip hale getirilmesi için idari düzenlemelerin yapılması) Yaş meyve ve sebzenin brsasının kurulması Tematik Alan 1. Pazarlama Öncelik 1. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi Üretici ile tüketici arasındaki aracıların minimum sayıya indirilmesinin sağlanması/bu süreçteki kşulların net larak knulması, kar ranlarının denetlenmesi Aracıların yeterli denetimi sağlanarak birlik ve kperatifler karşısında yarattığı haksız rekabetin rtadan kaldırılması Strateji 3 Ürünlerin pazarlanmasının klaylaştırılması için ulaşım imkânlarının güçlendirilmesinin sağlanması Pazarlama merkezleri kurulması, müşterinin birlikleri birarada bulabileceği ve ürüne klaylıkla ulaşabileceği nktaların kurulması 10

11 Strateji 5 Pazarlamada rekabet üstünlüğü sağlayan ürünlerin üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik kperatiflerin srumluluk almasının sağlanması, köylülerin birlik halinde uygulamaları sahiplenmesi Tematik Alan 2. Verimlilik Öncelik 1. Strateji 3 Tarımda verimliliğin arttırılması Meyvecilikte bdur yetiştiriciliğin ve pazara hitap eden ürünlerin ön plana çıkarılması Uluslararası pazar değeri lan ürünlerin öne çıkarılması Meyvecilikte yeşil gübrelemeye önem verilmesinin sağlanması Arazi tplulaştırılmasının sağlanarak girdi maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanması Strateji 5 Bitkisel üretimde adaptasyn çalışması yapılmamış ürünlerin alana skulmasının yasaklanması, deneme yanılma yöntemiyle dikimin yasaklanması Strateji 6 Strateji 7 Üretim planlanması yerel düzeyde yapılması, mevcut durumda tarım arazilerinin takibi yapılıyr ama üreticinin başıbş bırakılmasının önlenmesi Yeşil gübreleme yapıldığında arazinin yıl bş kalmasının gerekmesi nedeniyle arazinin bş kaldığı dönemde ekeceği ürün için destek verilmesi lazım Tematik Alan 3. Eğitim Öncelik 1. Strateji 3 Strateji 5 Tarımda eğitimin geliştirilmesi Gerçek çiftçilerin bulunarak, köylü-çiftçi ayrımının yapılarak eğitimlerin bu kapsamda örgütlenmesi Üretim mettlarının yenileştirilmesi amacıyla pilt bölge belirlenmesi, bu knuda eğitimlerin üniversitelerce belirlenmesi Ortaöğretimde tarım uygulamalarına yönelik müfredatın luşturulması, yükseköğretimde ziraat mühendisinin idareci değil çiftçi lacağı bilinciyle yetiştirilmesi Eğitimin bedelli lması, fidenin çiftçiye bedelsiz verilmemesi, etkin lmayan teşviklerin kaldırılması Kadın çiftçilere yönelik eğitim prgramlarının uygulanması Tematik Alan 4. AR-GE Öncelik 1. Tarımda Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi Gen bankası ve thum ıslahı çalışmalarının artırılması Üniversite bünyesinde bitkisel üretim ve hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilen labratuvar- test merkezi kurulması 11

12 Strateji 3 Bilecik in tarımsal ürün çeşitliliğinin rtaya çıkarılması amacıyla araştırmalar yapılması Endemik bitki ptansiyelinin belirlenmesi Tematik Alan 5. Kırsal Kalkınma Öncelik 1. Kırsal kalkınmayı sağlayacak tedbirlerin alınması Strateji 3 Strateji 5 Strateji 6 Agr ve ek-turizm knusunda tanıtımın artırılması ve göçün önlenmesi Kırsal bölgelere ulaşımın ve ssyal lanakların iyileştirilmesi Göçü engelleyici ssyal plitikaların uygulanması (SGK priminin ödenmesi) Üretime yönelik girdi maliyetlerini azaltıcı desteklerin getirilmesi Yatırım prjelerinde kırsal bölgelerin öncelikli hale getirilmesi, Tarım Bakanlığı nın desteklediği prjelerin kırsal bölgelerde yapılmasının cazip hale getirilmesi Kırsal bölgelerde uygun lan alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının (biygaz, güneş enerjisi) yaygınlaştırılması Değerlendirme TR41 Bölge Planı hazırlık sürecinde luşturulan ihtisas kmisynları tplantılarının üçüncüsü lan Bilecik İli Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu tplantısında ilin knuyla ilgili stratejik paydaşları ve üniversite öğretim üyeleri bir araya gelmiştir yılına dönük larak knu çerçevesinde Bilecik ili için güçlü, zayıf yönleri ve fırsat-tehditleri rtaya kymuşlar, ana başlıklar altında da il için öncelik ve strateji önerilerini sunmuşlardır. Sıralanan öncelik ve stratejiler Bölge Planı 2023 için altlık luşturulmasında değerlendirilecektir. Verimli geçtiği katılımcılar tarafından dile getirilen tplantının devamı katılımcılar tarafından talep edilmektedir. 12

13 EK 1 Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Katılımcı Listesi Aşağıda isimleri belirtilen sektör temsilcileri Özel İhtisas Kmisynu Üyesi sıfatıyla tplantıya katılarak görüş, tespit ve önerileriyle kmisyn çalışmasına katkıda bulunmuşlardır. Tplantıda Bilecik ili tarım, tarıma dayalı sanayi ve rmancılık sektörlerinde beklenen eğilimler, tespit edilen güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler ile öncelik ve stratejiler BEBKA tarafından kaydedilip derlenmiş lup ifadelerin içeriği katılımcıların bakış açısını yansıtmaktadır. Katılımcı Adı Kurum Gülçin AKGÖREN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu Hüseyin AKKAYA Yenipazar Kırmızı Et Üreticileri Birliği Oktay AYATAY Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü Mehmet COŞKUN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bilecik Şubesi İ. Alparslan DANKAZ Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yrd. Dç. Dr. Alper Kürşat DEMİRKAYA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu - Gıda Teknljisi Orhan ERGÜL Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Mehmet GÜL Pazaryeri Ziraat Odası Mesut KAPLAN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu - Gıda Teknljisi Orhan KARALAR Bzüyük İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ali KUTLU Bilecik Merkez Halk Eğitim Merkezi Temel LEVENT Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ali ŞAHİN Gölpazarı Ziraat Odası Ali ÜNAL Bilecik Süt Üreticileri Birliği Bülent ÜNVER Osmaneli Ziraat Odası Nurcan YARDIMCI Bilecik Ziraat Odası İrem YAZICI Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu Mustafa YILDIRIM Yenipazar Ziraat Odası Bilecik İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Nt: Katılımcılar syadına göre alfabetik larak sıralanmıştır. 13

Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu

Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Tplantısı Rapru 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş

Detaylı

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru 09.05. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu 24.04. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile oluşturulmuş

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 17-18 ŞUBAT 2015/KIRKLARELİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Türkiye nin ilk yerli şekerinin üretim merkezi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Batı Trakya Türk Azınlığının Sosyoekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri Sektör çalıştay sunumları 4 Nisan 2008 Bu çalışmada ifade edilen görüşler çalıştay

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Gıda Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Gıda Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Gıda Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini, ARI Çekirdek İnvasyn Atölyesi prjesi, İTÜ ve ARI Teknkent in yanı sıra tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve rta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 PROJESİ - SEKTÖREL PERSPEKTİF - STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, GIDA

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu 07.05. 2013 Anadolu Üniversitesi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2008 Küresel Kalkınma Fikirleri Hibe Yardımı Yarışması Tarım Sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma KF2008 YARIŞMA İLKELERİ

2008 Küresel Kalkınma Fikirleri Hibe Yardımı Yarışması Tarım Sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma KF2008 YARIŞMA İLKELERİ GİRİŞ KF2008 YARIŞMA İLKELERİ Kalkınma Fikirleri (KF), Dünya Bankası tarafından yönetilen rekabete açık bir hibe yardımı prgramıdır. Ayrıca, ilerleme ptansiyeli bulunan yenilikçi ve başlangıç safhasındaki

Detaylı

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA T.C. Bilecik İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Rapor No:001 Rapor Tarihi:21/04/2010 İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İl Genel Meclisinin 09.04.2010 tarihinde yapılan 5 inci birleşiminde alınan

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 7.Bölüm Tarımsal Finansman ve Kredi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ UĞUR BURÇ YILDIZ Temmuz 2008 1 ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ ( AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS) ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ NİN TARİHİ Atina

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 07 Mart 2011 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla

Detaylı

Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu

Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu 11.04. 2013 Anadolu Üniversitesi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile oluşturulmuş olup

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ

KKGGDER KIRSAL KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ İZMİR UBESİ TÜRKİYE DE GIDA GÜVENLİĞİ ve SORUNLARI SEMPOZYUMU AMAÇ VE KAPSAM Ülkemizin gelişmesinde etkin lan ve gereksinim duyulan Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği alanında yeni kurulmuş lan Derneğimizin İzmir Şubesi,

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

Arazi Varlığının Dağılımı

Arazi Varlığının Dağılımı KUMLUCA İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI İlçemizin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birliğin kuruluşu ile bu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı