T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET ANKARA 009

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının tarih ve 69 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaģtırılan 4 alan ve 9 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliģtirilmiģ öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıģ, denenmek ve geliģtirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya baģlanmıģtır. Modüller teknolojik geliģmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koģulu ile eğitim öğretim sırasında geliģtirilebilir ve yapılması önerilen değiģiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iģletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaģılabilirler. BasılmıĢ modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karģılığında satılamaz.

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... i-ii AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÇEK SENET TAKĠBĠNĠN KARTLAR ÜZERĠNDE YAPILMASI Kıymetli Evrakların Sınıflandırılması Kambiyo Senetlerinin Sınıflandırılması Kambiyo Senetleri nin Düzenleme ġekli Çek Hakkında Bilinmesi Gerekenler Çek Karnesi Nasıl Alınır? Çek Düzenlemek ve Bazı Kavramlar Çek Tahsil Etmek Çek Ciro Etmek Ciro Edilen Çek in KarĢılıksız Çıkması ve Çek Ġadesi KarĢılıksız Çek i MüĢteriye Ġade Etmek Çek i Bankaya Tahsil e Göndermek Çek i Banka dan Tahsil Etmek Senet Hakkında Bilinmesi Gerekenler Senet, Cari Hesap Kartına ve Kambiyo Defterine Nasıl Kayıt Edilir?... 6 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ÇEK SENET TAKĠBĠNĠN PROGRAM DA YAPILMASI ICEBERG Paket Program a GiriĢ..... Çek - Senet Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlamak MüĢteri Çek Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlanmak Alacak Senedi Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlamak Borç Senedi Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlamak KeĢide Çek Takibi Ġçin Açılması Gereken Hesaplar MüĢteri Çeki (Ticari Uygulamalar) MüĢterimizden Çek Tahsil Edilmesi MüĢteri Çekinin Ciro Edilmesi Ciro Edilen Çek in KarĢılıksız Çıkması ve Firmamıza Ġadesi KarĢılıksız Çek in MüĢterimize Ġade Edilmesi MüĢteri Senedi (Ticari Uygulamalar) MüĢterimizden Senet Tahsil Edilmesi MüĢteri Senedinin Bankaya Tahsile Verilmesi Bankaya Verilen Senedin Tahsil Edilmesi KeĢide Çek (Ticari Uygulamalar) Satıcımıza Çek KeĢide Edilmesi KeĢide Edilen Çek in Bankadan Ödenmesi... 6

4 .6. Çek Senet Raporları MüĢteri Çeklerini Listelemek MüĢteri Senetlerini Listelemek KeĢide Çek Borç Senetlerini Listelemek Çek Senet Genel Raporları Çek Senet Düzeltmek Çek Senet Silmek MüĢteri Çek-Senetlerini Silmek MüĢteri Çek-Senet ÇıkıĢlarını Ġptal Etmek (Ġade Almak) KeĢide Çek-Borç Senedi Silmek / Ġptal Etmek (Ġade Almak).. 7 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜL MODÜLÜN TANIMI Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Çek Senet Paket program ile kolay ve hızlı cari hesap takip iģlemi yapma, yapılan kayıtlardan rapor hazırlama ve muhasebeleģtirme; paket program ile iģletmeyi yönetebilecek bir cari hesap sistemi kurma yeterliklerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/4 Bilgisayar ın temel kullanımını bilmek, Ticari Belgeler Dersi Modülleri, ÖN KOġUL Program Yüklemek Modülü ve Cari Hesap Modülünü baģarı ile geçmiģ olmak. YETERLĠLĠK Çek senet takibi yapmak MODÜLÜN AMACI Genel Amaç: Ticari hayatta kullanılan ticari belgelerle, uygulamalı, çek-senet takibi yapabileceksiniz. Amaçlar:. Ticari hayatta kullanılan çek ve senetleri Cari Hesap Kartlarına kayıt edebileceksiniz.. Çek senet takibini paket program üzerinde yapabilecek, gerekli raporları hazırlayabileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Bilgisayar Laboratuarı, Ġnternet, Projeksiyon, Tepegöz, Muhasebe Programı Eğitim CD si Her öğrenme sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaģtığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz. Modül ün sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. iii

6 Değerli öğrenci; GĠRĠġ GĠRĠġ Günümüzde iģletmeler, mali iģlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile yapmaktadır. Günlük ticari iģlem hacminin artması, muhasebesel iģlemleri takip etmeyi zorlaģtırmıģ ve sonuçta iģletmelerin bilgisayarlardan yardım alması kaçınılmaz olmuģtur. Muhasebe yazılımları sayesinde iģletmeler, mali bilgilerine daha çabuk eriģerek iģlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir Ģekilde alabilmektedir. Bir iģletmenin en önemli bölümlerinin baģında Muhasebe Birimi gelir. Bunu bir örnek ile açıklayalım: ĠĢletmeler, bir insan vücuduna benzetildiğinde Yönetim Departmanı, insanın beyni; Pazarlama Departmanı, elleri ve ayakları; Üretim Departmanı, vücudu gibidir. Muhasebe Departmanı ise vücudun sinir sistemidir. Ġnsan vücudu sağlıklı sinir sistemine sahip olmadan beyne, ellere ve diğer organlara hükmedemeyeceğine göre iģletme yönetimi de sistemli bir muhaseye sahip olmadan pazarlama, üretim ve diğer bölümleri ile ilgili doğru kararlar alamaz. Bunun için Muhasebe Birimi bir iģletmede ana unsurdur. Ticari hayatta büyüyen iģletmeler, gelecek için aldığı kararlarda ve bu kararları uygulamada her zaman muhasebe departmanından faydalanır. Muhasebenin Temel Ġlkeleri konusunda bilgi sahibi olan bir kimse, sektör önemli olmaksızın tüm iģletmelerle ilgili muhasebe departmanında rahatlıkla görev alabilecek bir konumda olacaktır. Muhasebenin temel kurallarını ve bir iģletmedeki çalıģma sistemini, yani iģleyiģi bildiğinizde bilgisayar ortamında geliģtirilen ve Bilgisayarlı Muhasebe olarak isimlendirilen tüm muhasebe programlarını rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bunun yanında bazen muhasebenin temel kurallarını bilmekle beraber, kullandığınız program ın iģlevsel oluģu da çok önemlidir. Bu ikisi muhasebeciyi tamamlayan unsurlardır. Biri eksik olduğunda günlük iģ hayatının içinde muhasebeci kaybolup gidecektir. Yaygın biçimde kullanılan, bilgisayarda fazla yer iģgal etmeyen pratik ve sıradıģı bu programda; Kolay kurulduğunu, hızlı çalıģıp hızlı sonuç ürettiğini, Windows tabanlı programlarda yapılması gereken bir çok tanımlamanın, DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu, BaĢka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman kazandıracağını örnekli uygulamalarıyla öğreneceksiniz.

7 ÖĞRENME FAALĠYETĠ - AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - Bu öğrenme faaliyeti ile cek ve senetleri cari hesap kartlarına kayıt edebilecesiniz. ARAġTIRMA Ticaret hayatında kullanılan Çek, Senet gibi ödeme araçlarının kullanım Ģekillleri ve Ģartlarını öğreniniz. ARAġTIRMA ÖZETĠ:

8 . ÇEK ve SENET TAKĠBĠNĠN KARTLAR ÜZERĠNDE YAPILMASI.. Kıymetli Evrakların Sınıflandırılması 3

9 .. Kambiyo Senetlerinin Sınıflandırılması 4

10 .3. Kambiyo Senetleri nin Düzenleme ġekli 5

11 .4. ÇEK Hakkında Bilinmesi Gerekenler.4.. Çek Karnesi Nasıl Alınır? KiĢi ve kurumlar ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere bir bankada hesap açtırırken bunun yanında çek karnesi tahsisi isteğinde bulunur. Bankalar, baģvuran her kiģi ya da kuruma derhal çek karnesi verme yükümlülüğü yoktur. Bankalar, kiģi ve kurumlara çek karnesi verirken basiret ve özen gösterme yükümlülüğü içinde olmalıdır. Bankanın Yükümlülükleri: Çek karnesi isteyen kiģi ya da kurumdan gerekli bilgi ve belgeleri istemek. Belgelerin kiģi ya da kuruma ait olduğunu araģtırmak, Bankanın Ġstediği Belgeler: Ġmza Beyannameleri, Firma Sicil Tasdiknamesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Bu belgeler ibraz edilince de, çek karnesi verilir. Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya bastırılır. Çek karnesi alan kiģi ve kurumların sorumlulukları da bulunmaktadır. Çek Karnesi Alanın Yükümlükleri: Mevduat hesaplarında yeterli bakiye bulundurması, Hesap sahibinin ticari ve mali durumunun yeterli olması Ahlakının iyi bulunması 6

12 .4.. Çek Düzenlemek ve Bazı Kavramlar Çek, para gibidir. Ödeme aracıdır. Paranın ülke de geçerli olması için Ģekil Ģartları olduğu gibi çek inde vardır. Çek in Ģekil Ģartları, aģağıda örnek resimle anlatılmıģtır. (Düzenleyen e çek i tahsis eden) Banka Bilgileri Düzenlenen (Alacaklı) Ödeme Yeri Ödeme Tarihi Çek kelimesi Ödeme Tutarı Kayıtsız, Şartsız, görüldüğünde ödeme Çek Numarası Düzenleyen in Banka Hesap No. Düzenleyen (Borçlu) ve İMZASI olacak BİLGİ Yukarıdaki çek ABC Bilgisayar emrine yazılmıģtır. Bunun dıģında Nâma ve Hamiline yazılı çek olarak ta düzenlenebilir. Bu çek in keģide tarihi 7//&& yazılmıģtır. Alacaklı, keģide gününü beklemeden (7//&& tarihinden önce) çeki tahsil etmek için bankaya verilebilir Banka verilen çekin bedelini (karşılığı varsa yani çek sahibinin banka hesabında çek bedeli kadar para varsa) alacaklıya ödemelidir. KarĢılığı yok ise alacaklı çekin arkasının yazılmasını isteyebilir. (Yani, çek e karşılıksızdır kelimesini yazdırmak, hakkında kanuni işlem başlatmaktır.) Ülkemizde ticari örf olarak yerleģen bu uygulama keģide tarihi (7//&&) geldiğinde çekin tahsil e müsait olduğunu ve bu tarihte bankaya verilmesini anlatır. Hukuken borçlu buna uymak zorunda değildir. Ancak ticari hayatta bir örf olarak günümüzde uygulanmaktadır. Özet olarak diyebiliriz ki çek te vade olmaz. 7

13 .4.3. Çek Tahsil Etmek ÖRNEK: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti. nin adımıza düzenlendiği müģteri çekini ilgili cari hesap kartlarına iģleyelim. Alan hesap, borçlu; Veren hesap alacaklı ilkesine göre; Alınan Çekler Hesabı: Borçlu TĠMAġ Cari Hesabı: Alacaklı olacaktır. Çek i tahsil ettiğimizi gösteren ve içinde çek bilgilerinin de olduğu bir belge düzenlenmeli ve müģteriye verilmelidir. Bu belgeye ÇEK GĠRĠġ BORDROSU denir. 8

14 ġimdi! Bu kayıtları, cari hesap kartılarına gereken kayıtları yapalım KAMBĠYO DEFTERĠ Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. TL Tutarı 737,50 Çıkış Tarihi Firma CARĠ HESAP DEFTERĠ Alıcı: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti Tarih Belge No Açıklama Borç Alacak Bakiye 0//&& 54 SatıĢ Faturası,475,00 TL,475,00 TL 5//&& 5 Alınan TL Çek 737,50 TL 737,50 TL TOPLAM :,475,00 TL 737,50 TL 737,50 TL 9

15 .4.4. Çek Ciro Etmek Emre yazılı bir çek in, bir baģka kiģiye / kuruma devredilmesine CĠRO denir. Çek ciro etmeye yetkili bir kiģi, çek in arka yüzüne devredilecek firma bilgilerini yazıp imzalaması ile ciro iģlemi gerçekleģir. Devralan kiģi ya da kurum, çek i bankadan da tahsil etme imkânı elde eder. ÖRNEK: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti.nin adımıza düzenlendiği müģteri çekini 6//&& tarihinde, satıcımız ESCAPE BĠLGĠSYAR A.ġ. ye ciro ile devredilmiģtir. ÇEK ĠN ARKA YÜZÜ Alan hesap, borçlu; Veren hesap alacaklı ilkesine göre; ESCAPE Cari Hesabı: Borçlu Alınan Çekler Hes: Alacaklı olacaktır. ALONJ yapılabilecek yer.. Çek in arka yüzünde ciro yapmak için yer kalmazsa ALONJ denilen bir yöntem uygulanır. (ALONJ: Bir Ģeyi uzatmak için yapılan ilavedir. Kambiyo senetlerinin (poliçe, bono, çek) arka yüzüne yapılacak iģlemler için yer kalmadığı zaman, uzunlamasına eklenen kâğıda ALONJ denir.) ALONJ üzerine yapılacak her türlü iģlem, çek in arkasına yapılmıģ sayılır. Ciro iģleminin kayıtsız ve Ģartsız olması ve bir silsile içinde birbirini takip etmesi gerekir. 0

16 ġimdi! Bu kayıtları, iki cari hesaba da yapalım KAMBĠYO DEFTERĠ Portföydeki (Elimizdeki Çekler) Çıkış Yapılan Çekler Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. TL Tutarı Çıkış Tarihi Firma 737,50 6//07 ESCAPE Tarih CARĠ HESAP DEFTERĠ Satıcı: ESCAPE Elektronik San. Tic. Ltd. ġti. Belge Açıklama Borç Alacak Bakiye No 0//&& 63 AlıĢ Faturası 3,3.90 TL 3,3.90 TL 05//&& 554 Nakit Ödeme,50.00 TL,88.90 TL 6//&& 5 Ciro Edilen Çek 737,50 TL,45.40 TL TOPLAM:, TL 3,3.90 TL,45.40 TL ESCAPE Elektronik Ltd.ġti. ne ciro iģlemi ile devrettiğimiz çek bilgilerini gösteren bir belge düzenlemeli ve satıcı firma yetkilisine imzalatılmalıdır. Bu belgeye ÇEK ÇIKIġ BORDROSU denir.

17 .4.5. Ciro Edilen Çek in KarĢılıksız Çıkması ve Çek Ġadesi Çek i ilk defa düzenleyen keģidecinin banka hesabında çek tutarı kadar nakit olmaması KARġILIKSIZ ÇEK anlamına gelir. MüĢterimizden tahsil ederek, satıcımıza ciro ettiğimiz bir çek karģılıksız çıktığında Satıcımız karģılıksız çek i bize bildirecek ve genelde yapıldığı gibi karģılıksız çeki iade edip çek tutarı kadar nakit isteyecektir.(çek arkası yazılamadan önce bildirim.) ÖRNEK: Satıcımız ESCAPE BĠLGĠSYAR A.ġ. ye ciro ile devrettiğimiz çeki. karģılıksız olduğu için 7//&& tarihinde firmamıza iade etmiģtir. ġimdi! olması gereken kayıtları yapalım Tarih CARĠ HESAP DEFTERĠ Satıcı: ESCAPE Elektronik San. Tic. Ltd. ġti. Belge Açıklama Borç Alacak Bakiye No 0//&& 63 AlıĢ Faturası 3,3.90 TL 3,3.90 TL 05//&& 554 Nakit Ödeme,50.00 TL,88.90 TL 6//&& 5 Ciro Edilen Çek 737,50 TL,45.40 TL 7//&& 5 KarĢılıksız / Ġade Edilen Çek 737,50 TL,88.90 TL TOPLAM:, TL 3, TL,88.90 TL Ġade edilen çek iģlemi ile satıcımızın alacağı bakiyesi artacaktır. KAMBĠYO DEFTERĠ Portföydeki (Elimizdeki Çekler) Çıkış Yapılan Çekler Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 55 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. KarşılıksızÇek TĠMAġ Ltd. Tutarı Çıkış Tarihi Firma 737,50 6//07 ESCAPE 737, KarĢılıksız Çek i MüĢteriye Ġade Etmek Firmamıza karģılıksız bir çek ulaģtığında ilk yapacağımız iģlem, çek i veren müģterimizi arayıp, durumu bildirerek çek in bedelini istemektir. (Müteselsil Sorumluluk) MüĢterimiz, bu durumda iki Ģekilde hareket edebilir.

18 Müteselsil Sorumluluk ta Birinci Durum: KarĢılıksız çek in iadesini isteyip, elden nakit ödeme yapabilir. Yapılması gereken kayıt aģağıdaki gibidir. KAMBĠYO DEFTERĠ Portföydeki (Elimizdeki Çekler) Çıkış Yapılan Çekler Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 55 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. KarşılıksızÇek TĠMAġ Ltd. Tutarı Çıkış Tarihi Firma 737,50 6//07 ESCAPE 737,50 7//07 TĠMAġ Ltd. ġti Tarih CARĠ HESAP DEFTERĠ Alıcı: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti Belge Açıklama Borç Alacak Bakiye No 0//&& 54 SatıĢ Faturası,475,00 TL,475,00 TL 5//&& 5 Alınan TL Çek 737,50 TL 737,50 TL KaĢılıksız 7//&& 5 737,50 TL,475,00 TL Ġade Çek 7//&& 564 Alınan Nakit 737,50 TL 737,50 TL TOPLAM :,.50 TL,475,00 TL 737,50 TL Tarih Kasamıza gelen nakdi, satıcımız olan ESCAPE Elektronik firmasına ödeyerek iģlem sonuçlandırılır. CARĠ HESAP DEFTERĠ Satıcı: ESCAPE Elektronik San. Tic. Ltd. ġti. Belge Açıklama Borç Alacak Bakiye No 0//&& 63 AlıĢ Faturası 3,3.90 TL 3,3.90 TL 05//&& 554 Nakit Ödeme,50.00 TL,88.90 TL 6//&& 5 Ciro Edilen Çek 737,50 TL,45.40 TL 7//&& 5 KarĢılıksız / Ġade Edilen Çek 3 737,50 TL,88.90 TL 7//&& 5 Verilen Nakit 737,50 TL,45.40 TL TOPLAM:,75.00 TL 3, TL,45.40 TL

19 Müteselsil Sorumluluk ta Ġkinci Durum: MüĢteri karģılıksız çek i ilgilendiren banka hesabına para yatırarak çek i tahsil edilir duruma getirebilir. Bunun için yapılması gereken bir kayıt yoktur. Satıcımıza artık çek in tahsil edilir durumda olduğu haber verilir Çek i Bankaya Tahsil e Göndermek Emre yazılı çek i nakde dönüģtürmek için, çek üzerinde yazılı banka Ģubesine gidip banka görevlisine çek imizi teslim etmek, TAHSĠLE ÇEK vermektir. Tahsil e çek vermekle çek, bankanın olmaz. Çek üzerinde mülkiyetimiz devam eder. Bunun için, tahsile çek verdiğimizi ve çek bilglerini gösteren bir belge düzenleyip banka görevlisine imzalatmak gerekir. Bu belgeye de ÇEK ÇIKIġ BORDROSU denir Çek i Banka dan Tahsil Etmek Çek karģılığı varsa banka görevlisi çek bedelini yetkili kiģilere elden ödeyecektir. Kurumların ise banka mevduat hesabına havale edecektir. Çek karģılığı yoksa banka görevlisi çek bedelini ödemeye yetkili değildir. KarĢılıksız çıkan çek in arkasını yazdırmak yoluyla tahsil imkânı vardır. Yine de çek in arkasını yazdırmadan önce çek i aldığınız müģteriyi arayıp çek in karģılıksız olduğunu ve arkasının yazılacağını müģteriye söylemelisiniz. 4

20 .5. SENET Hakkında Bilinmesi Gerekenler Senet, çek gibidir. Ödeme aracıdır. Hukuki mahiyeti itibariyle bir teminat ve kredi aracıdır Çek in geçerli olması için Ģekil Ģartları olduğu gibi senet inde vardır. Senet in Ģekil Ģartları, aģağıda örnek resimle anlatılmıģtır. Ödeme Tarihi Ödeme Tutarı Senet Numarası Senet kelimesi Düzenlenen (Alacaklı) Kayıtsız, Şartsız, Emre ödeme Ödeme Yeri Kefil Bilgileri Düzenleme Tarihi ve Keşideci İMZA Yukarıdaki senet ABC Bilgisayar emrine yazılmıģtır. Bunun dıģında Nâma ve Hamiline yazılı senet olarak ta düzenlenebilir. Yukarıdaki senette 7//&& ödeme günü yazılmıģtır. Vadesi gösterilmemiģ olsaydı, görüldüğünde ödenmesi gerekirdi. Yukarıdaki senette belirtilmediği için, ödeyecek muhatabın adresi Ödeme Yeri kabul edilir. Vade yazılmadığında senet devredilemez ve dolayısıyla geçersizdir. Çek de yapılan ciro, tahsil ve iade işlemleri senet içinde aynıdır. 5

21 .5.. Senet, Cari Hesap Kartına ve Kambiyo Defterine Nasıl Kayıt Edilir? ÖRNEK: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti. nin adımıza düzenlendiği müģteri çekini ilgili cari hesap kartlarına iģleyelim. Alan hesap, borçlu; Veren hesap alacaklı ilkesine göre; Alınan Senetler Hesabı: Borçlu TĠMAġ Cari Hesabı: Alacaklı olacaktır. ġimdi! Bu kayıtları, iki cari hesaba da yapalım KAMBĠYO DEFTERĠ Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 06//&& 7//&& 55 0//&& 7//&& 5 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. Mehmed DEMĠRAL Tutarı 737,50.50,00 Çıkış Tarihi Firma Tarih Belge No CARĠ HESAP DEFTERĠ Alıcı: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti Açıklama Borç Alacak Bakiye 0//&& 54 SatıĢ Faturası,475,00 TL,475,00 TL 06//&& 6874 TĠMAġ Temizlik 737,50 TL 737,50 TL 06//&& 5 Alınan TL Çek 737,50 TL 06//&& 5 Alınan TL Senet.50,00 TL TOPLAM :,475,00 TL,475,00 TL -.50,00 TL 6

22 UYGULAMA FAALĠYETĠ - ĠĢlem Basamakları Öneriler Ticari Hayatta Kullanılan Belgeleri Öğreniniz. Ticari hayatta kullanılan Çek, Senet belgelerinin, hangi ticari iģlemin sonrasında düzenlendiği öğrenin. Düzenlediğiniz çek ve senetleri cari hesap kartlarında iģleyiniz. Düzenlediğiniz çek ve senetleri cari hesap Kambiyo Defteri iģleyiniz. BoĢ kâğıtlar üzerinde ticari belgelerinizi ve bunlarla ilgili cari hesap kartlarınızı oluģturun. Ticari belgeleri, öğrendiğiniz gibi iģleyin. Cari Hesabın ÇalıĢma Ġlkelerini unutmayın. Kambiyo defterini boģ kâğıtlar üzerinde oluģturun ve daha sonra çek ve senetleri iģleyin. 7

23 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI). AĢağıdaki kambiyo senetlerinden hangisi hamiline düzenlenebilir? a. Bono b. Poliçe c. Çek d. Kar / Zarar Ortaklığı Belgesi. Nâm a Yazılı Senet ile Emre Yazılı Senet Arasındaki En Önemli Farkı Açıklar mısınız? UYGULAMA FAALİYETİ 3. AĢağıdaki kambiyo senetlerinden hangisi yazılı beyan ile devredilebilir? a. Hamiline Yazılı Hisse Senedi b. Hamiline Yazılı Çek c. Emre Yazılı Senet d. Nâma Yazılı Poliçe 4. Çek ile Senet Arasındaki Farkları Açıklar mısınız? UYGULAMA FAALİYETİ 5. Kambiyo senetlerini ciro yöntemiyle devretmek için yer kalmadığı durumlarda yapılan eklentiye ne denir? a. Ġbraz b. Ciro c. Temlik d. Alonj 6. AĢağıdaki tanımlardan hangisi yanlıģtır? a. KeĢideci: Senet düzenleyene denir. b. Lehtar: Senet alacaklısına denir. c. Muhatap: Senet borçlusuna denir. d. Ciro: Senet arkasına yapılan eklentiye denir. 8

24 DEĞERLENDİRME Ölçme ve Değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları Modül son sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR Kıymetli Evrak türlerini sayabilir misiniz? 3 4 Kambiyo Senedi çeģitlerini ve arasındaki farklarını öğrendiniz mi? Nama, Emre ve Hamiline Kambiyo Senedi düzenleyip Kambiyo Defterine iģleyebilir misiniz? Kambiyo senetlerinin nakde dönüģtürene kadar, ticari hayatta oluģabilecek iģlem sürecini öğrendiniz mi? (Ciro Tahsile Göndermek Karşılıksız İade İcra) DEĞERLENDİRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 9

25 NM FAALĠYEĠ AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - Bu öğrenme faaliyeti ile çek senet takibini paket program üzerinde yapabilecek, gerekli raporları hazırlayabileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizde çek-senet ile çok alıģ veriģ yapan bir iģletmeyi ziyaret edin ve nasıl bir takip sistemi kurduklarını araģtırın. Bu iģletmenin muhasebe yetkilisine en çok ihtiyacı olan raporları ve çalıģma sisteminde yaģadığı sorunları kısaca anlatmasını isteyin.. ÇEK VE SENET TAKĠBĠNĠN PAKET PROGRAM DA YAPILMASI AĢağıda, önceden beri faaliyette olan ABC Bilgisayar Tic. San. Ltd. ġti. firmasının ticari bilgileri detaylı olarak verilmiģtir. Firma Unvanı: ABC Bilgisayar Tic. San. Ltd. ġti. Adres Bilgileri: Kurbağalı Dere Caddesi Ali Ferruh Sokak Semt/Ġlçe / ġehir: HasanpaĢa / KADIKÖY ĠSTANBUL Web: e-posta: Telefon: Faks: Ticaret Sicil No: 536 Banka Bilgileri: AKBANK...ġb. Hesap No: ĠġBANKASI -... ġb. Hesap No: Alıcı Cari Hesabı: TĠMAġ Temizlik San. Tic. Ltd. ġti. Satıcı Cari Hesabı: Genç Nesil Bilgisayar San. Tic. Ltd. ġti. Ticari Faaliyet Her Türlü Bilgisayar Monitörü Modelleri Gösterdiği Ürünler: Verilen bilgilere göre paket program da ABC Bilgisayar Tic. San. Ltd. ġti. firmasını paket program da oluģturalım ve cari hesap sistemini kuralım. 0

26 .. ICEBERG Ticari Modül e GiriĢ Bilgisayarınızın masaüstündeki program kısayolunu çalıģtırın. [0-Kullanıcı] ile programa giriģ yapın. ġekil Kullanıcı GiriĢi ġifre bölümünü [] ile geçince Ana menü gelecektir. [] ile ICEBERG-Cari/Stok/Fatura paket programına girin. ġekil Ana menü

27 .. Çek - Senet Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlamak Cari hesapları tanımlamaya baģlamadan önce aģağıdaki tabloyu inceleyelim. Çek, senet takibi için birden fazla cari hesap açılması gerektiği yukarıdaki tablodan anlaģılmaktadır. Bir firmanın çek, senet alıģveriģi yoğun olan firmalar detaylı takip için daha fazla cari hesap açmak zorundadır. AĢağıdaki tabloda bununla ilgili detaylar verilmiģtir. Yukarıdaki anlatılanlar göre ABC Bilgisayar Tic. San. Ltd. ġti. firmasının çek ve senetlerini detaylı takip etmek için cari hesaplarımızı oluģturalım.

28 ... MüĢteri Çek Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlanmak MüĢteri çek hesaplarını oluģturmak için TANIM menüsünde CARĠ PLAN bölümüne [] ile girin. ġekil 3 Cari Hesap Planına GiriĢ Cari Hesap Planı ekranı gelecektir. Bu ekranda [YÖN TUġLARI] ile aģağıya ilerlediğinizde Alınan Çek Hesapları program tarafından YIL ve AY olarak gruplandırıldığı görülecektir. ġekil 4 Cari Yıl a Ait Otomatik AçılmıĢ MüĢteri Çek Hesapları Bilinmelidir ki cari yıl içinde müģterinizden sonraki yıla vadeli çek tahsili yapma ihtimali olabilir. Örneğin && yılındayken 00 yılına vadeli ait bir çek almak gibi. 3

29 Böyle bir durumda sonraki yıl a ait 00 Vadeli MüĢteri Çek Hesaplarını da açmanız gerekir. ICEBERG ticari modül, bu hesapları da size otomatik açma imkanı veriri. Sonraki yıl a ait CARĠ HESAP PLAN içinde [ALT]+[INSERT] yapın. [ALT]+[INSERT] ġekil 5 MüĢteri Çek Hesaplarının AçılıĢı 7 [] ile devam edildiğinde cari yıl içinde sonraki yıl vadeli çek hesapları YIL ve AY olarak gruplandırılarak otomatik açılacaktır. 7 ġekil 6 Sonraki Yıl Vadeli MüĢteri Çek Hesapları Açıldı! 4

30 ... Alacak Senedi Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlamak Alınan senet hesaplarını oluģturmak için TANIM menüsünde CARĠ PLAN bölümüne [] ile girin. ġekil 7 Cari Hesap Planına GiriĢ Cari Hesap Planı ekranı gelecektir. Bu ekranda [YÖN TUġLARI] ile aģağıya ilerlediğinizde Alınan Senet Hesapları program tarafından YIL ve AY olarak gruplandırıldığı görülecektir. ġekil 8 Cari Yıl a Ait Otomatik AçılmıĢ MüĢteri Senet Hesapları Bilinmelidir ki cari yıl içinde müģterinizden sonraki yıla vadeli senet tahsili yapma ihtimali olabilir. Örneğin && yılındayken 00 yılına vadeli ait bir senet almak 5

31 Böyle bir durumda sonraki yıl a ait 00 Vadeli MüĢteri Çek Hesaplarını da açmanız gerekir. ICEBERG ticari modül bu hesapları da size otomatik açma imkanı verir. Sonraki yıl a ait CARĠ HESAP PLAN içinde [ALT]+[INSERT] yapın. [ALT]+[INSERT] ġekil 9 MüĢteri Senet Hesaplarının AçılıĢı 7 [] ile devam edildiğinde cari yıl içinde sonraki yıl vadeli senet hesapları YIL ve AY olarak gruplandırılarak otomatik açılacaktır. 7 ġekil 0 Sonraki Yıl Vadeli MüĢteri Senet Hesapları Açıldı! 6

32 ..3. Borç Senedi Takibi Ġçin Gereken Hesapları Tanımlamak Borç senetleri hesaplarını oluģturmak için TANIM menüsünde CARĠ PLAN bölümüne [] ile girin. ġekil Cari Hesap Planına GiriĢ Cari Hesap Planı ekranı gelecektir. Bu ekranda [YÖN TUġLARI] ile aģağıya ilerlediğinizde program tarafından açılmıģ Borç Senetleri Hesapları görülecektir. ġekil Borç Senetleri Hesaplarının AçılıĢı 7

33 CARĠ HESAP PLAN içinde [ALT]+[INSERT] yapın ve borç senetlerinin takibi için gereken hesapları açın. [ALT]+[INSERT] ġekil 3 Borç Senetleri Hesaplarının AçılıĢı 7 [] ile devam edildiğinde cari yıl içinde sonraki yıl vadeli senet hesapları YIL ve AY olarak gruplandırılarak otomatik açılacaktır. 7 ġekil 4 Borç Senetleri Hesapları Açıldı! 8

34 ..4. KeĢide Çek Takibi Ġçin Açılması Gereken Hesaplar KiĢiler ve Kurumlar ticari faaliyetlerde kullanmak üzere bir bankada hesap açtırırken bunun yanında çek karnesi tahsisi isteğinde bulunurlar.bunun için banka hesabı denildiğinde, sadece para havalesinin yapıldığı bir hesap açılacağını düģünmemeliyiz. Nakit havale iģlemleri yanında bankanın iģletmeye sunduğu baģka hizmetleri de vardır. Örneğin; kredi vermek, kredi kartı ve çek karnesi tahsis etmek gibi Bankalara yapılan baģvuru ve bankaların yaptığı inceleme sonucunda, ancak uygun gördüğü kiģi ve kurumlara çek karnesi tahsisi etmektedir. Bütün bu hesaplar, bankayı ilgilendiren ve iģletmede cari hesap olarak açılması, kayıtların iģlenmesi, rapor alınması ve takip edilmesi gereken cari hesaplardır. ICEBERG ticari modül de firma çeklerin takibi için gereken hesaplar, banka tanımı ile beraber otomatik oluģturulur. KeĢide edilen çek hesaplarını oluģturmak için TANIM menüsünde CARĠ PLAN bölümüne [] ile girin. ġekil 5 Cari Hesap Planına GiriĢ 9

35 CARĠ HESAP PLAN içinde [ALT]+[INSERT] yapın ve Banka ve Bağlantı Hesapları seçimini yapın. ġekil 6 Yeni Banka Bilgileri Tanımı Gelen (kırmızı) ekranda iģletmeye ait banka bilgilerini tanımlayın. 3 ġekil 7 Banka ve Bağlantı Hesaplarının Tanımı 3 [] ile devam edildiğinde (yeşil) yeģil bir ekran açılacaktır. 30

36 4 [] ile devam edilidğinde bankayı ilgilendiren bütün hesaplar program taradından otomatik açılacaktır. 4 ġekil 8 OluĢturulmuĢ Yeni Banka Hesapları Açılan Banka ve Bağlantı Hesapları aģağıda listelenmiģtir. 0 Banka nın Tahsil Çekleri Hesabı 0 3 Banka nın Teminat Çekleri Hesabı 0 Banka nın Vadesiz Mevduat Hesabı 03 Banka nın KeĢide Çekler Hesabı 03 Banka nın Havale Emirleri Hesabı 03 3 Banka nın Diğer Ödemeler Emirleri Hesabı 08 Banka nın Kredi Kartı POS Makinesi Hesabı Banka nın Tahsil Senetleri Hesabı 3 Banka nın Teminat Senetleri Hesabı 300 Banka nın Kredi Hesabı Banka nın Vısa / Master Kredi Kartı Hesabı Açılan Banka ve Bağlantı Hesaplarını ICEBERG otomatik kullanılacaktır. 3

37 .3. MüĢteri Çeki (Ticari Uygulamalar).3.. MüĢterimizden Çek Tahsil Edilmesi 5..&&&& tarihinde TĠMAġ Temizlik San. Tic. Ltd. ġti. firması TL müģteri çeki göndermiģtir. Müşteri Çeki Müşteri Çeki Bilgileri Keşide Eden TİMAŞ Temizlik Keşide Yeri İstanbul Vade Tarihi 7 / / && Çek Tutarı TL Çek Seri No 5 Öğrenme Faaliyeti- de öğrendiklerimizi göre cari kart takibi yapmıģ olsaydık, MÜġTERĠ ÇEKĠ olduğu için müģteri cari kartının ALACAK tarafına yazmamız gerekirdi. CARĠ HESAP DEFTERĠ Alıcı: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti Tarih Belge No Açıklama Borç Alacak Bakiye 06//&& 3 SatıĢ Faturası, TL, TL //&& 934 Gelen Havale, TL TL 5//&& 5 Alınan Çek TL TL TOPLAM :, TL, TL TL Yukarıda verilen bilgilere göre, öncelikle müģterimiz TĠMAġ Temizlik Ltd.ġti. cari kartını seçin. Sonra, cari hesap kartında [] ile gelen iģlem tipi ekranını kullanarak yukarıdaki belgeyi iģleyin. 3

38 CARĠ ekranında Cari Kartlar (Cari Sistem) bölümüne [] ile girin. [] ġekil 9 Cari Menüsü Cari Kartlar (Cari Sistem) Plan Kodu bölümünde cari hesap kodu ya da cari hesap unvanı yazılarak cari hesap bulunur ve dolayısıyla kayıt iģlemeye bu bölümden baģlanır. ĠĢlem yapacağımız cari hesap unvanını, plan kodu bölümüne TĠMAġ yazın ve [] ile devam edin. Cari Hesabın Unvanını yazın ve [] ile devam edin. [] 3 ġekil 0 Cari Hesap Seçimi 3 Aranılan Cari Hesap bulundu. [] ile devam edin. 33

39 4 5 6 Bulunan Cari Hesabı [] ile seçtiğinizde aģağıdaki ekranı gelecektir. Cari kart içindeyken [] yapın ve gelen ekranda 4. ĠĢlem tipini yani Çek/Senet/Vadeli Slip Tahsilatı Yap seçimini yapın. Gelen ekranda Alınan Çekler seçimini yapın. Sonra da TL seçimini yapın. [] 4 [] [] 6 5 ġekil MüĢteri Cari Kartı Alınan Çekin ĠĢlenmesi 7 Gelen ekranda MüĢteri Çek Bilgilerini ilgili alanlara kayıt edin. Müşteri Çek Bilgileri 7 ġekil MüĢteri Çeki Bilgilerinin GiriĢi 34

40 8 MüĢteri çeki, Alınan Çek Listesi bölümüne geldiğinde [F9] ile kaydedin. [F9] Çek Kayıt 8 9 ġekil 3 MüĢteri Çekinin Kayıt Edilmesi 9 0 Müşteriler, birden fazla çek verdiğinde kayıt edilen çeklerin Ortalama Vade Tarihi ve Vade Günü bu bölümde otomatik hesaplanır. Bu ekranda, kayıt edilen çek in hangi faturadan düģüldüğü görülür. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayı verin ve [] ile devam edin. Müşteri çek in hangi faturadan düşüldüğü Fatura nın gerçek tutarı Yapılan ödeme Ödeme sonrası faturanın (kalan) ödenmeyen kısmı [F9] Ödeme Onayı 0 ġekil 4 Tahsil Edilen Çek in ÖdenmemiĢ Fatura dan DüĢülmesi Ödenmemiş belgeler ekranında yapılan bu işlemler, müşterinin ödemediği belgeleri takip etmeye, bu belgelerin toplamı üzerinden vade farkı hesaplaması yapmaya, gerektiğinde müşterilere uyarı mektubu göndermeye yarar. 35

41 ÖdenmemiĢ Belgeler ekranından [F0] ile satıcı cari hesap kartına geri dönün. Bu bölüme kadar yapılan iģlemleri aģağıdaki ekrana bakarak yorumlayın. Çek-Senet RİSKİ Cari Hesap Bakiyesi ile Ödenmemiş Belgeler toplamı eşit olmalıdır. ġekil 5 MüĢteri Cari Hesap Kartı Kayıt EdilmiĢ Çek Not Alınız! 36

42 .3.. MüĢteri Çekinin Ciro Edilmesi TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti nin adımıza düzenlendiği müģteri çekini 6//&& tarihinde, satıcımız ESCAPE BĠLGĠSYAR A.ġ. ye ciro ile devredilmiģtir. KAMBĠYO DEFTERĠ Çıkış Yapılan Çekler Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. TL Tutarı 337,50 Çıkış Tarihi 6//& & Firma ESCAPE Tarih CARĠ HESAP DEFTERĠ Satıcı: ESCAPE Elektronik San. Tic. Ltd. ġti. Belge Açıklama Borç Alacak Bakiye No 0//&& 63 AlıĢ Faturası 3,3.90 TL 3,3.90 TL 05//&& 554 Nakit Ödeme,50.00 TL,88.90 TL 6//&& 5 Ciro Edilen Çek 337,50 TL, TL TOPLAM:, TL 3,3.90 TL, TL Öğrenme Faaliyeti- de öğrendiklerimizi göre cari kart takibi yapmıģ olsaydık, satıcımıza CĠRO EDĠLEN MÜġTERĠ ÇEKĠ olduğu için satıcı cari kartının BORÇ tarafına yazmamız gerekirdi. Yukarıda verilen bilgilere göre, öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS ÇIKIġLARI bölümünden çek ciro edin. Sonra, ESCAPE ELEKTRONĠK cari hesabına bakıldığında BORÇ tarafına belgenin iģlendiği görülecektir. 37

43 Öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS ÇIKIġLARI bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 6 MüĢteri Çekinin Ciro Edilmesi Ciro edilecek çeki [+] ile iģaretleyip [F9] ile onaylayın.ekrana gelen satıcılar listesinden ESCAPE Elektronik cari hesabını [] ile seçip ciro edin. [+] işaretle [F9] Onay 3 [] 4 [] 5 ġekil 7 Ciro Edilecek Çek in Seçilmesi:[+] ve [F9]:Onaylanması 38 []

44 6 Bu ekranda, satıcıya ciro edilen çek in hangi faturadan düģüldüğü görülür. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayı verin ve [] ile devam edin. Müşteri çek in hangi faturadan düşüldüğü Fatura nın gerçek tutarı Yapılan ödeme Ödeme sonrası faturanın (kalan) ödenmeyen kısmı [F9] Ödeme Onayı 6 ġekil 8 Tahsil Edilen Çek in ÖdenmemiĢ Fatura dan DüĢülmesi Ödenmemiş belgeler ekranında yapılan bu işlemler, müşterinin ödemediği belgeleri takip etmeye, bu belgelerin toplamı üzerinden vade farkı hesaplaması yapmaya, gerektiğinde müşterilere uyarı mektubu göndermeye yarar. 7 Ciro edilen çek için, bir belge düzenleyip satıcıya imzalatılması gerekir. Bu belge Çek ÇıkıĢ Bordrosu dur. [EVET] ile devam edildiğinde [] 7 ġekil 9 Satıcıya Ciro Edilen Çek Sonrası ÇıkıĢ Bordrosu 39

45 .3.3. Ciro Edilen Çek in KarĢılıksız Çıkması ve Firmamıza Ġadesi Satıcımız ESCAPE Elektronik Ltd.ġti. ye ciro ile devrettiğimiz çek, karģılıksız olduğu için 7//&& tarihinde firmamıza iade etmiģtir. Tarih CARĠ HESAP DEFTERĠ Satıcı: ESCAPE Elektronik San. Tic. Ltd. ġti. Belge Açıklama Borç Alacak Bakiye No 0//&& 63 AlıĢ Faturası 3,3.90 TL 3,3.90 TL 05//&& 554 Nakit Ödeme,50.00 TL,88.90 TL 6//&& 5 Ciro Edilen Çek 337,50 TL, TL 7//&& 5 KarĢılıksız Çek 337,50 TL,88.90 TL TOPLAM:, TL 3, TL,88.90 TL Öğrenme Faaliyeti- de öğrendiklerimizi göre cari kart takibi yapmıģ olsaydık, satıcımıza CĠRO EDĠLĠP KARġILIKSIZ ÇIKAN MÜġTERĠ ÇEKĠ BĠZE ĠADE OLDUĞU ĠÇĠN satıcı cari kartının ALACAK tarafına yazmamız gerekirdi. KAMBĠYO DEFTERĠ Portföydeki (Elimizdeki Çekler) Çıkış Yapılan Çekler Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 55 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. KarşılıksızÇek TĠMAġ Ltd. Tutarı Çıkış Tarihi Firma 337,50 6//07 ESCAPE 337,50 Yukarıda verilen bilgilere göre, öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS GĠRĠġLERĠ bölümünden çeki karģılıksız kaydedin. Daha sonra ESCAPE ELEKTRONĠK cari hesabına bakıldığında iade edilen çek iģlemi ile satıcımızın alacak bakiyesi artacaktır. 40

46 Öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS ÇIKIġLARI bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 30 Satıcımıza Ciro Ettiğimiz Çekin MüĢterilerimizden tahsil edilen çeklerin listesi ekrana gelecektir. Satıcıya ciro edilen ve sonra karģılıksız çıkan çeki bulup, üzerinde [SAĞ-OK] yapın. [SAĞ-OK] [] [] 3 4 [] ġekil 3 Ciro Edilen MüĢteri Çekinin KarĢılıksız Kaydedilmesi 4

47 [] ile devam edildiğinde ciro edilen çek, karģılıksız çek olacaktır. Yani çek, satıcımızdan alınmıģ, firmamıza iade edilmiģtir. ġekil 3 Alınan Çekler Menüsü KarĢılıksız Çek Satıcımız, ESCAPE Elektronik cari hesabına bakıldığında ALACAK yazıldığı görülecektir. ġekil 33 Çek in KarĢılıksız Kaydedilmesi ve Satıcı Cari Hesabına Etkisi Dolayısıyla satıcımıza olan borcumuz artacaktır. 4

48 .3.4. KarĢılıksız Çek in MüĢterimize Ġade Edilmesi Satıcımız, ESCAPE Elektronik Ltd.ġti. nin firmamıza iade ettiği karģılıksız çeki, müģterimiz TĠMAġ Temizlik Maddeleri ne 7//&& tarihinde iade edilmiģtir. CARĠ HESAP DEFTERĠ Alıcı: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti Tarih Belge No Açıklama Borç Alacak Bakiye 06//&& 3 SatıĢ Faturası, TL, TL //&& 934 Gelen Havale, TL TL 5//&& 5 Alınan Çek TL TL 7//&& 5 KarĢılıksız Ġade Çek TL TL TOPLAM :,8.50 TL, TL TL Öğrenme Faaliyeti- de öğrendiklerimizi göre cari kart takibi yapmıģ olsaydık, KARġILIKSIZ ÇEKĠ MÜġTERĠMĠZE ĠADE ETTĠĞĠMĠZ ĠÇĠN müģteri cari kartının BORÇ tarafına yazmamız gerekirdi. KAMBĠYO DEFTERĠ Portföydeki (Elimizdeki Çekler) Çıkış Yapılan Çekler Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 55 Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. KarşılıksızÇek TĠMAġ Ltd. Tutarı Çıkış Tarihi Firma 337,50 6//07 ESCAPE 337,50 7//07 TĠMAġ Ltd. ġti Yukarıda verilen bilgilere göre, öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS ÇIKIġ ONAYI bölümünden çeki müģteriye iade edin. TĠMAġ Temizlik Maddeleri cari hesabına bakıldığında iade edilen çek iģlemi ile müģterimizin bize olan borcu artacaktır. 43

49 Öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET ÇIKIġ ONAYLAMA bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 34 KarĢılıksız Çek in MüĢteriye Ġade Edilmesi Gelen ekranda sırasıyla KarĢılıksız Çekler ve TL seçimini yapın. [] [] 3 ġekil 35 KarĢılıksız Çeklerin Listelenmesi 3 [] ile devam edildiğinde karģılıksız iģaretlenmiģ çekler listelenecektir. 44

50 4 Ġade edilmesi gereken çeki [+] ile iģaretleyip [F9] ile onaylayın. [+] işaretle [F9] Onay 4 [] [] 5 ġekil 36 KarĢılıksız Çek in ĠĢaretlenip, MüĢteriye Ġade Edilmesi 5 [] ile devam edildiğinde çekin tahsil edildiği müģteri otomatik gelecektir. Ġade edilen tarihi yazıp [] ile devam edin. Satıcımız, TĠMAġ Temizlik Maddeleri cari hesabına bakıldığında BORÇ yazıldığı görülecektir. Dolayısıyla müģterimizin bize olan borcu artacaktır. 45

51 .4. MüĢteri Senedi (Ticari Uygulamalar).4.. MüĢterimizden Senet Tahsil Edilmesi 7..&&&& tarihinde TĠMAġ Temizlik San. Tic. Ltd. ġti. firması,50.00 TL müģteri senedi göndermiģtir. Müşteri Senet Bilgileri Keşide Eden TİMAŞ Temizlik Keşide Yeri Kadıköy/İstanbul Vade Tarihi 7 / / && Senet Tutarı,50.00 TL Senet No 5 Kefil Mehmed DEMİRAL Öğrenme Faaliyeti- de öğrendiklerimizi göre cari kart takibi yapmıģ olsaydık, MÜġTERĠ SENEDĠ olduğu için müģteri cari kartının ALACAK tarafına yazmamız gerekirdi. CARĠ HESAP DEFTERĠ Alıcı: TĠMAġ Temizlik Maddeleri Ltd. ġti Tarih Belge No Açıklama Borç Alacak Bakiye 06//&& 3 SatıĢ Faturası, TL, TL //&& 934 Gelen Havale, TL TL 5//&& 5 Alınan Çek TL TL 7//&& 5 KarĢılıksız TL TL Ġade Çek 7//&& 5 Alınan Senet,50.00 TL TL TOPLAM :,8.50 TL, TL TL Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 5 KAMBĠYO DEFTERĠ Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. KarşılıksızÇek TĠMAġ Ltd. Mehmed DEMĠRAL Tutarı Çıkış Tarihi Firma 337,50 6//07 ESCAPE 337,50 7//07.50,00 TĠMAġ Ltd.ġti 46

52 Verilen bilgilere göre, öncelikle müģterimiz TĠMAġ Temizlik Ltd.ġti. cari kartını seçin.sonra, cari hesap kartında [] ile gelen iģlem tipi ekranını kullanarak yukarıdaki belgeyi iģleyin. Cari kart içindeyken [] yapın ve gelen ekranda 4. ĠĢlem tipini yani Çek/Senet/Vadeli Slip Tahsilatı Yap seçimini yapın. Gelen ekranda sırasıyla Alınan Senetler ve TL seçimini yapın. [] [] 3 ġekil 37 MüĢteri Cari Kartı Alınan Senedin ĠĢlenmesi 4 Gelen ekranda MüĢteri Senet Bilgilerini ilgili alanlara kayıt edin. Müşteri Senet Bilgileri 4 ġekil 38 MüĢteri Senedi Bilgilerinin GiriĢi 47

53 5 MüĢteri çeki, Alınan Senet Listesi bölümüne geldiğinde [F9] ile kaydedin. [F9] Senet Kayıt ġekil 39 MüĢteri Senedinin Kayıt Edilmesi Müşteriler, birden fazla senet verdiğinde kayıt edilen senetlerin Ortalama Vade Tarihi ve Vade Günü bu bölümde otomatik hesaplanır. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayı verin ve [] ile devam edin. [F9] Ödeme Onayı 7 Fazla Ödeme Uyarısı ġekil 40 Tahsil Edilen Senet in ÖdenmemiĢ Fatura dan DüĢülmesi Ödenmemiş belgeler ekranında yapılan bu işlemler, müşterinin ödemediği belgeleri takip etmeye, bu belgelerin toplamı üzerinden vade farkı hesaplaması yapmaya, gerektiğinde müşterilere uyarı mektubu göndermeye yarar. 48

54 ÖdenmemiĢ Belgeler ekranından [F0] ile satıcı cari hesap kartına geri dönün. Bu bölüme kadar yapılan iģlemleri aģağıdaki ekrana bakarak yorumlayın. Çek-Senet RİSKİ Artıyor Cari Hesap Bakiyesi ile Ödenmemiş Belgeler toplamı eşit olmalıdır. ġekil 4 MüĢteri Cari Hesap Kartı Kayıt EdilmiĢ Senet Not Alınız! 49

55 .4.. MüĢteri Senedinin Bankaya Tahsile Verilmesi 7..&&&& tarihinde TĠMAġ Temizlik San. Tic. Ltd. ġti. den tahsil edilen,50.00 TL lik müģteri senedi AKBANK a tahsile verilmiģtir. Müşteri Senet Bilgileri Keşide Eden TİMAŞ Temizlik Keşide Yeri Kadıköy/İstanbul Vade Tarihi 7 / / && Senet Tutarı,50.00 TL Senet No 5 Kefil Mehmed DEMİRAL Öğrenme Faaliyeti- de öğrendiklerimizi göre cari kart takibi yapmıģ olsaydık, MÜġTERĠ SENEDĠ BANKAYA TAHSĠLE VERĠLDĠĞĠNDE kambiyo defterin,n çıkıģ bölümüne çek çıkıģ bilgilerini yazmamız gerekirdi. Kayıt Tarihi Vade Tarihi Belge No 5//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 55 7//&& 7//&& 5 KAMBĠYO DEFTERĠ Keşideci TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. TĠMAġ Ltd.ġti. Çek Borçlusu / Senet Kefili TĠMAġ Ltd.ġti. KarşılıksızÇek TĠMAġ Ltd. Mehmed DEMĠRAL Tutarı Çıkış Tarihi Firma 337,50 6//07 ESCAPE 337,50 7//07.50,00 7//07 TĠMAġ Ltd.ġti AKBANK Tahsile Yukarıda verilen bilgilere göre, öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS ÇIKIġLARI bölümünden çeki bankaya tahsile verin. 50

56 Öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS ÇIKIġLARI bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 4 MüĢteri Senedinin Bankaya Tahsile Verilmesi Tahsile verilecek senedin [+] ile iģaretleyip [F9] ile onaylayın. Ekrana gelen seçeneklerden 4.Banka Tahsile seçimini [] ile yapın. [+] işaretle [F9] Onay [] 3 [] 4 [] 5 ġekil 43 Tahsile Verilecek Senedin Seçilmesi:[+] ve [F9]:Onaylanması 5 Ekran gelecek bankalar listesinden AKBANK hesabını [] ile seçerek, senedi tahsile verin. 5

57 Tahsile verilen senet için, bir belge düzenleyip banka memuruna imzalatılması gerekir. Bu belge Senet ÇıkıĢ Bordrosu dur. ġekil 44 Tahsile Verilen Senet Ġçin ÇıkıĢ Bordrosu [EVET] ile devam edildiğinde Senet ÇıkıĢ Bordrosu yazdırılacaktır. Not Alınız! 5

58 .4.3. Bankaya Verilen Senedin Tahsil Edilmesi 7..&&&& tarihinde AKBANK a tahsile verilen senedimiz, müģteri tarafından vadesinde ödenmiģ ve nakde dönüģtürülmüģtür. Öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET ÇIKIġ ONAYLAMA bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 45 Bankaya Verilen Senedin Tahsil Edilmesi Gelen ekranda sırasıyla KarĢılıksız Çekler ve TL seçimini yapın. [] 3 [] 4 [] ġekil 46 KarĢılıksız Çeklerin Listelenmesi 4 [] ile devam edildiğinde senet tahsili için banka bağlantı hesapları gelir. AKBANK cari hesabını seçin. (Bu hesaplar banka tanımlanırken açılmıştı.) 53

59 5 6 Tahsil edilmesi gereken senedi [+] ile iģaretleyip [F9] ile onaylayın. [] ile devam edildiğinde, senedin tahsile verildiği banka hesabı otomatik gelecektir. Tahsil edilen tarihi yazıp [] ile devam edin. [+] işaretle 5 [F9] Onay Senedin tahsile verildiği banka 6 [] ġekil 47 KarĢılıksız Çek in ĠĢaretlenip, MüĢteriye Ġade Edilmesi 7 Bankamız, AKBANK cari hesabına bakıldığında, BORÇ yazıldığı görülecektir. Dolayısıyla banka hesabımızda bulunan nakit miktarının arttığı görülecektir. 7 ġekil 48 Banka Cari Hesap Kartı Tahsil Edilen Senet 54

60 .5. KeĢide Çek (Ticari Uygulamalar).5.. Satıcımıza Çek KeĢide Edilmesi 5..&&&& tarihinde ESCAPE Elektronik firmasına AKBANK ın tahsis ettiği çek defterinden 3,3.90 TL çek, keģide edilmiģtir. Firma Çeki Firma Çek Bilgileri Keşide Eden ABC Bilgisayar Keşide Yeri İstanbul Vade Tarihi 5 / / && Çek Tutarı 3,3.90 TL Çek Seri No 53 Banka Hesabı 548 Öğrenme Faaliyeti- de öğrendiklerimizi göre cari kart takibi yapmıģ olsaydık, FĠRMA ÇEKĠ olduğu için satıcı cari kartının BORÇ tarafına yazmamız gerekirdi. CARĠ HESAP DEFTERĠ Satıcı: ESCAPE Elektronik San. Tic. Ltd. ġti. Tarih Belge No Açıklama Borç Alacak Bakiye 0//&& 63 AlıĢ Faturası 3,3.90 TL 3,3.90 TL 5//&& 53 KeĢide Çek 3,3.90 TL 0.00 TL TOPLAM: 3,3.90 TL 3,3.90 TL 0.00 TL Yukarıda verilen bilgilere göre, öncelikle müģterimiz ESCAPE Elektronik cari kartını seçin. Sonra, cari hesap kartında [] ile gelen iģlem tipi ekranını kullanarak yukarıdaki belgeyi iģleyin. 55

61 CARĠ ekranında Cari Kartlar (Cari Sistem) bölümüne [] ile girin. [] ġekil 49 Cari Menüsü Cari Kartlar (Cari Sistem) Plan Kodu bölümünde cari hesap kodu ya da cari hesap unvanı yazılarak cari hesap bulunur ve dolayısıyla kayıt iģlemeye bu bölümden baģlanır. ĠĢlem yapacağımız cari he sap unvanını, plan kodu bölümüne ESCAPE yazın ve [] ile devam edin. Cari Hesabın Unvanını yazın ve [] ile devam edin. [] 3 ġekil 50 Cari Hesap Seçimi 56

62 3 4 Aranılan Cari Hesap bulundu. [] ile devam edin. Bulunan Cari Hesabı [] ile seçtiğinizde aģağıdaki ekranı gelecektir. Cari kart içindeyken [] yapın ve gelen ekranda 5. ĠĢlem tipini yani KeĢide Çek, Borç Senedi.(Ödeme Emirleri) seçimini yapın. [] 4 ġekil 5 Satıcı Cari Kartı KeĢide Edilen Çekin ĠĢlenmesi 5 Gelen ekranda iģlem tarihini yazıp [] ile geçildiğinde ekrana gelen ödeme tipleri içinden KeĢide Çek seçimini yapın. 5 [] Ödeme Tipleri ġekil 5 Ödeme Tipinin Seçilmesi 57

63 6 Gelen ekranda sırasıyla TL ve AKBANK seçimini yapın. [] 6 7 [] ġekil 53 KeĢide Çek in Düzenlendiği Banka nın Seçimi 8 KeĢide ettiğimiz çekle ilgili bilgileri doldurun. 8 ġekil 54 KeĢide Çek Bilgilerinin GiriĢi 58

64 9 [] ile devam edildiğinde keģide çek ile ilgili vade tarihinin hangi güne denk geldiği ve ortalama vade bilgileri ekrana gelecektir. [F9] Keşide Çek Kaydı 9 ġekil 55 KeĢide Edilen Çek Kaydı Satıcılara, birden fazla çek keşide edildiğinde kayıt edilen çeklerin Ortalama Vade Tarihi ve Vade Günü bu bölümde otomatik hesaplanır. 0 Gelen ekranda, kayıt edilen çek in hangi faturadan düģüldüğü görülür. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayı verin ve [] ile devam edin. [F9] Ödeme Onayı 0 ġekil 56 KeĢide Edilen Çek in ÖdenmemiĢ Fatura dan DüĢülmesi 59

65 [F0] ile satıcı cari hesap kartına geri dönüldüğünde keģide edilen çekin cari hesap kartının BORÇ tarafına iģlendiği görülecektir. Cari Hesap Bakiyesi ile Ödenmemiş Belgeler toplamı eşit olmalıdır. ġekil 57 Satıcı Cari Hesap Kartı Kayıt EdilmiĢ Çek Not Alınız! 60

66 .5.. KeĢide Edilen Çek in Bankadan Ödenmesi 5..&&&& tarihinde satıcımıza keģide ettiğimiz çek, vadesi dolduğu için AKBANK hesabımızdan ödemiģtir. Firma Çeki Firma Çek Bilgileri Keşide Eden ABC Bilgisayar Keşide Yeri İstanbul Vade Tarihi 5 / / && Çek Tutarı 3,3.90 TL Çek Seri No 53 Banka Hesabı 548 Öncelikle TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde KEġĠDE ÇEK/BORÇ SENETLERĠ bölümüne [] ile girin. [] ġekil 58 Satıcıya KeĢide Edilen Çek in Banka dan Ödenmesi Satıcılara keģide ettiğimiz çeklerin liste halinde görüleceği ekran gelecektir. 6

67 Banka hesabımızdan ödenen keģide çeki [+] ile iģaretleyip [F9] ile onaylayın. [+] işaretle [F9] Onay [] 3 ġekil 59 Satıcıya KeĢide Edilen Çek in Banka dan Ödenmesi 3 Dikkat KeĢide Çek Bankadan Ödenecek! Emin misiniz? sorusu gelecektir. [EVET] ile devam edildiğinde, satıcıya keģide edilmiģ çek ekrandan silinecek ve AKBANK cari hesabının ALACAK tarafına otomatik iģlenecektir. ġekil 60 Banka Cari Hesap Kartı Ödenen Firma Çekimiz 6

68 .6. Çek Senet Raporları.6.. MüĢteri Çeklerini Listelemek Bir cari hesaba ait geçmiģte alınan çekler ve son durumları hakkında bilgilenmek için Cari Hesap Planı ekranında Cari Kart üzerine gelin ve [SAĞ OK] yapın. SAĞ-OK ġekil 6 MüĢteri Cari Kartında [SAĞ-OK] Cari Hesaptan Alınan Çekler üzerine gelin ve [] yapın. [ALT]+[F8] 3 3 ġekil 6 Cari Hesaptan Alınan Çekler Bu listeyi [ALT]+[F8] ile windows programlarına gönderebilirsiniz. 63

69 .6.. MüĢteri Senetlerini Listelemek Bir cari hesaba ait geçmiģte alınan senetler ve son durumları hakkında bilgilenmek için Cari Hesap Planı ekranında Cari Kart üzerine gelin ve [SAĞ OK] yapın. SAĞ-OK ġekil 63 MüĢteri Cari Kartında [SAĞ-OK] Cari Hesaptan Alınan Senetler üzerine gelin ve [] yapın. [ALT]+[F8] 3 ġekil 64 Cari Hesaptan Alınan Senetler 3 Bu listeyi [ALT]+[F8] ile windows programlarına gönderebilirsiniz. 64

70 .6.3. KeĢide Çek Borç Senetlerini Listelemek Bir cari hesaba ait geçmiģte alınan senetler ve son durumları hakkında bilgilenmek için Cari Hesap Planı ekranında Cari Kart üzerine gelin ve [SAĞ OK] yapın. SAĞ-OK ġekil 65 Satıcı Cari Kartında [SAĞ-OK] Cari Hesabın KeĢide Çek, Borç Senetleri üzerine gelin ve [] yapın. [ALT]+[F8] 3 ġekil 66 Cari Hesaba Verilen Çek ve Borç Senetleri 3 Bu listeyi [ALT]+[F8] ile windows programlarına gönderebilirsiniz. 65

71 .6.4. Çek Senet Genel Raporları ICEBERG ticari modül e kayıt edilen çeklerin tamamını ya da senetlerin tamamını listelemek isteyebilirsiniz. Örneğin müģteri çeklerini raporlayalım. Bunun için TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS GĠRĠġLERĠ bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] 3 ġekil 67 MüĢteri Çeklerinin Raporlanması MüĢterilerimizden tahsil edilen çeklerin listesi ekrana gelecektir. Bu ekrandaki çekleri raporlamak için [ALT]+[F8] yapın ve sorgulanacak saha adı bölümüne [] ile gelin. Durumu sahasına [] yaparak, sadece Ciro Edilenleri listeleyebilirsiniz. Dilerseniz Tümü seçimiyle hepsini de alabilirsiniz. 3 ġekil 68 MüĢteri Çek Raporu Çek Durum Kriterleri 66

72 4 Ayrıca Vade Tarihi sahasına [] yaparak belirli aralıktaki vadeli çekleri alabilirsiniz. 4 5 ġekil 69 MüĢteri Çek Raporu Çek Vade Kriterleri 5 Gerekli sahalara kısıtlamaları tanımladıktan sonra [F9] ile raporu hazırlayın. [ALT]+[F8] 6 [] 7 8 [] ġekil 70 MüĢteri Çek Raporu [ALT]+[F8] 6 Bu ekranda [ALT]+[F8] yaparak çek raporunu windows üzerinde çalıģan programlara gönderebilirsiniz. 67

73 Not Alınız! 68

74 .7. Çek Senet Düzeltmek ICEBERG ticari modül e kayıt edilen çekleri düzeltmek isteyebilirsiniz. Örneğin müģteri çekleri üzerinde düzeltme yapalım. Bunun için TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS GĠRĠġLERĠ bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 7 MüĢteri Çeklerini Düzeltmek MüĢterilerimizden tahsil edilen çeklerin listesi ekrana gelecektir. Ekrandaki bir çeki düzeltmek için [ALT]+[F3] yaparsanız Alan Bilgisi Düzeltme bölümüne gelinecektir. [ALT]+[F3] Yukarıdaki resimde görülen alanların dıģındaki baģka alanlar, düzeltmeye izin verilmez. Çek kayıt tarihi, vade tarihi, bordro numarası ile çek tutarı düzeltilemez. ġekil 7 Çek Alan Bilgisi Düzeltmek [ALT]+[F3] 69

75 .8. Çek Senet Silmek.8.. MüĢteri Çek Senetlerini Silmek MüĢteri çek ve senetlerini ciro, tahsil, teminat gibi bir iģlemle çıkıģ yaptıktan sonra yapılan tüm bu iģlemlerle birlikte müģteri çeki ya da senedini silmek isteyebilirsiniz. Bunun için TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS GĠRĠġLERĠ bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 73 MüĢteri Çek ve Senetlerini Silmek Ekrandaki bir çek in tamamen silmek için [ALT]+[DELETE] yapın. [ALT]+[DELETE] [] ġekil 74 MüĢteri Çek ve Senedi Silmek [ALT]+[DELETE] 3 3 Kayıt Silmek Ġstiyor musunuz? sorusunda [EVET] ile çek-senedi silin. 70

76 .8.. MüĢteri Çek Senet ÇıkıĢlarını Ġptal Etmek (Ġade Almak) MüĢteri çek ve senetlerini ciro, tahsil, teminat gibi bir iģlemle çıkıģ yaptıktan sonra yapılan çıkıģ iģlemini iptal etmek isteyebilirsiniz. Bunun için TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde ÇEK/SENET/POS GĠRĠġLERĠ bölümüne [] ile girin ve ALINAN ÇEKLER seçimini yapın. [] [] ġekil 75 MüĢteri Çek ÇıkıĢını Ġptal Etmek Ekrandaki bir çek in çıkıģını iptal etmek için [CTRL]+[DELETE] yapın. [CTRL]+[DELETE] [] ġekil 76 Çek ÇıkıĢını Ġptal Etmek [CTRL]+[DELETE] 3 3 Kayıt ÇıkıĢı Ġptal Edilsin mi? sorusunda [EVET] ile çek çıkıģını iptal edin. 7

77 .8.3. KeĢide Çek Borç Senedi Silmek / Ġptal Etmek (Geri Ġade Almak) KeĢide edilen çek ve borç senedi düzenlendikten sonra iptal etmek isteyebilirsiniz. Bunun için TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde KEġĠDE ÇEK/BORÇ SENETLERĠ bölümüne [] ile girin. [] ġekil 77 Satıcıya KeĢide Edilen Çek in Banka dan Ödenmesi Satıcılara keģide ettiğimiz çek ve borç senetlerinin olduğu ekran gelecektir. Ekrandaki bir çek yada senet in çıkıģını iptal etmek için [ALT]+[DELETE] yapın. Keşide Çek Tamamen Silinir. [ALT]+[DELETE] [] 3 Keşide Çek Geri İade Alınır. ġekil 78 KeĢide Çek, Borç Senedini Ġptal Etmek [ALT]+[DELETE] 3 Ödeme Emrini Portföye Ġade Et seçimine [] ile iptal edin. Ödeme Emir Kaydını Tamamen Sil seçimi, çek ve senedi ICEBERG den siler. 7

78 UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Öneriler Bilgisayar karģısındaki oturuģunuzu daima kontrol ediniz. OluĢturduğunuz firmaya seçin ve çek, senet takibi için açılması gereken hesapları tanımlayınız. Satıcı cari hesabı seçin ve bu satıcıya keģide çek, borç senedi düzenleyiniz. Satıcıya keģide edilen çek, borç senedini iptal ediniz. MüĢteri cari hesabı seçin ve bu müģteriden çek, senet tahsilâtı yapınız. MüĢteri çek, senedi ile ilgili çıkıģ iģlemlerini yapınız. Çek Senet Raporları hazırlayınız. ICEBERG programı çalıģtırıp Kullanıcı GiriĢi ile programa girin ve [F] firma seçimi ekranından çalıģacağınız firmayı seçin. Daha sonra TANIMLAR menüsünde Cari Plan bölümüne [] ile girin ve [ALT]+[INSERT] yaparak çek, senet takibi için gereken hesapları tanımlayın. Kayıt iģlemek için CARĠ menüsünde Cari Kartlar bölümüne [] ile girin ve satıcı cari hesap kartını seçin. Daha sonra [] ile 5. Numaralı iģlem tipini seçin. Program, bu noktadan sonra sizi yönlendirecektir. TAHSĠL/TEDĠYE menüsünde KeĢide Çek, Borç Senedi bölümüne [] ile girin ve keģide çek, borç senedi iptal iģlemini yapın. Kayıt iģlemek için CARĠ menüsünde Cari Kartlar bölümüne [] ile girin ve alıcı cari hesap kartını seçin. Daha sonra [] ile 4. Numaralı iģlem tipini seçin. Program, bu noktadan sonra sizi yönlendirecektir. Örneğin, müģteriden tahsil ettiğiniz çek veya senedi satıcıya ciro edin. Sonra ciro ettiğinizi karģılıksız kaydedin. Daha sonra müģteriye iade edin. Ayrıca müģteriden tahsil ettiğiniz çek veya senedi bankaya tahsile verin. Sonra bankadan tahsil edin. Öğrenme faaliyeti- de anlatılan raporları hazırlayın. 73

79 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) MONOGRAFİ-. ICEBERG ticari modül de kendi adınızla [80] numaralı ve firma açınız.. 0..&& tarihinde Yeldeğirmeni Unlu Gıda Ltd.ġti den açık fatura ile un ve Ģeker alınmıģ, karģılığında iki adet çek keģide edilmiģtir. FATURA BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 0..&& 45 Un 70 Kg..00 TL ġeker 95 Kg..5 TL ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme KeĢide Edilen Tarihi Firma Yeldeğirmeni 0..&& Unlu Gıda Yeldeğirmeni 0..&& Unlu Gıda KeĢide Yeri Çek Seri No Vade Tutar Ġstanbul Gün TL Ġstanbul Gün TL 3. Yeldeğirmeni Unlu Gıda Ltd.ġti ye keģide edilen 70 TL lik çek, banka hesabımızdan 6..&& tarihinde ödenmiģtir. 4. Somuncu Baba Unlu Mamüller Ltd.ġti ye 0..&& tarihinde, açık fatura ile un ve Ģeker satılmıģ, karģılığında ise bir adet çek tahsil edilmiģtir. FATURA BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 0..&& 5 Un 40 Kg..5 TL ġeker 30 Kg..75 TL ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme Tarihi 0..&& Ciro Eden Firma Somuncu Baba Unlu Mamüller Banka ġubesi Hesap No ĠĢbankası ġiģli ġb Çek Seri No Vade Günü Tutar Gün 3.50 TL 5. Somuncu Baba dan tahsile edilen 3.50 TL lik çek,..&& tarihinde mevduat hesabımız olan Akbank a tahsile gönderiniz. 6. Aynı gün (yani..&& tarihinde) 3.50 TL lik çek, bankadan tahsil ediniz. B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. 74

80 MODÜL DEĞERLENDĠRME A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) MONOGRAFİ-. ICEBERG ticari modül de kendi adınızla [803] numaralı ve firma açınız && tarihinde Kelepir ĠnĢaat a açık fatura ile süt ve çikolata satılmıģ, karģılığında üç adet çek tahsil edilmiģtir. FATURA BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 05..&& 9784 Demir 000 Kg..50 TL Çimento 400 Paket 4.50 TL ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme Tarihi Ciro Eden Firma Banka ġubesi Hesap No Çek Seri No Vade Tutar 05..&& Kelepir ĠnĢaat Akbank Bostancı ġb Gün, TL 05..&& Kelepir ĠnĢaat Akbank Bostancı ġb Gün, TL 05..&& Kelepir ĠnĢaat Akbank Bostancı ġb Gün, TL 3. Kelepir ĠnĢaat tan tahsile edilen,500 TL ve,000 TL lik çek,..&& tarihinde iģ bankasına tahsile gönderildi. 4. Aynı gün (..&& tarihinde),500 TL lik çek, bankadan tahsil edilmiģ,,000 TL lik çek, bankadan tahsil edilememiģ, yani karģılıksız çıkmıģtır. 5.,000 TL lik çek, müģterimiz Kelepir ĠnĢaat a..&& tarihinde geri iade edilmiģtir. 75

81 6. 0..&& tarihinde Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. den açık fatura ile demir ve çimento alınmıģ karģılığında iki adet çek keģide edilmiģtir. FATURA BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 0..&& Demir 5,000 Kg..5 TL Çimento 00 Paket 3.95 TL KEġĠDE ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme Tarihi KeĢide Edilen Firma KeĢide Yeri Çek Seri No Vade Tutar 0..&& Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul Gün 4, TL 0..&& Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul Gün 6, TL && tarihinde Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. ye keģide edilen 4,000 TL lik çek, banka hesabımızdan ödenmiģtir && tarihinde Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. ye keģide edilen 6,000 TL lik çeki, satıcımız geri iade etmiģtir. 9. Kelepir ĠnĢaat tan tahsile edilen,000 TL lik çek, 0..&& tarihinde Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. ye ciro ediniz. DEĞERLENDĠRME Monografide verilen belgeleri ICEBERG ticari modül de uygulayarak kayıt ettiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. 76

82 UYGULAMALI TEST DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR Çek ve senet düzenlemek hakkında bilgi sahibi oldunuz mu? Çek ve senedin müģteriden tahsil edilmesinden nakde dönüģtürülmesine kadar olan tüm süreçleri öğrendiniz mi? Çek ve senetlerin takibi için gereken hesapları paket program da oluģturabiliyor musunuz? Paket program da müģteriden çek ve senet tahsilâtı yapabiliyor musunuz? Tahsil edilen çek ve senedi, paket program da satıcıya ciro edebiliyor musunuz? Tahsil edilen çek ve senedi, paket program da bankaya tahsile gönderip, daha sonar tahsilini yapabiliyor musunuz? Paket program da karģılıksız çıkan çek ve senetleri takip edip, gerektiğinde müģteriye geri iade edebiliyor musunuz? Paket program da satıcıya çek ve senet keģidesi yapabiliyor musunuz? Satıcıya keģide edilen çek veya borç senedinin iptal iģlemini paket program da yapabiliyor musunuz? Paket programda, cari hesaba özel çek ve senet listeleri hazırlayabiliyor musunuz? Çek ve senetler için genel raporlar hazırlayabiliyor musunuz? DEĞERLENDĠRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 77

83 CEVAP ANAHTARLARI ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - SORULAR CEVAPLAR C Emre yazılı senet, ciro edilebilir Nama yazılı senet, yazıl beyan ile devredilir. 3 D 4 Çek te Vade ve Kefil Yoktur, Senet te Vade ve Kefil Vardır, Çek, hamiline düzenlenebilir. Senet, hamiline düzenlenemez. 5 D 6 D 78

84 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - MONOGRAFİ - [CEVAP ANAHTARI]. SORU: ICEBERG ticari modül de kendi adınızla [80] numaralı bir firma açınız. ICEBERG ticari modül de [F] ile çalıģma yılını seçin ve firma seçimi gelecektir. F-Yardım Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapın. Gelen ekranda firma bilgilerini doldurun. 3 3 Firma tipini ĠĢletme seçin. [] ile devam edildiğinde firma kurulumu, tamam demektir. 79

85 . SORU: 0..&& tarihinde Yeldeğirmeni Unlu Gıda Ltd.ġti den açık fatura ile un ve Ģeker alınmıģ, karģılığında iki adet çek keģide edilmiģtir. ALIġ FATURASI BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 0..&& 45 Un 70 Kg..00 TL ġeker 95 Kg..5 TL Önce, [Tanımlar] menüsünde [Stok Tablosu] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak [Un] ve [ġeker] stok kartlarını açın. Sonra, [Tanımlar] menüsünde [Cari Plan] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak Yeldeğirmeni Unlu Gıda Ltd.ġti cari hesabını açın. [F9]-Kayıt 80

86 3 Daha sonra, Yeldeğirmeni Unlu Gıda Ltd.ġti cari hesabı seçip, iģleme baģlayın. 3 4 AlıĢ faturası bilgilerini kaydedin. 4 [F9]-Kayıt 5 KEġĠDE ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme Tarihi KeĢide Edilen Firma KeĢide Yeri Çek Seri No Vade Tutar 0..&& 0..&& Yeldeğirmeni Unlu Gıda Yeldeğirmeni Unlu Gıda Ġstanbul Gün TL Ġstanbul Gün TL 8

87 6 Sonra, [F0] ile cari hesaba geri dönüp, [] ile keģide çek kaydını yapın. 6 KeĢide edilen çek lerin kayıt edilmesi sırasında, ICEBERG Cari Hesap Planı nda hazır açılan ĠĢ Bankası ve Bağlantı Hesapları kullanılmıģtır. Banka ve Bağlantı Hesaplarının nasıl açıldığı Öğrenme Faaliyeti- de anlatılmıģtır. 7 Ġki adet, keģide edilen çek in bilgilerini aģağıdaki gibi kayıt edin. 7 [F9] Çek Kayıt Çek Ödeme Bilgileri 8

88 8 Çek kaydedildikten sonra Yel değirmeni Unlu Gıda Ltd.ġti. nin Açık Belgeler ekranına gelinir. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayını verip, [] ile devam edin. 8 [F9]-Kayıt 9 Yapılan iģlemler aģağıdaki gibi olmalıdır. 9 83

89 3. SORU: Yeldeğirmeni Unlu Gıda Ltd.ġti ye keģide edilen 70 TL lik çek, 6..&& tarihinde banka hesabımızdan ödendiği tespit edildi. [Tahsil Tediye] menüsünde [KeĢide Çek, Borç Senedi] bölümüne girin. ĠĢletmenin satıcılara keģide ettiği çekler ekrana gelecektir. Ödenen çek üzerinde [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. [+]: İşaretle [F9]: Onayla 84

90 4. SORU: 0..&& tarihinde Somuncu Baba Unlu Mamüller Ltd.ġti ye, açık fatura ile un ve Ģeker satılmıģ, karģılığında ise bir adet çek tahsil edilmiģtir. SATIġ FATURASI BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 0..&& 5 Un 40 Kg..5 TL ġeker 30 Kg..75 TL Önce, [ALT]+[INSERT] ile Somuncu Baba Unlu Mamüller cari hesabını açın. Sonra, cari hesabı seçip, [] ile iģleme baģlayın. Fatura bilgilerini kaydedin. [F9]-Kayıt 85

91 MÜġTERĠ ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme Ciro Eden Tarihi Firma Somuncu Baba 0..&& Unlu Mamüller Banka ġubesi Hesap No ĠĢbankası ġiģli ġb Çek Seri No Vade Günü Tutar Gün 3.50 TL Daha sonra, [F0] ile cari hesaba geri dönüp, müģteri çeki kaydını yapın. Tahsil edilen üç adet çek in bilgilerini aģağıdaki gibi kayıt edin. [F]-Vade [F9]-Kayıt Tahsil Edilen Çeklerin Toplam Tutarı ve Ortalama Vadesi 86

92 Çek kaydedildikten sonra Somuncu Baba nın Açık Belgeler ekranına gelinir. 3 Bu ekranda [F9] ile ödeme onayını verip, [] ile devam edin. 3 [F9]-Kayıt 4 Yapılan iģlemler aģağıdaki gibi olmalıdır. 4 87

93 5. SORU: Somuncu Baba dan tahsile edilen 3.50 TL lik çek,..&& tarihinde vadesiz mevduat hesabımız olan Akbank a tahsile gönderiniz. Önce, [ALT]+[INSERT] ile Akbank cari hesanını ve bağlantı hesaplarını açın. Sonra, tahsile çek gönderme iģlemini yapın. [ALT]+[INSERT] [Tahsil Tediye] menüsünde [Çek/Senet/ÇıkıĢları] bölümüne [] ile girin. 88

94 3 ĠĢletmenin portföyündeki müģteri çekleri ekrana gelecektir. Tahsile gönderilecek çekleri [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. [+]: İşaretle [F9]: Onayla 3 Tahsile verilen çeklerin kayıt edilmesi sırasında, ICEBERG Cari Hesap Planı nda olmayan firmanın çalıģtığı banka, Akbank ve Bağlantı Hesapları açılması gereklidir. Banka ve Bağlantı Hesaplarının nasıl açıldığı Öğrenme Faaliyeti- de detaylı anlatılmıģtır. 89

95 6. SORU: Aynı gün (..&& tarihinde) 3.50 TL lik çek, bankadan tahsil edildi. [Tahsil Tediye] menüsünde [Çek/Senet/ÇıkıĢ Onaylama] bölümüne girin ĠĢletmenin tahsile verdiği müģteri çekleri ekrana gelecektir. Tahsil edilecek çekleri [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. 6 [+]: İşaretle [F9]: Onayla 90

96 MODÜL DEĞERL ENDĠRME MONOGRAFİ - [CEVAP ANAHTARI]. SORU: ICEBERG ticari modül de kendi adınızla [803] numaralı bir firma açınız. ICEBERG ticari modül de [F] ile çalıģma yılını seçin ve firma seçimi gelecektir. F-Yardım Yeni firma oluģturmak için bu ekranda [ALT]+[INSERT] yapın. Gelen ekranda firma bilgilerini doldurun. Firma tipini ĠĢletme seçin. [] ile devam edildiğinde firma kurulumu, tamam demektir. 9

97 . SORU: 05..&& tarihinde Kelepir ĠnĢaat Ltd.ġti ye fatura ile demir ve çimento satılmıģ, karģılığında üç adet (seri halinde) çek tahsil edilmiģtir. SATIġ FATURASI BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 05..&& 9784 Demir 000 Kg..50 TL Çimento 400 Paket 4.50 TL Önce, [Tanımlar] menüsünde [Stok Tablosu] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak [Süt] ve [Çikolata] stok kartlarını açın. Sonra, [Tanımlar] menüsünde [Cari Plan] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak Kelepir ĠnĢaat Ltd.ġti. cari hesabını açın. [F9]-Kayıt 9

98 3 Daha sonra, Kelepir Ticaret cari hesabı seçip, iģleme baģlayın. 3 4 Fatura bilgilerini kaydedin. 4 [F9]-Kayıt 5 MÜġTERĠ ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme Tarihi Ciro Eden Firma Banka ġubesi Hesap No Çek Seri No Vade Tutar 05..&& Kelepir ĠnĢaat Akbank Bostancı ġb Gün, TL 05..&& Kelepir ĠnĢaat Akbank Bostancı ġb Gün, TL 05..&& Kelepir ĠnĢaat Akbank Bostancı ġb Gün, TL 93

99 6 Sonra, [F0] ile cari hesaba geri dönüp, [] ile müģteri çeki kaydını yapın Tahsil edilen üç adet çek in bilgilerini aģağıdaki gibi kayıt edin. [F]-Vade [F9]-Kayıt 8 Tahsil Edilen Çeklerin Toplam Tutarı ve Ortalama Vadesi 94

100 9 Çek kaydedildikten sonra Kelepir ĠnĢaat in Açık Belgeler ekranına gelinir. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayını verip, [] ile devam edin. 9 [F9]-Kayıt 0 Yapılan iģlemler aģağıdaki gibi olmalıdır. 0 95

101 3. SORU: Kelepir ĠnĢaat tan tahsile edilen,500 TL ve,000 TL lik çek,..&& tarihinde iģ bankasına tahsile gönderildi. [Tahsil Tediye] menüsünde [Çek/Senet/ÇıkıĢları] bölümüne [] ile girin. 7 ĠĢletmenin portföyündeki müģteri çekleri ekrana gelecektir. Tahsile gönderilecek çekleri [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. [+]: İşaretle [F9]: Onayla 96

102 4. SORU: Aynı gün (..&& tarihinde),500 TL lik çek, bankadan tahsil edilmiģ,,000 TL lik çek, bankadan tahsil edilememiģ, yani karģılıksız çıkmıģtır. TAHSĠLĠ EDĠLEN ÇEK [Tahsil Tediye] menüsünde [Çek/Senet/ÇıkıĢ Onaylama] bölümüne girin ĠĢletmenin tahsile verdiği müģteri çekleri ekrana gelecektir. Tahsil edilecek çekleri [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. 6 [+]: İşaretle [F9]: Onayla 97

103 KARġILIKSIZ ÇIKAN ÇEK [Tahsil-Tediye] menüsünde [Çek/Senet/POS GiriĢ] bölümüne [] ile girin. ĠĢletmenin tahsil ettiği ve çıkıģ yaptığı tüm müģteri çekleri ekrana gelecektir. Çek üzerinde [SAĞ OK] yapın ve [] ile "KarĢılıksız olarak iģaretleyin. [SAĞ-OK] Karşılıksız İşaretle 98

104 5. SORU:,000 TL lik çek, müģterimiz Kelepir ĠnĢaat a..&& tarihinde geri iade edilmiģtir. [Tahsil Tediye] menüsünde [Çek/Senet/ÇıkıĢ Onaylama] bölümüne girin. ĠĢletmenin karģılıksız iģaretlenmiģ müģteri çek ekrana gelecektir. Ġade edilecek çek üzerinde [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. [+]: İşaretle [F9]: Onayla 99

105 6. SORU: 0..&& tarihinde Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. den açık fatura ile demir ve çimento alınmıģ karģılığında iki adet çek keģide edilmiģtir. ALIġ FATURASI BĠLGĠLERĠ Belge Tarihi Belge No Stok Adı Miktar Perakende Fiyat 0..&& Demir 5,000 Kg..5 TL Çimento 00 Paket 3.95 TL Önce, Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. cari hesabını açın. Sonra, cari hesabı seçip, [] iģleme baģlayın. Fatura bilgilerini kaydedin. [F9]-Kayıt 00

106 KEġĠDE ÇEK BĠLGĠLERĠ Düzenleme Tarihi KeĢide Edilen Firma KeĢide Yeri Çek Seri No Vade Tutar 0..&& Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul Gün 4, TL 0..&& Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. Ġstanbul Gün 6, TL 3 Sonra, [F0] ile cari hesaba geri dönüp, [] ile müģteri çeki kaydını yapın. 3 KeĢide edilen çek lerin kayıt edilmesi sırasında, ICEBERG Cari Hesap Planı nda hazır açılan ĠĢ Bankası ve Bağlantı Hesapları kullanılmıģtır. Banka ve Bağlantı Hesaplarının nasıl açıldığı Öğrenme Faaliyeti- de anlatılmıģtır. 4 KeĢide edilen iki adet çek in bilgilerini aģağıdaki gibi kayıt edin. [F9] Çek Kayıt 4 Çek Ödeme Bilgileri 0

107 5 Çek kaydedildikten sonra Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. nin Açık Belgeler ekranına gelinir. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayını verip, [] ile devam edin. 5 [F9]-Kayıt 6 Yapılan iģlemler aģağıdaki gibi olmalıdır. 6 0

108 7. SORU: Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. ye keģide edilen 4,000 TL lik çek, banka hesabımızdan 3..&& tarihinde ödendiği görülmüģtür. [Tahsil Tediye] menüsünde [KeĢide Çek, Borç Senedi] bölümüne girin. ĠĢletmenin satıcılara keģide ettiği çekler ekrana gelecektir. Ödenen çek üzerinde [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. [+]: İşaretle [F9]: Onayla 03

109 8. SORU: Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. ye keģide edilen 6,000 TL lik çeki, satıcımız 30..&& tarihinde iģletmeye geri iade etmiģtir. [Tahsil Tediye] menüsünde [KeĢide Çek, Borç Senedi] bölümüne girin. ĠĢletmenin satıcılara keģide ettiği çekler ekrana gelecektir. Satıcımızın iade ettiği çek üzerinde [ALT]+[DELETE] yapın. [ALT]+[DELETE] 04

110 9. SORU: Kelepir ĠnĢaat tan tahsile edilen,000 TL lik çek, 0..&& tarihinde Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. ye ciro edilmiģtir. [Tahsil Tediye] menüsünde [Çek/Senet/ÇıkıĢları] bölümüne [] ile girin. ĠĢletmenin portföyündeki müģteri çekleri ekrana gelecektir. Ciro edilecek çeki [+] ile iģaretleyip, [F9] ile onaylayın. [+]: İşaretle [F9]: Onayla 05

111 3 Çek kaydedildikten sonra Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. nin Açık Belgeler ekranına gelinir. Bu ekranda [F9] ile ödeme onayını verip, [] ile devam edin. 3 [F9]-Kayıt 4 Dört Mevsim ĠnĢaat A.ġ. nin cari hesabına bakıldığında iģlemler aģağıdaki gibi olmalıdır. 4 06

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET TAKĠBĠ ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE SĠGORTACILIKTA KAMBĠYO ĠġLEMLERĠ 343FBS052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÖN MUHASEBE ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

BİLGİSAYARLI MUHASEBE. HAZIRLAYAN: ADEM ŞANLI (MESLEK DERSLERİ Öğretmeni)

BİLGİSAYARLI MUHASEBE. HAZIRLAYAN: ADEM ŞANLI (MESLEK DERSLERİ Öğretmeni) BİLGİSAYARLI MUHASEBE MAHASEBE KAVRAMI Bir işletmede ortaya çıkan işletmeler arası veya işletme içi mali karakterli olayları kronolojik olarak işleyen, tasniflendiren, özetleyen ve elde edilen bilgileri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN GENEL MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ BÖLÜM

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Banka Kredi Takibi ve Kredi Geri Ödemeleri BANKA KREDİ TAKİBİ

Banka Kredi Takibi ve Kredi Geri Ödemeleri BANKA KREDİ TAKİBİ Banka Kredi Takibi ve Kredi Geri Ödemeleri BANKA KREDİ TAKİBİ Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin takip edilmesi ve raporlanması

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA, BANKA, ÇEK/SENET 344MV0030 Ankara, 2011 AÇIKLAMALAR GİRİŞ KOD ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLÜN ADI KASA,

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI

SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI SİGORTACILIKTA PAKET PROGRAMLARI Dersin Modülleri Paket Program Kurulumu Hesap Açma Poliçe İşlemleri Kambiyo İşlemleri İşlem Takibi Hasar İşlemleri Diğer Sigorta İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Paket

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Alacaklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALACAKLAR İşletmenin ticari veya diğer işlemleri sonucu doğan ve vadesi geldiğinde tahsil edilecek

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri Zorunlu DERS HEDEFİ Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankacılık Sektörü hakkında

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2016 - TRABZON SLAYT 2 Firma İçin Açılış Fişinin Düzenlenmesi

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

ÇEK-SENET MODÜLÜ ÖRNEK UYGULAMALARI. https://hakanyucak.wordpress.com/bilgisayarli-muhasebe-3/eta-sql/eta-sql-ornek-uygulamalar/

ÇEK-SENET MODÜLÜ ÖRNEK UYGULAMALARI. https://hakanyucak.wordpress.com/bilgisayarli-muhasebe-3/eta-sql/eta-sql-ornek-uygulamalar/ ÇEK-SENET MODÜLÜ ÖRNEK UYGULAMALARI https://hakanyucak.wordpress.com/bilgisayarli-muhasebe-3/eta-sql/eta-sql-ornek-uygulamalar/ 1 UYGULAMA 1- ÇEK- SENET MODÜLÜ MUHASEBE ENTEGRASYONU (Müşteri Çekleri) 1-

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr Genel Olarak Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanununun kabul ettiği sistem,

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız.

1. Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapınız. Ekranın sağ üstünde yer alan defter yaprakları ikonuna tıklayınız. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler ürününe E-Fatura uygulaması çözümleri eklenmiştir. E-fatura uygulama çözümü 2 aşamada tamamlanmaktadır. 1. Luca Koza Ticari Paket ve Kurumsal Çözümler yazılımında

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR VAKA F Yüksel ALADAĞ (tek şahıs) kırtasiye malzemeleri alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2010 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 50.000,- Alınan

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE DĠĞER SĠGORTA ĠġLEMLERĠ 343FBS031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

2 10-HAZIR DEĞERLER. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

2 10-HAZIR DEĞERLER. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 VARLIK HESAPLARI 3 VARLIK HESAPLARI Varlık Kavramı Geçmişte olan işlemlerin sonucunda ortaya çıkan ve hali hazırda işletmenin kontrolünde olan ve gelecekte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ÇEK-SENET TAKİBİ ARALIK 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

PLASTİK BOYA % 18 HESAPLANAN KDV TL KASASI (KDV li Tutar ya da Toplam)

PLASTİK BOYA % 18 HESAPLANAN KDV TL KASASI (KDV li Tutar ya da Toplam) A. FATURA İŞLEME 1. ALIŞ FATURASI Alış Faturası, mal alışı karşısında satıcıların kestiği faturalara Alış Faturası denir. Alış Açık Faturası ve Alış Kapalı Fatura olmak üzere iki kısımda incelenir. Mal

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Çek-Senet Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Önsel Armağan. 15 Eylül 04

Çek-Senet Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Önsel Armağan. 15 Eylül 04 Çek-Senet Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Önsel Armağan 15 Eylül 04 Turquaz Muhasebe, Çek-Senet Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OPERASYON PROGRAMLARI II 482BK0110 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA, 2007 1 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 5 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE VE FİNANSMAN

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN PROGRAM YÜKLEMEK ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN PROGRAM YÜKLEMEK ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE HESAP AÇMA 343FBS026 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Banka. İrsaliye Sipariş

Banka. İrsaliye Sipariş Çek ve Senet Fatura Sen Söyle Stok Cari Banka Kasa İrsaliye Sipariş Depo Sayım Seri No. Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 3. Elden Çek Tahsilatı 4. Elden Senet Tahsilatı 5. Banka

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN )

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN ) PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (TÜZEL KİŞİLER İÇİN ) TÜZEL KİŞİNİN UNVANI : VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI : TİCARET MERKEZİ VE SİCİL NUMARASI: KURULUŞ TARİHİ :

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU

YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Şirket Adı: YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI BAŞVURU FORMU Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz. 1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ Ticaret Siciline

Detaylı