MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer Ar. Gör. Dr. Nagihan ktayer Ar. Gör. Murat Çak YAYIN N: İstanbul, 2004

3 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret dasi'na (İT) aittir. ser üzerinde 5846 sayılı FSK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İT'nun ve yazarın adı belirtilmek kşuluyla eserden nrmal ölçüde alıntı yapılabilir. İT'nun yazılı izni lmadan eserin tamamı veya bir bölümü ftkpi, faksimile veya başka bir araçla çğaltılamaz, dağıtılamaz, elektrnik rtamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret dası: 03 IVIİK IVIJI^rl^redi IVldeii Yluyia Yl^suiiuğun Azaltıiması: İstanbui Örneği Krdinatör: sfender Krkmaz İstanbul. 2004, 224 sayfa 1. KNIVIİI. FİNANS II. KRDİ III. İSTİHDAM IV. YKSULLUK V. İT ISBN N: X Türkçe Reşadiye Cad. minönü/istanbul İT BİLGİ HATTI (212) İT yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Dküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks:(212) Psta: Web: BASKI ACAR MATBAACILIK Tel: (212)

4 NSZ Mikrkredi kavramı, gerek gelişmiş ülkelerde gerekse gelişmekte lan ülkelerde yksullukla mücadele kapsammda kullanılan eknmik bir enstrümandır. Mikrkredi yluyla hem dar gelirli kesimlere mali kuruluşlar aracılığıyla düşük meblağlı yatırım ve/veya işletme kredileri sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, hem de düşük seviyelerde de lsa bu kesimlerin ülke eknmisine katkılarının sağlanmasıyla üretim ve istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır. Özellikle KBİ'lerin sn yıllarda artan önemi, istihdam yönünden geniş kitleleri ilgilendirmesi ve gelir dağılımı bzukluklarından birinci dereceden etkilenen kesimlerin KBİ'ler lması ve bütün bunlann yanında büyük firmalar gibi klaylıkla kredi temin edememeleri, ülkemiz gibi KBİ'lere dayanan eknmik yapı içinde mikrkredinin öneminin daha da iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca KBİ knumundaki firmalann bir araya gelerek bireysel davranmaları yerine, dayanışmaya girerek bu kredi seçeneğinden yararlanmaları, kredi maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca üretim ve gelir dağılımı srunlarının yanı sıra özellikle ülkemizin en büyük ssy-eknmik prblemlerinden biri lan iç göç srununa da çözüm sağlayabilecektir. damız, eknmik kalkınmaya ve özellikle üyelerinin %98'ini luşturan KBİ'lerin gelişmesine katkıda bulunmak, nlara çeşitli alternatifler sunmak, bu kapsamda finans sektörünü, sivil tplum kuruluşlarını ve diğer kurumları da harekete geçirmek, dar gelirli kesimlerin refah seviyelerini arttırmalarına katkı sağlamak amacıyla bir çalışma yapmıştır. 'Mikrkredi Mdeli Yluyla Yksulluğun Azaltılması: İstanbul Örneği' isimli yayınımızın tüm üyelerimize ve ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı lmasını diler, çalışmada emeği geçen Prf. Dr. sfender Krkmaz ve tüm çalışma ekibine teşekkür ederim. Dr. Cengiz rsun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDKİLR ÖNSÖZ 3 İÇİNDKİLR 5 TABLAR LİSTSİ 9 ŞKİLLR LİSTSİ 13 KISALTMALAR 14 SUNUŞ 15 BİRİNCİ BÖLÜM MİKRKRDİ V YKSULLUK 1.1. Mikrkredi Kavramı Yksulluk Yksulluğun Sebepleri Yksulluğa İlişkin Temel Kavramlar Mutlak Yksulluk Göreli Yksulluk İnsani Yksulluk Yapabilirlik Yaklaşımı Yksulluğun Ölçülmesi Yksullukla Mücadeleyi Gerekli Kılan Nedenler Ssyal Sermayenin Harekete Geçirilmesi Yksulluğun tiketlenmesinin Önlenmesi Başarı Arzusunu Güçlendirmesi ve Girişimciliği Yaygınlaştırması Büyük Kentlere Göçün ngellenmesi 49

7 İKİNCİ BÖLÜM MİKRKRDİ UYGULAMALARINDAKİ TML SİSTMLR 2.1. Mikrkredi Alanındaki Dünya Uygulamaları Grameen Tipi Mikrkredi Uygulamaları ve Bangladeş Örneği Grameen Bankası'nm Temelleri Grameen Bankası'nm Yönetsel Yapısı Grameen Bankası'nda Kredi Verme sasları Grameen Bankası'nda Kredi Türleri Grameen Bankası'nda Kredi Verme Süreci Grameen Tipi Mikrkredi Uygulamasının İktisadi Byutları Grameen Tipi Mikrkredi Uygulamasının Ssyal Byutlan Grameen Başarısının Altında Yatan Temel tmenler Yardımlaşma Grupları sasına Dayalı Mikrkredi Uygulamalan ve Hindistan Örneği Ssyal Yardımlaşma Gruplannın Özellikleri Ssyal Yardımlaşma Gruplannın Hedefleri Yardımlaşma Grubu Mdelleri Ssyal Yardımlaşma Gruplannın İşlevleri Hindistan'da luşturulan Ssyal Yardımlaşma Gruplannın Mali Kşullan Hindistan'da Ssyal Yardımlaşma Gruplarının luşumu Bankalann Maddi Teminat İstekleri Brçlular Açısından Yardımlaşma Grupları Yluyla Kredi Sağlanması Milli Tarım ve Kırsal Alan Kalkınma Bankası'nca Yürütülen Prgram Ssyal Yardımlaşma Gruplannın İşletme Srunlan Tarım Kesimine Yönelik Mikrkredi Uygulamaları ve Tayland Örneği 85

8 Sistemin Yapısı Kredi İşlemleri Türkiye'de Mikrkredi Uygulaması Maya Mikr knmik Destek İşletmesi Kurumsal rganizasyn Yapısı Kredi Türleri Grup luşumu Kredi Verme Süreci Geri Ödemeler Prje Perfrmansı 97 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİY'D MİKRKRDİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ V ÇÖZÜM ÖNRİLRİ ÜZRİN BİR ARAŞTIRMA 3.1. Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yöntemi Veri Tplama Teknikleri Araştırmanın vreni ve Örneklemi Ankete Katılanların Demgrafik Yapısı Cinsiyet ve Yaş Dağılımı Bölgelere Göre Dğum Yerleri ğitim Durumu Gelir Durumu İstanbul'a Göç Sebepleri ve Mikrkredi İşsiz lma Nedenleri İş dinme Ümidi ve Hayattan Beklentiler İş Tecrübeleri Mikrkredi Vermeyi Gerekli Kılan Sebepler Yksulluğun Yaygınlaşması 135

9 İşsizliğin Yaygınlaşması Sermaye Bulma Zrlukları Brçlanma İmkanları Teminat Gösterme Durumu Alınacak Krediyi Geri Ödeme Şekli Mikrkredi Prjesinin İstanbul'da Uygulanabilirliği 159 SNUÇ ve ÖNRİLR 176 K 1: Mikrkredi Yluyla İstanbul'da Yksulluğu Önleme Prjesi Anket Örneği 180 K 2: Grafikler 189 K 3: Kullanılan knmetrik Mdellerin Tahmin Teknikleri 196 K 4: Mikrkredi Üzerine knmetrik Bir Mdel Kategri: Kategri: Kategri: knmetrik Uygulama: Kategri 1: Kategri 2: Kategri 3: 215 k 5: Türkiye'de Gelir Dağılımı 220 KAYNAKÇA 222

10 TABLAR LİSTSİ Tabl 1: Türkiye'de Göreli Yksulluk Ölçüleri 29 Tabl 2: Türkiye'de Göreli Yksulluk Ölçüleri 30 Tabl 3: Dört Kişilik Ailenin Gıda Harcaması (TL/Ay) 31 Tabl 4: Gelir Türüne Göre Yksullar 31 Tabl 5: Lrenz ğrilerinin Karşılaştırılması 32 Tabl 6: Gelir Dağılımı ve Gini Katsayılarının Ülkelere Göre Mukayesesi 33 Tabl 7: Ülkelere Göre n Zengin ve n Fakir %20 34 Tabl 8: Gelirin Faktörlere Göre Dağılımı 35 Tabl 9: Sektörel Gelir Dağılımı 37 Tabl 10: Bölgesel Gelir Dağılımı 39 Tabl 11: ğitim Durumuna Göre Gelir Dağılımı 40 Tabl 12: ğitim Düzeyine Göre Yksulluk 41 Tabl 13: Aile Tipine Göre Yksulluk 41 Tabl 14: Bölgelere Göre Yksulluk 42 Tabl 15: İktisadi Faaliyet Kluna Göre Yksulluk 43 Tabl 16: Cinsiyet ve Yaşa Göre Yksulluk 44 Tabl 17: Yıllara Göre Grameen Bankası 67 Tabl 18: Maya Mikrkredi Prjesi Uygulama Snuçlan 98 Tabl 19: Sektörler İtibariyle Kredi Kullanım ranlan {%) 98 Tabl 20: İşyeri İtibariyle Kredi Kullanım ranlan (%) 99 Tabl 21: İşklu İtibariyle Kredi Kullanım ranlan (%) 100 Tabl 22: Anket Ktası ve Anket Uygulanan Kişilerin Ktalara Göre Dağılımı Tabl 23: Cinsiyete Göre Yaş Dağılımı 104 Tabl 24: Çalışmaya Başlama Yaşı 105 Tabl 25: Ankete Katılanların Bölgelere Göre Dğum Yerleri 106 Tabl 26: Kır-Kent Ayınmma Göre Dğum Yerleri 107 Tabl 27: ğitim Durumu 108 Tabl 28: Hanehalkı Gelir Durumu 109 Tabl 29: Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Bakmakla Yükümlü lduğu Kişi Sayısı 110

11 Tabl 30: Ülkeler Bakımından Gelir Dağılımı 111 Tabl 31: Ankete Katılanların Tplandığı Meslek Gruplan 112 Tabl 32: İstanbul'a Göç Sebebi 113 Tabl 33: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre Göç Sebebi 116 Tabl 34: İstanbul'un Göç Aldığı Bölgeler 117 Tabl 35: Göç Veren Bölgeye Göre rkeğin Çalışan Kadınlara Karşı Tutumu Tabl 36: Ailenin Gelir Durumuna Göre İstanbul'a Göç Sebebi 120 Tabl 37: İşsiz lma Sebebi 121 Tabl 38: İş Sahibi lmada n Önemli tken 121 Tabl 39: Cinsiyete Göre İşsiz lma Sebebi 122 Tabl 40: ğitim Durumuna Göre İşsiz lma Sebebi 123 Tabl 41: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre İş Sahibi lmada n Önemli tken..124 Tabl 42: Yaşa Göre İş dinme Ümidi '. 126 Tabl 43: Medeni Duruma Göre İş dinme Ümidi 127 Tabl 44: ğitim Durumuna Göre Gelecekle İlgili Beklenti 128 Tabl 45: İstanbul'a Göç Sebebine Göre İş dinme Ümidi 129 Tabl 46: Gelecekle İlgili Beklentiye Göre İşsizliği Önleme Şekli 131 Tabl 47: İş dinme Ümidi 132 Tabl 48: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre İş Kurmada Başarısızlığın Sebebi Tabl 49: Göç Veren Bölgeye Göre İş Kurma Denemesi 134 Tabl 50: İşi lmayanların Geçinme Yllan 135 Tabl 51: Yksul lmanın Sebepleri 135 Tabl 52: Yardım Alanlann İş Kurmada Başansızlık Sebepleri 136 Tabl 53: İşsizliğin Önlenme Şekli 137 Tabl 54: Cinsiyete Göre Kredi Teminatı Gösterme Şekli 138 Tabl 55: Cinsiyete Göre İş Kurarken Karşılaşılan Zrluklar 138 Tabl 56: Göç Sebebine Göre İstanbul'a Gelindiğinde Alınan Yardım 139 Tabl 57: Kredi Kullanmaya Göre Türkiye'de İşsizliği Önleme 140 Tabl 58: İşsiz lma Sebebine Göre Başarısız lma Sebebi 141 Tabl 59: Aylık Gelir Durumuna Göre İhtiyaç Duyulan Sermaye 142 Tabl 60: Teşvik dici Bir Unsur larak Brçlanma 143 Tabl 61: Küçük Ölçekli İş İçin Gerekli Kredi 144 Tabl 62: Göç Veren Bölgeye Göre Brçlanma İmkanları 145

12 Tabl 63: Sahip lunan şyaya Göre Kredi Brcu Bulunma Durumu 146 Tabl 64: Ailenin Gelir Durumuna Göre Teminat Gösterme Durumu 147 Tabl 65: Ayni Yardıma Göre Kredi Alındığı Takdirde Teminat Gösterme 147 Tabl 66: Yaşa Göre Teminat Gösterme Durumu 148 Tabl 67: Kredi Alma Durumuna Göre İş Sahibi lma Durumu 148 Tabl 68: Mikrkredi İsteme Şekline Göre İş Kurmada Karşılaşılan Zrluklar Tabl 69: Mikrkredi İsteme Şekline Göre İş Sahibi lmada n Önemli tken..149 Tabl 70: Kredi Teminatı Gösterme Durumuna Göre Memleketten Al 1 nan Ayni Yard ı m 150 Tabl 71: Cinsiyete Göre Teminat Gösterebilme Durumu 150 Tabl 72: Brç Yiğidin Kamçısıdır Atasözüne Dayanarak Kredi Alma 150 Tabl 73: Brç Yiğidin Kamçısıdır Atasözüne Göre Teminat Gösterebilme 151 Tabl 74: İşsizlerin Kredi Teminatı Gösterme Durumu 152 Tabl 75: Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresine Göre Daha Önce Kredi Alma Durumu 152 Tabl 76: Brçlanma İmkanlarına Göre Alınan Kredi 153 Tabl 77: Brçlanma İmkanına Göre Mikrkrediyi İsteme Şekli 154 Tabl 78: Daha Önce Kredi Alma Durumuna Göre Mikrkrediyi İsteme Şekli Tabl 79: Kredi Alma Durumuna Göre İş Kurma Denemesi 155 Tabl 80: Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresine Göre Kredi Brcu Bulunma Durumu 155 Tabl 81: Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresine Göre Brçlanma İmkanı 156 Tabl 82: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresi Tabl 83: Teminat Göstermeye Göre Kredinin Geri Ödeme Süresi 158 Tabl 84: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre İş Kurma Denemesi 159 Tabl 85: Mikrkredi Sisteminin Duyulmasına Göre Daha Önce Kredi Alma Durumu 159 Tabl 86: İş dinme Ümidine Göre Mikrkredi Sistemini Duyma 160 Tabl 87: Cinsiyete Göre Mikrkredi İsteme 160 Tabl 88: İş Kurarken Karşılaşılan Zrluklara Göre Mikrkredi Sistemini Duyma..162 Tabl 89: ğitim Durumuna Göre Mikrkredi İsteme Şekli 163 Tabl 90: Yaşa Göre Mikrkredi İsteme Şekli 164 Tabl 91: Deneklerin Sahip lduğu şya 164

13 Tabl 92: İş Sahibi lma Durumuna Göre Mikrkredi İsteme Şekli 165 Tabl 93: Geçinme Durumuna Göre Mikrkredi İsteme Şekli 165 Tabl 94: ski İşlerinde Başansız lanlann Mikrkredi İsteme Şekli 166 Tabl 95: Mikrkredi İsteme Şekline Göre İş Sahibi lmak İçin Gerekli Görülen n Önemli tken 167 Tabl 96: Cinsiyete Göre Kurulmak İstenen İş 168 Tabl 97: Göç dilen Bölgeye Göre Kurulmak İstenen İş 171 Tabl 98: Türkiye'de Yksulluğun Sebeplerine Göre Hükümetin İşsizliğe Karşı tkisi 174 Tabl 99: ğitime Göre Gelecekle İlgili Beklenti 175 Tabl 100: Panel veri mdeli için gölge değişken kullanımı 197 Tabl 101: Kesikli Değişken Tipleri ve Hesaplama İçin Uygulanan Regresyn Metdu 200 Tabl 102: Gölge Değişkenler ve Mdellerde Kullanılan Ülkeler 204 Tabl 103: knmetrik Mdel 207 Tabl 104: knmetrik Mdel'e ait Test 207 Tabl 105: knmetrik Mdel'e ait Bulgular 208 Tabl 106: knmetrik Mdelde Kullanılan Değişkenler 209 Tabl 107: knmetrik Mdel 210 Tabl 108: knmetrik Mdel'e ait Test 211 Tabl 109: knmetrik Mdel 211 Tabl 110: knmetrik Mdel'e ait Test 212 Tabl 111: knmetrik Mdel 212 Tabl 112: knmetrik Mdel'e ait Test 213 Tabl 113: knmetrik Mdel 214 Tabl 114: knmetrik Mdel'e ait Test 215 Tabl 115: knmetrik Mdel 216 Tabl 116: knmetrik Mdel 217 Tabl 117: knmetrik Mdel 218 Tabl 118: Küçük Ölçekli Bir İş Kurabilmek İçin Ne Kadar Sermayeye İhtiyacınız Var Srusuna Ait Frekanslar 219 Tabl 119: Kişisel Gelir Dağılımı 220

14 ŞKİLLR LİSTSİ Şekil 1: Gelir Dağılımında Adaletsizliğin ve Yksulluğun Sebepleri 21 Şekil 2: Grameen Bankasının İşleyiş Şeması 54 Şekil 3: Ülkelere Göre Mikr Kredi Alan Kişi Sayıları 189 Şekil 4: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Dış Yardım/GSMH'ler 190 Şekil 5: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Direkt Yabancı Yatırımlar 191 Şekil 6: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait GSMH 192 Şekil 7: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Büyüme Hızları Şekil 8: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Kişi Başına GSMH..194 Şekil 9: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Nüfus 195 Şekil 10: Hane Halklarının %20'lik Dilimlere Göre Yıllık Kullanılabilir Gelir Dağılımı 221

15 KISALTMALAR ACRC: BAAC: DWCRA: HDI: IRDP: MYRADA: NABARD: S.: s.: SAF: STÖ: UNDP: Agricultural Credit Review Cmmittee (Tarımsal Kredi Gözden Geçirme Kmitesi) Bank fr Agriculture and Agricultural Cperatives (Tarım ve Tarım Kperatiflerine Yönelik Banka) Develpment f Wmen and Children in Rural Areas (Kırsal Bölgelerde Kadın ve Çcukların Geliştirilmesi) Human Develpment Index (İnsani Gelişme ndeksi) Integrated Rural Develpment Prgramme (Kırsal Bölge Kalkındırma Prgramı) Mysre Resettlement Develpment Agency (Mysre Yeniden Yerleşim Geliştirme Acentesi) Natinal Bank fr Agriculture and Rural Develpment (Milli Tarım ve Kırsal Alan Kalkınma Bankası) Sayı Sayfa Syndicate Bank Syndicate Agricultural Fundatin (Hindistan'da Bir Bankaya Bağlı larak Faaliyet Gösteren Tarım Vakfı) Sivil Tplum Örgütleri United Natins Develpment Reprt (Birleşmiş Milletler Kalkınma Prgramı)

16 SUNUŞ Mikrkredi sistemi günümüzde birçk ülkede uygulanmakta lan, önemli iktisadi ve ssyal amaçlara hizmet eden bir finansman yöntemidir. Yksullukla mücadele ve bölgeler ve cinsiyetler arası gelir farklılıklarının giderilmesi mikrkredi sisteminin en önemli iktisadi hedeflerindendir. Varlığın değil yksulluğun esas alındığı bu sistemde, ihtiyaç sahibi küçük girişimcilere verilecek küçük ölçekli krediler ile bir yandan bu bireylerin refah seviyeleri yükseltilmeye çalışılmakta, diğer yandan makr düzeyde kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Mikrkredi uygulaması, iktisadi işlevinin yanısıra ssyal açıdan da önemli getirilen lan bir finansman yöntemidir. Bu yöntemde benimsenen grup sistemi aracılığı ile bireylerin, kişisel ve ssyal yaşamlarında rtaya çıkan birtakım eksiklikler giderilmeye çalışılmakta, ait lma hissinin yaratacağı güven unsuru sayesinde bireylerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunulmaktadır. Dünya ülkelerinde uygulanan anlamda bir mikrkredi prjesi yakın bir tarihe kadar ülkemizde uygulama alanı bulamamıştır. Türkiye'de bireysel girişimcilerin finansman ihtiyaçları bankalar, özel finans kuruluşları ve yakın çevrelerinden sağlanan fnlar ile karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak söz knusu yöntemlerin her birinin kendine göre farklı bir takım sakıncaları bulunmaktadır. Özellikle bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen kredilerin alt limitinin, küçük girişimcilerin ihtiyaç duydukları kredi miktarının çk üzerinde lması ve bunun yanısıra kredi verme sürecinde rtaya çıkan kefalet ve teminat gibi yükümlülükler bu alanda rtaya çıkan önemli engellerdendir. Söz knusu engellerin giderilmesi ve yksulluğun azaltılmasında, mikrkredi sistemi önemli bir alternatif finansman yöntemi larak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma üç bölümden luşmaktadır. Birinci bölümde, mikrkredi uygulamasına temel teşkil eden yksulluk srunu üzerinde durulmakta,

17 yksulluğun sebepleri, ölçülmesi ve yksullukla mücadeleyi haklı kılan nedenler ele alınmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümde, mikrkredi uygulamalarındaki temel sistemlere yer verilmektedir. Bu çerçevede Bangladeş, Hindistan ve Tayland örneklerinden hareketle sırasıyla, Grameen tipi mikrkredi uygulaması, yardımlaşma grupları esasına dayalı mikrkredi uygulaması ve tarım kesimine yönelik mikrkredi uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve sn bölümünde ise, gerçekleştirilen anket çalışması verileri ışığında, Türkiye'de mikrkredi sisteminin uygulanabilirliği araştırılmakta ve bu dğrultuda çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır.

18 BÖLÜM I MİKRKRDİ ve YKSULLUK 1.1. Mikrkredi Kavramı Mikrkredi, çeşitli nedenlerden dlayı belirli bir düzeyin altında gelire sahip lan kişilere yapılacak yardımlar ve bağışlar yerine; bankalar, sivil tplum kuruluşları, kredi kperatifleri ve diğer resmi mali sistem öğeleri aracılığı ile nların ihtiyaçlarını karşılayacak, nları üretime sevk edecek düşük meblağlardaki kredilerin kullandırılması, böylelikle bir taraftan bu kişilerin mevcut refah seviyelerinin arttırılması, diğer taraftan ise dlaylı larak çk küçük değerlerin de üretim sürecinde kullanılması ile kişi başına düşen milli gelirin ve büyüme ranının yükseltilmesi amaçlarına hizmet eden eknmik bir sistemdir (Christen, Lyman, Rsenberg, 2003: 5,6). Bu sistem günümüzde makr düzeyde bir çk ülke tarafından gerek yksullukla mücadelede gerekse bölgeler ve cinsiyetler arası gelir farklılıklarının giderilmesinde önemli bir araç larak kullanılmaktadır. Bir ülkede mikrkredi sisteminin uygulanması eknmik ve ssyal alana önemli katkılar yapılmasını sağlamaktadır. Şöyle ki; sözknusu kredilerin, ihtiyaç sahipleri tarafından gereksinim duyuldukça tekrar tekrar kullanılabilmesi, zaman içerisinde yksullukla mücadelede sağlanan başarının sürekli ve kalıcı lmasına imkan tanımaktadır. Bunun yanı sıra, düşük faiz ve uygun geri ödeme kşulları ile kullandırılan bu krediler, nrmal şartlar altında resmi mali sistemi luşturan çeşitli kuruluşlardan brçlanabilme imkanına sahip lmayan ihtiyaç sahiplerinin de bu sistemden yararlandırılmalarına lanak sağlayarak, dlaylı bir biçimde kayıt dışı eknminin gelişmesine katkı yapan gayri resmi kredi unsurlarının rtadan kaldırılmasına hizmet etmektedir. Ayrıca mikrkredi sistemi, kriz ve benzeri eknmik laylar nedeniyle yksul bireylerin gelirlerinde luşabilecek dalgalanmaların bertaraf edilmesi amacına yönelik larak da kullanılabilmekte ve bu şekilde söz knusu bireylerin elde ettikleri gelir seviyelerinde belirli bir istikrar yakalanmaktadır. Ssyal açıdan ise, yksul bireylerin kredi sistemi ile elde ettikleri

19 gelirlerini belirli bir plan dahilinde ihtiyaçları dğrultusunda daha etkin bir biçimde kullanmaları, bir başka deyişle harcamalarını planlamaları ve bu kişilerin kısıtlı fnlarını kendilerinin yönlendirmeleri, srumluluk üstlenmelerini sağlamaktadır. Bazı uygulamalarda kredilerin kntrlünün belirli sayıdaki benzer şartlara sahip bireylerin luşturdukları gruplara verilmesi, bu kişiler arasındaki dayanışmayı da arttırmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli kişi ya da kuruluşlar tarafından yksul bireylere dğrudan ayni veya nakdi yardımlar yapılması yerine mikrkredi sisteminin kullanılması, bu bireylerin başkalarına bağımlı hale gelmelerini engellemekte ve çalışma arzuları ile kendilerine lan güven duygularını arttırmaktadır. Bazı ülkeler tarafından, plansız bir biçimde gerçekleşen bölgeler arası göçlerin engellenmesi amacıyla da başvurulan sistemden, temelde bir ülkedeki gelir dağılımının bzulması snucunda sayıca artan yksul bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve nlara refah seviyesi daha yüksek bir rtam sağlanmasında yararlanılmaktadır. Bu nedenle, mikrkredi sisteminin uygulanabilirliğinin araştırılmasından önce, tplumsal bir çerçeve içerisinde yksulluk kavramının etraflıca irdelenmesinde yarar görmekteyiz Yksulluk Sözlük anlamı ile yksul, "geçinmekte sıkıntı çeken, yeterli düzeyde parası lmayan veya rahat bir yaşam için gerekli lan araçlara sahip bulunmayan kişi" larak tanımlanmaktadır. Yksulluk kavramı ise "yaşamın gerektirdiği lanaklardan yksun lma durumunu" ifade etmektedir. Yaşamı sürdürmek için gerekli lan ihtiyaçlar, içinde bulunulan tpluma, zamana ve mekana göre farklılık göstereceğinden, yksulluk kavramı her zaman gözlemlenen durumla, standart durumun karşılaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Yksulluğun tanımlanmasına ilişkin herhangi bir standart ölçü lmamakla birlikte bu alandaki görüşleri üç başlık altında tplamak mümkündür: I- Yksulluk, kişisel kaynakların eksikliği ya da ykluğu ile ilgili bir durumdur: Bu düşünceye göre, yksulluğun üstesinden gelmede hayati lan kaynaklara bireyler, çk sınırlı ölçüde ulaşabilir ya da hiç ulaşamazlar. Bu kaynaklar genel larak, yaşamak için gerekli lan temel ihtiyaçları, daha iyi bir hayat standardına sahip labilmek için gereken maddi ve gayri maddi ihtiyaçları ve kişisel larak kendi hayatını kntrl edebilme gücünü ve isteğini kapsamaktadır. II- Yksulluk, ssyal yapı ve iç güçlerle ilişkilidir: bu görüş, yksulların ssyal rganizasynunu ve yksul tplumlardaki içsel güçlerin nasıl

20 İÜ- yksulluk yarattığını ve rtaya çıkan bu yksulluğu sürdürdüğünü açıklamaktadır. Yksulluk, dışsal güçler ve fırsat yapısının eksikliği ile ilgili bir durumdur: Bu görüş çerçevesinde tpluma dikkat etmek gerekmektedir. Tplum, kişilerin yaşamlarını değiştirmeleri için gereken fırsat yapılarını luşturamıyr ise kaçınılmaz larak yksulluk rtaya çıkacaktır. Yksulluğa ilişkin çeşitli tanımlamalar arasında Amartya Sen'in yaklaşımı dikkat çekmektedir. Bu yaklaşıma göre, insanların sahip ldukları maddi ve manevi varlıklar (eğitim, beceriler, ssyal, kapital vd.), tplumda var lan fırsatlar ve insanların yaşam kalitelerinden duydukları tatmin, yksulluğu tanımlayan önemli öğelerden bir kaçını luşturmaktadır. Böylece hem varlıklar, hem fırsatlar ve hem de bireylerin öznel değerlendirmeleri yksulluğun temel belirleyicileri larak kabul edilmekte ve böylelikle yksulluk kavramı, iktisadi byutunun yanı sıra kültürel ve öznel byutlarıyla da önem kazanmaktadır. Genel anlamda yksulluk, insanların temel gereksinimlerini karşılayamama durumu larak tanımlanmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yksulluğun kapsamı, refah düzeyindeki gelişmelere bağlı larak dönemden döneme farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çerçevede yksulluğun ölçülmesinde atılması gereken ilk adım, kimlerin yksul sınıfına gireceğini belirleyen bir "yksulluk sınırının" çizilmesidir. Bu sınır, bir tplumda yksul lanlarla lmayanları ayıran çizgiyi ifade etmekte lup, yksulluğa ilişkin larak yapılacak karşılaştırma ve değerlendirmeler bakımından hareket nktasını teşkil etmektedir. Dar anlamda yksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri lmama durumu larak tanımlanırken, geniş anlamda ise gıda, giyim ve barınma gibi lanakları yaşamalarını devam ettirmeye yettiği halde tplumun genel düzeyinin gerisinde kalma durumunu ifade etmektedir. Yksulluğun dar ve geniş manada tanımlanması, birazdan ele alacağımız mutlak ve göreli yksulluk kavramlarının da temelini luşturmaktadır Yksulluğun Sebepleri Yksulluğa ilişkin larak getirilen yapısal açıklamalarda yksulluğun kaynağı, kişinin başarısızlığına değil, tplumun yapısına bağlanmaktadır. İlk larak iş pazarındaki değişimler ve kırılmalar, çk düşük ücretli işlerin eğitimsiz veya yeterli becerisi lmayanlar tarafından yapılmasını beraberinde

21 getirmiştir. İkinci larak, çk uluslulaşma, tmasyn ve el üretimine dayalı işlerin görece azalması, işsizliği artıran diğer faktörlerdir. Üçüncü larak da ailedeki yapısal değişmeler, yksulluğu destekleyen bir rl ynamıştır. Tek ebeveynin bulunduğu ailelerde genellikle tek kişi para kazanmakta ve yksulluk buna bağlı larak artış göstermektedir. Günümüzün en önemli iktisadi prblemlerinden biri lan yksulluk birçk nedenden kaynaklanabilmektedir. Bir ülke için ihtiyaç duyulan üretim seviyesine ulaşılamaması veya çeşitli üretim faktörlerinin üretim sürecine girmesi snucunda elde edilen çıktının bireyler, sektörler ve bölgeler arasında dengeli bir biçimde dağılmaması, yksulluğun en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Ülkelerin kendileri için gerekli lan üretim düzeyini gerçekleştirememeleri birden fazla faktöre bağlıdır. n başta iklim ve dğa kşulları yönünden bazı ülkeler ya da ülkeler içinde yer alan bazı bölgeler yeterli üretim kapasitesinden yksun labilirler. Bu durumda ülkede ya da bölgede yaşayan bireyler iktisadi yönden diğerlerine göre daha dezavantajlı bir knumda lacaklardır. Diğer taraftan hızlı nüfus artışı, bir yandan ülkelerin daha fazla üretim yapmalarına imkan sağlarken, öte yandan tüketim düzeyinin de artmasına neden lur. Üstelik, iklim ve dğa kşulları açısından avantajlı knumda bulunmayan ülke ya da bölgelerde hızlı nüfus artışı mevcutsa, bu takdirde yksullaşma kaçınılmaz lur. Yksulluğun kaynakları arasında şu faktörleri de sayabiliriz (Aktan, 2003:149): Adaletsiz vergi sistemi, Hızlı nüfus artışı, Yüksek faiz ve rant eknmisi, Dğal afetler, Çalışamayacak durumda lan özürlü sayısının fazla lması, Bireyler arasındaki yetenek farklılıkları, Miras yluyla elde edilen gelirler, Piyasada tekelleşmenin lması, Devlet teşvikleri, nflasyn, İşsizlik vd.

22 SNUÇ SNUÇ öl 3 Hızlı nüfus arfı! i İşsizlik > c 1 "S Adaletsiz vergi sistem! Vergi kaçakçtltğı nflasyn Piyasada tekelleşme -S Q Yüksek Mz pi. ve rant Devlet teştîkler î >tj) Q İklim Dğa kşullan Dğal afetler Bireyler arasmda yetenek farklılıkları 'Bireyler arasmda çalışma gayretinde farklılıklar 'Miras Çâitşâttiayacak durömda lanlar Şekil 1: Gelir Dağılımında Adaletsizliğin ve Yksulluğun Sebepleri^ Bir ülkedeki üretim düzeyi aynı zamanda devlet müdahalesi ile de yakından ilgili labilmektedir. Devlet müdahalesinin aşırıya kaçtığı ülkelerde 1 Aktan; Cşkun Can, "Yksulluk Srununun Nedenleri ve Yksullukla Mücadele Stratejileri", Yksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-lş Knfederasynu Yayını, Ankara, 2002.

23 bireylerin eknmik faaliyetlerde bulunmaları dğrudan ve/veya dlaylı larak sınırlanmış lur. Örneğin; vergi ranlarının yüksek lduğu bir ülkede bireylerin çalışma ve yatırım yapma arzuları lumsuz yönde etkilenir. Aynı şekilde, devletin brçlanma yluyla eknmiye müdahalede bulunduğu ülkelerde, ister istemez rant eknmisi rtaya çıkar ve bu, üretim eknmisinin daralmasına neden lur. Devletin teşvik plitikasını araç larak kullanarak eknmiye müdahale etmesi halinde de yine belirli kesimler lbicilik yluyla haksız teşvikler alarak zengin labilirler. Önemle belirtelim ki, yksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik srununun çözümlenmesi knusunda devletin rlünün ne lması gerektiği iktisatçılar arasında her zaman tartışma knusu lmuştur Yksulluğa İlişkin Temel Kavramlar Ülkemizde ve dünya ülkelerinde mikrkredi adı verilen kredi yönteminin tartışılması ve uygulanmak istenmesinin en önemli sebebi, gelir dağılımındaki bzulmaya paralel larak rtaya çıkan yksulluk neticesinde, bu insanların yaşam kalitesini yükselterek nlara sağlıklı ve güvenli bir gelecek hazırlamaktır. İşte bu sebeple, mikrkredinin kullanılabilirliğini araştırmadan önce, tplumsal bir çerçeve içinde yksulluk kavramının daha detaylı larak ele alınması gerekmektedir. Tartışmalı ve izafi bir kavram lan yksulluk; biyljik ihtiyaçların sağlanması, ssyal sınıflar içinde bireylerin birbirlerine göre durumları ve bireyin etiketlenmesi snucu tplum içinde statüye dayalı larak dışlanması anlamını taşımaktadır. Gelir azlığı ve dlayısıyla sağlıksız ve yetersiz beslenme, ssyal statünün sürekli aşağı dğru hareketi snucunda rtaya çıkan varş hayatı, sağlıksız çevre kşulları ve nihayet kent yksullarında gördüğümüz madde bağımlısı lup sürekli yksulluk çeken, ümidini kaybetmiş, tplumda marjinalleşerek dışlanan kesimler bu paralelde yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi yksulluğun karmaşık yapısı, etkileşime ve değer yargılarına açık lması tanımını da güçleştirmektedir. Bununla birlikte yksulluğun tanımı, yksulluğa nereden ve nasıl bakıldığına göre de farklılık göstermektedir. Genel larak değerlendirildiğinde "ykluk", "yetersizlik", "örselenmişlik-incinmişlik", "kötüye gidiş", "açlık" gibi terimlerin sıklıkla yksulluk ile birlikte kullanıldığı görülmektedir (Baulch, 1996: 2). Mutlak yksulluk, göreli yksulluk, insani yksulluk ve yapabilirlik yaklaşımı, yksulluğa ilişkin önemli kavramlar arasında yer almaktadır. Bu kavramları kısaca açıklamakta yarar vardır.

24 Mutlak Yksulluk Yksulluğun en klasik ve en belirgin yansıması lan mutlak yksulluk kavramı, hayatta fizyljik larak kalabilmenin asgari bir sınırının lduğu varsayımına dayanmaktadır (Seyyar, 2003: 41). Bu çerçevede mutlak yksulluk, bireyin veya hane halkının yaşamını sürdürebilmesi ve gerekli lan asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan gelir düzeyini ifade etmektedir. Bu sınırın altında kalınması, yaşamı sürdürebilecek asgari refah düzeyinin yakalanamamasına yl açmaktadır. Bir diğer ifade ile mutlak yksulluk, insanların varlıklarını sürdürebilmeleri için almaları gereken temel gıda ve hizmetlerden yksun lma durumunu ifade etmektedir. Mutlak yksulluğa ilişkin larak iki farklı yaklaşımın esas alındığı görülmektedir. Bunlardan ilki minimum gıda harcaması yöntemi, ikincisi ise temel gereksinimler yaklaşımıdır. Mutlak yksulluğa birinci yaklaşımda, sadece minimum gıda harcaması maliyeti esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplamada, öncelikle kişinin veya hane halkının yaşamını sürdürebilmesi için günlük asgari düzeyde alması gereken kalri miktarı ve bu kalriyi alabilmesi için yapması gereken gıda harcaması dikkate alınmaktadır. Mutlak yksulluğa ikinci yaklaşımda ise, bireyin veya hane halkının sadece minimum gıda harcaması değil bunun yanında giyinme, barınma, ısınma, sağlık, eğitim gibi diğer temel ihtiyaçları da esas alınmaktadır. Görüldüğü gibi ikinci yaklaşımda yksulluk, birinci yaklaşıma göre daha geniş kapsamlı bir çerçevede ele alınmaktadır. Hangi yaklaşımla ele alınırsa alınsın yksulluk, kendine özgü bir hayat üslubunu da beraberinde getirmektedir.. Lewis'in Yksulluk kültürü dediği bu marjinal knumun kendine özgü davranışları bulunmaktadır. Tplumsal kültür içinde yksul bireyler, diğer bireylerden farklı bir takım rtak değerleri taşımakta ve bu değerler kuşaktan kuşağa geçmektedir. İşte bu sebepten dlayı yksulluktan daha önemlisi bu yksulluk kültürünü yk etmektir. A. Giddens'a göre, bireyde alt kültürün temel değerleri böyle bir psikljik etki altında adeta şartlanmıştır (Giddens, 2000: ). Yksulluk kültürü sadece düşük geliri içermez, bunun yanında tplumun temel değerlerini umursamazlık, hayattan vazgeçmişlik, gelecek için plansızlık, eknmik hayatın avantajlarını kendine göre değerlendirememe, günü birlik yaşama, srumsuzluk gibi kendine özgü tutumları içerir. Böyle bir rtamda yksullar, rtak değerler ve nrmlar üreterek yksulluk kşullarına uyum sağ-

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler

Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler Nazım ÖZTÜRK ** Z. Gökalp GÖKTOLGA ** Özet Günümüzde iktisat politikasının en temel amaçlarından biri de gelir bölüşümünü adil hale getirmektir.

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK:

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: TERMİNOLOJİ, TEMEL KAVRAMLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 1. GİRİŞ Coşkun Can Aktan ve İstiklal

Detaylı

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği

Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Semiha BOYBEK Tez

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma SESSION 3D: Büyüme ve Gelişme III 423 Türkiye de ve Dünya da Yoksulluk Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. H. Yunus Taş (Yalova Universty, Turkey) Asst. Prof. Dr. Selami Özcan (Yalova University, Turkey)

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ Danışman Doç. Dr. İbrahim

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme K. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2000. ss. 77-96 Gelir Dağılımı - Beşeri Sermaye İlişkisi Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme İbrahim Güran YUMUŞAK * Mahmut BİLEN ** Giriş Keynes, bilinen

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ CHILD LABOUR IN THE CONTEXT OF POVERTY Yahya KULAKSIZ * Özet Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan en büyük sorunların başında yoksulluk gelmektedir. Yoksulluğun tanımlanması

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI

D ış YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA. Tü/ay Evgin* EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI EKONOMIK Y AKLA~IM 15 DIŞ BORÇLANMA VE DIŞBORÇLARIMIZDA YAPILAN DÜZENLEMELER DIŞ BORÇLANMA: TANIM/, AMAÇLARI VE SONUÇLARI D ış Tü/ay Evgin* brçlanma bir tanım larak, bir devletın ya da devlet kuruluşunun

Detaylı