MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ"

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer Ar. Gör. Dr. Nagihan ktayer Ar. Gör. Murat Çak YAYIN N: İstanbul, 2004

3 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret dasi'na (İT) aittir. ser üzerinde 5846 sayılı FSK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İT'nun ve yazarın adı belirtilmek kşuluyla eserden nrmal ölçüde alıntı yapılabilir. İT'nun yazılı izni lmadan eserin tamamı veya bir bölümü ftkpi, faksimile veya başka bir araçla çğaltılamaz, dağıtılamaz, elektrnik rtamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret dası: 03 IVIİK IVIJI^rl^redi IVldeii Yluyia Yl^suiiuğun Azaltıiması: İstanbui Örneği Krdinatör: sfender Krkmaz İstanbul. 2004, 224 sayfa 1. KNIVIİI. FİNANS II. KRDİ III. İSTİHDAM IV. YKSULLUK V. İT ISBN N: X Türkçe Reşadiye Cad. minönü/istanbul İT BİLGİ HATTI (212) İT yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Dküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks:(212) Psta: Web: BASKI ACAR MATBAACILIK Tel: (212)

4 NSZ Mikrkredi kavramı, gerek gelişmiş ülkelerde gerekse gelişmekte lan ülkelerde yksullukla mücadele kapsammda kullanılan eknmik bir enstrümandır. Mikrkredi yluyla hem dar gelirli kesimlere mali kuruluşlar aracılığıyla düşük meblağlı yatırım ve/veya işletme kredileri sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, hem de düşük seviyelerde de lsa bu kesimlerin ülke eknmisine katkılarının sağlanmasıyla üretim ve istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır. Özellikle KBİ'lerin sn yıllarda artan önemi, istihdam yönünden geniş kitleleri ilgilendirmesi ve gelir dağılımı bzukluklarından birinci dereceden etkilenen kesimlerin KBİ'ler lması ve bütün bunlann yanında büyük firmalar gibi klaylıkla kredi temin edememeleri, ülkemiz gibi KBİ'lere dayanan eknmik yapı içinde mikrkredinin öneminin daha da iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca KBİ knumundaki firmalann bir araya gelerek bireysel davranmaları yerine, dayanışmaya girerek bu kredi seçeneğinden yararlanmaları, kredi maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca üretim ve gelir dağılımı srunlarının yanı sıra özellikle ülkemizin en büyük ssy-eknmik prblemlerinden biri lan iç göç srununa da çözüm sağlayabilecektir. damız, eknmik kalkınmaya ve özellikle üyelerinin %98'ini luşturan KBİ'lerin gelişmesine katkıda bulunmak, nlara çeşitli alternatifler sunmak, bu kapsamda finans sektörünü, sivil tplum kuruluşlarını ve diğer kurumları da harekete geçirmek, dar gelirli kesimlerin refah seviyelerini arttırmalarına katkı sağlamak amacıyla bir çalışma yapmıştır. 'Mikrkredi Mdeli Yluyla Yksulluğun Azaltılması: İstanbul Örneği' isimli yayınımızın tüm üyelerimize ve ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı lmasını diler, çalışmada emeği geçen Prf. Dr. sfender Krkmaz ve tüm çalışma ekibine teşekkür ederim. Dr. Cengiz rsun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDKİLR ÖNSÖZ 3 İÇİNDKİLR 5 TABLAR LİSTSİ 9 ŞKİLLR LİSTSİ 13 KISALTMALAR 14 SUNUŞ 15 BİRİNCİ BÖLÜM MİKRKRDİ V YKSULLUK 1.1. Mikrkredi Kavramı Yksulluk Yksulluğun Sebepleri Yksulluğa İlişkin Temel Kavramlar Mutlak Yksulluk Göreli Yksulluk İnsani Yksulluk Yapabilirlik Yaklaşımı Yksulluğun Ölçülmesi Yksullukla Mücadeleyi Gerekli Kılan Nedenler Ssyal Sermayenin Harekete Geçirilmesi Yksulluğun tiketlenmesinin Önlenmesi Başarı Arzusunu Güçlendirmesi ve Girişimciliği Yaygınlaştırması Büyük Kentlere Göçün ngellenmesi 49

7 İKİNCİ BÖLÜM MİKRKRDİ UYGULAMALARINDAKİ TML SİSTMLR 2.1. Mikrkredi Alanındaki Dünya Uygulamaları Grameen Tipi Mikrkredi Uygulamaları ve Bangladeş Örneği Grameen Bankası'nm Temelleri Grameen Bankası'nm Yönetsel Yapısı Grameen Bankası'nda Kredi Verme sasları Grameen Bankası'nda Kredi Türleri Grameen Bankası'nda Kredi Verme Süreci Grameen Tipi Mikrkredi Uygulamasının İktisadi Byutları Grameen Tipi Mikrkredi Uygulamasının Ssyal Byutlan Grameen Başarısının Altında Yatan Temel tmenler Yardımlaşma Grupları sasına Dayalı Mikrkredi Uygulamalan ve Hindistan Örneği Ssyal Yardımlaşma Gruplannın Özellikleri Ssyal Yardımlaşma Gruplannın Hedefleri Yardımlaşma Grubu Mdelleri Ssyal Yardımlaşma Gruplannın İşlevleri Hindistan'da luşturulan Ssyal Yardımlaşma Gruplannın Mali Kşullan Hindistan'da Ssyal Yardımlaşma Gruplarının luşumu Bankalann Maddi Teminat İstekleri Brçlular Açısından Yardımlaşma Grupları Yluyla Kredi Sağlanması Milli Tarım ve Kırsal Alan Kalkınma Bankası'nca Yürütülen Prgram Ssyal Yardımlaşma Gruplannın İşletme Srunlan Tarım Kesimine Yönelik Mikrkredi Uygulamaları ve Tayland Örneği 85

8 Sistemin Yapısı Kredi İşlemleri Türkiye'de Mikrkredi Uygulaması Maya Mikr knmik Destek İşletmesi Kurumsal rganizasyn Yapısı Kredi Türleri Grup luşumu Kredi Verme Süreci Geri Ödemeler Prje Perfrmansı 97 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİY'D MİKRKRDİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ V ÇÖZÜM ÖNRİLRİ ÜZRİN BİR ARAŞTIRMA 3.1. Araştırmanın Amacı Araştırmanın Yöntemi Veri Tplama Teknikleri Araştırmanın vreni ve Örneklemi Ankete Katılanların Demgrafik Yapısı Cinsiyet ve Yaş Dağılımı Bölgelere Göre Dğum Yerleri ğitim Durumu Gelir Durumu İstanbul'a Göç Sebepleri ve Mikrkredi İşsiz lma Nedenleri İş dinme Ümidi ve Hayattan Beklentiler İş Tecrübeleri Mikrkredi Vermeyi Gerekli Kılan Sebepler Yksulluğun Yaygınlaşması 135

9 İşsizliğin Yaygınlaşması Sermaye Bulma Zrlukları Brçlanma İmkanları Teminat Gösterme Durumu Alınacak Krediyi Geri Ödeme Şekli Mikrkredi Prjesinin İstanbul'da Uygulanabilirliği 159 SNUÇ ve ÖNRİLR 176 K 1: Mikrkredi Yluyla İstanbul'da Yksulluğu Önleme Prjesi Anket Örneği 180 K 2: Grafikler 189 K 3: Kullanılan knmetrik Mdellerin Tahmin Teknikleri 196 K 4: Mikrkredi Üzerine knmetrik Bir Mdel Kategri: Kategri: Kategri: knmetrik Uygulama: Kategri 1: Kategri 2: Kategri 3: 215 k 5: Türkiye'de Gelir Dağılımı 220 KAYNAKÇA 222

10 TABLAR LİSTSİ Tabl 1: Türkiye'de Göreli Yksulluk Ölçüleri 29 Tabl 2: Türkiye'de Göreli Yksulluk Ölçüleri 30 Tabl 3: Dört Kişilik Ailenin Gıda Harcaması (TL/Ay) 31 Tabl 4: Gelir Türüne Göre Yksullar 31 Tabl 5: Lrenz ğrilerinin Karşılaştırılması 32 Tabl 6: Gelir Dağılımı ve Gini Katsayılarının Ülkelere Göre Mukayesesi 33 Tabl 7: Ülkelere Göre n Zengin ve n Fakir %20 34 Tabl 8: Gelirin Faktörlere Göre Dağılımı 35 Tabl 9: Sektörel Gelir Dağılımı 37 Tabl 10: Bölgesel Gelir Dağılımı 39 Tabl 11: ğitim Durumuna Göre Gelir Dağılımı 40 Tabl 12: ğitim Düzeyine Göre Yksulluk 41 Tabl 13: Aile Tipine Göre Yksulluk 41 Tabl 14: Bölgelere Göre Yksulluk 42 Tabl 15: İktisadi Faaliyet Kluna Göre Yksulluk 43 Tabl 16: Cinsiyet ve Yaşa Göre Yksulluk 44 Tabl 17: Yıllara Göre Grameen Bankası 67 Tabl 18: Maya Mikrkredi Prjesi Uygulama Snuçlan 98 Tabl 19: Sektörler İtibariyle Kredi Kullanım ranlan {%) 98 Tabl 20: İşyeri İtibariyle Kredi Kullanım ranlan (%) 99 Tabl 21: İşklu İtibariyle Kredi Kullanım ranlan (%) 100 Tabl 22: Anket Ktası ve Anket Uygulanan Kişilerin Ktalara Göre Dağılımı Tabl 23: Cinsiyete Göre Yaş Dağılımı 104 Tabl 24: Çalışmaya Başlama Yaşı 105 Tabl 25: Ankete Katılanların Bölgelere Göre Dğum Yerleri 106 Tabl 26: Kır-Kent Ayınmma Göre Dğum Yerleri 107 Tabl 27: ğitim Durumu 108 Tabl 28: Hanehalkı Gelir Durumu 109 Tabl 29: Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Bakmakla Yükümlü lduğu Kişi Sayısı 110

11 Tabl 30: Ülkeler Bakımından Gelir Dağılımı 111 Tabl 31: Ankete Katılanların Tplandığı Meslek Gruplan 112 Tabl 32: İstanbul'a Göç Sebebi 113 Tabl 33: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre Göç Sebebi 116 Tabl 34: İstanbul'un Göç Aldığı Bölgeler 117 Tabl 35: Göç Veren Bölgeye Göre rkeğin Çalışan Kadınlara Karşı Tutumu Tabl 36: Ailenin Gelir Durumuna Göre İstanbul'a Göç Sebebi 120 Tabl 37: İşsiz lma Sebebi 121 Tabl 38: İş Sahibi lmada n Önemli tken 121 Tabl 39: Cinsiyete Göre İşsiz lma Sebebi 122 Tabl 40: ğitim Durumuna Göre İşsiz lma Sebebi 123 Tabl 41: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre İş Sahibi lmada n Önemli tken..124 Tabl 42: Yaşa Göre İş dinme Ümidi '. 126 Tabl 43: Medeni Duruma Göre İş dinme Ümidi 127 Tabl 44: ğitim Durumuna Göre Gelecekle İlgili Beklenti 128 Tabl 45: İstanbul'a Göç Sebebine Göre İş dinme Ümidi 129 Tabl 46: Gelecekle İlgili Beklentiye Göre İşsizliği Önleme Şekli 131 Tabl 47: İş dinme Ümidi 132 Tabl 48: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre İş Kurmada Başarısızlığın Sebebi Tabl 49: Göç Veren Bölgeye Göre İş Kurma Denemesi 134 Tabl 50: İşi lmayanların Geçinme Yllan 135 Tabl 51: Yksul lmanın Sebepleri 135 Tabl 52: Yardım Alanlann İş Kurmada Başansızlık Sebepleri 136 Tabl 53: İşsizliğin Önlenme Şekli 137 Tabl 54: Cinsiyete Göre Kredi Teminatı Gösterme Şekli 138 Tabl 55: Cinsiyete Göre İş Kurarken Karşılaşılan Zrluklar 138 Tabl 56: Göç Sebebine Göre İstanbul'a Gelindiğinde Alınan Yardım 139 Tabl 57: Kredi Kullanmaya Göre Türkiye'de İşsizliği Önleme 140 Tabl 58: İşsiz lma Sebebine Göre Başarısız lma Sebebi 141 Tabl 59: Aylık Gelir Durumuna Göre İhtiyaç Duyulan Sermaye 142 Tabl 60: Teşvik dici Bir Unsur larak Brçlanma 143 Tabl 61: Küçük Ölçekli İş İçin Gerekli Kredi 144 Tabl 62: Göç Veren Bölgeye Göre Brçlanma İmkanları 145

12 Tabl 63: Sahip lunan şyaya Göre Kredi Brcu Bulunma Durumu 146 Tabl 64: Ailenin Gelir Durumuna Göre Teminat Gösterme Durumu 147 Tabl 65: Ayni Yardıma Göre Kredi Alındığı Takdirde Teminat Gösterme 147 Tabl 66: Yaşa Göre Teminat Gösterme Durumu 148 Tabl 67: Kredi Alma Durumuna Göre İş Sahibi lma Durumu 148 Tabl 68: Mikrkredi İsteme Şekline Göre İş Kurmada Karşılaşılan Zrluklar Tabl 69: Mikrkredi İsteme Şekline Göre İş Sahibi lmada n Önemli tken..149 Tabl 70: Kredi Teminatı Gösterme Durumuna Göre Memleketten Al 1 nan Ayni Yard ı m 150 Tabl 71: Cinsiyete Göre Teminat Gösterebilme Durumu 150 Tabl 72: Brç Yiğidin Kamçısıdır Atasözüne Dayanarak Kredi Alma 150 Tabl 73: Brç Yiğidin Kamçısıdır Atasözüne Göre Teminat Gösterebilme 151 Tabl 74: İşsizlerin Kredi Teminatı Gösterme Durumu 152 Tabl 75: Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresine Göre Daha Önce Kredi Alma Durumu 152 Tabl 76: Brçlanma İmkanlarına Göre Alınan Kredi 153 Tabl 77: Brçlanma İmkanına Göre Mikrkrediyi İsteme Şekli 154 Tabl 78: Daha Önce Kredi Alma Durumuna Göre Mikrkrediyi İsteme Şekli Tabl 79: Kredi Alma Durumuna Göre İş Kurma Denemesi 155 Tabl 80: Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresine Göre Kredi Brcu Bulunma Durumu 155 Tabl 81: Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresine Göre Brçlanma İmkanı 156 Tabl 82: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre Alınacak Krediyi Geri Ödeme Süresi Tabl 83: Teminat Göstermeye Göre Kredinin Geri Ödeme Süresi 158 Tabl 84: İstanbul'a Göç dilen Yıla Göre İş Kurma Denemesi 159 Tabl 85: Mikrkredi Sisteminin Duyulmasına Göre Daha Önce Kredi Alma Durumu 159 Tabl 86: İş dinme Ümidine Göre Mikrkredi Sistemini Duyma 160 Tabl 87: Cinsiyete Göre Mikrkredi İsteme 160 Tabl 88: İş Kurarken Karşılaşılan Zrluklara Göre Mikrkredi Sistemini Duyma..162 Tabl 89: ğitim Durumuna Göre Mikrkredi İsteme Şekli 163 Tabl 90: Yaşa Göre Mikrkredi İsteme Şekli 164 Tabl 91: Deneklerin Sahip lduğu şya 164

13 Tabl 92: İş Sahibi lma Durumuna Göre Mikrkredi İsteme Şekli 165 Tabl 93: Geçinme Durumuna Göre Mikrkredi İsteme Şekli 165 Tabl 94: ski İşlerinde Başansız lanlann Mikrkredi İsteme Şekli 166 Tabl 95: Mikrkredi İsteme Şekline Göre İş Sahibi lmak İçin Gerekli Görülen n Önemli tken 167 Tabl 96: Cinsiyete Göre Kurulmak İstenen İş 168 Tabl 97: Göç dilen Bölgeye Göre Kurulmak İstenen İş 171 Tabl 98: Türkiye'de Yksulluğun Sebeplerine Göre Hükümetin İşsizliğe Karşı tkisi 174 Tabl 99: ğitime Göre Gelecekle İlgili Beklenti 175 Tabl 100: Panel veri mdeli için gölge değişken kullanımı 197 Tabl 101: Kesikli Değişken Tipleri ve Hesaplama İçin Uygulanan Regresyn Metdu 200 Tabl 102: Gölge Değişkenler ve Mdellerde Kullanılan Ülkeler 204 Tabl 103: knmetrik Mdel 207 Tabl 104: knmetrik Mdel'e ait Test 207 Tabl 105: knmetrik Mdel'e ait Bulgular 208 Tabl 106: knmetrik Mdelde Kullanılan Değişkenler 209 Tabl 107: knmetrik Mdel 210 Tabl 108: knmetrik Mdel'e ait Test 211 Tabl 109: knmetrik Mdel 211 Tabl 110: knmetrik Mdel'e ait Test 212 Tabl 111: knmetrik Mdel 212 Tabl 112: knmetrik Mdel'e ait Test 213 Tabl 113: knmetrik Mdel 214 Tabl 114: knmetrik Mdel'e ait Test 215 Tabl 115: knmetrik Mdel 216 Tabl 116: knmetrik Mdel 217 Tabl 117: knmetrik Mdel 218 Tabl 118: Küçük Ölçekli Bir İş Kurabilmek İçin Ne Kadar Sermayeye İhtiyacınız Var Srusuna Ait Frekanslar 219 Tabl 119: Kişisel Gelir Dağılımı 220

14 ŞKİLLR LİSTSİ Şekil 1: Gelir Dağılımında Adaletsizliğin ve Yksulluğun Sebepleri 21 Şekil 2: Grameen Bankasının İşleyiş Şeması 54 Şekil 3: Ülkelere Göre Mikr Kredi Alan Kişi Sayıları 189 Şekil 4: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Dış Yardım/GSMH'ler 190 Şekil 5: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Direkt Yabancı Yatırımlar 191 Şekil 6: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait GSMH 192 Şekil 7: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Büyüme Hızları Şekil 8: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Kişi Başına GSMH..194 Şekil 9: Mikrkredi Uygulanan Ülkeler ve Türkiye'ye Ait Nüfus 195 Şekil 10: Hane Halklarının %20'lik Dilimlere Göre Yıllık Kullanılabilir Gelir Dağılımı 221

15 KISALTMALAR ACRC: BAAC: DWCRA: HDI: IRDP: MYRADA: NABARD: S.: s.: SAF: STÖ: UNDP: Agricultural Credit Review Cmmittee (Tarımsal Kredi Gözden Geçirme Kmitesi) Bank fr Agriculture and Agricultural Cperatives (Tarım ve Tarım Kperatiflerine Yönelik Banka) Develpment f Wmen and Children in Rural Areas (Kırsal Bölgelerde Kadın ve Çcukların Geliştirilmesi) Human Develpment Index (İnsani Gelişme ndeksi) Integrated Rural Develpment Prgramme (Kırsal Bölge Kalkındırma Prgramı) Mysre Resettlement Develpment Agency (Mysre Yeniden Yerleşim Geliştirme Acentesi) Natinal Bank fr Agriculture and Rural Develpment (Milli Tarım ve Kırsal Alan Kalkınma Bankası) Sayı Sayfa Syndicate Bank Syndicate Agricultural Fundatin (Hindistan'da Bir Bankaya Bağlı larak Faaliyet Gösteren Tarım Vakfı) Sivil Tplum Örgütleri United Natins Develpment Reprt (Birleşmiş Milletler Kalkınma Prgramı)

16 SUNUŞ Mikrkredi sistemi günümüzde birçk ülkede uygulanmakta lan, önemli iktisadi ve ssyal amaçlara hizmet eden bir finansman yöntemidir. Yksullukla mücadele ve bölgeler ve cinsiyetler arası gelir farklılıklarının giderilmesi mikrkredi sisteminin en önemli iktisadi hedeflerindendir. Varlığın değil yksulluğun esas alındığı bu sistemde, ihtiyaç sahibi küçük girişimcilere verilecek küçük ölçekli krediler ile bir yandan bu bireylerin refah seviyeleri yükseltilmeye çalışılmakta, diğer yandan makr düzeyde kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Mikrkredi uygulaması, iktisadi işlevinin yanısıra ssyal açıdan da önemli getirilen lan bir finansman yöntemidir. Bu yöntemde benimsenen grup sistemi aracılığı ile bireylerin, kişisel ve ssyal yaşamlarında rtaya çıkan birtakım eksiklikler giderilmeye çalışılmakta, ait lma hissinin yaratacağı güven unsuru sayesinde bireylerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunulmaktadır. Dünya ülkelerinde uygulanan anlamda bir mikrkredi prjesi yakın bir tarihe kadar ülkemizde uygulama alanı bulamamıştır. Türkiye'de bireysel girişimcilerin finansman ihtiyaçları bankalar, özel finans kuruluşları ve yakın çevrelerinden sağlanan fnlar ile karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak söz knusu yöntemlerin her birinin kendine göre farklı bir takım sakıncaları bulunmaktadır. Özellikle bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından verilen kredilerin alt limitinin, küçük girişimcilerin ihtiyaç duydukları kredi miktarının çk üzerinde lması ve bunun yanısıra kredi verme sürecinde rtaya çıkan kefalet ve teminat gibi yükümlülükler bu alanda rtaya çıkan önemli engellerdendir. Söz knusu engellerin giderilmesi ve yksulluğun azaltılmasında, mikrkredi sistemi önemli bir alternatif finansman yöntemi larak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma üç bölümden luşmaktadır. Birinci bölümde, mikrkredi uygulamasına temel teşkil eden yksulluk srunu üzerinde durulmakta,

17 yksulluğun sebepleri, ölçülmesi ve yksullukla mücadeleyi haklı kılan nedenler ele alınmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümde, mikrkredi uygulamalarındaki temel sistemlere yer verilmektedir. Bu çerçevede Bangladeş, Hindistan ve Tayland örneklerinden hareketle sırasıyla, Grameen tipi mikrkredi uygulaması, yardımlaşma grupları esasına dayalı mikrkredi uygulaması ve tarım kesimine yönelik mikrkredi uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve sn bölümünde ise, gerçekleştirilen anket çalışması verileri ışığında, Türkiye'de mikrkredi sisteminin uygulanabilirliği araştırılmakta ve bu dğrultuda çözüm önerileri üzerinde durulmaktadır.

18 BÖLÜM I MİKRKRDİ ve YKSULLUK 1.1. Mikrkredi Kavramı Mikrkredi, çeşitli nedenlerden dlayı belirli bir düzeyin altında gelire sahip lan kişilere yapılacak yardımlar ve bağışlar yerine; bankalar, sivil tplum kuruluşları, kredi kperatifleri ve diğer resmi mali sistem öğeleri aracılığı ile nların ihtiyaçlarını karşılayacak, nları üretime sevk edecek düşük meblağlardaki kredilerin kullandırılması, böylelikle bir taraftan bu kişilerin mevcut refah seviyelerinin arttırılması, diğer taraftan ise dlaylı larak çk küçük değerlerin de üretim sürecinde kullanılması ile kişi başına düşen milli gelirin ve büyüme ranının yükseltilmesi amaçlarına hizmet eden eknmik bir sistemdir (Christen, Lyman, Rsenberg, 2003: 5,6). Bu sistem günümüzde makr düzeyde bir çk ülke tarafından gerek yksullukla mücadelede gerekse bölgeler ve cinsiyetler arası gelir farklılıklarının giderilmesinde önemli bir araç larak kullanılmaktadır. Bir ülkede mikrkredi sisteminin uygulanması eknmik ve ssyal alana önemli katkılar yapılmasını sağlamaktadır. Şöyle ki; sözknusu kredilerin, ihtiyaç sahipleri tarafından gereksinim duyuldukça tekrar tekrar kullanılabilmesi, zaman içerisinde yksullukla mücadelede sağlanan başarının sürekli ve kalıcı lmasına imkan tanımaktadır. Bunun yanı sıra, düşük faiz ve uygun geri ödeme kşulları ile kullandırılan bu krediler, nrmal şartlar altında resmi mali sistemi luşturan çeşitli kuruluşlardan brçlanabilme imkanına sahip lmayan ihtiyaç sahiplerinin de bu sistemden yararlandırılmalarına lanak sağlayarak, dlaylı bir biçimde kayıt dışı eknminin gelişmesine katkı yapan gayri resmi kredi unsurlarının rtadan kaldırılmasına hizmet etmektedir. Ayrıca mikrkredi sistemi, kriz ve benzeri eknmik laylar nedeniyle yksul bireylerin gelirlerinde luşabilecek dalgalanmaların bertaraf edilmesi amacına yönelik larak da kullanılabilmekte ve bu şekilde söz knusu bireylerin elde ettikleri gelir seviyelerinde belirli bir istikrar yakalanmaktadır. Ssyal açıdan ise, yksul bireylerin kredi sistemi ile elde ettikleri

19 gelirlerini belirli bir plan dahilinde ihtiyaçları dğrultusunda daha etkin bir biçimde kullanmaları, bir başka deyişle harcamalarını planlamaları ve bu kişilerin kısıtlı fnlarını kendilerinin yönlendirmeleri, srumluluk üstlenmelerini sağlamaktadır. Bazı uygulamalarda kredilerin kntrlünün belirli sayıdaki benzer şartlara sahip bireylerin luşturdukları gruplara verilmesi, bu kişiler arasındaki dayanışmayı da arttırmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli kişi ya da kuruluşlar tarafından yksul bireylere dğrudan ayni veya nakdi yardımlar yapılması yerine mikrkredi sisteminin kullanılması, bu bireylerin başkalarına bağımlı hale gelmelerini engellemekte ve çalışma arzuları ile kendilerine lan güven duygularını arttırmaktadır. Bazı ülkeler tarafından, plansız bir biçimde gerçekleşen bölgeler arası göçlerin engellenmesi amacıyla da başvurulan sistemden, temelde bir ülkedeki gelir dağılımının bzulması snucunda sayıca artan yksul bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve nlara refah seviyesi daha yüksek bir rtam sağlanmasında yararlanılmaktadır. Bu nedenle, mikrkredi sisteminin uygulanabilirliğinin araştırılmasından önce, tplumsal bir çerçeve içerisinde yksulluk kavramının etraflıca irdelenmesinde yarar görmekteyiz Yksulluk Sözlük anlamı ile yksul, "geçinmekte sıkıntı çeken, yeterli düzeyde parası lmayan veya rahat bir yaşam için gerekli lan araçlara sahip bulunmayan kişi" larak tanımlanmaktadır. Yksulluk kavramı ise "yaşamın gerektirdiği lanaklardan yksun lma durumunu" ifade etmektedir. Yaşamı sürdürmek için gerekli lan ihtiyaçlar, içinde bulunulan tpluma, zamana ve mekana göre farklılık göstereceğinden, yksulluk kavramı her zaman gözlemlenen durumla, standart durumun karşılaştırılmasını gerekli kılmaktadır. Yksulluğun tanımlanmasına ilişkin herhangi bir standart ölçü lmamakla birlikte bu alandaki görüşleri üç başlık altında tplamak mümkündür: I- Yksulluk, kişisel kaynakların eksikliği ya da ykluğu ile ilgili bir durumdur: Bu düşünceye göre, yksulluğun üstesinden gelmede hayati lan kaynaklara bireyler, çk sınırlı ölçüde ulaşabilir ya da hiç ulaşamazlar. Bu kaynaklar genel larak, yaşamak için gerekli lan temel ihtiyaçları, daha iyi bir hayat standardına sahip labilmek için gereken maddi ve gayri maddi ihtiyaçları ve kişisel larak kendi hayatını kntrl edebilme gücünü ve isteğini kapsamaktadır. II- Yksulluk, ssyal yapı ve iç güçlerle ilişkilidir: bu görüş, yksulların ssyal rganizasynunu ve yksul tplumlardaki içsel güçlerin nasıl

20 İÜ- yksulluk yarattığını ve rtaya çıkan bu yksulluğu sürdürdüğünü açıklamaktadır. Yksulluk, dışsal güçler ve fırsat yapısının eksikliği ile ilgili bir durumdur: Bu görüş çerçevesinde tpluma dikkat etmek gerekmektedir. Tplum, kişilerin yaşamlarını değiştirmeleri için gereken fırsat yapılarını luşturamıyr ise kaçınılmaz larak yksulluk rtaya çıkacaktır. Yksulluğa ilişkin çeşitli tanımlamalar arasında Amartya Sen'in yaklaşımı dikkat çekmektedir. Bu yaklaşıma göre, insanların sahip ldukları maddi ve manevi varlıklar (eğitim, beceriler, ssyal, kapital vd.), tplumda var lan fırsatlar ve insanların yaşam kalitelerinden duydukları tatmin, yksulluğu tanımlayan önemli öğelerden bir kaçını luşturmaktadır. Böylece hem varlıklar, hem fırsatlar ve hem de bireylerin öznel değerlendirmeleri yksulluğun temel belirleyicileri larak kabul edilmekte ve böylelikle yksulluk kavramı, iktisadi byutunun yanı sıra kültürel ve öznel byutlarıyla da önem kazanmaktadır. Genel anlamda yksulluk, insanların temel gereksinimlerini karşılayamama durumu larak tanımlanmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi yksulluğun kapsamı, refah düzeyindeki gelişmelere bağlı larak dönemden döneme farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çerçevede yksulluğun ölçülmesinde atılması gereken ilk adım, kimlerin yksul sınıfına gireceğini belirleyen bir "yksulluk sınırının" çizilmesidir. Bu sınır, bir tplumda yksul lanlarla lmayanları ayıran çizgiyi ifade etmekte lup, yksulluğa ilişkin larak yapılacak karşılaştırma ve değerlendirmeler bakımından hareket nktasını teşkil etmektedir. Dar anlamda yksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri lmama durumu larak tanımlanırken, geniş anlamda ise gıda, giyim ve barınma gibi lanakları yaşamalarını devam ettirmeye yettiği halde tplumun genel düzeyinin gerisinde kalma durumunu ifade etmektedir. Yksulluğun dar ve geniş manada tanımlanması, birazdan ele alacağımız mutlak ve göreli yksulluk kavramlarının da temelini luşturmaktadır Yksulluğun Sebepleri Yksulluğa ilişkin larak getirilen yapısal açıklamalarda yksulluğun kaynağı, kişinin başarısızlığına değil, tplumun yapısına bağlanmaktadır. İlk larak iş pazarındaki değişimler ve kırılmalar, çk düşük ücretli işlerin eğitimsiz veya yeterli becerisi lmayanlar tarafından yapılmasını beraberinde

21 getirmiştir. İkinci larak, çk uluslulaşma, tmasyn ve el üretimine dayalı işlerin görece azalması, işsizliği artıran diğer faktörlerdir. Üçüncü larak da ailedeki yapısal değişmeler, yksulluğu destekleyen bir rl ynamıştır. Tek ebeveynin bulunduğu ailelerde genellikle tek kişi para kazanmakta ve yksulluk buna bağlı larak artış göstermektedir. Günümüzün en önemli iktisadi prblemlerinden biri lan yksulluk birçk nedenden kaynaklanabilmektedir. Bir ülke için ihtiyaç duyulan üretim seviyesine ulaşılamaması veya çeşitli üretim faktörlerinin üretim sürecine girmesi snucunda elde edilen çıktının bireyler, sektörler ve bölgeler arasında dengeli bir biçimde dağılmaması, yksulluğun en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Ülkelerin kendileri için gerekli lan üretim düzeyini gerçekleştirememeleri birden fazla faktöre bağlıdır. n başta iklim ve dğa kşulları yönünden bazı ülkeler ya da ülkeler içinde yer alan bazı bölgeler yeterli üretim kapasitesinden yksun labilirler. Bu durumda ülkede ya da bölgede yaşayan bireyler iktisadi yönden diğerlerine göre daha dezavantajlı bir knumda lacaklardır. Diğer taraftan hızlı nüfus artışı, bir yandan ülkelerin daha fazla üretim yapmalarına imkan sağlarken, öte yandan tüketim düzeyinin de artmasına neden lur. Üstelik, iklim ve dğa kşulları açısından avantajlı knumda bulunmayan ülke ya da bölgelerde hızlı nüfus artışı mevcutsa, bu takdirde yksullaşma kaçınılmaz lur. Yksulluğun kaynakları arasında şu faktörleri de sayabiliriz (Aktan, 2003:149): Adaletsiz vergi sistemi, Hızlı nüfus artışı, Yüksek faiz ve rant eknmisi, Dğal afetler, Çalışamayacak durumda lan özürlü sayısının fazla lması, Bireyler arasındaki yetenek farklılıkları, Miras yluyla elde edilen gelirler, Piyasada tekelleşmenin lması, Devlet teşvikleri, nflasyn, İşsizlik vd.

22 SNUÇ SNUÇ öl 3 Hızlı nüfus arfı! i İşsizlik > c 1 "S Adaletsiz vergi sistem! Vergi kaçakçtltğı nflasyn Piyasada tekelleşme -S Q Yüksek Mz pi. ve rant Devlet teştîkler î >tj) Q İklim Dğa kşullan Dğal afetler Bireyler arasmda yetenek farklılıkları 'Bireyler arasmda çalışma gayretinde farklılıklar 'Miras Çâitşâttiayacak durömda lanlar Şekil 1: Gelir Dağılımında Adaletsizliğin ve Yksulluğun Sebepleri^ Bir ülkedeki üretim düzeyi aynı zamanda devlet müdahalesi ile de yakından ilgili labilmektedir. Devlet müdahalesinin aşırıya kaçtığı ülkelerde 1 Aktan; Cşkun Can, "Yksulluk Srununun Nedenleri ve Yksullukla Mücadele Stratejileri", Yksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-lş Knfederasynu Yayını, Ankara, 2002.

23 bireylerin eknmik faaliyetlerde bulunmaları dğrudan ve/veya dlaylı larak sınırlanmış lur. Örneğin; vergi ranlarının yüksek lduğu bir ülkede bireylerin çalışma ve yatırım yapma arzuları lumsuz yönde etkilenir. Aynı şekilde, devletin brçlanma yluyla eknmiye müdahalede bulunduğu ülkelerde, ister istemez rant eknmisi rtaya çıkar ve bu, üretim eknmisinin daralmasına neden lur. Devletin teşvik plitikasını araç larak kullanarak eknmiye müdahale etmesi halinde de yine belirli kesimler lbicilik yluyla haksız teşvikler alarak zengin labilirler. Önemle belirtelim ki, yksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik srununun çözümlenmesi knusunda devletin rlünün ne lması gerektiği iktisatçılar arasında her zaman tartışma knusu lmuştur Yksulluğa İlişkin Temel Kavramlar Ülkemizde ve dünya ülkelerinde mikrkredi adı verilen kredi yönteminin tartışılması ve uygulanmak istenmesinin en önemli sebebi, gelir dağılımındaki bzulmaya paralel larak rtaya çıkan yksulluk neticesinde, bu insanların yaşam kalitesini yükselterek nlara sağlıklı ve güvenli bir gelecek hazırlamaktır. İşte bu sebeple, mikrkredinin kullanılabilirliğini araştırmadan önce, tplumsal bir çerçeve içinde yksulluk kavramının daha detaylı larak ele alınması gerekmektedir. Tartışmalı ve izafi bir kavram lan yksulluk; biyljik ihtiyaçların sağlanması, ssyal sınıflar içinde bireylerin birbirlerine göre durumları ve bireyin etiketlenmesi snucu tplum içinde statüye dayalı larak dışlanması anlamını taşımaktadır. Gelir azlığı ve dlayısıyla sağlıksız ve yetersiz beslenme, ssyal statünün sürekli aşağı dğru hareketi snucunda rtaya çıkan varş hayatı, sağlıksız çevre kşulları ve nihayet kent yksullarında gördüğümüz madde bağımlısı lup sürekli yksulluk çeken, ümidini kaybetmiş, tplumda marjinalleşerek dışlanan kesimler bu paralelde yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi yksulluğun karmaşık yapısı, etkileşime ve değer yargılarına açık lması tanımını da güçleştirmektedir. Bununla birlikte yksulluğun tanımı, yksulluğa nereden ve nasıl bakıldığına göre de farklılık göstermektedir. Genel larak değerlendirildiğinde "ykluk", "yetersizlik", "örselenmişlik-incinmişlik", "kötüye gidiş", "açlık" gibi terimlerin sıklıkla yksulluk ile birlikte kullanıldığı görülmektedir (Baulch, 1996: 2). Mutlak yksulluk, göreli yksulluk, insani yksulluk ve yapabilirlik yaklaşımı, yksulluğa ilişkin önemli kavramlar arasında yer almaktadır. Bu kavramları kısaca açıklamakta yarar vardır.

24 Mutlak Yksulluk Yksulluğun en klasik ve en belirgin yansıması lan mutlak yksulluk kavramı, hayatta fizyljik larak kalabilmenin asgari bir sınırının lduğu varsayımına dayanmaktadır (Seyyar, 2003: 41). Bu çerçevede mutlak yksulluk, bireyin veya hane halkının yaşamını sürdürebilmesi ve gerekli lan asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan gelir düzeyini ifade etmektedir. Bu sınırın altında kalınması, yaşamı sürdürebilecek asgari refah düzeyinin yakalanamamasına yl açmaktadır. Bir diğer ifade ile mutlak yksulluk, insanların varlıklarını sürdürebilmeleri için almaları gereken temel gıda ve hizmetlerden yksun lma durumunu ifade etmektedir. Mutlak yksulluğa ilişkin larak iki farklı yaklaşımın esas alındığı görülmektedir. Bunlardan ilki minimum gıda harcaması yöntemi, ikincisi ise temel gereksinimler yaklaşımıdır. Mutlak yksulluğa birinci yaklaşımda, sadece minimum gıda harcaması maliyeti esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplamada, öncelikle kişinin veya hane halkının yaşamını sürdürebilmesi için günlük asgari düzeyde alması gereken kalri miktarı ve bu kalriyi alabilmesi için yapması gereken gıda harcaması dikkate alınmaktadır. Mutlak yksulluğa ikinci yaklaşımda ise, bireyin veya hane halkının sadece minimum gıda harcaması değil bunun yanında giyinme, barınma, ısınma, sağlık, eğitim gibi diğer temel ihtiyaçları da esas alınmaktadır. Görüldüğü gibi ikinci yaklaşımda yksulluk, birinci yaklaşıma göre daha geniş kapsamlı bir çerçevede ele alınmaktadır. Hangi yaklaşımla ele alınırsa alınsın yksulluk, kendine özgü bir hayat üslubunu da beraberinde getirmektedir.. Lewis'in Yksulluk kültürü dediği bu marjinal knumun kendine özgü davranışları bulunmaktadır. Tplumsal kültür içinde yksul bireyler, diğer bireylerden farklı bir takım rtak değerleri taşımakta ve bu değerler kuşaktan kuşağa geçmektedir. İşte bu sebepten dlayı yksulluktan daha önemlisi bu yksulluk kültürünü yk etmektir. A. Giddens'a göre, bireyde alt kültürün temel değerleri böyle bir psikljik etki altında adeta şartlanmıştır (Giddens, 2000: ). Yksulluk kültürü sadece düşük geliri içermez, bunun yanında tplumun temel değerlerini umursamazlık, hayattan vazgeçmişlik, gelecek için plansızlık, eknmik hayatın avantajlarını kendine göre değerlendirememe, günü birlik yaşama, srumsuzluk gibi kendine özgü tutumları içerir. Böyle bir rtamda yksullar, rtak değerler ve nrmlar üreterek yksulluk kşullarına uyum sağ-

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr

Gelir Dağılımı. Gelir dağılımını belirleyen faktörler; Adil gelir dağılımı - Gelir eşitsizliği. otonus.home.anadolu.edu.tr İKT442 Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk Bir ekonomide belli bir dönemde yaradlan gelirin kişiler, hane halkları, sınıflar ve ürejm faktörleri arasında bölüşülmesini ifade etmektedir.

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Eknmi Nedir? Üretim lanakları eğrisi Eknminin ilgilendiği temel srular Eknmi plitikasının temel hedefleri Eknmik sistemler Bir ssyal bilim larak eknminin başlangıcı 2

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28/02/2011 tarihinde yayımlanan 2009 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

Detaylı

OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 CAK AYI VAN İLİ EKNMİK İSTATİSTİKLER VAN TİCARET VE SANAYİ DASI CAK AYI VAN İLİ EKNMİK İSTATİSTİKLER TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DLAR) TÜRKİYE CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 20, 1-9 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI

NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI NÜFUS PİRAMİDİ ve ÖZELLİKLERİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak o yerdeki nüfus özellikleri, nüfus hareketleri, nüfusun yaş,

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR

İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Araştırma Notu 09/31 01.03.2009 İŞSİZLİK BÜYÜK ÖLÇÜDE ERKEKLERDE YAŞANAN İŞGÜCÜ ARTIŞI İLE İSTİHDAM KAYIPLARINDAN KAYNAKLANIYOR Seyfettin Gürsel ***, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Mehmet Alper Dinçer Yönetici

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÖÇMENLER

ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÖÇMENLER ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÖÇMENLER Prf.Dr. Zeynep Şimşek 1. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Etkilenimler Kngresi- 27-29 Mart 2017-Antalya Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Krunmasına Dair

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Profili

Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Profili Kıbrıs ın Kuzey Kesimindeki Kadınların Prfili Önsöz Bu kitapcık Kıbrıs ın kuzey kesiminde yaşayan kadınların prfilini rtaya çıkarmak için yapılan bir araştırmanın snuçlarını göstermektedir. Bu araştırma

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

2015 Makroekonomik Beklentiler

2015 Makroekonomik Beklentiler AKBANK 2015 Makreknmik Beklentiler Aralık 2014 Şahin Zuluğ Melek Sibel Yapıcı Dğukan Ulusy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014T 2015T BÜYÜME: 2015 BEKLENTİMİZ %3,5 1. Özel Tüketim Harcamaları:

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar

Çimento Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Çiment Sektöründe Sürdürülebilir Üretim ve Sektörel Uygulamalar Sürdürülebilir Üretim Sempzyumu 203 Canan DERİNÖZ GENCEL Türkiye Çiment Müstahsilleri Birliği Çevre Danışmanı 0.04.203 İçerik Türkiye Çiment

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet Türkiye yarım yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke. Ne var ki, son on yılda kat edilen büyük gelişmelere

Detaylı

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? B i r l i k t e Ö ğ r e n e l i m Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? Mahmut S. YARDIM 1 Yoksulluğun çok boyutlu bir olgu olması, tanımlanmasında ve ölçülmesinde farklı yaklaşımların kullanılmasına yol

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı

İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı İş Leasing GES Yatırımları Finansmanı Hakkımızda Kuruluş : 1988 İstanbul 16 Şube (İst.-Avcılar, İst.-Şişli, İst.-Kzyatağı, İst.-Gebze, İç Anadlu, Ostim, Ege, Güney Anadlu, Marmara, Adana, Akdeniz, Kayseri,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Aralık SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv İnşaat Kasım İtibarıyla 2013 Otomobil Satışları 2012 nin Üzerine Çıktı Konut Fiyat Artışında Hızlanma Var İnşaat Sektörü İstihdamında Düşüş Devam Ediyor Turizm

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

Araştırma Notu 17/209

Araştırma Notu 17/209 Araştırma Notu 17/209 21 Nisan 2017 7 MİLYON 200 BİN ÇOCUK MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2015 yılında

Detaylı