K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI"

Transkript

1 K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN PINAR - MUSTAFA SARI - LEYLA BENDER TURGAY BAŞ - REŞİT KIZILDENİZ- MURAT DİKMEN - RECEP OĞUZCAN - BEYTULLAH KARAKAŞ - RAMAZAN ÖZBAY ABDULLAH BAĞIRGAN- MUSTAFA ÖKTEM - MUSTAFA ALTIN - AHMET KAPAR - HÜSEYİN GÖKTAŞ - FAHRİ ÇATAV - ZEKERİYA YILDIZ - AHMET HAMDİ KÜLAHÇI - MEHMET ALİ KAMER - KEMAL KÖSE - MUZAFFER UYSAL - KASIM KİRİŞ - MUZAFFER KARA - RAMAZAN ERYİĞİT MEHMET ERMAN KOYUNCU GELMEYEN ÜYELER : TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK -1. BİRLEŞİM SAYI : 11 MECLİS KARARLARI BİLGİ 452 Belediye Meclisinin tarih ve 2 sayılı kararı ile Okul Servisi TaĢımacılığı yapan araçlara verilecek olan plakaların sayısı tespit edilmiģtir. Belediyemiz sınırları içinde Okul sayısı ve öğrenci sayısı arttığından Okul Servisi TaĢımacılığı yapan araçlara verilecek olan plakaların sayısının belirlenmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Dede Rıza AKGÜL un yazılı tekliflerinin Meclis Gündemine 5393 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile Belediye ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8. Ve 11. Maddesi gereğince oylamıģ ve konunun gündeme alınmasına; Oy birliğiyle karar verildi. BİLGİ 453 Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı nın tarih ve 1096 sayılı yazılarına istinaden ; Yazı ĠĢleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Ġlgi yazı gereği 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18. Maddesinin (p) bendine istinaden, ilgili kanun maddesinde sayılan; karģılıklı iģbirliği yapılması, kardeģ kent iliģkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek için, Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı Belediyemiz ile kardeģ belediye olmak amacı ile Belediye Meclisi tarafından aldıkları 05/08/2014 tarih ve 25 nolu karar ile Belediyemiz ile Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığının kardeģ kent olması konusunun 1

2 Meclis Gündemine 5393 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile Belediye ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8. Ve 11. Maddesi gereğince oylamıģ ve konunun gündeme alınmasına; Oy birliğiyle karar verildi. BİLGİ Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Konya 2. Ġdare Mahkemesinin 2013/1448 Esas Sayılı Mahkeme Dosyası üzerinden Mustafa ġġmġġr tarafından Belediyemize karģı açılan davada, mülkiyeti davacıya ait Karaman Merkez Hacıcelal Mahallesi 52 Ada 3 Parsele kayıtlı taģınmazın imar planında yeģil alan içerisinde kaldığı, bu durumun yaklaģık 30 yıldır devam etmesine rağmen kamulaģtırma iģleminin yapılmadığı dile getirilerek kamulaģtırılması yapılmayan taģınmaza karģılık TL tazminat talebinde bulunulmuģtur sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri baģlıklı 18/h maddesinde; Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. hükmü bulunmaktadır. Konunun bu mevzuat hükmü doğrultusunda Belediye Meclisimizce değerlendirilerek, davanın kabul edilip edilmeyeceği yönünde karara bağlanması için Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği konusu 11. Maddesi gereğince Belediye Meclis gündemine alınmıģtır. 2- Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti. nin 01/12/2014 Tarih ve.. Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti. Mülkiyetinin Ģirketlerine ait olduğu 4313 ada 5 no lu parseldeki sosyal kültürel tesis alanı olduğundan bahsettikleri arsaları için, diğer tip konut ve ticari alanlarda 1500 m² yi geçmesi durumunda kullandığı ek bonus hakkından plan notlarında bulunmadığından dolayı faydalanamadıklarını belirterek bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi talebi konusunun; Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği konusu 11. Maddesi gereğince Belediye Meclis gündemine alınmıģtır. 3-) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararları ile; Hamidiye Mahallesi, 2921 ada 166 no lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi Ulu Camii projesinin mevcut arsa sınırlarına sığmaması sebebiyle; kuzeyinde bulunan 354, 356 ve 2921 ada 87 no lu parseldeki taģınmazlara ulaģım sağlayacak Ģekilde yol bırakılarak dini tesis alanının kuzeye doğru kaydırılması, 2921 ada 167 no lu parselde bulunan Akaryakıt Ġstasyonunu ayıran ifraz hattının (2921 ada 167 no lu parsel sahibinin muvaffakatı alınmak şartıyla) kuzeye kaydırılarak 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planında N30-D-10-B imar paftasında, 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planında N30-D-10-B-4-A ve N30-D-10-B-4-D imar paftalarında gösterildiği Ģekilde yaptırılan NĠP-114,12 ve UĠP-119,5 Plan ĠĢlem Numaralı Ġmar Plan Tadilatının yukarıda bahsedilen Ģekilde Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğünce düzenlendikten sonra uygun olduğuna denmektedir. Müdürlüğümüzün 11/11/2014 Tarih ve /3050 Sayılı Yazısı. gereğinin yapılması istenmiģ olup, Plan Proje Müdürlüğü nün 28/11/2014 Tarih ve /73 Sayılı Yazısı ile gelen imar plan değiģikliği dosyasında Karaman Belediye Meclisi nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararları da geçen muvafakatın parsel sahibi tarafından verilmediğinden dolayı olmadığı görülmüģtür. Ġmar plan değiģikliğine yönelik alınan meclis kararı eksik kaldığından konunun Belediye Meclisi nde görüģülerek Karaman Belediye Meclisi nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı 2

3 kararların değiģtirilip değiģtirilemeyeceği, imar plan değiģikliğinin bahsedilen muvafakat olmadan da onaylanıp onaylanamayacağı hususları ile 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelenerek karar alınması konusunun; Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliği konusu 11. Maddesi gereğince Belediye Meclis gündemine alınmıģtır. KARAR Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; 22/02/2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢlar ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine göre Norm Kadro Standart cetvelinde belirtilen Memur Norm Kadro Standardının %20 sini geçirmemek üzere bulunacak sayının tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceğinden ve 5620 sayılı yasanın 3. maddesi 2. fıkrasının c bendi gereğince mevsimlik ve kampanyalı iģlerde 1 mali yılda 6 aydan az ( 5 ay, 29 gün ) olmak üzere vize edilerek geçici iģ pozisyonlarında iģçi çalıģabilir denildiğinden, 2015 yılı için Belediyemizde mevsimlik ve kampanyalık iģlerde çalıģtırılmak üzere 66 adet geçici iģçi için gerekli olan 792 adam/ay vizesine, Meclisimizce gerekli iznin verilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; S.S. 2 Nolu Minibüs Kooperatif DolmuĢ Durağı BaĢkanlığı Ġlimiz Minibüs hatlarının geçiģ güzergahlarındaki bazı ara geçiģlerinin imar durumuna göre kapatılması ile birlikte güzergahlarda sıkıntılar meydana gelmiģtir. Bu nedenle imar planının gözden geçirilerek tekrar ara geçiģlerin eski haline gelmesi talebi konusunun Ġdari ĠĢler ve Ġmar ĠĢleri Komisyonlarına havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR Ġtfaiye Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğünün Ġç Hizmet Yönergesinin Ġdari ĠĢler Komisyonuna havale edilmesine ;Oy birliğiyle karar verildi KARAR Belediye Meclisinin tarih ve Bilgi- 452 sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ; Belediye Meclisinin tarih ve 2 sayılı kararı ile Okul Servisi TaĢımacılığı yapan araçlara verilecek olan plakaların sayısı tespit edilmiģtir. Belediyemiz sınırları içinde Okul sayısı ve öğrenci sayısı arttığından Okul Servisi TaĢımacılığı yapan araçlara verilecek olan plakaların sayısının belirlenmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ALTIN ve Dede Rıza AKGÜL un yazılı tekliflerinin Ġdari ĠĢler Komisyonuna havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR Belediye Meclisinin tarih ve Bilgi sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ; Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı nın tarih ve 1096 sayılı yazılarına istinaden; Belediyeler arasında karģılıklı iģbirliği yapılması, kardeģ kent iliģkilerinin kurulması, ekonomik ve sosyal iliģkileri geliģtirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleģtirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya 3

4 tahsis etmek için, Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığı Belediyemiz ile kardeģ belediye olmak amacı ile Belediye Meclisi tarafından aldıkları 05/08/2014 tarih ve 25 nolu karar ile Belediyemiz ile Mersin Ġli Aydıncık Belediye BaĢkanlığının kardeģ kent olmasına ; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince ;Oy birliğiyle karar verildi. KARAR Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün tarih ve 329/3330 sayılı yazılarına istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Zembilli Mahallesi, 3553 ada 509 no lu parselin mülkiyeti Karaman Belediyesine ait olup, / oranındaki hissesinin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılması konusunun Ġmar ĠĢleri Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR Mehmet Cem ÖZER in 19/11/2014 Tarih ve 8593 Evrak Kayıt Sayılı Ġtiraz Dilekçesine istinaden; Ġmar ve Ģehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 10/10/2014 Tarih 408 ve 409 Sayılı Kararları ile hazırlanarak onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde; 2394 ada 4 no lu parselin mülk sahibi olunduğundan bahsederek 2394 ada 5 ve 6 no lu parsellerin trafo alanından çıkarılarak T1 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilmesi yönünde yapılan imar plan tadilatına hem kiģisel rant kaybından bahsederek mağdur olunacağı hem de ilgili kurumlarla herhangi bir yazıģma yapılmadan plan değiģikliğine gidildiği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerde bahsedilen Ģekilde kaldırılan donatı alanının yerine baģka bir alan önerilmediği gerekçeleriyle yer alan itirazın değerlendirilmesi için konunun Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 462 Halil DOĞAN ve Ahmet Hilmi DOĞAN ın 03/11/2014 Tarih ve 8077 Evrak Kayıt Sayılı Ġtiraz Dilekçesi ve Karaman Ġl Özel Ġdaresini nin 19/11/2014 Tarih ve Sayılı Ġtiraz Dilekçelerine istinaden ; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 10/10/2014 Tarih 398 ve 399 Sayılı Kararları ile hazırlanarak onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde, 4613 ada 20 no lu parselin daha önce E:0.50 Hmax: 7.50 YapılaĢma koģullarında ĠnĢaat Malzemecileri Sitesi nde bulunduğu plan tadilatı ile Belediye Hizmet Alanı na çevrildiği bu uygulama sebebiyle mağdur olunacağı; mülkiyeti idarelerine ait olan 4612 ada 5 no lu parselin önceki imar durumunda ĠnĢaat Malzemecileri Sitesi nde bulunan büyük bir kısmının plan tadilatı ile Belediye Hizmet Alanı na çevrildiği bu uygulama sebebiyle ciddi bir hak kaybı söz konusu olacağı gerekçeleriyle yer alan itirazların değerlendirilmesi için konunun Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 463 RaĢit ASLAN ın 03/11/2014 Tarih ve 8083 Evrak Kayıt Sayılı Ġtiraz Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 10/10/2014 Tarih 392 ve 393 Sayılı Kararları ile hazırlanarak onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde yine plan tadilat teklifini hazırlatarak Belediyemize teslim eden dilekçe sahibi tarafından 360 ada 1 no lu parselin bulunduğu bölgenin 4

5 tamamında yapılması gereken tadilatın yapılmamıģ olduğu gerekçesiyle parselin bir kısmının küçük sanayi sitesi olarak bırakıldığı ancak o kısmının da plan tadilatına dahil edilerek diğer adalar gibi E:1.35 Hmax: Serbest YapılaĢma koģullarında T1 Lejantlı Ticaret Alanı olması gerektiği belirtilerek yer alan itirazın değerlendirilmesi için konunun Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 464 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü nün 27/10/2014 Tarih ve /754/ Sayılı Ġtiraz Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 10/10/2014 Tarih 404 ve 405 Sayılı Kararları ile hazırlanarak onaylanan imar plan tadilatına askı süresi içinde; 4704 ada 1 ve 2 no lu parsellerin imar planında Resmi Kurum Alanı ve Park Alanı nda kaldığı yapılan tadilatla Yurt Alanı na çevrildiğinden bahsederek, ortaöğretim pansiyonu yapılmak üzere Ortaöğretim Tesis Alanı na çevrilmesi gerekçesiyle itirazın değerlendirilmesi için konunun Ġmar ĠĢleri Komisyonuna havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 465 Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü nün 06/11/2014 Tarih ve /305.03/4457 Sayılı Yazısına istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 16/09/2014 Tarih ve / Sayılı Yazısı ve Karaman Belediyesi nin tarih ve 291 sayılı kararı ile onaylanarak 14/08/ /09/2014 tarihleri arasındaki askı süreci nihai olarak tamamlanan Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Hamidiye Mahallesi, 1067 ve 1069 no lu adalar için 1/1000(UĠP-125,1)uygulama imar planında yapılan değiģikliğin incelenerek mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edildiğinden bahsederek gerekli düzenlemelerin yapılması ve mevzuata aykırılığın giderilmesi için yaptırılan imar plan tadilatının Ġmar Kanunu ve Ġlgili yönetmelikler çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunun ; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 466 Halil UYSAL ın 12/11/2014 Tarih ve 8353 Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediyesi nin 02/09/2014 Tarih ve 338 Sayılı Kararı ile; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Koçakdede Mahallesi, 4716 ada 2 ve 12 no lu parsellerin Revizyon ve Ġlave Ġmar Planında Konut Alanı olarak görüldüğü ancak mevcut durumda zeminde dükkan olarak hizmet veren ticari alanların yer aldığı belirtilerek söz konusu bölgede sosyal donatı alanlarının çok olması sebebiyle bölgeye hizmet verecek ticari alanlara ihtiyaç olduğu düģünülerek adanın tamamının T1 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilecek Ģekilde yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin Karaman Belediyesi nin tarih ve 338 sayılı kararı ile reddedildiği ancak kararda 4716 ada 5, 6, 7, 8 ve 9 no lu parsellerin ifraz hattı ile ayrılıp T1 Lejantlı Ticaret Alanı na diğer parsellerin T4 Lejantlı Ticaret Alanı na çevrilerek düzenlenmesi halinde yeniden değerlendirileceği belirtildiğinden Karaman Belediyesi nin tarih ve 338 sayılı karara istinaden yaptırılan imar plan tadilat teklifinin onaylanması talebi konusunun ; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 467 Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü nün 17/11/2014 Tarih ve / Sayılı Yazısına istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü nün eki CD ile; / KGM yol kontrol kesim numaralı Karaman Çevre Yolu güzergahına ait kamulaģtırma sınırları gönderilerek söz konusu 5

6 sınırların imar planına iģlenmesi ile gerekli görülen alanlarda imar plan tadilatı yapılması talebi doğrultusunda alınan ilgi Karaman Belediye Meclisi nin 05/08/2014 Tarih ve 279 Sayılı karar ile gerekli görülen alanlarda imar plan tadilatına ön izin verilmiģ olup, karara istinaden yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusunun ; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 468 Emin TARHAN ın 24/11/2014 Tarih ve 8689 Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Kırbağı Mahallesi 4318 ada 5 no lu parselin Revizyon ve Ġlave Ġmar Planında T3 Lejantlı Ticaret Alanı nda kaldığı parsel üzerinde Yurt binası yapılması düģünüldüğünden söz konusu taģınmazın Sosyal Tesis Alanı(Yurt Alanı) na çevrilmesi amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusunun ; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 469 Plan Proje Müdürlüğü nün 24/11/2014 Tarih ve Sayılı Yazısına istinaden ; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; BaĢkanlık makamınca Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Hamidiye Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde kullanımdan doğan aksaklıklar bulunduğundan söz konusu alanda imar planında düzenleme yapılmasının Müdürlüklerinden istenildiği belirtilip yazı ekinde plan tadilatı yapılması istenen alan sınırlarını gösterir kroki eklenerek gerekli olan plan tadilatı için ön izin verilmesi talebi konusunun ; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 470 Plan Proje Müdürlüğü nün 24/11/2014 Tarih ve Sayılı Yazısına istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; BaĢkanlık makamınca Ģifaen Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Alacasuluk Mahallesi, 4723 ve 4724 no lu adaların doğsundan geçen yolu kapsayan alanda imar planında düzenleme yapılmasının Müdürlüklerinden istenildiği belirtilerek yazı ekinde yapılması istenen 1/1000 ölçekli plan tadilatı ve açıklama raporu yer almakta olup onaylanması talebi konusunun; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 471 Babaoğlu Eğitim ve Öğretim Kurumları Tic. Ltd. ġti. nin 25/11/2014 Tarih ve 8717 Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Ġli, Merkez Ġlçe, Pirireis Mahallesi, 4659 ada 31 no lu parselde mevcut ilkokul, ortaokul, kapalı spor salonu binalarının olduğundan bahsederek yapılması düģünülen lise, anaokulu binası ile mevcut binaların kapasitelerinin arttırılabilmesi için emsal değerinin arttırılması amacıyla yaptırılan imar plan tadilatı teklifinin onaylanması talebi konusunun; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 472 Belediye Meclisinin tarih ve Bilgi sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ; Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti. nin 01/12/2014 Tarih ve.. Evrak Kayıt Sayılı Dilekçesine istinaden; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. ġti. mülkiyetinin Ģirketlerine ait olduğu 4313 ada 5 no lu parseldeki sosyal kültürel tesis alanı olduğundan bahsettikleri arsaları için, diğer tip konut ve 6

7 ticari alanlarda 1500 m² yi geçmesi durumunda kullandığı ek bonus hakkından plan notlarında bulunmadığından dolayı faydalanamadıklarını belirterek bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için plan notlarında yeniden düzenleme yapılması talebi konusunun; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 473 Belediye Meclisinin tarih ve Bilgi sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ; Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman Belediye Meclisi nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı Kararları ile Hamidiye Mahallesi, 2921 ada 166 no lu parselde uygulanacak Ahmet Yesevi Ulu Camii projesinin mevcut arsa sınırlarına sığmaması sebebiyle; Ġmar plan değiģikliğine yönelik alınan meclis kararı eksik kaldığından konunun Belediye Meclisi nde görüģülerek Karaman Belediye Meclisi nin 04/11/2014 Tarih 441 ve 442 Sayılı kararların değiģtirilip değiģtirilemeyeceği, imar plan değiģikliğinin bahsedilen muvafakat olmadan da onaylanıp onaylanamayacağı konusunun; Ġmar iģleri Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliğiyle karar verildi. KARAR 474 Belediye Meclisinin tarih ve Bilgi sayısı ile gündeme alınması kabul edilen ; Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Konya 2. Ġdare Mahkemesinin 2013/1448 Esas Sayılı Mahkeme Dosyası üzerinden Mustafa ġġmġġr tarafından Belediyemize karģı açılan davada, mülkiyeti davacıya ait Karaman Merkez Hacıcelal Mahallesi 52 Ada 3 Parsele kayıtlı taģınmazın imar planında yeģil alan içerisinde kaldığı, bu durumun yaklaģık 30 yıldır devam etmesine rağmen kamulaģtırma iģleminin yapılmadığı dile getirilerek kamulaģtırılması yapılmayan taģınmaza karģılık TL tazminat talebinde bulunulmuģtur. Ġmar planlarında kamusal alanlara ayrılmakla birlikte, idareler tarafından fiilen el atılmayan fakat 5 yıldan uzun bir süredir kamulaģtırılması yapılmadan bırakılan taģınmazlar hakkında, mülkiyet sahiplerinin idari yargı merciileri nezdinde kamulaģtırmasız el atma davası açabilecekleri yerleģik yüksek yargı kararları ile içtihat haline gelmiģtir. Bu yargı içtihatları kapsamında 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmıģ ve bu tip davaların idari yargıda açılacağı hüküm altına alınmıģtır. Dava konusu taģınmaz, 5 yıldan daha uzun bir süredir kamulaģtırılmayı bekleyen bir taģınmaz niteliğindedir ve davacı bu taģınmaz karģılığında TL tazminat talep etmektedir. Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonunun dava konusu taģınmaz için belirlediği kamulaģtırma bedeli ise TL dir. Bu bakımdan davanın Belediyemizce kabul edilmesi halinde TL karģılığında taģınmazın kamulaģtırılmasının tamamlanması ihtimali mevcuttur sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri baģlıklı 18/h maddesinde; Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. hükmü bulunmaktadır. Konunun bu mevzuat hükmü doğrultusunda davanın kabul edilip edilmeyeceği konusunun; Plan Bütçe Komisyonu ve Ġmar iģleri Komisyonlarına havale edilmesine ; Oy birliğiyle karar verildi Ertuğrul ÇALIġKAN Fadime AKKUġ Dede Rıza AKGÜL Meclis BaĢkanı Kâtip Kâtip 7

8 K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN PINAR - MUSTAFA SARI - LEYLA BENDER TURGAY BAŞ - REŞİT KIZILDENİZ- MURAT DİKMEN - RECEP OĞUZCAN - BEYTULLAH KARAKAŞ - RAMAZAN ÖZBAY ABDULLAH BAĞIRGAN- MUSTAFA ÖKTEM - MUSTAFA ALTIN - AHMET KAPAR - HÜSEYİN GÖKTAŞ - FAHRİ ÇATAV - ZEKERİYA YILDIZ - AHMET HAMDİ KÜLAHÇI - KEMAL KÖSE - MUZAFFER UYSAL - KASIM KİRİŞ - MUZAFFER KARA - MEHMET ERMAN KOYUNCU GELMEYEN ÜYELER : MEHMET ALİ KAMER- RAMAZAN ERYİĞİT TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- ARALIK -2. BİRLEŞİM SAYI : 11 MECLİS KARARLARI KARAR-475 Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 418-a sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilen 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi, KARAMAN BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye birimleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL lik ödenek verilmesine; 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE- M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ) TL olarak tahmin edilmesine. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile ( ) TL finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar ( ) TL karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmasına. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. 8

9 Madde 4- Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI-K.KÖSE- M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenmesine. 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE-M.UYSAL-K.KĠRĠġ-M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 7- Bütçeye aģağıdaki cetveller eklenmiģtir. 1-Ödenek Cetveli -A (Örnek-14), 2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması-B Cetveli (Örnek-15), 3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17), 5-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) 6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) 7-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) 8-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) 9-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) 10-Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) 11-Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25) 13-Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 14-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) 15-Finansman Programı (Örnek-28) 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA- M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 9-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen miktarlarda verilecek borçlanma kararları için kurum adına borçlanma iģlemlerini yürütmeye ve sözleģme yapmaya üst yönetici yetkili kılınmasına. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA- M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. 9

10 Madde 10-Belediye mallarını Belediye encümeni ilgili kanunlarda öngörülmüģ yetkisi doğrultusunda baģka bir izne gerek kalmaksızın kiraya verebilir. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 11-Karaman Belediyesinin ayni ve nakdi tüm mal varlığı ile bunların gelirleri kamu harcamalarına ayrılmıģ ve bu amaca tahsis edilmiģtir. 7 Red ( Z.YILDIZ -A.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 12-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. Madde 13-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI- K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi yılı Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi b. fıkrası ile 62. Maddesi ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. Fıkrası a bendi gereğince kabulüne; 7 Red ( Z.YILDIZ- A.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. KARAR-476 Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 418-b sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 Yılı Gider Bütçesi; Meclisce yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ödeneklerinden kısıntıya gidilerek Mali Hizmetler Müdürlüğü ödenekleri içerisinde bulunan Yedek Ödenek kalemine ekleme yapılmak suretiyle 2015 Yılı Gider Bütçesi; GİDER BÜTÇESİ Ödenek Miktarı (TL.) 02 Özel Kalem Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġtfaiye Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü

11 37 Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplam: ġeklindeki 2015 yılı Gider Bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası b bendi gereğince kabulüne ; 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA-M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. KARAR-477 Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 418-c sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2015 Yılı Gelir Bütçesi GELİR BÜTÇESİ GELİR ÇEŞİDİ BÜTÇE TUTARI (TL) 01 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) Toplam: ġeklindeki Ġç Borçlanma yoluyla elde edilecek Finansman kaynağı TL ile TL olarak hesaplanan 2015 Yılı Gelir Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereği ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi b. fıkrası ile 62. maddesi ve Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin 2. fıkrası c bendi gereğince kabulüne ; 7 Red ( Z.YILDIZ-A.H.KÜLAHÇI - K.KÖSE- M.UYSAL- K.KĠRĠġ- M.KARA- M.E.KOYUNCU ) oya karģılık 23 Kabul oyla ve Katılımın oy çokluğuyla karar verildi. 11

12 KARAR-478 Belediye Meclisinin tarihinde yapılan toplantısında 418-d sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ; 2015 Yılı Gelir Taifesi; A Sayılı Belediyeler Kanununun 18. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre Vergi, Harç ve Katılım Payı konusu olmayan işler için; MADDE-1 : SU TARİFESİ (KDV HARİÇ) T U T A R A-KONUTLAR: a)- Meskenler ile mesken özelliğindeki yerlerde kullanılan suyun her bir m³ ü (Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları dahil). b)-6495 sayılı Kanunla değişik 4736 sayılı Kanun kapsamında;1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları su ücreti %50 indirimli olarak uygulanır. Su indirim hakkının yukarıda belirtilen kanun hükümlerine uygun olma halinin herhangi bir şekilde sona ermesiyle indirimli aboneyi kullanmaya devam edenlerin abonenin indirim hakkının ortadan kalktığını, hakkın kaybından itibaren 1 ay içinde bildirmeyenlerden gecikmeli bildirim veya durumun belediyece tespitinde geriye doğru alınacak su bedeli m³ başına c)- Siyasi parti binalarında kullanılan suyun her bir m³'ü d)- Ortak kullanım merdiven suyu - yeşillendirme 1,80 TL 2,00 TL 1,80 TL 3,30 TL B- İŞYERLERİ Ticarethane,Yazıhane,küçük ve büyük sanayi işletmeleri,yıkama,yağlama yerleri, inşaatlar, şantiyeler, birikethaneler, tuğla yapımı ile kireç süzme işinde ve genel anlamda ticari özellik taşıyan tüm işyerlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun her bir m³ ü 3,30 TL C- BESİ AHIRLARI Besi ahırları ve hayvancılık hizmetlerinde kullanılan ve tahakkuk ettirilen suyun her bir m³'ü 2,30 TL D- RESMİ KURULUŞLAR İLE OKUL VE PANSİYONLAR Genel ve özel bütçe kapsamındaki idarelerden düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Sosyal Güvenlik kurumlarında kullanılan suyun her bir m³'ü 3,30 TL 12

13 E- BELEDİYE Belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanlar ile kendisi tarafından kullanılan işyerlerinde kullanılan suyun her bir m³ ü ÜCRETSİZ F-HAYIR KURUMLARI-CAMİLER-HALK ÇEŞMELERİ-UMUMİ HELALAR-MEZARLIKLAR a)- Camii, Mescit gibi umumi halkın ibadetine açık yerlerde kullanılan suyun her bir ÜCRETSİZ m³ ü b)- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³ ü ; ba- Halkın istifadesine açık yerlerdeki çeşmelerde kullanılan suyun her bir m³ ü ÜCRETSİZ bb- Halkın istifadesine açık yerlerdeki (su saati takılı olan) çeşmelerde kullanılan 0,90 TL suyun her bir m³ ü c)- Umumi helalarda kullanılan suyun her bir m³ ü 1) Ücretli Girişlerde 0,70 TL 2) Ücretsiz Girişlerde ÜCRETSİZ d)- Kur an Kursları ile Vakıf ve Dernekler tarafından işletilen ve öğrencilerinden ücret 0,70 TL almayan pansiyonlarda kullanılan suyun her bir m³ ü e)- Aile mezarlıkları su bedeli m³'ü f)- Mezarlıklardaki hayrat çeşmelerinde su kullanım ücreti olarak bir defalık g)- Hobi bahçeleri su bedeli m³'ü MADDE-2 SU DEPOZİTE (GÜVENCE) TARİFESİ Belediyemizde depoziteleri olmayanlardan ve yeni su abonesi olanlardan aşağıdaki şekilde depozite (Güvence) parası alınır: 3,30 TL 2.000,00 TL 1,80 TL A- KONUTLARDAN Maktu 60,00 TL B-İŞYERLERİNDEN a)- Ticarethane, Depo,Yazıhane,Dürümcü,Kebapcı,Çay Ocakları ve benzeri küçük işletmeler ile besi ahırlarından maktu en b)- Lokanta,Pastahane ve Kahvehane,İnternet,Çay Bahçeleri ve benzeri yeme,içme ve eğlence yerlerinden c)- Banyolar,Hamamlar,Yıkama ve yağlama yerleri, Şantiyeler,briket ve tuğla yapımı ile uğraşanlar, kireç süzme yerleri, büyük işletmeler Peynir,Yoğurt imalathaneleri ve 200 m²'den büyük yerlerden maktu: d)- Kampanya abonelerinden maktu: e)- İnşaat abonelerinden her m² sinden ( Ruhsat üzerinden) f)- Aile mezarlığı su aboneliği depozitesi g)- Hobi bahçeleri su aboneliği depozitesi (Akıllı kartlı sayaçlar hariç) h)umuma açık mülkiyeti Belediyeye ait ücretli tuvaletlerde 175,00 TL 460,00 TL 650,00 TL 2.250,00 TL 1,75 TL 430,00 TL 120,00 TL 50,00 TL 13

14 C- RESMİ KURULUŞLARDAN Depozite alınmaz. Bu maddede sözü geçen resmi kuruluşlardan maksat genel ve katma bütçeli idareler ile Bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Köy Muhtarlıklarıdır. D-ÖN ÖDEMELİ (Akıllı Kartlı) SAYAÇ ABONELİĞİ TARİFESİ. 1- Mevcut abonenin ön ödemeli sayaç istemesi halinde su borcu bulunmayacaktır. 2- Sayaç bağlanması halinde Açma-Kapama ve Sökme-Takma ücreti alınmayacaktır. Ancak sayaç sökme ve takma işlemi belediyenin görevli personeli nezaretinde tutanakla yapılır. Aksi halde su yüklemesi yapılmaz. 3- Sayaç yangın moduna geçme durumunda aboneden yangın raporu istenecek, rapor ibraz edenlerden kullanılan suyun bedeli kendi tarifesinden alınacak, rapor ibraz edemeyenlerden kullanılan suyun iki katı su ücreti alınır. 4- Sayacın takıldığı rekor güvenliğini işletmeden veya belediyeden habersiz bozan abonelerden su kullanım ortalamasının iki katı ve ilaveten 100,00 TL su ücreti ve 20,00 TL su açım ücreti alınır. 5- Ön ödemeli abonelerden depozite alınmaz. 6- Kayıp-Kaçak uyarısı veren su sayaçlarında, sayaç suyu keseceğinden bu şekildeki kesintiler için bu abonelerden açma ücreti alınmaz. 7- Kayıp edilen abone kartlarından kart tanıtım ücreti 5,00 TL 8-Ön ödemeli sayaçlar mevcut abonelik kapatılmadan ve aynı sayaçla yeni bir abonelik yapılmadan başka kullanımlar için taşınamaz. 9- Ön ödemeli sayaç takan abonelerin mevcut tarifesi üzerinden %5 indirim sağlanır. 10- Ön ödemeli akıllı sayaçlarla ilgili abonelik devirlerinde Abonelik ücreti. 15,00TL. 11- İnşaat aboneliklerinde kullanılan ön ödemeli akıllı sayaçlar önceki aboneliğinin kapatılması ve yeni abonelik kaydı yaptırmak şartıyla, yeni bir abonelik için başka bir adrese taşınabilecek, ancak bu durumda ilk abonelik işlemine tabi olunacaktır. Şayet abonelik başka bir adrese taşınmaksızın aynı adreste aynı kişi adına konut veya başka tür bir aboneliğe dönüştürülürse sadece abonelik devir ücreti alınır. İnşaat aboneliklerine iskan ruhsatı alınma süresi dolduktan sonra su verilmez. 12-Kamu Kuruluşlarının tamamı sayaçlarını 1 yıl içinde ön ödemeli sayaca dönüştürecekler ve yeni aboneliklerde ön ödemeli sayacı kullanacaklardır. 13-Yeni abone olan veya abonesini kapattıktan sonra yeniden aynı yere abone olmak isteyen tek parsel üzerindeki 4 ve daha fazla bağımsız bölümü bulunan yapılarla, Halı Yıkama, Oto Yıkama, Otel, Motel, Özel Öğrenci Yurtları, Halı Sahalar ve Konutlardaki ortak kullanım (Merdiven aboneleri) abonelerinin ön ödemeli sayaç kullanması zorunludur. E-Türkiye'de en az üç yıl ikamet ve çalışma izni olmayan kiracılara ev sahibinin müşterek ve müteselsil kefilliği halinde abonelik verilir. 14

15 MADDE-3: ATIK SU TARİFESİ Kullanılan suyun her bir m³ üzerinden; a-) Mesken b-) Ticarethane c-) İnşaat d-) Resmi Kurum Okul-Pansiyon e-) Hayır Kurumları Umumi Haneler f-) Siyasi Partiler g-) Kıbrıs Kore Gazileri h-) Şehit Aileleri - Terör Gazileri ı-) Besi Ahırları ve Hayvancılık İşletmeleri i-) Kuran Kursları, Dernek, Vakıflar j-) Hamamlar k-) Özel Kuyuları Olup Su Abonesi Olmayan İşletmeler l-) O.S.B. (Organize Sanayi Bölgesi) m-) Sağlık Ocakları ve Benzeri Yerler 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,51 TL 0,01 TL 0,51 TL NOT 1- Özel kuyuları olup, kendi kuyusundan su kullanan, Belediye Kanalizasyon alt yapısından yararlanan veya atıksu şebekesi bulunduğu halde kullanmayan işletmelerin su kuyusu çıkışına su sayacı takarak abone olup kullanılan suyu ölçtürmeleri gerekir. Ölçülen su miktarına göre atık su ücreti alınır. Sayaç takılmaması halinde(o.s.b.'dekiler hariç); a)fabrikalardan aylık b)petrol İstasyonları, İmalathaneler,Un değirmenleri,oteller,okullar, öğrenci yurtları ve diğer yerler aylık. c)kur an Kursları ile Vakıf ve Dernekler tarafından işletilen ve öğrencilerinden ücret almayan pansiyonlarda aylık 3.800,00 TL 950,00 TL 285,00 TL 2- O.S.B. Yönetimince atık su tesisimize sayaç takılarak, 2'şer aylık periyotlarda endeks alınacak ve O.S.B. Yönetimince atık su bedeli ödenecektir. Ölçtürülmemesi halinde aylık 1.500,-TL. Atık su ücreti alınır. Aksi halde atık su şebekesinden faydalandırılmaz. 3- Kanalizasyon bağlantısı olmayan yerlerde tarifede belirlenen vidanjör ücreti atık su bedeli olarak alınacaktır. 4- Yeni yapılan ilk aboneliklerde kanalizasyon katılım payı alınmayacaktır.ancak katı atık tarifesi Yönetmeliği 19. maddesine göre kanalizasyon bağlantı ücreti alınır. 5- Fiyatlara KDV dahil değildir. 6-Şehir şebeke suyu kullananlar abonelik çeşidine göre her halde atık su bedeli öderler. 15

16 (Not:Teknik imkansızlıklar veya kaçak kullanım, sayaç bozulması ve sair her hangi bir sebeple atık su bedeli tahsil edilmemiş, kuyu suyu veya şehir şebeke suyu kullananlara, kullanım zamanına göre 2012 yılı başından itibaren yukarıdaki tarifelere ve açıklamalara göre atık su bedeli tahakkuk ettirilir.) MADDE 4:SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DİĞER TARİFELER (KDV HARİÇ) 1- Her türlü yeni su abonelerinden muamele, açma, muayene masrafı olarak alınacak ücret (Umumi tuvaletler ve Akıllı sayaçlarla ilgili 11 madde hükmü hariç.) 2- Su sayacını açtıran ve su borcundan dolayı suyu kesilen abonelerin suyunun açım ücreti 3-Su sayaçlarının tamir edilmesi ve değiştirilmesi halinde mühürleme ücreti 150,00 TL 15,00 TL 15,00 TL 4-Abonelerden sayaç okuma bedeli alınmaz. Ancak kullanılan su miktarının ölçülmesiyle ortaya çıkan küsüratlı borcun tahsilinde 50 kuruş üzeri bakiyelerin bir liraya, 50 kuruş altındaki bakiyelerin 50 kuruşa yuvarlanarak tahsili yapılır. Bu tahsiller belediyeye çeşitli gelir olarak kaydedilir. (Abonenin abone mahallinde olmasına rağmen su kullanımının olmaması halinde kaçak veya arıza araştırması yapılır. Abone endeksinin okunması için gidildiği halde abone sahibinin abone mahallinde olmaması, kapıyı açmaması, sayaç mahalline ulaşımın herhangi bir şekilde engellenmesi sebebiyle okuma yapılamaması durumunun üst üste dört okuma dönemi tekrarı halinde abonenin su bağlantısı kesilir veya cebri okuma yapılır. Belediyeye müracaatla gecici olarak belli dönem aralıklarında abone mahallinde bulunmayacağını bildirenlerin veya yurt dışında olduğu belirlenenlerin sayaçlarının idarece belirlenecek dönemlerde okuma kontrolü yapılır.sayaç endeksinin okunamaması halinin abonece bilgi yenilemesi yapılmaksızın bir yılı geçmesi halinde su kesilir.) Not: Belediyenin izni ile su sayacı abone tarafından bağlansa dahi açma ücreti alınır. Bozuk ve ayar zamanı gelmiş su sayaçlarının tamir masrafı aboneye aittir. Ancak bozuk olan sayacın sökümü yapıldığı zaman ara borusu belediye tarafından temin edilir. Su borcundan abonman sözleşmesi gereği abone veya aboneyle birlikte kefili müştereken sorumludur. Taşınmazın satışında su borcunun kontrölü ve varsa tahsili esas alınır. Bozulan, Çalınan veya herhangi bir şekilde Belediyeden haberli habersiz yerinden sökülen sayaçların yerine derhal yenisi taktırılır. Sayaç takılmamış aboneye su verilmez. Bu şekildeki su kayıplarından mülk sahibi veya varsa abone sorumludur. 5- Her türlü tesisat muayenesinden ve kontrolünden alınacak ücret 100,00 TL Kanalizasyon bağlantısında yol ve kaldırım tahribatı 2014 yılı tarifesine göre hesaplanarak alınır. Fabrika ve imalathane gibi atık su niteliği olmayan tesislerin kanalizasyon bağlantılarında bağlantı işlemleri ve kontrol ücretini belirlemeye Encümen yetkilidir. Bu karar en geç ocak ayı sonuna kadar ve her halukarda ihtiyaç duyulduğu andaki ilk toplantıda alınır. 16

17 6-Abonelerin sularının kesilmesi veya açılması Belediyenin yetkili görevlilerince tutanak düzenlenerek yapılır. Düzenlenen tutanakta görevlinin isim ve imzasının yanında abonenin isteği üzerine yapılan kesim ve açımlarda abonenin veya reşit bir yakınının ad ve imzası alınır. Kapatılmış abonenin yetkisiz kişilere açtırılması ve yetkisiz kişilerce açılması veya sayaç üzerindeki bakanlık mührünün açılması veya koparılması yasak olup aksine davranışlar kaçak su kullanımı şeklinde değerlendirilerek suyun bedeli buna göre ücretlendirilir. Gerekirse abone hakkında kanuni işlem yapılır. 7- Belediyenin haberi olmaksızın şebekeden kaçak su alanlardan kıyaslama, ölçümleme,benzeri aboneyle karşılaştırma gibi usullerle kullanılan su miktarının belirlenememesi halinde alınacak su bedeli (İlaveten KDV alınır.); a)meskenlerden b)küçük iş yerlerinden alınacak su bedeli(faaliyet alanı 50 metre kareyi geçmeyen ve işletme sahibi dahil resmi veya gayri resmi olarak en fazla 3 kişi çalıştıran) b)50 m2'den fazla 250 m2 den az faaliyet alanlı, resmi veya gayri resmi olarak işletme sorumlusu dahil 7 kişiye kadar (7.kişi hariç) çalışanı olanlar ticarethaneler. c)faaliyet alanı 250 m2 ve üzerinde olup işletme sorumlusu dahil 10 kişiye kadar (10 kişi dahil) resmi ve gayri resmi çalışanı olan iş yerleri,. d)-bahçe sulama, besi ahırı ve 10 kişiden fazla işçi çalıştıran iş yerleri ile benzin istasyonu, oto yıkayıcıları, halı yıkayıcıları un ve bulgur değirmenleri, su soğutmalı makine kullanan imalathane ve atölyeler, yurtlar, okullar, inşaatlar. e)her türlü fabrikalar, taş ocakları, kum ocakları, kırma taş üretim ve depolama yerleri, imalat ve temizlikte şebeke suyu kullanan diğer yerler. Bu 7. madde doğrultusunda şebekeden kaçak su alanların hizalarında yazılı su miktarına karşılık gelecek şekilde, olması gereken abonelik cinsine göre atık su, katı atık bedeli, çevre temizlik vergisi ve sair su faturasıyla tahsil edilen diğer ücretler varsa KDV si ilave edilmek suretiyle ayrıca alınır. 8)-Abonenin Belediyenin haberi olmaksızın kaçak kanalizasyon bağlantısı yaptığı tespit edildiğinde alınacak bedel m³ su bedeli 750 m³ su bedeli m³ su bedeli 2250 m³ su bedeli 3000 m³ su bedeli 4500 m³ su bedeli 1.750,00 TL 9)- Kanalizasyon şebekesi yapılmış olan sokak ve caddelerde bulunan su abonelerinin 3 ay içerisinde kanalizasyon bağlantılarını yaptırmaları zorunludur. Bu süre içerisinde yaptırmayanlardan 3. maddede belirtilen ücretler bağlantı yapılana kadar %10 fazlası ile alınır. 10)-Kanalizasyon bacası ile kanalizasyon hattı (atık su yolu) arasındaki şebekeyi temizleme ücreti. 160,00 TL 17

18 Atık su yolunda (parsel bacasında) oluşan tıkanmalardan dolayı mesai dışı müracaatlarda, temizlenmesi Belediyece yapılır, ücreti bağlantı yolundaki kişilerin abonesine eşit olarak veya varsa yöneticinin abonesine, temizleme ücretinin % 50 fazlası hesap edilerek tahakkuk ettirilir. 11)- Abonelerin binalarının iç tesisatındaki arızayı gidermek için şebeke kesimi taleplerinde alınacak ücret. 75,00 TL 12)- a)- Abonelerin su yolunda priz kolyeden itibaren oluşacak arızalarda kazı, malzeme alımı, Her türlü işcilik Belediyemizce yapılır, bu işler için hesap edilecek bedel %10 fazlası ile bağlantı yolundaki kişilerin abonesine eşit olarak veya var ise yöneticinin abonesine tahakkuk ettirilir. b)- Yeni abonelerin su yolu şebekeden, ölçüm sayacına kadar Belediyece tesis edilir. Kazı malzeme ve işçilik ücreti hesap ettirilerek %20 fazlası ile aboneye tahakkuk ettirilir. Bu tesisatı belediyeye yaptırmayanların tesisatı belediyenin kontrolüne tabi olup bu durumda 5. fıkradaki tesisat kontrol ücreti %25 fazlasıyla alınır. Fakat meydana gelebilecek tesisat arızalarından belediye sorumlu tutulmaz. 13)- Su aboneliği olmayıp özel çabalarla su temin edenler (Özel ve Tüzel Kişiler ve Resmi Kuruluşlar)tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.kullanılan veya üretilen suyun miktarı, su sayacı ile ölçülür.bu suretle üretilen veya tüketilen sular 3. maddedeki atık su tarifesine göre ücretlendirilir. Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV ilave edilir. NOT : Bu maddenin 1. fıkrasında düzenlenen ücret talep edilmesi halinde konutlarda 1.si abone işlemi sırasında olmak üzere üç taksitle tahsil edilir. MADDE-5 : SU SAYAÇLARI MUAYENE-TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ (KDV HARİÇ) Sayılı ölçüler ve Ayarlar Kanununun 11. maddesi uyarınca su sayaçlarının muayene, tamir ve ayarı için Karaman Belediyesi Su Ayar İstasyonu tarafından sayaç sahibi şahıs ve müesseselerden alınacak ücret, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ücret tarifesi hakkındaki Tebliğe göre düzenlenerek alınır. 2-Bahsi geçen tebliğde sadece işçilik ücretleri düzenlenmiştir. Su sayaçlarının tamir ve ayarında yedek parça kullanıldığı takdirde 1. maddedeki ücretlere ayrıca yedek parça bedelleri ilave edilir. Yedek parça bedellerinin tespitinde bunların Belediyemize fatura edilmiş tutarları esas alınarak bu tutarlara masraf bedeli olarak %20 ilave yapılır. Yukarıdaki bedellere ayrıca KDV İlave edilir 3-Su sayaçları yeni takılırken TSE belgeli ve en az 2 (İki) yıl geçerli satıcı tarafından onaylı garanti belgeli olmalıdır. MADDE-6 : SU SATIŞ TARİFESİNİ UYGULAMA ESASLARI 1-Kullanılan su bedelinin tespiti, Bakanlık ve Belediye mühür ü ile (çift mühürlü) sayaçlar marifeti ile yapılır. Tarifedeki fiyatlar su tüketim miktarı ile çarpılarak tahakkuk ettirilir. 18

19 2-Su tahakkuklarının yapılma zamanı 01/12/ /12/2014 tarihleri arası su tüketimleri tahakkuku 01/01/2015 tarihinden, itibaren yapılır ve alınır, 01/01/2015 tarihinden itibaren su tüketimlerinin tahakkuku her ay için (aylık olarak) takip eden ayın 1. gününden itibaren yapılır ve alınır. 01/12/ /12/2015 tarihleri arasındaki su tüketimleri tahakkuku 01/01/2016 tarihinden, itibaren yapılır ve alınır. Resmi Dairelerin su talepleri akıllı sayaçlara bedeli alınarak su yükletilmesiyle karşılanır. İşlem gecikmesinden dolayı talep halinde Belediye başkanının veya sorumlu Başkan yardımcısının izni ile tahakkuklu olarak 15 güne kadar faizsiz ödeme süresi verilebilir. Sayaçların okunmasına imkan verilmeyecek şekilde evin içine veya başka ulaşılmaz yerlere takılması gibi hallerde abonelik verilmez, verilmiş olanlar yenilenmez. Mesken abonelerinde ve işyerlerinde bir dönemde ikinci kez tahakkuk yapılmaz. 3-Belediyenin ana ve tali dağıtım şebeke hatlarından, Belediyenin haberi olmaksızın sayaçsız bağlantı yaparak, sayaç takıp da abone olmayarak, abone olup da sayaç ayarını bozarak veya sayacın çalışmasına ve gerçek tüketimi yazmasına mani olarak veya sayacın çalınmış, kırılmış, dondan patlamış ve endeks kayıt etmeyecek şekle gelmiş olması ile Belediye ve Bakanlık mühürü olmadan sayaçlı su kullanılması, normal abone olup sonradan sayacın yerinden kaldırılması, uzun süre yurt dışında olup, suyu açık kalan ve sayacı bozulan, yeni abone olmuş fakat sayacı hiç endeks kaydetmeden bozulan, sayacı herhangi bir şekilde okunamayan, su kayıtlarımızda kesik olduğu halde Belediyeden habersiz açmış olanlardan, sayaç takılsın takılmasın abone olmadan veya Belediyeden habersiz herhangi bir şekilde kaçak su kullananlardan, kullanılan suyun tespiti ile tahakkuku aşağıdaki şekilde yapılır: a)- İnşaat aboneleri hariç diğer abonelerin tamamında son tahakkuk tarihinden geriye giderek öncellikle bir yıllık tüketim ortalamasından şayet yıllık ortalamada değerleme yapılamıyor ise aylık tüketim ortalamasından değerlendirme yapılır. Şayet aylık tüketim ortalamasından da değerlendirme yapılamıyor ise bu takdirde benzeri bir abone ile kıyaslama yapılarak günlük su tüketimi belirlenir. Belirlenen günlük su tüketimi özel uygulama günü ile çarpılarak bulunan miktar %100 fazlası ile tahakkuk tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır. b) Yapı kullanma izin kâğıdını aldıktan sonra vatandaşlar en geç 3 ay içerisinde abone olmak zorundadırlar. Üç (3) aylık süre içinde abone olmayan şahısların su tüketimi tespit edildiğinde aynı abone türündeki bir abonenin tükettiği su %100 fazlası ile tahakkuk tarihindeki tarifedeki fiyatlarla tahakkuk yapılır. 19

20 c)inşaat abonelerinde inşaatın tamamı bitmiş ise m²'sinden 0,700 m³, kaba yapısı bitmiş ve kaba sıvaları yapılmış ise m²'sinden 0,300 m³, karkas yapısı bitmiş ise m²'sinden 0,200 m³, su basman düzeyinde ise m²'sinden 0,120 m³ su kullanılmış kabul edilir. Hazır beton kullanan inşaatlarda fatura ile belgelendirdikleri taktirde karkas yapıda kullanılan 0,200 m³'lük kısım hazır beton kullanım miktarı esas alınarak teknik hesaba göre düşülmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Ancak inşaat ruhsatının alınmasından itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde inşaat aboneliği alınması zorunlu olup, bu süreden sonraki aboneliklerde tüketilen su miktarı tahakkuk tarihindeki tarife fiyatları üzerinden %50 fazlasıyla ücretlendirilir. Süresi içinde abone olunmadan inşaatlarda kullanılan sularda, su bedeli inşaat abonelik normal tarife ücretinin %100 fazlasıyla tahakkuk ettirilir.süresinde Abone olunmadan önceki kullanımlar ölçümleme ile tespit edilerek ayrıca ücretlendirilir. Bu tarifede bahsi geçen "m²" ruhsattaki metrekaredir. m² yok ise ölçümlemede çıkan m² esas alınır. İnşaat aboneliği kapatılıncaya kadar inşaat tarifesi üzerinden su bedeli tahsil edilir. İnşaat aboneliği son su endeksi tutanakla yerinde tespit edilerek bedeli tahsil edildikten sonra konut veya işyeri aboneliği başlatılır. İnşaatın müstakil bölümleri için alınmış inşaat aboneliklerinde ölçülen sular genel inşaat aboneliği suyundan düşülmez. d) Üst üste iki okuma döneminde su faturasından olan borcunu ödemeyen abonenin suyu sayaç bağlantısı öncesinden kesilir. Bu şekilde kesim yapılamaz veya Belediyeden izinsiz su açılırsa, borcunu ödemeyen abonenin suyu ana borudan (Şebekeden) kesilir. Şebekeden kesilen suların tekrar açılışında normal su açma-kapama ücretinin 3 katı olarak ücret alınır. 4-Belediyemizin yapım programı haricinde su şebekesi geçmemiş bölgelerde toplu veya münferit şebeke temdidi talebi bulunanlardan temdit mümkün ise şebeke bedelinin en az 1/3 iştirak bedeli payı olarak alınır. Temdit sonu aboneler şebeke üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisine sahip olamazlar. 5-Uygulama zabtı alınmış, fakat ruhsatı çıkmamış inşaatlara inşaat aboneliğinin alınması ve sayaç takılması kaydı ile zabıt tarihinden itibaren 30 gün geçici su verilir. a)- Su aboneleri, ihbarname ve faturaları ile bildirilen su tüketim borçlarını ilgili dönemi takip eden dönem için verilen ödeme süresi sonuna kadar ödemediği taktirde suyun kesilmesi asıldır. Ancak ilgili dönemi için verilmiş 15 günlük süre içinde ödeme yapılmamış ise 6183 sayılı yasanın 51. maddesindeki gecikme zammı ve oranı tatbik edilerek gecikme zammı alınır. Takip eden dönemin vade sonuna kadar borç ödenmez ise abonenin suyu kesilir. Suyun kesilmesine rağmen borç yine ödenmez ise Belediye Başkanlığınca bir ödeme emri ile ek bir süre verilir. Bu sürenin sonunda borç ödenmez ise 6183 sayılı Kanunun 54. maddesi ve diğer tahsil ile ilgili hükümler aynen uygulanır. 20

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı