21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli"

Transkript

1 21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli Denizcileşme ya da deniz uygarlıg ına erişim kavramından neanlıyoruz? Devletin bekası, halkın refahı ve mutluluğu için denizin veya suyun (göl ve akarsulara sahip ülkeler için) öncelikle ve yog un lukla kullanılması sürecine, denizciles me ya da deniz uygarlığına eris im diyebiliriz. Daha akademik bir ifadeyle, denizciles me, denizcilik gücüne hayat veren tüm alanlarda katma deg er yaratma sürecidir. Bu süreç, devletin, siyasi, askeri, ekonomik, psikososyal ve kültürel güç alanlarında denizin öncü rolünü benimsemesi ve böylece deniz uygarlıg ına eris mesiyle bas arıya ulaşır. Denizcilik gücünün askeri boyutu olan donanmalar, savunma ve güvenlig e katkı sag larken, beka ve güç yaratırlar. Denizcilik gücünün, deniz ticareti, tersanecilik, deniz madencilig i, balıkçılık, deniz turizmi gibi dig er unsurları da para kazandırır yani refah yaratır. Refah da mutluluk yaratır. Denizi her yönü ile kullanabilen ve çekim alanında tutabilen uluslar tarih boyunca daha mutlu ve daha yaratıcı olmuşlardır. Örnekleri çoktur. Batı ve Orta Akdeniz in kuzey kıyılarına sahip ülkelerle Kuzey Denizi ne kıyısı olan ülkeleri incelemek yeterlidir. Denizciles mede bir hiyerars iden bahsedebiliriz. Donanma kurmak ve gelis tirmek denizcileşmenin en önemli basamağıdır. Onun en üst basamağında okyanus as ırı hegemon donanma gücü ya da bölgesel çapta donanma olus turmak yer alır. Bunu bas aranlar, arkasını getirip bu süreci refah ve mutluluğa dönüs türebilir. Yani hiyerars ik sıra, beka, refah ve mutluluktur. Bu üç alanda denizi kullanabilen uluslar zaten mavi uygarlık alanına geçmis lerdir. Türkiye denizciles mede nerededir? Bu sorunun cevabı bugüne kadar bütüncül bir yaklas ımla verilmemis tir. Sabahki oturumda belirtildiği üzere mavi uygarlığın iki ekseni vardır. Birincisi jeopolitik eksen diğeri de ekonomik-psikosoyal eksendir. Her iki eksende Türkiye nin bugüne kadar bas ardıkları ya da bas aramadıkları toplu s ekilde incelenmemis tir. Akademik olarak da bu konular pek ilgi çekmemis tir. Örnek verelim döneminde, tüm üniversitelerimizde 828 i yüksek lisans ve 273 ü doktora olmak üzere toplam 1,101 tez çalıs ması yapıldı. Bunların içinde deniz jeopolitiği/stratejisi, deniz harp tarihi ve deniz gücü konularında yapılan tez çalıs malarının sayısı sadece 12 ydi. Tarihimizin hiçbir döneminde üniversitelerimizin 1

2 siyasal bilimler ve uluslararası ilis kiler bölümleri deniz jeopolitiği, deniz stratejisi, deniz gücü, denizcilik gücü gibi alanlarda kürsü, enstitü ya da aras tırma merkezi kurmadı ya da yetis mis insan gücüne sahip olmadı. Benzer durum temel uluslararası hukuk alt disiplini olan deniz hukuku alanında da yas andı. Bu alanda ülke çapında isim yapmıs yetis mis insan gücü kis iyi geçmez. Türkiye tarih boyunca stratejik kapsamdaki denizcilikten ve denizciles meden uzak tutulmus tur. Türkiye nin denizciles mesi, bağımsızlas ması, seküler eksende demokratikles mesi ve güçlenmesi iç içe geçmis kavramlardır. Atlantik yapı hem denizci, hem Kemalist bir Türkiye yi kabul edemez. Bu konuda tarih boyunca iki müttefiki olmus tur. Denize sırtını dönmüs yönetici elit ve karacı hâkimiyetin hüküm sürdüğü yüksek askeri komutanlık. Türkiye son 90 yılda Atatürk ün vizyonuna rağmen, sadece donanma alanında deniz uygarlığında bas arı sağlayabilmis, ancak bu güç denizcilik gücü içinde yalnız kalmıs ve vagonları olmayan lokomotife dönüs müs tür. Bu güç de, kumpas davalarla özellikle yetis mis insan gücünde son yıllarda ciddi darbe yemis tir. Türkiye nin 1946 sonrası demokratikles me ve sivilles mesinde yas anan önemli gelis melere rağmen, halkın denizciles mesinden, deniz jeopolitiği durumsal farkındalığına kadar pek çok alan, devlet organlarında sahipsiz kalmıs, Deniz Kuvvetleri bu bos luğu ürettiği fikirler ve uygulamalar ile doldurmaya çalıs mıs tır. MİLGEM den, savunma sanayinin üniversiteler ve sivil sektöre açılmasına; denizciliğin tanıtılması ve yaygınlas tırılmasından, Karadeniz ve Akdeniz deki deniz güvenlik harekatlarına kadar pek çok alanda Deniz Kuvvetleri, ürettiği konsept, strateji ve doktrinlerle Türk denizcilik gücüne her alanda büyük katkı sağlamıs tır. Diğer taraftan Türkiye nin iç siyaset kültüründe, denizciles menin bugün bile önem ve önceliği yoktur. Gerek Bes Yıllık Kalkınma Planları, gerekse Siyasi Parti Programlarında denizciles me ve denizcilik sektörlerinin güçlendirilmesine yönelik, kapsamlı ve detaylı hedef ve stratejiler bulamazsınız. 60 ıncı Hükümet Programında yurt içi ulas ımdaki kara yolu payının % 90 lık payı ağır s ekilde eles tirilirken, uygulamada bas ta Karadeniz sahil yolu olmak üzere son 11 yılda Anadolu, 17 bin km. duble yollarla donatılmıs, aynı dönemde en acil ihtiyacımız olan demiryollarına sadece 1086 km demiryolu eklenmis tir. 61 nci hükümet programında denizcilik iki paragrafta yer almıs, 62 nci Hükümet Programında denizcilik konularına bir sayfa 2

3 yer ayrılmıs ken, gemi ins a ile limancılığa kısa s ekilde değinen, programda, deniz yetki alanlarımızdaki çıkarların korunması, halkın denizciles mesi, deniz turizmi, deniz bilimleri aras tırmaları, denizcilik eğitimi ve deniz dibi madenciliği gibi sektörel alanlara ismen bile değinilmemis tir. Yürürlükte olan 9 uncu Kalkınma Planı, denizciliği bir bütün olarak ele almayan, limancılık, lojistik hizmetler, gemi ins a ve kısa mesafe deniz tas ımacılığına birer cümle ile değinen yetersiz bir yapıdadır. 10 uncu kalkınma planında deniz ve denizcilikle ilgili paragraf sayısı sadece 15 tir ve son derece yetersizdir. Türkiye bugün 1,3 trilyon dolarlık dünya denizcilik pastasından % 1 lik bir pay alıyor. Denizlerle yıkanan bir coğrafyaya sahip, 750 milyar dolar üreterek, dünyanın 17 nci ekonomisi olduğunu iddia eden Türkiye nin, ekonomisine 13 milyar dolar katkı sağlaması, deniz uygarlığından ne kadar uzak olduğumuzu, ya da uzak tutulduğumuzu gösterir yılında sadece turizmden Türkiye nin 32 milyar dolar kazandığını hatırlatalım. Denizciles ememenin temel nedeni devletin denizciles ememesidir. Osmanlıdan bu yana değis meyen bir kadredir bu. Gerek devlet adamı ve siyasetçi, gerekse bürokrat olarak yönetenlerin büyük çoğunlukla denizi sevmemeleri, bilmemeleri ve ısrarla öğrenmemeleri, dolayısıyla denizci bir vizyona sahip olamamaları da bunda önemli rol oynamıs tır. Denizciliğin ve denizin ekonomik gelir alanları ne halka, ne is adamlarımıza ne de devleti yönetenlere bugüne kadar anlatılamamıs tır. Denizciliğin yönetiminin çok bas lı olmasının da bu durumda önemli rolü olmus tur. Bu durum, is birliği ve es güdümü öldürmekte, bir kurumun yaptığını diğeri bilmemekte, ya da yanlıs alanlara yatırımlar yapılarak emek ve para heba edilmektedir. Türkiye de denizcilik idaresi, deniz uygarlığına ait, gelis mis ülkelerdeki uygulamaların aksine çok bas lıdır. 1 Sadece liman yönetimi için, 16 bakanlık ve devlet kurumu yetki ve sorumluluklara sahiptir te kurulan Denizcilik Müstes arlığı, 26 Eylül 2011 tarihinde, Ulas tırma Bakanlığının, Ulas tırma, Denizcilik ve Haberles me Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması ile sonlandırılmıs tır. Bakanlığın adına 1 ABD de ve İngiltere de Maritime Administration Agency, Yunanistan da Ekonomi ve Denizcilik Bakanlığı, Almanya da Deniz ve Denizcilik İdaresi, İtalya da Çevre, Arazi, Deniz Bakanlığı, İspanya da Ulas tırma, Turizm ve İletis im Bakanlığı içinde Ticari Denizcilik Bakanlığı, Japonya da Ulas tırma, Turizm ve İletis im Bakanlığı, Çin de Ulas tırma Bakanlığı içinde Denizcilik Güvenliği Bakanlığı, Rusya da Denizcilik Bakanlığı vardır. 3

4 denizcilik eklenmesi, özde eski sistemin iyiles tirilmesine yönelik hiçbir değis iklik içermeyen, propaganda amaçlı, kozmetik bir hamledir. Denizcilik gücü ile ilis kili 40 tan fazla kanun, bir kanun hükmünde kararname, 18 tüzük ve 100 den fazla yönetmeliğin bulunması, denizcilik mevzuatı olarak adlandırabilecek bu düzenlemeler arasında, ciddi çelis ki ve çatıs malar ortaya çıkarmakta, denizcilik gücünün yönetimine ilis kin bu dağınıklık, olanak ve yeteneklerin etkin kullanımını zorlas tırmaktadır. Denizcilik gücümüzün mevcut aktörleri, Deniz Kuvvetleri dahil, halkın ve devletin bilinçlendirilmesi ve denizciles me sürecinde bas arılı olamadılar. Zira parçalı bir yapıya sahip denizcilik sektörleri, bütünsellikten uzak olup, her sektör ve kurum ben merkezlidir. Dengeli büyümemis tir. Bazı kurumlar, örneğin Deniz Kuvvetleri, diğerlerinden çok öndedir. Tanıtım ve bilinçlendirme politikası olmadığından, Deniz Ticaret Odaları bas ta olmak üzere, sivil toplum örgütleri her alanda yetersiz kalmıs tır. Denizciles me sürecinde medya ve halkla ilis kiler desteği, hiçbir zaman olmamıs tır. Denizcilik sektörleri denizciles me sürecindeki hatalarını tespit edip, önlem alamamıs, politika olus turamamıs tır. Ulas tırma sistemimiz, politikasızlığın en güzel örneğini tes kil eder. Kara ulas tırması denizden 7 kat daha pahalı olduğu ve petrole olan bağımlılığı bilindiği halde, özellikle 50 ler sonrasında Anadolu yarımadasına dayatılmıs ve bugünkü karmas ık durum ortaya çıkmıs tır. Hopa dan İskenderun a kesintisiz devam eden 8333 km lik kıyıları boyunca serpis tirilmis 175 liman ile yurt içi ulas tırmasında demiryollarına gereken yatırım yapılsa en uygun çözümleri üretecek potansiyele sahip denizlerimiz bugün sadece yurt içi ulas ımda değil transit tas ımacılıkta da çok az paya sahiptir. Yurt içi yük tas ınmasında karayolunun payı, % 90, demiryolunun % 5, deniz yolunun payı ise sadece % 4 tür. Bu durumda küresel hegemonyanın Türkiye de deniz ve demiryolu ulas tırmasını tes vik etmek yerine kara yolu ve otomotiv sanayini tes vik etmesinin de önemli rolü oldu. Dıs ticaret yüklerinin değer olarak % 55, tonaj olarak % 86 sı deniz üzerinden tas ınıyor. Dıs ticarette durum deniz ulas tırması açısından ideale yakın olsa da bu yüklerin sadece % 14 ü kendi gemilerimizle tas ınıyor yılında yabancı firmalara 4 milyar dolara yakın navlun ödendi. 4

5 Bas ka bir örnek verelim. İstanbul da hareket halindeki yolcuların sadece % 2,5 luk kesimi (270 bin kis i) deniz yolunu kullanıyor. İstanbul halkı kabaca iki milyon araçla, kara ulas tırmasını kullanıyor. Yaklas ık dört milyon kis i kendi özel araçları ile ulas ım ihtiyacını kars ılıyor. 2 Bu durumda bir ana damar gibi s ehri ikiye bölen, Boğaz sularının ve çevre denizlerin, ana ulas ım ortamı olarak kullanılmamasının suçlusu kim? Halk mı yoksa planlamadan aciz devlet mi? Günde 650 bin varil, yılda 22 milyon ton petrol harcayan ülkemizin ulas ımda hem pahalı hem de dıs a bağımlı petrol kullanması büyük bir zafiyet değil midir? Şimdi aynı hata havacılık sektörüne yatırımla tekrarlanıyor. Türkiye nin özellikle denizi ulas ım aracı olarak kullanımına kısaca göz attıktan sonra, s imdi de denizcilik gücüne hayat veren alanları inceleyelim. Deniz Ticaret Filosu:2012 sonu itibariyle, Shipping Statistics and Market Review (Denizcilik İstatistikleri ve Piyasa Analizi) kaynağına göre Türkiye, 1000 gros ton üzerinde milli kontrolde (627 gemi) 9,5 milyon DWT, yabancı kolaylık bayrağı 3 altında (842 gemi) 20,8 milyon DWT olmak üzere toplam (1469 gemi) 30,3 milyon DWT büyüklüğündeki filo ile dünya sıralamasında 13 üncülüğe oturmaktadır. 4 Burada, yabancı bayrak altındaki filonun neredeyse milli sicildekilerin iki katı olduğu görülmektedir. Navlun pazarında filonun topyekûn payı, dolar bazında % 1,4 tür. (Almanya nın % 23,2; Yunanistan ın % 9,8 dir) 5 Akdeniz çanağında, Türk Deniz Ticaret Filosunun pazar payı % 1 dir. DPT, 2023 Türk dıs ticaret hedefi olarak, 1 triyon doları hedefliyor. Eğer o günlerde filomuz büyümezse, yabancı armatörlere yıllık 20 milyar dolar civarında navlun ödeyeceğimiz hesaplanıyor. Limancılık: 2012 yılı itibariyle Türkiye nin 48 i tam donanımlı liman olmak üzere, toplam 175 adet liman ve iskelesi vardır. Bunların sadece 49 u kamuya aittir yılında limanlarımızda toplam 65 bin ticaret geminin tas ıdığı 387 milyon ton yük elleçlendi. Tam kapasitesinin teorik olarak 425 milyon ton olduğu dikkate alınırsa söz konusu kapasite bölgesel lojistik merkez olmak için yeterli değildir. Bu yüklerinin sadece % 18 i (65 milyon ton) transit yüklerdi. Aynı yıl limanlarımızda toplam 6 milyon kutuyük (container) hareketi oldu. Bu değerle kutuyük 2 Sönmez, Mustafa, İstanbul da Ulas ım Payları, Yurt Gazetesi Bu bayraklar çoğunluk Malta, Panama ve Marshall Adaları olmak üzere 9 ülkeye aittir Deniz Sektör Raporu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2012, Sayfa UNCTAD, Review of Maritime Transport Report, 2012, UNCTAD/RMT/2012, Sayfa

6 tas ımacılığında dünya 24 üncüsü, bağlantı endeksinde (connectivity) ise 20 nciyiz. Mısır bile 18 incilikle bizden önde. Diğer taraftan deniz ticaretine yönelik, kapsamlı siyaset üstü bir devlet vizyonu olmadığından, bölgesel lojistik üs olma hedefine yönelik bir stratejimiz de yoktur. Bırakalım stratejiyi, liman bölgelerimizin kıyı ve liman master planları dahi yoktur yılında Türkiye nin bugünkü 387 milyon tonluk yük hacmi, hedeflenen 1 trilyon dolarlık dıs ticaret hedefi gerçekles tiği takdirde, kabaca 1 milyar tona çıkacak. Liman gelis tirme projeleri tamamlandığında, tam kapasite kabaca 500 milyon ton olacak. O halde geri kalan 500 milyon ton yük elleçleme yeteneği önümüzdeki on yılda nasıl kazanılacak? Belli değildir. Limanlarımız sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik değere sahiptir yılından itibaren çok yanlıs bir kararla, özelles tirilmeye bas landı. Böylece devlet, sadece önemli bir gelir kaynağını kaybetmedi, yabancı ortaklıklarla kabotaj haklarımız da yara aldı. Diğer taraftan, limanlarımızın coğrafi dağılımı, lojistik merkez olma hedefi ile örtüs memektedir. Örneğin, transit yükler için merkezi bir konumda bulunan Ege bölgemizde, henüz mega konteyner gemilerini abrayacak merkezi bir limanı, hub port yoktur. Türkiye deki, limanların% 80 idemiryolu bağlantısına sahip değildir. Benzer s ekilde Türkiye nin tüm konteyner yüklerinin yarısından çoğu Marmara da % 84 ü, demiryolu bağlantısı olmayan özel sektör limanlarında is lem görüyor. Dolayısıyla, bu durum İstanbul ve Marmara Bölgesi trafiğini artırıyor. Kara yollarındaki yoğunluk artıyor. Gemi İnşa/Tersanecilik 2012 itibariyle Türkiye nin toplam 300 kızağa sahip, 71 tersanesi vardır. 6 Senelik toplam gemi ins a kapasitesi 3,6 milyon DWT dur. İns a edilebilecek en büyük tonajlı ticaret gemisi 80 bin ton, en büyük mega yat ise 70 metre boyundadır. 7 Gemi ins a sanayini destekleyecek s ekilde dokuz ana, 32 alt alanda yan sanayi kurulus ları faaliyet göstermektedir. Bu sektörde 2011 yılında 62 bin kis i istihdam ediliyordu. Türk tersaneleri, yılları arasındaki on yıllık dönemde, toplam 4,4 milyon DWT luk, 615 gemi ins a etti. Türk tersanecileri 2008 yılında ihracattan 2,6 milyar dolar kazanırken, bu değer 2012 yılında 811 milyon dolara düs tü. Bu son derece düs ük bir değerdir Deniz Sektör Raporu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2012, Sayfa A.g.e. Sayfa

7 Diğer taraftan Akdeniz de sadece iki; Ege de ise bir askeri tersane dıs ında, sivil tersane bulunmaması, Türkiye nin mavi uygarlık rotasındaki ciddi eksikliklerindendir. Ege ve Akdeniz kıyılarında sivil sektöre ait yüzer, ya da kuru havuz mevcut değildir. Tüm sivil tersanelerimizin, 20 bin ton üzeri gemi havuzlamaya yönelik yüzer havuz sayısı, sadece dörttür. Diğer yandan Türk tersanelerinin, küçük ve orta boy kimyasal tankerler ile mega yat tasarım ve ins asında, bir dünya markasına dönüs tüklerini vurgulamak gerekir. Benzer s ekilde Deniz Kuvvetleri ne ait İstanbul Tersanesi nde 2005 yılından itibaren tamamen milli tasarım olan ve % 70 katkı payı ile ins a edilen Heybeliada sınıfı korvetlerin de Deniz Kuvvetleri tersanelerinin önemli bas arısı olduğunu belirtelim. Balıkçılık Ülkemiz, balık ve deniz ürünleri avcılığı için, kabaca 641 bin km² deniz, göl ve akarsulara sahiptir. Buna rağmen dünya su ürünleri avlama/üretiminde yılık 650 bin ton ile dünya 30 uncusuyuz. Bu miktarın kabaca üçte biri çiftliklerde üretildi. Kis i bas ı yıllık balık tüketimimiz altı kilogramdır. AB ortalaması 26 kilogramdır. 8 Ülkemizde 50 bin civarında balıkçı, 20 bin balıkçı teknesi/gemisi mevcuttur. Bunların 2500 kadarı 12 metreden uzun büyük tekne statüsünde olup denizdeki avlanmanın % 90 ını sağlar. Bu durum, dolayısı ile küçük tekne balıkçılığını öldürüyor. Balıkçılıkta öncelik arz eden pek çok konu ile kars ı kars ıyayız. Balıkçılığımızın bilimsel desteği yoktur. Türkiye denizlerinin 500 metreden derin sularındaki canlı hayatın varlığına yönelik bilimsel bir çalıs ma, bugüne kadar yapılmamıs tır. 9 Bugüne dek balık stoklarımızı belirlemediğimizden, filo büyüklüğü ile avlama arasında bilimsel bağ kurulamadı. Stoklarını bilmeyen, kota uygulamayan ve Karadeniz dıs ında deniz yetki alanları veya balıkçılık bölgeleri ilan etmeyen Türkiye nin deniz canlı varlıkları, güçlü balıkçı filolarına sahip devletler tarafından sömürülmektedir. Türkiye nin nüfusunun 2023 te 86 milyon olacağı öngörülmektedir. Dolayısı ile değil artırmak, bugünkü altı kg. yıllık tüketim oranını koruyabilmek için, ya çiftlik balıkçılığı ya da okyanuslarda uzak deniz balıkçılığı gelis tirilmek zorundadır. 8 Diğer ülkelerde bu miktar s öyledir: Japonya 75 kg.., ABD 24 kg.., Mısır 16 kg.., İspanya 45 kg.., İzlanda 90 kg.. 9 Öztürk, Bayram, Deniz Yazıları, İlke Kitap, İstanbul, 2011, Sayfa 48. 7

8 Balıkçılığımızın bu kadar geri kalmasındaki en önemli nedenlerden birisi de, deniz ve denizciliğe yönelik bu faaliyet sahasının 90 yıldır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bir daire bas kanlığı seviyesinde temsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Deniz Turizmi:Deniz Turizmini olus turan unsurlar, deniz turizm araçları ile deniz turizm tesisleridir. Araçlar için yatlar, kurvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri ile dalıs /dalgıçlık merkezleri, rüzgar sörfü ve centerboard yelkenli tekneler gibi deniz spor ve kültürüne yönelik faaliyet araçları; tesisler için marinalar, kurvaziyer gemi limanları, deniz spor ve kültürüne yönelik konsept tesisler/oteller ile denizcilik /deniz ilgilisi müzeler /galeriler ve denizcilik festivallerine ait alt yapı unsurları sıralanabilir. Türkiye de deniz turizminin genel turizm içindeki payı % tir.deniz turizmi, 2013 yılında Türkiye nin 32 milyar dolar olan turizm gelirleri içinde, 6,4 milyar dolar ile % 20 lik bir payı olus turmus tur. Deniz turizminde en büyük sermaye kıyılarımızdır. Özellikle Ege de, Çanakkale den Antalya ya kadar uzanan kıyılarımızda mevcut, sayıları 239 u bulan koy ve bükün varlığı, Türkiye ye has, Mavi Yolculuk adı altında bir deniz turizm seçeneği olus turmus tur. Bu sayede 17 bin yatak kapasiteli 2000 teknelik bir filomuz olus tu yılında Güney Ege ye gelen, üç milyon turistin 300 bininin mavi yolculuk yaptığı değerlendiriliyor. 10 Diğer taraftan, kendi özel yat/tekneleri ile kıyılarımızı kullananlar öncelikle marinalarımızdan yararlanmaktadırlar. Her dört deniz alanında 8333 km. sahile sahip Türkiye nin yat bağlama kapasitesi, 46 marina ile 15 bin teknedir. 11 Marina sayımız, diğer ülkeler ile kıyaslandığında, ABD nin 19 bin, İsveç in 1000, İtalya nın 380 ve İspanya nın 350 marinası karşısında, düşük seviyede kalmaktadır. Diğer yandan 239 koy içinde demirlemeye müsait 100 e yakın koyun yat bağlama/demirleme kapasitesinin 4000 civarında olduğu göz önüne alınırsa, aslında nadide koylarımızın s u an bile kapasitesinin sınırlarını zorladığı ortaya çıkmaktadır. 10 Tezcan, Rüs tü, Mavi Yolculuğun Gayıkları ve Teğneleri, Koraltürk, Murat, İskeleye Yanas an, Denizler, Gemiler, Denizciler, İletis im Kitapları, İstanbul 2013, Sayfa Deniz Sektör Raporu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2012, Sayfa

9 Örneğin 2010 yılında on bin tekne, bu nadide koyları kullandı. 12 Bu miktar her sene artmaktadır. Fethiye-Ölü Deniz, her sene bir milyon turist ağırlamaktadır. 13 As ırı kullanımın, koyların doğal yapısını bozacağı göz önüne alınarak, kullanım ve korunmalarına özel tedbirler getirilmeli; ülkemizde ins a edilecek yeni marinaların artık Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yoğunlas ması dikkate alınmalıdır. Deniz turizminde en verimli alanlardan birisi de kruvaziyer gemi turizmidir yılında dünya genelinde 21 milyon yolcu kruvaziyer gemilerde tas ındı. Bu sektör 40 milyar dolara yakın bir pazara sahip. Sadece Akdeniz de 121 kurvaziyer gemi çalıs ıyor. Türkiye nin ne acıdır ki, tek bir kruvaziyer gemisi yoktur. Çok değil, 40 yıl önce devlete ait, Deniz Yolları nın onlarca yolcu gemisinin olduğunu not edelim. Türkiye, kurvaziyer turizmden limanları ile para kazanmaktadır. Halen 12 kurvaziyer limanımız var. Yolcu kabul kapasitemiz 4,2 milyon olmasına rağmen, kurvaziyer turizminde 2012 yılında 1600 ziyaretçi gemi ve 2 milyon turistle uğrak liman statüsünde gelir pastasından binde bes lik pay alabildik. Yunanistan ın payının % 3 ile Türkiye nin 60 katı olduğunu hatırlatalım. Öte yandan, devletin olmadığı gibi, Deniz Ticaret Odası nın temsil ettiği armatörlerin de henüz kurvaziyer gemilere sahip olmak gibi hedefleri yok. 14 Denizdibi Madenciliği, deniz diplerinin altındaki hidrokarbon kaynakları bas ta olmak üzere her türlü madenin su üstüne çıkarılmasını sağlayan sektördür. Türkiye nin etrafındaki deniz alanlarının dibinde, ekonomik değeri yüksek, bas ta doğal gaz ve petrol olmak üzere bu tip madenlerin varlığı, teknolojik ve siyasi gelis meler paralelinde ortaya çıkmayı bekliyor. Çevre denizlerimize göz atalım. ABD Jeolojik Aras tırmalar Merkezi (USGS-US Geological Survey) tarafından Levant havzasında 1,7 milyar varil petrol ile 3,45 trilyon m³ doğal gaz; Nil deltasına yakın havzada 6,3 trilyon m³ doğal gaz, 6 milyar varil sıvı doğal gaz ile 1,8 milyar varil petrol bulunduğu tahmin ediliyor. 15 Ayrıca Girit in güney ve güneydoğusunda 12 A.g.e. Sayfa Öztürk, Bayram, Deniz Yazıları, İlke Kitap, İstanbul, 2011, Sayfa A.g.e. Sayfa USGS Fact Sheet 2010/3027 Undiscovered Oil and Gas of the Nile Delta 9

10 toplam 3,5 trilyon m³ doğal gaz bulunduğu değerlendiriliyor. Karadeniz in de de hidrokarbon potansiyeli yüksektir yılının Şubat ayında Romanya kıyıları açıklarında 40 milyar m³ doğal gaz rezervi bulundu. Türkiye, halen Karadeniz in 12 değis ik bölgesinde, TPAO, yabancı ve milli ortaklar ile petrol ve doğal gaz arıyor. Diğer taraftan Ege de, 1976 yılında imzalanan Bern Mutabakatı gereğince, Yunanistan ve Türkiye kendi karasuları dıs ında sismik aras tırma yapamıyor. Ancak Ege de de rezervlerin varlığı biliniyor. Örneğin, Yunanistan, Kuzey Ege de Tas oz Adası Bölgesinin karasuları içinde 1980 li yıllardan bu yana petrol çıkarıyor. Ülkemizde s u ana kadar, deniz dibi madenciliği yolu ile elde edilen en önemli ürün Batı Karadeniz de Akçakoca açıklarında çıkarılan senelik 730 milyon m³ doğal gaz çıkarıyor. Türkiye nin bu alandaki en büyük açığı 2013 yılına kadar her mevsim, derin su sismik aras tırması yapabilecek aras tırma gemisine sahip olmayıs ı idi. Bu nedenle Doğu Akdeniz yetki alanlarımızın sadece % 1 lik sismik taraması yapılabildi. TPAO tarafından 2013 yılında Norveç ten satın alınan ve Barbaros Hayreddin Pas a ismi verilen gemi, Türkiye nin bu alandaki ilk aras tırma gemisi oldu. 16 Bu gemi ile MTA namına Türkiye de ins a edilen ve geçen haftalarda denize indirilen, ikinci sismik aras tırma gemisi, değis ik deniz alanlarında aynı anda varlık gösterme ve aras tırma yapmaya olanak sağlayacak. Denizcilik Öğretim ve Eğitimi Türkiye de 2012 yıl itibarı ile 46 bin zabit ve 117 bin gemi adamı mevcuttur. Donanmaya subay yetis tiren Deniz Harp Okulu dıs ında, ülkemizde gemi zabiti yetis tirmeye yönelik, dört yıllık 15 fakülte ile iki yıllık yedi Meslek Yüksek Okulu mevcuttur. Bunun dıs ında gemi adamı yetis tirmeye yönelik 50 Denizcilik Meslek Lisesi, tersane ara elemanı yetis tirmeye yönelik 33 Gemi Yapım Lisesi var. Tüm denizcilik okullarında öğrenim gören öğrenci sayısı, 30 bin civarındadır. Diğer taraftan deniz hukuku ve deniz bilimleri (deniz jeolojisi, deniz jeofiziği, hidrografi, os inografi, hidrobiyoloji, vb.) Türk denizciliğinin en zayıf olduğu alanların bas ında gelmektedir. Ülkemizde, 1983 yılından sonra açılan su ürünleri fakülteleri 20 civarındadır. Ayrıca yine sayıları 20 yi bulan iki yıllık yüksek okullar vardır. Ancak öğretim üyelerinin yetersiz olduğu bu okulların, çoğunun aras tırma 16 Ocak 2013 te Norveçli petrol s irketi Polarcus tan, 130 milyon dolara satın alınan gemi, üç yıl boyunca yabancı personel ile kullanılacak gros tonluk gemi, 85 metre boyunda ve 6500 metre sismik kablo yedekleme yeteneğine sahip. 10

11 gemisi olmadığı gibi, laboratuvar olanakları da çok kısıtlıdır.özetle, ülkemizin deniz hukukçuları ile deniz bilimcilerine acil ihtiyacı vardır. Destek Sektörler: Denizciliği destekleyen sektörler arasında, çok büyük ekonomik kazançlar sağlamasalar da devlete prestij ve onur getiren hizmetler vardır. Denizde arama-kurtarma, kılavuzluk hizmetleri, seyir/iletişim kolaylıkları, gemi trafik hizmetleri, deniz meteorolojisi, oşinografi ve hidrografi hizmetleri gibi faaliyetler bu kategoride sayılabilir. Bu alanlarda başta arama kurtarma olmak üzere nitelik ve etkinlik geliştirilmesine ihtiyacımız vardır. Sahil Güvenlik teşkilatının arama ve kurtarma yetenekleri ile denizde kolluk gücü uygulama yetenekleri arasında bir denge kurulmalıdır. Ayrıca arama ve kurtarmada devlet olanaklarının süratle ve etkinlikle kullanılmasını sağlayacak, dinamik bir arama kurtarma tes kilatı yapılanmasına geçilmesi elzemdir. Mevcut tes kilatlanma hantal ve karmas ıktır. Ege de Türk sahillerine yakın ve kendi arama kurtarma sahamız içinde olduğu halde, Yunan sahil güvenliği tarafından kurtarılanların varlığı bilinmektedir. Denizde zor s artlarda can kurtarmak, söz konusu denizi sahiplenmek ve kullanmak demektir. Ege Denizi nde can kurtarmak, tatbikat yapmaktan çok daha değerlidir. Türkiye de deniz trafiğinin en yoğun olduğu deniz alanları, s üphesiz Boğazlar ve Marmara Denizi dir. Özellikle her gün kuzeye ve güneye geçis yapan 140 geminin (20-25 petrol tankeri ile 1-2 LNG (Sıvılas tırılmıs Doğal Gaz) tankeri dahil) varlığının yarattığı güvenlik riskine rağmen, bir güvenlik krizi ortaya çıktığında krizi yönetebilecek Deniz Güvenliği Koordinasyon Merkezi ne sahip değildir. Diğer taraftan ülkemiz denizleri ve iç sularında özellikle yaz mevsimlerinde yüzme bilmediği için ölenlerin sayısı 1000 lerle ölçülmektedir arasında 5000 kis i hayatını kaybetti. Sadece Kızılırmak nehrinde 276 kis i can verdi. Denizdeki bu ölümlere, kaçak göçmenleri ekleyelim. Sadece 2013 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı 8000 kaçak göçmeni denizde yakalayıp, boğulmaktan kurtardı. 17 Ancak yüzlercesi de boğuldu. Denizlerimizde 2000 lerden itibaren, bu s ekilde kaybedilen hayatlar bini geçmis tir. Maalesef yüzme bilmediği için ölen vatandas larımızla birlikte değerlendirildiğinde, mavi vatanımız her sene bini as kın insanın hayatını kaybettiği bir ortama dönüs mektedir. Türkiye bu ayıptan en kısa 17 Milliyet Gazetesi, 23 Mart

12 zamanda kurtulmalıdır. Türkiye de deniz uygarlığına sahip ülkelerdeki gibi, denizde gönüllü can kurtarmaya yönelik sivil toplum kurulus larını kurmalı ve gelis tirmelidir. sayıca çok azdır. Deniz Çevreciliği: Türkiye sadece karadaki çevreyi değil, denizleri de bozarak, sanayiles menin bedelini ağır ödedi yılında 230 çes it balık olan Marmara da bugün 52 çes it balık mevcuttur. İzmit Körfezi, Gemlik Körfezi ve Haliç in sanayi atıkları ile İstanbul ve Kocaeli nin kanalizasyonları yıllarca arıtılmadan Marmara ya verildi. Verilmeye devam ediyor. Türkiye de yılda kabaca 30 milyon metreküp sanayi atığı denizle bulus uyor. Sanayi tesislerimizin % 98 inin, belediyelerin % 95 inin, turistik tesislerin % 81 inin atık arıtma tesisi yok 18. Daha ilginci, 700 belediyenin henüz kanalizasyonu yok. Kültürel, Bilimsel ve Sportif Faaliyetler İnsanın her alanda, deniz ve denizcilikle olan etkiles imi, deniz kültürünü yaratır. Deniz kültürü, mavi uygarlığın omurgasıdır. Türkiye de deniz kültürü gelis memis tir. Bunun pek çok nedenleri vardır. Deniz kültürü, için etkiles im gerekir. Türkiye de bu etkiles ime giren insan sayısı, nüfusuna oranla çok azdır.20 nci yüzyılda deniz ve denizcilik, insanların mutlu oldukları hobi alanlarına dönüs müs tür. Denizcilik faaliyetini, maddi kazanç dıs ında yarıs mak, doğaya dönmek, dünyayı kes fetmek, macera aramak, kendi sınırlarını fiziki ve duygusal alanlarda as mak gibi hedeflere yönelik uygulayan herkes, amatör denizcidir. Amatör denizcilikte, hem amatör denizci, hem de tekne sayısında, denize kıyısı olmayan Avusturya ve İsviçre gibi kara ülkelerinin bile gerisinde kalıyoruz. Kasım 2010 itibariyle Bağlama Kütüğüne kaydolan tekne sayısı, balıkçı ve yolcu motorları dahil 47,500 dir. Türkiye de 8333 km. kıyı uzunluğu içinde, km. bas ına 4 tekne, tekne bas ına 2218 kis i düs mektedir. 15 bin km. kıyıya sahip Yunanistan da km. bas ına 9 tekne, tekne bas ına 78 kis i düs üyor. 19 Benzer geri kalmıs lık, amatör denizcilik ve spor kulüpleri sayısında da söz konusudur. Denize kıyısı olmayan İsviçre de sadece yelkenden sorumlu 132 spor kulübü 20 varken, bu sayı ülkemizde yelken, kürek, kano vb. tüm su sporu brans lar dâhil 150 civarındadır. Bu kulüplerde faaliyet gösteren 8-10 bin lisanslı sporcumuz var, 21 Amatör Denizci Ehliyetine sahip, 18 TURMEPA Deniz Çevre Raporu, Naviga Dergisi Şubat 2008, Sayfa A.g.e. Sayfa Atmaca, Sezar, Deniz Kültürü ve Amatör Sportif Denizcilik, Koraltürk, Murat, İskeleye Yanas an, 12

13 kabaca 100 bin, amatör denizcimiz var. Türkiye de sadece yelken sporuna yönelik olarak 2004 yılında 66 kulüp ve 1400 lisanslı sporcu vardı. 22 Fransa nın 2004 yılında 4400 yelken kulübü ile 550 bin yelken sporcusu mevcuttu. Güney Kore de, günümüzde 750 bin öğrenciye devlet olanakları ile ücretsiz yelken kursu verildiğini not edelim. Türkiye de bes deniz müzesi, 12 müze gemi, dört akvaryum ve 53 muhtelif denizcilik müzesi/koleksiyon galerisi ve dalıs yapılabilen suni resif/batık bulunmaktadır. 23 Bu sayı ABD ve İngiltere için toplamda sırasıyla 450 ve 700 dür. Deniz Kuvvetleri 90 lı yıllara kadar, maalesef gemi bazında deniz tarih mirasına sahip çıkamamıştır. Ülkemizde deniz bilimleri alanında, özellikle hidrobiyoloji, deniz jeofiziği, deniz jeolojisi, os inografi ve hidrografi alt disiplinlerinde uluslararası çapta öneme sahip aras tırmalar yok denecek kadar azdır. Marmara fayının incelenmesinden, Süveys kanalı üzerinden denizlerimize giren yabancı deniz canlılarının varlığına yönelik aras tırmaları bile, günümüzde yabancılar yapıyor. Daha kötüsü, Türk Boğazlarının os inografik ölçüm sistemleri yeterli değil. Boğazlarımızda, temel tuzluluk ve sıcaklık değis imlerini bile inceleyemeyen bir sistemin içindeyiz. 24 Psikososyal Güç ve Deniz:Denizcilik gücüne yönelik faaliyetler, gerek yarattığı istihdam, gerekse ulusal gelire yaptığı katkılar sayesinde, geçmis ten gelen tarihi miras ve birikimin ıs ığında, kendine has bir kültür ve toplumsal psikolojik etki alanı yaratır. Bu, elle tutulamayan, somut bir s ekilde listelenemeyen, denize ve denizciliğe yönelik psikososyal güç alanıdır. Deniz uygarlığının olmazsa olmazıdır. Bu alan, halkın ve devletin deniz ve denizciliğe yatkınlığı ve yakınlığı ile hayat bulur. Psikososyal güç alanı, Amiral Mahan ın halkın ve hükümetin karakteri olarak nitelendirdiği faktörlerin bir sentezidir. Bu gücü analiz ederken, en üst seviyeye, bas ta denize yönelik durumsal farkındalık olmak üzere, halkın ve devletin deniz ilis ki ve çıkarlarına olan ilgi ve yatkınlığını yerles tirebiliriz. Denizler, Gemiler, Denizciler, İletis im Kitapları, İstanbul 2013, Sayfa Dülger, Yalçın, Türkiye de Amatör Denizcilik, Türk Denizcilik Gücü Sempozyumu Bildirileri, 4-6 Nisan 2004, Deniz Harp Okulu 23 Aras, Kazankaya, Serhan, Deniz Müzeleri ve Müzeciliği, Deniz Basımevi, İstanbul, A.g.e. Sayfa

14 Şimdiye kadar incelenen tüm alanlarda, denizciliği bir yas am tarzı ve ekmek kapısı haline getirememis, yani yeterince denizciles ememis bir Türkiye tablosu belirse de, mavi uygarlığa eris im için siklet merkezi yapılması gereken alan psikosoyal güç alanıdır. Bu alanda, halkın ve hükümetin (devletin) denize ve denizciliğe yönelik karakterinin değis tirilmesi hedeflenmelidir. Denizcileşme ModeliMahan ın denizcilik gücü olus turmada altı faktörlü yaklas ımı ile günümüz stratejistlerin iki öncelikli grup faktörleri paralelinde, ülkemizin denizciles mesinde kars ımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Önce Mahan ın faktörlerini hatırlayalım. Bunlar, coğrafi durum; tabiat kaynakları ve iklim; ülkenin uzantısı (adalar vs.), nüfus ve halkın karakteri ile hükümetin karakteriydi. Günümüz stratejist ve analistlerine göre birinci öncelikli grupta: Ekonomik güç, teknolojik yetenek ile sosyo-politik ve kültürel güç; İkinci öncelikli grupta ise, coğrafya; deniz ticareti ve kaynaklarına bağımlılık ile hükümet politikası ve vizyonu yer almaktadır. 25 Türkiye, her iki grup faktörlerin değerlendirmesi altında yüksek denizciles me potansiyeline sahiptir. Ancak, en önemli gereksinim, halkın ve hükümetin (idarenin) kültürünün değis tirilmesi, daha doğrusu halk ve idarenin yeni davranıs s ekline yönlendirilmesidir. Ben burada bir adım öne çıkarak, denizciles me ya da deniz uygarlığına yönelis i, hükümetler üstü bir hedefe yönelterek, hükümeti (idareyi), devletle değis tiriyorum. Unutulmamalıdır ki halklar denizci doğmaz, denizci olurlar. Bunu yapacak olan da devlettir. Ülkemizde denizciles meyi mümkün kılabilmek için böylece seçmemiz gereken hedef kitle top yekûn halk ve devletin ta kendisidir. Önce genç nüfusun denizciles tirilmesi ve buna paralel, devlet kurum ve kurulus larının bilinçlendirilmesi ve davranıs değis ikliğine yönlendirilmesi, öncelikli hedeflerdir. Bilinçlendirme, devletin liderliği ve yönetiminde denizi tanıtım ve sevdirmekle gerçekles ecektir. Bilinçlenen kitleler, deniz ve denizciliği refah, güvenlik ve mutluluk aracı olarak görecek; bilinç, eyleme dönüs erek, deniz ve denizcilikle etkiles im sürecini tetikleyecektir. Etkiles imin somut sonuçları, kısa, orta ve uzun vadede denizcilik gücünün ya da mavi uygarlığının temel alanlarında elde edilebilecektir. Devletin Denizcileşmesi 25 Grove, Eric, The Future of Sea Power, Routledge, London,

15 Devletin denizcileşmesinin gerek şartı, denizcilik gücünün savunma ve güvenlik dışında kalan tüm alanlarında, bütüncül bir yönetim sağlayacak yetki ve sorumluluklarla donatılmış, sadece denizcilikten sorumlu bir denizcilik bakanlığının kurulmasıdır. Diğer taraftan Türkiye son 35 yılda turizm tekstil ve ins aat sektöründe büyümüs tür. Neden bu sektörlerin yanına denizcilik eklenmemis tir? Gelecekte aynı metodoloji ile neden denizcilikle büyümek düs ünülmesin? Halkın Denizcileşmesi Denizcilik Bakanlığı, öncelikle denizciliğin bas ta gençlerimiz olmak üzere halka tanıtımı, sevdirilmesi ve yaygınlas tırılmasına odaklanmalıdır. Zira halkın denizciles mesi devletin denizciles mesinden bile önemlidir. Bu gayretlerin kamu ve özel sektörün tüm kurum ve kurulus larının yanı sıra sivil toplum örgütleri ile es güdüm içinde yönetilmesi ve yönlendirilmesi esas alınmalıdır.bu kapsamda bakanlığa bağlı Denizcileşme Müsteşarlığı nın tes kil edilmesi esas alınmalıdır. Bu kapsamda Denizciles me Müstes arlığına bağlı, 1986 öncesi Donanma Vakfının Anadolu da gerçekles tirdiği tes kilatlanmaya benzer s ekilde, Toprak Gemi- Denizcileşme Merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezlerin büyük s ehirler ve sahil s ehir ve ilçeleri ile göl, baraj gölü ve akarsulara sahip yerles imlerde yer alması göz önünde tutulmalıdır.bu süreçte Müstes arlık, denizcilik gücüne katkıda bulunan tüm kurum, kurulus ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirebilmelidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Denizcilik Müstes arlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Ticaret Odaları, gemi ins a, balıkçılık, yatçılık, dalgıçlık, römorkaj ve kurtarmacılık, pilotaj, sigortacılık, acentelik, brokerlik, limancılık, marinacılık, deniz eğitim sektörleri meslek kurulus ları, deniz müzeleri ve kültür kurulus ları, amatör denizcilik örgütleri ve dernekleri, yelken, kürek yüzme, off shore kulüpleri, gemi modelcileri, denize ait dergi, kitap ve her türlü medya aracını üreten kurum ve kurulus lar, Deniz Sevenler Derneği, TURMEPA, Denizciler Dayanışma Derneği, deniz ressamları, gemi modelcileri, deniz s airleri vb. gibi denizcilik gücüne direkt ya da endirekt katkıda bulunan tüm unsurlar, siyasetin etkisinde kalmaksızın denizciles me faaliyetlerinde bir araya getirilebilmeli, is birliği ve es güdümün sağlandığı bir sinerji ortamı yaratılabilmelidir. Denizciles me Müstes arlığının halkın ve devletin denizciles mesine yönelik faaliyetleri teorik, fiili, altyapı, bilinçlendirme ve akademik alanlarda icra edilmelidir. 15

16 Halkın denizciles mesi, devletin atacağı adımlara ve kuracağı mekanizmalara bağımlı kalıyor olsa da, Türk halkı bas ta gençlik olmak üzere, devletin bu konuda eyleme geçmemesi halinde, önerilen yol haritasını kendi uygulamalıdır. Sivil Toplum Örgütleri büyüyerek, etki alanını genis leterek, devletin her alanda önlem almasını, yatırım yapmasını sağlayabilir. Unutulmamalıdır ki, halkın gücü, pek çok alanda devletin önündedir. Bitirirken Denizlerle çevrili Anadolu yu yurt edinmis atalarımız, gelecek nesilleri böyle bir vatan seçmekle ödüllendirmis tir yılı as kın bir süredir vatan bildiğimiz Anadolu kıyıları, Doğu Akdeniz kıyıları ile birlikte antik çağda deniz uygarlıklarının merkezi olmus tur. Osmanlı İmparatorluğu, büyük fırsat ve olanaklara rağmen deniz uygarlığı kuramadı. Bu sonuçta, bilim ve teknolojide geri kalma kadar, en güçlü dönemde denizci ülkelere verilen kapitülasyonlar da önemli rol oynadı. Kapitülasyonları dayatanlar, okyanuslara yayılıp, yeni sömürgelerle zenginles irken, bu yeni rekabet ortamına, bas ka oyuncuların çıkmasını engellediler. Türklerin denizciles mesi ve denizde güçlenmesini önlemek için her s eyi yaptılar. Deniz tarihimiz denizci devletlerin kalles çe baskınlarıyla doludur. Maalesef bu baskını yapanların çoğunluğu, bugün müttefikimizdir. 20 nci yüzyılda denizcilik gücün içinde sadece donanma gücü kurulabildi. Türkiye, deniz uygarlığının en büyük askeri ittifakı olan NATO ya 1952 yılında üye yapılmasına rağmen, deniz uygarlığı cephesine geçmesine ve halkıyla birlikte denizciles mesine izin verilmedi. 21 nci yüzyıl bas ında güçlenen ve deniz uygarlığı ligine yükselen donanmasına da en büyük darbeyi yine, NATO müttefiklerimiz vurdu. Donanmayı hedef alan tüm kumpas davaların izleri, ABD de korunan ve kollanan Pennsylvania merkezli cemaate çıkmaktadır. Kumpas davaların üzerinde odaklandığı Türk Deniz Kuvvetleri, AB nin 2009 Türkiye İlerleme Raporunda, Doğu Akdeniz deki faaliyetleri nedeniyle ismen s ikâyet edilmis ti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bile, Balyoz davasında taraf tutarak, maddi gerçeği aramadı. Ülkelerin denizciles me sürecinde temini en kolay olan unsurlar, ekonomik güç ile elde edilebilenlerdir. Yani savas gemisi, ticaret gemisi, liman malzemeleri gibi maddi kaynaklarla piyasadan tedarik edilebilen ve elle tutulabilen her s ey. Ancak para ile temin edilemeyen unsurlar da vardır. Bunlar deniz bilinci, denizdeki hak ve çıkarları korumaya yönelik deniz jeopolitiği refleksi, deniz ve denizcilik stratejisi olus turabilme yeteneği, deniz tarihi birikimi, denizcilik kültürü, deniz ve denizcilik 16

17 sevgisi gibi, elle tutulamayan soyut unsurlardır. Bunları olus turmak uzun soluklu ve zahmetlidir. Ayrıca, denizci emperyal devletler bu saydıklarımın olus masını arzulamaz ve izin de vermezler. Bu engelleri as ıp, bas ardığımızda, mavi uygarlığın en zor as aması geçilmis olacaktır. Türk gençliği, Atatürk ün ıs ığında vatanına sahip çıktığı gibi geleceği olan mavi vatanına ve denizciliğine de sahip çıkacaktır. Yükselen gençlik s elalesinin önünde hiçbir duvar, hiçbir engel direnemez. Gençliğin dinamizmi ile katlanarak büyüyecek denizci Türkiye talebine, devlet kayıtsız kalamayacaktır. Zira denizciles me daha çok is, daha çok gelir, daha çok özgürlük ve daha çok mutluluk yaratacaktır. Eğer devlet siyaset üstü bir tutumla gençlik ve halkın denizciles me taleplerine kayıtsız kalmaz; emperyal hegemonların baskılarına dayanabilir ve Türklerin deniz uygarlığına geçmesini kolaylas tıracak tedbirleri alabilirse, Toprak gemi Anadolu, kendini karaya bağlayan zincirlerini keserek mavi vatan denizlerine kavus acaktır. Denizciles meyi bas aran Anadolu, daha bağımsız, daha uygar, daha demokratik, daha akılcı, daha bilimsel, daha üretken, daha çalıs kan, daha cesur, daha çevreci ve tüm bunların sonucunda daha zengin ve daha mutlu olacaktır. Cem Gürdeniz Emekli Amiral 17

21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli

21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli 21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli o? t b s, h f h t ç s ( ö s s h p ü ç ö o s sü, b h b f,, ü ü h t tü t t sü B sü ç, devl t, s s, s, o o, ps osos ü tü üç

Detaylı

21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli. Amiral Cem GÜRDENİZ

21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli. Amiral Cem GÜRDENİZ 21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli 21. Yüzyılda Denizcilik Gücü ve Türkiye Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri, 2015

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( )

TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ( ) TÜRKİYE DE DENİZ STRATEJİSİ ÇERÇEVE DİREKTİFİ KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ (06.04.2016) Saygıdeğer Büyükelçiler, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonunun Çok Değerli Temsilcileri, Sayın Basın Mensuplarımız

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş / İzmir Ticaret Odası Kruvaziyer Sorumlusu Uzman RAKAMLARLA DÜNYA, VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, Büyüme

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu GEMİ İNŞA Sektör Raporu Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 2. TÜRKİYE İHRACATI 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 14 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir.

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI Geleceğin deniz subaylarının yetiştirildiği ilk eğitim yuvası olan ve kökleri Barbaros a, Turgut Reis e, Piri Reis e uzanan şerefli bir geçmişe sahip Deniz Lisesi, İstanbul Heybeliada

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014

Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu. Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 Küçük Tonaj Kimyasal & Ürün Tankerlerinin Bölgedeki Durumu Ahmet Çolak 11 Haziran 2014 DERS ALINAN DENİZ KAZALARI (GÖRSELLER) İLK OLARAK 11 ARALIK 1999 TARİHİNDE MALTA BAYRAKLI ERİKA TANKERİ FRANSA DUNKIRK

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

AT - Üçüncü Ülkelerle Yapılan Balıkçılık İşbirliği Anlaşmaları tarih ve COM(2002) 637 sayılı Komisyon Tebliği

AT - Üçüncü Ülkelerle Yapılan Balıkçılık İşbirliği Anlaşmaları tarih ve COM(2002) 637 sayılı Komisyon Tebliği AT - Üçüncü Ülkelerle Yapılan Balıkçılık İşbirliği Anlaşmaları 23.12.2002 tarih ve COM(2002) 637 sayılı Komisyon Tebliği Topluluğun Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde, üçüncü taraflarla yapılacak

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi)

ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) ANTARKTİKA TÜRK ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN YERİ VE TÜRK KUTUP ARAŞTIRMA GEMİSİ: (Seyir Rotaları, Personel Yapısı, Gemi Kapasitesi) Yük. Müh. Hamdi Sena Nomak* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

Detaylı

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ Silivri, Marmara Denizi ne en uzun kıyısı bulunan ilçedir. Ancak deniz ile bütünleşememiş, faydalanamamıştır. Silivri, İstanbul a sadece 60 Km uzaklıktadır. Ancak ulaşım seçenekleri

Detaylı

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul 3 Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul Her yüz yılda bir yeni yakıt teknolojileri hayatımıza girmiş 8 stratejik kanal ve boğaz deniz ticaretinde belirleyici rol

Detaylı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı sağlayacak bütün imkanları sunmaktadır. Dünya deniz taşımacılığının

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Phone Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER

Phone Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER Phone +90 533 704 13 07 www.didimmarina.com Didim Marina YSR Yatching Services HABERLER DOĞUŞ GRUBU NUN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ MARİNASI D-MARİN DİDİM RESMEN HİZMETE AÇILDI Turizm sektöründe derinleşme ve

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri

2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri $/Varil 2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri? Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sunum Planı Ruhsatlandırma Faaliyetleri Arama ve Üretim Faaliyetleri Faaliyetlerin Ekonomik Boyutu 2 Ruhsatlandırma Faaliyetleri

Detaylı

FETHİYE ŞUBESİ / FETHİYE BRANCH

FETHİYE ŞUBESİ / FETHİYE BRANCH FAALİYET BÜLTENİ Ocak 2017 FETHİYE ŞUBESİ / FETHİYE BRANCH 2017 Duvar Takvimlerimiz Dağıtıldı Mavi Kart Toplantısı Ankara da Yapıldı. FAALİYETLERİMİZ Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu Toplantısı

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ Denizcilik Fakültesi; 1988 yılında Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, Türkiye de deniz işletmeciliği konusunda eğitim

Detaylı

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1 GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Ürün Adı GTİP No Gemi Ana Sanayi 89 Gemi Yan Sanayi 7316, 840721, 840729, 840810, 848710 Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir. İlk tersane 1390 yılında Gelibolu da Osmanlı

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA

BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA BODRUM INTERNATIONAL OPTIMIST REGATTA Bodrum International Optimist Regatta ( BIOR ) Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Şubesi tarafından, dünyanın önde gelen turizm kenti olan Bodrum'da düzenlenmektedir.

Detaylı

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist

markada derinlik Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist Muhterem İlgüner Kurucu, Yönetici Brandassist 2,7 milyon şehir, 3 bin büyük şehir, 455 metropolitan şehir rekabet halinde; farkedilmek için! Küreselleşme, hiper rekabet Ne ölçekte olursa olsun, her şehir

Detaylı

İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA. Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont

İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA. Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont İZMIR TİCARET ODASI SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI 27-29 KASIM 2012 MARSİLYA/FRANSA Hazırlayanlar: Mine Güneş Gündem Kont SEATRADE MED AKDENİZ KRUVAZİYER FUARI VE KONFERANSI27-29 KASIM

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

İstanbul Denizcilik AR-GE ve Danışmanlık A.Ş. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Semineri, 6-7 Kasım 2012, GİSBİR, TUZLA

İstanbul Denizcilik AR-GE ve Danışmanlık A.Ş. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Semineri, 6-7 Kasım 2012, GİSBİR, TUZLA ANADOLU Tersanesi İstanbul Denizcilik AR-GE ve Danışmanlık A.Ş. Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Semineri, 6-7 Kasım 2012, GİSBİR, TUZLA } PHd in EU Studies; Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü;

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Türkiye ve Rusya Rusya, Türkiye tarihinde önemli yer tutmuş bir coğrafya Geçmişte ve günümüzde Rusya ile olan ilişkilerimiz DTÖ üyeliği

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı