21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli"

Transkript

1 21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli Denizcileşme ya da deniz uygarlıg ına erişim kavramından neanlıyoruz? Devletin bekası, halkın refahı ve mutluluğu için denizin veya suyun (göl ve akarsulara sahip ülkeler için) öncelikle ve yog un lukla kullanılması sürecine, denizciles me ya da deniz uygarlığına eris im diyebiliriz. Daha akademik bir ifadeyle, denizciles me, denizcilik gücüne hayat veren tüm alanlarda katma deg er yaratma sürecidir. Bu süreç, devletin, siyasi, askeri, ekonomik, psikososyal ve kültürel güç alanlarında denizin öncü rolünü benimsemesi ve böylece deniz uygarlıg ına eris mesiyle bas arıya ulaşır. Denizcilik gücünün askeri boyutu olan donanmalar, savunma ve güvenlig e katkı sag larken, beka ve güç yaratırlar. Denizcilik gücünün, deniz ticareti, tersanecilik, deniz madencilig i, balıkçılık, deniz turizmi gibi dig er unsurları da para kazandırır yani refah yaratır. Refah da mutluluk yaratır. Denizi her yönü ile kullanabilen ve çekim alanında tutabilen uluslar tarih boyunca daha mutlu ve daha yaratıcı olmuşlardır. Örnekleri çoktur. Batı ve Orta Akdeniz in kuzey kıyılarına sahip ülkelerle Kuzey Denizi ne kıyısı olan ülkeleri incelemek yeterlidir. Denizciles mede bir hiyerars iden bahsedebiliriz. Donanma kurmak ve gelis tirmek denizcileşmenin en önemli basamağıdır. Onun en üst basamağında okyanus as ırı hegemon donanma gücü ya da bölgesel çapta donanma olus turmak yer alır. Bunu bas aranlar, arkasını getirip bu süreci refah ve mutluluğa dönüs türebilir. Yani hiyerars ik sıra, beka, refah ve mutluluktur. Bu üç alanda denizi kullanabilen uluslar zaten mavi uygarlık alanına geçmis lerdir. Türkiye denizciles mede nerededir? Bu sorunun cevabı bugüne kadar bütüncül bir yaklas ımla verilmemis tir. Sabahki oturumda belirtildiği üzere mavi uygarlığın iki ekseni vardır. Birincisi jeopolitik eksen diğeri de ekonomik-psikosoyal eksendir. Her iki eksende Türkiye nin bugüne kadar bas ardıkları ya da bas aramadıkları toplu s ekilde incelenmemis tir. Akademik olarak da bu konular pek ilgi çekmemis tir. Örnek verelim döneminde, tüm üniversitelerimizde 828 i yüksek lisans ve 273 ü doktora olmak üzere toplam 1,101 tez çalıs ması yapıldı. Bunların içinde deniz jeopolitiği/stratejisi, deniz harp tarihi ve deniz gücü konularında yapılan tez çalıs malarının sayısı sadece 12 ydi. Tarihimizin hiçbir döneminde üniversitelerimizin 1

2 siyasal bilimler ve uluslararası ilis kiler bölümleri deniz jeopolitiği, deniz stratejisi, deniz gücü, denizcilik gücü gibi alanlarda kürsü, enstitü ya da aras tırma merkezi kurmadı ya da yetis mis insan gücüne sahip olmadı. Benzer durum temel uluslararası hukuk alt disiplini olan deniz hukuku alanında da yas andı. Bu alanda ülke çapında isim yapmıs yetis mis insan gücü kis iyi geçmez. Türkiye tarih boyunca stratejik kapsamdaki denizcilikten ve denizciles meden uzak tutulmus tur. Türkiye nin denizciles mesi, bağımsızlas ması, seküler eksende demokratikles mesi ve güçlenmesi iç içe geçmis kavramlardır. Atlantik yapı hem denizci, hem Kemalist bir Türkiye yi kabul edemez. Bu konuda tarih boyunca iki müttefiki olmus tur. Denize sırtını dönmüs yönetici elit ve karacı hâkimiyetin hüküm sürdüğü yüksek askeri komutanlık. Türkiye son 90 yılda Atatürk ün vizyonuna rağmen, sadece donanma alanında deniz uygarlığında bas arı sağlayabilmis, ancak bu güç denizcilik gücü içinde yalnız kalmıs ve vagonları olmayan lokomotife dönüs müs tür. Bu güç de, kumpas davalarla özellikle yetis mis insan gücünde son yıllarda ciddi darbe yemis tir. Türkiye nin 1946 sonrası demokratikles me ve sivilles mesinde yas anan önemli gelis melere rağmen, halkın denizciles mesinden, deniz jeopolitiği durumsal farkındalığına kadar pek çok alan, devlet organlarında sahipsiz kalmıs, Deniz Kuvvetleri bu bos luğu ürettiği fikirler ve uygulamalar ile doldurmaya çalıs mıs tır. MİLGEM den, savunma sanayinin üniversiteler ve sivil sektöre açılmasına; denizciliğin tanıtılması ve yaygınlas tırılmasından, Karadeniz ve Akdeniz deki deniz güvenlik harekatlarına kadar pek çok alanda Deniz Kuvvetleri, ürettiği konsept, strateji ve doktrinlerle Türk denizcilik gücüne her alanda büyük katkı sağlamıs tır. Diğer taraftan Türkiye nin iç siyaset kültüründe, denizciles menin bugün bile önem ve önceliği yoktur. Gerek Bes Yıllık Kalkınma Planları, gerekse Siyasi Parti Programlarında denizciles me ve denizcilik sektörlerinin güçlendirilmesine yönelik, kapsamlı ve detaylı hedef ve stratejiler bulamazsınız. 60 ıncı Hükümet Programında yurt içi ulas ımdaki kara yolu payının % 90 lık payı ağır s ekilde eles tirilirken, uygulamada bas ta Karadeniz sahil yolu olmak üzere son 11 yılda Anadolu, 17 bin km. duble yollarla donatılmıs, aynı dönemde en acil ihtiyacımız olan demiryollarına sadece 1086 km demiryolu eklenmis tir. 61 nci hükümet programında denizcilik iki paragrafta yer almıs, 62 nci Hükümet Programında denizcilik konularına bir sayfa 2

3 yer ayrılmıs ken, gemi ins a ile limancılığa kısa s ekilde değinen, programda, deniz yetki alanlarımızdaki çıkarların korunması, halkın denizciles mesi, deniz turizmi, deniz bilimleri aras tırmaları, denizcilik eğitimi ve deniz dibi madenciliği gibi sektörel alanlara ismen bile değinilmemis tir. Yürürlükte olan 9 uncu Kalkınma Planı, denizciliği bir bütün olarak ele almayan, limancılık, lojistik hizmetler, gemi ins a ve kısa mesafe deniz tas ımacılığına birer cümle ile değinen yetersiz bir yapıdadır. 10 uncu kalkınma planında deniz ve denizcilikle ilgili paragraf sayısı sadece 15 tir ve son derece yetersizdir. Türkiye bugün 1,3 trilyon dolarlık dünya denizcilik pastasından % 1 lik bir pay alıyor. Denizlerle yıkanan bir coğrafyaya sahip, 750 milyar dolar üreterek, dünyanın 17 nci ekonomisi olduğunu iddia eden Türkiye nin, ekonomisine 13 milyar dolar katkı sağlaması, deniz uygarlığından ne kadar uzak olduğumuzu, ya da uzak tutulduğumuzu gösterir yılında sadece turizmden Türkiye nin 32 milyar dolar kazandığını hatırlatalım. Denizciles ememenin temel nedeni devletin denizciles ememesidir. Osmanlıdan bu yana değis meyen bir kadredir bu. Gerek devlet adamı ve siyasetçi, gerekse bürokrat olarak yönetenlerin büyük çoğunlukla denizi sevmemeleri, bilmemeleri ve ısrarla öğrenmemeleri, dolayısıyla denizci bir vizyona sahip olamamaları da bunda önemli rol oynamıs tır. Denizciliğin ve denizin ekonomik gelir alanları ne halka, ne is adamlarımıza ne de devleti yönetenlere bugüne kadar anlatılamamıs tır. Denizciliğin yönetiminin çok bas lı olmasının da bu durumda önemli rolü olmus tur. Bu durum, is birliği ve es güdümü öldürmekte, bir kurumun yaptığını diğeri bilmemekte, ya da yanlıs alanlara yatırımlar yapılarak emek ve para heba edilmektedir. Türkiye de denizcilik idaresi, deniz uygarlığına ait, gelis mis ülkelerdeki uygulamaların aksine çok bas lıdır. 1 Sadece liman yönetimi için, 16 bakanlık ve devlet kurumu yetki ve sorumluluklara sahiptir te kurulan Denizcilik Müstes arlığı, 26 Eylül 2011 tarihinde, Ulas tırma Bakanlığının, Ulas tırma, Denizcilik ve Haberles me Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması ile sonlandırılmıs tır. Bakanlığın adına 1 ABD de ve İngiltere de Maritime Administration Agency, Yunanistan da Ekonomi ve Denizcilik Bakanlığı, Almanya da Deniz ve Denizcilik İdaresi, İtalya da Çevre, Arazi, Deniz Bakanlığı, İspanya da Ulas tırma, Turizm ve İletis im Bakanlığı içinde Ticari Denizcilik Bakanlığı, Japonya da Ulas tırma, Turizm ve İletis im Bakanlığı, Çin de Ulas tırma Bakanlığı içinde Denizcilik Güvenliği Bakanlığı, Rusya da Denizcilik Bakanlığı vardır. 3

4 denizcilik eklenmesi, özde eski sistemin iyiles tirilmesine yönelik hiçbir değis iklik içermeyen, propaganda amaçlı, kozmetik bir hamledir. Denizcilik gücü ile ilis kili 40 tan fazla kanun, bir kanun hükmünde kararname, 18 tüzük ve 100 den fazla yönetmeliğin bulunması, denizcilik mevzuatı olarak adlandırabilecek bu düzenlemeler arasında, ciddi çelis ki ve çatıs malar ortaya çıkarmakta, denizcilik gücünün yönetimine ilis kin bu dağınıklık, olanak ve yeteneklerin etkin kullanımını zorlas tırmaktadır. Denizcilik gücümüzün mevcut aktörleri, Deniz Kuvvetleri dahil, halkın ve devletin bilinçlendirilmesi ve denizciles me sürecinde bas arılı olamadılar. Zira parçalı bir yapıya sahip denizcilik sektörleri, bütünsellikten uzak olup, her sektör ve kurum ben merkezlidir. Dengeli büyümemis tir. Bazı kurumlar, örneğin Deniz Kuvvetleri, diğerlerinden çok öndedir. Tanıtım ve bilinçlendirme politikası olmadığından, Deniz Ticaret Odaları bas ta olmak üzere, sivil toplum örgütleri her alanda yetersiz kalmıs tır. Denizciles me sürecinde medya ve halkla ilis kiler desteği, hiçbir zaman olmamıs tır. Denizcilik sektörleri denizciles me sürecindeki hatalarını tespit edip, önlem alamamıs, politika olus turamamıs tır. Ulas tırma sistemimiz, politikasızlığın en güzel örneğini tes kil eder. Kara ulas tırması denizden 7 kat daha pahalı olduğu ve petrole olan bağımlılığı bilindiği halde, özellikle 50 ler sonrasında Anadolu yarımadasına dayatılmıs ve bugünkü karmas ık durum ortaya çıkmıs tır. Hopa dan İskenderun a kesintisiz devam eden 8333 km lik kıyıları boyunca serpis tirilmis 175 liman ile yurt içi ulas tırmasında demiryollarına gereken yatırım yapılsa en uygun çözümleri üretecek potansiyele sahip denizlerimiz bugün sadece yurt içi ulas ımda değil transit tas ımacılıkta da çok az paya sahiptir. Yurt içi yük tas ınmasında karayolunun payı, % 90, demiryolunun % 5, deniz yolunun payı ise sadece % 4 tür. Bu durumda küresel hegemonyanın Türkiye de deniz ve demiryolu ulas tırmasını tes vik etmek yerine kara yolu ve otomotiv sanayini tes vik etmesinin de önemli rolü oldu. Dıs ticaret yüklerinin değer olarak % 55, tonaj olarak % 86 sı deniz üzerinden tas ınıyor. Dıs ticarette durum deniz ulas tırması açısından ideale yakın olsa da bu yüklerin sadece % 14 ü kendi gemilerimizle tas ınıyor yılında yabancı firmalara 4 milyar dolara yakın navlun ödendi. 4

5 Bas ka bir örnek verelim. İstanbul da hareket halindeki yolcuların sadece % 2,5 luk kesimi (270 bin kis i) deniz yolunu kullanıyor. İstanbul halkı kabaca iki milyon araçla, kara ulas tırmasını kullanıyor. Yaklas ık dört milyon kis i kendi özel araçları ile ulas ım ihtiyacını kars ılıyor. 2 Bu durumda bir ana damar gibi s ehri ikiye bölen, Boğaz sularının ve çevre denizlerin, ana ulas ım ortamı olarak kullanılmamasının suçlusu kim? Halk mı yoksa planlamadan aciz devlet mi? Günde 650 bin varil, yılda 22 milyon ton petrol harcayan ülkemizin ulas ımda hem pahalı hem de dıs a bağımlı petrol kullanması büyük bir zafiyet değil midir? Şimdi aynı hata havacılık sektörüne yatırımla tekrarlanıyor. Türkiye nin özellikle denizi ulas ım aracı olarak kullanımına kısaca göz attıktan sonra, s imdi de denizcilik gücüne hayat veren alanları inceleyelim. Deniz Ticaret Filosu:2012 sonu itibariyle, Shipping Statistics and Market Review (Denizcilik İstatistikleri ve Piyasa Analizi) kaynağına göre Türkiye, 1000 gros ton üzerinde milli kontrolde (627 gemi) 9,5 milyon DWT, yabancı kolaylık bayrağı 3 altında (842 gemi) 20,8 milyon DWT olmak üzere toplam (1469 gemi) 30,3 milyon DWT büyüklüğündeki filo ile dünya sıralamasında 13 üncülüğe oturmaktadır. 4 Burada, yabancı bayrak altındaki filonun neredeyse milli sicildekilerin iki katı olduğu görülmektedir. Navlun pazarında filonun topyekûn payı, dolar bazında % 1,4 tür. (Almanya nın % 23,2; Yunanistan ın % 9,8 dir) 5 Akdeniz çanağında, Türk Deniz Ticaret Filosunun pazar payı % 1 dir. DPT, 2023 Türk dıs ticaret hedefi olarak, 1 triyon doları hedefliyor. Eğer o günlerde filomuz büyümezse, yabancı armatörlere yıllık 20 milyar dolar civarında navlun ödeyeceğimiz hesaplanıyor. Limancılık: 2012 yılı itibariyle Türkiye nin 48 i tam donanımlı liman olmak üzere, toplam 175 adet liman ve iskelesi vardır. Bunların sadece 49 u kamuya aittir yılında limanlarımızda toplam 65 bin ticaret geminin tas ıdığı 387 milyon ton yük elleçlendi. Tam kapasitesinin teorik olarak 425 milyon ton olduğu dikkate alınırsa söz konusu kapasite bölgesel lojistik merkez olmak için yeterli değildir. Bu yüklerinin sadece % 18 i (65 milyon ton) transit yüklerdi. Aynı yıl limanlarımızda toplam 6 milyon kutuyük (container) hareketi oldu. Bu değerle kutuyük 2 Sönmez, Mustafa, İstanbul da Ulas ım Payları, Yurt Gazetesi Bu bayraklar çoğunluk Malta, Panama ve Marshall Adaları olmak üzere 9 ülkeye aittir Deniz Sektör Raporu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2012, Sayfa UNCTAD, Review of Maritime Transport Report, 2012, UNCTAD/RMT/2012, Sayfa

6 tas ımacılığında dünya 24 üncüsü, bağlantı endeksinde (connectivity) ise 20 nciyiz. Mısır bile 18 incilikle bizden önde. Diğer taraftan deniz ticaretine yönelik, kapsamlı siyaset üstü bir devlet vizyonu olmadığından, bölgesel lojistik üs olma hedefine yönelik bir stratejimiz de yoktur. Bırakalım stratejiyi, liman bölgelerimizin kıyı ve liman master planları dahi yoktur yılında Türkiye nin bugünkü 387 milyon tonluk yük hacmi, hedeflenen 1 trilyon dolarlık dıs ticaret hedefi gerçekles tiği takdirde, kabaca 1 milyar tona çıkacak. Liman gelis tirme projeleri tamamlandığında, tam kapasite kabaca 500 milyon ton olacak. O halde geri kalan 500 milyon ton yük elleçleme yeteneği önümüzdeki on yılda nasıl kazanılacak? Belli değildir. Limanlarımız sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik değere sahiptir yılından itibaren çok yanlıs bir kararla, özelles tirilmeye bas landı. Böylece devlet, sadece önemli bir gelir kaynağını kaybetmedi, yabancı ortaklıklarla kabotaj haklarımız da yara aldı. Diğer taraftan, limanlarımızın coğrafi dağılımı, lojistik merkez olma hedefi ile örtüs memektedir. Örneğin, transit yükler için merkezi bir konumda bulunan Ege bölgemizde, henüz mega konteyner gemilerini abrayacak merkezi bir limanı, hub port yoktur. Türkiye deki, limanların% 80 idemiryolu bağlantısına sahip değildir. Benzer s ekilde Türkiye nin tüm konteyner yüklerinin yarısından çoğu Marmara da % 84 ü, demiryolu bağlantısı olmayan özel sektör limanlarında is lem görüyor. Dolayısıyla, bu durum İstanbul ve Marmara Bölgesi trafiğini artırıyor. Kara yollarındaki yoğunluk artıyor. Gemi İnşa/Tersanecilik 2012 itibariyle Türkiye nin toplam 300 kızağa sahip, 71 tersanesi vardır. 6 Senelik toplam gemi ins a kapasitesi 3,6 milyon DWT dur. İns a edilebilecek en büyük tonajlı ticaret gemisi 80 bin ton, en büyük mega yat ise 70 metre boyundadır. 7 Gemi ins a sanayini destekleyecek s ekilde dokuz ana, 32 alt alanda yan sanayi kurulus ları faaliyet göstermektedir. Bu sektörde 2011 yılında 62 bin kis i istihdam ediliyordu. Türk tersaneleri, yılları arasındaki on yıllık dönemde, toplam 4,4 milyon DWT luk, 615 gemi ins a etti. Türk tersanecileri 2008 yılında ihracattan 2,6 milyar dolar kazanırken, bu değer 2012 yılında 811 milyon dolara düs tü. Bu son derece düs ük bir değerdir Deniz Sektör Raporu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2012, Sayfa A.g.e. Sayfa

7 Diğer taraftan Akdeniz de sadece iki; Ege de ise bir askeri tersane dıs ında, sivil tersane bulunmaması, Türkiye nin mavi uygarlık rotasındaki ciddi eksikliklerindendir. Ege ve Akdeniz kıyılarında sivil sektöre ait yüzer, ya da kuru havuz mevcut değildir. Tüm sivil tersanelerimizin, 20 bin ton üzeri gemi havuzlamaya yönelik yüzer havuz sayısı, sadece dörttür. Diğer yandan Türk tersanelerinin, küçük ve orta boy kimyasal tankerler ile mega yat tasarım ve ins asında, bir dünya markasına dönüs tüklerini vurgulamak gerekir. Benzer s ekilde Deniz Kuvvetleri ne ait İstanbul Tersanesi nde 2005 yılından itibaren tamamen milli tasarım olan ve % 70 katkı payı ile ins a edilen Heybeliada sınıfı korvetlerin de Deniz Kuvvetleri tersanelerinin önemli bas arısı olduğunu belirtelim. Balıkçılık Ülkemiz, balık ve deniz ürünleri avcılığı için, kabaca 641 bin km² deniz, göl ve akarsulara sahiptir. Buna rağmen dünya su ürünleri avlama/üretiminde yılık 650 bin ton ile dünya 30 uncusuyuz. Bu miktarın kabaca üçte biri çiftliklerde üretildi. Kis i bas ı yıllık balık tüketimimiz altı kilogramdır. AB ortalaması 26 kilogramdır. 8 Ülkemizde 50 bin civarında balıkçı, 20 bin balıkçı teknesi/gemisi mevcuttur. Bunların 2500 kadarı 12 metreden uzun büyük tekne statüsünde olup denizdeki avlanmanın % 90 ını sağlar. Bu durum, dolayısı ile küçük tekne balıkçılığını öldürüyor. Balıkçılıkta öncelik arz eden pek çok konu ile kars ı kars ıyayız. Balıkçılığımızın bilimsel desteği yoktur. Türkiye denizlerinin 500 metreden derin sularındaki canlı hayatın varlığına yönelik bilimsel bir çalıs ma, bugüne kadar yapılmamıs tır. 9 Bugüne dek balık stoklarımızı belirlemediğimizden, filo büyüklüğü ile avlama arasında bilimsel bağ kurulamadı. Stoklarını bilmeyen, kota uygulamayan ve Karadeniz dıs ında deniz yetki alanları veya balıkçılık bölgeleri ilan etmeyen Türkiye nin deniz canlı varlıkları, güçlü balıkçı filolarına sahip devletler tarafından sömürülmektedir. Türkiye nin nüfusunun 2023 te 86 milyon olacağı öngörülmektedir. Dolayısı ile değil artırmak, bugünkü altı kg. yıllık tüketim oranını koruyabilmek için, ya çiftlik balıkçılığı ya da okyanuslarda uzak deniz balıkçılığı gelis tirilmek zorundadır. 8 Diğer ülkelerde bu miktar s öyledir: Japonya 75 kg.., ABD 24 kg.., Mısır 16 kg.., İspanya 45 kg.., İzlanda 90 kg.. 9 Öztürk, Bayram, Deniz Yazıları, İlke Kitap, İstanbul, 2011, Sayfa 48. 7

8 Balıkçılığımızın bu kadar geri kalmasındaki en önemli nedenlerden birisi de, deniz ve denizciliğe yönelik bu faaliyet sahasının 90 yıldır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bir daire bas kanlığı seviyesinde temsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Deniz Turizmi:Deniz Turizmini olus turan unsurlar, deniz turizm araçları ile deniz turizm tesisleridir. Araçlar için yatlar, kurvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri ile dalıs /dalgıçlık merkezleri, rüzgar sörfü ve centerboard yelkenli tekneler gibi deniz spor ve kültürüne yönelik faaliyet araçları; tesisler için marinalar, kurvaziyer gemi limanları, deniz spor ve kültürüne yönelik konsept tesisler/oteller ile denizcilik /deniz ilgilisi müzeler /galeriler ve denizcilik festivallerine ait alt yapı unsurları sıralanabilir. Türkiye de deniz turizminin genel turizm içindeki payı % tir.deniz turizmi, 2013 yılında Türkiye nin 32 milyar dolar olan turizm gelirleri içinde, 6,4 milyar dolar ile % 20 lik bir payı olus turmus tur. Deniz turizminde en büyük sermaye kıyılarımızdır. Özellikle Ege de, Çanakkale den Antalya ya kadar uzanan kıyılarımızda mevcut, sayıları 239 u bulan koy ve bükün varlığı, Türkiye ye has, Mavi Yolculuk adı altında bir deniz turizm seçeneği olus turmus tur. Bu sayede 17 bin yatak kapasiteli 2000 teknelik bir filomuz olus tu yılında Güney Ege ye gelen, üç milyon turistin 300 bininin mavi yolculuk yaptığı değerlendiriliyor. 10 Diğer taraftan, kendi özel yat/tekneleri ile kıyılarımızı kullananlar öncelikle marinalarımızdan yararlanmaktadırlar. Her dört deniz alanında 8333 km. sahile sahip Türkiye nin yat bağlama kapasitesi, 46 marina ile 15 bin teknedir. 11 Marina sayımız, diğer ülkeler ile kıyaslandığında, ABD nin 19 bin, İsveç in 1000, İtalya nın 380 ve İspanya nın 350 marinası karşısında, düşük seviyede kalmaktadır. Diğer yandan 239 koy içinde demirlemeye müsait 100 e yakın koyun yat bağlama/demirleme kapasitesinin 4000 civarında olduğu göz önüne alınırsa, aslında nadide koylarımızın s u an bile kapasitesinin sınırlarını zorladığı ortaya çıkmaktadır. 10 Tezcan, Rüs tü, Mavi Yolculuğun Gayıkları ve Teğneleri, Koraltürk, Murat, İskeleye Yanas an, Denizler, Gemiler, Denizciler, İletis im Kitapları, İstanbul 2013, Sayfa Deniz Sektör Raporu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2012, Sayfa

9 Örneğin 2010 yılında on bin tekne, bu nadide koyları kullandı. 12 Bu miktar her sene artmaktadır. Fethiye-Ölü Deniz, her sene bir milyon turist ağırlamaktadır. 13 As ırı kullanımın, koyların doğal yapısını bozacağı göz önüne alınarak, kullanım ve korunmalarına özel tedbirler getirilmeli; ülkemizde ins a edilecek yeni marinaların artık Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yoğunlas ması dikkate alınmalıdır. Deniz turizminde en verimli alanlardan birisi de kruvaziyer gemi turizmidir yılında dünya genelinde 21 milyon yolcu kruvaziyer gemilerde tas ındı. Bu sektör 40 milyar dolara yakın bir pazara sahip. Sadece Akdeniz de 121 kurvaziyer gemi çalıs ıyor. Türkiye nin ne acıdır ki, tek bir kruvaziyer gemisi yoktur. Çok değil, 40 yıl önce devlete ait, Deniz Yolları nın onlarca yolcu gemisinin olduğunu not edelim. Türkiye, kurvaziyer turizmden limanları ile para kazanmaktadır. Halen 12 kurvaziyer limanımız var. Yolcu kabul kapasitemiz 4,2 milyon olmasına rağmen, kurvaziyer turizminde 2012 yılında 1600 ziyaretçi gemi ve 2 milyon turistle uğrak liman statüsünde gelir pastasından binde bes lik pay alabildik. Yunanistan ın payının % 3 ile Türkiye nin 60 katı olduğunu hatırlatalım. Öte yandan, devletin olmadığı gibi, Deniz Ticaret Odası nın temsil ettiği armatörlerin de henüz kurvaziyer gemilere sahip olmak gibi hedefleri yok. 14 Denizdibi Madenciliği, deniz diplerinin altındaki hidrokarbon kaynakları bas ta olmak üzere her türlü madenin su üstüne çıkarılmasını sağlayan sektördür. Türkiye nin etrafındaki deniz alanlarının dibinde, ekonomik değeri yüksek, bas ta doğal gaz ve petrol olmak üzere bu tip madenlerin varlığı, teknolojik ve siyasi gelis meler paralelinde ortaya çıkmayı bekliyor. Çevre denizlerimize göz atalım. ABD Jeolojik Aras tırmalar Merkezi (USGS-US Geological Survey) tarafından Levant havzasında 1,7 milyar varil petrol ile 3,45 trilyon m³ doğal gaz; Nil deltasına yakın havzada 6,3 trilyon m³ doğal gaz, 6 milyar varil sıvı doğal gaz ile 1,8 milyar varil petrol bulunduğu tahmin ediliyor. 15 Ayrıca Girit in güney ve güneydoğusunda 12 A.g.e. Sayfa Öztürk, Bayram, Deniz Yazıları, İlke Kitap, İstanbul, 2011, Sayfa A.g.e. Sayfa USGS Fact Sheet 2010/3027 Undiscovered Oil and Gas of the Nile Delta 9

10 toplam 3,5 trilyon m³ doğal gaz bulunduğu değerlendiriliyor. Karadeniz in de de hidrokarbon potansiyeli yüksektir yılının Şubat ayında Romanya kıyıları açıklarında 40 milyar m³ doğal gaz rezervi bulundu. Türkiye, halen Karadeniz in 12 değis ik bölgesinde, TPAO, yabancı ve milli ortaklar ile petrol ve doğal gaz arıyor. Diğer taraftan Ege de, 1976 yılında imzalanan Bern Mutabakatı gereğince, Yunanistan ve Türkiye kendi karasuları dıs ında sismik aras tırma yapamıyor. Ancak Ege de de rezervlerin varlığı biliniyor. Örneğin, Yunanistan, Kuzey Ege de Tas oz Adası Bölgesinin karasuları içinde 1980 li yıllardan bu yana petrol çıkarıyor. Ülkemizde s u ana kadar, deniz dibi madenciliği yolu ile elde edilen en önemli ürün Batı Karadeniz de Akçakoca açıklarında çıkarılan senelik 730 milyon m³ doğal gaz çıkarıyor. Türkiye nin bu alandaki en büyük açığı 2013 yılına kadar her mevsim, derin su sismik aras tırması yapabilecek aras tırma gemisine sahip olmayıs ı idi. Bu nedenle Doğu Akdeniz yetki alanlarımızın sadece % 1 lik sismik taraması yapılabildi. TPAO tarafından 2013 yılında Norveç ten satın alınan ve Barbaros Hayreddin Pas a ismi verilen gemi, Türkiye nin bu alandaki ilk aras tırma gemisi oldu. 16 Bu gemi ile MTA namına Türkiye de ins a edilen ve geçen haftalarda denize indirilen, ikinci sismik aras tırma gemisi, değis ik deniz alanlarında aynı anda varlık gösterme ve aras tırma yapmaya olanak sağlayacak. Denizcilik Öğretim ve Eğitimi Türkiye de 2012 yıl itibarı ile 46 bin zabit ve 117 bin gemi adamı mevcuttur. Donanmaya subay yetis tiren Deniz Harp Okulu dıs ında, ülkemizde gemi zabiti yetis tirmeye yönelik, dört yıllık 15 fakülte ile iki yıllık yedi Meslek Yüksek Okulu mevcuttur. Bunun dıs ında gemi adamı yetis tirmeye yönelik 50 Denizcilik Meslek Lisesi, tersane ara elemanı yetis tirmeye yönelik 33 Gemi Yapım Lisesi var. Tüm denizcilik okullarında öğrenim gören öğrenci sayısı, 30 bin civarındadır. Diğer taraftan deniz hukuku ve deniz bilimleri (deniz jeolojisi, deniz jeofiziği, hidrografi, os inografi, hidrobiyoloji, vb.) Türk denizciliğinin en zayıf olduğu alanların bas ında gelmektedir. Ülkemizde, 1983 yılından sonra açılan su ürünleri fakülteleri 20 civarındadır. Ayrıca yine sayıları 20 yi bulan iki yıllık yüksek okullar vardır. Ancak öğretim üyelerinin yetersiz olduğu bu okulların, çoğunun aras tırma 16 Ocak 2013 te Norveçli petrol s irketi Polarcus tan, 130 milyon dolara satın alınan gemi, üç yıl boyunca yabancı personel ile kullanılacak gros tonluk gemi, 85 metre boyunda ve 6500 metre sismik kablo yedekleme yeteneğine sahip. 10

11 gemisi olmadığı gibi, laboratuvar olanakları da çok kısıtlıdır.özetle, ülkemizin deniz hukukçuları ile deniz bilimcilerine acil ihtiyacı vardır. Destek Sektörler: Denizciliği destekleyen sektörler arasında, çok büyük ekonomik kazançlar sağlamasalar da devlete prestij ve onur getiren hizmetler vardır. Denizde arama-kurtarma, kılavuzluk hizmetleri, seyir/iletişim kolaylıkları, gemi trafik hizmetleri, deniz meteorolojisi, oşinografi ve hidrografi hizmetleri gibi faaliyetler bu kategoride sayılabilir. Bu alanlarda başta arama kurtarma olmak üzere nitelik ve etkinlik geliştirilmesine ihtiyacımız vardır. Sahil Güvenlik teşkilatının arama ve kurtarma yetenekleri ile denizde kolluk gücü uygulama yetenekleri arasında bir denge kurulmalıdır. Ayrıca arama ve kurtarmada devlet olanaklarının süratle ve etkinlikle kullanılmasını sağlayacak, dinamik bir arama kurtarma tes kilatı yapılanmasına geçilmesi elzemdir. Mevcut tes kilatlanma hantal ve karmas ıktır. Ege de Türk sahillerine yakın ve kendi arama kurtarma sahamız içinde olduğu halde, Yunan sahil güvenliği tarafından kurtarılanların varlığı bilinmektedir. Denizde zor s artlarda can kurtarmak, söz konusu denizi sahiplenmek ve kullanmak demektir. Ege Denizi nde can kurtarmak, tatbikat yapmaktan çok daha değerlidir. Türkiye de deniz trafiğinin en yoğun olduğu deniz alanları, s üphesiz Boğazlar ve Marmara Denizi dir. Özellikle her gün kuzeye ve güneye geçis yapan 140 geminin (20-25 petrol tankeri ile 1-2 LNG (Sıvılas tırılmıs Doğal Gaz) tankeri dahil) varlığının yarattığı güvenlik riskine rağmen, bir güvenlik krizi ortaya çıktığında krizi yönetebilecek Deniz Güvenliği Koordinasyon Merkezi ne sahip değildir. Diğer taraftan ülkemiz denizleri ve iç sularında özellikle yaz mevsimlerinde yüzme bilmediği için ölenlerin sayısı 1000 lerle ölçülmektedir arasında 5000 kis i hayatını kaybetti. Sadece Kızılırmak nehrinde 276 kis i can verdi. Denizdeki bu ölümlere, kaçak göçmenleri ekleyelim. Sadece 2013 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı 8000 kaçak göçmeni denizde yakalayıp, boğulmaktan kurtardı. 17 Ancak yüzlercesi de boğuldu. Denizlerimizde 2000 lerden itibaren, bu s ekilde kaybedilen hayatlar bini geçmis tir. Maalesef yüzme bilmediği için ölen vatandas larımızla birlikte değerlendirildiğinde, mavi vatanımız her sene bini as kın insanın hayatını kaybettiği bir ortama dönüs mektedir. Türkiye bu ayıptan en kısa 17 Milliyet Gazetesi, 23 Mart

12 zamanda kurtulmalıdır. Türkiye de deniz uygarlığına sahip ülkelerdeki gibi, denizde gönüllü can kurtarmaya yönelik sivil toplum kurulus larını kurmalı ve gelis tirmelidir. sayıca çok azdır. Deniz Çevreciliği: Türkiye sadece karadaki çevreyi değil, denizleri de bozarak, sanayiles menin bedelini ağır ödedi yılında 230 çes it balık olan Marmara da bugün 52 çes it balık mevcuttur. İzmit Körfezi, Gemlik Körfezi ve Haliç in sanayi atıkları ile İstanbul ve Kocaeli nin kanalizasyonları yıllarca arıtılmadan Marmara ya verildi. Verilmeye devam ediyor. Türkiye de yılda kabaca 30 milyon metreküp sanayi atığı denizle bulus uyor. Sanayi tesislerimizin % 98 inin, belediyelerin % 95 inin, turistik tesislerin % 81 inin atık arıtma tesisi yok 18. Daha ilginci, 700 belediyenin henüz kanalizasyonu yok. Kültürel, Bilimsel ve Sportif Faaliyetler İnsanın her alanda, deniz ve denizcilikle olan etkiles imi, deniz kültürünü yaratır. Deniz kültürü, mavi uygarlığın omurgasıdır. Türkiye de deniz kültürü gelis memis tir. Bunun pek çok nedenleri vardır. Deniz kültürü, için etkiles im gerekir. Türkiye de bu etkiles ime giren insan sayısı, nüfusuna oranla çok azdır.20 nci yüzyılda deniz ve denizcilik, insanların mutlu oldukları hobi alanlarına dönüs müs tür. Denizcilik faaliyetini, maddi kazanç dıs ında yarıs mak, doğaya dönmek, dünyayı kes fetmek, macera aramak, kendi sınırlarını fiziki ve duygusal alanlarda as mak gibi hedeflere yönelik uygulayan herkes, amatör denizcidir. Amatör denizcilikte, hem amatör denizci, hem de tekne sayısında, denize kıyısı olmayan Avusturya ve İsviçre gibi kara ülkelerinin bile gerisinde kalıyoruz. Kasım 2010 itibariyle Bağlama Kütüğüne kaydolan tekne sayısı, balıkçı ve yolcu motorları dahil 47,500 dir. Türkiye de 8333 km. kıyı uzunluğu içinde, km. bas ına 4 tekne, tekne bas ına 2218 kis i düs mektedir. 15 bin km. kıyıya sahip Yunanistan da km. bas ına 9 tekne, tekne bas ına 78 kis i düs üyor. 19 Benzer geri kalmıs lık, amatör denizcilik ve spor kulüpleri sayısında da söz konusudur. Denize kıyısı olmayan İsviçre de sadece yelkenden sorumlu 132 spor kulübü 20 varken, bu sayı ülkemizde yelken, kürek, kano vb. tüm su sporu brans lar dâhil 150 civarındadır. Bu kulüplerde faaliyet gösteren 8-10 bin lisanslı sporcumuz var, 21 Amatör Denizci Ehliyetine sahip, 18 TURMEPA Deniz Çevre Raporu, Naviga Dergisi Şubat 2008, Sayfa A.g.e. Sayfa Atmaca, Sezar, Deniz Kültürü ve Amatör Sportif Denizcilik, Koraltürk, Murat, İskeleye Yanas an, 12

13 kabaca 100 bin, amatör denizcimiz var. Türkiye de sadece yelken sporuna yönelik olarak 2004 yılında 66 kulüp ve 1400 lisanslı sporcu vardı. 22 Fransa nın 2004 yılında 4400 yelken kulübü ile 550 bin yelken sporcusu mevcuttu. Güney Kore de, günümüzde 750 bin öğrenciye devlet olanakları ile ücretsiz yelken kursu verildiğini not edelim. Türkiye de bes deniz müzesi, 12 müze gemi, dört akvaryum ve 53 muhtelif denizcilik müzesi/koleksiyon galerisi ve dalıs yapılabilen suni resif/batık bulunmaktadır. 23 Bu sayı ABD ve İngiltere için toplamda sırasıyla 450 ve 700 dür. Deniz Kuvvetleri 90 lı yıllara kadar, maalesef gemi bazında deniz tarih mirasına sahip çıkamamıştır. Ülkemizde deniz bilimleri alanında, özellikle hidrobiyoloji, deniz jeofiziği, deniz jeolojisi, os inografi ve hidrografi alt disiplinlerinde uluslararası çapta öneme sahip aras tırmalar yok denecek kadar azdır. Marmara fayının incelenmesinden, Süveys kanalı üzerinden denizlerimize giren yabancı deniz canlılarının varlığına yönelik aras tırmaları bile, günümüzde yabancılar yapıyor. Daha kötüsü, Türk Boğazlarının os inografik ölçüm sistemleri yeterli değil. Boğazlarımızda, temel tuzluluk ve sıcaklık değis imlerini bile inceleyemeyen bir sistemin içindeyiz. 24 Psikososyal Güç ve Deniz:Denizcilik gücüne yönelik faaliyetler, gerek yarattığı istihdam, gerekse ulusal gelire yaptığı katkılar sayesinde, geçmis ten gelen tarihi miras ve birikimin ıs ığında, kendine has bir kültür ve toplumsal psikolojik etki alanı yaratır. Bu, elle tutulamayan, somut bir s ekilde listelenemeyen, denize ve denizciliğe yönelik psikososyal güç alanıdır. Deniz uygarlığının olmazsa olmazıdır. Bu alan, halkın ve devletin deniz ve denizciliğe yatkınlığı ve yakınlığı ile hayat bulur. Psikososyal güç alanı, Amiral Mahan ın halkın ve hükümetin karakteri olarak nitelendirdiği faktörlerin bir sentezidir. Bu gücü analiz ederken, en üst seviyeye, bas ta denize yönelik durumsal farkındalık olmak üzere, halkın ve devletin deniz ilis ki ve çıkarlarına olan ilgi ve yatkınlığını yerles tirebiliriz. Denizler, Gemiler, Denizciler, İletis im Kitapları, İstanbul 2013, Sayfa Dülger, Yalçın, Türkiye de Amatör Denizcilik, Türk Denizcilik Gücü Sempozyumu Bildirileri, 4-6 Nisan 2004, Deniz Harp Okulu 23 Aras, Kazankaya, Serhan, Deniz Müzeleri ve Müzeciliği, Deniz Basımevi, İstanbul, A.g.e. Sayfa

ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1. TANIMLAR Tersane: Her cins ve boyda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya birkaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU

GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU GEMİ İNŞA SANAYİ SEKTÖR RAPORU Yalova Yatırım Destek Ofisi, Haziran 2013 Yönetici Özeti Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu, gemi inşa sanayi sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve plan, program

Detaylı

Yat inşaya. GİSAŞ sektöre profesyonel hizmet veriyor. devlet eli şart. Doğru Yatırımlarla Büyüyen AES Yat. Süheyl Demirtaş.

Yat inşaya. GİSAŞ sektöre profesyonel hizmet veriyor. devlet eli şart. Doğru Yatırımlarla Büyüyen AES Yat. Süheyl Demirtaş. Fiyat:10 Yıl:3 Sayı:13 Ocak-Şubat 2015 Süheyl Demirtaş GİSAŞ sektöre profesyonel hizmet veriyor Hüseyin Mengi Yat inşaya devlet eli şart Alperen Ağbaş Doğru Yatırımlarla Büyüyen AES Yat Yönetim 7 Deniz

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ISBN : 978-605-137-434-5 TOBB Yayın No : 2015/243 Telefon : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 e-mail : www.tobb.org.tr Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Haziran 2014 Yıl 22 Sayı 265

DENİZ TİCARETİ. Haziran 2014 Yıl 22 Sayı 265 DENİZ TİCARETİ Haziran 2014 Yıl 22 Sayı 265 MDTO Arama Konferansı Sonuçları Açıklandı MDTO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi İlk Mezunlarını Verdi Refah Faciası Kitabı Basına Tanıtıldı Türk Koster Filosu

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (BEŞERİ VE İKTİSADİ) ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ HAZIRLAYAN CEYDA (TEKİNCE) ERCANİK ANKARA 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI HAZİRAN 2013 Bu proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2012 yılı Doğrudan Faliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir. Batı Karadeniz

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

ACTIVE. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Business HAZİRAN 2013 SAYI 1

ACTIVE. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Business HAZİRAN 2013 SAYI 1 HAZİRAN 2013 SAYI 1 ACTIVE Business ACTIVE Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: ÖNGERMELİ/ÖNGERMESİZ PREKAST BETON Köprü Kirişleri

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı