TARİFELER YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİFELER YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1

2 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı İSKİ Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 2560 sayılı kanunu değiştiren 3305 sayılı kanunu Ek 5. Maddesi ve tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve 94/6516 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Eskişehir Su ve Kanalizasyon idaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün; 2560 sayılı yasanın 3305 sayılı yasayla değişik 23. Maddesi hükmü gereği su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetleriyle ilgili tarifelerinin hangi kriterlere göre hesaplanacağı ve bu şekilde saptanan bedellerin hangi usul ev esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir. KONU Madde sayılı yasanın 1. Maddesinin 3. fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, kaynaklardan sağlanan içme ve kullanma suyunun konutlara, işyerlerine,sanayiye vb. tüm abonelere (ve abone sayılanlara) ulaştırılması ve/veya kullandıktan sonra uzaklaştırılması ile ilgili olarak götürülen her türlü hizmetin bedel,teminat ve yaptırımlarıyla bunların tahakkuk ve tahsili esasları bu yönetmelikte düzenlenir. TARİFELERİN TANIMI Madde 3. Tarifeler, satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirlenmesidir. TARİFE ÇEŞİTLERİ Madde 4. Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 5 grupta toplanır Su Tarifesi 4.2. Atık su Tarifesi 4.3. Kirlilik Önlem Payı (KÖP) Tarifesi 4.4. Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi 4.5. Yaptırımlar Tarifesi 2

3 ABONE TANIMI Madde 5. ESKİ Genel Müdürlüğü ile hizmet alanı ile ilgili sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere ABONE adı verilir sayılı yasanın 17. Maddesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj yönetmeliği Hükümlerine göre Atık su üreten, alıcı ortama deşarj eden ve fakat abone olmayan gerçek veya tüzel kişiler abone sayılır ESKİ nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetinden yararlanan abonelere SU ABONESİ adı verilir. 5.2 ESKİ nin yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetinden yararlanan abonelere ATIKSU ABONE adı verilir. Bu tip abonelere atık su tarifesi uygulanır. 5.3 Proses atık suyu olan işletme veya endüstrilerin ESKİ alıcı ortam standartlarını aşan kirlilik deşarj ettiği veya mevcut arıtma tesislerini by-pass yaptığı idarece tespit edildiğinde bu gibi işletme veya endüstriler ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (KÖP) abonesi sayılır. ABONE TÜRLERİ Madde 6. Abone türleri suyun kullanıldığı ve kirletildiği mekanlara göre aşağıda açıklanmıştır. 6.1 Konut Aboneleri: Barınma gayesiyle oturulan mekanlarda içme ve kullanma amacıyla su tüketen ve kirleten abonelerdir. 6.2 İşyeri Aboneleri: Gelir sağlamak amacıyla her meslek ve sanatın icra edildiği yerler ile özel okullar,özel hastaneler,büro,dernek,vakıf vb. iş ve meslek üreten yerlerdir. 6.3 Resmi Daireler: Belediyeler,Resmi Hastaneler ve Resmi Okullar hariç Asker,İdari ve Adli tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile bağlı birimleridir. 6.4 Belediyeler: Büyükşehir Belediyesi ve mücabir alan sınırları içerisindeki ilçe ve Belde Belediyeleridir. 6.5 Resmi Hastane ve Resmi Okullar: Üniversiteler ile İl Sağlık veya M. Eğitim Müdürlüklerinden belge getirmek kaydı ile her türlü resmi hastane,sağlık ocakları,okul,yurt,kreş vb. abonelerdir. 3

4 6.6 Şantiye (İnşaat) Aboneleri: Her türlü inşai faaliyetin devam ettiği yerlere ait aboneliklerdir. Bu tür abonelik geçici olup,inşaatın tamamlanmasını müteakip ilgilisinin müracatı ile ait olduğu türe göre abonelik tesis edilecektir. 6.7 Park ve Bahçeler: Belediyelere ait her türlü park ve bahçelerdir. 6.8 (Genel Kurumun gün ve 4/3 sayılı kararı ile değişik) Kalabak içme suyu için abonelik tesisi mümkün değildir. Kalabak suyunun satışı,damacana, tanker ve ambalajlanmış halde pet şişe veya bardakla yapılır. Kalabak suyunun ambalajlanmış halde satış bedellerini ve satışla ilgili diğer usul ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Su dağıtımı yapacak satıcıların (Sakalar dahil) kullanacakları taşıtın tipi,modeli,şekli ve kapasitesinin, üzerine konulacak tanıtıcı resim ve yazıların niteliğini, şeklini, ifadesini ve amblemini beliremeye, önceki satıcıların ve bu koşullara intibakını sağlamaya, intibak süresini tespite ve bu konuda gerekli diğer kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 6.9 İdarenin kendi araçları ile dağıttığı kalabak suyunun satış esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir Abonelik türlerini değiştirmeye, yeni abonelik türleri ihdas etmeye ve kaldırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir Kuyu,kaptaj,havuz, vb tesislerden yer altı ve yerüstü suları temin ederek kullanıp kirleten özel ve tüzel kişiler ESKİ ye başvurup atık su abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Ancak kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki konutlar bu hükmün dışındadır. ABONE GRUPLARI Madde Su ve Atık su aboneleri, bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, aynı sayaçtan su alan aynı abone türüne dahil birden fazla bağımsız birim ve yine aynı sayaçtan su alan değişik abone türüne dahil birden fazla bağımsız birim olmak üzere, üç gruptan toplanır. Birinci Abone, ikinci Grup Abone üçüncü ise Karışık Grup Abone olarak adlandırılır. 7.2 Aynı sayaçtan su kullanan fakat farklı abone türüne dahil birden fazla bağımsız birim halinde olan karışık grup aboneleri belli bir süre içerisinde tesisatlarını ayırmaları ve aynı sayaç takarak abone olmaları hususu yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içerisinde 4

5 ESKİ ye müracaatla tesisatını ayırıp abone kaydı yaptırmayanlara mevcut abonelikte en yüksek bedelli tarife kapsamına giren abone türü dikkate alınarak tahakkuk yapılır. 5

6 II. BÖLÜM Abonelik, Tahakkuk ve Tahsilat Esasları ABONE OLMA KOŞULLARI Madde 8. Özel ve tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesinde bağlantı yapabilmek için ESKİ Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak abonelik tesisini talep ederler. Apartman Yönetim Kurulları hariç, tüzel kişiliği olmayan işletmeler adına abonelik tesis edilmez. Bu durumda işletici olan gerçek kişi abone olabilecektir. Abonelik için başvuru dilekçesi, başvuranını adı soyadı veya ticaret ünvanını, abonelik istenilen yerin adresini ve abonelik talebini içerecektir. Dilekçe ekinde gayrimenkulün niteliğine göre, tapu senedi, inşaat ruhsatı,yapı kullanma izin belgesi,işletme ruhsatı ve işyeri açma izin belgesi gibi gerekli belgelerin birer fotokopisi veya sureti eklenecektir. 8.1 ESKİ başvuruyu inceleyerek abonenin türünü saptayacak ve bağlantının yapılıp yapılamayacağını yasal, idari ve teknik yönden araştıracaktır. Abonelik tesisi için herhangi bir engel yok ise başvuru sahibinin yürürlükte tarifelere göre gerekli hizmet ve teminat bedellerini makbuz karşılığı yatırmasını müteakip abone sözleşmesi imzalanacaktır. 8.2 Sözleşme imzalandıktan sonra, Su ve Kanalizasyon bağlantıları ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 8.3 Abone, aboneliğinin devamı koşulu ile suyunun geçici bir süre kesilmesini talep edebilir. Abone borcunu ödeyerek abone sözleşmesinin iptalini isteme hakkına sahiptir. Abonelikten doğan haklar başkasına devredilemez. 8.4 Borcunu ödemekte kayıtsız davranan, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden abonelerin sözleşmeleri tek tarafı olarak idarece fesh edilebilir. Bu durumda idarenin yasal hakları saklıdır. 8.5 Abonenin ölümü halinde borç ve alacaklar miras hukuku hükümlerine göre mirasçılara intikal eder. 8.6 Mevcut aboneliğin el değiştirmesi halinde abone sözleşmesinin yenilenmesi şarttır. Aksi halde mevcut aboneliğin suyu kesilir, yeni abonelik tesis edilinceye kadar su açılmaz. 6

7 Adres değişikliği sebebiyle tahliye ettiği gayri menkule ait tüm borçlarını ödeyen abonelerin teminatları yeni aboneliğe aktarılır. 8.7 ESKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri dışında abonelik sözleşmesi olmadan şebekeden su almak ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmak Türk Ceza Kanunu Hükümetlerine göre suçtur. İdaresinin bilgisi dahilinde su sayacını sökülmesini müteakip ara boru (tüp) takılması suç oluşturmaz. SU ŞUBE YOLU Madde 9. Şube yolu, şebeke hattından itibaren su sayacına kadar uzanır ve sayaç girişindeki bağlantı rekorunda sona erer. 9.1 Şube yolu olarak döşenecek borunun çapı abonenin / abonelerin kullanabilecekleri su miktarı dikkate alınarak idarece saptanır. 9.2 Şube yolu inşaat ve imalat masrafları yürürlükteki tarifelere göre ilgililerden tahsil edilir. 9.3 Şube yollarının korunması mükellefiyeti abonelere bakım ve onarım sorumluluğu idareye aittir. Şube yolunun işletme ve bakımı için yapılan masraf karşılığı şube yolu bakım ücreti alınır. Bu ücret bir defada peşin alınabileceği gibi aylık bakım ücreti olarak su faturalarıyla birlikte tahsil edilebilir. 9.4 Su sayacı giriş bağlantı rekorundan itibaren dahili tesisattaki tüm arızaların sorumluğu abonelere aittir. Aboneler sayaç veya şube yolundaki herhangi bir arızayı derhal idareye bildirmekle yükümlüdür. İÇ DONANIM (DAHİLİ TESİSAT) Madde 10. İç donanım su sayacından itibaren başlar. Aboneler iç donanımlarını ehliyetli olmak kaydıyla istediklere kişilere yaptırabilirler. Dahili tesisatın iyi durumda bulunmamasından ve dahili tesisattaki su kaybından aboneler sorumludur. Dahili tesisatındaki imalat hatası veya arızalar sebebiyle bir başkasına zarar veren abone bu zarardan ilgilisine karşı sorumludur. Zarar görenin zabıtaya müracatı ve zabıtanın resmi başvurusu ile zarar veren şahsın suyu arıza giderilinceye kadar kesilir. Zabıtanın arızanın giderildiğine dair resmi yazısı ile su tekrar açılır. Açma ve kapama ücretli ilgilisinden tahsil edilir. 7

8 SAYAÇLAR Madde 11. Abonelerin su tüketimi sayaçla belirlenir Sayaçlar standartlara uygun sistem ve tipte ayarlı ve damgalı olacaktır Sayaçların konulacağı yer idarece saptanacak ve olabildiğince dış kapıya yakın, girilmesi ve okunması kolay donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak nitelikte olacaktır. Yeni inşa edilecek yapılar için ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler Kuruluş Kanununun 18. Maddesine göre, İdareye başvurarak su durum belgesi almak zorundadırlar. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. Projenin Teknik Uygulama Sorumlusu (T.U.S) inşaatın sıhhi tesisatının projeye uygun olmasını sağlayacaktır. İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleri ile uyum yönünden idarenin görüşünü almak şarttır Aboneler idarenin bilgisi olmaksızın sayaca ve şube yolunda hiçbir müdahalede bulunmayacaktır Bağlantı sonrası sayacın veya sayaç yerinin değiştirilmesi gerektiğinde idareye başvurulacak, gerekli masraf karşılığı ödendikten sonra değişiklik idarece yapılacaktır 11.5 Hidrofor veya su deposu bulanan binalarda depo veya hidrofor öncesi ana sayaç konularak apartman yönetimi adına abonelik tesis edilecektir. Müteakiben her bağımsız birim abone olmak zorundadır. Abone tesis işlemi yapılmayan sayaçların giriş vanaları idarece mühürlenecektir. Ana sayaç ile bağımsız bölümü sayaçları arasındaki tüketim farkı ana sayaç aboneliğine yüklenecektir Sayaç ve tesisat gerekli görülen zamanlarda idarece kontrol edilecektir. Kontrolün herhangi bir şekil engellenmesi halinde durum tutanak ile tespit edilecek ve ilgilisinin suyu kapatılacaktır Tesisata yeni bir sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle sökülmesi ve takılması durumunda sökülen ve takılan sayacın numaraları, markası, çapı ve kaydettiği miktarlar bir belge ile tespit edilecektir. Belgenin bir sureti ilgilisine verilecek yoksa adresine bırakılacaktır. İlgilisi belgede yazılı bilgilere üç gün içinde itiraz etmediği taktirde mevcut bilgileri doğru kabul ettiği varsayılacaktır. 8

9 11.8 Aboneler de su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin kontrol edilmesini talep edebilirler. Sayaçlar ilgili bakanlık tarafından kabul edilen projelere göre kurulmuş olan ayar istasyonlarında ilgili bakanlık teşkilatı elemanlarınca kontrol edilecektir ( Genel Kurul un gün ve 4/3 sayılı kararı ile değişik.) İdare, kartlı (Ön Ödemeli) sayaçlar kullanarak tüketimi tespit edebilir. İdarece üretilen kartlı sayaçlar abonelere satılabileceği gibi kiraya da verilebilir. Hangi abonelere kartlı takılacağı Genel Müdürlükçe belirlenir. Kartlı sayaç abonelerine abone türü ve tarife baremleri dikkate alınarak indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Kartlı sayaçlarla ilgili diğer usul esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. KANAL ŞEBEKE HATTI Madde 12. Kanal Şebeke hattı ile ilgili olarak idarenin Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ndeki tanımlamalar ve hükümler geçerlidir. TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASLARI Madde 13. Abonelerin su ve atık su tüketimleri ikişer aylık dönemde tahakkuk ettirilir. Ancak madde 5.2 de tanımlanan atık su abonelerinin tahakkukları aylık olarak yapılır. Tahakkuk dönemlerinin değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 14. Abonelerin su ve atık su tüketim miktarları sayaçların periyodik olarak okunması ile tespit edilerek bir önceki okuma ile son okuma arasındaki tüketim miktarı tahakkuk esas kabul edilecektir. Madde 15. Su ve atık su tüketim ihbarnameleri abonelik tesis edilen adrese bırakılacaktır. Adrese yapılan bildirim abonenin bizzat şahsına yapılmış kabul edilir. Herhangi bir sebeple yapılan bildirimin aboneye ulaşmaması halinde adres,abone numarası gibi bilgilerle abone idareye başvurarak tüketim bedellerini ödemekle yükümlüdür. Madde 16. Sayaçların kaybetmiş olduğu miktar aboneler tarafından tüketilmiş sayılır. Madde 17. Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması veya sayaç yerinin görülmesine olanak bulunmaması halinde sayacın kaydettiği tüketim miktarını üç gün içinde idareye bildirmesi istenir. Bu yolla da tüketim belirlenemezse geçmiş dönemler 9

10 baz alınarak kıyasen tahakkuk yapılır. Kıyasi tahakkuk sonrası sayacın okunması halinde sayaçtaki değer esas alınarak kesin hesaba dönüştürülür. Madde 18. Abonelerin su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin kontrol edilmesi sonucunda ilgili bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre; 18.1 Tüketim miktarının tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, geçmiş bir yıllık tüketim ortalaması esas alınarak göstergesinin geçersiz olduğu dönemler kıyaslama yöntemiyle hesaplanır yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilat yapılır Tüketim göstergesinin kısmen (% olarak) geçersiz olduğu saptanmış ise oran nispetinde hesaplama yapılır ve tahakkuka bağlanır. Sayacın tahrip olması veya herhangi bir şekilde kaybolması sonucu tüketim göstergesinin okunması imkansız olduğunda geçmiş bir yıllık tüketim ortalaması baz alınarak ilgili dönem tahakkuku ve tahsilat yapılacaktır. Madde 19. ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından su sayacının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin istenmesi halinde ilgili bakanlık teşkilatının düzenleyeceği belgeye göre 18. Maddedeki esaslar dahilinde tahakkuk ve tahsilat yapılır. Madde 20. Patlak veya çalışmayan su sayaçlarının bu sürede kaydetmiş olduğu değere itibar edilmez. Bu dönemin tahakkuku aşağıdaki şekilde yapılır Bir önceki yılın tüketim ortalaması baz alınarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilat yapılır ve 20. Maddelerde tariflenen tahakkuk şekilleriyle sonuca ulaşmak mümkün olmaz ise; Sayacın çalıştığı geçmiş altı veya daha az dönemin ortalaması baz alınarak, Bu da mümkün olmaz ise aylık 10 m 3 tüketim yapıldığı varsayılarak ilgili dönemlerin tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Madde 21. İnşa halindeki binalara yapının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılana kadar inşat tarifesi uygulanır. İnşaatı biten (yapı kullanma izin belgesi alan) yapılarda inşaat su tüketimi hesabı sayaç raporuna göre belirlenir. İnşaat süresince sayaç durmuş veya işlememiş ise bir defaya mahsus olmak üzere; beher m 2 inşat alanında 0,5 m 3 su tüketileceği varsayılarak tahakkuk işlemi yapılır. Sayaçtaki mevcut tüketim bu miktardan düşülür. 10

11 III. BÖLÜM Tarifelerin Hazırlanışı TARİFE TESPİT ESASLARI Madde 22. Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifelerin belirlenmesinde kuruluş kanunun 23. Maddesinin tespit etiği esaslar dahilinde aşağıdaki masraf kalemleri dikkate alınır Yönetim ve İşletme Giderleri Enerji ve Malzeme Giderleri: Üretim, nakil ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafı ile alüminyum sülfat, mayi klor v.b işletme malzemesi harcamalarından oluşur Personel Giderleri: 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile 1475 sayılı iş kanuna tabi işçiler, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylık, ikramiye her türlü zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretleri, yolluklar ve işveren hisselerini kapsar Çeşitli Giderleri: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim, temsil giderleri, taşıma harcamaları bakım, onarım ve imalat harcamaları, güvenlik harcamaları, tevsi ve ıslah harcamaları ile atık su tasfiye giderleri gibi masraf kalemlerinden oluşur Tamirat Giderleri: Genel Müdürlük bünyesindeki tüm sabit kıymetler ile makine araç, alet v.s'nin tamirat giderlerini kapsar Amortisman Giderleri: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerin sonunda yenilenebilmeleri için miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutarlardır. Yatırım kredilerinin yıllık ana para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanmadığı taktirde aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. Tesislerin iyileştirilmesi, aktifleştirilmeyen büyütme, onarım giderleri de hesaba katılır Kar Oran: Bu madde de sözü edilen toplam giderlerin % 10 undan az olmayacak bir kar ilave edilir Tarifelerin belirlenmesinde üretilen, kayıplar ve kaçaklar düşürüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı da dikkate alınacaktır. Tahmini su satış miktarının tespitinde olabildiğince gerçekçi hareket edilecektir. 11

12 22.3 ESKİ Genel Kurulu tasarrufu teşvik, suyun ekonomik kullanımın temin, sosyal yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı da dikkate alınacaktır. Tahmini su satış miktarının tespitinde olabildiğince gerçekçi hareket edilecektir Kalabak içme suyunun toptan satış fiyatı kuruluş kanunumuzun 23. Maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. Genel Kurulun onayı müteakip yürürlüğe girer Madde de tariflenen tüm aboneler (atık su bağlı olmayanlar hariç) tükettiği kadar suyu kirleteceğinden Atık suların uzaklaştırılması karşılığında Atık su bedeli ödemekle yükümlüdür. Atık su bedelinin Kirlilik faktörü dikkate alınarak farklı oranlarda uygulanmasına Genel Kurul Yetkilidir Şebeke su aboneliği olmayan, kendi mülkünden kendi imkanlarıyla su çıkaran ve kanalizasyondan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ESKİ ye başvurarak Atık su abonesi olarak olmak, sayaç taktırmak ve Atık su bedeli ödemekle yükümlüdür. Ön arıtma tesisi olup idarenin Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ndeki standartlara uygun deşarj yapan işletmelere konut tarifesi uygulanır. Abone olmaksızın Atık su ürettikleri tespit edilenlerden; Konutlarda (her bağımsız bölüm için) aylık 15 m 3 su tükettikleri kabul edilerek İşyerleri ve diğer kullanıcılardan ise, iş yerinin özellikleri, emsal işyerlerinin su tüketimleri ve çalışan personel sayısı gibi objektif esaslar gözetilerek tahakkuk yapılır. Tükettiği suyun tamamını atık su olarak vermediğini iddia eden işyeri ve sanayi kuruluşları bu durumu masrafları kendilerine ait olmak üzere; ESKİ Genel Müdürlüğünün kabul ettiği kurum ve kuruluşlardan alınacak raporlarla ispat etmek ve atılan miktarın tespiti için debi ölçer taktırmak zorundadırlar. ESKİ Genel Müdürlüğü bu maddede belirtilen tüketim miktarlarını ilgilisinin müracaatı ile tüketim ölçülebilir duruma gelinceye kadar tahakkuka esas kabul eder ESKİ Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu minimum kirlilik standartları aşan oranda kirliliğe sebep olan veya arıtma tesislerini devre tutarak bypass yapan işyerlerinde kirlilik önlem payı tahakkuk ve tahsil esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Kirlilik parametrelerine bağlı olarak tahakkuk ve tahsil edilecek kirlilik önlem payı bedeli Atık su bedelinden bağımsızdır. 12

13 IV. BÖLÜM Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi VİDANJÖR TARİFESİ Madde 23. Vidanjörün bir saatlik hizmet bedeli. İller Bankası Genel fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre şu şekilde hesaplanır. Vidanjörün satın alma bedelinin ( ) ile çarpılmak suret ile bulunacak bir saatlik amortisman ücretine, yakıt giderleri, sürücü, sürücü yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik ücreti eklenerek bulunacak miktara % 10 dan aşağı olmayacak bir kar ilave edilerek, vidanjörün bir saatlik ücreti tespit edilir. Bir saat içinde iki seferlik çekim yapılabileceği kabul edilerek, bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilir. ESKİ dışında, atık su nakli amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Özel vidanjör çekimleri ESKİ Genel Müdürlüğünden alınacak izin ve ESKİ nin denetimi altında yapılır. Yıllık çalışma izin belgesi için İdareye ödenecek bedel ilgili yılın tarife cetvellerinde yer alır. Özel vidanjörlerin çekim ücreti bu maddeye uygun olarak İdarece tespit edilen ücretin %25 ini geçemez. KANAL TEMİZLEME TARİFESİ Madde 24. Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan atık su abonelerinin kanalı, kanal temizleme aracı ile açılır. Kanal temizleme ücreti, sonradan alınmak üzere 23. Maddedeki usulle hesaplanır. KANAL BAĞLANTI VE ATIK SU PROJE ONAYLARI Madde 25. İmar durumu alınmış mimari projelerin, kanal bağlantı ve atık su projeleri inceleme ücreti, 3 mühendis / saat, 1 daktilograf / saat, 1 memur / saat ücreti toplamına en az % 10 kar ilave edilerek belirlenir. 13

14 Proje Onay Ücreti a) Konutlara : Daire sayısı x İnceleme ücreti 3 b) İşyerlerinde : Toplam İnşaat Alanı m 2 x İnceleme Ücreti 100 c) Otel ve Motellerde : Oda Sayısı x İnceleme Ücreti 5 alındıktan sonra onaylanır. KATILIM PAYLARI Madde Sayılı Belediye Gelirleri Yasası nın 87 ve 88 maddeleri gereği, bir programa göre yapılacak yeni, içme kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların tevsi ( genişletilmesi), ıslah (iyileştirilmesi) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ESKİ Genel Müdürlüğünce yapılacak işlerin toplan yatırım giderleri, tesislerin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır sayılı Belediye Gelirleri Yasası nın 89. maddesine göre hesaplanacak payların kesin hesap öncesi ön ödeme şeklinde alınmasına ve bu miktarının tayinine Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu maddeye göre su ve kanalizasyon tesisleri harcamaları katılma payı alınan gayrimenkullerden, İmar Kanunu nun 23. Maddesinde öngörülen katılma payı alınmaz. SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJE ONAYLARI Madde 27.1 Özel ve tüzel kişileri yaptırılacak kanalların ve su hatlarının kendilerince hazırlatılmış projeleri, km. başına 8 mühendis/saat, 1 daktilograf/saat, ½ memur/saat ücreti tutarı karşılığı onaylanır Özel arıtma, pompa ve deşarj tesisi projeleri 10 m 3 / gün için 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilograf /saat ve ¼ memur/saat ücreti tutar karşılığı onaylanır Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapılan kanalizasyon ve su şebeke tesislerinde kontrollük, proje onay ve röleve çalışmaları için beher kilometre tesis başına alınacak ücret, 14

15 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör/saat, 1 daktilograf/saat, ¼ memur/saat tutarıdır Yukarıdaki şıklarda belirtilen esaslara göre hesaplanacak ücretlere, en az % 10 kar ilave edilir. SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJE YAPIMI Madde 28. Talep üzerine veya İmar Kanunu nun 23. maddesindeki şartlar nedeniyle su hatlarını ve kanalını yapmayı üstlenenler, projelerini idareye yaptırmak istedikleri takdirde: 28.1 Su ve kanalizasyon şebekesi proje yapımı bedeli, kilometre başına, 20 mühendis/saat, 4 sürveyan/saat, 12 şenör/saat, 6 ressam/saat, ½ memur/saat, ücreti tutarı kadar bedeli alınarak proje tanzim edilir Bir, iki veya çok gözlü çürütme tesisleri ile küçük tasfiye tesisi (foseptik) projeleri düzenlenmesi için, ilgili kuruluşların birim fiyatları ile hesaplanacak tesis maliyet keşfinin % 8 i kadar ücret alınır. Projeler, iş sahiplerine, 2 ozalit kopya olarak verilir. Fazla her ozalit kopya için, ortalama rayiç fiyat kadar bedel alınır ve 28.2 de belirtilen esasları göre hesaplanacak ücretlere, en az % 10 kar ilave edilir. AYLIK BAKIM ÜCRETİ Madde 29. ( Genel Kurul un gün ve 3/2 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmış.) SAYAÇ MUAYENE VE MÜHÜR TARİFESİ Madde 30. Su sayaçlarının arızalarının tamirinde veya 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince muayene, ayar damgalama ve tamirlerinde, kanun da belirlenen esaslara göre ücret alınır. Parça değişmesi halinde parça fiyatları maliyetine en az % 10 kar ilave edilir. SAYAÇ TAKMA SÖKME TARİFESİ Madde 31.1 Su sayacının arızalanması, damga süresinin dolması, fazla sarfiyattan kontrol edilmesi gibi nedenlerle, sayaç takıldığı veya söküldüğü hallerde, sayaç takma ve sökme ücreti olarak, 15

16 Tüm Sayaçlar için 1 montör saat ile 1 şoför saati ücreti alınır. Ücretlere en az %10 kar ilave edilir Şikâyetli olarak sökülen su sayaçlarının doğru çalıştığının tespiti halinde Bakanlıkça belirlenen sökme takma ücreti alınır İdarenin bilgisi dahilinde sayacın zorunlu hallerde abone tarafından sökülmesi ve takılması ücrete tabi değildir. SU BAĞLAMA VE AÇMA ÜCRETİ Madde 32.1 Yeni abonelik tesisini müteakip su bağlanabilmesi için ana boru delme, kolye bağlama, sayaç muayene, kolye, conta, abone plakası, dosya ve sayaç tüp bedeli toplamı olarak alınacak ücreti Yönetim Kurulu belirler Tahliye nedeniyle boşalan ve suyu kesik olan bir aboneliğe, abone sözleşmesi yaparak kesik olan suyu açtırmak isteyenlerden, su açma ücreti olmak: 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücreti tutarı ücret alınır. TETKİK VE KEŞİF TARİFESİ Madde 33. Yeni abonelik tesisi ve talep üzerine yapılacak şebeke hattı, (abone hattı) şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tetkik ve keşif ücreti olarak alınacak ücreti Yönetim Kurulu belirler. İDARE ATÖLYELERİNDE İMALATI YAPILAN MALZEMELER İLE AMBARLARDA FAZLA BULUNAN MALZEMELERİN SATIŞ TARİFESİ Madde 34.1 İdare Atölyelerinde imalatı yapılarak dışarıya satılan malzemelerin satış fiyatı, o günkü rayiç bedeli üzerine en az % 10 kar ilave edilerek belirlenir. Satış yapılan malzemenin imalat bedeli, rayiç bedelin üzerinde ise, imalat bedeli üzerine en az % 10 kar ilave edilerek satış fiyatı belirlenir İdare Ambarlarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemeler, o günkü rayiç bedeli üzerine, en az % 10 kar ilave edilip satış fiyatı belirlenir ve bu bedel üzerinden isteklilere satılır. Atölyelerde imalatı yapılan malzemeler ile idare ambarlarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemelerin satış, (34.1) (34.2) de belirtilen esaslar dahilinde Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. 16

17 İŞ MAKİNALARININ KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE UYGUNALACAK TARİFE Madde 35. ESKİ ye ait iş makineleri, idarenin işleri imkan veriyorsa, Genel Müdürlüğün onay ile ücret mukabilinde kiraya verilebilir. Kiralandığı süre, makinenin kiracıya teslimli ile geri alındığı zaman arasında geçen saat olarak hesaplanır. İş makinelerinin saat ücretleri, Bayındırlık Bakanlığı nın fiyat analizlerine göre tespit edilen bedel ile operatör işçilik saat ücreti üzerine en az % 10 kar ilave edilmek suretiyle hesaplanır. SU TEMİNAT BEDELİ Madde 36. (Genel Kurul un gün ve 3/2 sayılı kararı ile değişik) Sözleşme imzalayan her aboneden, 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar teminat bedeli, tarifesine göre nakit olarak alınır. Konut abonelerinden ayda 15 m 3 kullanıldığı varsayılarak tahsilât yapılır. Diğer abone türlerinden alınacak teminat miktarı, üretimde veya kullanımda suyun rolü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Grup aboneler için teminat bedeli, yukarıda açıklana esaslara göre, bir bağımsız birim için hesaplanacak miktarın, toplam birim sayısıyla çarpılması suretiyle bulunur. Tüketimin bir yıllık gözetimi sonucu, kullanılan su miktarı ortalamasının teminat miktarı aştığı tespit edilirse, teminat miktarı yeni tüketim miktarına kadar yükseltilebilir. Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları ile ön ödemeli (Kartlı) su satışı yapılan abonelerden teminat bedeli alınmaz. Teminat bedeli alınmadan su bağlantısı yapılmaz. Teminat miktarının iadesi söz konusu olduğunda alınan bedel aynen iade edilir. Varsa borca mahsup edilir. Teminat miktarına faiz tahakkuk ettirilmez. ATIK SU TEMİNAT BEDELİ Madde 37. Su abonelerinden su teminat bedeli ile birlikte atık su teminat bedeli de alınır. Su abonesi olmayan atık su abonelerinden alınacak teminat bedeli 36. Maddedeki usul ve esaslara göre belirlenir. 17

18 Resmi kurum ve kuruluşlar ile Ön Ödemeli (Kartlı) Sayaç kullanan abonelerden atık su teminat bedeli alınmaz. KANAL YAPIM VE KANALİZASYON BAĞLAMA MÜSAADE BEDELLERİ Madde 38.1 ESKİ nin yapmakla yükümlü olduğu, ancak programa alamadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerin başvurusu ve kanal bedelinin tamamını ESKİ ye yatırması şartıyla, ESKİ ce gerçekleştirilir. Yapımı bedeli ilgili kuruşların birim fiyatlarına göre tesbit edilir Taşınmazların kanalizasyon bağlantıları için idarece düzenlenen Kanalizasyon Bağlama Müsaade Belgesi ücretini Yönetim Kurul u belirler. SANAYİ VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİ Madde 39. İdare nin kuruluş kanuna istinaden, kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddelerle, içme suyu havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin etkinliğinin arttırılması esasına yönelik olarak; 39.1 Mevcut veya yeni kurulacak olan her türlü endüstri kuruluşları, ESKİ nin talep edeceği bilgi ve belgeleri temin etmekle mükelleftir. Kuruluş sorumlusun tarafından verilen bilgi ve evrakın tetkiki sonucunda, ESKİ tarafından arıtma düzeyi belirtilmiş bir arıtma tesisi istenmesi halinde mükellef; her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ESKİ ce verilen süre içinde teknik raporu, detay proje düzeyinde hazırlanmış inşaatın başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayacak şekilde taahhüt edilmiş bir iş programını ve projenin tatbikatı için o yılın ilgili resmi kurumları rayiçlerine göre fiyatlandırılmış bir keşfini tetkik ve tasdik edilmek üzere ESKİ ye verir. Projenin onaylanması halinde, arıtma tesisine ait keşif tutarının % 10 u teminat olarak alınır. Ancak, arıtma tesisleri inşaatına ait inşaat süresinin 1 yıldan fazla süreyi kapsaması halinde ilk keşif tutarına her yıl için %30 fiyat zammı ilave edilerek yatırılacak teminat miktarı tespit edilir. Bu maddede tariflenen teminat para veya limit içi ve süresiz banka teminat mektubu olabilir Tesise işletme ruhsatı verilmeden önce arıtma tesisinin, detay projesinde belirtildiği şekilde inşa edilmiş olması ve kuruluşun deneme çalışmaları sırasında ESKİ nin teknik elemanlarınca, periyodik olarak alınacak atıksu numunelerinin analiz sonuçlarının, arıtma tesisinin proje ekindeki teknik raporda belirtilen parametre değerlerinin tutturulması gerekir. Aksi halde, arıtma tesisi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılır, istenilen sonuçlar alınıncaya kadar, teminat iade edilmez. 18

19 İşletmeye açılan tesisin, 1 yıl içinde bu parametre değerlerini tutturamaması halinde, teminatı iradı kaydedilir Endüstri kuruluşlarının arıtma tesislerini, idareye verdiği iş programına göre, müddeti içinde inşa etmemesi ve ayrıca üretime geçmemesi halinde hem teminatı irad kaydedilir hem de atıksu analizinde deşarj kalite standartlarını geçen parametre üzerinden Atıksuların Kanalizasyon Şebekesinde Deşarj Yönetmeliği" ndeki esaslara göre hesaplanan Kirlilik Önlem Payı tarifesi uygulanır Verilen süre içersinde arıtma tesisini yapmayan işletmelerin kapatılması için ESKİ gerekli girişimleri yapar. Endüstri kuruluşları faaliyete geçmeden yatırım yapmaktan tamamen vazgeçerse teminatı iade edilir Endüstri kuruluşların arıtma tesisi projeleri, her 10 m3 / gün debi için 12 uzman mühendis / saat, 1 daktilograf / saat, 1 memur / saat ücreti karşılığı ESKİ tarafından onaylanır Deşarj Kalite Kontrol Ücreti; İdare tarafından düzenlenen ve endüstriyel atık suların Kanalizasyon Şebekesine bağlanma ve boşaltma koşullarını belirleyen ruhsat karşılığında alınacak ücreti Yönetim Kurulu belirler. 19

20 V. BÖLÜM Yaptırımlar Tarifesi TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Madde 42. Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini, bildirimde ( ihbarnamede ) belirtilen son ödeme gününe kadar ödemek zorundadırlar. Abonelikle kimse bulunamazsa hane veya işyerine bildirim bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır. Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerin suyu kapatılır ve borcu yasal yoldan tahsil edilir. Bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar borçlarını ödemeyen tüm abonelerden son ödeme tarihini takip eden günden itibaren her ay için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme zammı alınır. Madde 43. Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, ESKİ ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, önceki abonenin ödenmeyen borçlarından sorumludurlar. Madde 44. Tahliye nedeni ile suyu kapatılan aboneler, kesme endeksine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Aksi halde, yasal işlem yapılır. Madde 45. Aboneler, ESKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden aboneliği tek ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludurlar. Madde 46. Birden fazla aboneliği olan gerçek veya tüzel kişiler herhangi bir aboneliğe ait borcunu ödemez ise borcunu ödediği abonelikler dahil tüm aboneliklerinin suyu kesilerek takibat yapılabilir. SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ Madde 47. Borcun ödenmemesi durumunda veya sözleşme, yönetmelik ve yasalara aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kesilir. Borcun ödenmesi veya aykırılığın ortadan kalkması halinde, her kapama bir açmayı gerektirdiğinden 32.1 maddede belirtilen ücretin iki katı ücret alınarak abonenin suyu açılır. Abone veya aboneliğin suyu ana şebekeden kesilmiş ise idarece yapılan tüm masraf kalemleri ayrıca tahsil olunur. 20

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı