TARİFELER YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİFELER YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1

2 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı İSKİ Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 2560 sayılı kanunu değiştiren 3305 sayılı kanunu Ek 5. Maddesi ve tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve 94/6516 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Eskişehir Su ve Kanalizasyon idaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün; 2560 sayılı yasanın 3305 sayılı yasayla değişik 23. Maddesi hükmü gereği su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetleriyle ilgili tarifelerinin hangi kriterlere göre hesaplanacağı ve bu şekilde saptanan bedellerin hangi usul ev esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir. KONU Madde sayılı yasanın 1. Maddesinin 3. fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, kaynaklardan sağlanan içme ve kullanma suyunun konutlara, işyerlerine,sanayiye vb. tüm abonelere (ve abone sayılanlara) ulaştırılması ve/veya kullandıktan sonra uzaklaştırılması ile ilgili olarak götürülen her türlü hizmetin bedel,teminat ve yaptırımlarıyla bunların tahakkuk ve tahsili esasları bu yönetmelikte düzenlenir. TARİFELERİN TANIMI Madde 3. Tarifeler, satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirlenmesidir. TARİFE ÇEŞİTLERİ Madde 4. Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 5 grupta toplanır Su Tarifesi 4.2. Atık su Tarifesi 4.3. Kirlilik Önlem Payı (KÖP) Tarifesi 4.4. Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi 4.5. Yaptırımlar Tarifesi 2

3 ABONE TANIMI Madde 5. ESKİ Genel Müdürlüğü ile hizmet alanı ile ilgili sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere ABONE adı verilir sayılı yasanın 17. Maddesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj yönetmeliği Hükümlerine göre Atık su üreten, alıcı ortama deşarj eden ve fakat abone olmayan gerçek veya tüzel kişiler abone sayılır ESKİ nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetinden yararlanan abonelere SU ABONESİ adı verilir. 5.2 ESKİ nin yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetinden yararlanan abonelere ATIKSU ABONE adı verilir. Bu tip abonelere atık su tarifesi uygulanır. 5.3 Proses atık suyu olan işletme veya endüstrilerin ESKİ alıcı ortam standartlarını aşan kirlilik deşarj ettiği veya mevcut arıtma tesislerini by-pass yaptığı idarece tespit edildiğinde bu gibi işletme veya endüstriler ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından KİRLİLİK ÖNLEM PAYI (KÖP) abonesi sayılır. ABONE TÜRLERİ Madde 6. Abone türleri suyun kullanıldığı ve kirletildiği mekanlara göre aşağıda açıklanmıştır. 6.1 Konut Aboneleri: Barınma gayesiyle oturulan mekanlarda içme ve kullanma amacıyla su tüketen ve kirleten abonelerdir. 6.2 İşyeri Aboneleri: Gelir sağlamak amacıyla her meslek ve sanatın icra edildiği yerler ile özel okullar,özel hastaneler,büro,dernek,vakıf vb. iş ve meslek üreten yerlerdir. 6.3 Resmi Daireler: Belediyeler,Resmi Hastaneler ve Resmi Okullar hariç Asker,İdari ve Adli tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile bağlı birimleridir. 6.4 Belediyeler: Büyükşehir Belediyesi ve mücabir alan sınırları içerisindeki ilçe ve Belde Belediyeleridir. 6.5 Resmi Hastane ve Resmi Okullar: Üniversiteler ile İl Sağlık veya M. Eğitim Müdürlüklerinden belge getirmek kaydı ile her türlü resmi hastane,sağlık ocakları,okul,yurt,kreş vb. abonelerdir. 3

4 6.6 Şantiye (İnşaat) Aboneleri: Her türlü inşai faaliyetin devam ettiği yerlere ait aboneliklerdir. Bu tür abonelik geçici olup,inşaatın tamamlanmasını müteakip ilgilisinin müracatı ile ait olduğu türe göre abonelik tesis edilecektir. 6.7 Park ve Bahçeler: Belediyelere ait her türlü park ve bahçelerdir. 6.8 (Genel Kurumun gün ve 4/3 sayılı kararı ile değişik) Kalabak içme suyu için abonelik tesisi mümkün değildir. Kalabak suyunun satışı,damacana, tanker ve ambalajlanmış halde pet şişe veya bardakla yapılır. Kalabak suyunun ambalajlanmış halde satış bedellerini ve satışla ilgili diğer usul ve esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Su dağıtımı yapacak satıcıların (Sakalar dahil) kullanacakları taşıtın tipi,modeli,şekli ve kapasitesinin, üzerine konulacak tanıtıcı resim ve yazıların niteliğini, şeklini, ifadesini ve amblemini beliremeye, önceki satıcıların ve bu koşullara intibakını sağlamaya, intibak süresini tespite ve bu konuda gerekli diğer kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 6.9 İdarenin kendi araçları ile dağıttığı kalabak suyunun satış esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir Abonelik türlerini değiştirmeye, yeni abonelik türleri ihdas etmeye ve kaldırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir Kuyu,kaptaj,havuz, vb tesislerden yer altı ve yerüstü suları temin ederek kullanıp kirleten özel ve tüzel kişiler ESKİ ye başvurup atık su abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Ancak kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki konutlar bu hükmün dışındadır. ABONE GRUPLARI Madde Su ve Atık su aboneleri, bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, aynı sayaçtan su alan aynı abone türüne dahil birden fazla bağımsız birim ve yine aynı sayaçtan su alan değişik abone türüne dahil birden fazla bağımsız birim olmak üzere, üç gruptan toplanır. Birinci Abone, ikinci Grup Abone üçüncü ise Karışık Grup Abone olarak adlandırılır. 7.2 Aynı sayaçtan su kullanan fakat farklı abone türüne dahil birden fazla bağımsız birim halinde olan karışık grup aboneleri belli bir süre içerisinde tesisatlarını ayırmaları ve aynı sayaç takarak abone olmaları hususu yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içerisinde 4

5 ESKİ ye müracaatla tesisatını ayırıp abone kaydı yaptırmayanlara mevcut abonelikte en yüksek bedelli tarife kapsamına giren abone türü dikkate alınarak tahakkuk yapılır. 5

6 II. BÖLÜM Abonelik, Tahakkuk ve Tahsilat Esasları ABONE OLMA KOŞULLARI Madde 8. Özel ve tüzel kişiler döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesinde bağlantı yapabilmek için ESKİ Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak abonelik tesisini talep ederler. Apartman Yönetim Kurulları hariç, tüzel kişiliği olmayan işletmeler adına abonelik tesis edilmez. Bu durumda işletici olan gerçek kişi abone olabilecektir. Abonelik için başvuru dilekçesi, başvuranını adı soyadı veya ticaret ünvanını, abonelik istenilen yerin adresini ve abonelik talebini içerecektir. Dilekçe ekinde gayrimenkulün niteliğine göre, tapu senedi, inşaat ruhsatı,yapı kullanma izin belgesi,işletme ruhsatı ve işyeri açma izin belgesi gibi gerekli belgelerin birer fotokopisi veya sureti eklenecektir. 8.1 ESKİ başvuruyu inceleyerek abonenin türünü saptayacak ve bağlantının yapılıp yapılamayacağını yasal, idari ve teknik yönden araştıracaktır. Abonelik tesisi için herhangi bir engel yok ise başvuru sahibinin yürürlükte tarifelere göre gerekli hizmet ve teminat bedellerini makbuz karşılığı yatırmasını müteakip abone sözleşmesi imzalanacaktır. 8.2 Sözleşme imzalandıktan sonra, Su ve Kanalizasyon bağlantıları ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 8.3 Abone, aboneliğinin devamı koşulu ile suyunun geçici bir süre kesilmesini talep edebilir. Abone borcunu ödeyerek abone sözleşmesinin iptalini isteme hakkına sahiptir. Abonelikten doğan haklar başkasına devredilemez. 8.4 Borcunu ödemekte kayıtsız davranan, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden abonelerin sözleşmeleri tek tarafı olarak idarece fesh edilebilir. Bu durumda idarenin yasal hakları saklıdır. 8.5 Abonenin ölümü halinde borç ve alacaklar miras hukuku hükümlerine göre mirasçılara intikal eder. 8.6 Mevcut aboneliğin el değiştirmesi halinde abone sözleşmesinin yenilenmesi şarttır. Aksi halde mevcut aboneliğin suyu kesilir, yeni abonelik tesis edilinceye kadar su açılmaz. 6

7 Adres değişikliği sebebiyle tahliye ettiği gayri menkule ait tüm borçlarını ödeyen abonelerin teminatları yeni aboneliğe aktarılır. 8.7 ESKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri dışında abonelik sözleşmesi olmadan şebekeden su almak ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapmak Türk Ceza Kanunu Hükümetlerine göre suçtur. İdaresinin bilgisi dahilinde su sayacını sökülmesini müteakip ara boru (tüp) takılması suç oluşturmaz. SU ŞUBE YOLU Madde 9. Şube yolu, şebeke hattından itibaren su sayacına kadar uzanır ve sayaç girişindeki bağlantı rekorunda sona erer. 9.1 Şube yolu olarak döşenecek borunun çapı abonenin / abonelerin kullanabilecekleri su miktarı dikkate alınarak idarece saptanır. 9.2 Şube yolu inşaat ve imalat masrafları yürürlükteki tarifelere göre ilgililerden tahsil edilir. 9.3 Şube yollarının korunması mükellefiyeti abonelere bakım ve onarım sorumluluğu idareye aittir. Şube yolunun işletme ve bakımı için yapılan masraf karşılığı şube yolu bakım ücreti alınır. Bu ücret bir defada peşin alınabileceği gibi aylık bakım ücreti olarak su faturalarıyla birlikte tahsil edilebilir. 9.4 Su sayacı giriş bağlantı rekorundan itibaren dahili tesisattaki tüm arızaların sorumluğu abonelere aittir. Aboneler sayaç veya şube yolundaki herhangi bir arızayı derhal idareye bildirmekle yükümlüdür. İÇ DONANIM (DAHİLİ TESİSAT) Madde 10. İç donanım su sayacından itibaren başlar. Aboneler iç donanımlarını ehliyetli olmak kaydıyla istediklere kişilere yaptırabilirler. Dahili tesisatın iyi durumda bulunmamasından ve dahili tesisattaki su kaybından aboneler sorumludur. Dahili tesisatındaki imalat hatası veya arızalar sebebiyle bir başkasına zarar veren abone bu zarardan ilgilisine karşı sorumludur. Zarar görenin zabıtaya müracatı ve zabıtanın resmi başvurusu ile zarar veren şahsın suyu arıza giderilinceye kadar kesilir. Zabıtanın arızanın giderildiğine dair resmi yazısı ile su tekrar açılır. Açma ve kapama ücretli ilgilisinden tahsil edilir. 7

8 SAYAÇLAR Madde 11. Abonelerin su tüketimi sayaçla belirlenir Sayaçlar standartlara uygun sistem ve tipte ayarlı ve damgalı olacaktır Sayaçların konulacağı yer idarece saptanacak ve olabildiğince dış kapıya yakın, girilmesi ve okunması kolay donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak nitelikte olacaktır. Yeni inşa edilecek yapılar için ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler Kuruluş Kanununun 18. Maddesine göre, İdareye başvurarak su durum belgesi almak zorundadırlar. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. Projenin Teknik Uygulama Sorumlusu (T.U.S) inşaatın sıhhi tesisatının projeye uygun olmasını sağlayacaktır. İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleri ile uyum yönünden idarenin görüşünü almak şarttır Aboneler idarenin bilgisi olmaksızın sayaca ve şube yolunda hiçbir müdahalede bulunmayacaktır Bağlantı sonrası sayacın veya sayaç yerinin değiştirilmesi gerektiğinde idareye başvurulacak, gerekli masraf karşılığı ödendikten sonra değişiklik idarece yapılacaktır 11.5 Hidrofor veya su deposu bulanan binalarda depo veya hidrofor öncesi ana sayaç konularak apartman yönetimi adına abonelik tesis edilecektir. Müteakiben her bağımsız birim abone olmak zorundadır. Abone tesis işlemi yapılmayan sayaçların giriş vanaları idarece mühürlenecektir. Ana sayaç ile bağımsız bölümü sayaçları arasındaki tüketim farkı ana sayaç aboneliğine yüklenecektir Sayaç ve tesisat gerekli görülen zamanlarda idarece kontrol edilecektir. Kontrolün herhangi bir şekil engellenmesi halinde durum tutanak ile tespit edilecek ve ilgilisinin suyu kapatılacaktır Tesisata yeni bir sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle sökülmesi ve takılması durumunda sökülen ve takılan sayacın numaraları, markası, çapı ve kaydettiği miktarlar bir belge ile tespit edilecektir. Belgenin bir sureti ilgilisine verilecek yoksa adresine bırakılacaktır. İlgilisi belgede yazılı bilgilere üç gün içinde itiraz etmediği taktirde mevcut bilgileri doğru kabul ettiği varsayılacaktır. 8

9 11.8 Aboneler de su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin kontrol edilmesini talep edebilirler. Sayaçlar ilgili bakanlık tarafından kabul edilen projelere göre kurulmuş olan ayar istasyonlarında ilgili bakanlık teşkilatı elemanlarınca kontrol edilecektir ( Genel Kurul un gün ve 4/3 sayılı kararı ile değişik.) İdare, kartlı (Ön Ödemeli) sayaçlar kullanarak tüketimi tespit edebilir. İdarece üretilen kartlı sayaçlar abonelere satılabileceği gibi kiraya da verilebilir. Hangi abonelere kartlı takılacağı Genel Müdürlükçe belirlenir. Kartlı sayaç abonelerine abone türü ve tarife baremleri dikkate alınarak indirim yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Kartlı sayaçlarla ilgili diğer usul esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. KANAL ŞEBEKE HATTI Madde 12. Kanal Şebeke hattı ile ilgili olarak idarenin Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ndeki tanımlamalar ve hükümler geçerlidir. TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASLARI Madde 13. Abonelerin su ve atık su tüketimleri ikişer aylık dönemde tahakkuk ettirilir. Ancak madde 5.2 de tanımlanan atık su abonelerinin tahakkukları aylık olarak yapılır. Tahakkuk dönemlerinin değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 14. Abonelerin su ve atık su tüketim miktarları sayaçların periyodik olarak okunması ile tespit edilerek bir önceki okuma ile son okuma arasındaki tüketim miktarı tahakkuk esas kabul edilecektir. Madde 15. Su ve atık su tüketim ihbarnameleri abonelik tesis edilen adrese bırakılacaktır. Adrese yapılan bildirim abonenin bizzat şahsına yapılmış kabul edilir. Herhangi bir sebeple yapılan bildirimin aboneye ulaşmaması halinde adres,abone numarası gibi bilgilerle abone idareye başvurarak tüketim bedellerini ödemekle yükümlüdür. Madde 16. Sayaçların kaybetmiş olduğu miktar aboneler tarafından tüketilmiş sayılır. Madde 17. Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması veya sayaç yerinin görülmesine olanak bulunmaması halinde sayacın kaydettiği tüketim miktarını üç gün içinde idareye bildirmesi istenir. Bu yolla da tüketim belirlenemezse geçmiş dönemler 9

10 baz alınarak kıyasen tahakkuk yapılır. Kıyasi tahakkuk sonrası sayacın okunması halinde sayaçtaki değer esas alınarak kesin hesaba dönüştürülür. Madde 18. Abonelerin su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin kontrol edilmesi sonucunda ilgili bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre; 18.1 Tüketim miktarının tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, geçmiş bir yıllık tüketim ortalaması esas alınarak göstergesinin geçersiz olduğu dönemler kıyaslama yöntemiyle hesaplanır yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilat yapılır Tüketim göstergesinin kısmen (% olarak) geçersiz olduğu saptanmış ise oran nispetinde hesaplama yapılır ve tahakkuka bağlanır. Sayacın tahrip olması veya herhangi bir şekilde kaybolması sonucu tüketim göstergesinin okunması imkansız olduğunda geçmiş bir yıllık tüketim ortalaması baz alınarak ilgili dönem tahakkuku ve tahsilat yapılacaktır. Madde 19. ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından su sayacının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin istenmesi halinde ilgili bakanlık teşkilatının düzenleyeceği belgeye göre 18. Maddedeki esaslar dahilinde tahakkuk ve tahsilat yapılır. Madde 20. Patlak veya çalışmayan su sayaçlarının bu sürede kaydetmiş olduğu değere itibar edilmez. Bu dönemin tahakkuku aşağıdaki şekilde yapılır Bir önceki yılın tüketim ortalaması baz alınarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilat yapılır ve 20. Maddelerde tariflenen tahakkuk şekilleriyle sonuca ulaşmak mümkün olmaz ise; Sayacın çalıştığı geçmiş altı veya daha az dönemin ortalaması baz alınarak, Bu da mümkün olmaz ise aylık 10 m 3 tüketim yapıldığı varsayılarak ilgili dönemlerin tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Madde 21. İnşa halindeki binalara yapının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılana kadar inşat tarifesi uygulanır. İnşaatı biten (yapı kullanma izin belgesi alan) yapılarda inşaat su tüketimi hesabı sayaç raporuna göre belirlenir. İnşaat süresince sayaç durmuş veya işlememiş ise bir defaya mahsus olmak üzere; beher m 2 inşat alanında 0,5 m 3 su tüketileceği varsayılarak tahakkuk işlemi yapılır. Sayaçtaki mevcut tüketim bu miktardan düşülür. 10

11 III. BÖLÜM Tarifelerin Hazırlanışı TARİFE TESPİT ESASLARI Madde 22. Su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifelerin belirlenmesinde kuruluş kanunun 23. Maddesinin tespit etiği esaslar dahilinde aşağıdaki masraf kalemleri dikkate alınır Yönetim ve İşletme Giderleri Enerji ve Malzeme Giderleri: Üretim, nakil ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafı ile alüminyum sülfat, mayi klor v.b işletme malzemesi harcamalarından oluşur Personel Giderleri: 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile 1475 sayılı iş kanuna tabi işçiler, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylık, ikramiye her türlü zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretleri, yolluklar ve işveren hisselerini kapsar Çeşitli Giderleri: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim, temsil giderleri, taşıma harcamaları bakım, onarım ve imalat harcamaları, güvenlik harcamaları, tevsi ve ıslah harcamaları ile atık su tasfiye giderleri gibi masraf kalemlerinden oluşur Tamirat Giderleri: Genel Müdürlük bünyesindeki tüm sabit kıymetler ile makine araç, alet v.s'nin tamirat giderlerini kapsar Amortisman Giderleri: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerin sonunda yenilenebilmeleri için miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutarlardır. Yatırım kredilerinin yıllık ana para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanmadığı taktirde aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. Tesislerin iyileştirilmesi, aktifleştirilmeyen büyütme, onarım giderleri de hesaba katılır Kar Oran: Bu madde de sözü edilen toplam giderlerin % 10 undan az olmayacak bir kar ilave edilir Tarifelerin belirlenmesinde üretilen, kayıplar ve kaçaklar düşürüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı da dikkate alınacaktır. Tahmini su satış miktarının tespitinde olabildiğince gerçekçi hareket edilecektir. 11

12 22.3 ESKİ Genel Kurulu tasarrufu teşvik, suyun ekonomik kullanımın temin, sosyal yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı da dikkate alınacaktır. Tahmini su satış miktarının tespitinde olabildiğince gerçekçi hareket edilecektir Kalabak içme suyunun toptan satış fiyatı kuruluş kanunumuzun 23. Maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. Genel Kurulun onayı müteakip yürürlüğe girer Madde de tariflenen tüm aboneler (atık su bağlı olmayanlar hariç) tükettiği kadar suyu kirleteceğinden Atık suların uzaklaştırılması karşılığında Atık su bedeli ödemekle yükümlüdür. Atık su bedelinin Kirlilik faktörü dikkate alınarak farklı oranlarda uygulanmasına Genel Kurul Yetkilidir Şebeke su aboneliği olmayan, kendi mülkünden kendi imkanlarıyla su çıkaran ve kanalizasyondan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ESKİ ye başvurarak Atık su abonesi olarak olmak, sayaç taktırmak ve Atık su bedeli ödemekle yükümlüdür. Ön arıtma tesisi olup idarenin Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ndeki standartlara uygun deşarj yapan işletmelere konut tarifesi uygulanır. Abone olmaksızın Atık su ürettikleri tespit edilenlerden; Konutlarda (her bağımsız bölüm için) aylık 15 m 3 su tükettikleri kabul edilerek İşyerleri ve diğer kullanıcılardan ise, iş yerinin özellikleri, emsal işyerlerinin su tüketimleri ve çalışan personel sayısı gibi objektif esaslar gözetilerek tahakkuk yapılır. Tükettiği suyun tamamını atık su olarak vermediğini iddia eden işyeri ve sanayi kuruluşları bu durumu masrafları kendilerine ait olmak üzere; ESKİ Genel Müdürlüğünün kabul ettiği kurum ve kuruluşlardan alınacak raporlarla ispat etmek ve atılan miktarın tespiti için debi ölçer taktırmak zorundadırlar. ESKİ Genel Müdürlüğü bu maddede belirtilen tüketim miktarlarını ilgilisinin müracaatı ile tüketim ölçülebilir duruma gelinceye kadar tahakkuka esas kabul eder ESKİ Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu minimum kirlilik standartları aşan oranda kirliliğe sebep olan veya arıtma tesislerini devre tutarak bypass yapan işyerlerinde kirlilik önlem payı tahakkuk ve tahsil esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Kirlilik parametrelerine bağlı olarak tahakkuk ve tahsil edilecek kirlilik önlem payı bedeli Atık su bedelinden bağımsızdır. 12

13 IV. BÖLÜM Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi VİDANJÖR TARİFESİ Madde 23. Vidanjörün bir saatlik hizmet bedeli. İller Bankası Genel fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre şu şekilde hesaplanır. Vidanjörün satın alma bedelinin ( ) ile çarpılmak suret ile bulunacak bir saatlik amortisman ücretine, yakıt giderleri, sürücü, sürücü yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik ücreti eklenerek bulunacak miktara % 10 dan aşağı olmayacak bir kar ilave edilerek, vidanjörün bir saatlik ücreti tespit edilir. Bir saat içinde iki seferlik çekim yapılabileceği kabul edilerek, bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilir. ESKİ dışında, atık su nakli amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Özel vidanjör çekimleri ESKİ Genel Müdürlüğünden alınacak izin ve ESKİ nin denetimi altında yapılır. Yıllık çalışma izin belgesi için İdareye ödenecek bedel ilgili yılın tarife cetvellerinde yer alır. Özel vidanjörlerin çekim ücreti bu maddeye uygun olarak İdarece tespit edilen ücretin %25 ini geçemez. KANAL TEMİZLEME TARİFESİ Madde 24. Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan atık su abonelerinin kanalı, kanal temizleme aracı ile açılır. Kanal temizleme ücreti, sonradan alınmak üzere 23. Maddedeki usulle hesaplanır. KANAL BAĞLANTI VE ATIK SU PROJE ONAYLARI Madde 25. İmar durumu alınmış mimari projelerin, kanal bağlantı ve atık su projeleri inceleme ücreti, 3 mühendis / saat, 1 daktilograf / saat, 1 memur / saat ücreti toplamına en az % 10 kar ilave edilerek belirlenir. 13

14 Proje Onay Ücreti a) Konutlara : Daire sayısı x İnceleme ücreti 3 b) İşyerlerinde : Toplam İnşaat Alanı m 2 x İnceleme Ücreti 100 c) Otel ve Motellerde : Oda Sayısı x İnceleme Ücreti 5 alındıktan sonra onaylanır. KATILIM PAYLARI Madde Sayılı Belediye Gelirleri Yasası nın 87 ve 88 maddeleri gereği, bir programa göre yapılacak yeni, içme kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların tevsi ( genişletilmesi), ıslah (iyileştirilmesi) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ESKİ Genel Müdürlüğünce yapılacak işlerin toplan yatırım giderleri, tesislerin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır sayılı Belediye Gelirleri Yasası nın 89. maddesine göre hesaplanacak payların kesin hesap öncesi ön ödeme şeklinde alınmasına ve bu miktarının tayinine Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu maddeye göre su ve kanalizasyon tesisleri harcamaları katılma payı alınan gayrimenkullerden, İmar Kanunu nun 23. Maddesinde öngörülen katılma payı alınmaz. SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJE ONAYLARI Madde 27.1 Özel ve tüzel kişileri yaptırılacak kanalların ve su hatlarının kendilerince hazırlatılmış projeleri, km. başına 8 mühendis/saat, 1 daktilograf/saat, ½ memur/saat ücreti tutarı karşılığı onaylanır Özel arıtma, pompa ve deşarj tesisi projeleri 10 m 3 / gün için 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilograf /saat ve ¼ memur/saat ücreti tutar karşılığı onaylanır Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapılan kanalizasyon ve su şebeke tesislerinde kontrollük, proje onay ve röleve çalışmaları için beher kilometre tesis başına alınacak ücret, 14

15 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör/saat, 1 daktilograf/saat, ¼ memur/saat tutarıdır Yukarıdaki şıklarda belirtilen esaslara göre hesaplanacak ücretlere, en az % 10 kar ilave edilir. SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ PROJE YAPIMI Madde 28. Talep üzerine veya İmar Kanunu nun 23. maddesindeki şartlar nedeniyle su hatlarını ve kanalını yapmayı üstlenenler, projelerini idareye yaptırmak istedikleri takdirde: 28.1 Su ve kanalizasyon şebekesi proje yapımı bedeli, kilometre başına, 20 mühendis/saat, 4 sürveyan/saat, 12 şenör/saat, 6 ressam/saat, ½ memur/saat, ücreti tutarı kadar bedeli alınarak proje tanzim edilir Bir, iki veya çok gözlü çürütme tesisleri ile küçük tasfiye tesisi (foseptik) projeleri düzenlenmesi için, ilgili kuruluşların birim fiyatları ile hesaplanacak tesis maliyet keşfinin % 8 i kadar ücret alınır. Projeler, iş sahiplerine, 2 ozalit kopya olarak verilir. Fazla her ozalit kopya için, ortalama rayiç fiyat kadar bedel alınır ve 28.2 de belirtilen esasları göre hesaplanacak ücretlere, en az % 10 kar ilave edilir. AYLIK BAKIM ÜCRETİ Madde 29. ( Genel Kurul un gün ve 3/2 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmış.) SAYAÇ MUAYENE VE MÜHÜR TARİFESİ Madde 30. Su sayaçlarının arızalarının tamirinde veya 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince muayene, ayar damgalama ve tamirlerinde, kanun da belirlenen esaslara göre ücret alınır. Parça değişmesi halinde parça fiyatları maliyetine en az % 10 kar ilave edilir. SAYAÇ TAKMA SÖKME TARİFESİ Madde 31.1 Su sayacının arızalanması, damga süresinin dolması, fazla sarfiyattan kontrol edilmesi gibi nedenlerle, sayaç takıldığı veya söküldüğü hallerde, sayaç takma ve sökme ücreti olarak, 15

16 Tüm Sayaçlar için 1 montör saat ile 1 şoför saati ücreti alınır. Ücretlere en az %10 kar ilave edilir Şikâyetli olarak sökülen su sayaçlarının doğru çalıştığının tespiti halinde Bakanlıkça belirlenen sökme takma ücreti alınır İdarenin bilgisi dahilinde sayacın zorunlu hallerde abone tarafından sökülmesi ve takılması ücrete tabi değildir. SU BAĞLAMA VE AÇMA ÜCRETİ Madde 32.1 Yeni abonelik tesisini müteakip su bağlanabilmesi için ana boru delme, kolye bağlama, sayaç muayene, kolye, conta, abone plakası, dosya ve sayaç tüp bedeli toplamı olarak alınacak ücreti Yönetim Kurulu belirler Tahliye nedeniyle boşalan ve suyu kesik olan bir aboneliğe, abone sözleşmesi yaparak kesik olan suyu açtırmak isteyenlerden, su açma ücreti olmak: 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücreti tutarı ücret alınır. TETKİK VE KEŞİF TARİFESİ Madde 33. Yeni abonelik tesisi ve talep üzerine yapılacak şebeke hattı, (abone hattı) şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tetkik ve keşif ücreti olarak alınacak ücreti Yönetim Kurulu belirler. İDARE ATÖLYELERİNDE İMALATI YAPILAN MALZEMELER İLE AMBARLARDA FAZLA BULUNAN MALZEMELERİN SATIŞ TARİFESİ Madde 34.1 İdare Atölyelerinde imalatı yapılarak dışarıya satılan malzemelerin satış fiyatı, o günkü rayiç bedeli üzerine en az % 10 kar ilave edilerek belirlenir. Satış yapılan malzemenin imalat bedeli, rayiç bedelin üzerinde ise, imalat bedeli üzerine en az % 10 kar ilave edilerek satış fiyatı belirlenir İdare Ambarlarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemeler, o günkü rayiç bedeli üzerine, en az % 10 kar ilave edilip satış fiyatı belirlenir ve bu bedel üzerinden isteklilere satılır. Atölyelerde imalatı yapılan malzemeler ile idare ambarlarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemelerin satış, (34.1) (34.2) de belirtilen esaslar dahilinde Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. 16

17 İŞ MAKİNALARININ KİRAYA VERİLMESİ HALİNDE UYGUNALACAK TARİFE Madde 35. ESKİ ye ait iş makineleri, idarenin işleri imkan veriyorsa, Genel Müdürlüğün onay ile ücret mukabilinde kiraya verilebilir. Kiralandığı süre, makinenin kiracıya teslimli ile geri alındığı zaman arasında geçen saat olarak hesaplanır. İş makinelerinin saat ücretleri, Bayındırlık Bakanlığı nın fiyat analizlerine göre tespit edilen bedel ile operatör işçilik saat ücreti üzerine en az % 10 kar ilave edilmek suretiyle hesaplanır. SU TEMİNAT BEDELİ Madde 36. (Genel Kurul un gün ve 3/2 sayılı kararı ile değişik) Sözleşme imzalayan her aboneden, 2 aylık su tüketim bedelini karşılayacak kadar teminat bedeli, tarifesine göre nakit olarak alınır. Konut abonelerinden ayda 15 m 3 kullanıldığı varsayılarak tahsilât yapılır. Diğer abone türlerinden alınacak teminat miktarı, üretimde veya kullanımda suyun rolü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Grup aboneler için teminat bedeli, yukarıda açıklana esaslara göre, bir bağımsız birim için hesaplanacak miktarın, toplam birim sayısıyla çarpılması suretiyle bulunur. Tüketimin bir yıllık gözetimi sonucu, kullanılan su miktarı ortalamasının teminat miktarı aştığı tespit edilirse, teminat miktarı yeni tüketim miktarına kadar yükseltilebilir. Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları ile ön ödemeli (Kartlı) su satışı yapılan abonelerden teminat bedeli alınmaz. Teminat bedeli alınmadan su bağlantısı yapılmaz. Teminat miktarının iadesi söz konusu olduğunda alınan bedel aynen iade edilir. Varsa borca mahsup edilir. Teminat miktarına faiz tahakkuk ettirilmez. ATIK SU TEMİNAT BEDELİ Madde 37. Su abonelerinden su teminat bedeli ile birlikte atık su teminat bedeli de alınır. Su abonesi olmayan atık su abonelerinden alınacak teminat bedeli 36. Maddedeki usul ve esaslara göre belirlenir. 17

18 Resmi kurum ve kuruluşlar ile Ön Ödemeli (Kartlı) Sayaç kullanan abonelerden atık su teminat bedeli alınmaz. KANAL YAPIM VE KANALİZASYON BAĞLAMA MÜSAADE BEDELLERİ Madde 38.1 ESKİ nin yapmakla yükümlü olduğu, ancak programa alamadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerin başvurusu ve kanal bedelinin tamamını ESKİ ye yatırması şartıyla, ESKİ ce gerçekleştirilir. Yapımı bedeli ilgili kuruşların birim fiyatlarına göre tesbit edilir Taşınmazların kanalizasyon bağlantıları için idarece düzenlenen Kanalizasyon Bağlama Müsaade Belgesi ücretini Yönetim Kurul u belirler. SANAYİ VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİ Madde 39. İdare nin kuruluş kanuna istinaden, kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddelerle, içme suyu havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin etkinliğinin arttırılması esasına yönelik olarak; 39.1 Mevcut veya yeni kurulacak olan her türlü endüstri kuruluşları, ESKİ nin talep edeceği bilgi ve belgeleri temin etmekle mükelleftir. Kuruluş sorumlusun tarafından verilen bilgi ve evrakın tetkiki sonucunda, ESKİ tarafından arıtma düzeyi belirtilmiş bir arıtma tesisi istenmesi halinde mükellef; her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ESKİ ce verilen süre içinde teknik raporu, detay proje düzeyinde hazırlanmış inşaatın başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayacak şekilde taahhüt edilmiş bir iş programını ve projenin tatbikatı için o yılın ilgili resmi kurumları rayiçlerine göre fiyatlandırılmış bir keşfini tetkik ve tasdik edilmek üzere ESKİ ye verir. Projenin onaylanması halinde, arıtma tesisine ait keşif tutarının % 10 u teminat olarak alınır. Ancak, arıtma tesisleri inşaatına ait inşaat süresinin 1 yıldan fazla süreyi kapsaması halinde ilk keşif tutarına her yıl için %30 fiyat zammı ilave edilerek yatırılacak teminat miktarı tespit edilir. Bu maddede tariflenen teminat para veya limit içi ve süresiz banka teminat mektubu olabilir Tesise işletme ruhsatı verilmeden önce arıtma tesisinin, detay projesinde belirtildiği şekilde inşa edilmiş olması ve kuruluşun deneme çalışmaları sırasında ESKİ nin teknik elemanlarınca, periyodik olarak alınacak atıksu numunelerinin analiz sonuçlarının, arıtma tesisinin proje ekindeki teknik raporda belirtilen parametre değerlerinin tutturulması gerekir. Aksi halde, arıtma tesisi üzerinde gerekli düzenlemeler yapılır, istenilen sonuçlar alınıncaya kadar, teminat iade edilmez. 18

19 İşletmeye açılan tesisin, 1 yıl içinde bu parametre değerlerini tutturamaması halinde, teminatı iradı kaydedilir Endüstri kuruluşlarının arıtma tesislerini, idareye verdiği iş programına göre, müddeti içinde inşa etmemesi ve ayrıca üretime geçmemesi halinde hem teminatı irad kaydedilir hem de atıksu analizinde deşarj kalite standartlarını geçen parametre üzerinden Atıksuların Kanalizasyon Şebekesinde Deşarj Yönetmeliği" ndeki esaslara göre hesaplanan Kirlilik Önlem Payı tarifesi uygulanır Verilen süre içersinde arıtma tesisini yapmayan işletmelerin kapatılması için ESKİ gerekli girişimleri yapar. Endüstri kuruluşları faaliyete geçmeden yatırım yapmaktan tamamen vazgeçerse teminatı iade edilir Endüstri kuruluşların arıtma tesisi projeleri, her 10 m3 / gün debi için 12 uzman mühendis / saat, 1 daktilograf / saat, 1 memur / saat ücreti karşılığı ESKİ tarafından onaylanır Deşarj Kalite Kontrol Ücreti; İdare tarafından düzenlenen ve endüstriyel atık suların Kanalizasyon Şebekesine bağlanma ve boşaltma koşullarını belirleyen ruhsat karşılığında alınacak ücreti Yönetim Kurulu belirler. 19

20 V. BÖLÜM Yaptırımlar Tarifesi TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Madde 42. Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini, bildirimde ( ihbarnamede ) belirtilen son ödeme gününe kadar ödemek zorundadırlar. Abonelikle kimse bulunamazsa hane veya işyerine bildirim bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır. Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerin suyu kapatılır ve borcu yasal yoldan tahsil edilir. Bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar borçlarını ödemeyen tüm abonelerden son ödeme tarihini takip eden günden itibaren her ay için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme zammı alınır. Madde 43. Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, ESKİ ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, önceki abonenin ödenmeyen borçlarından sorumludurlar. Madde 44. Tahliye nedeni ile suyu kapatılan aboneler, kesme endeksine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Aksi halde, yasal işlem yapılır. Madde 45. Aboneler, ESKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden aboneliği tek ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludurlar. Madde 46. Birden fazla aboneliği olan gerçek veya tüzel kişiler herhangi bir aboneliğe ait borcunu ödemez ise borcunu ödediği abonelikler dahil tüm aboneliklerinin suyu kesilerek takibat yapılabilir. SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ Madde 47. Borcun ödenmemesi durumunda veya sözleşme, yönetmelik ve yasalara aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kesilir. Borcun ödenmesi veya aykırılığın ortadan kalkması halinde, her kapama bir açmayı gerektirdiğinden 32.1 maddede belirtilen ücretin iki katı ücret alınarak abonenin suyu açılır. Abone veya aboneliğin suyu ana şebekeden kesilmiş ise idarece yapılan tüm masraf kalemleri ayrıca tahsil olunur. 20

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2015 1 YALOVA ATIKSU VE KANALİZASYON ALT YAPI TESİSLERİNİ İŞLETME BİRLİĞİ (YASKİ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

T.C. ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI T.C. ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı ve kanalizasyon tesisi

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69 T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ( ASKĠ) ASKİ Genel Kurulunun 21/11/2012 tarih tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,42 b) Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını belgelemek ve yalnızca 1 abonelik verilmesi suretiyle) % 50 indirimli tarife

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 3 GENEL ESASLAR VE ABONELİK... 3 AMAÇ... 3 KONU... 3 TARİFENİN TANIMI... 3 TARİFE ÇEŞİTLERİ... 3 ABONE TANIM VE TÜRLERİ... 4 ABONE OLMA KOŞULLARI... 4 ABONE TÜRLERİ... 5 ABONE GRUPLARI...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ Genel Kurulu Sayı: 5 16.05.2014 Konu:2014 Yılı Ek Ücret Tarifesi KARAR a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,18 Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 16 1.12.2014 Konu:2015 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,24 dönemde

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU GENEL AÇIKLAMA: Bilindiği üzere, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 33 30.11.2015 Konu:2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için....... 2,42 b) Belediyelere bağlı park, bahçe,

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışı Bakım Belgesi 1-Yurt Dışı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis

EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı. SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI. Bulundurulacak Personel. Denetçi Mühendis EK1- SYDF nin Şantiyedeki Organizasyon Yapısı SYDF nin ŞANTİYEDEKİ ORGANİZASYON YAPISI Sıra No Birimi Bulundurulacak Personel 1 Sorumlu Müdür Denetim Sorumlusu 2 İnşaat Grubu 3 Kalite Kontrol ve Laboratuvar

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı